11 l 2011
VYDÁNÍ 03 l ISSUE 03
SK l EN
TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ
CEO, Erste Group Immorent ČR
V ďalšom čísle nášho pravidelného newsletteru IMMONEWS sme sa zamerali nielen
na východné Slovensko, kde v druhom štvrťroku budúceho roku dokončíme prvú fázu
IMMOPARKu Košice. V rozhovore s Richardom
Rašim, primátorom Košíc sme mimo iného
hovorili o obojstranne výhodných partnerstvách so zahraničnými i domácimi investormi. V ďalších materiáloch tohto vydania
prinášame tiež zaujímavé informácie o celkovej situácii na trhu, nielen o českom, ale
aji o slovenskom. Naša nová paneurópska
sieť IMMOPARKov rastie aj v chorvátskom
Záhrebe, kde v prvej polovici roka 2012
otvoríme ďalšie haly. V neposlednom rade
by som vás chcel pozvať na náš nový web
www.immopark.com, kde nájdete nielen
kompletné informácie o všetkých našich
projektoch, ale aj kontakty na jednotlivé
realizačné tímy, aktuálne informácie z jednotlivých IMMOPARKov a dostupné plochy.
Príjemné čítanie a dovidenia v januári budúceho roka pri ďalšom čísle IMMONEWS.
In this new issue of our regular newsletter IMMONEWS, we have focused not only on Eastern Slovakia, where we are going to complete
phase one of IMMOPARK Košice in the second
quarter of the next year. In an interview with
Richard Raši, Mayor of Košice, we spoke about
win-win partnerships with foreign as well as
domestic investors, among other things. In the
next articles of this issue, we also bring interesting information about the overall market situation in both the Czech Republic and Slovakia.
Our new pan-European network of IMMOPARKs
is also growing in Zagreb, Croatia, where we are
going to open new buildings in the first half of
2012. Last but not least, I would like to invite
you to our new website www.immopark.com,
where you will find comprehensive information
on all our projects as well as contact details for
the implementation teams, current information
from the IMMOPARKs and available spaces.
I wish you nice reading and may we meet again
over next IMMONEWS in January next year.
TÉMA l FEATURE
Investori objavujú východ Slovenska
Investors are discovering Eastern Slovakia
Po období stagnácie spôsobenej ekonomickej
krízou a aj napriek hlasom odborníkov o možnom
príchode jej ďalšej vlny, sa záujem investorov
o Slovensko zintenzívňuje. Pokiaľ sa v prvom období objavenia „značky Slovensko“ na trhoch Európy
i sveta viac sústredil najmä na hlavné mesto Bratislavu, v súčasnosti smeruje aj do ďalších regiónov krajiny. Záujem vzrastá najmä o 250 tisícovú
metropolu východného Slovenska – Košice. Druhé
najväčšie mesto Slovenska má strategickú polohu
neďaleko hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou
(80 km) a Poľskom (90 km). Košice sú kozmopolitným mestom a množstvo jazykovozdatných
mladých ľudí je ich devízou. Okrem dobrej polohy
mestu nahráva existujúca diaľničná sieť a jej plánované dobudovanie, ktoré umožní rýchlejšie spojenie východu so západom, severu s juhom práve
cez metropolu východu.
O5 l Rozhovor l Interwiev
Rozvojom nových investícií je
možné pozdvihnúť východoslovenský región l Richard Raši
After a period of stagnation due to the economic
crisis and in spite of experts’ concerns that another wave may arrive, investors are showing increasing interest in Slovakia. Whereas it focused
more on the capital Bratislava in the early period
after Europe and the world discovered the “Slovakia brand”, it is now headed for the other regions
as well. The interest in Košice, the capital of Eastern Slovakia with a population of 250 thousand,
is increasing above all. Slovakia’s second-biggest
city is strategically situated near the borders with
Hungary (20 km), Ukraine (80 km) and Poland
(90 km). Košice is a cosmopolitan city and the
number of linguistically capable young people is
its advantage. In addition to its good location, the
city is assisted by the existing and planned motorway network, to provide a faster connection
between the east and west, north and south via
the Eastern capital.
O7 l Immoparky l Immoparks
Stabilizácia trhu pokračuje
vďaka pretrvávajúcemu dopytu
a minimu novej výstavby .
TÉMA l FEATURE
Intenzívnejší záujem a príchod nových výrobných
investícií na východné Slovensko prirodzene priťahuje aj priemyselný, logistický, administratívny
a napokon aj retailový a rezidenčný development.
Za posledných päť rokov vyrástlo v Košiciach niekoľko väčších projektov. Polyfunkčný komplex
Cassovar, obchodné centrum Aupark, pribudnúť majú administratívno-obchodné centrum
Bastion, výnimočný zelený kancelársky komplex
EcoPoint s princípmi trvalej udržateľnosti alebo
VSH Business Center. Z posledných ohlásených je
to európska sieť predajní so športovými potrebami Decathlon.
ZONE B
FS1
L2b
L4
L3b
Its excellent geographical location in the immediate vicinity of three other countries, a developing
motorway network, and skilled workforce make
up the city’s attractive economic potential, attested by multiple international studies. Besides the
best-known industrial giant, the US Steel plant,
Košice has recently become a successful home to
IT companies and support and service call centres
such as T-System, Siemens, AT&T, RWE, and other
companies in the production field. It is not a secret
that the US company IBM has shortlisted Košice
as one of the potential cities for locating its 3000
employees in the CEE in the near future.
Investment in Prague region
international transport routes, the logistic centres
and manufacturing buildings are mostly built near
the Ruzyně international airport, the ring road, the
main trunk roads, motorways and expressways such
as the R6 and R7 for Kladno and other parts of Central
レSTヘNADL ABEM
Bohemia.
Ústí nad Labem
KLADNO
Hradec Králové
Karlovy Vary
L5
Naturally, the more intense interest and arrival of
new manufacturing investment in Eastern Slovakia has attracted industrial, logistic, office, as well
as retail and residential development. Several
larger projects have appeared in Košice in the last
five years: the Cassovar multipurpose complex,
the Aupark retail centre; in the pipeline are the
Bastion office-retail centre, the exceptional EcoPoint green office complex employing sustainability principles, and the VSH Business Center. The
latest announcements include the arrival of Decathlon, the European network of sports equipment shops.
Why invest in Slovakia
Slovenská republika je ideálne miesto
pre investovanie. Je krajinou s politickou
a ekonomickou stabilitou, ktorá za posledných desať rokov prešla výraznými štrukturálnymi zmenami s víziou stať sa jednou
z najlepších cieľových krajín pre potenciálnych investorov. Slovensko je plnohodnotným členom Európskej únie, NATO, OECD
a Schengenského priestoru. V roku 2010
bol rast HDP na Slovensku najvyšší spomedzi krajín EÚ a v roku 2011 Slovensko opäť
očakáva pozitívny rast HDP.
Plzeň
Brno
PRヘBRAM
Linz(A)
• Celková plocha všetkých existujúcich hál / Total area of all existing buildings: 2 123 000 m2
• Vo výstavbe / In development: 23 400 m2
• Objem uzatvorených nájomných zmlúv za 1. štvrťrok 2011 / Leases concluded in 1Q 2011: 57 000 m2
• Objem uzatvorených nájomných zmlúv celkom za rok 2011 / Total leases concluded in 2011: 57 000 m2
• Objem uzatvorených nájomných zmlúv celkom za rok 2010 / Total leases concluded in 2010: 375 000 m2
• Nominálne nájomné / Nominal rent: 3,80 € – 4,75 € / m2
• Dosahované / Achieved rent: 3,40 € – 4,30 € / m2
l Zdroj l Source: Jones LangLaSalle
O2 l
L6
Prečo investovať
na Slovensku
Investície v regióne Praha
The capital Prague has a population of 1.3 million
and is the country’s major economic centre. The most
convenient storage locations in Prague can be divided into five sub-regions: Prague-city, north, east,
south and west. Since Prague is a crossroads of major
VH1
VALEO
PANEURÓPSKA SIEŤ IMMOPARK l PANEUROPEAN NETWORK
Hlavné mesto Praha má 1,3 mil. obyvateľov a je
najvýznamnejším hospodárskym centrom Českej
republiky. Najvýhodnejšie lokality pre skladovanie
v Prahe môžeme rozdeliť do 5 dielčich regiónov:
Praha-mesto, sever, východ, juh a západ. Keďže
je Praha križovatkou najdôležitejších medzinárodných dopravných ciest, budujú sa logistické centrá
a výrobné haly prevažne v blízkosti medzinárodného letiska Praha-Ruzyně, mestského okruhu, hlavných ťahov, diaľníic a rýchlostných ciest ako R6 a R7
do Kladna a ďalších častí Stredočeského kraja.
LS4
OFF 1
L1b
L3a
FS7
FS2
L2a
FS8
L1a
FS3
LS6
ZONE A
LS5
Vynikajúca geografická poloha, v blízkom susedstve troch ďalších krajín, rozvíjajúca sa diaľničná
sieť a kvalifikovaná pracovná sila predstavujú
zaujímavý hospodársky potenciál mesta, ktorý
potvrdzujú i viaceré medzinárodné štúdie. Popri
najznámejšom priemyselnom gigante, americkej
oceliarni US Steel, sa v Košiciach v poslednom
období úspešne usídľujú aj IT firmy a podporné servisné call centrá ako napríklad nemecký
T-System, Siemens, AT&T, RWE – a ďalšie výrobné podniky. Nie je tajomstvom, že americká spoločnosť IBM si vytipovala práve Košice ako jedno
z potenciálnych miest pre umiestnenie svojich
3 000 zamestnancov v strednej a východnej Európe v najbližších rokoch.
The Slovak Republic is the ideal place for investment, being a politically and economically stable country that has undergone remarkable structural changes in the last ten years
with a vision of becoming one of the best target countries for potential investors. Slovakia is a full-fledged member of the European
Union, NATO, OECD, and the Schengen area.
Slovakia had the highest GDP growth among
the EU countries in 2010, and is expecting
a positive GDP growth again in 2011.
l Zdroj l Source: Sario
10 dôvodov prečo investovať na Slovensku
• Výborná geografická poloha v strednej Európe
• Politická a ekonomická stabilita, najvyšší ekonomický rast v regióne
• 19 % jednotná daň z príjmov a 0 % daň z dividend
• Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
• Nízke náklady na pracovnú silu pri pomerne vysokej produktivite práce
• Euro – oficiálna mena od roku 2009
• Veľký výber priemyselných zón, stavebných pozemkov a kancelárií určených
na predaj alebo prenájom
• Harmonizované investičné stimuly s legislatívou EÚ
• Kvalita infraštruktúry sa neustále zlepšuje
• Veľký inovačný potenciál pre projekty v oblasti vedy a výskumu
10 reasons for investing in Slovakia
• Excellent geographical location in Central Europe
• Political and economic stability, highest economic growth in the region
• Flat 19% income tax and 0% dividend tax
• Sufficient skilled workforce
• Low workforce cost compared to relatively high labour productivity
• Euro as the official currency since 2009
• Great selection of industrial estates, building plots and offices for sale or rent
• Investment incentives harmonized with EU legislation
• Infrastructure quality constantly improving
• Great innovation potential for projects in science and research
l O3
TÉMA l FEATURE
Multimodálna logistika v Košiciach
Multimodal logistics in Košice
Priemyselný a logistický development ovplyvnený predchádzajúcim obdobím stagnácie sa
príchodom nových výrobných investícií začína
rozbiehať aj mimo hlavného mesta Slovenska.
Veľký potenciál predstavujú najmä mestá Žilina
a Košice, ktoré svojou polohou na hlavných dopravných ťahoch v smere do Poľska, Maďarska
alebo na Ukrajinu, spojením viacerých typov prepravy (leteckej, železničnej a cestnej) predstavujú prirodzené logistické a industriálne uzly. Obe
mestá onedlho spojí diaľnica, pričom neďaleko od
Košíc, v Čiernej nad Tisou, sa nachádza najväčšie
prekladisko na širokorozchodnú železničnú sieť
Ukrajiny a Ruska. Košice sú vôbec strategickou
križovatkou. Medzinárodná cesta R4 bude viesť
z Litvy do Turecka s odbočkou do Košíc.
Rozvojové územia mesta, ktoré sú určené pre
priemyselný a logistický development, sa nachádzajú na juhu Košíc. Mestské časti Šaca, Barca,
Pereš sú vynikajúco dostupné prostredníctvom
MHD rovnako ako štvorprúdovou rýchlostnou
komunikáciou. V tejto lokalite sa nachádza i košické medzinárodné letisko a výrobné závody
Prešov
viacerých spoločností. A práve sem zasadila spoločnosť Erste Group Immorent aj výstavbu svojho
priemyselného parku, ponúkajúceho priestory
pre výrobu, logistiku a distribúciu. Nachádza sa
na pozemku v blízkosti letiska a medzinárodnej
cesty spájajúcej Košice s Bratislavou. Výstavba
prvej fázy Immoparku Košice bude dokončená
v druhom štvrťroku 2012.
IMMOPARK KOŠICE V ČÍSLACH
Celková plocha 1. fázy: viac ako 25 000 m2
v dvoch halách
Koncept: moderné logistické haly vhodné pre
výrobu, skladovanie a logistiku
Hlavné výhody: priamo pri letisku Košice,
napojenie na železničnú sieť a na hlavné
dopravné ťahy
Ukončenie 1. fázy: 2Q 2012
IMMOPARK KOŠICE IN FIGURES
Total area phase one: over 25,000 m2
in two buildings
Concept: modern logistics buildings suitable
for manufacturing, storage and logistics
Chief advantages: right by Košice Airport,
connections to railway and main truck roads
Phase one completion: 2Q 2012
Spišská Nová Ves
Michalovce
Rožňava
O4 l
Budapest /H
Industrial and logistic development, affected by
the previous period of stagnation, has again got
a momentum due to the arrival of new manufacturing investment outside the capital of Slovakia
as well. There is a great potential in Žilina and
Košice in particular, both being natural logistics
and industrial nodes with their positions on the
main transport routes to Poland, Hungary and
Ukraine and combining multiple transport modes
(air, rail and road). Both the cities are soon going to
be linked with a motorway, and the largest goods
reloading facility for Ukraine and Russia’s widegauge railway network is situated near Košice, in
Čierna nad Tisou. Košice is a strategic crossroads
in many respects. The international R4 road will
run from Lithuania to Turkey with a branch to
Košice. The growth areas of the city intended for
industrial and logistics development are situated
in the south of Košice. The city divisions of Šaca,
Barca and Pereš have excellent public transit access as well as a four-lane expressway. The area
also contains Košice international airport and production plants of multiple companies. It is here
that Erste Group Immorent has planted its new
industrial park to offer spaces for manufacturing,
logistics and distribution. It is situated on a plot
near the airport and the international road connecting Košice and Bratislava. The development
of phase one of Immopark Košice will be complete
in the second quarter of 2012.
ROZHOVOR l INTERVIEW
Rozvojom nových investícií
je možné pozdvihnúť
východoslovenský región
RICHARD RAŠI
primátor Košíc l Mayor Of Košice
Development of new investment
may promote
the Eastern Slovakian region
Košice sú priemyselným mestom, mestom
budúcnosti, rozvojových investícií, ale aj histórie a kultúry. Disponujú obrovským vývojovotechnickým potenciálom, zázemím odborného
stredného a vysokého školstva, kvalifikovanou pracovnou silou. Toto druhé najväčšie
mesto Slovenska so strategickou polohou na
dopravných koridoroch sa svojou regionálnou
a komunálnou politikou v súčasnosti, napriek
neľahkému ekonomickému obdobiu, veľmi intenzívne otvára podnikateľskému a investičnému prostrediu. Príkladom sú aj investičné zámery spoločnosti Erste Group Immorent v blízkosti
medzinárodného letiska Košice a výrobného
závodu US Steel. Pán primátor ako vnímate pozíciu Vašej aglomerácie vo východoslovenskom
regióne v tomto smere?
Košice majú mimoriadne výhodnú geografickú
polohu, disponujú kvalifikovanou pracovnou silou
a inovačným potenciálom koncentrovaným najmä
vo Vedecko-technologickom parku Technickej Univerzity v Univerzitnom centre inovácií, transféru
technológií a ochrany duševného vlastníctva. Samospráva mesta sa preto intenzívnejšie zameriava
na zhodnotenie týchto daností a ponúka investorom svoju podporu. Samostatný útvar – Referát
rozvoja investícií a obchodu – je oddelením prvého
kontaktu pre investorov a zabezpečuje koordináciu, podporu, propagáciu a servis pred, počas
a po realizácii projektov. Rovnako zabezpečuje aj
spoločný postup s majiteľmi priemyselných a logistických parkov pri získavaní ďalších investorov.
Uvedomujeme si totiž, že rozvojom už existujúcich
investícií, ako aj získavaním nových, je možné pozdvihnúť východoslovenský región a zabezpečiť
jeho trvalo udržateľný rozvoj. O dobrej spolupráci
s mestom a priaznivom podnikateľskom prostredí
svedčia už viaceré obojstranne výhodné partnerstvá so zahraničnými i domácimi investormi.
Zintenzívňovanie spolupráce medzi samosprávou a súkromným sektorom, podpora získavaniu domácich i zahraničných investícií, projektovanie viacerých priemyselných a logistických
parkov sa sústreďuje u vás na južnú oblasť mesta - k letisku a k železiarňam. Toto sústredenie
prináša so sebou na jednej strane nový ekono-
mický potenciál, nové príležitosti práce, no na
druhej zvýšenú dopravu a zaťaženosť ciest. Vidíte možnosť obojstranného partnerstva pri riešení týchto úloh? Čo do budúcna plánuje mesto
v tomto smere?
Koncentrácia priemyselných a logistických parkov
do Barce, Šace, na Pereš či Bočiar vyplýva už zo zamerania tejto časti Košíc. Nachádza sa tu obrovský
výrobný areál US Steel, a tiež košické medzinárodné letisko. Práve tadiaľto povedie rýchlostná cesta
R2, ktorá spojí Košice s Bratislavou južným ťahom
cez Zvolen. Lokality sú výborne dostupné aj prostredníctvom MHD.
Blízkosť pripravovaného železničného terminálu?
Košice budú v budúcnosti významným strategickým dopravným uzlom. Nemyslím tým len dobudovanie diaľnice D1, ktorá spája Bratislavu s Košicami cez Prešov a Poprad a spomínanú cestu R2,
ale myslím aj na prepojenie severu krajiny (Poľsko)
s juhom (Maďarsko) cez Košice rýchlostnou cestou
R4, a tiež na železničný koridor a blízkosť prekladiska na širokorozchodnú trať v Čiernej nad Tisou.
Popri doprave, ktorá je limitujúca, pri príprave
nových investičných projektoch a rozvoji už
existujúcich investícií, prikladáte veľký dôraz
ekologickým aspektom, trvalo udržateľnému
rozvoju - životnému prostrediu. Napokon je to aj
priorita vášho osobného volebného programu.
Len tak je možné pozdvihnúť východoslovenský región a zabezpečiť jeho trvalo udržateľný
rozvoj - podčiarklo mesto aj na nedávnej konferencii Košice/Prešov Investment 2011. Akú
spoluprácu a partnerské riešenia v tomto smere
očakávate?
Mimoriadne zaujímavé sú projekty, ktoré sú zodpovedné voči ďalším generáciám. A nejde len
o efektívne využitie priestoru, ekologické princípy šetrenia energiami, uprednostňovanie domácich materiálov, ale aj o sociálne aspekty, uprednostňovanie MHD, vytváranie podmienok pre
cyklistickú dopravu, zdravé a príjemné životné
a pracovné prostredie.
Košice is an industrial city, a city of future, development investment, as well as history and
culture. It has an enormous development and
technical potential, professional secondary
and college education background, and skilled
workforce. With its strategic position on transport corridors, Slovakia’s second-biggest city
has been intensively opening up for business
and investment through its regional and municipal policies in spite of the economically difficult times. Examples include the investment
plans of Erste Group Immorent near Košice international airport and the US Steel production
plant. Mister Mayor, how do you see the position of your city in the Eastern Slovakian region
in this respect?
Košice is exceptionally well positioned, has
skilled workforce and an innovation potential,
concentrated chiefly in the Technical University
Science and Technology Park and the University Centre for Innovation, Technology Transfer
and Intellectual Property Protection. The city
self-government has therefore been intensively
working on valuating these facts and offers investors its support. Our independent Investment
and Business Development Department is the
place of first contact for investors and ensures
co-ordination, promotion, support and services
before, during and after project implementation.
At the same time, it takes care of common work
with owners of industrial and logistics parks on
recruiting new investors. We realize that developing existing investment and acquiring new
investment may promote Eastern Slovakia and
ensure its sustainable development. The good
co-operation with the city government and the
favourable business environment are attested by
numerous win-win partnerships with both foreign and domestic investors.
Deepening co-operation between the city government and the private sector, support to acquisition of foreign and domestic investment,
and designs of multiple industrial and logistics
parks have all concentrated on the southern
part of your city – near the airport and the iron
works. This concentration brings a new economic potential and new job opportunities on
the one hand, and increased traffic and road
burden on the other hand. Can you see a posl O5
in dealing with these tasks? What is the city
planning in this respect?
Concentrating the industrial and logistics parks in
Barca, Šaca, Pereš and Bočiar is the result of the
existing orientation of this part of Košice. It contains the massive US Steel production plant and
Košice international airport. It is the location of
the future R2 speedway, to provide a southern
connection between Košice and Bratislava via
Zvolen. The sites are also excellently accessible
with public transit.
Proximity to the future railway terminal?
Košice is going to be an important strategic trans-
port node in future. I am not referring only to the
completion of the D1 motorway, connecting Bratislava and Košice via Prešov and Poprad, and the already mentioned R2, but also the R4 – the link between the north of the country (Poland) with the
south (Hungary) via Košice – and the railway corridor and the proximity of the cargo reloading centre
for the wide-gauge railway at Čierna nad Tisou.
Besides transport, which is a limiting factor,
preparation of new investment projects and
development of existing investment, you also
put a great emphasis on environmental aspects and sustainable development – the environment. After all, it is also a priority of your
personal election programme. It is the only
way to promote the Eastern Slovakian region
and ensure its sustainable development, as
the city leaders underlined at the recent conference Košice/Prešov Investment 2011. What
co-operation and partnership solutions do you
anticipate in this respect?
Projects responsible towards future generations
are of extreme interest. It is not only about efficient use of space, environmental principles of
energy saving, priority to domestic materials, but
also social aspects, priority to public transit, creating conditions for cycling, a healthy and pleasant environment for living and working.
PANEURÓPSKA SIEŤ IMMOPARK l PANEUROPEAN NETWORK
IMMOPARK Zagreb je jedným z najväčších
logistických centier v Chorvátsku. Ponúka
viac než ako 66 000 m2 skladovacej, výrobnej a administratívnej plochy. Disponuje
flexibilnými priestormi a moderným vybavením spĺňajúcim všetky požadavky veľkých i menších nájomcov.
Lidl
Magma
IMMOPARK Zagreb
W1
LOKALITA
W2
W3
W4
Karlovac
• V bezprostrednej blízkosti diaľničného výjazdu
Jastrebarsko na diaľnici A1, vzdialenom iba
24 km od Záhrebu
Zagreb
• Jednoduchý prístup na diaľničnú sieť prostredníctvom diaľničného uzla Lučko
• Ďalšie plánované rozvíjanie železničnej siete
atraktivitu lokality ešte zvýšia
CHARAKTERISTIKA/DESCRIPTION
• Výstavba skladovacích priestorov podľa najvyšších medzinárodných štandardov je garanciou
dlhodobej spokojnosti nájomcov
• Skladovacie jednotky sú dizajnované tak, aby
umožnili maximálnu flexibilitu a efektivitu využívania priestoru
• Potenciálni nájomcovia majú možnosť prispôsobiť dizajn individuálnych skladovacích jednotiek
tak, aby spĺňali ich špecifické potreby 10,5 m
a 6,5 m čistej vnútornej výšky jednotiek
• 13 370 m2 a 19 720 m2 budov / vysoká flexibilita
– jednotky od 2 000 m2 s možnosťou rozšírenia
• Maximálne zaťaženia podlahy 69kN
• Výška nakladacích rámp podľa európskych štandardov, s nivelátorom
• Parkovacie plochy pre každého nájomcu
• Profesionálny facility manažment
• Zabezpečený vstup s 24-hodinovým bezpečnostným servisom
• Nízke prevádzkové a servisné náklady
• Ukončenie prvej fázy v priebehu druhého štvrťroka 2012
O6 l
IMMOPARK Zagreb is one of the largest
logistic centres in Croatia, comprising more
than 66 000 m2 of warehouse, production
and office space. The centre boasts flexible
premises and modern equipment, satisfying the requirements of both large and small
tenants alike.
LOCATION
• In close proximity to the Jastrebarsko exit
on the A1 motorway, just 24 km from Zagreb
• Easily accessible motorway network via the
Lučko junction
• Future railroad network improvements will
further add to the attractiveness of the location
DESCRIPTION
• Warehousing accommodation constructed to
the highest international standards will guarantee long-term tenant satisfaction
• The units will be designed to allow maximum
flexibility of space usage
• Prospective tenants will be able to contribute
towards the design of individual units to fit their
specific needs 10.5 m and 6.5 m clear internal
height of the units
• 13,370 m2 and 19,720 m2 buildings / high flexibility – individual units from 2,000 m2 with the
option of expansion
• Maximum floor loading capacity 69kN
• European standard height loading docks
with levellers
• Yard area capable of being privately fenced
and selfcontained
• Car parking area for each tenant
• Professional facility management
• Secure entrance with 24-hour manned security
• Low operating and maintenance costs
• Completion of phase 1 due in Q2 2012
PANEURÓPSKA SIEŤ IMMOPARK l PANEUROPEAN NETWORK
Trh: Česká republika
Stabilizácia trhu pokračuje vďaka pretrvávajúcemu
dopytu a minimu novej výstavby
Market: Czech Republic l Market stabilization
continues thanks to lasting demand
and minimal new development
„Český trh priemyselných nehnuteľností, ktorý
dosiahol v polovici roka 2011 celkovej rozlohy
3,65 mil m2, pokračuje vo svojej stabilizácii. Rast
nemeckej ekonomiky i v tomto roku pozitívne
ovplyvní produkciu českého automobilového
a elektronického priemyslu, ktorý je významným prenajímateľom tuzemských industriálnych
nehnuteľností. Solídny dopyt v kombinácii s pokračujúcim trendom minimálnej špekulatívnej
výstavby aj naďalej prispieva k nízkej priemernej
miere neobsadenosti industriálnych nehnuteľností v ČR (Q1 2011: 8,9 %; Q2 2011: 8,6 %).
Výstavba nových skladov sa koncentruje predovšetkým do regiónov s minimom voľných skladov
a zároveň so silným dopytom. Lídrom v tomto
smere zostáva južná Morava, kde sa v súčasnosti sústreďuje približne 50 % výstavby všetkých
nových skladov v Českej republike,“ hovorí Harry
Bannatyne, vedúci oddelenia priemyselných
a logistických nehnuteľností Jones Lang LaSalle.
V prvom polroku 2011 bolo na český trh priemyselných a logistických nehnuteľností uvedených
iba 50 700 m2 nových skladov, čo síce v porovnaní
s prvým polrokom roku 2010 predstavuje medziročný nárast o takmer 90 %, no stále ide o jeden
z najmenších objemov novej industriálnej výstavby za poslednýchch sedem rokov. „Aj keď oživenie
dopytu aj naďalej pretrváva, dramatický nárast
novej výstavby, ako ho poznáme z rokov boomu
2006 – 2007, nevyvolá. Aktuálne je vo výstavbe
približne 250 000 m2 nových skladov a z toho sa
veľká väčšina (približne 90 %) stavia pre vopred
dohodnutých nájomcov. V druhom štvrťroku 2011
sa celkovo prenajalo 246 000 m2 skladových a prie-
myselných priestorov, čo je o 68 % viac ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. V prvom polroku
2011 dosiahla transakčná aktivita na českom trhu
priemyselných a logistických nehnuteľností celkový objem 393 000 m2, čo je v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka mierne lepší výsledok.
Štruktúra dopytu bola v druhom štvrťroku takáto:
67 % pripadlo na logistické spoločnosti (tzv. 3PL),
pričom veľký podiel mali renegociácie, 23 % na
veľko- a maloobchodné firmy (tzv. end-users) a len
10 % na výrobné firmy (manufacturers). „V Prahe,
ktorá má najväčší podiel na trhu priemyselných
a skladových nehnuteľností v Českej republike,
sa v prvom polroku roku 2011 uzatvorilo viac ako
62 % všetkých nájomných transakcií. Zhruba 13 %
dopytu v tomto období smerovalo do Plzne a rovnaký objem do Brna. Priemerná veľkosť industriálnej
transakcie uzatvorenej v tomto polroku 2011 bola
6 500 m2,“ hovorí Blanka Vačkova, analytička industriálneho trhu Jones Lang LaSalle. Najvyššie
dosahované nájomné priemyselných a logistických nehnuteľností (tzv. prime headline rent) sa
pohybuje na úrovni 4,50 EUR/m2/mesiac v Prahe
a 4,25 EUR/m2/mesiac v regiónoch.
“The Czech Republic’s industrial real estate market, which achieved a total area of 3.65 million m2
in mid 2011, continues to stabilize. This year, the
growth of Germany’s economy is again going to
have a positive effect on the output of the Czech
Republic’s automotive and electronics industries,
the greatest tenants in the country’s industrial real
estate. The solid demand combined with the continuing trend of minimal speculative development
continues to contribute to a low average vacancy
rate in the Czech Republic’s industrial real estate
(Q1 2011: 8.9%; Q2 2011: 8.6%). New storage
development mostly concentrates in regions with
a minimum of vacant storage facilities and a strong
demand. South Moravia continues to lead, with
about 50% of the total new storage development
in the Czech Republic concentrated there,” says
Harry Bannatyne, Head of Industrial and Logistics
Real Estate Department at Jones Lang LaSalle.
Only about 50,700 m2 of new storage spaces were
put on the Czech Republic’s industrial and logistics
real estate market in the first half of 2011; it is
admittedly a year-on-year growth by nearly 90%
compared to the first half of 2010, but still one of
the least new industrial development increments
in the last seven years. “Although the demand
revival is continuing, it is not going to provoke
a dramatic new development increase the way we
knew it in the boom years of 2006-2007. About
250,000 m2 of new storage facilities are under
construction at the moment, the great majority of which (approx. 90%) are for pre-arranged
tenants. A total of 246,000 m2 of storage and industrial spaces were rented in the second quarter
of 2011, which is 68% more than in the previous
three months. In the first half of 2011, the transaction activity on the Czech Republic’s industrial
and logistics real estate market achieved a total
of 393,000 m2, which is a moderately better result compared to the same period last year. The
demand structure in the second quarter was as
follows: 67% by logistics companies (the so-called
3PL) with a high share of renegotiations, 23% by
wholesalers and retailers (so-called end users),
and only 10% by manufacturers. “In the first half of
2011, more than 62% of all the lease transactions
were concluded in Prague, which holds the highest
share in the Czech Republic’s industrial and storage real estate market. About 13% of the demand
was in Plzeň and the same for Brno in this period.
The average size of the industrial transaction
made in this half of 2011 was 6500 m2,” says
Blanka Vačkova, Industrial Market Analyst for
Jones Lang LaSalle. The highest achieved rent for
industrial and logistics real estate (known as prime
headline rent) is at EUR 4.50/m2/month in Prague
and EUR 4.25/m2/month in the regions.
l Zdroj l Source: Jones LangLaSalle
l O7
Kľúčoví ľudia pre váš biznis
Key people for your business
Predstavujeme slovenský realizačný tím paneurópskej siete
logistických nehnuteľností IMMOPARK.
Let us introduce you to the execution team of our paneuropean
network of IMMOPARK logistics properties.
KATARÍNA HEGYIOVÁ
Senior Project Manager
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +421 905 456 343
TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ
RÓBERT URÍK
CEO, Erste Group Immorent ČR
Senior Project Manager
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +420 225 574 111
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +421 917 592 868
PETER MALÍK
JIŘÍ SUREMKA
Managing Director
Leasing Manager
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +421 248 629 9 12
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +420 603 802 776
MILAN ZIKMUND
HEIN VAN DER PLOEG
Project Development
Leasing Manager
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +420 225 574 420
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +420 733 120 340
IMMONEWS 03/2011
Newsletter spoločnosti Erste Group Immorent ČR
A newsletter of Erste Group Immorent ČR
Budějovická 1518/13a - Trianon, 140 00 Praha 4
Koncept a editor l Concept and editors Jana Klúčiková, Radek Váňa l www.idealab.cz
Redakčná spolupráca l Editorial collaboration Rudolf Kargl l Erste Group Immorent ČR
Grafický design l Graphic layout Idealab l www.idealab.cz
Kontakt l Contact +420 956 784 111, e-mail: [email protected]
Nasledujúce číslo vychádza v januári 2012.
Registrujte sa zdarma už teraz k odoberaniu na www.immopark.com
The next issue will appear in January 2012.
Register for free subscription now at www.immopark.com
O2 l
www.erstegroupimmorent.cz
© 2011 Erste Group Immorent ČR s.r.o.
Téma l Feature
Download

Investori objavujú východ Slovenska