CC 9060
Obsah
Úvodné informácie
2
1. Všeobecné informácie
2. Bezpečnostné pokyny
2
2
Montáž handsfree sady
4
3. Obsah balenia
4. Umiestnenie a montáž
5. Pripojenie riadiacej jednotky
6. Inštalácia poistiek
7. Inštalácia s použitím reproboxu AC 5120
Návod na použitie
8. Prvé zapnutie bluetooth sady
9. Vytvorenie Bluetooth® spojenia
10. Možnosti ovládania
11. Displej
12a. Prijímanie, vykonávanie a ukončenie hovorov
12b. Prenos hovorov 12c. Konferenčný hovor
13. Hlasové vytáčanie
14. Hlasové pokyny
15. Hlavné menu
16. Vytáčanie čísla
17. Telefónny zoznam
18. Opätovná voľba čísla
19. Registre 20. Správy
21. Dial Joe Bloggs
22. Nastavenia (Settings)
®
22.1 Bluetooth 22.2 Hlasová voľba (voice dial)
22.3 Audio
22.4 Nastavenie zobrazenia (Display)
22.5 Prístroj (Device)
23. Ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky
24. Hudobný prehrávač
Ďalšie informácie
25. Servis
4
5
8
9
10
14
14
14
15
15
16
17
18
19
20
20
21
22
24
24
24
24
25
25
25
26
27
28
28
29
30
30
2
Úvodné informácie
1. Všeobecné pokyny
Vážený zákazník, zákazníčka,
Rozhodli ste sa pre handsfree sadu z dielne značky BURY, pre produkt
vysokej kvality a najvyššieho užívateľského komfortu. Nákup, produkcia, ako aj servis a prevádzka podliehajú vo firme BURY norme kvality
DIN EN ISO 9001. Všetky handsfree sady BURY zodpovedajú
bezpečnostným normám CE a e1. Okrem toho poskytujeme na všetky
výrobky záruku 2 roky.
Pre plné využitie všetkých možností Vašej handsfree sady BURY si pozorne prečítajte tento užívateľský návod. V prípade otázok ohľadne
funkcií alebo prevádzky sa prosím obrátťe na svojho predajcu, prípadne
sa obrátťe na našu Hotline. Telefónne a faxové čísla nájdete na konci
manuálu.
Prajeme šťastnú cestu!
2. Bezpečnostné pokyny
Montáž
Inštaláciu prístroja doporučujeme vykonávať v montážnom stredisku.
Pri inštalácii je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu automobilu.
Napájanie
Tento systém môže byť namontovaný iba do automobilov s 12V sústavou (osobné automobily). V prípade montáže do 24V automobilov
(nákladné automobily) použite menič napätia. V prípade otázok volajte
na Hotline.
3
Umiestnenie, hlasitosť
Komponenty sady je potrebné umiestniť vo vozidle tak, aby nezasahovali do zorného poľa vodiča, ani do priestoru airbagov. Montáž na
prístrojovú dosku si môže vyžadovať špeciálne nástroje a vedomosti.
Použitie
Výrobca ani predajca nie je zodpovedný za poškodenia spôsobené nesprávnym používaním prístroja. Prístroj preto nevystavujte vlhkosti,
extémnym teplotám a elektrickým šokom a dbajte na dodržiavanie
ásad a postupov popísaných v tomto manuáli.
Telefonovanie počas jazdy
Systém používajte iba v situáciách, ktoré to dovoľujú a pokiaľ tým neohrozíte, neobmedzíte alebo nepoškodíte ostatných účastníkov premávky. Hlasitosť sady je potrebné nastaviť tak, aby boli vonkajšie zvuky
počuteľné.
Vady prístroja
V prípade zistenia chyby prístroja prosím kontaktujte Vášho predajcu
alebo Hotline. Nesprávne pokusy o opravu môžu byť pre vás nebezpečné.
Opravy týchto zariadení môže vykonávať iba vyškolený personál.
Dôležité:
XXZa bezpečné používanie prístroja a vedenie vozidla počas
telefonovania je za každých okolností zodpovedný vodič automobilu. Počas jazdy nikdy nepoužívajte telefón vrátane
čítania či písania SMS správ.
XXVýskumy dokazujú že telefonovanie počas jazdy v každom
prípade odpútava pozornosť.
XXVýrobca dôsledne doporučuje počas jazdy na telefonovanie používať súpravu hands free.
Systém nevystavujte dlhotrvajúcemu
priamemu
slnečnému žiareniu napr. pri
parkovaní
(displej
je
odnímateľný), môže to
spôsobiť zničenie prístroja
alebo zníženie čitateľnosti
displeja. Funkčnosť zvuku
je garantovaná do teploty
60° C.
4
Montáž handsfree sady
3. Obsah balenia CC 9060
5
Popis komponentov:
1. Riadiaca jednotka
2. Držiak displeja
3. Diplej
4. Upevňovacia nálepka
5. Montážne skrutky
6. Mikrofón s káblom
7. Prepájacia reproduktorová kabeláž AC 5120
4. Umiestnenie a montáž
Krok 1:
V prvom rade dôsledne vyberte umiestnenie displeja vyskúšaním rôznych pozícií v automobile. Následne povrch vyčistite čistiacou utierkou
a prostredníctvom upevňovacej nálepky umiestnite držiak displeja. Majte na pamäti že v závislosti od spôsobu používania a teplotných výkyvov po určitom čase môže dôjsť ku vyblednutiu farby prístrojovej dosky.
Dôležité:
XXPri umiestnení monitora dbajte na to, aby nezasahoval do
zorného poľa vodiča ani do priestoru činnosti airbagov a aby
mohli byť káble umiestnené bez problémov.
XXDržiak displeja môže byť prostredníctvom upevňovacej
nálepky po odstránení krytu nálepky efektívne uchytený iba
raz.
Montáž handsfree sady
6
7
Príklad inštalácie 1:
1
2
3
4
Krok 2:
V závislosti od typu vozidla a vybavenia (napr. airbagov) je vhodné mikrofón umiestniť na A-stĺpik, na slnečnú clonu alebo spodnú časť strechy. Dodržiavajte tiež doporučené vzdialenosti ku ostatným komponentom sústavy a vodičovi špecifikované v tomto manuáli.
Krok 3:
Káble umiestnite tak, aby neostali vo vozidle nezabezpečené a neuchytené. Káble nesmú byť príliš napnuté s určitou toleranciou. Kábel
nesmie byť pod stálym tlakom, časom môže dôjsť ku poškodeniu izolácie.
5
Krok 4:
Riadiacu jednotku umiestnite vo vozidle na vhodnom mieste – napr.
v priestore za rádiom. Pred zapojením komponentov odpojte
z bezpečnostných dôvodov batériu (môže byť znovu potrebné nakódovať
autorádio).
6
Dôležité:
XXRiadiacu jednotku umiestnite tak, aby nebola v automobile voľne prístupná!
Príklad inštalácie 2:
1
2
3
4
5
6
8
Montáž handsfree sady
5. Pripojenie riadiacej jednotky
Kabeláž AC 5120 pripojte na napájanie rádia, Molex konektor prepojte
s kabelážou (viď kapitolu: Pripojenie prepájacej reproduktorovej
kabeláže AC 5120).
9
6. Inštalácia poistiek
Pokiaľ HF sadu zapájate bez swithboxu AC 5120, postupujte podľa nasledovných pokynov.
Pripojte mikrofón (konektor 5) a monitor (konektor 6) ku riadiacej jednotke.
Prostredníctvom konektora 4 môžete pripojiť externý reproduktor
(voliteľné BURY príslušenstvo) alebo AC 5120. Následovný popis zobrazuje pripojenie AC 5120 na originálny zvukový systém automobilu.
Poznámka:
XX V prípade že DIN ISO konektor nie je kompatibilný s konektormi v automobile, je možné dokúpiť veľké množstvo
adaptérov od rôznych predajcov.
Prostredníctvom konektora 2 je možný stereo hudobný výstup. Do
tohto výstupu je možné pripojiť AUX In adaptér z rádia (ak taký máte)
prostredníctvom adaptéra od špecializovaných preadajcov. Adaptér
musí byť vybavený stereo jack konektorom 3,5 mm. Pripojenie na
strane rádia závisí od konektora v rádiu. Ak rádio nie je vybavené vstupom AUX In, môžete na počúvanie hudby použiť Car CD/MP3 adaptér z
ponuky príslušenstva firmy BURY.
Možnosti pripojenia:
1 Napájanie
2 Aux Out
3 Port pre príslušenstvo
4 Externý reproduktor
5 Mikrofón
6 Displej
7 basePlate System 9
Prerušte červený, čierny a modrý kábel. Vzniknuté dva konce červeného kábla vložte do poistkového
púzdra, zakliknite a vložte poistku. Opakujte tento postup pri ostatných kábloch.
10
Montáž handsfree sady
7. Inštalácia s použitím reproboxu AC 5120
11
Po skontrolovaní dostatočnej dĺžky káblov pripevnite prepojovaciu kabeláž tak, aby nevisela voľne
a neudierala o časti vozidla.
Teraz pripojte konektory prepojovacej kabeláže 1 a 2.
Odpojte konektory a / b zo zadnej strany rádia. Pripojte ich s konektormi na kabeláži AC 5120 (3),
druhú časť kabeláže (4) zapojte do autorádia.
S použitím AC 5120 je možné automatické umlčanie autorádia a prenos hlasový výstup hovoru do reproduktorov – inštalácia dodatočný reproduktorov nie je vyžadovaná. Ak má vaše rádio funkciu mute,
reproduktory sú umlčané prostredníctvom rádia. Ak vaše rádio túto funkciu nemá, signály budú
potlačené prostredníctvom reproboxu AC 5120. Môžete použiť reprobox AC 5120, ktorá prostredníctvom konektorov molex zabezpečuje dostatočný prívod napätia a výstup do reproduktorov.
Ak chcete vykonať hovor prostredníctvom HF sady, autorádio bude automaticky umlčané. Telefonická
konverzácia bude reprodukovaná prostredníctvom jedného alebo dvoch reproduktorov, aj v prípade že
je rádio vypnuté. Táto funkcia je aktivovaná automaticky po správnom nainštalovaní, nie sú potrebné
žiadne ďalšie nastavovania.
Niektoré mobilné telefóny nepodporujú funkciu radio mute. Pre viac informácií si prečítajte manuál
k mobilnému telefónu. Detailné informácie nájdete aj u Vášho obchodníka, na internetovej stránke
www.bury.com alebo prostredníctvom Hotline.
V závislosti od pozície prepínača (5) bude hovor prenášaný prostredníctvom pravého / ľavého / oboch
reproduktorov. Pozíciu OFF použite v prípade, ak pripájate kabeláž prostredníctvom Phone-IN kábla
(6).
Montáž handsfree sady
12
13
Dva označené Phone-IN káble je potrebné zapojiť do príslušných konektorov v rádiu (bližšie informácie v manuáli ku vášmu rádiu). V mnohých typoch autorádií je možné hlasitosť hovorového
výstupu regulovať prostredníctvom mobilného telefónu.
Konfigurácia II
Ak je pin 7 na ISO konektore pripojený k +15 a pin 4 na napájaniu, pripojenie by malo zodpovedať
nasledovnému obrázku.
Popis konfigurácií ISO konektora v rádiu
Rozmiestnenie pinov na ISO konektore záleží od typu auta. Pred použitím kabeláže sa uistite že
sú zhodné aby nedošlo ku poškodeniu prístroja.
Reprobox
Reprobox
Konfigurácia I
Ak je pin 7 na ISO konektore pripojený k napájaniu a pin 4 na +15, skontrolujte či pripojenie
zodpovedá obrázku nižšie.
červený
7 (červený)
modrý
4 (modrý)
červený
7 (červený)
modrý
4 (modrý)
Automobil
Automobil
V manuáli ku rádiu nájdete pripojenie mute signálu. Signál sa môže nachádzať na jednom z troch
káblov označených “mute1“, “mute2“, “mute3“.
mute 1
rádio
mute 2
mute (žltý)
Reprobox
mute 3
Reprobox
červený
7 (červený)
modrý
4 (modrý)
Automobil
Pripojte žltý “mute“ kábel na prepájaciu kabeláž s použitím správneho kábla z rádia: “mute1“, “mute2“,
“mute3“.
Upozornenie:
XXVodiče napájania a +15 sú vnútri prepájacej kabeláže chránené 3A poistkami.
14
Operating guidelines
8. Prvé zapnutie hands free sady
Po zapojení hands free sady je táto aktivovaná po naštartovaní motora.
Následne si vyberte užívateľský jazyk.
Nastavenie jazyka nájdete v menu: more – head menu – settings – device – language (viď kap. 22.5).
9. Vytvorenie Bluetooth® spojenia
Startscreen without
paired telephone
Ak chcete vytvoriť Bluetooth® spojenie po prvý raz, aktivujte funkciu bluetooth v mobilnom telefóne a vyhľadajte bluetooth zariadenia.
Vyhľadajte zariadenie s názvom „CC 9060...“. Vyberte dané zariadenie
a po výzve na zadanie kódu zadajte PIN číslo „1234“. V prístroji je
možné uložiť až 10 bluetooth zariadení.
Poznámka:
XXAk je aktivovaná voľba automatického spojenia (automatic connection), nie je možné spárovať žiadny iný telefón.
Ak chcete
XX
XXvykonať spárovanie s novým telefónom, automatické spojenie musí byť deaktivované stlačením poľa Auto connect
(vpravo hore).
Startscreen with
paired telephone
Voľbou Day/Night v hornej časti displeja naľavo môžete meniť spôsob zobrazenia medzi denným a nočným režimom. V prípade automatického spojenia HF sada postupne na displeji postupne zobrazuje názvy telefónov ktoré s ňou boli spojené. Po úspešnom spojení
s telefónom sa názov telefónu a providera zobrazí na displeji a údaje z telefónneho zoznamu (SIM karty) a zoznamu telefónu budú prenesené do HF sady. V závislosti na množstve záznamov to môže
trvať niekoľko sekúnd. V prípade, že je synchronizácia prerušená
(napr. v prípade príchodzieho hovoru) je možné, že nie všetky kontakty budú prenesené. Ak sa to stane, je potrebné vykonať manuálnu synchronizáciu (položky More – Settings – Device – Sync phone
book). Pre viac informácií viď kapitolu: Prístroj).
15
Poznámka:
XXTelefónny zoznam je priebežne synchronizovaný s HF sadou v pravidelných intervaloch. Počas synchronizácie nie je
prístupná voľba hlasovej voľby (voice control), na displeji sa
zobrazí zodpovedajúci nápis.
10. Možnosti ovládania
Systém je možné ovládať dvomi spôsobmi:
Hlasové pokyny
‘HLASOVÉ POKYNY’ sú v nasledovných
pokynoch zvýraznené.
1. Hlasovou voľbou
Dotyková
obrazovka
2. Prostredníctvom dotykovej obrazovky
11. Displej
Prístroj pripojený
Zmeškané hovory /
prijaté správy
Hlasitosť
®
Aktívne Bluetooth spojenie
Stav nabitia batérie
mobilného telefónu
Mobilný telefón v režime A2DP
Sila signálu
Vytáčanie čísla
Telefónny zoznam
Aktivácia hlasovej
voľby
Viac funkcií
XXPoznámka: displej je potrebné pravidelne čistiť bezprašnou utierkou.
Nepoužívajte žiadne saponáty ani čistiace prostriedky.
16
Návod na použitie
17
12a. Prijímanie, vykonanie, ukončenie hovorov
12b. Prenos hovorov
Úvod
Prenosom hovorov sa rozumie príjatie príchodzieho hovoru
počas aktívneho hovoru a prepínanie medzi dvomi konverzáciami.
V prípade príchodzieho hovoru sa na displeji zobrazí symbol telefónu,
telefónne číslo volajúceho a meno volajúceho (ak je dostupné). Zvukový systém sa stlmí a v reproduktoroch zaznie volací tón.
Hovor môžete prijať alebo odmietnuť prostredníctvom dotykovej obrazovky alebo hlasovým príkazom (musí byť vopred aktivované – viď kapitolu 22.5).
Systém vyzve na prijatie - ‘accept’ / odmietnutie - ‘reject’ hovoru.
Incoming call
Hovor príjmete (stlačením zeleného symbolu) alebo odmietnete (stlačením červeného symbolu).
Hovor bude ukončený stlačením červeného symbolu. Počas
hovoru máte možnosť regulovať hlasitosť hovoru volajúceho
prostredníctvom tlačidiel mínus (-) a plus (+).
Upozornenie:
XXFunkcie popísané v kapitolách 12b a 12c sú dostupné iba
v prípade príchodzích hovorov.
XXProsím pamätajte na to, že rozsah dostupných funkcií sa
mení v závislosti od typu mobilného telefónu. Podrobnejšie
informácie nájdete v manuáli k mobilnému telefónu.
V prípade príchodzieho hovoru počas aktívneho hovoru o tomto budete
informovaný akustickým signálom. Máte možnosť odmietnuť hovor
(červený symbol) alebo hovor prijať (zelený symbol).
Ak hovor príjmete, predchádzajúci hovor bude prepnutý na čakanie.
Konverzačný partner bude zobrazený so znakom  .
Prostredníctvom tohto poľa vojdete do podmenu, v ktorom môžete
posielať DTMF tóny (napr. pre kontrolu hlasovej schránky) a na zmenu
do súkromného režimu. V tomto režime konverzácia prebieha prostredníctvom mobilného telefónu a nie je prístupná cez HF sadu
ostatným pasažierom v automobile. Ďalej máte aj možnosť
umlčania mikrofónu.
Active call
Poznámka:
XXPri uskutočnňovaní hovoru počas jazdy v automobile dbajte na príslušné právne ustanovenia v danej krajine.
Prostredníctvom tohto poľa máte nasledujúce možnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prostredníctvom voľby Swap prepínať medzi konverzáciami.
Odmietnuť aktívny hovor (reject the active Call).
Odmietnuť čakajúci hovor (reject the held call).
Aktivovať súkromný režim (private mode).
(viď tiež kap. 12a)
Aktivovať umlčanie mikrofónu (mute).
(viď tiež kap. 12a)
Aktivovať klávesnicu (keypad).
(viď tiež kap. 12a)
18
Návod na použitie
12c. Konferenčný hovor
19
13. Hlasové vytáčanie
Úvod
Úvod
Hands free sada umožňuje spájanie konferečných hovorov až
max. 7 účastníkov. Všetci účastníci konferenčného hovoru
môžu takto naraz rozprávať medzi sebou.
Ak počas aktívneho hovoru príjmete ďalší hovor, môžete oba
hovory spojiť do konferencie prostredníctvom voľby merge
(na displeji sa zobrazí conference).
Počas konferenčného hovoru máte nasledujúce možnosti
1. Zrušiť aktívny hovor (reject the active call).
(celú konferenciu ukončíte)
2. Aktivovať súkromný režim (private mode).
(viď tiež kap. 12a)
3. Aktivovať umlčanie mikrofónu (mute).
(viď tiež kap. 12a)
4. Aktivovať klávesnicu (keypad).
(viď tiež kap. 12a)
S pomocou hlasového ovládania je možné telefónny systém ovládať
prostredníctvom hlasových povelov. Táto sekcia vysvetľuje dôležité
funkcie dostupné prostredníctvom hlasového ovládania. Želaný výsledok je často dosiahnuteľný viacerými spôsobmi.
Handsfree sada Vás sama povedie niektorými z funkcií. Ak si nie ste
istý ktoré pokyny je možné v určitom menu použiť, povedzte pokyn
„HELP“. Sada nasledovne vymenuje všetky dostupné funkcie.
V menu sa tiež nachádza funkcia „user training mode“, prostredníctvom ktorej si „navykne“ na akcenty a dialekty užívateľa.
Pre viac informácií viď kapitolu 22.2: Hlasové vytáčanie
Niektoré hlasové povely môžu byť vyvolané iba ak je mobilný telefón
spojený s HF sadou prostredníctvom Bluetooth®.
Pre aktiváciu hlasového ovládania stlačte pole „voice dial“
na dotykovom displeji. Systém odpovie „Head menu“.
Po zaznení tónu jasne v smere mikrofónu vyslovte želaný
pokyn.
Ak počas konferencie príjmete ďalší hovor, môžete ho pridať do konferencie prostredníctvom voľby conference alebo prepínať medzi hovormi prostredníctvom voľby swap (viď tiež kap. 12b).
Pre opustenie režimu hlasového ovládania stlačte opäť krátko dotykový
displej. Systém odpovie „Cancel“.
Poznámka:
XXSúčasné mobilné siete umožňujú súčasné použitie maximálne dvoch liniek.
Pri dlhšej dobe nečinnosti systém vyzve na vyslovenie pokynu „Please
say a command now (prosím vyslovte pokyn)“, ak hlasový pokyn nebol vyslovený jasne, opýta sa „Pardon? (Prepáčte?).
V prípade že používate obe linky a príjmete ďalší hovor, máte nasledovné možnosti:
Odmietnuť hovor
Prijať hovor
 aktívne spojenie bude ukončené a nahradené novým
Po ďalších 8 sekundách systém opustí režim hlasového vytáčania, pre
návrat je potrebné opätovné vyvolanie prostredníctvom dotykového displeja.
Pri zadávaní hlasových pokynov hovorte prirodzene, jasne a bežnou
rýchlosťou.
Poznámka:
XXPri použití hlasového vytáčania sa odporúča
znížiť
hlasitosť komponentov nezávislých na audiosystéme vozidla
(napr. navigačného systému), príp. vypnúť dopravné správy
pre vylúčenie zadania nechcených hlasových pokynov.
20
Návod na použitie
14. Hlasové pokyny
21
16. Vytáčanie čísla
Handsfree sadu je možné ovládať prostredníctvom nasledovných hlasových pokynov. Hlasové pokyny sú rozdelené do rôznych skupín –
menu, niektoré sú dostupné iba v určitých menu.
Pokiaľ si nie ste istý, ktoré pokyny môžete v danom menu použiť, vyslovte pokyn „help“, systém vymenuje všetky dostupné pokyny.
Dial number
Pri vytáčaní čísel je vhodné rozdeliť číslo do krátkych 3-4 číselných
blokov a zadávať ich týmto spôsobom.
Po zaznení signálu môžete pokračovať ďalšou skupinou čísel.
Okrem týchto pokynov handsfree sada rozoznáva aj čísla od nula do
deväť. Čísla väčšie ako deväť je potrebné vyslovovať samostatne (napr.
10 = one - jeden, zero – nula). Pri vyhľadávaní v telefónnom zozname
systém rozoznáva písmená od A do Z, ako aj fonetickú NATO abecedu.
Pri zadávaní zahraničných telefónnych číslel je tiež dostupný príkaz
„PLUS“.
Pri používaní hlasového ovládania sú vo všetkých menu dostupné nasledovné pokyny:
Zadajte volacie číslo oblasti (počkajte kým systém zopakuje zadanie).
Zadajte prvú sériu čísel želaného telefónneho čísla (počkajte kým systém zopakuje zadanie).
Zadajte zostávajúcu sériu čísel želaného telefónneho čísla (počkajte
kým systém zopakuje zadanie).
Po každej sérii čísel sada zopakuje zadaný blok.
Cancel
Prerušenie aktuálnej operácie
Kompletné číslo môžete skontrolovať prostredníctvom hlasového povelu „playback“.
Head menu
Návrat do hlavného menu
Pri zadávaní čísla môžete použiť nasledovné hlasové povely:
Back
krok späť
Help
vymenovanie všetkých dostupných
pokynov
Playback
Sada zopakuje celé telefónne číslo
Delete all
Vymazanie všetkých číslic
Delete last
Vymazanie poslednej číslice.
15. Hlavné menu (Head menu)
V hlavnom menu sa nachádzajú všetky dostupné menu potrebné pre
ovládanie a konfiguráciu systému. Môžu byť vybraté prostredníctvom
dotykového displeja alebo hlasového ovládania, okrem toho systém rozoznáva dva čisto hlasové pokyny:
`READ NEW MESSAGE´ a `DIAL JOE BLOGGS´.
(čítať nové správy)
a volať ... (meno)
Vysvetlenie týchto pokynov, ako aj jednotlivých bodov menu nájdete
v nasledujúcich kapitolách.
Dial
Delete group
Volanie telefónneho čísla
Vymazanie poslednej série čísel
Numerická klávesnica na dotykovej
obrazovke
Návod na použitie
22
17. Telefónny zoznam
Phonebook
Stlačte krátko tlačidlo hlasového ovládania a použite hlasový pokyn
„Phonebook“.
Telefónny zoznam je automaticky synchronizovaný pri prvom párovaní
telefónu so sadou, je preto okamžite prístupný, je uložený v sade až
kým nevymažete telefón zo zoznamu (viď kapitolu Bluetooth®).
Položky telefónneho zoznamu môžete samozrejme zmeniť iba vy.
23
Voľbou „details“ zobrazíte všetky telefónne čísla uložené v danej
položke telefónneho zoznamu.
V závislosti od nastaveniach a kompatibilite s mobilným telefónom budú
zobrazené kontakty na SIM karte, v telefóne alebo z oboch zdrojov.
Dial home
Dial mobile
Prvá položka zoznamu je automaticky prečítaná, následne sú dostupné
tieto hlasové pokyny:
Playback
Play list
Dial Joe Bloggs
Prečítanie označenej položky
Aktuálne zobrazená časť zoznamu je prečítaná. Pokynom „STOP“
môžete čítanie zastaviť. Prostredníctvom pokynov „NEXT“ (nasledovná
položka), „NEXT PAGE“ (nasledovná strana), „PREVIOUS“ (predchádzajúca položka) a „PREVIOUS PAGE“ (nasledovná strana) sa
môžete ďalej pohybovať v zozname.
Pokynom „DIAL“ začnete vytáčanie zvoleného čísla. Je tiež možná priama voľba položky prostredníctvom čísla položky na aktuálnej strane,
napr. tretiu položku v zozname je možné vybrať pokynom „SELECT
ENTRY THREE“. `Joe Bloggs´ je náhrada akéhokoľvek mena z telefónneho zoznamu. Použitím daného pokynu môžete priamo vytočiť
určité číslo zo zoznamu.
Poznámka:
XXVyslovené meno musí korešpondovať s názvom položky
v telefónnom zozname.
XXVvyhláskované musia byť iba položky vypísané veľkými
písmenami.
XXV závislosti od typu mobilného telefónu je možné, že
všetky mená a priezviská môžu byť navzájom prehodené.
Fast search
Select
Prostredníctvom tejto funkcie môžete v telefónnom zozname vyhľadávať
podľa začiatočného písmena. Po zadaní pokynu Fast search sa zobrazia
dostupné začiatočné písmená a číslice. Vyslovte „SELECT“ a želaný
začiatočný znak, na displeji sa následne zobrazia položky začínajúce
daným písmenom.
Details
Dial office
Dial general
Dial SIM
Pokiaľ sú zobrazené kontakty zo SIM karty, pre každú položku v zozname bude
ukázané iba jedno číslo. Ak sú zobrazené
kontakty z telefónu, môžu byť zobrazené
až 4 kategórie čísel*:
`HOME´ (domáce),
`MobilE´ (mobilné),
`OFFICE´ (pracovné),
`GENERAL´ (všeobecné).
Detaily kontaktov
* táto funkcia závisí od typu používaného
mobilného telefónu
Po zadaní hlasového pokynu „NUMBER“ sada prečíta všetky čísla
uložené pod daným menom v zozname.
Number
V prípade ak je pod jedným menom uložených viac telefónnych čísel,
priamy výber čísla je možné vykonať hlasovým pokynom `DIAL
(MENO) HOME´.
Pri menách ktoré sú zložité na výslovnosť je možné nahrať si vlastný
hlasový pokyn (voice tag). Želanú položku môžete nasledovne vyvolať
prostredníctvom pokynu `DIAL (nahratý pokyn)´.
Spolu môže byť v HF sade uložených 150 hlasových pokynov. Hlasový
pokyn (voice tag) je platný pre všetky čísla uložené pod daným menom.
Po zadaní mena s viacerými číslami systém prečíta dostupné možnosti
a vyzve na výber želaného čísla.
Detaily SIM kontaktov
Voicetags
Store
Poznámka:
XX Ak sa chcete vyhnúť zbytočným omylom, nepoužívajte
hlasové pokyny používané systémom.
Playback
Návod na použitie
24
18. Opätovná voľba čísla
Redial
Posledné volané číslo bude volané znovu.
19. Register
Dialled calls
V tomto menu sa v chronologickom poradí nachádzajú zoznamy volaných, zmeškaných a prijatých hovorov.
Missed calls
Systém môže dostupné telefónne čísla prečítať, po vybratí môžete na
želané číslo zavolať. Navigácia v rámci zoznamu je analogická s navigáciou v telefónnom zozname.
25
22. Nastavenia (Settings)
Prostredníctvom tohto menu a ďalších podmenu môžete handsfree
sadu konfigurovať.
22.1 Bluetooth
Okrem iného je v tomto podmenu možné nastaviť, či HF sada má automaticky späjať s mobilným telefónom cez Bluetooth. Ďalej môžete
vymazávať mobilné telefóny zo zoznamu spárovaných zariadení alebo
zmeniť PIN kód sady (štandardný kód je 1234). Je možné nastaviť jeden telefón ako štandardný (default). Systém bude automaticky
vyhľadávať prvý telefón v zozname a následne ďalšie.
Received calls
20. Správy
All messages
New messages
Read messages
Dial sender
Read new message
21. Dial Joe Bloggs
Dial Joe Bloggs
Týmto hlasovým príkazom (nie je v tomto menu vypísaný) môžete priamo začať s vytáčaním čísla z telefónneho zoznamu.
Poznámka:
XXVyslovené meno musí presne súhlasiť s položkou v zozname
XXPoložky ktoré sú v zozname veľkými písmenami je nutné
vyhláskovať
Bluetooth
®
Phone list
Clear list
Auto connect off
Prijaté textové správy je možné zobraziť na displeji a nechať si ich
prečítať. Uložených môže byť maximálne 100 správ. Systém číta správy
zo SIM karty aj z telefónu. Správy odporúčame priebežne vymazávať
aby sa na displeji zobrazovali najnovšie prijaté. V prípade že nemôžete
prečítať všetky textové správy (informačné pole je stmavené), skúste
akciu opakovať neskôr. Môžete tiež prejsť priamo na určitý odkaz hlasovým príkazom, napr. tretiu položku v zozname príkazom „SELECT
ENTRY THREE“. Je tiež možné príjemcovi zavolať.
Poznámka:
XXTýmto hlasovým príkazom (nie je v tomto menu vypísaný)
si môžete dať správu prečítať priamo.
Settings
Auto connect on
Pin Code
Accept
22.2 Hlasová voľba (voice dial)
Default
V tomto podmenu je možné vykonať nasledujúce nastavenia:
Aktivácia / deaktivácia hlasovej spätnej väzby (audio feedback): V prípade aktivácie funkcie vás počas prechádzania menu bude
sprevádzať hlasový sprievodca (napr. položky v telefónnom zozname sú
automaticky prečítané apod.). Voľba je potvrdená informačným hlásením.
Rozšírená nápoveda (Advanced help): pri vypnutí tejto funkcie
bude systém predčítať iba najdôležitejšie pokyny a potvrdenia. Toto
nastavenie je vhodné pokiaľ ste už dobre oboznámený s funkciami systému. Voľba je potvrdená informačným hlásením.
Voice Dial
Audio feedback
Additional help
Návod na použitie
26
Speaker
adaptation
Systém všeobecne môže byť ovládaný bez hlasovej adaptácie (voice
training). Tá je potrebná v prípade užívateľ používa silný dialekt. Systém prečíta dvadsať príkazov ktoré je potrebné zopakovať – takto si
„zvykne“ na hlas užívateľa.
27
22.4 Nastavenie zobrazenia (Display)
V tomto menu môžete nastaviť zobrazenie rôznymi spôsobmi.
Display
Úsporný režim (Sleep mode)
Krátke inštrukcie o základných funkciách systému.
Description
22.3 Audio
Sleep mode
Zvlášť pri jazdení v noci je niekedy vhodné zapnúť funkciu sleep mode
ktorá zabezpečí vypnutie displeja po 15, 30 alebo 60 sekundách
nečinnosti. Pri prichádzajúcom hovore systém automaticky displej aktivuje.
V tomto menu môžete meniť zvukové nastavenia.
Audio
DSP
HF sada je vybavená integrovaným systémom pre potlačenie neželaných
zvukov a echa (DSP) ktorý je štandardne aktivovaný a zabezpečuje optimálnu kvalitu hovorov pre väčšinu mobilných telefónov.
DSP
Phone DSP
Device DSP
Poznámka:
XXOdporúčame toto nastavenie nemeniť.
30 seconds
60 seconds
`ILLUMINATION´
Intenzitu podsvietenia displeja môžete meniť v tomto menu. Pri hlasovom ovládaní sú dostupné príkazy ´MORE´ - viac, `LESS´ menej, `MINIMUM´ a `MAXIMUM´.
Voľbu potvrdíte príkazom `SELECT´.
HF sada obsahuje možnosť automatického alebo manuálneho prepínania medzi denným a nočným režimom zobrazenia.
Playback
Accept
HF sada je vybavená 4 štandardnými vyzváňacími tónmi z ktorých je
možný ľubovoľný výber.
Voľbou `ACCEPT´ potvrdíte voľbu vyzváňacieho tónu.
Volume
Ringtones
Nastavenie hlasitosti hovoru, vyzváňania a hudby (záleží od zapojenia
HF sady).
Dostupné hlasové povely sú `LOUDER´ - hlasnejšie, `LOWER´ tichšie, `MAXIMUM´, `MINIMUM´.
Automatic mode
Day mode
Night mode
Vyzváňacie tóny (Ringtones)
Hlasitosť (Volume)
Language
Illumination
V prípade zníženej kvality zvuku tu máte možnosť deaktivovať DSP
v HF sade alebo v telefóne.
Denný / nočný režim (Day/Night mode)
Ringtones
15 seconds
Farebné témy (Colour theme)
V tomto menu si môžete zvoliť z niekoľkých farebných tém (pozadia
a farby textu). Pri hlasovom ovládaní povedzte názov farby, voľbu potvrdíte príkazom `ACCEPT´.
Kalibrácia (Calibration)
Tento produkt bol vyprodukovaný v súlade so striktnými kritériami kvality. Napriek tomu sa po určitom čase môže stať že kalibrácia displeja
sa zmení (napr. príkazy na dotykovej obrazovke nie sú vykonávané
správne). V tomto prípade máte možnosť novej kalibrácie displeja. Po
vyvolaní tejto funkcie sa na displeji zobrazí krížik na ktorý je potrebné
krátko klepnúť. Po 4 klepnutiach je displej na novo kalibrovaný a voľba
sa presunie na predchádzajúce menu. Tento proces vykonajte iba
pokiaľ je automobil v pokoji.
Colour theme
Calibration
Návod na použitie
28
Device
Call answering on
22.5 Prístroj (Device)
29
24. Hudobný prehrávač
Hudobný prehrávač sa aktivuje cez hlavné menu. Pre prehrávanie
hudby musí byť sada pripojená ku telefónu prostredníctvom profilu A2DP.
V tomto menu môžete zvoliť, či prichádzajúce hovory majú byť prijímané automaticky, manuálne alebo hlasovo.
1. Automatická aktivácia A2DP
Language
Sync Phonebook
System
Version Info
Software Update
Voľba jazyka
Táto funkcia synchronizuje telefónny zoznam. Niektoré mobilné telefóny tiež podporujú manuálnu synchronizáciu zoznamu (OPP funkcia). Pri
použití tejto funkcie je automatická synchronizácia deaktivovaná.
V menu System môžete zvoliť aktualizáciu systému alebo uviesť nastavenia do továrenského stavu. Softvérová verzia sady je uvedená pod
položkou Version info. Najnovší softvér nájdete na stránke www.bury.
com.
Po spojení mobilného telefónu so sadou (viď tiež kap. 8) je najprv potrebné spustiť hudobný prehrávač v telefóne. Na displeji HF sady sa objaví
symbol
(ak sa neobjaví, bude potrebné A2DP pripojiť manuálne, viď
nasledovná kapitola. Po úspešnej aktivácii A2DP môžete prehrávať hudbu
prostredníctvom Hudobného prehrávača v HF sade cez
 Music.
Head Menu
2. Manuálna aktivácia A2DP
Ak mobilný telefón nepodporuje automatickú aktiváciu A2DP, použite nasledovný postup:
Poznámka:
XXpočas procesu aktualizácie neprerušuje napájanie HF sady
XXaktualizáciu softvéru odporúčame vykonávať iba
špecializovaným predajcom.
 Head Menu Settings 
Aktivujte Hudobný prehrávač cez
Bluetooth  Phone list  vyberte telefón ktorý chcete pripojiť 
Connect A2DP. Symbol
sa objaví na displeji.
Factory setting
23. Ovládanie - dotyková obrazovka
Všetky popísané príkazy môžete tiež intuitívne ovládať prostredníctvom dotykovej obrazovky. (okrem hlasových príkazov
Read new message a Dial meno).
Posúvanie menu je možné prostredníctvom smerových šípiek.
Červeným symbolom môžete akciu zrušiť alebo sa vrátiť o krok späť.
Zeleným symbolom akciu potvrdíte. V niektorých menu je možná hlasová podpora.
Naviac, výstupnú hlasitosť a podsvietenie môžete nastaviť tlačidlami
Plus (+) a Mínus (-).
Pri prehrávaní sú dostupné nasledovné funkcie:
| Späť (titul)
| Preskočiť (titul)
||
Pauza

Prehrať

Stop
Nastavenie hlasitosti
Späť do hlavného menu
30
Further Information
25. Servis
V prípade všeobecných alebo technických dotazov, návrhov a pripomienok prosím neváhajte kontaktovať náš team:
BURY GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Straße 1-7
32584 Löhne
Hotline: +49(0)180 5 - 842 468
Faxline: +49(0)180 5 - 842 329
E-Mail: [email protected]
Servisné stredisko:
V prípade sťažností prosím doručte produkt do nášho servisného strediska:
BURY GmbH & Co. KG
Im Hause DPD Depot 103
Robinienweg
D-03222 Lübbenau
Verzia 04/2008
25.1032.0-04-020408
Zmeny vyhradené.
Download

CC 9060