magazín Wagon Slovakia Košice o ľuďoch, vlakoch a pohodlnom cestovaní
WAGON
ČÍSLO 1/2011 • APRÍL 2011 - AUGUST 2011
ZA SLNKOM
a morským vzduchom sa dá
cestovať aj vlakom
WAGON
SLOVAKIA CZ s.r.o.
SA VÝBORNE
ETABLOVALA
PETER NAGY
Ostal pokorným obyčajným
človekom bez hviezdnych
manierov
KEĎ KÁVA Z MOBIL BARU
J. IMRICHA ROZVONIAVA
VLAKOM
OLOMOUC - PERLA MEDZI
STREDOEURÓPSKYMI MESTAMI
VYDARENÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
ŽIAKOV NA POČESŤ JUBILEA
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.
NAJDOSTUPNEJŠÍ NADŠTANDARD
NA SLOVENSKU
Ŷ/(.È56.(9<â(75(1,$%(=ý$.$1,$
=YROtWHVLWHUPtQY\ãHWUHQLDWHOHIRQLFN\VDREMHGQiWH
DOHNiU9iVEXGHRþDNiYDĢYGRKRGQXWRPWHUPtQH
Ŷâ,52.é52=6$+/(.È56.<&+2'%251267Ë
3RþDVFHOpKRURNDVDR9DãH]GUDYLHEXG~VWDUDĢYãHREHFQt
OHNiULDãSHFLDOLVWL]ćDOãtFK/HNiUVN\FKRGERURY
Ŷ(/(.7521,&.È='5$9271È.$57$
-HGQRGXFKiDSUHKĐDGQiNRPXQLNiFLDPHG]LOHNiUPL
NWRUi]DUXþtLQIRUPRYDQRVĢR9DãRP]GUDYRWQRPVWDYH
~þLQQ~GLDJQRVWLNXDSRVN\WQXWLHNYDOLILNRYDQHMOLHþE\EH]
WRKRDE\VWHQDRGERUQpY\ãHWUHQLHPXVHOLQRVLĢ]GUDYRWQ~
GRNXPHQWiFLX
PARTNER NA
CESTE ZA VAŠIM
ZDRAVÍM
Ŷ02'(51e7(&+1,&.e9<%$9(1,(
1DMQRYãLD]GUDYRWQtFNDWHFKQLNDãLURNiãNiOD
GLDJQRVWLFNêFKDOLHþHEQêFKYêNRQRY9iPJDUDQWXM~
Y\VRN~~URYHĖSRVN\WRYDQHM]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWL
Ŷ='5$9271e9é.21<,1',.29$1e/(.È5201(3/$7Ë7(
3RNLDĐV~XKUiG]DQp]SURVWULHGNRYYHUHMQpKR]GUDYRWQpKR
SRLVWHQLD9DãHM]GUDYRWQHMSRLVĢRYQH
Ŷ352)(6,21È/1<35Ë6783$67$5267/,926ġ
/HNiU9iPYHQXMHGRVWDWRNþDVXREMDVQt9iP9iã]GUDYRWQê
VWDYDSRUDGtDMYREODVWLSUHYHQFLH]GUDYLD
obsah
Schalkhasz - jeden z najznámejších a najkrajších hotelov
v Košiciach.
OBSAH
Používa fotoaparát ako cigán husle . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ostal pokorným obyčajným človekom bez hviezdnych manierov.
Za krátky čas výborné výsledky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spoločnosť Wagon Slovakia Košice, a. s. má dcérsku spoločnosť
Wagon Slovakia CZ s. r. o.
Vlakmi do Burgasu a Baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
O tom, že za slnkom a morským vzduchom sa dá cestovať aj
vlakom, hovoríme s prevádzkovým riaditeľom spoločnosti
Wagon Slovakia Košice, a. s. Jurajom Dudičom.
Za medailu hviezdičku nedostala... . . . . . . . . . . . . . . 10
Keď sa im darí, tak obom naraz, keď sa im lepí smola na päty
(napr. na olympiáde v Pekingu), tak tiež obom. Sestry Dana
a Jana Velďákové.
Chválu netreba skrývať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zápisy v knihe prianí a sťažnosti. Niekoľko z nich sme vybrali,
pretože chválu na dobrú prácu netreba pred svetom skrývať.
Ekonomika je neúprosne objektívna . . . . . . . . . . . . . 13
Rozhovor s Ing. Igorom Chovancom dopravným expertom,
organizačným poradcom, manažérom projektov ZSSK.
3ROLNOLQLND3UR&DUH%HWOLDUVND%HWOLDUVNDXOLFD3HWUåDOND%UDWLVODYD
Najlepšie práce určite nezapadnú prachom . . . . . . 14
Vydarená výtvarná súťaž žiakov na počesť jubilea WAGON
SLOVAKIA KOŠICE a.s.
Juraj Imrich spojil lásku k vareške
s túžbou cestovať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pri rozhodovaní - prečo práve toto živobytie, veľkú úlohu
zohrala láska k vareške a vareniu, ale i túžba po dobrodružstve,
cestovaní a poznávaní sveta.
Mesto bohatej histórie a kvetov . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Olomouc... Známe a obdivované moravské mesto s mnohými
prívlastkami.
3ROLNOLQLND3UR&DUH.RãLFH8OLFD-iQD3DYOD,,þVtGOLVNR.93
Ŷ3UR&DUH3URVDQXV3ULHYR]VNi%UDWLVODYD$SROOR%&
Ŷ3UR&DUH3URVDQXV'D[QHURYRQiPHVWLH%UDWLVODYD
Ŷ3UR&DUH%HWOLDUVND%HWOLDUVND3HWUåDOND%UDWLVODYD
Ŷ3UR&DUH3URVDQXV/tãþLH~GROLH.DUORYD9HV%UDWLVODYD
Ŷ3=&3UR&DUH9OþLHKUGORDUHiO]iYRGX6ORYQDIW%UDWLVODYD
Ŷ3UR&DUH.RãLFH8O-iQD3DYOD,,VtGOLVNR.93.RãLFH
Metropola východu, Košice, žije veľkolepými prípravami na rok 2013. Stala sa totiž európskym hlavným mestom kultúry. Avšak ešte aktuálnejšie žije (či
už žila) majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji. Pravda, o tom v mojom krátkom príspevku nechcem hovoriť. Skôr by som vás týmto úvodom chcel trochu
netradične previesť históriou po miestach, kde na
nás hľadia z rôznych sôch a vyobrazení svätí a blahorečení. Viete, že z celkového počtu 144 tisíc svätých,
t. j. údajne podľa starého zákona i konečné číslo, je
ich na rôznych objektoch Košíc vyše stovka? No určite ich bude i viac. My vychádzame z počtu, ku ktorému sa dopracoval známy sprievodca históriou Košíc,
pedagóg a publicista Milan Kolcun.
O jednej z nedávno blahorečených svätíc, rehoľníčke a mučeníčke, by sme vám
v tomto príbehu porozprávali. Ide o Sáru Schalkhasz. Jej meno totiž niesol jeden
z najznámejších a najkrajších hotelov v Košiciach (na ilustrácii vľavo hore). Dnes
na jeho mieste stojí moderný hotel Hilton.
Sára Schalkhasz sa narodila 11. mája 1899 v spomínanom hoteli ako prostredné z troch detí hoteliéra Leopolda a Klotildy Schalkhasz. Jej detstvo v nemecko - maďarsky hovoriacej rodine nebolo najľahšie. Už ako dvojročnej jej zomrel
otec a o jej výchovu sa príkladne starala matka. No i napriek tomu Sára p
­ očas
dospievania začala žiť bohémskym životom - zábava, spoločnosť, zasnúbenie,
rozvod, cigarety a nakoniec kajanie sa. To už Sára bola ús­pešná knihviazačka
a neskôr uznávaná redaktorka kresťansko - sociánych novín. Pred svetskými neresťami ju zachránil rád zo Spoločnosti sociálnych sestier. Rok nato už nefajčila
a sestry noviciátu v maďarskom Szegevari ju prijali za svoju. Chystanú misiu do
Brazílie jej prerušila 2. svetová vojna a ona musela ostať v Budapešti. Tam sa príkladne starala o sociálne slabších a záchranu Židov pred odvlečením do koncentračných táborov.
V roku 1944 ju, za pomoc Židom, maďarskí fašisti (unilaši) na brehu Dunaja popravili. Žiadnej inej zo sociálnych sestier sa nič nestalo. Za záchranu stoviek židov sestre Sáre udelila izraelská vláda vyznamenanie „In memoriam“ a v záhrade Jad Washem v Jeruzaleme na jej počesť vysadili strom úcty a vďaky. Sára bola
vyhlásená za blahoslavenú pápežom Benediktom XVI. v roku 2006 v Budapešti
za účasti tisícky veriacich. V Košiciach na Masarykovej ulici, dnes v Provinciálnom
dome Regina Pacis je umiestnená tabuľa s jej menom.
A ako sa do metropoly východu dostanete? Najjednoduchšie vlakom, pretože
železničná trať v smere západ-východ republiky, nemôže minúť historické mesto
nad Hornádom. Ak cestujete napríklad z Prahy do Košíc, obetujete pritom jednu
noc. V pohodlnom klimatizovanom lôžkovom vozni (u vybraných spojov i s autovlakom) vám cesta ubehne ako v bavlnke. Samozrejme v autovlaku môže s vami cestovať i váš štvorkolesový miláčik.
Tak šťastnú cestu na východ do európskeho hlavného mesta kultúry.
P av o l Vo jta š ko
WAGON EXPRESS - magazín pre cestujúcich v reštauračných a ubytovacích vozňoch so servisom Wagon Slovakia Košice, a.s.,
registrované Ministerstvom kultúry SR pod číslom 3893/2008, Vychádza trikrát ročne. Vydáva: Wagon Slovakia Košice, a.s.
Šéfredaktor: Pavol VOJTAŠKO. Redakčná rada: JUDr. Igor CAP, Ing. Valér PAVLÍK, Mgr. Dagmar Klimentová Gürtlerová.
Grafika: Jozef VESELÝ - FOGRA studio Košice., Tlač: OTA, a.s., Košice. Adresa redakcie: Bencúrova 13, O40 01 Košice.
Telefón: + 421 55 633 49 11. e-mail: [email protected] (aktuálne číslo). Redakcia nezodpovedá za obsah reklamy.
  3
umelci vo vlaku
umelci vo vlaku
profesionálne. Samozrejme, že
kúpa kvalitného fotoaparátu ešte neznamená, že som profesionál. Každá fotka, ktorú dám von,
by mala mať myšlienku, hlavu aj
pätu. Myslím si, že odfotiť nahú
ženu ešte nie je umelecká fotka.
To je mnohokrát záležitosť dobrej techniky a peknej modelky.
V mojom prípade nie je obrázok len o tej atmosfére, o tom
pomyslenom príbehu. Ja fotím
predovšetkým ilúziu.
Populárny spevák a umelecký
fotograf Peter Nagy
Predstavovať známeho česko-slovenského speváka, dnes už aj umeleckého fotografa Petra Nagya, nemá
azda ani význam . Čo ale je treba
povedať a je viac ako sympatické na tejto populárnej stálici, že ostal pokorným obyčajným človekom bez
hviezdnych manierov .
Používa
fotoaparát
Peter Nagy si naposledy našiel
cestu do Košíc len nedávno, keď
prišiel zaspievať hosťom plesu
spoločnosti Wagon Slovakia Košice, a.s.. Prešovský rodák, spevák, textár, skladateľ, producent
a fotograf na svojom konte má
v súčasnosti niekoľko desiatok
vydaných albumov a kompilácií. K jeho najvýznamnejším piesňam patria: Aj
tak sme stále frajeri, Bosorkine
slzy, Chráň si
svoje bláznovstvá, Korálky od Natálky, Krásny
zadok, Marcel
z malého mesta, Poďme sa
zachrániť, Psi sa
bránia útokom,
Len pomaly...
Peter sa okrem
hudby úspešne venuje aj profesionálnemu fotografovaniu.
A práve o tejto jeho záľube, ale
i o všeličom inom sme sa s ním
porozprávali.
4 X Z tvojej webovej stránky
som sa dozvedel, že máš vlastnú filozofiu, ktorá vychádza zo
sebapoznania . Je v nej niečo
i zo starej školy ?
Žiadna filozofia nestojí za to,
aby človek žil podľa jej pravidiel.
Každý si musí nájsť svoj spôsob,
aby bol šťastný, ale to ti žiadna
filozofia nezaručí. Filozofia je len
akýsi „zmrazený návod, ktorý nefunguje“, pretože svet sa hýbe
stále. Návod na život neexistuje - návod na život nie je.
X Takže ty si sa tomu „vzoprel“
a chceš mať vlastnú filozofiu?
Nie, mať svoju vlastnú filozofiu
znamená, že to budeš ďalej vnucovať niekomu. A ja nikomu nič
nevnucujem. Žijem si svoj život.
Taký úplne obyčajný. Nemám vôbec rád medializáciu súkromia,
ja nebudem nikomu predvádzať, aký som „úžasný“ v súkromí. Ja si žijem svoj vlastný život.
Základ v mojom živote je, že si
svojimi pesničkami chcem zarobiť určité množstvo peňazí a za
ne si kupujem slobodu. Sloboda - byť nezávislý - znamená, aby
ako cigán
husle
si bol finančne tak istý, aby si
mohol v kľude vypnúť. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že nie sú tu
večne, stále len robia a vyrábajú peniaze a nemajú čas na nič.
Myslím tým ľudí, ktorí sú trebárs
z mojej vrstvy.
X Si jeden z mála profesionálnych spevákov, ktorí inklinujú k fotografii, alebo k výtvarnému umeniu . (Karel Gott,
Jaroslav Dvorský, Slávomír
Benko) . Mnohí z nich sú i vynikajúci maliari . Ruku na srdce ,
čo ťa viac uspokojuje?
Určite muzika. Je bezpochyby
na prvom mieste. Fotografia je
pre mňa len také vyjadrenie obdivu k žene. Ja si myslím a ty to
dobre vieš, že je ťažké živiť sa fotografiou, a nie tôbož byť v tejto oblasti profesionálnym fotografom. Pravda, ja sa snažím fotiť
X Raz si sa pred novinármi vyjadril, že používaš fotoaparát, ako cigán husle . Ako tomu
mám rozumieť ?
Cigán používa svoje husle doslova intuitívne. Samozrejme
v dobrom slova zmysle. Dobrý,
ale nie „gadžovský muzikant“ má
cítenie a fotoaparát je tiež len
stroj, ako hudobný nástroj. Fototechniku môžeš používať exaktne, alebo intuitívne. Nemám
ambíciu robiť dokonalé fotky.
Technicky dokonalé fotky robia
ľudia, ktorí fotia napr. architektúru a pod. Mne je to jedno, čo povedia odborníci na moje fotky,
lebo ja si ich robím pre seba.
X S muzikou a fotoaparátom si
precestoval určite tisícky kilometrov . Cestoval si niekedy aj
vlakom?
Teraz už veľmi necestujem vlakom, ale my sme kedysi s kapelou boli na veľkom zájazde v bývalom Sovietskom zväze a tam
sme sa premiestňovali výlučne
iba po železnici. Cestovanie vlakom je iste výhodné. U mňa nie
je vždy tomu tak. Pre ľudí so známou tvárou je verejná doprava mnohokrát jedno „neplatené
predstavenie“. V súčasnosti už
takmer vylučne cestujem autom.
Jeden z hlavných dôvodov je, že
mám stále plný kufor vecí (gitara, kostýmový vak, kufor, fotoaparát a pod)... Nakoniec, aj keby
som chcel ísť autovlakom, tak sa
doň moje auto nevmestí . Škoda, lebo veľa podnikateľov jazdí
na väčších autách, a určite časť
z nich by prijala takúto formu. Ja
jazdím na terénnom aute, pretože mám rád bezpečie.
X Čo nové pripravuješ a čím
v súčasnosti žiješ ?
Pokiaľ ide o muziku, onedlho
mi vyjde výberový dvojalbum
a čo sa týka fotografie, pripravujem vydanie knihy „Intímna
poézia“. Ja som v nej vlastne písal poéziu k fotkám. Má ju vydať
jedno z najväčších českých vydavateľstiev, s ktorým spolupracuje okrem iných i Mirko Donutil.
Kniha uzrie svetlo sveta na jeseň.
X Kde sa ti v poslednej dobe
lepšie vystupuje?
Ja som stará „československá
páka“. To znamená, že mne je to
jedno. Keď má človek československé hity, tak to vôbec nerozhoduje. U českých susedov sú samozrejme iné možnosti. Veď sú
dvakrát väčší. Češi majú radi slovenských interprétov. Aj u nás
je to podobne. Myslím, že už tá
nervozita po rozdelení vyprchala. Videl som Slovákov spievať
na koncerte Olympicu po česky.
A zasa keď by si šiel na môj koncert v Čechách, videl by si Čechov
spievať po slovensky. Takže tá
hudba je nad tým všetkým. Ja
mám napríklad album s mnohými
Pater Nagy (vpravo) so známymi po vystúpení .
známymi českými spevákmi. Naspieval som duety s Petrom Jandom, nebohým Petrom Mukom,
Jankom Ledeckým... Tá spoluprá-
ca je úplne samozrejmá a nikto sa
nezamýšľa nad jazykovým, alebo
národnostným rozdielom.
Pripravil Pavol Vojtaško
...všetko je na webe
Čo by sme si počali, keby sme nemali počítače? Aké úžasné možnosti nám priniesla výpočtová
technika! Kdesi na začiatku, keď počítače zaberali plochu budovy a využívali sa na čisto ekonomické úkony, asi nikoho z nás nenapadlo, že mať počítač bude raz patriť už takmer k povinnej výbave.
Byť „on line“ znamená, mať internet, komunikovať, nakupovať v e - shopoch, zabávať sa a v neposlednej rade - získavať informácie. Dnes patrí
k dobrému tónu, vlastniť mailovú adresu, mať svoju schránku na Facebooku. Pre firmy je takmer povinné vlastniť svoju www stránku, ktorá poskytne
záujemcom, klientom i užívateľom takmer okamžite odpovede na pomyselné otázky.
Spoločnosť WAGON SLOVAKIA Košice, a. s., ktorá už 15 rokov poskytuje ubytovacie, reštauračné
služby a služby autovozňa, ako aj možnosti mimoriadnej prepravy vo vozňoch špeciálnej stavby
premávajúcich na území Slovenskej a Českej republiky, si kladie za cieľ - kráčať s dobou a vychádzať v ústrety svojim klientom. Aj preto venovala veľkú pozornosť príprave novej web stránky
www.wgske.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom a zakomponovali sa do nej viaceré nové prvky. Od 1. apríla spoločnosť spustila aj novú webovú
stránku svojej českej dcérskej spoločnosti WAGON
SLOVAKIA CZ s.r.o. - www.wgscz.cz.
Na týchto web stránkach nájdete dokonalý prehľad o možnostiach pohodlného cestovania na
železnici a to v slovenčine, v češtine, angličtine
a nemčine. Stránka predstavuje lôžkové, ležadlové a reštauračné vozne, možnosti využitia autovozňa ako i ponuku služieb pri zabezpečení mimoriadnej prepravy. Nájdete tam cestovný poriadok,
užitočné rady pre cestu lôžkovými a ležadlovými
vozňami, fotogalériu z podujatí, všetky vydania ča-
sopisu Wagon Express, video ukážku z párty v spoločenskom vozni ako i filmový dokument o živote v spoločnosti Wagon Slovakia Košice (YouTube)
a mnohé iné informácie. Stránky sú interaktívne,
obohatené o miesto pre
vaše odkazy,
dotazník vašej spokojnosti a pod.
Ak sa chcete stať fanúšikom spoločnosti na
sociálnej sieti Facebook,
spoločnosť
má vytvorený
svoj účet pod
menom WAGON SLOVAKIA. Pridajte sa
aj Vy k našim
priateľom.
Skôr než sa
rozhodnete
cestovať vlakom, ťuknite teda do svojho počítača a navštívte www.wgske.sk, alebo ak ste v Česku,
tak www.wgscz.cz a zvoľte pre svoj pobyt vo vlaku
optimálne riešenie. Aby vám cesta do cieľa vašej
cesty prebehla čo najpríjemnejšie.
DKG
www.wgske.sk
www.wgscz.cz
5
naše úspechy
naše úspechy
Spoločnosť Wagon Slovakia Košice, a.s. je pyšná na dcérsku spoločnosť
Za krátky
čas výborné
výsledky
Spoločnosť Wagon Slovakia Košice, a. s. má dcérsku spoločnosť Wagon Slovakia CZ s. r. o. Založená bola 24. novembra 2008 a prvé vagóny vyšli na trať spolu so spustením grafikonu, teda 14. decembra 2008. Za ani nie tri
roky sa spoločnosť catteringovými službami na vlakoch
EC, ktoré jazdia medzi Českou a Slovenskou republikou,
u našich západných susedov výborne etablovala. V duchu
motta v logu: „Naše služby na Vašich cestách“ priniesla
vo vozňoch, ktoré prevádzkuje, širokú ponuku kvalitných
nápojov a jedál pripravovaných z čerstvých surovín priamo vo vozni. Dôraz pritom od prvého dňa činnosti kladie
na jednotnosť v sortimente, a samozrejme, aj v kvalite.
Kde sa stretnete
s Wagon Slovakia CZ?
So zabehnutými výkonmi spoločnosti sa cestujúci stretnú
v týchto vlakoch:
 EC 121/120 Košičan na
­trase - Praha - Košice - Praha
 EC 128/129 Hradčany na
trase - Žilina - Praha - Žilina
 EC 149/148 Ján Perner na
trase - Žilina - Praha - Žilina
 EC 221/220 Detvan na
trase - Zvolen - Praha - Zvolen
 Zlínsky Expres EC 523/522 na
trase - Zlín - Praha - Zlín.
Okrem spomenutých vlakov
vie, podľa požiadaviek klienta, rozšíriť ponuku aj o špeciál­
nu dopravu, pričom ceny sú
Děčín, Pastýřská stěna.
Hľadá sa najlepší
domáci recept
S jedlami a stolovaním úzko súvisí medzinárodná súťaž reštauračných vozňov GRAND PRIX, ktorá je pravidelne v Budapešti. Uskutoční sa aj tento rok od 16. do 18. septembra 2011
a spoločnosť Wagon Slovakia CZ verí, že v nej opäť zaboduje.
Vlani sa jej podarilo získať cenu za tradičnú kuchyňu, teda za
prípravu polievky „bramboračky“, sviečkovej na smotane a moravského vrabca. Po minuloročnom úspechu sa ciele na reprezentáciu nielen catteringových služieb, ale aj prezentácie českej krajiny a kultúry zvyšujú. Tentokrát však chce do súťaže
zapojiť aj vás, cestujúcich, preto vyhlasuje súťaž o najlepší domáci recept tradičnej českej kuchyne.
Milé dámy, páni, babičky, možno aj dedkovia, teda všetci fajnšmekri, svoje naj recepty pošlite poštou na adresu spoločnosti
Wagon Slovakia CZ, Vašátková 1028, Praha - Čierny Most alebo
mailom na adresu [email protected] najneskôr do 30. júna 2011. Víťaza najlepšieho receptu čaká týždenný pobyt na Štrbe vo Vysokých Tatrách, a tiež voľný vstup na Grand Prix 2011 v Budapešti, kde sa jeho jedlo bude podávať.
6   v takýchto prípadoch mnohokrát oveľa nižšie ako v bežných
reštauráciách.
Vo vozňoch
dominuje hra farieb
Keďže sa za spomínané ani
nie trojročné obdobie výborne osvedčila rôznorodosť stolovania a hra farieb, spoločnosť
v reštauračných vozňoch pravidelne mení spôsob prestierania, ktorý je dekoratívne ladený podľa ročných období alebo
sviatkov. V súvislosti s blížiacimi
sa Majstrovstvami sveta v hokeji v Bratislave a Košiciach prichádza s ďalšou inováciou služieb.
Vydala napríklad nové jedálne
lístky s obmeneným sortimentom a cestujúci si vo vozni môžu
kúpiť dresy českej hokejovej reprezentácie či iné darčekové
predmety súvisiace s týmto významným športovým podujatím.
Pozvánka pre
milovníkov
histórie
Spoločnosť Wagon Slovakia
CZ nebude chýbať ani na blížiacej sa slávnosti jari, ktorá bude
21. mája (května) od 9. do 16.
hodiny. Počas akcie má byť súčasťou historického vlaku ťahaného parnou lokomotívou 498
Albatros reštauračný vozeň WGS
CZ 50 54 88 41 013 premávajúci na trase Praha - Děčín - Praha.
Oslava je venovaná pripomenutiu 160. výročia začatia prevádzky na trati Praha - Roudnice nad
Labem - Děčín - Drážďany.
V pozvánke našich zá­padných
susedov je ďalej napísané, že:
GPS souřadnice sú: 50° 46′
31.58″ N 14° 13′ 23.41″ E
Každý cestující obdrží pamětní
lepenkovou jízdenku vydanou k
této příležitosti. Pro občerstvení bude ve vlaku zařazen restaurační vůz.
Ve vlaku platí zvláštní jízdné
a jízdenky bude možno zakoupit pouze u průvodčích ve vlaku. Slevy jsou pro děti, seniory,
držitele ZTP, ale také pro rodiny
a pro všechny ve variantě jednosměrné nebo zpáteční. Více
informací o jízdném na internetových stránkách www.cd.cz/
zazitky.
V ceně jízdného je zdarma
vstup na Stavědlo 15 Děčín
hlavní nádraží se stálou expozicí
historie zabezpečovací a sdělovací techniky. Městské slavnosti
Děčín 2011.
Organizátoři pro letošní ročník
připravili historický trh na nádvoří děčínského zámku s připomenutím tradičních řemesel
a podoby kulturního života, na
kteréž dohlédne sám pan hrabě Maxmilián Thun s chotí a panem bratrem Janem Arnoštem.
Na Smetanově nábřeží proběhne festival Mladé Labe prostřednictvím členů DDM v Děčíně a
některých dalších neziskových
organizací a na parkovišti u bývalého Atlantiku děčínské kolo
Českého poháru ve streetballu.“
  7
vlakom za slnkom
K moru pohodlne ležadlom od 24. júna
Do leta síce ešte ubehne „nejaký“ ten deň, ale dnes už
aj malé dieťa vie, že nechávať si plány na oddych na poslednú chvíľu, to nie je práve najlepšie ­rie­šenie. Najmä
vtedy nie, ak sa chys­táme kdesi k moru. O tom, že za slnkom a morským vzduchom sa dá cestovať aj vlakom, hovoríme s prevádzkovým riaditeľom spoločnosti Wagon
Slovakia Košice, a. s. Jurajom Dudičom.
Vlakmi do
Burgasu
a Baru
DĚLÁME VŠE, ABYSTE SE CÍTILI JAKO DOMA
Skupina AGEL je největším privátním
poskytovatelem zdravotní péče v České
a Slovenské republice. V našich nemocnicích,
poliklinikách a ostatních zdravotnických
zařízeních ošetříme ročně více než
dva a půl milionu pacientů.
„Letnú sezónu začneme 24. júna, vtedy vyštartujú prvé ležadlové vozne, o ktoré sa stará naša
spoločnosť. Ale už len z Bratislavy
a iba do Burgasu a Baru. Cesty do
bulharskej Varny a grécke­ho centra Thessaloniki, hoci boli celkom
dobre využívané, sú toto leto zrušené.“ Tak isto je zrušené priame spojenie ležadlovými vozňami z Košíc do Varny a Burgasu.
Do Burgasu budú od spomínaného 24. júna do 9. septembra
jazdiť z Bratislavy vždy štyri vozne v piatok. Vlak R 1471 Nesebar
vyštartuje o 6.25 h a do Burgasu príde na druhý deň o 10.35 h
h. Späť z Burgasu do ­Bratislavy
pôjdu rovnako štyri vozne. Z Burgasu vyrazí vlak do Bratislavy
v sobotu o 19.25 h a v Bratislave je v nedeľu o 22.11 h. Do Baru bude jazdiť hore - dolu jeden
vozeň. Z Bratislavy vyštartuje
v piatok o 6.25 h a do Baru príde o 8.41 h na druhý deň. Z Baru pôjde v sobotu o 19.00 h
a do Bratislavy dôjde o 18.06 h
na druhý deň. Keď to zhrnieme,
spoločnosť Wagon Slovakia zapíska koniec leta 11. septembra. V ojedinelých prípadoch, ak
chce cestovať väčšia partia, vedia turistom pripraviť aj mimoriadny vozeň. Takúto požiadavku
treba však spoločnosti predložiť
s veľkým časovým predstihom,
a samozrejme, pripraviť si aj väčší balík peňazí ako je to pri bežnom cestovaní.
Pri reštauračných vozňoch sa
s nástupom leta nič nezmení,
jazdiť budú podľa Grafikonu vlakovej dopravy platného na obdobie 2010/2011.
„Kto sa chce vybrať na liečenie
alebo stráviť oddych napríklad
poznávaním histórie a kultúrnych pamiatok, môže si „odsko-
čiť“ trebárs k susedom do Českej
republiky, s ktorými máme dobré vlakové spojenie. Až na jednu úpravu. Kým donedávna ešte
jazdil z Košíc cez Prahu do Českých Budějovíc vozeň, o prevádzku ktorého sa starala spoločnosť,
keďže nebol dostatočne využívaný, v novej sezóne bol zrušený.
Nie však celkom, počas leta, teda od júna do približne polovice
septembra, bude aj teraz do vlakovej súpravy zaradený tento vozeň. Potom už nie.“ ­Keďže do leta skončí výluka trate, k men­šej
zmene dôjde pri vlaku Excelsior.
Opäť budú od 12. júna dva vozne jazdiť cez Plzeň až do Chebu
a dva vozne cez Karlové Vary až
do Chebu. Ostatné výkony do
Českej republiky budú fungovať
bez zmien.
Alžbeta Linhardová
Bruntál · Česká Třebová · Český Těšín · Nymburk
Nový Jičín · Ostrava · Plzeň · Praha · Prostějov
Přerov · Rýmařov · Šumperk · Šternberk
Třinec · Valašské Meziříčí
www.agel.cz
Erudovaný personál využívá moderních léčebných metod.
Spolu s investicemi do špičkové zdravotní techniky tak přispívá
k neobyčejně kvalitním výsledkům léčby v našich
zdravotnických zařízeních.
Naši lékaři a sestry splňují ty nejvyšší nároky na kvalifikaci.
Jsme si vědomi toho, jak je naše práce důležitá a zavazující. Pro nás
všechny v AGELu jste ovšem nejdůležitější vy, naši pacienti.
Bratislava · Komárno · Košice · Krompachy
Levoča · Zvolen · Zvolen prevádzka Krupina
www.agelsk.sk
  9
úspešné
o nás iní
Úspešný štart Danky Velďákovej do
nového atletického roku
Wagon Slovakia CZ robí dobré meno
svojmu remeslu
Chválu netreba
skrývať
Sú ako dve hrozná, nik ich nerozozná - spievala už takmer
pred polstoročím Melánia Olá­riová, dnešnými slovami povedané star slovenského šoubiznisu. I keď vtedy nič také
neexistovalo. Slávna speváčka však v tom čase ani netušila, že raz sa narodí u nás niekoľko dvojčiat, ktoré preslávia
našu krajinu na svetových športoviskách. Tou slávnejšou
dvojicou sú kanoisti na divokej vode bratia Peter a Pavol
Hochschornerovci z Bratislavy a tou druhou sestry Dana
a Jana Velďákové z Gemera. Atlétky - skokanky.
Vyhovieť požiadavkám cestujúcich a ponúknuť im chutné a cenovo prijateľné jedlo, to vyžaduje kuchársky kumšt. O tom, že
v spoločnosti Wagon Slovakia CZ ho rozhodne majú, potvrdzujú zápisy v knihe prianí a sťažnosti. Niekoľko z nich sme vybrali,
pretože chválu na dobrú prácu netreba pred svetom skrývať.
Za medailu
hviezdičku
nedostala...
Jednu bez druhej si ani nemožno predstaviť. I keď súťažia v rôznych disciplínach(Danka v trojskoku, Janka v skoku do
diaľky), najčastejšie im to vychádza rovnako: Keď sa im darí, tak
obom naraz, keď sa im lepí smola na päty (napr. na olympiáde
v Pekingu), tak tiež obom. Sestry spoločne absolvovali Športové gymnázium na Popradskej
ulici v Košiciach, neskôr Ekonomickú fakultu TU Košice a nakoniec sa spoločne rozhodli zmeniť
dres - košických akademikov vymenili za Duklu Banská Bystrica.
Tento rok lepšie začala Danka,
staršia od svojej sestry o 10 minút. Na 31. halových majstrovstvách Európy v Paríži začiatkom
marca výkonom 14,39 m obsadila veľmi cenné 3. miesto. Pre zaujímavosť - pred dvoma rokmi
v talianskom Turíne tiež na halových ME skočila o centimeter ďalej a získala bronzovú medailu.
Jej prvú medzi seniorkami, i keď
cenný kov už vlastní od roku
So sestrou Jankou na Kanárskych ostrovoch.
Na sústredení v Afrike s trénerom Radoslavom Dubovským a sestrou Jankou.
S bronzovou medailou z HME v Paríži.
2000 - vtedy na juniorskom svetovom šampionáte v Čile skončila tretia výkonom 13,92 m.
Danka má už za sebou nejeden
štart na najvýznamnejších podu­
jatiach sveta i Európy, zápolila
aj na už spomínanej olympiáde
v Pekingu, trikrát na seniorskych
svetových šampionátoch a majstrovstvách Európy, dvakrát na
MS v hale, päťkrát na halových
ME... Tých skúseností má už teda naozaj dosť. Teraz už ich treba
iba využívať aj s úrokmi. Úspech
z Paríža je dôkazom, že sa to dá.
Verme, že v tomto roku sa sympatickej Danke podarí prekonať
aj jej osobný rekord 14,51 m z roku 2008. Sestry - dvojičky oslávia v júni svoje jubileum (30 rokov) a nové osobné rekordy by
každá z nich privítala ako pekný
darček.
Koncom marca absolvovali sestry už tradičnú prípravu v Juhoafrickej republike. Domov sa vrátili plné optimizmu, s ktorým sa
s čitateľmi Wagona expres podelila Danka.
XXNa stredoškolské štúdium
na športovom gymnáziu máte určite dobré spomienky.
10   Predsa len, na čo si najradšej
spomínate v súvislosti s areálom školy na Popradskej a štadiónom na Watsonovej?
Na športové gymnázium mám
len a len dobré spomienky, bola to škola mojich snov. Najradšej
som mala zvonček po tretej hodine a to len kvôli tomu aby som
mohla ísť na tréning. Areál školy na Popradskej som mala rada,
bolo tam vždy rušno a stále som
sa tam stretávala s množstvom
zaujímavých ľudí. Štadión bol
ten, na ktorom sme trávili veľmi
veľa času. Dodnes tam chodíme
a ani si neviem predstaviť, aby
to tak nebolo. Vyrastala som na
ňom! Mám rada ten štadión.
XXAkým dopravným prostriedkom najradšej cestujete tam,
kde sa dá zaobísť bez lietadla?
Veľmi často využívam auto,
či na presun k rodine, alebo do
Banskej Bystrice. Ak sa jedná
o cestu do Bratislavy, tam niekedy zvažujeme ,či ísť autom alebo
vlakom. Tých príležitostí na cestovanie vlakom však nie je veľa.
Pokiaľ sa naskytne,tak cestujem
IC vlakom do Bratislavy. Je to
pohodlné cestovanie, príjemné
prostredie a hlavne rýchly spoj.
XXTento rok začal pre vás veľmi úspešne. Ako zisk bronzovej medaily z Paríža pozmenil
vaše tohtoročné ciele?
Ďakujem. Obhajoba bronzovej medaily sa mi podarila a to ma potešilo. Pravdu povediac som medailu nečakala,
o to bola táto medaila z Paríža
cennejšia ako tá z pred dvoch
rokov. Moje tohtoročné plány sa nijako nezmenili, naďalej pokračujem v príprave na
MS do Daegu s cieľom uspieť
vo finále.
XXAkú máte momentálne vojenskú hodnosť a či už pribudli
hviezdičky od vášho príchodu
do Banskej Bystrice?
Ja som civilná zamestnankyňa
Dukly Banská Bystrica, to znamená žiadne hviezdičky. Ale
Dukla je stredisko, kde sa o nás
perfektne starajú a máme tam
len tie najlepšie podmienky.
Som tam veľmi spokojná.
XXPočas doterajšej kariéry ste
prešli množstvami štadiónov.
Je medzi nimi nejaký, kde je
vyššia šanca dosiahnuť vrcholový výkon?
Ak by som brala tréningové
centrá a ich štadióny, tak najlepšie je tu v Afrike, trénuje sa tu
vynikajúco, máme všetko pokope. Povrchy sú trávnaté a neničia
sa tak nohy pri tých ťažkých tréningoch. Potom je to športový
stánok v Benidorme, v Španielsku. Mám veľmi rada štadióny,
kde je položený povrch z monda. Je veľmi rýchle a pružné
a mne sa na tom dobre skáče.
XXDo Banskej Bystrice ste odišli
za lepšími podmienkami. Nie
je vám smutno za Košicami?
V Košiciach sme so sestrou vyrastali a nedáme na ne dopustiť.
Cítime sa tu doma a to sa už nezmení. Žiaľ nemali sme na športovanie až také dobré podmienky a keď prišla ponuka z Dukly,
tak sme neváhali. Keď sa chcete
naplno venovať individuálnemu
športu, musíte mať dostatočné
sociálne zázemie.
Vladimír Mezencev
Foto: archív
O Z N A M
Riaditeľstvo Dopravnej akadémie v Trenčíne,
predtým Stredné odborné učilište železničné Trenčín
oznamuje, že od 1. septembra 2011 otvára prvú
triedu študijného odboru 3757 4 Dopravná prevádzka
zameranie na 05 obchodnú činnosť železníc. Štúdium
jednotlivých predmetov je ukončené maturitnou
skúškou. Podmienkou prijatia je výučný list v odbore
železničiar a prvú triedu učebného odboru 3762 2
železničiar zameranie na 02 obchodnú činnosť
Prihlásiť sa môžete do 31. 5. 2011
Bližšie informácie na tel čísle : 0905 342 623
Pán Ondrej F. napísal: „Do té
doby jsme využívali služeb Pendolina, ale po příjemném strávení
času v jídelním voze vaší spoločnosti musíme pochválit kuchyň
a obsluhu, která se o nás příjemně starala po celou cestu. Od
této doby budeme rádi využívat
vaše služby.“
Spokojnosť zápisom vyjadrila i pani Martina J. „Dnes jsem
po dlouhé době navštívila jídelní vůz, byla jsem velice mile překvapena. Osádka milá, obsluha
rychlá a profesionální. Dala jsem
si palačinky - byly skvělé, krásně
nazdobený talíř - prostě díky za
příjemný zážitek.“
Pani Jana K. z Prahy cestovala
vo vlaku č. 128, ktorý odchádzal z Olomouca 8. 2. 2011. V zápise
napísala: „Navštívila jsem restaurační vúz a objednala topinky s ďábelskou směsí. Výtečná chuť, naaranžování na talíři, výtečné, chutné.
Díky. Kuchař ochotně i sdělil recept, byl příjemný, ochotný. Takový personál zasluhuje odměnu a poděkování.“
Spokojný bol i Michal G. z Prešova, ktorý cestoval do Olomouca.
Tu sú jeho slová ocenenia: „Dovolím si vyjadriť vďaku a uznanie pre
pani kuchárku, ako i obsluhu, za veľmi kvalitne pripravený obed „stroganov...“ s bohatou prílohou. Ako cestujúci z Prešova do Olomouca
som si „uspokojil“ svoje gastronomické požiadavky. Ďakujem!“
Chválu pridal i cestujúci, ktorý išiel rýchlikom EC 120 Košičan
z Olomouca do Prahy. „ Byl jsem velmi spokojen s perfektní obsluhou
velice příjemné a milé paní. Jídlo, ktoré jsem si objednal, bylo chutnější než na letní dovolené ve Sjednocených arabských emirátech. Proto
vás prosím, abyste obě perfektní profesionálky patričně ocenili. Za to
vám úpřimne děkuji. Vaše jídelní vozy majú mnohokrát lepší úroveň po
všech stránkách než ty české. Doufám proto, že brzy začnete jezdit i do
nejkrásnejších lázní světa - Luhačovic.
Našli sme i zápis napísaný v angličtine. Jeho autor takisto ďakuje za dobré jedlo a príjemnú obsluhu. Dokonca pridal i jedno slovenské slovíčko: „Dobre !!!“
Tieto i podobné pochvaly tešia, pretože variť v podmienkach, že
pritom to s vami vo vlaku predsa len občas „hegne“ a aj priestor
na prípravu jedla je podstatne menší ako doma, vyžaduje naozaj
šikovné ruky, ale hlavne k lásku k povolaniu a životu na kolesách.
V spoločnosti Wagon Slovakia CZ ich majú. A to je dobre.
  11
ie Wiesn“,
d
„
y
k
s
r
o
v
ovedané
a
p
b
o
o
b
p
le
,
t
a
s
e
e
t
f
e
Oktober
slava na sv
o
á
v
o
d
ľu
ovčana,
je najväčšia
h
íc
n
M
o
h
dené
nstvo“.
e
l
a
i
š
é
n
slovami ro
v
ské pi
rov
„jedno ob
ujem
Ak máte zá
lu
sami či spo
i,
s priateľm to
n
te
te
v
tí
š
nav
y
svetoznám
festival.
Využite
ú
nezvyčajn rú
to
k
,
u
k
u
pon
je
tu
y
posk
polu
nsko, a. s. s e
e
v
lo
S
ť
s
o
n
spoloč
KIA Košic
Železničná ťou WAGON SLOVA kom
os
la
so spoločn festival pohodlne v
a
n
e
jt
tu
a ces
ch.
ých vožňo
v ležadlov
É:
ZAHRNUT adlovom vozni,
A
J
E
N
E
C
V
lež
,
+ spanie v
• doprava m raňajky do postele vozni,
m
ta
• na ceste oločensko-tanečno iesta
m
sp
• zábava v festival - rezervácia
a
• vstupné n ne Lowenbräu
sta
v pivnom á a jedlo,
piv
ove.
• 2 „veľké „
m v Mních
ra
rg
o
p
ý
• voľn
NÉ ČASY:
ORIENTAČ ošíc 28. 9. o 14.07h
K
,
• odchod z RK
- Bratislava
ati Košice
A
tr
P
a
U
n
A
T
0
S
1
Ž
j
R6
ažde
možný v k
(nástup je
),
je
.00 hod.,
zastavu
. 9. cca o 8 hod.,
9
2
kde R 610
a
v
o
h
íc
o Mn
22.00
• príchod d níchova 29. 9. cca o
M
h
z
. o 13.53
• odchod
Košíc 30. 9
o
d
d
o
h
c
rí
•p
a - Košice,
AGE
IR
ti Bratislav
a
M
tr
C
a
n
O
T
3
S
0
Ž
ej
R6
žný v každ
A
MOSFÉR
T
A
Á
N
A
EFALŠOV
N
A
IVCOV
L
Á
T
V
A
O
N
PR
D
E
KA PRE J
U
N
O
P
Á
V
ZAUJÍMA
Y
A SKUPIN
VLAKOM
E
I
N
A
V
O
NÉ CEST
POHODL
ZŇAMI
O
V
I
M
Ý
V
LEŽADLO OU ZÁBAVY
SŤ
S MOŽNO
SKOM
N
E
Č
O
L
O
V SP
VOZNI
mo
(výstup je
v
stavuje).
za
ie lístovko
kde R 603
a zakúpen
ie
c
á
rm
fo
, bližsie in
se:
105 795.
Rezervácia
ailovej adre
• tel.: 0911
011 na em
k
2
.s
la
il
jú
ra
.
1
k
3
a
do
[email protected]
lad
podracky.v
Oddiel
upé
5-mieste k
Cena
750 €
st
Počet mie
5
)
(celé kupé
1
sto)
160 €
ie
upé (jednotlivé m
135 €
5-mieste k
1
)
to
s
ie
PH
upé (jednotlivé m Ceny su uvedené s D
6-mieste k
rozhovor
Rozhovor s Ing. Igorom Chovancom (na fotografii dole), dopravným expertom,
organizačným poradcom, manažérom projektov ZSSK.
Počas svojej vyše dvadsaťročnej pracovnej kariéry sa jeho život vinul po koľajniciach Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Poľska, Albánska, Libanonu, Kazachstanu a Kirgizstanu . Jeho odborná publikačná činnosť
sa prezentovala na stránkach 19 titulov domácej i zahraničnej odbornej tlače a v televízii . Prednášal študentom
ČVUT Praha . V jeho projektoch sa vyskytujú také exotické
názvy miest, ako sú Alma Ata, Bejrút, či Tirana . Ako poradca pracoval pre velikánov Student Agency, Skanska alebo
Siemens . Prichádza neustále s novými myšlienkami, hovoria o ňom, že je vizionár . V súčasnosti pracuje v Železničnej
spoločnosti Slovensko, a . s ., ako riaditeľ úseku obchodu .
X Tri „éčka“, teda EKOLÓGIA, ESTETIKA a EKONOMIKA, sa stávajú čoraz viac alfou a omegou
modernej spoločnosti . Ako sa
k tomu stavia vaša spoločnosť?
Musím povedať, že už dávnejšie používam slovné spojenie „tri
éčka“. Vnímam ho ako najlepší
spôsob pre život i prácu. O tom,
že železničná doprava je ekologická, nepochybuje dúfam nikto,
o jej estetike sa miestami dá pochybovať. Predovšetkým v prípadoch, ak sú vozne nekvalitne vyčistené, ošúchané a zastarané, ale
to je riešiteľný problém. Nosnou
kapitolou je však ekonomika a zatiaľ čo ekológia a estetika sú záležitosti značne subjektívne, ekonomika je neúprosne objektívna...
Dokonalým prepojením troch
éčok, by bolo: pokryť ekonomic-
me s „dielami“ sprejerov, porezanými sedačkami a pohodenými
odpadkami.
X Napriek takýmto záležitostiam treba sa pozerať dopredu .
Mať víziu o tom, s čím príde Železničná spoločnosť Slovensko
„na trh“ v dvadsiatom prvom
storočí v Eurozóne .
A nielen v Eurozóne... Naším cieľom je etablovať sa v diaľkovej doprave, v prímestskej a mestskej doprave a v rekreačnej doprave. Ciest
Ekonomika
je neúprosne
objektívna
ky zaujímavé prepravné prúdy
migrácie ľudí, estetickými a ekologickými vlakmi. To je, myslím,
cieľom každej prepravnej spoločnosti, ZSSK nevynímajúc. Nie je
však všetko len v investíciách do
vozového parku. Ľudský faktor
je často nad rozumné chápanie.
V mnohých vlakoch sa stretáva-
je niekoľko - účasť v integrovaných
dopravných systémoch v prímestskej a mestskej doprave, spolupráca v oblasti rekreačnej dopravy, ale aj poskytované služby na
palube vlakov, nielen reštauračné
a ubytovacie, ale aj na staniciach.
Zvažujeme prevýchovu vlakového
personálu z kontrolne-represívne-
ho prístupu na proklientský, stewardovský prístup. Zaoberáme sa
aj možnosťou obmedzenia počtu
zastávok vlakov kategórie IC, EC,
SC a EN, čím by sa zrýchlili a boli by viac konkurencieschopné. Vo
vlakoch by sme chceli zaviesť „zóny ticha a zóny bezpečia“ a vo vybraných vlakoch realizovať detské
kútiky. Pohrávame sa s myšlienkou v niektorých vlakoch zriadiť
„manažérske oddiely“ a vo vlakoch
EN zaviesť salónny vozeň pre korporátnu klientelu. Možno by bolo zaujímavé vo vlakoch prechádzajúcich atraktívnym prírodným
prostredím, zaviesť panoramatický
a spoločenský vozeň.
X Celkom zaujímavé námety .
Čo ešte pripravujete pre vašich
klientov?
Samozrejme hľadáme riešenia,
ktoré budú atraktívne nielen pre
klienta, ale aj pre nás. Po analýzach, ktoré uskutočňujeme, by
možno bolo vhodné verejnosti ponúknuť zavedenie dvojhodinového taktu vlakov kategórie IC
na trati Bratislava - Žilina - Košice
a späť, celoročný autovlak na trase Bratislava - Košice, ale tiež sezónny autovlak na obnovenej trase Bratislava - Split. Skúmame tiež
možnosť prevádzkovania nášho,
slovenského vlaku kategórie EC
na trase Bratislava - Budapešť - Košice. Zaujímavé by mohlo byť aj
predĺženie trás vybraných vlakových spojov z rakúskeho Villachu a Salzburgu až do Bratislavy,
či predĺženie trás vlakov IC z Košíc
cez Bratislavu až do Viedne a pod.
Okrem toho, chceme zaviesť čistenie vlakov počas jazdy, uvažujeme o zmene cenotvorby zrušením
pásmového cenníka a zavedením
kilometrového cenníka a chceli
by sme pripraviť relačné cestovné
medzi krajskými a ďalšími štyrmi
väčšími mestami. Mnohé novinky sa usilujeme zaviesť v oblasti
marketingu, mobilticketingu, internetticketingu a pod. Všetko pre
klienta. V neposlednej rade premýšľame i o zmene názvu a loga spoločnosti tak, aby názov bol
stručný, akčný, medzinárodný a jeho skratka a logo moderné a aby
sa s ním cestujúca verejnosť ľahšie
stotožnila...
Ďakujeme za rozhovor
Mgr. D.
Klimentová Gúrtlerová
13
naša súťaž
naša súťaž
Vydarená výtvarná súťaž žiakov na počesť jubilea WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.
V sídle spoločnosti WAGON
SLOVAKIA Košice, a .s . počas 15 rokov jej existencie
privítali nejednu významnú
osobnosť, známu nielen na
celom Slovensku, ale aj v zahraničí . Boli a sú to uznávaní
ľudia, pôsobiaci vo vysokej
politike, umelci, športovci, či
vysokokvalifikovaní odborníci rôznych profesií . O každom z nich by sme mohli napísať nejeden rozsiahly, ale
zároveň pútavý materiál .
Najlepšie práce
určite nezapadnú
prachom
zaniesli až do Košíc. Podobne to bolo aj u Attilu Duncsáka, ten sa síce
narodil oveľa bližšie v Zakarpatskej Ukrajine,
ale vysokoškolské štúdia absolvoval vo vteKoncom marca sa však pod
dajšom slávnom Leninstrechou našej spoločnosti zišli
grade. Docent Tadeusz
známi výtvarní umelci, všetci
Blonski je Poliak a do
akademickí maliari, pričom preKošíc sa presťahoval
važná väčšina z nich zároveň aj
za svojou manželkou
vysokoškolskí pedagógovia. BoZdenkou (tiež členkou
li ôsmi, predstavovali štyri náporoty), s ktorou sa
rodnosti (arménska, maďarská,
zoznámil počas spopoľská a samozrejme slovenločného štúdia v Kraská) a pôvodne niektorí z nich žikove. Jej členmi boli
li v iných krajinách. Aghamyan
i akademickí maliaVaružan pochádza až zo starori Jozef Haščák, MaJedna zo zlatých prác mla
dej osemročnej autorky
bylého Jerevanu, jedného z najja Ištvanová, Vladimír
Ľubice Jurovatej.
starších miest na svete a z rodné- Jeník a Pavol Obšitník.
do výtvarnej súťaže, vyhlásenej
ho Arménska ho životné osudy
Prišli sem zhodnotiť práce, ktoré
pri príležitosti osláv 15. výročia
Nečudo, že porota mala plné ruvzniku WAGON SLOVAKIA Košice, ky práce a ťažké rozhodovanie.
a.s., poslali deti zo všetkých kúOveľa jednoduchšie to mala pri
tov republiky.
určení víťazov v kategórii najviac zaslaných súťažných výkresov, v ktorej ceny boli skutočne
lákavé - notebooky!
Do sídla spoločnosti zavítali aj
ocenení nádejní umelci a ich pedagógovia. Prišli až z Malaciek,
Hodnotiaci umelci, medzi ktoMyjavy, Bratislavy, z neďalekérými nechýbal ani zástupca juho Prešova i samotných Košíc.
bilujúcej spoločnosti, riaditeľ
Ešte pred prevzatím cien sa domarketingu a mimoriadnej prezvedeli o činnosti WAGON SLOpravy Ing. Valér Pavlík, boli milo
VAKIA Košice, a.s. a to priamo
prekvapení úrovňou zaslaných
z úst najpovolanejšieho - predvýkresov ( vyše 400). Deti si na
sedu predstavenstva a gen. rianich dali záležať. Už aj preto, lediteľa JUDr. Igora Capa. Zdôrazbo na tých najlepších autorov
nil najmä to, že prostredníctvom
čakali hodnotné ceny, aké v potejto výtvarnej súťaže sa deti na
dobných súťažiach nebývajú: dicelom Slovensku zoznámili s nágitálne fotoaparáty, príťažlivé
plňou práce tejto spoločnosencyklopédie, maliarske potreby, ti, veď mnohé z nich donedávna
Aj tento záber svedčí o tom, že porota mala plné ruky práce.
DVD s rozprávkami, PC hrami...
ani nevedeli, že vo vlakoch sa dá
spať i obedovať, či
večerať.
Známi výtvarní
umelci
Vyše 400 zaslaných
prác
Výsledky výtvarnej súťaže žiakov
základných škôl a základných umeleckých
škôl (ZUŠ) - výtvarný odbor
Kategória žiaci ZŠ (6-10 roční):
1. Bianka Skybová
2. Matúš Kiráľvarga
3. Sabina Saboviková, všetci 7 - roční zo ZŠ Krosnianska 4, Košice
Kategória žiaci ZŠ (11-15 roční):
1. Simona Skladaná, 12-ročná, ZŠ Česká 10, Bratislava
2. Bibiána V. Želinská, 11-ročná, ZŠ Park Angelinum, Košice
3. Viktoria Smoradová, 12-ročná, ZŠ Krosnianska 4, Košice
Kategória žiaci ZŠ pre telesne a mentálne postihnuté deti:
1. Rudolf Pohlodko, 7-ročný
2. Jozef Balog, 9-ročný
3. Kristián Červeňák, 9-ročný
Všetci Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov.
Táto škola vyhrala vo svojej kategórii aj súťaž o najväčší počet zaslaných výkresov - bolo ich 33.
Ocenení s veľkou pozornosťou sledujú oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže.
Kategória žiaci ZUŠ, výtvarný odbor (6-10 roční):
1. Ľubica Jurovatá, 8-ročná
2. Diana Poláková, 7-ročná
3. Diana Papuláková, 8-ročná, všetci ZUŠ Partizánska ul. Myjava
Kategória žiaci ZUŠ, výtvarný odbor (11-15 roční):
1. Adam Pankuch, 11-ročný
2. Veronika Šulcová, 14-ročná
3. Samuel Hajsák, 14-ročný, všetci ZUŠ Kováčska 43, Košice
Kategória najviac zaslaných prác z jednej základnej školy:
1. Park Angelinum, Košice - 228 súťažných prác
2. ZŠ Krosnianska 4, Košice - 37 súťažných prác
3. ZŠ a MŠ Česká 10, Bratislava -11 súťažných prác
Kategória najviac zaslaných prác z jednej ZUŠ, výtvarný odbor:
1. ZUŠ Partizánska ul., Myjava -57 súťažných prác
2. ZUŠ Sládkovičova 12, Bojnice -22 súťažných prác
3. ZUŠ Kováčska 43, Košice -14 súťažných prác
Porota celkove ohodnotila 432 zaslaných prác.
Ďakovný list
O tom, že sa akcia vydarila k obojstrannej spokojnosti, hovorí krátky list, ktorý poslali žiaci - účastníci súťaže zo
ZŠ Česká 10, Bratislava: „Vážená spoločnosť WAGON SLOVAKIA
Košice, želáme Vám, aby cestujúci na kolesách dlhých tratí, ktorí využívajú Vaše služby, boli takí spokojní, ako ľudia na našich
obrázkoch...“
Predseda súťažnej poroty akademický maliar Jozef Haščák
vysoko ocenil kvalitu väčšiny
zaslaných prác a vyjadril presvedčenie, že tie najlepšie nezapadnú prachom: budú umiestnené v železničných objektoch,
vo vlakoch a na stránkach magazínu Wagon express, aby ich
mohlo obdivovať čo najviac ľudí.
Zástupkyňa ZUŠ na Partizánskej ul. v Myjave preberá z rúk
gen. riaditeľa WAGON SLOVAKIA
KOŠICE, a.s. JUDr. Igora Capa cenu za prvenstvo v kategórii najviac zaslaných prác - notebook.
Ocenenie pre žiaka osobitnej
školy v Prešove z rúk riaditeľa
marketingu a mimoriadnej
prepravy WAGON SLOVAKIA
KOŠICE, a.s. Ing. Valéra Pavlíka.
ročnej Diany
Ocenená práca 8javy.
My
Papulákovej z
Vladimír MEZENCEV
Foto: Pavol VOJTAŠKO
15
varíme na kolesách
varíme na kolesách
tok. Rozhodol sa dopraviť ju do
Viedne. Bolo to v čase, kedy sa do
hlavného mesta Rakúska ešte IC
vlakmi jazdilo. Pripravili sme im
pekne upravený stôl, aj fľašu vínka sme naň položili. Keď prišlo na
platenie, keďže sa mi toto mladíkovo gesto páčilo, zavrel som obe
Juraj Imrich sa venuje životu pri sporáku a na kolesách od roku 1973.
Juraj Imrich
spojil lásku
k vareške
s túžbou
cestovať
Pri rozhodovaní - prečo práve
toto živobytie, veľkú úlohu zohrala láska k vareške a vareniu,
ale i túžba po dobrodružstve,
cestovaní a poznávaní sveta.
A kde inde sa dajú tieto predstavy skĺbiť, ak nie v reštauračnom
vozni a v starostlivosti o pohodlie a spokojné chuťové poháriky
klientov?
Za viac ako tri desiatky rokov
vystriedal niekoľko pracovných
pozícií. Bol kuchárom, čašníkom,
lia
Foto: Peter Vojtaško
Suroviny na prípravu jednej porcie:
120 g bravčového stehna alebo bravčového karé/bez kosti ,
4 g soli, 30 g oleja a rovnaké množstvo cibule, 1 g mletej papriky
sladkej a 1 - 2 gramy papriky mletej štipľavej, prípadne feferónka, 1 g cesnaku, 1 g rasce, 1 g čierneho korenia a 2 vajcia
Vedúci reštauračného vozňa Vladimír Krajmer.
vý vzhľad „reštaurácie na kolesách,“ ku ktorému svojou troškou
prispievajú trebárs aj ruže na
stoloch.“
Nájomca reštauračného vozňa Juraj Imrich.
pre túto spoločnosť mimoriadne vlaky z Bratislavy do Bulharska a Čiernej hory. Znamená to,
že ležadlové vozne zásobujeme
tovarom a staráme sa o ich vyčistenie po príchode z trasy,“ rozhovoril sa J. Imrich, ktorý by ten-
to spôsob zamestnania nemenil.
Hoci nie vždy k nim príde zákazník, ktorý má na tvári úsmev od
ucha k uchu. Vtedy si, aby nevznikol zbytočný konflikt, aj do
jazyka musia zahryznúť. V poslednom období sa k nie najlepšej nálade niektorých ľudí pridáva kríza. Možno by si dali pod
zub aj čosi drahšie, ale vrecko
nepustí... „Tejto situácii sme prispôsobili jedálny lístok, snažíme
sa za rozumnú cenu ponúknuť čo
najlepšiu pestrosť a kvalitu pokrmov. Keďže varím rád, a myslím, že aj celkom dobre, aj mňa
osobne v poslednom období viac
nájdete v kuchyni ako v úlohe vedúceho vozňa. Prvé ovocie tejto
zmeny sa už ukazuje, i v týchto
ťažkých časoch nám stúpa odbyt
jedál.“ Dosť podľa J. Imricha „letí“ medvedia laba alebo ohnivá
kapsa, ktorej recept aj ponúka.
Bez problémov vedia pre malých
cestujúcich pripraviť palacinky,
ktoré majú zaradené v jedálnom
lístku. Prípadne si mlsné jazýčky
môžu zgustnúť na ovocných pohároch. „Kvalita a chutnosť jedál
je to, na čo kladieme najväčší dôraz. Nezabúdame ani na celkoŠpecialita „reštaurácie“ - Ohnivá kapsa.
16   A tu je ešte jeho recept.
Ohnivá kapsa
vedúcim reštauračného vozňa,
hlavným kontrolórom, vedúcim
koľajovej prevádzky.
V poslednom období jeho, i jeho „mančaft“, spolu sú šiesti,
môžu cestujúci stretnúť v reštauračnom vozni IC vlaku Kri­váň-Ta­
tran. „Sme zmluvným partnerom spoločnosti Wagon Slovakia
Košice, a. s. a jazdíme z Košíc do
Bratislavy a späť. Okrem toho
v letnom období zabezpečujeme
oči a mali to grátis. Občas si treba v tomto uponáhľanom čase
spraviť radosť. Nie?,“ dodal na záver Juraj Imrich.
čas jednej jazdy s ním prejdú vlakom šesťkrát, v dvojke, teda vo
vozni 2. triedy, štyrikrát.
Niekoľkokrát už urobili pre Wagon Slovakia Košice i mimo­
riadne vlaky, napríklad, na Deň
železničiarov. „Akcií , aktivít
a cestovania bolo za tie roky viac
ako dosť. Medzi nimi má svoje
miesto mladík, ktorý chcel prekvapiť kamarátku, čo mala svia-
Cestujúcim, ktorým sa nechce
ísť do reštauračného vozňa alebo majú obavy ponechať batožinu v kupé bez dozoru, čosi na
pitie a na „pochrumkanie“ ponúkne mobilbar. V jednotke po-
Postup:
Umyté mäso nakrájame na tenké rezance, osolíme a opečieme na
oleji s nadrobno nakrájanou cibuľou. Zaprášime červenou paprikou, pridáme rascu, cesnak, čierne korenie, feferonku a podlejeme vodou. Za občasného miešania podusíme do mäkka. Do panvice s olejom vlejeme rozmiešané vajcia, ktoré mierne osolíme
a opečieme z oboch strán. Na takto pripravenú omeletu vložíme
mäso a preložíme ju. Ozdobíme čerstvou zelenimou.
Charakteristika:
V omelete zabalené kúsky duseného mäsa v červeno pikantnej
omáčke typickej vône a chuti sú primerane šťavnaté a mäkké.
Podávame s čerstvou zeleninovou oblohou.
HRAJTE S WAGON EXPRESS
VÔŇA
(ODB.)
KANÓN
AKO
PRED­
LOŽKA
PATRIACA
IMROVI
ŽENSKÉ
MENO
ČASŤ
TEXTU
ČISTIACI
PRÁŠOK
51
RÍMSKY
ČESKÝ
SÚHLAS
JEDNOTKA
MNOŽSTVA
ŠKOLÁCI
UPRIAMIL
1
4
W
ŽENSKÉ
MENO
ZÍSKAJ
LOVOM
OLYMPIA
(DOM.)
OTEC NYMFY AIGÍNY
TALIANSKE
MESTO
ZNAČKA
TÓNU
MENO
DUCHOŃA
UMELÝ
JAZYK
RÔSOLY
Z CHALÚH
PILAF
OPOJNÝ
NÁPOJ
AURÉLIA
(DOM.)
ŽILINSKÁ
UNIVERZITA
BIEDA
ODPOČÍ­
VAJÚ
SKRÚTIL
NÁŠ
VRCH
OKER,
PO ČESKY
ODOBE­
RALA
ZIPS,
PO ČESKY
RUSKÉ
SÍDLO
OBOPLI
LIETADLO
(HOVOR.)
UVAR
ABVOLT
(ZN.)
2
USADE­
NINA
STARŠÍ NÁMESTIE
V STAROM UZLÍKY
RUSKÝ
HOKEJISTA GRÉCKU V TKANINE
POLYNÉZAN
ZASPIEVAL
POMÔCKY:
AGARY,
ASTI,
KAVA ŠPANIEL
POMÔCKY:
AGORA,
ASOPOS,
AŠA
KNOCKOUT
3
HOVOR
UDREL
ŤAŽKÝM
PRED­
METOM
Vylúštenie krížovky zasielajte do 31. augusta 2011 na adresu Wagon Slovakia Košice, a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice.
  17
Výhercovia budú odmenení zaujímavými cenami. Výhercovia krížovky z čísla 3/2010: Anna Jablonovská - Poprad, Marián
Mazúr - Trebišov, Beáta Makovičová, Kosor - Praha Západ, ČR.
Autor krížovky: M. Kandrik
mestá na trase
mestá na trase
Olomouc – perla medzi stredoeurópskymi mestami
Olomouc... Známe a obdivované moravské mesto s mnohými prívlastkami. Napríklad
metropola Hanej, mesto kvetov, záhrad a parkov, mesto jedinečných olomouckých syrečkov (v originále - tvarůžkov),
mesto unikátnych fontán...
A tak by sme mohli pokračo-
vať. To sme ešte nespomenuli stĺp Najsvätejšej trojice z roku 1754, zapísaný v roku 2000
do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ani to,
že Olomouc má po Prahe druhú
najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu v Českej republike. Nielen obyvatelia hanáckej
metropoly si myslia, že Olomouc je jedno z najkrajších miest
v strednej Európe. Jeho historické pamiatky sú skutočne fascinujúce. Veď už v roku 1068(!)
tu existovalo sídlo biskupa. Napriek tomu je Olo­mouc mestom
mladých. Univerzitu v ňom založili už v roku 1573 a na území Čiech a Moravy bola v poradí druhá - za slávnou pražskou
Karlovou univerzitou.
Je to skutočne nádherné
mesto, plné palácov, chrámov,
bohatých meštianskych domov,
múzeí i parkov, ale aj útulných
V strede stĺp Najsvätejšej trojice z roku
1754, zapísaný v roku 2000 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
Mesto
bohatej
histórie
a kvetov
kaviarničiek a reštaurácií, malebných obchodíkov, romantických zákutí na rieke Morave...
Na veľké a milé prekvapenie
mesto žiari nielen svojimi pamiatkami, ale aj čistotou ulíc.
S ňou majú veľké problémy aj
bohaté metropoly najbohatších krajín.
Jedno je však isté: v Olomouci sa nikto nudiť nebude. Komu sa nepáči chodiť po uliciach
a námestiach, môže obdivovať krásy mesta počas plavby
po rieke Morave na nafukovacích člnoch (raftoch). Záujemcovia o tento netradičný pohľad na historickú časť mesta si
dokonca môžu vybrať z niekoľkých možností: buď sa plaviť
po hlavnom koryte Moravy, alebo po jej ramene, ktoré sa volá Mlynský potok. V ponuke sú
štyri rôzne vodné trasy v dĺžke
3, 8 a 12 km. Dve trojkilometrové trvajú cca 40 minút, 8-kilometrová 130 minút a tá 12 km
až tri hodiny. Hosťom hanáckej
metropoly sú však k dispozícii
aj novovybudovaný aquapark,
bowland - 12 profesionálnych
dráh pre bowling, golfové ihrisko a niekoľko zariadení tzv. adrenalínového typu, do ktorých
patrí napr. paintball v areáli Tereziánskej pevnosti, jazda na
hummeri, bike park.
Olomouc je aj mesto známej
výstavy FLORA, ktorá má už vyše polstoročnú úspešnú tradíciu. Tí skôr narodení u nás sa
ešte veľmi dobre pamätajú na
čedokárske zájazdy zo všetkých
kútov Česko - Slovenska do
Historické námestie v Olomouci.
Vľavo známy olomoucký orloj.
Železničná stanica. Cestujúceho víta objekt, dokončený v roku
1938 v štýle funkcionalizmu, bohatý na umeleckú výzdobu.
Mekky kvetov v srdci Európy.
Takéto zájazdy sa už síce v masovom štýle neorganizujú, veď
sú už iné časy, ale FLORA OLOMOUC, ako znie oficiálny názov
výstavy, je stále silným magnetom. Záujemcovia si dnes
už môžu vybrať účasť na niektorej z troch etáp výstavy: jarnú (28.4.-1.5.2011), letnú (18.21.8.2011) - v oboch prípadoch
ide o medzinárodnú záhradnícku výstavu a veľtrh, alebo
jesennú (13.-16.10.) - výstava
ovocia, zeleniny a sadeníc kríkov a stromčekov. Okrem Výstaviska Flora Olomouc mesto
ponúka aj rozsiahle mestské
parky, ale najmä botanickú záhradu s rozáriom a záhradami
národov, ako aj unikátne subtropické a tropické skleníky,
v ktorých exotické rastliny doplňujú cudzokrajné živočíchy.
Keď sme už pri zvieratách,
tak musíme spomenúť aj zoologickú záhradu na Svätom
Kopečku, v ktorej sa nachádza vyše 400 druhov zvierat,
medzi nimi sú aj skutočné
rarity. Napríklad medvede
baribaly, arktické vlky, makaky červenolíce...
Byť v Olomouci a neochutnať
tamojšie syrečky, to je ako
prísť do Plz-
Aquapark v Olomouci.
ne a nedať si pohár piva. Olomoucké syrečky niekomu môžu
voňať, inému smrdieť, ale v každom prípade sú pochúťkou.
Málokto však vie, že táto moravská špecialita je blízka príbuzná so svetoznámym talianskym parmezánom. Do určitej
etapy má výroba oboch syrov
rovnakú technológiu a až potom „ide“ každý z nich svojou
cestou. Labužníci sa však nevedia dohodnúť
v jednom:
čím je
vhodnejšie
syrečky zapíjať. Časť tvrdí, že
pivom, další preferujú červené suché víno. Niektorí dokonca hanácku kyselku, ale tých
je určite menej. Nuž, každý sa
musí rozhodnúť sám, ktorému
nápoju dá prednosť. Keď sme
už pri prednostiach, tak olomoucké syrečky majú pred
ostatnými syrmi jednu veľmi dôležitú - podľa
odborníkov tento
druh syra obsahuje
najmenej tuku zo všetkých syrov sveta! V Olomouci majú dokonca automaty na predaj syrečkov. Zatiaľ sú na svete dva
a jeden z nich návštevník mesta
ľahko nájde v jeho srdci - budove radnice v časti, v ktorej sídli
mestské informačné stredisko.
Olomouc je nielen nádherné mesto, ale aj prívetivé k tým,
ktorí prichádzajú obdivovať jeho krásy, alebo za oddychom.
Mesto zo všetkých strán otvára svoju pohostinnú náruč. My
však odporúčame pricestovať do metropoly Hanej vlakom. Veď ten vôbec prvý prišiel
na dnes už neexistujúcu železničnú stanicu v oktobri 1841!
Dnes však cestujúceho privíta
objekt, dokončený v roku 1938
v štýle funkcionalizmu, bohatý na umeleckú výzdobu, ktorý prežíva v súčasnosti dalšiu
rekokonštrukciu. Na rozdiel
od iných miest aj predstaničný priestor je útulný a príťažlivý
a je skutočnou bránou do tejto moravskej krásavice, ktorá sa
považuje za srdce strednej Európy. Nečudo, veď do Bratislavy
a Viedne je z Olomouca necelých 200 km, do Prahy 277, Berlína 500, Krakova 276...
Vladimír Mezencev
Foto: Peter Vojtaško,
Ján Andreáš, WEB
Automat na predaj syrečkov
v budove radnice.
18     19
NIE
A
V
O
T
Y
NÉ UB
T
I
L
A
V
K
CENU
Ú
N
Ľ
E
AT
ZA PRIJ
ŠÍC
A KO
R
T
N
E
C
stanice)
OSTI
V BLÍZaK10 min. chôdze od žel.
(cc
praje
m
á
V
e
c
i
š
vakia Ko jemný pobyt!
o
l
S
n
o
g
prí
Wa
WAGON SLOVAKIA Košice, a.s.
3 APARTMÁNY
Apartmán tvorí spálňa,
obývacia izba s TV prijímačom – DVD a vežou,
pracovňa s dvoma posteľami, pripojenie na internet, kuchyňa s chladničkou,
mikrovlnkou,
kávovarom,
elektrickou
dvojplatničkou, kúpelňa
so sprchovacím kútom, rohovou vaňou a samostatným WC.
14 DVOJLÔŽKOVÝCH IZIEB
CENNÍK SLUŽIEB
dvojlôžková izba
apartmán
osoba/noc
19 €
39 €
2 osoby/noc
38 €
78 €
3 osoby/noc
-
97 €
4 osoby/noc
-
116 €
Dieťa do 10 rokov zdarma, do 15 rokov 10 € nad 15
rokov podľa cenníka.
KONTAKT: Stromová 10, 040 01 Košice • Recepcia: 055/229 13 55, 0911 463 990
E-mail: [email protected] • www.wgske.sk
Download

Wagon express 01/2011 - Wagon Slovakia Košice, as