Etnologické rozpravy 2/2004
XELFD+HU]iQRYi
K metodológii práce s rozprávanými a napísanými
åLYRWQêPLSUtEHKPLåLYRWRSLVPL ......................................................
Obsah
Editorial ............................................................................................
9
štúdie
11
Juraj Zajonc
Textilná kultúra Slovenska: od národopisu k etnografii a etnológii
materiálnej kultúry ...........................................................................
25
40
113
118
Zuzana Drugová
45
Viac etnografie ..................................................................................
55
rozhovor
Antropológia: východiská a YêXþED.
Rozhovor s Prof. Chrisom D. Knightom (Zhovára sa
+HOHQD7XåLQVNi) ......……………………………………………...
130
140
145
67
diskusia
0RQLND%DMþDQRYi
73
Klaudia Buganová
Metódy skúmania a spracovania drobných sakrálnych stavieb
na Slovensku .....................................................................................
106
Zuzana Kusá
+HOHQD7XåLQVNi
Rozprávka o vlkovi a Sl"GHVLDWLFKNR]OLDWNDFK]i]QDP
]R]~þDVWQHQpKR pozorovania) .........................................................
Pracovné metódy a techniky v práci etnomuzeológa ........................
$NRY]QLNiNRQFHSFLDP~]HDDOHER$NRVRPVDVWDODULDGLWHNRX" .
Ladislav Mlynka
.QLHNWRUêP]PHQiPYRYêXþEHNXU]X0HWyG\D techniky
terénneho výskumu na Katedre etnológie a kultúrnej
antropológie FFUK v Bratislave ......................................................
Metódy výskumu albánskej komunity na Slovensku –
poznámky etnológa ...........................................................................
Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí
(genéza novej expozície SNM v Bratislave) .....................................
Dušan Belko – Martina Bocánová
Muzeológia vo výuþEovom programe etnológie v V~þDVQRVWL .........
95
0RMPtU%HQåD – Peter Slavkovský
Kornélia Jakubíková
K SUREOHPDWLNHYêXþE\WHRUHWLFNR-metodologických disciplín
na Katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ..........................................
Od textu k VSRORþHQVNpPXIHQRPpQX3UHPHQ\Y]"DKXWpPD–
PHWyGDSRþDVSUtSUDY\GLSORPRYHMSUiFH .........................................
Marta Pastieriková
téma
Aká je teoretická príprava študentov etnológie ................................
Attila Agócs
Michal Šípoš
Martin Kanovský
Etnická identita, kognitívny prístup a terénny výskum: Ako na to?
90
Diskusia o knihe – Salner, Peter – Kvasnica, Martin:
Chatam Sofer Memorial (1762–2000)..............................................
169
(YD.UHNRYLþRYi
82
Stret kultúr v priamom prenose: recenzia 1. .......................................
170
Katarína Popelková
Pamätník ako výzva alebo
$NpV~SUHNiåN\UHODWtYQH: recenzia 2. ...............................................
172
Peter Salner
3RDNRYDQLHUHFHQ]HQWkám ...............................................................
177
správy
Katarína Holbová
6NRQþLOVD;,,,URþQtNPHG]LQiURGQpKRILOPRYpKRIHVWLYDOX
ETNOFILM v ýDGFL .........................................................................
179
=X]DQD%HXãNRYi
Etnológovia a EtnofilPýDGFDDOHERRY\SUi]GRYDQtSROt ..............
182
=X]DQD%RãHRYi
Work in progress seminár: Do novej sezóny s novou adresou! .........
185
*DEULHODýLåPDULNRYi
Konferencia Úloha múzeí v procesoch kultúrnej zmeny Rómov .....
189
Daša Ferklová –(YD3DQþXKRYi
&HVW\YêVWDY\/LSWRYVNtPXUiULSRPiKDOLVWDYD"%XGDSHã"............
192
Katarína Harmadyová
Kelti na Devíne .................................................................................
196
9ODGLPtU3RWDQþRN
Výstava GOTIKA z cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia
198
Lucia Országhová
Stred Európy okolo roku 1000 (hodnotenie výstavy) ......................
203
Michaela Ferencová
6SRPLHQN\QD'UDþLHPHVWR.
1LHNRNRGRMPRY]RãWXGLMQpKRSRE\WXY Ljubljane ........................
207
Zoznam autorov ................................................................................
220
Etnologické rozpravy 2/2004
XELFD+HU]iQRYi
To the methodology of work with narrated
and written life stories/biographies …………………………………
Content
Editorial ............................................................................................
10
Articles
11
Juraj Zajonc
Textile culture of Slovakia: from ethnography to ethnology
of material culture ..............................................................................
25
40
113
118
Zuzana Drugová
More of Ethnography ........................................................................
130
140
45
Interview
55
67
0RQLND%DMþDQRYi
Anthropology: starting points and training.
Interview with Prof. Chrisom D. Knight (interviewer
Helena7XåLQVNi )……………………………………………………
145
Discussion
73
Klaudia Buganová
Methods of research and processing data about small sacral
buildings in Slovakia .........................................................................
106
Zuzana Kusá
HelHQD7XåLQVNi
The fairy tale about the wolf and fifty kids (record of the participant
observation) …………………………………………........................
The working methods and techniques
in the work of an ethnomuseologist ………………………………...
On the conception of a museum or - how I became a director? …….
Ladislav Mlynka
On teaching fieldwork methods .........................................................
The methods of the research of Albanian community in Slovakia –
some ethnological comments .............................................................
Slovakia and Its Culture – Unity in Diversity (Genesis of new
exposition of Slovak National Museum in Bratislava) ......................
Dušan Belko – Martina Bocánová
Museology in present ethnology teaching programme ……………..
95
0RMPtU%HQåD – Peter Slavkovský
Kornélia Jakubíková
On the problematic of teaching theoretical and methodological
courses in the Department of Ethnology and Ethnomusicology
of the Faculty of Arts of the Konstantin Philosopher University
in Nitra ………………………………………………………………
From text to social phenomenon. How the theme –
method relationship changes during the work on diploma thesis ......
Marta Pastieriková
Theme
On the theoretical preparation of the students of ethnology ..............
Attila Agócs
Michal Šípoš
Martin Kanovský
Ethnic Identity, Cognitive Approach, and Fieldwork: Know-How? ..
90
82
Discussion about the book – Salner, Peter – Kvasnica, Martin:
Chatam Sofer Memorial (1762–2000) ......... ...................................
169
(YD.UHNRYLþRYi
Clash of cultures in live broadcast: review 1st ...................................
170
Katarína Popelková
Memorial as a challenge or the relativity of obstacles:
review 2nd ...........................................................................................
172
Peter Salner
Acknowledgment to the reviewers ....................................................
177
News
Katarína Holbová
The 13th International Film Festival in ýDGFD has finished …………
179
=X]DQD%HXãNRYi
(WKQRORJLVWVDQG(WQRILOPýDGFDRUDERXWWKHFOHDUDQFH
of the space .........................................................................................
182
ZuzaQD%RãHRYi
Work in progress seminar: Into a new seasonwith a new address!
185
*DEULHODýLåPDULNRYi
The conference Úloha múzeí v procesoch kultúrnej zmeny Rómov
[The task of the museums in the processes of cultural change within
Roma community] ..............................................................................
189
Daša Ferklová –(YD3DQþXKRYi
7KHMRXUQH\RIWKHH[KLELWLRQ/LSWRYVNtPXUiULSRPiKDOLVWDYD"
%XGDSHã"« [Liptov’s masons helped to build Budapest] ………….
192
Katarína Harmadyová
The Celts on Devín [Dowina] …………….………………………..
196
9ODGLPtU3RWDQþRN
The exhibition GOTHICS
From the cycle History of the Slovak creative art ………………..…
198
Lucia Országhová
The centre of Europe around the year 1000
(evaluation of the exhibition) ...........................................................
203
Michaela Ferencová
Remembering the dragon town.
Some experiences form the stay in Ljubljana ……………………....
207
List of the authors ……………………………………………….….
220
Etnologické rozpravy 2/2004
Editorial
7pPRXGUXKpKRþtVOD(WQRORJLFNêFKUR]SUiYY roku 2004 je problematika
teórií, tém, metód a prístupov 3RN~VLOL VPH VD RWYRUL" D ] þR QDMYlþãLHKR
PQRåVWYDXKORYQD]ULH"QDRWi]N\V~YLVLDFHV budovaním, overovaním stability
a pevnosti týchWRRSRUQêFKVWSRYNDåGHMYHGHFNHMSR]QiYDFHMVQDK\NDåGpKR
RGERUQpKRSRþLQX3RKDG\VPHURYDQpÄGRNXFK\QH³HWQROyJRYPDM~WHQWRUD]
RGKDOL"QLHWR, þRUREtPH, ale ako to robíme, a SUHþRSUiYHWDN.
9\EUDQêFK DXWRURY VPH SRåLDGDOL DE\ UHIOHNWRYDOL WHQto proces v našej
disciplíne v jeho šírke a KENH ] DVSHNWX NWRUê VL NDåGê ] nich zvolil. PríVSHYN\ NWRUp SRQ~NDPH VD YHQXM~ QDVWROHQHM WpPH RG XQLYHU]LWQHM YêXþE\
teórií a metód terénnej a PX]HiOQHM SUiFH FH] SRSLV\ KDGDQLa vhodných ciest
DåSRSUtNODG\LFKSUDNWLFNpKRXSODWRYDQLDDY\XåtYDQLDY odbornej praxi. Do
SR]RUQRVWLVDWXVWDYLDYHGRPêYêEHUXUþLWpKR- celkom konkrétneho, toho a nie
iného -SRVWXSXQDGRVLDKQXWLHFLHDMHKRDUWLNXORYDQLHD G{VOHGQpGRGUåLDYDQLH QD MHGQHM VWUDQH HIHNWtYQRV" SUiFH prezentovanie a uplatnenie dosiahnuWêFKSR]QDWNRYþLSUDFRYQêFKYêVOHGNRYQDVWUDQHGUXKHM
3UHWRåH VPH VD VQDåLOL ÄO~þRP³ ]YROHQHM WpP\ ÄSUHVYLHWL"³ FHOp þtVOR QDstolené otázky dominujú v trinástich textoch rubriky téma, v dvoch úvodných
vedeckých štúdiách i v rozhovore s britským antropológom a pedagógom.
Diskusia je venovaná knihe o VWDYEH åLGRYVNpKR PDX]yOHD Y Bratislave
a správy SULQiãDM~ YLDFHUR SRKDGRY HWQROyJRY QD GLDQLH Y odbore i okolo
neho.
NašíP ]iPHURP EROR DE\ PR]DLNRYLWê REUD] WYRUHQê PQRåVWYRPG\QDPLFN\ Y]iMRPQH SRSUHSiMDQêFK SO{FK SRVN\WRO þLWDWHRP QLHOHQ FHOê UDG
SRGQHWRYQD~YDKXDOHDMWURFKDQHREY\NOêSRKDGQDPRåQRVWLD obmedzenia,
šírku a KENX]iEHUXRGERUXY sfére ktorého VDSRK\EXMHPH3RKDGQDWRþL,
SUHþR a QDNR
NR MH NDåGê ] QiV YLGLWHQê D þLWDWHQê þL WR MH, alebo nie je
G{OHåLWpSUHQiVVDPêFKD náš odbor.
Katarína Popelková
9
Etnologické rozpravy 2/2004
Editorial
The second issue of the Ethnological Accounts 2004 is dedicated to the
problems of theories, topics, methods and approaches. We tried to open as
many topics as we could from as many points of view as possible, concerning
the building and proving the stability of these columns of any scientific efforts
and of any professional performance. This time the look into the “ethnological
kitchen” should reveal how we do our work and why we do it in certain way,
rather than just what we do.
We asked some authors to describe this process taking place in our
discipline in its width and depth from the perspective that every one of them
has chosen. The contributions that we offer deal with the introduced topic, from
the theoretical and methodological training in museology in universities to the
search of suitable ways of solving problems, and finally offer examples of
application and using these ways in practice. Attention is given on one side to
the conscious choice of the certain approach (definitely this one, not some
other) to the problem, its articulating and consistent observing, and on the other
side to the effectiveness of the work, to the presentation and application of
obtained knowledge and results of the work.
We tried to “illuminate” the volume by the “beam” of the chosen theme.
Therefore introduced questions dominate in the thirteen texts in the part The
theme, in two introduction papers and in the interview with a British
anthropologist and pedagogue. Discussion is dedicated to the book on building
of Jewish museum in Bratislava, while accounts offer many opinions of
ethnologists on the events in the discipline and outside of it.
Our aim was to create mosaic image of dynamically connected areas to
offer the readers impulses for reflection as well as unusual view of our
discipline’s possibilities and limits, of its width and depth. We offer reflections
on the questions: if, why and how every one of us can be seen and read, and if it
is important for ourselves and our discipline.
Katarína Popelková
10
Etnologické rozpravy 2/2004
štúdie
Etnická identita, kognitívny prístup a terénny výskum:
Ako na to?
Martin Kanovský
.
~þRYpVORYiHWQLFLWDSV\FKRORJLFNêHVHQFLDOL]PXVVRFLiOQDLGHQWLWDNRJQtFLD
Keywords: ethnicity, psychological essentialism, social identity, cognition
In this article, author tries to show that to explain ethnic identities, we need to evoke
both anthropological and psychological explorations. The recent research results in
cognitive psychology are provided, namely, the psychological evidence concerning the
essentialist reasoning about social groups in everyday thought. Some empirical data
from the field-work in Western Ukraine (Transcarpathia) are presented and discussed.
$N WR PiP SRYHGD" QD URYLQX YHPL VD PL SULHþLD RWi]N\ D zadania typu
Ä$NR VD YODVWQH ]RV~ODXMH WHyULD V faktami?“, „Ako sa vlastne prechádza od
faktov k teórii a od teórie k IDNWRP"³Ä$NRVDPiSRVWXSRYD"Y teréne?“ NetvrGtPåHWLHWRRWi]N\QLHV~G{OHåLWpD podstatné –SUREOpPYãDNVSRþtYDY tom,
åH V~ DEVRO~WQH QHYKRGQH VIRUPXORYDQp D v takejto formulácii nesú so sebou
predpoklady, ktoré sú jednoducho a GRVORYD DEVXUGQp 1HP{åH H[LVWRYD" UR]XPQi RGSRYH QD DEVXUGQ~ RWi]NX DEVXUGQi RWi]ND YãDN P{åH E\" SUtOHåLWRV"RXQDWRDE\VPHRGVWUiQLOLDEVXUGLWXMHMSUHGSRNODGRYSRNLDVDWRY{EHF
dá) a VN~VLOLMXQDVWROL"]QRYXD OHSãLH+RYRUL"YãDNYãHREHFQHR týchto otázkach tak, aby to malo zmysel, hlavu a SlWXSUHGSRNODGiXUþLWpILOR]RILFNpSRznatky (v tomto prípade poznatky z epistemológie, filozofie vedy
a PHWRGROyJLH VRFLiOQ\FK YLHG $M NH V~ WLHWR RWi]N\ SUH DQWURSROyJLX
a HWQROyJLXG{OHåLWpnie sú to otázky antropologické ani etnologické. A EXPH
úprimní, aby sme nehovorili do vetra: tieto predmety sa v našej disciplíne neY\XþXM~DSUiFH] WHMWRREODVWLVDV\VWHPDWLFN\QHþtWDM~QHGLVNXWXM~D necitujú.
$E\QHEROLPRMHSR]QiPN\SRFKRSHQp]OHKQHQD]DþLDWNXnetvrdímåHEH]
WDNpKRWR ILOR]RILFNpKR SR]QDQLD VD QHGi UREL" YHGD QDSU DQWURSROyJLD þL HWnológia) – a v protiklade k %RXUGLHXPX QHWYUGtP GRNRQFD DQL WR åH VD EH]
QHKRQHGiUREL"dobrá veda (v zmysle rastu poznania, nie v morálnom zmysle).
/HQåHUREL"GREU~YHGXD UHIOHNWRYD túto svoju aktivitu sú dve rozdielne veci.
9Ui"PH VD YãDN N YHFL 3UHþR V~ WLH RWi]N\ ] úvodu vlastne absurdné?
V þRPVSRþtYDDEVXUGLWDLFKSUHGSRNODGRY"1XåSUH]DþLDWRNY WRPWRPOþN\
VD SUHGSRNODGi åH H[LVWXMH QHMDNp QHYLQQp D SULURG]HQp NDåGpPX ]QiPH
a dostupné rozdelenie na teóriu a fakty 1HP\VOtP VL åH R]QDPXMHP YHN~
11
QRYLQX NH SRYLHP åH MH WR LO~]LD R WRP åH WR WDN QHEXGH NDåGê Xå DVSR
SRþXODMNHQLHYåG\VDSRGDWRKRMHRFKRWQêþLVFKRSQê]DULDGL"3RþX"ED
GRNRQFD DM V~KODVL" MH MHGQD YHF – QLHþR ]P\VOXSOQp V WêP XUREL" LQi YHF
a ]ORåLWejšia.
S ~QDYQRXVWHUHRW\SQRV"RXVRPSRþXOPQRKRNUiWRSDNRYDQ~YHWXÄ-DQLH
VRPåLDGHQWHRUHWLNåLDGQDWHRUHWLþND³.WRE\VORYRÄWHyULD³QHSR]QDOD chcel
E\Y\YRGL"MHKRYê]QDP] WRKRDNRVDSRXåtYDQDVOHGXM~FSRFK\EQ~VpPDQtiku neskorého WittgenstHLQD PXVHO E\ GRVSLH" N SUHVYHGþHQLX åH Y našej
GLVFLSOtQH R]QDþXMH QLHþR SRGR]ULYp WDN WURFKX ]YUiWHQp DNRE\ QHMDN~ FKRUREX NWRU~ WUHED UR]FKRGL" Y\OLHþL" D NWRUi UR]XPQpKR þORYHND UD] SUHMGH
(napríklad „v teréne“).
S SRXWRYDQtP WUHED NRQãWDWRYD" VPXWQê IDNW åH LO~]LD ]RVWDQH LO~]LRX
QHFKE\VPHURELOLþRNRYHN–WRMHYODVWQRV"LO~]Lt-HGLQpþRVDGiXUREL"ÄY
WHUpQH³MHWRåHWHUpQQiPSRP{åHQDKUDGL"KRUãLXWHyULXOHSãRX$OHERSUHGsudky síce chatrnou, no predsa len teóriou. Alebo predsudky inými predsudNDPL $OHER SRP{åH N WRPX åH QHPLOp WHGD QHSRWYUGHQp G{VOHGN\ WHyULH
vedú k MHM OHSãHM IRUPXOiFLL -H WX YãDN MHGQD QHSUtMHPQRV" DE\ VPH PRKOL
]OHSãRYD" WHyULX QDMSUY VL PXVtPH QHMDN~ RVYRML" QD UR]GLHO RG SUHGVXGNRY
ktoré má automDWLFN\ NDåGê ] QiV EH] QiPDK\ QD LFK Y\WYiUDQLH þL GRNRQFD
uvedomovanie si). Aj chatrná teória je YåG\OHSãLDQHåSUHGVXGN\DOHQLåãLHVD
]RVW~SL"QHGiGRWHUpQXVDGitV"EXV predsudkami, alebo s teóriou. Tertium
non datur.
Najhoršie zo všetkého je však toto: neuvedomujúc si predsudky
a SUHGSRNODG\tV"QDYêVNXPV WêPåHVDQD]ELHUDM~ÄIDNW\³D nejakým mimoULDGQ\P ~VLOtP þtWDQtP ãW~GLRP StVDQtP FLWRYDQtP QD ]iNODGH DQDOyJLt
YRQêFKDVRFLiFLtþLSRGREQRVWLVORYDWVDN nim potom akosi „prilepí“ nejaká teória. A NHQLHWDN]RVWDQ~DVSRÄIDNW\³$OHERHVHMHþLVSUiY\6Qi
ich niekto niekedy k QLHþRPXSRXåLMHYHLFKKRGQRWDMHYUDMQHVSRUQi0DMPH
DVSR PQRåVWYR ]DXMtPDYRVWt SRGUREQRVWt ãWDWLVWLFNêFK ~GDMRY QDKUiYRN
fotografií, záznamov, výstav, prepisov, esejí –PXVtSUHGVDUD]SUtV"GREDNH
VD NYDQWLWD SUHPHQt QD NYDOLWX DNR SRYHGDO GQHV Xå PiOR FLWRYDQê NODVLN
A NHVDWRQHGHMHMH~SOQH]UHMPpSUHþRMHWRWDNNYDQWLWDVDQHP{åHSUHPHQL"QDNYDOLWXSUHWROHERNYDQWLWDMHvraj „nekompletná“. Máme málo údajov.
A þR KRUãLH PL]Q~ QiP SUHG RþDPL D WDN LFK WUHED Ä]DFKUiQL"³ LQDN VD QiP
NYDQWLWDQDNYDOLWXQHSUHPHQtQLNG\7UHEDY\YLQ~"YLDF~VLOLDSULKURPDGHQt
A SRþXOVRPåHV~DMWDNtþRWYUGLDåHNYDQWLWDVDQiPQDNYDlitu predsa prePHQLOD Xå GiYQR DOHER WX YåG\ EROD KQH RG ]DþLDWNX /HQ R tom nikto
z DNHMVL "DåNR SRFKRSLWHQHM NRQãSLUDWtYQHM ]ORP\VHQRVWL WYUGRãLMQH QHFKFH
QLþYHGLH"
1XåDNRKRYRULD$PHULþDQLDWRWRNROHVRVDVtFHNU~WLDOHQLHMHQDQLþRP
zavesené, a WDNSRK\EGRSUHGXQHEXGH$MNHE\SULSXV"PHQDFKYtXVDGDOL
12
QD]ELHUD"þLVWpIDNW\SUHãODXåGREDNHQLHNRKR]DXMtPDM~1LHVPHY þDVRFK
Montaigna a Rousseaua, ani v þDVRFK +HUGHUD D Dobšinského, ba dokonca ani
v þDVRFK )UD]HUD %RDVD D 0DOLnowského. .DåGê YLH åH YãHWN\ VRFLiOQH
a NXOW~UQHVNXSLQ\PDM~]Y\N\RE\þDMHSLHVQHSUtVORYLDåLYRWQpãWêO\XPHlecké a ~åLWNRYp SUHGPHW\ VS{VRE\ EêYDQLD ULWXiO\ D QiERåHQVNp SUHGVWDY\
DW8Ni]D"åHQHMDNiVNXSLQDWDPD tam ich má také a onaké, je samo osebe
pre vedecký výskum bezpredmetné (hoci nie bezpredmetné pre dobrú esej,
UHSRUWiåPX]HiOQX]ELHUNXþLYêVWDYX1LHþRFKêED– práve teória. Zlá správa
MHåHWiVDWDPQHGiOHQWDNSULOHSL"7HyULDMHYåG\QLHþRYãHREHFQp-HGQRWOLYp
fakty sú våG\QLHþRNRQNUpWQH9 HPSLULFNHMYHGHQDUR]GLHORGPDWHPDWLN\þL
logiky, ktoré hrajú úplne iné hry), a MH ~SOQH MHGQR þL LGH R YHGX VRFLiOQX þL
prírodnú –PLPRFKRGRPDNQLHNWRWYUGtDOHERSUHGSRNODGiåHVRFLiOQHYHG\
vrátane antropológie sú literatúrRXþLHVHMLVWLNRXQLþY WRPWRþOiQNXQHEXGHSUH
QHKR QLMDNR XåLWRþQp – teda v HPSLULFNHM YHGH PXVLD E\" IDNW\ D teória starostlivo preverované, budované a zbierané tak, aby boli navzájom relevantné.
Je jednoducho QHPRåQp QDMVN{U QD]ELHUD" IDNW\ D potom k QLP SULOHSL" WHyULX
QXåQLHDQLWDNQHPRåQpDOHVN{UEH]FHQQp7DNpWRYHFLQLNWRQHEXGHVN~PD"þtWD"FLWRYD"DQLVDN QLPY\MDGURYD"OHERV~passé ešte predtým, ako sú
Y{EHFSXEOLNRYDQp$OHERXORåHQpGRGHSR]LWiUDþLVNULQH0{åHPHVtFHSRWULDsa"KODYDPLD WU~VL"WUSNpVORYiåHÄYHDVDXURELOR³D nikto si to nevšíma, ale
QLþ VD QD WRP QH]PHQt 1LHåHE\ QHEROD RFKRWD – mnohí zo zdvorilosti, kvôli
SUHGYHGHQLX HUXGtFLH þL ] LQêFK G{YRGRY REKiMHQLH 3K' QDSUtNODG YãHOLþR
FLWXM~OHQåHQLþWRQH]QDPHQiSUHUDVWSR]QDQLD1LHåHE\V tým mnohí nechceli
~SULPQHQLHþRXUREL"DOHVÄPDWHULiORP³EH]WHRUHWLFNHMUHOHYDQFLHVDMHGQRGXFKRQLþnedáXUREL"
7DNåHSRWêFKWR~YRGQêFK]GDQOLYRWUSNêFKD PLHUQHþLGRV"QHKDQHEQêFK
slovách prejdime k G{OHåLWHMãtPYHFLDP1HPLHQLPSRGiYD"YãHREHFQpQiYRG\
„ako na to“, ani dobré rady, ani epistemologické školenia. Mienim úplne zreWHQHD MHGQRGXFKRSUHGYLHV"MHGHQ] pokusov, ktorý som urobil ja sám.
7DNåH]DþtQDVDYåG\]iVDGQêPLSUHGSRNODGPLNWRUpVDQH]G{YRGXM~, ale
LEDXYHG~1HPXVLDVDYåG\XYiG]D"QRþLWDWHVLLFKSRWRPPXVtSUDFQHGRPêãD" $OH YåG\ WDP EXG~ =iVDGQp SUHGSRNODG\ QDãHM GLVFLSOtQ\ VD WêNDM~
WRKRDNRY\VYHWRYD"VRFLiOQHD kultúrne javy. Niektorí sa (úplne mylne) domQLHYDM~ åH Y predpokladoch ide o definície. Opakujem, nie sme a nebudeme
matematici, nebudujeme axiomatický systém, a QHSRWUHEXMHPH QLþ GHILQRYD"
V prvej fáze ide iba o charakterizovanie základných predpokladov.
Napríklad, zásadným predpokladom kognitívnej antropológie je to, åH VRciálne a NXOW~UQHMDY\V~NDX]iOQ\PLUH"D]FDPLPHQWiOQ\FKUHSUH]HQWiFLtQLHþRKR þR VD GHMH Y mysliach jednotlivcov) a verejných produkcií (správaní
a þLQRY LQWHUDJXM~FLFK NRPXQLNXM~FLFK XGt .HåH PHQWiOQH UHSUH]HQWiFLH
(predstavy, SUHVYHGþHQLD åHODQLD D mentálne procesy sú SUtþLQDPL XGVNpKR
13
VSUiYDQLD þLQRY D výpovedí) a iných výtvorov (napríklad artefaktov, umeleckých diel, nástrojov, obydlí), a WLHWRXGVNpþLQ\P{åXQiVOHGQHVS{VREL"DOãLH
mentálne reprezentácie v DOãtFK P\VOLDFK NRJQitívna antropológia predpoNODGi WRWR DE\ VPH Y\VYHWOLOL QHMDNê VRFLiOQ\ MDY SRWUHEXMHPH SR]QD" mentálne reprezentácie a procesy na jednej strane, a sociálny kontext na strane
druhej. Ide o ]iNODGQp SUHGSRNODG\ DNR VRP Xå SRYHGDO D teda ich nebudem
zd{YRGRYD" 6~ WDNt– a MHLFKYHD–þRVLP\VOLDåHQDY\VYHWOHQLHVRFLiOQ\FKNXOW~UQ\FKMDYRYVWDþtVRFLiOQ\NXOW~UQ\NRQWH[WViP$åSRGR]ULYRþDVWR
YãDN SRXåtYDM~ WHUPtQ\ DNR ÄLQWHUSUHWiFLD³ ÄYê]QDP³ ÄYQtPDQLH³ ÄVpPDQWLND³ ÄV\PEROL]RYD"³ ÄUHIOHNWRYD"³ÄSUHGVWDYD³ D celú galaxiu iných podobQêFKþLVWRPHQWDOLVWLFNêFKWHUPtQRY1HPiPQLþSURWLWRPXNHQLHNWRPOþN\
predpokladá, bez toho, aby o tom vedel alebo dokonca popierajúc to, mentálne
stavy a procesy –DOHQHP\VOtPVLåHWRP{åHE\"QDQLHþRXåLWRþQpSRNLDLGH
o vysvetlenie.
7DNåHWRNRN ]iNODGQêPSUHGSRNODGRP.HV~VWDQRYHQpPXVLDVDXUREL" GYH YHFL XUþL" NRQNUpWQH VRFLiOQH MDY\ NWRUp FKFHPH Y\VYHWOL" D XUþL"WHyULX þLWHyULH NWRUp FKFHPHSUHYHUL"1HFKV~QDãtPVRFLiOQym javom
etnické klasifikácie, respektíve otázka, ako a QD ]iNODGH DNêFK NULWpULt XGLD
]DUDXM~ VHED VDPêFK D LQêFK XGt GR HWQLFNêFK VNXStQ 3UH NRJQLWtYQHKR
DQWURSROyJD VSRPHWH VL QD ]iNODGQp SUHGSRNODG\ WR ]QDPHQi WRWR DNR VL
XGLDreprezentujú etnické skupiny? Akým psychologickým, kognitívnym procesom podliehajú tieto reprezentácie/predstavy, a DNR VD XSODWXM~
v NRQNUpWQ\FK VRFLiOQ\FK NRQWH[WRFK" 1HEXGHP VD WX VDPR]UHMPH S~ã"D" GR
debát medzi „primordializmom“ a „konštruktivizmom“. V kognitívnom konWH[WH MH RWi]ND þL HWQLFNp VNXSLQ\ ÄUHiOQH H[LVWXM~³ ]OH SRORåHQi – je úplne
EH]SUHGPHWQpþLUHiOQHH[LVWXM~DOHERQLHXGLDVLLFKreprezentujú, a QHP{åH
E\"QLMDNêFKSRFK\EQRVWtR WRPåHXGLDVLP{åXUHSUH]HQWRYD"DMQHH[LVWXM~FH
þLSR]RURYDQLXneprístupné javy. Samozrejme, stôlVLEXG~XGLDUHSUH]HQWRYD"
LQDN QHå zlatú horu þL Nemcov, nevraviac o Duchu Svätom, ale práve to robí
otázku „DNRVL
XGLDQLHþRUHSUH]HQWXM~"³ ešte naliehavejšou.
7DNåH HãWHUD]DNRVLXGLDUHSUH]HQWXM~HWQLFNpVNXSLQ\"XGLDYãHWNêFK
kultúr a REGREt VD GRNiåX þL GRNi]DOL EH] REWLDåt ]DþOHQL" GR QHVPLHUQHKR
PQRåVWYDVRFLiOQ\FKVNXStQ– rodina, klub, sociálna trieda, profesijná skupina,
VXENXOW~UD ãSRUWRYê WtP SROLWLFNi VWUDQD UDVD QiERåHQVNi NRPXQLWD ]iXMmový krúåRNJHQGHUDW5REtPHWRDKNRD bez námahy, prirodzene a automaticky. Ako kognitívny antropológ mám toto podozrenie (takéto podozrenie
sa nazýva všeobecnou hypotézou): neexistuje náhodou nejaký kognitívny psychologický systém, ktorý sa zaoberá práve sSUDFRYiYDQtPXGVNêFKUHSUH]HQWiFLt VRFLiOQ\FK VNXStQ" 7HGD WRKR DNR VL XGLD IRUPXM~ SUHGVWDY\ SUiYH
o VNXSLQiFK" 7DNpWR XQLYHU]iOQH NRJQLWtYQH V\VWpP\ QDSUtNODG GRNi]DWHQH
existujú v prípade reprezentovania si predmetov, rastlín a zvierat, myslí iných
14
XGt PDWHPDWLFNêFK ~NRQRY V\QWD[H MD]\ND D mnohých iných javov. Ako by
WDNêWRV\VWpPPRKROY\]HUD"D DNRQiPP{åHSRP{F"Y\VYHWOL"HWQLFNpNODVLfikácie?
(WQLFLWD ]RKUiYD PLQLPiOQH RG PRGHUQL]iFLH þRUD] G{OHåLWHMãLX ~ORKX SUL
IRUPRYDQtLGHQWLW\ýRMHQDQHMWDNpþRVWRMt]DY\VYHWOHQLH"1DSUtNODG*HOOner, Barth a Anderson sa pokúsili s YlþãtP þL PHQãtP ~VSHFKRP Y\VYHWOL"
SUHþR D za akých sociálnych, historických a kultúrnych podmienok sa etnicita
a QiURGVWDOLWDNêPLG{OHåLWêPL-DYãDNFKFHP]RVW~SL"HãWHR SRVFKRGLHQLåãLH
a XNi]D" DNR VD QD WêFKWR SURFHVRFK SRGLHD XGVNi P\VH 'RNRQFD VD WDN
WURFKXQHVNURPQHGRPQLHYDPåHLEDYWHG\P{åHE\"Y\VYHWOHQLHNRPSOHWQp
3UHþR" 3UHWRåH všetky doterajšie prístupy (úplne správne) jednoducho predpokladali åH VNXSLQ\ V~ Xå UHSUH]HQWRYDQp, a následne skúmali, ako a SUHþR VD
tieto reprezentácie alebo skupiny samotné stali ekonomicky, sociálne a kultúrne
G{OHåLWêPL 1LH MH MHGQRGXFKR PRåQp DE\ VRP QHMDNHM VNXSLQH SULStVDO HNRQRPLFNê VRFLiOQ\ þL KLVWRULFNê význam bez toho, aby som si ju bol schopný
UHSUH]HQWRYDDNRVNXSLQX6DPR]UHMPHåHVDGiXNi]D"åHWDNpWRÄVNXSLQ\³
a ich reprezentácie sú produktom imaginácie (Anderson), dôsledkom sociálnoekonomických zmien spojených s modernitou (Gellner), produktom interakcií
QDVWRXM~FLFK VRFLiOQH KUDQLFH %DUWK $NR ]Y\þDMQH :HEHU WR YLGHO ~SOQH
MDVQH Xå GiYQR – QHP{åHWH VL SUHGVWDYRYD" Y\P\VOLH" W~åL" þL RUJDQL]RYD"
nejakú skupinu, ak nemáte reprezentáciu tejto skupiny (teda „hodnotu“, ako to
nazýval on). SkuSLQDP{åHH[LVWRYD"DMEH]UHSUH]HQWiFLH–YWHG\WRYãDNQLþ
neznamená, a QDMPl WR QH]QDPHQi QLþ SUH VRFLiOQX YHGX 3RGD :HEHUD VNXpina bez reprezentácie nie je sociálnouVNXSLQRX1DRSDNP{åHWXE\"UHSUHzentácia bez skupiny – vtedy to však P{åHQLHþR]QDPHQD"D ak sa táto reprezentácia rozšíri na základe politických, historických, sociálnych
a HNRQRPLFNêFK RNROQRVWt MHGQpKR GD WX QLHOHQåH EXGH VNXSLQD DOH SUtVOXãQtFL WHMWR VNXSLQ\ EXG~ SHYQH SUHVYHGþHQt åH VNXSLQD WX EROD RG QHSDPlWL
a niekedy EXG~RFKRWQt]DXDMåLYRWSRORåL"
Gellner, Anderson aj Barth (na rozdiel od Webera) sa niekedy tvária, akoby
VD SUt"DåOLYRV" WHMWR UHSUH]HQWiFLH HWQLFNHM VNXSLQ\ GDOD Y\VYHWOL" YêKUDGQH
sociálnymi, kultúrnymi a ekonomickými dôvodmi. To je však mierne povedané
QHRSDWUQRV" DN SRVN\WXMHPH YR Y\VYHWOHQt QHMDNp PLHVWR UHSUH]HQWiFLL – a to
v tomto prípade musíme – VPH Q~WHQt SRþtWD" VR všetkými kauzálnymi proFHVPL NWRUp V~ MHM SUtþLQDPL $ niet reprezentácie bez kognitívneho procesu
reprezentovania – ak pRYLHPH åH ÄNXOW~UD³ þL ÄVNXSLQD³ VL UHSUH]HQWXMH
a predstavuje samu seba a iné skupiny ako etnické skupiny, je to iba nepresný
VS{VRE DNR WYUGL" åH P\VOH PQRKêFK NRQNUpWQ\FK XGt VL UHSUH]HQWXM~ VNXpinu. A ak to robia mysle jednotlivcov (a aké iné myslH E\WRPRKOLUREL""
robia to pomocou kognitívnych procesov. A P{åHPHVDVWDYL"åHWLHWRSURFHV\
budú ]QDþQH ]ORåLWp QDSUtNODG QHSRYHGDOL VWH R QLFK YRQNRQFRP QLþ DN VWH
15
SUDYGLYRQR]E\WRþQHY\KOiVLOLåHLGHR vnímanie „my“ a „oni“ – iba ste poukázali na jeden z YêVOHGNRYWRKWRSURFHVX3UHþRE\YãDNSUiYHVRFLiOQHYHG\
PDOLE\"MHGQRGXFKp"
7DNåH þtP VD YODVWQH OtãL UHSUH]HQWRYDQLH HWQLFNêFK VNXStQ D (napríklad)
reprezentovanie profesijných skupín a politických strán? To nie je pre sociálne
vedy Y{EHF WULYLiOQD RWi]ND 0QRåVWYR VSUiY KRYRUt R etnickom násilí
a HWQLFNêFKNRQIOLNWRFK.WRYãDNSRþXOåHE\Y\WLDKOLGRXOtFDUFKLWHNWLSURWL
SHNiURP"$OHEREDVNHWEDOLVWLSURWLXþLWHRP"
$NVDEOLåãLHSR]ULHPHQDãWUXNW~UXUHSUH]HQWiFLHHWQLFNHMVNXSLny, zistíme
jednu pozoruhodnú vec –þOHQRYLDHWQLFNHMVNXSLQ\V~UHSUH]HQWRYDQtDNRXGLDNWRUt]GLHDM~QHMDN~esenciuWHGDQLHþRSRGVWDWQpVNU\WpD XUþXM~FHLGHQWLWX]GLHDQpRGJHQHUiFLHNXJHQHUiFLL3HNiUVDP{åHUHNYDOLILNRYD"Y\ãWXGRYD"D stD"DUFKLWHNWRP%DVNHWEDOLVWDXþLWHRP'RNRQFDYV~þDVQRVWLNDWROtN SURWHVWDQWRP $OH 1HPHF 0DDURP" ýtDQ 3ROLDNRP" 7HUD] QHYUDYtPH
o REþLDQVNHM SUtVOXãQRVWL – 1HPHF P{åH VDPR]UHMPH ]tVND" PDDUVNê SDV
SUHV"DKRYD"VDGR%XGDSHãWLQDXþL"VDSHUIHNWQHSRPDDUVN\DOHSRGDNRQãWUXNFLH UHSUH]HQWiFLH HWQLFNêFK VNXStQ XGLD QLH V~ QiFK\OQt SULSXVWL" åH VD
stal 0DDURP -H ]UHMPp åH QHKRYRUtP R ILOR]RIRFK OLWHUiWRFK þL HWLFNêFK
QDGãHQFRFK2EMHNWRPP{MKRVN~PDQLDV~VSRQWiQQHSUHGVWDY\EHåQêFKXGt
QLH Y]QHãHQp GLVNXVLH LQWHOHNWXiORY þL Y]OHWQp þOiQN\ Y novinách, hoci aj tie
nepochybne prispievajú k procesu reprezentovania, v UiPFL XUþLWêFK VNXStQ
7HQWR HVHQFLDOL]PXV QLH MH QLHþR þR MH YêP\VORP ILOR]RIRY – psychológovia
(tak kognitívni, ako aj soFLiOQLGRNi]DOLåHXåPDOpGHWLPDM~VNORQHVHQFLDOL]RYD"QLHNWRUpVNXSLQ\REMHNWRY1DMQRYãLHYêVNXP\LQãSLURYDQp'RXJODVRP
Medinom a zhrnuté v dielach, ktoré nedávno publikovali Susan Gelmanová
a 9LQFHQW<]HUE\WV~MHGQR]QDþQpHVHQFLDOL]PXVMH]DNRrenený v spôsoboch,
DNR VL QDãD P\VH RUJDQL]XMH SR]QDWN\ R svete, sociálnom i prírodnom.
A DQWURSRORJLFNpYêVNXP\XNi]DOLåHHVHQFLDOL]PXVQLHMHNXOW~UQ\PSURGXNWRP QDãHM VSRORþQRVWL DQL IDQWi]LRX YHGFRY þL DQWURSROyJRY QLHW XGVNHM NRmunity, ktorá E\QHHVHQFLDOL]RYDODXUþLWpXGVNpVNXSLQ\,QDNSRYHGDQp–E\"
SUtVOXãQtNRP UDVRYHM þL HWQLFNHM VNXSLQ\ DOHER NDVW\ DOHER NODQX DW ]QDPHQi PD" VSRORþQ~ LGHQWLWX NWRUi MH SURGXNWRP QHMDNHM HVHQFLH QLHþRKR þR
SUHFKiG]DJHQHUiFLDPLMHSUtþLQRXYRQNajších vlastností a správania a nie je to
EH]SURVWUHGQHSR]RURYDWHQp
Upozornenia: 1. QHWYUGtP DQL QHQD]QDþXMHP åH WDNiWR ÄHVHQFLD³ UHiOQH
H[LVWXMH3ULSRPtQDPåHVN~PDPHãWUXNW~UXreprezentácie, nie štruktúru sveta.
7YUGtP LED WR åH XGLD VL UHSUH]HQWujú túto esenciu spolu s reprezentáciou
etnických skupín.
2.1HWYUGtPåHXGLDPXVLDPD"þLPDM~QHMDN~vedomúLQIRUPiFLXþLSRznatky o WHMWRHVHQFLL'RNRQFDQHWYUGtPåHXGLDPXVLDYHGLH"DXYDåRYD"þR
je WRXWR HVHQFLRX 7YUGtP åH XGLD PDM~ reprezentáciu esencie, nie poznatky
16
o esencii. Ide o myslenie pomocou esencie, nie myslenie o esencii. PripomíQDPåHGiYQRSUHGREMDYRP'1$VLXGLDUHSUH]HQWRYDOLQDSUtNODGWLJURYDNR
SUtURGQê GUXK PDM~FL QHMDN~ HVHQFLX QLHþR þR VD GHGt D je zodpovedné za
vonkajšie vlastnosti, výzor, správanie a LGHQWLWX 3UHþR MH WURMQRKê ELHO\ WLJHU
NWRUpPXVDWUDQVSODQWXMHOHYLDNRåDWRMHLEDP\ãOLHQNRYêH[SHULPHQWQLNWRWR
neurobil), stále tigrom? Opakujem: esencia je iba spontánnou nevedomou predVWDYRX åH H[LVWXMH ÄQLHþR³ þR UREt QDSUtNODG 6ORYiND 6ORYiNRP D 0DDUD
0DDURP
3. 1HWYUGtP åH VD HVHQFLD VNODGi ] nejakých konkrétnych objektívnych
YODVWQRVWt NWRUp SRXåtYDPH NH rozoznávame príslušníkov etnickej skupiny.
1DSUtNODGMD]\NMHYHPLG{OHåLWRXYODVWQRV"RXþOHQRYHWQLFNHMVNXSLQ\DOH–
nie je ani nevyhnutný (je americký Slovák, ktorý vie iba sto slov šarišského
dialektu, Slovákom?), ani GRVWDWRþQêQDXþL"VDKRFLDMSHUIHNWQHMD]\NQHY\WYRUt VDPR RVHEH HWQLFN~ LGHQWLWX 7R LVWp SODWt SUH E\GOLVNR REþLanstvo, reJLyQREOHþHQLHYê]RU]Y\N\EDGRNRQFDDMSUHW]YHWQLFNpSRYHGRPLHDOHER
YODVWQp UR]KRGQXWLH R SUtVOXãQRVWL 3RGD reprezentácie XGt þORYHN VD P{åH
UR]KRGQ~"þLEXGHSHNiURPDOHERDUFKLWHNWRPREþDQRP1HPHFNDþL0DDUVNDDOHQLHþLEXGH0DDURPDOHER1HPFRP6N{UMHWRWDNåHWLHWRYODVWQRVWL
sú dôsledkami alebo príznakmi WHMWRHVHQFLHQHåMHM]ORåNDPLþLSUtþLQDPL
4. Netvrdím ani nepredpokladám åH HVHQFLD MH SURGXNWRP P\VOH
a VSRORþQRV" þL NXOW~UD QD X QHPDM~ YSO\Y – práve naopak, esencializmus je
iba spôsob, DNR RUJDQL]RYD SR]QDWN\ R sociálnych skupinách, ale nikdy sám
osebe tieto konkrétne poznatky neposkytne. Konkrétne poznatky poskytujú
interakcie v NRQNUpWQHMVRFLiOQHMVNXSLQH3UtNODGWRþLEXGHMD]\NREOHþHQLH
alebo nábRåHQVWYR V~þDV"RX þL SUt]QDNRP HWQLFNHM LGHQWLW\ QHY\SO\QLH QLNG\
z NRJQLWtYQHMVFKRSQRVWLHVHQFLDOL]RYD"7iWRNRJQLWtYQDVFKRSQRV"WRLEDVSRMt
s SUHGVWDYRX HVHQFLH 3UiYH SUHWR EROL PiUQH YãHWN\ VQDK\ XUþL" objektívne,
vonkajšie znaky etnicity: všetko a KRFLþRP{åHE\"]QDNRPHWQLFLW\5RYQDNR
PiUQHEROLRSDþQpVQDK\XNi]D"åHDNQLþQHP{åHE\"a priori a vopred znaNRPHWQLFLW\HWQLFNiLGHQWLWDMH]iOHåLWRV"RXPRFHQVNêFKPDQLSXOiFLtþLXERYRQêFK YêP\VORY PDOêFK LQWHOHNWXiOQ\FK VNXStQ EXGLWHRY Nalendárov
a XþHEQtF VNUiWND VRFLiOQR-NXOW~UQRX NRQãWUXNFLRX 1LH +RFLþR P{åH E\"
znakom etnicity, SRNLD
MH WR D SRVN\WQXWp ORNiOQ\P NXOW~UQ\P D sociálnym
prostredím a (b) spracované univerzálnym kognitívnym mechanizmom na esenFLDOL]RYDQLH
XGVNêFKVkupín.
5. 7UHED VL XYHGRPL" DM DOãLX YHF NWRU~ QDSUtNODG )UHGULN %DUWK ~SOQH
prehliadol: samotné sociálne interakcie medzi skupinami a vnútri skupín nikdy
QHP{åX Y\SURGXNRYD" HWQLFN~ NODVLILNiFLX SUHWRåH NDåGi VRFLiOQD LQWHUDNFLD
a komunikácia má obrovský, v SRGVWDWH QHNRQHþQê SRþHW U{]Q\FK ]QDNRY
a aspektov. Niektoré aspekty sociálnych interakcií sa však, ako Barth ukázal,
SRXåtYDM~ DNR ]QDN\ HWQLFNHM LGHQWLW\ /HQåHDNRP{åHþOHQ WHMWR VNXSLQ\ve17
GLH UHVSHNWtYH QDXþL" VD ktoré z aspektov týchto interakcií to budú? Barth
QHP{åHPD"WDNêSUtEHKåHQDWRDE\VDQLHNWRGR]YHGHOktorý aspekt danej
VRFLiOQHM LQWHUDNFLH MH YODVWQH HWQLFNêP ]QDNRP JHVWR SUt]YXN REOHþHQLH
Yê]RU DW SRWUHEXMHDOãLX sociálnu interakciu, ktorá nD WR SRXNiåH – s RX
bude presne ten istý problém, aký je s tou prvou: ak nemáte reprezentáciu soFLiOQHMVNXSLQ\DNRQLHþRKRHVHQFLiOQHKR MHQHPRåQp, aby sociálna interakcia
VDPRWQiXUþLODQLHþRDNRHWQLFNêSUt]QDNWHMWRVNXSLQ\-HQHPRåQpSRYDåRYD"
nejDN~SLHVHREOHþHQLHMHGORW\SVSUiYDQLDUR]SUiYNX]DQLHþRtypicky slovenské, ak nemáte reprezentáciu (hoci aj vágnu a nepresnú) Slovákov ako skuSLQ\ 7\SLFNi VORYHQVNRV" QHMDNpKR VRFLiOQHKR MDYX NXOW~UQHM ]Y\NORVWL þL
artefaktu sa musí prostrednícWYRP VRFLiOQHM LQWHUDNFLH SUHSRML" V kognitívne
spracovanou esencialistickou reprezentáciou, NWRUi Xå PXVt E\ WDP XGVNi
P\VH MH YURGHQH QDVWDYHQi QD WR DE\ KDGDOD SUt]QDN\ HVHQFLH D sociálna
interakcia iba pripojí tieto konkrétne príznaky (typické znaky) k reprezentácii
HVHQFLH 6RFLiOQD LQWHUDNFLD EH] UHSUH]HQWiFLH E\ EROD LED QHNRQHþQêP UHJUHVRP YHþQêFK SRNXVRY D RP\ORY $E\ VRP ERO VSUDYRGOLYê YRþL %DUWKRYL
v QDMQRYãtFK SUiFDFK H[SOLFLWQH SUL]QiYD åH MHKR WHyULD HWQLFLW\ VL Y\åDGXMH
kognitívny prístup, aby bola koherentná).
9Ui"PHVDYãDNRSl"NXNRQNUpWQ\PYHFLDP0iPHSUHGVHERXYãHREHFQ~
(kognitívnu) teóriu etnických klasifikácií, ktorá predpokladá univerzálny kognitívny proces (esencializáciu) a konkrétne sociálne interakcie v historicky
danej skupine. Teraz potrebujeme z WHMWR YãHREHFQHM WHyULH RGYRGL" NRQNUpWQH
K\SRWp]\ NWRUp VD GDM~ WHVWRYD" Y NRQNUpWQRP WHUpQH 'RSRVLD VPH KRYRULOL
o všeobecných vlastnostiach esencializmu – esencia (ako základ etnickej idenWLW\ Pi E\" SRGD UHSUH]HQWiFLH XGt QLHþR þR MH QHPHQQp SUHFKiG]D
z generácie na generáciu, a formuje konkrétne správanie a YêSRYHGHXGtLQDN
E\ERODQDQLþ–NRJQLWtYQHSURFHV\NWRUpNDX]iOQHQHS{VRELDQDXGVNpVSUiYDQLHVDQHGDM~SRXåL"QDY\VYHWOHQLHVRFLiOQ\FKMDYRY
([LVWXM~ WUL NRQNUpWQH VS{VRE\ DNR Y\YRGL" ] WHMWR WHyULH WHVWRYDWHQp K\potézy. Všetky tri predstavujú návrhy, ako vyzerá etnické usudzovanie. Preberme si tieto návrhy a SRN~VPHVDLFKRYHUL"Y teréne.
Rita Astuti
Rita Astuti sa pokúsila dlhodobým výskumom na Madagaskare v populácii
U\EiURY 9H]R XNi]D" åH WiWR VNXSLQD Y{EHF QHPi HVHQFLDOLVWLFNp NODVLILNiFLH
YODVWQHMVNXSLQ\QDSULHNWRPXåHHVHQFLDOLVWLFN\NODVLILNXM~QDSUtNODG]YLHUDWi
3RGD 9H]RY E\" SUtVOXãQtNRP VNXSLQ\ MHGQRGXFKR ]QDPHQi VSUiYD" sa ako
Vezo –WHGDYHGLH"]KRWRYL"NDQRHFK\WD"U\E\DW.DåGêNWRVDWRQDXþtMH
Vezo. Vezovia sa nerodia ako Vezovia –VWiYDM~VDQLPL%\"9H]RP]QDPHQi
FKRGL"DNR9H]RFK\WD"U\E\DNR9H]RYHGLH"SOiYD"DNR9H]R3RGD$VWXWL
WR]QDPHQiåHHWQLcká identita Vezov je dynamická a XUþHQiNRQNUpWQ\PVSUi18
vaním – Vezo je ten, kto koná ako Vezo. Príslušník populácie Masikorov
(vnútrozemská komunita, ktorá pracuje na poliach a v ]iKUDGiFKVDP{åHVWD"
9H]RP NH VD SUHV"DKXMH QD SREUHåLH D QDXþt sa to þR WUHED VSUiYD VD WDN
A QDRSDN 9H]R VD P{åH VWD" 0DVLNRURP NH VD SUHV"DKXMH GR YQ~WUR]HPLD
a pestuje plodiny v záhrade.
$VWXWLWYUGtåHHWQLFLWD9H]RYQLHMHHVHQFLDOLVWLFNi9H]RYLDPDM~HVHQFLDlistické predstavy, napríklad o zvieratách: ryby sú karaza – teda druh, ktorý sa
QHXþt E\" U\EDPL DOH MH QLPL RG QDURGHQLD D QHP{åH WR ]PHQL" 9ãHWN\ SUtrodné druhy sú karaza: majú esenciu, raza, ktorá sa dedí, je nemenná a XUþXMH
LFK VSUiYDQLH $VWXWL YODVWQH FKFH XNi]D" åH MH FK\ERX VSiMD" HWQLFLWX
s YURGHQRV"RXD QHPHQQRV"RXDNRVDWRWDNþDVWRGHMH(WQLFNiLGHQWLWDQHPXVt
E\" YåG\ YURGHQi D QHPHQQi ,QDN SRYHGDQp $VWXWL WYUGt åH P{åH H[LVWRYD"
etnická identita, ktorá nie je esencialistická.
Francisco Gil-White
Gil-:KLWH VD VQDåt SRPRFRX VYRMKR výskumu medzi Torguudmi
v 0RQJROVNXXNi]D"åHRSDNMHSUDYGRX3RGDQHKRMHHWQLFLWDYåG\]DORåHQi
QD HVHQFLDOLVWLFNHM SUHGVWDYH YURGHQRVWL 7YUGt åH XGLD SRXåtYDM~ NRJQLWtYQ\
esencialistický systém, ktorým spracovávajú prírodné druhy (rastliny
a zvieUDWiQDNODVLILNRYDQLHXGVNêFKVNXStQD to preto, lebo vnímajú reálne
NXOW~UQHUR]GLHO\PHG]LXGVNêPLVNXSLQDPL5HiOQHNRQNUpWQHNXOW~UQHUR]diely medzi skupinami (nie jednotlivé podrobnosti, ktorými sa od seba líšia
NRQNUpWQLXGLDVS{VREXM~WRåHVDÄ]DSQH³HVHQFLDOLVWLFNêNRJQLWtYQ\V\VWpP
S{YRGQHXUþHQêQDNODVLILNiFLXåLYêFKE\WRVWt*LO-:KLWHWYUGtåHQLHWHWQLFNHM
LGHQWLW\ EH] HVHQFLDOLVWLFNHM SUHGVWDY\ YURGHQRVWL 3RGD UHSUH]HQWiFLt XGt VD
þORYHNrodí s etnickou identitou – tá prechádza z generácie na generáciu bioloJLFNRXUHSURGXNFLRXXSR]RUXMHPRSl"åHDM*LO-White je v kognitivistickom
WiERUHQHWYUGtåHWDNiWRYURGHQiLGHQWLWDexistuje –WYUGtWRåHWDNWRVLMXXGLD
reprezentujú3RGDQHKRQHH[LVWXMHXQLYHU]iOQ\NRJQLWtYQ\systém na spracoYDQLHUHSUH]HQWiFLtXGVNêFKVNXStQUHSUH]HQWiFLHXGVNêFKVNXStQV~VSUDFRvávané univerzálnym kognitívnym systémom na spracovanie reprezentácií
prírodných druhov, ktorý je „zapnutý“ reálnymi kultúrnymi diferenciami medzi
XGVNêPLNRPXQLtami.
Lawrence Hirschfeld
+LUVFKIHOGGHVD"URþLDVN~PDDNRVLPDOpGHWLRGGRURNRYY rôznych
NXOW~UDFK RVYRMXM~ SUHGVWDYX UDV\ -HGQR]QDþQH XND]XMH SRPRFRX PQRåVWYD
H[SHULPHQWRYåHH[LVWXMHXQLYHU]iOQ\NRJQLWtYQ\V\VWpPQDVSUDFRYDQLHLQIRUmácií o XGVNêFKVNXSLQiFKWHQWRV\VWpPQD]êYDÄXGRYiVRFLROyJLD³3UHGVWDYDUDV\QHY]QLNiWDNåHGHWLSR]RUXM~UHiOQHUR]GLHO\D potom aplikujú systém na spracovávanie predstáv o åLYêFK GUXKRFK ÄXGRY~ ELROyJLX³ 5HSUH19
]HQWiFLHXGVNêFKVNXStQY]QLNDM~ paralelne s UHSUH]HQWiFLDPLåLYêFKGUXKRY
a RNUHPWRKRMHVWYXM~YHNpUR]GLHO\Y základných princípoch oboch systémov
– QDSUtNODG GHWL QHSUHGSRNODGDM~ K\EULGL]iFLX åLYêFK GUXKRY QHSULS~ã"DM~
NUtåHQLH PHG]L SUtURGQêPL GUXKPL QR QLH MH SUH QH SUREOpP SULSXVWL"
a SR]RURYD" UDVRYR D HWQLFN\ ]PLHãDQp PDQåHOVWYi D potomstvo. Hirschfeld
súhlasí s WêP åH XGLD PDM~ SUHGVWDYX R rase ako o esencii, ktorá je vrodená
a GDQiELRORJLFN\DOHWYUGtåHPiPHXQLYHU]iOQ\NRJQLWtYQ\V\VWpPQDVSUDcovávanie predstáv o XGVNêFK VNXSLQiFK XGRY~ VRFLROyJLX NWRUpKR SULQcípy sú odlišné od princípov systému na spracovanie predstáv o prírodných
GUXKRFKRGXGRYHMELROyJLH
Testovanie v teréne
6DPR]UHMPHSRFKRSL"D VSUiYQHLQWHUSUHWRYD"WLHWRWHyULHVLY\åDGXMHPD"
nielen v úvode spomenuté epistemologické predpoklady (ak ich niekto ne]GLHD QHP{åH VD NX konkrétnym teóriám v GDQHM REODVWL UHOHYDQWQH Y\MDGUL"
KRFL P{åH DUJXPHQWRYD" SURWL VDPRWQêP predpokladom), ale aj znalosti konkrétnej metodológie danej disciplíny. 3UiYH ]QDORV" NRQNUpWQHM PHWRGROyJLH
XPRåXMHQDYUKQ~"VS{VRE\HPSLULFNpKRWHVWRYDQLD
Všeobecne sa za dôkaz etnických reprezentácií, ba dokonca esencializmu
SRYDåXMHWDN]YDQiÄVZLWFK-at-ELUWKDGRSWLRQWDVN³YRQHSUHORåHQpDNRÄWHVW
zámena pri pôrode / adopcia“. V tejto úlohe ide o to, aby informátori rozhodli
o HWQLFNHM LGHQWLWH þORYHND NWRUê ERO SUL S{URGH ]DPHQHQê V LQêP GLH"D"RP
(alebo adoptovaný) a Y\FKRYiYDOL KR QLH YODVWQt DOH DGRSWtYQL URGLþLD ,QDN
SRYHGDQpWiWR~ORKDWHVWXMHWRþLMHHWQLFNiLGHQWLWDSRGDSUHGVWiYLQIRUPiWRrov zviazaná s biologickým pôvodom WHGD þL MH vrodená, alebo je spojená
s výchovou, a teda získaná. Ak informátori štatisticky významným spôsobom
XSUHGQRVWXM~YURGHQRV"HWQLFNHMLGHQWLW\P{åHWRE\"]iURYHSRYDåRvané za
G{ND] HVHQFLDOL]PX DOHER SULPRUGLDOL]PX SRGD DQWURSRORJLFNHM WHUPLQROyJLHSUHWRåH"DåNRVLPRåQRSUHGVWDYL"SUHGVWDYXvrodenosti, ktorá by nepredSRNODGDOD åH QLHþR (nejaká biologická esencia) prechádza z URGLþRY QD GHWL
Gil-White v prípade rozdielu medzi torguudskými Mongolmi a Kazachmi,
rovnako ako aj Hirschfeld v prípade rasových reprezentácií v 86$XND]XM~åH
informátori (dospelí v Gil-Whitovom výskume, deti v Hirschfeldovom) skuWRþQHY\ND]XM~HVHQFLDOLVWLFNpSUHGVWDY\VSRMHQpV vrodeQRV"RXLGHQWLW\
1HEXGHPVDWHUD]]DREHUD"+LUVFKIHOGRYRXDUJXPHQWiFLRXSRGDNWRUHMVL
deti rasové predstavy neosvojujú pozorovaním prostredia, ale odvodzujú ich na
základe kultúrnych správaní a informácií dospelých, ani Gil-Whitovou teóriou,
SRGD NWRUHM XGLD YQtPDM~ UHiOQH NXOW~UQH UR]GLHO\ DNR SURGXNW YURGHQêFK
HWQLFNêFK LGHQWtW 'RPQLHYDP VD åH YêVNXP\ NWRUp XVNXWRþQLO *LO-White
v Mongolsku, sú radikálne nekompletné, a vychádzajúce z neúplných predpokladov, a vedúce k QHSUHVQêP]iYHURP]DWLDþRHirschfeldove výskumy, re20
OHYDQWQp SUH UDVRYp NODVLILNiFLH V~ IRUPXORYDQp GRVWDWRþQH SUHVQH D YãHREHFQH DOH QHGDM~ VD SULDPR SRXåL" SUH HWQLFNp NODVLILNiFLH EH] ãSHFLILNiFLH
o NWRU~VDSUiYHFKFHPSRN~VL"
0{MDUJXPHQWMHWDNêWRYURGHQRV"HVHQFLHMHLba jednou z PRåQRVWt získania
tejto esencie, a rozhodne nie jedinouPRåQRV"RX$MNHDVLQHP{åHMHVWYRYD"
YURGHQRV" EH] HVHQFLDOL]PX SRGD PD VL PRåQR FHONRP GREUH SUHGVWDYL"
esencializmus bez vrodenosti,QDNSRYHGDQpPRKORE\WRE\"DMWDNåHXGLD
E\ PDOL UHSUH]HQWiFLH HVHQFLH DOH HVHQFLD SRGD LFK SUHGVWiY E\ nebola vroGHQi -H ]iVDGQRX FK\ERX VWRWRåRYD" esencializmus a YURGHQRV – to vedie
k P\OQêP SUHGSRNODGRP SRGD NWRUêFK NXOW~UQH VNXSLQ\ NWRUêFK þOHQRYLD
QHSRVWXOXM~YURGHQRV"SULWHVWH]imeny/adopcie, nemajú esencializmus.
3RGD P{MKR QiYUKX V~ UHSUH]HQWiFLH HWQLFLW\ esencialistické, no nie sú
spojené s predstavou vrodenosti,QDNSRYHGDQpSUHGSRNODGiPåHLQIRUPiWRUL
QHPXVLD V~KODVL" V YURGHQRV"RX HWQLFLW\ D QDSULHN WRPX MX FKiSD" HVHQcialisticky.
$NRWRWHVWRYD""0RMDWHyULDSUHGSRNODGiWLHWRHPSLULFNpG{VOHGN\(Wnická identita nie je spojená s YURGHQRV"RX – teda (v protiklade k teórii Gil:KLWDLQIRUPiWRULQHSRVWXOXM~YURGHQRV"SULWHVWH]iPHQDDGRSFLD(WQLFNi
identita je esencialistická – informátori (v protiklade ku konštruktivistickým
teóriám alebo k WHyULL 5LW\ $VWXWL SRVWXOXM~ QHPHQQRV" HWQLFNHM LGHQWLW\
a QHPRåQRV" MHM ]tVNDQLD QD ]iNODGH VHED-identifikácie, vlastných rozhodnutí,
ãWiWQHMSUtVOXãQRVWLþLLQêFKYRQNDjších kritérií. (3) Sú rôzne spôsoby získavania
esencialistických sociálnych identít: rasová identita bude spojená
s YURGHQRV"RX etnická QHPXVt E\" $ P{åHPH VL SUHGVWDYL" DM LQp VS{VRE\
získavania esencialistických identít.
Môj výskum bol podstatne rozsiahlejší, a SUHWRXYHGLHPLEDW~þDV"NWRUiMH
UHOHYDQWQiSUHWHVWRYDQLHWêFKWRVSRPHQXWêFK]iYHURY3RþDVGOKRGREpKRVWDcionárneho výskumu v 6WRURåQ\FML =DNDUSDWVNi REODV" 8NUDMLQD
v PXOWLHWQLFNRPSURVWUHGtVRP]DGiYDOXRPRNUHPLQêFKSUtEHKRYYOastnú
adaptáciu úlohy zámena/adopcia, ako aj úlohy, týkajúcej sa zmeny etnicity
v dospelosti. Úlohy som zadával ako semi-IRUPiOQH LQWHUYLHZ SRþDV EHåQêFK
UR]KRYRURY Y XNUDMLQþLQH V WêP åH LGH R EHåQp NRQNUpWQH SUtKRG\ ] mojej
VN~VHQRVWL.HåH*LO-Whitove interviews v 0RQJROVNXP{MKODYQêWHUþEROL
– QLH FHONRP ã"DVWQH – formulované v termínoch zmiešaných rodín (otec Ka]DFK PDWND 0RQJROND ]DGiYDO VRP YLDFHUp YHU]LH ]PLHãDQp PDQåHOVWYR
i KRPRJpQQHPDQåHOVWYR7XV~Y]RUN\SUtEHKRY
1. „Poznám jednu URGLQX2WHFMH8NUDMLQHFPDWND6ORYHQVNDäLM~QD8NUDjine a hovoria po ukrajinsky. Majú syna – kým je tento syn?“
2. Ä3R]QiPMHGQXURGLQX2WHFMH8NUDMLQHFPDWND6ORYHQVNDäLM~QD6ORYHQsku a hovoria po slovensky. Majú syna – kým je tento syn?“
21
3. „Mal sRP MHGQpKR SULDWHD MHKR RWHF L PDWND EROL 8NUDMLQFL .H PDO PHVLDFHMHKRURGLþLD]RPUHOLSULQHKRGHD adoptovala ho slovenská rodina.
Vyrástol na Slovensku a hovorí slovensky. Kým je tento syn?“
4. Ä3RþXOVRPR MHGQRPþORYHNXNWRUpKRREDMDURGLþLDEROL Ukrajinci. VyrásWROQD8NUDMLQHNHPDOURNRYSUHV"DKRYDOVDQD6ORYHQVNRQDXþLOVD
slovensky a åLOWDPDOãtFKURNRY.êPMHWHUD]"³
3RGD *LO-Whitovej teórie a výsledkov z Mongolska by mali všetky odpoYHGHSUHIHURYD"YURGHQRV"LQIRUPiWRULE\ mali v NDåGHMYHU]LLRGSRYHGD"åH
VSRPHQXWê þORYHN MH Ukrajinec /HQåH YêVOHGN\ QHSRWYUGLOL W~WR SUHGVWDYX
V zadaní (1) síce postulovalo ukrajinskú etnicitu 75 % informátorov (n = 132, p
< 0,03), v zadaní (2) iba 27 % informátorov (n = 132, p < 0,02), v zadaní (3) –
klasická úloha adopcie –LEDXGtQ SQRY ]DGDQtDå
Q S>'RSOQRNQ SRþHWVXEMHNWRYYRYêVNXPQHMVNXSLQHS
W]Y KODGLQD Yê]QDPQRVWL UHVS SUDYGHSRGREQRV" WRKR åH YêVOHGRN ERO GRsiahnutý náhodným spôsobom].
7RMH]DXMtPDYiSUDYLGHOQRV"Y reprezentáciáchXGtNWRUiY{EHFQHSRGSRUXMH WYUGHQLH åHLGHR XERYRQpNRQãWUXNFLH XGRYiVRFLROyJLD DNRE\SUHGSRNODGDOD åH HWQLFNi LGHQWLWD VD ]tVNDYD VRFLDOL]iFLRXYêFKRYRX Y XUþLWRP
prostredí, uUþLWêPMD]\NRP'{OHåLWiMHYãDNsocializácia ako proces, nie napríklad jazyk DNRYêVOHGRN1DXþL"VDMD]\NQHVN{UY GRVSHORVWLQHVWDþtNapriek
tomu je táto identita esencialistická –QHPRåQRMX]PHQL"DNRXND]XMH]DGDQLH
SUHWRåHVDQHPRåQRÄRGVRFLDOL]RYD"³WHGDVWD"VDHWQLFN\QLHNêPLQêPLED
QD]iNODGHSUHV"DKRYDQLDVDSUiFHREþLDQVWYDQDXþHQLDVDKRYRUL"DW
9HPL ]DXMtPDYp YêVOHGN\ GRVWDQHPH NH GR ~ORK QDPLHVWR LGHQWLW\
Ä8NUDMLQHF³GRVDGtPHLGHQWLWXÄ5yP³9WHG\V~YêVOHGN\RYHDYLDFY súlade
s Gil-:KLWRYêPL SUHGSRNODGPL 1HEXGHP XYiG]D" SUHVQp þtVOD WLH EXG~
predmetom iných publikácií), ale v SUtSDGH UyPVNHM LGHQWLW\ V~ XGLD RYHD
QiFK\OQHMãt SRVWXORYD" ]iVDGQ~ ~ORKX YURGHQRVWL 1DSUtNODG DN MH RWHF 5yP
a matka Ukrajinka, jazyk a prostredie ukrajinské, iba 58 % informátorov povaåXMH V\QD ]D 8NUDMLQFD Y porovnaní s 83 %, ak sa úloha nastolí v termínoch
Slovák/Ukrajinka. Ak n = 132, rozdiel je mimoriadne štatisticky významný, p <
'iVDWRNYDOLWDWtYQHY\MDGUL"DVLWDNåH5yPov spracovávajú ako rasovú
skupinu, nie ako etnickú skupinu, teda predstava vrodenosti je v tomto prípade
RYHDYê]QDPQHMãLD0LPRFKRGRP]UHMPHSUHVQHWDNYQtPDM~0RQJROL.D]Dchov. Gil-:KLWRYLVRPQDYUKRODE\VDSRN~VLO]DGD"WLHWR~ORK\VYRMLPLQIRUmáWRURP SUL DOãRP YêVNXPH WDN DE\ Y nich vystupovali vnútromongolské
etnické skupiny – napríklad Torguudi verzus Burjati.
7LHWRYêVOHGN\SRWYUG]XM~SUHGSRNODGåHHWQLFNiLGHQWLWDMHHVHQFLDOLVWLFNi
DOHQLHYURGHQi$NRVRPXåVSRPHQXOP{åXMHVWYRYD"PQohé spôsoby získania identity, dokonca aj v UiPFL HVHQFLDOL]PX 1HSUtWRPQRV" YURGHQRVWL QHP{åHE\"LQWHUSUHWRYDQiDNRQHSUtWRPQRV"HVHQFLDOL]PX1DSUtNODG.DLQDQWX22
ovia z Papuy-1RYHM *XLQH\NWRUêFK HWQLFN~ LGHQWLWXSRStVDO:DWVRQ WLHåQHmajú predstavu o YURGHQRVWLSRGDQLFKVDHWQLFNiLGHQWLWDzískava, avšak nie
(priamo) výchovou a socializáciou, ale skôr prostredníctvom krajiny: WêP åH
åLM~QDXUþLWRPPLHVWHåHMHGLDGDQpSORGLQ\D ]YLHUDWiåHSLM~PLHVWQXYRGX
GêFKDM~ PLHVWQH SRYHWULH DW (VHQFLD WHGD SRGD LFK SUHGVWiY prechádza do
nich z krajiny, nie je vrodená, no ani osvojená socializáciou. Hocikto, kto od
QDURGHQLDGRVWDWRþQHGOKRåLMHQDGDQRPPLHVWHD UREtWRþRRQLVDstáva Kainantuom. Najslabšiu verziu esencializmu majú zrejme Vezovia, ktorých spoPtQD$VXWL'RPQLHYDPVDYãDNåHDMRQDVDPêOLNHWYUGtåHQHPDM~HVHQcialistickú identitu a YãHWNRMHXUþHQpWêPDNRVDY GDQHMFKYtOLVSUiYDM~3RGD
P{MKRQiYUKXPDM~9H]RYLDVODE~YHU]LXHVHQFLDOL]PXSRGDNWRUHMVDHVHQFLD
(etQLFNiLGHQWLWD]tVNDYDþLQQRV"RX.HE\QHPDOLHVHQFLDOL]PXVNHE\WREROR
WDNDNRWYUGt$VWXWLåH9H]RMH9H]RPNHSUiYHkoná ako Vezo, ich identita,
ktorá by bola performatívna a XUþRYDQi LED VSUiYDQtP E\ XVWDYLþQH Y]QLNDOD
a zanikala (ako Astuti ajWYUGt=QDPHQiWRåHNHQLHNWRQHFK\WiU\E\D spí
vo svojej chalupe, nie je 9H]R"&H]GHMH9H]RD v noci nie? Ak niekto z nich
cestuje na tri dni do vnútrozemia, SUHVWiYD E\ Vezom? Ak niekto je starý
a nevládny, a WHGD QHSRGLHD VD QD GDQêFK DNWLYLWách, SUHVWiYD E\ Vezom?
A V~ 9H]DPL DXWRPDWLFN\ DM YãHWFL þR U\EiUþLD QD PRUVNêFK SREUHåLDFK"
&LPãMDQL ,QXLWL þL +RODQDQLD" 1HGRPQLHYDP VD åH 9H]RYLD PDM~ WDNpWR
SUHGVWDY\ 6N{U SULS~ã"DM~ WR åH HVHQFLD VD získava þLQQRV"RX QLH WR åH je
þLQQRV"RX MH H[NOX]tYQD QHPRåQR E\" ]iURYH 9H]RP L Masikorom), nePHQQiDE\ VD]PHQLODPXVtVDSRGQLNQ~"QRYêNDX]iOQ\SURFHV–QDXþL"VD
E\" 0DVLNRURP D spojená s GDQêP SURVWUHGtP WLH LVWp þLQQRVWL Y\NRQiYDQp
úplne inde nevedú k jej získaniu – inak by bol kDåGêIDUPiUNGHNRYHNQDVYHWH
automaticky Masikorom a NDåGêU\EiU9H]RP
0RKOLE\VPHKRYRUL"DMR iných spôsoboch získavania esencie – napríklad
ULWXiOQRX LQLFLiFLRX ~þDV"RX QD P\VWpULX DW 7R YãDN SUHVDKXMH UiPHF WHMWR
práce. Ak to mám rekapitulova"GiVDSRYHGD"åHHVHQFLDOL]PXVMHXQLYHU]iOQ\P NRJQLWtYQ\P VS{VRERP DNR RUJDQL]RYD" SR]QDQLH R sociálnych skupinách. V NDåGHMNXOW~UHV~QLHNWRUpVNXSLQ\HVHQFLDOL]RYDQpD to univerzálnym
spôsobom, a QLHNWRUp QLH QR NDåGi NXOW~UD Pi YODVWQ~ XGRY~ sociológiu.
Prvky WHMWR XGRYHM VRFLROyJLH V~ NXOW~UQH SRGPLHQHQp QR QLH MHM ]iNODGQp
princípy, NWRUêFK MH REPHG]HQp PQRåVWYR 7R DNR HVHQFLDOL]PXV D XGRYi
sociológia funguje (aké kauzálne predstavy vzbudzuje, ako sa osvojuje
a komunikuje) je nevyhnutné SR]QD" DN FKFHPH Y\VYHWOL" VRFLiOQH D kultúrne
LGHQWLW\$NV~WLHWRLGHQWLW\]DORåHQpQDSUHGVWDYiFKD reprezentáciách (a to sa
QHGi SRSULH" PXVtPH SR]QD" QLHOHQ VRFLiOQH SURFHV\ SRPRFRX NWRUêFK VD
tieto predstavy osvojujú a komunikujú, ale aj kognitívne procesy, ktoré sú pre
LFKRVYRMRYDQLHURYQDNR]iVDGQp1DãHP\VOHV~RUJDQL]RYDQpWDNåHniektoré
SUHGVWDY\ VL RVYRMXM~ DKãLH QHå LQp 1LMDNi DQDOê]D samotných sociálnych
23
SURFHVRYQiPYãDNQLNG\QHP{åHSRP{F"RGKDOL"NRJQLWtYQHSURFHV\SUHWRåH
tieWR VRFLiOQH SURFHV\ V~ þLDVWRþQH výsledkom kognitívnych procesov. Najabsurdnejším a najneplodnejším nápadom v GHMLQiFKNDåGHMGLVFLSOtQ\YåG\EROR
WR NH VD QLHNWR SRN~ãDO Y\VYHWRYD" SUtþLQ\ pomocou ich dôsledkov: to je
SRGFHQHQLH NDX]iOQHM ]ORåLWRVWL Vveta, a QDMPl SRGFHQHQLH NDX]iOQHM ]ORåLWRVWL
sociálneho sveta. Kognitívne procesy sa nezrkadlia v sociálnych javoch priamo
(presne tak, ako sa sociálne javy nezrkadlia v kognitívnych procesoch priamo),
DOH WYRULD ]ORåLWp LQWHUDNFLH D WR MH G{YRG SUHþR Pusí sociálny antropológ
a HWQROyJ SR]RURYDWH D VN~PDWH VRFLiOQ\FK SURFHVRY VSROXSUDFRYD"
s SV\FKROyJRP SR]RURYDWHRP D VN~PDWHRP PHQWiOQ\FK MDYRY 1Xå nemusí, DN PiP E\" SUHVQê – OHQåH Y takom prípade by išlo doslovne o zázrak,
keby sa mu podariloY\VYHWOL"WLHVRFLiOQHMDY\SUHNWRUpMHNRQãWLWXWtYQDSHUcepcia, interpretovanie, symboly a UHSUH]HQWiFLH XGt .DåGpPX åHOiP YHD
ã"DVWLDSULVSROLHKDQtVDQD]i]UDN\
Literatúra
ANDERSON, Benedict: Immagined Communities, London : Verso, 1983 (2. vyd 1991)
ASTUTI, Rita: People of the Sea: Identity and Descent among the Vezo of Madagascar,
Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1995.
BARTH, Fredrik: Introduction, v: BARTH, Fredrik (ed.) Ethnic Groups and
Boundaries, Bergen, Universitetsforlaget; London, Allen & Unwin, 1969. (2. vyd.
Prospect Heights, Ill. : Waveland Press, 1998.)
BARTH, Fredrik: Boundaries and Connections, v: COHEN, Anthony P. (ed.): Signifying
Identities, Routlege: London & New York 2000.
GELLNER, Ernest: Nations and Nationalism, Ithaca : Cornell University Press, 1983.
GELLNER, Ernest: Nationalism, Washington Square, N.Y. : New York University
Press, 1997
GELMAN, Susan: The Essential Child: Origins of Essentialism in Everyday Thought,
Oxford; New York: Oxford University Press, 2003.
GIL-WHITE, Francisco: Are Ethnic Groups Biological „Species“ to the Human Brain?
Essentialism in Our Cognition of Some Social Categories, v: Current
Anthropology, 42/2001, n. 4
HIRSCHFELD, Lawrence: Race in the Making: Cognition, Culture, and Child’s
Construction of Human Kinds, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.
WATSON, James B.: Other People Do Other Things: Lamarckian Identities in Kainantu
Subdistrict, Papua – New Guinea, v: LINNEKIN, Jocelyn & POYER, Lin (Eds.):
Cultural identity and Ethnicity in Pacific. Honolulu: University of Hawaii Press
1990.
YZERBYT, Vincent, JUDD, Charles M. & CORNEILLE, Olivier (Eds.): Psychology of
Group Perception: Perceived Variability, Entitativity, and Essentialism, New
York: Psychology Press, 2004.
24
Etnologické rozpravy 2/2004
štúdie
Textilná kultúra:
od národopisu k etnografii a etnológii materiálnej kultúry
Juraj Zajonc
.~þRYp VORYi NXOW~UQD KLVWyULD HWQROyJLD WH[WLOQHM NXOW~U\ XGRYi NXOW~UD WUDGLþQi
kultúra, materiálna kultúra, archeológia, dejiny umenia, národopis
Keywords: cultural history, ethnology of textile culture, folk culture, traditional culture,
material culture, archeology, history of art, ethnography
The author deals with the content of the concept of textile culture. He describes the
process of its definition as the example of the development from ethnographic to
ethnological (anthropological) understanding of material culture as the object of
this/these as well as other scientific disciplines on culture, history and society. The
author also concentrates on the relationship of folk and traditional textile culture from
the perspective of ethnography, ethnology, history of art and archeology. He stresses the
importance of the study of textile technology as the base of knowledge of the textile
culture for any discipline mentioned above.
Vonkajším prejavom vývoja vednej disciplíny a zmien, akými sú zásadné
SRVXQ\YSDUDGLJPHUR]ãLURYDQLHþLãSHFLILNiFLDSRKDGXQDREMHNWLRERKDFRYDQLH PHWRGLFNpKR LQãWUXPHQWiUD MH ]Y\þDMQH LQRYiFLD MHM YHGHFNpKR MD]\ND
Jeho prosWUHGQtFWYRP YHGQê RGERU NRPXQLNXMH V LQêPL GLVFLSOtQDPL Y RP
reflektuje sYRMHSRVWDYHQLHYV\VWpPHYHG\LY]"DKNRGERURPURYQDNpKR]DPHrania v iných krajinách (napríklad prostredníctvom vlastného názvu odboru).
9]"DKSRMPRYDWHUPtQRY NR]QDþRYDQêPMDYRPSURFHVRPDNDWHJyULiPYãDN
QHSRGOLHKD ]iNRQLWRVWL SRGD NWRUHM NDåGê Qový pojem znamená aj zmenu v
MHKRREVDKXDURYQDNRDQLSRGVWDWQi]PHQDYSR]QDQtXUþLWHMþDVWLSUYNXRNROLWpKRVYHWDQHPXVtYåG\SULQLHV"QRYêYHGHFNêWHUPtQ'{OHåLWHMãLHDNR~YDKD
RSRQHFKDQtVWDUpKRþLQRYpKRSRMPXMHSHUPDQHQWQpY\PHG]RYDQLHH[SOLNicia jeho obsahu. Nie zmena názvu, ale obsahu nazývaného prvku znamená
VNXWRþQêSRVXQYSUHG
Predmetom tohto príspevku je obsah pojmu textilná kultúra. Proces jeho
Y\PHG]RYDQLDVO~åLDNRSUtNODGVPHURYDQLDGLVFLSOtQ\RGQiURGRSLVQpKRNHWnologickému (antropologickému) chápaniu materiálnej kultúry ako predmetu
WHMWRWêFKWRDOHDMLQêFKGLVFLSOtQRNXOW~UHGHMLQiFKDVSRORþQRVWL
25
Textilná kultúra: vymedzenie pojmu
Významným, hoci dnes ešte nie v celej šírke reflektovaným medzníkom
vývoja slovenskej etnografie smerujúcej od národopisu k etnológii je EncykloSpGLD XGRYHM NXOW~U\ 6ORYHQVND DOHM(.6.1 7RWR GLHOR PRåQR R]QDþL" ]D
SRVOHGQ~DMNHXåQLH~SOQHQiURGRSLVQ~HWQRJUDILFNR-folkloristickú) synteWLFN~SUiFXRWUDGLþQHMNXOW~UH6ORYHQVND2 ktorá vytvorila východisko pre posun etnografie z pozície subdisciplíny národopisu, zameranej na skúmanie
KPRWQHMDGXFKRYQHMNXOW~U\(.6, do polohy metódy etnolóJLH(.6MHDMMHGQêP]PHG]QtNRYãW~GLDWH[WLOQHMNXOW~U\6ORYHQVND2NUHP
tohoåHMHSRVOHGQêPGLHORPSRVN\WXM~FLPMHMV\QWHWLFNêREUD],3 zohrala význam aj v procese definovania vlastného pojmu textilná kultúra, ktorý som vyPHG]LO D SRXåtYDP DNR VWUHãQê SRMHP SUH R]QDþHQLH MHGQHM þDVWL NXOW~U\ VR
VSRORþQêPL]QDNPLYMHMPDWHULiOQHM]ORåNH
9 UiPFL ãWUXNW~U\ (.6 EROD ÄWH[WLOni SUREOHPDWLND³ ]DþOHQHQi GR WHPDtickej lexikálnej oblasti 1. Materiálna kultúra4 a bola spracovaná predovšetkým
v heslách zaradených do jej lexikálnej skupiny D. Získavanie surovín a ich domácke, remeselné a manufaktúrne spracovanie, prípadne v rámci jej lexikálnej
skupiny H. Odev. Ako autor i redaktor tohto tematického okruhu som preštudoval všetky dostupné publikované práce etnografov, viaceré práce historikov i
historikov umenia späté s danou tematikou. Spoznal som tak šírku jej rozpracovanosti, prístupy aplikované pri jej štúdiu i povahu základnej bázy poznatkov a
údajov.
Najširší záber a najvyššie miesto v pomyselnej hierarchii pojmov spätých s
WRXWR SUREOHPDWLNRX PDOL SUL VSUDF~YDQt (.6 D PDM~ L Y MHM SXEOLNRYDQHM
podobe) heslá textil a textília.5 Pojem textil6 je definovaný ako „súhrnné
R]QDþHnie textilných surovín (vlákno, pradivo), polotovarov (priadze) a výrobNRY WNDQLQ\ SOHWHQLQ\ SOVWL D L«³ (.6 Y\FKiG]D WHGD ]
1
%OLåãLH R MHMY]QLNXDYê]QDPHSR]UL =$-21& - 9]QLNDPLHVWR(QF\NORSpGLH XGRYHM
NXOW~U\6ORYHQVNDYSURFHVHVN~PDQLDYêYRMDWUDGLþQHMNXOW~U\DIRUPRYDQLDQiURGRSLVXHWQROyJLH
na Slovensku. In Slovenský národopisþV–213.
2
Dielo malo pracovný názov Encyklopédia národopisu Slovenska.
3
Jedinou monografiou o textilnej kultúre Slovenska je práca 6ORYHQVNê XGRYê WH[WLO (1957).
9]QLNOD Y ÒVWUHGt XGRYHM XPHOHFNHM YêURE\ D MHM REMHNWRP MH Xdový textil. Údaje o druhoch
WH[WLOQHMYêURE\REVDKXMHDMSUiFD-3DOLþNRYHM-Pátkovej XGRYiYêURE\QD6ORYHQVNX (1992).
4
(.6ERODUR]GHOHQiQDWHPDWLFNêFKOH[LNiOQ\FKREODVWt7HyULDDGHMLQ\QiURGRSLVQHMYHG\
0DWHULiOQDNXOW~UD6SRORþHQVNá kultúra, 3. Obradová kultúra, 4. Umelecká kultúra. Tematické
lexikálne oblasti boli rozdelené na lexikálne skupiny, ktorých bolo spolu 30 (.6
5
,FKãNiOXLãWUXNW~UXVSUDFRYDOD-DUPLOD3DOLþNRYi-Pátková v rámci celej problematiky domáckej
YêURE\DUHPHVLHOSULþRPYLDFHUp]R]iVDGQêFKNRQFHSþQêFKDMREVDKRYêFKRWi]RNNRQ]XOWRYDODY
dobe zostavovania heslára s Emou Markovou.
6
1D NRQFLSRYDQt KHVOD VRP VD SRGLHDO DNR VSROXDXWRU VSROX V 0DUJLWRX 0pU\RYRX D -DUPLORX
3DOLþNRYRX-Pátkovou.
26
jeho materiálnej povahy. Pojem textília7 je vymedzený ako „súhrnný názov pre
všetky predmety zhotovené z textilu, … všetky výrobky z textilu (z tkaniny, z
úpletu a pod.NWRUpV~Y\UREHQp]DXUþLWêPFLHRPDPDM~NRQNUpWQHSRXåLWLH³
(.6–258). Uvedené pojmy boli východiskom môjho vnímania
prvkov textilnej kultúry v procese ich vzniku a v procese ich fungovania v urþLWRPNXOW~UQRPSURVWUHGt3RMP\nereprezentujú len dve základné oblasti texWLOQHMNXOW~U\]PDWHULiOQHKRKDGLVNDVXURYLQD– technika – produkt), ale predovšetkým dva aspekty jej vnímania, ktoré uplDWXMHPSULMHMãW~GLX8
-HGQêP ] KODYQêFK PHWRGLFNêFK SULQFtSRY WYRUE\ (.6 EROD Y\YiåHQRV"
obsahu jednotlivých hesiel a komplexnosti ich spracovania v rámci lexikálnych
VNXStQ 1D ]iNODGH YêFKRGLVNRYêFK SUDPHRY L SRGD ]iVDG YêVWDYE\ KHVLHO
som sa sústredil predovšetkým na charakteristiky materiálnej stránky artefaktov, technologických SRVWXSRY WUDGLþQpKR WH[WLOX QD 6ORYHQVNX =LV"RYDO VRP
YãDN åH SURElematika textilnej kultúry zasahuje aj do ostatných tematických
OH[LNiOQ\FK REODVWt D åH SRMP\ textil a textília QLH V~ SRVWDþXM~FH DNR VWUHãQp
SRMP\ QD R]QDþHQLH WHMWR þDVWL NXOW~U\ 3UHWR VRP ]DþDO XYDåRYD" R VWUHãQRP
pojme textilná kultúra.3UHWRåHYãDNQHEROXYHGHQêDNRVDPRVWDWQpKHVORYþOHnil som ho do textu hesla textilYVSRMHQtVNRQãWDWRYDQtPÄ'RWUDGLþQHMWH[WLOnej kultúry –Yê]QDPQHM]ORåN\PDWHULiOQHMNXOW~U\~]HPLD6ORYHQVka – sa okUHP WH[WLOQêFK VXURYtQ D YêURENRY ]DKDM~ QiVWURMH WHFKQLN\ DNR DM YãHWN\
Y\XåtYDQp SR]QDWN\³ (.6 1D SRPHQRYDQLH OH[LNiOQHM VNXSLQ\ QD WYRUEH NWRUHM VRP VD SRGLHDO VRP QDYUKRO VSRMHQLH materiálna kultúra –WUDGLþQêWH[WLl.7RWRR]QDþHQLHVXEOH[LNiOQHMVNXSLQ\ERORDNFHSWRYDQpD
MHXYHGHQpYþDVWLRþOHQRFKUHGDNþQpKRWtPXGLHOD(.6>@
2NUHPSUiFHQD(.6ERODOãtPSRGQHWRP~YDKRSRMPHWH[WLOQiNXOW~UD
]DþLDWRNP{MKRSHGDJRJLFNpKRS{VREHQLDQD.DWHGUHWH[WLlnej tvorby Vysokej
ãNRO\ YêWYDUQêFK XPHQt RG URNX 3UH SRWUHE\ Y\XþRYDFLHKR SURFHVX Y
NWRURPPDM~ãWXGHQWL]tVND"WHRUHWLFNp]QDORVWLLSUDNWLFNpVN~VHQRVWLERORSRWUHEQpSULSUDYL"PDWHULiOy o vývoji, charaktere a podobách textilnej kultúry SloveQVND RG SUDYHNX GR V~þDVQRVWL 6SRþLDWNX VD V SUREOHPDWLNRX ]R]QDPRYDOL
OHQYUiPFLSUHGPHWX6WDUpWH[WLOQpWHFKQLN\9V~þDVQRVWLMHYêXþEDUR]GHOHQi
QDWHRUHWLFN~þDV"YUiPFLSUHGPHWX7HyULDWH[WLOQêFKWHFKQtN9 pre študentov 1.
7
Heslo som spracoval autorsky samostatne.
Textil FKiSHP DNR ãLUãLH V~KUQQp R]QDþHQLH WH[WLOQêFK VXURYtQ YOiNQR SUDGLYR D ] QLFK
]KRWRYHQêFK YêURENRY SOV" SULDG]D SOHWHQê WNDQê YLD]DQê WH[WLO 3RG R]QDþHQLH textílie
]DKDPSUHGPHW\]KRWRYHQp]WH[WLOX]DXUþLWêP~þHORPDNRQNUpWQRXIXQNFLRXnapríklad odevné
textílie, obradové textílie). Pokým pri štúdiu textilu MHYêFKRGLVNRPKDGLVNRPWHFKQLNDNWRURXERO
zhotovený (plstenie, pradenie, pletenie, tkanie, viazanie), u textílií je to predovšetkým ich funkcia
(Zajonc 2002a: 46).
9
Teória textilných techník –FLHSUHGPHWXÄSRVN\WQ~"NRPSOH[QêNXOW~UQR-KLVWRULFNêSRKDGQD
KODYQpVNXSLQ\UXþQH]KRWRYRYDQpKRWH[WLOX –SOV"SOHWHQêWNDQêYLD]DQêWH[WLO –DNRQDV~þDV"
WUDGLþQHMWH[WLOQHMNXOW~U\(XUyS\ so zamením na územie Slovenska; objektom je textilná kultúra od
8
27
URþQtND D WHRUHWLFNR-prakWLFN~ þDV" Y SUHGPHWH 6WDUp WH[WLOQp WHFKQLN\10 pre
ãWXGHQWRYDåURþQtND11
Výsledkom uvedených poznatkov, úvah a podnetov je všeobecné vymedzenie WH[WLOQHM NXOW~U\ DNR NRPSOH[X SUHGPHWRY SUDNWLFNêFK VN~VHQRVWt D ]UXþností, teoretických poznatkov, názorov a predstáv spätých s týmito predmetmi a
SURFHVPLLFKYêURE\LSRXåtYDQLD3UHGPHWPLV~SURGXNW\DNRYêVOHGRNUR]OLþných fáz spracovania textilných surovín textilnými technikami (napríklad
vlákno, priadza, textil, textília) i nástroje, pomôcky a zarLDGHQLD SRXåtYDQp Y
WRPWRSURFHVH3UHGPHW\P{åXE\"V~þDV"RXUXþQHMLYUR]OLþQHMPLHUHPHFKDQL]RYDQHMYêURE\UHDOL]RYDQHMYUR]OLþQêFKRUJDQL]DþQêFKIRUPiFK
Pri vymedzovaní textilnej kultúry som videl istú paralelu v pojme agrárna
kultúra SRQRKRVSRGirstvo). Autor rovnomenného hesla P. Slavkovský ju v
(.6 Y\PHG]LO DNR ÄFLHDYHGRPp SHVWRYDQLH SRQRKRVSRGiUVN\FK SORGtQ D
FKRYKRVSRGiUVN\FK]YLHUDW³SULþRPSUREOHPDWLNXãW~GLDDJUiUQHMNXOW~U\GHOt
na: „(1.) sledovanie vývinu, regionálnych a etnických rozdielov v technologicNêFKNRPSRQHQWRFKSRQRKRVSRGiUVNHMYêURE\QiUDGLHDMHPX]RGSRYHGDM~FD
organizácia práce…); 2. sledovanie ich sociálnych ekvivalentov – kolektívu
XGt URGLQD VSRORþHQVWYR NWRUt Y WHMWR RUJDQL]iFLL SUiFH SUDFRYDOL VS{VRE\
preberania QDKURPDGHQêFK NXOW~UQ\FK KRGQ{W DNR L Y]"DK\ NWRUp QD SR]DGt
DJUiUQHM NXOW~U\ Y]QLNDOL³ (.6 $JUiUQD NXOW~Ua je však úzko
VSRMHQiVRVSRORþHQVWYDPLSHVWRYDWHRYSORGtQURQtFLYLQRKUDGQtFLDLFKRYDWHRYDSDVWLHURY]YLHUDWYNWRUêFKEROLWLHWRþLQQRVWLKODYQêP]DPHVWQDQtP
D SRGPLHRYDOL FHONRYê FKDUDNWHU LFK NXOW~U\ VS{VREX åLYRWD$M"DåLVNR Y\medzenia textilnej kultúry MHYMHMSUHGPHWQHM]ORåNHNWRUiPiYSRGREHãSHFLILFNêFK SUHMDYRY Y]"DK\ N VRFLiOQHM GXFKRYQHM XPHOHFkej sfére kultúry. Z
PDWHULiOQHM SUHGPHWQHM ]ORåN\ Y\FKiG]D DM MHM ]iNODGná špecifická definícia,
SRGDNWRUHMMHtextilná výroba proces získavania textilných surovín a ich spracúvanie textilnými technikami na textil a textílie. Textilná kultúra má však v
SRURYQDQt V DJUiUQRX NXOW~URX Y ãNiOH ]DPHVWQDQt SUtVOXãQtNRY VSRORþHQVWLHY
odlišné postavenie12 a je silno previazaná s výtvarnou kultúrou. Tak ako u
SUDYHNXGRV~þDVQRVWLYRYãHWNêFKVSRORþHQVNêFKYUVWYiFKVORKRYêL XGRYêWH[WLODVXENXOW~UDFK
(sakrálny – SURIiQQ\ WH[WLO WH[WLO HWQLFNêFK QiERåHQVNêFK D LQêFK VNXStQ D WR z KDGLVND Mej
vývoja a prejavov po stránke technologickej, ~åLWNRYHM L]QDNRYHM³ ,QIRUPDþQêOLVW SUHGPHWX QD
školský rok 2004–2005; autor: J. Zajonc).
10
Staré textilné techniky – FLH SUHGPHWX Ä3UHKEHQLH WHRUHWLFNêFK SR]QDWNRY R MHGQRWOLYêFK
WUDGLþQêFKWH[WLOQêFK WHFKQLNiFK]tVNDQLHSUDNWLFNêFK]UXþQRVWt]WHFKQROyJLHUXþQêFKWH[WLOQêFK
WHFKQtN D LFK WYRULYi DSOLNiFLD RVYRMHQLH VL VFKRSQRVWt LGHQWLILNRYD " WH[WLOQp WHFKQLN\ D Y\WYiUD"
QLPL UHSOLN\ ãWUXNW~U D WH[WtOLt³ ,QIRUPDþQê OLVW SUHGPHWX QD ãNROVNê URN –2005; autor: J.
Zajonc).
11
Názvy predmetovEROLXUþHQp]RVWUDQ\9â98
12
Napríklad v 1. polovici 20. storRþLD EROD GRPiFND YêURED WNDQtQ UR]ãtUHQi QD YlþãLQH ~]HPLD
6ORYHQVND 2EODVWQê DOHER OHQ ORNiOQ\ FKDUDNWHU PDOD YêURED SDOLþNRYDQêFK þLSLHN DOHER WH[ tilu
]KRWRYRYDQpKRSOHWHQtPQDNURVLHQNDFKþDVWRUHDOL]RYDQiOHQPDOêPSRþWRPRV{EY lokalite.
28
LQêFKYêUREQêFKRGYHWYtMHDMSULãW~GLXWH[WLOQHMNXOW~U\SR]RUQRV"V~VWUHGHQi
YRYHNHMPLHUHQDMHMSrodukty, ktoré majú odlišnú povahu ako produkty agrárnej kultúry. Špecifický je aj vplyv textilnej kultúry na formovanie spôsobu
åLYRWDDFKDUDNWHUNXOW~U\VSRORþHQVWYD
XGRYiDOHERWUDGLþQiWH[WLOQiNXOW~UD"
9UHWURVSHNWtYQRPSRKDGHQDXGRYêWH[WLO sa v slovenskej etnografii pod
WRWRR]QDþHQLH]DKDSUHGRYãHWNêPWH[WLOQiYêUREDDMHMSURGXNW\H[LVWXM~Fe v
URQtFN\FK URQtFNR-SDVWLHUVN\FK D URQtFNR-GRE\WNiUVN\FK VSRORþHQVWYiFK
7HQWR ~]NR SURGXNþQê SRKDG13 VSlWê V RE\YDWHVWYRP YLGLHFN\FK VtGHO VD
rozširuje o remeselnú textilnú výrobu v dedinskom prostredí i v sídlach mestského charakteru.14'{YRGRPMHIDNWåHUHPHVHOQtFLPDOLY]"DK\VRE\YDWHPL
vidieka (napríklad vyrábali pre nich textil) a ich výrobné postupy a výrobky,
spôsoby organizácie práce predstavovali staršie vrstvy textilnej kultúry.
7HUPtQXGRYêWH[WLOVDSRXåtYDDMYRYê]QDPHR]QDþHQLDWHMþDVWLWH[WLOQHM
kultúry, ktorá tvorí protiklad historického textiluYLDåuceho sa k LQêPQHåXdovým vrstvám. Existencia pojmov rozdeXM~FLFKtextilnú kultúruQDXGRY~D
slohovú je podmienenáGRYHNHMPLHU\WêPåHWH[WLOQiNXOW~UDMHRNUHPHWQRgrafie, etnológie aj objektom záujmu dejín umenia zameraných na slohové,
Y\VRNp XPHQLH ([LVWXMH REODV" Y NWRUHM VD ]iXMHP WêFKWR GYRFK GLVFLSOtQ R
textilnú kultúru stretáva15 a príbuzné sú aj niektoré prístupy k jej štúdiu. RozGLHOMHYWRPåHGHMLQ\XPHQLDDSOLNXM~SULSRKDGHQDNXOW~UXHVWHWLFNpNDWHJyULHDåHKLVWRULFLXPHQLDLQWHUSUHWXM~GHMLQ\WH[WLOQHMNXOW~U\DNRGHMLQ\KLVWRrického textilu. Je to podmienené aj východiskovým súborom pamiatok textilQHM NXOW~U\ NWRUp WYRULD V~þDV" VORKRYHM NXOW~U\ 7H[WLOQp SDPLDWN\ ] REGREt
SUHGVWRURþtPNWRUpE\ERORPRåQpR]QDþL"DNRXGRYp, sú v podmienkach
6ORYHQVND]ULHGNDYRV"RX8PQRKêFKSDPLDWRN DMYGREHRGVWRURþLDQLH
je PRåQp VSRDKOLYR XUþL" LFK SUtVOXãQRV" Y]QLN SRXåtYDQLH N VSRORþHQVNHM
VNXSLQHþLYUVWYH
(WQRJUDILLEOLåãLHSULQFtS\XSODWXMHYSRKDGHQDWH[WLOQ~NXOW~UXDUFKHROygia. Hoci sa obe disciplíny odlišujú charakterom pramennej bázy, z ktorej vyFKiG]DM~PDM~PRåQRV"Y]iMRPQHGRSD"VYRMHSR]QDWN\,16 a to nielen o vý-
13
Ide o textilnú výrobu pre vlastnú potrebu a domácku výrobu.
Pozri napríkladþDV"Textilné materiályYSUiFL3DOLþNRYi-Pátková 1992: 143–186.
15
Napríklad textil a textílie vyrábané remeselníkmi (napríklad Marková 1968, Toranová 1984), v
DNWXiOQRP SRKDGH WH[WLO ] SURGXNFLH Ò89-u stojaci medzi textilom vyrábaným za posledných
URNRYYGHGLQVNRPSURVWUHGtDWH[WLORPDNRV~þDV"RXXåLWpKRXPHQLDVWRURþLD
16
(WQRJUDILDSRPiKDDUFKHROyJLLQD]iNODGHVYRMLFKSR]QDWNRYSULLGHQWLILNiFLLSRVWXSRYSRXåLWêFK
na výrobu textilu, pri rekonštrukcii podoby nástrojov, textílií a ich funkcií (napríklad 6WDNRYi
(WQRJUDILD P{åH QD ]iNODGH DUFKHRORJLFNêFK SR]Q DWNRY UHWURVSHNWtYQH VOHGRYD"
napríkladYêVN\WWH[WLOQêFKWHFKQtNUR]ãtUHQLHYêURE\GUXKRYWH[WLOXSRXåLWLHPDWHULiORYLVWêP
14
29
YRMLDSRYDKHPDWHULiOQHMNXOW~U\VSRORþHQVWLHYDOHDMRLFKGXFKRYQHMDVRFLiOQHMNXOW~UH9]KDGRPQDSRYDKXDUFKHRORJLFNêFKSDPLDWRNWH[WLOQHMNXOW~U\
QDLFKIUDJPHQWiUQRV"LQHGRVWDWRN~GDMRYRLFKIXQNFLLþLSUtVOXãQRVWLNVSRORþHQVNHM YUVWYH QLH MH Y NRPXQLNiFLL WêFKWR GYRFK GLVFLSOtQ SULPiUQH G{OHåLWp
]DUDGHQLH WH[WLOQpKR DUWHIDNWX N XGRYpPX þL KLVWRULFNpPX WH[WLOX 6~ WR VN{U
otázky identifikácieWHFKQROyJLH]KRWRYHQLDSRXåLWpKRPDWHULiOXIXQNFLHWH[WtOLHD]WRKRY\SOêYDM~FLFKVRFLiOQ\FKY]"DKRYGXFKRYQêFKSUHMDYRY9êVOHGkom archeologického, prípadne etnograficko-DUFKHRORJLFNpKR VN~PDQLD MH Xå
NRQNUpWQHMãLH ]DUDGHQLH DUWHIDNWX GR VSRORþHQVNej alebo profesijnej štruktúry
VSRORþHQVWYD
2]QDþHQLHXGRYêWH[WLOY\FKiG]D]NRQãWUXNWXSRMPXXGNWRUêQHPRåQR
MHGQR]QDþQH Y\PHG]L".17 6 RKDGRP QD MHKR YiJQRV" D QHMHGQR]QDþQRV" MH
RGERUQHNRUHNWQpVSiMD"SUYN\WH[WLOQHMNXOW~U\VR]DPHVWQDQHFNêPLSUofesijnými a inými sociálnymi skupinami, DOHER LFK ]DUDGL" GR YUVWY\ Y ãWUXNW~UH
VSRORþQRVWLREGRELDGRNWRUpKRVSDGiLFKY]QLNH[LVWHQFLD]D]QDPHQDQLHYêskytu (napríkladURQtFN\PHãWLDQsN\ãDFKWLFNêWH[WLODOãRXPRåQRV"RXMH
definovanie príslušnosti prvku k prostrediu alebo kultúrnej sfére (napríklad
YLGLHFN\PHVWVNêSURIiQQ\VDNUiOQ\WH[WLO7HQWRLVWêSUtVWXSPRåQRY\XåtYD"DMXSUYNRYWH[WLOQHMNXOW~U\R]QDþRYDQêFKDNRKLVWRULFNp
2SXVWHQtP SRMPX XGRYê D KLVWRULFNê MH PRåQp RGVWUiQL" Eipolárny chaUDNWHUYQtPDQLDWH[WLOQHMNXOW~U\DYQtPD"MHMãWUXNW~UXSODVWLFNHMãLHYRY]"DKX
N ãWUXNW~UH VSRORþQRVWL NWRUHM je V~þDV"RX 6OHGRYDQLH H[LVWHQFLH URYQDNêFK
prvkov textilnej kultúry (napríkladWHFKQRORJLFNêFKSRVWXSRYGUXKRYWH[WLOXþL
predsWiY D Qi]RURY þDVWR SRXND]XMe QD LFK YêVN\W Y UR]OLþQêFK NXOW~UQ\FK
prostrediach. Podobne skúmanie fungovania konkrétneho artefaktu vedie k
]LVWHQLDP R MHKR SUHFKRGH FH] YLDFHUp VRFLiOQH VNXSLQ\ D VSRORþHQVNp YUVWY\
3UHWRMHVQDKD]DUDGL"NDåGêSUYRNWH[WLOQHMNXOW~U\GRUiPFDXGRYpKRDOHER
historického textilu kontraproduktívny. Toto konštatovanie sa nedotýka len
DUWHIDNWRY~GDMRYVNWRUêPLVDP{åHEiGDWHVWUHWQ~"YWHUpQHYSURVWUHGtLFK
vzniku, fungovania, výskytu. Rovnako zavádzajúci charakter má takéto rámcoYDQLH WH[WLOQêFK DUWHIDNWRY WYRULDFLFK ]ELHUN\ P~]Ht NX NWRUêP þDVWR RNUHP
ORNDOLW\ S{YRGX D REGRELD ]DUDGHQLD GR PX]HiOQHKR IRQGX QHH[LVWXM~ DOãLH
~GDMH 2]QDþHQLH XGRYê DOHER KLVWRULFNê SULGDQp N DUWHIDNWX VHNXQGiUQH napríklad na základe formálnej analýzy, komparácie s údajmi z literatúry, má
þLVWRSRYDKXNRQãWUXNWX/LPLWXM~FLMHWHQWRSUtVWXSDMYWHG\DNVDDUWHIDNWR
NWRURP YLHPH åH Y]QLNRO D QiVOHGQH ERO SRXåtYDQê YR YLDFHUêFK NXOW~UQ\FK
súvisiacu podobu prejavov duchovnej, sociálnej kultúry (napríklad Barber 1992, Stegman-Rajtár
1998).
17
3RGD 0LODQa /HãþiNa je XGÄQDMSRþHWQHMãLDYUVWYDQiURGD]DKUQXM~FDSUHGRYãHWNêPWYRUFRY
PDWHULiOQ\FK KRGQ{W NWRUi Pi UR]KRGXM~FL YSO\Y QD ]iNODGQp IRUPRYDQLH SUDNWLFNêFK þLQQRVWLD
VS{VREVSRORþHQVNHMRUJDQL]iFLHSUiFH³(.6
30
prostrediach, dostane na základe jedného rozhodnutia do etnografického alebo
KLVWRULFNpKRIRQGXP~]HD7DNPRåQRnapríklad v národopisných fondoch mú]HtQiMV"PHãWLDQVNHþLVDNUiOQHWH[WtOLH]tVNDQpSULWHUpQQRPYêVNXPHHWQRJUDIRP D RSDþQH 8YHGHQp VNXWRþQRVWL ]DVDKXM~ GR SURFHVX SR]QiYDQLD WH[Wilnej
NXOW~U\ D WR Xå GR MHKR YêFKRGLVNRYHM SUDPHQQHM Ei]\ %X WêP åH YRSUHG
XUþXM~MHMãWUXNW~UXNWRUiP{åHRYSO\YQL"QiVOHGQ~LQWHUSUHWiFLX,DOHERWêPåH
PDM~VHOHNWtYQ\FKDUDNWHUNWRUêQHXPRåQtEiGDWHRYLVSR]QD"FHO~VXPXUHOHvantných artefaktov, údajov a pod.
ÒþHOQpMHY]KDGRPQDKLVWRULFNp]DPHUDQLHHWQRJUDILHGHMtQXPHQLDLDUFKHROyJLH UR]OLãRYD" Y WH[WLOQHM NXOW~UH ]ORåNX NWRU~ PRåQR R]QDþL" DNR traGLþQ~-HMY\PHG]HQLHPiVtFHWLHåSRYDKXNRQãWUXNWXMHYãDNMHGQR]QDþQHMãLH
GHILQRYDWHQiDYHGLHNSRKDGXQDWH[WLOQ~NXOW~UXDNRNRQWLQXiOQXOtQLXNXOtúry.18 Objektom štúdia textilnej kultúry je však celá jej šírka vrátane prvkov,
]Y\þDMQH R]QDþRYDQêFK DNR nové alebo QHWUDGLþQp 7LHWR EX Y{EHF QLH V~,
DOHERGRXUþLWHMPLHU\V~VSlWpVWUDGLþQRX]ORåNRXNXOW~U\19 a potencionálne sa
P{åXVWD"MHMV~þDV"RX
8SODWRYDQLH XYHGHQêFK ]iVDGNWRUpV~PRMtPPHWRGLFNêPYêFKRGLVNRP
SULãW~GLXWH[WLOQHMNXOW~U\MXXPRåXMHYQtPD"DNRFHOLVWY~]ORåNXNXOW~U\EH]
QXWQRVWLMHMSULPiUQHMVHJPHQWiFLHSRGDþDVRYêFKVRFLiOQ\FKURYtQDOHERSUtVOXãQRVWL GR VIpU ]iXMPX WHM þL RQHM GLVFLSOtQ\ 6~þDVQH Y\WYiUD SULHVWRU SUH
Y]QLN VSRORþQêFK ãLUãtFK YêFKRGtVN ãW~GLD WH[WLOQHM NXOW~U\ DNFHSWRYDWHQêFK
pre viaceré disciplíny.
Technológia – základ štúdia textilnej kultúry
=DþOHQHQLH WH[WLOQHM NXOW~U\ GR REODVWL PDWHULiOQHM NXOW~U\ SUHG]QDPHQiYD
åH]iNODGRPMHMSR]QDQLDMHãW~GLXPPDWHULiOQHMVWUiQN\WHGDMHMãW~GLXPDNR
GUXKX PDWHULiOQHM YêURE\ 1D]GiYDP VD åH Y WHMWR REODVWL ]RKUiYD N~þRYp
postavenie etnografia, ktorá má pri svojom zameraní a špecifickej výskumnej
PHWyGHSULDPHKRSR]RURYDQLDEiGDQLDSULDPRYUHiOQRPþDVRSULHVWRUHLNRQNUpWQRP VRFLiOQRP SURVWUHGt PRåQRV" ]D]QDPHQD" D SRVN\WQ~" UHODWtYQH Y
QDMYlþãHM PLHUH REMHNWtYQH D NRPSOH[Qp ~GDMH L SR]QDWN\. Etnografická deskripcia technologických postupov, nástrojov, materiálov, produktov, ale aj
názvoslovia, foriem organizácie práce tvorí základ rekonštrukcií minulých spôsobov výroby v archeológii,20 MH QHSRVWUiGDWHQêP YêFKRGLVNRP LGHQWLILNiFLH
18
Daniel Luther ju v etnografii a folkloristike definuje ako „kategóriu vyjadrujúcu prenášanie
kultúrnych hodnôt koncentrovaných v kolektívnom vedomí z generácie na generáciu…, ktoré
VSRORþHQVWYRSUHEHUiDNRQDDOHMDNWXiOQH³(.6
19
%H] VSRMLWRVWL P{åX E\" SRVWXS\ Y]RU\ S{YRGRP ] LQHM JHRJUDILFNHM þL NXOW~UQHM REODVWL
5R]OLþQ~ PLHUX VSRMLWRVWL P{åX PD" LQRYiFLH DNR YêVOHGRN LQGLYLGXiOQHM NUHDWLYLW\ DOHER ]PLHQ
HNRQRPLFNHMVRFLiOQHMãWUXNW~U\VSRORþHQVWYD
20
.RQNUpWQ\PSUtNODGRP MH UHNRQãWUXNFLD]YLVOpKRWNiþVNHKRVWDYXVR ]iYDåLDPLSRXåtYDQpKRY
dobe bronzovej, ktorá bola realizovaná pre Mestské múzeum v Bratislave na výstavu Kelti na
31
techník þLRUJDQL]DþQêFKIRULHPYêURE\WH[WLOQêFKDUWHIDNWRYNWRUpV~YFHQWUH
SR]RUQRVWL GHMtQ XPHQLD %H] GRVWDWRþQH KOERNHM ]QDORVWL PDWHULiOQHM VWUiQN\
SUHGPHWXþLSURFHVXQLHMH]DUXþHQiVSUiYQRV"QiVOHGQêFKDQDOê]DLQWHUSUHWiFLt
dotýkajúcich sa ich sociáln\FKGXFKRYQêFKþLXPHOHFNêFKVWUiQRNDY]"DKRY
Tento názor vychádza zo štúdia textilnej kultúry Slovenska, ktoré nadoEXGORV\VWHPDWLFNêFKDUDNWHURGSRORYLFHURNRYVWRURþLDSUHGRYãHWNêP
Y V~YLVORVWL V PRMRX SUiFX QD (6. D SUL EXGRYDQt GRNXPHQWDþQêFK IRQGRY
Ústavu etnológie SAV. Materiál, z ktorého je artefakt zhotovený, L SRXåLWi
technika predstavujú v celom procese identifikácie a skúmania prvé charakteULVWLN\NWRUêPL]DþtQDPHSUHGPHWGHILQRYD"DNRNXOW~UQ\DUWHIDNW,GHRYODVWnosti, ktoré PRåQR Y SRURYQDQt V RVWDWQêPi FKDUDNWHULVWLNDPL SUHGPHWX XUþL"
SRPHUQH SUHVQH MHGQR]QDþQH, D WR DM Y SUtSDGH DEVHQFLH DNêFKNRYHN LQêFK
~GDMRY 8UþHQLH PDWHULiOX D WHFKQLN\ P{åH E\" QiVOHGQH MHGLQêP XND]RYDWHRP VPHUX SUH ~YDK\ R IXQNFLL Yê]QDPH DUWHIDNWX Y VSRORþHQVWYH DOHER DM R
VSRORþHQVWYH VDPRWQRP âW~GLXP D GRNXPHQWRYDQLH WH[WLOQêFK WHFKQtN DNR
~ORK\ ]iNODGQpKR YêVNXPX MH G{OHåLWp DM ] KDGLVND LFK RFKUDQ\ DNR V~þDVWL
QHKPRWQpKRNXOW~UQHKRGHGLþVWYDVPRåQRV"RXLFKRåLYRYDQLDXFKRYiYDQLDD
rozvíjaQLDYåLYHMSRGREHnapríkladSXEOLNiFLHDNXU]\Ò89-u vychádzajúce
z týchto poznatkov).
âW~GLXP WH[WLOQHM NXOW~U\ WYRULOR VWDELOQ~ D Yê]QDPQ~ ]ORåNX VORYHQVNpKR
národopisu i etnografie, no zameranie na technológiu nebolo kontinuálne a
systematické. PozoUQRV"ERODV~VWUHGHQiSUHGRYãHWNêPQDWH[WLODWH[WtOLH21 a s
QLPLV~YLVLDFXPDO~þDV"WH[WLOQêFKWHFKQtN+RFLSUiFH(P\0DUNRYHMNWRUi
VPHURYDODNXNRPSOH[QpPXãW~GLXWH[WLOQHMNXOW~U\V~]DORåHQpQDSULPiUQRP
poznaní textilnej technológie ako základu kultúrnohistorického štúdia textilu a
zachytávajú širšiu škálu techník (napríklad Marková 1957, 1966, 1968, 1972),
QHPi HWQRJUDILD DQL LQp NXOW~UQRKLVWRULFNp RGERU\ QD 6ORYHQVNX GRVWDWRþQH
širokú a komplexnú bázu poznatkov tohto druhu, ktoré vychádzajú z reálií SloYHQVND GRVWDWRþQH UHIOHNWXM~ ãLUãt PLQLPiOQH stredoeurópsky a majú synteWLFNê FKDUDNWHU 9HNp PQRåVWYR ~GDMRY REVDKXM~ YODVWLYHGQp D QiURGRSLVQp
'HYtQH )XQNþQi UHNRQãWUXNFLD NWRU~ VPH VSROX V GYRPD DUFKHRORJLþNDPL ]KRWRYLOL Y MDQXiUL Då
apríli tohto roku, vznikla na základe etnografických poznatkov o textilnej kultúry Škandinávie i
6ORYHQVNDDDUFKHRORJLFNêFK~GDMRYVSRXåLWtPDXWHQWLFNêFKSUYNRYKOLQHQp]iYDåLDQiMGHQpQD
Devíne).
21
%RO WR SUHGRYãHWNêP WH[WLO ]DXMtPDYê ] HVWHWLFNpKR KDGLVND KODYQH ]GREHQp WNDQLQ\ D
SDOLþNRYDQp þLpky. S tým súvisí zameranie na technológiu výšivky (Chlupová a kol. 1986),
SDOLþNRYDQHM þLSN\ 0DUNRYi D WNDQLD 0DUNRYi = WH[WtOLt WR EROL RSl " ]GREHQp
REUDGRYpE\WRYpDYQDMYlþãHMPLHUHRGHYQpWH[WtOLHnapríklad Stehlíková 1966, Mintalová 1991,
'{ND]RPMHY\þOHQHQLHRGHYQêFKWH[WtOLtRGHYXDREXYLDNRMHGLQHMVDPRVWDWQHM]ORåN\]
FHONX WUDGLþQHM WH[WLOQHM NXOW~U\ D MHM ãW~GLXP Y ãLUãRP NRQWH[WH RGLHYDQLD napríklad 1RViRYi
1983, Gazdíková 1991).
32
monografie a príspevky v periodikách,22 DUFKtYQH PDWHULiO\ XORåHQp Y LQãWLW~ciách zaoberajúcich sa kultúrnohistorickým štúdiom technológie textilnej kulW~U\P~]HiÒVWDYHWQROyJLH6$9Ò89DL([LVWXM~FHV\QWHWLFNpSUiFHHWQRJUDILFNpKRFKDUDNWHUX]DPHUDQpQDGDQ~SUREOHPDWLNXY\FKiG]DM~]þDVRYRD
SULHVWRURYRRKUDQLþHQêFKSR]QDWNRY6ORYHQVNêXdový textil 1957, Stehlíková
*D]GtNRYi9þDVHY]QLNX]QDPHQDOLSRVXQYSUHGQRSUHV~þDVQp
SRWUHE\ãW~GLDWH[WLOQHMNXOW~U\Y]P\VOHY\ããLHXYHGHQpKRY\PHG]HQLDXåQHSRVWDþXM~ QD MHGQHM VWUDQH GRVWDWRþQH KOERNR QHUHIOHNWXM~ ãSHFLILNi D ãtUNX
ãNiO\WUDGLþQêFKWH[WLOQêFKWHFKQtNDQDVWUDQHGUXKHMLFKQH]DUDXM~GRãLUãtFK
þDVRYêFK D SULHVWRURYêFK NRQWH[WRY 1HV\VWHPDWLFNê FKDUDNWHU SR]QDWNRY R
PDWHULiOQHM]ORåNHWH[WLOQHMNXOW~U\VDRGUiåDDMYMHGQHM]R]iNODGQêFK]ORåLHN
etnografie, ktorou jHGRGQHVSRXåtYDQêV\VWpPWULHGHQLDGRNXPHQWRY1DYLDFHUêFK PLHVWDFK Pi QHORJLFN~ WHFKQRORJLFNp KDGLVNR G{VOHGQH QHUHãSHNWXM~FX
roztrieštenú podobu. PRWUHEiP V~þDVQHM GRNXPHQWDþQHM SUiFH SUH W~WR REODV"
NXOW~U\ Xå QHY\KRYXMH23 1HGRVWDWRþQi SR]RUQRV" YHnovaná textilným techniNiPVDRGUiåDDMYRGERUQHMOLWHUDW~UH24
Uvedené zistenia boli jedným z dôvodov prípravy grantovej úlohy 7UDGLþQi
textilná kultúra Slovenska – súvislosti a paralely,9(*$UHJþtVORY
rokoch 2002–2004. Projekt som pripraYLO V FLHRP ]tVND" VSUDFRYD" D VSUtVWXSQL"WH[WRYpDREUD]RYpLQIRUPiFLHNWRUêFKV\QWp]DNRPSDUiFLDVSXEOLNRvanými údajmi a interpretácia doplní kultúrno-historický obraz vývoja textilnej
NXOW~U\6ORYHQVNDDXPRåQtQD]QDþL"MHMãSHFLILFNpLSDUDOHOQpþUW\YRY]"DKXN
WUDGLþQHMWH[WLOQHMNXOW~UHVWUHGQHM(XUyS\6\VWHPDWLFNpV~VWUHRYDQLH~GDMRY
YêVNXPRPYWHUpQHYP~]HiFKL]SXEOLNiFLtSRWYUGLORP{MSUHGSRNODGåHMH
QXWQpUHDOL]RYD"NRPSOH[Q~NULWLFN~UHYt]LXSR]QDWNRYRWH[WLOQêFKWHFKQLNiFK
ako východisku štúdia textilnej kultúry Slovenska. Hlavným výsledkom revízie
22
7LHWRPDM~UR]OLþQ~YHGHFN~KRGQotu, ktorá závisí od znalostí autora v oblasti textilných techník,
PDWHULiORY]RULHQWRYDQRV"DXWRUDYSUREOHPDWLNHXåSULYêVNXPHYêEHUUHOHYDQWQpKRUHVSRQGHQWD
kritické spracovanie údajov z terénu, alebo len publikovanie zistení bez hlbšej obsahovej analýzy s
QHSUHVQRV"DPL QHMDVQRV"DPL 3UtNODGRP YHGHFN\ NYDOLWQHM D SUtQRVQHM SUiFH ]DORåHQHM QD
WHFKQRORJLFNêFK YêFKRGLVNiFK MH VWD" -LWN\ 6WDNRYHM Domácka výroba plátna a súkna v
PRQRJUDILL+RUHKURQLH,6WDNRYi
23
7ULHGQLN SRXåtYDQê Y ÒVWDYH HWQológie SAV obsahuje napríklad v skupine L. Výroba – L.1.
rastlinné materiály – L.1.e.YOiNQRSRORåN\HSOHWLDUVNHWHFKQLN\VLH"RYDQLHKiþNRYDQLHSOHWHQLH
a iné), e4. krajkárske techniky, e5. povrazníctvo, e6. výšivkárstvo…. e8. ostatné práce s textilnými
vláknami, e9. tkaniny, textílie vôbec, e12. inéFLWRYDQpSRGD+RUYiWKRYi–36). Uvedená
þDV"QHYKRGQH]GUXåXMHUR]GLHOQHWH[WLOQpWHFKQLN\VLH"RYDQLHMHWHFKQLNDYLD]DQLDQLHSOHWHQLDY
MHGQRWOLYêFK ~URYQLDFK MH GLVSURSRUþQê RSURWL NRQNUpWQH GHILQRYDQêP SRORåNiP REVDKXMH
RWYRUHQpSRORåN\ „e3. …a iné“, „e.8 ostatné práce…“, „e12. iné“) a spája nerovnocenné pojmy (e.9
tkaniny, textílie vôbec), je neúplný (chýbajú techniky viazania).
24
ýDVWpMHQDMPlQHVSUiYQH]DUDRYDQLHMHGQRWOLYêFKWHFKQtNdo technologických skupín alebo ich
nesprávna identifikácia (napríkladYWH[WRFKSRGY\REUD]HQLDPLWH[WtOLtþRVYHGþtRQH]QDORVWLLFK
technologických princípov.
33
je budovanie ich systematiky,25 kde som nadviazal na práce Emy Markovej i
AlåEHW\ *D]GtNRYHM 7H[WLOQp WHFKQLN\ VRP UR]GHOLO YêOXþQH QD WHFKQRORJLFkom základe na techniky zhotovovaniDWH[WLOXDWHFKQLN\Yê]GRE\WH[WLOXDOHM
som sa venoval predovšetkým prvej kategórii techník, ktoré som na základe
technologického princípu, ktorými sa z vlákna alebo z priadze stáva textil, rozdelil na 4 technologické skupiny: plstenie, pletenie, tkanLHDYLD]DQLH'RGUåLDYDM~F VWiOH YêOXþQH WHFKQRORJLFNp KDGLVNR LFK DOHM þOHQtP QD SRGVNXSLQ\
prípadne medziskupiny a na druhy, teda jednotlivé techniky.26 Výhodou tejto
V\VWHPDWLN\MHåHMXPRåQRGRSD"RQRYp]LVWHQpGUXK\WHFKQtNLFKYDULDQW\
i o techniky známe mimo územia Slovenska. Systematika tvorí bázu všetkých
SUtVWXSRYNWH[WLOQHMNXOW~UHNWRUpXSODWXMHPYRYHGHFNHMSHGDJRJLFNHMSRSXODUL]DþQHMLSUDNWLFNHMþLQQRVWL
Od kultúrnej histórie k etnológii textilnej kultúry
Základným metodickýP SUtVWXSRP SR]QiYDQLD PDWHULiOQHM NXOW~U\ Y\Xåtvaným aj pri štúdiu textilnej kultúry Slovenska je deskripcia jej prvkov. ZísNDQp~GDMHV~YêFKRGLVNRPIRUPiOQHMDQDOê]\NWRUiVWRMtQDSRþLDWNXVN~PDnia podoby, tvaru artefaktov, povahy procesov a následnej morfologickej alebo
JHQHWLFNHMW\SRORJL]iFLH+ODYQêPLRWi]NDPLQDNWRUpVDVQDåLDHWQRJUDILDUFKHROyJRYLDRGSRYHGD"LQWHUSUHWiFLRXVXP\~GDMRYV~YêYRMSUHGPHWXSRVWXSX
MHKR]KRWRYRYDQLDDMHKRIXQNFLDYNXOW~UHVSRORþHQVWYD+RFLMHY]QLNDIXQgRYDQLH WH[WLOQpKR DUWHIDNWX YåG\ VSRMHQê V þORYHNRP Y ]RUQRP SROL RGERU25
Prvými publikovanými výstupmi je séria príspevkov nazvaná Premeny vlákna (Zajonc 2002a –
2GDSUiFDRWUDGLþQêFKVS{VRERFKSUtSUDY\RVQRY\QD6ORYHQVNX=DMRQF
26
Napríklad
technologická skupina: pletenie
podskupina: pletenie zo sústavy nití
druhy techník: kosé pletenie prstami
SOHWHQLHSUVWDPL]RVOXþLHNkantáre)
pletenie na krosienkach
SOHWHQLHSDOLþNDPLSDOLþNRYDQLH
medziskupina (smerom k tkaniu): zápästková technika [opletanie osnovy viacpramenným útkom]
WNDQLHQDNDUWLþNiFK>EOLåãLHNWNDQLXRSOHWHQLH~WNXRVQRYRX@
tkanie ihlou [vpletanie útku do osnovy ihlou]
polotkanie [striedavé vpletanie jedného a vtkávanie druhého
útku]
SRGVNXSLQDSOHWHQLH]MHGQHMQHNRQHþQHMQLWH
druhy techník: pletenie ihlou
SOHWHQLHKiþLNRP
SOHWHQLHKiþLNRPQDFLHYNH / na ráme
SOHWHQLHKiþLNRPQDYLGOLFL
pletenie ihlicami
medziskupina (smerom k viazaniu a výšivke): spojovacie stehy [v spojení s tkaninou]
ãLWiþLSND– gatre [v spojení s tkaninou]
ãLWiþLSND>DNRVDPRQRVQêWH[WLO@
34
QpKR]iXMPXMHþDVWRLEDV~ERUSUHGPHWRYVLFKY]"DKPL$WRDMYWHG\DNVD
SUL KDGDQt RGSRYHGt D YêEHUH PRåQêFK LQWHUSUHWiFLt Y\XåtYDM~ SR]QDWN\ R
VSRORþHQVWYHY]"DKRFKMHKRþOHQRv medzi sebou alebo k artefaktu. Tento okruh
SUtVWXSRY]SRKDGXGLVFLSOtQ\YNWRUHMS{VREtPR]QDþXMHPDNRHWQRJUDILFNê
a je prítomný aj v iných historických disciplínach zaoberajúcich sa materiálnou
NXOW~URX 7DN PRåQR HWQRJUDILX ]MHGQRGXãHQH FKiSD" Y Lstom zmysle aj ako
ÄGHMLQ\ XGRYej výtvarnej kultúry³ DOHER DUFKHROyJLX YQtPD" DNR ãSHFLILFN~
„etnografiu hmotnej kultúry“.
Ak chápeme etnológiu nie len ako posun historickej disciplíny od deskripcie
N LQWHUSUHWiFLL DOH SUHGRYãHWNêP DNR KXPDQLWQ~ YHGX R þORYHNX D R VSRORþnosti, zmenou východísk jej definovania sa mení aj povaha jej objektu. Zo sféry
SUHGPHWRY YêUREQêFK SRVWXSRY VD ]iXMHP SUHV~YD QD þORYHND DNR V~þDV"
VSRORþHQVWYD QD MHKR Y]"DK\ N VRFLiOQHM GXFKRYQHM L KPRWQHM UHDOLWH 3UYN\
materiálneho sveta tu vystupujú ako prostriedky na pochopenie samotného
VSRORþHQVWYDY]iMRPQêFKY]"DKRYMHKRþOHQRYY]"DKRYVþOHQPLLQêFKVSRORþHQVWLHY þL N SRFKRSHQLX YêYRMD VSRORþHQVWYD $N VD Y WHMWR SR]tFLL RFLWQ~
prvky textilnej kultúry, vnímam to ako etnoloJLFNêSUtVWXSNWHMWR]ORåNHPDWHULiOQHM NXOW~U\ 9 SUtSDGH åH VD GR VN~PDQLD þORYHND DNR VRFLiOQHM E\WRVWL D
]iNODGQpKRSUYNXVRFLiOQ\FKVNXStQVSRORþHQVWLHYDOHERGRLFKNXOW~U\]DKUQLH
DMELRORJLFNi]ORåNDMHGQRWOLYFDnapríklad psychická stránka osobnosti), povaåXMHPWR]DSUHFKRGGRREODVWLVRFLiOQHMDOHERNXOW~UQHMDQWURSROyJLH
Premietnutie zjednodušeného vymedzenia etnografického, etnologického a
sociálno- þL NXOW~UQo-antropologického prístupu do skúmania textilnej kultúry
6ORYHQVND XND]XMH åH QDMYlþãLD þDV" SR]QDWNRY MH YêVOHGNRP HWQRJUDILFNpKR
prístupu patriaceho do širokého prúdu kultúrnej histórie, presnejšie dejín mateULiOQHMNXOW~U\0HQãLDþDV"SR]QDWNRYY\FKiG]D]HWQRORJLFNpKRSUtVWXSX6~
to napríklad práce o fungovaní prvkov textilnej kultúry v procese vývoja spoloþHQVWLHYYRIRUPRYDQtY]"DKRYLFKSUtVOXãQtNRYDSRG27 Najmenšia je skupina
prác, v ktorých sa YUR]OLþQHMPLHUHXSODWQLOLDQWURSRORJLFNpSUtVWXS\28
+RFL ]D ]iNODG NDåGpKR ] XYHGHQêFK SUtVWXSRY N ãW~GLX WH[WLOQHM NXOW~U\
SRYDåXMHP G{NODGQp SR]QDQLH MHM ]iNODGQêFK PDWHULiOQ\FK FKDUDNWHULVWtN QD
UR]ãtUHQLHHWQRORJLFNpKRSUtSDGQHDQWURSRORJLFNpKRSRKDGXQDW~WRþDV"PDWHULiOQHMNXOW~U\6ORYHQVNDWRQHSRVWDþt2NUHP]DUDGHQLDWH[WLOQHMNXOW~U\6ORYHQVND GR ãLUãtFK þDVRYêFh, priestorových i kultúrnych súvislostí je potrebné
UR]ãtUL" WHRUHWLFN~ L PHWRGRORJLFN~ Ei]X VN~PDQLD FHOHM PDWHULiOQHM NXOW~U\ R
QRYp NRQFHSW\ D SUtVWXS\ (WQRJUDIL E\ PDOL RSXVWL" PHWyGX WYRUE\ YODVWQêFK
reprezentácií, konštruktov obrazu textilnej kultúry len na základe súborov
SUHGPHWRY ~GDMRY ] StVRPQêFK SUDPHRY -H SRWUHEQp RULHQWRYD" VD SUHGR27
Napríklad Jakubíková 1988, Štefániková 1991, Zajonc 2004.
Sú to napríklad práce O. Danglovej zaoberajúce sa vývojom výzdoby a dekóru, ktorá nazerá do
REODVWLWH[WLOQHMNXOW~U\RLDMSRKDGRPYL]XiOQHMDQWURSROyJLHnapríklad Danglová 1973, 2001).
28
35
YãHWNêPQDVN~PDQLHY]"DKRYDUWHIDNWRYDXGtYDXWHQWLFNRPSURVWUHGtFH]LFK
YODVWQpUHSUH]HQWiFLHVNXWRþQRVWLY\MDGUHQpYRYêSRYHGLDFKþLYLFKNRQDQt
Záver
+RFL ] SRKDGX SUDNWLFNHM åLYRWQHM VN~VHQRVWL L ] SR]tFLH YHGFD VD PRåQR
]GiåHQDUR]GLHORGP\ãOLHQN\þLSUHGVWDY\MHPRåQpDKãLHXFKRSL"DQLHOHQ
YRI\]LFNRP]P\VOHNDåGêSUHGPHWDOHERþRNRYHNþRPRåQR]PHUD"RGYiåL"FKDUDNWHUL]RYD"WYDURPþLIDUERX$MNHVYHWSUHGPHWRYSULPiUQHIXQJXMH
na prísnych fyzikálnych pravidlách, veci vnímané ako kultúrne prvky sveta
XGtDLFKY]"DKRYPDM~ãSHFLILFNpGLPHQ]LH29,FKXFKRSHQLHþLSRFKRSHQLHMH
þDVWRPRåQpOHQPLPRKPRWQpKRVYHWDYQDãHMP\VOL
MateULiOQD NXOW~UD DNR MH WiWR þDV" NXOW~U\ V~KUQQH R]QDþRYDQi ]DKD
SRGD&K7LOOH\KRÄNDåGêDUWHIDNWY\UREHQêXPLRGEDOtþND]HPLDNRYêFK
OXSLHQNRYSRPLQXO~þLV~þDVQ~NUDMLQX³7LOOH\ 258). Tilley charakterizuje materiálnu kultúru z etnografiFNpKRDVSHNWXDNRUHODþQ~DNULWLFN~NDWHJyULX NWRUi QiV YHGLH ÄN UHIOH[LL Y]"DKRY PHG]L VXEMHNWRP D REMHNWRP OHER VD
priamo dotýka nášho vnímania sociálnych bytostí vo svete ako aj podmienok, v
NWRUêFKþORYHNåLMH³6~þDVQHSRXND]XMHQDQHMHGQR]QDþnRV"WHMWRNDWHJyULHþR
MH GDQp QHPRåQRV"RX MDVQH Y\PHG]L" KUDQLFX PHG]L NXOW~URX D SUtURGRX GRmáce zvieratá, kultúrne rastliny V~]iURYHDMYêWYRUPLþORYHNDDOHVS{VRELFK
výroby sa líši od spôsobu zhotovenia sekery (ibid). Uvedené konštatovania,
rovnako ako úvahy, ktoré smerovali k vymedzeniu pojmu textilná kultúra uka]XM~ åH åLDGQ\ SUYRN NXOW~U\ þL VSRORþHQVWYD QHPRåQR YWHVQD" GR MHGQpKR
SHYQHXUþHQpKRUiPFD,DWRDQLYWHG\DNPiVYRMXPDWHULiOQXSRGREX2SXVWL"
PRQROLQHiUQ\ SRKDG QD NXOW~UX RþDPL QiURGRSLVX PLQXOêFK GHVD"URþt, znaPHQi SULMD" SUDYLGOR åH Y\PHG]HQLH REMHNWX YHGHFNpKR ]iXMPX GLVFLSOtQ\ MH
QHXVWiO\ SURFHV REMHNWRP MH NDåGi REODV" VRFLiOQHKR E\WLD GR NWRUHM YVWXSXMHPHREêYDPHMXSUtSDGQHVDRXGHOtPHVLQêPLGiVFLSOtQDPLDåVDpre nás
stane V~þDV"RXSULHVWRUXQDãLFKYHGHFNêFKDNWLYtW
Literatúra a dokumenty
BARBER, E. J. W. 1992: Prehistoric Textiles: the Development of Cloth in the Neolithic
and Bronze Ages with special Reference to The Aegan. Princenton : Princenton University Press. 508 s.
29
Ch. TilOH\NRQãWDWXMHåHÄYRYQ~WULDMYRNROtSUHGPHWRYVDQDFKiG]DM~U{]QHGUXK\þDVXNWRUp
]iVDGQHIRUPXM~LFKYê]QDP\DNRDMLFKY]"DK\VXPL³DDOHMXYDåXMHRÄVRFLiOQRPþDVH³DNRR
]iNODGH SUH XUþHQLH NRQWH[WXiOQH D KLVWRULFN\ UHlatívneho sociálneho významu a hodnoty vecí
(Tilley 2001: 263). Vychádzal som zo slovenského prekladu práce Ch. Tilleyho Ethnography and
Material Culture (2001); preklad Mgr. Z. Búriková, 2004.
36
'$1*/29È2.RWi]NHYDULDþQpKRSURFHVXYKRQWLDQVNHMYêãLYNH,QSlovenský národopis, 21, s. 23–49.
DANGLOVÁ, O. 2001: Dekor – symbol. Bratislava : Veda. 240 s.
(QF\NORSpGLDXGRYHMNXOW~U\6ORYHQVND. Bratislava : Veda, 1995. 484+448 s.
GAZDÍKOVÁ, A. 1991: äHQVNpþHSFHYXGRYRPRGHYH. Martin : Osveta. 120 s.
*$='Ë.29È $ 7H[WLOQp WHFKQLN\ Y XGRYRP SURVWUHGt ,Q Zborník Slovenského národného múzea, 87, Etnografia 34, s. 150–161.
HORVÁTHOVÁ, E. 1989: Úvod do etnografie a folkloristiky. Bratislava : Univerzita
Komenského. 176 s.
CHLUPOVÁ, A. a kol. 1986: 6ORYHQVNiXGRYiYêãLYND. Bratislava : Alfa. 538 s.
JAKUBÍKOVÁ, K. 1988: System a funkcja darów weselnych. Prace Etnograficzne, zv.
25, s. 31–55.
MARKOVÁ, E. 1957: Po stopách krosienok. In Slovenský národopis, 5, s. 47–85.
MARKOVÁ, E. 1962: 6ORYHQVNpþLSN\. Bratislava : Slov. vyd. krásnej literatúry. 277 s.
0$5.29È(7NDQLHNDUWLþNDPLQD6ORYHQVNX,QSborník Slovenského národného múzea, Etnografia 7, 60, s. 57–72.
MARKOVÁ, E. 1968: Slovenské preberané tkaniny 15.–VWRURþLD,QSlovenský národopis, 16, s. 202–225.
MARKOVÁ(XGRYiSOHWHQiREXY]YOQ\,QSlovenský národopis, 20, s. 610–
629.
MARKOVÁ, E. 1976: 6ORYHQVNpXGRYpWNDQLQ\. Bratislava : Vyd. SAV. 446 s.
MINTALOVÁ, Z. 1991: Odborné spracovanie obrusov v múzeách na Slovensku. In
MúzeumþV–11.
MINTALOVÁ, Z. 1993: Uteráky v zbierkach múzeí na Slovensku. In Zborník Slovenského národného múzea, 87, Etnografia 34, s. 120–149.
126È29Á, V. 1983: 6ORYHQVNêXGRYêRGHY. Martin : Osveta. 220 s.
3$/,ý.29È-PÁTKOVÁ, J. 1992: XGRYi YêURE\ QD 6ORYHQVNX. Bratislava : Veda.
224 s
6ORYHQVNêXGRYêWH[WLOEd. A Pranda. Martin : Osveta, 1957. 154 s.
Sociální a kulturní antropologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993. 157 s.
67$.29È-(WQRJUDILFNpPDUJLQiOLH]REGREt9HONRPRUDYVNptãH,QýHVNê
lid, 51, 1964, s. 334–347.
67$.29È-7H[WLO]H–VWROHWtYDUFKHROJLFNêFKYê]NXPHFKýHVNêFK
zemí. In ýHVNêOLG, 54, 1967, s. 155–169.
67$.29È - : Domácka výroba plátna a súkna, In +RUHKURQLH , XGRYp ]Dmestnania.(G-3RGROiN%UDWLVODYD9\GDYDWHVWYR6$9V–469.
STEGMAN-RAJTÁR, S. 1998: Spinnen und Weben in Smolenice-Molpír. Ein Beitrag
zum Wirtschaflichen und religiös-kultischen Leben der Bewohner des
halstattzeitlichen „Fürstensitzen“. In Slovenská archeológia, XLVI–2, s. 263–287.
67(+/Ë.29È 0 XGRYp ]GREHQp SODFKW\ Y Slovenskom národnom múzeu
v Martine a múzeách na Slovensku. Banská Bystrica : StreGRVORYHQVNp Y\GDYDWHstvo. 134 s.
STEHLÍKOVÁ, M. 1961: Staré textilné techniky na Slovensku. In Sborník Slovenského
národného múzea, 55, s. 77–92.
ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. 1991: Funkcie a formy národného odevu na Slovensku. In Slovenský národopis, 39, s. 37–50.
37
TILLEY, Ch. 2001: Ethnography and Material Culture. In Handbook of Ethnography.
Ed. P. Atkinson … [et al.]. London : Sage Publications, s. 258–272.
TORANOVÁ, E. 1984: 9êãLYNDPLQXOêFKVWRURþt. Bratislava : Tatran. 160 s.
=$-21& - 1LHNRNR SR]QiPRN N fungovaniu tkanín v procese identifikácie
VORYHQVNpKR RE\YDWHVWYD MXKR]iSDGQpKR =HPOtQD 3RNXV R DQDOê]X ,Q -XåQê
Zemplín. Štúdie o etnokultúrnom vývoji národnostne zmiešanej oblasti. Bratislava :
NÚ SAV, s. 166–123.
=$-21& - 7UDGLþQp VS{VRE\ prípravy osnovy na Slovensku. In Etnološka
LVWUDåLYDQMD Ethnological Researches. Ed. I. Šestan. Zagreb : Etnografski muzej,
vol. 8, s. 11–57.
ZAJONC, J. 2002a: Premeny vlákna. Podoby plsti –SOVWHQLHDVSOV"RYDQLH,QRemeslo,
umenie, dizajnþV46–49.
ZAJONC, J. 2002b: Premeny vlákna. Od vlákna k niti. In Remeslo, umenie, dizajnþ
2, s. 47–50.
=$-21&-F3UHPHQ\YOiNQD2GURKRåHNþLSNH,QRemeslo, umenie, dizajn, 3,
þV–50.
=$-21&-G3UHPHQ\YOiNQD6OXþN\DRþNi,Q Remeslo, umenie, dizajnþ
s. 45–48, 54.
ZAJONC, J. 2003a: Premeny vlákna. Medzi pletením a tkaním. In Remeslo, umenie,
dizajnþV–51.
ZAJONC, J. 2003b: Premeny vlákna. Z osnovy a útku. In Remeslo, umenie, dizajnþ
2, s. 47–51.
ZAJ21&-F3UHPHQ\YOiNQD1D]DþLDWNXEROX]RO,QRemeslo, umenie, dizajn,
þV–51.
=$-21&-G3UHPHQ\YOiNQD1L"SOQiX]OtNRY,QRemeslo, umenie, dizajnþ
4, s. 41–51.
=$-21& - 6ORYHQVNi þLSND – ku genéze konštruktu kultúrneho prvku. In
1DURGQH LLOL QDFLRQDOQH þLSNH )RON DQGRU QDWLRQDO /DFHV Zbornik radova sa
znanstveno-VWUXþQRJDVNXSD(G73HWURYLü/HSRJODYD7XULVWLþND]DMHGQLFDJUDGD
Lepoglave – Grad Lepoglava 2004, s. 99–131.
Príspevok vznikol v rámci grantového projektu 7UDGLþQi WH[WLOQi NXOW~UD
Slovenska – súvislosti a paralely,9(*$UHJþtVOR
38
39
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Aká je teoretická príprava študentov etnológie
Kornélia Jakubíková
.
~þRYpVORYiHWQROyJLDWHyULDYêXþED
Keywords: ethnology, theory, training
The paper deals with the problems of training of students in the Department of
ethnology and cultural anthropology of the Faculty of Arts of Comenius University in
Bratislava. After presenting concise account of the past situation the author treats the
present state of affairs. She presents the conception of theoretical training, courses
schedule, aims of the courses as well as the reflection of certain limits and deficiencies.
=DþQHP NUiWN\P KLVWRULFNêP H[NXU]RP VLDKDM~FLP GR þLDV P{MKR ãW~GLD
(1962–19$NRVRPVLRYHULODYVYRMRPLQGH[HåLDGQDãSHFLiOQDSUHGQiãND
]WHyULHQiURGRSLVXQHH[LVWRYDODKRFLMHGHQ]SURIHVRURY$0HOLFKHUþtNERO
autorom knihy „Teória národopisu“%RORWRMHGQRGXFKRSUHWRåHYWHG\
jedinou PRåQRX a platnou teóriou bola teória marxistická, z ktorej sme mali v
NDåGRPURþQtNXSUHGQiãN\DVHPLQiUH7RPDODE\"QDãDGRVWDWRþQiWHRUHWLFNi
]iNODGD6DPR]UHMPHåHWRQH]QDPHQDORåHVPHVDFHONRPQLþQHGR]YHGHOL
DOHERORWROHQWRþRQDãLXþLWHOLDGRVYRMLFKSUHGQiãRNWDNSRYHGLDF„prepašovali“ a nie ucelený výklad. Oficiálne sa samostatná prednáška o teoretických
smeroch našej vedy objavila v študijnom programe v polovici 70. URNRY þR
súviselo s príchodom P. Skalníka na našu katedru. Išlo o jednosemestrálnu
SUHGQiãNX NWRUi EROD Y VHPHVWUL URþQtND $NR PL SRWYUGLOL Wt þR WR
YWHG\DEVROYRYDOLWDNpWR]DUDGHQLHQHPDORYHNê]P\VHO3RRGFKRGH36NDOQtND SUHEUDOD YêXþEX WHyULH ( +RUYithová, ktorá v roku 1975 nastúpila na
katedru z Národopisného ústavu SAV. Prednáška ostala v rovnakom rozsahu i
þDVRYRP ]DUDGHQt VHPHVWHU URþQtND -HM REVDKRP EROL MHGQDN QHPHFNp
teórie (Riehl, Hoffmann-Krayer, Naumann, Schwietering) + významní slovanVNtYHGFL1LHGHUOH0RV]\VNL=HOHQLQDNODVLFNêHYROXFLRQL]PXVDQHRHYRlucionizmus. Neskôr sa rozšírila aj o funkcionalizmus, štrukturalizmus a americkú kultúrnu antropológiu, po roku 1989 aj o koncepcie ruskej a sovietskej
etnografie a informáciu o aplikácii marxistickej metodológie v slovenskej vede.
3ULWRP WR VWiOH EROD OHQ MHGQRVHPHVWUiOQD SUHGQiãND LEDåH Xå FKYDODERKX
SUHVXQXWi GR URþQtND ãW~GLD 6WiOH WX YãDN ERO PLQLPiOQ\ SULHVWRU QD WDN
UR]VLDKOX D QiURþQ~ SUREOHPDWLNX DNR YWHGDMãt absolventi doslova povedali:
„EROLWRWDNWULYHW\RNDåGRPVPHUH“9URNXGRVWDODWHRUHWLFNiYêXþED
40
Ylþãt SULHVWRU – SULEXGRO DOãt VHPHVWHU Y NWRURP VRP MD ]DþDOD SUHGQiãD"
novšie a nové teoretické smery. Po smrti doc. Horváthovej som obidva semestre prednášala ja, SULþRPWLHWRGQHVXåNXU]\SRGQi]YRP„Teória a metodológia 1, 2“ sú ]DUDGHQpGRURþQtND3RVWXSQHVDDMWHQWRUR]VDK-hodinoYHMGRWiFLHYGYRFKVHPHVWURFKSRFL"RYDODNRQHGRVWDWRþQêWDN]RVWUDQ\SHdagógov ako aj študentov) a tak sme ho od akademického roku 2002–2003 ešte
UR]ãtULOLRWH[WRYêVHPLQiUNWRUêYHGLHGRF0%RWtNRYi=DUDGLOLVPHDMDOãt
jednosemestrálny kurz „Teórie folkloristiky“SURI0/HãþiN2EVDK\WêFKWR
NXU]RYV~SUHGPHWRPãWiWQHM]iYHUHþQHMVN~ãN\
ToNR N KLVWyULL D ]iNODGQHM SDVSRUWL]iFLt YêXþE\ WHyULH QD QDãHM NDWHGUH
7HQWR W\S ~GDMRY E\ VRP HãWH GRSOQLOD SRURYQDWHQêPL LQIRUPiFLDPL R LQêFK
NDWHGUiFK QD 6ORYHQVNX D ] EOt]NHKR ]DKUDQLþLD %UQR 3UDKD .UDNRY
XEDQD Na katedrách v Trnave (Katedra etnológie Univerzity Cyrila a Metoda) a v Nitre (Katedra etnológie a etnomu]LNROyJLHMHYêXþEDYSRGVWDWHWDNi
ako u nás. Je to dvojsemestrálny NXU] GRSOQHQê Y 1LWUH þtWDFtP WH[WRYêP
seminárom a v Trnave jednosemestrálnym kurzom z metodológie. Porovnanie
so študijnými programami XYHGHQêFK ]DKUDQLþQêFK NDWHGLHU ] 90. rokov 20.
VWRURþLD Y\FKiG]D WDN åH %UQR ÒVWDY HYURSVNp etnologie Filozofické fakulty
0DVDU\NRY\ 8QLYHU]LW\ RVRELWQê NXU] R WHyULiFK QHPi DVSR SRGD Qi]YX
þRYãDNQHPXVt]QDPHQD"DEVHQFLXYêXþE\WHyULH3UDKD (Ústav etnológie Filo]RILFNDIDNXOWD.DUORY\8QLYHU]LW\PiDVLWDNDNRP\DOHXEDQD (Oddelek
za etnologijo in kulturno antropologijo Filosofska fakulteta) má viac („Úvod do
metodológie“YURþQtNX„Dejiny teórií etnológie a antropológie“ v 2. aj v 4.
URþ„6~þDVQpWHyULHRVSRORþQRVWLDNXOW~UH“DURþ„Teoretický seminár“
Y URþ .UDNRY ,QVW\WXW HWQRORJLL D DQWURSRORJLL NXOWXURZHM 8QLZHUV\WHW
-DJLHOORQVNLPiQLHNRNRNXU]RY]WHyULHYHG\WHyULDSR]QDQLDORJika), filozofie a dejín („Teória a histórie civilizácie“), okrem nich ešte kurzy etnologické
(„Humanistika a etnologia“, „História etnologického myslenia“DNRDMDOãLH
špeciálne venované jednotlivým vybraným smerom (funkcionalizmu, štrukturalizmu, semLRWLNH KHUPHQHXWLNH IHQRPHQROyJLL HWQRPHWRGROyJLL SULþRP
NDåGpPX]QLFKMHYHQRYDQêFHOêVHPHVWHUSUHGQiãDM~LFKU{]QLSHGDJyJRYLDD
V~SRYLQQpSUHYãHWNêFKãWXGHQWRY-DVQHWRGRNXPHQWXMHQDGSULHPHUQRV"NUDNRYVNHMNDWHGU\YWHRUHWLFNHMYêXþEH
PrejGHP WHUD] N WRPX þR Pi E\" KODYQêP REVDKRP WRKWR SUtVSHYNX þLåH
DNiMHNRQFHSFLDYêXþE\WHyULHQDþRVD]DPHULDYDDþRMHMHMFLHRP
Zvolenou koncepciou a obsahom kurzu „Teória a metodológia 1, 2“ som
FKFHODQDSOQL"KODYQHWLHWR]iPHU\
1. Aby boli študenti vzdelaní a zorientovaní v dejinách teoretického myslenia v
HWQROyJLLNXOW~UQHMDVRFLiOQHMDQWURSROyJLLDY{EHFYVRFLiOQ\FKYHGiFKþR
VDPR]UHMPH]DKDDMV~þDVQpVPHU\
41
2. $E\ ]tVNDQp SR]QDWN\ YHGHOL Y\XåL" D DSOLNRYD" SUL VSUDFRYiYDQt U{]Q\FK
téP Y UiPFL VYRMLFK VHPLQiUQ\FK URþQtNRYêFK DOH QDMPl GLSORPRYêFK
prác.
3.$E\LPWLHWRSR]QDWN\EROLSRWUHEQpDY\XåLWHQpDMYLFK]DPHVWQDQtSUD[L
Kým zámer 1. VD Y ]iVDGH GDUt VSOQL" þR SRWYUG]XM~ QLHOHQ DEVROYRYDQp
skúšky a štátnice, ale aj konštatovanie absolventiek, ktoré v rámci svojho dokWRUDQGVNpKRãW~GLDEROLQD]DKUDQLþQêFKXQLYHU]LWiFKDWRYWRP]P\VOHåHEROL
GRVWDWRþQH]RULHQWRYDQpSo zámerom 2.WRXååLDWDNGREUHQHY\FKiG]D/HQ
VODERX~WHFKRXPLP{åHE\"åHSRGREQiVLWXiFLDMHDM na Katedre archeológie,
DNR PL SRYHGDO SURI ( .UHNRYLþ NWRUê WDP SUHGQiãD WHyULX 1DSOQHQLH þL
nenaplnenie zámeru 3. závisí od toho, kde sa absolvent uplatní. Ak v akadémii
DOHER QD 9â YêXþED WHyULH VD PX MDYt DNR QHGRVWDWRþQi $N S{VREt LQGH Y
spoloþHQVNHM SUD[L WHyULH VD PX YLGt ]E\WRþQH YHD 9 RVWDWQRP REGREt YãDN
þRUD]þDVWHMãLH]RVWUDQ\ãWXGHQWRY]D]QLHYDSUiYHSRåLDGDYNDQDXþL"LFKYLDF
praktické veci („skills“ – ]UXþQRVWL $M SRGD SURJUDPRYHM PDQDåpUN\ (XURpean University Association A. BiWXãtNRYHMMHFLHRPY\FKRYD"WDNêFKYHGHFNêFKSUDFRYQtNRYNWRUtEXG~VFKRSQt]DPHVWQD"VDDMYLQRPQHåDNDGHPLFkom svete.
3RSULXYHGHQêFK]iPHURFKVRPVDVQDåLODVSOQL"HãWHDOãt,DWRY\KQ~"VD
prejaveniu subjektívneho názoru v hodnotení prezentovaQêFK WHyULt 6QDåLOD
VRPVDQLþQH]DWUDFRYD"DOHDQLQHYHOHEL"DQHSURSDJRYD"ýLVDPLWRSRGDULOR
–WRPXVLDSRV~GL"ãWXGHQWL=WRKWRP{MKR]iPHUXRREMHNWLYLWXDQHVWUDQQRV"
Y\SO\QXOR åH VRP VD VQDåLOD YHQRYD" YãHWNêP SUH]HQWRYDQêP WHyULiP SULEOLåQH URYQDNê þDV 1LHNHG\ WR EROR GRV" "DåNR GRGUåD" QDSUíklad je takmer
QHPRåQpY\VYHWOL"ãWUXNWXUDOL]PXV]DSiUKRGtQ8YHGRPXMHPVLåHXSODWRYDQtPWRKWRSUtVWXSXãWXGHQWL]tVNDYDM~OHQ]iNODGQpLQIRUPiFLHRXUþLWHMWHyULL
DQLHMHPRåQptV"GRKEN\7HQWRQHGRVWDWRNPiþLDVWRþQHRGVWUiQL"WH[WRYê
VHPLQiUDOHDM]YROHQêVS{VREVN~ãDQLD.QHPXSDWUtSRåLDGDYNDDE\VLNDåGê
študent sám vybral jeden smer, ktorý ho najviac zaujal a ten si dôkladne osvojil
na základe štúdia GRSRUXþHQHM OLWHUDW~U\ 0RMH GRWHUDMãLH VN~VHQRVWL YãDN QD]QDþXM~ åH GRV" þDVWR NULWpULRP SUL YêEHUH ]YROHQpKR VPHUX QHEêYD DQL WDN
MHKR NYDOLWD DNR VN{U MHKR DKNRV" MHGQRGXFKRV" þL GRVWXSQRV" OLWHUDW~U\
2VSUDYHGOXMHPVDWêPãWXGHQWRPSUHNWRUêFK to neplatí.) Ešte na zdôvodneQLHPQRKRVWLSUH]HQWRYDQêFKVPHURYFKFHPXYLHV"åHYSRGVWDWHWR]RGSRYHGi
UHDOLWH V~þDVQpKR VWDYX Y HWQROyJLLNXOW~UQHM DQWURSROyJLL NGH SODWt SOXUDOLWD
YHGHFNêFK Qi]RURY D YRODQLH SR MHGQHM YãHREMtPDM~FHM WHyULL VD SRYDåXje za
SUHåLWRN. -H YãDN PRåQp åH WDNêWR W\S ãW~GLD SRYHGLH N WHRUHWLFNpPX HNOHNWLcizmu.
Teraz konkrétne k obsahu kurzov „Teória a metodológia 1, 2“. Úvodné
SUHGQiãN\ V~ ] WHyULH NXOW~U\ þR SRYDåXMHP ]D SRWUHEQp Y]KDGRP QD WR åH
všetky smery pojednávajú o kultúre. Oboznamovanie s históriou teoretického
P\VOHQLDQH]DþtQDPRG$GDPDDOHRG(GZDUGD7\ORUDþLREUD]QHSRYHGDQp
Y\QHFKiYDP REGRELH WHKRWHQVWYD D ]DþtQDP Då ]URGHQtP WHMWR YHG\ DNR DND42
GHPLFNHMGLVFLSOtQ\DMHMRWFRP(%7\ORURPþLåHHYROXcionizmom). NasleGXMHGLIX]LRQL]PXVKRFLMHXåYODVWQHSDVVpIUDQF~]VNDVRFLRORJLFNiãNROD(
Durkheim, M. Mauss), funkcionalizmus (B. Malinowski), F. Boas ako otec]DNODGDWH DPHULFNHM NXOW~UQHM DQWURSROyJLH D QD QDGYl]XM~FH SV\FKRORJLFNp
orientácie R]QDþRYDQp DNR „NXOW~UD D RVREQRV"“ (R. Benedict, M. Mead, R.
/LQWRQDOãtVHPHVWHU]DþtQDPHãWUXNWXUDOL]PRP&/pYL- Straussa a potom sa
venujeme teóriámNWRUpVtFHQLHV~YêOXþQHHWQRORJLFNpDOHYêUD]QHVDYWHMWR
YHGHDMYVORYHQVNHMXSODWRYDOL Ide o sociologické/sociologizujúce prístupy,
VHPLRWLNX D[LROyJLX D V\VWpPRYê SUtVWXS DOãLD þDV" GUXKpKR VHPHVWUD MH
YHQRYDQi QRYãtP þL QRYêP VPHURP – NXOW~UQHM HNROyJLL QD þR VL SR]êYDP
príslušných dostupných expertov), sociobiológii, kognitívnej antropológii a
symbolickej/interpretatívnej antropológii C. Geertza. V závere hovoríme o
DNWXiOQRP VWDYH SUREOHPDWLNH D SUHIHURYDQêFK WpPDFK V~þDVQHM HWQROyJLHNXOW~UQHMDQWURSROyJLH9WRPWRGUXKRPVHPHVWULYLDFþDVXYHQXMHPHVHPLnárom, na ktorých študentL UHIHUXM~ D GLVNXWXM~ R Yê]QDPQêFK GLHODFK V~þDVných sociálnych vied (P. Bourdieu, A. Giddens, Z. Baumann, M. Disman).
3R RER]QiPHQt VD V WêPWR FXUULFXOXP LVWH PQRKêFK QDSDGQH SUHþR WDP
FKêEDWRþLRQR1LHþR]WêFKWRSUHGSRNODGDQêFKRWi]RNDQiPLHWRNGRNiåHP
]RGSRYHGD"1DSUtNODGIXQNþQêãWUXNWXUDOL]PXVDWHyULDNRPXQLNiFLHWDPQLH
MH MHGQRGXFKR SUHWR åH QD WR PiPH QD NDWHGUH H[SHUWD SURI 0 /HãþiND
ktorý to prednáša v rámci svojho kurzu „Teória folkloristiky“ 3UL]QiYDP åH
hermeneutika (W. Dilthey, H. Gadamer), ktorá je aplikovaná v rámci etnomeWRGROyJLHFKêEDSUHWRåHVRPMXSURVWHQH]YOiGOD =iYDåQHMãtPQHGRVWDWNRPMH
DEVHQFLD IUDQF~]VNHM KLVWRULFNHM ãNRO\ $QQDOHV ) %UDXGHO =D ]iYDåQê KR
PRåQR SRYDåRYD" QDMPl ] WRKR G{YRGX åH HWQROyJLD je stále oficiálne (t.j. v
QRPHQNODW~UH YHGHFNêFK GLVFLSOtQ ]DUDRYDQi PHG]L YHG\ KLVWRULFNp $YãDN
UHDOLWDWRPXXåFHONRPQH]RGSRYHGi3RGD/9DOHQFLRYHM–/:DFKWHOMHXå
GHILQLWtYQH YþOHQHQLH DQWURSROyJLH GR V\VWpPX VRFLiOQ\FK YLHG 3UL]QiYDP åH
aj v teoreticko-PHWRGRORJLFNHM YêXþEH SUHYOiGD WiWR VRFLiOQD RULHQWiFLD +RFL
VRPGHNODURYDODVQDKXRREMHNWtYQRV"SUHGVDVDWX]UHMPHRGUD]LORWRåHDMYR
YODVWQHMSUiFLXSODWXMHPYLDFSUtVWXS\VRFLRORJLFNpDNRKLVWRULFNpMHWRXUþLWê
SDUDGR[Y]KDGRPQDWRåHVRPGFpUDKLVWRULNDDQDY\ãHRGFKRYDQiKLVWRULFkým materializmom).
9þRPVRPVLHãWHYHGRPiQHGRVWDWNRYþLPiPSRFK\EQRVWL"-HWRY]DUDdení týchto kurzov do sledu študijného SURJUDPX DNR VRP Xå VSRPHQXOD V~
t. þ Y URþQtNX 2SDNRYDQH VD YãDN REMDYXM~ SRåLDGDYN\ ãWXGHQWRY DE\ WR
EROR VN{U þR RG{YRGXM~ SRWUHERX E\" WHRUHWLFN\ SULSUDYHQt QD WHUpQQ\ YêVNXPNWRUêMHSRYLQQHSRDURþQtNX$OH]DVHSUHGQiãD" teóriu prvákom,
NWRUt HãWH DQL QHYHGLD þR MH HWQROyJLD MH GRV" QH]P\VHOQp 9 SUYRP URþQtNX
PDM~DVSR]iNODGQpWHRUHWLFNpSRMP\YUiPFL„Úvodu do etnológie“, „Úvodu
do folkloristiky“ 0JU + 7XåLQVNi =iYDåQHMãLD SRFK\EQRV" WDNPHU KUDQLþLDFDVLVWRWRXåHMHWRQHGRVWDWRþQpVDWêNDWRKRåHNXU]\V~YLDFRWHyULiFK
ako o metodológii. Takisto SRFL"XMHP DNR QHJDWtYXP åH Y QRYRP NUHGLWQRP
43
V\VWpPH QHSODWt SRYLQQêW]Y VSRORþQê ]iNODG Y UiPFL NWRUpKRYãHWFLãWXGHQWL
filozofickej fakulty absolvovali základy (dejiny) filozofie. Dnes tieto kurzy
SDWULDOHQPHG]LSRYLQQHYROLWHQpSUHGPHW\DNHåHILOR]RILDMHSRYDåRYDQi]D
„"DåN~“ YHNi þDV" ãWXGHQWRY VL MX QHY\EHULH WHGD QHDEVROYXMH =RULHQWRYDQRV"Y]iNODGQêFKILOR]RILFNêFKNDWHJyULiFKFKêEDSRWRPYPQRKêFKãSHFLiOnych predmetoch, osobitne však v teórii a metodológii.
Na dopOQHQLH~YDKRWRPDNiE\PRKODPDODE\"YêXþEDWHyULHXYHGLHP
HãWHSUHGVWDY\SRåLDGDYN\ãWXGHQWRY3RGDQLFKE\NDåGêVPHUPDOSUHGQiãD"
WHQNWRMHMHKR]iVWDQFRPDXSODWXMHKRYVYRMHMSUiFL0\VOtPåHWiWRSRåLDGDYNDMHYãHREHFQH"DåNRUHDOL]RYDWHQiDOHRE]YOiã"YQDãLFKSRGPLHQNDFK
NGHPiORNWRMHMHGQR]QDþQêPVW~SHQFRPMHGQHMWHyULH2NUHPLQpKRWRSRWYUGLO
aj cyklus diskusií organizovaných v rokoch 2000/2001 M. Kanovským – „Sociálna a kultúrna antropológia – SUREOpP\ SHUVSHNWtY\ YêXþED“. Napriek
WRPXåHMHGQRX]SRåLDGDYLHNRUJDQL]iWRUDERORDMGHNODURYDQLHSUtVOXãQRVWLN
XUþLWpPXWHRUHWLFNpPXVPHUXþLMHKRDSOLNiFLDQDYêVNXPQêPDWHULiO– okrem
YêQLPLHN*.LOLiQRYiNWRUiSUHMDYLODX]QDQLHWHyULL&*HHUW]DQLNWR]DOãtFK~þDVWQtNRYVDYWRPMHGQR]QDþQHQHSUHMDYLOYþtWDQHPD.WRPX"DåNR
QLHþRGRGD"
3UHGVWDYLOD VRPNRQFHSFLX D VWDYYêXþE\ WHyULHDNiMHWRKRþDVXQDQDãHM
NDWHGUHVWêPåHVLXYHGRPXMHPMHMOLPLW\LQHGRVWDWN\5DGLSULYtWDPHYãHWN\
(reálne) návrhy na jej skvalitQHQLH$E\YêXþEDERODQDWDNHM~URYQLDE\QDãL
DEVROYHQWLEROLVFKRSQtYêUD]QHVDVSROXSRGLHD"QLHOHQQDSR]QiYDQtDOHDMQD
IRUPRYDQtV~þDVQHMVSRORþQRVWLDMHMNXOW~U\
Literatúra
%,78âË.29È $ ýR QiV þDNi D QHPLQLH Y VSRORþQHM (XUySH. In Etnologické
rozpravy ,1, s. 82–87.
%(1ä$ 0 %XG~FQRV" YêXþE\ HWQROyJie na slovenských univerzitách. In
Ethnomusicologicum III. Bratislava, s. 131–138.
'523329È.V\VWpPXDSURJUDPXãW~GLDQiURGRSLVXQD))8.,Q Národopisné informácie, 1, s. 5–13.
&+259È7+29È.RQFHSFLDYêXN\ etnografie na FiF UK z SRKDGXPhDr.
P. Skalníka. In Národopisné informácie, 1, s. 15–28.
JASIEWICZ, Z. – POSERN-ZIELINSKI, A. 2003: Ethnology Studies at Polish Universities after 1989. In Between Tradition and Postmodernity Polish Ethnography at the
Turn of the Millenium. Warszawa.
JASIEWICZ, Z. – POSERN-ZIELINSKI, A. 2003: Studia etnologiczne na uniwersytetach polskich po r. 1989. In Lud, s. 13–44.
MUCHA, J. 2003: Teaching Anthropology in Post – 1989 Poland. In Educational Histories of European Social Anthropology. N.Y., Oxford.
VALENSIOVÁ, L. – WACHTEL, L. 1998: Historická antropologie. In ýHVNêlid, 3 s.
193–207.
44
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
K SUREOHPDWLNHYêXþE\WHRUHWLFNR-metodologických disciplín
na Katedre etnológie a etnomuzikológie
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dušan Belko – Martina Bocánová
.
~þRYp VORYi þtWDQLH NRPXQLNiFLD LQWHUSUHWiFLD NRPSDUácia textov, nové problémy
v etnológii
Keywords: reading, communication, interpretation, comparing texts, new problems in
ethnology
The paper deals with the content of the theoretical and methodological courses in the
Department of Ethnology and Ethnomusicology of the Faculty of Arts of the Konstantin
Philosopher University in Nitra. The authors focus on the course “History of
anthropological thinking” which offers to the students review of the basic
anthropological literature, which is supposed to help them in their further study and
primary orientation in the problematic of ethnology and folkloristic. The students have
to read and interpret texts which they are studying. The course “Ethnology of
contemporary art, film, documentary film, theater presentations and expositions”
follows the course “History of anthropological thinking”. The authors deal also with the
content of the course “Theory and methodology of anthropology”, which aims on
characterization of the key problems and basic fields of research of ethnology as well as
social and cultural anthropology. They pay attention also to the analysis of the chosen
sets of issues.
+QHQD~YRGMHQXWQpXSR]RUQL"åHYêXþEDVDPRVWDWQêFKWHRUHWLFNR-metodologických disciplín sa na Katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v 1LWUH DOHM LED Y skratke KEaE)
v opísanom rozsahu a orientácii realizuje len od minulého akademického roka
WMGUXKêPDNDGHPLFNêPURNRPþR]QDPHQiåHDNpNRYHN]KRGnocovanie jHM GRVDKX D SRGLHOX QD SULSUDYHQRV" SRVOXFKiþRY .(D( QD DOãLH
potencionálne odborné pôsobenie v našom vednom odbore je v þDVH WYRUE\
WRKWR SUtVSHYNX RNWyEHU SUHGVD OHQ ]QDþQH SUHGþDVQp 1DSULHN WRPX
reagujeme na výzvu redakcie Etnologických rozpráv D SUHGNODGiPH DVSR
ED]iOQH LQIRUPiFLH R UR]VDKX D ]iNODGQHM RULHQWiFLL YêXþE\ WHRUHWLFNR-metodologických disciplín na KEaE.
Koncepcia teoreticko-metodologických disciplín, tak ako ju prezentujeme
v QDVOHGXM~FLFK WH[WRYêFK SDViåDFK EROD SUHGORåHQi Y rokX DNR þDV"
podkladov z QDYUKRYDQêFKY\XþRYDQêFKGLVFLSOtQQD.(D(Y UiPFLDNUHGLWDþ45
QpKR NRQDQLD 3R VFKYiOHQt SUHGORåHQHM NRQFHSFLH DNUHGLWDþQRX NRPLVLRX VD
teoreticko-PHWRGRORJLFNpGLVFLSOtQ\PRKOL]DUDGL"–SRþQ~FDNRXåERORXYHdené, akademickým rokom 2003/2004 – GR Y\XþRYDFLHKR SURFHVX 6DPR]UHMPHSUH~SOQRV"MHQXWQpSULSRPHQ~"åHWHM-NWRUHMþLDVWNH] rozsiahlej teoreticko-metodologickej problematiky našej vednej disciplíny sa parciálne venoYDOL YLDFHUt Y\XþXM~FL QD .(D( Y rámci jednotlivých odborných študijných
SUHGPHWRYDM SUHGDNDGHPLFNêPURNRPGHIDFWRRG]DORåHQLDNDtedry; ucelená teoreticko-metodologická problematika prezentovaná v rámci
VDPRVWDWQêFKãWXGLMQêFKGLVFLSOtQVDYãDNYVNXWNX]DþDODUHDOL]RYD"DåRGXYHdeného akademického roku.
3UHGORåHQi NRQFHSFLD ] URNX SRGD NWRUHM VD Y V~þDVQRVWL UHDOL]XMH
YêXþEDWHRUHWLFNR-metodologických disciplín na KEaE, je v princípe obsiahnutá
v štyroch samostatných študijných disciplínách: „Dejiny antropologického
myslenia 1“, „Dejiny antropologického myslenia 2“, „Teória a metodológia
etnológie 1“ a „Teória a metodológia etnológie 2“. Prvé dve uvedené študijné
GLVFLSOtQ\ V~ NRQFLSRYDQp DNR VHPLQiUH LFK YêXþED VD UHDOL]XMH Y WUH"RP D
štvrtom semestri, teda v druhom roku základného štúdia magisterského študijQpKR SURJUDPX D LFK ]iNODGQêP FLHRP MH RER]QiPHQLH SRVOXFKiþRY VR ]ikladnými dielami významných vedcov v oblasti študovaného odboru, vnímanie
ich diela v zodpovedajúcom kultúrno-historicko-VSRORþHQVNRP SULHVWRUH SUHzentáFLDYODVWQpKRYQtPDQLDWH[WXSULþRPNRQNUpWQDRVQRYDRERFKSUHGPHWRY
MH]DPHUDQiQDVSRORþQ~DQDOê]XãWXGRYDQêFKWH[WRYY]KDGRPQDGREXY]QLNX
DVDPR]UHMPHDMY]KDGRPQDV~þDVQpLQWHUSUHWiFLHDWHQGHQFLHY našom vednom odbore.
Popri seminároch o dejinách antropologického myslenia – ktoré sú zamerané na analýzu vybraných diel významných reprezentantov nášho vedného
RGERUX D NWRUp V~ WDN SUH SR]QDQLDFKWLYêFK SRVOXFKiþRY QHVSRFK\EQLWHQH
dobrým základom, ako aj výborným predpokladom pre efektívnejšie porozumenie širšieho okruhu otázok a problémov prednášaných v nasledujúcich (nielen) teoreticko-metodologických disciplínách – WYRUt DN~VL GUXK~ þL QDGVWDYERY~ þLDVWNX YêXþE\ WHRUHWLFNR-metodologických disciplín na KEaE ucelená
prezentácia teoreticko-metodologickej problematiky, ktorá sa realizuje v rámci
dvoch samostatných študijných disciplín nazvaných ako „Teória a metodológia
HWQROyJLH³DOHMLEDY skratke TME1) a „Teória a metodológia etnológie 2“
DOHMLEDY VNUDWNH70()DNWåHXFHOHQiWHRUHticko-metodologická problePDWLNDMHUR]þOHQHQiGRGYRFKVDPRVWDWQêFKãWXGLMQêFKGLVFLSOtQMH]DSUtþLQHQê
UêG]RSUDNWLFNêPLG{YRGPLDNPiE\"YêXþEDNDåGHMMHGQHMãWXGLMQHMGLVFLSlíny zrealizovaná a aj zhodnotenie výsledkov študentov z danej disciplíny
uNRQþHQpY UiPFLMHGQpKRVHPHVWUDWDNNRQNUpWQRXSUtþLQRXUR]GHOHQLDXFHOHnej teoreticko-metodologickej problematiky do dvoch samostatných študijných
GLVFLSOtQMH]QDþQiUR]VLDKORV"SUHGPHWQHMSUREOHPDWLN\NWRU~–DNQHPiG{MV"
k mimoriadnej redukcii infRUPDþQpKR REVDKX – QHPRåQR YWHVQD" GR YêXþERvého obdobia iba jedného semestra.
46
9êXþEDRERFKãWXGLMQêFKGLVFLSOtQ7(0L70(VDUHDOL]XMHY piatom a
šiestom semestri, teda v poslednom roku základného štúdia magisterského
študijného programu, a prebieha YRIRUPHSUHGQiãRNLVHPLQiURYSULþRPSRþHW
KRGtQSUHGQiãRNDVHPLQiURY]DMHGHQWêåGHMH]DMHGHQVHPHVWHU
3ULHEHåQp KRGQRWHQLH RERFK ãWXGLMQêFK GLVFLSOtQ MH ]DORåHQp QD VXPiUQRP
]KRGQRWHQt DNWtYQHM ~þDVWL NDåGpKR SRVOXFKiþD PLQLPiOQH QD GYoch tretinách
SUHGStVDQpKRUR]VDKXYêXþE\~VSHãQRPY\NRQDQtStVRPQpKRWHVWXY priebehu
VHPHVWUD ]UHIHURYDQt VHPLQiUQHM SUiFH SUHG RVWDWQêPL SRVOXFKiþPL SRþDV VHPHVWUDDYþDVQRPRGRY]GDQtNRPSOHWQHY\KRWRYHQHMVHPLQiUQHMSUiFHDVDPRstatne vyhotoveného YêVNXPQpKRSURMHNWXQDNRQFLVHPHVWUD6S{VREXNRQþHQLD RERFK ãWXGLMQêFK GLVFLSOtQ VSRþtYD Y úspešnom vykonaní ústnej skúšky,
SULþRPNUHGLWQpRKRGQRWHQLHDSUtVOXãQi]QiPNDNWRUiVDSRVOXFKiþRYLXGHOt
MH ELODQFLRX YãHWNêFK YêVOHGNRY MHKR þLQQRVWL WHGD súhrnným zhodnotením
jeho aktivity na seminároch, kvality odovzdanej seminárnej práce a výskumného projektu a v neposlednom rade, samozrejme, i schopnosti správne
IRUPXORYD" P\ãOLHQNRYp NRQãWUXNFLH D YHUEiOQH ]DUJXPHQWRYD" YODVWQê Qi]RU
na vybrané tri otázky z teoreticko-PHWRGRORJLFNHM SUREOHPDWLN\ SRþDV ~VWQHM
skúšky.
ýR VD WêND NRQNUpWQ\FK FLHRY D RVQRY 70( D 70( – ako povinných
ãWXGLMQêFK GLVFLSOtQ NWRUp PXVLD SRVOXFKiþL ~VSHãQH DEVROYRYD" Y rámci základného štúdia magisterského študijného programu ako nevyhnutnú podmienku postupu do hlavného štúdia magisterského študijného programu – predstavuje študijná disciplína TME1 YVWXSQ~þDV"XFHOHQpKRWHRUHWLFNR-metodologického bloku prednášok a seminárov a je tematicky zameraná predovšetkým
na charakterL]iFLXN~þRYêFKSRMPRYD]iNODGQêFKREODVWtYêVNXPXHWQROyJLH
VRFLiOQHMDNXOW~UQHMDQWURSROyJLHDNRDMQDDQDOê]XY\EUDQpKR]G{UD]XMHPH
åHYVNXWNXLEDY\EUDQpKRNRPSOH[XSUREOpPRY]WHRUHWLFNR-metodologických
smerov, ktoré sa v etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii sformovali do
SUYHMSRORYLFHVWRURþLD
$NRYHPLSRWUHEQpYQtPDPH]DUDGHQLHVHPLQiUQHMþDVWLYêXþEy, ktorá sa
realizuje prostredníctvom Dejín antropologického myslenia. Ich obsahovú
QiSOWYRUtþtWDQLHD následná interpretáciDY\EUDQêFKWH[WRYNWRUpSRYDåXMHPH
za základné pre dobré uchopenie problematiky v DOãtFK VHPHVWURFK ãW~GLD
3UHWRVDRULHQWXMHPHQDSUiFHNWRUpEXG~SRVOXFKiþLQHY\KQXWQHSRWUHERYD"QD
to, aby adekvátne uchopili prednášané témy v študijnom predmete Teória
a metodológia. Z tohto dôvodu sme SULMDOLNRQFHSFLXNWRUiXPRåQtQDþtWDQtP
SUiF]tVND"VFKRSQRV"DVSRSULPiUQHVDRULHQWRYD"Y problematike. Semináre
V~]ORåHQp] GYRFKþDVWt1iSORXSUYHMMHXYLHV"ãWXGHQWRYGRGRERYpKRNXOW~UQHKR DOH SRNLD MH Wo nevyhnutné pre správne vnímanie vedeckých prác aj
VSRORþHQVNR-politického kontextu. V WHMWRþDVWLSUH]HQWXMHPHYSO\Y\NWRUpEROL
XUþXM~FHSUHWRKR-NWRUpKRYHGFDQDMHKRYHGHFNpVQDåHQLHSRXND]XMHPHQDREVDKRY~ QiSO MHGQRWOLYêFK SRMPRY Y GDQRP þDVH D priestore. Analyzujeme
prínosy a negatíva jednotlivých smerov v etnológii a sociálnej a kultúrnej an47
tropológii, nové paradigmy myslenia ovplyvnené jednotlivými vedcami. V tejto
Ii]HVDVQDåtPHR FKDUDNWHULVWLNXN~þRYêFKSRMPRYD ich miesta v študovanom
vHGQRP RGERUH 6~þDV"RX ~YRGQêFK þDVWt MH DM RER]QiPHQLH VD VR åLYRWRP
a základnými dielami autorov prác. 9]KDGRP QD SRPHUQH Y\VRNê SRþHW SRVOXFKiþRYV~UR]GHOHQtQDGYHVNXSLQ\DE\VD]OHSãLODY]iMRPQiNRPXQLNiFLD
a WDNWLHå SUHWR DE\ NDåGê ]R ãWXGHQWRY PDO PRåQRV" VDPRVWDWQH SUH]HQWRYD"
svoje dojmy a postrehy.
ýDVRYR REVDåQHMãLD MH þDV" Y\KUDGHQi QD GLVNXVLX R SUHþtWDQHM OLWHUDW~UH
9\åDGXMHPH DNWtYQX ~þDV" a samostatnú prezentáciu, prípadne i komparáciu
s LQRXRGERUQRXOLWHUDW~URX3RþDVGYRFKVHPHVWUov štúdia (s prihliadnutím na
prerozdelenie študentov) sa oboznámia študenti s prácami J. G. Frazera (Zlatá
ratolest, Praha 1997; Zlatá ratolest –GUXKiåH, Praha 2000), J. J. Bachofena (O
materskom práve, Trnava 1942), 0+DOEZDFKVD 3{YRG QiERåHQVNpKR YedoPLD SRGD ( Durkheima, Bratislava 1997), B. Malinowského (Argonauci zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1967), R. Benedictovej (Vzory kultúry, Bratislava 1999), L. Lévy-%UXKOD0\ãOHQtþORYNDSUimitivního, Praha 1999), L. H.
Morgana (PravNiVSROHþQRVW.., Praha 1954), C. Lévi-Straussa (Smutné tropy,
Praha 1996; Štrukturálna antropológia I, II, Bratislava 2000), S. Freuda (Totem
a tabu, Praha 1991), R. van Dulmena (Bezectní lidé. O NDWHFK GYNiFK
a PO\QitFK Praha 2003), K. Lorenza (Osm smrteOQêFK KtFh$ 3UDKD ).
Posledné dve dvojhodinové stretnutia sú vyhradené prezentácii prác, ktoré si
NDåGê]RãWXGHQWRYSUHþtWDO]RVYRMKRYODVWQpKR]iXMPX2GSRVOXFKiþDRþDNiYDPHåHEXGHVFKRSQêVDPRVWDWQHSUHþtWDQpSUH]HQWRYD"SRREVDKRYHMVWUiQNH
a schopnos" XFKRSL" WH[W DM ] SRKDGX XUþLWpKR VPHUX 7X Pi SRXNi]D" QD
VW\þQp ERG\ SUtSDGQH RGKDOL" LQãSLUiFLH LQRX OLWHUDW~URX þL YHGHFNêP VS{VRbom myslenia.
9]KDGRP QD WR åH VD VSRPtQDQp VHPLQiUH VWUHWOL V ~VSHFKRPQD åLDGRV"
študentov sme sformovali aj výEHURY~ SUHGQiãNX NWRUi MH XUþHQi tým, ktorí
absolvovali semináre z Dejín antropologického myslenia. „Etnológia
a folkloristika v V~þDVQRPXPHQtILOPHGRNXPHQWDULVWLNHMDYLVNRYHMSUH]HQWicii a expozíciách“ je plne postavená na aktívnom záujme študentov, od ktorých
RþDNiYDPH VDPRVWDWQp Y\KDGiYDQLH ]DXMtPDYêFK WpP Y VSRPtQDQêFK REODVtiach kultúry a vedy. Výsledným výstupom nie je iba ústna prezentácia, ale
i VHPLQiUQD SUiFD QD WpPX NWRUi QDMYLDF ]DXMDOD 3UHGEHåQH V~ VWDQRYHQp EiGDWHVNp RNUXK\ V pracovnými názvami: prvým z nich je múzejná prezentácia
etnologických zbierok, kde študenti na príklade dvoch, alebo viacerých múzeí
PDM~ GRNODGRYD" ~URYH SUH]HQWRYDQLD ]ELHURN L ich výpovednú hodnotu. ZaUDXMHPH VHP QLHOHQ S~WDYRV" SUH]HQWRYDQLD ]ELHURN DOH DM LFK DNWXiOQRV"
SUXåQRV" Y reagovaní na zmeny v SRWUHEiFK VSRORþQRVWL OHNWRUVNê YêNODG
3UHGEHåQH VPH Y\EUDOL =iSDGRVORYHQVNp P~]HXP Y Trnave a Slovenské národné múzeum v Bratislave. Druhým tematickým okruhom je spracovanie
spomínanej tematiky vo forme filmu inšpirujúceho sa uvedenou témou
a GRNXPHQWiUQ\PILOPRP6HPVPH]DWLD]DUDGLOLILOP\+LPDOiMH3iQYHUêE
48
Baraka a iné. Z GRNXPHQWiUQ\FK ILOPRY ãWXGHQWL Y\EHUDM~ WLH NWRUp V~ EHåQH
prístupné prostredníctvom televízie, filmy National Geografic a dokumentárne
filmy z Y\GDYDWHVWYDþDVRSLVX.RNWHLO7XPDM~PRåQRV"SRXNi]D"QDYêSRvednú hodnotu filmu, alebo uchopenie problematiky prioritne cez estetický
UR]PHUDOãtPRNUXKRPV~þDVRSLV\RULHQWRYDQpQDFHVWRYDQLHD cudzokrajné
etniká – Lidé a zem .RNWHLO 2þDNiYDPH åH ]iXMHP VD V~VWUHGt DM QD WpPX
Prezentácie etnológie a IRONORULVWLN\QDLQWHUQHWH.HåHãWXGHQWLQDãHMNDWHGU\
majú intenzívny záujem o javiskovú prezentáciu a V~YRYlþãHMPLHUHDMþOHQPL
IRONOyUQ\FKV~ERURYDNRKXGREQtFLþLWDQHþQtFLSRPiKDM~UHDOL]RYD"IRONOyUQH
slávnosti a IHVWLYDO\MHOHQSULURG]HQpåHQDãDSR]RUQRV"VDEXGH]DPHULDYD"DM
týmto smerom.
Spomínaná výberová prednáška sa v tomto akademickom roku realizuje
prvýNUiW 3RVOXFKiþL NWRUt SUHMDYLOL R X ]iXMHP V~ študentmi tretieho
a ãWYUWpKRURþQtND9HUtPHåHSUiYHãWXGHQWLEXG~WêPLNWRUtVDEXG~SRGLHD"
aktívne na tvorbe seminárov. Ich výstupom bude zaujímavý materiál v textovej
i obrazovej podobe. Bolo by zmysluplné ]DP\VOLH" VD þL E\ QHEROR YKRGQp
prezentoYD" YêVOHGN\ SRVOXFKiþRY Y UiPFL NRQIHUHQFLH SUtSDGQH XYDåRYD"
o ich publikovaní. Túto prácu s SRVOXFKiþPLD Dejiny antropologického myslenia vnímame ako prípravu na prednáškový cyklus Teória a metodológia.
.RQNUpWQX RVQRYX 70( PRåQR VWUXþQH ]KUQ~" QDVOedovne: Prvé hodiny
prednášok a seminárov sú venované charakterizácii predmetu štúdia etnológie.
6NU]SUHGPHWãW~GLDV~ERUSRXåtYDQêFKPHWyGDYêVNXPQêFKFLHRYHWQROyJLH
VDDQDO\]XM~UR]OLþQpMHVWYXM~FHGHILQtFLHQDãHMYHGQHMGLVFLSOtQ\DNRDMY]"DK
etnológie k príbuzným vedným disciplínám; v centre záujmu sú teda pojmy
ÄNXOW~UD³ÄVSRORþQRV"³ÄþORYHN³DLFKQDMUR]PDQLWHMãLHSRQtPDQLHY etnológii
DWDNWLHåDMSUtVWXS\NãW~GLXWêFKWRN~þRYêFKNDWHJyULtY príbuzných vedných
disciplínách. K DOãtPN~þRYêPSRMPRPNWRUpV~SRVOXFKiþRPSUHGRVWLHUDQp
na analýzu, patria staršie i novšie názvy špeciálnych vedných disciplín, ako
napríklad ÄXGRYHGD³ ÄQiURGRSLV³ ÄIRONORULVWLND³ ÄHWQRJUDILD³ ÄDQWURSROygia“, „kultúrna antropológia“, „sociálna antropológia“, eventuálne i DOãLH
pomenovania, a ponímanie týchto názvov v odbornej etnologickej a antropoloJLFNHM OLWHUDW~UH 3RþDV QDVOHGXM~FLFK KRGtQ VD SRVOXFKiþRP SUHGRVWLHUDM~ LQIRUPiFLH R HWQROyJLL D DQWURSROyJLL DNR R GYRFK PRåQêFK ]GURMRFK UHIOH[LH
þORYHND VSRORþQRVWL D NXOW~U\ WHGD SUHGNODGi VD GLFHQWULFNê W]Y ÄNRQWLQHQtálno-európsky“ inštitucionálny model, v rámci ktorého sa etnológia a sociálna/kultúrna antropológia ponímajú ako rovnoprávne a komplementárne disFLSOtQ\ R þORYHNX VSRORþQRVWL D NXOW~UH D ]iURYH DNR GRSOXM~FL SURWLSyO VD
predostierajú aj informácie o monocentrickom, tzv. „anglo-americkom“ inštituFLRQiOQRPPRGHOL SRGD NWRUpKRVDVRFLiOQDNXOW~UQDDQWURSROyJLDFKiSHDNR
PXOWLGLVFLSOLQiUQ\ YHGQê RGERU R þORYHNX VSRORþQRVWL D NXOW~UH v rámci ktorého sa etnológia prezentuje iba ako jedna z mnohých antropologických subdisciplín. V GDQRP NRQWH[WH V~ SRVOXFKiþL RER]QDPRYDQt QLHOHQ V rozmanitými
tendenciami antropologizácie etnológie, ale i s trendmi istej etnologizácie an49
tropológie (anWKURSRORJ\DWKRPH7LHåVDLPSUHGRVWLHUDM~ informácie o klasiILNiFLLDFHONRYHMFKDUDNWHUL]iFLLDOãtFKDQWURSRORJLFNêFKVXEGLVFLSOtQDNRLR
základných oblastiach výskumu etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie.
3RþDVDOãtFKKRGtQSUHGQiãRNDVHPLQiURYVDSR]RUQRV"RULHQWXMHQDDQDOê]X
UR]OLþQêFKGHILQtFLtDOãtFKN~þRYêFKY rámci diskurzívneho spôsobu myslenia de facto mimoriadne fundamentálnych pojmov, ako napríklad „paradigma“,
„epistéma“, epistemológia“, „hypotéza“, „teória“, „veda“ a taNWLHå L ÄPHWRGROyJLD³ ÄPHWRGLND³ þL ÄPHWyGD³ V následnou detailnou charakterizáciou hlavQêFKNYDOLWDWtYQ\FKDNYDQWLWDWtYQ\FKPHWyGY\XåtYDQêFKYHWQROyJLL3ULEOLåQH
v SRORYLFLVHPHVWUDVDSUHGRVWLHUDM~VWUXþQpLQIRUPiFLHRYêYLQHD]iNODGQêFK
líniách etnologického a antropologického myslenia, s dominantným akcentom
QD FKDUDNWHUL]iFLX N~þRYp SRMP\ SDUDGLJP\ D YêFKRGLVNi WHRUHWLFNR-metodologických smerov, ktoré sa v etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii
VIRUPRYDOL GR SUYHM SRORYLFH VWRURþLD SULþRP QiVOHGQH V~ WLHWR VWUXþQH
SUHGORåHQp LQIRUPiFLHGHWDLOL]RYDQpQDY\EUDQRP NRPSOH[H NRQNUpWQ\FK WHRreticko-metodologických probléPRY SRþDV FHOHM GUXKHM SRORYLFH YêXþERYpKR
REGRELDSLDWHKRVHPHVWUD.HåHVDSRVWXSXMHSRGDMHGQRWOLYêFKYêVNXPQêFK
VPHURYWDNYåG\VDQDMSUYSUHGRVWLHUDFHONRYiFKDUDNWHUL]iFLDDLGHRYp]GURMH
toho-ktorého teoreticko-metodologického smeru a následne sa SR]RUQRV"
orientuje na analýzu vybraného komplexu problémov príslušného smeru. Ako
prvý teoreticko-metodologický smer sa na prednáškach a seminároch z TME1
preberá evolucionizmus, s konkrétnym zameraním na evolucionistické štúdium
príbuzenských, právnych a politických inštitúcií, ako aj na evolucionistické
ãW~GLXP QiERåHQVWYD D PiJLH 3RþDV DOãtFK KRGtQ VD SUHEHUi GLIX]LRQL]PXV
najprv so zameraním na európske difuzionistické školy v etnológii a antropológii, následne na americký historizmus, so špeciálnou analýzou doktríny kultúrneho relativizmu. Nasleduje analýza funkcionalizmu, ako európskej systémovej
teórie kultúry, s konkretizujúcim rozborom funkcionalistickej teórie potrieb a
inštitúcií. Neobchádza sa ani problematika britskej štrukturálno-funkcionalisWLFNHMDQWURSROyJLHDSUREOHPDWLNDIXQNþQpKRãWUXNWXUDOL]PXYþHVNRVORYHQVNHM
národopisnej vede, s akcentom na vzájomnú komparáciu ich kongruentných i
GLIHUHQþQêFKDWULE~WRY9 SURFHVHYêXþE\SRWRPQDVOHGXMHDQDOê]DNRQILJXUDcionizmu, ako americkej systémovej teórie kultúry, s konkretizujúcim rozborom superorganickej teórie kultúry, koncepcie kultúrneho rastu a predostierajú
sa aj informácie o štúdiu kultúrnych vzorov a kultúrnej konfigurácie. Študijnú
disciplínu TME1 završujú informácie o etnopsychologicky orientovaných výskumoch osobnosti a kultúry, so špeciálnym zameraním na analýzu koncepcie
NXOW~UQHKRGHWHUPLQL]PXDNRQFHSFLHVWDWXVXDUROH3ULWRPXSR]RUXMHPHåH
W~WR SUHGRVWUHW~ NRQNUHWL]RYDQ~ RVQRYX 70( GRWYiUDM~ DM QLHNWRUp DOãLH
vybrané problémy z REODVWL WHyULH D PHWRGROyJLH HWQROyJLH NWRUp VL SRþDV YêXþERYpKR REGRELD VHPHVWUD SRVOXFKiþL LQGLYLGXiOQH YROLD DNR WpP\ VYRMLFK
seminárnych prác.
50
âWXGLMQiGLVFLSOtQD70(SUHGVWDYXMHGUXK~DSULDPRQDGYl]XM~FXþDV"WHRreticko-metodologického bloku prednášok a seminárov a je tematicky zameraná
SUHGRYãHWNêP QD DQDOê]X Y\EUDQpKR RSl" ]G{UD]XMHPH åH YVNXWNX LED Y\braného) komplexu problémov z teoreticko-metodologických smerov, utvorivších sa v etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii v druhej polovici 20. stoURþLD.RQNUpWQXRVQRYX70(PRåQRVWUXþQH]KUQ~"QDVOHGRYQH3UYpKRGLQ\
prednášok a seminárov sú venované základným ustanoveniam etického kódexu
antropológov, rozmanitým definíciám etiky, s konkretizujúcim zameraním na
etiku v eWQRORJLFNRP YêVNXPH 0RåQR E\ EROR QD SUYê SRKDG YKRGQHMãLH
]DUDGL"ED]iOQHLQIRUPiFLHRHWLNHY etnologickom výskume do TME1 ako do
70(IDNWRPDOHMHåH~YRGQpKRGLQ\70(V~LWDNGRV"SUHSOQHQpGiWDPLR
iných problémových okruhoch a navyše problém etiky (nielen) v etnologickom
YêVNXPH VD ]DþDO YêUD]QHMãLH GRVWiYD" GR SRSUHGLD ]iXMPX Då FLUFD
v SRVOHGQêFKGYRFKGHVD"URþLDFKþRMHLG{YRG]DUDGHQLDSUHGPHWQHMWpP\GR
70( 1D DOãtFK KRGLQiFK V~ SRVOXFKiþL VWUXþQH RER]QDPRYDQt R YêYLQH D
základných líniách etnologického a antropologického myslenia, s dominantným
DNFHQWRP QD FKDUDNWHUL]iFLX N~þRYp SRMP\ SDUDGLJP\ D YêFKRGLVNi WHRUHticko-metodologických smerov, utvorivších sa v etnológii, sociálnej a kultúrnej
antropológii v druhej polovici 20. storoþLD SULþRP QiVOHGQH V~ WLHWR VWUXþQH
SUHGORåHQp LQIRUPiFLHGHWDLOL]RYDQpQDY\EUDQRP NRPSOH[H NRQNUpWQ\FK WHRreticko-PHWRGRORJLFNêFK SUREOpPRY .HåH DM Y šiestom (obdobne ako
v SLDWRP VHPHVWUL VD SRVWXSXMH SRGD MHGQRWOLYêFK YêVNXPQêFK VPHURY WDN
YåG\ sa najprv predostiera celková charakterizácia a ideové zdroje toho-ktorého
teoreticko-PHWRGRORJLFNpKR VPHUX D QiVOHGQH VD SR]RUQRV" RULHQWXMH QD DQDlýzu vybraného komplexu problémov príslušného smeru. Ako prvý teoretickometodologický smer sa na prednáškach a seminároch z TME2 preberá štrukturalizmus, s konkretizujúcim zameraním na štrukturálnu antropológiu, jej teoreWLFNpYêFKRGLVNiYê]QDPQêFKSUHGVWDYLWHRYD]iNODGQêUR]ERULFKQDMG{OHåLtejších diel, s QiVOHGQêP DNFHQWRP QD RVREQRV" &ODXGHD /pYL-Straussa a jeho
štrukturálnu analýzu totemizmu a mytologických systémov. V SULHEHKXDOãHM
YêXþE\VDSUHEHUiQHRHYROXFLRQL]PXVV konkretizujúcim zameraním na štrukWXUiOQX DQWURSROyJLX MHM WHRUHWLFNp YêFKRGLVNi Yê]QDPQêFK SUHGVWDYLWHRY D
základný rozbor LFK QDMG{OHåLWHMãtFK GLHO V QiVOHGQêP DNFHQWRP QD RVREQRV"
Leslieho A. Whitea a jeho koncepciu univerzálnej evolúcie kultúry, ale, samo]UHMPHQHREFKiG]DM~VDDQLDOãLHXFHOHQpVS{VRE\FKiSDQLDV~VWDY\Qi]RURY
i reflexií a vôbec celkových spôsobov nazeUDQLDQD]P\VHOH[LVWHQFLHþORYHND
VSRORþQRVWLDNXOW~U\napríklad vo forme predostretia koncepcie multilineárnej
HYRO~FLH NXOW~U\ þL NRQFHSFLH ãSHFLILFNHM D YãHREHFQHM HYRO~FLH NXOW~U\ DNR
dvoch komplementárnych aspektov na sociokultúrnu realitu. V danom kontexte
VDSUHGNODGDM~DMDOãLHGHWDLOQHMãLHLQIRUPiFLHRRVREQRVWL-XOLDQD+6WHZDUGD
a jeho koncepcii antropológie ako kultúrnej ekológie a v rámci teoreticko-metodologického bloku prednášok a seminárov o ekologickej antropológii je neY\QHFKDWHQRX RVREQRV"RX 0DUYLQ +DUULV D MHKR NRQFHSFLD NXOW~UQHKR PDWH51
rializmu. V GUXKHMSRORYLFLãLHVWHKRVHPHVWUDVDSR]RUQRV"SUHV~YDQDDQDOê]X
QRYHM HWQRJUDILH DNR KDGDQLD QRYHM SDUDGLJP\ UHIOH[LH NXOW~U\ MHM WHRUHWLFNêFK YêFKRGtVN Yê]QDPQêFK SUHGVWDYLWHRv, ako aj na základný rozbor ich
QDMG{OHåLWHMãtFKGLHOV konkretizujúcim akcentom na analýzu kognitívnej antropológie, etnovedy a etnosémantiky, a v širších súvislostiach sa prezentuje aj
RVREQRV"'HOOD++\PHVDDMHKRNRQFHSFLDHWQRJUDILHUHþL9 proceVHYêXþE\
QDVOHGXMHV\PEROLFNiDQWURSROyJLDSULþRPSRVOXFKiþRPVDDNFHQWXMHnapríklad
RVREQRV"0DU\'RXJODVRYHMDMHMNRQFHSFLDDQWURSROyJLHDNRãW~GLDV\PEROLFNêFKIRULHPNXOW~U\DOHMRVREQRV"9LFWRUD:7XUQHUDDMHKRNRQFHSFLDDQtropológie ako inteUSUHWiFLH V\PERORY þL RVREQRV" &OLIIRUGD *HHUW]D D MHKR
NRQFHSFLD DQWURSROyJLH DNR XPHQLD D OLWHUiUQHKR åiQUX âWXGLMQ~ GLVFLSOtQX
TME2 završujú informácie o postmodernizme, s následným konkretizujúcim
zameraním na postmodernú antropológiu, jej teoretické východiská, výzQDPQêFKSUHGVWDYLWHRYD]iNODGQêUR]ERULFKQDMG{OHåLWHMãtFKGLHOSULþRPVD
XSR]RUXMH QD GLIHUHQFLiFLX WHRUHWLFNR-metodologických prístupov v V~þDVQHM
etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii, so snahou o základnú charakterizáciu v V~þDVQRVWL MHVWYXM~FLFK ãSHFLDOL]RYDQêFK HWQRORJLFNêFK D DQWURSRORJLFNêFK VXEGLVFLSOLQiUQ\FK RULHQWiFLt &HONRP QD ]iYHU YêXþE\ 70( VD HãWH
SRVOXFKiþRPGHWDLOQHMãLHSUH]HQWXM~QLHNWRUpWUHQG\V~þDVQHMHWQROyJLHVRFLiOnej a kultúrnej antropológie, ktoré sa v RGERUQHMYHUHMQRVWLFKiSXDNRLVWpKDdania nových syntéz skúmania sociokultúrnej reality, napríklad trendy vo forme
sociobiologickej a kulturologickej perspektívy, ako dvoch akoby antipólov
YêVNXPQpKRNRQWLQXDDOH]iURYHLPRåQêFKNRPSOHPHQWiUQ\FKEiGDWHVNêFK
SRKDGRYQD]P\VHOH[LVWHQFLHþORYHNDVSRORþQRVWLDNXOW~U\3ULWRPXSR]RUXMHPHåHW~WRSUHGRVWUHW~NRQNUHWL]RYDQ~RVQRYX70(GRWYiUDM~REGREQH
ako v SUtSDGH 70( DM QLHNWRUp DOãLH Y\EUDQp SUREOpP\ ] oblasti teórie a
metodológie eWQROyJLHNWRUpVLSRþDVYêXþERYpKRREGRELDVHPHVWUDSRVOXFKiþL
individuálne volia ako témy svojich seminárnych prác. Napokon ešte pripoPHPHåHSUHGORåHQiNRQFHSFLDYêXþE\WHRUHWLFNR-metodologických disciplín
na KEaE sa realizuje v základnom štúdiu magisterského študijného programu,
þLåH GH IDFWR Y prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.), v ktorom je odborný profil absolventa v rámci získavania teoretických vedomostí vymedzený
z KDGLVND DNUHGLWDþQêFK SRGPLHQRN ]YOiGQXWtP ]iNODGQêFK ]G{UD]XMHPH
záklDGQêFKWHRUHWLFNêFKYêFKRGtVNYODVWQpKRYHGQpKRRGERUX$åYRY\ããtFK
VWXSRFKY\VRNRãNROVNpKRãW~GLDWHGDY hlavnom štúdiu magisterského študijného programu, de facto v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) a
najmä v WUH"RP GRNWRUDQGVNRP VWXSQL vysokoškolského štúdia (PhD.), je odborný profil absolventa stanovený, v rámci získavania teoretických vedomostí,
zvládnutím najnovších teoretických a metodologických trendov vlastného vedného odboru, ako aj trendov v SUtEX]QêFK VDPR]UHMPH SRGD SUtVOXšnej špecializácie) vedných disciplínách 1D LFK ]iNODGH Pi QDFKiG]D" D SULQiãD"
vlastné vedecké riešenia skúmaných problémov z oblasti záujmu našej vednej
GLVFLSOtQ\=QDPHQiWRåHSUHGORåHQiNRQFHSFLDYêXþE\WHRUHWLFNR-metodolo52
gických disciplín na KEaE je len istým základom a v závislosti od individuálQ\FK SRåLDGDYLHN SRVOXFKiþRY YR Y\ããtFK URþQtNRFK þL Xå KODYQpKR DOHER
GRNWRUDQGVNpKRVWXSDY\VRNRãNROVNpKRãW~GLD EXGHPRåQpQDWRPWR]iNODGH
VWDYD"
3UHGXNRQþHQtPSUtVSHYNXRSUREOHPDWLNHYêXþE\Vamostatných teoretickoPHWRGRORJLFNêFK GLVFLSOtQ QD .(D( VSRPHPH HãWH DVSR QLHNRNR IDNWRY
NWRUpVDVWULNWQHY]DWpQHYLDåXOHQN predmetnej problematike, ale o ktorých sa
v ãLUãtFK RGERUQêFK NUXKRFK YãHREHFQH YLH OHQ YHPL PiOR HYHQWXiOQH QLþ
NHåHVD skôr udejú v DNRPVL]iNXOLVtQDSULHNWRPXMHYKRGQpLFKXYLHV"DE\L
þORYHNNWRUêQLHMHSULDPRVSlWêV univerzitným prostredím bol ako-tak oboznámený aj s QLHNWRUêPLRNROQRV"DPLNWRUpP{åX]QDþQêPVS{VRERPRYSO\YRYD" SULHEHK IOH[LELOLWX YDULDELOLWX ED L NYDOLWX YêXþE\ 8å Y úvode príVSHYNX VPH XYLHGOL åH SUH]HQWRYDQi NRQFHSFLD WHRUHWLFNR-metodologických
GLVFLSOtQ EROD SUHGORåHQi Y URNX DNR þDV" SRGNODGRY ] navrhovaných
Y\XþRYDQêFK GLVFLSOtQ QD .(D( Y UiPFL DNUHGLWDþQpKR NRQDQLD SULþRP SUi
ãWXGLMQêFK GLVFLSOtQiFK 70( D 70( EROR VWDQRYHQp åH EXG~ SUHELHKD"
v WUH"RPURNX]iNODGQpKRãW~GLDPDJLVWHUVNpKRãWXGLMQpKRSURJUDPXYRIRUPH
prednášok a seminárov, v NRQNUpWQRP SRþWH KRGtQ SUHGQiãRN D KRGtQ
seminárov za jeden semester. Vo februári 2004, teda tri roky po odovzdaní
SUHGPHWQêFK SRGNODGRY NUiWNR SUHG ]DþLDWNRP OHWQpKR VHPHVWUD DNDGHPLFkého roka 2003/2004, však bolo jednotlivým katedrám Univerzity Konštantína
Filozofa v 1LWUHR]QiPHQpåHYêXþERYpREGRELHOHWQpKRVHPHVWUDVDSUHWUetí
URþQtN ]iNODGQpKR ãW~GLD PDJLVWHUVNpKR ãWXGLMQpKR SURJUDPX VNUDFXMH
z GYDQiV"WêåGRYpKR QD GHVD"WêåGRYp QD þR DOH QHERO åLDGQ\ SHGDJRJLFNê
pracovník vopred upozornený pri vypracúvaní podkladov k jednotlivým študijným disciplínám. Konkrétne v praxi tR ]QDPHQi åH RVQRY\ – ktoré boli a sú
UR]SUDFRYDQpQDGYDQiV"VDPRVWDWQêFKWpPDNWRUpEROLQHY\KQXWQRXV~þDV"RX
vyššie zmienených podkladov (odovzdaných v roku 2001) – všetkých študijQêFKGLVFLSOtQY\XþRYDQêFKY WUH"RPURþQtNX]iNODGQpKRãW~GLDPDJLVWHUského
ãWXGLMQpKRSURJUDPXY\SUDFRYDQpQDSUHVQHVWDQRYHQêSRþHWWpPVDPDM~SRVOXFKiþRP SUH]HQWRYD" Y VNUiWHQRP þDVH $N SULKOLDGQHPH DM QD SRPHUQH
]QDþQpPQRåVWYR ãWiWQ\FKþL FLUNHYQêFKVYLDWNRYSRþDVYêXþERYpKRREGRELD
QHUD]VDVWiYDåHS{YRGQHVWDQRYHQêUR]VDKGYDQiV"WêåGRYHMYêXþE\MHQXWQp
YWHVQD" GR GHYLDWLFK DOHER L PHQHM WêåGRY D S{YRGQH VWDQRYHQê UR]VDK
YêXþE\ VD UHGXNXMH R MHGQX ãWYUWLQX DOHER L YLDF .YDQWLWDWtYQH REPHG]HQLH
YêXþE\QLHOHQåHQHSULVSLHYDN FHONRYHMNYDOLWHY\XþRYDFLHKRSURFHVXDOHP{åH
PD" L QHPDOê YSO\Y QD LQIRUPDþQê REVDK SUHGNODGDQê Y rámci predmetných
študijných disciplín, ktorý je z XYHGHQpKRG{YRGXSRFKRSLWHQHWDNLVWRUHGXNRvaný.
DOãtPIDNWRPMHSUREOpPW]YQH-)flexibility a (ne-YDULDELOLW\YêXþE\MHGnotlivýcKãWXGLMQêFKGLVFLSOtQ6DPR]UHMPHWHQWRSUREOpPVDQHWêNDOHQYêXþby teoreticko-PHWRGRORJLFNêFKGLVFLSOtQDWLHåQLHLED.(D(UHVSHNWtYHãLUãLH
nie len Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ale týka sa de facto všetkých
53
slovenských univerzitno-edukaþQêFKSUDFRYtVN2þRNRQNUpWQHLGH"2EþDVVD
v RGERUQêFKSXEOLNiFLiFKREMDYXM~ LQIRUPiFLHåHYêXþEDMHGQRWOLYêFKãWXGLMných disciplín je na našich univerzitno-HGXNDþQêFKSUDFRYLVNiFKY porovnaní
VR]DKUDQLþQêPL]QDþQHQHSUXåQiPiORVDPHQLDFDDåPLPRriadne strnulá. Po
SR]RUQRPSUHþtWDQtSUHGFKiG]DM~FHMWH[WRYHMSDViåHMHYFHONXSRFKRSLWHQpåH
þDV NWRUê XSO\QLH PHG]L Y\WYRUHQtP NRQNUpWQHM RVQRY\ WHM-ktorej študijnej
disciplíny, jej schválením v UiPFLDNUHGLWDþQpKRNRQDQLDDQiVOHGQêP]DUDGHním do v\XþRYDFLHKRSURFHVXMHYVNXWNXUR]VLDKO\SULþRPGDQpREMHNWtYQ\PL
IDNWRUPL ]DSUtþLQHQp þDVRYp UR]SlWLH P{åH X þORYHND PHQHM ]DVYlWHQpKR GR
WRKWRSURFHVXY\YROiYD"GRMHPåHYêXþEDMHGQRWOLYêFKãWXGLMQêFKGLVFLSOtQMH
R]DMQHSUXåQiQHPHQQiDåVWUQXOi,VWHåHYåG\VDGDM~GRWHM-ktorej študijnej
GLVFLSOtQ\YVXQ~"DMQDMQRYãLHSR]QDWN\RGDQHMSUREOHPDWLNH–þRYåG\]iYLVt
]iYLVHOR D DM EXGH ]iYLVLH" RG RVREQRVWQpKR D RGERUQpKR UDVWX NRQNUpWQHKR
Y\XþXM~FHKR – DOH SUHGVD OHQ GDQê UiPHF YêXþE\ MH GH IDFWR SHYQH XUþHQê
QLHNRNRURNRYYRSUHGDPiVDSRGDVWDQRYHQêFKSUDYLGLHODMþRQDMSUHVQHMãLH
GRGUåLDYD"7RQDSRNRQQHUD]Y\åDGXM~DMSRVOXFKiþLNWRUtSR]RUQHVOHGXM~þL
VDQDKRGLQiFKR]DMQDSDM~NRQNUpWQHLQIRUPDþQpREVDK\MHGQRWOLYêFKãWXGLMných disciplín tak, ako je to uvedené v študijných programoch. A navyše, ako
SHUOLþNX N SUREOHPDWLNH W]Y ]QtåHQHM YDULDELOLW\ D IOH[LELOLW\ YêXþE\ P{åHPH
XYLHV" NRQNUpWQ\ SUtNODG ] praxe. Študijný program pre nedávno nastúpivších
prvákov (september 2004) je, a to nielen na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre, zafixovaný aj v elektronickom systéme, v $NDGHPLFNRPLQIRUPDþQRP
V\VWpPHDQHPRåQRKRPHQL"7R]QDPHQiåHSUHSRVOXFKiþRYQDVWXSXM~FLFK
GRSUYpKRURþQtNDY DNDGHPLFNRPURNXMHWiWRYêXþEDIL[RYDQiDå
do akademického roku 2008/2009. Ak podklady k viacerým študijným disciplínám boli vypracované ešte minulý rok v UiPFLDNUHGLWDþQpKRNRQDQLD]QDPHQi
WRåHPHG]LY\WYRUHQtPNRQNUpWQHMRVQRY\ãWXGLMQHMGLVFLSOtQ\DMHMSUH]HQWiciou napríklad v SLDWRP URþQtNX Y URNX XSO\QLH FHOêFK GOKêFKãHV" URkov…
1D]iYHUSUtVSHYNX]QRYD]G{UD]XMHPHåHY tu prezentovanom rozsahu a
orientácii prebieha YêXþEDOHQGUXKêDNDGHPLFNêURN-HMNRQFHSFLXXVNXWRþRYDQ~ Y základnom štúdiu magisterského študijného programu (v prvom
stupni vysokoškolského štúdia) chápeme v ]P\VOHY\PHG]HQêFKDNUHGLWDþQêFK
podmienok ako zvládnutie teoreticko-metodologického fundamentu nášho
YHGQpKR RGERUX QD NWRURP EXGH PRåQp Y DOãtFK VWXSRFK Y\VRNRãNROVNpKR
ãW~GLD VWDYD" 3ULWRP RSDNXMHPH åH DNpNRYHN ]KRGQRFRYDQLH GRVDKX D SRGLHOXYêVOHGNRYSUHGORåHQHMNRQFHSFLHQDSULSUDYHQRV"SRVOXFKiþRY.(D(QD
DOãLH SRWHQFLRQiOQH RGERUQp S{VREHQLH Y našom vednom odbore je
v V~þDVQRVWL YVNXWNX PLPRULDGQH SUHGþDVQp $Np NRQNUpWQH RYRFLH YêXþED
teoreticko-PHWRGRORJLFNêFK GLVFLSOtQ SRVOXFKiþRP .(D( SULQHVLH SUHXNiåH
þDV
54
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Muzeológia vo výuþEovom programe etnológie v V~þDVQRVWL
Ladislav Mlynka
.
~þRYpVORYiPX]HROyJLDãWXGLMQêSURJUDPNRQFHSFLD
Keywords: museology, study programme, conception
Article theme is museology teaching as a part of ethnology study programme.
Established on preceding conceptions of ethnomuseologic teaching, explains aims and
intentions of present teaching conception linked with broad heritologic and universal
museologic concept. In article is said about direction of lectures, content of seminars
and aims of museum praxis. Values niveau and forms of co-operation with museums.
Points at critical words to study programme and at changes made in museology study
conception which were affected by actual social conditions.
Muzeológia vo vêXþEHQiURGRSLVX
9êXþED HWQROyJLH UHVS QiURGRSLVX þL HWQRJUDILH D IRONORULVWLN\ Pi Xå
svoju vyše 80-URþQ~KLVWyULXSRþDVNWRUHMVDIRUPRYDODMHMãSHFLILFNiWYiUMHGLQHþQRV"DRULJLQDOLWDY ~]NHMVSRMLWRVWLVRV~GREêPLVSRORþHQVNR-politickými
podmienkami v rámci štátu a jeho školskej politiky, ale aj v interakcii so svetom vedy na Slovensku i v VSRORþHQVWYH HXUySVN\FK XQLYHU]tW 0RåQR WHGD
KRYRUL"RYODVWQHMWUDGtFLLãWXGLMQpKRRGERUXVRYãHWNêPLSR]LWtYQ\PLDQHJDtívnymi dimenziami tohto pojmu. K YêUD]QêP þUWiP UHVS ]QDNRP ãW~GLD HWnológie –QiURGRSLVXSDWUtMHMRULHQWiFLDQDSRWUHE\P~]HMQHMSUD[HDMNHRSl"
s dôrazom na rôznu mieru intenzity v SULHEHKXXSO\QXOêFKURNRY=DNODGDWHské osobnosti národopisu ako univerzitného odboru medzivojnového obdobia
(vznik odboru sa datuje do rokuEROLXGLDRULHQWRYDQtQDULHãHQLHSUDNtických problémov doby a na aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. To
platí tak o osobe Karla Chotka, ale predovšetkým Antonína Václavíka, spolupracovníka s múzeami v Bratislave a v Martine, ktorý bol spoluautorom expozície Slovenského národného múzea v Martine roku1938 (Halmová 2000: 147–
D DXWRURP VSULHYRGFX SR P~]HX þL 9LOpPD 3UDåiND NWRUê SUDFRYDO
v Slovenskom vlastivednom múzeu v Bratislave a v 30. rokoch externe prednášal základy terénneho národopisného výskumu. V povojnovom období významnú úlohu pri formovaní univerzitného štúdia zohráva Rudolf Bednárik,
SUHGYRMQRXNXVWyG6ORYHQVNpKRQiURGQpKRP~]HDDMHKRGOKRURþQêVSROXSUDcovník (Michálek 1998: 112–117, Halmová 1993: 221–223). Bednárikova
orientácia na prejavy materiálnej kultúry a výtvarného umenia je všeobecne
55
]QiPD0HQHM]QiPRXMHVNXWRþQRV"åHXåYURNRFKSUHGQiãDOQDRGERUH
QiURGRSLV PX]HROyJLX -iQ +DQXãLQ YWHGDMãt ULDGLWH 6ORYHQVNpKR národného
múzea v Bratislave. Zameranie jeho muzeologických prednášok poznám len
z ústneho podania, resp. odvodené dedukciou z jeho publikovaných muzeologických štúdií (Chlebana 1990: 617–619, Mlynka 2000: 229–231).
=iVOXKRX VSRPHQXWêFK NROHJRY DOH DM alších etnografov, pôsobiacich
v múzeách, najmä Štefana Apáthyho, Michala Markuša, Jána Komu, Ondreja
Polonca, ale aj Josefa Beneša, sa sformovala etnografická muzeológia na SloYHQVNX7HQWRJHQHUDþQêSRWHQFLiOY\YUFKROLOY ãHV"GHVLDW\FKURNRFKSUHORPRvým zborníkom „Národopisná práca v múzeách na Slovensku“.1 Tým výraznou
mierou prispel aj k vytvoreniu základov všeobecnej muzeológie, ktorú v þHVNRslovenských podmienkach od 60. rokov 20. VWRURþLDSUHGVWDYRYDODW]YSUDåVNi
a brnenská muzeologická škola.2 -HSUHWRSUt]QDþQpåHSUL]URGH]ERUQtNDVWiO
âWHIDQ0UXãNRYLþDDXWRUVN\SULVSHODMPODGê,JRU.ULãWHN3 Š. 0UXãNRYLþQHskôr nadviazal na uvedené zásadné muzeologické dielo a s kolektívom pracovníkov Slovenského národného múzea v Martine pripravil známu odborno-meWRGLFN~ SUtUXþNX (WQRPX]HROyJLD 7HyULD PHWRGROyJLD SUD[ 610 0DUWLQ
+HVORYLWH E\ VRP HãWH SULSRPHQXO åH N vedcom, ktorí prispeli
k formovaniu tzv. všeobecnej muzeológie na Slovensku patria, prirodzene, aj
neetnológovia, ako napríklad Ladislav Šášky, Anna Gregorová, autorka monografie Múzeá a múzejníctvo (Gregorová 1984), základy literárnej muzeológie
SRORåLO0LãR$.RYiþY SUtURGQêFKYHGiFK,OMD2NiOLDOHLDOãtDXWRUL4
Koncepcia muzeológie v rámci študijného odboru etnológia
Vrátim sa však k muzeológii ako študijnému predmetu, resp. v V~þDVQRP
kreditovom systéme kurzu v rámci študijného odboru etnológia. Tá sa stala
VWDELOQRXV~þDV"RXYêXþEových programov od polovice 70. rokov 20. VWRURþLD
]DEH]SHþRYDOMXH[WHUQHâ 0UXãNRYLþ$NRXþHEQ~SRP{FNXXQLYHU]LWDY\GDOD
aj jeho skriptá Etnografická muzeológia, s podtitulom Vznik a vývoj muzeálQHKR KQXWLD QD 6ORYHQVNX YR Y]"DKX N þHVNêP NUDMLQiP GR roku 1945 (UK
%UDWLVODYD V 9êXþED SUHELHKDOD Y GåNH VHPHVWHU Y priebehu 3.
URþQtNDãW~GLD7DNDNRVLWRYHNiþDV"DEVROYHQWRYãW~GLDQiURGRSLVXVWUHGQHM
generácie dobre pamätá, Š. 0UXãNRYLþVDY prednáškach venoval predovšetkým
1
K WpPH IRUPRYDQLD VD PX]HROyJLH D MHM Y]"DKX N etnológii pozri aj príspevok Z. Z. Stránského
Ä9]WDKPX]HRORJLHDQiURGRSLVQpKRPX]HMQLFWYt³0~]HXPþV 10–12
2
V 3UDKHEROLMHMSUHGVWDYLWHPL najmä J. Neústupný, J. Špét, J. Beneš, v Brne J. Jelínek a najmä Z.
Z. Stránský, pozri aj Mlynka 1999: 92.
3
â0UXãNRYLþY\NRQiYDOIXQNFLXULDGLWHD(WQRJUDILFNpKRP~]HD610Y Martine (1963–1975) a
QiVOHGQH GR URNX ULDGLWHD 61* Y Bratislave, I. Krištek bol pracovníkom Etnografického
múzea SNM od roku 1959, v rokoch 1975–YRIXQNFLLULDGLWHD
4
Ako špecializovaná muzeológia sa na Slovensku okrem etnomuzeológie chápe aj literárna
muzeológia a novšie i ekomuzeológia.
56
historickým súvislostiam múzejného hnutia u nás, s akcentom na druhú poloYLFXVWRURþLDDY úzkej väzbe na vývoj národopisnej vedy. V úvode prednáãRN VD YHQRYDO WHyULL P~]HMQHM SUiFH D NODVLILNiFLL SUDPHRY RVWDWQp YVWXS\
venoval podrobnej historiografii múzejného fenoménu v jednotlivých európVN\FK NUDMLQiFK SRþQ~F $QJOLFNRP 1HPHFNRP 3RVNRP Då SR MHGLQHþQp
Vatikánske múzeá. Na základe obsahu prednášok bola na konci semestra
VN~ãND 6~þDV"RX SUtSUDY\ VD VWDOD L SUD[ Y múzeu, vykonávaná kolektívne
v múzeu v Martine.5
Po roku 1989 prednáška z muzeológie zostala v XþHEQRPSOiQHHWQRJUDILHD
folNORULVWLN\H[WHUQHMX]DEH]SHþRYDO3HWHU0DUiN\NWRUêY\SUDFRYDOMHMNRQFHSFLXDNRW]YVNODGDþN\W MQDMHMUHDOL]iFLLVDSRGLHDOLYLDFHUtSUHGQiãDWHOLD
so svojimi špecifickými témami (cca 6–7 spolupracovníkov). Bola teda postaYHQi ãLUãLH V Ylþãtm dôrazom na témy z oblasti aplikovanej muzeológie a
RFKUDQ\NXOW~UQHKRGHGLþVWYD
Koncepcia kurzu „muzeológia“ od roku 1992
0RMDNRQFHSFLD]DPHUDQLDãW~GLDPX]HROyJLHNWRU~VRPPDOPRåQRV"UHDOL]RYD" SR SUtFKRGH QD NDWHGUX RG ãNROVNpKR URNX Yychádzala
z YODVWQêFKVN~VHQRVWtãWXGHQWDLDEVROYHQWDãW~GLDQiURGRSLVX0DOVRPPRåQRV" ]DåL" D prakticky Y\VN~ãD" PRåQRVWL L PLHUX XSODWQHQLD ]tVNDných
poznatkov v RUJDQL]iFLiFK QD RFKUDQX NXOW~UQHKR GHGLþVWYD NRQNUpWQH
v oblasti ochrany pamiatok i v múzeu. Pri príprave som sa oboznámil s XåVSRmenutými predchádzajúcimi koncepciami muzeológie ako študijného prograPX 9HPL PL SRPRKOL VNULSWi Z. Z. Stránského Úvod do muzeologie (Brno
1972),6 v NWRUêFKV~SXEOLNRYDQpYWHGDMãLHNRQFHSFLHYêXþE\PX]HROygie ako
študijného odboru takpovediac z celého sveta (s. 15–25), vrátane študijného
programu Medzinárodnej rady múzeí ICOM (s. 20). Neskôr som sa dostal aj ku
NRQFHSFLiPãW~GLDPX]HROyJLHQDLQêFKXQLYHU]LWiFK.UDNRY2SDYDXEDna), najviac ma však ovplyvnil profil štúdia muzeológie na univerzite v Brne,
ktorá bola aj dlhodobo profilovaná ako samostatný študijný odbor a akceptovaná v západoeurópskych muzeologických kruhoch. Z KDGLVNDUR]VDKXãW~GLD
som kurz postavil ako dvojsemestrový, v kombinácii prednáška/seminár a spojený s muzeálnou praxou v GåNH GQt 6~þDV"RX þL VN{U GRSOQNRP ãWXGLMQpKRSURJUDPXPDODE\"DMH[NXU]LDSR6ORYHQVNXH[NXU]LHVDSRroku 1989
z ILQDQþQêFKG{YRGRYQHRUJDQL]RYDOL= NRQFHSþQpKRDREVDKRYpKRKDGLVND
5
0RMD RVREQi VN~VHQRV" V kolektívnou praxou v Martine – okrem odborných prednášok
ctihodných bradatých pánov z múzea a šarmantných dám, ktoré nás zasvätene uvádzali do
„múzejnej prózy“ sa s SUD[RXVSiMDODDMLVNULYiSRp]LDVSRORþHQVNpKRåLYRWDNWRUêVPHWDPYLHGOL
6
Doplnené vydania skrípt Z. Z. Stránského vyšli neskôr pod názvom Úvod do studia muzeologie.
Brno 1980, 1984, 2000. Na Slovensku vydal nové skriptá: STRÁNSKÁ, E. – STRÁNSKÝ, Z. Z.:
Základy štúdia muzeológie. Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica 2000.
57
bol podstatnou zmenou prechod od úzko zameranej etnografickej muzeológie
k všeobecnej muzeológii, resp. k muzeológii v širšom, heritologickom chápaní,7 v NWRURPE\GRVWDODYlþãtSULHVWRUDMSUREOHPDWLNDRFKUDQ\SDPLDWRNDNR
Yê]QDPQHM V~þDVWL NXOW~UQHKR GHGLþVWYD 2EODV" P~]HMQtFWYD D SDPLDWNRYHM
VWDURVWOLYRVWL MH SR]QDþHQi VSRORþQêP KLVWRULFNêP YêYLQRP organizáciou a
riadením ako blízkych odborov v VIpUHNXOW~U\DOHWLHåDQDORJLFNêPLIXQNFLDPL
a problémami (napríklad evidencia a dokumentácia, metódy ochrany a obnovy
KPRWQHMSRGVWDW\SDPLDWRNSULQFtS\SUH]HQWiFLHDSRG$NRV~þDVWLKPRWQpKR
NXOW~UQHKR GHGLþVWYD VD OtãLD ] KDGLVND ÄKQXWHQRVWL³ NHåH KQXWHQp SDmiatky sú dominantne chránené ako zbierkové predmety v múzeách, nehnuWHQpSDPLDWN\DNRNXOW~UQHSDPLDtky v rámci ochrany pamiatok. V teoretickej
rovine ide o dva podobné aspekty: aspekt muzeality, ktorý vyjadruje zvláštny
Y]"DK þORYHND N UHDOLWH DWULE~W\ L QRVLWHRY WRKRWR Y]"DKX DNR NXOW~UQHM KRGnoty (Stránská – Stránský 2000: 61–63) a aspekt monumentiW\þLåHSDPLDWNRYRVWLDNRãSHFLILFNpKRY]"DKXRGYtMDM~FHKRVD] KLVWRULFNpKRYHGRPLDþORYHND
] YHGRPLD GHMLQQRVWL -HKR DWULE~WRP MH DM Y]"DK N pôvodnému prostrediu paPLDWN\DNRÄQHQDKUDGLWHQHMRQWRORJLFNHMKRGQRWH]DNODGDM~FHMY]"DKþORYHND
a sveta“ (Richter 1970: 18).
3RGDP{MKRQi]RUXQRYêPSUYNRPERODDMVQDKDGD"YêYRMPX]HROyJLHX
nás do širšieho medzinárodného kontextu, najmä prostredníctvom informácií o
Medzinárodnej rade múzeí (ICOM) a jej výboroch,8 DNR DM W]Y SULGUXåHQêFK
organizáciách, z ktorých je zrejme najznámejšia Asociácia európskych múzeí
v prírode,9 DOH DM 0HG]LQiURGQi RUJDQL]iFLD SUH SRQRKRVSRGiUVNH P~]Hi
AIMA, kde aktívne pôsobí napríklad Slovenské SRQRKRVSRGiUVNH P~]HXP
v NitreDDOãLHRUJDQL]iFLH
ICOM prijal o.i. napríklad svoj Štatút ICOM (roku YHPL ]iYDåQê
dokument Etický kódex povolania (roku 1986),10 vydáva bulletin ICOM
1(:6 D DOãLH PDWHULiO\ 9 roku 1982 boli súborne publikované medzinárodné dohovory a charty partnerskej organizácie UNESCO, Medzinárodnej
rady pre pamiatky a sídla ICOMOS.11 Ako dôsledok dohôd Helsinskej
7
HeritologickpFKiSDQLHPX]HROyJLHSUHVDG]RYDOFKRUYiWVN\EiGDWH7RPLVODYâRODRG roku1972,
EOLåãLHSR]UL:DLGDFKHU6WUiQVNi– Stránský 2000: 50, 84.
8
Ide napríklad o Medzinárodný výbor pre národopis – ICME, pre muzeológiu – ICOFOM, pre
regionálne múzeá – I&5DWFHONRYHYêERURY3R]UL 0~]HXPþ 3, s. 71–72.
9
-HM þOHQRP MH RG URNX ÒQLD P~]Ht Y SUtURGH QD 6ORYHQVNX R þR VD ]DVO~åLO KODYQH 0
Kiripolský a dnešný predseda Únie M. Sopoliga.
10
Publikovaný bol v þDVRSLVH 0~]HXP þ V –76, doplnené vydanie pozri Múzeum
þ– príloha.
11
â8-$129È 2 (G 2FKUDQD SDPLDWRN 0HG]LQiURGQp GRKRYRU\ RGSRU~þDQLD FKDUW\ D
UH]RO~FLH Òâ36 %UDWLVODYD V QD SUiFX QDGYl]XMH 2FKUDQD NXOW~UQHKR GHGLþVWYD
v medzinárodných dokumentoch ICOMOS. 1. Diel –&KDUW\DRGSRU~þDQLD,&20266ORYHQVNR
Bratislava 2002, 112 s.
58
konferencie o spolupráci v Európe (roku1975) a s QiVWXSRP JRUEDþRYRYVNHM
éry v 2. poloviciURNRYVWRURþLDVDSUHGVDOHQUR]ãtULOLNRQWDNW\VRVYHWRP ÄNDSLWDOLVWLFNHM FXG]LQ\³ þR VD Srejavilo napríklad aj v SXEOLNDþQHM þLQQRVWLþDVRSLVX0~]HXPDWêPXDKþLORUHDOL]iFLXPRMLFK]iPHURY12 Myslím aj
QD DKãLX GRVWXSQRV" RGERUQHM OLWHUDW~U\ D EXGRYDQLH NQLåQLFH NDWHGU\ NWRU~
som dostal po príchode na fakultu v roku QDVWDURV"13
NáSODãWUXNW~UDNXU]X
Obsah prednášok som vymedzil do ôsmich základných okruhov problémov:
Úvod do muzeológie – muzeológia ako veda, terminológia; Dejiny múzejníctva
a muzeológie u nás a vo svete, ICOM; Typy múzeí a galérií, ich štruktúra, legislatíva; Základy muzeológie – teoretická muzeológia; Špeciálna muzeológia
– etnomuzeológia; Národopisné múzeá a múzeá v prírode; Muzeografia – apliNRYDQiPX]HROyJLD2FKUDQDNXOW~UQHKRGHGLþVWYDDNXOW~UQHSDPLDWN\OHJLVlatíva, organizácia, medzinárodné dokumenty. Rozšírenie obsahu prednášok
VRPSUHPLHWROGRR]QDþHQLDSUHGPHWXDNRÄPX]HROyJLDDKHULWROyJLD³146~þDV"RX ~YRGX MH YVWXS R Yê]QDPH D SRVODQt SUHGQiãRN ] PX]HROyJLH NGH RNUHP
REMDVQHQLD ]P\VOX ãW~GLD VD SRVOXFKiþRY VQDåtP QDGFKQ~" SUH SR]QiYDQLH D
prácu v múzeu.153RN~ãDPVDLFKSULSUDYL"QDPRåQêãRNY\SOêYDM~FL] iného
SRVODQLDDFLHRYSUiFHYP~]HXRGOLãQHMPHWRGLN\SUiFHY inštitúciách aplikoYDQHMYHG\DQXWQRVWLDNFHSWRYD"LQpOHJLVODWtYQHSURVWUHGLH]iNRQ\Y\KOiãN\
ãWDW~WRUJDQL]iFLHDW/egislatíva podstatným spôsobom determinuje pôsobeQLH VYRMLFK SUDFRYQtNRY LQãWLW~FLH PDM~ ]QDþQH odlišné priority ako je tomu
v REODVWLW]YþLVWpKR]iNODGQpKRYêVNXPX
=iURYH VRP VD XVLORYDO SRVXQ~" ãW~GLXP PX]HROyJLH N praktickým cieRP RNUHP QHSUavidelného oboznamovania so systémom evidencie, dokuPHQWiFLH NRQ]HUYiFLH ]ELHUNRYêFK SUHGPHWRY VRP SRORåLO YHNê G{UD] QD
PHWRGLNXSUtSUDY\DQDMPlKRGQRWHQLDYêVWDYDH[SR]tFLtNWRUpSRYDåXMHP]D
XåLWRþQp DM SUH WêFK DEVROYHQWRY NWRUt QHEXG~ SUDFRYD" v múzeu. Osvojenie
12
V UHGDNFLL þDVRSLVX 0~]HXP SUHGRYãHWNêP ]iVOXKRX YêNRQQHM UHGDNWRUN\ 0iULH 5LKiNRYHM
LQIRUPiFLH R ,&20 SUtVSHYN\ ]DKUDQLþQêFK PX]HROyJRY UR]KRYRU\ 3UtQRVRP ERO Y tomto
smere nepochybne aj vznik samostatných Národných komitétov ICOM a ICOMOS v roku 1993.
13
Obnovili sme výmenu publikácií so SNM-Etnografické múzeum v Martine a skompletizovali
]iNODGQpHGLþQpUDG\NQtKY 610SUHMDYLODYHNpSRFKRSHQLHD~VWUHWRYRV"YHG~FD9\GDYDWHVWYD
SNM Dr. B. Egyházy-Jurovská, na Pamiatkovom úrade Dr. V. Plávková.
14
Popri prednáškach muzeológie v UiPFLãWXGLMQpKRRGERUXHWQROyJLD]DEH]SHþRYDODQDãDNDWHGUD
RGURNXEDNDOiUVNHH[WHUQpãW~GLXPPX]HROyJLHDNXOW~UQHKRGHGLþVWYD1D bakalársku formu
ãW~GLD PX]HROyJLH VPH ]tVNDOL DNUHGLWiFLX L SRGD QRYpKR Y\VRNRãNROVNpKR ]iNRQD JDUDQWRP MH
doc. M. Paríková. Pozri aj Mlynka 2000:19–21.
15
K otázkam etnomuzeológie som sa v WRP þDVH Y\MDGULO Y príspevku Výuka etnomuzeológie:
Yê]QDPV~þDVQêVWDYDSHUVSHNWtY\0~]HXPþ 2, s. 24–WXMHDMVWD"RÄS{YDERFK
muzeológie“ na s. 25.
59
PHWRGLN\SUHYHUXMHPMHMDSOLNiFLRXQDSRV~GHQLHVSRORþQHQDYãWtYHQêFKYêVWDY
a expozícií v rámci seminárov formou kritických esejí, kvázi recenzií.
V SRVOHGQRPREGREtWRERODYHNiPHG]LQiURGQiYêVWDYD6WUHG(XUyS\RNROR
roku 1000 na Bratislavskom hrade (roku 2002), výstava Gotika v Slovenskej
národnej galérii (2004), expozícia Klenotnica v 610 QD +UDGH þL QDSRVOHG\
v októbri 2004 Slovensko – jednota z rozmanitosti.16
5LHãLOVRPLGLOHPXþLPiE\"ãW~GLXPHãWHYRYlþãHMPLHUHRULHQWRYDQp na
SUDNWLFNp þLQQRVWL 9 múzeách na Slovensku pracovalo do roku 1989 najviac
absolventov štúdia etnológie, v roku 1989 konkrétne zamestnávali slovenské
P~]HiDåHWQROyJRY3RUHYRO~FLLY QRYHPEULVDDMSRþW\SUDFRYQtNRY
P~]Ht]QDþQHUHGXNRYDOLDOe po zhruba 10 rokoch regresu a stagnácie zrejme
QDVWDOR RåLYHQLH 1DY\ãH Y]QLNOD SRWUHED QDKUDGL" WêFK RGERUQêFK SUDFRYQtkov, ktorí odišli do dôchodku. Riaditelia viacerých múzeí sa na nás obracali
s SRåLDGDYNRXRGSRUXþL"DEVROYHQWRYãW~GLDQDLFKSUDFRYisko, záujem o prácu
v P~]HiFK ]R VWUDQ\ SRVOXFKiþRY ERO YãDN PLQLPiOQ\17 Základným probléPRPMH]UHMPHPDOiILQDQþQiDWUDNWtYQRV"SUiFHY P~]HiFKSRVOXFKiþLVDVN{U
orientujú na lepšie platenú prácu mimo odboru. Napriek tomu viac ako 10 absolventov našej katedry nastúpilo v posledných rokoch do slovenských múzeí,
DMNHVDWXGOKRÄQH]RKULDOL³DGOKãLH]RVWDODSUDFRYD"DVLSRORYLFD] nich.
2Wi]ND þL NY{OL FFD % absolventov, ktorí nastúpia do múzeí, resp. sféry
RFKUDQ\ NXOW~UQHKR GHGLþVWYD WUHED RULHQWRYD" ãW~GLXP DM QD WUpQLQJ SUDNWLFNêFK]UXþQRVWtMHVWiOHRWYRUHQiâNRODWDNpWRSULHVWRU\QHPiDLFK]ULDGHQLDþL
~GUåEDE\EROLSUtOLãQiNODGQp180RåQRV"RER]QiPL"VDV SUDNWLFNêPLþLQQRV"DPL Y NRQ]HUYiWRUVNêFK DOHER YêVWDYQtFN\FK GLHODFK P~]Ht SUtSadne
v reštaurátorských ateliéroch pamiatkárov je v V~þDVQRP PRGHOL ãW~GLD SRþDV
GYRFK VHPHVWURY Y\XåLWHQi VN{U VSRUDGLFN\ =RVWiYD YãDN KODYQRX V~þDV"RX
PX]HiOQHM SUD[H 5LHãHQtP E\ PRKOR E\" ]DSRMHQLH VD ãNRO\ GR UHiOQ\FK Yêstavných projektov múzeí, ako som to videl napríklad na sesterskej katedre
v XEDQH3UREOpPRPVDSRWRPVWiYDSRV~GHQLHSUiFHMHGQRWOLYFDYÄDQRQ\mite kolektívu“GOKãtþDVRYêKRUL]RQWSUtSUDY\DUHDOL]iFLHYêVWDYSULNWRURP
E\ VD OHQ PiORNWRUê URþQtN GRþNDO DM ILQDOL]iFLH VYRMKR VQDåHQLD D QDSRNRQ
QH]iXMHP P~]Ht R WDN~WR IRUPX VSROXSUiFH 1HGRVWDWRN SUDNWLFNêFK FYLþHQt
NRPSHQ]XMHPDM]DSiMDQtPGRSUHGQiãRNXGt] praxe, ktorí prichádzajú sprostUHGNRYD"VYRMHVN~VHQRVWL] práce v múzeu, nezištne, teda bezodplatne. Konajú
16
Príklady dvoch študentských prác (recenzií výstav), ktoré vznikli v rámci kurzu muzeológie
DXWRUPL V~ SRVOXFKiþt HWQROyJLH /XFLD 2UV]iJRYi 9ODGLPtU 3RWDQþRN SR]UL Y rubrike Správy
WRKWRþtVOD(WQRORJLFNêFKUR]SUiY
17
8å GOKãt þDV VD QiP QHGDUt Y\KRYLH" QDSUtNODG åLDGRVWL ULDGLWHN\ *HPHUVNpKR P~]HD 'U 2
%RGRURYHMNWRUiPi]iXMHPSULMD"DEVROYHQWDãW~GLDHWQROyJLHGRLFKP~]HD
18
Touto cestou sa vydali napríklad kolegovia na odbore muzeológie Filozoficko-prírodovedeckej
fakulty Slezské Univerzity v Opave.
60
sa skôr nepravidelne ako systematicky, v SULHPHUH ÄKRV"XM~FL³ H[WHUQê NRlega za semester.
!DåLVNR VHPLQiURY VSRþtYD RNUHP QiYãWHY\ P~]Ht JDOpULt SUtS SUHGDMQt
VWDURåLWQRVWt –2 návštevy za semester) a hodnotiacich recenzií k nim v práci
s literatúrou a v príprave seminárnych prác na vybranú tému, ktoré potom poVOXFKiþLSUHGQiãDM~IRUPRXUHIHUiWRY6~þDV"RXKRGQRWHQLDVHPHVWUDMHNUiWN\
previerkový test, v druhom semestri aj ústna skúška.
0X]HRORJLFNiSUD[DNRV~þDVNXU]X
Praxe v múzeu, ktoré sa v þDVHP{MKRSUtFKRGXQD.DWHGUXXåQHRUJDQL]RYDOLVDPLSRGDULORREQRYL"DYãDNY LQHMSRGREH.HåHILQDQFLHQDNROHNWtYQH
praxe v 610Y0DUWLQHVDVWDOLPLQXORV"RXSUHãLHOVRPQDIRUPXLQGLYLGXiOQHM
praxe v P~]HX3UD[VDY\NRQiYDODSRSUHGEHåQHMGRKRGHV riaGLWHPLP~]HtQD
základe sprievodného listu katedry, s XUþHQtP MHM RGERUQpKR REVDKX UR]VDKX
(10 dní), a s GiWXPRP QiVWXSX SRVOXFKiþD GR P~]HD $E\ QiNODG\ ãWXGHQWRY
EROL þR QDMQLåãLH PRKOL MX Y\NRQD" Y múzeu v mieste bydliska, resp.
v okresnom sídle múzeD DOHER SRþDV VN~ãREQpKR REGRELD Y Bratislave,
v Mestskom múzeu, v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu,
prípadneMHKRDOãtFKP~]HiFK196OHGRYDOVRPWêPDM]iPHUSRPiKD"XWYiUD"
Y]"DKDEVROYHQWRYN VYRMLPUHJLyQRPD]iURYHSRVN\WQ~"RGERUQ~SUDcovnú
silu múzeám. Nie všetky múzeá to takto pochopili, vyskytovali sa problémy
s ~URYRXRGERUQRVWLDSURIHVLRQDOLW\Y\NRQDQHMSUD[H3RGDQRYHMNRQFHSFLH
prijatej od rokuP{åXSRVOXFKiþLSRURþQtNXVHPHVWULDEVROYRYD"
prax alternatívne, t.j. ako klasickú terénnu prax, alebo prax v múzeu. Muzeálnu
SUD[SRVNRQþHQtNXU]RYPX]HROyJLHP{åXYãDNY\NRQiYD"LEDY troch slovenských múzeách: v Mestskom múzeu v Bratislave (garant Dr. R. Vidová),
v SNM-Etnografickom múzeu v Martine (Dr. A. Gazdíková) a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (Dr. K. %XJDQRYi3RFKRSLWHQHPX]HiOQDSUD[
bola dohodnutá s ULDGLWHPL P~]Ht D Y\NRQiYD VD V ich súhlasom. Obsahová
štruktúra praxe bola vopred prerokovaná a vychádza z našej „objednávky“,
ktorá pokrýva všetk\]iNODGQpRGERUQpþLQQRVWLP~]HD]iURYHMHDMREVDKRP
VSULHYRGQpKR OLVWX SUH VNXSLQX SRVOXFKiþRY .RQNUpWQ\ SOiQ SUD[H SULSUDYt
pracovník múzea, ktorý ju realizuje so svojimi kolegami.20=iURYHVDÄSUDNWLNDQWL³SRGLHDM~QDSOQHQtDNWXiOQ\FK~ORKP~]HD (príprava výstDYDNWLYL]Dþných programov a pod.). Múzeum vydáva absolventom potvrdenie o vykonaní
praxe, v ktorom zhodnotí aj ich prístup k ]YHUHQêP~ORKiP3RVOXFKiþLVLSR19
3RNLD EROL SRVOXFKiþL QD ãWXGLMQRP SRE\WH Y ]DKUDQLþt PRKOL SUD[ Y\NRQD" DM Y tamojších
P~]HiFK7DNpWRSUD[HVDXVNXWRþQLOLQDSUtNODGY Prahe alebo v Krakove.
20
V roku 2003 pripravila kvalitný program muzeálnej praxe Dr. R.Vidová so svojimi kolegami
v Mestskom múzeu v %UDWLVODYH QDY\ãH EH] QiURNX QD KRQRUiU ]D þR LP DM SUL WHMWR SUtOHåLWRVWL
DNXMHP
61
þDV SUD[H YHG~ GHQQtN NWRUê REVDKXMH RNUHP SRSLVX Y\NRQiYDQêFK SUiF DM
správu o priebehu praxe, prípadne problémoch s RXVSRMHQêFK'HQQtNDSRtvrdenie o vykonaní praxe sú podkladom pre získanie kreditov, po starom záSRþWX
DOãRX QRYLQNRX VSRMHQRX V praxou v múzeu, je príprava tzv. postupovej
SUiFHDNRURþQtNRYiSUiFD1D]iNODGHY\NRQDQHMSUD[HSUHGORåLDDEVROYHQWL
odbornú prácu v rozsahu minimálne 40 strán, v NWRUHMDQDO\]XM~þLQQRV"P~]HD
resp. niektorú z MHKR RGERUQêFK þLQQRVWt 3UiFD MH ]DORåHQi QD KRGQRWLDFRP
NULWLFNRP SUtVWXSH SRVOXFKiþD D MHKR ]LVWHQLDFK ]tVNDQêFK SRþDV SUD[H DOH
opiera sa aj o príslušnú literatúru k danej téme (napríklad výstavy a expozície
P~]HD DNWLYL]DþQp SURJUDP\ SUiFD V návštevníkom, ochrana zbierkových
SUHGPHWRY DW 3UH]HQWiFLD SRVWXSRYêFK SUiFMH YHUHMQi V oponentským posúdením pedagóJDD]D~þDVWLRGERUQpKRSUDFRYQtNDP~]HDNWRUêSUD[]DEH]SHþRYDO 1RYLQNRX MH DM VNXWRþQRV" åH ÄPX]HDOL]iFLL³ VYRMLFK SR]QDWNRY VD
nevyhnú ani autori „nemúzejných“ výskumných projektov, teda terénnej praxe,
ktorí výsledky svojej postupovej práce sprostredkúvajú formou „muzeálnej
prezentácie“, hmotnými dokumentmi, na paneloch, vizuálnymi prostriedkami, a
pod., v UiPFLPDOHMDOHVOiYQRVWQHMYHUQLViåH21
'{OHåLWêPGRSOQNRPSUHdnášok a seminárov z muzeológie sú aj exkurzie,
QDNWRUêFKPRåQRY WHUpQHLOXVWURYD"PQRKpSUtNODG\SUtVWXSRYN tvorbe expozícií i prezentácii pamiatok. Po krátkej prestávke na prelome 80. a 90. rokov sa
LFKSRGDULORREQRYL"QDMVN{UDNRMHGQRGRYpQHVN{U ako 5–GRYpSRGXMDWLD
zamerané na územie Slovenska. V SRVOHGQêFK URNRFK VD SRN~ãDPH VWULHGD"
GRPiFHH[NXU]LHVNUiWN\PL]DKUDQLþQêPLYêMD]GPLGRRNROLWêFKNUDMtQýHVNi
UHSXEOLNDþLVN{U0RUDYD5DN~VNR0DDUVNR3RVNR!DåLVNRWUDV\MHSRVtavené na prehliadke významných pamiatok a historických sídiel, tak
mestských ako aj vidieckych, na návšteve múzeí, vrátane múzeí v prírode.
.RQFHSþQRX ]PHQRX MH DNWLYL]iFLD ~þDVWQtNRY H[NXU]LH SRVOXFKiþL VL YRSUHG
pripravia krátky výklad, referát ku konkrétnej ORNDOLWHSDPLDWNHþLUHJLyQXQD
WUDVHH[NXU]LHQD]iNODGHRGSRU~þDQHMOLWHUDW~U\2UJDQL]iFLDH[NXU]LtMHYãDN
VWiOHILQDQþQHQiURþQHMãLDNRPSOLNRYDQHMãLDDEH]SRGSRU\]RVWUDQ\IDNXOW\
Prednosti a problémy muzeológie
Mojím odkazom, posolstvom, ktoUp VD XVLOXMHP WOPRþL" SRVOXFKiþRP MH
LGHD åH SUiFD Y P~]HX P{åH E\" ] KDGLVND XVSRNRMHQLD RGERUQêFK DPEtFLt
DWUDNWtYQDSUt"DåOLYiP{åHþORYHNDQDSD"=iOHåtQDRVREQRVWLþLVDGRNiåH
SUHVDGL" RGERUQH VR VYRMLPL YODVWQêPL SUHGVWDYDPL ]DWUDNWtYQHQLa múzeí pre
návštevníkov, s QRYêP JHQHUDþQêP SRKDGRP 0lynka 1997: 24–25, 1999:
94– =iURYH VD VQDåtP R WR DE\ EROL SULSUDYHQt QD S{VREHQLH Y oblasti
21
Výstavnícke panely nám na prezentáciu výsledkov postupových prác poskytlo Slovenské
národné múzeum v %UDWLVODYHYDNDMHKRULDGLWHRYL'U30DUiN\PX
62
DSOLNRYDQHM YHG\ NGH MH SULRULWRX RSHUDWtYQD þLQQRV" SUL QDSDQt SRVODQLD
múzea. Je predovšetkým nDQLFKþLGRNiåX]PLHV"ÄSRVYlWQêSUDFKP~]HD³D
QDKUDGL" KR ]P\VOXSOQRX SUiFRX V DNWXiOQ\P REVDKRP NWRUê ]DXMPH V~þDVQpKRQiYãWHYQtND7HGDQLHPHQWRURYD"DOHKRDM]DEDYL"DSRXþL"S{VREL"QD
emócie i rácio.
9HNRX YêKRGRX NDWHGU\ MH MHM IXQJRYDQLH v širšom odbornom „zázemí“
ãSHFLDOL]RYDQêFKLQãWLW~FLtQDRFKUDQXNXOW~UQHKRGHGLþVWYDY Bratislave a úzka
spolupráca so SNM v Martine. S kolegami v Martine sme uzavreli dohodu o
VSROXSUiFL NWRUi QiP XPRåXMH YêPHQX OLWHUDW~U\ L UHDOL]iFLX Xå VSRPHQXWHM
odbornej praxe. Podobnú dohodu máme podpísanú aj s JHQHUiOQ\PULDGLWHRP
SNM v %UDWLVODYH NWRUi QiP GiYD PRåQRV" napríklad Y\XåtYD" LFK SULHVWRU\
QDYãWHYRYD"YêVWDYQpSURJUDP\H[SR]tFLHP~]HD$GRWUHWLFHMHWXYHNRU\Vi
dohoda o spolupráci s Pamiatkovým ústavom, dnes Pamiatkovým úradom
v %UDWLVODYH QD ]iNODGH NWRUHM VD GR SUHGQiãRN D FYLþHQt ]DSiMDM~ DM QLHNWRUt
pracovníci úradu, oboznamujú nás so svojimi špecializovanými pracoviskami,
SRVN\WXM~QDYêPHQXYêVOHGN\VYRMHMHGLþQHMþLQQRVWL
Domnievam sa, åH ] XYHGHQpKR MH ]UHMPp åH SUHSRMHQLH YêXþE\ V prácou
v P~]HXMHSRPHUQHãLURNpDLQWHQ]tYQH1HP\VOtPVLåHE\VPHPDOLXUREL"
z NDWHGU\ ÄXþLOLãWH³ PX]HROyJLH UHVS PX]HRJUDILH 9HFRX GLVNXVLH P{åH E\"
WLHå PLHUD ÄHWQRORJLFNRVWL³ V~þDVQpKR ãWXGLMQpKR predmetu. Vychádzam však
z SULQFtSXåHPX]HROyJLDDNRYHGDMHOHQMHGQDDãSHFLDOL]RYDQpVXEGLVFLSOtQ\
XSODWXM~ YãHREHFQ~ WHyULX D PHWRGROyJLX PX]HROyJLH QD ãSHFLILFNê IRQG
]ELHUNRYêFKSUHGPHWRYY\XåtYDM~FSULWRPSRFKRSLWHQHDMPHWRGROyJLXW]Y
podporných, resp. zbierkotvorných disciplín, v QDãRP SUtSDGH HWQROyJLH äH
]DVDQDRSDNVXEGLVFLSOtQ\PX]HROyJLHVDSRGLHDM~QDIRUPRYDQtMHMPHWRGRlógie, platí v SUtSDGHHWQROyJLHGYRMQiVREQHSUHWRåHHWQROyJLDUHVSHWQRJUDILD
stála takpovediac „pri kolísNH³ þHVNR-slovenskej muzeológie, najmä prostredníctvom jej nestora Josefa Beneša (Stránský 9]KDGRP QD VYRMX
SUD[YSRGVWDWQHMþDVWLSUHGQiãRNGRNODGiPDLOXVWUXMHPVYRMYêNODGSUtNODGPL
z QiãKR RGERUX .HåH VD Y kreditovom systéme rozsah kurzu rozšíril v 4.
VHPHVWULQDKRGLQ\SRYDåXMHPV~þDVQêþDVRYêSULHVWRU]DGRVWDWRþQê22
$NWXiOQRVDSHUVSHNWtYDPX]HROyJLH
2Wi]NX þL SRVOXFKiþRY GRVWDWRþQH SULSUDYXMHPH QD SRGPLHQN\ OLEHUiOQHM
WUKRYHM HNRQRPLN\ MH "DåNp MHGQR]QDþQH ]RGSRYHGD" 8VLOXMHP sa sprostredNRYD" LP Qi]RU\ ~VSHãQêFK PDQDåpURY S{VRELDFLFK Y múzeách (P. Maráky –
SNM Bratislava, J. Papco – Múzeum Bojnice, M. ýtå – Múzeum sv. Anton).
Naposledy v roku PDOL QDãL SRVOXFKiþL PRåQRV" SRþX" ÄQDåLYR³ 'U -
22
1D]iNODGHRYHURYDQLDGRSDGXSUHGQiãRNDSULSRPLHQRNDEVROYHQWRYE\PRåQRVWiOR]D~YDKX
SHUVSHNWtYQH]DUDGL"SRSUYRPNXU]HPX]HROyJLHDKHULWROyJLHPX]HiOQXSUD[DGUXKêNXU]GD"DNR
SRYLQQHYROLWHQê
63
3DSFD ULDGLWHD 0~]HD %RMnice, múzea s QDMY\ããRX QiYãWHYQRV"RX D HNRQRPLFN\ VHEHVWDþQpKR23 Okrem toho si v SUtSDGH ]iXMPX VDPL P{åX ]DStVD"
prednášky z PDQDåPHQWX NXOW~U\ NWRUp SRQ~ND NDWHGUD NXOWXUROyJLH QDãHM
IDNXOW\ 6~ WX WLHå LVWp SUHVWtåQH Y]RU\ NWRUp XND]XM~ FHVWX DNR VD PRåQR
v QHSULD]QLYêFKSRGPLHQNDFKV~þDVQpKRP~]HMQtFWYDSUHVDGL"-HWRLGHDRWYRreného múzea, ktoré prijíma podnety z prostredia a reaguje na ne, komunikuje
s YHUHMQRV"RX atraktívnymi výstavami, expozíciami a sprievodnými podujatiami, v interakcii s niYãWHYQtNRP SURVWUHGQtFWYRP DNWLYL]DþQêFK SURJUDPRY
do ktorých zapája aj subjekty zo svojho zázemia.24 Úspešné múzeum spolupracuje v UHJLyQH FH] NOXE\ SULDWHRY P~]HD V REþLDQVN\PL DNWLYLWDPL SRGQLNDWHVNêPL VXEMHNWDPL D QHRGPLHWD DQL SRGXMDWLD NRPHUþQpho charakteru. Nad
chladom konzervatívnych sálových expozícií v V~"DåL R QiYãWHYQtND Yt"D]LD
KUDGQpDNDãWLHVNHH[SR]tFLHP~]HiY SUtURGHNWRUpSRVN\WXM~YlþãtSULHVWRU
SUH WYRULYRV" D IDQWi]LX D QiYãWHYQtNRYL SRQ~NDM~ DM NXV NUiV\ D URPDQWLN\
]DãOêFKþias.
3RFKRSLWHQH YêXþED E\ PDOD UHDJRYD" QD DNWXiOQH SUREOpP\ Y ochrane
NXOW~UQHKRGHGLþVWYDD]iURYHVDXVLORYD"DMRVSlWQ~Yl]EX] prostredia, pre
NWRUpXGtIRUPXMH'RPQLHYDPVDåHGLDQLHY odbore poznám pomerne dobre,
XGUåLDYDP VL RGERUQp DM RVRbné kontakty s bývalými kolegami v slovenských
múzeách aj na pracoviskách RFKUDQ\ SDPLDWRN =~þDVWXMHP VD VHPLQiURY D
NRQIHUHQFLtRUJDQL]RYDQêFKP~]HDPLVRPþOHQRPQLHNRNêFKYHGHFNêFKUiGD
poradných orgánov,25 ako aj Národného komitétu ICOMOS Slovensko. Okrem
WRKRVLUREtPPHG]LSRVOXFKiþPLPX]HROyJLHSUtOHåLWRVWQHWHGDQHSUDYLGHOQH
anonymnú anketu o ich názoroch na prednášky z muzeológie a heritológie.
&LHDYHGRPH D LQWHQ]tYQH GLVNXWXMHP V našimi absolventmi v múzeách o ich
SRKDGH QD DEVROYRYDQp ãW~GLXP 9êKUDG\ ãWXGHQWRY E\ VD GDOL ]KUQ~" GR
GYRFK]iVDGQêFKRNUXKRYÄMHWRSUtOLãWHRUHWLFNp³DDOHMÄMHWRKRQDUD]SUtOLã
YHD³.HVLXMDVQtPHSRMP\]LVWtPHåHPDM~QDP\VOLDEVWUDNWQRV"SUREOHPDWLN\NHåHHãWHQHDEVROYRYDOLSUD[Y múzeu. Problém im robí aj osvojenie
si odbornej muzeologickej terminológie a základných legislatívnych zásad
zákona, resp. vyhlášky, v GHMLQiFK PX]HROyJLH MH ~GDMQH YHD GiWXPRY DM
23
'U - 3DSFRSRVOXFKiþRY PLPRULDGQH]DXMDODNRPDQDåpUDOHDMVYRMRXWHyULRXÄRGLQãWDOiFLH
cez animáciu k inscenácii“, ktorá vyjadruje jeho prístup k múzejnej prezentácii a aktivizácii
návštevníkov.
24
=QiPH D SRSXOiUQH P~]HMQp ÄQHGHOH³ RULHQWRYDQp QDMPl QD RE\þDMH YêURþQpKR F\NOX QD
UHPHVOiDXGRYêFKYêUREFRYQDU{]QHSURIHVLMQpD]iXMPRYpVNXSLQ\QDURGiNRYDW 25
V poslednom období to boli napríklad konferencie a semináre Etnograf a múzeum, Múzeá
v WUH"RPWLVtFURþt3ULHP\VHOQpGHGLþVWYRDNRV~þDV"NXOW~UQHKRGHGLþVWYD$NRþOHQ
Vedeckej rady SNM-EM v Martine, predseda Vedeckej rady Pamiatkového úradu SR Bratislava a
Pamiatkovej rady Ministerstva kultúry mám kontakty na Zväz múzeí na Slovensku, Úniu múzeí
v SUtURGH QD 6ORYHQVNX 0X]HRORJLFNê NDELQHW 610 1iURGQê NRPLWpW ,&20 DW D PiP
PRåQRV"SR]QD"DNWXiOQHSUREOpP\RFKUDQ\NXOW~UQHKRGHGLþVWYD
64
v V~þDVQRVWL SULYHD RUJDQL]iFLt UHOHYDQWQêFK FHORVORYHQVNêFK MH FHONRYH literatúraMH~GDMQHQHGRVWXSQiSULWRPYêERUQHY\EXGRYDQiNQLåQLFD610MH
k dispozícii „za rohom“, QD9DMDQVNpKRXOLFLY%UDWLVODYHDQDMQRYãLDSUtUXþND
F. Waidachera je v NQLåQLFLNDWHGU\3UHWRVRPVDXVLORYDO]UHGXNRYD"REVDK
niektorých tém a do 1. semestra som sústredil historickú a teoretickú muzeolóJLXSULWRPWHyULXVRP]~åLOOHQQD]iNODGQêSULQFtSWHyULHVHOHNFLHWH]DXUiFLHD
NRPXQLNiFLH9VHPHVWULMH"DåLVNRQDGLVNXVLLN UHIHUiWRPD]~åLOVRPWpPX
W\SROyJLHP~]HtDPX]HRJUDILX/HQYHPL"DåNRVDPLGDUtSRVOXFKiþRYSUHVYHGþL"åHOHJLVODWtYDMHWRþR]iVDGQêPVS{VRERPY\PHG]XMHLFKS{VREHQLH
v RUJDQL]iFLiFK QD RFKUDQX NXOW~UQHKR GHGLþVWYD GHILQXMH napríklad YHPL
G{OHåLWêY]"DKN ]ULDRYDWHRPSUHWRVL] QHMWUHEDRVYRML"DVSRHOHPHQWiUQH
záklDG\ 0\VOtP VL YãDN åH UR]KRGXM~FD YR Y]"DKX N tomuto predmetu je
z SRKDGX GQHãQêFK PODGêFK XGt PDOi DWUDNWtYQRV" SUiFH Y múzeu, jej nízke
ILQDQþQpLVSRORþHQVNpRKRGQRWHQLHD] WRKRY\SOêYDM~FDQHFKX"DQH]iXMHPR
prácu v tejto oblasti kultúry.
Obávam VD åH RþDNiYD" RG DEVROYHQWRY ãW~GLD åH VD VWDQ~ ÄDSRãWROPL³
muzeálnej pravdy a krásy, je neopodstatnené. Neraz som nemilo prekvapený,
NH VD LFK QD ]DþLDWNX QDãLFK VWUHWQXWt SêWDP NHG\ EROL QDSRVOHG\ Y múzeu.
2GSRYHGUYLYHMYlþãLQ\MHåHQDVWUHGQHM škole s celou triedou ako organizoYDQi QiYãWHYD $M SRþDV ãW~GLD LFK PRWLYXMHP DE\ VD ]DXMtPDOL R GLDQLH
v P~]HiFK DE\ VL YãtPDOL SULSUDYRYDQp YêVWDY\ D VDPL P{åX QDYUKQ~" LFK
QiYãWHYX 9lþãLQRX ÄVL YHOtP ViP³ DM NH LFK SRWRP QDYãWtYHQp SRGXMDWLD þL
H[SR]tFLHGR]QDþQHMPLHU\]DXMP~DQDGFKQ~1iVOHGQH]UHMPHSUHYOiGQXLQp
primárnejšie starosti.
7UHEDSRYHGD"åHQDYêVWDYQpSRGXMDWLDFKRGLDQDãLSRVOXFKiþLSRþDVãW~dia aj v rámci iných prednášok a seminárov (najmä s NROHJ\DPL0%RWtNRYRX
a K. NáGDVNRX2NUHPWRKRãWXGHQWRY]DSiMDPHGRDNWtYQHM~þDVWLQDSUtSUDYH
a prezentácii katedry v rámci pravidelnej celoslovenskej výstavníckej akcie
NOSTALGIA-(;323RSULOHNWRUVNHMDGR]RUQHMVOXåEHYRYêVWDYQRPVWiQNX
NDWHGU\ PDM~ PRåQRV" ]EOt]ND YLGLH" DM prezentácie ostatných múzeí, galérií,
RUJDQL]iFLtRFKUDQ\SDPLDWRNVWDURåLWQtFWLHYDXNþQêFKVLHQtY\VRNêFKãN{OþL
REþLDQVN\FK]GUXåHQt0DM~PRåQRV"SRURYQiYD"IRUP\SUH]HQWiFLHNRPXQLkácie s QiYãWHYQtNRP D LFK DWUDNWtYQRV" ~þLQQRV" VSULHYRGQêFK SRdujatí pri
]tVNDYDQt SR]RUQRVWL XGt D SRG 6RP SUHVYHGþHQê åH WR QLH MH ]E\WRþQi Qimaha a v nejakej forme prinesie svoje ovocie.
+$/029È 0 =ELHUNRWYRUQi þLQQRV" 5XGROID %HGQiULND ,Q Zborník SNM
LXXXVII, Etnografia 34, s. 221–223.
HALMOVÁ, M.2000: Antonín Václavík pri príprave národopisnej expozície Slovenského národného múzea. In Zborník SNM XCIV, Etnografia 41, s. 147–156.
&+/(%$1$ 0 3K'U -iQ +DQXãLQ VHGHPGHVLDWURþQê ,Q Slovenský národopis
þV–619.
MENSCH, van P.1989: Reinwardtova akadémia – vysoká škola muzeológie
v holandskom Leidene. In Múzeum þV–53.
MICHÁLEK, J.1998: Muzeologické kontexty etnologického diela prof. Rudolfa BednáULND.QHGRåLWpPXYêURþLXQDURGHQLD,QZborník SNM XCII, Etnografia 39, s.
112–117.
0/<1.$ / 9êXND HWQRPX]HROyJLH Yê]QDP V~þDVQê VWDY D SHUVSHNWtY\ ,Q
Múzeumþ 2, s. 24–25.
0/<1.$ / 0X]HROyJLD QD SUDKX WUHWLHKR WLVtFURþLD ,Q Múzeá na prahu treWLHKRWLVtFURþLD Bratislava, s. 92–95.
0/<1.$/âWXGLMQêRGERUÄPX]HROyJLDDNXOW~UQHGHGLþVWYR³QD)LOR]RILFNHM
fakulte UK v Bratislave. In: Graduálne aSRVWJUDGXiOQHãW~GLXPSUHREODVSDPLDWkovej starostlivosti. STU Bratislava, s. 19–2.1
MLYNKA, L.2000: Zomrel PhDr. Ján Hanušin. In Slovenský národopisþV–
231.
058â.29,ý âDNROEtnomuzeológia. Teória, metodológia, prax. Slovenské
národné múzeum Martin, 128 s.
Národopisná práca v múzeách na Slovensku 1966. Bratislava – Martin. 136 s.
Národopisné informácieþV
RICHTER,V 1970: Památka. In Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 6, s. 5–21.
STRÁNSKÝ, Z. Z. 1972: Úvod do muzeologie. Brno : FF UJEP, 116 s.
STRÁNSKÝ, Z. Z. 1991: Vztah muzeologie a národopisného muzejnictví. In Múzeum
þV 10–12.
7.Èý90X]HRORJLHQD6OH]VNpXQLYHU]LWY denním studiu. In Múzeumþ
1, s. 64
WAIDACHER, F. 1999: 3UtUXþNDYãHobecnej muzeológie. Bratislava : SNM, 477 s.
Literatúra
BENEŠ, J. 1997: Základy muzeologie. Opava : Slezská univerzita.
GREGOROVÁ, A. 1984: Múzeá a múzejníctvo. Martin : Matica slovenská, 308 s.
65
66
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
.QLHNWRUêP]PHQiPYRYêXþEHNXU]X
Metódy a techniky terénneho výskumu
na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FFUK v Bratislave
+HOHQD7XåLQVNi
.~þRYpVORYiSR]RURYDQLHLQWHUYLHZSR]QiPN\UHIOH[LYLWD
Keywords: observation, interview, fieldnotes, reflexivity
This paper reflects recent changes of methodology taught in the unit on fieldmethods.
Attention is paid to the reflexivity of the observer ´s epistemological background,
specificity of various research goals, and chosen fieldwork methods. Student´s
observations during the term are described. Interview questions are revisited; it is
suggested to ask rather on use then on the meaning, which is rarely conscious.
0RåQR YLDF DNR SUH NWRUêNRYHN LQê NXU] platí pre metódy a techniky
]QiPHåHPLHVWRUR]SUiYDQLDVDRELF\NORYDQtMHSRWUHEQpUDGãHMELF\NORYD"9
WRPWR GXFKX Y UiPFL YêXþE\ Y OHWQRP VHPHVWUL ãN r. 2003/2004 študenti
SUYpKR URþQtND HWQROyJLH SULHEHåQH DEVROYRYDOL QLHNRNR ]GDUQêFK SRNXVRY
o plynulú jazdu na krátkych tratiach. V tomto krátkom príspevku o kurze
„Metódy a techniky terénneho výskumu“ predstavím jeho ciele, východiská
a SULHEHK 1DNRNR VRP PDOD þHV" YLHV" WHQWR NXU] SR SUYêNUiW ERO SUH PD
miPRULDGQHSRGQHWQêSUH]~þDVWQHQpSR]RURYDQLDVRštudentmiDå vzrušujúci.
3UHGPHWRPNXU]XERORSULEOtåL"PHWyG\DWHFKQLN\WHUpQQHKRYêVNXPXWDN
DE\ VD ]YêãLOD Xå QDGREXGQXWi FLWOLYRV" SUL SR]RURYDQt SRþ~YDQt D ULDGHQHM
konverzácii. V rámci získavania zUXþQRVWtSRWUHEQêFKQD]EHUDDQDOê]XGiWERO
dôraz o.i. kladený na systematické zaznamenávanie poznámok z terénu. Kurz
bol zameraný na kvalitatívne metódy zberu dát, ich klasifikáciu, analýzu a
SUH]HQWRYDQLH VSROXVNULWLFNRX UHIOH[LRX LFK SRXåtYDQLD Y VRciálnych vedách.
Hodnotenie vychádzalo]DNWtYQHM~þDVWLQDVHPLQiURFKStVRPQpKRRGRY]GDQLD
záznamu ] WURFK FYLþHQt R NWRUêFK QDStãHP Y WH[WH SRGUREQHMãLH DQDOê]\
dvoch publikovaných WH[WRY VNXSLQRYpKR ]~þDVWQHQpKR SR]RURYDQLD D
prípravy dotazníkov na nadchádzajúcu terénnu prax.
V harmonograme štúdia kurz pozostával z dvoch samostatných celkov:
metódy a techniky etnologického výskumu a metódy a techniky folkloristického výskumu - NDåGpPX EROL SULGHOHQp SR GYH Y\XþRYDFLH KRGLQ\ D GYD
NUHGLW\ 9]KDGRP QD WR åH VRP GRVWDOD RED NXU]\ SR SUHGFKiG]DM~FLFK
Y\XþXM~FLFK 'RF XELFL 'URSSRYHM D 'RF 0DJGDOpQH 3DUtNRYHM SRSURVLOD
VRP R UR]YUKRYp ]O~þHQLH WDN DE\ Y]QLNOD ãWYRUKRGLQRYND 7êP VD þDVRYR DM
REVDKRYR Y\WYRULO SULHVWRU SUH HIHNWtYQH Y\XåLWLH holistických prístupov
67
VRFLiOQHMDQWURSROyJLH3ULHEHKY\XþRYDFLHKRþDVXSR]RVWiYDO]RVSlWQHMYl]E\
] SUHGFKiG]DM~FHM KRGLQ\ ~YRGQHM SUHGQiãN\ D SUDNWLFNêFK FYLþHQt PLPR
XþHEQHŠtyrikrát NDåGêGUXKêWêåGHãWXGHQWLRGRY]GDOLStVRPQpVSUDFRYDQLH
vlastného výskumu. Slovenskú etnológiu prezentovali s výsledkami vlastných
YêVNXPRY SR]YDQt SUHGQiãDM~FL 3URI -iQ 0LFKiOHN D 3URI 0LODQ /HãþiN
diskutovali o špecifikách folkloristického výskumu, Doc. Marta Botíková a Dr.
+DQD +O{ãNRYi R YêVNXPH URGLQQpKR åLYRWD D URGinného rozprávania, Doc.
Kornélia Jakubíková o výskume rodinných a kalendárnych RE\þDMRY D 'RF
Magdaléna Paríková o výskume etnicity a zbere k tvorbe etnografického atlasu
6ORYHQVND 0JU $QGUHM 0HQWHO ãWXGHQWRP SULEOtåLO VSUDFRYDQLH GiW pomocou
YêSRþWRYHM WHFKQLN\ D PRåQRVWL NYDQWLWDWtYQ\FK PHWyG YêVNXPX 2VWDWQt
Y\XþXM~FLVDNYêVNXPXWpPNWRUêPLVDGOKRGRER]DREHUDOLY\MDGULOLYUiPFL
NXU]RYNWRUpYLHGOLURYQDNRYSUYRPURþQtNX
Teoreticky som vychádzala zo Spradleyho (1979, 1980) metodológie
etnograILFNpKR UR]KRYRUX D ]~þDVWQHQpKR SR]RURYDQLD %HUQDUGRYêFK výskumných metód v antropológii, doplnkovo z Ellenovej (1984) práce o
HWQRJUDILFNRP YêVNXPH 5HIOH[LH NUiWN\FK XNiåRN ] NODVLFNêFK DQWURSRORgických prác na písomné spracovanie pochádzali z etnografie o tvorbe väzieb
SURVWUHGQtFWYRPSUtEX]HQVWYDULWXiOXDVH[XiOQHKRåLYRWDSUH&DQHOD&URFNHU
a Crocker 1994), analýzy berberského domu (Bourdieu 1973) a mongolského
stanu (Humphrey 1974) a z denníka z terénneho výskumu (Antalová 2002).
Pre pouåtYDQpSRMP\DMYêVNXPQpSUtVWXS\VRPVDVQDåLOD]DXMD"UHIOH[tYQ\
postoj, t.j.Y]EXGL"X ãWXGHQWRYSR]RUQRV"YRþLMHGQRWOLYêPHSLVWHPRORJLFNêP
princípom. Rozlíšenie, ako sa priamo v metóde výskumu prejavuje konceptuálne zázemie výskumníka PDOR ]D FLH VSUHKDGQL" PRåQRVWL WHRUHWLFNpKR
VPHURYDQLD 9ãtPDOL VPH VL DM OHJLWLPL]iFLX WHFKQLN\ ]EHUX GiW Y]KDGRP N
SRYDKH YêVNXPQpKR FLHD 3UiFH ]DKDOL URYQDNR VHEDUHIOH[LX SRþDV
YêVNXPX ÒORKRX EROR QH]RVWD" SUL Y]UXãXM~FHM RULJLQDOLWH NDåGpKR ]
rozprávaní, aSUHQHSORGQRV"UHODWLYL]PXVLE\"NULWLFN\YHGRPêQHY\KQXWQRVWL
]DXMDWLDLVWpKRVWDQRYLVNDVMHKRPRåQRV"DPLDREPHG]HQLDPLWDNSUL]EHUH,
ako aj analýze výskumu.
1D ]DþLDWNX NXU]X VPH VD YHQRYDOL NULWpULiP YêEHUX Y]RUN\ Y]KDGRP N
jednotlivým témam, pURFHVX]~åHQLDYêVNXPQpKRSUREOpPXPLHVWDDPHWyG\
'OKRGREêWHUpQQ\YêVNXPVPHVLYãtPDOL]KDGLVNDSRWULHERGERUQHMI\]LFNHM
DGPLQLVWUDWtYQHM MD]\NRYHM SUtSUDY\ MHKR MHGQRWOLYêFK Ii] PRåQRVWt
VSUDFRYDQLDGiWDY\XåLWLDVN~VHQRVWt
Pre jednosemestrálne opakované pozorovania sme si vybrali priestor Starej
WUåQLFH Y FHQWUH %UDWLVODY\ 9 ]P\VOH SUHSRMHQRVWL SULHVWRUX þDVX XGVNêFK
DNWLYtWDLFKNODVLILNiFLtVPHVSRORþQHDEVROYRYDOLWULFYLþHQLDYãHWN\záznamy
z nich boli odovzdávané v písomnej podobe. Na prvom pozorovaní študenti
individuálne zachytávali priestorové detaily, formy sociálnych interakcií v
GDQRP SULHVWRUH XUþLOL SULHVWRURYp PRåQRVWL D IXQNFLH obmedzenia
pozorovaného priestoru, ako aj svojej vlastnej polohy. Na druhom pozorovaní
68
sa pRUR]SUiYDOL V WDP ]DPHVWQDQRX RVRERX R WRP DNR Y WUåQLFL WUiYL þDV
ÒORKRX EROR RStVD" REVDK NRQYHU]iFLH þDVRYp GHWDLO\ SR]RURYDQLD D LFK
REPHG]HQLD VS{VRE DNêP XGLD QD GDQRP PLHVWH WUiYLD þDV – tak, ako si to
študenti ]DSDPlWDOL D ]DStVDOL Då SR XNRQþHQt SR]RURYDQLD QHVN{U Y V~NURPt
1D WUH"RP SR]RURYDQt QD WRP LVWRP PLHVWH D SRGD PRåQRVWL V WRX LVWRX
osobou, nahrali krátke etnografické interview. Základnou otázkou pre
LQIRUPiWRUDERORDNpW\S\XGtFKRGLDQDGDQpPLHVWR3RXNRQþHQtUR]KRYRUX
si zD]QDþLOL SULHVWRURYp þDVRYp D LQp GHWDLO\ 5R]KRYRU YHUEDWLP (doslovne)
prepísali spolu s krátkym zhrnutím všetkých odpozorovaných detailov
interview, okolností a obmedzení zberu a obsahovú typológiu tak, ako ju
pomenoval respondent.
Výsledkom týchto pozRURYDQt EROR ]DåL" UR]GLHO\ PHG]L SUHGSRNODGPL D
LQWHUSUHWiFLRX SR]RURYDWHD D VN~VHQRV"RX D LQWHUSUHWiFLRX SR]RURYDQpKR
Napriek minimálnym zásahom do pozorovanej situácie si študenti boli vedomí
YSO\YX QD REMHNW\ SR]RURYDQLD 1D WêFKWR FYLþHQLDFK VD XþLOi nevyhnutnosti
]D]QDPHQD" PLHVWQH SRPHQRYDQLD QD SUtNODGH RSLVX U{]Q\FK W\SRY XGt WDN
ako ich vnímajú samotní SUDFRYQtFLWUåQLFH3ULRSLVHWUiYHQLDþDVXWDPRMãtFK
XGtERODSUHãWXGHQWRYG{OHåLWiVN~VHQRV"åH nevedomé kultúrne mechanizmy
sa dajú odkry"SêWDQtPVDQDLFKSRXåLWLHDQLHQDYê]QDPNWRUêWHPHUYåG\
zostáva nereflektovaný.
1DWêFKWRDNRDMQDDOãtFKFYLþHQLDFKERORFLHRPYHWQRJUDILLSRXåtYD"
WUL ]iNODGQp YRGLGOi SUL YêVNXPH GDQpKR MDYX ]LVWL" Y SUYRP UDGH ÄXGRY~³
terminológiu, zistL" SRGUREQHMãt RSLV VSRPHQXWêFK WHUPtQRYMDYRY DNp W\S\
GDQpKR MDYX XGLD UR]OLãXM~ t.j. þtP LFK Y\PHG]XM~ 3RGVWDWRX WRKWR SUtVWXSX
WDN DNR KR SRGUREQH SULEOLåXMH 6SUDGOH\ MH ]PDSRYD" NXOW~UQ\ LQYHQWiU EH]
vnášania interpretácií, ktoré má naporúdzi výVNXPQtN 7DNêWR SUtVWXS WLHå
SUHGSRNODGiåHNXOW~UDMHSUHGLVSRQRYDQiULHãL"D]YOiGD"NDåGRGHQQ~UHDOLWX
-HM VS{VRE\ D PHFKDQL]P\ SUH XãHWUHQLH VL XVWDYLþQpKR Y\QDOLH]DQLD S{VRELD
þDVWR samozrejme D WHPHU QHYLGLWHQH 3UL tomto prístupe sa „dotazník“ tvorí
SRþDVYêVNXPXt.j.YQDGYl]QRVWLQDSRMP\NWRUpSRXåtYDLQIRUPiWRU
Ak prijmeme SUHPLVX åH Yê]QDP NDåGpKR V\PEROX MH Y MHKR Y]"DKX N
iným symbolom, je naozaj QHSORGQp LQIRUPiWRURYL NOiV" RWi]N\ SUHþR, teda
SêWD"VDQDLWDNVNU\WêYê]QDPDGRVWD"VWUXþQ~PiORY\VYHWXM~FXQDY\ãHQD
PLHVWHVWYRUHQ~RGSRYH9]"DKNLQêPV\PERORPMH]LVWLWHQêSUHGRYãHWNêP
SURVWUHGQtFWYRPMHKRSRXåLWLD6\PERO\DNDWHJyULHVO~åLDQDUHGXNFLX]ORåLWHM
XGVNHM VN~VHQRVWL DNR VNUDWN\ þL NRQYHQFLH 7R åH tieto kultúrne dohody
QHWYRULDXFHOHQêX]DWYRUHQêV\VWpPYLGtPHLSRþDVUR]KRYRURYNHVDRQLFK
GR]YHGiPH ~WUåNRYLWR D VNRNRYLWR 9ODVWQRV"RX V\VWpPX MH R.i. jeho
NRQ]LVWHQWQRV" NRKHUHQWQRV" D ORJLFNRV" XGVNi P\VH YãDN EH] SUREOpPRY
XGUåLDYDSUHVYHGþHQLDNWRré nevykazujú spomenuté vlastnosti systému.
3UL RSLVH NXOW~UQ\FK MDYRY ãWXGRYDQHM VSRORþQRVWL V~ SRGD 6SUDGOH\KR
nápomocné otázky na identifikáciu jazyka pri zachovaní verbatim princípu,
NWRUp V~ N~þRP N DOãtP RWi]NDP =RYãHREHFXM~FH WHUPtQ\ YêVNXPQtNa
69
QHY\VYHWOLDNêPGHWDLO\ÄQDWLYHWHUPV³V~DNR]QDþN\SRWUHEQpSUHRULHQWiFLX
v neznámom teréne. Za základné otázky pre porozumenie kultúrnych detailov
VS{VRERPDNRLFKSRXåtYDM~þOHQRYLDVN~PDQHMVNXSLQ\6SUDGOH\SRYDåXMH
1. Mohli by ste mi, prosím, podUREQHRStVD"["
2. Aké rôzne typy x poznáte? ... a, b
3. Aký je rozdiel medzi a a b?
Pri všetkých odpovHGLDFK MH G{OHåLWp ]D]QDPHQD" PLHVWR þDV V~VOHGQRV"
XGDORVWt VNXSLQX XGt LFK DNWLYLW\ D PDWHULiOQH REMHNW\ þtP RSDNRYDQH
SUHFYLþXMHPH YODVWQ~ SURIHVLRQiOQX QDLYLWX 2SLV QDVOHGRYQH SR]RVWiYD ]
XV~Y]"DåQHQLDW\SRYPLHVWDVNXStQXGtDGUXKRYDNWLYtW ktoré tvoria základné
SUYN\NDåGHMVRFLiOQHMVLWXiFLH7HQWRW\SHWQRJUDILFNpKRYêVNXPXSUHGVWDYXMH
jeden zo spôsobov opisu sociálnej situácie.
Ako študenti/etnografi sme sa neraz ocitli pred dilemou, ktorú z klasifikácií
PDWHULiOX XSUHGQRVWQL" WHPDWLFN~ SUtSDGRY~ JHQHUDþQ~ KLVWRULFN~
geografickú, problémovú...? Etic NODVLILNiFLH V~ YåG\ QHMDNêP VS{VRERP
~]NRVSHNWUiOQH 3UH HWQRJUDILFNp RSLV\ NWRUêFK FLHRP MH SULEOtåL" VRFLiOQH
MDY\DXSUHGQRVWXM~emic prístup, sa v tomto smere Spradleyho postup (1979,
1980) javí ako elegantná alternatíva. Dôraz kladie na opisy „klasifikácií“
samotným informátorom. Ponúka detailný výskumný postup: nájdenie
informátora, rozhovor s informátorom, etnografický zápis, kladenie opisných
otázok, analýza etnografického rozhovoru, doménová analýza, kladenie
štrukturálnych otázok, taxonomická analýza, kladenie kontrastných otázok,
komponenciálna analýza, objavenie kultúrnych tém, písanie etnografie.
9 NXU]H VRP VD VQDåLOD YHQRYD" SR]RUQRV" DM WHFKQLFNêP ]UXþQRVWLDP
potrebným SUHKODGNHMãtSULHEHKYêVNXPQHMSUD[H-HQiPGREUH]QiPHåHEH]
V\VWHPDWLFNpKR ]D]QDPHQiYDQLD SR NDåGRP YêVNXPH SUtGH VN{U þL QHVN{U N
FKDRWLFNpPX KURPDGHQLX SR]QiPRN SR þDVH N ]DE~GDQLX VNUDWLHN D WHGD Y
NRQHþQRP G{VOHGNX DM N LFK PRåQHM GHIRUPiFLL %ernard (1995) navrhuje
~þHOQp WULHGHQLH SR]QiPRN SUHGWêP DNR GiWD þR L OHQ MHGQX QRF ÄSUHVStPH³
„Škrabky“VNUDWN\~WUåN\þLIUi]\FKiSHDNRNRQGHQ]RYDQpPOLHNRNWRUpQD
NRQFLGDYêVNXPQtNSUHStãHGRpoznámok2VREQpGRMP\QDYUKXMHXGUåLDYD"
oddelene v denníku. SO~åLDSUHGRYãHWNêPDNRIRUPDSV\FKRK\JLHQ\QD]iYHU
P{åX však WLHåSoP{F"SULLQWHUSUHWiFLLYêVNXPXKalendár je systematickým
sprievodcom, miestom plánovania a rekapitulácie vykonaných aktivít
YêVNXPQtND 6O~åL QLHOHQ DNR QHPLORVUGQê „pripomLHQNRYDþ“ þL SDPl"RYi
]iEH]SHND SR QiYUDWH GRPRY DOH DM DNR RSlWRYQp XYHGRPRYDQLH VL WRKR þR
QDR]DM FKFHPH ]LVWL" þR N WRPX SRWUHEXMHPH DNR VD YêVNXPQp RWi]N\
posúvajú. Samotné poznámky QDYUKXMH UR]GHOL" QD metodologické, DOHM QD
deskriptívne a analytické.0HWRGRORJLFNpVDY]"DKXM~NVS{VREX]EHUXGiWV~
VHEDUHIOH[tYQHDXSR]RUXM~QDSULVS{VREHQLHPHWyGDWHFKQtNSRþDVYêVNXPX
Opisné, t.j. samotné etnografické poznámky, tvoria jadro výskumu,
odpozorované detaily. Tie RGSRU~þDXåSRþDVYêVNXPXNyGRYD"VNRQNUpWQ\PL
XNiåNDPL $QDO\WLFNp poznámky bývajú sprvoti najskromnejšie, hoci sú
70
základom pre publikácie – predstavujú naše zistenia, porozumenia, postrehy
DNRGDQiNXOW~UDH[LVWXMH9êVWLåQêP]KUQXWtPEXGHKiGDPSRVWUHKVN~VHQêFK
åHUR]GLHOPHG]LYêVNXPQêPWHUpQRPDYêVNXPQRXVN~VHQRV"RXV~YêVNXPQp
poznámky.
3RþDV NXU]X VPH RNUHP KRGtQ YHQRYDQêP HWLNH WHUpQQHKR YêVNXPX D MHM
PRåQêP ~VNDOLDP Y U{]Q\FK SURVWUHGLDFK DEVROYRYDOL MHGQRGRYê výlet do
N~SHQpKR PHVWD *\|U RUJDQL]RYDQê VSRORþQRV"RX Sladké sny, spojený
s prezentáciou tovaru, plávaním a prechádzkou po meste. =~þDVWQHQp
SR]RURYDQLH VD RGRKUiYDOR SRþDV SUH]HQWiFLH ]GUDYRWQpKR QDIXNRYDFLHKR
PDWUDFX D SULNUêYRN ] RYþHM YOQ\. )DNW åH VPH so študentmi tvorili tretinu
autobusu, ERO QH]DQHGEDWHQê no napriek tomu sledovanie správania sa
VNXSLQ\]~þDVWQHQêFKERORQDGPLHUXIDVFLQXM~FH3RþDVWRKWR]iåLWNXãWXGHQWL
SRXåLOL jednotlivé SUDFRYQp ]UXþQRVWL (nadobudnuté SRþDV nadväzujúcich
FYLþHQtYWUåQLFLFHOLVWYRYMHGQHMSUiFL1
Ešte krátko k tomu, za þR YDþtP YãHWNêP WêP NWRUt PD XþLOLXþLD YLHV"
GLDOyJ 3R NDåGRP FYLþHQt D Y\SUDFRYDQt ~ORK\ VPH GLVNXWRYDOL R VYRMLFK
]LVWHQLDFK þL QHGRVWDWNRFK D Y]iMRPQH VPH VD XþLOL ]R VYRMLFK UR]GLHOQ\FK
postrehov. Študenti bezprostredne pripomienkovali moje odpoU~þDQLD þL
prezentované názory – LFK RNDPåLWi VSlWQi Yl]ED SRGVWDWQH XYRRYDOD
DWPRVIpUX =YOiã" Y UR]KRYRURFK PL ]D FKUEWRP ÄVWiO³ 3URI 2OLYHU %DNRã V
WUSH]OLYêP Y\VYHWRYDQtP VRNUDWRYVNpKR ÄXPHQLD S{URGQtFNHKR³ NH VD
RS\WRYDQê ]GUåt SULDPHM RGSRYHGH a kladie také otázky, aby opytujúci
„porodil“ myšlienku sám.
1DPDUJRW~åE\]DåL"YêXþEu v kruhu, tak, aby sme sa všetci videli: viacerí
]DåtYDPHVWUHGRãNROVNêSRFLWYPLHVWQRVWLVODYLFDPLXVSRULDGDQêPL]DVHERX
ýDVWR násSHNQpSRþDVLHSULWLDKORQDQLHNtorý z dunajských pontónov alebo na
trávu – mali sme z „výuþE\“ Ylþãt S{åLWRN 9DND ]GUDYHM ãWXGHQWVNHM
RSRYiåOLYRVWLNULWLNDSU~GLODRERPDVPHUPLQDDNRPNRYHNPLHVWH]DþRVRP
KODYQHWHUDMãtPGUXKiNRPDOHDMSUHGFKiG]DM~FLPURþQtNRPYDþQi
Študenti si na krátkych tratiach vyskúšali overené spôsoby nachádzania,
opisu a orientácie v sociálnych situáciáFK ,VWRWQH QLH V~ MHGLQRX PRåQRX
DOWHUQDWtYRX DOH SUHKDGQRV" WêFKWR SUtVWXSRY SRGVWDWQH ]PHQãXMH VWUDFK ]
QH~QRVQRVWL VSUDFRYDQLD YlþãLHKR PQRåVWYD „dát“ 2VWiYD PL OHQ åHODQLH DE\
VPHDMDNRY\XþXM~FL, aj ako študenti zvládali etnografii vlastné dlhé trate.
1
Odkazujem na jednu uNiåNu takejto práce, publikovanú v WRPWRþtVOH(tnologických rozpráv. Je
SUtNODGRPãWUXNWXURYDQLDSUiFYãHWNêFKãWXGHQWRYSRþDVNXU]X venovaného metódam a technikám
terénneho výskumu. 1DNRNR MHM DXWRUND 0RQLND %DMþDQRYi MH ]iURYH ãWXGHQWNRX SV\FKROyJLH
V~þDV"RX SUiFH EROR DM ]KUQXWLH VS{VRERY RGSR]RURYDQêFK PDQLSXODþQêFK WHFKQtN Pozorovanie
XVNXWRþQLOD RVRELWQH QDNRNR VD QHPRKOD ]~þDVWQL" YêOHWX V YlþãLQRX ãWXGHQWRY Y VWDQRYHQRP
termíne.
71
Literatúra
ANTALOVÁ, I. 2002: Chaos totalos. Praha: G plus G.
AGAR, M. 1980. The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography.
London: Academic Press.
BENEŠ, B. 1990: Úvod do folkloristiky. Praha: SPN, s. 66–91.
BERNARD, H. R. 1995: Research Methods in Anthropology. Qualitative and
Quantitative Approaches. Walnut Creek, London, New Delhi: Altamira Press.
BERNARD, H. R. 1995: Statement on Professional and Ethical Responsibilities. Society
for Applied Anthropology. 1983. Appendix B. In Research Methods in
Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Walnut Creek, London,
New Delhi: Altamira Press, s. 517–518.
BOGATYREV, P. 1937: Funkcie kroja na Moravskom Slovensku. Matica slovenská.
BOURDIEU, P. 1973: The Berber House. In M. Douglas, (ed.). Rules and Meanings:
the anthropology of everyday knowledge. s. 98–110.
CLIFFORD, J., MARCUS, G. E. (eds). 1986: Writing Culture: the Poetics and Politics
of Ethnography. Berkeley: University of California Press.
CROCKER, W., CROCKER J. 1994: The Canela. Bonding through Kinship, Ritual and
Sex. Harcourt Brace College Publishers.
ý8.$1- Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii. Nitra.
DISMAN, M. 1993: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. (Kap. 10.)
ELLEN, R. 1984: Ethnographic Research: A Guide to General Conduct. London:
Academic Press.
Ethical Guidelines for Good Practice. 1982. Association of Social Anthropologists of
the Commonwealth.
EVANS-PRITCHARD, E. E. 1977 (1956): Some Reminiscences and Reflections on
Fieldwork. In Nuer Religion. New York: Oxford University Press, s. 240–254.
FINE, G. A. 1993: Ten Lies of Ethnography. Moral Dilemmas of Field Research. In
Journal of Contemporary Ethnography, 22, 3, s. 267–294.
FODDY, W. 1993: Constructing questions for interviews and questionnaires.
Cambridge University Press.
GOODAL, H. L. 2000: Writing the new ethnography. Altamira Press.
HEATH, A. W. 1997: Jak psát projekt kvalitativního výskumu. In Biograf 10–11, s.
129–133.
HENDL, J. 1997: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.
HORVÁTHOVÁ, E. 1971: Návod na výskum rodinných zvykov. Zvolen: Vlastivedné
múzeum.
HUMPHREY, C. 1974: Inside a Mongolian Tent. In New Society, 31 October.
MURPHY, R. F. 1999: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon.
MUŠINKA, A. 2001: Antropológ v teréne. In .DM 'åDV Bratislava: Nadácia Milana
âLPHþNXV–169.
PLICHTOVÁ, J. 2002: Metódy sociálnej psychológie zblízka. Bratislava: Média.
SANJEK, R. (ed.) 1990. Fieldnotes. The Makings of Anthropology. London, Ithaca:
Cornell University Press.
SOUKUP, V. 1996: 'MLQ\VRFLiOQtDNXOWXUQtDQWURSRORJLH. Praha: Univerzita Karlova.
SPRADLEY, J. P. 1979: The Ethnographic Interview. Holt, Rinehart and Winston.
SPRADLEY, J. P. 1980: Participant Observation. Harcourt Brace College Publishers.
STRAUSS, A. – CORBIN, J. 1999: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.
http://www.asa.anthropology.ac.uk/ethics2html
http://www.ameranthassn.org/committees/ethics/ethics.htm
http://www.massey.ac.nz/~NZDRDA/nzssorgs/nzasa/ethics.htm
72
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
inšpiráciou bola i kniha Nicky Hayesovej Základy sociální psychologie (Hayensová 2003).
Rozprávka o vlkovi a SlGHVLDWLFKNR]OLDWNDFK
3R]RURYDWHND0RQLND%DMþDQRYi
Miesto pozorovania: autobus, kultúrny dom v Gajaroch, Šaštín-6WUiåH
Dátum pozorovania: 19.5.2004
ýDV pozorovania: 5.35–17.00
'åNDSR]Rrovania: cca 11h 25 min.
]i]QDP]R]~þDVWQHQpKR pozorovania)
0RQLND%DMþDQRYi
K~þRYpVORYi]~þDVWQHQpSR]RURYDQLHWHFKQLNDSUHGDMD
Keywords: participant observation, sales technique
The paper originated as a result of participation in the course „Methods and techniques
of the field work“ which was taught in the Department of ethnology and cultural
anthropology of the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. The paper
describes the process of using certain ethnographical method and demonstrates its
effectiveness. The author, student of psychology, describes in details and analyzes the
situation that she observed, as well as its atmosphere and actors of the group
presentation and sale of goods.
Text vznikol ako úloha v rámci kurzu „Metódy a techniky terénneho výskumu na KEKA FF UK. Téma i metóda boli navrhnuté prednášajúcou. Išlo
o jednu z viacerých metód, s ktorými sme sa mohli v rámci daného kurzu obozQiPL" 3RVWXS L SUDYLGOi XSODWRYDQLD EROL SRGUREQH Y\VYHWOené. Pokynmi
SUHGQiãDM~FHMVRPVDULDGLODVQDåLODVRPVDÄYQRUL"³GRGDYXQHXSR]RURYD"
QDVHEDDUREL"VLLEDNUiWNHSR]QiPN\3RQiYUDWH] SR]RURYDQLDVRPVLKQH
zapísala všetko, þRVRPVLSDPlWDOD
Z PHWRGLFNpKRKDGLVNDVRPSRþDVYêVNXPXQDUD]LODQD dva druhy probléPRY NWRUp PDM~ VSRORþQpKR PHQRYDWHD NRQIOLNW KRGQ{W .HåH VSUiYDQLH
pána Zdenka bolo v UR]SRUHVPRMLPLKRGQRWDPLERORSUHPDQiURþQpQH]DVDKRYD"D ]RVWD"Y UROHSR]RURYDWHD6 menším úsilím sa mi to však podarilo.
ProblematickejšLH WR Xå EROR SUL StVDQt WH[WX NH VQDKD ]DXMD" þLWDWHD ]Yidzala k poukazovaniu na vybrané aspekty prejavu pána Zdenka. Je preto
PRåQpX QLHNWRUêFKPLHVWWH[WXMHFtWL"]DXMDWLHQDSULHNWRPXåHVRPVDVQDåLODR ÄþLVWê³RSLV
6PHWyGRX]~þDVWQHQpKRSR]RURYDQLDVRPVDXåVWUHWOD6ORYHQVNêQiURGRpis, 2004 þ 3, s. 282–303), pravidelne však iba pri štúdiu etnológie.
V SV\FKROyJLLVDSR]RURYDQLHXYiG]DDNRMHGQD]R]iNODGQêFKPHWyGSRXåtYD
VD YãDN PiOR QDMþDVWHMãLH DNR GRSOQNRYi PHWyGD ]tVNDYDQLD LQIormácií. Študenti sa v nej systematicky netrénujú. Príspevok psychológa v tomto texte predVWDYXMH]iYHUHþQiþDV"SULStVDQtNWRUHMVRPþHUSDOD]RVRFLiOQHMSV\FKROyJLH
73
ýDVRYR-priestorové detaily: „Prezentácia“ prebiehala v jednej z miestností
NXOW~UQHKRGRPXY*DMDURFK-HMYHNRV"ERODDVLP[P3ULYFKRGHERO
EDUQDRSDþQHMVWUDQHPLHVWQRVWLGYDGOKpVWRO\QDQLFKY\VWDYHQpKUQFHSDQYLFH SDSOyQ\ YDQN~ãH RVREQp YiK\ NUpP\ JpO\ D LQp YêUREN\ XUþHQp QD
prezentáciu. Stoly boli nasvietené dvoma halogénovými svetlami umiestnenými
na stojane. Pravá stena bola tvorená vysokými oknami, cez ktoré prenikalo do
PLHVWQRVWLVOQHþQpVYHWOR2EURYVNp]UNDGORQDDYHMVWUDQHERORWDNPHU~SOQH
prekryté plagátom s nápisom „Na prezentácii vás víta firma international“. V
VWUHGHPLHVWQRVWLERORXPLHVWQHQêFKQLHNRNRVWRORYVVWROLþNDPL
ýDVRYR-priestorové obmedzenia: Prezentácia, ktorá trvala 5 hodín bola iba
MHGHQNUiWSUHUXãHQi]G{YRGXREHGD1DNRNRREHGVDGDON~SL"QDPLHVWHDR
LQêFK PRåQRVWLDFK VWUDYRYDQLD QiV QHLQIRUPRYDOL FFD PLQ SHãR EROL GYD
REFKRG\ VWUiYLOL YãHWFL XGLD RNUHP PD WêFKWR KRGtQ Y NXOW~UQRP GRPH
Prezentácia bola aVL[SUHUXãHQiRGFKRGRPXGtQD:&DYSUYHMKRGLQHDVL
5-krát servírkou podávajúcou kávu. Ako som sa neskôr dozvedela, pán Zdenko
VD QD WR KQHYDO SUHWR VD V SRGiYDQtP NiY\ SRþDV SUH]HQWiFLH SUHVWDOR 3UHG
pre]HQWiFLRXDSRþDVSUHVWiYN\]QHOD]SULSUDYHQpKRPDJQHWRIyQXEXXGRYi
KXGEDDOHERSLHVQHRGPQHQH]QiPHKRLQWHUSUHWDNWRUpSiQ=GHQNRR]QDþLO]D
ÄKXGEXYDãHMPODGRVWL³0LHVWQRV"ERODURYQRPHUQHRVYHWOHQiVOQHþQêPVYHWORPSUHQLNDM~FLP]RNLHQQDSUDYHMVWUDQHDåQDþDV"YNWRUHMEROLXPLHVWQené
stoly s prezentovanými výrobkami. Tieto boli nasvietené dvoma silnými externými svetlami.
Pozorovanie
Usádzali sme sa v sále. Pán (ako sme sa neskôr dozvedeli Zdenko) pobiehal,
XSUDYRYDOVLPDWHULiO\3RWRPFKYtXY\þNiYDO=DWLDþRVLSRVOHGQiSDQL saGDODQDVWROLþNXYUKROSRKDGGR]UNDGODXSUDYLOVLNUDYDWXQDURYQDOVDY\SRO
KUX=YUWROVDVPHURPNQiPDY]iSlWtVDPXQDWYiULUR]SUHVWUHOãLURNê~VPHY=D]QHO]YRQþHN
Ä3HNQê ]YRQþHN PiP äH" .UiVQ\ GH YiP SUDMHP YãHWNêP 1R QLH MH GQHV
kriVQ\GH"3R]ULWHVD YRQ6OQLHþNR$M VOQLHþNR VRPSUHYiVREMHGQDO³KRYRUtPDMLWH]YRQþHNDVRãLURNêP~VPHYRP
74
Ä3UDMHPYiPNUiVQ\QiGKHUQêGH9LWDMWH³]D]QLHKODVQR
Nasleduje potlesk.
Ä+QH QD ]DþLDWNX YiV FKFHP SRSURVL" R GLVFLSOLQRYDQRV" 9LHte, mám probOpP\VKODVRPDMSUHWRVRPVLY]DOWRWR³XNiåHQDPDOêPLNURIyQSULSHYQHQê
QDKODYHÄ7DNåHSURVtPYiVQHUXãWHVHWHVOHGXMWHSRþ~YDMWHRDNêFK~åDVQêFKYHFLDFKYiPWXMDGQHVEXGHPUR]SUiYD"³
„Vítam vás na tejto prezentácii... Volám sa Zdenko. Zdenko! Pozor, nie Zdeno.
=GHQNR0QHVDDQLLQiþQHGiSRYHGD"DNRSHNQH³8VPLHYDVDSR]HUiVDGR
zeme.
Odrazu sa mu výraz v tvári zmení, úsmev sa rozšíri.
Ä$WRWRMHPRMDPDQåHONDÒåDVQiåHQD6PHVSROXGYDGVD"Sl"KRGtQGHQQH³
Sálou zaznie tichý smiech.
Ä6PH WDNi ã"DVWQi GYRMLFD 2QD UR]ND]XMH MD SRþ~YDP³ ]DVPHMH VD 6R ãLURkým úsmevom sa obzerá okolo seba.
Ä+QHQD~YRGVDFKFHPVSêWD"6NWRUêPL]YiVVRPVDXåVWUHWRO"³
1LNWRQH]GYLKROUXNX0XåVDSULNUþLOYêUD]YWYiULVDPXQiKOe zmenil –RþL
vypúlené, ústa do O.
ÄýRåH MD WX PiP WRNR QRYêFK ]QiP\FK" 1R WR MH IDQWDVWLFNp³ NULþt pán
Zdenko do mikrofónu a prudko gestikuluje.
„A kto je na takejto prezentácii po prvýkrát?“
Spolu s mojou rukou sa zdvihli ešte asi dve alebo tri.
„No,WRMH~åDVQp9LWDMWHYNOXEH³NULþtGRPLNURIyQXDãLURNRVDXVPLHYD
ÄýRPXVtP]G{UD]QL"KQHQD]DþLDWNXMHåHPLWXQHPiPHåLDGQXFKDULWX0\
nie sme charita, ]G{UD]XMHP 6PH QRUPiOQD REFKRGQi VSRORþQRV" 1R, lebo
PLQXOHVRPYiPSRþXOGYRFKSinov, ako sa u nás vo vchode rozprávajú: ,Kde
si bol?‘ ,$OH QDYêOHWH7DP WLMHWDNGREUHDM"DSRYR]LDDMWLGDM~YåG\]DGDUPRGDUþHN\‘ No,GiP\DSiQL]G{UD]XMHPP\QLHVPHFKDULWD6PHQRUPiOQD REFKRGQiVSRORþQRV" 9HY\WRFKiSHWHåHåLMHPH] vašich nákupov.
'DUþHN\ PiPH DOH LED SUH WêFK NWRUt EXG~ N QiP ~VWUHWRYt 'DUþHN\ PiPH
DOHþDNiPHåHVL]DWRQLHþRXåLWRþQpRGQiVN~SLWH³(Pán Zdenko potom ešte
QLHNRNRNUiWYSUH]HQWiFLLDSHORYDOQD~VWUHWRYRV"]~þDVWQHQêFKD]G{UD]RYDO
princíp nLHþR]DQLHþRWHGDP{MþDV]DYDãHSHQLD]H$UJXPHQWiFLDERODSULEOLåQHY]P\VOH%XGHPVDYiPWXWHUD]QHMDNêþDVYHQRYD"UREL"YiPVSRORþQRV"]DEiYD"YiV !]DSOD"WHPLþDVNWRUêVRPWXVYDPLVWUiYLO !N~SLWHVL
moje výrobky...)
... „Milá pani, pRYHG]WHPLþRMHYåLYRWHG{OHåLWp"ýRMHSUHYiVYåLYRWHQDMG{OHåLWHMãLH"³RVORYtSiQ=GHQNRMHGQX]R]~þDVWQHQêFK
„Zdravie,“ ozýva sa viacero hlasov zo sály.
„Zdravie!“ zaznie sálou do mikrofónu hlas pána Zdenka.
„Zdravie ste povedali, zdravie nás a našich blízkych, zdravie našich detí. PeQLD]HVWHQHSRYHGDOL3HQLD]HWRWLåQLHV~G{OHåLWp7LHNX]GUDYLXQHVWDþLD=D
75
WLH VL ]GUDYLH QHN~SLWH 1HVQDåWH VD Y\þtVOL" KRGQRWX ]GUDYLD Y SHQLD]RFK
=GUDYLHMHY\ããLDKRGQRWD7iQDMY\ããLD7DNåHNHPLWXGneska niekto bude
KRYRUL"MDQDWRQHPiPSHQLD]HWDNWRPLDQLQHKRYRUWH7RDQLQHFKFHPSRþ~YD"$NRP{åHWHQLHþRWDNpDNRMH]GUDYLHSRURYQiYD"DUiWD"QDSHQLD]H"³
&HOiDOãLDDUJXPHQWiFLDERODY zmysle: Najvyššou hodnotou je zdravie => je
vyššou hRGQRWRXDNRSHQLD]H9êUREN\NWRUpYiPSRQ~NDPYiPSRP{åXW~WR
najvyššiu hodnotu – zdravie – GRVLDKQX" +RGQRWD ]GUDYLD VD QHGi Y\þtVOL" Y
SHQLD]RFK !QHGiVDYQLFKY\þtVOL"DQLFHQDWêFKWRYêURENRY7HQNWRKRYRUt
v súvislosti s týmito výrobkami o peniazoch, hovorí priamo o cene zdravia...)
Ä$SUHGVWDYWHVLþRKRVRPEROPLQXOHVYHGNRP 3DQLNUiþDODNQiãPXDXWRbusu, pravda, išla na výlet (myslí sa tým predajný výlet)DGFpUD]DRX]RNQD
NULþt,A nie,åHQLHþRN~SLã‘ No, predstavte si to. VajFHEXGHXþL"VOLHSNX1R
DNR VL WR Wi PODGi GRYROLOD" 6YRMHM PDWNH 9H Y\ VWH GRVWDWRþQH P~GUL VWH
VN~VHQt9\YLHWHþRMHG{OHåLWp3ULSRPtQDMWHWRVYRMLPGH"RP=GUDYLH=GUDYLH MH G{OHåLWp /HER PODGt Xå PDM~ LQp KRGQRW\ – SHDåHQND 1HP\VOLWH QD
pHQLD]H DNR PODGt P\VOLWH QD ]GUDYLH $ SULSRPtQDMWH LP WR 9H Y\ VWH LFK
rozumnejší zástupcovia, vy VWHVYHWORLFKåLYRWD³0~GULXGLDV~WtNWRUtSRFKRSLOLåHQDMY\ããRXKRGQRWRXMH]GUDYLH+O~SLXGLDVLP\VOLDåHQDMY\ããRX
hodnotou sú peniaze. =!,EDKO~S\þORYHNXSUHGQRVWXMHSHQLD]HSUHG]GUDYtP
9êUREN\ NWRUp SUHGiYDP YiV XURELD ]GUDYêPL ! $N VWH P~GUL QHSRþtWDMWH
SHQLD]HSULLFKQiNXSH7RUREtLEDKO~S\þORYHNNWRUê]DWLDQHSRFKRSLO !
0ODGêþORYHN KO~S\þORYHN !QHSRþ~YDMWHKR
Následne nám predstavil firmu, ktorú zastupuje.
Ä1DãD ILUPD WHQWR URN RVODYXMH GHVLDWH YêURþLH VYRMKR ]DORåHQLD'HVD" URNRY
VPHQDWUKX9LHWHY\þRWRQD6ORYHQVNX]QDPHQiGHVD"URNRY"6WiOHQDWHM
LVWHMDGUHVHQDWRPLVWRPWHOHIyQQRPþtVOH6PHQDWUhu etablovaní!“...
Ä$GiYDPHGYRMURþQ~]iUXNX/HERYLHWHåHWHUD]SODWtåHQDYãHWNRMHGYD
URN\]iUXND$P\QDãDILUPDP\]iNRQFWtPH1iPP{åHWHYHUL"³
... „1DãDILUPDY\KUDODVSRPHG]LSLDWLFKDOãtFKNRQNXU]QDH[NOX]tYQ\]G{raznené) preGDM SURGXNWRY WHMWR DPHULFNHM ILUP\ 9LHWH Y\ þR MH WR H[NOX]LYLWD"" 7RWR þR YiP SRQ~NDP MD 7R MH MHGQRGXFKR QLHþR MHGLQHþQp IDQWDVWLFNp-DYiPSRQ~NDPQLHþRþRPRåQRXåQLNG\QH]DåLMHWH³NULþtSiQ=GHQNR
do mikrofónu a prudko gestikuluje. Na tváULVDPX]UDþtY]UXãHQLH
Ä$OHLEDSUHWêFKþRWRSRFKRSLD³GRGiYDWLFKêPKODVRP7YiUPX]YiåQLH
3ULEOLåQHRGWHUD]QDVOHGRYDOD]KUXEDKRGLQRYiSUHGQiãNDSRþDVNWRUHMSiQ
Zdenko prezentoval výrobky: picapanvica; hrnce so špeciálnym povrchom;
kuchynsNêURERW]QDþN\5RQLFSUtSUDYRNSRXåLWHQêQDþLVWHQLHYODVRYULDGRY
]iFORQ SULSiOHQHM PDVWL ]XERY DW JpO ~þLQNXM~FL ]iURYH SURWL PLJUpQH
SVRULi]H NþRYêP åLOiP GHSUHVLiP NDUGLRYDVNXOiUQ\P RFKRUHQLDP
a SUREOpPRP U{]QHKR GUXKX L SUtþLQ\ 7DNPHU SRþDV FHOHM SUHGQiãN\ SiQ
=GHQNRQHSUHVWDOUR]SUiYD"GRPLNURIyQXSULVORYiFKIDQWDVWLFNêH[NOX]LYLWD
76
QiGKHUQê NUiVQ\ MHGLQHþQê ]Y\ãRYDO KODV ýDVWR SUXGNR JHVWLNXORYDO YêUD]\
MHKRWYiUHEROLYHPLH[SUHVtYQH þDVWRVDPHQLOL9ãHWN\HPyFLHþLXåWo bola
UDGRV"KQHYDOHERSUHNYDSHQLHEROLDNRYPLPLNHWDNYSDQWRPLPLNH]YêUD]QHQp D DKNR þLWDWHQp 1HXVWiOH NRPXQLNRYDO V SXEOLNRP NOiGRO RWi]N\ QD
NWRUpVLEXRGSRYHGDOViPDOHERRGSRYHGDM~FHKRQHQHFKDOGRKRYRUL"VNRþLO
PXGRUHþL
... „No, DE\VWHVLQHP\VOHOLRW~SDQYLFXPi]iXMHPSl"ILULHPDOHLEDP\VPH
získali exkOX]LYLWX1RMDQHEXGHPWLHILUP\PHQRYD"WDNp7HVFR2FK%RåH
ja som to povedal, preriekol som sa, pomýlil som sa, to som nemal!“ pán
=GHQNRVL]DNU\OUXNRX~VWDSUHYUiWLOKRUHRþLWYiULOVDSUHYLQLOR9]iSlWtVDXå
zasa usmieval a prehovoril:
„AlH QR YH þR Xå NH VRP VD SUHULHNRO iQR QHPiPH VD ]D þR KDQEL" DM
7HVFR FKFHOR QDãH YêUREN\ $OH WDP WLH SUHGDYDþN\ YiP QLNG\ QHY\VYHWOLD R
WRPYêURENXWDNDNRMDQRSRYHG]WHNWRUiSUHGDYDþNDE\VDYiPWDNWRYHQRvala? $UJXPHQWiFLDERODSULEOLåQHY zmysle: Výrobky v Tescu sú síce lacnejšie,
DNRWLHNWRUpYiPSRQ~NDPMDDOHSUHGDYDþN\VDYiPQHYHQXM~WRNRDNRMD
! &HQD QD PRMLFK YêURENRFK MH QDYêãHQi R þDV NWRUê VD YiP YHQXMHP
3UHGDYDþN\ Y REFKRGRFK QHPDM~ þDV Y\VYHWRYD" R YêURENRFK DOH MD vám
SRYLHPYãHWNR9ãHWNR/HERMDXåVRPWDNêþRQDVUGFLWRQDMD]\NX,“ s úsmevom hovorí pán Zdenko, stojac v strede miestnosti, ruky roztiahnuté, pozícia
otvorená.
Ä9LHWH PQH P{åHWH YHUL" MD YiP YãHWNR ]R VUGFD ~SULPQH SRYLHP -D YiP
všetko prezraGtP $OH LED NH EXGHP YLGLH" ~VWUHWRYRV",“ QH]DEXGQH GRGD"
pán Zdenko.
Pri prezentácii kuchynského robota: „A toto,þRVRPYiPXNi]DO, je iba jedna 5tisícina toho, þR GRNiåH -H WR ]i]UDN MH WR IDQWDVWLFNp ~åDVQp, prosto, je to
pasia,QDRPUREL"$SRFKRStWRDMYiãPXåDQHEXGHVDFKFLH"RGQHKRRGWUKQ~"$EXGH]DYDPLFKRGL"PRMDP{åHPWLSRP{F"VYDUHQtP"$EXGH]D
YDPLFKRGL"V\QNHSRFKRStDNRDKNRMHKRXP\"PDPDP{åHPWLSRP{F"
s umývaním?$Y\QHEXGHWHPD"þRUREL"EXGHte sedie"YNXFK\QLPXåYiP
EXGHYDUL"V\QSXOtURYD"+RYRUtPYiPXGLDWRYiP]PHQtåLYRW³ (Ak si
N~SLWHPRMHYêUREN\XåQHEXGHWHRVDPHOiQHGRFHQHQiYHþQHYDULDFDDULDG\
XPêYDM~FDåHQDYNXFK\QL
... ÄXGLDYLHWHþRMHWRWR"³SiQ=GHQNRGUåtYUXNiFKREUázok.
„Toto sa volá artéULRVNOHUy]D 6DPL WR GREUH SR]QiWH WSQX YiP UXN\ QRK\
"DåNRMHVDSRVWDYL"5iQRVDEXGtWHDQHFtWLWHVLQRK\,“ hovorí pán Zdenko s
YiåQRXWYiURXKODVVDPXSUHKOEXMHMHþRUD]WLFKãt,YViOHMHWLFKR
„Viete, þR MH MHM SUtþLQRX" 8SFKDWp FLHY\ &LHY\ FH] NWRUp QHP{åH SU~GL"åLvotodarná tekutina. Krv. Krv sa s "DåNRV"DPL GRVWiYD N VUGLHþNX $ MHGQpKR
GD,“ pán Zdenko skORQt KODYX YiåQ\ YêUD] Y tvári, „a MHGQpKR GD NUY SUHVWDQHSU~GL"$QDþRYiPSRWRPEXG~WLHSHQLD]H, kH nastane vaša posledná
77
KRGLQD NH VL SR YiV SUtGH DQMHO VPUWL NDP VL W~ WLVtFNRUXQiþNX YH]PHWH
SUiYH Y WRP þDVH VD KRYRULOR R SRGXãNH za 990 Sk)? .H VL þORYHN REOHþLH
GUHYHQêUXEiãXåV~PXSHQLD]HQDQLþ,“ hlas pána Zdenka je tichý a hlboký.
Na tvárach mojich spolusediacich pozorujem výraz hrôzy.
„A nehovorte mi o peniazoch!“ vyraz v WYiULSiQD=GHQNDVD]PHQtþHORVDPX
]DFKP~ULÄ7tNWRUtFKiSHWHþRYiPSRQ~NDPQHKRYRUtWHRSHQLD]RFK/HER
DNþORYHNQDR]DMQLHþRFKFHWDNWRGRVLDKQH,“ hovorí rozhodne pán Zdenko.
Ä.HWLHWRNUiVQHYHFLFKFHWHPD"WDNVLLFKN~SWH1HP\VOLWHQDSHQLD]HWLH
QLHV~G{OHåLWp0\VOLWHQD]GUDYLH,³]G{UD]XMH
Ä&KFHWHE\"]GUDYt.~SWHVLQiãNXFK\QVNêURERWDUREWHQDRP]GUDYpYêåLYQpPDMRQp]\DOHERN\VQXWpFHVWRQDNROiþHSUHFHO~URGLQX³
Ä9LHWHMDNRVDWLHGHWLYQ~þDWiEXG~WHãL"3UtGXN vám a babka navarí pre všetkých parené buchty. Alebo pizza pre všetkých. A budú k YiPFKRGL"þDVWHMãLHD
þDVWHMãLHDåQHEXGHWHYHGLH"DNRVDLFK]EDYL"³ViORX]D]QLHVmiech.
ÄXGLD YH WRWR YiP ]PHQt åLYRW³ NULþt SiQ =GHQNR GR PLNURIyQX (Ak si
N~SLWHWLHWRYêUREN\XåQHEXGHWHRVDPHOt
... ÄXGLDN~SWHVLWR9HVLWR]DVO~åLWH=DVO~åLWHVLWRY\]DVO~åLVLWRYDãD
PDQåHOND$DNQLHY\]DVO~åLDVLWRYDãHGeti. Pamätáte si,DNRWXEROSiSHå"³
Sálou sa ozvú súhlasné hlasy.
„A pamätáte si,þRKRYRULO"XGLDNRQDMWHVNXWN\OiVN\.RQDMWHVNXWN\OiVN\
1HFKiSHWH".~SWHVLQiãURERWDGDUXMWHKRGH"RP9HMDYiPWXXPRåXMHP
UREL"VNXWN\OiVN\³NULþtSiQ=GHQNo do mikrofónu, prudko gestikuluje....
... Ä$ NH S{MGHWH VR YãHWNêPL WêPLWR NUiVQ\PL YHFDPL GRPRY, FKRWH KUGR
popred svoj panelák. Nech vás vidia všetky susedy, nech vám závidia. Aj manåHOD QHFK YiP ]iYLGLD $ Y\ SOQê YR]tN WêFKWR NUiVQ\FK YHFt $ QHFK vaše
VXVHG\DMãDNWUDIt!“...
... Ä9þHUDWXEROL]R6WDUpKRPHVWD&KFHOLLFK0DOVRPLEDãHV"1Xå, tak
VRPSULQLHVROGQHVND8UþLWHVDPLQLH7DN, kto chce? Nikto? Nikto? Nevadí
GRPQHOHM PDQåHONH, QHFKDM WDN VFKRYDM YH WR QHPiPH SUREOpP SUHGD"
+RFLNHG\7êFKWRXGtQH]DXMtPDLFK]GUDYLHSHQLD]HSHQLD]HWLHVLYH]P~GR
hrobu,³KRYRUtSiQ=GHQNRXUD]HQH2WRþtVDFKUEWRPNSRVOXFKiþRPRGFKidza.
„Ja, ja, ja by som chcela,“ ozýva sa zo zadného radu.
Ä3DQL]ODWiQHFKVDSiþLQHFKVDSiþL jedna poduška pre vás,³RWRþtVDVYLåQH
pán Zdenko, úsmev na tvári.
Ä$ SRWRP PL QHXWHþWH GRVWDQHWH RG QiV ãSHFLiOQ\ GDUþHN 9ãHWFL þR VL X QiV
QLHþR N~SLD GRVWDQ~ ãSHFLiOQ\ GDUþHN -DNR VRP SRYHGDO, GDUþHN\ PiPH DOH
OHQSUHWêFKXNWRUêFKEXGHPHYLGLH"~VWUHWRYRV"$DE\VRPQH]DEXGRO2OGRPiãLN1HFKVDSiþLSDQL]ODWi³
... Ä$QD]iYHUHãWHMHGHQSUtEHK9þHUDWXERODWDNiSDQL1DNRQFLSUH]HQWiFLH
VDSRVWDYLODþHORPNXYãHWNêPNXPQHFKUEWRPDKRYRUtXGLDGREUtMDXå
78
chodím na takéto výlety QLHNRNR URNRY =REHU~ PD ]DGDUPR PD YR]LD SR
FHORP6ORYHQVNXYHQXM~VDPLWDNêWRNUiVQLXGLD‘2WRþLODVDNXPQH$åVRP
VD]DþHUYHQDO3DQLVDY\]QiYDOD,NHP{åHPVLQDNDåGRPYêOHWHQLHþRN~SL"
DMNHGRPDPiPYHFLXåzDVWRWLVtFDOHQDNDåGRPYêOHWHVLDNRYêUD]YDþQRVWL N~SLP DVSR QHMDN~ PDOLþNRV"‘ 7DNåH, DN PL Y\ FKFHWH XUREL" UDGRV"
Y\MDGUL"YDþQRV"EXGHPQDMã"DVWQHMãt, ak si kúpite toto,“ pán Zdenko ukázal
na vozík s vecami za 20.990 SK.
Ä$OH DN VD YiP DVSR WURFKX SiþLOR N~SWH VL WHQWR JpO $ DN VD YiP SiþLOR
trochu viac, kúpte si dva gély,DDNVDYiPHãWHYLDFSiþLOR, kúpte si tri.“
1D]iYHUÄ.UiVQ\GHVPHPDOLGQHVND'~IDPåHVDYiPSiþLOR³
Panie uznanlivo pokyvovali hlavami.
Ä$þRVDUREtYGLYDGOHQDNRQFL"³
Sálou zaznel potlesk.
9êVOHGRNKRGLQRYHMSUiFHSiQD=GHQNDSUHGDMNRPSOHWQêFKViGYãHOLþRKR
NDåG~]D.990 SK –RGKDGXMHPåHPDORREFKRGQiFHQDWêFKWRYêURENRYMH
spolu okolo 12 000Sk), 3–SRGXãLHNNDåG~]D6.D–17 kozmetických
prípravkov (cena bola priemerne okolo 500 SK).
9UR]KRYRUHFH]SUHVWiYNXVRPVDGR]YHGHODåHWDNPHUNDåGê]R]~þDVWQHQêFK
XåPiQLHNWRUý z prezentovaných výrobkov, ale „...]DNDåGêPVLþORYHNQLHþR
N~SL YH WHQ SiQ MH QDR]DM PLOê D DNê MH YêUHþQê³ .H VRP VD ~þDVWQtNRY
pýtaOD QD G{YRG\ N~S\ WDNpKRWR ]MDYQH SUHGUDåHQpKR WRYDUX SRFK\EQHM NYDOLW\EXDUJXPHQWRYDOLåHÄ...ale tie podušky naozaj fungujú,“ alebo sa usmievali a QHYHGHOLPLRGSRYHGD"
Techniky predaja:
1) Snaha o vyvolanie RVREQHMSUtDåOLYRVWL
• WHOHVQiSUtDåOLYRVpán Zdenko bol starostlivo upravený pán v stredQêFKURNRFKFFDU%ROþHUVWYRRKROHQêQDYRDQêãDW\PDOY\åHKOHQp
• vyvolanie pocitu som dôveryhodnýýDVWRSRXåtYDOYêUD]\„verte mi“
„zo srdca“.+RYRULOYHVHOpKLVWRUN\]RV~NURPLDRPDQåHONHRGH"RFK
YQ~þDWiFK QD QDYRGHQLH DWPRVIpU\ ÄSR]QiWH PD VRP G{YHU\KRGQi
osoba“.
• S predchádzajúcim bodom úzko súvisí aj snaha o vyvolanie pocitu poznáte ma, som vám podobný => poznám vás, vaše potreby, vaše
SUREOpP\ 6QDåLO VD WDN SULEOtåL" N XRP Y\YROD" SRFLW LQWLPLW\ DE\
XGLD]DSiUKRGtQQDGREXGOLSRFLWåHWRKRþORYHNDSR]QDM~DRQSRzná ich.
79
2) Zaujatie pozornosti:
• svetlom: priestor, kde sa pán Zdenko pohyboval, bol nasvietený dvoma
silnými lampami;
• hlasom: celý priestor obsadil hlasom, neEROR PRåQp VD V QtP KiGD"
DOHERPXRGSRURYD"3RNLDVDRWRQLHNWRSRN~VLOVWDþLOR, aby prehoYRULOGRPLNURIyQXDUJXPHQW\RSRQHQWDQHERORSRþX"DOHDUJXmenty
SiQD=GHQNDSRþXOLYãHWFL
• VHUYtUNDP]DNi]DOQRVL"SRþDVSUH]HQWiFLHNiYXDE\QHEROUXãHQê;
• SRNLD QLHNWR SRþDV YêNODGX ]DVSiYDO KiG]DO GR QHKR SiQ =GHQNR
cukríN\DWDNêPWRåDUWRYQêPVS{VRERPVLY\QXFRYDOSOQ~SR]RUQRV"
3) Technikami popísanými v bode 2 dosiahol pán Zdenko zahltenie pozornostiSRVOXFKiþRY WDNåHLQpKODV\Y mysli, ako hlas pána Zdenka nemohli
IXQJRYD"5êFKORKRYRULOþDVWRVWULHGDOQiPHW\3RNLDVDPXQLHNWRVQDåLO
RGSRURYD"SiQ=GHQNRMHGQRGXFKRSUHKRYRULOGRPLNURIyQXRYOiGROFHOê
SULHVWRUKODVRP]DþDOYêUD]QHJHVWLNXORYD"– tým zahltil i vizuálny kanál,
náhle zmenil tpPXD]DþDOKRYRUL"RLQRP1LHNHG\SiQ=GHQNRMHGQRGXFKR
NODPDOKRYRULOSRORSUDYG\Y\VN\WOLVDLPSOLNDþQpVNRN\SURWLUHþHQLDDYšak kým sme si to uvedomiliKRYRULOXåSiQ=GHQNRQHMDNêYWLSDOHERKLVWRUNXNWRUiYHPLDKNRREVDGLODYRQpPLHVWDYNapacite pozornosti.
4) Vzbudenie emócií:
• atmosféra strachu: jeden z najstarších marketingových prístupov hoYRUt NH FKFHã SUHGD" MHG QD SRWNDQ\ XNiå XRP SRWNDQ\ 3iQ
Zdenko svoju prezentáciu zaloåLOQDSURWLNODGHåLYRW –VPU" Hovoril o
smrti a chorobácK NWRUp VD XGt Y WRPWR YHNX WêNDM~ 3RXåtYDO L YLzuálne podnety, ako napríklad obrázok upchatej cievy. Ako protiklad
VWDYDO ]GUDYLH NWRUp VL ~þDVWQtFL P{åX ]DEH]SHþL" N~SRX MHKR YêUREkov.
• vtipSiQ=GHQNRKRYRULOYHDYWLSQêFKKLVWRULHNURELOVLåDUty z rôzQ\FKWHOHYt]Q\FKRVREQRVWt1RYRWQêLQp]DVDQDSRGRERYDO$QGHU
Tým sa pokúšal naopak o navodenie pozitívnych emócií.
5) 6 SUHGFKiG]DM~FLP ERGRP V~YLVt L DOãLDVWUDWpJLDvyvolanie paniky. Pán
=GHQNR QiP YLDFNUiW SRþDV SUH]HQWiFLH ]RSDNRYDO åH LGH R MHGLQHþQ~
ãDQFXDNiVDWêPWRVWDUêPXRPXåPRåQRQLNG\QHQDVN\WQHDWRWRMH
LFKMHGLQiDSRVOHGQiSUtOHåLWRV",N~SL"VLWLHWRYHFL,DWDNQLHþRYêQLPRþQp
]DåL"
6) Direktívne a sugestívne, príkazy: „kúpte si to!“ „urobte to!“
7) Lichotenie: ÄY\VWHWDNpNRþN\³, „NUiVQLQiGKHUQtXGLDVDWXGQHV]LãOL³,
„vy ste starší a múdrejší“, „vy máte krásne biele vlasy“.
8) Vyvolanie SRFLWXYDþQRVWi alebo ÄQLHþR]DQLHþR³SiQ=GHQNRQLHNRNRNUiW]G{UD]QLOåH VSRORþQRV"NWRU~]DVWXSXMH, nie je charita a zájazd pre
]~þDVWQHQêFKQH]RUJDQL]RYDOD]DGDUPR$UJXPHQWiFLDERODY]P\VOHP\
80
MD VPH YiP YHQRYDOL þDV SHQLD]H VWDUiPH VD R YiV XURELOL VPH YiP
SURJUDPY]iYHUHWRViPSiQ=GHQNRR]QDþLODNRGLYDGOR !PXVtWHVD
QiP]DWRQHMDNRUHYDQãRYD" !PXVtWHVL]DWRQLHþRRGQiVN~SL"
„no,YHNWRUiSUHGDYDþNDYREFKRGHE\VDYiPYHQRYDODKRGLQ\YHQRval sa nám 5?)“,ÄXGLDGREUtFKFHWHPLXUREL"UDGRV""³, „ak budete aj
vy ústretový, budem aj ja!“.
Literatúra
HAYENSOVÁ, N. 2003: Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 3. vyd.
81
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Metódy skúmania a spracovania
drobných sakrálnych stavieb na Slovensku
Klaudia Buganová
.~þRYp VORYi dUREQi VDNUiOQD DUFKLWHNW~UD SUtFHVWQp NUtåH NDSOQN\ ERåLH PXN\
prícestné sochy svätcov, terénny výskum, dokumentácia, databáza
Keywords: small sacral buildings, road crosses, chapels, crucifixions, statues of saints
by the roads, field research, documentation, data base
The paper describes the work of ethnographer and museologist studying small sacral
buildings. The topic of research belongs to field of history of art as well as the history of
folk art. The author presents her own approach to the study of road crosses in the
proximity of Košice in Eastern Slovakia as a part of the scientific research tasks of the
museum she is working for. She illuminates single work steps: theoretical basis of the
problem, methodic of the research and documentation of the artifacts in the field,
creating of catalogues and data base as well as the conclusion – creating a publication.
1LHNGH QD ]DþLDWNX P{MKR RGEorného záujmu o drobné sakrálne objekty
EROLVWUHWQXWLDþOHQRYkarpatologickejNRPLVLHSUHXGRYpRE\þDMH0...3R
URNXVRPVDWDNPHUSUDYLGHOQH]~þDVWRYDODSUDFRYQêFK]DVDGDQtDMPHG]LQiURGQêFK NRQIHUHQFLt NWRUêFK WHPDWLND PD YHPL ]DXMDOD ,ãOR SUHYDåQH
o WpP\ SUHGWêP QHåLDGuce a nepotrebné. Na výzvu vedúcej komisie PhDr.
Ludmily Tarcalovej zo Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti som sa aj zapojila do priekopníckej práce a vybrala si v teréne málo prebádané prícestné
NUtåH
=DþDODVRPQDMSUYY kDWDOyJRFKNQLåQtFDE\VRPVDLQãSLURYDODSRGREQRX
WHPDWLNRX$YãDNPDWHULiORYERORSUDPiOR-HGQDNQHH[LVWRYDOåLDGHQSRGREQê
súpis, ani návod, rovnako ani pri jednotlivých heslách na webových stránkach
VRPQHQDãODYKRGQêSURMHNW%RODVRPVLYHGRPiåHVDPXVtPRULHQWRYD"QD
]DKUDQLþQp]GURMH9]KDGRPN mojim jazykovým vedomostiam som sa zamerala na þHVNpSRVNpD nemecké pramene. 0DDUVN~ historiografiu mi prekladala kROHJ\D,QJ.ULVWtQD0DUNXãRYi
V þHVNHM RGERUQHM OLWHUDW~UH PL EROD YKRGQRX SRP{ckou a inšpiráciou
NQLKD.DPHQQpNtåHýHFKD Moravy (1997). Kolektív autorov tejto publikácie
Y\WYRULO SUHKDGQê NDWDOyJ SDPLDWRN R]QDþRYDQêFK WHUPtQRP ]PLHUþLH NUtåH
Z obsahu tejto publikácie som si osvojila základnú terminológiu a heslovitú
skladbu opisu jednotlivých objektov. Významným zdrojom poznatkov bolo
82
QLHNRNR SUtORK þDVRSLVX =SUiY\ SDPiWNRYp SpþH 9 nich vychádzali materiálové štúdie o súboroch mariánskych a WURMLþQêFK VWSRFK D pilieroch vo vybraQêFKRNUHVRFKýLHFK= nich som si osvojila jeGQRWOLYpHWDS\]LV"RYDQLDDNWXiOneho stavu pamiatok i erudovaný prístup pri spolupráci prírodovedca, historika
i kunshistorika v praxi.
V QHPHFNHM OLWHUDW~UH VRP REMDYLOD YHD SUtVSHYNRY DM NQtK Y]RURP PL
bola bohato ilustrovaná publikácia Kreuze, Bildstocke und Feldkapellen od
:DOWHUD3RW]OD7XVRPQDãODPQRKRSUtNODGRYDNRSUDFRYD"V archívnym maWHULiORP DNp LQp LNRQRJUDILFNp SUDPHQH RGKDXM~ GUREQp VDNUiOQH SDPLDWN\
1DMYlþãtPSUtQRVRPYãDNERODSUHPDG{NODGQiD precízna typológia objektov
a ich podrobná charakteristika.
V SRVNHMVSLVEHVRPobjavilaPQRKRþOiQNRYY UHJLRQiOQ\FKþDVRSLVRFK
0RKOD VRP NRQãWDWRYD" åH WX QDR]DM Y NDåGRP PHVWH Y NDåGHM REFL SUDFXMH
VNXSLQDRGERUQtNRYLGREURYRQtNRYNWRUtV\VWHPDWLFN\]DSLVXM~D fotografujú
NU]\åHSU]\GURåQH
Kolegovia z 0DDUVNDPDXEH]SHþLOLY WRPåHSULWYRUEHPRQRJUDILtå~S
a obcí si všímajú a dokumentujú i W~WRREODV"VDNUiOQHMDUFKLWHNW~U\
Na území Slovenska P{åHPHSRYDåRYD"]D prvého priekopníka pre vytvorenie archívu drobných pamiatok PhDr. Józsefa Liszku, pracovníka výskumného centra európskej etnológie v Komárne. Venuje sa dokumentácii
SDPLDWRNQDMXåQRP6ORYHQVNXQD~]HPtNWRUpREêYDPDDUVNpHWQLNXP
2EMHNW\ GUREQHM VDNUiOQHM DUFKLWHNW~U\ NX NWRUêP SDWULD SUtFHVWQp NUtåH
kaplnky, ERåLHPXN\VRFK\VYlWFRYND]HWRYpREUD]\QDVWURPRFKPDM~ zaujímavúKLVWyULXDYHNú výpovednú hodnotu. Sú dokladom myslenia, predstáv a
ILOR]RILFNêFK QiKDGRY VSRORþQRVWL L jednotlivca. V rokoch od konca druhej
VYHWRYHMYRMQ\DåGRQRYHPEUD boli pomerne zabudnutým oboromXGRYpKR VWDYLWHVWYD WDN ] KDGLVND HWQRJUDILFNpKR L XPHOHFNR-historického.
V V~þDVQRVWLLFKGRNXPHQWiFLX a výskum historici umenia blahosklonne preneFKiYDM~ HWQRJUDIRP 5XVWLNiOQH LQVLWQp þL PRGHUQêP YêUD]RP R]QDþRYDQp
„vernakulárne“ výrazové prostriedky drobnej sakrálnej architektúry (bez výrazných slohotvorných umeleckých prvkov sa nedostali ani do evidencie pamiatkovo chránených objektov. A práve tieto drobné artefakty sú mimoriadne významným krajinotvorným prvkom, identLILNDþQêP RULHQWDþQêP ERGRP þL YêKDGRYRX GRPLQDQWRX ýDVWR V~ MHGLQêP VYHGNRm minulosti „kultúrnej krajiny,“NHVWRMD]DKDQEHQpXSURVWUHGãLURNpKR„GUXåVWHYQpKR“ rozoraného lánu.
Mnoho z QLFK ]DQLNORSULUR]ãLURYDQtD~SUDYH FLHVW OLNYLGiFLLSRQêFK FestiþLHND]iVWDYEHRNUDMRYREFt
&LHDYHGRPe sa nerealizovala ani evidencia týchto drobných pamiatok. Iba
ojedinele boli niektoré zapísané v štátnych zoznamoch kultúrnych pamiatok,
]UHMPH EH] DNpKRNRYHN V\VWHPDWLFNpKR YêEHUX ,VW~ SR]RUQRV" MHM YHQRYDOi
83
miestni kronikári alebo osvetoví pracovníci. Doteraz sa na Slovensku nevytvorili vhodné predpoklady pre vytvorenie regionálnych alebo lokálnych súpisov.
3RWUHEDGRNXPHQWRYD"PDO~VDNUiOQXDUFKLWHNW~UXQD6ORYHQVNXY]LãODDNR
rezultát neformálnej diskusie na seminári Múzeum a etnograf v roku 1999.
3UYpKR RUJDQL]DþQpKR NURNX VD XMDOD 1iURGRSLVQi NRPLVLD =Yl]X P~]Ht QD
Slovensku v osobe PhDr. Kataríny Holbovej, ktorá zosumarizovala záväzný
]iXMHPULHãLWHRY]UDGRYPX]HiOQ\FKLQãWLW~FLt-HGQêP]SUYêFKSRdnetov pre
systematické a koordinované dokumentovanie malých sakrálnych stavieb na
Slovensku bola aktivita Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré v spolupráci s Národopisnou komisiou Zväzu múzeí na Slovensku zorganizovalo
pracovný seminár na tému Pasportizácia drobnej sakrálnej architektúry na
Slovensku (apríl 2003). Tam odzneli doterajšie poznatky a skúsenosti pre vyWYRUHQLHLQIRUPDþQHMEi]\GUREQHMVDNUiOQHMDUFKLWHNW~U\QD6ORYHQVNX
V SUYHMHWDSHEiGDWHVNpKR]iXMPX som si po prieskume v teréne naplánovala pre plnenie vedecko-výskumných úloh našej inštitúcie (pre roky 1995–
2000) tému s názvom .XOW-HåLãD.ULVWDD jeho spodobovanie v artefaktoch
XGRYpKRXPHQLD. Intenzívne a s plným nasadením a nadšením som sa sústreGLOD QD]LVWHQLHMHGQRWOLYêFKW\SRYDWYDURYSUtFHVWQêFKNUtåRYYRYRQHMNUDjine. Mala som úmysel zmapova" ich výskyt, frekventovanos", zistL" za akým
~þHORP EROL SRVWDYHQp a vystihn~" ich funkcie v FLUNHYQRP åLYRWH GHGLQ\
Najprv som sledovala výskyt objektov v Košiciach a prímestských obciach a
QHVN{UYREODVWLOHåLDFHMVHYHUR]iSDGQHRG.RãtFY údolí riek Hnilca a Bodvy.
Toto územie som si vybrala zámerne z G{YRGX åH WX åLM~ RE\YDWHOLD U{]Q\FK
vierovyznaní a viacerých národností, ktorí postavili rozmanité druhy malých
VDNUiOQ\FKVWDYLHE&HONRPVRPXVNXWRþQLODWHUpQQ\YêVNXPY takmer štyroch
desiatkach dedín a celkovo zaevidovala okolo 700 objektov, SULþRP NDåGê
z nich má presne spracovaný prepis.
Vopred som si vypracovala návod a QiVOHGQHSRVWXSRYDODSRGDMHGQRWOLvých krokov.
9WHUpQHVRPY\KDGDODREMHNW\ (YãHWN\SUtFHVWQpNUtåHDMWLHNWRUpVDQDchádzali v RGDKOêFK þDVWLDFK FKRWiUD, popísalD XUþLOD polohu, miesto a následne ich sfotodokumentovala. Od miestnych informátorov som získavala
GRSOXM~FH ~GDMH U{]QH RNROQRVWL LFK Y]QLNX SUtEHK\ D OHJHQG\ $UFKtYQH
zdroje mi poskytli jednotlivé farské alebo obecné úrady, kde sa zachovali kroniky, alebo iné záznamy. V arcibiskupskom archíve v Košiciach som mala
k GLVSR]tFLLGRVWXSQpNDQRQLFNpYL]LWiFLHOLVWLQ\DV~SLV\NPHRYpKRPDMHWNX
V GHSR]LWiURFK9êFKRGRVORYHQVNpKRP~]HDVRPQDãODDãWXGRYDODDOãLHLNRnografické zdroje nachádzajúce sa v samotných zbierkových fondoch – starých
fotografií, historických máp, cechových listín, grafických listov, vedút, litografií a akvarelov.
84
=tVNDQpHYLGHQþQpSR]QiPN\D fotografie sa stali podkladom pre vytvorenie Databázy drobnej sakrálnej architektúry (katalógu). .UtåH ] NDåGHM
lokality (PHVWVNHM þDVWL REFH) VRP QDMSUY ]RUDGLOD Y ORJLFNRP VOHGH GRGUåLDYDM~F SUHVQH XUþHQê SRVWXS =DþDOD VRP RG NUtåRY SUHG NRVWRORP SRWRP QD
cintoríne, postupujúc od stredu obce k jej okrajom tak, aby sa zachovala jednotni ãWUXNW~UD PDSRYDQLD D SRSLVRYDQLD NUtåRY 9êVOHGQp ]RUDGHQLH tvoria
všetky objektySRGDDEHFHGQpKRSRULDGNXVOHGRYDQêFKORNDOtW
3UH ]iSLV VRP SRXåLOD QiVOHGQp NDWDOyJRYp KHVOi miesto, popis, nápisy,
poznámka.
Miesto: VDPiXUþRYD"SRGDSRORK\NUtåDs odkazom na známejší bod v teréne,
ako je kostol, cintorín, štátna cesta, miestna komunikácia, názov ulice a popisné
þtVORGRPX$NVDREMHNWQDFKiG]DPLPRLQWUDYLOiQXREFHXUþXMHVDMHKRSRloha na základe vzdialenosti a svetovej strany od miestneho kostola. 3RGD
PRåQRVWLMHSRWUHEQp]LVWL"DMQi]RYPLHVWDY QiUHþtDXYLHV"KRYRIRQHWLFNRP
prepise na konci hesla.-HWUHEDXYLHV"Qi]RYREFHRNUHVDMNUDM
Popis: 0i REVDKRYD" RSLV REMHNWX D FKDUDNWHULVWLNX V G{UD]RP QD W\S NUtåD D
materiál. Postup by mDOE\"XUþHQêSUHVQHQDSUíkladRSLVRYD"KRRG]iNODGQH
FH] SRGVWDYHF SRWRP VDPRWQp WHOR NUtåD NRUSXV Yê]GREQp SUYN\ GHWDLO\
DOãLH SUYN\ DNR VWULHãND YHGDMãLH SRVWDY\ GRSOQN\ (stojany, objímky,
skrinky, kazetové obrázky), oplotenie a pod. Tu je tUHED ]D]QDPHQD" DM VWDY
NUtåDRSUDY\UHQRYiFLHMHKRYê]GREXD ~GUåEX.
Rozmery: 9R YlþãLQH SUtSDGRY VD GDM~ LED RGKDGQ~" 6~ YãDN GREUêP SURVtriedkom pri porovnávaní jednotlivých skulptúr. Uvádza sa výška, šírka a
hrúbka celého objektu v centimetroch, jednotlivo základne, podstavcov a tela
Krista.
Nápisy: -HSRWUHEQp]DStVD"DVQDåL"VDGHãLIURYD"YãHWN\WH[W\YWDNHM podobe,
v akej sa našli. Patrí sem titulus (INRI) NWRUê VD QDFKiG]D REY\NOH QD WDEXkách rôznych tvarov. Uvedie sa aj jeho situovanie. 3RWRP QDVOHGXM~ DOãLH
þLWDWHQpQiSLV\SULþRPVDGRGUåLDYDSUHVQHLFKUR]YUKnutie, riadkovanie, obUiWHQLHStVPHQQHVSUiYQHUR]GHRYDQLHVORYDSRG-HGQRWOLYpULDGN\VDRGGHXM~ORPítkom. Napríklad: ...Na chvalu Bozsku dali postavic/ Hatkovske verice.
Transkribujú sa verne s SUtSDGQêPL FK\EDPL EH] RKDGX QD SUDYRSLV GLDNULWLFNp D LQWHUSXQNþQp ]QDPLHQND YHNp ]DþLDWRþQp StVPHQi DW $N QLH MH
LVWRWD VSUiYQRVWLSUHþtWDQpKR WH[WX GRSRUXþXMH VD R]QDþL" ho otáznikom v zátvorke za príslušným slovom, alebo uvLHV" DOWHUQDWtYQ\ YêNODG ÒSOQH QHþLWDWHQp PLHVWD QD]QDþL" v prepísanom texte bodkami. -H SRWUHEQp SULKOLDGD" QD
riadkovanie, presné rozvrhnutie, obrátenie písmen, rozdelenie slov a pod. ZaobVWDUD"VLSULR]GREQRPStVPHGHWDLOQêIRWRJUDILFNê]iEer a nákres. Pri cudzoja]\þQêFKtextoch VDGRSRUXþXMHLFKYRQêSUHNODGGRVORYHQþLQ\
Poznámka: 3UL WRPWR KHVOH ]D]QDPHQD" ~GDMH ]tVNDQp ] dostupných historicNêFK SUDPHRY – kanonických vizitácií, kroník, listín, korešpondencie, novín,
85
þDVRSLVRYRGERUQHMOLWHUDW~U\VWDUêFKPiSSRKDGQtFDIRWRJUDILt=DUDGL"VHP
aj ~GDMH]tVNDQpGRS\WRPXPLHVWQ\FKNURQLNiURYND]RYVWDURVWRYDREþDQRY
8YLHV"OHJHQG\SUtEHK\Y\VYHWOHQLDS{YRGXRNROQRVWLY]QLNXDNRDMG{YHUQp
SRPHQRYDQLDNUtåRY3RURYQiYD"MHGQRWOLYp]LVWHQLDVRV~þDVQêPVWDYRPDVOeGRYD"NRQWLQXLWXWRKR-NWRUpKRREMHNWX=D]QDPHQD"DM]PHQ\VWDQRYtã"NUtåRY
SUHPLHVWRYDQLDDOHERLQpSRK\E\WêFKWRREMHNWRY0RåQpMHYãtPD"VLVYHWRYp
strany, ku ktorým smerujú, okolitý terén, zástavbu, prostredie.
'{OHåLWêP~GDMRPMHGiWXP, resp. obdobie, kedyVDXVNXWRþQLOSULHVNXPi
prepis (pre prípad budúcej revízie) a meno osoby, ktorá prepis urobila.
Hodnotným výstupom tejto etapy vedecko-výskumnej úlohy bolo spracovanie a vydanie populárno-QiXþQHM SXEOLNiFie regionálneho charakteru
s názvom .UtåH.RãtFD okolia /ÒýY\GDYDWHVNpGUXåVWYR%UDWLVODYD
ISBN 80-7114-371- SRþHW VWUiQ IDUHEQp D þLHUQRELHOH IRWRJUDILH WYUGi
Yl]ED$7RWRGLHORXUþHQpRGERUQHMLODLFNHMYHUHMQRVWLMHYêVOHGNRPVSRlupráce autorskej dvojice: Klaudia Buganová (text) a Marián Šangala (fotograILH.QLKXWYRULDGYH]iNODGQpþDVWLYSUYHMV~NDSLWRO\SUHGVWDYXM~FHXFHOHQ~
ãW~GLXRGDQHMWpPHYGUXKHMþDVWLNQLK\MHNDWDOyJ.DSLWRO\VQi]YDPLVznik a
S{YRGNUtåRY7\S\WYDU\DPDWHULiONUtåRY.DPHQQpGUHYHQpOLDWLQRYpNUtåH
1iSLV\QDNUtåRFK3UHMDY\~FW\NXNUtåRPÒGUåEDDYê]GREDNUtåRY3UtEHK\R
NUtåRFK SRVN\WXM~ Y\þHUSiYDM~FH PQRåVWYR WH[WX GRSOQHQpKR IDUHEQêPLIRWRJUDILDPL SRKDG\ L GHWDLO\ LOXVWUXMúcimi text konkrétnymi príkladmi. Prácu
GRSD ]R]QDP OLWHUDW~U\ D UH]XPp Y QHPHFNRP D DQJOLFNRP MD]\NX .DWDOyJRYiþDV"REVDKXMH]R]QDPREHFDORNDOLWDSRSLVPDWHULiOY]KDGV\PEROLNDQiSLV\DSR]QiPN\N~FW\KRGQpPXSRþWXNUtåRY]RVN~PDQpKR úzePLD SULþRP NDåGi SRORåND MH GRSOQHQi PDORX LGHQWLILNDþQRX þLHUQRELHORX
fotografiou. Publikácia, zostavená z takéhoto katalógu, predstavuje hodnotný
pramenný materiál pre regionálnych historikov, etnografov, sociológov, múzejníkov, historikov umeleckého remesla i pamiatkárov. Je pomôckou pre obecné
samosprávy a kroniky pri evidencii pamätihodností obce – a je nasledovaniahodným príkladom pre ostatné regióny Slovenska pri výskume a dokumentácii
drobnej sakrálnej architektúry –V~þDVWLQiãKRNXOW~UQHKRGHGLþVWYD
V DOãHM HWDSH EiGDWHVNpKR YêVNXPX –2004) som sa zamerala na
YêVNXP NDSOQLHN ERåtFK P~N D prícestných sôch svätcov v Abovsko-turnianVNRP UHJLyQH 1DNRNR VD Y múzeu pre realizovanie tejto výskumnej práce
QHQDãOL GRVWDWRþQp ILQDQþQp SURVWULHGN\ ]DþDOD VRP KDGD" LQp PRåQRVWL 9\pracovala som projekt a KDGDOD VSRQ]RUov 0QRKp åLDGRVWL VNRQþLOL QH~VSHFKRP 0QRKRNUiW PD ]DPLHWDYp RGSRYHGH RGUDGLOL RG SRNUDþRYDQLD YR Yêskume. Nakoniec som našla podporu v Karpatskej nadácii, ktorá mi poskytla
v roku 2002 grant na projekt 9\WYRUHQLHLQIRUPDþQHMEi]\GUREQHMVDNUiOQHM
architektúry v Košiciach a okolí (Abov) a následne v URNX DOãt JUDQW
86
na projekt Pasportizácia drobnej sakrálnej architektúry v Abovskom a
Spišskom regióne.
7LHWR ILQDQþQp SURVWULHGN\ PL XPRåQLOL XVNXWRþQL" podrobný výskum
v WHUpQH =PDSRYDOD VRP G{NODGQH FHOê UHJLyQ QDYãWtYLOD NDåG~ REHF
i PHVWHþNR SUHFHVWRYDOD VRP VWRYN\ NLORPHWURY D zdokumentovala som
nájdené objekty. Niektoré miesta som navštívila aj viackrát, potrebovala som sa
YUiWL"pre overovanie údajov alebo pre potrebu kvalitného fotozáberu.
Výsledky som prezentovala formou výstavy s názvom Postavené Roku
Pána – malé sakrálne stavby v krajine (9.7. 2002 Košice, 12.9.2002 /HYRþa,
16.4.2003 Spišská Nová 10.11.2003, Budapeã", 11.12.2003, Miškolc).
V priebehu realizovania projektov EROD V\VWHPDWLFN\ XVNXWRþRYDQi DM
propagiFLD WHMWR GRNXPHQWDþQHM SUiFH 9\ãOR QLHNRNR RGERUQR-SRSXODUL]DþQêFKþOiQNRYY WODþL, odborné príspevky na seminároch a konferenciách, prednášky a EHVHG\ SUH YHUHMQRV" DNR DM mnohé relácie a vystúpenia v rozhlase
a televízii.
Výsledky dokumentácie, prieskumu a aktivít zamerané na obecné úrady,
IDUQRVWL D GREURYRQtNRY sú prezentované na internetovej stránke
www.asprodecus.szm.sk.
Rozsiahly autentický výskumný materiál som spracovávala do databázy.
Táto fáza SUiFH REVDKRYDOD Y\KDGDQLH REMHNWRY Y teréne, opis, profesionálne
odfotografovanie, overovanie údajov v kronikách, archíve, u informátorov,
prepis, prípravu kompletného textu, výber fotografií zo stoviek negatívov,
spoluprácu pri grafickej úprave a ]DGDQLHGRWODþH
Konkrétnym výstupom tejto etapy práce je katalóg s názvom Postavené
roku Pána – NDSOQN\ ERåLH PXN\ VRFK\ VYlWFRY (reprezentatívny farebný
katalóg obsahuje 121 hesiel, na 85 stranách). =DWLDMHY SRGREHSUYRYêWODþNX
NêPVDQHSRGDUtQiMV"ILQDQþQpSURVWULHGN\QDY\WODþHQLH
3RVODQtP SURMHNWRY EROR DNWLYL]RYD" PLHVWQH VDPRVSUiY\ IDUVNp ~UDG\
archívy, kronikárov i jednotlivcov. Podarilo sa ]tVND"pre spoluprácuVLH"GREURYRQtNRY 9 PQRKêFK REFLDFK VD REþDQLD DNWtYQH ]DSoMLOL GR WHMWR þLQQRVWL
Sprevádzali ma na obhliadke objektov v teréne. Poskytli mi cenné informácie a
LQãWUXNFLH 9\KDGDOL ]i]QDP\ D ]iSLV\ R REMHNWRFK Y miestnych kronikách,
zápiskoch a v kolektívnej pamäti miestnych komunít.
Vytvorená databáza objektov drobnej sakráOQHM DUFKLWHNW~U\ MH XORåHQi D
archivovaná v oficiálnej štátnej inštitúcii – vo Východoslovenskom múzeu
v Košiciach. Je v QHM ]KURPDåGHQêFK PQRKR FHQQêFK Rbjavných a nových
údajov o regionálnej hisWyULL9]QLNODNYDOLWQiLQIRUPDþQiEi]DRPDOêFKVDNUiOQ\FK SDPLDWNDFK NWRUi GiYD ]iNODG SUH DOãLX YýVNXPQ~ þLQQRV" %XGH
SUtQRVRP SUH RGERUQtNRY D ]EHUDWHRY DOH DM SUH PLHVWQ\FK RE\YDWHRY a
samosprávy, ako aMãLURN~ODLFN~YHUHMQRV"
87
Na základe dôsledného a systematického propagovania tejto práce
v odborných kruhoch medzi múzejQtNPL D SDPLDWNiUPL VD SRGDULOR DNWLYRYD"
viaceré kultúrne inštitúcie.
Mojou snahou a ~VLOtPMH]DORåHQLH6SRORþQRVWLpre záchranu a dokumentáciu drobnej sakrálnej architektúry na Slovensku, alebo podobného]GUXåHQLa,
þLQDGiFLe.
&LHRPMHLY\WYRUHQLHFH]KUDQLþQHMVSROXSUiFHNWRUiE\SRVN\WODPRåQRV"
získania informácií o jestvovaní tohto fenoménu v okolitých regiónoch a susedných štátoch.
3$9(/ýË.29È, M.: Patrocínia drobných sakrálnych stavieb grécko a rímsko katolíkov v VWDURXERYLDQVNHMREODVWL,Q6YWFLY lidové tradici, Uherské Hradište 1995,
s. 55–60.
RICHTER, K.: Liturgie a åLYRW. Praha 1996.
SINKA, T.: Liturgické symboly. Nitra 1994.
STANO3XGRYé kamenárstvo v Brhlovciach. In Slovenský národopis, r. 17, 1969, s.
286–307.
TAKÁTSOVÁ, J.: Sochy svätcov na Orave. In Pamiatky a múzeá, 1/97, s. 38–41.
9(ý(5.29È ( 1iERåHQVNp SU$YRG\ v NDOHQGiQtP F\NOX VYiWN$ D VODYQRVWt ,Q
6ODYQRVWQtSU$YRG\, Uherské Hradište 1994, s. 23–44.
WICK, V.: Rímsko-katolícke kostoly a ústavy v Košiciach. Košice 1923.
ZIEHR, W.: .tå. Symbol – Zobrazovaní – Význam..RVWHOQt9\Gt
Literatúra
$NHUHV]WpQ\P&YpV]HWOH[LNRQD, Corvina 1986, Budapest.
BEDNÁRIK, R.: Cintoríny na Slovensku. Bratislava 1972.
BIEDERMANN, H.: Lexikon symbolov. Bratislava 1999.
BUGANOVÁ, K.: .UtåH.RãtFD okolia%UDWLVODYD/~þ 2002.
BUGANOVÁ, K..UtåHYRYRQHMNUDMLQH] Košíc a okolia. In Historica Carpatica 27–
28/1997, s. 75–94 Východoslovenské múzeum Košice 1998.
BUGANOVÁ, K.: MimoliturgiFNp SUHMDY\ ~FW\ NX NUtåRP ,Q .XOW D åLYO\. Uherské
Hradište l999, s. 76–89.
BUGANOVÁ.3UHMDY\XGRYeM]ERåQRVWLY obci Kojšov. In Historica Carpatica 2930/1999, s.141–160 Východoslovenské múzeum Košice 2000.
ELIADE, M.: Posvátné a profánní. Praha 1994.
(QF\NORSpGLDXGRYHMNXOW~U\, zv. 1,2. Bratislava : 9HGDY\GDYDWHVWYR6$9
HABOVŠTIAK, A.: Dni VYLDWRþQpL všedné. Trnava l995.
HALÁSZ, J.: Staré cintoríny a pohrebné miesta v Košiciach. Košice : Historická spoORþQRV" I. Henszelmana, l996.
HOPPÁL M.: Jelképtár. Helikon Kiadó 1990.
KAHOUNOVÁ( XGRYp NDPHQiUVWYR QD 'REUHM 9RGH ,Q Zborník Slovenského
národného múzea, LVI 1962, s. 33– 45.
.DPHQQpNtåHýHFKD Moravy. Argo 1997.
KUŠNÍROVÁ, E.: Liatinové a kovové náhrobníky na cintoríne a v múzeu v 5RåDYH,Q
Obzor Gemera,þV. 175–178.
LISZKA, J.: Szent képek tisztelete. Lilium Aurum Dunaszerdahely 1995 (Dunajská
Streda).
MATUSZKOVÁ, J.: Poznámky k problematice výzkumu drobných sakrálních staveb.
In +RVSRGiVNp YêUREQt VSROHþHQVNp VDNUiOQt D jiné neobytné lidové stavby-neGtOQi VRXþiVW YHVQLFNêFK VtGHO D krajiny. 2000, s. 29-32 (Zborník príspevkov zo
VHPLQiUDYR9OþQRYH.
MEŠŠA, M.: KovaQpNUtåH] okolia Bardejova. In: Pamiatky a múzeá, 4/ 1993, s. 4–6.
NOCIAROVÁ, D.: Pasportizácia drobnej sakrálnej architektúry na Slovensku. In Etnologické rozpravy, 2003, s. 172–173.
88
89
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
K metodológii práce s rozprávanými a QDStVDQêPLåLYRWQêPL
SUtEHKPLåLYRWRSLVPL
XELFD+HU]iQRYi
.
~þRYpVORYiELRJUDILHåLYRWQpSUtEHK\, åLYRWRSLV\PHWRGROyJLDELRJUDILFNêYêVNXP
sociálny konštrukt
Keywords: life stories, narratives, methodology, biographical research, social construct
The paper deals with methodological questions concerning the work with oral and
written life stories. The author subscribes to the approach to the biography as a social
construct, social reality itself. Despite the growing amount of theoretical works dealing
with analysis of this kind of source, there are voices against it, criticising its subjectivity
and lack of theoretical background. The answer to this critique is directed towards the
other group of researchers who search for “almighty objectivity”. Both approaches
(“qualitative” vs. “quantitative”) seem to bear a problematic core inside. Together with
Gabriele Rosenthal the author looks for the solution in the dualistic conception of the
history and the told story, the event and the experience, the lived and the told, where by
the analysis we should consider both sides of the story. On one side the life of people is
taking place on the background of the historical – social reality, on the other side the
social reality is constructed through the lives of people.
Boom biografického výskumu z NRQFD URNRY VWRURþLD WUYi
v nemecky i anglicky hovoriacich krajinách dodnes –U{]QHVSRORþHQVNRYHGQp
GLVFLSOtQ\SRXåtYDM~åLYRWQpSUtEHK\DNRGDWDEi]XSUHVYRMHYêVNumy. Európska etnológia rovnako ako sociológia od biografických materiálov (interview,
GHQQtN\ OLVW\ SR]QiPN\ RþDNiYD QiK
DG QD XUþLWp PLOLHX D perspektívu koQDM~FLFKVXEMHNWRYK
DGDQLHVWUDWHQpKRVXEMHNWXSV\FKROyJLDVLV
XEXMHFHVtovný lístok na FHVWX GR YQ~WUD GXãH þORYHND DQWURSROyJLD SULEOtåHQLH VD FXG]tP NXOW~UDP SUH ]iVWXSFRY RUDO KLVWRU\ SUHGVWDYXM~ DOãt SUDPH DQDOê]\
U{]Q\FKKLVWRULFNêFKREGREtDMNHKRY tomto prípade vnímajú skôr ako doplnkový. V histórii sú ego-GRNXPHQW\G{OHåLWêPSUDPHRPQDMPlSULREMDYRYDQtåLYRWDÄPDOêFK
XGt³Y UiPFLGHMtQNDåGRGHQQRVWLGHMtQ]GROD
V posledných rokoch sa biografický výskum najmä v nemecky hovoriacich
NUDMLQiFKY]GLDOLORGWRKRþRE\VPHPRKOLQD]YDPyGQ\PWUHQGRPURNRY
VWRURþLD Diskutuje sa o koncepciách a programových návrhoch tvorby
teórie najmä zo strany sociológov (Peter Alheit, Wolfram Fischer-Rosenthal,
Martin Kohli, Fritz Schultze) þLKLVWRULNRY (Reinhard Sieder, Christa Ehrmann90
+lPPHUOH D LQêFK DOHM VD UR]YtMDM~ L NRQFHSFLH UHNRQãWUXNFLH åLYRWQêFK
SUtEHKRY9ãHWNRWRWR~VLOLHVDNRQFHQWUXMHQDSUHXNi]DQLHXåLWRþQRVWLNRQFHSWX
„biografie“ ako východiska z GXDOLVWLFNHM VOHSHM XOLþN\ subjekt – VSRORþQRV
2EGRELH NHG\VD ELRJUDILFNpSUDPHQH LQãWUXPHQWiOQH SRXåtYDOL OHQako zdroj
informácií, pomaly strieda obdobie, kde sú biografie vnímané ako sociálne
konštrukty, resp. sociálne reality samy osebe, a ako také sa stávajú predmetom
analýz v sociálnych vedách.
Koncepcia biografie ako sociálneho konštruktu (ktorý vytvára a oGUiåDVRFLiOQXUHDOLWXURYQDNRDNRVYHW]iåLWNRYD skúseností samotných subjektov tak,
åH GLDOHNWLFNêSRPHUPHG]LåLYRWRSLVQêPL]iåLWNDPLD VN~VHQRVDPLQDMHGQHM
VWUDQH D Y]RUPL NWRUp SRQ~ND VSRORþQRV QD VWUDQH GUXKHM YåG\ QDQRYR
transformuje a potvrG]XMHSRQ~NDPRåQRVSULEOtåLVDMHGQpPX]R]iYDåQêFK
problémov vied o þORYHNXD VSRORþQRVWL–Y]DKXLQGLYtGXD a VSRORþQRVWL
1DSULHNPQRåLDFLPVDWHRUHWLFNêPSUiFDPNWRUpVDYHQXM~ELRJUDILFNêP
DQDOê]DP~WRN\QDQHQHXVWiYDM~9\WêNDVDLPåHV~QHYedecké, subjektivistické a SRVWUiGDM~WHRUHWLFN~]iNODGXDOãLXYêþLWNXSUHGVWDYXMHQt]NDPLHUD
UHSUH]HQWDWtYQRVWL]MHGQRGXãHQHE\VDWHQWRERGNULWLN\GDOQD]YDÄþRVDQHY\VN\WXMHþDVWRQLHMHYHGHFN\UHOHYDQWQp³
„Subjektivisti“ na druhej strane sYRMLPNULWLNRPY\þtWDM~åHWYRUEDLFKWHyULt MH QD PtOH Y]GLDOHQi NDåGRGHQQHM VNXWRþQRVWL åH V~ HãWH VWiOH ]DMDWFDPL
aristotelovskej predstavy o zákonitostiach v ]P\VOH Ä]iNRQLWp MH WR þR VD Y\VN\WXMHþDVWR³DOHERåH] tzv. objektivity svojich metód vytvorili priam náboåHQVN~GRJPX&OLIIRUG*HHUW]Y tejto súvislosti hovorí o prístupe blízkej skúsenosti, ktorý ale nedosahuje objektívnu validitu a prístupe vzdialenej skúseQRVWLNWRUê]DVHSRVWUiGDG{YHU\KRGQRV
9LHUX Y QHRP\OQRV PHWyG\ YODVWQpKR postupu a z QHM Y\SOêYDM~FX þLDVWRþQ~ÄVOHSRWX³E\VPHPRKOLQiMVQDRERFKVWUDQiFK=DWLD
þRKLVWRULFL ktorí
pracujú metódou oral history a skúmajú aj históriu skúseností, rovnako ako
bádatelia z radov etnológov a sociológov, ktorí sa zaoberajú biografickým výskumom, majú sklony k strácaniu sa v MHGQRWOLYêFKåLYRWQêFKSUtEHKRFKGUXKi
VNXSLQD WHRUHWLNRY YHUt YR YãHPRK~FQRV ãWUXNW~U D EH]PRFQRVVXEMHNWRY $
QDSRNRQ YHGFL NWRUt SULVWXSXM~ NX VN~PDQLX VSRORþQRVWL ] kvantitatívneho
K
DGLVND QHGDM~ GRSXVWL QD ~GDMQH REMHNWtYQH IDNW\ D predovšetkým štatisWLFN~PHWyGXVSUDFRYDQLD~GDMRYÄ=DPLORYDQRV³ELRJUDILFNêFKEiGDWH
RYGR
VYRMLFKDåNRQDGREXGQXWêFKåLYRWQêFKSUtEHKRYUHVSQHVFKRSQRV]tVND]R
VYRMKR SUDPHD YLDF DNR DXWRELRJUDIL VDPRWQt UR]SUiYDþL DXWRUL StVRPQêFK
autobiografických textov), ich viac-PHQHMQ~WLXURELNURNVSl3UHMDYXMHVDto
napríklad v odpovedi na otázku, ktorá sa týka výsledkov ich výskumu –]YlþãD
MH RX SUHUR]SUiYDQLH åLYRWQpKR SUtEHKX VSRPtQDQHM RVRE\ (partnera/ky pri
LQWHUYLHZ ,VWH WR P{åH E\ D MH YH
PL ]DXMtPDYp D ]iEDYQp QLHNHG\ P{åH
WDNiWRSUtOHåLWRVY\~VWLL do nemenej zaujímavého biografického rozprávania
SRVOXFKiþDþN\QRþLMHWRHãWHVWiOHYHGHFNiSUiFD– o tom by sa dalo zrejme
SRFK\ERYD
91
=DWLD
þREiografický výskum sa stráca v detailoch jednotlivých prípadov,
postráda konštrukcie štruktúr, þLDVWRþQH SUHEHUi YQtPDQLH D Y\VYHW
RYDQLH
VNXWRþQRVWLVDPRWQêPVXEMHNWRPDDQDOê]XSUHQHFKiYDUHFLSLHQWRPVDPRWQêP
NYDQWLWDWtYQH DQDOê]\ ]YlþãD SRVN\WXM~ pregnantné, ale DåNR ]Qi]RUQLWH
Qp
YêVOHGN\ $NR UHFLSLHQWL GiW VtFH P{åHPH ]tVND SULEOLåQ~ SUHGVWDYX
o V~YLVORVWLDFK YêVNXPX DOH DM NH EXGHPH PD N GLVSR]tFLL LQIRUPiFLH
o GRWD]QtNRFKþLYêSRYHGLDFKNWRUpEROL]tVNDQp]RãWUXNWXURYDQêFKLQWHUYLHZ
DåNR XUþtPH Yê]QDP MHGQRWOLYêFK YêSRYHGt SUH VDPRWQêFK UHVSRQGHQWRY
A WDNQHYLHPHSRYHGDQLþR mieste jednotlivých výpovedí v štruktúrach celku
ich skúsenostného a YHGRPRVWQpKR V\VWpPX 1LHOHQ åH VD WDN VWUiFD Y]DK
k jednotlivým skúsenostiam, jednaniam a dejinám subjektu, ale jednotlivé výpovede vytrhnuté z NRQWH[WXQHXPRåXM~Y\VYHWOLLFKYê]QDPSUHNDåGRGHQQRV9\VYHWOHQLHPHFKDQL]PRYNWRUpS{VRELDPHG]LMHGQRWOLYêPLIHQRPpQPL
RVWiYD YDND DWRPL]XM~FHPX SRK
DGX ]DORåHQpPX QD þtVHOQêFK V~YLVORVWLDFK
prenHFKDQpIDQWi]LLEiGDWH
RYD þLWDWH
RY
Interpretatívni sociálni vedci sa koncentrujú na intencie a nie na sociálne
konanie, ktoré z QLFK Y\FKiG]D 'UXKi VNXSLQD EiGDWH
RY NODGLH G{UD] QD
ÄWYUGp IDNW\³ YRQNDMãLH PHUDWH
Qp ~GDMH $N E\ VPH QDNRQLHF VSRMLOL výsledky jedných, kde stojí na prvom mieste jednotlivec, indivíduum a subjekt,
a druhých, ktorí sa koncentrujú na všeobecné a objektívne poznatky – tak znejú
i mnohé návrhy „na zmierenie“ – našli by sme zlatú strednú cestu ako východisko z dualizmu. Obe vedecké smerovania –þLLFKXåQD]YHPHNRQWUDVWQHNYDlitatívne verzuV NYDQWLWDWtYQH þL WHyULD VN~VHQRVWt Yerzus teória štruktúr – sa
pasujú stále s WêP LVWêP SUREOpPRP 6WiURþLD VWDUi RWi]ND SUREOHPDWLFNpKR
Y]DKX GXFKD D prírody, subjektívneho a objektívneho, individuálneho
a YãHREHFQpKRMH]UHMPHQHULHãLWH
Qi1HULHãLMXDQLSUtNORQN jednému z dvoch
SyORY DQL SRNXV VSRML RED SyO\ GRNRS\ 3RG
D *DEULHOH 5RVHQWKDO D iných
autorov je riešením dualistická koncepcia dejín a åLYRWQpKR SUtEHKX XGDORVWL
a ]iåLWNX ]DåLWpKR D UR]SUiYDQpKR SULþRP VD PXVt SUL DQDOê]H YåG\ UiWD
s RERPD VWUDQDPL PLQFH .H XGLD UR]SUiYDM~ þL StãX R VYRMRP åLYRWH UR]právajú o VYRMLFK]iåLWNRFKYRWNDQêFKGRKLVWRULFNR-sociálnej VNXWRþQRVWLD tak
cez osobný príbeh biografa vypovedajú o kolektívnych príbehoch a dejinách.
1D MHGQHM VWUDQH VD WHGD åLYRW XGt RGRKUiYD QD SR]DGt KLVWRULFNR-sociálnej
UHDOLW\QDVWUDQHGUXKHMMHVRFLiOQDUHDOLWDNRQãWUXRYDQiåLYRWPL
XGt
0{åHPHY\FKiG]D] WRKRåHSRUR]SUiYDQêþLQDStVDQêåLYRWQêSUtEHK–
URYQDNRDNR]DåLWpXGDORVWL–REVDKXMHSUtEHK\NWRUpRGND]XM~QDÄYH
NpGHMLQ\³DWLHV~SUHGVDWLHåSURGXNWRPNRQDM~FLFKVXEMHNWRYY UR]OLþQêFKãWUXNW~UDFKNRQDQLDýLXå
XGLDUR]SUiYDM~R svojom povolaní, o ]iåLWNRFKVRVYRMLPL
GHPLDOHERR FKURQLFNHMFKRUREHþL skúsenostiach s vlastným starnutím, patria
WLHWR]iåLWN\– celkom nezávisle od významov a vysvetlení, ktoré im prikladajú
– GR GHMtQ DNR GHMLQ\ NRQDM~FLFK XGt NWRUt WYRULD VRFLiOQX VNXWRþQRV
a ktorých konanie sa tvorí ako interakcia v VRFLiOQHMVNXWRþQRVWL.HåHKLVWRrické udalosti a SURFHV\RYSO\YQLOLåLYRW
XGtVWRS\WRKWRS{VREHQLDQiMGHPHDM
92
v åLYRWQêFKSUtEHKRFKFHONRPQH]iYLVOHRGWRKRþLVLLFKELRJUDIXYHGRPXMH
alebo nie. Takéto chápanie tvorby sociálnej, a WHGD DM KLVWRULFNHM VNXWRþQRVWL
kde štruktúra a VXEMHNW SUHGVWDYXM~ GYH VWUDQ\ MHGQHM PLQFH SULQiãD SRG
D
*DEULHOH5RVHQWKDOPHWRGRORJLFNpXFKRSHQLHåLYRWQpKRSUtEHKXDNRVRFLiOQHKR
výtvoru:
1. Rekonštrukcia vyrozprávanpKRQDStVDQpKR åLYRWQpKR SUtEHKX DNR VRFLiOQHM UHDOLW\ NWRUi UHSUH]HQWXMH UR]SUiYDQ~ VNXWRþQRV QLH ILNFLX D OHåt PLPR
intencií subjektov.
2. Rekonštrukcia všeobecného na príklade konkrétneho jedného prípadu.
2Wi]ND ILNFLHSULNUiã
RYDQLDY\Pêã
DQLD D pravdy v sebe obsahuje poFK\EQRVWL NWRUp VD WêNDM~ PHWRGLFNHM VSR
DKOLYRVWL UR]SUiYDQpKR SUtEHKX DNR
KLVWRULFNpKR SUDPHD 0RåQR QDPLHWD åH ide o SUDPH NWRUê SRGiYD GHILFLWQêREUD]WRKRþREROR0HWRGLFNiNRQ]HNYHQFLDNWRUi] tohto predpokladu
vyplývaMHSUHYHURYDQLHKRGQRYHUQRVWLDXWRELRJUDILFNpKRWH[WXSRG
DNULWpULt
ktoré stoja mimo textu – ako napríklad jeho porovnanie s LQêPL WH[WDPL þL
~SOQH LQêPL KLVWRULFNêPL SUDPHPL $N YãDN Y\UR]SUiYDQê åLYRWQê SUtEHK
QHEXGHPHFKiSDDNRVDPRVWDWQ~UHDOLWX, ale len ako neúplný obraz „objektívQHM³ VNXWRþQRVWL SRWYUG]XMHPH WêP SRFK\EQRVWL R jeho metodologickej spo
DKOLYRVWL &KiSDQLH Y\UR]SUiYDQpKR þL QDStVDQpKR åLYRWQpKR SUtEHKX DNR
VRFLiOQHKR YêWYRUX VXL JHQHULV QHWUHED K
DGD PLPR WH[WX DOH
v texte/rozSUiYDQt VDPRWQRP þtP YLDF WH[WRY D dlhšie rozprávania od jednej
RVRE\ PiPH N GLVSR]tFLL WêP DKãLH VD QiP SRGDUt SRFKRSL SUtEHK D reality
v RP VNU\Wp ,QDN VD EXGHPH SRG
D *DEULHOH 5RVHQWKDO VSUiYD DNR PDOp
GHWL NWRUp ]D ]UNDGORP K
DGDM~ VNXWRþQpKR þORYHND 9êVOHGNRP PXVt E\
VNODPDQLH &LH
RP SRXåtYDQLD ELRJUDILFNêFK VHEDSUH]HQWiFLt WHGD QHPi E\
SURGXNFLD DOãtFK SUDPHRY NWRUêFK IXQNFLRX MH Y\URYQiYD GHILFLW ÄEHåQH
SRXåtYDQêFK³SUDPHRYDOHERRåLYLVXFKêYHGHFNêWH[WLOXVWUiFLDPL]RåLYRWných SUtEHKRY þL QHERGDM SRWYUG]RYD K\SRWp]X NWRUi EROD XUþHQi ] úplne
LQêFK SUDPHRY VDPR]UHMPH OHQ WêPL ~U\YNDPL WH[WRY NWRUp VD N nej hodia,
WLHþR ju popierajú, radšej vynecháme).
9\UR]SUiYDQêþLQDStVDQêåLYRWQêSUtEHKPiVO~åLQDUHNRQãWUXNFLXVNXWRþQRVWt ]DåLWêFK Y minulosti i SUHåtYDQêFK Y V~þDVQRVWL NWRUp V~ NRQãWLWXWtYQ\PLSUYNDPLVRFLiOQHKRNRQDQLDSUtVOXãQtNRYGDQHMVSRORþQRVWL2NUHPWRKR
dokladá S{VREHQLHPLQXOêFKVNXWRþQRVWtQDSUtWRPQRV
9\UR]SUiYDQpåLYRWQpSUtEHK\SRXND]XM~WHGDYåG\]iURYHQDGQHãQêåLvot s MHKRPLQXORVRXDNRDMQDQLHNGDMãLHSUHåtYDQLHPLQXOêFKXGDORVWt$NVD
FKFHPH Y\KQ~ P\OQêP ]iYHURP PXVtPH UHNRQãWUXRYD REH URYLQ\ – ]DåLWê
i Y\UR]SUiYDQê åLYRWQê SUtEHK – QH]iYLVOH RG WRKR þL QiV ]DXMtPDM~ Y prvom
rade deMLQ\ MHGQHM åLYRWQHM FHVW\ SUHåtYDQLH ãSHFLILFNêFK KLVWRULFNêFK REGREt
DOHER V~þDVQi SHUVSHNWtYD ELRJUDID $E\ VPH YHGHOL SRFKRSL PHFKDQL]P\
ktoré pôsobia na výber rozprávaných príbehov a riadia tok spomienok, musíme
DQDO\]RYD V~þDVQ~ VLWXiFLX ELRJUDID 5RYQDNR QLH MH PRåQp XUþL DNR GQHV
93
XGLDåLM~VRVYRMRXPLQXORVRXEH]WRKRDE\VPHYHGHOLDNRLFKåLYRWY\]Hral.
.DåGê ] ELRJUDIRY NDåGê ]R åLYRWQêFK SUtEHKRY SUHGVWDYXMH PRåQê W\S
SUHåtYDQLDD VSUDFRYDQLDXUþLWHMXGDORVWLDMNHVPHVDV ním stretli len jedenNUiW&LH
RPE\ teda QHPDORE\NRQãWDWRYDQLHåHWDNiD WDNiþDVRE\YDWH
VWYD Pi VNORQ\ VSRPtQD VLGDQ~XGDORVYRVYRMRPåLYRWHWDNêPþLRQDNêP
VS{VRERP ýDVWHMãt YêVN\W MHGQpKR VS{VREX SUHåtYDQLD D VSUDFRYDQLD XUþLWHM
XGDORVWL WRWLå HãWH QHPXVt ]QDPHQD åH EXGH PD Ylþãt YSO\Y QD Y\WYiUDQLH
VSRORþHQVNHMUHDOLW\DNRLQêPHQHMþDVWRVDY\VN\WXM~FL'HVNULSWtYQRXDQDOê]RXåLYRWQêFKSUtEHKRY– na rozdiel od rekonštruktívnej analýzy, ktorá sa zaoberá aj analýzou nerozprávaného – by sme sa síce dostali k XUþLWpPXREUD]X
UHDOLW\NWRUêRGUiåD]DåLW~VNXWRþQRVDåãLHYãDNRGKDOtPHLQpVS{VRE\VSRPtQDQLDUHVSQHVSRPtQDQLDQDXUþLWpXGDORVWL
Biografický výskum na Slovensku je v rámci sociológie zastúpený len nieNR
NêPL SUiFDPL =X]DQ\ Kusej, v etnológii prácami Gabriely Kiliánovej a
Hany Hlôškovej, ktoré pôvodne vychádzajú z folkloristických bádaní, a Marty
Botíkovej, ktoré vznikli v UiPFL SURMHNWX Ä3DPl åLHQ³ SR]UL ]R]QDP OLWHUDtúry). Podobné debaty ako v nemecky hovoriacich krajiniFK ]DWLD
QHSUHELHhajú, hoci by metóda rekonštruktívnej analýzy biografických textov mohla
SRVO~åLDNRLQãSLUiFLDL v našom prostredí.
Literatúra
BOTÍKOVÁ, M.3DPlåLHQ]DVRFLDOL]PXIn Slovenský národopisþs.
244–246.
BOTÍKOVÁ, M. 2003: Odievanie a móda v V~YLVORVWLVRVSRORþHQVNR-politickými zmenami v UR]SUiYDQLDFKåLHQ,QStudia Academica Slovaca, Bratislava 2003.
GEERTZ, C. 1979: From the Natives’ point of view: On the nature of anthropological
understanding. In Interpretive Social Science: A Reader. P. Rabinow and W.M.
Sullivan (eds) Berkley: University of California Press.
HLÔŠKOVÁ, H. Ä7DN NRQþtP VYRMX VSRYH åLYota“ – DXWRELRJUDILD VO~åN\ ,Q
äHQD]SRK
DGXHWQROyJLH. Hlôšková, H. –/HãþiN0HGBratislava, s. 88–98.
HLÔŠKOVÁ, H. äLYRWQp KRGQRW\ Y åHQVNHM DXWRELRJUDILL ,Q Tradícia, etika a
FLYLOL]DþQp]PHQ\. Jakubíková, K. (ed.) Bratislava, s. 112–121.
KILIÁNOVÁ, G. 1989: Neprofesionálna písomná tvorba v dedinskom prostredí. In
Slovenský národopisþ4, s. 555–565.
KUSÁ, Z. 1990: Biografický prístup v sociológii. Bratislava, Sociologický ústav SAV,
GL]HUWDþQiSUiFD
KUSÁ Z. 1996: Dilemy nad tichom v autobiografických rozprávaniach. In Etnologické
rozpravy,þ 1, s. 38–48.
ROSENTHAL, G. 1995: Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Frankfurt, Main
[u.a.]: Campus-Verlag.
94
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Od textu k VSRORþHQVNpPXIHQRPpQX
3UHPHQ\Y]DKXWpPD–PHWyGDSRþDVSUtSUDY\GLSORPRYHMSUiFH
Attila Agócs
Motto:
„Jednou z najsilnejších stránok terénQHKR YêVNXPX MH SUiYH PRåQRV prispôsobenia sa k terénu.“
(Babbie 2003: 337)
.
~þRYp VORYi JHPHUVNt XVDGOt 5yPRYLD UyPVND XGRYi SUy]D UyPVNL UR]SUiYDþL
HNRORJLFNiPHWyGDNYDOLWDWtYQHLQWHUYLHZRGPHRYDQLHLQIRUPiWRURY
Keywords: settled Roma population in Gemer region, folk tales of Roma, Roma
narrators, ecological method, qualitative interview, rewarding informants
The aim of the contribution is to clarify the process of writing diploma thesis on ecology
of folk tales of settled Roma population in Gemer region. In the part „the journey to the
theme“ the author describes working on definition of the research topic, which has
several phases: specification of the studied phenomena, identification of space and time
framework of the research and the outline of target group. The part „The journey to the
method“ he characterises the problems caused by conflicts: 1. the topic broadly
conceived in terms of space and society – outstanding narrator, 2. the romance of old
fairy tales – ecology of texts (recent material) – that have been solved by the shift of
interest from the text to narration as a social phenomenon.
&LHRPWRKWRSUtVSHYNXMHSRXNi]D"QDPHWRGRORJLFNpSUREOpP\V ktorými
som sa ako študent Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Univerzity Komenského stretol pri riešení výskumnej témy: (NROyJLD XGRYHM SUy]\ JHPHUských usadlých Rómov, ktorú som v školskom roku 2003/2004 spracoval forPRXGLSORPRYHMSUiFHSRGYHGHQtPSURI3K'U0LODQD/HãþiND&6F
9R VYRMHM GLSORPRYHM SUiFL VRP VSUDFRYDO PDWHULiO ]tVNDQê SRþDV Yêskumov v rokoch 2002– 3RN~VLO VRP VD DQDO\]RYD" V~þDVQê VWDY UyPskeho rozprávaþVWYD *HPHUD-Malohontu pomocou ekologickej metódy.1 Cie1
3RXåtYDQLXHNRORJLFNHMPHWyG\Y VORYHQVNHMIRONORULVWLNHVDYHQXM~/HãþiN– Sirovátka 1982: 69,
/HãþiN
95
RP YêVNXPX EROR RGKDOL" ÄåLYRWQp SRGPLHQN\³ UyPVNHM UR]SUiYN\ Y danom
UHJLyQH QD ]DþLDWNX VWRURþLD D RGSRYHGD" QD QLHNWRUp RWi]N\ Y]QLNDM~FH
v súvislosti s MHM S{YRGRP ãSHFLILFNêPL þUWDPL WUDGRYDQtP DW =iNODGQp
]ORåN\ IRONOyUQHM NRPXQLNiFLH Y SUtSDGH XGRYHM SUy]\ QDUiWRUUR]SUiYDþ –
text –DXGLWyULXPSRVOXFKiþLVRPDQDO\]RYDOSRXåLWtPLQIRUPiFLtSRFKiG]DM~cich od viacerých informátorov – kostru práce tvoria výpovede Vojtecha Oláha
z Kokav\QDG5LPDYLFRXNWRUpV~YRYlþãLQHSUtSDGRYGRSOQHQp~GDMPL]tVNDnými od ostatných gemerských informátorov. Navštívil som 14 gemerských
obcí, z ktorých som iba v VLHGPLFKQDãLHOUR]SUiYDþD2 ktorý bol ochotný porozSUiYD"QHMDNpSUtEHK\]RVYRMKRUHSHUWoáru.3
9]"DK WpPD D PHWyGD YODVWQH ÄFLH³ GLSORPRYHM SUiFH VD SRþDV PRMHM
VSROXSUiFH V PRMtP ãNROLWHRP SRVWXSQH PHQLO 9 QDVOHGXM~FHM þDVWL VYRMKR
SUtVSHYNXVDSRN~VLPSRXNi]D"WDNQDMHGQRWOLYpIi]\SUHPHQ\GDQpKRY]"DKX
ako i na motívy spomínanej premeny.
1. Cesta k téme
Výber témy v našej vede samozrejme neznamená iba stanovenie problému,
riešeniu NWRUpKR VD EXGHPH YHQRYD" DOHER SRPHQRYDQLH MDYX NWRUê FKFHPH
RSLVRYD" (WQROyJLD PXVt SRþtWD" DM V SULHVWRURYêP D þDVRYêP RKUDQLþHQtP
témy, ba aj s vymedzením jednotky analýzy –FLHRYHMVNXSLQ\
1.1. Skúmaný jav
3UHG QLHNRNêPL URNPL VD PL GRVWDOD GR U~N ]ELHUND ,VWYiQD % .RYiFVD
v NWRURP XYHUHMQLO Sl" ÄKUGLQVNêFK UR]SUiYRN³ RG ÄUR]SUiYNRYpKR NUiD³ 4 –
JHPHUVNpKRPDDUVNpKRXVDGOpKR5yPD9LNWRUD%Xsu z 5LPDYVNHM6HþL5 Jeho
DUFKDLFNp þDURYQp UR]SUiYN\ SOQp P\WRORJLFNêFK SUYNRY NX NWRUêP XYLHGRO
B. Kovács aj paralely z P\WROyJLHREVNêFK8JURYDNRSUtEX]QêFK0DDURYD
z KUGLQVNpKR HSRVX %XUMiWRY PD YHPL ]DXMDOL %RO VRP SUHNYDSHQê WêP åH
koncom VWRURþLDQHDOHNR P{MKRURGLVND6 åLM~HãWHXGLDNWRUt GLVSRQXM~
WDNêPLWR DUFKDLFNêPL YHGRPRV"DPL $NR PODGpKR SRVOXFKiþD .(.$ 8.
v %UDWLVODYH PD SUL"DKRYDOD DNiVL URPDQWLND VWDURE\ORVWL WêFKWR UR]SUiYRN
YWHG\ PL QDSULHN Y\SRþXWêP SUHGQiãNDP EROR HãWH ÄVDPR]UHMPRV"RX³ åH
HWQROyJLD MH VN{U KLVWRULFNRX QHå VSRORþHQVNRX YHGRX 2G VSRPtQDQpKR KDGDQLDVWDURE\ORVWLVRPVDQHVN{UGRSUDFRYDODåNÄHNROyJLL³UR]SUiYDQLD
2
3RþDVFHOpKRWHUpQQHKRYêVNXPXVRPWH[W\]D]QDPHQDOFHONRYHRGGHYLDWLFKLQIRUPiWRURY
O YêVOHGNRFKYêVNXPXSOiQXMHPQDStVD"VDPRVWDWQ~ãW~GLX
4
Katalin Benedek píše o RP Ä5R]SUiYNRYê NUi UyPVNHKR S{YRGX Pi PDDUVNê PDWHULQVNê
jazyk a je špecialistom »rozprávok o bohatieroch«“ (Benedek 2001: 179).
5
Kovács 1998.
6
)LDNRYR
3
96
1.2. Priestorový rámec výskumu
V teréne som sa s SUREOHPDWLNRX UyPVNHKR UR]SUiYDþVWYD VWUHWRO Då Y RNWyEUL NH VRP VD DNR EULJiGQLN *HPHUVNR-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote dostal do Hodejova. V miestnej rómskej osade som sa
zoznámil s J. Kikínyom. Stretli sme sa na ulici pred jeho domom, a pustili sme
VDGRUHþL,QIRUPRYDOVRPVDXQHKRYRYHFLþLQiMGHPQLHNRKRPHG]LPLHVWQ\PL 5yPDPL NWR HãWH ]Y\NRO UR]SUiYD" ÄVWDUp³ UR]SUiYN\ – musím sa však
SUL]QD"åHVRPNODGQ~RGSRYHY{EHFQHRþDNiYDO6 SUHNYDSHQtPVRPSRþ~YDOMHKRVORYiWYUGLOWRWLååHzopár rozprávok o drakoch a NUi
RFK pozná aj on
ViP'RKRGOLVPHVDSUHWRåHKRR QLHNRNRGQtQDYãWtYLP&HOêP{MYêVNXP
VDWHGD]DþDOQiKRGQêPVWUHWQXWtPDDåQHVN{UVRPVD]DþDOR WpPX]DXMtPD"
systematickejšie.
Poznal som teda publikáciu I. B. Kovácsa, ktorá vznikla na základe výVNXPRY ]R ]DþLDWNX URNRY VWRURþLD D mal som za sebou aj prvú nahrávku rómskych rozprávok v PDDUþLQH 2 svojich skúsenostiach som na
FKRGEH XQLYHU]LW\ SRUR]SUiYDO SiQRYL SURI /HãþiNRYL NWRUê PD Y\]YDO DE\
som o rómskych rozprávkach napísDOVYRMXGLSORPRY~SUiFX+QHQD]DþLDWNX
QDãHM VSROXSUiFH VPH YãDN QDUD]LOL QD QLHNRNR PHWRGRORJLFNêFK SUREOpPRY
9]KDGRPQDãSHFLILFNRV"WpP\VPHWRWLåQHPRKOLYHGLH"þRQiVY WHUpQHþDNi
þRMHPRåQpY V~þDVQRVWLPHG]L5yPDPLQiMV"þLWREXG~LEDNusé spomienky
QDQLHNGDMãLHUR]SUiYN\DOHERQDWUDItPHQDåLYêVHJPHQWLFKIRONOyUX'RKRGOL
VPH VD SUHWR åH SULHVWRURYR Y\PHG]tPH Qiã YêVNXP ãLUãLH QHå Y klasických
prípadoch, aby prílišné priestorové obmedzovanie výskumu neohrozilo analy]RYDWHQRV" ~GDMRY .HåH WDN VSRPtQDQi SXEOLNiFLD DNR L moje prvé nahrávky pochádzali z územia bývalej Gemersko-0DORKRQWVNHM åXS\ NWRUi MH
medzi etnológmi známa svojou „priestorovou etnickou mozaikou“,7 výskum
sme územne vymedzili práve bývalými hranicami spomínanej åXS\
3RWHQFLiOQ\FKLQIRUPiWRURYVRPKDGDO]R]DþLDWNXQDVYRMLFKRULHQWDþQêFK
výskumných cestách po Gemeri. V SUtSDGHåHVRPQDQHMDNpKRQRVLWHDUyPVN\FKUR]SUiYDþVNêFKWUDGtFLtQDWUDILOSRXåLOVRPKQHW]YÄWHFKQLNXVQHKRYHM
gule (snowball sampling)“8 – zaujímal som sa u neho aj o DOãtFK PRåQêFK
QRVLWHRFKNWRUtEROLSUHPDDNRYêVNXPQtNDÄQHYLGLWHQt³LQêPVS{VRERP
"DåNR RGKDOLWHQt 7iWR YêVNXPQi VWUDWpJLD YãDN SULQLHVOD OHQ PiOR NRQNUpWnych výsledkov. Skoro všetci informátori, od ktorých sa PL SRGDULOR QDKUD"
QHMDN~UR]SUiYNXDOHERSRYHV"WRWLåWYUGLOLåHRQLV~XåSRVOHGQêPLSUHGVWDYLWHPL JHPHUVNêFK UyPVN\FK UR]SUiYDþRY – YH
Nt UR]SUiYDþL Xå YãHWFL Y\mreli. O WRP åH WiWR WUDGtFLD SUDYGHSRGREQH QHEXGH PD" VYRMH SULURG]HQp
SRNUDþRYDQLH VYHGþt WDN UHODWtYQH Y\VRNê YHN QiMGHQêFK UR]SUiYDþRY YlþãL-
nou 60–URþQt5yPRYLDDNRL IDNWåHVYRMHYHGRPRVWLQLNWR] nich neodovzdal mladým – z UDGRYPODGãHMJHQHUiFLHSRGDQLFKXåQLHMH]iXMHPR tieto
tradície.
äiQURYR KHWHURJpQQ\ WH[WRYê PDWHULiO VD PL QDNRQLHF SRGDULOR ]R]ELHUD"
v siedmich obciach vybraného regiónu (Hodejov, Dubovec, Pavlovce, Belín,
Kaloša, Klenovec, Kokava nad Rimavicou). Okrem nich som v roku 2003 naYãWtYLO DM DOãLH JHPHUVNp REFH 0DUWLQRYi &DNRY %U]RWtQ 6~WRU +RVWLFe,
Šimonovce a Krasnohorské Podhradie – v QLFKVRPQDUiWRURYXåQHQDãLHOåLYp
VSRPLHQN\ QD YHNêFK UR]SUiYDþRY YãDN PDOL HãWH 5yPRYLD ]R 6~WRUD
z Cakova a z +RVWtF 1DMYlþãLH SUHNYDSHQLH SULQLHVOD QiYãWHYD UyPVNHM RVDG\
v Krásnohorskom Podhradí, v ktoromåLMHQDMSRþHWQHMãLDRGPDMRULW\RGGHOHQi
rómska komunita Gemera. Po osade ma viedol miestny þLEDOR (vajda), ale na
YHNêFKUR]SUiYDþRYVDXåDQLQDMVWDUãtþOHQRYLDNRPXQLW\QHSDPlWDOL
Ako sa však výskum rozbiehal, nastali s MHKRILQDQFRYDQtP]QDþQpSUREOéP\FHVWRYQpYêGDYN\Y]QLNDM~FHQDFHVWiFKSRUHODWtYQHYHNRP~]HPtNWRrého sa môj výskum týkal; náklady na pohostenie a honorovanie informátorov;
výdavky spojené s prepisom a prekladom rómskych textov). V SRORYLþNH DXgusta 2003 som sa preto nakontakWRYDO QD 'RNXPHQWDþQp FHQWUXP UyPVNHM
kultúry9 pri Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea v Martine,
NWRUp PL Då GR NRQFD URND SRPiKDOR V NU\WtP ]QDþQHM þDVWL PRMLFK QiNODGRY
Z KRUHXYHGHQpKR VDPR]UHMPH Y\SOêYD åH SUHStVDQp PDWHULiO\ ] terénnych
YêVNXPRYV~XORåHQpDMY DUFKtYHGRNXPHQWDþQpKRFHQWUD
1.3. Vymedzenie okruhu „podmetov“ výskumu
3R XUþHQt SULHVWRURYpKR UiPFD YêVNXPX VPH VD VQDåLOL ]~åL" DM RNUXKSRtenciálnych LQIRUPiWRURYWHGDÄFLHRY~VNXSLQX³9LHPHåHUyPVNDPLQRrita
åLM~FD QD 6ORYHQVNX QLH MH HWQLFN\ KRPRJpQQD GHOt VD QD QLHNRNR HWQLFkých
SRGVNXStQ3ULXSUHVRYDQtWpP\VPHGRVSHOLN UR]KRGQXWLXåHQD]iklade stále
VD PQRåLDFLFK LQIRUPiFLt SRFKiG]DM~FLFK RG XVDGOêFK 5yPRY Yêskum
REPHG]tPH QD 5XPXQJURY 7DNWR XUþHQi VNXSina informátorov však v sebe
VNUêYDODHãWHVWiOHDOãLHSUREOpP\XSURVWUHGREURYVNpKR~]HPLDEêYDOHMåXS\
EHåt WRWLå PDDUVNR-slovenská kontaktná zóna („jazyková hranica“ sa tiahne
cez obce: Rimavská Sobota, Uzovská Panica, Hucín, BetOLDU/~þND10), na sever
RG NWRUHM åLM~ VORYHQVNt XVDGOt 5yPRYLD NWRUt SRXåtYDM~ UHJLRQiOQ\ GLDOHNW
rómskeho jazyka a VORYHQþLQX D na juh od kontaktnej zóny nájdeme
9
V V~þDVQRVWLXåÄ0~]eum kultúry Rómov na Slovensku“.
%HXãNRYi– B. Kovács udáva slovensko-PDDUVN~HWQLFN~KUDQLFXREFDPL2åDQ\
5LPDYVNi 6RERWD 9HNê %OK 9LãRY 'UåNRYFH 0LNROþDQ\ .XQRYD 7HSOLFD 5RåDYD SULþRP
WYUGt åH VSRPtQDQp REFH SDWULD Hã"H GR ÄV~YLVOpKR PDDUVNpKR MD]\NRYpKR ~]HPLD³ % .RYiFV
2003: 26).
10
7
Keményfi 2002.
7HFKQLND ÄVSRþtYi QD YêEUX MHGLQF$ SL NWHUpP QiV QMDNê S$YRGQt LQIRUPiWRU YHGH N jiným
þOHQ$PQDãLFtORYpVNXSLQ\³'LVPDQ
8
97
98
PDDUVNêFKXVDGOêFK5yPRYSRXåtYDM~FLFKYêKUDGQHPDDUþLQX9êVNXPVD
teda aj po obmedzení na usadlých Rómov mXVHONRQD"Y troch jazykoch.
.HåHVRPPDDUVNR-slovenským bilingvistom v teréne som mal problémy
iba s UyPVN\PMD]\NRP0XVtPVDSUL]QD"åHRYOiGDPLEDQLHNRNRUyPVN\FK
slov, ktoré mi však v istých prípadoch pomohli. Potreboval som ich predovšetkým pri SUHVYLHGþDQt LQIRUPiWRURY KRYRULDFLFK DM SR UyPVN\ DE\ PL VYRMH
SUtEHK\YlþãLQRXþDURYQpUR]SUiYN\D démonologické povesti) porozprávali aj
v UyPþLQH3ULSUHSLVRYDQtDSUHNODGDQtWH[WRYQDKUDQêFKY UyPþLQHPLQHVN{U
SRPRKOD$+RUYiWKRYiULDGLWHND.OXEXUyPVN\FKåLHQY Rimavskej Sobote.
Z Y\ããLHXåVSRPtQDQêFKG{YRGRYREDYD] "DåNRVWtSULDQDOê]H]ORPNRYLtých informácií), sme sa s PRMtP ãNROLWHRP QD ]DþLDWNX UR]KRGOL ]ELHUD"
všetko, þR VD WêND XGRYHM SUy]\ XVDGOêFK 5yPRY UHJLyQX *HPHU-Malohont.
PrLEOLåQHY polovici celého terénneho výskumu som však natrafil na vynikajúceho informátora, slovenského usadlého Róma z Kokavy nad Rimavicou, Vojtecha Oláha „Bélu“. V auguste 2003 som sa tu ako brigádnik Novohradského
RVYHWRYpKR VWUHGLVND /XþHQHF ]~þDVWQLO QD IHVWLYDOH .ROLHVNR 9RQp FKYtOH
P{MKR YtNHQGRYpKR SRE\WX VRP KQH Y VRERWX Y\XåLO QD QiYãWHYX PLHVWQHM
UyPVNHMRVDG\.\VHRYRNGHVRPVDLQIRUPRYDOR „situácii“ v obci. Po dlhšej
GHEDWH VR VWDUãRX SDRX VRP VD GR]YHGHO åH QD PLHVWQ\FK YDUWRYDQLDFh rozSUiYD UR]SUiYN\ Xå OHQ MHGLQê 5yP 9RMWHFK 2OiK ] Chorepy.11 O QLHNRNR
PLQ~WVRPXåVWiOSUHGMHKRGYHUDPL2OiKYãDNOHåDOY posteli, bol chorý. DoKRGOLVPHVDSUHWRåHVDYUiWLPQDGUXKêGH9 QHGHXVPHVLVDGOLY miestnej
NUþPHNGHPLSULSLYHKQHGRNi]DOåHGLVSRQXMHUHODWtYQHãLURNêPUHSHUWRirom, a åH þDURYQp UR]SUiYN\ YLH LQWHUSUHWRYD" WDN Y VORYHQþLQH DNR
i v UyPþLQH 2G WRKWR PRPHQWX VWiO Y centre mojej pozornosti práve on.
V období august 2003 – február 2004 sme sa stretli pri viacerêFK VSRORþQH
]RUJDQL]RYDQêFK ÄUR]SUiYDþVNêFK SUtOHåLWRVWLDFK³ SUL NWRUêFK VD RNUHP QiV
GYRFK]~þDVWRYDOLSUHGRYãHWNêPþOHQRYLD2OiKRYHMURGLQ\D ich susedia.
V celej práci tu nastal akýsi kvalitatívny „prevrat“. Od zbierania zlomkov
od viacerých informátRURYVDQiPSRGDULORSUHMV"N hlbšiemu výskumu. Rozhovory vedené s „profesionálnym“12 UR]SUiYDþRP SULQLHVOL QRYp PRåQRVWL
a v istom zmysle aj napätie do celého výskumného procesu. Pri vymedzovaní
témy sme postupovali opatrne, a aj skúmanú skupinu sme definovali široko, ba
]D FLH VPH XUþLOL SRGD" REUD] UR]SUiYDþVWYD FHOpKR UHJLyQX WX YãDN Y]QLNOD
PRåQRV"QDStVD"PRQRJUDILXUR]SUiYDþVNHMRVREQRVWL.RQIOLNWUHJLyQVNXSLQD
– jednotlivec sme potom riešili spojením všetkých získaných údajov. Výpovede
Vojtecha2OiKDDNRÄN~þRYpKRLQIRUPiWRUD³VPHGRSOQLOL]ORPNRYLWêPLVSR-
PLHQNDPL RVWDWQêFK LQIRUPiWRURY þtP VPH VD SRN~VLOL GRVLDKQX" QDMYlþãLX
PRåQ~PLHUXNRPSOH[QRVWLYêVNXPX
ýDVRYêUiPHFYêVNXPX
Vedeli sme síce o výskumoch rómskej rozprávky na Slovensku (a konkrétne
aj v Gemeri), tie však na jednu výnimku13 boli vykonané minimálne pred dvadVLDWLPL Då YLDF URNPL 1DãH YêVNXP\ VD VDPR]UHMPH WêNDOL V~þDVQpKR VWDYX
NWRUêMHYãDNQDGYRFKVWUDQiFKPDDUVNR-slovenskej kontaktnej zóny odlišný.
Kým medzi slovenskými usadlými Rómami na severe regiónu nájdeme ešte
åLY~ UR]SUiYDþVN~ WUDGtFLX PHG]L PDDUVNêPL XVDGOêPL 5yPDPL MXåQpKR
*HPHUD VD P{åHPH VWUHWQ~" Xå OHQ VR ]ORPNRYLWêP RYOiGDQtP PDOpKR SRþWX
textov a LED VR VSRPLHQNDPL QD QLHNGDMãLH UR]SUiYDþVNp SUtOHåLWRVWL .HåH
v literatúre sme našli ako najstaršie údaje rozprávky od gemerského usadlého
5yPD.OHQRYþDQDX M. Hübschmannovej z roku 1967,14P{åHPHSRYHGD"åH
SUiFD þDVRYR SRNUêYD REGRELH – SULþRP MDGUR SUiFH WYRUt DQDOê]D
recentného materiálu – SRN~VLOL VPH VD WHGD ÄPRPHQWQ~ VQtPNX³ ]R ]DþLDWNX
VWRURþLDGRSOQL"R dostupné údaje odbornej literatúry.
2. Cesta k metóde
2.1. Od textu k VSRORþHQVNpPXIHQRPpQX
'RNRQWDNWXVWpPRXUyPVNDUR]SUiYNDVRPVDGRVWDOSUHþtWDQtPNQLK\,%
Kovácsa. Do terénu som sa vybral s W~åERX QiMV" SRGREQp DUFKDLFNp þDURYQp
UR]SUiYN\DOHXåDMQDVYRMLFKSUYêFKFHVWiFK]DJHPHUVNRXUyPVNRXUR]SUiYNRX VRP VD VQDåLO ]DFK\WL" SRSUL ]iNODGQêFK SDVSRUWL]DþQêFK ~GDMRFK LQIRUmátorov aj informácie o okolnostiach rozprávania.
K prvému rozšíreniu témy došlo po rozhovore s pani H. Hlôškovou, ktorá
PLRGSRU~þDODDE\VRPVDQH]DPHUDO~]NRQDþDURYQpUR]SUiYN\DOHQDFHO~
XGRY~ SUy]X WHGD WDN QDU{]QH UR]SUiYNRYpDNRL QDSRYHV"RYpåiQUHVN~manej skupiny. K RYHD]iYDånejšiemu odklonu od základného zámeru – zdoNXPHQWRYD" SRVOHGQp ]ORPN\ QLHNGDMãLHKR UHSHUWRiUX UyPVN\FK UR]SUiYDþRY
Gemera – YãDN GRãOR SR QiMGHQt Xå VSRPtQDQpKR UR]SUiYDþD ] Kokavy nad
5LPDYLFRX =R ]ELHUDQLD WH[WRY VRP VD SRVWXSQH SUHRULHQWRYDO QD ]LV"RYanie
ÄåLYRWQêFKSRGPLHQRN³GDQêFKWH[WRY=DþDOVRPVDþRUD]LQWHQ]tYQHMãLHSêWD"
DM QD RNROQRVWL UR]SUiYDQLD åLYRWQê SUtEHK N~þRYpKR LQIRUPiWRUD ]GURMH
UHSHUWRiUX LQIRUPiWRURY SUtOHåLWRVWL UR]SUiYDQLD V dôrazom na tzv. virastovanie,15 funkcie rozprávaQLD RGPHRYDQLH UR]SUiYDþD LQWHUDNFLD UR]SUiYDþ –
SRVOXFKiþVWYR3RþDVVpULHNUiWNRGREêFK]EHURYVDPLQHSRGDULOR]~þDVWQL"VD
11
13
12
14
DOãLDþDV".RNDY\QDG5LPDYLFRX
1DW]YYLUDVWiãHFKRGtUR]SUiYD"þDURYQpUR]SUiYN\]DU{]QHIRUP\RGPHQ\QDSUtNODGFLJDUHW\
jedlo, peniaze).
99
Rozprávka z Klenovca z roku 1997 (Horváthová 2001).
Hübschmannová 1973, 1999.
15
9DUWRYDQLHSULPWYRPDNRIRUPiOQDSUtOHåLWRV"UR]SUiYDQLD
100
DQLQDMHGQHMÄSULURG]HQHMLQWHUSUHWDþQHMVLWXiFLL³16þRV~YLVtMHGQDNVR]ULHGNDYRV"RXUR]SUiYDþVNêFKSUtOHåLWRVWtY V~þDVQêch rómskych komunitách Gemera,
a na druhej strane s WêPåHQDMþDVWHMãRXLQWHUSUHWDþQRXSUtOHåLWRV"RXþDURYQêFK
rozprávok sú v Gemeri dodnes tzv. virastáše YDUWRYDQLD SUL PWYRP – þR
VDPR]UHMPHV"DåRYDORPRMXSUiFX1DSULHNWRPXåHPLDMGYDMDQDUiWRULVXERYDOLåHPDYH]P~VRVHERXQDYLUDVWiãPHWyGX]~þDVWQHQpKRSR]RURYDQLDVD
mi v súvislosti s WRXWRSUtOHåLWRV"RXQHSRGDULORSRXåL"
ÄýLDVWRþQp³]~þDVWQHQpSR]RURYDQLHVRPY\NRQDOQDUR]SUiYDþVNêFKSUtOHåLWRVWLDFK NWRUp QD PRMH SRåLDGDQLH ]RUJDQL]RYDO P{M N~þRYê LQIRUPiWRU
3ULURG]HQ~ VLWXiFLX VXVHGVNp QiYãWHY\ DNR QHIRUPiOQH SUtOHåLWRVWL LQWHUSUHWRYDQLDXGRYHMSUy]\JHPHUVNêFKXVDGOêFK5yPRYVDPLSRGDULOR]UHNRQãWUXRYD" Y Kokave nad Rimavicou v novembri 2003 SRPRFRX GYRFK UR]SUiYDþRY
ich rodín a VXVHGRY -HGHQ YHþHU D jedno dopoludnie sme strávili v dome M.
äLJPXQGDY þDVWLREFHQD]êYDQHM+XWD9]QLNODWXDWPRVIpUDSULSRPtQDM~FDDM
opisy ostatných informátorov. Na základe nahrávok (magnetofón a MD nahráYDþa SR]RURYDQtXVNXWRþQHQêFKQDWêFKWRSUtOHåLWRVWLDFKVRPVDSRN~VLONODVLILNRYD" LQWHUDNFLX QDUiWRUD D auditória.17 Na našich dlhých posedeniach som
ILJXURYDO MHGQDN DNR MHGHQ ] SRVOXFKiþRY DOH DM DNR YêVNXPQtN NWRUê SRGREQHDNRUR]SUiYDþLD ostatní poVOXFKiþLVDDM]DEiYDO-HGQXIDãNXSiOHQN\
som kúpil ja, druhú moji hostitelia. Moje postavenie sa tu kontinuálne menilo
PHG]LERGPLÄWRWiOQ\~þDVWQtN³–ÄWRWiOQ\SR]RURYDWH³18 V PRPHQWRFKNH
som bol v SRVWDYHQt~þDVWQtNDSRVOXFKiþDVRPPDO]D~ORKXSR]RUQHSRþ~YD"
prednesené texty a YR YKRGQHM FKYtOL ]DUHDJRYD" QDSUtNODG VPLHFKRP NRQ]XPRYD" SRQ~NQXWp MHGOR SULSUDYHQ~ NiYX D QDOLDWX SiOHQNX DW NêP DNR
SR]RURYDWHYêVNXPQtN VRP PDO XVPHURYD" QDãH UR]KRYRU\ R ekológii ich
XGRYHMSUy]\Y prestávkach samotného rozprávania.
9R YlþãLQH SUtSDGRY VRP PDWHULiO ]ELHUDO SRPRFRX ULDGHQêFK DOH NRQkrétne neštruktúURYDQêFK UR]KRYRURY þR ]QDPHQDOR åH VRP ÄSOiQ NODGHQLD
RWi]RNSRþDVFHOpKRYêVNXPXVWiOHSUHWYiUDO³5XELQ– Rubin 1995: 47). Toto
rozhodnutie bolo motivované predovšetkým obavou z narušenia nášho „dôverQpKR³ Y]"DKX – QHFKFHO VRP DNR ÄKRV"³ Y\"DKRYD" SUL WDNêFKWR VWUHWQXWLDFK
GRSUHGX SULSUDYHQê GRWD]QtN 3RXåLO VRP WHGD PHWyGX ÄNYDOLWDWtYQHKR LQWHUYLHZ³ NWRUp MH SRGD ( %DEELHKR ÄWDNRX Lnterakciou medzi osobou, ktorá
otázky kladie, a medzi informátorom, v NWRUHMYêVNXPQtNVtFHYLHGRSUHGXåH
þRE\SULEOLåQHFKFHO]LVWL"DOHMHKRSOiQVDQHY]"DKXMHDQLQDNRQNUpWQHIRUmulovanie otázok, ani na ich presné poradie“ (Babbie 2003: 336).
V pUtSDGH N~þRYpKR LQIRUPiWRUD 9 2OiKD VRP SRXåLO 6LHGHURY ÄPRGHO
naratívneho interview“.191iãUR]KRYRUVRPVDWHGDSRN~VLOXVPHURYD"SRGD
ãWUXNW~U\ SUDFXM~FHM VR ãW\UPL Ii]DPL KODYQp UR]SUiYDQLH åLYRWQê SUtEHK
GRGDWRþQp RWi]N\ SUHYHUHQLH QLHktorých javov vyskytujúcich sa v iných
UyPVN\FK NRPXQLWiFK UHNRQãWUXNFLD EHåQêFK VLWXiFLt RSLV NRQNUpWQ\FK
UR]SUiYDþVNêFKSUtOHåLWRVWtD SURFHVXWUDGRYDQLDUR]SUiYRN]iYHUHþQiUH]RQDQFLDREMDVQHQLHSRMPRYSHNQiUR]SUiYNDGREUêUR]SUiYDþDY]"ahu rozpráYDþD N YODVWQpPX UR]SUiYDþVNpPX VWDWXVX 3UHNYDSXM~FH YãDN EROR åH 9
2OiKDNRGREUêUR]SUiYDþYHGHOOHQV YHNêPL"DåNRV"DPLSRUR]SUiYD"SUtEHK
VYRMKR åLYRWD SULþRP ]DþDO YHWRX No, v URNX LVtG]HYHVWRãH]HVLDWRP GUXKRPNHVRPQDVW~SLOQD3R]HPQpVWDXELDNRFKODSHFWULQi]URþQt Bolo jedQR]QDþQHFtWL"]DMHKRVORYDPLåHQHYHGHOR þRPPiUR]SUiYD"DNRPiNRPSRQRYD" VYRMX YêSRYH EH] UR]SUiYNRYêFK IRUP~O D štylém sa jeho prednes
VWDOQHUR]KRGQêPþRSRWYUG]XMHWp]XR YHNêFKãW\OLVtických rozdieloch medzi
hovorovým jazykom a MD]\NRP UR]SUiYRN &KDUDNWHULVWLFNp EROR YãDN åH SRdobne ako pri interpretovaní rozprávok, aj pri rozprávaní príbehov z vlastného
åLYRWDSUHYDåRYDOLY MHKRWH[WRFKGLDOyJ\-HGQRWOLYpVLWXiFLHRSLVRYDOYåG\QD
]iNODGHVFKpP\QDþUWQXWLHVLWXiFLHNHG\D kde sa to odohrávalo), potom sme
sa však o DOãtFKRNROQRVWLDFKGR]YHGDOL] GLDOyJRYUR]SUiYDþDV imaginárnymi
SDUWQHUPLDOãtPL~þDVWQtNPLSUtEHKXMHKRåLYRWD
16
19
17
20
/HãþiN – Sirovátka 1982: 97.
Vychádzal som tu z práce Dégh 1969: 117–119.
18
Marshall – 5RVVPDQFLWRYDQpSRGD%DEELH
2.2. Okolnosti výskumu
Nahrávanie rozprávok a rR]KRYRURY VD NRQDOR EX Y dome informátorov,
alebo v PLHVWQ\FKNUþPiFKKODYQHY prípade nadväzovania prvých kontaktov)
– ako na miestach neutrálnych z KDGLVNDVWUHWQXWLDGYRFKFXG]tFKXGt5yPD
z miestnej komunity (narátor) a JiGåD z mesta (výskumník). J. Vekerdi píše,20
åH SRþDV VYRMLFK YêVNXPRY Y UyPVN\FK NRPXQLWiFK 0DDUVND QDKUiYDO UR]SUiYN\ QDMþDVWHMãLH SRG KROêP QHERP YH GR GRPX KR 5yPRYLD QHSR]êYDOL
]UHMPHOHERLFKQHPDOLWDN]DULDGHQpQDDNpVLP\VOHOLåHYêVNXPQtN] mesta
je zvyknutý). Ja som podobný problém, teda výber vhodného miesta na výskum
Y\ULHãLO Xå Y\ããLH VSRPtQDQêP VS{VRERP SR]êYDQtP QLHNWRUêFK LQIRUPiWRrov21 GR NUþP\ 3RVHGHQtP SUL SLYH VPH Y\ULHãLOL DM ÄRGPHQX³ UR]SUiYNDUD
Môj príchod, ako príchod zaujímavého cudzinca do rómskych komunít, mi
v LVWRP ]P\VOH DM SRPiKDO SUL ]RUJDQL]RYDQt SUtOHåLWRVWQpKR SRVOXFKiþVWYD
Mannová 1996: 33.
Vekerdi 1974.
21
Napríklad J. Kikínya, A. Lakatosa, Gy. Szitaiho a pri prvom stretnutí aj V. Oláha.
101
102
+ODYQHSULQDKUiYDQtUR]SUiYRNX92OiKDKRSULãOLSRþ~YD"D samozrejme sa
SULãOLSR]ULH"DMQDPDWDNVXVHGN\DNRLGHWLUR]SUiYDþD22
Pri prvých kontaktoch bolL PRML LQIRUPiWRUL þDVWR QHG{YHUþLYt YLGHOL YR
mne redaktora z %UDLVODYL 'R G{YHUQHMãLHKR Y]"DKX VD PL SRGDULOR GRVWD"
samozrejme len s WêPLUR]SUiYDþPLV ktorými sme sa stretli viackrát (J. Kikíny,
A. Lakatos, V. Oláh). V Kokave nad Rimavicou som museOSUHMV"DMNRQNUpWnou skúškou dôveryhodnosti, podobne ako to opisuje P. Szuhay – rómski inIRUPiWRULVLWRWLåFKFHOLRYHUL"ÄþLVDKRVWLDQHFKDM~SRQ~NQX"VWUDYRXGRPiFLFKDOHERMX]GYRULORRGPLHWQXKRYRULDFåHVPHVDSUiYHWHUD]QDMHGOLDOHER
máPHSUiYHSRND]HQêåDO~GRNþRE\PRKOLY\VYHWRYD"DNRJHVWRRGPLHWDQLD³
6]XKD\ 7DNWR VRP VL PXVHO GD" UDDMN\ X äLJPXQGRYFRY DE\ VL
QHP\VOHOLåHDNRJiGåR odmietam ich cigánskuVWUDYXDMQDSULHNWRPXåHVRP
sa práve predtým do sýta najedol v kokavskom penzióne.
S "DåNRV"DPL VRP VD VWUHWRO SRþDV YêVNXPX KODYQH PHG]L PDDUVNêPL
usadlými Rómami. U QLFKWRWLåUR]SUiYDQLHUR]SUiYRNXåURN\QHSDWUtN åLYêP
YUVWYiPXGRYHMNXOW~U\EDMHRSRYUKQXWêP]Y\NRP1DLOXVWURYDQLHIDNWXåH
rómske komuniW\ SUHGRYãHWNêP UyPVNH åHQ\ Y MXåQRP *HPHUL QHSRYDåXM~
UR]SUiYN\ ]D KRGQRWQp DOHERVD DM KDQELDåH LFK HãWH QLHNWRUtRYOiGDM~XYiG]DP RSLV WURFK SUtKRG NWRUp VRP WDP ]DåLO 3UYêNUiW VRP VD V odmietaním
stretol v Hodejove. Informátor J. Kikíny „Oszi“ 23 PL YR VYRMHM FKDWUþL
v PLHVWQHM RVDGH ]DþDO UR]SUiYD" UR]SUiYNX 3ULãOD YãDN GRPRY ] dediny jeho
PDQåHOND.HXYLGHODåHMHMPXåUR]SUiYDUR]SUiYNXFK\WLODNXFK\QVNêQ{å
a WHDWUiOQHKRQDSDGOD3RSRVNODGDQtDSDUDW~U\VPHVDVÄ2V]LP³SUHV"DKRYDOL
do PLHVWQHM NUþP\ 1HQHFKDO VD YãDN SUHUXãL" NH VPH VL Y NUþPH VDGOL SRNUDþRYDO Y UR]SUiYNH SUHVQH WDP NGH GRPD VNRQþLO – ED NH VRP PX FKFHO
SULSRPHQ~"NGHQiVMHKRåHQDSUHUXãLODVNRURVDXUD]LO3RGREQêSUtSDGVRP
zaregistroval aj v Dubovci. InforPiWRU*\6]LWDLPLYRVYRMHMFKDWUþLUR]SUiYD"
nechcel, preto sme vyšli na ulicu. Tam sa však objavilFKODSþHN] jeho rodiny.
3UHGQtP]DVHRGPLHWROPRåQRV"SUHMDYL"VDOHERWYUGLOåHPODGtVLP\VOLDåH
VD]EOi]QLONHKRSRþXM~UR]SUiYD"VWDUpSUtEHK\3UHãOLVPHWHGDGRQDMEOLåãHMNUþP\NGHYãDNVHGHODPLHVWQDSDUWLDFKODSRY'OKRVPHVSROXþDNDOLOHER
SUHGQLPLVDWLHåKDQELO1DNRQLHFVPHWRY\ULHãLOLWDNåHPLQLHNRNRUR]SUiYRNSRUR]SUiYDOQDXOLFLSUHGNUþPRX7UHWtSUtSDGVDYLDåHQDREHFBelín. Tam
VRP QDWUDILO QD MHGQpKR UR]SUiYDþD SUiYH SRþDV ]DEtMDþN\ SUHWR VPH VD GRKRGOLåHKRQDGUXKêGHQDYãWtYLP$MVRPGR%HOtQDY GRKRGQXWêþDVSULãLHO
DOH MHKR PDQåHOND PL SRYHGDOD åH QLH MH GRPD SULþRP VRP KR YLGHO VWi" ]D
22
Ä7êP SiGRP VD IXQNFLRQiOQ\ FKDUDNWHU UR]SUiYN\ SRUR]SUiYDQHM SRþDV YêVNXPX VWiYD
podobným, ako keby odznela v S{YRGQHM ~ORKH QD R]DMVWQHM UR]SUiYDþVNHM SUtOHåLWRVWL³ 9HNHUGL
1974: 53).
23
V ~YRG]RYNiFK]DPHQRPSULQiãDPSUH]êYN\LQIRUPiWRURY0HQiÄPD DUVNêFK³LQIRUPiWRURY
StãHPSRGDPDDUVNpKRSUDYRSLVX
103
oknom. Ako vidíme, opovrhnutie zo strany komunity pôsobí negatívne nielen
QDDOãtåLYRWUR]SUiYDþVNêFKWUDGtFLtDOH]QDþQHV"DåXMHDMSUiFXYêVNXPQtND
,QIRUPiWRULVL]DÄRGRY]GDQp³UR]SUiYN\åLDGDOLRGRPDU{]QHIRUP\RGmeny.
V niektorých prípadoch sme to vyriešili pR]YDQtPGRNUþP\NGHPLSRWRP
UR]SUiYDOLLQRNHG\YãDNRGRPDåLDGDOLFLJDUHW\IDãXSiOHQN\EDQLHNWRUtDM
peniaze v KRWRYRVWL 0\VOHO VRP VL åH LGH R „prínos“ skomercionalizovaného
VYHWDVSUHNYDSHQtPVRPYãDN]LVWLOåHV podobnými situáciami sa sWUHWROXåDM
J. Vekerdi v URNRFK VWRURþLD Ä&LJiQL SRåLDGDQt R rozprávanie rozprávok – hlavne mestskí Cigáni – vyrukujú najnovšie s tým, åH ]D VSLHYDQLH Y
ãW~GLX ]Y\NOL GRVWiYD" YHNp VXP\³ 9HNHUGL 9\ULHãLO WR WDN åH
svojim informátorom ponúkol za rozprávanie hodinovú mzdu, ktorá bola dvojnásobkom hodinového zárobku kvalifikovaného robotníka. Moji „hmotne zaloåHQt³ LQIRUPiWRUL åLDGDOL ILQDQþQ~ RGPHQX Y rôznej výške: informátor
z Cakova, ktorého sa mi potom vôbec nepodarilo presvedþL"DE\QLHþRSRUR]SUiYDO åLDGDO ]D NDåG~ UR]SUiYNX 6N NOHQRYVNê LQIRUPiWRU VL åLDGDO ]D
MHGQX SUtOHåLWRV" 6N D NUDELþNX FLJDULHW SRUR]SUiYDO PL ]DWR ÄUR]právky“ 247UHWtSUtSDGVDYLDåHN osobe V. Oláha. Pri našich prvých stretnutiach si åLDGDOFLJDUHW\D pálenku, ale medzitým sa v dôsledku sociálnych refoULHP YOiG\ ]KRUãLOD ILQDQþQi VLWXiFLD MHKR URGLQ\ WHGD SUL QDãRP SRVOHGQRP
VWUHWQXWtVLåLDGDO]DUR]SUiYN\D rozhovor 100 Sk na lieky.
0RåQRV" SXVWL" VD GR YêVNXPX UyPVN\FK UR]SUiYRN a MHKR QHNDåGRGHQQp
okolnosti som chápal od prvej chvíle svojej práce ako výzvu, ako vedecké dobURGUXåVWYR'~IDPåHVRPRSLVRPSURFHVXGHILQRYDQLDWpP\D metódy diploPRYHM SUiFH Ä(NROyJLD XGRYHM SUy]\ JHPHUVNêFK XVDGOêFK 5yPRY³ PRKRO
DVSR þLDVWRþQH SULVSLH" N upresneniu niektorých pojmov metodológie ekologického prístupu v slovenskej folkloristike. Výskum rómskych rozprávok na
Slovensku je na základe výsledkov práce vykonanej v posledných rokoch ešte
VWiOHDNWXiOQ\YHFH]WDNWR]tVNDQêPDWHULiOWHxty, údaje o åLYRWHUR]SUiYRN
VD RWYiUD WDN PRåQRV" GRSOQL" ]ORPNRYLWp ]QDORVWL R folklóre daného etnika,
DNR L PRåQRV" SRFKRSL" QLHNWRUp RWi]N\ UR]SUiYDþVWYD DOãtFK VWUHGRHXUySskych národov, v NUXKX NWRUêFK UR]SUiYDþVNi WUDGtFLD Xå QLH MH Y V~þDVQRVWL
åLYi
Literatúra
BABBIE, E. 2003: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi
Kiadó.
24
9ODVWQHMHGQXþDURYQ~UR]SUiYNXD GYDSUtEHK\]RåLYRWDV PRWtYPLþDURYQêFKUR]SUiYRN
104
BENEDEK, K. 2001: Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája. Magyar
népmesekatalógus /10/ I. összefoglaló bibliográfia. Budapest: MTA Néprajzi Kutató
Intézet.
%(8â.29È=D kol. 1998: 7UDGLþQiNXOW~UDUHJLyQRY6ORYHQVND3UHK
DGFKDUDNWHristických znakov. Bratislava: Veda.
DÉGH, L. 1969: Folktales and Society. Story-Telling in a Hungarian Peasant
Community. Bloomington – London.
DISMAN, M. 1993: -DNVHY\UiEtVRFLRORJLFNi]QDORVW3UtUXþNDSURXåLYDWHOHPraha:
Karolinum.
HORVÁTHOVÁ, A. 2001: 7UDGLþQi SRKUHEQi REUDGRYRV" X Rómov v Gemeri. In J.
Botík (ed.): 2E\þDMRYp WUDGtFLH SUL ~PUWt D pochovávaní na Slovensku s osobitným
]UHWH
RP QD HWQLFN~ D NRQIHVLRQiOQX PQRKRWYiUQRV 0~]Hi D etniká 2001. Bratislava: SNM – Historické múzeum.
HÜBSCHMANNOVÁ, M. 1973: Romské pohádky. Praha: Odeon. /pozn.: tú istú
]ELHUNXY\GDORY\GDYDWHVWYR)RUWXQDY Prahe v r. 1999/
KEMÉNYFI, R. 2002: Gömöri etnikai térmozaik. A történeti Gömör és Kis-Hont
vármegye etnikai térszerkezetének változása – különös tekintettel a szlovák-magyar
etnikai határ futására. (Interethnica 3). Komárom-Dunaszerdahely: Fórum
Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó.
KOVÁCS, I. B. 1998: 6]O-6]OW-.iOPiQ\ gW J|P|UL KVPHVH Bratislava: MadáchPosonium.
KOVÁCS, I. B. 2003: Gömörológia. Írások a történelmi Gömör és Kishont vármegye
P~OWMiUyOpVMHOHQpUOBratislava: Madách-Posonium.
/(âýÈ.0O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie. Bratislava: PrebuGHQiSLHVH
/(âýÈ.0– SIROVÁTKA, O. 1982: Folklór a folkloristika. Bratislava: Smena.
MANNOVÁ, E. 1996: Oral history a historiografia. In Etnologické rozpravyþV
31-38.
MARSHALL, C. – ROSSMAN, G. B. 1995: Designing Qualitative Research. Thuosand
2DNV 6DJH &LWRYDQp SRGD %DEELH ( A társadalomtudományi kutatás
gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó, s. 320.
RUBIN, H. I. – RUBIN, R. S. 1995: Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data.
Thousand Oaks: Sage.&LWRYDQpSRGD%DEELH(A társadalomtudományi kutatás
gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó, s. 336.
SZUHAY, P. 2003: Babos István és meséinek története. In Szuhay, Péter – Benedek,
Katalin – Görög, Veronika: A három muzsikus cigány. Babos István meséi. Babócsai
cigány mesék. Budapest: Európai Folklór Intézet – L´Harmattan.
VEKERDI, J. 1974: A cigány népmese. Budapest: Akadémiai Kiadó.
105
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Metódy výskumu albánskej komunity na Slovensku
– poznámky etnológa
Michal Šípoš
.
~þRYpVORYiPLJUiFLD$OEiQFLHWQRNXOW~UQ\NRQIOLNWWHUpQQ\YêVNXP
Keywords: migration, Albanians, ethno-cultural conflict, field research
The aim of the paper is to present remarks, observations and experiences from the
ethnological research of Albanian community in Slovakia. The research was connected
with work on the diploma thesis named „Albanians in Slovakia. Forms, causes and
implications of an ethnocultural conflict in the situation of immigration“ defended in the
Department of ethnology and cultural anthropology of the Faculty of Arts of Comenius
University in Bratislava in the year 2004. The theoretical part of the work focuses on the
processes of conflict and their implications connected with the different perception of
cultural and social principles. The author presents methods and techniques which were
useful in the process of obtaining information from the respondents during field work.
Furthermore, the author deals with the way of using this information in his work on the
diploma thesis.
CieRPþOiQNXMHSRStVD" osobné skúsenosti a postrehy z terénu, ktoré som
získal pri tvorbe diplomovej práce Albánci na Slovensku – SRGRE\ SUtþLQ\
a dôsledky etnokultúrneho konfliktu v LPLJUDþQHMVLWXiFLL (Šípoš, 2004). Teoretickým zámerom práce bolo sledovanie a analýza etnokultúrnych procesov
prebiehajúcich v inoetnickom prostredí. 9êFKRGLVNRYRX K\SRWp]RX EROR åH
VSROXåLWLH GYRFK HWQtN V RGOLãQêPL NXOW~UQ\PL PRGHOPL SULQiãD U{]QH GUXK\
vzájomných interakcií. 3ULRULWQ~ SR]RUQRV" VRP YHQRYDO WêP þDVWLDP kultúrnych modelovYNWRUêFKVDSUHVDG]XM~SURWLVHEH]QDþQHRGOLãQpDåSURWLNODGQp
kultúrne prvky. Uvedené procesyQDGRE~GDM~NRQIOLNWQêFKDUDNWHUNWRUêP{åH
PD" Då H[LVWHQFLRQiOQ\ UR]PHU Y]KDGRP N SRYHGRPLX SUtVOXãQRVWL N GDQHM
etnickej skupine. Koncept etnokultúrneho konfliktu je inšpirovaný rozporom
medzi tendenciou zachovania kultúrnych špecifík a tendenciou ku kultúrnej
zmene v LPLJUDþQHM VLWXiFLt = KDGLVND WHyULH SUiFD QDGYLD]DOD QD YêVNXP\
procesov adaptácie, akulturácie a asimilácie, ktoré v slovenskej etnológii rozpracoval Ján Botík (1973, 1991, 1995) v súvislosti so štúdiom slovenskej menãLQ\ Y ]DKUDQLþt. .RQIOLNW DNR VSRORþHQVNê IHQRPpQ ERO UR]SUDFRYDQê
v PQRåVWYHVRFLRORJLFNêFKSUác. Pre teoretickú analýzu práce boli inšpiratívne
práce Lewisa Cosera (1956), Ralpha Darendorfa (1959) a Randalla Collinsa
106
NWRUpVRPYORåLOGRNRQWH[WXSR]QDWNRYRVRFLiOQ\FKD kultúrnych procesoch v LPLJUDþQHMVLWXiFLL
=iPHUSUiFHSRGPLHQLOYêEHUVN~PDQHMVNXSLQ\NWRUiPDODVSD"QDVOHdujúce podmienky:
- RGOLãQi HWQLFLWD ]UHWHQi VHEDLGHQWLILNiFLD D LGHQWLILNiFLD ] KDGLVND
majoritQpKRVSRORþHQVWYDYUiPFLNWRUpKRVNXSLQDåLMH;
- NXOW~UDNWRUiMHYXUþLWêFKREODVWLDFKGR]QDþQHMPLHU\RGOLãQiRGNXOW~U\
PDMRULWQpKRVSRORþHQVWYD;
- UHODWtYQDKRPRJpQQRV"skupiny a LQWHQ]LWDVRFLiOQ\FKY]"DKRYY jej rámci,
NWRUp SRGPLHXM~ H[LVWHQFLX VRFLiOQHM NRQWURO\ D YSOêYDM~ QD XGUåLDYDQLH
kultúrnych prvkov.
Na základe uvedených kritérií som za objekt výskumu zvolil skupinu Albáncov na Slovensku. V práci som venoval pR]RUQRV" albánskemu zvykovému
právu a jeho korelácii so štruktúrou rodinných, VSRORþHQVNêFKDHNRQRPLFNêFK
Y]"DKRY DOEiQVNHM NRPXQLW\ QD 6ORYHQVNX Rodinné prostredie zohráva významnú úlohu pri budovaní a XGUåLDYDQt LGHQWLW\ þORYHND D práve v tejto sfére
som zaznamenal výraznú tendenciu ochrany kultúrnych prvkov. Zaujímavým
G{VOHGNRP MH NRQWLQXLWD WUDGtFLH DOEiQVN\FK SDWULDUFKiOQ\FK YHNRURGtQ VSROX
s pozíciou hlavy rodiny v novom prostredí. 7DNiWR VSRORþHQVNi VNXSLQD ]YLD]DQi EOt]N\PL SUtEX]HQVNêPL Y]"DKPL IXQJXMH ]iURYH DM DNR VSRORþQi HNRQRPLFNi MHGQRWND 1D ãLUãHM VSRORþHQVNHM ~URYQL VRP DNR IDNWRU\ S{VRELDFH
v prospech skupinovej identity zaznamenal normy vyplývajúce z tradícií albánskeho zvykového práva. Výrazné sú najmä normy v oblasti vzájomnej výpomoci, správaním sa na verejnosti, organizácie spoloþenských a rodinnýchY]"Dhov, ochrany osobnej cti a cti rodiny a SRVWDYHQLHKRV"DýDV"SUiFHsom venoval fenoménu þHVWQpKR VORYD ÄEHVD³ NWRUp funguje ako paralela k štátnemu
právu a represívnym zlRåNiP ÒVWQ\ VXE besa v rámci komunity nahrádza
písomné zmluvy a jeho GRGUåLDYDQLHSRGOLHKDSUtVQHMVRFLiOQHMNRQWUROH.
Na druhej strane som zaznamenal oblasti, kde prispôsobenie novým podmienkam SUHELHKD EH] ]iYDåQHMãHM SURWLUHDNFLH .HåH GRPLQDQWQi YlþãLQD
Albáncov prichádza na Slovensko s obchodnými záujmami, k XþHQLX D SUHEHraniu nových kultúrnych prvkov prichádza hlavne v dôsledku ekonomických
Y]"DKRY V majoritným prostredím. Ako príklad uvádzam rýchle zvládnutie
slovenského jazyka, deklarovanie dRGUåLDYDQLD PDMRULWQêFK ]Y\NRY D tradícii
SUHG ]iND]QtNPL ãLEDþND 9LDQRFH DOHER Y]GiYDQLH VD YODVWQêFK WUDGtFLL
v prospech obchodu (otvorený podnik v GHYê]QDPQpKRYêURþLDY]QLNXQH]ivislého Albánska).
Terénny výskum v prostredí albánskej komunity na Slovensku som absolvoval postupne v þDVRYRP REGREt RG M~OD URNX GR IHEUXiUD URNX 3RþLDWN\YêVNXPX]QDPHQDOLNURNGRQH]QiPD$NRSUREOpPVDVSRþLDWNXMDYLO
nedostatok literatúry i prvý kontakt s respondentmi. Základné informácie
107
o Albáncoch a ich kultúre som naštudoval z literatúry, ktorá je dostupná
v ]DKUDQLþQêFK NQLåQLFLDFK 9LHGH 0QtFKRY .UDNRY Z G{YRGX þDVRYpKR
obmedzenia som výskum realizoval iba na území západného Slovenska (mestá
%UDWLVODYD 7UQDYD 3LHã"DQ\ âDPRUtQ 3H]LQRN 0RGUD 6HQHF 7RSRþDQ\
6SRORþHQVNpY]"DK\Y rámci albánskej komunity sú intenzívne, preto aj v menšom výskumnom teréne EROR PRåQp ]tVND" þLDVWNRYp LQIRUPiFLH WêNDM~FH VD
$OEiQFRYåLM~FLFKQLHOHQQD~]HPtFHOpKR6ORYHQVNDDOHL v iných krajinách.
1D ]DþLDWNX YêVNXPX VRP VD VQDåLO QDGYLD]D" NRQWDNW V informátormi
priamo, prostredníctvom návštev albánskych zmrzlinární, reštaurácii a zlatníctiev. Predstavil som sa a VWUXþQHVRPREMDVQLOVYRMH]iPHU\9êVOHGRNWDNêFKWR
pokusov bol nulový. Potenciálni respondenti bX UR]KRYRU RGPLHWOL SULDPR
(„QHPiP þDV PiP YH
D SUiFH QHYLHP N WRPX QLþ SRYHGD“), za úspech som
SRYDåRYDONHVPHVLGRKRGOLWHUPtQDOãHMQiYãWHY\ýDVWRVDVWDORåHVRP
s potenciálnym respondentom bol dohodnutý napríklad o WêåGH GRNRQFD
v SUHVQê þDV QR NH VRP SULãLHO þORYHN V NWRUêP VRP VD PDO VWUHWQ~" WDP
QHERODOHERSUHGVWLHUDOåHPDY{EHFQHSR]Qi
Ideálom etnológa v WHUpQHMHSRK\ERYD"VDY VN~PDQRPSURVWUHGtDNRþOHQ
VSRORþHQVWYD þR VD PL NY{OL REMHNWtYQ\P VNXWRþQRVWLDP QHPRKOR SRGDUL"
$OWHUQDWtYQRXPRåQRV"RXQDGYLD]D"NRQWDNW\ERORSUHGVWDYHQLHWUH"RXRVRERX
NWRUi VD ]DUXþt ]D PRMH ~P\VO\ -HGHQ UHVSRQGHQW WHQWR VS{VRE R]QDþLO DNR
„balkánska cesta“, ktorá sa SRþDV YêVNXPX RVYHGþLOD DNR QDMVFKRGQHMãLD
Kontakt s jednou rodinou mL SRPRKOD QDGYLD]D" GRF %RWtNRYi V ostatnými
respondentmi som sa zoznámil prostredníctvom Mgr. .DPLOD:HLQHUDWOPRþníka z albánskeho jazyka a propagátora albánskej kultúry prostredníctvom
=GUXåHQLD $OEiQFRY QD 6ORYHQVNX .DPLO :HLQHU Pi GREUp Y]"DK\ V þOHQPL
albánskej komunity a YDþtP PX QLHOHQ ]D ]tVNDQLH LQIRUPiWRURY SUH ~þHO\
práce, ale i poskytnutie cenných rád k metódam výskumu a vhodnému jednaniu
s þOHQPL VN~PDQHM VNXSLQ\ 3R ]tVNDQt SUYêFK G{YHUQHMãtFK NRQWDNWRY X XGt
z DOEiQVNHM NRPXQLW\ PRåQR SRåLDGD" R ich pomoc pri zoznámení s DOãtPL
WDNåH VLH" LQIRUPiWRURY VD WDNêPWR VS{VRERP UR]UDVWi V prostredí albánskej
NRPXQLW\QD6ORYHQVNXVDXGUåLDYDSDWULDUFKiOQ\YHNRrodinný princíp, kde za
celú širokú rodinu po stránke ekonomickej i sociálnej zodpovedá starešina –
KODYD URGLQ\ 2VWDWQt þOHQRYLD URGLQ\ VD ]Y\NQ~ ULDGL" VWDUHãLQRYêPL UR]KRGnutiami, preto schválenie výskumu touto osobou prináša prístup k YlþãLHPX
SRþWXUHVSRQGHQWRY
=DUXþHQLH G{YHU\KRGQRX RVRERX YãDN DXWRPDWLFN\ QHYHGLH N otvorenosti
a RFKRWHUHVSRQGHQWRY'{YHUQHMãLH~GDMHQHERORVSUDYLGODPRåQp]tVND"SRþDV
prvého stretnutia a kontakty s $OEiQFDPL EROR WUHED EXGRYD" SRVWXSQH 1LHNWRUt VtFH SUHMDYLOL V~KODV VR ]DþDWtP YêVNXPX DYãDN poskytovali nepresné,
þDVWR IDEXORYDQp LQIRUPiFie: Ä3UHþR VWH SULãOL QD 6ORYHQVNR"“ „Iba tak, na
dovolenku.“1i]QDNPRåQHMspolupráce sa prejaví napríklad výmenou informá108
cií o rodinnom zázemí: „Máš bratov? A VHVWU\" .R
NR" $NR VD LP GDUt" ýR
robia?“ V SURVWUHGt DOEiQVNHKR VSRORþHQVWYD H[LVWXMH silné cítenie pre rodinu
a SULDWHRYSUHWRRFKRWDYêPHQ\LQIRUPiFLt] týchto sfér znamená krok správnym smerom.
1HG{YHUD YRþL FXG]LQFRP MH HYLGHQWQH posilnená zlým menom skupiny
u majority, ale i WêP åH PQRKR þOHQRY VNXSLQ\ åLMH QD 6ORYHQVNX QHOHJiOQH
alebo sD YHQXMH NULPLQiOQHM þLQQRVWL 3RGD YêSRYHGH MHGQpKR UHVSRQGHQWD je
RSDWUQRV"RSRGVWDWQHQiSUHWRåHQH]iYLVOHRGWRKRþLVD$OEiQHFYHQXMHNULPLQiOQHMþLQQRVWLDOHERQLHMHþDVWRVOHGRYDQêSROtFLRX3RVN\WQXWtPQHYKRGQêFK
LQIRUPiFLLE\PRKROSRãNRGL"Qielen seba, ale i príbuznýFKDOHERLQêFKþOHQRY
komunity. 3RGD YODVWQêFK VN~VHQRVWt MH YêVNXP SUREOHPDWLFNp UREL" IRUPRX
dotazníkom viazaného rozhovoru a zaznamenávaním výpovede na pásku.
V rámci albánskej komunity som pozoroval odstup od formalít a nedôveru
k LQãWLW~FLiP 3RGD zaznamenaných výpovedí to súvisí nielen s ich statusom
FXG]LQFD QD 6ORYHQVNX DOH DM VR VN~VHQRV"DPL ] materskej krajiny: Ä1DþR MH
nám štát, úrady, my si všetko vybavíme medzi sebou.“$NêNRYHNQi]QDNRILciálnosti pri výskume (papier s otázkami v rukách, magnetofón) je prijímaný
s rezervou Då RGPLHWDYR. Bariéry sa prejavovali u niektorých informátorov
v SRGREH QHRFKRW\ XYiG]DQLD RVREQêFK ~GDMRY 9lþãLQD VWUHWQXWt
s informátormi sa niesla v neformálnom duchu. Výskum som viedol formou
nezáväzného rozhovoru o U{]Q\FKWpPDFKSULþRPVRPVDSRþDVGLDOyJXVQDåLO
SULYLHV" UHVSRQGHQWD N skúmaným otázkam. Získané informácie som si najprv
]DSLVRYDOSRVNRQþHQtUR]KRYRUXD v QLHNWRUêFKSUtSDGRFKDMSRþDVVWUHWQXWLD
Rozhovory boli vedené v VORYHQVNRPMD]\NX'RPLQDQWQiYlþãLQD$OEiQcov pred príchodom na Slovensko ovládala srbský alebo macedónsky jazyk
a ]QDORV" VORYDQVNpKR MD]\NRYpKR NyGX LP GRSRPRKOD N pomerne rýchlemu
QDXþHQLX NRPXQLNiFLH Y VORYHQþLQH 3RþDV UR]KRYorov sa jazyková bariéra
QHSUHMDYRYDODDNRYiåQ\SUREOpPD respondenti sa ku komunikácii v VORYHQþLQH
stavali ochotne.
9lþãLQDVWUHWQXWtV respondentmi sa odohrávala v kaviarni alebo reštaurácii,
GRGRPiFQRVWtVRPVDGRVWDOLEDYêQLPRþQH5RGLQQpV~NURPLHMHYHPLFHQQp
a SUtVWXSQp VSUDYLGOD LED SUH QDMEOLåãtFK SULDWHRY -HGHQ UHVSRQGHQW ] druhej
generácie Albáncov po prejavení záujmu a výskum rodinných zvykov odvetil:
Ä5RGLQD WDP D QLNGR DNR FXG]LQFD WDN DKNR QHSXVWt³ Naopak, podniky sú
pre Albáncov vê]QDPQêP PLHVWRP VSRORþHQVNêFK NRQWDNWRY – zvyknú sa tu
X]DWYiUD"REFKRG\VOiYL"VYLDWN\0DMLWHRYDOEiQVN\FKSRGQLNRYPRåQRþDVWR
YLGLH"VHGLH"]DVWRORPYRVYRMHMUHãWDXUiFLL3R]YDQLHQDNiYX]QDPHQi~VWUHWRYRV"D MHVLJQiORPåHLQIRUPiWRUMHRFKRWQêNRPXQLNRYD"9 takýchto prípadoch som u respondenta ]tVNDO VWDWXV KRV"D – bol mi ponúknutý nápoj alebo
MHGOR 3R]YDQLH QLH MH PRåQp RGPLHWQX" SUHWRåH VD SRYDåXMH ]D XUiåNX 3UL
odchode som QD]QDþRYDORFKRWX]DSODWL"QRYåG\VRPEROSR]YDQê1DOLHKDQLH
109
QD ]DSODWHQLH VYRMKR ~þWX MH WLHå SRYDåRYDQp ]D QHVOXãQRV" 3RþDV YêVNXPX
VRPSR]RURYDOåHSULSRVHGHQLDFKY VSRORþQRVWLFHOê~þHW]Y\NQHSODWL"MHGHQ
þORYHNÒþW\V~YåG\Y\VRNpD $OEiQFLQHFKiYDM~YHNpSUHSLWQpDNRGHNODUiciu svojho postavenia. Pri SODWHQtY\ãHNRUXQRYpKR~þWXY jednej bratislavskej reštaurácii nechal jeden respondent sprepitné 800 korún. Naopak pozvaním
na kávu si respondenta zaväzujete, preto takýto spôsob je vhodný pre zabezpeþHQLHDOãtFKVWUHWQXWt
3RþDVUR]KRYRURYSRGDPRMLFKVN~VHQRVWtWUHEDEUD"RKDGQD]iVDGRYRV"
Albáncov a GiYD" SR]RU DE\ sme respondenta nechtiac neurazili. V prípade
SRFLWXXUiåN\VDVSUDYLGODNRQWDNWV RVRERXSUHUXãtYiåQHMãLDXUiåNDP{åHPD"
aj horšie následky. S Kamilom Weinerom som bol dohodnuWêåHPDSUHGVWDYt
jednému þORYHNX, ktorý vedie podnik v Bratislave. Dozvedel som sa o RPåH
pochádza z YLGLHFN\FK REODVWt .RVRYD SUL KUDQLFLDFK VR 6UEVNRP 3RGD
Weinera práve v WRPWRUHJLyQHåLM~XGLD, ktorí sú mimoriadne tvrdí, zásadoví
a GUåLDVDVYRMLFKVWDUêFKWUDGtFLt.HVPHSULãOLQDPLHVWRVWUHWQXWLDPDMLWH
podniku sedel na terase pri stole a popíjal kávu. Kamil Weiner ho pozdravil, asi
5 minút s ním rozprával v DOEiQþLQH3RWRPPDXåY slovenskom jazyku predstavil a SRYHGDO PX åH VD ]DXjímam o albánske tradície a zvyky. Medzitým
.DPLOD:HLQHUDQDSDGORåHWHQWRþORYHNPiSULDWHDNWRUêE\PRKROE\"WLHå
GREUêPUHVSRQGHQWRP2WRþLOVDNXPQHD ]DþDOPLR RPUR]SUiYD"„Vieš, on
þDVWRUiGVSLHYDDOEiQVNHSLHVQHD o tieto veci sa zaujíma, vyštudoval aj vysokú
školu...“0DMLWHSRGQLNX]DWLDSR]RUQH SRþ~YDOR þRPVDUR]SUiYDPH3RWRP
sa Kamil Weiner na neho obrátil a VSêWDOVDþLE\EROWHGDRFKRWQêVDV nami
SRUR]SUiYD" 2GSRYHGDO UH]RO~WQH Ä1LH 9\ VL P\VOtWH åH NH MD QHPiP Y\sokú školu, tak nepoznám naše zvyky?“ 6QDåLOL VPH VD Y\VYHWOL" åH WR MH LED
QHGRUR]XPHQLH 0DMLWH SRGQLNX ERO QH~VWXSQê Ä0{åHWH VL VDGQ~ GDMWH VL
kávu, ale o WêFKWR YHFLDFK VD Xå V YDPL QHEXGHP EDYL³ 2GLãOL VPH SUHþ
a .DPLOD:HLQHUDVRPVDSêWDOþLE\QHERORPRåQpHãWHVDV WêPWRþORYHNRP
VWUHWQ~" D YHF Y\VYHWOL" 2GSRYHGDO åH "DåNR SUHWRåH NH VD $OEiQHF UR]KRGQH WDN VL ]D VYRMLP VORYRP EH]SRGPLHQHþQH VWRMt 2G Wohto respondenta
VRPXå åLDGQHLQIRUPiFLHQH]tVNDO
3RþDVYêVNXPXY prostredí albánVNHMNRPXQLW\VDRVYHGþLOQHIRUPiOQ\SUtstup a RWYRUHQRV"1HVQDåLOVRPVDLQIRUPiFLHLED]tVNDYD"DOHEROVRPSULSUDYHQê Y\KRYLH" DM SUtSDGQêP RWi]NDP D dotazom zo strany respondentov. Po
prekonaní prvých bariér a osvojení si základných pravidiel sa získavanie inforPiFLtXDKþLOR3RRSDNRYDQêFKQiYãWHYiFKERODPRåQRV"]tVND"YLDFFHQQêFK
informácii. Na dUXKHMVWUDQHQHP{åHPWYUGL"åHVRPSRþDVYêVNXPXEROSRYDåRYDQê]DRVREXNWRUHMPRåQREH]REiYVSURVWUHGNRYD"DNpNRYHNLQIRUPiFLH
Bariéry spôsobené pozíciou zvedavého cudzinca v VSRORþHQVWYHQHERORPRåQp
SUHORPL" DQL SR RSDNRYDQêFK VWUHWQXWLDFK -H ]UHMPp åH PQRKp ]DXMtPDYp
údaje zostali v rozhovoroch s respondentmi nevyslovené. Hlbší a komplexnejší
110
prienik do prostredia albánskej komunity na SlovHQVNXY\åDGXMHV\VWHPDWLFN~
podrobnú a niHNRNRURþQ~SUiFXVSRþtYDM~FX v budovaní a XGUåLDYDQtblízkych
kontaktov a štúdia albánskeho jazyka a kultúry.
Výskum albánskej komunity na Slovensku z REMHNWtYQ\FKSUtþLQQHPRKRO
QDGYLD]D" QD VWDUãLH HWQRORJLFNé práce, týkajúce sa tejto skupiny. Zásadnou
podmienkou preto bolo získanie faktografických materiálov, týkajúcich sa
albánskej migrácie na Slovensko. Vychádzam pri tom z SUHGSRNODGX åH SRznanie priebehu a motivácie k migrácii poskytuje jeden z N~þRY SRchopenia
KRGQ{W Y]"DKRY D princípov, ktoré albánska komunita u QiV XSODWXMH 3RþDV
YêVNXPXVRPPDOPRåQRV"UR]SUiYD"sa s respondentmi o ich rodinnej histórii,
QDKOLDGQX"GRURGLQQêFKNURQtND DOEXPRYVN~PD"QiKUREQpNDPHQHVWDUêFK
migrantov. Za významnêYêVOHGRNSUiFHSRYDåXMHP]LVWHQLHåHDOEiQVNDPLJrácia na Slovensko nie je fenoménom posledných 15 rokov, kedy na naše úzePLH SULFKiG]DO QDMYlþãt SRþHW PLJUDQWRY ,PLJUiFLD Pi RYHD VWDUãLH NRUHQH
NWRUpPRåQRG{YHU\KRGQHVOHGRYD"XåYREGREtSUYHMýHskoslovenskej republiky. Faktografické poznatky ]R 6ORYHQVND GRSOXM~ SR]QDWN\ R fenoméne
albánskej migrácie z okolitých krajín i v celoeurópskom kontexte.
0LJUDþQp WUHQG\ Y (XUySH VS{VREXM~ åH SUREOHPDWLND PLJUiFLH D otázok
s RXVSRMHQêFKVDVWiYDDNWXiOQRXVSRORþHQVNRXWpPRX2ULHQWiFLDQDSUREOHmatiku novodobých migrantov sa nesie v ]QDPHQt V~þDVQêFK WUHQGRY
v SURVWUHGtVSRORþHQVNêFKYLHG 8VtGRYDQLHXGt]o vzdialených krajín, vytváranie nových komunít, situácia na východnej hranici a v XWHþHQHFNých centrách
–WRYãHWNRV~IDNWRU\NWRUpQD]QDþXM~åHSUREOHPDWLND novodobej migrácie je
i na Slovensku aktuálna a nachádza reflexiu i v etnologických štúdiách.
V prezentovanej práci som v kontexte informácii od respondentov XYDåRYDO
nad etnokultúrnym konfliktom a jeho pozitívnymi a QHJDWtYQ\PL VSRORþHQskými dôsledkami. 9êVOHGN\ SUiFH SUHXNi]DOL åH YêUD]QRX QHJDWtYQRX VWUiQkou konfliktu jeY\WYiUDQLHVSRORþHQVNêFKWHQ]LtD napätia, ktoré vedú k šíreniu
negatívnych stereotypov a odmietavých postojov. ZDSR]LWtYXPSRYDåXMHPåH
RNUHP UR]GHRYDQLD SULFKiG]D N SRVLORYDQLX Yl]LHE PHG]L þOHQPL VWRMDFLmi
v NRQIOLNWH QD MHGQHM VWUDQH 7êP VD VSRPDXMH DVLPLODþQê SURFHV D chráni sa
skupinová identita. Z tohWR KDGLVND HWQRNXOW~UQ\ NRQIOLNW YêUD]QH SULVSLHYD
k XGUåLDYDQLXPXOWLNXOW~UQHMVSRORþQRVWL
(WQRNXOW~UQ\ NRQIOLNW MH LQWHJUiOQRX V~þDV"RX SURFHVRY SUHELHKDM~FLFK
v SRGPLHQNDFK åLYRWD VNXSLQ\ PLJUDQWRY Y novom sociokultúrnom prostredí.
3RþDV YêVNXPX L tvorby práce som prišiel k SUHVYHGþHQLX åH MH QHPRåQp ]aEUiQL" MHKR H[LVWHQFLL Preto by východiskovou snahou PDOR E\" SRWOiþDQLH
jeho potenFLiOQ\FK QHJDWtYQ\FK VSRORþHQVNêFK G{VOHGNRY Práve v tejto sfére
vidím ideálny priestor pre aplikáciu poznatkov z oblasti etnológie a príbuzných
vedných disciplín. Ideálna regulácia konfliktných situácií E\ PDOD REVDKRYD"
obojstranné akceptovanie proti sebe stojacich strán, vzájomné poznávanie
111
a komunikáciu. Spomínaný prístup predstavuje najschodnejšie riešenie pri inWHJUDþQêFK SURFHVRFK. UPRåXMH SUHGFKiG]D" PQRKêP QHJDtívnym dôsledNRP NWRUp þDVWR QLH V~ QHY\KQXWQp D pramenia iba s neopodstatnených predsudkov a neznalostí.
Literatúra
BOTÍK, J.: Enkláva a diaspóra DNR ]YOiãWQH IRUP\ VSRORþHQVWYD XGt ,Q Slovenský
národopis, r. 21, 1973þ.
BOTÍK, J.: Etnicita ako základná kategória národopisnej vedy. In Slovenský národopis,
r. 39þ
BOTÍK, J.: Etnokultúrne procesy v podmienkach etnického rozdelenia. In Slovenský
národopis, r. 43þ
COLLINS, R.: Conflict Sociology: Toward an explanatory Science. New York, 1975.
COSER, L.: The Functions of Social Conflict. Glencoe, 1956.
DAHRENDORF, R.: Class and Class Conflict in Industrial Society. Standford, 1959.
ŠÍPOŠ, M.: Albánci na Slovensku. Podoby, prtþLQ\D dôsledky etnokultúrneho konfliktu
v LPLJUDþQej situácii (diplomová práca). FiF UK, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Bratislava, 2004.
3RGNODGRP SUH Y]QLN þOiQNX EROD GLSORPRYi SUiFD Albánci na Slovensku.
3RGRE\SUtþLQ\D dôsledky etnokultúrneho konfliktu v LPLJUDþQHMVLWXiFLL, ktorá
bola obhájená v júni 2004 na pôde Katedry etnológie a kultúrnej antropológie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pod odborným
vedením pani doc. PhDr. Marty Botíkovej, CSc.
112
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Pracovné metódy a techniky v práci etnomuzeológa
Marta Pastieriková
.
~þRYpVORYiWHUpQQ\YêVNXPPHWyG\DWHFKQLN\SUiFHHWQRPX]HROyJLD
Keywords: field work, methods and techniques of the work, ethnomuseology
The paper deals with problematic of the working methods and techniques used in the
ethnological and ethnomuseological research. The author describes concreteworking
methods that ethnomuseologists use in the field research as well as in processing
obtained data. She focuses mainly on the research of traditional buildings, traditional
agriculture and style of living. Exchange of experience between colleagues may be
useful and contributing in this sense.
9 DSUtOL VRP VD ]~þDVWQLOD QD RGERUQRP VHPLQiUL (WQROyJLD YHUVXV
(a/alebo) antropológia, ktorý zorganizovala Katedra etnológie Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojom referáte som medzi iným hovorila o dôOHåLWRVWL SRXåtYDQêFK PHWyG SUiFH Sri riešení vedeckovýskumných úloh, od
NWRUêFK]iYLVtDMNYDOLWDRGERUQêFKYêVWXSRY9WHMWRV~YLVORVWLVRPXYLHGODåH
E\VRPXYtWDODSUDFRYQêVHPLQiUQDWpPXQRYêFKYSUD[LRVYHGþHQêFKPHWyG
a techník etnologického výskumu, ako aj spracovávania získaných údajov.1
6HPLQiU QD W~WR WpPX VD VtFH QHNRQDO DOH QRYi UHGDNþQi UDGD (WQRORJLFNêFK UR]SUiY VD UR]KRGOD YHQRYD" KQH Y druhom þtVOH SULSUDYHQRP SRGD
LQRYRYDQHMNRQFHSFLHSUREOHPDWLNHYHPLSRGREQHMDWRSRGQi]YRP7pP\–
metódy – prístupy. Je dobre, åHVDWiWRWpPDRWYiUD%XGHPHPD"PRåQRV"QD]ULH" VL SULDPR GR NXFK\QH GR ]DWYRUHQHM WULQiVWHM NRPQDW\ D Y\PHQL" VL Qi]RU\DQDMPlYODVWQpSR]QDWN\]REODVWLRNWRUHMVDEHåQHQHKRYRUt5R]KRGOD
VRPVDY\XåL"W~WRPRåQRV"DSRGHOL"VDRVYRMHSUDNWLFNé skúsenosti s pracovQêPL PHWyGDPL D WHFKQLNDPL NWRUp VRP SRXåtYDOD SRþDV VYRMLFK GRWHUDMãtFK
výskumov a pri ich spracovávaní.
V priebehu vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v BratiVODYH VRP SUL SUiFL Y WHUpQH YLDFNUiW SRXåLOD SXEOLNRYDQê Qivod na výskum
danej témy,2 prípadne som si návod, resp. okruh tém na skúmanie pripravila
1
PASTIERIKOVÁ 0 (WQRPX]HROyJLD QD 6ORYHQVNX Y SRVOHGQRP GHVD"URþt D MHM SHUVSHNWtY\
In: Ethnologia Actualis Slovaca I-1, Etnológia versus antropológia? UCM Trnava 2000, s. 65–70.
2
PODOLÁK, J.: Spôsoby chovu hospodárskych zvierat. Návod na etnografický výskum. SAV
Bratislava 1962.
113
sama. Informácie získané v teréne som na základe inštrukcií od svojich pedaJyJRY ]DSLVRYDOD GR ]RãLWD QD MHGQX VWUDQX 1D GUXK~ VWUDQX VRP VL YHþHU SR
LFKSUHþtWDQtY\StVDODWpP\NWRUpVRPSRNODGDOD]DG{OHåLWpYHULILNRYD"DOHER
GHWDLOQHMãLH SUHVN~PD" 3ULWRP VDPL RVYHGþLODPHWyGDYRQpKRUR]KRYRUXQD
cielene kladené otázky. Spracovanie rozsiahlejšieho výskumu realizovaného u
YlþãLHKR PQRåVWYD LQIRUPiWRURY EROR QiURþnejšie. V takýchto prípadoch som
SR QiYUDWH ] WHUpQX FHOê YêVNXPQê PDWHULiO VSUDFRYDOD SRGD MHGQRWOLYêFK
SUREOpPRYQDOtVWN\VXYHGHQtPSUDPHD1D]iYHUVRPLFKWHPDWLFN\XVSRULDdala a následne spracovala do súvislého textu.
V priebehu štúdia som sa v teréne venovala siedmim rôznym témam. Z
REODVWLDJULNXOW~U\WREROFKRYKRVSRGiUVN\FK]YLHUDWSRQRKRVSRGiUVWYRSUHWUYiYDQLH V~NURPQpKR KRVSRGiUHQLD DOHM VSRORþHQVNê åLYRW KRGQRWRYp
RULHQWiFLHDDãSLUiFLHY\EUDQiREODV"VWDYHEQHMNXOW~U\D]REODVWLIRONOyUXXdové piesne. Uvedené témy som skúmala v 22 lokalitách v rôznych kútoch SloYHQVND YR YWHGDMãtFK RNUHVRFK %UDWLVODYD 1RYp 0HVWR QDG 9iKRP 7UHQþtQ
5RåDYD 6SLãVNi 1RYi 9HV /HYRþD 6WDUi XERYD 6QLQD3 Výskumy som
realizovala jednak v ráPFL VHPLQiUQ\FK D URþQtNRYêFK SUiF DNR DM Y UiPFL
ãWXGHQWVNêFKYêVNXPRYVPHG]LQiURGQRX~þDV"RXRUJDQL]RYDQêFKSRGQi]YRP
6HPLQDULXPHWKQRORJLFXP3RþDVãW~GLDDWHVQHSRRPVRPVD]~þDVWQLODãW\roch takýchto výskumov na Slovensku a jedného výskumu v PoVNX4 Bola to
VNXWRþQHGREUiSUtSUDYDQDSUiFXYWHUpQH'LSORPRY~SUiFXVRPQDStVDODQD
]iNODGH~þDVWLQD]iFKUDQQRPHWQRORJLFNRPYêVNXPH]iWRSRYHMREODVWL6WDULQD
a rovnako aj rigoróznu prácu.5 Tú som doplnila o problematiku pretrvávania
súkromného hospRGiUHQLD NWRUp VRP SRþDV YêVNXPX ]D]QDPHQDOD
v skúmaných dedinách. Spravila som tak na príklade vytypovanej konkrétnej
rodiny.
2NUHPWRKRVRPFH]MHGQ\SUi]GQLQ\URELODYêVNXPXGRYpKRVWDYLWHVWYD
pre potreby Múzea slovenskej dediny. Táto národopisná expozícia v prírode
pôsobila na pôde Slovenského národného múzea v Martine, ktoré bolo v tom
3
Terénny výskum spôsobov chovu hospodárskych zvierat som robila v obciach Legnava (o. Stará
XERYD9\ãQp5HSiãHR/HYRþD1RYi%RãiFDR1RYp0HVWRQDG9iKRP+RUQi6~þDR
7UHQþtQDWLHåY]iWRSRYêFKGHGLQiFK QDKRUQHM&LURFKHNRQNUpWQHY6PROQtNX5XVNRP9HNHM
3RDQH=YDOH-DORYHM1RYHM6HGOLFL5XQLQH7RSROL'DUH2VWURåQLFLD6WDULQHR6QLQD3R QRKRVSRGiUVWYR VRP VN~PDOD Y 'HYtQVNHM 1RYHM 9VL R %UDWLVODYD VSRORþHQVNê åLYRW Y 1LåQêFK
Repášoch R /HYRþD D 6PLåDQRFK R 6SLãVNi 1RYi 9HV KRGQRWRYp RULHQWiFLH D DãSLUiFLH YR
9DMQRURFKR%UDWLVODYDXGRYpSLHVQHY'HYtQHR%UDWLVODYDKRVSRGiUVNHREMHNW\QDVDODãLY
*HPHUVNHM 3RORPH R 5RåDYD SUHWUYiYDQLH V~NURPQpKR KRSRGiUHQLD YR 9HNHM 3RDQH R
Snina).
4
1D 6ORYHQVNX VRP VD ]~þDVWQLOD ,9 9 9, D 9,, URþQtND 6HPLQDULD HWKQRORJLFD D Y 3R VNX
9,,,URþQtND
5
Diplomová práca spracovaná pod názvom Spôsoby chovu hospodárskych zvierat v oblasti hornej
Cirochy, rigorózna práca s názvRP 6XUYLYDO\ SRQRKRVSRGiUVNHM PDORYêURE\ QD ~]HPt %XNRYVNêFKYUFKRYYSRGPLHQNDFKVRFLDOLVWLFNHMVSRORþQRVWL
114
þDVH SULRULWQH RULHQWRYDQp UHVS ãSHFLDOL]RYDQp QD HWQRPX]HROyJLX6 Ako
martinVNHMURGiþNHPLSULGHOLOLWULWXUþLDQVNHORNDOLW\7 Pri tejto práci som sa po
prvý raz stretla s inou metódou –KRWRYêPLGRWD]QtNPLNWRUpVRPY\SDODY
WHUpQH 9êVNXP VRP URELOD X PHQãLHKR SRþWX vytypovaných informátorov.
6SUDFRYDQLHWDNpKRWRGUXKXYêVNXPXERORMHGQRGXFKãLH6SRþtYDORYWH[WRYRP
sumarizovaní údajov zapísaných do dotazníka 8YHGHQê YêVNXP SRVO~åLO DNR
YêFKRGLVNRYêPDWHULiOSUHVFHQiULVWXUHJLyQX7XULHFNWRUêKRSRXåLOSULWYRUEH
libreta a scenára pre Múzeum slovenskej dediny.
Po nástupe do zamestnania do SNM-(ÒY0DUWLQHVRPYRYêVNXPRFKXGRYpKRVWDYLWHVWYDSUHQiURGRSLVQ~H[SR]tFLXYSUtURGHSRNUDþRYDOD7HQWRUD]
DNR VFHQiULVWND UHJLyQX MXKRYêFKRGQp 6ORYHQVNR 3RGD GRWD]QtND VRP FHOkove SUHVN~PDOD ORNDOtW Y MXåQHM þDVWL YêFKRGQpKR 6ORYHQVND Y EêYDOêFK
RNUHVRFK .RãLFH 0LFKDORYFH 7UHELãRY 9UDQRY QDG 7RSRX DNR aj v nieNWRUêFK DOãtFK UHJLyQRFK SULGHOHQêFK PRMLP NROHJRP Y RNUHVRFK äLDU QDG
Hronom, Komárno, Bratislava-vidiek, Senica nad Myjavou).
Medzitým som získala skúsenosti z vyhodnocovania výskumných materiálov pre Etnografický atlas Slovenska.8 Vtedy som po prvý raz pracovala
metóGRXY\KRGQRFRYDFtFKKiUNRY6RGVWXSRPþDVXP{åHPSRYHGD"åHWHQWR
VS{VRESUiFHPDYHPL]DXMDOD]iURYHRERKDWLO9UiPFLVOHGRYDQêFKãLHVWLFK
tematických okruhov som výskumný materiál zo všetkých lokalít v podstate
preniesla QD Y\KRGQRFRYDFLH KiUN\ 5RELOD VRP WDN SRVWXSQH SRGD MHGQRWOLvých otázok uvedených v dotazníku. Okruhy problémov, ktoré sa javili ako
výpovedné, som potom spracovala kartograficky. Celkove som vyhotovila 105
nálezových a 7 syntetických kartogramov.9
PoGREQê VS{VRE Y\KRGQRFRYDQLD YêVNXPQpKR PDWHULiOX VRP SRXåLOD DM
SUL YêVNXPH XGRYpKR VWDYLWHVWYD QD MXKRYêFKRGQRP 6ORYHQVNX 'HWDLOQH
analyzovaný materiál som potom komparatívne spracovala v librete daného
regiónu. Druhým výstupom bolo vypracovanie lokálnych dobových foriem
XGRYpKRVWDYLWHVWYDþLåHY\DEVWUDKRYDQLHUHSUH]HQWDWtYQ\FKW\SRYRE\WQêFK
KRVSRGiUVN\FK D VSRORþHQVNêFK REMHNWRY Y UiPFL SUHVN~PDQpKR ~]HPLD 3UL
LFK WYRUEH VRP ]RKDGRYDOD SRXåtYDQê VWDYHEQê PDWHULiO IXQNþQR-priestorovú dispozícLXREMHNWRYVRFLiOQ\DVSHNWVS{VREREåLY\DW1D]iNODGHWHRUHWLFN\Y\SUDFRYDQpKRPRGHOXVRPSRWRPKDGDODYWHUpQHNRQNUpWQHREMHNW\
6
6YHGþLO R WRP DM YWHGDMãt Qi]RY 6ORYHQVNp QiURGQp P~]HXP – Etnografický ústav, neskôr
Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum. Od 1. apríla 2004 nesie názov Slovenské
národné múzeum v Martine.
7
'RWD]QtNRYêYêVNXPXGRYpKRVWDYLWHVWYDVRPURELODYREFLDFK%\VWULþND7XUþLDQVNH.DþDQ\
a Vrícko.
8
9WRPþDVHVDHWQRPX]HROyJRYLDPDUWLQVNpKR(WQRJUDILFNpKR~VWDYX610DNWtYQHSRGLH DOLQD
významných výskumných projektoch Ústavu etnológie SAV.
9
Niektoré z kartogramov zhotovených pre Etnografický atlas Slovenska boli publikované, niektoré
SRVO~åLOLDNRSRGNODGRYêPDWHULiOSUHDXWRURYLQêFKWpP
115
XGRYpKRVWDYLWHVWYDNWRUpPDOLE\"QHVN{U]tVNDQpGR0~]HDVORYHQVNHMGHGLQ\9WRPWRSUtSDGHVRPSRXåLODãSHFLILFNpSUDFRYQpPHWyG\SUt]QDþQpSUH
HWQRPX]HROyJLX (WQRPX]HRORJLFNp PHWyG\ VRP Y SUD[L SRXåtYDOD DM SUL ULHãHQtSUREOpPRY]WHUPLQROyJLHNODVLILNiFLHDRGERUQpKRXUþRYDQLDHWQRJUDILFkých zbierok, ako aj pri skúmaní genézy jednotlivých zbierkových súborov.
6DPRVWDWQ~ NDSLWROX SUHGVWDYRYDO YêVNXP H[LVWXM~FHM UHVS NDåGRGHQQHM
kultúry bývania na vidieku vo vytypovDQHMWXUþLDQVNHMORNDOLWH10 a preto sa pri
RP WURãNX SULVWDYtP 8å GOKãLH REGRELH SUHGWêP VRP VD ]DPêãDOD DNR þR
QDMYLDF ]REMHNWLYL]RYD" ~GDMH]tVNDQpYWHUpQHDNêPVS{VRERP]DFK\WL"VN~PDQpMDY\YLFKVNXWRþQHMYDULDELOLWHDSHVWURVWL3UHWRVRPVDUR]KRGODSRVWXSRYD"QD]iNODGHYODVWQHMPHWRGLN\–þLåHQLHOHQKRYRUL"QDGDQ~WpPXVvytypovanými informátormiDOHSUHGRYãHWNêP]DFK\WL"H[LVWXMúcu kultúru bývania
YODVWQêPLRþDPL$XUREL"WRþRPRåQRQDMSUHVQHMãLH– priamo v procese fungovania.
Pri výbere domov som sa inšpirovala sociologickými metódami. V záujme
REMHNWLYLW\VRPVLQDYêVNXPY\EUDODNDåGêSLDW\GRPSRGDSRSLVQpKRþtVOD
9LDFHUp REMHNW\ PL VtFH ] REMHNWtYQ\FK SUtþLQ Y\SDGOL VSRORþHQVNp REMHNW\
FKDOXS\ QHXNRQþHQp QRYRVWDYE\ SUi]GQH SDUFHO\ DOH DM WDN PL QD YêVNXP
zostalo rovných 50 stabilne obývaných domov. Na ich preskúmanie som si vySUDFRYDOD YODVWQê GRWD]QtN NWRUê VRP UR]PQRåLOD D YDULDELOQêP VS{VRERP
vyplnila vo všetkých 50 obydliach. Robila som tak na základe vlastného pozorovania i doplnkových odpovedí ]tVNDQêFK RG PDMLWHRY þL QiMRPQtNRY NWRUt
sa tak automaticky stali mojimi informátormi. Po obsahovej stránke som mala
dotazník zameraný na podrobný morfologický opis domov a ich jednotlivých
obytných priestorov. Toto všetko som robila aj s akcentom na výtvarnú, resp.
esteticN~VWUiQNXVN~PDQêFKREMHNWRY=D]QDPHQiYDODVRPWLHåRVREQpQi]RU\
informátorov na sledované témy estetického a výtvarného charakteru.
=tVNDQp ~GDMH VRP SUHQLHVOD SRGD MHGQRWOLYêFK WpP QD KiUN\ D QiVOHGQH
som ich kvantitatívne vyhodnotila. Konštatovania a závery, ku ktorým som
WDNêPWRVS{VRERPGRVSHODEROLYDNDSRXåLWêPPHWyGDPDWHFKQLNiPSRGORåHQp YR YãHWNêFK SUtSDGRFK IDNWRJUDILFN\ – údajmi získanými z preskúmanej
20 % vzorky trvale obývaných domov. Tam, kde som s týmito informáciami
SUDFRYDOD DOHj, dospela som neskôr – s RGVWXSRP þDVX N ]DXMtPDYêP ]LVWHQLDP 3UHVYHGþLOD VRP VD åH L NH ]tVNDYDQLH D Y\KRGQRFRYDQLH NYDQWLWDWtYQ\FK ~GDMRY VWRMt YêVNXPQtND YHD þDVX D ~VLOLD WLHWR SR]QDWN\ SRFKRSLWHQH
QHP{åXE\"FLHRPHWQRORJLFNpKRYêVNXPX3ULvýskume podobného charakWHUXE\PDOLE\"VtFHSRGVWDWQRXDOHYåG\LEDSUYRXHWDSRXYêVNXPXQDNWRUê
by nadviazala druhá etapa pozostávajúca z pološtandardizovaných rozhovorov
QDY\EUDQpWpP\$XWHQWLFNpYêSRYHGHPLHVWQ\FKREþDQRYVNRQNUHWL]XM~VXFKp
10
9êVNXPV~þDVQHMNXOW~U\EêYDQLDVRPURELODY rámci ašpirantskej práce pod vedením univ. prof.
'U5LFKDUGD-HiEND'U6F]0DVDU\NRYHMXQLYHU]LW\Y%UQH
116
štaWLVWLFNp~GDMHD]iURYHLFKRERKDWLDDRåLYLD-HGQRGXFKRLPGRGDM~QHRSDNRYDWHQêXGVNêUR]PHU
6~þDV"RX RStVDQpKR YêVNXPX DNR L DOãtFK ~ORK EROL DM PHGDLOyQN\ YêWYDUQH DNWtYQ\FK PLHVWQ\FK WYRUFRY 3UL WHMWR SUiFL VRP SRXåLOD SRPHUQH MHGnoduchý posWXS3R]RVWiYDO]YODVWQpKRGRWD]QtNDNWRUêVRPY\SDODXvytypovaných autorov v skúmanej lokalite. Tento spôsob výskumu osobností z oblasti insitného umenia, ako aj amatérskej neprofesionálnej tvorby organicky
VSlWHMVWUDGLþQRXNXOW~URXVDPLYSUD[LYHPLRVYHGþLO=tVNDQêPDWHULiOPL
SRVO~åLODNRYêFKRGLVNRSULKRGQRWHQtDXWRUVNHMWYRUE\SULSUtOHåLWRVWLU{]Q\FK
YêVWDYþLåLYRWQêFKMXELOHt
1DSRVOHG\ VRP URELOD YêVNXP ] REODVWL WUDGLþQHM DJULNXOW~U\ 7HPDWLFN\
bol zameraný na spôsoby chovu všetkých druhov hospodárskych zvierat v regióne Turiec. Šlo o klasickú tému z klasického obdobia. Pri jej skúmaní som
SRVWXSQH SRXåLOD ãW\UL VS{VRE\ ]tVNDYDQLD ~GDMRY 9RQp UR]KRYRU\ QD GDQ~
WpP\PLSRPRKOL]RULHQWRYD"VDY]iNODGQêFKRWi]NDFK1D]tVNDQLHYãHRbecQpKR SUHKDGX VRP VD UR]KRGOD SUH VWUXþQ~ StVRPQ~ DQNHWX NWRU~ VRP UR]SRVODOD GR YãHWNêFK WXUþLDQVN\FK GHGtQ $QNHWD PDOD VtFH Y\VRN~ QiYUDWQRV"
DOHPQRKpRGSRYHGHVDXNi]DOLQHVSRDKOLYp6WDORVDWDNLVWHDMSUHWRåHLFK
Y\SDOL]DPHVWQDQFLQDREHFQêFK~UDGRFKDNRE\LãORRQHMDNp~UDGQpWODþLYR
9DNDDUFKtYQHPXYêVNXPXVRP]tVNDODQLHNRNR]DXMtPDYêFKGRERYêFKGRNXPHQWRY !DåLVNRYêP ]GURMRP PRMLFK SR]QDWNRY VD QDSRNRQ VWDO GRWD]Qtkový výskum vo vytypovDQêFK WXUþLDQVN\FK ORNDOLWiFK 5R]PQRåený doWD]QtNVRPYWHUpQHY\SDODQD]iNODGHFLHOHQHNODGHQêFKRWi]RN3ULVSUDFRYiYDQtYêVNXPQpKRPDWHULiOXVRP]tVNDQpSRURYQDWHQp~GDMHQDMVN{UQDQLHVOD
SRGDMHGQRWOLYêFKWpPQDKiUN\DQiVOHGQHVRPLFKNRPSDUDWtYQHVSUDFRYDOD
V tomto prípade však vyhodnocovanie nebolo vôbec jednoduché.11 Z jednotliYêFK GHGtQ VRP SUL URYQDNêFK RNUXKRFK SUREOpPRY ]KURPDåGLOD QHRE\þDMQH
U{]QRURGê PDWHULiO 3UH SULSUDYRYDQ~ PRQRJUDILX = XGRYHM NXOW~U\ 7XUFD WR
EROR]DXMtPDYpSUHWRåHMHMFLHRPERORSUHGRYãHWNêP]DFKytenie sledovaných
MDYRYYLFKVNXWRþQHMUR]PDQLWRVWL9LDFHUpRNUXK\SUREOpPRYE\VLUR]KRGQH
]DVO~åLOLGRSOQNRYêYêVNXP7HQVDYãDN]DGDQêFKSRGPLHQRNQHGDO]UHDOL]RYD"0RåQRQLHNHG\QDEXG~FHVDWRHãWHSRGDUt
6RPUDGDåH(WQRORJLFNpUR]SUDY\RWYRULOLW~WR]DXMtPDY~WpPX8åWHraz
VDWHãtPQDYêPHQXQi]RURYRVS{VRERFKYêVNXPQHMSUiFHVNDåGêPNWRRWR
SUHMDYt]iXMHP9HGREUHPLHQHQRXSULSRPLHQNRXDOHERWUHIQRXSRznámkou
VDP{åHPHQDY]iMRPVSUiYQHLQãSLURYD"D]iURYHLSRY]EXGL"NDOãHMSUiFL.
11
Podrobne PASTIERIKOVÁ, M.: Odborno-metodické a praktické skúsenosti z etnografického
výVNXPX V~þDVQHM NXOW~U\ EêYDQLD ,Q =ERUQtN 610 /;;;9,, Etnografia 34, Martin 1993, s.
191–201.
117
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí
(genéza novej expozície SNM v Bratislave)
0RMPtU%HQåD– Peter Slavkovský
.
~þRYpVORYi6ORYHQVNRNXOW~UQDKLVWyULD6ORYHQVNpQiURGQpP~]HXPYêVWDYD
Keywords: Slovakia, Cultural History, Slovak National Museum, Exhibition
In June 2004, a new exposition of Slovak cultural history was opened in Slovak National
Museum in Bratislava. Exposition is divided into three parts. Introductory part is
devoted to Slovakia as a whole and to Bratislava as a capital city. The other two parts
are devoted to history, art and traditional culture in upland and lowland part of the
country. An extensive audiovisual system is a part of the exposition. Authors of the
contribution talk about their progression during the creation of the exposition,
especially about the cultural regionalization of Slovakia and about the choice of
exhibits.
Ako je pre vedeckého pracovníka, ktorý pracuje v akademickom prostredí
vedeckého ústavu alebo na vysokej škole prirodzenou formou prezentácie výVOHGNRY MHKR SUiFH YHGHFNi ãW~GLD DOHER NQLåQi PRQRJUDILD SUH YHGHFNpKR
pracovníka v múzeu je to krátkodobá alebo stála výstava. Ak sú pre akademického pracovníka základným prostriedkom slová usporiadané do viet, odstavcov
alebo kapitol, múzejný pracovníN VD RNUHP QLFK PXVt Y\MDGURYD" L YêEHURP
exponátov, ich usporiadaním – v NRQHþQRP G{VOHGNX FHONRYRX NRPSR]tFLRX
výstavy.
V RGERUQHMPX]HRORJLFNHMOLWHUDW~UHQLHMHYHDSUtVSHYNRYNWRUpE\VDYHnovali špeciálnej forme verejnej prezentácie práce etnológa-múzejníka.
V minulosti sa problematike formy výstavnej prezentácie v múzeu venoval J.
Beneš. Prvý raz publikoval svoje predstavy o tomto druhu práce v múzeách
v roku 1966 v metodickej publikácii Národopisná práca v múzeách na Slovensku (Beneš 1966). K SUREOHPDWLNHVDSRGUREQHMãLHYUiWLOQDVWUiQNDFKþDVRSLVX
Múzeum v rokoch 1974 a %HQHã$MþDV"PRQRJUDILH0~]Hi
a múzejníctvo od A. Gregorovej, ktorá vyšla v URNX VD WLHåYHQXMH WHMWR
problematike. Ostatným metodickým textom tohto GUXKXMHSUtVSHYRN6êNRURYHM (WQRPX]HMQi SUH]HQWDþQi NXOW~UQR-YêFKRYQi D Y]GHOiYDFLD þLQQRV"
ktorý publikovala v práci Etnomuzeológia. Teória, metodológia, prax, ktorú
]RVWDYLO â 0UXãNRYLþ 0UXãNRYLþ 7YRUEH YêVWDY NUiWNR- aj dlhodobých, jeYãDNYHQRYDQiOHQMHMSUYiþDV"
118
1HPHFNêPX]HROyJ):DLGDFKHUYRVYRMHM3UtUXþNHYãHREHFQHMPX]HROyJLH
z roku 1993, ktorá vyšla v roku 1999 aj v slovenskom preklade (Waidacher
1999), v súvise s prípravou a UHDOL]iFLRXYêVWDY\YP~]HXKRYRUtDåR štyroch
etapách, fázach – o tematickej, plánovacej, návrhovej a technickej a v NDåGHM
z nich i o jej výsledku, t. j. o návrhu, námete, dejovej osnove, výstavnom protokole a scenári.
6WDUãLH PHWRGLN\ YêVWDYQtFNHM þLQQRVWL Y P~]HiFK RGSRU~þDOL Y\SUDFRYD"
najskôr námet s JUDILFNêP UR]YUKRP =D QiPHWRP PDOR QDVOHGRYD" OLEUHWR
s JUDILFNêP QiYUKRP 3UtSUDYD YêVWDY\ PDOD E\" XNRQþHQi VFHQiURP
s JUDILFNêP SOiQRP FHONRYHM LQãWDOiFLH MHM þDVWt L GHWDLORY &LHRP QiPHWX
EROR Y\PHG]L" ]iNODGQp U\V\ NRQFHSFLH Y LQWHQFLiFK VSRORþHQVNHM SRWUHE\
a PRåQRVWtP~]HDWDNDE\EROLMDVQpSRWUHEQp~SUDY\SULHVWRURYDDNp]iNODGQp
YêVWDYQp]DULDGHQLH EXGH SRWUHEQp YêUREQH]DEH]SHþL"1iPHWPDOE\"VWUXþným textom s QiþUWRP SULHVWRURYpKR UR]PLHVWQHQLD þDVWt YêVWDY\ 3RVODQtP
libreta boOR SRGREQHMãLH Y\]QDþHQLH MHGQRWOLYêFK WpP KODYQêFK H[SRQiWRY
a textov. Grafický návrh riešil základné usporiadanie vitrín a smer pohybu
QiYãWHYQtNRY6FHQiUXåPDOREVDKRYD"YãHWN\WH[W\UR]PLHVWQHQLHH[SRQiWRY
do vitrín a panelov. Grafický plán, ktorý ERO MHKR V~þDV"RX PDO REVDKRYD"
QLHOHQ S{GRU\VQp þOHQHQLH MHGQRWOLYêFK SULHVWRURY DOH DM REVDKX YLWUtQ VWLHQ
a panelov (Beneš 1966: 69).
1RYãLDPHWRGLNDYêVWDYQtFNHMþLQQRVWLRGSRU~þDWULHWDS\SUtSUDY\YêVWDY\
=DþD"E\PDODY\SUDFRYDQtPLGHRYpKR]iPHUu, libreta a scenára. Ideový zámer
Pi REVDKRYD" Y prvom rade údaje, ktoré sú rozhodujúce pre schválenie
a zaradenie do plánu výstav múzea, t. MQi]RYYêVWDY\MHMVWUXþQ~FKDUDNWHULVWLNXFLHXVSRULDGDWHDPLHVWRDWHUPtQNRQDQLDUR]VDKPHQiDXWRUDlibreta
a scenára, ako aj autora priestorového a YêWYDUQpKR ULHãHQLD þDVRYê UR]SLV
prípravy, spôsob propagácie a SUHGSRNODGDQp ILQDQþQp QiNODG\ 0HWRGLND RGSRU~þD DE\ OLEUHWR REVDKRYDOR UR]YLQXWLH LGHRYpKR ]iPHUX GR WDNHM ãtUN\
z ktorej by bolo jasné, þR YãHWNR YêVWDYD SULEOtåL GLYiNRYL Y akých súvislosWLDFK 0DOR E\ REVDKRYD" XYHGHQLH YãHWNêFK GUXKRY H[SRQiWRY D SULHVWRURY~
ãWUXNW~UX/LEUHWRE\PDORE\"Y\SUDFRYDQpWDNDE\VO~åLORDNR]iNODGQpYRdidlo priestorového a výtvarného riešenia výstavy.
6FHQiUYêVWDY\E\PDOMHMDXWRUY\SUDFRYD"XåY spolupráci s autorom priestorového a YêWYDUQpKR ULHãHQLD -HKR REVDKRP E\ PDOR E\" SUHGRYãHWNêP
GHWDLOQpþOHQHQLHYêVWDY\V~SLVH[SRQiWRYD V~ERUWH[WRY3RGDPHWRGLN\E\
VFHQiUQHPDOE\"GRJPRXDOHLQãSLUDWtYQ\PSRGNODGRPQDNRQHþQ~UHDOL]iFLX
YêVWDY\PDOE\DXWRURYLYêVWDY\DNRDMDXWRURYLYêWYDUQpKRULHãHQLDGD"GRVWDWRN SULHVWRUX QD Y\WYRUHQLH YêVWDY\ DNR VSRORþQpKR GLHOD 6êNRURYi 105–108).
Príprava výstavy Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí bola po
RUJDQL]DþQHM VWUiQNH Y priestore niekde medzi citovanými metodikami a nie
119
YåG\Y súlade s LFKRGSRU~þDQLDPL+QHQD]DþLDWNXEXGHSRWUHEQpXYLHV"åH
0%HQåD30DUiN\D36ODYNRYVNêQHEROLDXWRUPLP\ãOLHQN\SULSUDYL"W~WR
výstavu. S týmto podnetom prišli kolegyne zo SNM-Etnografického múzea
v Martine – Marta Pastieriková D $OåEHWD *D]GtNRYi NWRUp Y\SUDFRYDOL
a NRQFRPRNWyEUDURNXYHGHQLX610SUHGORåLOLLGHRYêQiPHWQDYêVWDYX
VQi]YRP3HVWURV"Y jednote, s podtitulom KultúUQHãSHFLILNiWUDGLþQêFKUHJLyQRY6ORYHQVND-HMFLHRPPDORE\"Qi]RUQpSUHGVWDYHQLHNXOW~UQ\FKãSHFLItN
WUDGLþQêFK UHJLyQRY 6ORYHQVND NWRUp Y\WYiUDM~ ]DXMtPDY~ PR]DLNX MHKR NXOW~UQHKR GHGLþVWYD 9\W\SRYDQp NXOW~UQH ãSHFLILNi PDOL E\" SUH]HQWRYDQp Y
ráPFL VWDUpKR åXSQpKR þOHQHQLD 9HN~ SHVWURV" D NXOW~UQX UR]PDQLWRV" E\
QD]QDþLODNRPSDUiFLDY\EUDQêFKNXOW~UQ\FKMDYRYVMHGQR]QDþQHRGOLãXM~FLPL
prejavmi a prvkami v prezentovaných regiónoch. Patria k nim predovšetkým
XGRYêRGHYNHUDPLNDDUFKLWHNW~UDDSRG'RSD"LFKPDOLDOãLHãSHFLILFNp
javy, charakteristické pre konkrétne regióny – z oblasti zamestnania, umeleckého prejavu, duchovnej kultúry a pod. Na dotvorenie komplexnejšieho obrazu
RXGRYHMNXOW~UH6ORYHQVNDPDORE\"SRSULUXUiOQRPSURVWUHGtadekvátne zastúpené aj prostredie urbánne.
9êVWDYDPDODPD"QDVOHGRYQpWHPDWLFNpþOHQHQLH
1. Geografické vymedzenie regiónov.
2. Historicko-etnografická charakteristika regiónov.
3. äLYRWQpSURVWUHGLHUXUiOQHD urbánne.
4. 3UDFRYQpþLQQRVWLYUiWDQHcechov a manufaktúr.
5. 7UDGLþQiVWUDYD
6. Odevná a textilná kultúra.
7. Výtvarná kultúra.
8. Folklór.
3RGVWDWQiþDV"H[SRQiWRYE\SRFKiG]DOD]R]ELHUNRYêFKIRQGRY610-EM v
0DUWLQH=þDVRYpKRKDGLVNDPDORtV"RSUHGPHW\SUHGRYãHWNêP]DSUYHM
pRORYLFH VWRURþLD SULþRP QHPDOL E\" YêQLPNRX DQL VWDUãLH D QRYãLH DUWHIDNW\ ([SRQiW\ PDOL GRSD" YHNRSORãQp IRWRJUDILH V G{UD]RP QD XGRYp
VWDYLWHVWYR9êVWDYXE\RåLYRYDOLQDKUiYN\XGRYêFKSLHVQtDXGRYHMKXGE\
zo všetkých zastúpených regiónoY 6ORYHQVND D MHM LQIRUPDWtYQX ~URYH PDO
zvýšil reprezentatívny katalóg.
$XWRUN\YêVWDYRXVOHGRYDOLHãWHDOãLHGYDFLHOHY prvom rade si chceli na
QHMRGVN~ãD"SRWHQFLiOQXWHPDWLFN~þDV"EXG~FLFKVWiO\FKH[SR]tFLt610-EM.
Rátali s WêPåHSR]tVNDQtRKODVRY]MHMSUH]HQWiFLHE\PRKODE\"XSUDYHQiD
LQãWDORYDQi DNR SUYi þDV" QRYêFK HWQRORJLFNêFK H[SR]tFLt P~]HD Y 0DUWLQH
1iSDG RGVN~ãD" WDN QiURþQê SURMHNW DNêP MH VWiOD HWQRORJLFNi H[SR]tFLD QDMskôr formou tematickej výstavy, celkom nezávisle odznel aj na pracovnom
stretnutí na pôde ÚEt SAV koncom novembra 2002 v Bratislave a na Vedeckej
rade SNM-(0 ]DþLDWNRP GHFHPEUD Y 0DUWLQH .HåH 610-EM nemá
120
v þDVWL VYRMHM VWiOHM H[SR]tFLH NWRUi SUHG QLHNRNêPL URNPL Y\KRUHOD YKRGQp
výstavné zariadenie, bol doILQDQþQêFKQiNODGRYQDYêVWDYX]DNRPSRQRYDQêDM
návrh na jeho modernú realizáciu s novými kreatívnymi prvkami, vrátane vyuåLWLD Y\VSHOêFK PXOWLPHGLiOQ\FK WHFKQROyJLt 0LQLVWHUVWYR NXOW~U\ 65 SUHGORåHQê QiPHW YêVWDY\ ]DXMDO QDWRNR åH QD SRVN\WOR Y dneãQêFK GRFK QHYãHGQ~~þHORY~GRWiFLXYRYêãNHPLOLyQD6N
3UHGORåHQêQiPHWYêVWDY\QH]DXMDOOHQSUDFRYQtNRYQD0LQLVWHUVWYHNXOW~U\
65 DOH DM JHQHUiOQHKR ULDGLWHD 610 3K'U 3 0DUiN\KR NWRUê YR IHEUXiUL
UR]KRGROåHYêVWDYDEXGHSULSUDYHQiY Bratislave, v priestoroch SNM na
9DMDQVNpKRQiEUHåtD QDMHMUHDOL]iFLXEXG~SRXåLWpSULGHOHQpSHQLD]H6YRMLP
UR]KRGQXWtP VOHGRYDO ãLUãt VSRORþHQVNR-kultúrny dosah výstavy lebo
v Bratislave výstava s WDNêPWRREVDKRPGOKRGRERDEVHQWXMH7LHåUR]KRGROåH
výstavu pripravia odborníci z externého prostredia a nie naše kolegyne z MarWLQD9êVWDYDPDODSUH]HQWRYD"QLHOHQH[SRQiW\] múzea v Martine, ale i zbierkové fondy všetkých múzeí na Slovensku.
=DþLDWNRPPDUFDQiVRERFKRVORYLOV SRQXNRXSULSUDYL"Yêstavu s ná]YRP 3HVWURV" Y jednote – NXOW~UQH ãSHFLILNi WUDGLþQêFK UHJLyQRY 6ORYHQVND
3RQXNXVPHSULMDOLYWHG\HãWHQHYHGLDFåHQDSUtSUDYHWDNHMWRYêVWDY\XåSUDcovali naše kolegyne v 0DUWLQH=DGDQLH30DUiN\KR]QHORSULSUDYL"YêVWDYX
klenotnicového typu s reprezentatívnymi exponátmi, ktorá by nebola zameraná
OHQ QD WUDGLþQ~ NXOW~UX 6ORYHQVND DOH DM QD MHKR KLVWyULX D umenie. Výstava
PDODE\"XUþHQiGRPiFLPL]DKUDQLþQêPQiYãWHYQtNRPNWRUêFKE\XSR]RUQLOD
na významné historické a kultúrne pamiatky na území celého Slovenska; na
VNXWRþQRV"åHDMY UHJLRQiOQ\FKP~]HiFKPDM~Y]ELHUNDFKPQRåVWYR]DXMtPDYêFK D FHQQêFK H[SRQiWRY 'RSD" MX PDO DXGLRYL]XiOQ\ SURJUDP NWRUê E\
rozširoval a SUHKOERYDOVXPXSR]QDWNRYNWRUpYêVWDYDSRVN\WQHYRVYRMHMþDVWi
]DORåHQHM QD WURMUR]PHUQêFK SUHGPHWRFK 7LH PDOL E\" Y]KDGRP QD OLPLWRYDQp SRþW\ OHQ DNRXVL NXOW~UQRX ÄQiYQDGRX³ NWRUi QiYãWHYQtND SULOiND
k DXGLRYL]XiOQHMþDVWL
Pre výstavu boli vymedzené priestory na 1. poschodí múzea, v MXåQRP
i severnom krídleNWRUpVSiMDW]Y+DUPLQFRYDVLH7XVPHVDPDOLPRåQRV"
SUHVYHGþL"åHåLYRWSULQiãDQLHOHQYê]Y\DOHLOLPLW\-HGQêP] nich bol priestor budúcej výstavy. K dispozícii bolo 250 m2, z WRKR YVWXSQi þDV" P2,
severné krídlo 90 m2 a MXåQpNUtGORWLHå0 m2 +DUPLQFRYXVLHSULWRPYHGHQLH610åLDGDORH[SR]LþQHSULSUDYL"WDNDE\MXERORPRåQpEH]YHNêFK]iVDKRYXSUDYL"DMQDLQ~MHGQRUi]RY~NXOW~UQR-VSRORþHQVN~SUtOHåLWRV"
Zadanie bolo jasné, pustili sme sa do práce.
Pracovný názov výstavy obsahoval slovné spojenie „kultúrne špecifiká traGLþQêFKUHJLyQRY6ORYHQVND³þRMHYODVWQHMHM]iNODGQRXP\ãOLHQNRX9 prvom
UDGH EROR SUHWR SRWUHEQp Y\GLVNXWRYD" DNp þOHQHQLH 6ORYHQVND QD WUDGLþQpUHJLyQ\ SUL NRQFLSRYDQt REVDKX YêVWDY\ SRXåLMHPH 1DMSUY VPH XYDåRYDOL
121
o þOHQHQtNWRUpY\FKiG]D]RåXSQpKRXVSRULDGDQLD6ORYHQVND.HVPHY tejto
V~YLVORVWL]DþDOLKRYRUL"R UR]GHOHQtSULHVWRUXXNi]DORVDåHWDNpWRþOHQHQLHMH
YHPL GHWDLOQp D SUtOLãSULHVWRU UR]GUREXMH 1DY\ãHQDSOQL"PLQLPiOQH RElastí materiálom z histórie, umenia a WUDGLþQHMNXOW~U\SRSULVHEHVDQiP]GDOR
QHUHiOQH+DGDOLVPHSUHWRLQpULHãHQLH1DãOLVPHKRY Etnografickom atlase
Slovenska, konkrétne v V\QWp]QHMPDSHUHJLyQRYWUDGLþQHMNXOW~U\NWRUiþOHQt
6ORYHQVNRQDREODV"KRUVNHMD QtåLQQHMNXOW~U\D NDåG~] nich ešte na západnú,
strednú a YêFKRGQ~ þDV" 7RWR þOHQHQLH QiP UR]YLD]DOR UXN\ SUL NRQFLSRYDQt
obsahu výstavy a navyše korešpondovalo aj s þOHQHQtP SULHVWRUX NWRUê VPH
mali k dispozícii.
Rozdelenie priestoru na jednotlivé obsaKRYpþDVWLEROGUXKêSUREOpPNWRUê
VPHPXVHOLKQHQDVDPRP]DþLDWNXY\ULHãL"0DOLVPHN dispozícii dve krídla
budovy, v NDåGRP MHGQX PHQãLX D MHGQX YlþãLX PLHVWQRV" 2EH NUtGOD VSiMDOD
+DUPLQFRYDVLHNXNWRUHMVDYLD]DORVSRPtQDQpREPHG]HQLH5R]KRGOL sme sa
GRNDåGpKRNUtGODXPLHVWQL"MHGQX] hlavných oblastí, do severného krídla kultúru horskej krajiny a GR MXåQpKR NUtGOD NXOW~UX QtåLQQHM NUDMLQ\ þR QDY\ãH
korešpondovalo aj s SULURG]HQêP þOHQHQtP 6ORYHQVND 'R VWUHGQHM þDVWL VPH
XYDåRYDOLXPLHVWQL"~YRGQ~þDV"YêVWDY\] ktorej by sa vchádzalo do oboch jej
þDVWt
V ,GHRYRP]iPHUH]NRQFDPiMDVPHVDVQDåLOLUR]YLHV"D QDSOQL"]DGDQLH NWRUp VPH QD ]DþLDWNX SUiFH QD YêVWDYH GRVWDOL KRFL DM Y tomto smere
došlo k zmene. Do autorského kolektívuSULEXGRO30DUiN\DXåVDQHKRYRULOR
o výstave, ale o VWiOHMH[SR]tFLL([SR]tFLDPDODURYQDNêFLH– domácim návštevníkom na úrovni stredoškolského vzdelania a ]DKUDQLþQêP QiYãWHYQtNRP
VSUtVWXSQL"V~ERUY\EUDQêFKKLVWRULFNêFKDNXOW~UQ\FKSR]QDWNRYR6lovensku,
DE\GRVWDOLREUD]RMHKRUHJLRQiOQHMU{]QRURGRVWLRMHMSUtþLQiFKSUtURGQêFK
historických, etnických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych) tak, aby jednotOLYp þDVWL H[SR]tFLH YQtPDOL DNR V~þDV" NXOW~UQR-historického obrazu celého
Slovenska.
8GRPiFLFKQiYãWHYQtNRYPDODH[SR]tFLDY]EXGL"]iXMHPRSR]QDQLHQLHOHQ
YODVWQpKRUHJLyQXDOHDMSR]QDQLHNXOW~UQHMKLVWyULHRVWDWQêFKþDVWt6ORYHQVND
=DKUDQLþQpKR QiYãWHYQtND PDOD H[SR]tFLD XSR]RUQL" åH NXOW~UQD KLVWyULD 6ORvenska, to nie je len BratiVODYD D QLHNWRUp DOãLH ]QiPH ORNDOLW\ DOH DM MHKR
RVWDWQp UHJLyQ\ WLHå ERKDWp QD NXOW~UQH KRGQRW\ NWRUêFK NRUHQH D NXOW~UQH
V~YLVORVWL V~ YêVOHGNRP PXOWLNXOW~UQHKR YêYLQX D PXOWLHWQLFNpKR VSROXåLWLD
JHQHUiFLLNWRUpQD~]HPt6ORYHQVNDSRVHEHDYHGDVHEDåLOL
&KDUDNWHULVWLFNêP]QDNRPH[SR]tFLHPDODE\"PR]DLNRYiSHVWURV"NWRUiE\
dôsledne pokrývala celé územie Slovenska. Hlavným princípom, na základe
NWRUpKRMHH[SR]tFLDNRQFLSRYDQiERODSRåLDGDYNDQHSRXþRYD"DOHLQIRUPRYD"= KDGLVNDREVDKXPDODH[SR]tFLDPD"ãW\ULWHPDWLFNpURYLQ\
122
a) historickú – prezentácia historických pamiatok svetského a sakrálneho
charakteru;
b) umeleckú – prezentácia umeleckých pamiatok svetského a sakrálneho
charakteru;
FWUDGLþQHMNXOW~U\– prezentácia vybraných javoYVS{VREXåLYRWDMHGQRWOLYêFKVRFLiOQ\FKYUVWLHYVORYHQVNHMVSRORþQRVWL
d) inštitucionálnu – prezentácia múzeí, galérii, pamätníkov a pamiatkovo
chránených súborov.
2EVDKH[SR]tFLHPDOE\"þOHQHQêGRWURFKYHNêFKFHONRY
1. úvod (situovaný v FHQWUiOQHMþDVti predpokladaných výstavných priestorov);
2. kultúra horskej oblasti Slovenska (situovaná v ERþQHM þDVWL H[SR]LþQêFK
priestorov orientovaných na ulicu);
3. NXOW~UD QtåLQQHM REODVWL 6ORYHQVND VLWXRYDQi Y ERþQHM þDVWL H[SR]LþQêFK
priestorov orientovaných na Dunaj).
ÒYRGH[SR]tFLHPDOWYRUL"NUiWN\DXGLRYL]XiOQ\SURJUDPR Slovensku, Slovenskej republike a ich histórii. Text programu by bol ilustrovaný mozaikou
YKRGQpKR REUD]RYpKR PDWHULiOX 6WiOH VPH VL PXVHOL SULSRPtQD" åH WURMUR]merné predmety inštalované vo YVWXSQHM þDVWL H[SR]tFLH PXVLD SRGþLDUNQX"
REVDK DXGLRYL]XiOQHM þDVWL DOH V~þDVQH E\ PDOL E\" MHGQRGXFKêP VS{VRERP
GHPRQWRYDWHQpSULLQRPY\XåLWtWRKWRSULHVWRUX
2EDKODYQpH[SR]LþQpFHON\–NXOW~UDQtåLQQHMDKRUVNHMREODVWL– sme chceli
DOHMJHRJUDILFN\þOHQL"QD]iSDGQ~VWUHdnú a YêFKRGQ~þDV"2EVDKRYRPDOL
E\"UR]GHOHQpQDKLVWRULFNpDXPHOHFNpSDPLDWN\D SDPLDWN\WUDGLþQHMNXOW~U\
9êEHUH[SRQiWRYPDOE\"XUREHQêWDNDE\ERO]DVW~SHQêNDåGêWUDGLþQêUHJLyQ
6ORYHQVND6~þDV"RXYãHWNêFKWURFKKODYQêFKH[SR]LþQêFKFHONRYPDODE\"DM
prezentácia múzeí, galérií, pamätníkov a pamiatkovo chránených súborov,
prostredníctvom NWRUêFKPRåQR]tVND"SRGUREQHMãLHD komplexnejšie poznanie
histórie a kultúry Slovenska.
2EVDKH[SR]tFLHVPHFKFHOLSUH]HQWRYD"WURPLGUXKPLH[SRQiWRY– obrazovými dokumentmi, trojrozmernými predmetmi a audiovizuálnymi dielami. Ich
YêEHUPDOLXUREL"DXWRULVFHQiUDH[SR]tFLHQLHOHQQD]iNODGHYODVWQpKRSR]QDnia kultúry jednotlivých geografických celkov, ale aj podnetov pracovníkov
múzeí a galérií jednotlivých regiónov Slovenska, ktorí budú o túto spoluprácu
SRåLDGDQt JHQHUiOQ\P ULDGLWHRP 610 .RQFHSFLD H[SR]tFLH SUHGSRNODGDOD
úzku autorskú spoluprácu historikov, historikov umenia a etnológov, ktorí by
PDOLVSROXY\WYRUL"DXWRUVNêNROHNWtYVFHQiUDREVDKRYHMþDVWi expozície.
2EUD]RYêPLH[SRQiWPLPDOLE\"LYHNRSORãQpIRWRJUDILH7LHE\MHGQDNLQformovali o charaktere krajiny a MHMRVtGOHQLDDOHV~þDVQHE\VDQLPLSUH]HQWRvali i historické a XPHOHFNpSDPLDWN\NWRUpSUHLFKFKDUDNWHUQHPRåQRSUHQLHV"
do múzea. =iYHU NDåGHM þDVWL H[SR]tFLH PDOD WYRUL" PDSD 6ORYHQVND
s Y\]QDþHQtP JDOpULt P~]Ht P~]Ht Y prírode a pamiatkových rezervácií
123
v KRUVNHM UHVS QtåLQQHMþDVWL 6ORYHQVNDSUtSDGQHPLHVWNRQDQLDYê]QDPQêFK
folklórnych slávností.
Trojrozmerné predmety v expR]tFLLPDOLE\"Y\EUDQpWDNDE\QiYãWHYQtNRYL
XNi]DOL KLVWyULX XPHQLH D WUDGLþQ~ NXOW~UX YR YãHWNêFK LFK GLIHUHQFRYDQêFK
podobách a WHPDWLFNHMãtUNH.OHQRWQLFRYêFKDUDNWHUPDOE\"GRVLDKQXWêYêEHrom exponátov s dôrazom na ich estetickú stránku. Všetky trojrozmerné expoQiW\PDOLE\"Y\VWDYHQpYRYLWUtQDFK
9]KDGRPQDSULHVWRURYpPRåQRVWLH[SR]tFLHNWRUpQLHV~YHNpURYQRFHQQRX]ORåNRXH[SR]tFLHPDODE\"MHMDXGLRYL]XiOQDþDV"NWRUiE\QiYãWHYQtNRYL
VSUtVWXSQLOD WLH MDY\ WUDGLþQHM NXOW~U\ NWRUêFK "DåLVNR MH YR ]YXNRYHM
a REUD]RYHM VWUiQNH $XGLRYL]XiOQD þDV" PDOD V~þDVQH Y podobe elektronickej
PDS\SRVN\WQ~"LSRGUREQHMãLHLQIRUPiFLHRP~]HiFKJDOpULiFK pamätníkoch
a pamiatkovo chránených súboroch, ktoré sa v GDQHM þDVWL 6ORYHQVND QDFKidzajú. MDODE\WRE\"DNiVLSR]YiQNDN LFKQiYãWHYH$XGLRYL]XiOQXþDV"H[SR]tFLH VPH FKFHOL XPLHVWQL" Y ]iYHUH NDåGHM þDVWL H[SR]tFLH 7HFKQLFN\ PDOD
E\"SULSUDYHQiWDNDE\MXERORPRåQpVOHGRYD"LQGLYLGXiOQHDMNROHNWtYQH– na
YHNRSORãQêFK REUD]RYNiFK SUH YlþãLH VNXSLQ\ QiYãWHYQtNRY L V PRåQRV"RX
sedenia.
Ideový zámer, ktorého sme autormi, posúdil P. Maráky ako generálny riadiWH6101HYLHPHR WRPåHE\ERO]iPHUHãWHQLHNêPSRVXG]RYDQê1DMHKR
]iNODGH VD XVNXWRþQLOD YHPL SRGUREQi GLVNXVLD NWRUHM VD Xå ]~þDVWQLO DM EXdúci autor výtvarného riešenia – akad. arch. J. Habodász. 0HG]LþDVRP WRWLå
na základe ideového zámeru prebehlo výberové konanie na výtvarné riešenie
pripravovanej výstavy, ktoré vyhralo D&D STUDIO zastúpená akad. arch. J.
Habodászom.
Výberové konanie prinieslo základné priestorové riešenie v SRGREHYHNêFK
RERMVWUDQQêFK YLWUtQ NWRUp PDOL E\" XPLHVWQHQp Y strede miestností v oboch
krídlach budovy. Pre stredný, spojovací priestor boli navrhnuté pohyblivé panely. Akad. arch. Habodász prispel aj k obsahovému riešeniu výstavy. Miesto
nami navrhovaných jednotlivých predmetov sme prijali jeho myšlienku predVWDYL"WDPNGHVDWREXGHGD"V~ERU\WêFKLVWêFKSUHGPHWRYNWRUpE\GRNODGDOLSHVWURV"D bohatstvo tvarov, invenciu ich tvorcov.
Na základe Ideového zámeru a navrhnutého priestorového riešenia vznikol
prvý variant scenára. Rešpektoval doterajšie návrhy na obsah vstupného priestoru a podrobnejšie rozpracoval obsah vitrín v RVWDWQêFK GYRFK þDVWLDFK YêVWDY\9DULDQWXYDåRYDOåHYRYLWrínach v malých sálach budú umiestnené exSRQiW\ ]R ]iSDGQHM þDVWL VHYHUQpKR UHVS MXåQpKR 6ORYHQVND 9R YLWUtQDFK YR
YHNêFKViODFKEXG~] MHGQHMVWUDQ\H[SRQiW\]RVWUHGQHMþDVWLD z druhej strany
z YêFKRGQHM þDVWL VHYHUQpKR UHVS MXåQpKR 6ORYHQVND . tomuto návrhu nás
YLHGOD VNXWRþQRV" åH YLWUtQD YR YHNHM ViOH EROD GYDNUiW WDNi REMHPQi DNR
vitrína v PDOHM ViOH 9R YLWUtQH VD PDOL SRSUL VHEH LQãWDORYD" SUHGPHW\
124
z histórie, umenia a WUDGLþQHM NXOW~U\ 9 tomto duchu sme pripravili aj návrh
výberu exponáWRY 8Ni]DOR VD YãDN åH REVDK NDåGHM YLWUtQ\ E\ ERO YLDF DNR
U{]QRURGêDåFKDRWLFNê0XVHOLVPHKDGD"LQpULHãHQLH
Nedoriešená v tomto návrhu zostala aj otázka stien, na ktoré sme pôvodne
QHXYDåRYDOL ]R åLDGQ\PL H[SRQiWPL &KFHOL VPH DE\ YãHWN\ SUHGPety boli
z EH]SHþQRVWQpKR KDGLVND LQãWDORYDQp YR YLWUtQDFK 9LWUtQ\ PDOL E\" Y\VYLHWHQp NRPXQLNDþQê SULHVWRU VSROX VR VWHQDPL PDOL E\" Y pološere. S návrhom
DNRY\XåL"VWHQ\Y PDOêFKDMYHNêFKViODFKQDH[SR]LþQp~þHO\SULãLHO30Dráky, ktorý navrhol QD QH XPLHVWQL" XPHOHFNp GLHOD V motívom slovenských
KUDGRY 1iYUK VPH SULMDOL ]GDO VD QiP YHPL YKRGQê QHSUHGSRNODGDOL VPH
YãDNåHY NRQHþQRPG{VOHGNXEXGH"DåNRUHDOL]RYDWHQê
Nad prvým variantom scenára prebehla znova dôkladná diskusia, v ktorej sa
KDGDORULHãHQLHWêFKSUREOpPRYNWRUpSULQLHVROSUYêYDULDQW9 tomto období
VD]DþDORYHPLNRQNUpWQHXYDåRYD"DMR REVDKXDXGLRYL]XiOQHMþDVWLYêVWDY\
Prvý variant scenára predpokladal audiovizuálne exponáty vo všetkýchþDVWLDFK
výstavy. I tu sme sa mXVHOL SRGULDGL" OLPLWRP OHER DNR VD XNi]DOR DQL
z þDVRYpKRDOHDQL] ILQDQþQpKRKDGLVNDQHERORPRåQpSULSUDYL"ich v rozsahu
a s REVDKRPDNêSUHGSRNODGDOVFHQiU+DGDORVDLQpULHãHQLHNWRUpEROR]YHrené D. Lutherovi. V spolupráci s V. Kyselom pripUDYLOLSUHW~WRþDV"YêVWDY\
samostatný ideový zámer a scenár.
3ULSUiFLQDGUXKRPYDULDQWHVDXåUR]þOHQLODRVREQiRGERUQi]RGSRYHGQRV"
]D SUtSUDYX MHGQRWOLYêFK þDVWt YêVWDY\ =D ~YRGQ~ D historickú zodpovedal P.
Maráky, ]DþDVWLYHQRYDQpWUDGLþQHMNXOW~re my dvaja. V druhom variante sceQiUDVPHVDUR]KRGOLSUHVNXSL"REVDKRYpþOHQHQLHFHOHMYêVWDY\9VWXSQiViOD
zostala obsahovo nezmenená, radikálne zmeny však nastali v oboch krídlach.
Do malých sál sme situovali historické a umelecko-historické predmety. Do
YHNêFK ViO VPH VD UR]KRGOL XPLHVWQL" OHQ SUHGPHW\ ] WUDGLþQHM NXOW~U\ 1D
steny v PDOêFK DM YHNêFK ViODFK EROL XUþHQp XPHOHFNp GLHOD – obrazy alebo
SODVWLN\ 2NUHP QLFK VD YR YHNêFK ViODFK ]DþDOR XYDåRYD" V panelmi na stenách, na ktorých by boli kópie historických grafík s námetom miest, historických pamiatok a farebné fotografie s LFKV~þDVQRXSRGRERX$NROHSãLHDMHGQRGXFKãLH VD XNi]DOR ULHãHQLH XPLHVWQL" FHO~ DXGLRYL]XiOQX þDV" YêVWDY\ GR
YVWXSQpKR SULHVWRUX SULþRP VD Y\WYRULD GYH PRåQRVWL Srístupu do nej. Jedna
EXGH XUþHQi NROHNWtYQ\P QiYãWHYiP V premietaním cez dataprojektor a druhá
pre individuálnych návštevníkov pomocou PC.
Doteraz sme hovorili len o ideovom obsahu výstavy. Treba sa podrobnejšie
]PLHQL"DMR výbere konkrétnych predmetov.8åY Ideovom zámere sme predSRNODGDOL åH RNUHP SUHGPHWRY ]R ]ELHUNRYêFK IRQGRY 610-Etnografického
múzea v Martine a Historického múzea v %UDWLVODYH VD SRXåLM~ SUHGPHW\ DM
z LQêFKMHKRRUJDQL]DþQêFKþDVWtD UHJLRQiOQ\FKP~]Ht6~þDV"RXSUYHMDMGUXhej vHU]LH VFHQiUD EROR Y\SUDFRYDQLH ]R]QDPRY SUHGPHWRY NWRUp PDOL E\"
125
SRXåLWp1DãDS{YRGQiP\ãOLHQNDåHVDPLYVSROXSUiFLVRGERUQêPLSUDFRYníkmi týchto múzeí vyberieme v zbierkových fondoch vhodné exponáty, sa
XNi]DODQHUHiOQD-HMQHUHiOQRV"VSRþtYDODY WRPåHKRFLVPHPDOLYãHWFLWUDMD
SUHGVWDYXDNpSUHGPHW\E\WRPDOLE\"~ORKDNXUiWRURYY jednotlivých múzeiFK VD XNi]DOD QH]DVWXSLWHQi 9HN~ þDV" Y\EUDOL QD ]iNODGH QDãLFK SRåLDGDYLHNDOHDMYODVWQpKRXYiåHQLDRQL1HPRåQR] priestorových dôvodov menoYD"YãHWNêFKNWRUtVDY WRPWRVPHUHDQJDåRYDOL,FK]R]QDPMHXYHGHQêY WLUiåL
YêVWDY\1HUHiOQHYãDNEROR]DWêPWR~þHORPRVREQHREtV"YãHWN\P~]Hi1D
YêVWDYHV~SUHGPHW\]R]ELHURNP~]HtRG%UDWLVODY\DåSR6YLGQtNRGýDGFH
Då SR 5LPDYVN~ 6RERWX 1DSULHN WRPX åH Y SUYHM HWDSH V~VWUHRYDQLD H[SRQiWRYVDLFK]KURPDåGLORSRPHUQHYHNpPQRåVWYRY ]iYHUHþQHMIi]HLQãWDORYDQLDY]QLNODSRWUHEDGRSOQL"LFKSRþW\6QDåLOLVPHVDG{VOHGQHQDSOQL"LGHX-
+DERGiV]D XNi]D" þR QDMYlþãLX WYDURY~ D dekorattYQX SHVWURV" SUHGPHWRY
6DPR]UHMPHåHY\VWDYHQpV~DMVROLWpUQHSUHGPHW\6~WRQDMPlUR]PHUQHMãLH
H[SRQiW\ SUL NWRUêFK EROD P\ãOLHQND Y\VWDYL" LFK WYDURY~ SHVWURV" QHUHDOL]RYDWHQi
.DåGiþDV"YêVWDY\MHXYHGHQi~YRGQêPWH[WRP9 þDVWLYêVWDY\YHQRYDnej
WUDGLþQHM NXOW~UH V~ KODYQp WH[W\ GRSOQHQp DM VFKHPDWLFNêPL PDSDPL
s Y\]QDþHQRX REODV"RX ~]HPLD 6ORYHQVND 3{YRGQH VD XYDåRYDOR åH SUL NDåGRP SUHGPHWH EXGH MHKR YL]LWND QD NWRUHM PDO E\" Qi]RY SUHGPHWX þDVRYê
údaj vzniku a údaj o PLHVWH S{YRGX 6~þDV"RX YL]LWN\ PDOD E\" PDOi PDSND
s Y\]QDþHQtP PLHVWD S{YRGX .DåGi þDV" Y\VWDYHQêFK H[SRQiWRY – historických, umeleckých a z oblasti WUDGLþQHMNXOW~U\PDODE\"RGOtãHQiYL]LWNDPLLQHM
IDUE\8Ni]DORVDåHDNE\VPHFKFHOLG{VOHGQHXVNXWRþQL"WHQWR]iPHU, bola
E\FHOiYêVWDYDY]KDGRPQDSRþW\H[SRQiWRYSUHSOQHQiWDNêPLWRYL]LWNDPL
5R]KRGOL VPH VD SUHWR åH RG WRKWR ]iPHUX XSXVWtPH D návštevníkovi ponúkQHPH V~ERUQHMãLX LQIRUPiFLX NX NDåGHM VNXSLQH SUHGPHWRY 9ãHWN\ WH[W\ V~
v slovenskom aj anglickom jazyku.
9ê]QDPQêPSUYNRPH[SR]tFLHMHDMSURVWUHGLHMHKRIDUHEQRV"D osvetlenie,
v NWRURP MH LQãWDORYDQi 3{YRGQH VD XYDåRYDOR SRXåL" SUH NDåG~ MHM KODYQ~
þDV"LQ~IDUEXVWLHQL panelov vo vnútri vitrín, ktorá by evokovala jej prírodné
SURVWUHGLH 3UH QtåLQQ~ þDV" VD XYDåRYDOR V RGWLHRP RNURYHM DOHER ]HOHQHM
farby, SUH KRUVN~ þDV" RGWLH KQHGHM SUtSDGQH ]HOHQHM IDUE\ Y závislosti od
SRXåLWHM IDUE\ Y QtåLQQHM þDVWL 6WUHGQi þDV" PDOD ]RVWD" YR VYRMHM S{YRGQHM
RNURYRåOWHMIDUHEQRVWL1DNRQLHFVDSRXåLODYRYLWUtQDFKMHGQDVSRORþQiRNURYi
IDUHEQRV" Y U{]Q\FK RGWLHRFK YR YLWUtQDFK D na stenách. Celá expozícia sa
nachádza v pološere. Vysvietené sú len vitríny. Exponáty vystavené na stenách
sú osvetlené bodovými svetlami. Zatemnením priestoru a dôsledným pouåLWtP
umelého osvetlenia sme sledovali jednak zjednotenie priestoru a vizuálne poWODþHQLH Y\VRNêFK VWURSRY D ERþQêFK VWLHQ V oblokmi, ako aj zamedzenie príVWXSX VOQHþQpKR VYHWOD QDMPl QD MXåQHM VWUDQH EXGRY\ 3RXåLWtP XPHOpKR
126
osvetlenia sú predmety lepšie chránené pred nepriaznivým vplyvom ultrafialoYpKRåLDUHQLDNWRUpMHV~þDV"RXVOQHþQpKRåLDUHQLD1DY\ãHVYHWORYRYLWUtQDFK
i SUL MHGQRWOLYêFK SUHGPHWRFK XSULDPXMH SR]RUQRV" QiYãWHYQtND QD Y\VWDYHQp
predmety, vedie ho a V~þDVQHSRWOiþDYQtPDQLHRVWDtného priestoru.
$N V RGVWXSRP þDVX SRVXG]XMHPH DNR Y]QLNDOD VWiOD YêVWDYD 6ORYHQVNR
a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí PXVtPHSUL]QD"åHWRERORGRV"QHWUDGLþQH þDVWR Y rozpore s PQRKêPL PHWRGLFNêPL RGSRU~þDQLDPL YêVWDYQtFNHM
þLQQRVWLY múzeu. Je WRYãDNG{VOHGQHDXWRUVNiYêVWDYD9ãHWFLVPHPDOLYRQ~
ruku pri jej koncipovaní a realizácii. Pevne nás spájala, a V~þDVQHREPHG]RYDOD
len jej základná myšlienka –SRQ~NQX"QiYãWHYQtNRYLQDPDORPSULHVWRUHDVSR
náznak z pestrosti kultúrneho obrazu Slovenska. Z RGERUQpKR KDGLVND SRYDåXMHPH]DSUtQRVYêVWDY\LWRåHY]QLNODQD]iNODGHYêVOHGNRYYHGHFNHMV\Qtézy, ku ktorej dospel Etnografický atlas Slovenska. Vybrané exponáty nepôsoELD OHQ YR IXQNFLL UHJLRQiOQHKR ]QDNX DOH WêP åH V~ LFK SRþW\ ]QiVREHné,
GRNODGDM~DMYDULDQWQRV"NWRUiMHYODVWQiYlþãLQHMDYRYNXOW~UQHMKLVWyULH.XOtúra sa nevyvíja v typoch, ktoré sú našimi teoretickými konštrukciami, ale
v mnohých tvarových a UHJLRQiOQ\FK YDULiFLiFK 3UtQRVRP MH XUþLWH WLHå VNXWRþQRV" åH RUJDQLFNRX V~þDV"RX YêVWDY\ VD SR SUYê UD] VWDO DXGLRYL]XiOQ\
SURJUDPNWRUêQLHMHOHQGRSOQNRPDOHMHMURYQRFHQQRXV~þDV"RX2FHXMHPH
WLHåVSROXSUiFXV architektom a výtvarníkom výstavy, ktorý sa nestal len realizátorom cudzej myšlienky, ale jej rovnocenným spolutvorcom.
Výstava Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí bola 17. júna
VOiYQRVWQHRWYRUHQiPLQLVWURPNXOW~U\65]DYHNpKR]iXMPXRGERUQHML
laickej verejnosti. Dvetisíc exponátov a tri hodiny interaktívneho multimediálneho programu dnes rozširuje návštevníkovi okruh informácii o našej krajine.
3UYp PDVPHGLiOQH L QiYãWHYQtFNH UHDNFLH QD]QDþXM~ åH ]iPHU H[SR]tFLH VD
SRGDULORQDSOQL".QLKDQiYãWHYYãDNSULQiãDLSRGQHW\SUHMHMDOãLH]OHSãRYDQLD =DKUDQLþQpPX QiYãWHYQtNRYL QDSUtNODG FKýbajú preklady textov
z PXOWLPHGLiOQHKRSURJUDPX GRVYHWRYpKR MD]\ND þLNDWDOyJYêVWDY\QDNWRURP SUDFXMHPH 1D RGERUQp UHFHQ]LH ]DWLD OHQ þDNiPH 9ãHWN\ SRGQHWQp QiSDG\ DN WR OLPLW\ GRE\ XPRåQLD MH PRåQp GR H[SR]tFLH DOHM ]DSUDFRYiYD"
KoncipovaliVPHMXDNRRWYRUHQêV\VWpPGRNWRUpKRMHPRåQpYVW~SL"NWRUêMH
PRåQpDOHMRERKDFRYD"
&HOp REGRELH SUtSUDY\ WHMWR H[SR]tFLH L MHM YêVOHGRN QiP SRWYUGLO åH MH
]P\VOXSOQp KDGD" PRåQRVWL SUH]HQWiFLH KRGQ{W NXOW~U\ D VS{VREX åLYRWD PLnulých generácií,OHERNDåGêLGQHãQêYêVOHGRNXGVNpKRNRQDQLDQHVLHY sebe
aj stopy cesty, ktorá k QHPXYLHGOD.DåGiQRYiJHQHUiFLDDNFKFHGRVLDKQX"
YLDFDNRSUHGRãOpPXVtQLHOHQYODVWQRXWYRULYRXDNWLYLWRXKRGQRW\Y\WYiUD"D
UR]ãLURYD"DOHWLHåRVYRML"VLWLHNWRUp]DQHFKDOLSUHGRãOpJHQHUiFLHDREMDVRYD"LFKYê]QDPSUHV~þDVQêVS{VREåLYRWD
127
Literatúra
BENEŠ, Josef (1966): Prezentácia a inštalácia etnografických zbierok v múzeách. In
Národopisná práca na Slovensku. (G â 0UXãNRYLþ %UDWLVODYD – Martin : Kabinet
muzeálnej a vlastivednej práce pri SNM, SNM – Národopisný odbor, 1966, 136 s.
BENEŠ, Josef (1974): Metodika muzeálnej prezentácie. In MúzeumURþþ
s. 27–36.
BENEŠ, Josef (1981): O podstate múzejnej prezentácie, In MúzeumURþþ
s. 11–21.
058â.29,ý âWHIDQ Etnomuzeológia. Teória, metodológia, prax. Martin :
SNM –(WQRJUDILFNpP~]HXP0X]HRORJLFNpLQIRUPDþQpFHQWUXPV
OPOLDUSOVÁ, Jena (2004): Veci rozprávajú príbehy. In Pravda, 16. júna 2004, s. 15.
WAIDACHER, Friedrich (1999): 3UtUXþND YãHREHFQHMPX]HROyJLH Preklad A. Habovštiak. Bratislava : SNM – Národné múzejné centrum, 1999, 477 s.
+LVWRULFNiþDV"NXOW~U\QtåLQQHMREODVWL6ORYHQVND.
Autor fotografií: Dano Zachar, DD Studio Bratislava
7UDGLþQiNXOW~UD]iSDGQHMD VWUHGQHMþDVWLKRUVNHMREODVWL6ORYHQVND.
ÒYRGQiþDV"YêVWDY\=D~VWUHGQêPSDQHORPVDQDFKiG]DDXGLovizuálny
LQIRUPDþQêV\VWpP.
128
129
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
Ako vzniká koncepcia múzea
alebo
$NRVRPVDVWDODULDGLWH
NRX"
Zuzana Drugová
.
~þRYp VORYi þLQQRV P~]HD WYRUED NRQFHSFLH RåLYHQLH þLQQRVWL P~]HD P~]HXP
a výuþED muzeológie
Key words: activities of a museum, building of conception, reviving of museum
activities, museology training
Work of the author as an ethnographer in a regional museum was the basis of her
present function of director. The Conception of development of the museum composed
thanks to her experience and practice in the field of museology as well as to cooperation
with her colleagues. The director supported by the museum staff proposed for
a competition. The article deals with the evaluation of the proposed conception after the
period of 6 month considering the concrete forms of its realisation in 2004. In the
conclusion the author outlines several suggestions concerning the contemporary
schooling in the field of museology.
1HYLHP1LNG\VRPVLQHSUHGVWDYRYDODQLþSRGREQp1HGDORVD3UHþR"$VL
EXGHPPXVLH]DþDY podstatne v dávnejšej minulosti.
8å SR VNRQþHQt ãNRO\ EROR PQH – a asi aj všetkým mojim kolegom úplne
MDVQpåHFKFHPSUDFRYDY múzeu. Zbierkové predmety, ich materiálna hodnota
ale najmä ich fluidum, ich atmosféra a GREDLFKY]QLNXþLNDåGRGHQQpKRSRXåtvania ma stále pULDKRYDOL9åG\VRPREGLYRYDODH[SR]tFLHP~]HtQD6ORYHQVNX
aj v ]DKUDQLþtY NWRUêFKERORFtWLQLHOHQSURIHVLRQiOQ\SUtVWXSNXVWyGRYDOHDM
tú atmosféru, ktorú okolo seba predmety a historické priestory vytvárajú. NajYLDFPDYåG\QDGFKOLWLHH[SR]tFLHNWRUpS{VRELOLåLYRD GRMPRPåHLFKS{YRGQt
XåtYDWHOLD OHQ SUHG QHGiYQRP RSXVWLOL WLHWR SULHVWRU\ 7DNiWR DWPRVIpUD PD
GRNi]DOD SUHNOHQ~ FH] QLHNR
NR VWRURþt D YHUQHMãLH VRP VL YHGHOD SUHGVWDYL
obdobie, v ktorom predmety a LFK XåtYDWHOLD åLOL 3OQá elánu a podobných
predstáv som s UDGRVRX QDVW~SLOD QD PLHVWR HWQRJUDIN\ Y Stredoslovenskom
múzeu v Banskej Bystrici.
Privítalo ma múzeum s NRUHPLY závere 19. VWRURþLDVR]ELHUNDPLMHGQêPL
z najvzácnejších na Slovensku, s Y{RX NRQ]HUYDþQêFK OiWRN Y depozitári aj
v expozícii, s kompletným kolektívom odborných pracovníkov. S nadšením som
VDSXVWLODGRSUiFHNWRUiERODSUHPD~SOQHQRYi–XUþRYDQLHKRGQRW\]ELHU130
NRYêFK SUHGPHWRY SUL LFK UXþQH Y\NRQiYDQHM NDWDORJL]iFLL OtVWNRYp NDWDOyJ\
ktoré vôbec neRG]UNDG
RYDOL VNXWRþQê VWDY ]ELHURN Y depozitári, ale hlavne –
zbierkové predmety všetkých odborov etnografie obrovskej hodnoty
a v REURYVNRPPQRåVWYH%RODVRPQDGãHQi$åSRþDVHVRP]LVWLODåHVSRPHG]LSDFKRYNRQ]HUYDþQêFKOiWRNY depozitári silne zapiFKDDMSOLHVH$ zistila
VRPDMWRåH vetu: „Ja som Tvoj vedúci a PRMRX~ORKRXMHKiG]D7LNODFN\SRG
QRK\³QHP\VOHOP{MYWHGDMãtYHG~FLDNRåDUW
Vrátila som sa tam po mnohých rokoch mojich materských dovoleniek
s novým elánom a RSlWRYQêP SUHVYHGþHQtP åH þLQQRV P~]Ht MH QHY\KQXWQRX
V~þDVRX PRGHUQHM NXOW~U\ $M NH VRP VD UR]KRGOD SUDFRYD QD þLDVWRþQê
úväzok pre starostlivos o GHWL XåtYDOD VRP VL HWQRJUDILH SOQêP G~ãNRP
V SUYRP URNX SR PDWHUVNHM GRYROHQNH VRP EROD DXWRUNRX þL VSROXDXWRUNRX výstav Stredoslovenského múzea. Postupne som sa vrátila do odborných tém,
YlþãLQX þDVX VRP WUiYLOD Y depozitári a ukladala som si predmety v systéme,
NWRUê E\ XPRåRYDO DKãLH Y\K
DGiYDQLH ]ELHUNRYêFK SUHGPHWRY – WHGD SRG
D
HYLGHQþQêFK þtVHO Y jednotlivých druhoch s uvedením zoznamov aj priamo na
UHJiORFKþRGRYWHG\Y depozitári chýbalo. S poznávaním zbierkového fondu sa
QDVN\WRYDOLDMSXEOLNDþQpPRåQRVWLD NRQHþQHVRPERODY REGREtNHPDPRMD
HWQRJUDILDVtFHQHåLYLODPDWHULiOQH–QDSRORYLþQê~Yl]RNMHDMSRORYLþQêSODW–
DOHåLYLODPDGXãHYQH
1DSULHNWRPXåHDWPRVIpUDYRYHGHQt múzea sa za mnohé roky nezmenila,
ešte stále bola prílišná aktivita zamestnancov chápaná ako ich negatívna vlastQRVD aktivitám sa v P~]HX]iVDGQHPHG]HNOiGOLXåtYDODVRPVi dobrých koleJRY N
XþNRYDOD VRP SRPHG]L SUHNiåN\ D realizovala som sa odborne. Mala
som nápady, s kolegami sme si vysnívali mnohé výstavy, projekty, expozície,
UR]ãtUHQLHþLQQRVWLP~]HDPQRKêPLVPHUPLDOHYãHWNRVDWRNRQþLOR]DGYHUDPL
našej kancelárie - QLNG\ QHEROL SRFKRSHQp REþDV DQL Y\SRþXWp $ tak som
s SRVWXSRPþDVXVWUiFDODVFKRSQRVQDYãWHYRYDH[SR]tFLHLQêFKP~]Ht9LGHOD
VRPåHV~PLHVWDNGHVDWRGiYLGHODVRPPRåQRVWLDNRE\VDWRPDORGDDM
u QiVDOHQHPRKODVRPQLþXUREL
Po RGFKRGH EêYDOpKR ULDGLWH
D QD ]DVO~åHQê RGSRþLQRN VRP RG QDGULDGHQpKR RUJiQX GRVWDOD SRYHUHQLH SUH Y\NRQiYDQLH IXQNFLH ULDGLWH
N\ 6WUHGRVORYHQVNpKRP~]HD3ULãORWRQHþDNDQHD QDSRVOHGQ~FKYt
X–YSULHEHKXQLHNR
kých dní obrovské prekvapenie pre všetkêFK ]~þDVWQHQêFK – odchádzajúcich,
RVWiYDM~FLFKDOHVQiQDMYLDFSUHPD%RODVRPVtFHSRPQRKRURNRYþLQQi
v oblasti kultúry v %DQVNHM%\VWULFLYLHGODVRPGHWVNêV~ERUERODVRPþOHQNRX
RGERUQêFK SRU{W QD V~DåLDFK IRONOyUQ\FK V~ERURY EROD VRP DXWRUNRu
programov na festivaloch v +H
SHDMY Detve aj autorkou scénických aj rozhlasových programov doma v %DQVNHM %\VWULFL Y\SUDFRYiYDOD VRP SUH þLQQRV
V~ERUX SURMHNW\ GR IRQGRY DOH PRMD þLQQRV Y múzeu bola mojím vedením
dobre utajovaná a ja som ani v kútiku duše nepestovala predstavu seba ako
131
ULDGLWH
N\ 1DSULHN WRPX QDãOL PRML GQHãQt QDGULDGHQt RGYDKX RGRY]GD PL
poverenie a MDVRPSRDåNRPUR]KRGRYDQtY rodine nabrala odvahu toto poveUHQLHSULMD3RSUYêFKPHVLDFRFKYRIXQNFLLVRPGRVWDODDMSRY]EXdivé odpoU~þDQLHRGSULDP\FKQDGULDGHQêFKQD2GERUHNXOW~U\%%6.DE\VRPVDXUþLWH
SULKOiVLODGRYêEHURYpKRNRQDQLDQDPLHVWRULDGLWH
D6WUHGRVORYHQVNpKRP~]HD
v Banskej Bystrici.
V QDVOHGXM~FLFK þDVWLDFK XYiG]DP VNUiWHQ~ NRQFHSFLX V ktorou som sa
o miHVWR ULDGLWH
D XFKiG]DOD D NWRURX VRP YêEHURY~ NRPLVLX DM SUHVYHGþLOD
.RQFHSFLD EROD Y]K
DGRP QD VS{VRE ILQDQFRYDQLD 6WUHGRVORYHQVNpKR P~]HD
UR]GHOHQiGRGYRFKþDVWt–SUYiSUHGSRNODGDODRåLYHQLHþLQQRVWLP~]HDY rámci
SOiQRYDQpKR UR]SRþWX GUXKi þDV NRQcepcie predpokladala naše masívne
]DSiMDQLHVDGRSUtSUDY\SURMHNWRYDE\VPHPRKOL]tVNDILQDQþQpSURVWULHGN\
SUHUR]ãtUHQLHQDãHMþLQQRVWLSURVWUHGQtFWYRPILQDQþQêFK]GURMRY] európskych
aj domácich fondov. Z SRFKRSLWH
QêFK SUtþLQ VD YR VYRMRP SUtVSHYNX budem
YHQRYDOHQSUYHMþDVWLPRMHMNRQFHSFLH
„Táto koncepcia vznikala postupne v posledných rokoch PRMHMþLQQRVWL
v múzeu NH VRP YåG\ SUL Y]QLNQXWêFK SUREOpPRFK ]iURYH KDGDOD DM LFK
riešenia a ]iURYH Y]QLNDOL QiYUK\ SUH UR]ãtUHQLH þLQQRVWL 6WUHGRVOovenského
múzea. Viaceré návrhy vznikali v kolektíve pracovníkov múzea, ktorí sú nadãHQt ERKDWRV"RX ]ELHURN D YHGLD QiMV" VS{VRE\ DNR WLHWR ]ELHUN\ ]DXMtPDYRX
formou s PLQLPiOQ\PL ILQDQþQêPL QiURNPL SUH]HQWRYD" ãLURNHM QiYãWHYQtFNHM
YHUHMQRVWL9]KDGRPQDWRåHYlþãLQRXVRPERODLQLFLiWRUNRXWêFKWRPRåQêFK
zaujímavých riešení (a po súhlase mojich kolegov s ich uverejnením v tomto
návrhu) predkladám nasledujúcu koncepciu.
0RGHUQL]iFLD VWiOHM VSRORþHQVNRYHGQHM H[SR]tFLH Y Thurzovom dome
QD1iPHVWt613þ 4 v Banskej Bystrici.
Expozícia vznikla ešte v roku 1958 a XUþLWHSDWUtPHG]LQDMGOKãLHQHPHQHQp
expozície na Slovensku. V V~þDVQRVWLXåGiYQRQHVSDSRåLDGDYN\NODGHQpQD
WDN~WRH[SR]tFLX0RMtPGOKRGREêPFLHRPMHY\WYRUHQLHQRYHMVWiOHMH[SR]tcie regionálneho významu v priestoroch Thurzovho domu, ale tento dlhodobý
FLHEXGHPRåQêDåSRUHDOL]iFLLDVSRQDMQXWQHMãtFKVWDYHEQêFK~SUDYY tejto
EXGRYH NWRUp EXGH PRåQp XVNXWRþRYD" Då V SRPRFRX ILQDQþQêFK SURVWULHGkov získaných z európskych aj domácich fondov.
V V~þDVQRVWL RGERUQt SUDFRYQtFL 6WUHGRVORYHQVNpKR P~]HD QD P{M SRGQHW
SULSUDYXM~ QiYUK QD ]iNODGH NWRUpKR EXGH V~þDVQi H[SR]tFLD GRSOQHQi Y]iFnymi zbierkovými predmetmi tak, aby s þR QDMPHQãtPL ILQDQþQêPL QiNODGPL
vznikla podstatne zaujímavejšia VWiOD H[SR]tFLD 3UHGSRNODGiPH SRXåLWLH SUHdovšetkým tých zbierkových predmetov, ktoré boli v nedávnej minulosti vystaYRYDQp D WHGD QLH MH QXWQp LFK ]ORåLWp SUHNRQ]HUYRYDQLH 3OiQXMHPH SRXåL"
V~þDVQê PRELOLiU VWiOHM H[SR]tFLH V prípadnými priestorovými zmenami pre
Y\WYRUHQLHQRYêFKYêVWDYQêFKPRåQRVWt
132
3R WDNRPWR YHPL VNRURP GRSOQHQt H[SR]tFLH SUHGSRNODGiP MHM SRGVWDWQH
þDVWHMãLH QDYãWHYRYDQLH QLHOHQ WXULVWDPL ]R 6ORYHQVND DOH DM ]R ]DKUDQLþLD
V decembri 2003 a následne v SUHGYHNRQRþQRP REGREt URNX 2004 som
s NROHJ\RX RGVN~ãDOD SRQXNX Y\XþRYDFtFK KRGtQ V PRåQRV"RX ]DSRMHQLD VD
åLDNRYDãWXGHQWRYGRDNWLYtWNWRUpLPKLVWyULXþtPYLDFSULEOtåLD3RHYLGHQWQH
kladnej odozve a bohatej návštevnosti predpokladám podstatné zvýšenie návštevnosti stálej sSRORþHQVNRYHGQHM H[SR]tFLH 6WUHGRVORYHQVNpKR P~]HD Xå
v QDMEOLåãRPREGREt³
Dnes po šiestich mesiacochP{åHPNRQãWDWRYDUHDOL]RYDQp]PHQ\Y takmer
SRORYLFLVWiOHMVSRORþHQVNRYHGQHMH[SR]tFLHNWRUpQLHOHQYHUHMQRVWLVSUtVWXSQLOL
zbierkové predmety z depozitára, ale aj navodili atmosféru historického
SULHVWRUX YR Y]iFQRP 7KXU]RYRP GRPH 5RYQDNR VPH PDOL ãDVWQ~ LGHX SUL
YR
EH WpP\ QRVQHM YêVWDY\ Y OHWQRP REGREt NWRUi EROD V~þDVRX RVOiY YêURþLD Y]QLNX 6WUHGRVORYHQVNpKR P~]HD 9êVWDYD 7LVtFURþLD ERMRv v troch
PLHVWQRVWLDFKVSUtVWXSQLODYODVWQp]ELHUN\P~]HDDNRDM]DSRåLþDQp]ELHUNRYp
predmety z archeologického múzea SNM v Bratislave. Pre inštaláciu sme získali nový sklený výstavný mobiliár, jedna z PLHVWQRVWt SR VNRQþHQt YêVWDY\
ostala ako inovovani þDV VWiOHM H[SR]tFLH – stredoveká zbrojnica. Rovnako
múzeu prospelo vytvorenie obrazárne v priestoroch dovtedajšej prechodnej
miestnosti na 1. SRVFKRGt 7KXU]RYKR GRPX NWRU~ GQHV SRXåtYDPH QD NUiWNRGREp NRPHUþQp YêVWDY\ SULPHUDQHM NYDOLW\ 7LHWR QRYRY]niknuté priestory sa
tešia širokému záujmu kultúrnej verejnosti. Predpoklad zvýšenej návštevnosti
sa potvrdil v OHWQêFKPHVLDFRFKNHYDND]DXMtPDYHMYêVWDYHDM YDND]YêãHQHM SURSDJiFLL þLQQRVWL P~]HD Y regionálnych médiách všetkých druhov, zisky
zo vVWXSQpKR EROL QLHNR
NRQiVREQH Y\ããLH DNR Y SRURYQDWH
QRP REGREt XSO\nulých rokov.
„Prvá komplexná revízia zbierkového fondu Stredoslovenského múzea.
3RNODGiPMX]DYHPLG{OHåLW~þDV"þLQQRVWLP~]HDSUHGRYãHWNêPY roku 2004.
9]KDGRP QD WR åH NRPSOH[Qi Uevízia nebola v Stredoslovenskom múzeu
vykonávaná v jeho 115-URþQHM KLVWyULL Y{EHF D þLDVWNRYp UHYt]LH VD PLQXOL
~þLQNXSRVWXSSULUHYt]LL]ELHUNRYpKRIRQGXMHYHPL]ORåLWê%XGHQXWQpX]DYULH"YêVOHGN\NXNWRUêPVDSULãORYRIi]HI\]LFNHMUHYt]LH]ELHrkového fondu.
3RIi]HW]YGRKDGiYDQLDEXGHQXWQpQiMV"SRVWXSNWRUêSRGD]iNRQD1565
þRRFKUDQHSDPLDWNRYpKRIRQGXXPRåQt]RV~ODGL"V~þDVQêVWDY]ELHUkových predmetov s LFKSUYRVWXSRYRXHYLGHQFLRXNWRUiþDVWRSRFKiG]DVSUHG
viacerých desa"URþt%XGHWRSRVWXSYHPLQiURþQêQDRGERUQRV"SUDFRYQtNRY
P~]HD DOH DM QD LFK VFKRSQRVWL QiMV" ULHãHQLH YHPL ]OHM VLWXiFLH
v dokumentácii, ktorá sa v P~]HX Y\WYiUDOD ]D PQRKp XSO\QXOp GHVD"URþLD
SULþRPQHERODRGERUQHJDUDQWRYDQiD jej nedostatky neboli postihované.“
8å GQHV SR ãLHVWLFK PHVLDFRFK P{åHP NRQãWDWRYD ]iYHUHþQp SUiFH QD
NRPSOH[QHM UHYt]LL SUtURGRYHGQpKR ]ELHUNRYpKR IRQGX 3RNURþLOL DM VSRORþHQ133
skovedné odbory, ktoré sú práve v QiURþQHMIi]HGRK
DGiYDQLD
„Stála prírodovedná expozícia v Tihányiovskom kaštieli v Radvani.
7RWRSUDFRYLVNRVDQDFKiG]DYUHNRQãWUXRYDQHMEXGRYHNDãWLHDPRGHUQiSUtrodovedná expozícia tu bola zriadená v URNXSULSUtOHåLWRVWL YêURþLD
Y]QLNXP~]HD1DSULHNWRPXMHQXWQpDMW~WRþDV"H[SR]tFLHLQRYRYD"SULSUDYL"
nové texty, grafické a obrazové prílohy. Je QXWQpY\NRQD"UHYt]LXHOHNWURUR]YRGRY NWRUp QiVOHGQH XPRåQLD RSlWRYQ~ SUHYiG]NX YLGHRSURGXNFLH Y SOQRP
rozsahu.“
Dnes P{åHP NRQãWDWRYD åH QD SUtURGRYHGQRP RGGHOHQt PiPH Y\WYRUHQê
kolektív mladých, ekologicky cítiacich pracovníkov, ktorí vytvárajú nové aktivity zamerané na vzdelávanie širokých vrstiev predovšetkým z UDGRY åLDNRY
a ãWXGHQWRYYãHWNêFKW\SRYãN{O0LHVWQRVSUHYLGHRSURGXNFLHYãDNEXGHPRåQp
]UHNRQãWUXRYDDåSR]tVNDQtILQDQþQpKRSUtspevku z externých zdrojov.
„Modernizácia dokumentácie zbierkových predmetov. 9þDVHSRþtWDþRYHM WHFKQLN\ SRGVWDWQi þDV" GRNXPHQWiFLH ]ELHUNRYêFK SUHGPHWRY 6WUHGRVORYHQVNpKRP~]HDSUHELHKDPDQXiOQHYOtVWNRYêFKNDWDOyJRFKDUXþQêP]DSLVRvaním do prírastNRYêFKNQtK9QDMEOLåãRPREGREtFKFHPY\ULHãL"WHQWRSUREOpPGRVWDWRþQêP]DEH]SHþHQtPSRþtWDþRYHMWHFKQLN\DMHMQDVOHGRYQêP]RVLH"RYDQtP GR V\VWpPX NWRUê E\ XPRåRYDO SULDPX SUiFX RGERUQêFK SUDFRYQtkov na tzv. odborných vetách v elektronických verziách muzeálnej dokumentáFLH 9 URNX EROD ] SURVWULHGNRY %%6. ]DEH]SHþHQi LQãWDOiFLD V\VWpPX
%$&+ 8å ]DþLDWNRP IHEUXiUD VRP XURELOD SUYp NURN\ N GRY\EDYHQLX
SUDFRYtVN GRVWDþXM~FRX SRþtWDþRYRX WHFKQLNRX (OHNWURQLFNp VSUDFRYDQLH GRNXPHQWDþQêFK]i]namov o zbierkových predmetoch Stredoslovenského múzea
EXGHMHGQRX]G{OHåLWêFK~ORKGRNXPHQWDþQêFKRGGHOHQtDMRGERUQêFKSUDFRYníkov.“
DnesP{åHPNRQãWDWRYDåH]DþLDWNRPURNDSULEXGOLGRP~]HDQRYpSRþtWDþH$M]RVLHRYDQLHSRþtWDþRYVSRORþHQVNRYHGQêFKRGERURYMHXåUHDOLWRX
Do konca roka máme v SOiQHXNRQþLSUHQiãDQLHGiWSUYRVWXSRYHMGRNXPHQWiFLHGRHOHNWURQLFNHMIRUP\V\VWpPX%$&+þRSRGVWDWQH]MHGQRGXãtPRåQRV
rýchlej orientácie v ]ELHUNRYRPIRQGHXPRåQtSUtVWXSN SUYRVWXSRYHMHYLGHQcii v HOHNWURQLFNHM IRUPH FH] ]RVLHRYDQp SRþtWDþH D WR ]iURYH XFKUiQL S{YRGQpSUtUDVWNRYpNQLK\SUHGLFKDOãtPUR]SDGRPNWRUêLPKUR]tSULGHQQRP
SRXåtYDQt
„Rozšírenie propagácie. Má viaceré stránky. Prvotnou snahou bude zabezSHþHQLH WODþH UHNODPQêFK plagátikov ako formy propagácie oboch stálych exSR]tFLt P~]HD 9 DOãRP VOHGH VD EXGHP VQDåL" R ]tVNDQLH SURVWULHGNRY QD
vydanie sprievodcu prírodovednou expozíciou. Vydanie podobného sprievodcu
SUHVSRORþHQVNRYHGQ~H[SR]tFLXEXGHDNWXiOQHDåSRMHMUHLQštalácii.
DOãRX IRUPRX SURSDJiFLH MH Y\XåLWLH LQWHUQHWX 9 WRPWR VPHUH EXGHPH
SRGVWDWQH DNWtYQHMãLH VSROXSUDFRYD" V ILUPRX NWRUi ]DEH]SHþXMH DNWXDOL]iFLX
134
webovej stránky múzea, aby boli informácie na tejto stránke aktuálne a na primeranej odbornej úrovni.
V nemalej miere predpokladáme rozšírenie aktivít smerom do médií.
3RDNWXDOL]iFLLV~þDVQHMH[SR]tFLHDSRRåLYHQtNXOW~UQR-YêFKRYQHMþLQQRVWL
SUHGSRNODGiPH Y PD[LPiOQHM PLHUH RGRY]GiYDQLH LQIRUPiFLt þtP ãLUãLHPX
okruhu potenciálnych návštevníkov.“
V WRPWR VPHUH P{åHP dnes NRQãWDWRYD åH REH SUDFRYLVNi 6WUHGRVORYHQVNpKR P~]HDXå PDM~ ]DSRMHQê LQWHUQHWD Y\XåtYDM~ KRSUHVYRMXþLQQRVWebová stránka je pravidelne aktualizovaná. Kontakty s regionálnymi médiami sú
rozbehnuté v QHEêYDOHMPLHUH9êVOHGNRPQDãHMþLQQRVWLWêPWRVPHURPMHY\ããLH
VSRPtQDQi ]YêãHQi QiYãWHYQRV QiãKR P~]HD 5HFLSURþQRX VSROXSUiFRX VR
správcom miest pre propagáciu sPHVL]DEH]SHþLOLDMSORãQ~SURSDJiFLXSURVtredníctvom plagátov v Banskej Bystrici.
Ä3RNUDþRYDQLHRGERUQêFKþLQQRVWtDYêVNXPQêFK~ORKStredoslovenské
múzeum v Banskej Bystrici má vo svojich zbierkach spolu takmer 33 000 kusov zbierkových predmetov spolRþHQVNRYHGQpKR FKDUDNWHUX D ]ELHUNRYêFK SUHGPHWRY SUtURGRYHGQpKR FKDUDNWHUX 3UHGRYãHWNêP VSRORþHQVNRvedné zbierky patria k QDMVWDUãtP QD 6ORYHQVNX 8å WLHWR IDNW\ QD]QDþXM~ åH
V~þDV"RX SUiFH RGERUQêFK SUDFRYQtNRY 6WUHGRVORYHQVNpKR P~]HD EXGH DM naDOHM RGERUQp VN~PDQLH D VSUDFRYiYDQLH Y]iFQHKR ]ELHUNRYpKR IRQGX 9êsledky budú následne publikované v RGERUQêFK þDVRSLVRFK 9 SUtSDGH PRåQRVWt]tVNDQLDILQDQþQêFKSURVWULHGNRY] grantových schém MK SR sa budeme
v EXG~FQRVWLXFKiG]D"DMRREQRYHQLHvlastnej edície formou Zborníka Stredoslovenského múzea.
Následne za informáciami o vysokej odbornosti pracovníkov StredoslovenVNpKR P~]HD PXVt E\" XYHGHQp åH WDNPHU SRORYLFD RGERUQêFK SUDFRYQtNRY
P~]HDMHYV~þDVQRVWL]DUDGHQiGRQLåãtFKSODWRYêFKWULHGQDDNpPDM~SRGD
]iNRQDDQiSOQHSUiFHSUiYR-HWRQHDKNi~ORKDGREXG~FQRVWLDOHUHDOL]iFLRX
~SUDY\ SODWRYêFK SRGPLHQRN E\ VPH VL ]DEH]SHþLOL åH RGERUQt SUDFRYQtFL V
HYLGHQWQêP ]iXMPRP R SUiFX SUiYH Y P~]HX QHEXG~ Q~WHQt ] ILQDQþQêFK D
sociálnychG{YRGRYRGFKiG]D"GRLQêFKLQãWLW~FLt³
Dnes P{åHP NRQãWDWRYD åH DM Y WRPWR QiURþQRP URNX NH VD SRGVWDWQH
UR]ãtULOD YêVWDYQi þLQQRV P~]HD RGERUQt SUDFRYQtFL GRNi]DOL SXEOLNRYD
v odborných periodikách. V otázke platov viacerí pracovníci po mnohých roNRFKSRVW~SLOLGR]RGSRYHGDM~FLFKSODWRYêFKWULHG)LQDQþQpSURVWULHGN\QDWR
VPH ]tVNDOL HIHNWtYQHMãtP Y\XåtYDQtP ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY D ich cieleným
adresovaním najaktívnejším pracovníkom.
„Spolupráca so školami. 9]KDGRPQDY\ããLHVSRPtQDQ~Y\VRN~ odbornú
~URYHSUDFRYQtNRYP~]HDSUHGSRNODGiPXåY tomto roku podstatné rozšírenie
SRQXN\ Y\XþRYDFtFK KRGtQ Y oboch expozíciách Stredoslovenského múzea.
%RKDWRV" ]ELHURN DNR DM LFK QiVOHGQi UHLQãWDOiFLD GR SRGVWDWQH S~WDYHMãHM
135
formy, spolu s odborným prínRVRP SUDFRYQtNRY P~]HD P{åX E\" Y mnohom
GRSOQNRYRX IRUPRX YêXþE\ QD ]iNODGQêFK VWUHGQêFK DM Y\VRNêFK ãNROiFK
Odborne fundovaní vysokoškolsky vzdelaní pracovníci Stredoslovenského
P~]HD V~ VFKRSQt SULSUDYL" SRQXNRYp OLVW\ QD Y\XþRYDFLH KRGLQ\ SRGD NRQkUpWQ\FKSRåLDGDYLHNMHGQRWOLYêFKW\SRYãN{O9 URNXFKFHPH]UHDOL]RYD"
SULHVNXP QDãNROiFK NWRUêQiPSUHVQH]LVWtRDNpWpP\EXG~PD"Y\XþXM~FL
]iXMHP3RGDWRKWR]iXMPXSRWRPFKFHPHSULSUDYL"RGERUQpWpP\NWRUpEXG~
priamo v H[SR]tFLLSUHGQiãD"Rdborní pracovníci múzea.
Rovnako sa v WRPWR VPHUH Q~ND PRåQRV" VSROXSUiFH V DOãtPL P~]HDPL
v Banskej Bystrici.“
S odstupom pár mesiacov NRQãWDWXMHP åH SR XYR
není priestorov
v expozícii múzea sme získali a VYRMSRPRFQH Y\WYRULOL PLHVWQRV NWRUi EXGH
slúåL SUH þLQQRV WYRULYêFK GLHOQt Y našom múzeu. Tieto budú orientované na
etnografické témy v odbornej garancii etnografa Stredoslovenského múzea
Pavla Matulaya a na výtvarné témy hlavne pre deti v odbornej garancii Mgr.
Barbory Paulínyovej. Ponukové listy s konkrétnymi témami k jednotlivým výstavám múzea v MHVHQQRP REGREt EROL UR]RVODQp SULDPR RGERUQêP XþLWH
RP
a RKODVMHXåHYLGRYDQê
„Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami mesta aj regiónu. Stredoslovenské múzeum v %DQVNHM%\VWULFLMHERKDWRV"RXDY]iFQRV"RXVYRMLFK]ELHURNDM
lokalizáciou priamo v historickom jadre Banskej Bystrice ako regionálneho
FHQWUD SULDPR SUHGXUþHQp QD DNWtYQH QLH OHQ SDVtYQH ]DSiMDQLH VD GR NXOW~UQHKR åLYRWD PHVWD DM UHJLyQX 2NUHP VSROXSUiFH V P~]HDPL MH WX PRåQRV"
spolupracovD" DM V DOãtPL NXOW~UQ\PL LQãWLW~FLDPL – predovšetkým s Bábkovým divadlom Na rázcestí, Okresným osvetovým strediskom a Parkom kultúry
a RGG\FKX SULþRP PRMRX VQDKRX EXGH QDGYLD]D" QD PRMX GRWHUDMãLX RVREQ~
spoluprácu s QLPLDSULVSLH"N XåãHMVSROXSUiFLtýchto inštitúcií. V dlhodobejšej
NRQFHSFLL MH PRåQp DM ]DSRMHQLH RGERUQêFK SUDFRYQtNRY P~]HD SULDPR SUL
organizácii kultúrnych aktivít mesta aj regiónu –þLXåDNRSULDP\FKRUJDQL]itorov alebo ako odborných garantov jednotlivých akcií.“
NapríkladV~þDVou celonárodných osláv SNP v auguste tohto roku bola aj
bojová hra, ktorú odborne pripravil historik PhDr. Vladimír Sklenka a ktorej
podstatou bolo plnenie úloh a spoznávanie miest v Banskej Bystrici, ktoré sa
priamo viazali na históriu SNP. Pestrú paletu pripravovaných kultúrnych
podujatí v URNXSULSUtOHåLWRVWL YêURþLDXGHOHQLDPHVWVNêFKSUiY%DQskej Bystrici sme zapracovali do projektu pre rozvoj cestovného ruchu. Projekt
VPHSUHGORåLOLQD0LQLVWHUVWYRKRVSRGiUVWYD
9H
NêP SUREOpPRP RVWiYD ULHãHQLH ]OpKR Då QHY\KRYXM~FHKR VWDYX MHGnotlivých budov v správe Stredoslovenského múzea. Ide najmä o Matejov dom
z 2. polovice 15. VWRURþLD Y ktorom dnes sídli depozitár múzea a ktorého posledná rekonštrukcia prebiehala v roku 1909. Ide aj o Thurzov dom na Námestí
136
SNP v %DQVNHM %\VWULFL NGH VtGOL VSRORþHQVNRYHGQi H[SR]tFLD D kde bol havaULMQê VWDY HOHNWURLQãWDOiFLt Xå SRG
D UHYt]QHM VSUiY\ ] roku 2001... V oboch
EXGRYiFKMHGQHVQHIXQNþQpDOHEROHQþLDVWRþQHIXQNþQpHOHNWULFNpY\NXURYDQLH þtP VD VWiYD åH Y zimnom období sú jedny z najvzácnejších zbierkových
predmetov na Slovensku umiestnené v depozitárnych priestoroch, kde teplota
NOHViSRGERGPUD]XSUtSDGQHQiYãWHYQtFLP~]HDVLQHP{åXY zimnom období
Y\]OLHFQLHOHQNDEiWDOHREþDVDQLUXNDYLFH.. V Thurzovom dome sa nachádza
XQLNiWQDIUHVNRYi]HOHQiPLHVWQRV] druhej polovice 15. VWRURþLDV freskami po
FHOHM SORFKH ]DNOHQXWêFK VWLHQ 'QHV MH PLHVWQRV SUH QHGRVWDWRþQp L]ROiFLH
a QHGRVWDWRþQp Y\NXURYDQLH ]DYOKQXWi D hrozí deštrukcia omietky...
V administratívnej budove zo 60. rokov 20. VWRURþLDMHY havarijnom stave plyQRYi NRWROD R QHIXQNþQHM HOHNWURLQãWDOiFLL Y 7LKiQ\LRYVNRP NDãWLHOL EROD UHþ
Xå VN{U 9ãHWNR V~ WR UR]VLDKOH VWDYHEQp SUREOpP\ NWRUp VPH ]GHGLOL HãWH SR
VWDURP UHåLPH DOH NWRUêFK NRPSOH[Qp ULHãHQLH QLH MH åLDGQH P~]HXP VFKRSQp
]DEH]SHþL] YODVWQêFKILQDQþQêFK]LVNRY
A WRWRMHWpPDKRGQiãLURNHMYHUHMQHMGLVNXVLH$NRMHPRåQpåHãWiWUDGãHM
SULS~ãDVN{UOLNYLGiFLXNXOW~UQ\FKLQãWLW~FLtV následným odpredajom historických budov v NWRUêFK VtGOLD YR YH
NHM YlþãLQH LGH R národné kultúrne paPLDWN\ DNR E\ PDO Y\WYRUL SRGPLHQN\ SUH ]tVNDQLH ILQDQþQêFK SURVtriedkov a SRGSRUL SURMHNW\ GR ãWUXNWXUiOQ\FK HXUySVN\FK IRQGRY QD UHNRQãWUXNFLHWêFKWREXGRY"3RG
DSUHK
DGXSULGHOHQêFKILQDQþQêFKSURVWULHGNRY]R
štrukturálnych fondov v minulosti rekonštrukcie budov v rezorte kultúry neboli
takmer vôbec podporované...
$NRVRPXåQD]QDþLODWRWRMHSUREOHPDWLNDNWRU~MHVFKRSQp6WUHGRVORYHQVNpP~]HXP]DþDULHãLMHGLQHV finaQþQRXSRGSRURX] európskych aj domácich
fondov. S UDGRVRX P{åHP NRQãWDWRYD åH Y tomto smere máme plnú podporu
našich priamych nadriadených na Odbore kultúry Úradu BBSK.
„V závereE\VRPFKFHODNRQãWDWRYD"åH]YOiã"SRSUHY]DWtDJHQG\P~]HD
som si ako jHKR GRþDVQi ULDGLWHND SOQH XYHGRPLOD NUDMQH ]ORåLW~ VLWXiFLX
v NWRUHM VD P~]HXP SR NDåGHM VWUiQNH QDFKiG]D 1DSULHN WRPX D hlavne na
RGSRU~þDQLD PQRKêFK VYRMLFK NROHJRY VRP VD UR]KRGOD XFKiG]D" R miesto
ULDGLWHN\YRYêEHURYRPNRQDQt1D]iNODGHVN~VHQRVtí z krátkeho ale nezvyþDMQH þLQRURGpKR REGRELD Y QDãRP P~]HX VRP SUHVYHGþHQi R PRåQRVWL DOšieho gradovania pozitívne motivovanej vzájomnej spolupráce všetkých pracovísk Stredoslovenského múzea.“
Toto sú slová, ktorými som svoju prezentáciu na výberovRPNRQDQtNRQþLOD
'QHVSR{VPLFKPHVLDFRFKYRIXQNFLLULDGLWH
N\P{åHPVUDGRVRXNRQãWDWRYD
åHDMY tejto funkcii som ostala pre mojich kolegov starou známou Sju, ako ma
volajú, a VSRORþQHV ich nápadmi, ich návrhmi a ich iniciatívou, ktorým nekladiemSUHNiåN\ULHãLPHSRVWXSQHYãHWN\SiOþLYpSUREOpP\NWRUpVPH]GHGLOL
137
0RåQR VPH GQHV HãWH Y SRþLDWRþQHM HXIyULL D P\ YãHWFL EXGHPH PXVLH UD]
NRQãWDWRYDQLHþRLQpDOHMDVRPSUHVYHGþHQiR MHGQRPåHWRWLåNDåGêGHNH
si v QDãRP P~]HX ]DåtYDPH RG
DKþHQ~ XYR
nenú, kolegiálnu atmosféru plnú
pracovného nadšenia a SOQ~ NRQNUpWQ\FK SUDFRYQêFK ~VSHFKRY NDåGê WDNêWR
GHMHSUHNDåGpKR] nás malým sviatkom. A NHN WRPXSULGiPHåHQDãDþLQQRVMH]iURYHQRYRXSUtOHåLWRVRXSUHQDãH]ELHUNRYpSUHGPHW\NWRUpXåQHplesnivejú v GHSR]LWiUL DOH QiYãWHYQtFL 6WUHGRVORYHQVNpKR P~]HD LFK P{åX
REGLYRYDWDNYHUtPåHQDãDGQHãQiþLQQRVPiVYRMHYH
NpRSRGVWDWQHQLH
Dúfame. A GUåtPHVLSDOFH
V závere môjho príspevku sa vrátim k spomínaným témam z iného poK
DGX
Teória a metodológia a Metódy národopisného výskumu boli dva predmety,
NWRUp VRP DEVROYRYDOD SRþDV ãW~GLD QD YWHG\ HãWH .DWHGUH HWQRJUDILH
a IRONORULVWLN\ 8. 3UHGPHW\ EROL SUH PD QHY\KQXWQêP ]iNODGRP QD NWRURP
VRP]DþtQDODVYRMXRGERUQ~þLQQRVv SUD[L9]K
DGRPQDWRåHY našom múzeu bolo v PLQXORVWLPRåQpYêVNXPY WHUpQHY\NRQiYDOHQV~NURPQHW~WRþDV
PRMHMãW~GLRP]tVNDQHMSUD[HVRPPRKODY\XåtYDSRGVWDWQHPHQHMDNRE\VRP
ERODFKFHOD1H]DEXGQHPYãDNQDSRFLWNWRUêVRPPDODNHVRPGo ruky dostala prvý zbierkový predmet a PDODVRPKRNDWDORJL]RYD– bol to pocit hodeQpKRGRYRG\NWRUpKRXþLDSOiYD3UHãWXGHQWDNWRUêPi]DVYRMFLH
UD]SUDFRYD Y P~]HX MH SRG
D PD G{OHåLWp GRSOQL RNUXK PRåQRVWt DM QD SUDNWLFN~
muzeológiu. MyVOtPVLåHGQHVY þDVHNUHGLWQpKRV\VWpPXQDY\VRNêFKãNROiFK
a XQLYHU]LWiFK VD Q~ND PRåQRV DVSR SRQXN\ SUHGPHWX NWRUê E\ ]QDPHQDO
pre záujemcov o prácu v P~]HiFK Xå SRþDV ãW~GLD PRåQRV SUDNWLFNpKR NRQtaktu s múzejnou praxou. Takýto predmet by mal E\SULSUDYRYDQêY spolupráci
s múzeami a KODYQH QD SUDFRYQtNRFK P~]Ht SRWRP EXGH QDNR
NR GRNiåX SUH
ãWXGHQWRYSULSUDYLQDR]DMSUDNWLFN~IRUPXYêXþEy. O takejto forme spolupráce
momentálne prebiehajú rokovania medzi vedením nášho múzea a vedením Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
1HQDKUDGLWH
QiSUHPRMXDOãLXþLQQRVERODYãDN najmä prax získaná poþDV WHUpQQ\FK YêVNXPRY =tVNDOD VRP RX VFKRSQRV NRPXQLNRYD
s respondentmi a tie teórie, ktoré som si teoreticky podkutá zo školy sama prispôsobovala momentálnej situácii u respondenta aj mojím vlastným danostiam,
WLHVDVWDOL]iNODGRPPRMHMDOãHMNRPXQLNiFLHV XPL0\VOtPVLWRWLååHGR
LVWHM PLHU\ PXVt E\ HWQROyJ – YêVNXPQtN ]iURYH SV\FKROyJRP /HQ UesponGHQW NWRUpKR G{YHUX VL ]tVNDPH VYRMRX RFKRWRX Y\SRþX VL DM WLH WpP\ NWRUp
priamo nesúvisia s QDPL VN~PDQRX REODVRX OHQ WDNêWR UHVSRQGHQW MH QHVN{U
RFKRWQê]DþDY\KUDEiYDYRVYRMHMGiYQHMPLQXORVWLSUiYHWLHLQIRUPiFLHNWRUp
sú pokladom pre nás, výskumníkov. A SUiYHSV\FKRORJLFNiþDVWHMWRYêVNXPQHM
SUiFH MH Wi NWRU~ GQHV PXVtP SRXåtYD QDMþDVWHMãLH – YR Y]DKX NX NROHJRP
138
NWRUtVDQDPDREUDFDM~VRVYRMLPLþDVWRQLHOHQSUDFRYQêPLSUREOpPDPLYR
Y]DKXN nadriadeným, ktorí ma podstatne skôr pochopia v SUtSDGHåHDMMDSRFKRStP LFK YR Y]DKX N spolupracovníkom a prípadne aj sponzorom, ktorí sa
WLHå RYH
D UDGãHM UR]SUiYDM~ V þORYHNRP NWRUê MH ~VWUHWRYê NRPXQLNDWtYQ\
RFKRWQê DM SRþ~YD QLH OHQ UR]SUiYD 0RåQR DOãt VHPLQiU NWRUê E\ VRP
RGSRU~þDOD QDãLP GQHãQêP ãWXGHQWRP MH SUiYH QHMDNê WHQ SV\FKRORJLFNê ]iklad interpersonálnej komunikácie.
3RVNRQãWDWRYDQtSUHGRãOpKRVDPLQD]iYHUåLDGDQDStVDHãWHMHGQXYH
PL
G{OHåLW~YHF–QHGRNiåHPVLSUHGVWDYLSUHGPHWNWRUêE\QDXþLOþHUVWYpKR abVROYHQWD HWQROyJLH VWD VD SULDPR ULDGLWH
RP -D VRP SUL SUtSUDYH VYRMHM NRQcepcie vychádzala predovšetkým z mojej múzejnej praxe. Musela som najprv
GHWDLOQH VSR]QD þLQQRV Y P~]HX PXVHOL PL SUHMV UXNDPL VWRYN\ SUHGPHWRY
ktoré som katalogizovala a DNVRPFKFHODE\SUHVQiWDNVRPVDSRSULNDWDORJL]iFLL PXVHOD GRY]GHOiYD Y detailoch jednotlivých etnografických odborov,
NWRUp PL ãNROD QHPRKOD GD 0XVHOD VRP VSR]QD SUtSUDYX YêVWDY QD YODVWQHM
NRåLPXVHODVRP]LVWL]iNODGQpSULQFtS\GRNXPHQWiFLH zbierkových predmetov.
0XVHOD VRP VD QDXþL RULHQWRYD Y kultúrnom svete Banskej Bystrice. Bez
týchto v SUD[L ]tVNDQêFK YHGRPRVWt D VN~VHQRVWt E\ VRP QHPRKOD SULSUDYL
praktickú koncepciu rozvoja múzea. Základom všetkého vyššie spomínaného
boli moje odborQpYHGRPRVWL]tVNDQpSRþDVãW~GLtDOHSRGVWDWRXPRMHMGQHãQHM
þLQQRVWLV~SUHGRYãHWNêPSUDNWLFNpVN~VHQRVWLNWRUpVRPPRKOD]tVNDOHQVYRMRXþLQQRVRXY múzeu.
9LHP VL SUHGVWDYL åH VL PQRKt PRML PODGt NROHJRYLD WHUD] SRYHGLD – neV~KODVtP0RåQRVRPVLQLHþRSRGREQpP\VOHODDMMDY ich veku. Aj ja som bola
SUHVYHGþHQi R pomalosti svojich kolegov a ich zastaralých formách práce.
V PQRKRP WR EROD SUDYGD 'QHV YãDN SUL SRK
DGH GR]DGX YLHP åH PRåQR E\
VRP WRX UHYROXþQRVRX ]QLþLOD YLDF YHFt DNR E\ VRP PRKOD SRP{F 6N~VHnosti a UR]YiåQRV PXVLD tV UXND Y ruke s novým návrhmi a HOiQRP 0{åHPH
Y\Pêã
DYH
PLYH
DDOHOHQSRVWXSQHSRNURNRFKþLQLHNHG\OHQSRNU{þLNRFK
VD GRVWiYDPH EOLåãLH N tomu, o þRP VPH X nás v Stredoslovenskom múzeu sníYDOL Xå Pnoho rokov – k fungujúcemu múzeu s bohatou vedeckou, kultúrnou
þLQQRVRX V PQRåVWYRP ]DXMtPDYêFK DNFLt D v ich dôsledku s PQRåVWYRP VSRNRMQêFK QiYãWHYQtNRY NWRUt VL ]Y\NQ~ åH Y Stredoslovenskom múzeu v Banskej
Bystrici nájdu rôzne zaujímavé aktivity, ktoré ich obohatia – odborne, kultúrne,
duševne.
139
Etnologické rozpravy 2/2004
téma
kontaktu s „javom aký je“. 1HP{åHPH MDY ÄSRþX"³ DN KR SUHNULNXMHPH
a KRYRUtPHPXþtPMH!1
Viac etnografie
Zuzana Kusá
K~þRYpVORYiHWQRJUDILDVRFLROyJLDHWQROyJLDKENRYêUR]KRYRUKUDQLFHSUtSDGX
Keywords: ethnography, sociology, ethnology, in-depth interview, borders of case
The author debates some problems of ethnographical research, which are common for
both ethnology and sociology. She mentions the negative sides of the growing tendency
in the qualitative research towards the use of interview as the source of data. The author
also tries to draw the attention to the limits of the ethnographical potential as
a consequence of premature setting of borders of the particular research case as well
as to the suitability of a more instrumental approach to theoretical perspectives.
Politika VSRORþHQVNêFKYLHGP{åH]YiG]D"N ]YHOLþRYDQLX rozdielov medzi
GLVFLSOtQDPL þL SDUDGLJPDPL 7t þR SUDFXM~ Y širokej oblasti kvalitatívneho
YêVNXPX QHPiYDM~ YHNê ]P\VHO SUH XFWLHYDQLH GLVFLSOLQiUQ\FK KUDQtF
3URIiQQ\ Y]"DK N KUDQLFLDP P{åH PD" PQRKR G{YRdov – SRXþHQLH
kanonickými textami o pUH UR]PD]DQêFK KUDQtF SUDNWLFN~ VN~VHQRV"
s SRGREQRV"RX SRVWXSRY DNêPL YêVNXPQtFL ] rôznych disciplín pracujú
v WHUpQH þL VSRORþQp SUHVYHGþHQLH åH SR]QDQLH NWRUp MH Ä]DORåHQp QD
svedomitom, zblízka vykonávanom pozorovaní YHNpKR SRþWX YHFt NWRUp VD
Y]"DKXM~ N skúmanej otázke, je lepšie ako to, ktoré sa opiera o odhady
a sprostredkované kontakty“ (Becker 1996: 58).
Etnografia sa javí ako QDMYKRGQHMãt VS{VRE QDSDQLD IHQRPHQRORJLFNHM
SRåLDGDYN\ GRYROL"MDYXDE\VD prejavil vo svojej plnosti, ]DåtYD"D YFL"RYD"VD
GR D RSLVRYD" KR WDN DNR NHE\ QLN SUHG QDPL QHPDO SRGREQ~ VN~VHQRV".
%iGDWHOLDY\]QiYDM~FLåHÄMDY\KRYRULDVDPL]DVHED DP\E\VPHLFKPDOLE\"
SULSUDYHQt SRþ~YD"³ %RHUHH, volia cestu dlhodobých pobytov v prostredí
a WUSH]OLYp SR]RURYDQLH SRD VYRMKR ]iXMPX 6QDåLD VD QHSUHKOXãRYD" ÄUHþ
javu“ vopred vypracovanými schémami, SRFKRSL"MDYÄ] prvej ruky“ a nie cez
]DVW~SHQLHQLHþtPLQêP
$NWtYQHSRþ~YDQLHYHFí „samých“ znamená RWYRUHQRV"N všetkým aspektom
javu. Podmienkou takejto otvorenosti je zvláštny druh sebakontroly, ktorý sa
nazýva „uzátvorkovanie“2]QDþXMH]QiPXSRåLDGDYNXSRVWDYL"ERNRPYãHWN\
obvyklé „prirodzené“ predpoklady o skúmaných javoch, ktoré bránia priamemu
140
Uzavieranie sa do rozhovorov
Zdá sa, åH Y VSRORþHQVNêFK YHGiFK ]DþDO SUHYDåRYD" QiKDG åH pravým
ÄSRþ~YDQtP³ VRFLiOQHKR VYHWD V~ U{]QH RGURG\ KENRYpKR UR]KRYRUX
Rozširujú sa rady etnológov a sociológov, ktorí opierajú svoj výskum takmer
výhradne o rozhovory. O rozhovory biografické, oral history, o naratívne
interview... Táto prax sa zrkadlí a je posilRYDQi všadeprítomným interview
v PDVRYRNRPXQLNDþQêFKSURVWULHGNRFK.2 2EiYDPVDåHWHQto trend má viacero
QHJDWtYQ\FKG{VOHGNRYNWRUpV~]DWLDPiORUHIOHNWRYDQp
Nadšenie pre rozhovor súvisí s GHGLþVWYRP URPDQWL]PX SUHGVWDYDPL
o skrývajúcich sa podstatách a freudovskou fascináciou. 6PH SUL"DKRYDQt
KENRX D ]D QDMYlþãt YêVNXPQê ~ORYRN SRYDåXMHPH RGKDOHQLH WDMQêFK
P\ãOLHQRN D VNU\WêFK SULDQt 1iGHMDPH VD åH prostredníctvom rozhovoru
„zazrieme pravú autentickú tvár“. 3RGD 'DYLGD 6LOYHUPDQD MH URPDQWLFNp
KDGDQLH DXWHQWLFLW\ QHEH]SHþQH QHGEDOp YRþL WRPX DNR NXOW~UQH QRUP\
zobrazovania skúVHQRVWLXWYiUDM~YêSRYHMHGQRWOLYFD 6LOYHUPDQXSR]RUXMH
åH DM WR QDMRVREQHMãLH SUHåtYDQLH OiVN\ ]RGSRYHGQRVWL D YLQ\ P{åH E\"
kultúrne obvyklým spôsobom uchopovania sveta. Aj to, ako sa chápe
„autenticita“, je kultúrne definované, a preto je nielen sporné, ale aj kultúrne
QHFLWOLYpDNVDQLHNWRSRN~ãDREKiML"VYRMYêVNXPWêPåHSULQiãD„autentickú“
reprezentáciu skúsenosti (Silverman 1994: 14).
DOãRX RWi]NRX MH DN~ KRGQRWX Pi RGKDOHQLH WDNêFKWR G{YHUQRVWt 0i
XWDMRYDQêSUHGVXGRNYlþãLXYiKXDNRNDåGRGHQQiUXWLQQi]GYRULORV"" Nie je to
jednoduchá otázka. 2GSRYH Howarda Beckera je však prostá. Poukazuje na
WRåHY etnografickom skúmaní nás javy zaujímajú svojou väzbou k XGVNpPX
konaniu – Wi MH ]GURMRP LFK UHOHYDQFLH $N VD XWDMRYDQp SUHGVXGN\ þL skryté
SULDQLDQHSUHPLHDM~GRNRQNUpWQHKRNRQDQLDþORYHNDLFKUHOHYDQFLDMHPDOi.3
%HFNHU SUHWR RGSRU~þD V~VWUHRYD" VD VN{U QD SR]RURYDQLH SUDNWLFNêFK
]iYl]NRYNRQDM~FHKRþORYHNDDNRQDRGKDRYDQLHMHKRWDMQêFKSULDQt%HFNHU
1998: 18).
Znamená to zatratenie rozhovorov a åLYRWQêFK SUtEHKRY" Nie celkom.
Rozhodne nie tých, ktoré sa objavujú a SUHVWXSXM~ XGVNp LQWHUDNFLH DM EH]
výskumníkovho povzbudzovania. Mnohí autori (Spencer 1994, Atkinson –
Silverman 1997, Silverman 1993, Ten Have 2003 D DOãt QDEiGDjú, aby sme
skúmali práve tieto prirodzene sa vynárajúce rozprávania. Pozorovanie situácií,
v ktorých sa objavuje (alebo je dokonca povinné) rozprávanie o sebe a
1
Formulácia Jaroslavy Kunschovej v referáte „Úvodné poznámky k Husserlovmu spisu Zur
phänomenologischen Reduktion“ prednesenom
na fenomenologickom seminári FiF UK
V Bratislave 19.1.2004.
2
Pozri vynikajúcu analýzu v (Atkinson, P. – Silverman D. 1997).
3
Inak je to s ich releYDQFLRXSUHEXOYiUQXWODþ3UHW~V~DWUDNWtYQHDMWLHQDMWDMQHMãLHD VRåLYRWRP
FHONRPQHVSRMLWpP\ãOLHQN\0XVLDWRYãDNE\"P\ãOLHQN\FHOHEULW\
141
SRRGKDXMH YODVWQi PLQXORV" DDOHER SOiQ\ GR EXG~FQRVWL P{åH YLHV"
k novému zameraniu analýzy.
Uzavieranie prípadu
DOãtP þDVWR SR]RURYDWHQêP SRNULYHQtP GREUHM HWQRJUDILFNHM FHVW\ MH
SUHGþDVQp RKUDQLþHQLH SUtSDGX 6RFLROyJRYLD DM HWQROyJRYLD REþDV SULYHPL
UêFKORXUþXM~NGH]DþtQDD NRQþtVN~PDQêSUtSDGþLWpPD5RELDWRVN{UQHå
]DþQ~ YêVNXP 7DNê SRVWXS VD QHOtãL RG YHGHQLD UR]KRYRUX SRGD YRSUHG
SULSUDYHQêFKRWi]RN$NYRSUHGXUþLDþRMHV~þDV"RX prípadu, postup bádania
SUHVWiYD E\" KROLVWLFNê 3UHVWiYD UHãSHNWRYD" åH NDåGi WpPD þL SUtSDG
VRFLiOQHKRåLYRWDSUHGVWDYXMH]ORåLWRSUHYLD]DQêsystém a odhalenie jeho hraníc
P{åHE\"PRåQRYêVOHGNRPVN~PDQLDUR]KRGQHYãDNQLHMHKR]DþLDWNRP.H
YêVNXPRP RGKDOtPH ]ORåLW~ V~VWDYX SUHSRMHQêFK D vzájomne sa
SRGPLHXM~FLFK NRQDQt DNR NHE\ VPH ] PRUD QHXUþLWRVWL D K\SRWHWLFN\
YãHPRåQHMSUHYLD]DQRVWL sociálneho sveta vylúpli náš prípad. 3R]QDQLHWRKRþR
k prípadu patrí a vytvára ho, MH Då YêVOHGNRP VN~PDQLD .UiVQ\P SUtNODGRP
takéhoto výskumom odhaleného prípadu – systému je klasický etnografický
výskum Zuzany Búrikovej (Búriková 2004). Búriková sa sQDåLOD SRFKRSL"
IHQRPpQW]YNUHV"DQVNêFKREFKRGRY9 QHYHNHMREFLFFDRE\YDWHRY
so silnou katolíckou tradíciou a s pretrvávajúcimi negatívnymi stereotypmi
åLGRYVNêFKREFKRGRYLQpREFKRG\Y medzivojnovom období v obci nepoznali)
fungovalo vyše 15 obchodov. Búriková pol roka pozorovala spôsob ich
fungovania. Neobmedzila sa len na štúdium vizuálnej a obradovej stránky
obchodovania a VS{VRERY UHGHILQRYDQLD REFKRGQHM þLQQRVWL DNR NUHV"DQVNHM
3RSUL VN~PDQt WRKR DNR MH PRåQp ]DVDGL" a OHJLWLPRYD" REFhodovanie do
NUHV"DQVNHM WUDGtFLH VL NOiGOD DM RWi]N\, ako sa SRþHWQp REFKRG\ HNRQRPLFN\
XGUåLD SUL Qt]NRP SRþWH RE\YDWHRY s malou kúpnou silou D DNR P{åX
REFKRGQtFL Y\åL" ] PDOêFK WUåLHE D GRSD" VRUWLPHQW NH SUHGiYDM~ QD GOK
Pozorná etnografia ukázDOD åH H[LVWHQFLD NUHV"DQVNêFK REFKRGRY MH ]DVDGHQi
do komplexu sociálnych a sociálno-ekonomických väzieb a þLQLWHRY NWRUp
YêUD]QH SUHNUDþXM~ ~]HPLH REFH QDSUíklad EROL PRåQp DM YDND V\VWpPX
VRFLiOQHKR]DEH]SHþHQLDRVRELWQHH[LVWHQFLLGiYN\URGLþRYVNpKRSUtVSHYNXþL
odkladu výstavby hypermarketu Billa v okresnom meste).
9êVNXPNUHV"DQVNêFKREFKRGRYXND]XMHåHRKUDQLþHQLHLFKVN~PDQLDOHQ
QD~]HPLHREFHNGHVDI\]LFN\QDFKiG]DM~E\ERORSR]QDQLHRFKXGREXM~FRX
redukciou prípadu. Vymedzovanie prípadX VN~PDQLD YãDN QHPXVt E\" OHQ
dôsledkom arbitrárneho rozhodnutia a þLOLQHiUQHKRPRGHOXYêVNXPX3UHGPHW
VN~PDQLD P{åHPH ]XåRYD" QHYHGRPN\ QDSUíklad v dôsledku vlastného
QHGRVWDWRþQpKR Y]GHODQLD .XOW~UQH VODER]UDNt HWQRJUDILFNt VSRORþHQVNt YHGFL
QHGRNiåu napríklad UR]R]QD" åH KEDYi P\ãOLHQND UR]SUiYDþD MH YHUãRP
SLHVQHNWRUiERODNHG\VLãOiJURPDOHERåHRULJLQiOQDPLHVWQDSRYHV"þLSRYHUD
MH~VWQHWUDGRYDQRXXPHORXOHJHQGRXNWRUiNHG\VL]DSDODXGRYpNDOHQGire
(príklady pozri Hlôšková 1997a, 1997b).
Sociologicky relevantný etnografický výskum by teda nemal vopred
RKUDQLþRYD" VN~PDQp SROH D PDO E\ SUDFRYD" V þR QDMãLUãRX NRQFHSFLRX
NRQWH[WX 1LH YåG\ VD WRWLå QDSUtNODG ]D MHKR V~þDV" SRYDåXM~ V\PEROLFNp
142
]GURMH D NRQãWUXNþQp Y]RU\ NWRUp SRVN\WXM~ Gobové autoritatívne diskurzy.
6S{VRESUHSRMHQLDW]YYHNêFKD PDOêFKSUtEHKRYVSRORþHQVNêFKGLVNXU]RYD
åLYRWRSLVQêFK UR]SUiYDQt Pi SUH HWQRJUDILFNê YêVNXP ]QDþQ~ UHOHYDQFLX
1H]QDORV" YOiGQXFLFK QDUDWtYRY þL YSO\YQêFK GLVNXU]RY REPHG]XMH NXOW~UQX
senzitLYLWXDDQDO\WLFNpPRåQRVWL
DOHM VORYDPL : 6SHQFHUD HWQRJUDILFNê YêVNXP E\ VD PDO ]DXMtPD"
o LQWHUDNþQH EXGRYDQp þUW\ VRFLiOQ\FK SURVWUHGt D H[SOLFLWQH D sebavedome
NRPELQRYD" HWQRJUDILFNp D GLVNXU]Qp SUtVWXS\ 0DO E\ NRQWH[WXDOL]RYD" UHþ D
interakciu a WR WêP åH ÄNRQWH[W D interakciu chápe ako vzájomne sa
XVWDQRYXM~FHVNXWRþQRVWL³6SHQFHU269).
3ULSRPHPH VL VSROX V +RZDUGRP %HFNHURP åH FLHRP HWQRJUDILFNêFK
VN~PDQt QLH MH GRNi]D" QHSRFK\EQ~ H[LVWHQFLX XUþLWpKR Y]"DKX DOH SRStVD"
organizáciu a KLVWyULX VN~PDQpKR MDYX ,FK ~ORKRX MH XNi]D", ako sa veci
SUHSiMDM~YVLHWLY]iMRPQpKRYSO\YXSRGSRU\þLY]iMRPQHM]iYLVORVWL Takýto
Ä]RVLH"RYDQê³YêNODG XPRåXMHSUiYHRVREQiVN~VHQRV"D pobyt v skúmanom
prostredí. Ak sme „tam boli“YLGHOLVPHXGí, ktorí spolu vykonávali veci a ako
LFK U{]QH þLQQRVWL QDVOHGRYDOL SR VHEH Y\SOêYDOL MHGQD ] GUXKHM 9DND
WDNpPXWRSR]RURYDQLX]tVNDYDPHVLOQpDVDPR]UHMPpSUHVYHGþHQLHR tom, ako
sú pozorované udalosti prepojené. Preto na rozdiel od výskumníka, ktorý
pracuje s agregátovými údajmi a vyslovuje hypotézy o faktoroch a klastroch
S{VREHQLDHWQRJUDILFNpPXYêVNXPQtNRYLQHUREt"DåNRVWLIRUPXORYD"WYUGHQLD
o vzájomnej súvislosti javov a SURFHVRY2QþLRQDWRWLåWLHWRV~YLVORVWLSULDPR
pozoroval/a. Jednoducho poYHGDQp HWQRJUDILD XPRåXMH SULDPR SR]RURYD"
VSRMLWRV" D dynamiku vecí. /DWRXURYêPL VORYDPL MH WR VHQ]LWLYLWD YRþL
schopnosti vecí EXGRYD"GRVORYQHQLHPHWDIRULFN\VRFLiOQ\SRULDGRN/DWRXU
1996). -HWRFHVWDVN~PDQLDNWRUiXPRåXMHY\KQ~"VDãSHNXOiciám.4
Uzavieranie pred teóriami
3RGD P{MKR SR]RURYDQLD VRFLRORJLFNHM þL HWQRORJLFNHM HWQRJUDILL ãNRGt
ešte jedno uzavieranie. A to uzavieranie sa pred teóriami. Osobitne kvalitatívny
výskumník, ktorý sa opiera o fenomenologickú tradíciu, P{åH PD" UR]SDþLWê
Y]"DKNWHyULL
.YDOLWDWtYQ\ YêVNXP VD þDVWR FKiSH DNR WHRUHWLFNêPL VFKpPDPL
nespútaný výskum (Loffland 1995) a jeho skvelí vykonávatelia hovoria o RP
ako o remesle (Becker 1998 þL GRNRQFD NXWLOVWYH – bricolage (Levi-Strauss).
Výskum, ktorý sa nezväzuje vopred vypracovanou teoretickou schémou
skúmaného javu, však QXWQHQHPXVtE\"DWHRUHWLFNêPYêVNXPRP9DURYD"VD
WUHED QDMPl QHUHIOHNWRYDQpKR SRXåtYDQLD WHyULH URYQDNR DNR ]GUDYpKR
rozumu), nie však teoretických perspektív ako takých. Sú predsa základným
]GURMRP RVRELWQHM YQtPDYRVWL YRþL VRFLiOQHPX VYHWX $NR LQDN DN QLH
s SRPRFRX YLDFHUêFK WHRUHWLFNêFK NRQFHSFLt P{åHPH VSOQL" IHQRPHQRORJLFN~
SRåLDGDYNXD ÄSR]HUD"VD³QDQiãIHQRPpQÄ]RYãHWNêFKSHUVSHNWtY³" Ako inak
4
1DSULHNWRPXVDYãDNDQLHWQRJUDILFNtYêVNXPQtFLåLDQHY\KêEDM~K\SRWp]DPR QHYLGLWHQêFK
entitách typu mentálne schémy a rôznym tautologickým dôkazom o Y]"DKXYêSRYHGHD mentálnej
VFKpP\7HQWRSUREOpPVL]DVO~åLREVLDKOHMãtUR]ERUDSRN~VLPVDR QDLQRPPLHVWH
143
DN QLH LFK SURVWUHGQtFWYRP P{åHPH ]Y\ãRYD" VYRMX YQtPDYRV" YRþL KODVRP
ktorými k QiPQiãIHQRPpQSUHYUiYDSRXåtYD"YãHWN\]P\VO\DE\"SR]RUQtDM
k vlastným myšlienkam a pocitom? V tejto oblasti –REODVWLY]"DKXHWQRJUDILH
a teórie nás v RERFK GLVFLSOtQiFK þDNi YHD SUiFH +OEãLH XYHGomenie si
potreby explicitnejšej a systematickejšej konceptualizácie v kvalitatívnom
výskume ako záruky vybrúsenejšej a jasnozrivejšej etnografie a ako podmienky
Y\WYiUDQLD WHyULH QHEROR D QLH MH HãWH VWiOH MDVQRX ]iOHåLWRV"RX.5 Príklady
z najmladšej výskuPQtFNHM JHQHUiFLH QD]QDþXM~ åH P\ VD PRåQR GRþNiPH
WRKRþRKRVD NODVLNQHGRþNDO.YDOLWDWtYQ\FKYêVNXPQtNRY– etnografov, ktorí
EXG~ YQtPD" disciplíny a teoretické perspektívy ako inštrumentálne
senzitivizujúce nástroje poznávania, a nie ako MHKRSUHNiåNy.
Literatúra
ATKINSON, P. – SILVERMAN, D. 1997: Kundera's Immortality: the interview society
and the invention of the self. In Qualitative Inquiry, r. 3, pp. 304–325.
BECKER, H. S., 1996: The Epistemology of Qualitative research. In R. Jessor, A. Colby
a R. Schweder (eds.), Essays on Ethnography and Human Development. Chicago:
University of Chicago Press, Chicago and London. s. 53–71.
BECKER, H. S. 1998: Tricks of the trade. How to think about your research while
you’re doing it. The University of Chicago press, Chicago and London. 232 s.
BOEREE, C. G. Qualitative Methods Workbook
(http://www.ship.edu/-cgboeree/qualmeth.html)
BÚRIKOVÁ, Z., 2004: .UHV"DQVNp REFKRG\ REFKRG PRUiOND D SDPl" Y jednej
slovenskej dedine. Príspevok na 7. pracovnej konferencii Biografu 13.–14. 6. 2004
Borek u 6XFKRPDVWý5.
HLÔŠKOVÁ, H. 1997: Historia magistra vitae? Alternatívne interpretácie minulosti
z KDGLVND IRONORULVWLN\ ,Q 9%DþRYi =.XVi HGV Identity v meniacej sa
VSRORþQRVWL. SpÚ SAV Košice, s. 43–50.
HLÔŠKOVÁ, H. 1997: Historical Consciousness and Legend as a Problem of Folklore
Studies. In: Folk Narrative and Cultural IdentityþV–373.
LATOUR, B. 1996: On interobjectivity. In Mind, Culture, and ActivityUþ–
269.
LOFLAND, J.1995: Analytic ethnography. In Journal of Contemporary Ethnography, r.
þ–67.
SILVERMAN, D. 1993: Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk,
Text and Interaction. Sage Publ.
SIMMEL, G. 1997 (1906): Peníze v PRGHUQt NXOWXH D jiné eseje. Sociologické
nakladatelství Praha. 206 s.
SPENCER, J. W. 1994: Mutual Relevance of Ethnography and Discourse. In: Journal of
Contemporary Ethnography2FW5RþþV–279.
STRAUSS, A. S. 1987: Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge University
Press, Cambridge. 319 s.
7(1 +$9( 3 3UHGVWDYD þOHQD MH MDGURP YHFL 2 ~ORKH þOHQVNpKR YHGHQLD
v etnometodologickom výskume. In Biograf þV 3–39.
5
Uvedomoval si to aj Anselm Strauss napriek obrovskému úspechu a citovanosti jeho metodológie
(Strauss 1987).
144
Etnologické rozpravy 2/2004
rozhovor
UDQGVNHM SUiFH Y\GDO NQLåQH SRG Qi]YRP Blood Relations. Menstruation and
the Origins of CultureYORQGêQVNRPY\GDYDWHVWYH<DOH8QLYHUVLW\3UHVV1
Jeho doktorandská práca bola v zásade re-analýzou C. Lévi-Straussových
Mytologík, iných známychPêWRYDYDQWURSROyJLLUR]ãtUHQêFKSUHVYHGþHQt'R
NQLåQHM SRGRE\ EROD YR YHNHM PLHUH GRSOQHQi R QDMDNWXiOQHMãLH SR]QDWN\ ]
DUFKHROyJLHSDOHRQWROyJLHVRFLRELROyJLHPROHNXOiUQHMJHQHWLN\þLIHPLQL]PX
QDNRNR LãOR R SUHSRMHQLH SR]QDWNRY ELROyJLH D DQWropológie pre vysvetlenie
Y]QLNXS{YRGXþORYHNDDMHKRNXOW~U\Y{EHF
Antropológia: východiská a YêXþED
Rozhovor s Prof. Chrisom D. Knightom
ZKRYiUDVD+HOHQD7XåLQVNi
.
~þRYpVORYiDQWURSROyJLDYHGDSROLWLNDPHQãWUXiFLD
Keywords: anthropology, science, politics, menstruation
Interview is based on the criticizm of the key paradigms central to social anthropology.
Chris Knight revisites the mainstreamed methodologies in the light of the background
politics and offers a plausible option of his theory of human origins. The interview starts
with the need for “ined-up thinking” in anthropology, specificity of such teaching at the
University of East London and continues with revision of famous anthropologists
starting from H.L.Morgan. Chris Knight explains the colonial politics interwoven within
functionalism, sexual politics within stucturalism, unravel scepticism of postmodernists,
impact of Pierre Bourdieu, Noam Chomsky, and recent contribution of cognitive
sciences.
Prof. Chris Knight VDQDURGLOYURNXY$QJOLFNX3DWUtPHG]LþLQQpD
vplyvné osobnosti britskej DQWURSROyJLH 9HQXMH VD PRGHUQHM HYROXþQHM
DQWURSROyJLLV\PEROLFNHMNXOW~UHDOLQJYLVWLNH=DORåLONDWHGUXDQWURSROyJLHQD
9êFKRGRORQGêQVNHMXQLYHU]LWHNGHYV~þDVQRVWLY\XþXMH
9 URNX XNRQþLO 0DVWHU RI 3KLORVRSK\ Y RGERUH UXVNi OLWHUDW~UD QD
UniveUVLW\RI6XVVH[3UHYêQLPRþQpYêVOHGN\ãW~GLDVRFLiOQHMDQWURSROyJLHQD
8QLYHUVLW\RI&HQWUDO/RQGRQPXERORXPRåQHQpSRNUDþRYD"YGRNWRUDQGVNRP
ãW~GLX Y SULHEHKX MHGQpKR URND Y URNX -HKR ãNROLWHPL EROL $ODQ
Barnard, Mary Douglas, Andrew StrathernD3KLOLS%XUQKDP8åYSUYRPURNX
ãW~GLtEROSR]YDQêSUHGQiãD"RVYRMHMWHyULLY]QLNXXGVNHMNXOW~U\NWRUiVDRG
SRþLDWNX VWUHWiYDOD EX V YHNêP QDGãHQtP DOHER UDGLNiOQ\P RGPLHWQXWtP
QDNRNR VD Y WRP þDVH ]DREHUDO Y]"DKRP PHG]L PHQãWUXDþQêP WDEX
symbolikou krvi, totemizmom a príbuzenskými štruktúrami. Po piatich rokoch
práce mu zo spomenutých dôvodov zmenili tému na analýzu austrálskej
HWQRJUDILHþR PX YNRQHþQRP G{VOHGNX OHQ ]QiVRELORIDNWRJUDILFNpSRGNODG\
SUHXåSUHGORåHQpY\VYHWOHQLDGRYWHG\QHVúrodých zistení. Prácu obhájil v roku
1987.
&KULV .QLJKW XNi]DO åH W]Y SRVYlWQp DEVXUGLW\ Y LQLFLDþQêFK ULWXiORFK D
PêW\YRYãHREHFQRVWLGiYDM~]P\VHOY\VYHWOLODNêDåHV~SURGXNWRPY\VRNR
inteligentnej a civilizovanej kultúry. V roku 1991 polovicu svojej dokto145
%H]SURVWUHGQHSR~þDVWLQDNRQIHUHQFLL($6$YR9LHGQLVPHY%UDWLVODYH
15.9. 2004, Prof. Chris Knight, Barbora Herichová2 D +HOHQD 7XåLQVNi3
GLVNXWRYDOL SUL þDML 2EþDV Y SUHNYDSHQt þL VPLHFKXQiP QHSUHYHWUDQpIDNW\ ]
DQWURSRORJLFNêFK þtWDQLHN D ] RGERUQêFK WH[WRY GDOL QRYê ]P\VHO 7HQWR
UR]KRYRU VD QHY\KêED PHQHM ]QiP\P IDNWRP R YH
NêFK WHyULiFK D
opodstatnenej kritike vplyvných paradigiem. Najfascinujúcejšie na tomto, ako
aj iných sWUHWQXWLDFKV&KULVRP.QLJKWRPEROLPRåQRVWLYHGHFNpKRY\VYHWOHQLD
napríklad tzv. kuriozít rôznych kultúr, ktorých sme sa takmer vzdali. Všeobecne
]QiP\PVSULHYRGFRPUHOHYDQWQêFKWHyULtMHLFKSORGQiSURYRNDWtYQRV
H.T.:(WQRORJLFNpUR]SUDY\þDVRSLVDþtVORSUHNWRUpUREtPHWHQWRUR]KRYRU
MH R YêXþEH DQWURSROyJLH MHM PHWRGROyJLL R YêVNXPQêFK PHWyGDFK D
WHFKQLNiFK 5DGD E\ VRP REUiWLOD SR]RUQRV" QD VSRPHQXWp REODVWL Y EULWVNHM
DQWURSROyJLLYVSRMLWRVWLV9DãLPLYODVWQêPLVN~VHQRV"DPL
C.K.: .H VRP SULãLHO QD 8QLYHUVLW\ RI &HQWUDO /RQGRQ Xå DNR DQWURSROyJVDPRXN VRP FtWLO åH DQWURSROyJLL VD SULKRGLOD SRKURPD Y þDVH RNROR SUYHM
VYHWRYHM YRMQ\ NH VD Y %ULWiQLL VORYD XMDO NRORQLDOL]PXV 2GGHRYDQLH
sociálnych, politických a fukcionálnych dimenzií v antropológii bolo v záujme
NRORQLDOL]PX SUH NRQWUROX XGt Y $IULNH 3UL ]RGSRYHGDQt RWi]N\ þR ]QDPHQi
E\ þORYHNRP4 oddelili od seba biologické aspekty a tie, ktoré sa týkali
VXEMHNWLYLW\DUHãSHNWXNXRP7DNåH]WêFKWRG{YRGRYERORSUHPDG{OHåLWé
1
Mary Douglas o tejto knihe Chrisa Knighta napísala: „Je to najambicióznejšia práca o vzniku
NXOW~U\ ]D SRVOHGQp GHVD"URþLD ÒVLOLH SUHVDGL" NROHNWLYLVWLFNp YêFKRGLVNi SUH WHyULX XGVNHM
komunikácie zápasilo s individualistickými predpokladmi, ktoré dominujú kognitívnym vedám, a
SUiYHWRWR~VLOLHþLQtW~WRNQLKXRULJLQiOQRXDG{OHåLWRX³
Caroline Humphrey v London Review of Books poznamenala: „Mimoriadne vzrušujúce, originálne
D YHNROHSp GLHOR ]DUiåDM~FHM KEN\ 3UHGXUþHQp SRUD]L" NDåG~ SUHPLVX NWRUi QHUXãHQH VSt Y
QDãLFKV~þDVQêFKSUHGSRNODGRFK³
2
%DUERUD +HULFKRYi Y V~þDVQRVWL ãWXGHQWND URþQtND .(.$ ))8. VD Y VHSWHPEUL DNR
GREURYRQtþND]~þDVWQLODQDNRQIHUHQFLL($6$YR9LHGQLRLQDZRUNVKRSHS od vedením Chrisa
.QLJKWD D 0DUWLQD .DQRYVNpKR 7HQWR UR]KRYRU SRPRKOD QDKUD" D SUHStVD" GR MHKR DQJOLFNHM
verzie.
3
2Wi]N\VRPNOiGODYSRUDGtDNRV~WXXYHGHQp5R]KRYRUVRPSUHORåLODXSUDYLODDGRSOQLODR
poznámky.
4
ÒVWUHGQiRWi]NDYHG\RþORYHNX
146
GRVWD" VD GR LQãWLW~FLt D ]DþD" SUDFRYD" QD 3K' QDNRNR VRP ERO GRVWDWRþQH
NULWLFNêYRþLFHONRYHMãWUXNW~UHDQWURSROyJLH5
H.T.: .HG\ VWH ]DþDOL SUHGQiãD" QD 8QLYHUVLW\ RI (DVW /RQGRQ" $NR WR FHOp
]DþDOR"
C.K.:8(/"9SRULDGNXWDNåH/LRQHO6LPVNWRUêWDPYWRPþDVHSUHGQiãDOQD
VRFLROyJLL SRWRP þR VL PRMX 3K' SUiFX SUHþtWDO GUXKêNUiW ]LVWLO åH MH
kompatibilná s jeho teoretickou orientáciou, t.j. marxizmom.6 %RO YHPL
UR]UXãHQê D QD SUHGQiãNDFK QD VRFLROyJLL SUHGORåLO VYRMLP ãWXGHQWRP PRMX
teóriu. PRYHGDO PL åH WR EROR SUYêNUiW Y MHKR åLYRWH þR VD QD NRQFL F\NOX Y
FHOHMSUHGQiãNRYHMViOHR]YDODSODX]Y\ãHVWRãWXGHQWRYDGRGDOåHSUHGVDQLH
MH ]Y\NRP DE\ SRþDV YêXþE\ SUHSXNRO SRWOHVN .HåH KR SUiFD LQãSLURYDOD
uviedol samostatný kurz antropolóJLH ]DORåHQê QD PRMHM WHyULL „Origins of
Culture“NGHPDQDKRGLQXWêåGHQQHSUL]YDOUREL"VHPLQiUDOãtURNWREROL
GYH KRGLQ\ WêåGHQQH SRWRP HãWH YLDF Då ] WRKR EROL GYD GYRMVHPHVWUiOQH
NXU]\ D DVL SR GYRFK URNRFK VPH PDOL GRVWDWRN PDWHULiOX QD ]DORåenie
kompletného programu bakalárskeho štúdia antropológie. Lionel Sims našiel
DQWURSROyJD PHQRP 3DXO 9DOHQWLQH NWRUê QD XQLYHU]LWH Y WRP þDVH Xå
prednášal Európske štúdie.7 (ãWH V SiU DOãtPL VPH ]DORåLOL $QWKURSRORJ\
Subject Area, a prvý absolvent antroSROyJLHXQiVNRQþLOYURNX–1995.
H.T.:9þRPVDYSULQFtSHDQWURSROyJLDQD8QLYHUVLW\RI(DVW/RQGRQOtãLRG
iných katedier antropológie v Británii?
C.K.:1RSRYHGDOE\VRPåHY„joined up thinking“.83RGDPDP\VOHQLHE\
PDOR E\" VSRMLWp 7DNåH NH ãWXGHQW FKRGt QD NXU]\ SROLWLFNHM DQWURSROyJLH
SUtEX]HQVWYD ELRORJLFNHM DQWURSROyJLH D L PDO E\ E\" VFKRSQê SRVSiMD" VL
]QDORVWL ] WêFKWR UR]OLþQêFK SUHGPHWRY 6DPR]UHMPH åH WR SR]QDQLH MH
U{]QRURGpDãWXGHQWLE\VDQHPDOLXþL"SRFHOêþDVWRLVWpDOHWLHåE\WRQHPDOL
E\"]DWYRUHQpãNDWXN\VQHSRURYQDWHQêPMD]\NRPãSHFLILFNHMWHUPLQROyJLHY
NDåGHM ]iVXYNH 7DNåH DQWURSROyJLD YR YêFKRGQRP /RQGêQH MH MHGLQêP
miestom v Anglicku, kde študent, ktorého zaujíma biologická antropológia, ale
WLHå VRFLiOna/kultúrna/symbolická, sa naraz P{åH YHQRYD" RERP 0i N
dispozícii prednášky, ktoré obe tieto strany prelínajú.
âWXGHQWLSRWRPQHPXVLDY\QDNODGD"HQRUPQp~VLOLHQDWRDE\LPVDPRWQê
kurz vôbec dával zmysel. Tomuto problému sme sa na UEL osobitne venovali.
7LHå MH SUDYGRX åH QDSUtNODG H[WHUQt H[DPLQiWRUL NH VOHGXM~ ãWDQGDUG\
YêXþE\ V~ YHPL SUHNYDSHQt PLPRULDGQH Y\VRNRX ~URYRX ãWXGHQWRY D
SUtVQ\PL QiURNPL QD LFK YHGHQLH þL NODVLILNiFLX +RYRULD åH VD MHGQR]QDþQH
5.åLYRWRSLVQêP~GDMRPSR]UL]DþLDWRNUR]KRYRUX
6$NRMH]UHMPpPDU[L]PXVYEULWVNHMDQWURSROyJLLQHPiQLþVSRORþQpVPDU[L]PRP -leninizmom
vo východnej Európe.
73DXO9DOHQWLQHDEVROYRYDODQWURSROyJLXQD2[IRUGVNHM8QLYHU]LWH3RþDVSRE\WXYR9HQH]XHO e,
kde spoluzakladal antropologický výskumný inštitút, o.i. bol na dlhodobých antropologických
YêVNXPRFK Y $PD]yQLL 'QHV SDWUt PHG]L ãSLþNX DPD]RQLVWRY YHQXMH VD DM WHRUHWLFNHM
antropológii, aplikovanej antropológii, otázkam príbuzenstva, morálky a i.
8 „v spojitom myslení“
147
Y\URYQiPHNYDOLWHYêXþE\Y2[IRUGeþL Cambridge.91DGUXKHMVWUDQHV~YåG\
XGLYHQt Y\VRNRX PLHURX VSROXSUiFH PHG]L Y\XþXM~FLPL åH QLH VPH
RVWURYþHNPLEH]Y]iMRPQHMNRPXQLNiFLHDåHQDVHEDVDPêFKNODGLHPHY\VRNp
QiURN\3UHWRåHFtWLPHåHWRþRXþtPHGiYD]P\VHOVPH]DQLHWHQtVDPRWQRX
výuþERX SRYHGDO E\ VRP, åH Då ]D~EHQt D Y]iMRPQH UR]XPLHPH QDãLP
NXU]RP 2þLYLGQH VPH UR]GLHOQL DOH VOHGXMHPH MHGQX SDUDGLJPX NWRUi MH
GRVWDWRþQHãLURNiQDWRDE\SRMDODQDãHU{]QRURGp]iXMP\DWLHV~SUHSRMHQp
Je to spojité myslenie.
H.T.: $þRVDWêka výskumu?
C.K.: 1D EULWVNêFK XQLYHU]LWiFK MH GRV" QHREY\NOp DE\ ãWXGHQW SRþDV
SUHJUDGXiOQHKRãW~GLDURELOYêVNXP1D8(/SRþDVNDåGpKR10 semestra študent
UREt QHMDNê W\S YêVNXPX D GL]HUWiFLD Y WUH"RP URNX11 sa bez dlhodobého
YêVNXPX WLHå QH]DREtGH 7HQWR YêVNXP Pi YHN~ YiKX DM SUL XUþHQt
]iYHUHþQpKR KRGQRWHQLD $N VD ãWXGHQW RFLWQH QD KUDQLFL ]QiPN\ YåG\
SULKOLDGDPH QD MHKR YêVNXP N ]iYHUHþQHM SUiFL WDNåH YêVNXP Pi SUH QiV
výsadné postavenie.
H.T.: A „fieldtrips“?12
C.K.: Ach výlety! Tých organizujeme mQRKR '{YRG SUHþR VPH VD WDN
UR]KRGOL MH åH VL P\VOtPH åH VD DQWURSROyJLD QHGi QDXþL" YêOXþQH ] NQtK
6N~VHQRV" MH QHY\KQXWQi 7DNåH QDSUtNODG – NDåGi WUDGLþQi NXOW~UD Pi VYRMH
ULWXiO\SLHVQHKXGEXWDQHFU\WPXVDMHWRDEVRO~WQHN~þRYpSUHpodstatu tej
NRPXQLW\RWRPVDQHP{åHPHEDYL"jednoduchoQHPRåQRPD"NRPXQLWXEH]
ULWXiOX7DNåH]iåLWRNULWXiOXMHQLHþRRþRPQHP{åHPHOHQUR]SUiYD"PXVtPH
WR]DåL"
1DMXåQRPSREUHåt$QJOLFNDVDRGRKUiYDM~ULWXiO\RKDBonfire.137êåGQH
okolo piateho novembra stavajú vysoké hranice, a my spolu s našimi nástrojmipirátmi sme NDåGRURþQH V~þDV"RX YHNpKR VSULHYRGX 3DWUtPH DM GR PLHVWQHM
„Barro bonfire society“ V NWRURX VD NDåGRURþQH VWUHWiYDPH DM Y NRVWêPRYRP
prestrojení v kamennom kruhu v Awebury a v StoneheQJH SRþDV OHWQpKR
slnovratu.
Do Walesu chodíme so študentmi na eko-IDUPX6SRPRFRXPLHVWQ\FKXGt
NWRUtQLHþRYHGLDRS{YRGQêFKDPHULFNêFKWUDGtFLáFK]YOiã"RSUtURGQHMVDXQH
VLMXQDPLHVWHSRVWDYtPHD]DåLMHPHMX6DPR]UHMPHåHVLQLNWRQHSUHGVWDYuje,
9
9êURþQiVSUiYDH[WHUQêFKH[DPLQiWRURYYURNX]DUDGLOD8(/GRSUYHMSlWLFHQDMNYDOLWQHMãHM
YêXþE\DQWURSROyJLH
10
9êVNXP MH QD 8(/ LQWHJUiOQRX V~þDV"RX FHORVHPHVWUiOQHM YêXþE\ YUiWDQH VSlWQêFK Yl]LHE
SRþDVVHPLQiURY9êVWXS\YêVNXPXV~V~þDV"RX]iYHUHþQpKRKRGQRWHQLDNXU]X9êQLPNRXQLHV~
ani výskumy aplikované do praxe.
11
5R]XPHM Y URNX EDNDOiUVNHKR ãW~GLD 0DJLVWHUVNp ãW~GLXP MH YHQRYDQp SUHYDåQH WYRUEH
diplomovej práce.
12
9ãHWN\ YêVNXP\ ãWXGHQWL UHDOL]XM~ SRþDV VHPHVWUD DOH QD NRQFL NDåGpKR ãNROVNpKR URND
RUJDQL]XM~ ÄILHOGWULSV³ QLHþR DNR URþQtNRYp YêOHW\ VSROX V Y\XþXM~FLPL NWRUp RL NRQþLD
karnevalom.
13
Vatra, hranica.
148
åHMHWR~SOQHDXWHQWLFNpVPHVLGRV"YHGRPtWRKRåHWRQHPiQLþVSRORþQpVR
VHYHURDPHULFNRX ]iOHåLWRV"RX D åH YR :DOHVH MH WR YFHONX QHGiYQR VWYRUHQi
WUDGtFLD$MWDNMHWRSUHãWXGHQWRYYHPLG{OHåLWp–YHDVDSULWRPQDXþLDDNR
aj z kruhových tancov, bubnovania, bullroares14DPQRåVWYDLQêFKDNWLYtW
&HONRPQHGiYQRQiPQiãEOt]N\NROHJD-HURPH/HZLVVPDQåHONRX,QJULG
NWRUt SRþDV ãWUQiVWLFK URNRY URELOL YêVNXP Y ORYHFNR-]EHUDþVNêFK NXOW~UDFK Y
.RQJR %UD]DYLOOH SRQ~NOL MHGLQHþQp SLHVQH D LQLFLDþný rituál nazývaný
0DOOREL9OHVH]DQRYXYQRFLV~LQLFLRYDQtFKODSFLDVSLHYDM~FHåHQ\V~SUL
tomQHY\KQXWQp6SROXVDVQDåtPHQDXþL"SUHVQp]QHQLHWêFKWRSRO\IRQLFNêFK
piesní, a tento rituál replikujeme v lete.
H.T.: Spomínali ste bubnovanie...
C.K.: ÈQR PiPH VYRMX YODVWQ~ VNXSLQX VYRM U\WPXV VDPED EDQG þR MH
vynikajúce. Sambu aj tancujeme,15 NDåGê ãWYUWRN YHþHU PiPH QiFYLN\ ýR VD
týka „vystúpení“WLHVDVSUDYLGODGHM~DNRV~þDV"GHPRQãWUiFLt0\VOtPHVLåH
DQWURSROyJLDE\VDPDODVQDåL"QLHNWRUpYHFLDM]PHQL"3UHWRåHVLQHP\VOtPH
åH JOREiOQ\ NDSLWDOL]PXV *HRUJH : %XVK D LQp ]iOHåLWRVWL V~ SUH SODQpWX
SURVSHãQp FKRGtPH KUD" QD GHPRQãWUiFLH SURWL YRMQH D LQêP QHPLOêP MDYRP,
DNêP MH QDSUtNODG JOREiOQH RWHSRYDQLH DW 6SROX]DNODGDOL VPH ãLUãLX VLH"
samba skupín „Rytmy rezistencie“, ktoré tvoria jadro protikapitalistického
hnutia. Takéto skupiny sú samozrejme nielen v Británii, ale aj v Európe a
Amerike.16 Napríklad „Infernal Noise Brigade“]RKUiYDODSRGVWDWQ~UROXSRþDV
udalostí v Seatlli v QRYHPEULDERODLQãSLURYDQiGRYHNHMPLHU\DNFLDPL
QDãHM VNXSLQ\ Y $QJOLFNX M~QD ERO Y /RQGêQH YHNê NDUQHYDO SURWL
NDSLWDOL]PXQDGHVPH]DVWDYLOLFHOpFHQWUXPDRSl"ERORWRGRYHNHMPLHU\
ovplyvnené predchádzajúcimi karnevalovými poXOLþQêPLGHPRQãWUiFLDPLNGH
sme hrali a tancovali s našou skupinou.17
H.T.: 7R EROR GRV" GREUp 0RKOL E\ VPH VD, prosím, WHUD] EOLåãLH YHQRYD"
súvislostiam medzi úlohou antropológie a vývinom jej teoretického zázemia?
Mám na mysli tvarovanie predmetu výskumu tak, ako ho chápali hlavné
postavy britskej antropológie.
C.K.: +P P\VOtP åH MH QHPRåQp VSRPHQ~" OHQ EULWVN~ VWUDQX WRWLå
DQWURSROyJLDYRVYRMHMPRGHUQHMSRGREHEROD]DORåHQiY$PHULNH/HZLV+HQU\
Morganom. Morgan, ako je známe,ERO]DNODGDWHRPãW~Gia príbuzenstva, a tak
SRþQ~F URNPL PDO QD EULWVNêFK DQWURSROyJRY YHNê YSO\Y
14
%XOOURDUHU MH QiVWURM DXVWUiOVN\FK GRPRURGFRY SRXåtYDQê SUL LQLFLiFLL FKODSFRY Y\GiYDM~FL
špecificNê]YXNSULSRPtQDM~FLWRNNUYLPDWN\NWRUpYQtPDGLH"DYPDWHUQLFL
15
$å QD ]ULHGNDYp YêQLPN\ PXåL DM Y\XþXM~FL EXEQXM~ V SURIHVLRQiOQ\P GLULJHQWRP D åHQ\
WDQFXM~SRGYHGHQtPSURIHVLRQiOQHMWDQHþQLFHSUHVWtåQHMORQGêQVNHMVDPEDVNXSLQ\
16
T.j. Prof. Chris Knight patrí medzi antropológov, ktorí spolupracujú s britskými, európskymi aj
DPHULFNêPLÄGLVLGHQWPL³WDNRGERUQêPLUDGDPLDNRDMDNWtYQRX~þDV "RX
17
3ROtFLD PDOD VDPED VNXSLQ\ Y OiVNH QDNRNR NH VSROXRUJDQL]RYDOL GHPRQãWUiFLH WYRULOL
pravidelný KOXþQê U\WPXV WDP NGH NRQþLO ]YXN MHGQHM VNXSLQ\ GROLHKDO ]YXN DOãHM NWRUê ERO
YHQWLORP SUH GHãWUXNþQp FKXWH QLHNWRUêFK MHGQRWOLYFRY OHER VD WDN Y\WDQFRYDOL åH QHSRWUHERYDOL
UR]EtMD"YêNODG\
149
Lubbock, Tylor,... a, samozrejme,)UD]HUY\FKiG]DOL]WRKRåHDQWURSROyJLDVD
]DREHUiWêPþRWR]QDPHQiE\"þORYHNRP$NHVDLFKQLHNWRVSêWDOQDþRWR
celp MH RGSRYHGDOL åH DNR WR P\VOtWH åH QDþR WR MH" -H WR RVYLHWHQLH MH WR R
inteligencii a porozumení samým sebe...
Po prvej svetovej vojne sa však kládli celkom iné otázky, a síce,åHQDþRMH
DQWURSROyJLD D SUHþR E\ VPH QD X PDOL PtD" SHQLD]H 1HVN{U sa stalo
HYLGHQWQêPåHH[LVWXMHG{YRGIXQNFLRXDQWURSROyJLHERORR.i.YHGLH"SRUDGL"
SROLFDMWRP YRMDNRP D NRORQLiOQ\P DXWRULWiP ]YOiã" Y $IULNH DNR Y\XåL" D
NRQWURORYD" „divochov“ V þR QDMPHQãtP SRþWRP JXOLHN 3UHWRåH, samozrejme,
NHQHUR]XPLHWHþRWDPUREtWHVNRQþtWHY\VWULHDYDQtPDãSLQHQtPsi rúk.
$N PiWH DQWURSROyJD GRNiåHWH OHSãLH PDQLSXORYD" PLHVWQX NXOW~UX YLHWH
QiMV"MHMVODEpPLHVWDXGHOL"YêVDGQpSULYLOpJLiQLHNWRUêPMHGQRWOLYFRPXUREL"
ãpIPLWêFKNWRUtPRåQRQLPLQLNG\QHEROLDPôåHWHSDQRYD"FH]QLFK, a to sa
QD]êYDOR IXQNFLRQDOL]PRP )XQNFLRQDOL]PXV ]QDPHQi YHGLH" SRUR]XPLH"
WRPX DNp Pi VSRORþQRV" IXQNFLH DE\ VD GDOD NRQWURORYD" ]YRQND -H FHONRP
H[SOLFLWQp åH VD toto Y{EHF QHKDQELOL SRYHGD" QDKODV 5DGFOLIIH-Brown a
BronisODZ0DOLQRZVNLYHPL]UHWHQHRGSRYHGDOLQDRWi]NXDNê]P\VHOPiWR
þRFKFHOL/HZLV+HQU\0RUJDQ%DFKKRIHQ)UD]HU–QLHNDPtV"DSRUR]XPLH"
Yê]QDPXXGVNêFKYt]LtPêWRYDQiGHMt$NêåHWRPi]P\VHO".RKR]DXMtPD
Yê]QDP"0\LFKSRWUHEXMHPHNRQWURORYD" – o tom bol funkcionalizmus.
ýLåHIXQNFLRQDOL]PXVVDQLMDNR]YOiã"QH]DREHUDOSRGVWDWQêPLWHRUHWLFNêPL
RWi]NDPL1HERORSUH]DXMtPDYp]LV"RYD"þRWR]QDPHQiE\"þORYHNRPDGD"
VLWRGRV~YLVXVU{]Q\PLNXOW~UDPLKDGD"þLH[LVWXMHQHMDNêVS{VRESUHNladu
PHG]L NXOW~UDPL 8å Y{EHF QHEROR Y LFK ]iXMPH ]DVDGL" DQWURSROyJLX GR MHM
širšieho kontextu v zmysle vzniku jazyka, kultúry, histórie a prehistórie,
SUHSRML" SR]QDWN\ ] DUFKHROyJLH ELROyJLH QiERåHQVWYD V\PEROLFNHM NXOW~U\
7DNåHPiPHMHGQXPRQRJUDILXRWHMWRNXOW~UHWHGDVS{VREDNRNRQWURORYD"W~WR
NXOW~UX WX PiPH DOãLX PRQRJUDILX D SRWRP QD FHONRP LQHM SROLþNH Y
NQLåQLFL ]DV DOãLD YãDN NRORQLiOQD DGPLQLVWUDWtYD SRWUHERYDOD QDUiED" YåG\
iba s jednou kultúrou naraz. Samozrejme, antropológovia boli niekedy omnoho
OHSãt D SRWUHERYDOL VD Y\PDQL" ] WHMWR PDQLSXOiFLH WDNåH Y PRQRJUDILiFK
QiMGHPH YHD NUiVQ\FK YHFt &HONRYê UiPHF WHMWR SUiFH ERO YãDN SULHKDGQRX
V~þDV"RX DJHQG\ Y\XåtYDQLD D QDGYOiG\ 5DGFOLIIH-Brown vyhlásil, aby sme
pomohli divocKRP SULVS{VREL" VD VNXWRþQRVWL åH ELHO\ PXå RNXSXMH LFK
krajinu. Antropológia je na to.
H.T.: To takto presne povedal?
C.K.: Áno. Povedal: „BLHO\ PXå REVDGLO LFK NUDMLQX MH WDP NRQIOLNW D EXGH
QDMOHSãLH NH S{YRGQt RE\YDWHOLD SRFKRSLD åH QHP{åX Y\KUD", a bude
QDMOHSãLH DN LP SRP{åHPH VD þR QDMUêFKOHMãLH SULVS{VREL" QRYHM VNXWRþQRVWL
t.j. RNXSiFLL LFK NUDMLQ\ $ EXGH QDMOHSãLH NH QHEXGHPH SUHGVWLHUD" QHMDN~
URYQRFHQQRV"OHERWRE\VS{VRELOROHQDOãLHSUREOpP\“
H.T.:1HGLDORVDQLHþRSRGREQpDMSUed prvou svetovou vojnou?
C.K.: Nie. Myslím tým kolonialistov, ktorí, samozrejme,Y\XåtYDOLPLHVWQ\FK
ale je viacero dokladov o citlivom a inteligentnom prístupe tých, ktorí
150
SRFKRSLOL DNp REURYVNp KRGQRW\ QLþLD 1DSUtNODG 5DWWUD\ Pedzi Ašantami v
západnej Afrike alebo policajt a obchodník Spencer a Guillen, ktorí napísali
HWQRJUDILX R $XVWUiOLL 9lþãLQD DQWURSROyJLH SUHG SUYRX VYHWRYRX vojnou bola
produkovaná obchodníkmi, misionármi, koloniálnymi oficiermi a boli medzi
nimi mnohí inteligentní, ktorí sa o miestnu kultúru naozaj zaujímali.
1HMHVWYRYDOR WHGD V\VWHPDWLFNp VSRDKQXWLH VD NRORQLiOQ\FK DXWRUtW QD vrstvu
XGtNWRUêFKzamestnanímERORVOLHGL"YPLHVWQHMNXOW~UH)XQNFLRQDOL]PXVERO
DNR Yê]YHGQi VOXåED 5DGFOLIIH-Brown, Malinowski, Evans-Pritchard – si boli
YHGRPtPRåQRE\VRPQHSRXåLOWDNVLOQêYêUD]QRV~þDV"RXHWRVXERORSUHMV"
WHVWRP ORDMiOQRVWL SUHG WêP DNR RGLãOL QD YêVNXP PXVHOR E\" LVWp åH VD
nezvrtnú na stranu miestnych. Skôr ako dostali povolenie a financovanie,
museli naozaj GRNi]DVYRMXVSROXSDWULþQRV"VNRORQLiOQ\PUHåLPRP
9 WRPWR VD SRGD PD DQWURSROyJLD ]PHQLOD LED NR]PHWLFN\ -HGQR]QDþQH
antropológ nesmie „switch sides“, „go native“18QLHMHYiPGRYROHQpSUHMV"QD
VWUDQX PLHVWQ\FK XGt, napríklad proti pozíciám UN, alebo názoru iných
globálnych autorít.
H.T.:+RFLXåQHH[LVWXMHGDQiNROyQLD
C.K.: Iste, technicky to nie je kolónia, ale napríklad G.W. Bush, takzvané
Spojené národy, sú len inou formou kolonializmu, a všetky tie takzvané „Aid
Agencies“.19 Hovoria: „PRPHUR]YtMD"Y\VWHUR]YRMRYpNUDMLQ\Y\QHP{åHWH
YHGLH", DNR VD VWD" UR]YLQXWêP åLMHWH Y FKXGREH,“ DM NH P{åX åL" DNR NUiOL
$NR+DG]DWtåLM~DNRNUiOLEDSRYHGDOE\VRPåHOHSãtPåLYRWRPQHåNUiOL
SRNLD VD GR WRKR QH]DPLHãDM~ XGLD ]YRQND 1HPDM~ åLDGQH peniaze, a sú
QDMERKDWãtXGLDQDVYHWH.HE\VWHPDOLYHDSHD]tEROLPLOLRQiURPDPRKOLVL
N~SL"YRQêþDVþRE\VWHãOLUREL"",GHWHSRRYD"QLH"$QHMGHWHSRRYD"OHQ
QD WêåGH DOH QD FHOê URN åH" $ WR MH SUHVQH WR þR URELD +DG]D QDMERKDWãt
XGLD QD VYHWH $ P\ VD LFK VQDåtPH SUHVYHGþL" DE\ ]DYUKOL VYRMH NUiRYVNp
SULYLOpJLi D G{VWRMQRV" NGH MH NDåGê PHG]L QLPL NUiRP þL NUiRYQRX D
povieme im, „nie, vy ste chudáci,“ a chudákmi ich spravíme. Akonáhle príjmu
VS{VRE åLYRWD ELHOHKR þORYHND SRWRP ]LVWLD þR MH R]DMVWQi FKXGRED åHQ\ VD
VWiYDM~SURVWLW~WNDPLPODGtPXåLSUHGiYDM~GURJ\DåLYLDVDRGSDGNDPL
H.T.:0RKOLE\VWHSURVtPSRYHGD"YLDFRDJHQGH%URQLVODZD0DOLQRYVNpKR"
C.K.:0DOLQRZVNLLVWHEROYHPL]iVDGRYê%ROQDSURVWRSUHVYHGþHQý o tom,
åHQDMKRUãLHPRåQp]ORE\EROIHPLQL]PXV–SRGDQHKRE\QDVWDOQHXYHULWHQH
KUR]QêFKDRVNWRUêE\]QLþLOURGLQX5RGLQRXQHPDOQDP\VOL+DG]DþL&DQHOD
mal na mysli nukleárnu rodinu stredných vrstiev,20 NGH Pi PXå SUiYR PD"
MHGQXåHQXDWiPiE\"VQtP0LPRFKRGRPQLNWRQLNG\QHWYUGLODQH]DYiKDO
E\ DQL QD FKYtX åH 0DOLQRZVNL ERO Y VNXWRþQRVWL PRQRJDPQê XGLD E\ VD
VPLDOL.DåGêWLHSUtKRG\SR]QiDQLHMHSRWUHEQp]DFKiG]D"GRSRGUREQRVWt
„0RQRJDPLD MH Wi QDMG{OHåLWHMãLD DEVRO~WQH QDMSRVYätnejšia hodnota. Bez
nej by celá civilizácia skolabovala.“ Samozrejme, tým mal na mysli monogamiu
SUHåHQ\QHPRKROSRYHGD"åHSUHPXåRYQLHDOHWREROR]UHMPp]MHKRSUDNWtN
WDNåH WX PiPH RþLYLGQê SDUDGR[ 5RELO YêVNXP QD 7UREULDQGRFK NGH
monogamia nLH MH Y åLDGQRP SUtSDGH URYQDNR DNR Y PQRKêFK LQêFK
PDWULOLQHiUQ\FKVSRORþQRVWLDFKþRQH]QDPHQiåHVDVWUHWiYDM~GtQRP-dánom;
PDM~GRV"SHYQp]iYl]N\
6NUiWND QD 7UREULDGVNêFK RVWURYRFK Y PDWULOLQHiUQHM VSRORþQRVWL åHQ\
WUiYLDYHDþDVXVNUiãRYDQtPD]GRNRQDRYDQtPVDYVS{VRERFKDNRE\"VH[L
9 SULQFtSH VD Y]"DKXM~ N EUDWRP QLH N PDQåHORYL 0DQåHO MH ] IRUPiOQHKR
KDGLVND FXG]LQHF D EUDWVNR-VHVWHUVNi VROLGDULWD MH YHPL VLOQi 1D
7UREULDQGRFK VD GHMH YHD VH[X ]YOiã" Y þDVH VSOQX 0DOLQRZVNL R WHjto
SHULRGLFLWH Y VH[XiOQRP åLYRWH StãH åH ]D VSOQX VD FKODSFL D GLHYþDWi Y
PHVDþQRPVYLWHQDMU{]QHMãtPLVS{VREPLPLOXM~D]DQRYXVDNDåGêREiYDY\MV"
YRQ OHER YH V~ WDP GXFKRYLD 3HULRGLFNp QDUDVWDQLH D XE~GDQLH HURWLFNpKR
åLYRWDNXOPLQXMHNDåGêVSOQNHVLVYRMíPVS{VRERPXåtYDM~PHGRYpWêåGQH21
VOiYQRVWL~ERVWt
7DNåH, samozrejme, XGLD VL W~WR NQLKX SUHþtWDOL The Sexual Life of
Savages.22 -H WR ~åDVQi KiGDP QDMOHSãLD NQLKD QDStVDQi R VH[XiOQHM VORERGH
Y{EHFSUHþtWDMWHVLMXMHY\QLNDM~FDSUHWRåHMHNRQNUpWQD2þLYLGQHVLWêFKXGt
]DPLORYDO0{åeWHWRYLGLH"QDIRWRJUDILiFKDNRMHYWRPQDMKRU~FHMãRPSRþDVt
]DãQXURYDQê Då SR NUN V NUDYDWNRX REOHNRP D NDEiWLNRP D RNROR QHKR
PQRåVWYR XYRQHQêFK QDKêFK åLHQ QR RþLYLGQH PX EROR GREUH -HKR NQiha,
ktorú sám nazval 6H[XiOQ\ åLYRW GLYRFKRY bola po vydaní v polovici
GYDGVLDW\FKURNRYSUHGiYDQiDNRþHUVWYpNROiþH%RORWRREGRELHURNRY–
o.i.URNRYVH[XiOQHKRRVORERGHQLDUXVNHMUHYRO~FLHIHPLQL]PXVXIUDåHWLHND
i tak to bola dokonalá kniha sama o sebe. Samozrejme, feministickí radikáli si
SRYHGDOLWRMH~åDVQp0DOLQRZVNLMHMHGQêP]QiV
7LHå :LOKHOP 5HLFK Y 1HPHFNX NRPXQLVWD NWRUê UHEHORYDO SURWL
SRþLDWNRPVWDOLQL]PXVH[XiOQHPX~WODNXUR]YLQXOIUHXGLiQVNXSV\FKROyJLXGR
jej marxistickej podoby. Hlavným zdrojom bola pre neho Malinowského
etnografia. Wilhelm Reich bol prorokom sexuálneho oslobodenia v komunizme
VN{UQHåWR6WDOLQVFKRYDOSRGSRNULHYNX
1RD0DOLQRZVNLEROY\GHVHQêSUHWRåHWRWRY{EHFQHPDOY~P\VOH3UXGNR
ustúpil D Y\KOiVLO XRP Y (XUySH ]YOiã" Y %ULWiQLL åH QLNWR E\ QHPDO
]DSRFK\ERYD" åH LQGLYLGXiOQH PDQåHOVWYR D URGLQD EROD MH D QDYåG\ RVWDQH
základom všetkej sporiadanosti XGVWYD 1DSULHN WRPX þR QDStVDO Y NQLKH R
7UREULDQGRFKWYUGLOåHQLþLQpDNRQXNOeárna rodina neexistovalo.
H.T.:$NRGLVNXVLDYDQWURSROyJLLSRWRPWRQHXYHULWHQRPY\KOiVHQtSUHELHKDOD
18
21
6WD"VDDNRE\þOHQRPãWXGRYDQHMVSRORþQRVWL
Agentúry pomoci, rozvoja.
20
'LVNXVLD R RKUR]HQt QXNOHiUQHM URGLQ\ LQêPL IRUPDPL VSROXåLWLD XGt Y EULWVNRP SDUODPHQWH
prebieha dodnes.
19
151
3{YRGQp]QHQLHÄ(YHU\IXOOPRRQLVDNLQGRIKRQH\PRRQ³0HGRYpWêåGQHVDYDQJOLþWLQH
nazývajú honey moon.
22
V anglickomMD]\NXMHWiWR0DOLQRZVNpKRNQLKDGRVWXSQiDMQD6ORYHQVNXYþLDVWNRYHMNQLåQLFL
Kat. etn. a kult. antropológie, FFUK, Bratislava.
152
DOHM"
C.K.: =DþLDWNRP URNRY ERO QD UR]KRYRU GR UR]KODVX SR]YDQê 0DOLQRZVNL
spolu s Robertom Briffaultom. Napísal knihu The Mothers (Matky),
trojzvl]NRYpGLHORRPDWULDUFKiWHQLHþRQDVS{VREDNWXDOL]RYDQHMYHU]LH/HZLV
Henry Morgana. Bola to svojíP VS{VRERP YHGHFNi SUiFD ]DORåHQi QD
informáciách od rôznych misionárov, hoci Briffault bol starosvetský antropológ
v kresle.23,WDNGRV"SUHVYHGþLYRXNi]DOåHPDWULOLQHirny klan bol dominantnou
inštitúciou, ktorá predchádzala patrilokálnej rodine, a tým aj nukleárnej rodine.
5REHUW %ULIIDXOW VL P\VOHO åH 0DOLQRZVNpKR DUJXPHQW\ SRGRSLHUDOL MHKR
WHyULX QDNRNR QD 7UREULDQGVNêFK RVWURYRFK V~ PDWULOLQHiUQH klany. V
UR]KODVRYRPUR]KRYRUHVDYãDN0DOLQRZVNLY\MDGULOåH~ORKRXDQWURSROyJDMH
QLHOHQRStVD"VNXWRþQRV"DOH]DEDOL"IDNW\VS{VRERPNWRUêMHPUDYRSRþHVWQê
3UHWRåH ~ORKD DQWURSROyJD MH E\" VYHWVNêP ND]RP PiPH ND]RY NWRUt
dohliadajú na mravy v sSRORþQRVWL D DQWURSROyJPXVtGD"VYHWVNpSRåHKQDQLH
inštitúciámNWRUpVLNUHV"DQVNiFLUNHYYiåL7DNåHWDNDNRE\ND]SRYHGDOåH
to je BRåt]iNRQåHåHQDMHYRþLPXåRYLPRQRJDPQiDQWURSROyJE\SRYHGDO
åHMHWRSULURG]HQê]iNRQDOHERåHMHWR]iNRQ platný v celej histórii. A jedna z
YHFt NWRUi VD PL QD WRP FHORP SiþL QDMYLDF, MH NH SRYHGDO åH Y{EHF
SUHGVWDYDåHE\VPHPRKOLWHRUHWLFN\SULSXVWL"åHE\VDåHQ\VSRORþQHVWDUDOLR
GLH"DåHE\GLH"DPDORYLDFDNRMHGQXPDWNX24 by spôsobila takú poKURPXåH
RSURWL WRPX E\ EROL KU{]\ IUDQF~]VNHM UHYRO~FLH D KU{]\ ERãHYL]PX QLþtP
3UHWR MH MHKR YHGHFNRX ~ORKRX XþL" XGt åH LQGLYLGXiOQH PDWHUVWYR D
LQGLYLGXiOQDURGLQDYåG\ERODMHDYåG\RVWDQH]iNODGRPVSRORþQRVWL
H.T.: Aké mal Malinowski dôvody k tomu, aby dával takéto vyhlásenia?
C.K.: 3UHþR WRWR URELO" 3UHWRåH ERO V~þDV"RX ]ULDGHQLD R VD RSLHUDO D WLHWR
XVWDQRYL]QHVDY%ULWiQLLREiYDOLUHYRO~FLH9WRPþDVHUHYRO~FLDNORSDODQDich
GYHUH0DOLQRZVNLSRYHGDOåHSUHGSUYRXVYHWRYRXYRMQRXVPe sa všetci cítili
EH]SHþQH3RGVORYRPsme, ako Bush, myslel cirkev, štát, politikov – my všetci,
sme sa FtWLOLEH]SHþQH„$]YOiã"EH]SHþQHVPHVDFtWLOLY$QJOLFNX,“ hoci bol
3ROLDNKRYRULO]D$QJOLþDQRY%ULWVNpLPSpULXPERORQDMYlþãLHQDVYHWH
A ak VD QLHNWR ]PLHQLO R QHMDNRP GRPRURGRP NPHQL Y $IULNH åH PDM~
NROHNWtYQHURGLþRYVWYRDOHERVH[XiOQ\NRPXQL]PXVQLMDNRWREULWVNpLPSpULXP
QHRKUR]RYDOR -HGQRGXFKR WDNpWR ]LVWHQLD VO~åLOL DNR G{ND] WRKR NDP Då
evolúcia postúpila. Tam máme divochov s ich NROHNWtYQ\PURGLþRYVWYRPþRMH
RþLYLGQHGUXK]ORþLQXYHDQLOHQQHYHGLDUR]OtãL"PDWNXDPDWNXV~WDNSURVWt
ani nemajú na iné SRPHQRYDQLH V~ WR RþLYLGQH GLYRVL 6NXWRþQRV" åH P\
máme monogamiu, XND]XMH DNR DOHNR VPH SRNURþLOL 7DNåH Y SRGVWDWH MH
GREUpXND]RYD"GLYRãVWYROHERRWRY\SXNOHMãLHS{VREtQDãDFLYLOL]iFLD
Po prvej svetovej vojne – ruská revolúcia bola na západe vnímaná ako
23
Ä$UPFKDLUDQWKURSRORJLVW³DQWURSROyJYNUHVOHMHW]YNQLåQLþQêDQWURSROyJWMEH]GOKRGREpKR
terénneho výskumu.
24
V maWULOLQHiUQ\FKVSRORþQRVWLDFKGHWLVHVWLHUQD]êYDM~YãHWN\PDWNDPLVHVWU\RVORYXM~YãHWN\
svoje deti navzájom ako vlastné.
153
REURYVNiLQãSLUiFLDDYt]LDRVORERGHQLDSUHSUDFXM~FHWULHG\SUHåHQ\– sme
na západe neboli svedkami stalinistických hrôz. V celej Európe sa v politickom
NYDVHQt GLDOL SRþHWQp GHPRQãWUiFLH SURWL YRMQH EXG~FHM YRMQH SDWULDUFKiWX
SURWLNRORQLDOL]PXDSRGREQH$WHUD]SRSUYêNUiWWRQHY\]HUDORåHE\EULWVNp
LPSpULXPERORVWDELOQpDQLPDQåHOVWYRDQLURGLQDVtredné triedy boli akoby na
konci svojej histórie. Naraz.
$0DOLQRZVNLSRYHGDOåHQLHOHQYVSRORþHQVNRPåLYRWHQLHOHQYSROLWLNH
HNRQRPLNHDNRORQLDOL]PHQiMGHPHQHEH]SHþLHUR]NODGXDOHRKUR]HQtVPHDMY
našich vlastných domovoch. Myslel tým feminizmus. „I v mojom vlastnom
dome sa cítim ohrozený.“25 1Xå MD QLH VRP SUHNYDSHQê SUHWRåH GYRMLWê
ãWDQGDUG Y VH[H QLH MH YHPL RKDGXSOQê YRþL åHQiP IHPLQLVWNiP VD WR
SRFKRSLWHQH QHSiþL D SêWDM~ VD SUHþR QHPiPH MHGQR SUDYLGOR SUH REH
pohlavia? Malinowski bol touto myšlienkou GRV"Y\SODãHQê]DVHED]DVYRMX
WULHGX WDN VD WR UR]KRGRO XNRQþL" Y\KOiVHQtP åH P\ PiPH ]RGSRYHGQRV" ]D
]DVWDYHQLH UHYRO~FLH ]RVW~SPH QLåãLH D QDWXUDOL]XMPH PRGHUQ~ EXUåRi]QX
rodinu.
1DWXUDOL]RYDOGRND]RYDQtPåHWiWRURGLQDMHåLYRþtãQDSULPLWtYQDUtPVND
PRGHUQi URGLQD XGVNi URGLQD 0LPRFKRGRP SRXåLO GiWD ItQVNHKR HWQROyJD
:HVWHUPDUFND NWRUê WYUGLO WDNp EL]DUQRVWL DNRåH åLYRþtãQD URGLQD MH
monogamná – VDPR]UHMPH QLHNWRUp YWiN\ PRåQR DOEDWURV\ – D WHGD XGLD VD
WLHåY\YLQXOLk monogamnej rodine, preto je prirodzená.
H.T.:ýRVDDOHMGLDORYDQWURSROyJLLSR0DOLQRZVNRP"
C.K.: Po Malinowskom bol funkcionalizmus v antropologických textoch vo
YHNHM PLHUH ]DVW~SHQê GR L URNRY 9 $PHULNH WR EROR, samozrejme,
odlišné, tam mali difuzionizmus a školu .XOW~UD D RVREQRV Tieto rozdiely
Y\SOêYDOL MHGQRGXFKR ] WRKR åH NH PiWH åLM~FX NXOW~UX NWRU~ SRWUHEXMHWH
]QLþL"SRXåLMHWHIXQNFLRQDOL]PXV$NVWHXåNXOW~UX]QLþLOLDPiWH]iXMHPRWR
aké to bolo predtým, nechcete funkcionaOL]PXV SUHWRåH DNêåH PiPH G{YRG
PDQLSXORYD"GRPRURGFRYNHVDXåQDFKiG]DM~YUH]HUYiFLách. Zaujímate sa o
U{]QH VWDURåLWQRVWL RGNLD VD Y]DOL DNp PDM~ PêW\ þR MH SUH QH VSRORþQp
venujete sa hlineným výrobkom, archeológii..., þLåH Y $PHULNH ERO
difuzLRQL]PXV $OH Y $QJOLFNX DIULFNp NXOW~U\ EROL SULåLYp ]GUDYp D NOiGOL
odpor. Tu ste nepotrebovali difuzionizmus, ale funkcionalizmus.
3RWRP VD GLDOL U{]QH YHFL DOH P\VOtP åH SUH KODYQê YêYRM ERO SRGVWDWQê
štrukturalizmus, t.j. Claude Lévi-Strauss a niekRNRLQêFKYSO\YQêFKRVREQRVWt
Povedal by som to takto: po druhej svetovej vojne, spolu s koloniálnou
UHYRO~FLRX NH VD LVWêP VS{VRERP NROyQLH RVORERGLOL SUHãOL VSRG SULDPHM
NRQWURO\SRGQHSULDPXNRQWUROX3ULHNRQRPLFNRPY\XåtYDQtDQWURSROyJQLHMH
natRNRSRWUHEQêOHERNRQWURODVDGHMHSURVWUHGQtFWYRPEiQN
$QWURSROyJRYLDVDWURFKXREiYDOLåHSUtGXRPLHVWDDVSRþLDWNXWRY\]HUDOR
åH VD ]DEO\VOR QD QiYUDW N YHNHM WHyULL SUHþR WX VPH þR WR ]QDPHQi E\"
25
'R ~YRG]RYLHN GiYDP ~VHN\ NH .QLKJW FLWRYDO RVREX R NWRUHM KRYRUt QDSUtNODG Y WRPWR
prípade Malinowského.
154
þORYHNRP DNp MH QDãH PLHVWR Y SUtURGH DNê MH ]P\VHO åLYRWD PLQXORV"
V~þDVQRV"EXG~FQRV"&KYtXWRY\]HUDORåHVDYUiWLPHNWpPDPVWRURþLD
Toto sa dialo tak v 40. rokoch, Lévi-Strauss napísal Základné štruktúry
príbuzenstva v roku 1949, a okolo roku 1961–1962 EROL SUHORåHQp GR
DQJOLþWLQ\Túto svoju prvú zásadnú prácu venoval Lewis Henry Morganovi. To
ERO ]QDN åH VD FKFHO YUiWL" RG RWi]RN NRORQLiOQ\FK ]iXMPRY N QLHNWRUêP
zásadným otázkam.
3UH EOLåãLH V~YLVORVWL E\ VRP SRXåLO GLDOHNWLNX * : ) +HJHOD D WêP
nemám na mysli vedu, tá to nerobí, ale ideológiu, ktorá prechádza faktami a ide
cez extrémy – je ako rôzne módy, raz máte krátke a nasledujúci rok zase dlhé
VXNQH)XQNFLRQDOL]PXVERORSULEOtåHQtVDNPLHVWQHMNRPXQLWHDSRGPLHQNDP
v tejto jednej komunite a vo všetkom videl nejakú vnútornú funkciu. Lévi6WUDXVV VL SRYHGDO SUHþR E\ VPH WR QHPDOL GD" YãHWNR GRKURPDG\ SUHþR
QHP\VOLH" VSRMLWR" 7DNåH /pYL-Strauss je ako Boh, ktorý sa pozerá na svoje
dielo, planétu. Subjektivita Lévi-Straussa je BRåLD QLNG\ QLH SRKDG þORYHND
osoby, ale širokánske my, a významy nikdy nie sú medzi mnou a tebou, nikdy
tam nie je intersubjektivita a reflexivita. Léviho-6WUDXVVD QHYLGLH" MH SUtOLã
YHNê3RXåLMHPLQ~PHWDIRUX– lietajúcim kobercom sa presúva od kultúry ku
kultúre a nachádza významy –PRåQRWR nie je správne slovo – ale symbolické
spojenia medzi všetkými rozdielnymi kultúrami. Presný opak funkcionalizmu.
Funkcionalisti zachádzali do extrémov. Znova spomeniem Malinowského:
SUHGWêPQHåãLHOQDYêVNXPStVDORDXVWUiOVNRPWRWHPL]PH1RDWDPPXåL a
åHQ\YHDVNiþXDWDQFXM~0DOLQRZVNLYWRPYLGHOIXQNFLXSUHWRåHNHVNiþX
MHWRGREUpFYLþHQLHDNHMHWRGREUêFYLNPXVtãXVLORYQHMãLHSUDFRYD"7DNåH
ho nezaujímal význam, rituál je jednoducho funkcia, skackanie okolo, to je
MHGQR DNp DM NH P{åX SUHGVWLHUD" åH V~ NHQJXU\ MH WR FYLþHQLH
)XQNFLRQDOL]PXV LQNOLQRYDO N HOLPLQiFLL YQ~WRUQpKR SRKDGX DOHER DN FKFHWH
HPLFSUtVWXSXQDSUtNODGR]DMVWQpGHWDLO\PêWRYQHPRKOLE\"IXQNFLRQDOLVWLFNRX
SDUDGLJPRX RFHQHQp 0êWXV MH WX DNR GLH"D þLQX SUHGSRNODGDOL åH PêWXV MH
knihou pravidiel na ustanovenie morálky miestnej kultúry. To je nezmysel. Ak
VDSR]ULHWHQDPêWXVQiMGHWHSRUXãRYDQLHYãHWNêFKPRåQêFKSUDYLGLHO0êW\V~
plné incestov, kanibalizmov a bRK YLH þRKR 1HPRKOL SUHGVD QDYiG]D" QD
]ORþLQ ] WRKR VD IXQNFLRQDOL]PXV QHYHGHO Y\PRWD", a tak podstatné detaily
mýtov jednoducho zmizli vo funkcionalistickom rámci.
Preto sa Lévi-Strauss na jednej strane zaujímal o medzikultúrne štúdie na
FHOHM SODQpWH D QD VWUDQH GUXKHM ]YOiã" R P\VH )XQNFLRQDOL]mus je prísne
Y]DWp EHKDYLRXUL]PXV )XQNFLRQDOL]PXV VD SRYLHP WR PRåQR SULWYUGR Y
SRGVWDWH VQDåLO NRQWURORYD" XGVNp VSUiYDQLH D WDN NRQWURORYD" P\VOHQLH
7DNåH YåG\ WDP EROL SUHGSRNODG\ åH P\VH MH NRQWURORYDWHQi WR EROR
V~þDV"RXNRORQLDOLVWLFNHMGRktríny.
Lévi-6WUDXVV MH QD SUHVQH RSDþQHM VWUDQH 3UH QHKR MH P\VH ]GURMRP
YãHWNêFK ãWUXNW~U D SUHWRåH XGLD PDM~ MD]\N P\WROyJLX ãWUXNWXURYDQp
príbuzenstvo, rituály, BRKDD]YLHUDWiQLHDSUHWRåH„RGSRYHGHPXVtPHKDGD"
YXGVNHMP\VOL“MHV~þDV"RXY\VYHWOHQLDåHXGVNiP\VHMHUDGLNiOQHRGOLãQi
155
RG åLYRþtãQHM „XGVNi P\VH PXVt E\" DNR KUDQLþQê ]iEOHVN NWRUê VD VWDO
SRþDVHYRO~FLHNHVPHGRVWDOLP\VHNWRUiMHGLJLWiOQDELQiUQDDNRSRþtWDþ
DNR SURWLNODG DNHMNRYHN LQHM ]YLHUDFHM P\VOH.“ TDNåH MHKR DJHQGRX EROR
]PDSRYD" P\VH REMDYL" MX D QDþUWQ~" GHWDLO\ 1H]DXMtPD KR YãDN
LQGLYLGXiOQD P\VH DOH P\VH GUXKX GUXK PHWD-P\VOH $NR ]LVWtPH åH WR MH
SUiYH P\VH" -H WR YHPL "DåNp QDNRNR NH VL YãtPDWH DNêNRYHN SUHMDY Y
správaní, napríklDGREFKiG]DQLHVYRNU\DOHERVWDURVWOLYRV"RGLH"DþLVH[XiOQH
VSUiYDQLHDNRYLHWHåHWLHWRY]"DK\V~ãWUXNWúURYDQpP\VRX"
9SRULDGNXDOHþRDNE\VPHSRYHGDOLåHWLHWRãWUXNW~U\V~RYSO\YRYDQp
materiálnymi faktormi, demografiou, ekonomikou,... þLåH P{åH WDP E\" þDV"
VSUiYDQLDRYSO\YRYDQiYRQNDMãtPLþLQLWHPLDþDV"PHQWiOQ\PLþLQLWHPL$OH
DN MH WR YãHWNR SRPLHãDQp QHP{åHWH GRVWD" MDVQê REUD] P\VOH $ WDN Y
Základných štruktúrachSULãLHON]iYHURPåH]iNODGQêPPHQWiOQ\PSULQFtSRP
za príbuzenstvom ERO SULQFtS UHFLSURFLW\ YêPHQ\ D åH „XGVNi P\VH MH
ELQiUQDDSUHWREXGHUR]GHRYD"åHQ\QDVHVWU\DPDQåHON\DPXåRYQDEUDWRY
D PDQåHORY“. &KFHO GRNi]D" åH WiWR ãWUXNW~UD SRFKiG]D ] P\VOH „Základné
pravidlo, na ktoré sa všetko redukuje, je pravidlRYêPHQ\9\PLHDWHVLVHVWU\
MDQHåLMHPVRVYRMRXVHVWURXDOHVWYRMRX'iYDPHVLQDY]iMRPQDãHVHVWU\– a
WR MH SUYRSRþLDWRN NXOW~U\ 6 PDQåHONRX P{åHã VR VHVWURX QHP{åHã VH[XiOQH
åL"“ 7R ERO MHKR ]iYHU åH XGVNi P\VH MH XVS{VREHQi UREL" UR]GLHO\ Pedzi
PDQåHONRXDVHVWURX
7R EROD SUYi WHyULD Y DQWURSROyJLL R SRþLDWNX NXOW~U\ Y{EHF NWRUi MH
WHVWRYDWHQi 2SLHUDOD VD R WYUGHQLH åH P\VH VD QiKOH ]PHQLOD ] QiP
QH]QiP\FKSUtþLQDY\~VWLORWRGRYêPHQ\VHVWLHUXGLDPRKOLOHSãLHSUHåL"D
spolupracoYD" .DåGê PXå VR ãYDJURP $ SRNLD PDM~ ãYDJURYVNp Y]"DK\
P{åXSUHåL"
7DNåHNH/pYL-6WUDXVVQDStVDOW~WRNQLKXEROVLYHGRPêQDSDGQXWHQpKR
SUREOpPX þR DN WLHWR SUtEX]HQVNp ãWUXNW~U\ QHY]LãOL ] P\VOH DOH ] ORJLFNHM
YêPHQ\ QDSUtNODG HNRQRPLFNHM 0RåQR V~ KUDQLþQp SULQFtS\ UHIOHNWRYDQp GR
P\VOH ]YRQND D QHSRFKiG]DM~ ]YQ~WUD D WHGD PRåQR VD QHGRVWDO N P\VOL DNR
WDNHM $ NH EROR DUJXPHQWRYDQp åH SUtEX]HQVWYR VO~åL U{]Q\P ~þHORP –
HNRQRPLFNêP UHSUHGXNWtYQ\P D PQRKêP LQêP SRWRP V~ PRåQR IXQNFLH
zodpovedné za mentálne štruktúry a nie naopak. Lévi-6WUDXVVFKFHOQiMV"þLVWp
PHQWiOQHãWUXNW~U\DWDNKDGDOQLHþRinéDNRSUtEX]HQVWYRþRE\ERORYODVWQp
XRP D þR QHPi DN~NRYHN IXQNFLX PêWXV „Mýty, rozprávky, tie nemajú
åLDGQX IXQNFLX MH WR þLVWi P\VH ]MHGQRWHQi VDPD VR VHERX UR]SUiYDM~FD N
sebe.“
$NP{åHPHREMDYL"YãLURNRP]iEHUHU{]QRURGêFKPêWRYURYQDNpSULQFtS\
MHGQRGXFKRV" DN YãHWN\ PêW\ P{åePH ]UHGXNRYD" QD MHGHQ SRGREQH DNR
SUtEX]HQVNp V\VWpP\ P{åePH ]UHGXNRYD" QD YêPHQX åLHQ D SUHWRåH mýtus
QHPi åLDGQX IXQNFLX QLH MH Y RP QLþ HNRQRPLFNp GHPRJUDILFNp VH[XiOQH
environPHQWiOQH þR E\ YSOêYDOR QD WLHWR ãWUXNW~U\ WDN GRNiåHPH åH WiWR
ãWUXNW~UDPXVtSRFKiG]D"]YQ~WRUQHMDUFKLWHNW~U\XGVNHMP\VOH
$OH QDMVN{U PXVHO Y\ULHãL" ]iVDGQê SUREOpP D VtFH åH WRWHPL]PXV
156
preukazoval spojenia VR VNXWRþQRV"RX HNRQRPLNRX VH[RP SURVWUHGtP
0\WRORJLFNp SRVWDY\ ]DVDKXM~ GR åLYRWD SURVWUHGQtFWYRP ULWXiOX $ /pYL6WUDXVVSULS~ã"DåHULWXiOMHVSRMLYRPPHG]LWêPWRVYHWRPDGUXKêPVYHWRP
Tým by ale nHGRNi]DO åH YãHWNR SRFKiG]D ] P\VOH OHER YRQNDMãLH RNROQRVWL
YSOêYDM~ QD þORYHND MHKR P\VOHQLH, a teda aj mýty. Jediný spôsob, ako sa
WRPXWRUR]SRUXY\KQ~"MHRGGHOL"QHERRG]HPH„tu máme nebo –P\VHDWX
zem – telo, sex, ekonomiku, krajinu...“, alH QDQHã"DVWLH VD SRGD YãHWNêFK
DQWURSROyJRYYVNXWRþQRPåLYRWHQHERD]HPVSiMDM~DWRFH]rituál.
6N{U DNR PRKRO XNRWYL" VYRMH ãW~GLá mytológie, musel tento most medzi
QHERP D ]HPRX WM ULWXiO RGVWUiQL" =YOiã" YãDN PXVHO RGVWUiQL" ten rituál,
ktorý VWHOHVXMH WRWR VSRMHQLH ,VWp IRUP\ KDELWX V~ G{OHåLWp DOH DN VD QDR]DM
PêWXVVSiMDVSUtEX]HQVWYRPUHSURGXNFLRXHNRQRPLNRXSUtGHUDGQDN~þRYp
PLHVWR NGH MH SRGD /pYL-Straussa všetko pomiešané: v minulosti nazývané
totemizmus. V totemizme máte XGtNWRUtV~]YLHUDWiPiWHPêW\RVH[XDOLWHD
tie rovno smerujú k príbuzenstvu. Máte tam všetky kategórie, ktoré spájajú
nebo a zem. „7RWHPL]PXVMHDNRY]RURYpVORYRSUH]PlWRNDFKDRVSUHWRåHY
WRWHPL]PH V~ XGLD zvieratami, majú incest miesto sexu, konzumujú zakázané
jedlo...“
/HQåH DNR ]DELMHWH WRWHPL]PXV" -H WR QDR]DM "DåNp OHER QDSUtNODG SUL
YêVNXPRFK Y $XVWUiOLL QHQiMGHWH VNRUR QLþ þR E\ QHEROR WRWHPLFNp .UDMLQD
SUHGNRYLDYRGQpMDP\GXFKRYLDGHWt5DLQERZ6QDNHPXååHQDLFKULWXiOQH
role – tvoria totemickú krajinu.26 Je to jednoducho]DXåtYDQê]iNODGQêWHUPtQ
7DN]YROLOW~WRPHWyGXYVWDURPSRQtPDQtERORN~þRYRXV~þDV"RXWRWHPL]PX
åHnejeteVYRMWRWHP$DNP{åHWHSRYHGD"åH„nepojedanie totemu je separátna
]iOHåLWRV"RGVDPRWQpKRSRPHnovania totemu“åHV~WRGYHQHV~YLVLDFHYHFL
MHGQD MH V\VWpP SRPHQRYiYDQLD D GUXKi V\VWpP DOLPHQWiUQ\FK WDEX P{åHWH
SRWRPSRYHGD"åHMHGQRMHYP\VOLDGUXKpYKPRWH$NHWRWRRGGHOtPHMH
po totemizme.
9HNê SUREOpP – totemizmus – je potom len halucináciou. Napísal knihu
Totemizmus, kde o.i. StãH åH QD ]iSDGH QLHNHG\ QLHNWRUp LQWHOHNWXiOQH WULHG\
WUSLDKDOXFLQiFLRX8YiG]DSUtNODGNHERODåHQD]URQHQiDNULþDODQDVYRMKR
PDQåHOD– „iMHK\VWHULFNiYHPiPHQ]HV“. Lévi-6WUDXVVKRYRUtåH„hystéria
ERO QH]P\VHOQê SRMHP þLVWi KDOXFLQiFLD SRXåtYDQê OHQ QD WR DE\ åHQ\
SRQtåLO“7HQWRPRGHOSRXåtYDDMQDWRWHPL]PXVDWYUGtåHMHWRDNRK\VWpULD
DNR UDVLVWLFNp SRQLåRYDQLH D WRWHPL]PXV MH WHGD GUXK QH]P\VOX 6YRMX NQLKX
napísal, aby totemizmus eliminoval$StãHGRVWDWRþQHMDVQHåHQHHOLPLQXMHLED
totemizmus, ale aj všetok rituál.
0XVtDOHSUL]QD"åHQHMDNêULWXiOH[LVWXMHQDSUtNODGREHWD9Mytologikách
StãHåHULWXiOMHopakom myslenia, je to pomätenie myšlienok. „Myšlienky sú
pekné a jasné,WXPDQåHONDWDPVHVWUDQHVPLHãLFKQLNG\SRPLHãD"“ Ale rituál
LFKPLHãDýORYHNDDQDSRGREHQLH]YLHUD"DVH[DV\PEROLFNêLQFHVW5LWXiOMH
SRGD QHKR EDVWDUG 0LPRFKRGRP SRMHP EDVWDUG QLH MH QiKRGQê DNR
26
„totemic landscape“
157
SRPHQRYDQLHSUHQLHNRKREH]RWFDNHV~JpQ\Somiešané.
H.T.: Lévi-Strauss presne toto povedal?
C.K.: Povedal: „Rituál je bastardizáciou myšlienky. Je to halucinácia,“ a nie je
to len jeho názor, ale východiskovýERGýRPDOQDR]DMQDP\VOLERORåHWRMH
všetko v mysli, napríklad klasifikaþQp systémy, totemické, sú iba pre
NODVLILNiFLXDNHåHYãHWFLXGLDNODVLILNXM~QLHMHWDPåLDGHQUR]GLHOMHWROHQ
VS{VRE DNêP RGOtãL" U{]QH XGVNp VNXSLQ\ D QHPi WR QLþ VSRORþQp V
DOLPHQWiUQ\PWDEXQLþVRVH[XDOLWRXþLSUtEX]HQVWYRPMHWRþLVWRklasifikácia.
Takýmto spôsobom oslobodil mytológiu od rituálu,DWêPDMRGåLYRWD+RYRUt
ãWXGRYDOVRPPêW\QDãLHOVRPãWUXNW~UXPêWXNWRUiPXVtSRFKiG]D"]P\VOH
QDãLHO VRP ãWXNW~UX P\VOH =LV"XMH åH PêW\ V~ SUHSRMHQp åH V~ YãHWN\
YDULiFLRX MHGQHM WpP\ D QDQHã"DVWLH ]LV"XMH åH PHQãWUXiFLD Y WRP ]RKUiYD
G{OHåitú rolu. Opätovne sa tá téma vracia v podobe rozlíšenia surového a
YDUHQpKRYVSRMHQtVUR]OtãHQtPPHG]LVHVWURXDPDQåHONRXNUYRXDEH]NUYL
novom a splnom, a spôsobuje to nemalé problémy.
$N E\ MHKR WHyULD Y]QLNX XGVNHM NXOW~U\ NGH PXå Y\QDãLHO NXltúru
VHSDURYDQtP VHVWLHU D PDQåHOLHN EROD SUDYGLYi QHPDOL E\ VD Y PêWRFK WDN
þDVWRREMDYRYD"]iOHåLWRVWLWêNDM~FHVDPHQãWUXiFLH27 Ale sú tam, a vôbec mu
QHGiYDM~ ]P\VHO XGLD EROL IDVFLQRYDQt NH Y\ãLHO SUYê ]Yl]RN Mytologík,
Surové a varené, kde je ukázané, ako sú Bororo mýty prepojené v brazílskych a
LQêFKþDVWLDFK-XåQHM$PHULN\$P{åeWHYLGLH"DNRMHMHGHQSUtEHKSUHVQêP
RSDNRP LQpKR SUtEHKX P{åHWH YLGLH" YDULiFLH 9 GUXKRP ]Yl]NX Od medu k
popolu, RSl"KRYRUtRDOãtFK spojeniach, „PiPHDOãLe spojenia, mýtus 379b“.
XGLD EROL]YHGDYt NDP WR YãHWNR SRYHGLH1DVWDORYãDNREURYVNpVNODPDQLH
SUHWRåH PêW\ QHEROL Y\VYHWXM~FH D QLþ QHEROR REMDVQHQp $NR SUHFKiG]DPH
knihami, cítime: „Áno, má pravdu, hovoria všetci jedným jazykom, za všetkými
tými príbehmi naozaj je jedna štruktúra, a napriek ich rôznorodosti sú na konci
MHGLQêPPêWRP$OHDNêMHWHQPêWXV"ýtPMHWiãWUXNW~UD".DPWRVPHUXMH"“
9 ]iYHUH ãWYUWpKR ]Yl]NX MH WUDJLFNp NH WR FHOp Y\ãXPt GR WULYLDOLW\ MHKR
skonštatovaním: „%\"þLQHE\"WRMHRWi]ND“ Je to banálne, v tej chvíli stratil
spojenie, je to predstieranie filozofie, „E\WLHYQLþRWH“,...
0êW\V~YãDNRRYHD]DXMtPDYHMãtFKDkonkrétnejších]iOHåLWRVWLDFKQLHOHQ
R DEVWUDNFLiFK ELHOHKR PXåD 6~ R SROLWLNH VH[H VSRORþQRVWL åLYRþtFKRFK
MHGOH 7YUGtP åH WR ~SOQH SUHKUDO D RELãLHO VYRM YODVWQê PDQGiW 1HREMDYLO W~
štruktúru a to z dôvodov politických. Nástojí na tom, napriek všetkým
SURWLG{ND]RPåHV\PEROLFNiNXOW~UDERODY\QiMGHQiPXåPLDE\NRQWURORYDOL
åHQ\ 0êW\ V~ WRKR SOQp SOQp RSLVRY QHEH]SHþt NWRUp E\ VD VWDOL DN VD åHQ\
SUHVWDQ~PHQãWUXDþQHV\QFKURQL]RYD"/pYL-6WUDXVVWRSUL]QiYD$OHKRYRUtåH
PHQãWUXDþQi V\QFKUyQLD EROD Y\QiMGHQi PXåPL D åH åHQ\ EROL GRQ~WHQp
QHMDNêP PXåVNêP GLNWiWRUVWYRP V\QFKURQL]RYD" VYRMH PHQãWUXDþQp F\NO\
27
$N MH UR]OLãRYDQLH QD VHVWU\ D PDQåHON\ YODVWQRV"RX ELQiUQHKR P\VOHQLD N UR]OLãRYDQLX E\ N
WRPX QHPDOD E\" SRWUHEQi ELRORJLFNi VNXWRþQRV" YODVWQi všetkým åHQiP NWRUi MH Y PêWRFK
prítomná v súvislostiach so sexuálnym správaním.
158
+RYRUtåHVXURYpDYDUHQpY\P\VOHOLPXåLåHPXåLY\QDãOLYDUHQLHLQFHVWDM
PDQåHOVWYR 3UHGVWDYWH VL – DNR NHE\ PXåL PRKOL Y\QiMV" ]iND] LQFHVWX
1HKDGt QD ãWDWLVWLN\ R LQFHVWH NRNR åLHQ PDOR SRKODYQê VW\N VR VYRMLPL
synmi v porovnaQtVPXåPLNWRUtPDOLVH[VGFpUDPLDOHERVHVWUDPL
+RYRUt åH ] QH]QiP\FK SUtþLQ PXåL RGUD]X SUH VHED Y\P\VOHOL VH[XiOQH
WDEX D åHQ\ Y WRP QH]RKUiYDOL Y{EHF QLMDN~ ~ORKX äHQ\ V~ LED QiVWURMPL Y
PXåVNêFKKUiFK6HVWU\V~OHQQiVWURMPLSUHWYRUEXDOLDQFLí med]LPXåPLäHQ\
QHPDM~ DOLDQFLH PXåL PDM~ 1R D WR MH LGHROyJLD SROLWLND VH[XiOQD SROLWLND
1LHMHQLMDNRSUHNYDSXM~FHåHYHGD]DQLþQHVWRMtNHMHRSROLtike. Politika a
YHGD VD QHVP~ PLHãD" ERGND 1HP{åHWH UREL" YHGX NWRUi SRGOLHKD SROLWLNH
$NRQiKOH GiWH SROLWLNX QD YUFKRO MH SR FHOHM YHGH 7DNåH PiPH ] WRKWR GYH
YHU]LH IXQNFLRQDOL]PXV NH YHGX QLþt NRORQLiOQD SROLWLND D SRWRP
ãWUXNWXUDOL]PXVNHYHGXGUYtSDWULDUFKiOQDVH[LVWLFNiWHyULD9HGDP{åHPD"
SROLWLFNpG{VOHGN\DåUHYROXþQpDOHSROLWLNDQHVPLH]DVDKRYD"GRYHG\
H.T.:%ROQHMDNêDOãtVPHUSRIXQNFLRQDOL]PHDãWUXNWXUDOL]PHNWRUêE\ERO
QDWRNRYSO\YQê"
C.K.: Lévi-6WUDXVV SULV~ELO åH VD NRQHþQH – DNR YR I\]LNH þL FKpPLL – bude
GD" YHGHFN\ Y\MDVQL" YãHWNR þR PDOR SUH þORYHND ]P\VHO .RQHþQH EXGHPH
P{F"EUD"GR~YDK\ aj mytológiu a príbuzenstvo, a toYSRULDGQHMYHGH9DND
YHNêPVXERPQDVWDOLYHNpVNODPDQLD7DNPHUKQHSRY\MGHQtSRVOHGQpKR
zväzku Mytologík ERO YHNê KQHY ãLDOHQi QHYUDåLYRV" XGLD VD FtWLOL
podvedení. ,ãOL VD VNRUR SRYUDFD" SUL SRP\VOHQt QD DN~NRYHN P\ãOLHQNX QD
YHN~WHyULX„V]GDMPHVDYãHWNêFKYHNêFKWHyULt]DEXGQLPHQD]P\VHOVYHW
QHGiYD åLDGHQ ]P\VHO -HGLQp þR PiPH V~ XGVNp SUtEHK\ /pYL-Strauss má
príbeh, ty máš svoj príbeh, ja mám svoj príbeh.“ Lévi-Strauss má príbeh o
Y]QLNXXGVWYD3RVWPRGHUQL]PXVKRYRUt„FKFHWHVDQLHþRGR]YHGLH"RY]QLNX
XGVWYD" 2SêWDMWH VD VYRMHM NDGHUQtþN\ 1DMVN{U EXGH PD" QHMDN~ WHyULX D MH
rovnako dobrá ako Lévi-6WUDXVVRYDSUHWRåHPiPHWHyULXDMHWRNDGHUQtþNLQD
WHyULD$PRåQRVLNDGHUQtþNDN~SLQRYLQ\EXGHPD"ã"DVWLHDY\WYRUtVLH"MHM
WHyULD EXGH SUHVDG]RYDQi SUHWRåH VL XGLD QRYLQ\ N~SLD ]DUREt YHD SHD]t D
N~SLVLDMUR]KODVRY~VWDQLFXWDNåHPiPHYSO\YQHMãLHDPHQHMYSO\YQpWHyULH
SUHWRåH QLHNWRUt XGLD PDM~ YLDF PRFL D SHD]t“ A tak tu máme tento
QHNRQHþQê F\QL]PXV åH QHMHVWYXMH QLþ WDNp DNR YHGD VYHW QHGiYD ]P\VHO
QHPRåQR PD" YHGX NWRUi E\ EROD ]MHGQRFXM~FD XGLD VD QHP{åX QDY]iMRP
VSiMD"åHV~OHQMHGQRWOLYFDPLSUHYLD]DQêPLU{]Q\PLPRFHQVNêPLY]"DKPL
H.T.:$þRVDVWDORSRWRP"
C.K.:3RSRVWPRGHUPL]PH"(ãWHVPHYRP0RåQRVD]QHKRGRVWiYDPHQR
dostávame.
H.T.: Mala som na mysli osobnosti.
C.K.: O.k. 3LHUUH %RXUGLHX -H QLHNWR NWR PRåQR YãHWNR ]PHQLO DOH ERO
SRXåLWê SRVWPRGHUQLVWDPL QD UR]YLQXWLH P\ãOLHQN\ åH YãHWNR MH PRFHQVNRX
hrou. Pierre Bourdieu robil terénny výskum, v podstate je viac sociológom ako
antropológom, písal napríklad o berberskom dome v severnej Afrike. Jeho
]iNODGQiP\ãOLHQNDMHYFHONXEOt]NDPDU[L]PXSUHWRåHPDU[L]PXVWYUGtåHMH
159
QH]P\VORPSRYHGD"åHP\VHPiYURGHQ~ãWUXNW~UXNWRUiVDPXVHEDSUHPLHWD
QDKLVWyULXDVNXWRþQRV"3RGD0DU[DV~WRQDãHVRFLiOQHY]"DK\NWRUpWYRULD
LQãWLW~FLHDWLHNRQãWUXXM~QDãHSROLWLFNpP\VOHQLH3RGPLHQN\XUþXM~YHGRPLH
D QLH YHGRPLH XUþXMH SRGPLHQN\ KRFL V~ LVWp PRPHQW\ Y UHYRO~FLL NH
YHGRPLHP{åHSUHPHQL"WHQWRY]"DK9SRGVWDWHVLP{åePHVDPLYOiGQX"DOH
normálne je to naopak.
%RXUGLHX UR]YLQXO P\ãOLHQNX åH NDåGRGHQQê åLYRW Pi VYRMX ãWUXNW~UX åH
NDåGRGHQQê åLYRW MH VYRMtP VS{VRERP ULWXiORP 1HPXVtWH PD" YHNp
FHUHPyQLH LQLFLDþQp ULWXiO\ PDVN\ þL YHNRQRþQ~ QHGHX, rituály
NDåGRGHQQpKRåLYRWDNWRUêFKVPHVLDQLQLHYHGRPtQD]YDOKDELWXV+DELWXVMH
QLHþRDNRFLWSUHKUXNHPLHVWQLKUiþLFtWLDQHY\VORYHQp pravidlá hry miestnej
NXOW~U\ $ WR MH SUiYH WRWR RGNLD SUDPHQt ãWUXNWXUiOQH P\VOHQLH WDNåH
NDWHJyULHNWRUpSRXåtYDPHV~WYRUHQpULWXiOQ\PVSUiYDQtP
Toto je dobré, avšak davy postmodernistov, ktorých som spomínal, tvrdili,
åH XGLD PDM~ OHQ U{]QH Pocenské hry, rôzne rituály, ktoré sú vymyslené, a
LQGLYLGXiOQH DJHQG\ 7DNåH SRGD QLFK QLH MH PRåQp ]DVWiYD" NRQFHSW
historickej presnosti – QHP{åHWH WYUGL" åH MHGHQ SUtEHK MH OHSãt QHå LQê
QDSUtNODG NDåGê PDO QHMDNê SUtEHK R IUDQF~]VNHM UHYRO~FLL DOH nebol „jeden“
QDUDWtYRIUDQF~]VNHMUHYRO~FLL7RWRLVWpE\SRYHGDOLRY]QLNXXGVNHMNXOW~U\
Bourdieu by na príbeh Lévi-6WUDXVVD SRYHGDO åH DN åLMHWH Y SDWULDUFKiOQHM
NXOW~UHSUtGHWHVP\ãOLHQNRXåHSDWULDUFKLDVWRMtSULNROtVNHNXOW~U\SUHWRåHMH
tRVS{VREDNêPYDOLGL]XMHWHWRþRXåUREtWH6WêPWRV~KODVtPDOHYLGtWHåHWR
PLHUL WDP åH Xå QHP{åHWH QLNG\ YLDF QiMV" SUDYGX PiWH YêOXþQH NRQãWUXNW\
%RXUGLHX ERO YR YHNHM PLHUH SRXåtYDQê QD WR DE\ YDOLGL]RYDO P\ãOLHQNX åH
WDNp QLHþR DNR YHGD QHH[LVWXMH SULþRP %RXUGLHX ViP SRXND]RYDO QD FHONRP
QLHþRLQpEOLåãLHVDSR]ULWHQDYHGFRYSR]ULPHVDQDLFKSUDNWLN\DEXPHN
vede kritickí.
H.T.: $Np DOãLH SU~G\ PDM~ QD DQWURSROyJLX ]QDþQê YSO\Y" 1DSUtNODG
NRJQLWtYQD SV\FKROyJLD PRåQR E\ VWH PRKOL VSRPHQ~" &KRPVNpKR YSO\Y QD
sociálne vedy.
C.K.:3RYRMQHEROGRPLQDQWQêSRKDGYSV\FKROyJLLEHKDYLRXUL]PXV– Pavlov,
B. F. Skinner, hovorili: „1LþWDNpDNRP\VHQHMHVWYXMHýRMHP\VH"-HWRDNR
PiWRKD $NR PRåQR ãWXGRYD" PiWRKX" 1HPRåQR 0RåQR ãWXGRYD" OHQ WR þR
YLGtPH D WêP MH VSUiYDQLH 0RåQR YLGLH" P\VH" 1HPRåQR 3UHWR QHPRåQR
P\VHDQLãWXGRYD"P{åHWHOHQPHUD"VSUiYDQLH3RGDWRKRWHGDDNRP{åeme
NRQWURORYD"VSUiYDQLHP{åeme aj mátohu –P\VHNWRUiVYRMím spôsobom ani
QHH[LVWXMH MH WR þLVWi WDEXD“ Funkcionalizmus existoval v rámci tejto
paradigmy.
Reakciou proti týmto tvrdeniam boli štrukturalizmus a formalizmus.
0LPRFKRGRP U{]QH WRWDOLWQp UHåLP\ EROL YHPL náklonné k behaviourizmu,
SUHWRåH DN XGVNi SULURG]HQRV" QHH[LVWXMH XGt PRåQR DKNR NRQWURORYD" QD
]iNODGH RGPLHQ D WUHVWRY XGt FKFHOL ]PDQLSXORYD" WDN åH EXG~ ãDVWQêPL
komunistami, ãDVWQêPL kapitalistami, aby mali pocitåHV~YQHEL5HDNFLRXY
SRþLDWNRFK KODYQH Y 5XVNX EROL IXWXULVWL 0DMDNRYVNL D &KOHEQLNRY „YHNt
160
heretici“ âRVWDNRYLþ D 3URNRILHY D LQt SUHVYHGþHQt åH WDNp QLHþR DNR XGVNê
GXFK D P\VH MHVWYXMH D SUHMDYXM~ VD Y XPHQt NWRUp MH WYRULYp åH NROHNWtYQH
IDQWi]LH V~ VNXWRþQRV"RX &KcHOL SRPDRYD" PRVW\ VWDQLFH D XOLFH SRXåL" QD
]PHQX UHYROXþQp PHWyG\ -HGHQ ] G{VOHGNRY EROR åH MD]\N VD VWDO SUH XGt
ústredným –MD]\NXPHQLDMD]\NKXGE\MD]\NSRp]LHMD]\NQRYHO\D]YOiã"VD
zaujímali o vedu o jazyku.
9 WRPWR ERO 5RPDQ -DNREVRQ D SUDåVNi OLQJYLVWLFNi ãNROD Y OLQJYLVWLNH
YHPL YSO\YQi 3UDåVNi ãNROD QDãOD spôsob, ktorý nevyzeral ako ideologický,
SROLWLFNê VNUiWND þLVWR YHGD R MD]\NX =DþDOR WR IRQROyJLRX REMDYLOL SULQFtS\
fonológie, princípy vyslovovania, ktoré fungujú ako fyzika – namiesto
DUELWUiUQ\FK ]YXNRY SRXåtYDQêFK Y MD]\NX PiPH U{]QH IRQpP\ Y UR]OLþQêFK
MD]\NRFK DNR W U å ê .DåGê MD]\N Pi YODVWQê V~ERU IRQpP – je to ako
kultúra, teda arbitrárna –DSRWRPWRQLHMHI\]LND$OHSUDåVNiãNRODVDGRVWDOD
SRG IRQpP\ N WRPX þR QD]êYDPH GLãWLQNWtYQH þUW\ NWRUp P{åHPH ]DSQ~" D
Y\SQ~"WDNåHGRVWDQHPHU{]QHKOiVN\ýLåHPiPHRNRORGLãWLQNWtYQ\FKþW
YRYãHWNêFKVYHWRYêFKMD]\NRFK)RQpP\P{åePHWYRUL"]R]iNODGQHNWRUiMH
YåG\ GLJLWiOQD RQRII KODV MH ]DSQXWê Y\SQXWê QRVRYN\ ]DSQXWp Y\SQXWp
7DNåH DN P{åePH UHGXNRYD" MD]\N QD I\]LNX SRtom nevyzeráme, ako keby
VPH FHOê þDV URELOL SROLWLNX /pYL-Strauss bol pôvodne inšpirovaný Romanom
-DNREVRQRP SRXåLO PRGHO SUDåVNHM OLQJYLVWLFNHM ãNRO\ NH SUHGSRNODGDO åH
rôzne prvky v mýte sú on, alebo off, digitálnym spôsobom, a vo všetkých
mýtoch na svete máme jednoduchý súbor binárnych opozícií. Namiesto
NRQãWDWRYDQLDåHPiPHPQRåVWYRPêWRYNGHNDåGê]QLFKMHLGLRV\QNUDWLFNê
VYRMUi]Q\ YêVOHGNRP PLHVWQHM NXOW~U\ D KLVWyULH D QDPLHVWR SUHVYHGþHQLD åH
LFK QHP{åePH VSRML" P{åePH SRYHGD" WDN DNR V MD]\NRP V IRQpPDPL åH
P{åePH SUYRWLQ\ ]DStQD" D Y\StQD" D Y NRQHþQRP G{VOHGNX V~ Y U{]Q\FK
NRPELQiFLiFKY]iNODGHUHGXNRYDWHQpQDMHGLQêPêWXV
7DNåH&KRPVN\URELOSUHVQHWRLVWpDNR/pYL-6WUDXVVFKFHOUREL"YHGXQLH
SROLWLNX DM NH VL P\VOtP åH NRQLHF NRQFRY EROL Mytologiká QDQHã"DVWLH
V~þDV"RXVH[XiOQHMSROLWLN\KRFLWRQHYHGHO&KRPVN\MHDNR3UDåVNiãNRODQD
americký spôsob – DNXUiW åH SULQFtS\ DSOLNRYDQp QD IRQROyJLX ]YXN\ FH]
NWRUp MH Y\VORYRYDQê MD]\N FKFHO DSOLNRYD" DM QD V\QWD[ D PRåQR DM QD
Yê]QDP\7DNWRE\PRKODE\"OLQJYLVWLNDI\]LNRXDRGGHOHQiRGDQWURSROyJLHD
sociológie.
H.T.: Aký vplyv má ChomskeKRWHyULDQDDQWURSROyJLXYV~þDVQRVWL"
C.K.: Chomsky lingvistiku od antropológie oddelil. Bol platený ministerstvom
vnútra, PenWDJRQRP QD WR DE\ ]KRWRYLO MD]\NRYê VWURM ÒþHORP EROR Y\WYRUL"
WDNê GUXK OLQJYLVWLN\ NWRUê E\ VO~åLO SUH SRWUHE\ YRMHQVNpKR D SRþtWDþRYpKR
priemyslu. Nezaujímal sa o Navaho, Hopi svetonázor, piesne, metafory. Chcel
OHQ GLJLWiOQ\ MD]\NRYê VWURM 7DNåH &KRPVN\ QD DQWURSROyJLX QHPi åLDGHQ
vplyv, lebo od nej lingvistiku oddelil. Ale na kognitívne vedy mal mimoriadny
YSO\YYSRGVWDWHMHRWFRPPRGHUQêFKNRJQLWtYQ\FKYLHGDVSiMDQêVWêPþtP
sa nazýva kognitívna revolúcia v psychológii, umelej inteligencii a v iných
VSUtEX]QHQêFK RGERURFK 9\VORYLO P\ãOLHQNX åH P\VH MH GLJLWiOQ\ SRþtWDþ
161
VYRMKR GUXKX D åH PRåQR WiWR NRJQLWtYQD UHYRO~FLD EXGH PD" QD DQWURSROyJLX
Yê]QDPQp G{VOHGN\ =D SRVOHGQêFK URNRY MH QDR]DM HYROXþQi SV\FKROyJLD
rozvíjaná.
H.T.: Aký vplyY PDOL YêVOHGN\ HYROXþQHM SV\FKROyJLH QD DQWURSROyJLX D QD
UR]ãtUHQpSUHVYHGþHQLDRWRPåHYQDãHMP\VOLERORRGQHSDPlWL„QiERåHQVNp“
SULURG]HQRV"RX"
C.K.:7iWRP\ãOLHQNDE\]RVDPRWQHMDQWURSROyJLHQLNG\QHY]LãODPRåQRHãWH
od Léviho-Straussa, alebo inêFK PHQWDOLVWLFNêFK SUtVWXSRY DNêFKNRYHN DQWLbehaviouristov. ChomskeKR DUJXPHQW MH åH XGLD V~ REGDUHQt MD]\NRYRX
VFKRSQRV"RXNWRUiMHGLJLWiOQD3RWUHERYDOXGtSUHVYHGþL"RWRPåHgramatika
gramatík, všetka svetová gramatika je univerzálna, špecifiNRYDQi Y XGVNRP
genóme v jazykovom module $N E\ VPH SULSXVWLOL åH Yê]QDP\ V~ QHMDNR
WYDURYDQpVSRORþHQVNêPåLYRWRPSROLWLNRXWRE\]QLþLORFHOêMHKRQiSDG7DN
PXVHO SRYHGD" åH Yê]QDP\ V~ WLHå JHQHWLFN\ GHWHUPLQRYDQp åH YãHWN\
významy všetkých slov sú v genóme. Ešte horšie ako Lévi-Strauss, ktorý rituál
SULSXVWLOKRFLSRYHGDOåHMHWREDVWDUG&KRPVN\SRMHPULWXiOQHPiDQLOHQY
slovníku.
„Významy slov sú ako hlas, on alebo off, vôbec všetky komplexné významy
sú výslednicou istých vypínaní alebo zapínaní.“ 1D WR DNR P{åX E\" YãHWN\
významy geneticky špecifikované sa filozof, ktorý Chomskeho poznal roky,
+HQU\3XWQDPVSêWDOåHNHWYUGtåHYãHWN\Yê]QDP\YãHWNêFKVORYVPHPDOL
XåYGREHNDPHQQHMYSUHKLVWRULFNêFKþDVRFKNHVPHSRSUYêNUiWDNRdruh
]tVNDOL MD]\N åH þR VL P\VOt R NDUEXUiWRUH NH OHQ Y VWRURþt VPH Y\QDãOL
DXWi &KRPVN\ SRYHGDO iQR NDUEXUiWRU WDP ERO WLHå $ þR E\URNUDW Y GREH
DGRYHM&KRPVN\SRYHGDOiQRDMWR„0RåQRQDWRQHPDOLVORYRDOHPDOLW~
predstavu, kdesi driemajúcu Y QHYHGRPt þDNDM~FX QD SUHEXGHQLH VORYRP“
7DNåHDMDQWURSROyJRYLDNWRUtVD]DREHUDM~QiERåHQVWYRPVLPRKOLSRP\VOLH"
RK &KRPVN\ SRYHGDO åH PiPH MD]\NRYê PRGXO D WLHå åH PiPH YHGHFNê
PRGXONWRUêQLHNWRUtXGLDPDM~DLQtQLHDRQKRPi7HQWRPRGXOGRYRXMH
XUþLWpVSHNWUXPYHGHFNêFKWHyULt7DNVLSRYHGDOLåHSUHþRQLHDMQiERåHQVNê
modul. Napríklad Winckelmann, ktorý sa zaoberal šamanizmom, a bol si
YHGRPê WRKR åH ãDPDQL PDM~ PLPRWHOHVQp VN~VHQRVWL PDM~ DVWUR-projekcie,
ich duchovia sa premieDM~QDKYLH]G\WLHåVDSUHPLHDM~QD]YLHUDWiSRYHGDO
siQRPRåQRMHQDWRWRãSHFLILFNêPRGXOYP\VOLNWRUêE\WRY\VYHWRYDO
0HWRGROyJLD MH ]DUiåDM~FR SRGREQi $NR Y\VYHWOtPH MD]\N" „Máme
jazykový modul.“ Ako vysvetlíme všetky tie významy? „No viete, sú v mysli.“
$NR Y\VYHWOtWH QiERåHQVWYR" „0iWH QiERåHQVNê PRGXO“ Ako vysvetlíte
marxizmus? „Máte marxistický modul“DW1R to nie je vysvetlenie. Ak máme
]iXMHP SUHSRML" NRJQLWtYQH YHG\ D DQWURSROyJLX LQWHOLJHQWQêP VS{VRERP
PXVtPHY\FKiG]D"]WRKRåHåLDGHQQiERåHQVNêPRGXOQHMHVWYXMH
3DVFDO %R\HU YãDN WYUGt åH QiERåHQVWYR MH LVWêP VS{VRERP SULURG]HQp
3RMHPSULURG]HQpVDPLYWRPWR]P\VOHQHSiþLOHERVLP\VOtPåHWiQDMPHQHM
SUDYGHSRGREQi YHF MH V\PEROLFNi NXOW~UD -H WR DNR SRYHGD" åH REODV"
umelovytvoreného je prirodzená. To je mätúce. Ale v podstate má pravdu,
162
SUHWRåHXGVNiP\VHMH]YUiVQHQiSUHWRåHåLMHPHYRYHVPtUHVJUDYLWiFLRXV
WXKêPDWHNXWêPDQHP{åHPHEH]QiVOHGNRYSUHFKiG]D"GYHUDPLDMGHWLVDWR
PXVLD QDXþL" DOH DM ]vieratá majú podobné kognitívne predispozície. Preto
QDMOHSãt VS{VRE DNR ]DORåL" QiERåHQVWYR QLH MH WYUGL" åH „zobudil som sa,
QDUDDMNRYDOVRPVDRWYRULOVRPGYHUHWXVHGtPH“, to je nudné, a nik by z takej
RþLYLGQHMYHFLQHPDOQLMDNê~åLWRN$OHNHSRYLHWHåHVWHYLGHOLQLHNRKRNWR
]RPUHODYVWDO]PWY\FKQDURGLOVD]SDQQ\DLQpQHSUDYGHSRGREQpYHFLWRMH
VDPR]UHMPHRPQRKR]DXMtPDYHMãLH$SUHWRåHWRQHP{åHE\"SUDYGDYEHåQRP
VORYD ]P\VOH PXVt WR E\" SUDYGLYp Y QHMDNRP YêQLPRþQRP ]P\VOH 7R je
RPQRKR Y]UXãXM~FHMãLH SUHWRåH YHFL NWRUp V~ ]YOiãWQH D ]i]UDþQp V~ YåG\
LQãSLUXM~FH1LHNDåGRGHQQRVWLVYHWVNRVWLDWULYLDOLW\
3DVFDO %R\HU WYUGt åH ]R VS{VREX DNêP MH VWDYDQi P\VH P{åeme
SRYHGD" DN~ IRUPX EXG~ PD" WLHWR NRQFHSW\ PXVLD QDSD" DM SRUXãRYD"
XGVN~ LQWXLWtYQX RQWROyJLX DNRåH GXFKRYLD YLGLD FKRGLD KRUH KODYRX D i.
.RQFHSW\ PXVLD E\" IDPLOLiUQH D ]iURYH RSDþQp YRþL þORYHNX 0i SUDYGX
NHWYUGtåHãW~GLXPXGVNHMSULURG]HQRVWL– kognitívnych predispozícií – nám
SRPiKD QiERåHQVWYX SRUR]XPLH" 3RP{åH QiP SRUR]XPLH" þR EXGH
YêQLPRþQpDSDPlWDWHQp]DUiåDM~FH,DþRQLH$OHQiERåHQVWYRVDWDNWRQHGi
Y\VYHWOL"28 6 3DVFDORP VPH VD VWUHWOL QLHNRNRNUiW D RSêWDO VRP VD KR åH
SUHþR NH WYUGt åH QiERåHQVWYR MH SULURG]HQp D ãLPSDQ]\ PDM~ YHPL
SRGREQê PR]RJ DNR XGLD WDN SUHþR QHYLGLD DM RQL GXFKRY SUHþR LFK
QH]DXMtPDM~IDQWi]LHSUHþRQHPDM~QDURGHQLH]SDQQ\"1HY\VYHWOLOPLWR7RWLå
NHYRSUHGQiERåHQVWYRSUHGSRNODGiWHQHP{åHWHKRY\VYHWOL"P{åHWHKRLED
QiMV" D Y RP QD LVWp MDY\ SRXNi]D" 7YUGL" åH QiERåHQVWYR Y\VYHWOLO MH LED
VS{VREDNROHSãLHSUHGD"NQLKX
H.T.: $ þR NRQFHSW 6FRWWD $WUDQD R WYRUEH Y]"DKRY SURVWUHGQtFWYRP
nákladných absurdít?
C.K.: 6FRWW $WUDQ" =DãLHO WURFKX DOHM 3RXåtYD WHyULX $PRW]D =DKDYLKR R
„costly signalling“ EH] DNpKRNRYHN VSRPHQXWLD =DKDYLKR $PRW] =DKDYL MH
autorom nového a vynikajúceho vysvetlenia, ako sa signály vyvinuli v
åLYRþtãQHM UtãL =iNODGQRX P\ãOLHQNRX MH åH ]YLHUDWi QHPDM~ skupinovú
PRUiONX 1HPDM~ QiERåHQVWYR QHPDM~ VSROXSUiFX PHdzi cudzincami,
SRGSRUHQ~RSDWUHQLDPLDNêPLV~VHPDIRU\-HGQRWOLYFLV~SUHWRYRQtYXåtYDQt
VLJQiORYSUHYODVWQpSRWUHE\1DWRDE\WLHWRVLJQiO\PRKOLXåtYD"VDSRWUHEXM~
QD QH VSRDKQ~" -HGLQê VS{VRE DNR LFK YDOLGL]RYD" DNR GRNi]D" åH V~
SUHVYHGþLYp MH åH EXG~ QDWRNR QiNODGQp åH QiNODGQRV" VDPRWQpKR VLJQiOX
SUHVYHGþtLQDNE\VLWHQVLJQiOY{EHFQHPRKOLGRYROL"1iNODGQiVLJQDOL]iFLDMH
SUHWR VSRDKOLYi $NRQiKOH ]YLHUDWi YLGLD WULN NWRUê E\ PRKRO E\" ODFQê
ignorujú ho.
-D]\NE\PRKROE\"WDNêPWRODFQêPVLJQiORPSUHWRåHVORYiQLþQHVWRMD$M
28
Pascal Boyer v roku 2001 v Basic Books publikoval knihu s názvom Religion Explained: the
evolutionary origins of religious thought, þR ]QDPHQi Ä1iERåHQVWYR Y\VYHWOHQp HYROXþQê S{YRG
QiERåHQVNpKRP\VOHQLD³
163
Y QiERåHQVWYH XGLD QHFKF~ E\" ]QHXåLWt FKF~ VL E\" LVWt åH „toto je BRåt
spôsob“åH„toto je pravda“3RYHGDOE\VRPåHKODYQRXYHFRXYQiERåHQVWYH
MH VWDURV" R QHSRGYHGHQLH R SRWUHEX GRGUåDQpKR Vlova – „QD SRþLDWNX EROR
slovo“XGLDVLSRWUHEXM~E\"LVWtåHVORYRDVSRMHGQRVORYRPRåQRBRåLH
PRåQR -HåLãRYR DVSR QLHþRPX PRåQR G{YHURYD" 3RGD Písma -HåLã
SUHKRYRULOVYRMRX YODVWQRX NUYRX1LþQLHMHQiNODGQHMãLHQHåQLHNRKRYODVWQi
krv, siJQiONWRUê]QDPHQiåHVWH]RPUHOL$Y\VWH]RPUHOL2EHWRYDOLVWHFHOê
VYRMåLYRW1XåNHQLHNWRREHWRYDOVYRMYODVWQêåLYRWPXVHOWRQDR]DMPD"Y
~P\VOHQHPRKROWRE\"SRGYRGNHYVNXWNX]RPUHO
1LHNWRUp VLJQiO\ V~ WDNp GUDKp åH PXVLD E\" G{YHU\Kodné. Scott Atran29
Y\VORYLOWRþRQD8QLYHUVLW\RI(DVW/RQGRQXþtPHSRVOHGQêFKGHVD"URNRYD
VtFHåHLQLFLDþQprituályEROLVS{VRERPSURVWUHGQtFWYRPNWRUpKRVDXGLDVWDOL
oprávnenými SRXåtYD" lacné signály ,QLFLDþQp ULWXiO\ V~ YåG\ GUDKp
mimoriadne nákladné. 9 SUtSDGH LQLFLDþQêFK ULWXiORY FKODSFRY GRFKiG]D N
nejakej forme mutilácie. Obeta, hlad, abstinencia, zvalenie do blata, narezanie
SHQLVXXFKDþLQRVD3ULåHQVNHMLQLFLiFLLMHWRLQDN&HQDVLJQiOXFHQD]iYl]NX
DOLDQFLL V~YLVt VR ]iND]RP QDKiD" VD ]D FKODSFDPL VR ]GUåDQtP SULVNRUêFK
SRKODYQêFKVW\NRY-HWDPåHQVNêNROHNWtYQ\WODNQDdôkazåHWHQWRzáväzok je
SODWQê =iND] VH[XiOQHKR VW\NX SRþDV PHQãWUXiFLH30 MH S{YRGQRX V~þDV"RX
tohto rámca.
6FRWW $WUDQ VD WêPWR VNXWRþQRVWLDP QHYHQXMH Pi Dkurát abstraktné
Y\KOiVHQLH åH QiERåHQVWYR MH QiNODGQê ]iYl]RN SDWHQWRYDQêP DEVXUGLWiP
.H VWH RGGDQt QLHþRPX þRPX VD "DåNR YHUt þR MH SDWHQWRYDQê QH]P\VHO WR
GRND]XMHåHVWHQDR]DMRGGDQtåHVWH„jedným z tímu“.
Pozrite sa na Chomskiánskych lingvistov – Wt V~ QHNRQHþQH ]DYLD]DQt
QDSUtNODG P\ãOLHQNH åH NDUEXUiWRU MH YURGHQRX ãSHFLILNRX XGVNpKR JHQyPX
no,WRMHQH]P\VHO$YãDNNHXNiåHWHåHVWHWDNWRRGGDQtVWHQDR]DMMHGQêP]
ozajstných ChomskeKR SULDWHRY -H WR DNR WHVW ]iYl]NX ORDMDOLW\ 9 tomto
prípade vedeckému kultu.
H.T.:0RKOLE\VWHQiPSURVtPSRYHGD"YLDFRYDãHMWHyULL"31ýRE\VWHSRQ~NOL
DNRPRåQRV"YRþLY\ããLHNULWL]RYDQêPVPHURP"
C.K.:=iVDGQRXYHFRXYPRMHMWHyULLMHåHSUHXGtQDUR]GLHORGãLPSDQ]RYD
iných zvierat, sú niekWRUpYHFLSRVYlWQpåHPiPHXUþLWpSUDYLGOi7LHWRSUDYLGOi
V~ GRNRQFD DSOLNRYDQp QD WLH QDM"DåãLH REODVWL åLYRWD -H DKNp PD" SUDYLGOi
YêVORYQRVWL WR YHD QHVWRMt ýR MH QDM"DåãRX REODV"RX" .GH MH QDMYLDF YiãQt
åLYRWD åLDUOLYRVWL KQHYX QiVLOLD DN YiP FKFH QLHNWR Y QLHþRP ]DEUiQL" Y
GRVSHORVWL"-HWRVH[.HYLHWHDSOLNRYD"SUDYLGOiDMQDVH[XiOQ\åLYRWWRMHWi
QDMDåãLD YHF 9 åLYRþtãQHM UtãL VDPFL PXVLD NRSXORYD" D QHSR]QDM~ åLDGQH
29
&KULV .QLJKW MH þDVWR åLDGDQê SUHVWtåQ\PL Y\GDYDWHPL R UHFHQ]LH DNR aj v prípade najnovšej
knihy Scotta Atrana: In Gods we trust. The Evolutionary Landscape of Religion. Oxford University
Press 2002.
30
V originále „menstrual avoidances“.
31
Viac pozri výberová bibliografia a odkaz na web stránku na konci rozhovoru.
164
QDGSULURG]HQp ]iND]\ R VDPLFLDFK V NWRUêPL E\ VH[ PD" QHPRKOL Pravidlá a
sex – WR VD Y åLYRþtãQHM UtãL Y\OXþXMH $OH X XGt MH WR LQDN – máme pravidlá,
NWRUêPVDSRKODYQêVW\NSRGULDXMH2WRPMHSUtEX]HQVWYRSUDYLGOiYREODVWL
sexuality. A Lévi-6WUDXVVPiWHyULXåHPXåLY\P\VOHOLWLHWRSUDYLGOiþRVDPL
zdá troFKXMHGQRVWUDQQpýRDNåHQ\]RKUiYDOLQHMDN~UROX"
$NRQiKOH VD SR]ULHPH QD HYROXþQ~ ELROyJLX QD RSLFH FLFDYFH YãHREHFQH
]UD]X VL XYHGRPtPH åH MH WR SUHVQH QDRSDN $N VD ]PHQt VS{VRE SRKODYQpKR
UR]PQRåRYDQLD FLFDYFRY GRLVWHM PLHU\SUHWRåH VD]PHQLOR prostredie, spôsob
získavania potravy, sú to samice, ktoré zmenili správanie. Aby pomohli svojim
SRWRPNRP SULVS{VREXM~ VYRMH Y]"DK\ N PRåQRVWLDP VXE]LVWHQFLH QLH N
VH[XDOLWH 1HQDKiDM~ VD ]D VDPFDPL ]GUXåLD VD UR]KRGXM~ VD D SUYRUDGp V~
pre ne ekonoPLFNpVS{VRE\DNRXGUåD"SRWRPNRYSULåLYRWHDVDPFLV~YWRPWR
druhoradí, na tom sa zhodnú všetci biológovia, o tom niet pochýb.
7DNåHKRYRUtPåHE\VPHazdaPRKOLWLHWRãWDQGDUGQpSUDYLGOiSRXåL"DMSUL
Y\VYHWOHQt XGVNpKR VSUiYDQLD 3ULQDMPHQãRP QD ]DþLDWNX SUHGWêP QHå VD
YãHWNR ]PHQLOR PRåQR åHQ\ ]RKUiYDOL UROX -H SUtOLã NRQWURYHU]Qp WYUGL" åH
XGLDV~GYRFKGUXKRY–MHGHQMHPXåVNêDGUXKêåHQVNê]YOiã"NHSUtGHQD
VH[ /HQ QDSUtNODG LQFHVW ] GDUZLQLVWLFNpKR XKOD SRKDGX NH VL YH]PHWH
PXåD Pi YHD VSHUPLt DN Pi SRKODYQê VW\N VR VHVWHUQLFRX Pi
SUDYGHSRGREQRV"GHIRUPLW\]KUXED$OHåHQDP{åHPD"LEDGYHWULSl"
GHWt ]D åLYRW WHGD REPHG]HQê SRþHW SRWRPNRY D YRþL PXåRYL MH Y WRPWR Y
QHYêKRGH -H WHGD RPQRKR SUDYGHSRGREQHMãLH åH SUDYLGOi SRKODYQpKR åLYRWD
EROL Y\YLQXWp Y V~YLVORVWL VR åHQVNRX SRKODYQRV"RX D QLH PXåVNRX
3UHGSRNODGD"SULRULWQRV"VDPFDMHYV~þDVQRVWLSULQDMPHQãRPQHYHGHFNp
0RGHUQiGDUZLQLVWLFNiWHyULDY\VYHWXMHHQRUPQ~YHNRV"XGVNpKRPR]JX
DNRDGDSWiFLX.DåGé prispôsobenie neprináša so sebou len výhody, ale rovnako
DM QiNODG\ 0R]RJ SRWUHEXMH Y\VRNR QXWULþQ~ SRWUDYX D QDMQiNODGQHMãLH MH
PHWDEROLFNp XGUåLDYDQLH Y\VRNR NYDOLWQêP MHGORP 7LHå YLHPH åH GLH"D
SRWUHEXMHYHN~SRVWQDWiOQXRSDWHUXDMHSUHWRYHNRX]i"DåRX
.HVDSR]ULHWHQDJUDIQiUDVWXYRYHNRVWLPR]JXSRþDVXGVNHMHYRO~FLH
YLGtWH SUXGNê QiUDVW ]YOiã" ]D SRVOHGQêFK URNRY $NR VL PRKOL åHQ\
GRYROL" XåLYL" WDN QiURþQH Y\åLYLWHQê PR]RJ YODVWQêFK SRWRPNRY" 7R QLH MH
len moja teória, hocijaký antropológ, ktorý sa týmito otázkami štandardne
]DREHUiYiPSRYLHåHåHQ\EROLVFKRSQpQiMV"QRYêzdroj.
0XVtWH VL XYHGRPL" åH RSLþt VDPFL QHSRVN\WXM~ VDPLFLDP SRWUDYX
Poskytujú im spermie a to je všetko, a navyše ich potomkovia nie sú tak
náklaGQt7DNåHYSUtSDGHXGtVDPLFHGRNi]DOLY\XåL"HQHUJLXVDPFRYLQDNE\
EROD VWDURVWOLYRV" GRV" DV\PHWULFNi D PXå E\ ERO DNR SDUD]LW WR MH FHOp
tajomstvo.
9 SUtSDGH LQêFK SULPiWRY VD SRKODYQê VW\N GHMH PLPRULDGQH þDVRYR
úsporne. Dominantný alfa samec šHWUt SUL RSORGRYDQt þDV RSORGQt MHGQX D
KQHGUXK~DOHYåG\VLVWRWRXåHSUiYHterazMHSORGQiDSUHWRåHVDPLFLDPWR
VWDþt&KF~WRQDMOHSãLHVHPHQRSUHVYRMLFKSRWRPNRYDSUHWRHIHNWtYQHGiYDM~
najavo jasné signály o svojej plodnosti samcovi. Obe pohlavia pri
165
UR]PQRåRYDQtþDVRPY{EHFQHPUKDM~'iYDWR]P\VHOOHERNHSRWUHEXM~OHQ
VSHUPLH QD RSORGQHQLH GHVD" VDPtF VWDþt DM MHGHQ VDPHF 2VWDWQt VDPFL V~
]E\WRþQt $OH SUHGSRNODGDMPH åH PiPH GUXK NGH ERO VDPHF XåLWRþQê
QDSUtNODGPRKROSULQLHV"QHMDN~SRWUDYX$NEROLVDPFLWDNXåLWRþQtNDåGiE\
PDODPD"DVSRMHGQpKR'HVLDWLPXåLV~GHVD"NUiWXåLWRþQHMãtDNRMHGHQ
$N VDPLFH FKF~ Y\XåL" YãHWNêFK VDPFRY QLHOHQ MHGQpKR PDOL E\ ]DXMD"
SUHVQH RSDþQ~ VWUDWpJLX 1DPLHVWR VLJQDOL]RYDQLD þDVRYR ~VSRUQHj informácie,
E\ PDOL W~WR N~þRY~ LQIRUPiFLX ]DWDML" 7R VD GHMH Y SUtSDGH XGt NGH MH
XGVNiVDPLFDQDMYlþãtPPUKDþRPþDVXVDPFDYåLYRþtãQHMUtãL3UHGVWDYWHVL
åHE\QLHNWRQDYUKRODE\VPHV~ORåLOLþDVRYRþRQDMHIHNWtYQHMãLH1LNWR]QiV
tak nerozmýãD SUHWRåH XGLD PDM~ VH[ YHPL UDGL 6DPLFH þORYHND VD WRWLå
Y\YLQXOL WDN DE\ VD þDV QD RSORGnHQLH PD[LPDOL]RYDO äHQD FKFH RG PXåD
maximum investovaného þDVX YHD SRNXVRY D ]iEDY\ SUHWRåH QHSRWUHEXMH
DE\MXRSORGQLOD]PL]ROäHQ\V~SRKODYQHUHFHSWtYQHSRFHOêþDVF\NOXDPDM~
]DWDMHQêPRPHQWRYXOiFLHQDUR]GLHORGLQêFKåLYRþtFKRY$OHMHYHPL"DåNp
]DWDML"YãHWN\UHOHYDQWQpLQIRUPiFLH
MenštrXiFLD X XGRRSRY Pi PLQLPiOQX VRFLiOQX G{OHåLWRV" – samci sa
QLMDNR ]YOiã" R PHQãWUXiFLX QH]DXMtPDM~ '{OHåLWHMãLH V~ SUH QLFK LQp VLJQiO\
plodnosti. Ale akonáhle ovuláciu zatajíte, menštruácia naberá na význame. V
ORNiOQHM SRSXOiFLL NGH MH YlþãLQD åLHQ WHKRWQêFK DOHER GRMþLDFLFK MH
PHQãWUXiFLDSUHPXåDYHPLMDVQRXVSUiYRX1DãDãNRODUR]YLQXODW~WRWHyULu,
]YOiã" &DPLOOD 3RZHU32 DE\ PRKOL åHQ\ SRNUDþRYD" Y VWUDWpJLL ]DWDMRYDQLD
YLWiOQHMLQIRUPiFLHSUHPXåRYPXVHOLQLHþRXUREL"VPHQãWUXDþQêP signálom.
%X KR PRKOL SRWODþL" DOH SUHWRåH XND]XMH SORGQRV" PRKOL KR Y\XåL" QD WR
DE\]DEUiQLOLPXåRP]QHXåL"VLJQiOQD~NRURVWDWQêFKåLHQ7DNåHDE\PXåRY
SRSOLHWOLVSUDYLOLWRWDNDE\YþDVHNHVDVLJQiOREMDYtPXåLQHPRKOLMHGQX
åHQX RG GUXKHM UR]OtãL" 9 þDVH PHQãWUXiFLH MHGQHM åHQ\ VD MHM RVWDWQp åHQ\
SULVS{VRELOL PRåQR VD QDWUHOL NUYRX DOHER SRPDRYDOL WDN DE\PXå QHPRKRO
RG QLFK W~ NUYiFDM~FX RGGHOL" 7êP VD WHQWR MDVQê VLJQiO SUHQiãD QD YãHWN\
åHQ\ D VWiYD VD OiNDGORP D YêKRGRX SUH YãHWN\ $N E\ WR QHXURELOL „práve
neoplodnená“E\]tVNDODYãHWNXSR]RUQRV"DPXåLE\VDQHSRWUHERYDOLRRVWDWQp
åHQ\ SRVWDUD" SULQLHV" LP Y\VRNRQXWULþQp PlVR 0XVHOL PXåRP
RGVLJQDOL]RYD"åHV~kolektívneSUtVWXSQpDOHQDMSUYLFKGRQ~WL"DE\ãOLORYL"D
úlovok priniesli VSl.
Táto teória o pôvode pravidiel sexuality je prepojená s menštruáciou a je
SULQFLSLiOQH åenskou stratégiou tvorby koalícií, ktoré predpokladajú solidaritu.
East London škola je v tomto rozdielna od Lévi-6WUDXVVD D YHGHFNi þtP
QHWYUGtP åH YUDYt SUDYGX DOH åH SRGOLHKD RYHUHQLX 9\SOêYDM~ ] QHM YHPL
špecifické predpoklady do detailov, o akých hovoril Lévi-6WUDXVVDYLHWHYHPL
SUHVQH XUþL" NWRUp GHWDLO\ YãHWNêFK PêWRY QD VYHWH GR WHMWR WHyULH ]DSDGDM~ D
NWRUpQLH$NVDPêOLPHYHPLUêFKORE\VWHWR]LVWLOL
32
Camilla Power, prednáša na UEL a UCL, afrikanistka, venuje sa symbolickej a biologickej
antropológii.
166
äHQ\ PDOL U\WPXV V\QFKURQL]RYDQê V PHVDþQêPL F\NODPL åH UD] GR
mesiaca mali sex-ãWUDMN SRþDV QRYX D SR VSOQH NH MH PHVDþQê VYLW
QHY\KQXWQê SUH ORY D PXåL VD V ~ORYNRP YUiWLOL EROR SR ãWUDMNX33 Tieto
VNXWRþQRVWL SRPiKDM~ YHPL presne GLDJQRVWLNRYD" WR V þtP VD DNR
DQWURSROyJRYLD VWUHWiYDPH 1DSUtNODG VNDOQp PDE\ QiMGLWH PL MHGiný príklad
QDFHORPVYHWHNWRUêE\UHãSHNWRYDO0DOLQRZVNpKRYHU]LXPDPLþNDRWHFNRD
GLH"DWNR – to by vyvrátilo moju teóriu. Je otvorená Y\YUiWHQLX D MH YHPL
QHSUDYGHSRGREQi URYQDNR DNR åLYRW QD WHMWR SODQpWH ,VWH MH YHPL
QHSUDYGHSRGREQpåHVDåHny zosynchronizovali vzájomne a s mesiacom, a stalo
VD WR D ERO WR ]i]UDN 0QRKR G{ND]RY YãDN SUHåLOR VN~ãNX WHVWRYDQLD WHMWR
WHyULH3RWRPDOHQLHMHEDQiOQDåHLEDNRQãWDWXMHS{YRGMD]\NDQiERåHQVWYDD
NXOW~U\DOHYHPLNRQNUpWQHXND]XMH, ako sa to stalo. Potom je ale povedomie
þORYHNDRMHKRPLQXORVWLDV~þDVQRVWLXNi]DQpY~SOQHQRYRPVYHWOH7YUGtPåH
DN MH WiWR YHGHFNi UHYRO~FLD þLVWRX YHGRX SRWRP EXGH PD" YiåQH SROLWLFNp
G{VOHGN\ 9HGD MH WRWLå QDMUHYROXþQHMãRX IRUPRX SR]QiYDQLD 1D WR
nepotrebujeme politiku, a rôzne -L]P\OHQRWHVWXMWHWHyULXDDNQHSODWtYHPL
skoro sa dozviete.
H.T.: DNXMHP ]D UR]KRYRU 1DEXG~FH EXGHPH PRåQR SRNUDþRYD" Y
detailizovaní dôsledkov tejto teórie pre vysvetlenie pôvodu jazyka.
of the Royal Anthropological Institute 4 (1), s. 129–131.
KNIGHT, C. 1999: Sex and language as pretend play. In R. Dunbar, C. Knight and C.
Power (eds), The Evolution of Culture. Edinburgh : Edinburgh University Press, s.
228–247.
KNIGHT, C. 2000. Play as precursor of phonology and syntax. In J. Hurford, M.
Studdert-Kennedy and C. Knight (eds), Approaches to the Evolution of Language:
Social and Cognitive Bases. Cambridge : Cambridge University Press, s. 99–119.
KNIGHT, C. 2002: Language and revolutionary consciousness. In A. Wray (ed.), The
Transition to Language. Oxford : Oxford University Press.
ÒSOQ~ELEOLRJUDILXDDOãLHLQIRUPiFLHQiMGHWHQDZHERYHMVWUiQNH
http://homepages.uel.ac.uk/C.Knight
Výberová bibliografia
KNIGHT, C. 1983: Lévi-Strauss and the dragon: Mythologiques reconsidered in the
light of an Australian Aboriginal myth. In Man (N.S.) 18, s. 21–50.
KNIGHT, C. 1995: Tools, language and cognition. In Journal of the Royal
Anthropological Institute 1 (2).
KNIGHT, C. 1995: Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture. New
Haven and London : Yale University Press.
KNIGHT, C., C. POWER, WATTS I. 1995: The human symbolic revolution: A
Darwinian account. In Cambridge Archaeological Journal 5 (1), s. 75–114.
KNIGHT, C. 1997: The Wives of the Sun and the Moon. In Journal of the Royal
Anthropological Institute 3 (1), s. 133–153.
KNIGHT, C. 1998: Speech/ritual co-evolution: A selfish gene solution to the problem of
deception. In J. Hurford, M. Studdert-Kennedy and C. Knight (eds), Approaches to
the Evolution of Language: Social and Cognitive Bases. Cambridge : Cambridge
University Press, s. 68–91.
KNIGHT, C. and POWER C. 1998: The origins of anthropomorphic thinking. In Journal
33
1D LQRP PLHVWH & .QLJKW KRYRUt R WRP DNR åHQ\ SRþDV PHQãWUXiFLH GRþDVQH ]RPLHUDM~ NH VPHYPêWRFKVYHGNDPLQHNRPSDWLELOLW\NUYLDRKDDSRWRPVDYUiWLD]RGO~þHQLDNPDQåHOVNpPX
åLYRWXYRPVH[XiOQHPXåLYRWXYDUHQLXNRQ]XPSFLLDVYHWVNêPUDGRYiQNDP7DNDNRPHVLDF
DMRQ\PHVDþQHYVWiYDM~]PWY\FK9\VFKQXWLHÄSRYRGQH³DQiYUDWNGRPiFHPXNUEXVDYPêWRFK
objavuje ako zostup z neba na zem, zo smrtLGRQRYpKRåLYRWD0XåVNiX]XUSiFLDPHQãWUXDþQpKR
NUYiFDQLDMHSRGVWXSRYDQiFKODSFDPLSRþDVLQLFLiFLH=tVNDQLHåHQVNHMVLO\REQRYRYDQLDURGHQLDMH
vo všetkých zakladajúcich mýtoch o patriarcháte ústredným motívom.
167
168
Etnologické rozpravy 2/2004
diskusia
Diskusia o knihe
Peter Salner – Martin Kvasnica: Chatam Sofer Memoriál. 1762–
2002. Bratislava : Zing Print, 2002. 223 s. ISBN: 80–88997–15–1
169
Etnologické rozpravy 2/2004
diskusia
Stret kultúr v priamom prenose
recenzia 1.
(YD.UHNRYLþRYi
.QLåND Y HOHJDQWQRP SUHYDåQH þLHUQRP REDOH D dvaja autori, ktorí majú
VSRORþQpWRåHLFKVSRMLORQLHNR
NRURþQp~VLOLHR UHDOL]iFLXYH
PLNRQNUpWQHKR
DDNRWRDMWH[WNQLK\]G{UD]XMHXQLNiWQHKRGLHODDåNRVDPLKRGQRWtNQLKX
QH]DXMDWRSUHWRåH3HWHU6DOQHUEROWDNê]DKOWHQêD fascinovaný prácou na Memoriáli a špecifickou úlohou, akú v MHM UiPFL ]DVWiYDO åH VRP R nej mnohé
SRþXODD poznala priamo od neho. A WRRYH
DVN{UDNRNQLKDY\ãOa...
Prvou informáciou o recepcii knihy bol môj mladší syn. Zavrel sa s RXYR
svojej izbe a v WHQ LVWêGHPLMXSUHþtWDQ~YUiWLO „Zhltol“ ju v rekordne krátNRP þDVH $ SR RP DM MD 1LH MH WR MHGQR]QDþQH YHGHFNp GLHOR -H WR YãDN
v NDåGRP SUtSDGH S~Wavo napísaná literatúra a QHPRåQR MHM XSULH SUtYODVWRN
etnologická. A WRLQDSULHNWRPXåHE\VRPMX]DUDGLODVN{UN literatúre faktu.
$M QDSULHN ]G{UD]RYDQLX MHM MHGLQHþQRVWL ]R VWUDQ\ DXWRURY MH VNXWRþQH MHGLQHþQi([LVWXMHWRWLåREURYVNpPQRåVWYRMXdaistickej literatúry, vrátane lexikónov a ]iNODGQêFKXþHEQtFNGHVDGR]YLHPHDNVDR to zaujímame, všetky informácie o tabu, príkazoch a predpisoch platiacich v RUWRGR[QHMþDVWLåLGRYVWYD
a MHM MHGQRWOLYêFK RGQRåt Y U{]Q\FK åLYRWQêFK VLWXiFLiFK 2 icK SDWULþQH ]G{vodnenom „obchádzaní“SULDPR]RVWUDQ\åLGRYVNêFKH[SHUWRYY záujme uchoYDQLD NRQNUpWQHM þDVWL S{YRGQpKR åLGRYVNpKR FLQWRUtQD QD PLHVWH NDGLD
WDNPHU GHQQH FKRGtP HOHNWULþNRX D o NRQNUpWQHM VSROXSUiFL PQRåVWYD äLGRY DM
1HåLGRYYUiWDQHDXWRUVNHMGYRMLFHSULWDNHMWRSUtOHåLWRVWLYãDNXåDåNR.QLKD
dokumentuje práve takúto situáciu a hovorí o nej „z prvej ruky“. Proces, ktorý
SUL MHM þtWDQt SUHELHKD SUHG QDãLPL RþDPL MH GRNXPHQWRP R PHQWDOLWH RGQRåt
RUWRGR[QêFK äLGRY R reakciách sekuláUQ\FK äLGRY R situácii názorových
a LQêFKUR]SRURYYRYQ~WULPHG]LQiURGQpKRåLGRYVWYDGQHVDOHDMR postojoch
1HåLGRY N QLP R VSRORþQHM VQDKH QDFKiG]D ULHãHQLD &HOi NQLKD MH – okrem
historického datovania a dokumentovania konkrétneho cintorína a výstavby
pamätníka Chatam Sofer Memoriál – v podstate o riešeniach. Riešeniach
problémov, ktoré prekvapujú a fascinujú. Dostáva nás do sveta, o ktorom sme
my,DNRVWUHGRHXUySDQLDDVWRURþLD]Y\NQXWtQDQHSRþHWQêFKSUHYDåQH
VHNXOiUQ\FK äLGRY Y SRGVWDWH Y{EHF QHYHGHOL åH Y takejto podobe existuje,
alebo lepšie povedané, „ako“ existuje.
170
3DPlWiP VD DNR PL 3HWHU ]D]OLHYDO NH VRP PX Y recenzii jeho knihy
3UHåLOLKRORNDXVWSUHGURNPLY\þtWDODYHGRPp]G{UD]RYDQLHYODVWQHMåLGRYVNHM
identity a absenciu „QDGK
DGX“ v záujme vedeckého zovšeobecnenia prezentovaného materiálu. V prípade knihy Chatam Sofer Memoriál je však postoj autoURYDNRDNWpURYþL„hlavných hrdinov“GLHODYODVWQHQHY\KQXWQêMHQRVLWH
RP
hlavnej myšlienky, podstaty celej knihy. Bez ich pozície v procese vzniku pamätníka by kniha najpravdepodobnejšie vôbec nevznikla. Salner tu stojí v deji
NQLK\ V~þDVQH YR YLDFHUêFK SR]tFLiFK Y SR]tFLL SUHGVWDYLWH
D äLGRYVNHM
QiERåHQVNHMREFHVWRMDFHKRGRLVWHMPLHU\DMQDSR]tFLiFKVHNXOiUQHKRåLGRYstva; 2. v SR]tFLLRE\YDWH
D6ORYHQVNDVFKRSQpKRYQtPDXGDORVWLRþDPLQRVLWH
RY PDMRULWQHM NXOW~U\ Y pozícii aktívneho „mosta“ VSURVWUHGNRYDWH
D
medzi jednou i druhou stranou; 4. nie na poslednom mieste v pozícii etnológa.
Martin Kvasnica figuruje v SURMHNWH]iPHUQHQDSRVWHDUFKLWHNWD1HåLGD
2ERFKVSiMDMHGHQFLH
„za pochodu“ rieši K
DGDULHãHQLD problémov, ktoré
YLGHQp RþDPL EHåQpKR VORYHQVNpKR þLWDWH
D DOH DM LFK VDPRWQêFK Y\]QLHYDM~
SULQDMPHQHM H[RWLFN\ DN QHFKFHP SRXåL VORYR DEVXUGQH 1D WRPWR SOiQH VD
„VDPRYR
QH“ SUHPLHWD PHQWDOLWD SUHGVWDYLWH
RY åLGRYVWYD Y podobe experta,
ktorej hlavnou zásadou – v tomto prípade a okrem iného – MH QLH NOiV SUHNiåN\ pre to, aby stavbu nebolo mRåQp OHER QD SUYê SRK
DG WR WDN Y\]HUi
UHDOL]RYD DOH QDSULHN SUHNiåNDP Y]QLNQXWp SUREOpP\ SUHNRQiYD A þR WX
najviac fascinuje, je spôsob,DNêPPRåQRWLHWRQDRNRQHULHãLWH
QpUpEXV\Y\chádzajúce z existujúcich a SODWQêFK QiERåHQVNêFK SUHGSLVRY Y\ULHãL
V tomto zmysle kniha predstavuje autentický dokument.
171
Etnologické rozpravy 2/2004
diskusia
Pamätník ako výzva
alebo
$NpV~SUHNiåN\UHODWtYQH
recenzia 2.
Katarína Popelková
Kniha o Memoriáli Chatama Sofera je o tom, ako sa na bratislavskom náEUHåt'XQDMD pod Hradným vrchom v roku 2002 SRGDULORVSUtVWXSQL"IUDJPHQW
WDNPHU ]QLþHQpKR VWDUXþNpKR åLGRYVNpKR FLQWRUtQD V KURERP významného rabína a Y\EXGRYD"QDMHKRPLHVWHS~WQHQiERåHQVNpPLHVWRPRGHUQêD všetkým
prístupný pamätník a jednu z pozoruhodných a turisticky lákavých historických
dominánt mesta.
2G þLDV IXQJRYDQLD VWDUpKR EUDWLVODYVNpKR åLGRYVNpKR FLQWRUtQD
a pochovania významného UDEtQDQDRPY SUYHMSRORYLFLVWRURþLDXSO\QXOR
Y\ãH VWRSl"GHVLDW URNRY =DWLD 'XQDMRP SUHWLHNOR YHD YRG\ ÄSUHKUPHOR³
QLHNRNR YRMHQ D UHåLPRY D ]UHDOL]RYDOR VD PQRåVWYR ]iVDGQêFK VWDYHEQêFK
zásahov na tvári historického centra mesta. V období druhej svetovej vojny
EROD KRORNDXVWRP GUDPDWLFN\ ]GHFLPRYDQi EUDWLVODYVNi åLGRYVNi NRPXQLWD
]iVDGQH VD ]PHQLOD DM EUDWLVODYVNi VSRORþQRV" $NR FHORN LED SUHG NUiWN\PL
SlWQiVWLPL URNPL ]tVNDOD ãDQFX REQRYL" QLHNGDMãt WROHUDQWQê PRGHO VSROXåLWLD
VNXStQNWRUpWYRULDMHMVRFLiOQXOiWNXRåLYL"D RVYRML"VLSULHVWRUNWRUêREêYD
0QRKp MHKR QLHNGDMãLH þDVWL – objekty, ulice, štvrte – uchovávané v SDPlWL þL
WUDGtFLiFK QiERåHQVNêFK HWQLFNêFK D]iXMPRYêFK VNXStQ%UDWLVODYþDQRY– Xå
nejestvujú a REQRYL"LFKQHPRåQR$OHERPRåQR"3UtNODG0HPRULiOX&KDWDPD
Sofera opísaný v NQLKH MH WURFKX YêQLPRþQêP DOH SUHGVD OHQ dôkazom åH
PRåQR.
9DNDV\PSDWLFNHMWYUGRKODYRVWLQRVLWHRYQiSDGXD ]~þDVWQHQêFKWYRUFRY
VD QHPRåQp VWDlo faktom: segmentu cintorína, pietneho religiózneho miesta,
XFKRYDQpPX SUHNU\WtP EHWyQRYêPL SODWDPL SRG ~URYRX WHUpQX QD NWRURP
bola vozovka napojená na výjazd z WXQHOD QD UXãQRP GXQDMVNRP QiEUHåt D
NRDMQLFH HOHNWULþNRYHM WUDWH Y\OHãWHQp þDVWêP SUHFKiG]DQtP SOQêFK YR]RY
EROD ]QRYX SUL]QDQi G{VWRMQRV" D pokoj. Starý, pre ortodoxných veriacich äiGRY QD FHORP VYHWH SRVYlWQê KURE EUDWLVODYVNpKR XþLWHD NWRUê Yê]QDPQt UDbíni navštevovali v SRVOHGQêFKGHVD"URþLDFKOHQFH]PDOêSRG]HPQêYFKRGSUL
vodárenVNHMãDFKWHYHGDWXQHODMHGQHVVSROXV DOãtPL]DFKRYDQêPLKUREPL
prístupný.
172
3UHNRQDQtPPQRåVWYDSUDNWLFNêFKL SRP\VHOQêFKSUHNiåRNVDSRSUHP\Vlení idey MHKR VSUtVWXSQHQLD SRGDULOR URNRYDQtP QD GLDNX Y\åLDGD" V~KODV
QDMY\ããtFKVYHWRYêFKåLGRYVNêFK niERåHQVNêFKDXWRUtW na schválenie projektu
a VSROXILQDQFRYDQLHSUiFSULSUDYL"D SRGStVD"YLDFVWUDQQp]POXY\3RGDULORVD
Y\P\VOLH" DUFKLWHNWRQLFNp VWYiUQHQLH EDODQVXM~FH QD KUDQH SUDNWLFNêFK PRåností a SUtVQ\FKQiERåHQVNêFK ]iND]RY a QiMV"MHKRWHFKQLFNp riešenie, nakloQL" D ]tVND" SUH VSROXSUiFX VDPRVSUiYQH RUJiQ\ D GRSUDYQê SRGQLN 9DND
tomu bola pri bratislavskom tuneli odklonená doprava a vykonaná prekládka
HOHNWULþNRYHM WUDWH QD UXãQRP NRPXQLNDþQRP ~VHNX 1DG WRU]RP FLQWRUtQD
vznikol priestor pre niURþQ~ UHDOL]iFLX VWDYE\ SDPlWQtND D vytvorenie dôstojného prístupu k QHPX 6WDURVWL QD SUHORPH WLVtFURþt mali s tým diplomati, architekti, pamiatkári, stavbári, dopraváci, predstavitelia magistrátu
i ministerstiev, v QHVSRVOHGQRPUDGHWLHå EHåQtRE\YDWHOLDPHVWD1LHOHQNHVD
SUHNODGDODWUD"DGRSUDYDQDQiEUHåtYLD]ODDOHDMSRþDVVWDYE\VDRþLRNRORLG~cich upierali na miesto pod skalou Hradného vrchu, pozorovali pobiehajúce,
SUDFXM~FHþL]KRYiUDM~FHVDRVRE\Y PRQWpUNDFKREOHNRFKþLGOKêFKþLHUQ\FK
NDEiWRFK WULþNiFK D GåtQVRFK VWDYEiURY Y prilbách i bradatých rabínov
v klobúkoch... 6NXWRþQH PQRKêFK ]DVLDKRO WHQWR DNR VD YUDYt Y závere knihy
ÄNRORWRþUHOLJLy]QR-SURIiQQHMNRPXQLNiFLH³NRORWRþIDNWRURYXGDORVWtJHVWD
þLQRYWYRUHQêQHREY\NORX]PHVRXV~þLDVWRND mechanizmov.
%UDWLVODYVNê SRNXV VSUtVWXSQL" VOiYQ\ FLQWRUtQ L celý prerušovaný postup
stavby datovanej rokmi 1999– RG SRþLDWNX SR]RUQH VOHGRYDOR VYHWRYp
åLGRYVWYR predovšetkým financujúci newyorský Medzinárodný výbor pre záchranu hrobov mudrcov z Bratislavy i RGSRUFD ]iPHUX 9êERU SUH RFKUDQX åLdovských cintorínov v Európe. Ich protichodné záujmy KURE\VSUtVWXSQL"DSUL
VSUtVWXSRYDQt XSODWQL" D GRGUåD" WLH QDMSUtVQHMãLH UHOLJLy]QH SUDYLGOi WUDGLþQpKR MXGDL]PX UHVS ]DEUiQL" SRUXãHniu posvätnej pôdy cintorína) vyvolali
SUtWRPQRV"RSUiYQHQêFKQiERåHQVNêFKRV{EY%UDWLVODYHD LFKQHXVWiO\GRKDG
QDG NDåGêP NURNRP SUiF %UDWLVODYVNi äLGRYVNi QiERåHQVNi REHF DNR SURVtredník medzi oboma skupinami, navyše koordinátor spolupráce s ÄQHåLdRYVNêPL³ ]ORåNDPL D ULHãLWHPL SURMHNWX IXQJRYDOD þDVWR DNR SRP\selný
hromozvod. S otáznikmi, ktoré nad cintorínom a budovaním pamätníka
vyvstávali a nadobúdali v priebehu rokov príprav a stavby a nakoniec aj pri
VOiYQRVWQRPRWYiUDQt0HPRULiOXþDVWRDåJroteskné podoby výziev a hrozieb,
boli konfrontovaní veriaci i VHNXOiUQLäLGLDWtEUDWLVODYVNtSUHGRYãHWNêP
Dvaja autori knihy – architekt (autor podoby pamätníka) a etnológ (zároYH SUHGVHGD EUDWLVODYVNHM äLGRYVNHM QiERåHQVNHM REFH – podrobne predstavujú udalosti, ktoré budovaniu Memoriálu predchádzali a sprevádzali ho, udalosti, ktorých boli svedkami i ~þLQNXM~FLPL6StVDOLþDVRYêSULHEHK od zrodenia
nápadu cez sériu komplikovaných politických, obchodných i technických rokovaní, predstavili technicNp L ILQDQþQp SUREOpP\ VDPRWQHM UHDOL]iFLH ]D]QDPH173
nali dianie okolo seba a RNRORVWDYE\RGSRþLDWNXGR~VSHãQpKRNRQFD-HGQRX
z FKDUDNWHULVWtNWH[WXNQLK\E\PRKORWHGDE\"åHMHWRDNêVLVWDYHEQêGHQQtN
nevystihuje to však celkom všetky jej roviny. V ~YRGQêFK þDVWLDFK GRVWDQH
þLWDWH SRGUREQ~ VSUiYX R rekonštruovanej minulosti cintorína, jeho podobe,
SRXåtYDQt L zatvorení, ako aj o jeho likvidácii/nelikvidácii v paradoxných rokoch druhej svetovej vojny a po nej. Nazrie do histórie EUDWLVODYVNHMåLGRYskej
NRPXQLW\ FH] åLYRW D parametre osobnosti XþHQFD D KODYQpKR UDEtQD PHVWD
Pressburg (dnešnej Bratislavy) QD ]DþLDWNX VWRURþLD – Moše Schreibera,
známejšieho pod prijatým menom Chatam Sofer (1762–1839). V prostredí
veriacich äidov na celom svete je Sofer známou a pripomínanou postavou
SUHGRYãHWNêP YDND VYRMHM RGGDQRVWL YLHUH SHGDJRJLFNHM þLQnosti, QHNRPSURPLVQpPX ]DVWiYDQLX WUDGLþQêFK KRGQ{W MXGDL]PX D boju proti
jeho inováciám. V SURVWUHGt UR]OLþQêP ãWLHSHQLDP D novátorským trendom
SRGOLHKDM~FHM åidovskej diaspóU\ Y URNRFK VYRMKR åLYRWD L po smrti uctievaný
a NULWL]RYDQê]iURYH
Tak ako samotné okolnosti budovania Memoriálu je i kniha ako ich opis
ãSHFLILFNêPKDGiþLNRPVQtPDþDREUD]XGQHãQpKRåLGRYVWYDY Bratislave i vo
VYHWH MHKR UR]OLþQêFK ]iXMPRYêFK L QiERåHQVNêFK VNXStQ LFK WUDGtcií, DVLPLODþQêFK WUHQGRY G\QDPLN\ L VWUQXORVWL -H YêSRYHRX R mnohosWUDQQêFK NRQIURQWiFLiFK åLGRYVWYD D sveta, ktorý ho obklopuje, o význame
rešpektovania, prechádzania a U~FDQLD QiERåHQVNêFK NXOW~UQ\FK L XGVNêFK
hraníc, o úspešnej VQDKH QH]RVWD" SUL QHPHM NRQIURQWiFLL, DOH KDGD" VSRORþQp
SULMDWHQpULHãHQLDVN~VL"QHH[LVWRYD"YHG
DVHED ale spolu.
9HNRV"D KENXYê]Y\DNRXEROREXGRYDQLH0HPRULiOXSUHRERFKDXWRrov SURMHNWX D NQLK\ GRNXPHQWXMH G\QDPLFNê WH[W DNR UHIOH[LD XGVNêFK
i SURIHVLRQiOQ\FK SRKQ~WRN D SUHåtYDQLD DOH DM ]D]QDPHQDQLH VSRORþHQVNHM
klímy v ich „okolí“. Majstrovstvo Salnerovho citlivého etnologického rukopisu,
NWRUpKRþUW\UR]R]QiY þDVWLDFKWH[WXRSLVXM~FHKRQLHOHQ]GDQOLYREHåQpDOHDM
YHPL NRPSOLNRYDQp D ]DX]OHQp SUREOpP\ NDåGê ] jeho kolegov, je tu doplnené snahou dokumentaristicky presne a NRUHNWQHXYiG]D"KLVWRULFNp]i]QDP\
dátumy, GRGUåLDYD" FKURQROyJLX XGDORVWt D RGKDRYD" YãHWN\ V~YLVORVWL EH]
súdov D KRGQRWHQt ýLWDWH RFHQt DM SUL WDNHM SLHWQHM D dôstojnej téme prakWLFNRV" D YHFQRV" WH[WX ] NWRUpKR SUHVDNXMH DNiVL UDGRVWQRV" D nadšenie, neRGREUDWHQiWUSH]OLYRV"DSUHVYHGþHQLHR správnosti úsilia o „dobrú vec“, alebo
PRåQRDMYiãHDWYUGRKODYRV"1iPHWRYQD~YDK\R XGVNêFK verejno-spoloþHQVNêFK QiERåHQVNêFK ILQDQþQêFK þL SROLWLFNêFK aspektoch práce „okolo
pamätníka“, ako DMPRWLYiFLL]~þDVWQHQêFKSRQ~NDNQLåNDFHOêUDG3URIHVLRQiOQH SRKQ~WN\ RERFK DXWRURY NQLK\ WH[W DUWLNXOXMH MDVQH MHGHQ FtWLO UDGRV"
z objavovania nepoznaného, ãDQFXSRN~VL" sa kombináciou znalostí etnológa a
skúseností åLGRYVNpKR IXQNFLRQiUD RVREQêP DQJDåRYDQtP SRVSiMD" ]GDQOLYR
QHVSRMLWHQp ]iXMP\ D XVNXWRþQL" QiSDG 'UXKê QD NWRUpKR SDGOR PHQRYDQLH
LQYHVWRUDDUFKLWHNWRQLFN\UHDOL]RYD"SDPlWQtNSRFtWLOYê]YXY\MDGUL"QHSUHH[ponovaným a þLVWêP WYDURP RVREQH SRFL"RYDQ~ LQWURYHUWQRV" åLGRYVWYD
a rituálu tak, aby ladil s RNROLWêPSURVWUHGtP7LHWRPRWLYiFLHEROLPRåQRQDMYêNRQQHMãtPL XGVNêPL ÄPRWRUPL³ SUL SUHNRQiYDQt þDVWR YiåQ\FK SUHNiåRN
objektívnych i subjektívnych.
Všetky spomenuté parametre i nespomenuté znaky radia knihu v prvom
rade medzi populDUL]DþQp WH[W\ = RGERUQpKR KDGLVND SULQDMPHQãRP
z DVSHNWXHWQROyJLHYãDNMHSRWUHEQpYQtPD"MXDNRDOãLXY sérii prác reflektujúcich existenciu a vývoj, kultúrne a sociálne aspekty åLGRYVWYD na Slovensku, ktoré vznikli na pracovnom stole etnológa Petra Salnera. Jednoducho mu
to tak vypáliloQDSULHNWRPXåHVD DQDO\WLFNp]DPHUDQLHQDåLGRYVN~ komunitu
QHDUWLNXOXMH DNR KODYQê FLH 1DY\ãH VD 6DOQHURYPX WH[WX podarilo, podobne
ako viacerým jeho predchádzajúcim prácam (predovšetkým o svedkoch holokausWX ] þLDV GUXKHM VYHWRYHM YRMQ\ D R åLGRYVNêFK WUDGtFLiFK D DVLPLOiFLL
s PDMRULWRX SUHVLDKQX" UR]PHU\ D dosah opisu a SULQLHV" ãSLILFN~ YêSRYH
o FHOHM GLIHUHQFRYDQHM VORYHQVNHM VSRORþQRVWL SUHFKiG]DM~FHM G\QDPLFNêPL
premenami.
Architekt Martin Kvasnica, NeåLG YVW~SLO VYRMRX ~þDV"RX Y projekte,
WYRUERX RULJLQiOQHKR ULHãHQLD SRGRE\ åLGRYVNpKR SDPlWQtND L realizáciou
stavby na zvláštnu, v jeho obore neobvykle neistú pôdu konfrontácií vlastných
názorov a SUHVYHGþHQt s FHORXãNiORXSURWLUHþLYêFKIDNWRYD obsahov a ]iURYH
PRåQRQLHNHG\DåIDQWDVWLFNêFK ÄSUHNiåRNY práci“, prilietajúcich z þDVXQDþDV
GRMHKRSUDFRYQpKRSURVWUHGLDDNRQHEH]SHþQpPHWHRULW\ Jeho predchádzajúca
VN~VHQRV" V DUFKLWHNWRQLFNêP QiYUKRP VWDYE\ ULWXiOQHM åLGRYVNHM NXFK\QH D
jedálne na Kozej ulici v %UDWLVODYH VD DVL "DåNR Y\URYQi „kauze“ Memoriál.
3RVWDYL"PRGHUQêSDPlWQtN SUHGSR]RUQêPLRþDPL PQRKêFK ktorým sa musí
Y\KRYLH" MHMHGQDYHF+DGD"ODFQpDMHGQRGXFKpULHãHQLDD V~þDVQH]KPRWQL"
pietu miesta, myšlienkový náboj i memento minulých i V~þDVQêFK REVDKRY
„vznášajúcich sa“ všade okolo cintorína i osoby, ktorej je Memoriál venovaný,
je vec druhá. Duchovnú i SUHGPHWQ~ DPELYDOHQWQRV" DOH WLHå QHRSDNRYDWHQRV" ktorú v sebe niesla práca i MHM YêVOHGRN NWRUê KRGQRWL" SULFKRGt skôr
architektom, ]DWLHXMH z SRKDGX HWQROyJLH VQi HãWH IDVFLQXM~FHMãLD RWi]ND
jeho motivácieLQãSLUDþQêFK]GURMRY a uplatnenia XUþLWpKRkreatívneho postupu
pri návrhu mauzólea stojaceho v UXãQRPREêYDQRPSURVWUHGtDNRYHPLãSHFLfického miesta pamäti.
V oblDVWLP~]HMQtFWYDVSUtVWXSRYDQLDKLVWRULFNêFKSDPLDWRNDSDPlWQêFK
miest sme dnes konfrontovaní s najrôznejšími ideovými a marketingovými
]iPHUPLVKOERNêP]DXMDWtPSRXþL"DÄERMRYD"³SURWLKLVWRULFNHMVWUDWHSDPlWL
DOHER þR QDMMHGQRGXFKãLH D QHQiURþQH ]DEDYL" so všelijakými spôsobmi prezentácie informácií a prístupmi v komunikácii s návštevníkmi. Snahou je, aby
LFK EROR þR QDMYLDF DE\ FKRGLOLQD GOKãLHD þDVWHMãLH QLH YêQLPQRþQHDOH FHO-
174
175
kom prirodzene, hocikedy. $NRVDWLHWRWUHQG\SRGStVDOLþLSRGStšu na Memoriále? Alebo to nie je ten prípad?
Mnohoetnické a mnohokonfesionálne stredoeurópske mestá, ku ktorým
patrí aj Bratislava, majú v VWRURþt VR VWDYDQtP D U~FDQtP pomníkov svoje
VN~VHQRVWL =DþLDWRN VWDYE\ 6RIHURYKR SDPlWQtND datovaný koncom milénia,
spadá predsa len do etapy v tomto zmysle ešte YH
PL åLYHM.... a otázok okolo
zobrazovania a definovania minulosti sa nad knihou ponúka celý rad: Moderna
s MHM þDVWR "DåLYêPL príznakmi teda v %UDWLVODYH ]RVWiYD" +êEX RX ešte stále
(alebo Xå]QRYD) QHXFKRSLWHQpD S{VRELYpNROHNWtYQHLGH\NWRUpVDWOPRþLDGR
podoby pamätníkov? &tWLPH DSHO YiåL" VL PLQXORV" D QDSUiYD" KULHFK\ QDãLFK
QHGiYQ\FKSUHGNRY"1HåLMHPHþDVUHODWLYL]RYDQLDD postmoderného ]
DKþRYDnia všetkého kedysi YiåQHKR? Má pripomínanie minulosti zmysel? Majú sa
UR]OLþQpGXFKRYQpVYHW\WDNRNi]DORNRQIURQWRYD""ýRE\QDWRSRYHGDOUDEtQ
Sofer?.... Alebo je to celé trošku jednoduchšie a fakt vzniku monumentálneho
SDPlWQtND åLGRYVWYD QD SRþLDWNX WUHWLHKR PLOpQLD Y malom európskom meste
Bratislava má v NRQNUpWQRP þDVH URYQDN~ OHJLWtPQRV" ako situácia, ktorá
v podobe kohenského vstupu k KURERP SULYLHGOD RSl" GR åLYRWD QDMVWDUãLH MXdaistické, samotnými äLGPLXåYlþãLQRX]DEXGQXWpKDODFKLFNpSUDYLGOi"
1HYHGQRþLWLHWR"DåNpD ]iURYH]iEDYQpRWi]N\WUHED]RGSRYHGiYD"-H
YãDNYêERUQpDNH[LVWXM~XGLDVNXWN\D WH[W\þRQiVQDQHXSR]RUXM~.QLKD
P. Salnera a M. Kvasnicu k takýmto podnetom iste patrí a MHMSUHþtWDQLHQHWUHED
RGNODGD"
176
Etnologické rozpravy 2/2004
diskusia
3RDNRYDQLHUHFHQ]HQWNiP
Peter Salner
1HWUSH]OLYR VR ]YHGDYRV"RX D WURFKX DM REDYDPL VRP RþDNiYDO SULSRPLHQN\NXNQLKH&KDWDP6RIHU0HPRULiO8UþLWHMH]DXMtPDYiDOHSR]QiPDM
jej sporné stránky: na niektoré upozornili vo svojich recenziách Blanka SouNXSRYiD%HDWD/HLFKWRYiQRH[LVWXM~YLDFHUpDOãLH1DSRNRQVRPVDNULWLN\
QHGRþNDO UHFHQ]HQWN\ QHãHWULOL FKYiORX WDNåH UHDJXMHP VN{U ÄYR YODVWQHM
veci“.
äLYRWPDGRVWDOGRVLWXiFLHåHRGERUQ~SUiFXP{åHPUHDOL]RYD"QHãWDQdardným spôsobom. PrepoMHQLH SR]tFLt HWQROyJD D IXQNFLRQiUD äLGRYVNHM
QiERåHQVNHMREFHPDVWDYLDQLHOHQY prípade budovania Memoriálu, ale aj pri
LQêFKåLGRYVNêFKWpPDFKQDNWRUpVD]DPHULDYDPGRãSHFLILFNHMSR]tFLH8å
WêP åH ]tVNDYDP SR]QDWN\ QLH ÄNODVLFNêPL³ WHFKQLNDPL UR]KRYRUX þL SULDmeho pozorovania, ale z titulu funkcie, analýzou „z vnútra“. Vykonávam
YODVWQH SHUPDQHQWQê Ä]~þDVWQHQê YêVNXP³ QHS{VREtP OHQ DNR QHVWUDQQê
SR]RURYDWHDOHQHUD]VRPSULDP\PDNWpURPNWRUêGLDQLHQLHOHQPRQLWRUXMH
DOHDNWtYQHRYSO\YXMHVo viacerých svojich publikáciách teda spracovávam
ÄSUHåLWê WHUpQ“: prezentujem a vyhodnocujem nielen sprostredkované po]QDWN\DOHWLHåYODVWQpVN~VHQRVWLDDNWLYLW\0XVtPVLGiYD"RVRELWQêSR]RU
aby som takto získané údaje odborne ani osobne neskreslil, nikomu (hoci
QHFKWLDF QHXEOtåLO =iURYH FtWLP PRUiOQX SRYLQQRV" SUH]HQWRYD" WLHWR LQIRUPiFLHD]iYHU\QLHOHQRGERUQHMYHUHMQRVWLDOHDMXRPNWRUtV~SUHGPHWRPP{MKRRVREQpKRDMYHGHFNpKR]iXMPX&KiSHPSUtSDGQpQiPLHWN\YRþL
takémuto prístupu,DOH]~þDVWQHQpSR]RURYDQLHQ~NDMHGLQHþQ~PRåQRV"SRQRUL" VD GR KERN VOHGRYDQHM WpP\ Y WRPWR SUtSDGH V~þDVQHM åLGRYVNHM NRPXQLW\8PRåXMHSR]QD"VN~PDQpMDY\QLHOHQH[SRVWYSRGREHGHILQLWtYQHKR
YêVOHGNXNWRUêVDGR]YHGiPHVSURVWUHGNRYDQHRGLQIRUPiWRURYþL]DUFKtYnych dokumentov), ale v SUYRPUDGHDNRSURFHVVPQRåVWYRPRN~NDÄVOHSêFK XOLþLHN³ ] SRKDGX HWQROyJLH YãDN QLH PHQHM ]DXMtPDYêFK QHå UHDOL]Rvané riešenie).
0HPRULiO PRåQR QHSUHGVWDYXMH RSWLPiOQ\ SUtNODG QD REMDVQHQLH XYHGHných problémov. 7RþRVDQDVWDYEHDY zákulisí) udialo, bolo exotické, neraz
PDORQiG\FKGREURGUXåVWYDDORJLFN\Y\åDGRYDORDKãtWyQXå-iQ6WUDVVHUYR
VYRMHM UHFHQ]LL KRYRULO åH LGH R zaujímavý „thriller“. (A spolu s Martinom
.YDVQLFRPNU~WLPHKODYDPLDQHYLHPHSRFKRSL"SUHþRVD]DWêFKWRRNROQRVWt
177
kniha prakticky nepredáva...) S podobnými „nereálnymi“, zdanlivo absurdQêPLþLY\soko subjektívnymi UHiOLDPLVDQHUD]VWUHWiYDPDMYNDåGRGHQQRP
IXQJRYDQtåLGRYVNHMNRPXQLW\3ULWRP]GDQOLYpDEVXUGQRVWLSUHGVWDYXM~YiåQH
SUREOpP\NWRUpWUiSLDNRQNUpWQ\FKXGt1HYLHPVLSUHGVWDYL"DNRVDWUDGLþQêPL WHFKQLNDPL GR]YHGLH" SRGUREQRVWL R vzniku memoriálu, alebo hoci o
åLGRYVNHM LGHQWLWH VXEMHNWtYQ\FK GRSDGRFK KRORNDXVWX þL PQRåVWYH LQêFK
„individuálnych“ fenoménov. +RFLDMWDNWRGRVLDKQXWêYêVOHGRNMHOHQþLDVWNRXFHOHMPR]DLN\SULQiãDYHPL]DXMtPDYpSR]QDWN\
-HPLMDVQpåHQLHNDåGêPiPRåQRV"WDNWRSRVWXSRYD"QLHNDåGi téma
XPRåXMH DSOLNRYD" ]~þDVWQHQp SR]RURYDQLH 9 mojom prípade kombinácia
etnologického vzdelania, funkcie v åLGRYVNHM NRPXQLWH D sledovanej témy
RSDNRYDQH VS{VREXM~ åH slovami Kataríny Popelkovej, takto to vypálilo.
A YHUtP åH DM Y EXG~FQRVWL VD PL SRQ~NQX SRGREQp KRFL ]GDQOLYR PRåQR
PHQHMDWUDNWtYQHSUtOHåLWRVWL
178
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
6NRQþLOVD;,,,URþQtNPHG]LQiURGQpKRILOPRYpKRIHVWLYDOX
ETNOFILM v ýDGFL
Katarína Holbová
V GRFK –25. septembra 2004 sa konalo v ýDGFL Yê]QDPQp PHG]LQiURGQp SRGXMDWLH 3R URNRFK VD XVNXWRþQLO Xå ;,,, URþQtN PHG]LQiURGQpKR
bienále festivalu dokumentárnych filmov a videofilmov o XGRYHM NXOW~UH –
ETNOFILM. Hlavnými organizátormi jedného z najstarších filmových festiYDORYQD6ORYHQVNXEROLäLOLQVNêVDPRVSUiYQ\NUDM.\VXFNpP~]HXP ýDGFD
0HVWR ýDGFD 6ORYHQVNê ILOPRYê ~VWDY %UDWLVODYD D Dom NXOW~U\ ýDGFD
9DND VSROXSUiFL DOãtFK FHORVORYHQVNêFK DM UHJLRQiOQ\FK LQãWLW~FLt
a REþLDQVN\FK]GUXåHQtDNRDMãWHGUêPVSRQ]RURPPDORWRWRQiURþQpNXOW~UQH
SRGXMDWLHWHFKQLFN\GREUH]DEH]SHþHQêSULHEHKD G{VWRMQ~~URYHQHKRYRULDF
o bohatom sprievodnom programe festivalu.
Zo 72 prihlásených filmov z NUDMtQHãWHSUHG]DþDWtPIHVWLYDOXY\EUDOD
–þOHQQiRGERUQiNRPLVLDV~"DåQêFKILOPRY] WRKR]DKUDQLþQêFK7LHWR
SRþDVIHVWLYDOXSRVXG]RYDODD Yt"D]RYvybrala medzinárodná porota v ]ORåHQt
-DGZLJD*ORZD3RVNR0DUWLQ0HããD6ORYHQVNR-iQ2SDUW\6ORYHQVNR
-iQ)~]LN0DDUVNR2WWR2OHMiU9HNi%ULWiQLDD Štefan Vraštiak (SlovenVNRÒþDVWQtFLVLPRKOLSR]ULH"Y rámci festivalu 11 slovenských filmov, po 5
srbsko-þHUQRKRUVNêFK D nemHFNêFK SR þHVNp D SRVNp ILOP\ D po 1 filme
z *UpFND -DSRQVND /LEDQRQX 0DDUVND 1RYpKR =pODQGX 6ORYLQVND âSDnielska a Talianska.
Slávnostné otvorenie XIII. ETNOFILM-X VD XVNXWRþQLOR Y kinosále KD,
v VWUHGX ,; YHþHU Vystúpenie þOHQRY )RONOyUQHKR V~ERUX .\VXþDQ
s SURJUDPRPÄ1DVDODãL³VOiYQRVWQêSUtKRYRUULDGLWHN\IHVWLYDOX0JU0iULH
+~ã"DYRYHMD najmä dva filmy –Ä3RFWD3OLFNRYL³UpåLD0DUWLQ.RYiþãWXGHQW
etnológie na FF UK) D Ä6SRPLHQND QD 0DUWLQD 6OLYNX³ UpåLD -iQ 2SDUW\
navRGLOLDWPRVIpUXWRKWRURþQpKRIHVWLYDOX%RKDWiUHFHSFLDSUH~þDVWQtNRY;,,,
ETNOFILM-u, ktorá bola pripravená v KD YDNDãWHGUêPVSRQ]RURPQHVO~åLOD LED QD XVSRNRMHQLH FKXWH ODEXåQtNRY9 þXOêFKGLVNXVQêFKVNXSLQNiFK VD
zvítali známi, alebo navzájom zozQDPRYDOLGRVLDQH]QiPL~þDVWQtFL]SRþHWQHM
filmárskej a skromne zastúpenej etnografickej profesijnej obce.
PrehliadkD V~"DåQêFK ILOPRY ]DþDOD Xå SUHG ]DKiMHQtP IHVWLYDOX RG hodiny v VWUHGX VHSWHPEUD =D GQL VRP VL VWDþLOD SR]ULH" V~"DåQêch
a WLHåQHV~"DåQêILOP
179
3UHNYDSLODPDQDMPlGåNDILOPRY –EHåQHWUYDOLRNRORPLQ~WQDMGOKãt
Då PLQ~W 3ULD]QLYê GRMHP QHurobili QD PD WLH QDMGOKãLH +OERNR XGVN\
zapôsobil ILOP Ä3ULDWH YþHOiU³ ]R Slovinska (52 minút), ktorý poukázal na
medziJHQHUDþQpRGRY]GiYDQLHNXOW~UQ\FKWUDGtFLt 9HPLVLOQêGRMHPYRPQH
zanechal film „Nestajanje“, o Y\XGRYDQt dedinky, ktorý perfektne filmovým
obrazom a minimálne slovom (odzneli iba 4 vety za celých 17 minút) ukázal na
WHQWR]iYDåQêSUREOpPYLGLHNDY mnRKêFKNUDMLQiFK=D~SOQHYêQLPRþQêYãDN
pokladám VORYHQVNêILOP,NRQRSLVPLQ~WUpåLD0LãR6XFKêD strih Marek
Šulík), ktorý bol Y\WYRUHQê QDILOPRYDQtP UHSRUWiåQ\FK IRWRJUDILt R åLYRWH
ukrajinskej huculskej dedinky a MHGQHMMHMRE\YDWHN\3iþLODVDPi aj sonda do
názorov a åLYRWD RE\YDWHRY 3HWUåDON\ YR ILOPH Ä'REUH MH QiP Y 3HWUåDONH
EêYD""³ NWRUpKR VFHQiU VSUDFRYDOD 3K'U =X]ana %HXãNRYi &6F Na záver
NDåGpKR GD VD XVNXWRþQLOD Y SUtMHPQRP SURVWUHGt þDMRYQH VtGOLDFHM SULDPR
v kultúrnom dome) panelová diskusia k SUHPLHWQXWêPILOPRPWRKRGD.HåH
VDNRQDODDåY QHVNRUêFKYHþHUQêFKKRGLQiFK~þDVWQtNRYERORSRPHQHM3RþDV
FHOpKRIHVWLYDOXERORYRQNXYHPLQHSUtMHPQpVWXGHQpGDåGLYpSRþDVLHD tak sa
organizátorom z Kysuckého múzea nepodarilo uskutRþQL" plány všetkých výletov, pripravených SUH~þDVWQtNRYIHVWLYDOX.
2NUHP SURMHNFLt V~"DåQêFK DM QHV~"DåQêFK ILOPRY naplnili program XIII.
ETNOFILM-XDMYHUQLViåHYêVWDYYHQRYDQêFKNODVLNRPVORYHQVNpKRHWQRgrafického filmu a fotografie. V dome kultúry bola inštalovaná výstava
z výberu fotografií od profesora Karla Plicku, pripravená k YêURþLX MHKR
narodenia. V Kysuckom múzeu otvorili výstavu z YêEHUXIRWRJUDILtMHKRåLDND
profesora Martina Slivku, ako spomienku k MHKR QHGRåLWêP QDURGHQLQiP
=RPUHOLEDQLHNRNRGQtSUHG]DþLDWNRPSUHGFKiG]DM~FHKR;,,(712),/0-u,
PHG]L NWRUpKR ]DNODGDWHRY SDWULO DM RQ Y VHSWHPEUL =iURYH VR VOiYQRVWQRXYHUQLViåRXRERFKYêVWDYVDRWYRULODDMSUYiVWiODH[SR]tcia Kysuckého
múzea v jeho budove na Moyzesovej ulici. V piatok 24. IX. dopoludnia sa
XVNXWRþQLO RGERUQê VHPLQiU YHQRYDQê åLYRWX D WYRUEH 0DUWLQD 6OLYNX
V ôsmich príhovoroch SULEOtåLOL W~WR Yê]QDPQ~ RVREQRV" HXUySVNHKR IRUPiWX
jeho bývalí študenti, blízki spolupracovníci a WLHå MHKR PDQåHOND 3K'U 2JD
Slivková.
9ãHWFL~þDVWQtFLIHVWLYDOXGRVWDOLSRþDVMHKRSULHEHKXDMYHPLKRGQRWQpLQIRUPiFLH YR IRUPH WODþt )LOPRJUDILH RERFK NODVLNRY HWQRJUDILFNpKR ILOPX
VSROXVLFKVWUXþQêPåLYRWRSLVRPVSUDFRYDOL Mgr. Štefan Vraštiak a Mgr. Renáta Šmatláková zo Slovenského filmového ústavu. Tvorili jeden z cenných
WODþHQêFKPDWHULiORYNWRUpdostali ~þDVWQtFL(712),/0-XKQHSULSUH]HQWiFLL 3RþDV IHVWLYDOX Y\GDOR .\VXFNp P~]HXP NDåGê GH þHUVWYê LOXVWURYDQê
Festivalový denník –VSROXþtVOD. výstave výberu fotografií M. Slivku vyGDOD.\VXFNiNQLåQLFDY ýDGFLY spolupráci so Slovenským národným múzeom
180
Y 0DUWLQH LQIRUPDþQê LOXVWURYDQê EXOOHWLQ 0DUWLQ 6OLYNa, CSc. filmový dokuPHQWDULVWDUHåLVpUVFHQiULVWDSHGDgóg, profesor (1929–2002).
$MNHVRPXåRVREQHQH]DåLOD]iYHUIHVWLYDOXD RGRY]GDQLHFLHQYt"D]QêP
ILOPRP Y þtVOH )HVWLYDORYpKR GHQQtND VRP VD GR]YHGHOD åH 9HN~ FHQX –
=ODWpKRWXURD]tVNDOVORYHQVNêILOPÄVH]yQ³UHåLVpUD3HWUD.HUHNHVD Osobitnú cenu – 6WULHERUQpKR WXURD ]tVNDO ILOP Ä1HVWDMDQMH³ Y UpåLL 9ODGLPtUD
3HWURYLþD %URQ]RYpKR WXURD XGHOLOL ILOPRP – japonskému „Osamelí na
Amazonke“ v UpåLL +LURPX .RNXEXQ SRVNpPX Ä$NR PRWê³ RG UHåLVpUN\
Ewy Pieta a þHVNpPX Ä+RG\ V vencom a NiþHURP³ od Pavla Popelku, kolegu
etnografa, ULDGLWHD P~]HD Y Uherskom Brode. Cenu Martina Slivku udelila
porota slovenskému filmu „Ikonopis“. (ãWHDOãtFKILOPRY]tVNDORFHQXDOHER
þHVWQpX]QDQLH
6RPQHVPLHUQHUDGDåHVRPVDPRKOD]~þDVWQL"QDWRKRURþQRP;,,I. ETNOFILM-H Y ýDGFL 'RVLD VRP DEVROYRYDOD URþQtNRY WRKWR QHVPLHUQH
zaujímavého a myslím, åH SUH NDåGpKR HWQRJUDID SRXþQpKR SRGXMDWLD 3UiYH
SUHWRPDYHPLPU]tåHNROHJRYLDHWQRJUDIL –þLXåz múzeí, zo SAV alebo z
pedagogických pracovísk – posledQpWULURþQtN\LJQRURYDOL -HWRVNXWRþQHLED
problém nedostatku financií na pracoviskách?
8åEH]NRPHQWiUDQHFKiYDPLQIRUPiFLXåH0LQLVWHUVWYRNXOW~U\65QHSULVSHOR åLDGQ\PL prostriedkami QD WRWR ILQDQþQH QiURþQp SRGXMDWLH D nevyslalo
ani svojho oficiálneho zástupcu na zahájenie festivalu, hoci: „Podujatie sa koná
pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Rudolfa Chmela a ministra
]DKUDQLþQêFK YHFt 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ (GXDUGD .XNDQD³ FLWXMHP NDWDOyJ
a programový bulletin, s. 2). Som však optiPLVWDåHDMP\HWQRJUDILQD6ORYHQVNXVDSUHGVDOHQ]DNWLYL]XMHPHYHÄ)HVWLYDOEROSULMDWê]DþOHQD(XUySVNHKR
NRRUGLQDþQpKR FHQWUD ILOPRYêFK IHVWLYDORY VR VtGORP Y Bruseli a informácie
o jeho konaní sa touto cestou dostávajú do všetkých festivalových miest
v Európe“ (citujem z SUtKRYRUX0JU0+~ã"DYRYHM] R]GREQHWODþHQpKR obalu
QDLQIRUPDþQpPDWHULiO\SUH~þDVWQtNRY;,,,(712),/0-u).
181
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
(WQROyJRYLDD(WQRILOPýDGFDDOHERRY\SUi]GRYDQtSROt
=X]DQD%HXãNRYi
(WQRILOP ýDGFD REþDV R]QDþXMHPH DNR QDMVWDUãLH SHULRGLFNp HWQRORJLFNp
SRGXMDWLH3RWRPþRVRPDNRãWXGHQWNDDþHUVWYiDGHSWNDQiURGRSLVXQDYãWtYLODDURþQtNSRGYDGVD"URþQHMSDX]HVRPVDGRVWDODQDURþQtNIHVWLYDOXDNRGLYiND]KRGRXRNROQRVWtDMDNRWYRUFD3RþDVGYRFKGQtVRP]DOHND
QHDEVROYRYDOD YãHWN\ ILOP\ D QHYLGHOD VRP DQL MHGHQ Yt"D]Qê 1DSULHN WRPX
som si odniesla viaceré dojmy, o ktoré by som sa rada podelila.
8å YLDF URNRY SRþ~YDPH DNR HWQROyJRYLD QHPDM~ ]iXMHP R (WQRILOP QHFKRGLDQDDQLDNRGLYiFLDXåWRE{åQLHDNRWYRUFRYLDýDV\NH]DNODGDM~FL
þOHQRYLDIHVWLYDOX0/HãþiN'/XWKHUQDRPQHPRKOLV DNWtYQRX~þDV"RX
FKêED", V~ SUHþ 1HQiYUDWQH SUHþ MH 6YHWR]iU âYHKOiN IXQNFLRX SUHSiMDM~FL
VYHWGYRFKVW\þQêFKRGERURYDWLHåRVREQRV"NWRUiV\PEROL]RYDODSUHSRMHQLH
etnológie a filmu, Martin Slivka. V SRVOHGQRPGHVD"URþtVDY bulletinoch festivalu pravidelne stretávame len s dvoma menami etnológov – Martinom
0HããRPDNRþOHQRPSRURW\D5HQp/XåLFRPDNRþOHQRPSUtSUDYQpKRYêERUX
a výberovej komisie (okrem pracovníkov organizujúceho Kysuckého múzea).
1H]QDPHQiWRåHE\LQtHWQROyJRYLDQD(WQRILOPHýDGFD vôbec neparticipovali
– pripravujú výstDY\DLQpVSULHYRGQpSRGXMDWLD]~þDVWXM~VDVHPLQiURY$Ni
MHSR]tFLDHWQROyJRYQD(WQRILOPHýDGFDDY slovenskom etnologickom filme?
3RGD ãWDW~WX MH (WQRILOP ýDGFD ÄPHG]LQiURGQp IHVWLYDORYp ELHQiOH YHQRvané problematike etnografie, etnológie a sociálnej antropológie v širokom
slova zmysle“ (www.etnofilm.sk).
Mimo štatútu býva charakterizovaný ako filmový festival zameraný na profesionálne filmy s HWQRORJLFNRXSUREOHPDWLNRX$WXMHSUYêNDPH~UD]XýR
je profesionálny etnologický film? Film, ktorý reåtURYDO ILOPRYê XPHOHF
QDWRþLOSURIHVLRQiOQ\NDPHUDPDQþL]RVWULKDODR]YXþLOSURIHVLRQiOQ\WHFKQLN"
Alebo film, na ktorom aktívne (spolu)pracoval profesionálny etnológ?
Optimálne by bolo aj – aj, avšak to sa podarí len zriedkavo, ba v niektorých
GYRMURþQých cykloch Etnofilmu sa to nepodarilo vôbec. Na Slovensku tomu
výdatne priVSLHYD ILQDQþQi PL]pULD Y rezorte kultúry i vo verejnoprávnej
WHOHYt]LL NWRUp E\ PRKOL WDNpWR VSROXSUiFH SRGSRUL" DOH DM Y okolitých
krajinách je situácia vcelku podobná. Šikovný ILOPiU YãDN GRNiåH ILOP VR
sociálnoantropologickou problePDWLNRX QDWRþL" – DM EH] HWQROyJD $ YDND
þRUD]GRVWXSQHMãHMILOPRYHMWHFKQLNHDMVFKRSQHMãtHWQROyJGRNiåHQDWRþL"ILOP
182
– bez filmára. Na EtnofilmeýDGFD 2004 sme boli svedkami, ako to vyzerá, kH
sa takéto filmy stretnú.
V roku 2004 sa konali na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie
v Bratislave v spolupráci s 1iURGRSLVQRXVSRORþQRV"RX6ORYHQVNDGYHSUHPLHtania filmových dokumentov, ktoré vznikli na pôde katedier etnológie – teda
SUHYDåQH ãWXGHQWVNêFK ILOPRY 0HG]L QLPL DNR WYRUFD ]DåLDULO SRVOXFKiþ URþQtND 0DUWLQ .RYiþ NWRUê ] YODVWQHM LQLFLDWtY\ YODVWQRUXþQH D DNR
študentskú nadprácu pripravil dokument „Pocta Plickovi“. Je to kultivovaný 26
PLQ~WRYêILOPQDWRþHQêGLJLWiOQRXNDPHURX, v NWRURPDXWRUVSRMLOåLYRWRSLVQp
informácie o Karolovi Plickovi s UR]SUiYDQtPQLHNWRUêFKRGERUQtNRYRRPD
MHKR GLHOH D XNiåNDPL ] Plickových filmov. V histórii „etnologického
ãWXGHQWVWYD³þLQRMHdinelý. Tento film bol na Etnofilme v ýDGFLXYHGHQêY prvý
IHVWLYDORYê YHþHU Y UiPFL VOiYQRVWQpKR RWYRUHQLD +QH SR RP QDVOHGRYDO
film Slovenskej teleYt]LH Ä6SRPLHQND QD 0DUWLQD 6OLYNX³ UpåLD - 2SDUW\
5HDNFLDILOPiURYDILOPRYêFKNULWLNRYERODGRV"MHGQRP\VHQiUR]GLHOPHG]L
filmami bol priepastný, film o Plickovi vraj nepatril na EtnofilmýDGFD –YH
nebola dokonalá kamera, zvuk ako z N~SHQH]OHQDþtWDQêNRPHQWiUQH]QDORV"
práce s pôvodQêPPDWHULiORPDW
=GDOR VD åH Iilmári boli v šoku a v šoku, pre zmenu z ich reakcií, sme
]DþDOL E\" DM P\ HWQROyJRYLD 9H SRþLQ ãWXGHQWD HWQROyJLH ILOPRYpKR
amatéra, moKRO E\" NUiVQH Y\XåLWê DNR V\PEROLFNp SUHSRMHQLH ILOPX D
HWQROyJLH QDY\ãH LGHiOQH FH] RVREQRV" .DUROD 3OLFNX NWRUpKR GLHOR GRVLD
oslovuje aj mladú generáciu. To by však niekoho PXVHOR QDSDGQ~" D QDMPl
PXVHOLE\YHGLH"þRSUHPLHWDM~7RVDQHVWDORDWDNVDQD(WQRILOPHY\WYRULOL
dva tábory – jeden zatracujúci Poctu Plickovi, a tým aj etnologické pokusy o
ILOPRYê GRNXPHQW D GUXKê WHãLDFL VD åH þRVL SRGREQp Y]QLNOR 9HPL
sympaticky sa k tomuto filmu postavila pani Slivková, ktorá v rámci seminára
venovanému pamiatke jej manåHOD YHUHMQH RFHQLOD VSRPtQDQê ILOP D FHONRP
NRQãWUXNWtYQH R]QDþLOD, þR VD MHM QD RP SiþLOR D þR E\ VD GDOR Y\OHSãL" DE\
bol aj vlk sýty, aj ovca celá.
ND(WQRILOPHQiVSUHNYDSLORDMþRVLLQp0HG]LV~"DåQpILOP\ERO]DUDGHQê
aj magisterský film študentky filmovej fakulty VŠMU Jany Garajovej a ComSDQ\ 9â08 Ä/RYHWUDYHOOHUV³ ]Qi]RUXM~FL ÄKDGDQLH HURWLFNêFK Y]"DKRY
PHG]L PODGRX JHQHUiFLRX GLHYþDW³ =UHMPH PDO ]DXMD" QRQNRnformným prosWUHGtPDVSUDFRYDQtPDOH]DXMDOVN{UQHNXOWLYRYDQRV"RXDSULPLWtYQRV"RXVSUDcovania, ktorá pristala jedine k ~URYQL MHKR SURWDJRQLVWLHN DOH ]DOHND QLH N
úrovni festivalového diváka. V ]iYHUHERO~SOQHQHIXQNþQHRNRUHQHQê vulgárQ\PL YêUD]PL þR ]UHMPH PDOR ]YêãL" MHKR SUHVYHGþLYRV" 0D RVREQH VN{U
SUHVYHGþLORWRPåHQDMOHSãLHE\WHQWRILOPSUHVYRMXDOPD mater urobil, keby
nebol opustil jej brány. Ale – bol profesionálny!
183
Vo viacerých profesionálnych filmoch aj amatér zbadal neprofesionálnosti
v podobe zvuku, NDPHU\þLVWULKXDUpåLHSULHPHUQiGåNDILOPRYERODPLQ~WþRQXWQHYLHGORN QXGQêPSDViåDP1HGRNRQDORVWLY dokumentárnych filPRFKV~RVSUDYHGOQLWHQpSUHWRåHQLHYåG\V~SRGPLHQN\DE\EROLWHFKQLFN\
dokonalé. Ale ten problém majú aj etnológovia pri tvorbe dokumentov. NeYLHPþLDMXYHGHQLHLQêFKQHGRNRQDOêFKILOPRYWUiSLORILOPiURYSRGREQHDNR
3RFWD3OLFNRYLSUHWRåHGRNRQFDIHVWLYDOXVRPQH]RWUYDOD
.H ILOPiURP DOH DM QLHNWRUêP HWQROyJRP VSRPHQLeme uvedené paraGR[\ RGSRUXþLD QiP DE\ VPH ãOL VR VYRMLPL HWQRORJLFNêPL ILOPDPL QD
(WQRILOP5RåQRYNWRUêMHDPDWpUVN\PLPRFKRGRPY URNXQDRPEROR
viac profeVLRQiOQ\FK QHå QHSURIHVLRQiOQ\FK ILOPRY DOHER QD IHVWLYDO
amatérskych filmov Tatranskê NDP]tN GR /LSWRYVNpKR +UiGNX -H SUDYGD åH
WLHWR IHVWLYDO\ PiOR SR]QiPH D Y\XåtYDPH DOH PDM~ HWQROyJRYLD RGtV"
z Etnofilmu?
Ak sa na Etnofilm pozrieme nie cez kvalitu filmov,DOHFH]þtVOD]LVWtPHåH
z 11 slovenských filmov mali dva odbornú spoluprácu etnológov, v porote bol
]RãLHVWLFKþOHQRYMHGHQHWQROyJ
Vyhodnotiac dojmy z (WQRILOPXPLY\FKiG]DåHVORYHQVNtILOPiULSULHWQRlogických filmoch vôbec nepotrebujú participáciu etnológov, skôr im majú
HWQROyJRYLD SRVO~åL" DNR DQLPiWRUL SUL WYRUEH VSULevodných programov EtnoILOPXDWLHåV~GREURXNXOLVRXDNRGLYiFLSUHWRåHWêFKMHQDIHVWLYDOHDNRãDIUDQX 1HYLHP þL MH WR WR N þRPX VPH VD P\ HWQROyJRYLD FKFHOL (WQRILOPRP
GRSUDFRYD"-HSUDYGDåHVDWDNGHMHGR]QDþQHMPLHU\DMQDãRXSDVLYLWRX$]da
E\QHEROSUREOpP]ULDGL"MHGQXQHV~"DåQ~VHNFLXDE\VPHILQDQþQêPLFHQDPL
neujedali filmárom), prezentujúcu filmové dokumenty, ktoré vznikajú
v ãNROiFKP~]HiFKþLOHåLDY domácich archívoch. V bezprostrednej konfrontácii s profesionálnymi tvorcami by takáto paralela etnologickým filmovým
pokuVRP XUþLWH SURVSHOD 9HD E\ LFK QHEROR DOH SUH HWQROyJRY E\ WDNpWR
odovzdáYDQLH VN~VHQRVWt ]DLVWH EROR SUt"DåOLYHMãtP PRWtYRP QDYãWtYL"
(WQRILOPQHåMHWRPXY V~þDVQRVWL1DãOLE\VDXUþLWHDMLQpVS{VRE\DNRYUiWL"
Etnofilm etnológom a etnológov Etnofilmu. Bolo by vhodné, keby s iniciatívou
SULãOLWtNWRUt(WQRILOPXYHQRYDOLNXVVYRMKRSURIHVLRQiOQHKRåLYRWDDYHGLDVD
v RP REUDFD" .H YãHWFL QH]~þDVWQHQH P\NQHPH SOHFRP EXGHPH VD
þXGRYD" åH SR IRONORUL]PH þL SXEOLNRYDQt SUH ãLUãLX YHUHMQRV" VPH
Y\SUi]GQLOLDOãLHHWQRORgické pole.
184
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
„Work in progress“ seminár:
Do novej sezóny s novou adresou!
=X]DQD%RãH
RYi
=DþLDWNRP RNWyEUD RWYRULO seminár „Work in progress“ prezentáciou soFLRORJLþN\.DWHLQ\-DQN$VYRMXQRY~VH]yQXPredchádzajúce stretnutia potvrGLOLåHVHPLQiUY\WYRULO doteraz absentujúce akademické fórum neformálneho
charakteru. NDDOHM si zachováva svoju podobu s rovnakými ambíciami,
s akými QD ]DþLDWNX URNX vstupoval do pozornosti mladých sociálnych
vedcov v Bratislave.1$E\VPH]LVWLOLþLVHPLQiUVSOQLOVYRM]iPHUÄSRVN\WQ~"
SUHGQiãDM~FHPXVSlWQ~Yl]EXNWRUiMHSUHGGRNRQþHQtPSUiFHRE]YOiã"G{OHåLWi³,2 VQDåLOLVPH VD]tVND"reflexie na seminár od tých, ktorí svoju „work in
progress“ prezentovali minulý polrok.
6HPLQiU SRNODGDM~ YãHWFL ]~þDVWQHQt ]D ]P\VOXSOQ~ aktivitu, „hlavne
v priestore, kde takmer úplne chýba širšia spätná väzba ako „’len’ QDMEOLåãLH
kamarátky, hoci etnologicky zdatné“.3 2FHXMH VD DM VSRMHQLH ÄLQãWLWXFLRnalizovanej“ formy s FKDUDNWHURP SULDWHVNêFK VWUHWQXWt EH] VWUQXlosti
oficiálnych vedeckých podujatí a RWYRUHQRV" GLVNXVLt.. $WPRVIpUD ÄNiYD þDM
sladkosti etc.“, „pohoda, príjemná a podnetná atmosféra“) je vôbec povaåRYDQi
]D G{OHåLWê EHQHILW FHOpKR SRGXMDWLD. Seminár SRGD KRGQRWHQt UR]KRGQH
Y\WYRULO SUtOHåLWRV" QD VWUHWQXWLD, kde MH PRåQp GR]YHGLH" VD R práci svojich
známych, o ich problémoch pri písaní textov, prípadne o QHWXãHQêFK PRåQRVtiach spolupráce s doteraz neznámymi kolegami. ÚþDVWQtNmi ]G{UD]RYDQi
bola sociaOL]DþQi funkcia seminára a jeho potenciál vytvárania novej komunity:
„k WRPX DE\ VD PODGê þORYHNãWXGHQW VWDO EiGDWHRPDNDGHPLNRP SRWUHEXMH
popri zvládaní odborných metód a techník a popri získaní odborných vedomostí
URYQDNêP GLHORP DM WR DE\ VD ]DþOHQLO GR VSRORþHQVWYD SRGREQêFK
XGt/akademickej obce“.
Individuálne posuny prezentujúcich pod vplyvom seminára mali nielen
charakter vyriešenia odborného problému DOHER UR]ãtUHQLD SRKDGX QD VYRM
YêVNXP QD ]iNODGH G{OHåLWêFK LPSXO]RY ] auditória. Seminár SRGD QLFK priPozri: Búriková, Z. – Fotta, M.: Seminár „Work in progress“. In: Etnologické rozpravy, 2004, þ
s. 131–133.
7DPWLHå
3
3RXåtYDQpFLWiFLHSRFKiG]DM~] e-mailových odpovedí na naše otázky týkajúce sa seminára.
9ãHWNêPNWRUtRGSRYHGDOLVDFKFHPH]DXåLWRþQ~VSlWQ~ Yl]EXYHPLSRDNRYD"
1
2
185
spieva aj k nadobúdaniu SUH]HQWDþQêFK]UXþQRVWtÄ:,3MHIDQWDVWLFNiSUtOHåLWRV" RGVN~ãD"VLWRD GRVWD"UHDNFLXD WRDM]DFHQXåHQHEXGHP~SOQHÄFRRO³
a presný“), k posunom v sebareflexii („...odpadli komplexy. Aj iní majú podobné problémy...“) a Pi SRY]EXG]XM~FL ~þLQRN ÄPotešili ma otázky k veci
a povzbudenie, prejav záujmu, návrhy na zlepšenie.“)1LHYãHWFLPDOLPRåQRV"
VSlWQ~ Yl]EX ]tVNDQ~ SRþDV VHPLQiUD ]DKUQ~" GR VYRMHM Sráce: v niektorých
SUtSDGRFKSUHWRåHSUiFXXåPDOLX]DYUHW~QLHNHG\NY{OLWRPXåHY auditóriu
QHQDãOLþORYHNDVSRGREQêP odborným záujmom. Za pozitíva seminára pokladajú prezentujúci aj interdisciplinaritu (v rámci humanitných a sociálnych
YLHGYHNêSULHVWRUQDGLVNXVLXD SR]êYDQLHKRVWt]R]DKUDQLþLD
Negatívne skúsenosti pramenili þDVWR z SRFLWX åH Y ponuke poslucháþRY
QLHMHRNUHPNULWLN\DMNRQNUpWQHRGSRU~þDQLH9 niektorých prípadoch neprofeVLRQiOQHY\VWXSRYDQLHGLVNXWXM~FLFKSR]QDþLOo atmosféru celého stretnutia. Tí,
þR QD ÄZRUN LQ SURJUHVV³ VHPLQiUL Xå Y\VW~SLOL QDYUKXM~ SRVLOQL" DWPRVIpUX
reorganizáciou priestoru, HOLPLQRYD" Ä]OR]Y\N³ þtWD" prezentácie a SULSUDYL"
VSRORþQ~ prezentáciu – konfrontáciu rozdielnych prístupov k rovnakej téme.
Kalendár seminára na letný semester akademického roka 2004/2005 sa
SRVWXSQH]DSDAj za cenu PHQHMþDVWêFKVWUHWQXWt sme sa rozhodli SRGULDGL"
výber prednášajúcich (YlþãLnou doktorandov SRGPLHQNH åH LFK práca musí
E\"VNXWRþQHÄLQSURJUHVV³3UH]HQWiFLDE\PDODSRGDQDãLFKSUHGVWiY]DKD"
riešenie teoretického alebo metodologického problému. 6HPLQiUVLXåY\WYRULO
svRMX VLH" QR YêEHU SUHGQišajúcich stále prebieha najmä na báze osobných
kontaktov organizátorov, ktoré sú nutne obmedzené. Sme však otvorení
DNêPNRYHNQiYUKRPD novým typom na mladého sociálneho vedca, ktorý má
rozpracovanú svoju prácu a cíti potrebu spätnej väzby v SUtMHPQHMVSRORþQRVWL
Všetky pripomienky a RGSRU~þDQLD SULMtPDPH QD novej e-mailovej adrese:
[email protected], na ktorej nás kontaktujte aj v prípade vášho záujmu
o informácie o stretnutiach.
6HPLQiU ÄZRUN LQ SURJUHVV³ SRNUDþXMH Y SRQGHONRYRP þDVH v priestoroch Inštitútu judaistiky UK na Panenskej 4 v %UDWLVODYH YDND
podpore Ústavu kultúrnych štúdií na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
UK, Ústavu etnológie SAV *UDQWRYêSURMHNW9(*$*OREDOL]DþQp
procesy a NDåGRGHQQiNXOW~UDQD6ORYHQVNXa Inštitútu judaistiky UK.
A na záver, ako dôkaz toho,åHUHIOH[LHQDVHPLQiU] radov prezentujúcich
naozaj prinášajú nové nápady a VSlWQ~ Yl]EX G{OHåLW~ SUH UDVW VHPinára,
„zdravica“ od nášho kolegu:
:L3 MH SRG
D PD QDM]P\VOXSOQHMãLD DNWLYLWD NWRU~ VD SRGDULOR ]RUJDQL]RYD SUH
]DþtQDM~FLFK DNDGHPLNRY Y XSO\QXOêFK URNRFK 3RQ~ND JHQHUDþQ~ Yêmenu názorov,
NWRUiMHQHY\KQXWQiSULIXQJRYDQtDNHMNR
YHNYHG\QHKRYRULDc o vede o VSRORþQRVWLD
SRPiKD SUHNOHQ~ ]DK
DGHQRV MHGQRWOLYêFK GLVFLSOtQ GR VHED .H GRVWiYDP H-mail s
LQIRUPiFLDPL R :L3 YåG\ PD SUHNYDSt DNp PQRåVWYR XGt PRMLFK YUVWRYQtNRY L tých
VWDUãtFKVDSRWHQFLiOQHVHPLQiUDP{åH]~þDVWQL7RWR]LVWHQLHa vôbec celé fungovanie
186
VHPLQiUDMHYSUtNURPSURWLNODGHNPyGQHPXQDULHNDQLXQDGWêPåHQLHV~SHQLD]HDQLH
V~
XGLD=~þDVWQLOVRPVDOHQMHGQpKRVHPLQiUD– toho svojho. Ak by to bolo len trochu
PRåQpYH
PLSUDYGHSRGREQHE\VRPSULãLHOWDNPHUQDNDåGý.
V SURMHNWH :L3 WUHED EH]SRFK\E\ SRNUDþRYD DYãDN DVL EXGH SRWUHEQp jemne
]DWUDNWtYQL MHKR REVDK – QDSUtNODG WêP åH VD SUH]HQWRYDQi ãW~GLD þL SURMHNW GRSUHGX
posunie na recenzovanie dvom-trom oponentom. Hoci YlþãLQDDXWRURYSRQ~NODVYRMWH[W
dopredu, P\VOtP åH QLH YãHWFL VPH LFK DM þtWDOL D QLH YãHWFL VPH ]RULHQWRYDQt Y WpPH
'LVNXVLDE\YSUtSDGHGRKRGQXWêFKRSRQHQWRYPRKODE\ ]DXMtPDYHMãLD7LHåVLP\VOtP
åH VHPLQiU E\ PDO E\ DNêPVL IyURP PODGHM VRFLiOQHM YHG\ NWRUp E\ IXQJRYDOR SRQDG
jednotlivé katedry a ústavy. Myslím však, åH sa to Xå aj deje, treba len Y\GUåD. 7LHå sa
nazdávam, åH by bolo vhodné XYHUHMQL najzaujímavejšie prezentácie, napríklad raz do
roka v Etnologických rozpravách alebo inde, aby sa efekt akcie zintenzívnil. 0RåQR
treba v DOãRP roku SUDFRYD na popularizácii WiP v širšom okruhu zainteresovaných.
Bezpochyby akadémia pon~NDYlþãiu mieru slobody a pokoja na otvorenú diskusiu ako
mnohé neštátne þL štátne organizácie zaoberajúce sa analýzou VSRORþQRVWL (think-tanky
þi ministerstvá). WiP by sa aj pre XGt z týchto organizácii preto mohlo VWD fórom,
ktorého by sa radi ]~þDVWRYDOL.
akujem všetkým za nápad a ochotu SRNUDþRYD v organizovaní tohto podujatia.
Na Slovensku akoby sme mali YåG\ problémy Y\GUåD v dobre naštartovanom projekte –
þL sa to tyká novej reštaurácie, ktorá sa po pár têådoch po otvorení zopsuje, alebo
þDVRSLVX, ktorý vyjde v dvoch-troch kvalitných þtVlach a potom padne pod priemer, a
nepochybne aj akademickej práce, kde máme YH
D dobrých nápadov a YH
D dobrých
štartov, ale åDORVWQH slabú koncovku. äHOiP nám všetkým, aby work in progress
SRNUDþRYDO úspešne aj DOHM a zaradil sa medzi tie projekty na Slovensku, ktoré sa stanú
V~þDVRX jeho modernej tradície.
(Juraj Buzalka – doktorand Ústavu etnológie SAV,
momentálne štipendista Max Planck Institute for Social Anthropology)
Prezentácie v zimnom semestri akademického roka 2004/2005 *
4. Október
.DWHLQD-DQN$0LJUiFLDDNRåLYRWQiVWUDWpJLDPDUJLQDOL]RYDQêFKVNXStQ
18. Október
Róbert Klobucký=DþLDWN\VRFLRORJLFNpKRP\VOHQLDQD6ORYHQVNXYKODVLVWLFNRP
hnutí
25. Október
9LWDOL\D%HOOD2EUD]5yPDYVORYHQVNHMWODþL
8. November
Jan Schrastetter: Constructions of Ethnic Strangeness in Popular Literature
15. November
Natália Veselská: Perzekúcie v dvoch totalitarizmoch. Sociálny rozmer
22. November
László Vörös: Teoretické prístupy k výskumu kolektívnych identít v
prednárodnom období
6. December
0LURVODY7tåLN5HQHVDQFLDQiERåHQVWYDQD6ORYHQVNX- dve tváre desekularizácie
20. December
=X]DQD*DOLRYi)iP\DNRQãSLUDþQpWHyULH
*
187
188
Abstrakty prezentácií sú k dispozícii na www.winp.blogspot.com
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
Konferencia
Úloha múzeí v procesoch kultúrnej zmeny Rómov
*DEULHODýLåPDULNRYi
V GRFKVHSWHPEUDDåRNWyEUD]RUJDQL]RYDOR6ORYHQVNpQiURGQp
múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (v spolupráci
s Muzeom romské kultury v Brne 0X]HRP RNU
JRZ\P Y 7DUQRZH
a Etnografickým inštitútom a múzeom pri Bulharskej akadémii vied v Sofii)
medzinárodnú konferenciu s názvom Úloha múzeí v procesoch kultúrnej zmeny
Rómov.
Podnetom na jej zorganizovanie bolo pôsobenie viacerých múzejných inštitúcií v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, špecializovaných na rómsku
kultúru a VNXWRþQRV"åHQDSULHNGRWHUDMãtPVQDKiPQHEROY\WYRUHQêDGHNYiWQ\
priestor na definovanie úlohy múzeí pri výskume a dokumentácii rómskeho
etnika.
ÒþDVWQtNRY NRQIHUHQFie privítal generálny riadite 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR
múzea PHWHU0DUiN\3UHWRåHNRQIHUHQFLDVDNRQDODSRG]iãWLWRXSRGSUHGVHGX
vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho a splnomocnenkyne vlády Slovenskej
UHSXEOLN\ SUH UyPVNH NRPXQLW\ .OiU\ 2UJRYiQRYHM ~þDVtníkov pozdravil i
zástupca splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Peter Mikuš. SlávQRVWQp RWYRUHQLH NRQIHUHQFLH XNRQþLOD SUtKRYRURP 0iULD +DOPRYi ULDGLWHND
Slovenského národného múzea v Martine.
Cyklus prednášok otvoril Arne B. Mann z Ústavu etnológie SAV
v Bratislave. V príspevku s názvom „Rómovia, rómska kultúra, rómske múzeum“ sa venoval najmä problému etnickej identifikácie a špecifikám rómskej
kultúry, v spojitosti s P~]HRPUyPVNHMNXOW~U\3RGDMHKRQi]RUXDNPiP~zeum objektívne prezentRYD"NXOW~UXD VS{VREåLYRWD5yPRYV~þDVQHSR]LWtYQH
YSOêYD"QDSURFHVSRVLORYDQLDHWQLFNpKRYHGRPLD5yPRYD WDNWLHåRYSO\YRYD" YHUHMQ~ PLHQNX MH SRWUHEQp DE\ VD VLJQLILNDQWQp ]QDN\ UyPVNHM NXOW~U\
prezentovali v VSRMLWRVWL VR VRFLRNXOW~UQRX ~URYRX Rómov – þDVRYR
i geograficky determinovanou, inak je jeho zrejmým výsledkom len negatívne
vnímanie rómskej kultúry.
S múzejnými pracoviskami, dokumentujúcimi etnické minority, ako i
s históriou ich vzniku v rámci Slovenského národného múzea, oboznámila
~þDVWQtNRY NRQIHUHQFLH SUDFRYQtþND 610 Y Martine Hana Zelinová v prí189
spevku „Múzejná dokumentácia kultúry minorít v Slovenskom národnom múzeu“.
1D MHM Y\VW~SHQLH QDGYLD]DOD *DEULHOD ýLåPDULNRYi ]R SNM v Martine. V
príspevku „SNM – Múzeum kultúry Rómov na SORYHQVNX³ VWUXþQH XYLHGOD
aktivity, ktorými sa SNM v Martine (do 1. 4. 2004 SNM – Etnografické múzeum v Martine) cielene orientovalo na rómsku problematiku pred vznikom
špecializovaného múzea, ako i vznik a aktivity tohto pracoviska v priebehu
dvoch rokov jeho existencie.
V príspevku „Dokumentácia a prezentácia rómskej kultúry v Gemerskomalohontskom múzeu v Rimavskej Sobote“ 2JD%RGRURYiSUHGVWDYLODSUDFRvisko dlhodobo sa venujúce problematike dokumentácie rómskej kultúry. Informácie o Y]QLNX D þLQQRVWi špecializovaného oddelenia rómskej kultúry odzneli i v príspevku Vasila )HGLþD Ä5yPVNH RGGHOHQLH 9LKRUODWVNpKR P~]HD
v Humennom“.
5LDGLWHND 0X]HD URPVNp NXOWXU\ Y %UQH -DQD +RUYiWKRYi YR VYRMRP SUtspevku „Místo muzea v VRXþDVQp URPVNp NXOWXH³ REMDVQLOD Y]QLN YêYRM
a V~þDVQê VWDY P~]HD L ÄPX]HiOQHKR P\VOHQLD³ rómskeho etnika na základe
muzeo-sociologického prieskumu.
Adam Bartosz z 0X]HD RNU
JRZHKR Y Tarnowe sa vo svojom príspevku
„Rómska kolekcia v Etnografickom múzeu v Tarnowe“ zaoberal otázkou
Y]QLNX D FLHD YêVWDY\ s názvom „Rómovia. História a kultúra“, ktorá pozostáva zo stálej výstavy, NROHNFLH YR]RY VH]yQQD þDV" YêVWDY\ D QLHNRNêFK
PRELOQêFK þDVWt YLD]DQêFK QD WUYDO~ YêVWDYX 9 príspevku sa zmienil
aj o prezentácii rómskej kultúry a percepcii výstavy Rómami a Nerómami,
SULþRPVYRMHUR]SUiYDQLHGRSOQLODXGLRYL]XiOQRXSUH]HQWiFLRX
Skúsenosti bulharského etnografického múzea v procesoch kultúrnej zmeny
Rómov odzneli v príspevku s rovnakým názvom od Mirelly Dechevy
z Etnografického inštitútu a múzea pri Bulharskej akadémii vied. Popri skúsenostiach so štúdiom rómskeho odevu v %XOKDUVNXVD]~þDVWQHQtRER]QiPLOLL s
pozadím prípravy výstavy s názvom „Cigáni v minulosti“, ktorá spolu
s SUHKDGRP N~þRYêFK HOHPHQWRY LFK NXOW~U\ PDSXMH VLWXiFLX 5yPRY
v Bulharsku.
Jaka 5HSLþ NWRUê S{VREt QD 2GGHOHQt HWQROyJLH D kultúrnej antropológie
Univerzity v XEDQH Y SUtVSHYNX Ä0HG]L HWQRJUDILRX D SROLWLNRX G{OHåLWRV"
VSRORþHQVNHM LQWHUSUHWiFLH HWQRJUDILFkej výstavy pre Rómov v Slovinsku“
zhodnotil tak osobné poznatky získané výskumom medzi Rómami a Slovincami v MXåQHM þDVWL 6ORYLQVND DNR L skúsenosti s etnografickou výstavou „Me
hinju Rom“, ktorá sa stala prostriedkom vedeckého a VSRORþHQVNpKR Y\MDGUHnia. Svoje vystúpenie doplnil bohatou prehliadkou diapozitívov zo spomínanej
výstavy.
190
Prezentácia aktivít Národopisného múzea v Budapešti, zaslaná Petrom
6]XKD\RP XNRQþLOD GYRMGRYê SUHGQiãNRYê EORN 3tVRPQp SRGRE\ SUtVSHYkov, ktoré odzneli na konferencii, budú publikované v samostatnom zborníku.
.RQIHUHQFLDSRNUDþRYDODGLVNXVLRXSRþDVNWRUHMRG]QHOLUHDNFLH~þDVWQtNRY
QDSUHGQHVHQpWpP\0RåQRV"GRSOQHQLDSR]QDWNRYR pracoviskách mapujúcich
UyPVNXSUREOHPDWLNXY\XåLODSRþDVGLVNXVLH-XULQD5XVQiNRYi] Katedry rómskej kultúry UKF v Nitre a 2JD 7|N|O\RYi ]R 6ORYHQVNHM QiURGQHM NQLåQLFH
v Martine.
6~þDV"RXNRQIHUHQFLHERODLYHUQLViåYêVWDY\IRWRJUDILtURPLVWN\(Y\'DYLdovej s názvom „Romano drom – cesty Rómov“ a prehliadka SNM-Múzea
slovenskej dediny, spojená s prezentáciou zámeru expozície Múzea kultúry
Rómov na Slovensku.
1D ]iYHU NRQIHUHQFLH VD XVNXWRþQLOD H[NXU]LD GR SRVNpKR PHVWD 7DUQRZ
NGHVL~þDVWQtFLSUH]UHOLVWiOXH[SR]tFLXYHQRYDQ~5yPRPD mohli si tak vytvoUL"YODVWQêQi]RUQDP~]HXPL samRWQ~YêVWDYXDOHQDMPlQDþHUSD"LQãSLUiFLX
=DVW~SHQLH ~þDVWQtNRY NRQIHUHQFLH – tak slovenských ako i ]DKUDQLþQêFK MH
SUtVXERP GR EXG~FQRVWL QD Y\WYRUHQLH SRGPLHQRN SUH SUDYLGHOQp NRQWDNW\
výmenu skúseností a vzájomnú kooperáciu pri odbornej dokumentácii a muzeálnej prezentácii dejín, kultúry a VS{VREXåLYRWDHXUySVN\FK5yPRY
191
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
Cesty výstavy
/LSWRYVNtPXUiULSRPiKDOLVWDYD%XGDSHã«
Daša Ferklová –(YD3DQþXKRYi
Na význam liptovskéhRPXUiUVWYDNWRUpRåtYDGQHV v spomienkach staršej
generácie a je zachovanéXåOHQ v historických a ikonických materiáloch archívov a múzeí, sme poukázali výstavným projektom nazvaným Liptovskí murári
SRPiKDOL VWDYD %XGDSHã. 5HDJRYDOL VPH WDN V~þDVQH QD SRQXNX 0. 65
]GRNXPHQWRYD" SUiFX þDVWL RE\YDWHRY KRUQpKR /LSWRYD QD YêVWDYEH GQHãQHM
Budapešti v rámci Dní slovenskej kultúry v 0DDUVNX v roku 2001. Výstava
sledovala tri základné obsahové línie. Predstavila verejnosti jednak prostredie,
z ktorého murári pochádzali (obce z horného Liptova), prostredie, v ktorom
pracovali – dnešná %XGDSHã" kde dominovali XNiåN\ QDMYê]QDPQHMãtFK VWDvebných diel, ktoré hornoliptovskí murári vytvorili a ]iURYHYê]QDPQé osobnosti z Liptova v REODVWLVWDYHEQpKRSRGQLNDQLD]VWRURþLD. V závere sme si
všimli SURVWUHGLH GR NWRUpKR VD VWDYHEQt URERWQtFL YUiWLOL D YR VYRMHM þLQQRVWL
obohatení o skúsenosti z %XGDSHãWLSRNUDþRYDOL
Murárstvo v oblasti horného Liptova sa stalo významným doplnkovým zamestnaním WHMWR þDVWL UHJLyQX = KLVWRULFNpKR KDGLVND sme dokumentovali tri
]iNODGQpIRUP\VH]yQQ\FKRGFKRGRYRE\YDWHRYKRUQpKR/LSWRYD]DSUiFRXGo
iných krajov bývalého Uhorska. Do okolia Miškolca a Budapešti odchádzali
SRQRKRVSRGiUVNLURERWQtFLQDOHWQpåDWHYQpSUiFHQDYHNRVWDWN\DOHMWREROL
VWDYHEQtURERWQtFLDURERWQtþN\NWRUtQDMYLDFFKRGLOLGR%XGDSHãWLDNRPSOHWQp
murárske skupiny odchádzajúce z Liptova do Budapešti, ale aj iných miest
GQHãQpKR 0DDUVND 0HG]L XYHGHQêPL VNXSLQDPL bol však kvalitatívny rozdiel. Prvá sa formovala sezónne z QiKRGQH QDMtPDQêFK XGt, predstavovali ju
rodinní príslušníci chudobných vrstiev. Kvalifikovaní murári a tesári mDOLXåSR
roku XVWiOHQ~ RUJDQL]RYDQRV" VYRMLFK FLHVW 6SROX V nimi odchádzali aj
stavební pomocníci a pomocnice. Odchody stavebných robotníkov ]DþtQDM~ Xå
]DþLDWNom 19. sWRURþLD QR QDMYlþãt UR]YRM KRUQROLSWRYVNpKR PXUiUVWYD spadá
do obdobia okolo roku NH VD KODYQê Xå RUJDQL]RYDQê SU~G PXUiURY
upriamil QD GQHãQ~ %XGDSHã" Medzi liptovské murárske obce, v ktorých sa
murárstvo stalo rodovým zamestnaním patrili Bobrovec, Dovalovo, Hybe,
,DQRYR -DNXERYDQ\ -DPQtN .RQVNi /LSWRYVNê -iQ /LSWRYVNi Kokava,
/LSWRYVNê 2QGUHM /LSWRYVNê 3HWHU 2NROLþQp 3ORãWtQ 3RGW~UH 3ULE\OLQD
6YlWê.Utå8KRUVNi9HV9DYULãRYR9UELFDD=iYDåQi3RUXED0XUiUVWYRVD
192
z SRPRFQHM]iURENRYHMþLQQRVWLSUHPHQLORQDSHYQHRUJDQL]RYDQêKODYQê]GURM
REåLY\ Pôsobenie murárov v Budapešti bolo charakterizované vysokou odborQRV"RX DOH DM ]QDþQRX SURIHVQRX ãSHFLDOL]iFLRX = þDVRYpKR KDGLVND KRYRríme o troch etapách pôsobenia liptovských murárov v Budapešti. Prvá etapa je
VSRMHQiVSRORYLFRXVWRURþLD9 týchto rokoch skupiny stavebných robotníkov z horného Liptova pracovali na budovách projektovaných nemeckými a
UDN~VN\PL VWDYLWHPL %ROL WR V~NURPQp L YHUHMQp EXGRY\ na hlavných budapeštianskych uliciach (Rákoczi út., Nádor út., Váci út, Semmelweis út., Szép
út). V 30. –URNRFKVDSRGLHDOLQDYêVWDYEH0DDUVNpKRQiURGQpKRP~]HD
9RMHQVNHM DNDGpPLH /XGRYLFD äXSQpKR GRPX D DOãtFK VWDYLHE Då roky VWRURþLDtvoria druhú etapu VWDYHEQHMþLQQRVWLKRUQROLSWRYVNêFKPXUirov. V tomto období sa výrazne zvýšil SRþHWRGFKRGRYPXUiURYDLFKSRPRFQtkov (aj vplyvom Košicko-ERKXPtQVNHM åHOH]QLFH 6WDYHEQt SRGQLNDWHOLD Xå
GREUHSR]QDOLY\VRN~RGERUQRV"DNYDOLWXLFKSUiFH= týchto rokov zanechali
murárski majstri stopy na takých stavbách ako napríklad Lutherov dvor na
Rákoczi út., Bazilika v Lipótvároši, kúpele na Margitinom ostrove, východná
stanica –.HOHWL5\EiUVND%DãWD.UiRYVNiRSHUDãNRly, nájomné domy, paláce a iné. V tretej etape pôsobenia –URN\VWRURþLDD]DþLDWRNVWRURþLD EROL Xå FHVW\ OLSWRYVNêFK PXUiURY YHPL GREUH RUJDQL]RYDQp 0XUiUL ]
Liptova na rozdiel od iných slovenských stavebných robotníkov tvorili uzavretý
VSRORþHQVNê celok. V týchto rokoch pracovali na výstavbe Budapešti nepretråLWHXåFHOêURNV krátkymi QLHNRNRGRYêPLSUHVWiYNDPLNY{OLSRQRKRVSRdárskym prácam doma). Dochádzalo z ich strany k výraznému preberaniu nielen kultúrnych prvkov, ale najmä nových poznatkov o technologických postupoch, materiáloch, pracovných nástrojoch, nových výrobkoch a tvarových,
umeleckýcK L NRQãWUXNþQêFK ULHãHQLDFK 7iWR HWDSD sa prelína s obdobím najYlþãLHKRVWDYHEQpKRrastu Budapešti. Spomenieme stavby ako napríklad Drexlerov palác na Andrássy út., Múzeum umeleckého priemyslu, centrálu Poštovej
VSRULWHQH.UDMLQVNêDUFKtY0~]HXPNUisnych umení, obytné domy a mnohé
DOãLHVWDYE\3êFKRXOLSWRYVNêFKPXUiURYOHãHQiURYDKODYQHIDViGQLNRYEROi
ich pracovné výsledky na výstavbe skvostu maarskej architektúry – budovy
3DUODPHQWXNWRU~SURMHNWRYDOSRGD londýnskeho vzoru Imré Steindl. Štátnym
stavebným dozorom bol na tejto stavbe poverený Ján Nepomuk Bobula, ktorý
]tVNDO SUH YêVWDYEX YHDPXUiURY] Liptova. Tento dovalovský rodák bol jedQêP]KODYQêPVSURVWUHGNRYDWHRYPXUiUVN\FKSUiFDYê]QDPQêPVWDYHEQêP
SRGQLNDWHRPNWRUêYêUD]QHRYSO\YQLO~þLQNRYDQLH hornoliptovských murárov
v Budapešti. .HåH SR roku 1905 VD YêVWDYED %XGDSHãWL VSRPDOLOD YlþãLQD
liptovských murárov zostávala doma. TX VD VWDOL Y\KDGiYDQêPL PDMVWUDPL
stavebného remesla nielen vo svojom regióne, ale na území celého Slovenska.
Uvedené myšlienky autorky prostredníctvom trojrozmerných muzeálnych
SUHGPHWRY YR IRUPH GLRUiP D SURVWUHGQtFWYRP YHNRSORãQêFK IRWRJUDILt
193
i trojja]\þQêFK textov VORYHQVN\ PDDUVN\ DQJOLFN\ adjustovaných na paneloch premietli do výstavného projektu. =iNODGQi REVDKRYi QiSO YêVWDY\
pozostávala z dokumentácie, archívnych materiálov a trojrozmerných muzeálií
zo zbierok SNM v Martine, Liptovského múzea v 5XåRPEHUNX 0~]HD -DQND
.UiD Y Liptovskom Mikuláši, Štátneho okresného archívu v Liptovskom MiNXOiãL $UFKtYX OLWHUDW~U\ D XPHQLD 6ORYHQVNHM QiURGQHM NQLåQLFH Y Martine,
V~NURPQêFK ]EHUDWHRY KRUQROLSWRYVNêFK REFt DNR L ]R ]ELHURN %XGDSHãWLDQskeho historického múzea v %XGDSHãWL8YHGHQpH[SRQiW\SULEOtåLOLQiYãWHYQtNRYLåLYRWDSUiFXOLSWRYVNêFKPXUiURYY období rokov 1810–1910.
K YêVWDYH EROD Y\GDQi DNR SURSDJDþQê PDWHULiO – VNODGDþND
s rovnomenným názvom. Autorom výtvarno- priestorového riešenia výstavy i
grafiky VNODGDþN\MH]QiP\VORYHQVNêNQLåQêJUDILN3HWHUXUtN
Úspešnú premiéru (15. november 2001) výstavy autoriek PhDr. Daši Ferklovej a 3K'U(Y\3DQþXKRYHM]R610Y0DUWLQHNWRUHMVSROXXVSRULDGDWHPL
boli 9HY\VODQHFWYR 65 Y 0DDUVNX 0Lnisterstvo kultúry SR, Slovenský inštitút v Budapešti a Budapeštianske historické múzeum, za prítomnosti ministra
kultúry Slovenskej republiky otvoril pán âWHIDQ 0DUNXã YHY\VODQHF 65
v 0DDUVNXD3URI0DW~ã.XþHUD. Otvorenia výstavy v Budapeštianskom hisWRULFNRP P~]HX QD +UDGQRP YUFKX VD ]~þDVWQLOD L delegácia starostov
a zástupcov osemnástich hornoliptovských murárskych obcí. Záujem o výstavu
potvrdzuje aj jej doba trvania (koniec marca 2002). Po prezentácii v 0DDUVNX
sa v lete 2002 výstava vrátila na Slovensko, do Liptova -HM FHVWD ]DþDOD
v =iYDåQHM3RUXEHY dedine s ERKDWRXPXUiUVNRXPLQXORV"RXNWRUHMRE\YDWHlia si v WRPþDVHSULSRPHQXOLYêURþLHRGSUYHMStVRPQHM]PLHQN\Nielen
PLQXORV", ale aj dnešný erb obce pripomínajú jej bohatú murársku tradíciu. Zo
=iYDåQHM 3RUXE\ QHEROR DOHNR GR /LSWRYVNpKR 0LNXOiãD NGH YêVWDYD QD
sklonku roku 2002 v 0~]HX-DQND.UiDRVORYLODVYRMRX]DXMtPDYRXUHJLyQX
blízkou WpPRX QLHOHQ RE\YDWHRY PHVWD D turistov, ale i åLDNRY D študentov
mikulášskych škôl. Vo februári roku 2003 sa výstava dostáva do Slovenského
národného múzea v Bratislave 3RGD MHM UHFHQ]HQWD 7KXU]R , /LSWRYVNt
PXUiUL SRPiKDOL VWDYD" %XGDSHã" In: Etnologické rozpravy 1/2003, s. 166–
167): 7RåH/LSWiFLSRPiKDOLVWDYD%XGDSHãERODGRnedávna viac, menej iba
RNUtGOHQi SRYUiYND 9DND SUDFRYQtþNDP 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR P~]HD –
(WQRJUDILFNpKR P~]HD VD WiWR KLVWRULFNi VNXWRþQRV SUHPLHWOD GR SRYHGRPLD
ako konkrétny dokument. ...Výstava obohatila návštevníkov o poznanie z oblasti
neprávom zDVXQXWHMGRSR]DGLD3UtQRVYêVWDY\PRåQRRFHQLQLHOHQ] K
DGLVND
etnografického, ale aj zo širšieho kultúrno-KLVWRULFNpKRQDGK
DGX Z Bratislavy
VD YêVWDYD SUHVXQXOD SR QLHNRNêFK PHVLDFRFK QiYãWHYQtFNHM SR]RUQRVWL GR
Slovenského národného múzea v MartinHNGHMXPDOLPRåQRV"NRQHþQHYLGLH"
aj záujemcovia, takpovediac, na domácej pôde. V roku 2003 výbor NSS pri
Ústave etnológie SAV v Bratislave odovzdal autorkám výstavy Cenu Národo194
pisnej VSRORþQRVti Slovenska. Z domáceho prostredia výstava o stavbárskej
šikovnosti rúk liptovských murárskych majstrov dávnej uhorskej histórie poNUDþRYDOD ]D MXåQRX VORYHQVNR-PDDUVNRX KUDQLFRX 1D ]iNODGH SR]YDQLD
Generálneho konzulátu SR v 0DDUVNXVRVtGORPY %pNHãVNHMýDEHVPHSURVtredníctvom vzácnych historických a ikonických dokumentov a muzeálnych
predmetov reprízovali výstavu v Munkácsyho múzeu v UiPFLRVOiY'D6ORYikov v 0DDUVNX GD M~OD 1D YHUQLViåL Y\VW~SLO YLFHSULPiWRU PHVWD
Martin Ladislav Bevilagua, ktorý pripomenul: Murári z Liptova sú príkladom
toKR åH NYDOLWQi SUiFD ]DQHFKiYD WUYDO~ VSRPLHQNXRGND]L posolstvo do budúcnosti o WRPDNRE\PDOLQiURG\VSROXåL... O jej prijatí návštevníkmi hovoria mnohé zápisy v kronike výstavy, z ktorých vyberáme napríklad zápis predVWDYLWHRY6ORYHQVNHMVDPRsprávy v Budapešti a slovenského speváckeho zboru
Ozvena: Budapeštianski Slováci s YH
NêP ]iXMPRP VPH VL SR]UHOL YêVWDYX
o OLSWRYVNêFK PXUiURFK3UHGQHGiYQRPRVREQHVPHRGQLHVOLYHQLHFQDSRþHV
VWDYLWH
RYL %REXORYL GR 'RYDORYD 6PH KUGt QD QDãLFK SUHGNRY zachováme si
ich pamiatku... Putovný kalendár výstavy v jesenných mesiacoch roku 2004
SRNUDþRYDO YR YêVWDYQêFK SULHVWRURFK *HPHUVNR-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote a v decembri roku 2004 výstavu uvidia jej návštevníci
v kolíske hornoliptovského murárstva v Liptovskom Hrádku. Z ohlasov
a reakcií návštevníkov VD SUHVYLHGþDPH åH výstava zaujala a G~IDPH åH WiWR
YHUQLViånebola posledná...
195
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
Kelti na Devíne
Katarína Harmadyová
V apríli tohto roku pripravilo Mestské múzeum v Bratislave na hrade Devín
QRY~DUFKHRORJLFN~YêVWDYX-HLQãWDORYDQiYSLYQLþQêFKSULHVWRURFKUXtQW]Y
UHQHVDQþQpKR SDOiFD QD QiGYRUt VWUHGQpKR KUDGX 1iURGQi NXOW~Una pamiatka
KUDG 'HYtQ Xå QLHNR
NR VH]yQ SRQ~ND WLVtFNDP QiYãWHYQtNRY ]R 6ORYHQVND L
]DKUDQLþLDYêVWDY\YHQRYDQpPODGãHMLVWDUãHMKLVWyULLKUDGX'HYtQDMHKREOt]keho okolia. Okrem stálej expozície „Stavebný vývoj hradu Devín“ umiestnenej v skalných priHVWRURFKSRGUXLQDPLKRUQpKRKUDGXPDM~QiYãWHYQtFLPRåQRVRER]QiPLVDVQDMQRYãtPLQiOH]PL]tVNDQêPLDUFKHRORJLFNêPYêVNXPRP
na hrade a v obci Devín. Medzi doteraz najúspešnejšie výstavy patrili napríklad
.HOWLQDVWUHGQRP'XQDML9H
Ni0RUDYDD Devín (1995–1997), Devín
a jeho majitelia (1998–1999) od autoriek V. Plachá – J. Hlavicová a Dávnoveký Devín (2000–2002) v spolupráci V. Plachá a D. Hulínek.
9êVWDYD .HOWL QD 'HYtQH Y]QLNOD SUiYH Y VQDKH L QDDOHM SURSDJRYD DUcheológiu v širokej verejQRVWL D ]iURYH FKURQRORJLFN\ QDGYLD]D QD YêVWDYX
Praveký Devín (2000–2002), ktorá sa zaoberala osídlením devínskeho mikroreJLyQXRGPODGãHMNDPHQQHMGRE\DåSR]iYHUGRE\åHOH]QHM
Výstava o dobe laténskej na hradisku i v obci Devín je rozdelená do desiaWLFKþDVWtYNWRUêFKVDYHQXMHU{]Q\PREODVWLDP]RåLYRWD.HOWRY1D~YRGMH
návštevník oboznámený so základnými historickými a geografickými údajmi o
NHOWVNHMH[SDQ]LLDS{YRGH.HOWRY9DOãtFKEORNRFKVDGR]YLHRLFKVS{VREH
bývania, remeselnej a po
QRKRVSRGiUVNHM YêUREH QiERåHQVWYH D pohrebnom
UtWH REFKRGH D NRQWDNWH RE\YDWH
RY NHOWVNHM RVDG\ QD 'HYtQH V 'iNPL 5Lmanmi a Germánmi. Archeologické nálezy sú doplnené textami, kresebnými a
fotografickými materiálmi a QLHNR
NêPL Qi]RUQêPL PRGHOPL D rekonštrukciami.
3UH]HQWiFLD DUFKHRORJLFNêFK QiOH]RY MH SRPHUQH YDþQRX ~ORKRX P~]HMQtFNHMSUiFHLNHSULQiãDVRVHERXYLDFHUpUL]LNi1DMYlþãtP]QLFKMHSUDYGHSRGREQHY\VWDYRYDQLHPQRåVWYDÄKUQFRY³DSUHGVWDYRYDQLHUR]OLþQêFKW\SROyJLtNWRUpP{åXEHåQpKRQiYãWHYQtNDXQDYLDRGUDGL1DGUXKHMVWUDQHSUtOLã
ÄODLFNê³SUtVWXSDMHGQRGXFKRVP{åXVNUHVOLSRQ~NDQpLQIRUPiFLHD ]DYiD
GLOHWDQWVWYRP.RQFHSFLDYêVWDY\.HOWLQD'HYtQHERODSRDWiDNRNRPSURPLV
PHG]L ÄNODVLFNRX³ DUFKHRORJLFNRX YêVWDYRX D Ä
udským prístupom“ k danej
téme.
196
Medzi takéto prvky patrí napríkladPRGHOKUQþLDUVNHMSHFHVPLQLDW~UQ\PL
Y\SDORYDQêPLQiGREDPLLQãWDOiFLDåDUQRYXVXNiåNRXSURFHVXPOHWLDRELOLDþL
rekonštrukcia snovacieho zariadenia a vertikálnych krosien.
Vznik dvoch posledne menovaných bol v podstate náhodný. Pôvodným záPHURPERODLQãWDOiFLDKOLQHQêFK]iYDåtQDQHIXQNþQêFKNURVQiFK]KRWRYHQêFK
na základe analógie z Liptovskej Mary. Autorky výstavy V. Plachá a K. Harmadyová oslovili T. Belanovú z Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorá sa
venuje aj textilnej výrobe v dobe laténskej a prostredníctvom nej sa nakontaktovali s J. Zajoncom z Etnologického ústavu SAV v Bratislave. Následne
Y]QLNOD~VSHãQiVSROXSUiFDNWRUHMYêVOHGNRPERODIXQNþQiUHNRQãWUXNFLDVQRvadla a zvislých krosien. Snovacie zariadenie bolo zhotovené na základe analóJLt]RâNDQGLQiYLH+RIIPDQQDNURVQiSRG
DQiOH]X]DUFKHRORJLFNpKR
YêVNXPX . 3LHWX QD /LSWRYVNHM 0DUH 3LHWD 'UHYHQp NRQãWUXNþQp
prvky oboch zariadení zhotovil zamestnanec Mestského múzea v Bratislave J.
Paterek.
5HNRQãWUXNFLD SULQLHVOD YãHWNêP ]~þDVWQHQêP PQRåVWYR SR]QDWNRY = DUFKHRORJLFNpKRK
DGLVNDERORXSODWQHQLHHWQRORJLFNêFKSDUDOHOLNHFKURQRORgicky a geograficky pomerne vzdialených) hlavne pri zhotovení snovacieho
]DULDGHQLD N
~þRYp 9DND ERKDWêP WHRUHWLFNêP L SUDNWLFNêP SR]QDWNRP -
=DMRQFDDDNWtYQHM~þDVWL7%HODQRYHMVDSRGDULORY\WYRULQDVQRYDGOHSiVNX
tvoriacu základ osnovy na krosná. Kockovaný vzor tkaniny nebol zvolený náKRGQHDOHSRG
DVSUiYDQWLFNêFKDXWRURYRGNWRUêFKVDGR]YHGiPHåH.HOWLVD
RGLHYDOL GR OiWRN SHVWUêFK NRFNRYDQêFK Y]RURY 3RXåLWLH UR]PHURYR WDNPHU
presnej analógie rekonštrukcie zvislých krosien z Liptovskej Mary, zhotoveQêFK QD ]iNODGH QiOH]RYHM VLWXiFLH VD XNi]DOR WLHå DNR ãDVWQp ULHãHQLH 3R
upevnení pásky na rám krosien boli na tkaninu priviazané originálne hlinené
]iYDåLDQiMGHQpSRþDVGOKRURþQpKRDUFKHRORJLFNpKRYêVNXPXQDKUDGH'HYtQ
Na takto pripravených krosnách bol utkaný cca 40 cm dlhý kus kockovanej
látky. NDVQRYDGOHERODRSlXWNDQiSULEOLåQHSRORYLFDSiVN\DE\EROQiYãWHYQtNRPSULEOtåHQêDMWHQWRSRþLDWRþQêSURFHVWH[WLOQHMYêURE\2ELGYH]DULDGHQLD
boli nainštalované spolu s jednoduchým vretenom na výstave Kelti na Devíne,
kde patria medzi najzaujímavejãLH D SUH QiYãWHYQtNRY QDMSUtDåOLYHMãLH H[SRnáty.
Interdisciplinárna spolupráca, v tomto prípade etnológie a archeológie, sa
XNi]DOD RSl UD] DNR YH
PL ]P\VOXSOQi D SUH DUFKHROyJLX PLPRULDGQH SUtnosná.
Literatúra
PIETA, K. 1996: Liptovská Mara.
HOFFMANN, M. 1964: The Warp-Weighted Loom. Studies in the History and Technology of an Ancient Implement. Studia Norvegica 14.
197
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
Výstava Gotika
z cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia
21. november 2003 – 21. marec 20041
9ODGLPtU3RWDQþRN
V QDVOHGXM~FLFK ULDGNRFK VD SRN~VLP ]KRGQRWL" VSRPHQXW~ YêVWDYX
z PX]HRORJLFNpKRKDGLVND9\FKiG]DOVRPSULWRPKODYQH] vlastných poznatkov, ale aj z oficiálnych materiálov Slovenskej národnej galérie (SNG), vrátane
jej internetovej stránky, publikácie Gotika a z LQIRUPiFLtSRVWXSQHXYHUHMRYDných v masmédiách.
Táto výstava bola v SRUDGtWUH"RXY rámci dlhodobého cyklu výstav k dejinám slovenského výtvarného umenia (po Baroku v roku 1998 a VWRURþt
v roku 2000). Jej nadregionálny charakter zdôraznila aj spolupráca autorov
YêVWDY\ ]D YãHWNêFK VSRPHQLHP JHQHUiOQX ULDGLWHNX 61* .DWDUtQX %DMFXrovú, hlavného kurátora a editora publikácie Dušana Burana a realizátorku
výstavy Katarínu Bartošovú) s KLVWRULNPL XPHQLD ] ýLHFK 0DDUVND D 1HPHFND9êVWDYDVLSRGDDXWRURYNOiGOD]DFLHÄXNi]D"QLHOHQXå]QiPHGLHOD
WDEXRYpKRPDOLDUVWYDDVRFKiUVWYDOHåSRQ~NQX"WLHåQRYêSRKDGQDLFKNRQWH[WYUiPFLNXOW~U\VWUHGRYHNHM(XUyS\³6~þDV"RXYêVWDY\PDOLE\"LÄFHQQp
LOXPLQiFLH Y NyGH[RFK IDUVNêFK D NDSLWXOVNêFK NQLåQtF D QiURþQH Y\]GREHQp
diela liturgického zlatníctva a textilu“.
Teraz sa prenesme od plánov k realizácii. Jednotlivé exponáty boli sprístupnené verejnosti v troch bratislavských výstavných priestoroch: Esterházyho
paláci a 9RGQêFK NDViUDFK QD 5i]XVRYRP QiEUHåt Y Bratislave (SNG)
a v Starej radnici na Primaciálnom námestí (Mestské múzeum), kde bola
XPLHVWQHQi þDV" YêVWDY\ WêNDMúca sa písomníctva. Po viacnásobnej návšteve
*RWLN\VLMXGRYROtPFKDUDNWHUL]RYD"DNRNRPELQiFLXP~]HMQpKRDJDOHULMQpKR
typu prezentácie, s QLHNRNêPL SRNXVPL R]YOiãWQL" H[SR]tFLX VSULHYRGQêPL
kultúrnymi akciami, ako bolo premietanie diapozitívov a dokumentárnych filPRYKXGREQiSURGXNFLDþLGHWVNiWYRULYiGLHOD6~ERU\H[SRQiWRYEROLXVSRULDGDQpQLHOHQFKURQRORJLFN\DOHDMSRGDUHJLRQiOQHKRDXPHQRYHGQpKRKDGLVND 6NXOSW~U\ D VWRURþLD; Umenie „krásneho slohu“ ; Zlatníctvo,
liturgický textil a umelecké remeslo; Oltárne umenia na Spiši a na východnom
1
6SUiYDMHSXEOLNRYDQiWLHåDNRXNiåNDVHPLQiUQ\FKSUiFSRVOXFKiþRYNXU]XPX]HROyJLHNWRUpKR
koncepcii a REVDKXVDYHQXMHþOiQRN/0O\QNXY WRPWRþtVOH(WQRORJLFNêFKUR]SUiY
198
Slovensku; 0DOLDUVWYR D VRFKiUVWYR Y %UDWLVODYH D RNROt Y VWRURþt;
0DOLDUVWYR D VRFKiUVWYR VWUHGRVORYHQVNêFK EDQVNêFK PLHVW .HåH Qi]RY
výstavy sa vzácne zhodoval s MHMREVDKRPP{åHPHVPHORSUHMV"N hodnoteniu
jej architektonického a výtvarného riešenia.
+QHSULYVWXSHGR(VWHUKi]\KRSDOiFDEROLQiYãWHYQtFLYêVWDY\NRQIURQWRvaní s SUYêP YiåQHMãtP QHGRVWDWNRP – chýbajúcimi informáciami o ]DþLDWNX
a VPHUH SUHKOLDGNRYHM WUDV\ .HåH YêVWDYD EROD GR ]QDþQHM PLHU\
koncipovaná
chronologicky,
predstavujúc
postupne
ranogotické,
vrcholnogotické a neskorogotické umenie, zmätený a neinformovaný
QiYãWHYQtN PRKRO DKNR SUtV" R MHGHQ ] UR]PHURY YêVWDY\ DN QH]DþDO
prehliadku chronologicky, ale logicky – t. M RG QDMEOLåãtFK PLHVWQRVWt N
najvzdialenejším. Ak však divák kláGRO Ylþãt G{UD] QD XPHOHFNê DOHER
duchovný rozmer výstavy ako na jej didakWLFNê ~þLQRN PRKRO ]DþD" DOHER
VNRQþL" SUHKOLDGNX Y SRGVWDWH NGHNRYHN +RFL QRVQp þDVWL YêVWDY\ EROL
inštalované v (VWHUKi]\KR SDOiFL D SULDKOêFK 9RGQêFK NDViUDFK PDOi þDV"
H[SRQiWRY VD QDFKiG]DOD DM Y VSRMRYDFHM FKRGEH PHG]L QLPL NDGLD PRKOL
QiYãWHYQtFL YRQH SUHFKiG]D" – SUDYGD DN LFK QD WDN~WR PRåQRV" XSR]RUQLO
VOXåEXNRQDM~FLSHUVRQiO
Architekt výstavy Marián Kvasnica ozvláštnil priestory Esterházyho paláca
PRGHUQêP GL]DMQRP NWRUê ERO ]DORåHQê KODYQH QD WPDYRP VLH"RYRP
GU{WHQRP SOHWLYH WYRULDFRP SR]DGLH YHNHM þDVWL H[SRQiWRY SUHGRYãHWNêP
plastík. Na tomto pletive boli umiestnené aj fotokópie niektorých prvkov
JRWLFNHM VDNUiOQHM DUFKLWHNW~U\ NWRUp E\ LQDN EROR "DåNp SUHQLHV" ] ich
pôvodného miesta výskytu do priestorov múzea. Takéto architektonickovýtvarné riešenie malo svoje klady i zápory: kladom bolo úspešné vyvolanie
LO~]LHSRKDGXQDY\VRNpãWtKOHYHåHJRWLFNpKRFKUiPXWHQLVWêRSWLFNêNODP
však vyvolával v niektorých návštevníkoch nepríjemné fyzické pocity,
KUDQLþLDFHDåVR]iYUDWRP. tomu prispievalo i umelé bodové osvetlenie, ktoré
YãDN]iURYHY\WYiUDORQDRNROLWêFKVWHQiFK]DXMtPDY~WLHRKUX– akýsi druhý
åLYRWH[SRQiWRY
Základný mobiliár výstavy tvorili v prípade plastík vysoké sokle. Umiestnenie exponátov v SULPHUDQHM YêãNH ~þLQQH HYRNRYDOR LFK SULURG]HQp
umiestnenie v pôvodnom interiéri chrámov. Oltáre a oltárne obrazy boli takisto
pripevnené v SUH QH SULURG]HQHM SRORKH þLåH QD VWHQiFK SULþRP drobnejšie
predmety z drahých kovov, patriace k devocionáliám (cibóriá, monštrancie,
kadidelnice a SRG QDãOL PLHVWR Y VNOHQHQêFK YLWUtQDFK 9LWUtQ\ XNUêYDOL WLHå
jednotlivé iluminácie v kódexoch, kronikách a listinách, ktoré sa nachádzali v
GUXKHM þDVWL YêVWDY\ Y 0HVWVNRP P~]HX 9HPL YKRGQp PLHVWR GRVWDOL
IDNVLPLOQp RGOLDWN\ ãDFKWLFNêFK VDUNRIiJRY – podzemie Esterházyho paláca,
kde boli aj QLHNWRUp SUYN\ YHNHM DUFKLWHNW~U\ QDSUtNODd originálne gotické
reliéfy, zaujímavo inštalované na imitácii chrámového múru zo šedých tvárnic,
199
þLWUDQVIHU\QiVWHQQêFKPDOLHE3UtMHPQêPRVYLHåHQtPYêVWDY\ERODSRGDPD
H[SR]tFLD=GUXåHnej strednej školy drevárskej v Bratislave, v NWRUHMERORPRåQé
YLGLH"GLHOXV XNiåNDPLUHQRYiFLHD reštaurácie pôvodných drevených plastík,
DOHDMYêURE\LFKUHSOtNþL~SOQHQRYêFKGLHOLQãSLURYDQêFKJRWLFNêPXPHQtP
Hlavnými explikátmi boli v prípade Gotiky texty, umiestnené na stenách,
ale aj na sokloch a vitríQDFK SUL MHGQRWOLYêFK H[SRQiWRFK SULþRP ~SOQH
DEVHQWRYDOL PDS\ WDEXN\ þL JUDI\ 9ãHWN\ SRWUHEQp ~GDMH R DXWRURFK D
sponzoroch výVWDY\ VD PRKRO ]iXMHPFD GR]YHGLH" SUL GYHUiFK QD GUXKRP
poschodí Esterhá]\KRSDOiFDWHGDWDPNGHVDRILFLiOQH]DþtQDODSrehliadková
trasa. Trochu rušivé bolo umiestnenie niektorých textov zhotovených zo šedivo
VIDUEHQêFK StVPHQ QD ELHOHM VWHQH þR ]QLåRYDOR LFK þLWDWHQRV" =MDYQê
QHSRPHUEROYUR]VDKXSRSLVLHNSULMHGQRWOLYêFKH[SRQiWRFK=DWLDþRQLHNWRUp
obsahovali iba ]iNODGQp ~GDMH Qi]RY SUHGPHWX SULEOLåQ~ DOHER SUHVQ~
lokalitu, z ktorej pochádza a GREXY]QLNXQDLQêFKERORYHDLQIRUPiFLtR tejNWRUHMPDMVWURYVNHMGLHOQLãNROHY]iMRPQêFKYSO\YRFKþLGRNRQFDSRWYUGHQLH
alebo vyvrátenLH QLHNWRUêFK XPHQRYHGQêFK WHyULt 1D]GiYDP VD åH WH[W\
takéhoto druhu neSDWULDQDYêVWDYXXUþHQ~QDMPlODLFNHMYHUHMQRVWLDOHYLDFGR
MHMNDWDOyJXþLGRLQHMRGERUQHMSXEOLNiFLHV~YLVLDFHMV touto témou.
7URFKXLQDNERODNRQFLSRYDQiGUXKiþDV"YêVWDYy, venovaná písomnostiam.
([SR]tFLD EROD XPLHVWQHQi Y QLHNRNêFK PLHVWQRVWLDFK SULþRP SUYi ] nich
EROD SRDWi DNR ~YRG GR SUREOHPDWLN\ PQtãVN\FK UiGRY NWRUp KUDOL
QDMG{OHåLWHMãLX ~ORKX SUL ]KRWRYRYDQt JRWLFNêFK OLVWtQ D kódexov. Boli tu na
drôtených konštrukciách vystavené i odevy najvýznamnejších mníšskych
reholí, pôsobiacich v WRP þDVH QD ~]HPt 6ORYHQVND âNRGD OHQ åH VSULHYRGQp
texty v tomto prípade nepísal fundovaný a objektívny historik, ale hovorcovia
MHGQRWOLYêFKGQHVREQRYHQêFKUHKROtþRVDSUejavilo na ich obsahu. Navyše to
ERODMHGLQiþDV"YêVWDY\Y ktorej sa nachádzali explikáty iba v jedinom jazyku
–VORYHQþLQH1DRSDNYHNêPSR]LWtYRPERODYêWYDUQiGLHOD v ktorej mohli
GHWL QDPDRYD" QHMDN~ LOXPLQiFLX ] NyGH[X SRGD ]YROHQHM SUHGORK\ Zvyšok
H[SR]tFLH KRFL REVDKRYDO QDR]DM YHPL Yê]QDPQp D vzácne dokumenty
(Bratislavský misál, erbové listiny, Ganoisovu bibliu, Hanov kódex DW
pôsobil v porovnaní s priestormi SNG trochu ako „chudobný príbuzný“ –
SUDYGDDNQHãORR~P\VHOY\YROD"Y návštevníkovi dojem asketizmu kláštora.
Tento dojem nemohla naSUDYL"DQLVNXWRþQRV"åHDXWRULH[SR]tFLHVDUR]KRGOL
z þDVX QD þDV Y WURFK WHUPtQRFK Ä]DOLVWRYD"³ YR Y\VWDYHQêFK NyGH[RFK WR
]QDPHQi åH QiYãWHYQtFL VL PRKOL SR]ULH" YR Y\VWDYHQêFK NQLKiFK Y troch
Ii]DFKYêVWDY\SRVWXSQHWULU{]QHVWUDQ\âNRGDOHQåH]DN~SHQiYVWXSHQNDVD
WDNLVWRQHGDODSRXåL"WULNUiW
0LPRULDGQDSR]RUQRV"ERODQDYêVWDYH*RWLNDYHQRYDQiEH]SHþQRVWLH[SRQiWRY NWRUp EROL ]DLVWHQp HOHNWURQLFNêP ]DEH]SHþRYDFtP V\VWpPRP SRåLarQ\PLKOiVLþPLL SULHP\VHOQRXWHOHYt]LRX=UHWHQêERODM]YêãHQêSRþHWSUtVOXã200
QtNRY GR]RUQHM VOXåE\ RSURWL EHåQêP YêVWDYiP 1LHW VD þR þXGRYD" YH YêVWDYDV~VWUHRYDODQDMHGQRPPLHVWHVNXWRþQHXQLNiWQHH[SRQiW\] depozitárov
]DKUDQLþQêFKLQãWLW~FLtDUFKtYRYþLV~NURPQêFKDFLUNHYQêFK]ELHURN$MNH
Y\VWDYHQp SUHGPHW\ EROL GRVWDWRþQêP OiNDGORP SUH RGERUQtNRY L milovníkov
stredovekého umenia, na rekordne vysokej návštevnosti výstavy mala zjavný
podiel aj jej široká propagácia –þLXåY GHQQHMWODþLa elektronických masmédiách, ale aj na reklamných tabuliach a ELOOERDUGRFK YHNRSORãQêFK REUD]RYkách, v SURVWULHGNRFK0+'þLGRNRQFDQDVDPRWQHMEXGRYH61*9UFKRORP
tejto „PR-pyramídy“ sa stala reprezentatívna publikácia s názvom Gotika
s takmer 900 stranami textu a takmer tisíckou farebných a þLHUQRELHO\FKREUi]kov, ale aj s reprezentatívnou predajnou cenou.
âNRGDOHQåHSR]LWtYQ\GRMHP]YêVWDY\QiYãWHYQtNRPVWUSþRYDOLDNRRE\þDMQH VOXåE\ =iXMHPFRYLD VL QHPRKOL RGQLHV" WDNPHU åLDGQH VXYHQtU\ s výQLPNRXSRKDGQtFVWUXþQpKRLQIRUPDþQpKRPDWHULiOXDVSRPtQDQHMSXEOLNiFLH
GR NWRUHM YãDN YHNi þDV" ] QLFK QHEROD RFKRWQi þL VFKRSQi LQYHVWRYD" R
SUHPLHWQXWLHILOPXDOHERGLDSR]LWtYRYERORWUHEDåLDGD"SHUVRQiOUXãLYRS{VRbilo aj podozrievavé „VWUiåHQLH“QiYãWHYQtNRYSRþHWQêPLGR]RUFDPLSULSRPtnajúce praktiky niektorých hypermarketov.
6DPR]UHMPRV"RXQHERODDQLVSULHYRGFRYVNiVOXåEDRNWRU~ERORWUHEDSRåLDGD"WHOHIRQLFN\3RþDVVYRMLFKWURFKQiYãWHYVRPVDVWUHWROQLHOHQVQHXYHULWHQRXQHochotou šatniarok a ich poznámkami typu: „8åDE\WiYêVWDYDVNRQþLOD“, „'~IDPåHLFKYLDFQHSUtGH“DOHDMVQHVFKRSQRV"RXSHUVRQiOXNRPXQLNRYD"VR]DKUDQLþQêPLQiYãWHYQtNPLLQDNQHåVWULHGDQtPVORYHQþLQ\DYêUD]QHM
JHVWLNXOiFLHþLVKOXþQêPLVWDYHEQêPi prácami priamo pred vchodom do expo]tFLHXåDMWDNGRV"QHã"DVWQHXPLHVWQHQêP]RVWUDQ\QiPHVWLDâW~UDNWRUi
PRKODPHQHMVWDWRþQêFKQiYãWHYQtNRYRGUDGL"RGYVWXSX3UHPDQHSRFKRSLWHQêERODMPDUNHWLQJRYê"DKNHSRþDVSRVOHGQêFKGYRFKGQtPRKli záujemFRYLD SUtV" QD YêVWDYX ]DGDUPR – åHE\ WR ERO SRNXV R SUHNRQDQLH QHMDNpKR
UHNRUGX Y QiYãWHYQRVWL" $NR VD YãDN SULWRP PRKOL FtWL" Wt NWRUt VL SUHGWêP
poctivo kúpili vstupenku? Napriek všetkým nedostatkom, hlavne v oblasti sluåLHEDRUJDQL]iFLHSUHKOLDGNRYHMWUDV\PRåQRYãDNYêVWDYX*RWLNDKRGQRWL"Y
VORYHQVNRPNRQWH[WHDNRYêQLPRþQêYêVWDYQtFN\SRþLQ
O gotike po Gotike
9HPL]OêREUD]VORYHQVNpKRP~]HMQtFWYDQDPDRYDOLRUJDQL]iWRULYêVWDY\
0DMVWHU3DYRO]/HYRþHNWRUiERODVSUtVWXSQHQiRGDSUtla do septembra 2004
na druhom poschodí bratislavského hradu. Autorka výstavy Mária Novotná
WRWLå GRVWDOD „skvelý“ nápad – MHGQRGXFKR SUHVXQ~" þDV" Y\ããLH VSRPtQDQHM
H[SR]tFLH *RWLND WêNDM~FX VD GLHOD 0DMVWUD 3DYOD ] /HYRþH ]R 6ORYHQVNHM
národnej galérie do expozície Historického múzea na HUDGH6WDþLORSiUQRYêFK
explikátov, kútik, kde sa premietali dokumentárne filmy o majstrovi a jeho
201
GREHDQLHNRNRH[SRQiWRYNWRUpXåPDOLQiYãWHYQtFLP~]HtDJDOpULtPRåQRV"
ãW\ULPHVLDFHREGLYRYD"QDYêVWDYH*RWLNDVDDNRãPDKRPþDURYQpKRSU~WLND
zmeQLOL QD DOãLHKR SRO URND QD „novú“ výstavu o Majstrovi Pavlovi. Bez
RKDGX QD WR åH QLH YãHWFL QiYãWHYQtFL P~]HD QD HUDGH V~ V~þDVQH DM
pravidelnými hos"DPL Y 61* ]Gi VD PL SULQDMPHQãRP QHIpURYp Y\EHUD"
vstupné (mimochodom, tvorilo rovnú polovicu vstupného na Gotiku) za to, aby
þORYHNPRKROHãWHUD]YLGLH"]ORPRN] S{YRGQHRYHDYlþãHMD komplexnejšej
YêVWDY\ 2EiYDP VD åH Y tomto prípade si niekto pomýlil vystavovanie s
NDSXVWQLFRXNWRUiþtPYLDFVDRKULHYDWêPYraj lepšie chutí.
202
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
Stred Európy okolo roku 1000
(hodnotenie výstavy)1
Lucia Országhová
'D sHSWHPEUD VRP VD ]~þDVWQLOD YêVWDY\ 6WUHG (XUyS\ RNROR
roku 1000 na Bratislavskom hrade. Výstava prebiehala pod záštitou Rady Európy. Išlo o putovný projekt piatich strHGRHXUySVN\FKNUDMtQýHVNiUHSXEOLND
0DDUVNiUHSXEOLND1HPHFNiUHSXEOLND3RVNiUHSXEOLND6ORYHQVNiUHSXEOLka). MojíP FLHRP WHUD] EXGH ]KRGQRWL" YêVWDYX ] obsahovej stránky, ako aj
z KDGLVND VSOQHQLD VWDQRYHQpKR FLHD ] KDGLVND DUFKLWHNWRQLFNpKR
a výtvarného riešenia celej expozície, ako aj z KDGLVNDEH]SHþQRVWQR-prevádzkových kritérií.
CLH
YêVWDY\
Výstavu zastrešovala a ILQDQþQHSRGSRURYDOD5DGD(XUyS\NWRUiMHRUJinom Európskej únie. Z tohto dôvodu bolo, þL PDOR E\" SUYRUDGp SURHXUySVNH
vyznenie celej výstavy – SRXNi]D" QD QHRGGHOLWHQRV" YêYRMD NUDMtQ 6WUHGQHM
(XUyS\VRVWDWQêPLNUDMLQDPLNRQWLQHQWXQDLFKVSRORþQêNXOW~UQ\]iNODGDNR
DMQDLFKPRåQpEXG~FHVSRMHQLHY Európskej únii.
0\VOtPVLåHKODYQiP\ãOLHQNDYêVWDY\ERODVWDQRYHQi len formálne alebo
zostala nepochopená organizátormi výstavy. Výstava v sebe nenesie posolstvo
MHGQRW\1HY\MDGURYDOL KR]YROHQp NRPXQLNDþQp SURVWULHGN\ – teda jednotlivé
H[SRQiW\YêVWDY\$NVDWRWLåVQDåtPSRXNi]D"QDVSRORþQê]iNODGþLMHGQRWX
oblasti, nezvolím si za jeden z KODYQêFKNRPXQLNDþQêFKSURVWULHGNRYH[SRQiW\
ãSHFLILFNpSUHXUþLW~VNXSLQXþLSUHXUþLWêPRFHQVNê~WYDUQDSUtNODGNUiRYVNp
NRUXQ\7LHWRH[SRQiW\VN{UUR]GHXM~DNRVSiMDM~1LHNWRUtPLP{åXRSRQRYD"åHY období okolo roku 1000 došlo k zjednocovaniu územia a to v podobe
vytvárania štátnych útvarov. Paradoxne túto myšlienku presadzuje aj bulletin
YêVWDY\ VORYDPL Ä2NROR URNX VD ]DþDO KLVWRULFNê SURFHV ]MHGQRFRYDQLD
(XUyS\ NWRUê VD ]DYãL ]DþLDWNRP WUHWLHKR WLVtFURþLD YVWXSRm… (stredoeurópVN\FK NUDMtQ «GR (XUySVNHM ~QLH³ 7LHWR NUiRYVWYi YãDN PHG]L VHERX QHXVWiOH ERMRYDOL SRGPDRYDOL VL LQp HWQLNi NWRUp SRWRP Y\NRULV"RYDOL 0i VD
WRWRVWD"SRVROVWYRPDMSUHGQHãQ~MHGQRWQ~(XUySXYSRGREH(XUySVNHMÒQLH"
Boje a XWOiþDQLe slabších?
%ROR PQRåVWYR LQêFK VS{VRERYNWRUpE\SUHVYHGþLYHMãLHD menej kontroYHU]QHSRGSRULOLFLHYêVWDY\–MHGQRWQRV"(XUyS\DOHERDVSRMHGQRWQRV"NUDjín Strednej Európy. Z pôvodnej výstavy niesli túto myšlienku témy ako kres"DQVWYR D pohanské predstavy ako aj zdôraznenie vplyvu antiky – inými slovami základné prvky latinsko-NUHV"DQVNHM FLYLOL]iFLH ]iNODGQp SUYN\ NXOW~U\
NUDMtQ (XUyS\ 6SRMRYDFtPL þOiQNDPL E\ VD PRKOL VWD" DM LQp REODVWL åLYRWD –
QDSUtNODGEêYDQLHþLVWUDYD
Výstava sama o sebe nebola zlá. Verne zachytila obdobie v Strednej Európe okolo roku 1000 –NDåGRGHQQêåLYRWVDNUiOQXREODV"åLYRWDSDQRYQtFNH
rody a MHGQRWOLYpNUiRYVWYi$YãDNMHM]iPHUPDOE\"LQê%XVDPDO]PHQL"
FLHYêVWDY\DOHERMHMSRDWLH
Obsah výstavy
Výstava sa zaoberala historickou situáciou v strednej Európe okolo roku
1000. Ide o pomerne široko koncipovanú tému, ktorej naplnenie by sa asi neSRGDULOR åLDGQHM YêVWDYH =iNODGRP VSRPtQDQHM YêVWDY\ VD VWDOL SUHGPHW\
ktoré tvoria piliere európskej kultúry a SUHGPHW\ NWRUp V~ SRYDåRYDQp ]D ]iklady pre formovanie jednotlivých stredoeurópskych národov. Ako vraví bulleWLQ SR Y]KOLDGQXWt YêVWDY\ E\ PDO QiYãWHYQtN ]tVND" ÄSUHGVWDYX
o NDåGRGHQQRPåLYRWHOLWXUJLFNRPXPHQtR panovníkoch a o åLYRWHY strednej
Európe okolo roku 1000.“
Výstava sa v mnohých aspektoch minula svojho FLHa. Mala malý dosah
a ~þLQQRV" QD QiYãWHYQtNRY %ROD NRQFLSRYDQi VN{U SUH RGERUQ~ YHUHMQRV"
DYãDN QDMYlþãLX þDV" QiYãWHYQtNRY WYRULOL ãWXGHQWL D åLDFL ]iNODGQêFK
a stredných škôl. Chýbala metodika prístupu k mladému návštevníkovi
a PHWRGLNDDNR]DWUDNWtYQL"YêVWDYXSUHGDQ~YHNRY~VNXSLQX3UtVWXSSUDFRYQtþRN P~]HD N PODGpPX QiYãWHYQtNRYL ERO YHPL RGPHUDQê Då DURJDQWQê ]D
þRVDGHWLD POiGHåRGPHRYDOLQH]iXMPRPR výstavu. Behali po miestnostiach,
þtPRKUR]RYDOLVHEDD aj vystavené exponáty (no a v neposlednom rade aj nervy
SUDFRYQtþRN P~]HD = SRPHG]L YãHWNêFK H[SRQiWRY LFK GRNi]DOL ]DXMD"PUDmorové sochy a tabule, zbrane, modely pevností a sþDVWL DM DXGLRYL]XiOQH QDhrávky. Chýbali oddychové miesta –QDSUtNODGODYLþN\SRGRNQDPLþLSULYLGHX
3UiYH WLHWR PRKOL XGUåD" GHWL GOKãLH Y miestnosti – sadli by si, obzerali po
miestnosti a WDP E\ LFK XUþLWH QLHþR ]DXMDOR D LãOL E\ VL WR SR]ULH" %H] YKRGného prístupu k nim a EH]PRåQRVWLQDRGG\FKNRQþLODYlþãLQDGHWtQDPHG]LSRVFKRGLDFK NGH ]QXGHQHVHGHOL QDRNHQLFLDFKDOHERQD VFKRGRFKþDNDM~FQD
SDQLXþLWHNX
1
6SUiYDMHSXEOLNRYDQiWLHåDNRXNiåNDVHPLQiUQ\FKSUiFSRVOXFKiþRYNXU]XPX]HROyJLHNWRUpKR
koncepcii a REVDKXVDYHQXMHþOiQRN/0O\QNXY WRPWRþtVOH(WQRORJLFNêFKUR]SUiY
203
204
Architektonické a výtvarné riešenie
Výstava bola situovaná v miestnostiach 2. poschodia Bratislavského hradu.
Miestnosti boli zoradené postupne – z jednej miestnosti sa plynulo prechádzalo
do druhej. Vhodnejšie by sa mi videlo usporiadanie priestorov, kde by bol jeden univerzálny priestor a z neho by sa prechádzalo do menších miestností.
V tomto ústrednom priestore by boli vystavené predmety charakteristické pre
všetky krajiny – DNR QDSUtNODG NUHV"DQVWYR VS{VRE åLYRWD D pohanské predVWDY\.DåGi] menších miestností by reprezentovala jednotlivé stredoeurópske
krajiny a ich špecifiká. UvedomXMHP VL åH WR QLH MH Y PRåQRVWLDFK %UDWLVODYského hradu.
9\VWDYRYDWHOLDSUDYGHSRGREQHQHSRþtWDOLV takouY\VRNRX~þDV"RXKODYQH
zo strany základných a VWUHGQêFK ãN{O 0LHVWQRVWL EROL VtFH YHNp DOH DM WDN
QH]RGSRYHGDOLSRþWXQiYãWHYQtNRYKODYQHY preGSROXGDMãtFK hodinách).
9lþãLQD SUHGPHWRY EROD XPLHVWQHQi YR YLWUtQDFK ,ãOR R YHPL NYDOLWQp
a NOLPDWL]RYDQpYLWUtQ\þRVLMHGQRGXFKRKRGQRWDMHGQRWOLYêFKH[SRQiWRYY\åDGRYDOD1DGUXKHMVWUDQHS{VRELOLYLWUtQ\YHPLWHPQHD "DåNRSiGQHþRHãWH
zvýraznila ich tmavá farba. Objekty sa v nich strácali. Ako pozitívum treba
YLGLH"QHSUDYLGHOQpUR]PLHVWQHQLHYLWUtQY SULHVWRUH3URWL"DåNRSiGQRVWLS{VRELOLDMSUHGPHW\NWRUpEROL]DYHVHQpDOHERSRORåHQpYRQHY priestore.
Celá výstava obsahovala vyše 1800 exponátov z 12 európskych krajín.
6DPR]UHMPH NRQHþQê SRþHW H[SRQiWRY Y jednotlivých krajinách bol upravoYDQêQD]iNODGHPRåQRVWtSULHVWRUXD na základe predstavy o celkovej koncepcii
výstavy. Išlo o 2- aj 3-rozmerné predmety – originály, kópie aj modely.
D{OHåLW~ ~ORKX SUL YêVWDYH ]RKUiYDM~ SRSLVQp PDWHULiO\ ,FK PQRåVWYR
a QHSUHKDGQpXVSRULDGDQLHS{VRELOLUXãLYR.ODGQHKRGQRWtPSRXåLWLHDXGLRYL]XiOQHMWHFKQLN\%RODRVYLHåHQtPSULQHXVWiORPSRKDGHGRYLWUtQâNRGDOHQ
åHQHEROLSULQLFK]DEH]SHþHQpPLesta na sedenie. Chýbali mi tam aj slúchadlá,
SUHWRåH SUL Y\VRNHM QiYãWHYQRVWL VD KRYRUHQp VORYR YR ILOPH VWDOR QH]UR]XPLWHQêP9 EXG~FQRVWLE\VRPXYDåRYDODDMR LQêFKYL]XiOQ\FKIRUPiFK9HPL
vhodnou formou do budúcnosti sa mi vidia na dotyk citlivé obrazovky, ktoré by
YR YL]XiOQHM IRUPH þLWDWHRYL SUHGVWDYRYDOL H[SRQiW\ P~]HD DOHER DM VDPRWQp
múzeum.
7UHED RFHQL" KUX VYHWOD Y NOHQRWQLFLDFK 3{VRELOR WR YHPL S~WDYR
a tajomne.
Na druhej strane prekvapila samotných organizátorov obrovská návštevQRV"KODYQH]RVWUDQ\]iNODGQêFKD stredných škôl. To zvýšilo potrebu ochrany
exponátov.
Iné aspekty výstavy
9êVWDYDPDODVLOQ~PHGLiOQXSRGSRUXþRVDRGUD]LORDMQDSRþWHQiYãWHYníkov. Propagácia prebiehala v televízii, rozhlase, novinách, ako aj formou plagátov v jednotlivých mestách Slovenska. Výstava má aj svoju vlastnú webovú
stránku. Prebiehali mnohé sprievodné podujatia.
Pri vstupe na výstavu mohol návštevník ]tVND" VWUXþQê EXOOHWLQ R výstave
a jej cieli. Treba všakSRYHGD"åH] dôvodu vysokej návštevnosti nebol uspoNRMHQê NDåGê ]iXMHPFD 1D NRQFL YêVWDY\ EROR PRåQp ]DN~SL" VL NDWDOyJ YêVWDY\ 9\VRNi QiYãWHYQRV" REPHG]LOD DM PRåQRVWL VSULHYRGFRYVNHM VOXåE\
=YROHQi EROD P\ãOLHQND åH QHFK YêVWDYX UDGãHM YLGLD YãHWci záujemcovia ako
len pár vybraných záujemcov s odborným sprievodom.
KRQHþQpKRGQRWHQLH
Výstava Stred Európy okolo roku 1000 je výsledkom práce piatich stredoeurópskych krajín. Išlo o jednu z QDMYlþãtFKYêVWDYNWRUpEROLSUH]HQWRYDQpQD
Slovensku a na NWRUêFKVDPRKODSRGLHD"DMVORYHQVNiYHGHFNiYHUHMQRV"$M
QDSULHN XUþLWêP QHGRVWDWNRP WUHED RFHQL" MHM REURYVNê SUtQRV D musíme ju
KRGQRWL"SR]LWtYQH
Prevádzkovo-EH]SHþQRVWQpNULWpULi
Z KDGLVND H[SRQiWRY ERO VLOQê G{UD] NODGHQê QD LFK EH]SHþQRV"
a RFKUDQX 9lþãLQD H[SRQiWRY EROD XPLHVWQHQi Y špeciálnych vitrínach, ktoré
XGUåLDYDOL VWiOH SRGPLHQN\ 0~]HXP Pi SURWLSRåLDUQX RFKUDQX 2NUHP WRKR
nad exponátmi neustále bdeli pracovníci múzea.
205
206
Etnologické rozpravy 2/2004
správy
6SRPLHQN\QD'UDþLHPHVWR
1LHNR
NRGRMPRY]RãWXGLMQpKRSRE\WXY Ljubljane1
Michaela Ferencová
Ä6ORYHQLMDMHGHåHODNMHUVWDQHER
in zemlja med seboj povezana
LQXUDYQRWHåHQD³ 2
0DUNR3RJDþQLN–
autor štátneho znaku Slovinska )
6ORYLQVNRVLudia v PQRKêFKNRQþLQiFKVYHWD]DPLHDM~VR6ORYHQVNRP
1LHWVDþRPXþXGRYD"YHREHNUDMLQ\V~UR]ORKRXL SRþWRPRE\YDWHRYSUtOLã
malé na to, aby o nich niekto vôbec vedel, nieto ich ešte aj rozlišoval. Názvy
WêFKWR NUDMtQ ]QHM~ YHPL SRGREQH D ich štátQH V\PERO\ V~ QD SUYê SRKDG
WDNPHU QHUR]R]QDWHQp $NRE\ WRKR QHEROR GRV" RED ãWiW\ VD VWDOL Y ten istý
GHþOHQPL(ÒD GRNRQFDDM1$726SRORþQêFKþWDRVXGRYE\VDQDãORXUþLWH
viac, no nemám v ~P\VOH SRNUDþRYD" DOHM Y komparatívnom duchu. Chcem
iba ]G{UD]QL" åH 6ORYLQVNR QLH MH NUDMLQD Y NWRUHM E\ ERO QDãLQHF Y\VWDYHQê
KUR]EH NXOW~UQHKR ãRNX $VSR MD VRP VD WDP KQH RG SUYpKR GD FtWLOD DNR
GRPDþRYãDNQH]QDPHQiåHVRPDXWRPDWLFN\SRNUDþRYDODYRVYRMRPNDåGRdennom domácom stereotype. Domáci charakter prostredia obohacovali mnohé
nevšednosti a táto kombinácia vo mne vyvolávala príjemný pocit domova, v
NWRURPVDNDåGêGHQiMGHQHMDNêWHQQHSUHEiGDQêN~W
V Slovinsku som strávila štyri mesiace letného semestra 2004 ako zahraQLþQi GRNWRUDQGND QD Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Univerzity v
/MXEOMDQH 6OHGRYD" MDUQp SUHPHQ\ /MXEOMDQ\ D REMDYRYD" U{]QH WYiUH PHVWD L
NUDMLQ\PLXPRåQLORãWLSHQGLXPNWRUpVRP]tVNDODQD]iNODGHELODWHUiOQHMGRhody medzi Slovinskom a Slovenskom. A åHY SlovLQVNXMHVWiOHþRREMDYRYD"
o WRPVQiGRVWDWRþQHSUHVYHGþLYRY\SRYHGDM~PRMHGRMP\DSRVWUHK\
1
9SUtSDGHPLHVWNWRUêFKVORYHQVNp]QHQLHQi]YXVD]KRGXMHVS{YRGQêPXSUHGQRVW XMHPStVDQLH
S{YRGQpKR Qi]YX SUHG MHKR SUHSLVRP GR VORYHQþLQ\ = WRKWR þLVWR VXEMHNWtYQHKR G{YRGX VRP VD
UR]KRGODSRQHFKD"Qi]RYPHVWDYS{YRGQRPWYDUH
2
„Slovinsko je krajina, kde sú nebo so zemou navzájom prepojené a vo vzájomnej rovnováhe.“
207
„Dobro došli v Slovenijo!“
Moje prvé dni v Ljubljane sa niesli v znamení administratívnej turistiky.
Chodila som od úradu k úradu a vybavovala základné veci potrebné k SUHåLWLX
cudzinca v tejto krajine. Slovinský administratívny systém mi pripomenul poþtWDþRYpKU\Y NWRUêFKYLUWXiOQ\KUGLQDSRVW~SLQDY\ããLX~URYHLEDDNVSOQt
YãHWN\ SRGPLHQN\ SUHGFKiG]DM~FHM ~URYQH $N VD WHGD UR]KRGRO SRNRUL"
siedmu úrove PXVt SUHGWêP SUHNRQD" QiVWUDK\ YãHWNêFK ~URYQt RG SUYHM Då
SRãLHVWX9VORYLQVNHMDGPLQLVWUDWtYQHMUHDOLWHWRY\]HUDORDVLWDNWR.HVRP
VD UR]KRGOD RWYRUL" VL~þHWY EDQNHPXVHODVRPVD]DUHJLVWURYD"QDGDRYRP
~UDGH NGH PL SULGHOLOL GDRYp þtVOR Podmienkou registrácie bolo však potvrdenie o SUHFKRGQRP SRE\WH NY{OL NWRUpPX EROR WUHED ]iMV" QD ÒUDG SUH FXdzincov. No a k SUHFKRGQpPX SRE\WX EROR SRWUHEQp PD" Y ruke dohodu
o XE\WRYDQt D Ä(0â2³ UHJLVWUDþQp þtVOR Y\JHQHURYDQp QD ]iNODGH URGQpKR
þtVOD. Dohoda o ubytovaní je viazaná na povolenie k SRE\WX NWRUp MH PRåQp
]tVND"VSROXVRVSRPtQDQêPÄ(0â2³YêKUDGQHQDVORYLQVNRPYHY\VODQHFtve, teda mimo územia Slovinska. Jednoducho, keby som sa bola vybrala do
6ORYLQVNDEH]SRYROHQLDNSRE\WXþRVDPLYDNDSUDFRYQpPXWHPSXSUtVOXãQêFK ~UDGRY WDNPHU VWDOR WHRUHWLFN\ PD QHPDOL DQL XE\WRYD" 3UD[ YãDNXNi]DOD åH Y WHMWR SRþtWDþRYHM KUH VD RG YLUWXiOQ\FK KUGLQRY QHY\åDGXMH Då WDNp
dôsledné plnenie jednotlivých krokov uvedených v pravidlách. Mnohé sa dali
MHGQRGXFKRSUHVNRþL"D vyšší „level“ sa stal realitou.
0XVtPSUL]QD"åHQDSULHN]GDQOLYRQiURþQpPXY\EDYRYDQLXMHGQRWOLYêFK
dokumentov sú študijné pobyty v Slovinsku pomerne dobre zorganizované.
Študent, ktorý získa štipendium, sa nemusí v podstate o QLþVWDUD"8E\WRYDQLH
PXSRVN\WQHVORYLQVNiVWUDQDDXWRPDWLFN\D]GDUPDVWDþtSUtV"D Y\]GYLKQ~"VL
N~þRGL]E\Y niektorom z EORNRYLQWHUQiWXY5RåQHMGROLQH6ORYLQFLKUDGLDDM
zdravotné poistenie a ãWLSHQGLXP Y\SODWLD YlþãLQRX EH] DNêFKNRYHN SUREOpPRY SRþDV SUYêFK GQt SRE\WX Y SRNODGQL SUtVOXãQHM IDNXOW\ +RFL QHMGH
o RE]YOiã" ]DXMtPDY~ þLDVWNX SUL UR]XPQRP KRVSRGiUHQt VD ] nej dá slušne
Y\åL"=DKUDQLþQêãWXGHQWGRNRQFDDMGRNWRUDQGPiWRWLåY Slovinsku všetky
YêKRG\ GRPiFHKR ãWXGHQWD þR YêUD]QH ]QLåXMH MHKR åLYRWQp QiNODG\ %UiQ\
k týmto výhodám otvára „študentska izkaznica“, VNWRURXVPHGRVWDOL]DYXSUL
kopírovaní dokumentov, lacnejšie knihy v QLHNWRUêFK NQtKNXSHFWYiFK þL FHQRYRYêKRGQpYVWXSHQN\QDU{]QHNXOW~UQHSRGXMDWLD1DMG{OHåLWHMãRu výhodou
ERODPRåQRV"NXSRYD"VLW]YãWXGHQWVNpERQ\NWRUpQiPXPRåRYDOLQDMHV"
sa za tretinové ceny asi v stovke rôznych stravovacích zariadení. Výhody staWXVXãWXGHQWDWHGDRFHQLOLDMQDãHåDO~GN\
Slovinský Babylon
Úrady neboli jediným protivníkRP V NWRUêP VL EROR WUHED ]PHUD" VLO\
1HPHQHM ]GDWQêP V~SHURP VD XNi]DOD E\" VORYLQþLQD 1DSULHN MD]\NRYHM SUt208
EX]QRVWLDPQRKêPSRGREQRVWLDPKRYRUL"SRVORYHQVN\D „govoriti slovensko“
QLH MH WR WR LVWp 6ORYQi ]iVRED MH þLDVWRþQH SRGREQi V QDãRX QR REsahuje aj
YHD ~SOQH RGOLãQêFK YêUD]RY .H VD N WRPX SULGi QHY\VS\WDWHQê SUt]YXN
a RGOLãQi YêVORYQRV" VDPRKOiVRN WDN MH VORYLQþLQD SUH QHWUpQRYDQp XFKR WDNPHUQH]UR]XPLWHQi
DOãLH SUREOpP\ VS{VREXMH PQRåVWYR GLDOHNWRY NWRUêFK MH YUDM Då ~FW\hodných 3UL GYRMPLOLyQRYHM SRSXOiFLLS{VREt WRWRþtVORGHVLYR.HåH UHgionalizmus je v 6ORYLQVNX YHPL VLOQê ORNiOQH YDULDQW\ MD]\ND VD UR]KRGQH
QH]PLHWDM~ Y SUHGVPUWQHM DJyQLL 3UREOpP\ FXG]LQFRY VQDåLDFLFK VD DVSR
MD]\NRYR ]DPDVNRYD" VYRMX QHVORYLQVNRV" vystihuje výrok antropológa Rajka
0XUãLþD„It’s not difficult to learn the language. The language is not difficult,
but it‘s hard to communicate in this language, because people will speak different language than you have learned.“
Akoby regionalizmusQHVS{VRERYDOGRVWDWRþQêNRPXQLNDþQêFKDRVKRYRURYiVORYLQþLQDMHQDY\ãHSUHãSLNRYDQiVUER-chorvátsko-bosenskými výrazmi a
gramatickými tvarmi. Vzniká tak hovorová forma nazývaná ÄVUERVORYHQãþLQD³
aleboÄMXJRVORYHQãþLQD³ ktorú sociológ Mitja Velikonja vo svojej štúdii „Exhome: Balkan culture in Slovenia after 1991“ 3 QD]YDO QRþQRX PRURX
jazykovedcov.
3UHGSRNODGiP åH ] SUHGFKiG]DM~FLFK ULDGNRY MH YLDF QHå ]UHMPp åH PL
FKYtXWUYDORNêPVRPVDDNR-WDNVSULDWHOLODVRVORYLQþLQRX=R]DþLDWNXVRPVL
inWHQ]tYQHY\SRPiKDODDQJOLþWLQRXDOHERVRPSRXåtYDODVYRMLQWXLWtYQ\YDULDQW
ÄVUERVORYHQãþLQ\³ 3R NUiWNRP þDVH VD YãDN VORYLQþLQD ]DþDOD VSUiYD" DJUHVtYQHYRþLPRMLPFKDEêP]QDORVWLDPLQêFKFXG]tFKMD]\NRY9\WODþLODGR~]DGLD PRMX PLQLPDOLVWLFN~ VUEþLQX D GRGQHV VD QHY]GDOD DPEtFLt XWOiþD" MD]\N\
SRþHWQHMãtFKQiURGRY-HGQRGXFKRHãWHDMWHUD]SRþDVVYRMKRãWXGLMQpKRSRE\WX
Y+RODQGVNXPiPþRUREL"DE\VRPVLQDWUKXQiKRGRXQH]DþDODSêWD"„kilo
SDUDGLåQLNRY³.
Štúdium v Slovinsku
= SRKDGX ]DKUDQLþQpho študenta je Slovinsko študentský raj. Z WRKR åH
PQRKtVORYLQVNtãWXGHQWLãWXGXM~QHNRQHþQHGOKRXVXG]XMHPåHLFKSRGPLHQN\
V~SULQDMPHQãRPSRURYQDWHQpV SRGPLHQNDPLãWLSHQGLVWRY)HQRPpQYHþQpKR
študenta sa stal dokonca námetom filmového debutu sloviQVNpKR UHåLVpUD -Dneza Burgera, ktorý dostal priliehavý názov „V leru“YRQHE\VDGDOSUHORåL"
DNRÄ9RQREHK³+ODYQRXSRVWDYRXILOPXMHWULGVD"URþQêãWXGHQWNWRUêVDQD
internáte v 5RåQHM GROLQH FK\VWi VQi DM XPULH"3UL]QiYDPåH SRþDVãW\URFK
mesiacov strávených v WHMWR SUtMHPQHM OMXEOMDQVNHM ãWYUWL PL QHUD] QDSDGOR åH
E\ VRP WDP GRNi]DOD SRKRGOQH åL" KRFL GHVD" URNRY 0RMH SRFLW\ SUDPHQLOL
PRåQRDM]RVNXWRþQRVWLåHPDP{MGOKRURþQêWUYDOêSRE\WY Bratislave pripraYLORPRåQRV"SUHåL"URN\XQLYHU]LWQpKRãW~GLDQDLQWHUQiWH3UtOHåLWRV"Y\FKXWQD" VL LQWHUQiWQ\ åLYRW VRP GRVWDOD Då WHUD] WDNSRYHGLDF QD VWDUp NROHQi 'Htaily si však nechám na súkromné rozhovory a SRN~VLPVDUDGãHMRStVD"V\VWpP
univerzitného štúdia v Slovinsku.
Informácie o štúGLX QD VORYLQVNêFK XQLYHU]LWiFK VRP þHUSDOD ] YLDFHUêFK
dokumentov dostupných na internete.4 V niektorých údajoch sa moje zdroje
OtãLD MH SUHWR PRåQp åH Y GHWDLORFK VD SUDYLGOi ãW~GLD SUH MHGQRWOLYp IDNXOW\
resp. odbory rôznia. Všeobecne však platí rozdelenie štúdia na tri stupne:
1. univerzitný študijný program,
2. magisterský študijný program,
3. doktorský študijný program.
3UYê VWXSH – „dodiplomski študij“ P{åH WUYD" –6 rokov a študent po
jeho absolvovaní získa diplom. Na rozdiel od štúdia na Slovensku sa v SlovinVNXXGHOHQLHGLSORPXQHYLDåHVWLWXORPÄPDJLVWHU³1DWHQMHSRWUHEQpDEVROYRYD" HãWH – URN\ PDJLVWHUVNpKR ãWXGLMQpKR SURJUDPX NWRUê MH Xå V~þDV"RX „podiplomskeho“ štúdia. Titul „doktor“ dostane študent po úspešnom
XNRQþHQt–4 rokov „podiplomskeho“ãW~GLDQDNWRUpP{åHQDVW~SL"KQHSR
]tVNDQt GLSORPX 7R ]QDPHQi åH WLWXO ÄPDJLVWHU³ QLH MH QXWQRX SRGPLHQNRX
k XGHOHQLX GRNWRUVNpKR WLWXOX =iYLVt RG ãWXGHQWD þL VD UR]KRGQH SUH NUDWãLH
magisterské štúdium alebo pre dlhšie doktorské štúdium. V súvislosti so vstupom Slovinska do EÚ a bolonským procesom zjednocovania vzdelávacích
systémov Slovinsko zavádza reformu vysokoškolského systému a prechádza na
štúdium pozostávajúce z troch rokov bakalárskeho a dvoch rokov magisterského štúdia.
ZaujímaYRV"RX PHG]L LQãWLW~FLDPL SRVN\WXM~FLPL Y\ããLH Y]GHODQLH MH
samostatná, od univerzity nezávislá )DNXOWHWD ]D SRGLSORPVNL KXPDQLVWLþQL
študijY/MXEOMDQHQD]êYDQiWLHåInstitutum studiorum humanitatis (ISH),5 ktorá
XPRåXMHDEVROYRYD"PDJLVWHUVNpD doktorské štúdium nasledujúcich odborov:
DQWURSROyJLDNDåGRGHQQpKRåLYRWDDQWURSROyJLDDQWLFNêFKVYHWRYDQWURSROyJLD
rodov, sociálna antropológia, historická antropológia, lingvistika a teória
VRFLiOQHM NRPXQLNiFLH 9 PRMRP ãWXGLMQRP SURJUDPH KUDOD G{OHåLW~ ~ORhu,
3
Štúdia bola prezentovaná na konferencii ‘Cultural boundaries in Europe: the Balkans in Focus’
(University of Lund, Centre for South-East European Studies, October 19 and 20, 2001) a prvýkrát
vyšla v zborníku Törnquist-Plewa, B. – Resic, S.(eds.) 2002: The Balkan in Focus – Cultural
Boundaries in Europe. Lund: Nordic Academic Press. Text je prístupný na internetovej stránke
www.ces.uj.edu.pl/velikonja/exhome.htm.
209
4
Zákon o vysokých skolách www.mszs.si/slo/solstvo/terciarno/visoko.asp, Štatút Univerzity v
Ljubljane www.uni-lj.si/UL/StatutUL.asp, stránka Katedry etnológie a kultúrnej antropológie
www.ff.uni-lj.si/etnologija/default.htm.
5
www.ish.si
210
QLHOHQYDNDVYRMHMPDOHMDOHGREUHY\EDYHQHMNQLåQLFLDOHDMYDNDPQRKêP
]DXMtPDYêPSUHGQiãNDPGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKSUHGQiãDM~FLFK
.HE\ VRP PDOD VWUXþQH FKDUDNWHUL]RYD" ãW~GLXP HWQROyJLH Y /MXEOMDQH
SRYHGDOD E\ VRP åH ãWXGLMQê SURJUDP RGERUX vznikol kombináciou kultúrnej
DQWURSROyJLH D WUDGLþQHM 9RONVNXQGH DOHER VN{U 9|ONHUNXQGH 3RSUL SUHGPHtoch zameraných na etnológiu jednotlivých kontinentov a regiónov Európy
(napríklad Etnológia Afriky, Etnológia Balkánu) a na etnológiu Slovinska
(KultúrD D VS{VRE åLYRWD 6ORYLQFRY ]tVNDM~ DEVROYHQWL HWQROyJLH ]iNODGQê
SUHKDG DQWURSRORJLFNêFK WHyULt 'HMLQ\ HWQRORJLFNêFK D DQWURSRORJLFNêFK
WHyULt 6~þDVQp WHyULH VSRORþQRVWL D NXOW~U\ D DQWURSRORJLFNêFK SUREOpPRY
(napríklad Politická a ekonomická antropológia, Urbánna antropológia, PoSXOiUQD NXOW~UD 0DM~ ]iURYH PRåQRV" DEVROYRYD" NXU]\ ]DPHUDQp QD PDQDåPHQWNXOW~U\DPX]HROyJLXVG{UD]RPQDHWQRORJLFN~SUREOHPDWLNX.DQGLGiW QD PDJLVWHUVNê DOHER GRNWRUVNê WLWXO VD Y UiPFL ãW~GLD P{åH ]DPHUD" QD
niektorý z nasledujúcich smerov: slovinská etnológia, etnologická muzeológia,
etnologické konzervátorstvo, folkloristika, neeurópska etnológia, kultúrna antropológia, porovnávacia mytológia.6
Moje študijné aktivity
V UiPFLãWXGLMQpKRSURJUDPXVRPQHPDODåLDdne pevne stanovené povinQRVWL WDNåH VYRMH DNWLYLW\ VRP VL PRKOD SOiQRYD" VDPD 9lþãLQX þDVX VRP
strávila v NQLåQLFLDFK .QLåQLFH Y 6ORYLQVNX V~ RYHD OHSãLH Y\EDYHQp DNR WLH
naše a poskytujú, okrem domácej literatúry, zaujímavú kombináciu titulov zo
„západu“, z „východu“ i z Ä%DONiQX³9\KDGiYDQLHYêUD]QHXDKþXMHFHORVORvinský on-line katalóg,7 v ktorom sú evidované okrem monografií aj štúdie
a þOiQN\Y þDVRSLVRFK
Hodiny strávené v NQLåQLFLDFKVRPVWULHGDODV ~þDV"RXQDSUHGQiãNDFKQD
Katedre etnológie a kultúrnej antropológie a v Institutum Studiorum Humanitatis3RþDVSUYêFKWêåGRYPDMD]\NRYiEDULpUDRGUiG]DODRGQiYãWHYSUHGQiãRN
v VORYLQþLQHD tak som bola odkázaná na kurzy v anglickom jazyku.
Príjemnou kombináciou štúdia a ]iEDY\ ERO SUH Pa prednáškový cyklus
5DMND 0XUãLþD ] Katedry etnológie a kultúrnej antropológie o populárnej kulW~UH 6ORYLQVND RUJDQL]RYDQê ãSHFLiOQH SUH ]DKUDQLþQêFK ãWXGHQWRY 2NUHP
WRKRåHPLNXU]SRVN\WROVROtGQ\WHRUHWLFNê~YRGGRãW~GLDSRSXOiUQHMNXOW~U\
rozšírili sa aj moje znalosti o populárnej hudbe krajín bývalej Juhoslávie, ktorá
SDWUtPHG]LPRMHQDMRE~EHQHMãLHKXGREQpSURGXNFLH
V þDVHP{MKRãWXGLMQpKRSRE\WXQDYãWtYLORYHGHFNpLQãWLW~FLHY/MXEOMDQH
QLHNRNR ]DKUDQLþQêFK KRVWt 3UH ãWXGHQWRY ,6+ SUHGQiãDl Thomas Schippers
6
7
www.ff.uni-lj.si/etnologija/default.htm
Katalóg je dostupný cez stránku Národnej a XQLYHU]LWQHMNQLåQLFHY Ljubljane www.nuk.si.
211
(Institut d'Ethnologie Méditerranéenne et Comparative, Université de Aix en
Provence) o vytváraní rovnakosti a odlišnosti vo Francúzsku a o prístupe francúzskej vnútornej politiky k imigrantom a k regionalizmu. Do Ljublajny zavítal
aj Andre Gingrich (Institut für Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie,
Universität Wien), ktorého prednášku o komparácii v DQWURSROyJLLVLPDOLPRåQRV" Y\SRþX" DM ~þDVWQtFL PLQXORURþQpKR ~YRGQpKR VHPLQiUD (XUySVNHKR
doktorátu v Bratislave. V /MXEOMDQHPDOGYHSUHGQiãN\3UYiERODRSl"R úlohe
komparácie v antropológii a komparatívnych dejinách antropológie a konala sa
na pôde Slovinskej akadémie vied a umenia. V GUXKHM SUHGQiãNH XUþHQHM ãWXdentom etnológie sa profesor Gingrich zameral na problematiku „neo-nacionalizmu“ v Európskej únii.
9]KDGRP QD P{M YHGHFNê ]iXMHP R LGHQWLILNDþQp SURFHV\ EROL SUH PD
najprínosnejšie prednášky antropológa Roberta Garyho Minnicha z Univerzity
v Bergene. Inštitút sociálnej antropológie v Bergene je známy predovšetkým
YDND )UHGULNRYL %DUWKRYL D jeho konštruktivistickému prístupu k výskumu
etnických skupín. RREHUW*0LQQLFKSRNUDþXM~FY konštruktivistickej tradícii
bergenských antropológov a Barthovom kultúrno-ekologickom prístupe, sa
V~VWUHGLOQD YêVNXP\ PHG]LRE\YDWHPL VORYLQVNR-taliansko-rakúskeho pohraQLþLD0D]DXMDOQDMPlVYRMtPLQGXNWtYQ\PSUtVWXSRm. Pri výskume kategórií
Minnich kladie dôraz na sebachápanie a sebareprezentáciu jednotlivcov. Vo
svojich publikáciách i QDSUHGQiãNDFK]G{UD]QLOåHDQWURSROyJE\PDOYHQRYD"
SR]RUQRV" NDWHJyULiP NWRUp V~ G{OHåLWp SUH VDPRWQêFK DNWpURY D mal by sa
vyhnú" WRPX DE\ LP YQXFRYDO YODVWQp NDWHJyULH 1D SUYê SRKDG ]QLH WiWR
P\ãOLHQND PRåQR SUtOLã EDQiOQH WUHED VL YãDN XYHGRPL" åH SUL PQRKêFK YêVNXPRFKLGHQWLILNDþQêFKSURFHVRYVD]DE~GDåHNDWHJyULHVNXWRþQHSRXåtYDQp
LQIRUPiWRUPL VD P{åX OtãL" RG tých, ktoré sú vlastné mysleniu výskumníka.
0LQQLFKRYêP RE~EHQêP YDURYQêP SUtNODGRP MH YêSRYH MHGQpKR ] MHKR
informátorov: Ä0LJRYRULPRSRQDãHPSULVUFXVPR.lUWQHUPRUDPRSDåLYHWL
v Italiji.“8 Tento výrok poprel všetky jeho predstavy o jasnej súvislosti medzi
HWQLFNRXSUtVOXãQRV"RXD jazykom.
Osobný záujem o historické i V~þDVQp SUREOpP\ EDONiQVN\FK ãWiWRY PD
SULYLHGRO QD SUHGQiãNX 'XEUDYN\ 6WRMDQRYLü ] Katedry histórie Univerzity
v Belehrade a na prednášku Mitju Velikonju z Fakulty sociálnych vied Univerzity v Ljubljane 'XEUDYND 6WRMDQRYLü KRYRULOD R prenose idey demokracie zo
západnej Európy na Balkán a jej adaptácii na miestne pomery. V priebehu
SUHGQiãN\VDXNi]DORåHPRMD~þDV"EXGHPD"DMSURIHVLRQiOQ\SUtQRV=DXMDOL
8
Výrok odznel na prednáške Roberta G. Minnicha v Ljubljane 23. 3. 2004. V texte je uvedený jeho
fonetický prepis. V publikáciách autor uvádza anglický preklad výroku: „We speak our own tongue,
are Carinthians at heart and our fate is to live in Italy.“ Minnich, R. G. 1998: Homesteaders and
Citizens. Collective Identity Formation on the Austro-Italian-Slovene Frontier. Bergen: Norse
publications, s. 1.
212
PD WRWLå SRVWUHK\ R situácii v niektorých balkánskych štátoch, ktoré odporujú
modernistickým modelom rozšírenia ideológie liberalizmu, nacionalizmu
a NRPXQL]PX1D%DONiQHVDSRGDSUHGQiãDM~FHMOLEHUDOL]PXVXGRPiFQLOEH]
existencie meštianskej vrstvy, nacionalizmus bez gramotnosti a komunizmus
bez industrializácie. Nemenej zaujímavé úvahy odzneli na prednáške Mitju
Velikonju o QiERåHQVNHM V\PEROLNH YR YRMQiFK QD ~]HPt EêYDOHM -XKRVOiYLH
v rokoch 1991–1995, venovanej dôsledkom súvislosti medzi politickým
a QiERåHQVNêP åLYRWRP X Srbov, Chorvátov a Bosniakov. Autor vyslovil ná]RUåH] WHMWRV\PELy]\"DåLDQLHOHQQDFLRQDOLVWLFNtSROLWLFLDOHDMQiERåHQVNp
VSRORþHQVWYi 8YLHGROWLHåQLHNRNRSUtNODGRY SUHSRMHQLDQiERåHQVNêFK SUHGstáv s nacionalistickou ideológiou u všetkých troch národov.
„Slovenija nova zvezda Evrope“
1DSULHN WRPX åH UHIOH[LL UR]ãtUHQLD (XUySVNHM ~QLH EROR YHQRYDQp SUHGFKiG]DM~FHþtVOR(WQRORJLFNêFKUR]SUiYQHRGSXVWtPVLDVSRNUiWNHSULEOtåHQLH
DWPRVIpU\ RVOiY NWRUp VD SUL WHMWR SUtOHåLWRVWL NRQDOL Y 6ORYLQVNX 1HYLHP þL
WHQWRKLVWRULFNêPRPHQWVSUHYiG]DORWRNpQDGãHQLHDMYRVWDWQêFKSULVWXSXM~FLFKNUDMLQiFK=GDORVDPLåH6ORYLQFLYQtPDM~YVWXSGR(ÒDNRGHILQLWtYQH
VSHþDWHQLH~QLNX] %DONiQXDFKYtDPLVRPPDODGRMHPåHLFKUDGRV"KUDQLþt
DåVSRVDGQXWRV"RX. O YêKRGiFKþOHQVWYDY(ÒWRWLåGLVNXWRYDOLDMSULSLWtãWXdenti vracajúc sa nad ránom z ljubljanských barov.
Popri všeobecnom optimizme sa dostali k slovu aj skeptickejšie hlasy. Jeden z prednášajúcich na Univerzite v Ljubljane vyjadril svoj postoj k Európskej
únii nasledujúcimi slovami: „I don’t believe in democratic power of capitalism.
Capitalism may bring a lot of troubles.“6YRMXVNHSVXRG{YRGQLOQHGRVWDWRþQRX
garanciou slobody slova ústavou Európskej únie. Na vstup Slovinska do EÚ
zareagoval ironiFN\ DM WêåGHQQtN Mladina9 v podobe kresleného vtipu, ktorý
VSRþtYDOY nasledujúcom monológu: Ä$KNRQþQRVPRY (YURSL1HERQDPYHþ
WUHEDSUHQDãDWLþHIXUMHY] -XJD=GDMERPRþHIXUML] Juga mi...“Ä$FKNRQHþQH
sme v (XUySH 1HEXGHPH PXVLH" YLDF WUSLH" Fudzincov z Juhoslávie. Odteraz
budeme cudzinci z Juhoslávie my ...“).
9Ui"PH VD YãDN N pozitívnemu náboju osláv. Oslavovalo sa po celej krajine, najintenzívnejšie v Ljubljane a v UHJLyQRFK KUDQLþLDFLFK VR štátmi EÚ
7DOLDQVNRP 5DN~VNRP D 0DDUVNRP 1D .ongresnom trgu v Ljubljane sa
XåRGXWRUNDSUH]HQWRYDOLMHGQRWOLYpþOHQVNpãWiW\D pristupujúce krajiny
SURSDJDþQêPLPDWHULiOPLD ochutnávkami miestnych špecialít. Stánok SlovenVNHMUHSXEOLN\VDWHãLOPLPRULDGQHPX]iXMPXYDNDRFKXWQiYNHSLYD7RSYDr.
2NUHP SUH]HQWiFLH NUDMtQ VD WX NDåGê YHþHU NRQDOL NRQFHUW\ VORYLQVNêFK
i ]DKUDQLþQêFKKXGREQtNRY
9
2VODY\ Y\YUFKROLOL SRVOHGQê DSUtORYê GH 1iYãWHYQtFL OMXEOMDQVNpKR 6WDUpKRPHVWDVLPDOLPRåQRV"UR]ãtUL"]QDORVWLUHJLyQRY6ORYLQVNDSUHGRYãHWNêP
vináUVN\FKSURVWUHGQtFWYRPVYRMLFKFKX"RYêFKEXQLHN.SyGLXQD.RQJUHVQRP WUJX SULEXGOR DOãLH QD 3UHãHUQRYRP WUJX NGH QD VNURPQH REOHþHQp WDQHþQLFH ] chorvátskej skupiny Karma dohliadal zo svojho kamenného podVWDYFD ViP YHNê VORYLQVNê EiVQLN )UDQFH 3UHãHUHQ 9HþHU SUHKRYRULO
k prítomným na Kongresnom trgu prezident Janez Drnovšek a moment vstupu
GR ~QLH RVOiYLOD /MXEOMDQD RKRVWURMRP] ljubljanského hradu. Keby sa niekto
spýtal na moje pocity v WRPWR KLVWRULFNRP RNDPLKX SRYHGDOD E\ VRP åH PL
prebehliP\VRXWLHWRP\ãOLHQN\9 SUYHMVHNXQGHVRP]DþDODUR]PêãD"NHG\
Y\KRUtKUDG3RWRPVRPPDODSRFLWåHE\VRPXRPRNRORVHEDPDOD]DSULD"
ã"DVWQê1RYêURN1RD SRFKYtOLPLVYHWHOQpHIHNW\QDGPHVWRP]DþDOLSULSRPtQD" ]iEHU\ ] ERPEDUGRYDQLD %HOHKUDGu. Kým sa Ljubljana spamätávala z
novej pozície Slovinska na medzinárodnej politickej scéne, my sme
si s QLHNRNêPL ]DPHVWQDQFDPL 9HY\VODQHFWYD ýHVNHM UHSXEOLN\ ]DVSLHYDOL
þHVNR-slovenskú hymnu.
Oslavy vstupu do EÚ neboli v WHQ YHþHU MHGLQêP YHUHMQêP SRGujatím
v /MXEOMDQH 1DG PHVWRP QD NRSFL 5RåQLN SUHELHKDOL NRQNXUHQþQp RVODY\
VYLDWNXSUiFHNWRUpNDåGêURNRUJDQL]XMH=Yl]VORERGQêFKV\QGLNiWRY6ORYLQVND$WDNVDQLHNWRUt~þDVWQtFLRVOiYYFHQWUHPHVWDSRRKRVWURMLRGLãOLEDYL"
QD 5RåQLN . prvému máju v Ljubljane jednoducho patrí zábava a je úplne
MHGQRþRVDRVODYXMH
3RKUDQLþQpPHVWR1RYD*RULFDYVWXSRYDORGR(ÒVKHVORP„Dve Gorici –
eno mesto: skupaj v Evropi“ („Dve Gorice – jedno mesto: spolu v Európe“).
Mesto bolo po druhej svetovej vojne rozdelené hranicami na slovinskú Novu
Goricu a taliansku Goriziu a vstup do EÚ bol prezentovaný ako symbolické
]MHGQRWHQLHRERFKPLHVW.HåHSULWDNHMYê]QDPQHMSUtOHåLWRVWLVDSDWUtSR]YD"
þRQDMYê]QDPQHMãLHRVREQRVWLGR1RYHM*RULFHSULãLHOViPSUHGVHGD(Xrópskej
NRPLVLH 5RPDQR 3URGL =DXMDOR PD YãDN åH KODYQêP SURJUDPRP RVOiY ERO
NRQFHUW ]QiPHKR SRSXODUL]iWRUD EDONiQVNHM KXGE\ *RUDQD %UHJRYLüD D MHKR
Wedding and Funeral Orchestra. Táto kombinácia hostí ma celkom pobavila.
6ORYLQFL DNRE\ FKFHOL SRWYUGL" VYRM SROLWLFNê SUtNORQ N Ä]iSDGX³ þR VD YãDN
]iEDY\ WêND RVWDOL SUL VYRMRP QDGãHQt SUH %DONiQ ýDV" QDãHM VORYHQVNHM YêSUDY\VDSUHVXQXOD]/MXEOMDQ\GR*RULFHNHåHYLGLH"DSRþX"OHJHQGiUQHKR
„Bregu“, a WR]DGDUPRERORSUHQiVYHNêPOiNDGORP0QHVDRE]YOiã"SR]GiYDODP\ãOLHQNDRVOiYL"SUYêGHY~QLLQDMYlþãtPLKLWPL] filmov Emira KustuULFX 3ULãOL VPH YDND WRPX R akt pálenia zástavy EÚ organizovaný naším
SULDWHRP ] 0RUDY\ QR Y\KOL VPH VD QDVOHGXM~FHPX QLH QDMSUtMHPQHMãLHPX
stretnutiu so slovinskou políciou.
Oslavy v Novej Gorici mali aj svoje neplánované sprievodné akcie.
O jednu z nich sa postaralo Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije (Spolo-
Mladina þ]
213
214
þHQVWYR Y\PD]DQêFK RE\YDWHRY 6ORYLQVND ]GUXåXM~FH DVL REþDQRY
bývalej Juhoslávie, ktorí boli v roku 1992 doslova vymazaní z registra obyvateRY V WUYDOêP SRE\WRP QD ~]HPt 6ORYLQVND 2GYWHG\ åLM~ Y Slovinsku ako
FXG]LQFL EH] DNêFKNRYHN VRFLiOQ\FK LVW{W .HåH LFK VLWXiFLD GRGQHV QLH MH
vyriešená, zástupcovia „izbrisanih“ SULãOL RGRY]GD" 5RPanovi Prodimu list,
v ktorom upozornili na svoje postavenie a åLDGDOLR riešenie problému na pôde
(Ò 6~þDV"RX LFK SOiQX ERO DM H[SHULPHQW NWRUê PDO SRWYUGL" DOHER Y\YUiWL"
VNXWRþQ~ H[LVWHQFLX Ä(XUyS\ EH] KUDQtF³ ýOHQRYLD YêSUDY\ PDOL Y ~P\VOH
SRK\ERYD" sa po slovinsko-talianskej hranici a WHVWRYD" UHDNFLH SRKUDQLþQHM
VWUiåH10
DOãtP VSULHYRGQêP SRGXMDWtP EROR REQRYHQLH VNDOQpKR QiSLVX Ä1$â
7,72³NWRUêVDGHSUHGYVWXSRPGR~QLHREMDYLOQDVYDKXQDGPHVWRP.êP
VDYFHQWUH*RULFHRVODYRYDO]DþLDWRNQRYej historickej epochy, nad celým regiónom Prímorska bdel duch maršala Tita zhmotnený v monumente s rozmermi
100 × 25 metrov. História nápisu siaha do obdobia po druhej svetovej vojne,
RGYWHG\ YãDN SRGDKRO QLHNRNêP SUHPHQiP QDSRVOHG\ SUHG WURPD URNPL
kHERO]PHQHQêQDÄ1$â0,5³2G\QDPLFN~IRUPXVYRMHMH[LVWHQFLHQHSULšiel ani po opätovnom obnovení. Konfigurácia balvanov venovaná Josipovi
%UR]RYL VYLHWLOD QDG *RULFRX VRWYD GYD PHVLDFH NH ERM PHG]L SUtYUåHQFDPL
a odporcami tejto kontroverznej osobnoVWLY\~VWLOGRDOãLHKRSUHPLHVWRYDQLD
Sl"GHVLDWNLORYêFK VNiO $ WDN Y SUHGYHþHU YêURþLD Y]QLNX VDPRVWDWQpKR
Slovinska „Drug Tito“ ustúpil vlasteneckému vyznaniu zašifrovanému v novom nápise „SLO“.11
„(Jugo)Slovenci“
6RPSUHVYHGþHQiåH6ORYLQVNRVDYP\VOLDFKPQRKêFKXGtVSiMDV%DONiQRP%DONiQMH]DVHþDVWRYQtPDQêDNRV\QRQ\PXPFKXGRE\]DRVWDORVWLD
~SOQpKRFKDRVX6ORYLQFLURELDYãHWNRSUHWRDE\VYRMLPLGåRVORERGLOLRGEDONiQVNHMVWLJP\-HWRSRFKRSLWHQpYHNWRE\VDGREURYRQHVWRWRåQLl s preYDåQH QHJDWtYQ\P Yê]QDPRP WRKWR SRMPX 1LH QDGDUPR VD KRYRUt åH þtP
MXåQHMãLH LGHWH WêP MXåQHMãLH VD SRV~YD DM %DONiQ 6ORYLQVNR YãDN QDR]DM QH10
2 SOiQRYDQHM DNFLL VRP EROD LQIRUPRYDQi YDND VYRMHM RVREQHM ~þDVWL QD SUHPLHWDQt
antiglobalistických filmov v alternatívnom kultúrnom centre „Metelkova mesto“ koncom apríla
2004.
11
9LDFRQiSLVHQDG1RYRX*RULFRXL alších podobných monumentoch v Slovinsku – Mladinaþ
]ýOiQRN6LQLãX*DþLþDÄ.DPQLWLJUDILWL³MHNGLVSR]tFLLQD
www.mladina.si/tednik/200427/clanek/slo--urejanje_krajine-sinisa_gacic/.
215
VSD åLDGQH ] NULWpULt NWRUp E\ XPRåRYDOL SULUDGL" KR N VWHUHRW\SL]RYDQHM
kategórii zaostalého a neorganizovaného Balkánu. Moje skúsenosti hovoria v
SURVSHFKPRåQRDåSUHKQDQHMRUJDQL]RYDQRVWLD]KDGLVNDHNRQRPLN\DåLYRWnej úrovne bolo Slovinsko hodnotené ako jedna z najlepšie pripravených krajín
na vstup do EÚ. No ak niekto chce, svoj kúsok Balkánu si tu predsa len nájde.
7HMWR PDOHM NUDMLQH SRG $OSDPL GRGiYD EDONiQVNX SUtFKX" Y SUYRP UDGH
SUtWRPQRV"SUtVOXãQtNRYQiURGRYEêYDOHM-XKRVOiYLHNWRUêFK6ORYLQFLQD]êYDM~
ÄþHIXUML³12 alebo jednoducho „ne-slovenci“ 6~ WR XGLD NWRUt SR RGGHOHQt
SlovinskaRG]Y\ãNX-XKRVOiYLHRVWDOLåL"QDMHKR~]HPtDOHERQHVNRUãtQDMPl
ERVHQVNt SULV"DKRYDOFL1iMGXVDYãDNPHG]LQLPLDMãWXGHQWLNWRUtãWXGXM~Y
6ORYLQVNXYDNDYOiGQ\PãWLSHQGLiPSRVN\WRYDQêPSRWRPNRP]DKUDQLþQêFK
Slovincov. Nevediac o tejto politike slovinskej vlády, pýtala som sa svojich
macedónskych a ERVHQVNêFKSULDWHRYþLSUHGVYRMtPSUtFKRGRPGR/MXEOMDQ\
vedeli po slovinsky. Odpovedali mi kladne a GRGDOLåHNDåGê] nich má nejakú
W~VORYLQVN~VWDU~PDPXþLVORYLQVNpKRVWDUpKRRWFD
Balkánsku atmosféru v 6ORYLQVNX SRPiKD XGUåLDYD" DM IDVFLQiFLD %DONinom, ktorej mnohí Slovinci prepadli po oddelení od Juhoslávie. O tomto fenoPpQH Y]QLNOR QLHNRNR RGERUQêFK ãW~GLt $XWRU MHGQHM ] nich, Mitja Velikonja,13 pripisuje hlad po „balkánskej kultúre“, okrem pamätníkov Juhoslávie a
LFKÄMXJRQRVWDOJLL³SUHGRYãHWNêPPODGHMJHQHUiFLL6ORYLQFRY9DNDQDGãHQLX
] %DONiQX MH 6ORYLQVNR Y\QLNDM~FLP WUKRP SUH NLQHPDWRJUDILX þL KXGREQp
SURGXNFLH NUDMtQ EêYDOHM -XKRVOiYLH 9 REFKRGRFK V KXGREQêPL QRVLþPL Qijdete popri domácej a ]DKUDQLþQHMKXGEHERKDW~SRQXNXÄEêYDOHMQDãHM³DOHER
ÄEêYDOHMGRPiFHM³3RE\WY6ORYLQVNXMH]iURYHYêERUQRXSUtOHåLWRV"RX]DåL"
koncerty „ex-jugo“KYLH]GYãHWNêFKåiQURYRGÄWUXEDþRY³14 DåSRSXQN1HP{åH VDPR]UHMPH FKêED" DQL „turbofolk“. Tento, pravdepodobne špecifický
EDONiQVN\ åiQHU Y]QLNRO NRPELQiFLRX SRSXOiUQHM KXGE\ V SUYNDPL WUDGLþQHM
KXGE\ +RFL VRP VD Xå GiYQHMãLH ]EDYLOD HOLWiUVNHKR SRVWRMD N KXGEH REþDV
VRPVDQHXEUiQLODSRFLWXåH„Klub Katastrofa“MHYLDFQHåYKRGQêQi]Rv pre
miesto konania turbofolkových koncertov a diskoték.
Jedným z PLHVW NGH VL QLþ QHWXãLDFL ]DKUDQLþQê ãWXGHQW Pi PRåQRV" Y\FKXWQD" „ex-jugo“ atmosféru je Úrad pre cudzincov na Proletárskej ceste v
Ljubljane. Na chodbách úradu sa zriedka ozývajú iné ako juhoslovanské jazyky
DOHER DOEiQþLQD 1iYãWHYX WHMWR LQãWLW~FLH VL EXGH DVL QDMGOKãLH SDPlWD" Qiã
12
6ORYLQFLSRXåtYDM~R]QDþHQLHÄþHIXU³ najmä preSULV"DKRYDOFRY]%RVQ\D+HUFHJRYLQ\QLHNHG\
však pre všetkých cudzincov z „juhu“, resp. krajín bývalej Juhoslávie. Táto kategória je produktom
VRFLiOQHMH[NO~]LHDMHYQtPDQiQHJDWtYQH0DUJLQDOL]RYDQpVNXSLQ\VDV RXSRVWXSQHVWRWRåXM~D
]DþtQDM~MXDNFHSWRYD"DNRSR]LWtYQXNDWHJyULXVHED-identifikácie (Velikonja 2002).
12
Štúdia „Ex-home: Balkan culture in Slovenia after 1991“, bibliografický údaj v pozn. 2.
14
7êPWRSRMPRPVDR]QDþXM~EDONiQVNHG\FKRYpRUFKHVWUHQD6ORYHQVNX]QiPH]ILOPRY(PLUD
KusWXULFX0HG]LQDM]QiPHMãLHSDWUtQDSU2UNHVWDU%REDQD0DUNRYLüD]R6UEVNDDýLHUQHMKRU\D
.RþDQLRUNHVWDU]0DFHGyQVND
216
SULDWH5DV"RNWRUêRSXVWLOMHMSULHVWRU\VQRYRXLGHQWLWRXÒUDGQtþN\Y\GiYDjúce potvrdenie o prechodnom pobyte mu omylom vymenili dokumenty a on to
zistLODåSRLFKSUHGORåHQtQDGDRYRP~UDGHNGHVDGR]YHGHOåHVD] neho stal
Jasin Husajn z Bosny.
V /MXEOMDQHWR]DYiD%DONiQRPWDNPHUQDNDåGRPNURNXVWDþtVLYãtPD"
nápisy na múroch. Heslá ako „Born in SFRJ“, „Free Kosovo“ alebo štyri „C“
vpísané do štyroch polí, ktoré sú symbolickou skratkou sloganu „Samo sloga
Srbina spašava“ („Len jednota spasí Srbov“; prípadne, ako spomenul Mitja
Velikonja na svojej prednáške Ä6UE 6UELQD VHNLURP VHþH³ QLH V~ åLDGQRX
UDULWRX 2E]YOiã" ]iEDYQp EROR VOHGRYD" VSUHMHUský boj medzi fanúšikmi futbalových klubov Olimpija Ljubljana (Zeleni zmaji alebo Green dragons)
a Crvena Zvezda Beograd (Orthodox boys), ktorí si nápisy navzájom takmer
pravidelne prepisovali.
1DMYLGLWHQHMãtP ÄEDONiQVN\P HOHPHQWRP³ Y Ljubljane je pravoslávny
FKUiP .HåH MH SRVWDYHQê Y E\]DQWVNRP ãWêOH þORYHN QHSRWUHEXMH ãSHFLiOQH
]QDORVWL DE\ ]LVWLO åH WiWR EXGRYD Pi Y SRURYQDQt V ostatnými ljubljanskými
EXGRYDPL WURFKX QHW\SLFNp þUW\ 3UDYRVOiYQ\ FKUiP D SUDYRVOiYQD FLUNHY Y
/MXEOMDQH VO~åLDRþLYLGQH DNR FHQWUXPVSRORþHQVNpKRåLYRWDDOHERDVSRDNR
VWUHWiYDFLHPLHVWRSUDYRVOiYQ\FKRE\YDWHRYPHVWD3UHGRþDNiYDQêPIXWEDORvým alebo basketbalovým zápasom medzi Ljubljanou a niektorým zo srbských
NOXERYVDWXVFKiG]DODPDVDERMRYRQDODGHQêFKY\]QiYDþRY športu pripravená
EUiQL"þHV"VYRMKRNOXEXD QiURGDVORYDPLDOHERDMSlV"DPL
0RVOLPVNê HNYLYDOHQW SUDYRVOiYQHKR FKUiPX E\ VPH ]DWLD Y /MXEOMDQH
PiUQH KDGDOL .RPXQLWD PRVOLPRY Y 6ORYLQVNX Xå URN\ YHGLH QH~VSHãQê ERM
]DSRVWDYHQLHPHãLW\ýDVRSLVMladina,15P{MRE~EHQê]GURMVORYLQVNHMLUyQLH
a sebairónie, uverejnil na túto tému kreslený vtip. Moslimský mufti sa v RP
SêWDNDWROtFNHKRELVNXSDþRHãWHPXVLDPRVOLPRYLDY 6ORYLQVNXXUREL"SUHWR
DE\VDPRKOLPRGOL"YRYODVWQêFKVYlWRVWiQNRFK2GSRYH]QLH: „Samo krstite
se.“ 3iOþLYê SUREOpP ÄOMXEOMDQVNHM GåDPLMH³ VL QDãLHO VYRMH PLHVWR DM QD IHEruárovom karnevale v 5RåQHM GROLQH NGH VNXSLQD ãWXGHQWRY SUH]OHþHQêFK ]D
moslimov niesla transparent s nápisom Ä1RGåDPLMD]DQDVQREXUHN]DYDV³.
3RGDQDMQRYších správ z Ljubljany sa však hrozba „burekového protestu“ proti
QiERåHQVNHM QHWROHUDQFLL QHNRQi 3UDYp QDRSDN PLHVW NGH GRVWDQHWH N~SL"
WHQWRGUXKVODQpKREDONiQVNHKRSHþLYD~GDMQHSULE~GD
Ljubljana
8YHGRPLODVRPVLåHVDSRPDO\EOtåLPN záveru a eãWHVRPQHQDStVDODQLþ
o /MXEOMDQH3RGUREQpKRRSLVXVDYRSUHGY]GiYDPSUHWRåHSULPRMLFK~ERKêFK
OLWHUiUQ\FK VFKRSQRVWLDFK E\ WRWR N~]HOQp PHVWR VWUDWLOR YãHWNR VYRMH þDUR
15
$WPRVIpUXPHVWDVDSUHWRSRN~VLPY\VWLKQ~"QLHNRNêPLSUtYODVWNDPLNWRUpVD
mi s ním spájajú.
Mesto drakov. Patrónom Ljubljany je svätý Juraj. Azda preto sa drak stal
V\PERORP PHVWD D V~þDV"RX PHVWVNpKR HUEX /MXEOMDQD MH ]iURYH SR FHOHM
krajine známa ako „Mesto Zmaja“ (zmaj = drak). Symbol draka sa tajomne
vynára zo zákutí úzkych ulíc Starého mesta a dodáva mu magický rozmer.
'YRMLFD QHEH]SHþQH Y\]HUDM~FLFK GUDNRY VWUiåL ] oboch strán prechod cez
Zmajski most. Slovo „zmaj“ alebo Ä]PDMþHN³ nesie vo svojom názve aj nieNRNR REFKRGRY 2E\YDWHRY /MXEOMDQ\ SUH]êYDM~ Ä]PDMþNL³ a fanúšikovia
ljubljanského FC Olimpija si hovoria „Zeleni zmaji“.
Mesto s YêK
DGRPQDKRU\Ljubljana je zo všetkých strán obklopená horami.
Prechádzka po Slovenskej ulici, ktorá je hlavnou ljubljanskou komunikáciou v
VWUHGH PHVWD SRVN\WXMH ]D GREUHM YLGLWHQRVWL SRKDG QD ]DVQHåHQp YUFKROFH
Kamniško-savinjských Álp.
0HVWR YHþQpKR GDåD $NR YlþãLQD SUtMHPQêFK YHFt DQL YêKDG QD $OS\
SULDPR]RVUGFDPHVWDQLHMH]DGDUPR3ODWtVD]DþDVWêPLGDåDPL.HSUtGH
ÄOMXEOMDQVNê PRQ]~Q³ DNR VRP KR QD]YDOD WUHED SRþtWD" V QHSUHWUåLWêP QLHNRNRGRYêP KXVWêP OHMDNRP 1DMYKRGQHMãtPL PyGQ\PL GRSOQNDPL QD SRWXON\SR/MXEOMDQHV~YWHG\SUãLSOiã"D U\EiUVNHJXPHQpþLåP\
Mesto bicyklistov.ýORYHNXQDYHQêEUDWLVODYVNRXPHVWVNRXGRSUDYRXRFHQtQD
/MXEOMDQH QDMPl WR åH VD GRVWDQH SHãR WDNPHU NDPNRYHN 6DPR]UHMPH DN
QHEêYDQDQLHNWRURP]RY]GLDOHQêFKSUHGPHVWt2E~EHQêPGRSUDYQêPSURVWULHGNRP RE\YDWHRY /MXEOMDQ\ MH ELF\NHO 1D ELF\NOL MD]GLD ãWXGHQWL DOH DM
dámy v kostýmoch a páni v oblekoch. Bicyklová premávka sa nedá SRURYQD"
s prúdmi cyklistov v uliciach holandských miest, ale chodec sa tu predsa musí
PD" QD SR]RUH DE\ VD QHVWDO REH"RX QHMDNpKR „kolesara“. O WRP åH ELF\NOH
k /MXEOMDQH MHGQRGXFKR SDWULD VYHGþt DM ]ERUQtN SUtVSHYNRY YHQRYDQê YêURþLXQDURGHQLDHWnológa Vilka Novaka, ktorý jeho autori nazvali „Kolesar s
filozofske“.16
3OHþQLNRYRPHVWRS /MXEOMDQRXMHQHRGGHOLWHQHVSRMHQpPHQRDUFKLWHNWD-RåH
3OHþLNDNWRUêGDOPHVWX]QLþHQpPXNRQFRPVWRURþLDVLOQêP]HPHWUDVHQtP
QRY~ WYiU 1iEUHåLH ULHN\ /MXEOjanice so svojimi mostami a WUåQLFRX EXGRYD
Národnej a XQLYHU]LWQHM NQLåQLFH EêYDOê NOiãWRU .ULåDQNH VO~åLDFL DNR DPILteáter, Napoleonov pomník, park Tivoli a mnohé iné budovy, monumenty a
SULHVWUDQVWYi YDþLD ]D VYRMX H[LVWHQFLX DOHER DVSR V~þDVQ~ SRGREX 3OHþQLkovi. Architektonický a XUEDQLVWLFNê FKDUDNWHU PiORNWRUpKR PHVWD MH QDWRNR
SR]QDþHQêGLHORPMHGLQHMRVREQRVWL1HDOHNRFHQWUDVDQDFKiG]DMHKRURGQê
16
„Bicyklista z filozofickej [fakulty]“ – Bogataj, J. (ed.) 2000: Kolesar s Filozofske : zbornik v
SRþDVWLWHY -letnice prof. dr. Vilka Novaka. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo, Filozofska fakulteta.
www.mladina.si/projekti/diareja/duh-casa/images/2003/
217
218
GRP NWRUê MH GQHV V~þDV"RX OMXEOMDQVNpKR 0~]HD DUFKLWHNW~U\ Y priestoroch
NOiãWRUD.ULåDQNH je reštaurácia 3OHþQLNRYKUDP. Blúdiac ulicami Ljubljany ma
QHUD]SUHQDVOHGRYDOSRFLWåH3OHþQLNRYGXFKVOHGXMHPRMHNURN\QHFKVDSRKQHPNDPNRYHN
Moje mesto. 0RMD /MXEOMDQD WR MH SUHGRYãHWNêP NDåGRGHQQi FHVWD ] 5RåQHM
doliny do mesta cez park Tivoli a RNROR SUDYRVOiYQHKR FKUiPX NDåGRGHQQê
SRKDGQDKUDGQDNRVWROQDYUFKX5RåQLNDD QDGLJLWiOQXWDEXXV dátumom na
streche „Cankarjeva domu“, NWRUi PL SULSRPtQDOD P{M SULEOLåXM~FL VD QiYUDW
domov. Do môjho ljubljanského mikrokozmu patrí aj biela káva v Le Petit Café
QD7UJX)UDQFRVNHUHYROXFLMHQRþQpSRVHGiYDQLHV SULDWHPLQDVWURPHY parku
spojené s rozhovormi v zmiešanom slovensko-SRVNR-þHVNRP MD]\NX
s SUYNDPL VORYLQþLQ\ D SOQR EDONiQVNHM KXGE\ 9R fiktívnom ljubjanskom
denníku mám zapísanú aj oEURYVN~ GOKRVUVW~ PDþNX NWRUi REþDV Y\VHGiYDOD
v RNQHPRMHML]E\EDNODYXRGEDELþN\PDFHGyQVNHKRSULDWHD9RMGDQDMyGORvanie opitých slovinských študentov a môj posledný pohár Laška na brehu
/MXEMDQLFHYHþHUSUHGRGFKRGRPNWRUêVLVWiOHQHGRNiåHPY\PD]D"] pamäti.
219
Etnologické rozpravy 2/2004
Zoznam autorov
Mgr. Attila Agócs
etnológ, Novohradské múzeum a galéria
/XþHQHF
e-mail: [email protected]
0RQLND%DMþDQRYi
študentkaURþQtND.DWHGU\SV\FKROyJLH
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Dušan Belko, PhD.
odborný asistent na Katedre etnológie a etnomuzikológie
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa
Nitra
e-mail: [email protected]
3K'U=X]DQD%HXãNRYi&6F
YHGHFNiSUDFRYQtþNDÒVWDYXHWQROyJLH6$9
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Mojmír %HQåD, PhD.
vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Martina Bocánová
odborný asistent na Katedre etnológie a etnomuzikológie
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa
Nitra
e-mail:[email protected]
Mgr. =X]DQD%RãHRYi
interná doktorandka Ústavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
220
PhDr. Klaudia Buganová
muzeológ-etnológ, Východoslovenské múzeum
Košice
e-mail: [email protected]
0JU*DEULHODýLåPDULNRYi
kurátor-etnograf, Slovenské národné múzeum v Martine
e-mail: [email protected]
PhDr. Zuzana Drugová
riaditeND6WUHGRVORYHQVNpho múzea v Banskej Bystrici
e-mail: [email protected]
Mgr. Michaela Ferencová
interná doktorandka Ústavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Daša Ferklová
kurátor – etnograf, Slovenské národné múzeum v Martine
e-mail: [email protected]
Mgr. Katarina Harmadyová
aUFKHRORJLþND, Mestské múzeum v Bratislave
pracovisko Národná kultúrna pamiatka Devín
e-mail: [email protected]
Mgr. XELFD+HU]iQRYi
interná doktorandka Ústavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Katarína Holbová
etnografka, Tekovské múzeum
Levice
SUHGVHGN\DQiURGRSLVQHMNRPLVLH=06
e-mail: [email protected]
221
Doc. PhDr. Kornélia Jakubíkova, CSc.
docentka na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
YHGHFNiSUDFRYQtþNDÒVtavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
Doc. Martin Kanovský, PhD.
sociálny antropológ, Fakulta sociálnych vied
Univerzita Komenského
Bratislava
e-mail: [email protected]
9ODGLPtU3RWDQþRN
ãWXGHQWURþQtND.DWHGU\HWQROyJLHDNXOW~UQHMDQWURSROyJLH
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Eva .UHNRYLþRYi, DrSc.
YHGHFNiSUDFRYQtþNDÒVWDYXHWQROyJLH6$9
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Peter Salner, DrSc.
vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
YHGHFNiSUDFRYQtþND6RFLRORJLFNpKR~VWDYX6$9
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.
odborný asistent na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava
e-mail: [email protected]
Mgr. Michal Šípoš
interný doktorand na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava
e-mail: [email protected]
Lucia Országhová
ãWXGHQWNDURþQtND.DWHGU\HWQROyJLDD kultúrnej antropológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislave
e-mail: [email protected]
0JU+HOHQD7XåLQVNi
odborný asistent na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava
e-mail: [email protected]
3K'U(YD3DQþXKRYi
kurátor – etnograf, Slovenské národné múzeum v Martine
e-mail: [email protected]
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV
Bratislava
e-mail: [email protected]
PhDr. Marta Pastieriková, CSc.
kurátor – etnograf, Slovenského národného múzea v Martine
e-mail: [email protected]
222
223
Etnologické rozpravy
Vydáva Ústav etnológie SAV, Slovenské národné múzeum v Martine,
1iURGRSLVQiVSRORþQRV"6ORYHQVND
ýDVRSLVNRQWLQXLWQHQDGYl]XMHQDþDVRSLV1iURGRSLVQpLQIRUPiFLH–
1993)
5RþQtN;I, 2004þtVOR2
9\FKiG]DGYDNUiWURþQH
Redakcia: Katarína Popelková – zodpovedná redaktorka
Juraj Zajonc – výkonný redaktor
Ingrid Kostovská – jazyková redaktorka
Preklad: 7DWLDQD%XåHNRYi
XEica Herzánová
5HGDNþQiUDGD0DUWLQD%RFiQRYi=X]DQD'UXJRYi,QJULG.RVWRYVNi0DUWD
3DVWLHULNRYi.DWDUtQD3RSHONRYi+HOHQD7XåLQVNi-XUDM=DMRQF
Adresa redakcie:
Redakcia Etnologické rozpravy
Ústav etnológie SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1
e-mail: [email protected]; [email protected]
Náklad: 350 ks
7ODþ=,1*35,17
5HJLVWUDþQpþtVOR0.65
ISSN 1335-5074
Download

ER 2004/2