PETRŽALSKÉ NOVINY
R
24. 6. 2011 • ročník 17 • číslo 13
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Na Veľkom
Draždiaku nič nové 2
Poriadok, čistota, hygiena, rybári...
To všetko sa nás na Draždiaku dotýka.
strana 3
Verejná diskusia
o doprave
Bude v Technopole, 27. júna od 18. h.
Príďte si vypočuť názory odborníkov
a pripravte si otázky!
strana 8
Muž na matraci
a ešte niečo
Prežili sme jeden všedný deň
s mestskými policajtmi. Aký bol?
Prečítajte si v našej reportáži.
strana 20
Výnimočné deti z panelákov
Z času na čas počuť sťažnosti pedagógov základných škôl na odlev talentovaných
a šikovných žiakov na osemročné gymnázia. Našťastie to nie je pravidlo
a aj v Petržalke máme stále dosť detí, ktoré svojimi mimoriadnymi školskými
úspechmi či správaním vyvolávajú rešpekt u rovesníkov aj dospelých.
M
estská časť každoročne oceňuje
úspešných žiakov základných
škôl titulom Junior osobnosť Petržalky, nemenej významné je aj ocenenie
Detský čin roka. Tentoraz sa v DK Zrkadlový háj stretlo dvanásť detí. Hrdí
sú na ne nielen súrodenci a rodičia,
ale aj pedagógovia. Petržalka poďakovala aj im, trpezlivým učiteľom, ktorí
zo svojich zverencov vychovávajú
osobnosti.
Kto získal ocenenie Junior osobnosť
Petržalky? Prečítajte si na 5. strane.
2 • 24. 6. 2011
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Odpadové nádoby
budúcnosti
J
ednou z našich priorít,
s ktorou sme sa uchádzali
o priazeň občanov Petržalky
v komunálnych voľbách, bola
aj čistota Petržalky. Preto sme
s radosťou privítali záujem
Dopravného podniku Bratislava, a. s., a iniciatívu nášho
poslanca Ing. Bronislava Weigla inštalovať na skúšobnú prevádzku odpadové nádoby Big
Belly® Solar, ktoré zabezpečujú systém zníženia nákladov
zberu komunálneho odpadu
a jeho recyklácie až o 80 %, a to
len vďaka slnečnej energii.
Znížené náklady na dopravu
pre likvidáciu odpadu, esteticky uzavretá nádoba chránená
proti škodcom a zveri, nežiaduce preplnenie odpadovej
nádoby, kontrola vývozu, lisovanie odpadu bez energetickej
náročnosti, to sú len niektoré
prednosti tohto novodobého
technického zariadenia.
Verím, že výsledok skúšobnej prevádzky dvoch so-
PETRŽALSKÉ NOVINY
Oslavovali sme s jubilantmi
lárnych odpadových nádob
umiestnených na zastávkach
MHD Lúky II ( pred nákupným centrom TESCO ) nám
prinesie novú kvalitu života
v Petržalke a pomocou finančnej dotácie z operačného programu sa bude môcť
nielen na zastávky MHD, ale
aj na iné miesta Petržalky budovať tento typ odpadových
nádob, čím sa opäť o jeden
krok priblížime k moderným
európskym veľkomestám.
Roman Masár,
1. zástupca starostu MČ
Petržalka
Mestská časť pravidelne organizuje narodeninovú oslavu
pre všetkých petržalských seniorov, ktorí sa v priebehu roka
dožívajú životného jubilea.
Aj
týmto spôsobom prejavuje úctu svojim najstarším obyvateľom. Na príjemné posedenie pri dobrom
jedle a víne prijalo pozvanie
vyše 130 oslávencov.
V Dome tretieho veku
na Poloreckého ulici si vy-
chutnali nielen obed, ale aj
kultúrny program, ktorý pre
ne pripravili študenti Bratislavského
konzervatória.
Medzi gratulantmi nechýbali
vedúci klubov dôchodcov,
pracovníci miestneho úradu,
vedúca oddelenia sociálnych
vecí MÚ Alena Halčáková
a obaja zástupcovia starostu Petržalky Roman Masár
a Martin Miškov. K želaniam
zdravia, šťastia a rodinnej pohody sa pripája aj redakcia Petržalských novín.
Text a foto: LD
Nová cyklotrasa
Letné odstávky –
MČ Bratislava-Petržlka
(2. časť)
19. 6. 2011, 23.00 h – 24. 6. 2011, 5.00 h:
Bohrova 1, 3-5, 7, 9, 11, 22,
Dubnická 2-4,
Einsteinova 35,
Gercenova 1, 3, 5, 7, 9-13, 15-17, 19, 21-23, 27-29, 31-33,
Harmanecká 2-6,
Kapicova 1, 2, 4-6, 5-7, 11, 13-15,
Lenardova 2-4, 4, 6-8, 12, 14, 16, 18,
Nobelovo nám. 1, 5, 6, 7-8, 9-10,
Očovská 2-4, 6-8, 10-12,
Pečnianska 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-21, 23-25, 27, 29, 31, 33,
Planckova 1-3, 2-4,
Röntgenova 2-4, 8-10, 12-14, 16,
Vilová 2, 5-19, 6, 21-27, 29-37,
Vranovská 51-59, 61-63, 65-67,
Zadunajská cesta 1-5, 7-9
21. 8. 2011, 23.00 h – 27. 8. 2011, 5,00 h:
Andrusovova 1, 3, 2-6, 7, 8-10,
Čapajevova 2,
Fedinova 1-5, 2-4, 6-8, 9, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24,
Iljušinova 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
Jiráskova 2-6, 5-7, 8-10,
Markova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
Pajštúnska 1,
Prokofievova 2, 5, 6-12, 14-16,
Tuplevova 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 9-15, 10-14, 16-18, 17-19, 19,
20, 21, 22, 24,
Ševčenkova 1-5, 7-9, 11, 13-15, 17-19, 21, 25-27, 29-33, 35,
Švabinského 1-5, 2-6, 7, 8-10, 12-14, 16
Príďte na zastupiteľstvo
V utorok 28. júna sa začne
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka. V programe
je okrem iného návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Vladimírovi Bajanovi,
pedagogicko – organizačné
zabezpečenie školského roka
2011/2012 v základných
a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka, stanovisko miestneho zastupiteľstva
k trasovaniu ropovodu, ako
aj návrhy na prenájom neby-
tových priestorov alebo odpredaj nehnuteľností na území mestskej časti. Rokovanie
poslancov miestneho zastupiteľstva je, ako obvykle, verejné
a začne sa v kongresovej sále
Technopolu na Kutlíkovej ulici
17 o 9. hodine.
(mgl)
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Pred pár dňami sa v Petržalke začali stavebné práce
novej cyklotrasy v rámci cezhraničného projektu „Servus Pontis“. Petržalka naň
získala prostriedky z eurofondov CBC programu Slovensko – Rakúsko. Náklady
na realizáciu projektu predstavujú 85 tisíc eur, z čoho
mestská časť Petržalka financuje 5 %. Dodávateľom
stavby je Doprastav a.s.
Cyklotrasa povedie od železničnej stanice Petržalka
po Kopčianskej ulici, popod Pajštúnsku ulicu a diaľničný obchvat po štátnu
hranicu s Rakúskom, kde
sa napojí na sieť existujúcich cyklochodníkov. Nová
asfaltová cyklotrasa bude
v niektorých úsekoch súčasťou existujúcej komunikácie, technicky však oddelená od automobilovej
dopravy. Jej dokončenie je
naplánované na polovicu
septembra 2011. „Som rád,
že projekt získal podporu
v EÚ a že ľuďom zjednodušia život.“ povedal starosta
Vladimír Bajan.
(mgl)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Tohtoročné leto
vo výhľadoch
predpovede
počasia má byť
horúce. Bude
záťažou aj pre
brehy a vody
Veľkého
Draždiaka.
Poriadok, čistota,
hygiena!
Kto chce spoznať kultúru národa, nech sa porozhliadne
okolo seba. Na cesty, chodníky, verejné priestranstva, nech
vstúpi do sociálnych a hygienických zariadení. Inak sa hovorí o Nemecku, Rakúsku, inak
o Slovensku. Nuž, prejdime sa
spolu okolo nášho jazera. Až
bude pokosená tráva... spieva
sa v jednej pesničke. Dôležitý
fakt: brehy jazera a ich okolie vrátane chodníka patria
rôznym vlastníkom – mestu,
štátu, súkromníkom. Každý
z nich má podľa VZN č. 1/2001
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Petržalky a VZN
č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň povinnosti, ktoré
sú uvedené už v názvoch. Skutočnosť: brehy okolo Veľkého
Draždiaka sú v tomto čase
pokosené. Vzorne je upravený
areál hotela Bonbón s plážou
a detským kútikom. Neteší, že
v drevenom objekte, v ktorom
sú toalety - umývadlá a WC
zariadenia, v priestoroch pre
ženy z deviatich umývadiel sú
len dve funkčné, zvyšok je odstránený - vylámané či ukradnuté? Rovnaký počet aj pomer
je v mužskej časti. Z desiatich
spŕch na pláži fungujú dve,
len tie majú ružice. Pokračujme chodníkom od Bonbónu
míňajúc polikliniku Medissimo k reštaurácii Oáza pri
Draždiaku. Za plot sa radšej
nepozerajme, na niekdajších
24. 6. 2011 • 3
S TA L O S A
2 Na Veľkom Draždiaku
nič nové
tenisových kurtoch je burinová
spúšť. Zľava akoby na nás padala chátrajúca tenisová hala.
V kontraste s ňou sa dostávame do areálu Oázy. Na chodníku si nik nevyvrtne nohu,
od vlaňajška je na ňom uložená
zámková dlažba. Chodník je
široký 2 m a dlhý vyše 100 m
a prevádzkovateľa areálu stál
25-tisíc €. Úprava brehu a jeho
zatrávnenie ďalších 10-tisíc €.
Trávnaté plochy pre opaľujúcich sa v časti areálu sú upravené. Reštaurácia má úhľadné
a čisté toalety pre návštevníkov
vnútri, slúži aj hosťom na terasách. Na konci zámkového
chodníka sú umiestnené ďalšie
toalety pre ženy a mužov. Už
nie zadarmo, za jedno použitie
si vypýta obsluhujúci personál
50 centov. A to je dosť. Spolumajiteľovi firmy Ploton, s.r.o.,
a prevádzkarovi reštauračného
areálu Oáza Alimu Husseinovi
sa aj táto suma zdá málo. Argumentuje číslami: Pred dvoma
týždňami museli zavolať servis s „krtkom“. Odpadové rúry
z toaliet boli nepriechodné, dve
hodiny „preplachu“ stáli 600 €.
Počas leta musia zavolať „krtka“
aspoň trikrát. Mesačná spotreba vody v toaletných zariadeniach je ďalších 360 €. Obsluha
toaliet si pýta 20 € na deň, čo
je 600 € mesačne. Exteriérové
toalety sú preťažené, poskytujú
základnú hygienickú potrebu
návštevníkom tejto časti brehu,
lenže nielen tým, čo využívajú
služby komplexu Oáza.
leto 2011
Napite sa, najedzte sa čo však potom?
Túto otázku si nekladú prevádzkovatelia štyroch bufetov
z piatich. Čo navariť, ako a kde
jesť - až škoda hovoriť. Doslova
kult. Knihy, časopisy, relácie recepty. Hovorí sa, že keby ľudstvo venovalo len jednu stotinu
pozornosti a záujmu z toho, čo
človek prijíma aj tomu, čoho sa
už zbavuje (ako, kde a v akých
podmienkach), až potom by
mohol o sebe tvrdiť, že je korunou tvorstva. Štyri z piatich
bufetových prevádzok na brehoch jazera majú záujem opaľujúcich nakŕmiť a napojiť - nič
viac. Kde to zväčša končí? Ak
nie v preťažených „oázových“
kamenných zariadeniach WC,
to „ľahšie“ vo vodách Veľkého
Draždiaka (ani sa tým „vyprázdňovatelia“ medzi sebou
netaja, ba si radia ako na to,
kde a nenápadne), to „ťažšie“
tiež tam, viac však v okolitých
lesoch alebo v trstí Chorvátskeho ramena. Len do toho
nevstúpiť! Pri nedávnom čistení Chorvátskeho ramena
som neraz hrabľami zahrabol do výkalov. Nie po psoch,
po ľuďoch. Najmä neďaleko
detského areálu. Túto každoročnú dobrovoľnú brigádu
by mali povinne robiť iní. Tí,
ktorých by malo zaujímať, kde
„končí“ ich podnikanie s čapovaním piva, kofoly, s predajom
hamburgerov, párkov, klobás,
langošov a iných narýchlo pripravených jedál. Len vlastník
bufetu Essperanza umožňuje
svojim hosťom za 20 centov
použiť mobilnú toaletu, tzv.
suchú WC „kabínku“, ktorú si
prenajal na toto leto (mal ju
aj vlani ako jediný). Jeho hostia nemusia utekať do jazera
ani do lesa... Keď sme hľadali odpoveď, či toalety sú pre
prevádzkovateľa dobrovoľnosť
alebo povinnosť, prednosta
Miestneho úradu Petržalka
Miroslav Štefánik sa vyjadril,
že tento druh a spôsob prevádzky to právne nepožaduje,
oslovia však všetkých externých prevádzkovateľov (podnikajú tu so súhlasom obce), aby
svoje bufety a stánky vybavili
mobilnými toaletami. Aj tento
druh podnikateľskej pozornosti a ľudskej úcty k zákazníkom
môže byť dôležitý pri rozhodovaní, či úrad navrhne predĺženie prenájmu obecného pozemku, na ktorom je postavená
prevádzka, alebo... Koľko by
stála podnikateľa takáto „mobilná“ pozornosť? Odpoveď
firiem, ktoré prenajímajú takéto zariadenia: mesačný nájom
plus každých 7 dní vyčistenie
kabínky a jej dezinfikovanie
a hygienickú úpravu - od 110
do 120 €. Nikoho to nezruinuje, naopak, podnikateľ skultúrni a rozšíri komplex svojich
služieb. Nielen brať, ale aj dať.
Lebo sú horúce dni, keď sa
na brehoch jazera tlačia tisíce
návštevníkov (až do 10-tisíc).
Neplávajte,
čo nevidíte udicu?!
Pre väčšinu Petržalčanov
sú vody Veľkého Draždiaka na kúpanie, pre menšinu
na chytanie. Pre prvých je prírodným jazerom, pre druhých
rybárskym revírom 1-11901-1 Štrkovisko Zrkadlový
háj s údajmi: voda kaprová,
vodná plocha 20,5 ha. Je fajn,
že Draždiak je živou vodou
- s rybami, kačkami, labuťami. Že je vodou pre oddych,
šport, záľuby. Rybárstvo je
však až vášeň. A mimoriadne citlivá. Nerušiť, neplašiť...
V rámci zarybnenia tu vlani na jeseň vypustili násady
vyše 4-tisíc kusov šťuky, 10
a pol tisíca kg kaprov, takmer
6-tisíc kg karasov a stovku
kusov pleskáčov. Čudujeme
sa potom? Áno, občas vzniknú konflikty medzi rybármi
a plávajúcimi, najmä šantiacimi deťmi. Na „svoj breh“
si nárokujú oblečení i vyzlečení. Chce to vzájomnú toleranciu, tá zatiaľ je. Nemali by
sa však prekračovať hranice
dovoleného. Lebo nedovolené je „zakladať ohne, stanovať a táboriť mimo miest
vyhradených na tento účel“,
to je citácia § 7, ods. 4, bod
4. VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Petržalky. A brehy jazera
nie sú vyhradené na takýto
účel. Preto tí rybári, ktorí si
rozložia na tráve stany (pred
týždňom tri či štyri), poľahky
dôjdu k pokute. Stačí zavolať
mestských policajtov či inšpektorov verejného poriadku. Ale chceme sa navzájom
udávať? Takže tie stany by
mali čo najskôr ...
P. S. Aj tohtoročné leto na Veľkom Draždiaku máme zväčša
vo vlastných rukách. Bude
také, aké si ho spravíme
Rudolf Gallo
Foto: archív PN
4 • 24. 6. 2011
Databáza
psej DNA – utópia
alebo budúcnosť?
Scéna, ktorú ste možno zažili aj vy. Policajt
a psíčkar, prvý ukazuje
na neďaleké psie hovienko, druhý sa bráni
slovami: „To by ste mi
najskôr museli dokázať!“
Pokračovanie: u nás
policajt pokrčí plecami
a odchádza. Ale v takom Londýne alebo inej
západnej metropole vytiahne skúmavku, odoberie vzorku, identifikuje
psa – a po krátkom teste (ak je pozitívny) má
majiteľ doma šek s vysokou pokutou. Takou
vysokou, že si nabudúce určite nezabudne
vziať lopatku a vrecúško
a za svojím miláčikom
odpratať.
V komisii životného
prostredia a verejného
poriadku vyvolala táto
téma rušnú diskusiu.
Mnohým z nás by sa,
samozrejme, páčilo, keby aj u nás veci fungovali lepšie a predpisy
mali väčšiu váhu bárs aj
za cenu vyšších pokút.
Podľa iných máme zas
oveľa vážnejšie problémy. Zhodli sme sa však
na tom, že by sme radi
poznali názor Petržalčanov. Preto by sme chceli
otvoriť širokú diskusiu
na túto tému, v ktorej
privítame konštruktívne
názory, vlastné skúsenosti zo zahraničia, odborné stanoviská a návrhy riešení.
Ľudmila Farkašovská
ŽIVOT PETRŽALKY/INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
Poslanci to škôlkarom poriadne natreli!
„Viete, deti, čo robí
poslanec?“ S touto
otázkou sa obraciam na skupinku
škôlkárov, ktorí
práve chystajú
grilovačku pri
príležitosti
Dňa otcov.
„N
ó, aj môj ocino chodí na také…“, ozve sa
malá slečna Ružičková. „Poslanec podľa mňa posiela poštu,“ kontruje jej kamarátka.
„A môže, napríklad, poslanec
natierať plot?“ pýtam sa ďalej.
„Niéé, to nemôže!“ rozhodne
pridáva ich spolužiak. „Ale
veru môže – len sa lepšie pozrite, “presviedčam deti, ukazujúc na kolegov poslancov,
ktorí už hodnú chvíľu šmirgľujú a penetrujú neďaleký
škôlkarský plot a kvetináče.
Presne, ako sme sľúbili iba
pred mesiacom...
Iniciatíva spoločného poslaneckého klubu SMER-SD,
SNS, Slobodné Fórum, OK
natrieť vlastnoručne každý
rok plot niektorej z petržalských MŠ mala rýchlu a širokú
Riadková inzercia
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Kúpime byt v Petržalke,
aj zadlžený. T: 0915 122 656
Predám 2 izb. byt na Vranovskej. Nie RK.
Tel.: 0902 523 373
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
odozvu. O nový plot prejavilo
za pár dní záujem až 15 z 19
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti. 24. mája sa väčšina
ich zástupcov – presnejšie
zástupkýň - zišla v zasadačke
Miestnej rady a šťastie sa pri
žrebovaní usmialo na MŠ Jankolova. S pani riaditeľkou sa
však tešila aj tentoraz neúspešná „konkurencia“ – kolegyne
jej to dopriali aj preto, že MŠ
Jankolova je treťou najstaršou
škôlkou v Petržalke a pani riaditeľka Remeňová jej šéfuje
od samého začiatku, čo je už
úctyhodných 33 rokov. Chuť
ani energia ju však neopúšťajú – skôr naopak, čo dokázala
aj akcia naplánovaná zhodou
okolností práve na deň, ktorý
sme si v poslaneckom klube
zvolili za deň D – teda deň
nášho natierania prvého škôlkarského plota. Práve v sobotu 18. júna – teda v predvečer
tohtoročného Dňa otcov –
mali na dvore MŠ Jankolova
tradičnú grilovačku, na ktorú
sa vždy tešia celé rodiny. Pre
deti aj ich rodičov je zážitok
byť v škôlke spolu – hoci aj
v sobotu – nemusieť popoludní spať a iba sa hrať a opekať
v príjemnom prostredí záhrady škôlky. A popritom ešte vidieť „makajúcich“ poslancov...
Tí po celom dni odchádzali
spokojní s pocitom dobre vykonanej práce, ktorú nezmarilo ani počasie, hoci celý čas
im visela nad hlavami olovená
obloha. „Krst ohňom“ majú
za sebou – zakrátko ich však
čaká ďalšia fuška, lebo už
na Dňoch Petržalky 25.júna
vyžrebujeme ďalšiu škôlku,
ktorej ešte tohto roku vlastnoručne namaľujeme plot.
Ľudmila Farkašovská,
Slobodné Fórum
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Stierky, maľby, sadrokartóny. Tel.: 0944 224 001
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 11. 6. 2011
František Juliš – Kristína Zorádová
Cirkevné sobáše
Dušan Kocian – Gabriela Tóthová
Ing. Milan Budvesel – Mgr. Soňa Kaššovičová
Znievska 15, www.mrkretex.sk
PONÚKA:
➥ 2 garsónka na Znievskej ulici v pôvodnom stave, 2x loggia
72 000 €
➥ Garsónky
od 50 000 €:
Rovniankova, Nám. hraničiarov, Jungmanova, Romanova, Fedinova,
Mlynarovičova, Topolčianska, Blagoevova Sekurisova – Dúbravka,
Vyšehradská - novostavba
➥ 1-izbové byty
od 60 000 €:
Rovniankova, Vígľašská, Beňadická, Jasovsk8, Holíčska, Beňadická,
A. Gwerkovej, Wilsonova – Staré mesto
➥ Novostavby 1izb.: Betliarska
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 72 000 €:
Osuského, Bradáčova, Mlynarovičova, Vranovská Rovniankova,
Znievska, Bieloruská – Pod. Byskupice
➥ Novostavba 2izb.: Zadunajská, Nám. hran., Bosákova, Budatínska,
Vyšehradská
➥ 3-izbové byty
od 85.000 €:
Mamateyova, Vavilovova, Vígľašská, Nám. Hraničiarov, Holíčska,
Jasovská, Šášovská, Mlynarovičova, Furdekova, Strečnianska, Krásnohorská,
Gessayova, Vyšehradska, Osuského, Wolkrova, A. Gwerkovej, Budatínska,
Topoľčianska, J. Hagaru – Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 102 000 €:
Holíčska, Pifflova, Žehrianska, Strečnianska, Černyševského, Röntgenova,
Vyšehradska, Starhradska, Švabinského
Prenájom: 3-i rodinný dom v Rusovciach na Kovácsovej ulici 690 €/ mesiac
Ponúkame byty v novostavbách a nové rodinné domy v celej Bratislave
a okolí za ceny developerov, neváhajte a kontaktujte nás.
Rakúsko: 3-i byt po kompl. rekonštrukcii v Hainburgu 127 000 €
Rakúsko: 2-gen. rod. dom s 25 á pozemkom po kompletnej rekonštrukcii
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5 á 166 €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516 m2, 100 000 €, IS v dosahu
Malacky, Plav. Štvrtok, Sološnica, Senec–Tureň, Nová Dedinka...
02 63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Výnimočné deti z panelákov
Adam Jozef Majerský (9. B, v súťažiach v anglickom jazyku,
Sára Jasmína Soboňová
(9. A, ZŠ Budatínska) vy- ZŠ Dudova) spolu s pánom no najväčšie úspechy dosiahla
niká literárnym talentom, školníkom opraví vodovod- v okresnom kole Olympiády zo
no úspechy žne aj v športe. ný kohútik, vymení batériu SJ a literatúry a Štúrovho ZvoV cezpoľnom behu získala a zapojí sa i do kosenia tráv- lena, v ktorých sa umiestnila
1. miesto a 1. miesto tiež nika. Jednoducho mu záleží, na 2. mieste. Zásluhu na Rov atletickej súťaži v skoku aby škola dobre vyzerala. mankiných úspechoch zo slovenského jazyka
do diaľky. Spolu so
a literatúry má
svojimi spolužiakObyvateľom, ktorým sa nepápani učiteľka Jana
mi reprezentovaCsibová.
la školu v súťaži či neporiadok, odkazujem: Nech
Adriana MarMladí záchranári,
zvážia ako sa im žije, ak sú tiež ne- tišková
(8. A ZŠ
v ktorej získali
Nobelovo nám.)
3. miesto a postup spokojní, nech si poupratujú
vyhrala 1. miesto
do krajského kola.
a začnú robiť niečo s Petržalkou.
v celoslovenskej
Sáru na súťaže priLukáš Chovan
súťaži Literárna
pravuje pani učiSenica Ladislava
teľka Mgr. Janka
Ako projektant historických Novomeského, z HviezdoslaArgalášová.
Štefan Vagovics (9. A ZŠ stavieb sa každoročne zapá- vovho Kubína si odniesla čestČernyševského) je povestný ja do súťaže Historia magis- né uznanie a obsadila 4. miesto
ochotou vždy pomôcť spolu- tra vitae. Najväčšiu zásluhu v obvod. kole Olympiády zo
žiakom. Školu úspešne repre- na tom má učiteľ technickej SJ a literatúry. Úspešne reprezentuje na súťažiach a olym- výchovy Mgr. Peter Števík, zentuje v angličtine i dejepise.
piádach, najviac sa mu darí ktorý spoločne s Adamom Spolupodieľa sa pri zostavov slovenčine a anglickom jazy- trávi najviac času a stal sa pre vaní školských rozhlasových
okienok a je šéfredaktorkou
ku. Pod jeho úspechy sa podpí- chlapca vzorom.
Jakub David Malina (7. A žiackeho časopisu Stopa. Vysala aj pani učiteľka Mgr. Priska
ZŠ Gessayova) je v žiackom nikajúce výsledky dosahuje aj
Sekerová.
kolektíve prirodzenou autori- vďaka starostlivosti pani učiteľtou. Vyniká svojimi organizač- ky Mgr. Heleny Marczellovej.
Jozef Gondek (9. A ZŠ Pannými schopnosťami, výborne
sa orientuje vo svete informá- kúchova 4) prejavuje talent najcií, ktoré vie užitočne uplatniť mä v ľahkej atletike a cezpoľnom
na súťažiach a olympiádach, či behu. Úspech mal na okresuž z geografie, biológie alebo nom kole chemickej olympiáBEZRÁMOVÝ SYSTÉM dejepisu. Najvýraznejšiu záslu- dy a v okresnom kole Fyzikálhu na Jakubových výsledkoch nej olympiády sa umiestnil na
od 120 €/m2
má pani učiteľka biológie Má- 1. mieste. Vždy bol veľmi aktívs montážou a DPH
ny v zbere druhotných surovín.
ria Piláriková.
Romana Sládkovičová (9. B Za krásne umiestnenie vo FyZŠ Lachova) dosiahla najlep- zikálnej olympiáde treba vidieť
mobil: 0905 435 187
šie výsledky v testovaní žiakov prácu pána učiteľa Mgr. Pavla
9. ročníka v rámci školy. Jej ta- Sirého, ktorý Jožka na súťaž
www.logie.sk
lent a schopnosti sa prejavujú pripravoval.
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
Alžbeta Zvijasová (7. A ZŠ
Prokofievova) má úspech vo
vedomostných súťažiach, ale
aj v oblasti výtvarného umenia.
Svoj spevácky talent rozvíja
okrem školy aj v Opere SND.
Ocenenie Junior osobnosť si
zaslúži najmä pre osobnostné
postoje, prístup k životu, spolužiakom a dospelým. Práve
pre tieto vlastnosti si ju vážia
spolužiaci a učitelia školy. Zásluhu na jej ďalšom úspešnom
smerovaní a úspechoch má jej
triedna učiteľka pani Mgr. Mária Bubancová.
Filip Hlávka (8. B ZŠ Tupolevova) sa v skoku do diaľky
stal majstrom Slovenska a vicemajstrom Slovenska v behu
na 60 m a 150 m. Na medzinárodnej atletickej súťaži vo
Viedni obsadil 1. miesto v behu
na 60 m. Filip má aj výborný
prospech. V minulom školskom roku získal 3. miesto
v olympiáde v anglickom jazyku. Rozvážne prezentuje svoj
názor a aktívne sa zúčastňuje
na mimoškolských podujatiach. Veľkú zásluhu na jeho
výsledkoch má aj pani učiteľka
Mgr. Beata Šnircová.
Lucia Hrdličková (7. A ZŠ
Turnianska) hrá volejbal a ako
kapitánka viedla školské družstvo dievčat vo vybíjanej, keď
v minulom školskom roku
získali 1. miesto a stali sa školskými majsterkami Slovenska. V tomto roku obsadili
1. miesto v okres. kole a 2. miesto v krajskom kole. Úspech
mala aj v biologickej a dejepisnej či v biblickej olympiáde. Za vynikajúcimi výsledkami Lucky a jej ďalšom smerovaní vidieť prácu a vplyv triednej učiteľky
Mgr. Dariny Gájerovej.
Kategória Detský čin roka je
príležitosťou poukázať na tých,
ktorí svojimi skutkami vyvolávajú obdiv verejnosti. Tento
rok si z rúk starostu Vladimíra
Bajana ocenenie prevzal mladý
ekológ a chlapec, ktorý svojmu
kamarátovi zachránil život.
Prvým oceneným bol Lukáš
Chovan, žiak 5. A ZŠ Černyševského, ktorý má pozo-
24. 6. 2011 • 5
ruhodný vzťah k životnému
prostrediu. Najprv sa zapojil
do upratovania Bratislavy pred
hokejovými majstrovstvami,
po nich sa rozhodol pomôcť
aj svojej mestskej časti. Spolu
so svojimi kamarátmi organizuje brigády, v rámci ktorých
zbierajú odpadky, maľujú múriky na detských ihriskách, či
inak prispievajú ku krajšiemu
prostrediu Petržalčanov. Rád
by svojím úsilím zmenil postoj obyvateľov k svojmu okoliu. Lukáš má veľa nápadov
a energia uskutočňovať ich
mu rozhodne nechýba. Stáva
sa, že výnimočné deti sú v kolektíve outsidermi, to však nie
je jeho prípad. Medzi spolužiakmi je obľúbený najmä pre
svoju dobrosrdečnosť. „Deti
si za svoje aktivity, činnosti,
súťaže právom zaslúžia ocenenie. Je dobre, že sa tu stretávame už po šiesty raz. Aj ja
si to od starostu veľmi vážim,“
povedal Lukáš na margo ocenenia. Obyvateľom, ktorým sa
nepáči neporiadok, odkazuje:
„Nech zvážia ako sa im žije, ak
sú tiež nespokojní, nech si poupratujú a začnú robiť niečo
s Petržalkou.“
Aj mnoho dospelých zazmätkuje v situácii, keď sekundy
rozhodujú o záchrane života.
Marko Krajči (8. A ZŠ Turnianska) dokázal zachovať rozvahu, keď jeho spolužiak Kristián dostal v školskej jedálni
epileptický záchvat. Bez váhania mu poskytol prvú pomoc
a len čo sa kamarát začal preberať, bežal informovať aj jeho
maminu. Sled náhod zapríčinil,
že v rozhodujúcom momente
nebol na blízku dospelý, chlapec s epilepsiou mal naozaj
šťastie, že mal jeho kamarát
správne znalosti o tom, ako
postupovať. „Samozrejme som
rád, že som pomohol kamarátovi, ostatným by som odkázal,
aby si z toho vzali ponaučenie,
môže sa to stať komukoľvek,“
povedal Marko krátko po ocenení, „hlavné je nespanikáriť
a vedieť akým spôsobom pomôcť.“
autor a foto: LD
Osobnosť Petržalky
Po minulé roky sme boli zvyknutí, že aj ocenenie Osobnosť Petržalky dostali tí, ktorých ste navrhli, už v predvečer gala programu
Dní Petržalky. Tento rok to bude ináč – mená petržalských osobností sa dozvieme až priamo na pódiu v sobotu, 25. júna.
6 • 24. 6. 2011
Náš čitateľský maratón
V našej škole podporujeme rozvoj
čítania rôznymi
podujatiami. Preto
sme sa aj v tomto
školskom roku
zapojili do
Celoslovenského
čitateľského
maratónu.
T
oto zaujímavé podujatie
sa koná pod patronátom
Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF.
Do čitateľského maratónu
sme sa zapojili čítaním knihy
Neplechy školníčky Agneše
od slovenskej spisovateľky Alžbety Verešpejovej.
V školskej knižnici sme pripravili knihy tak, aby sa pri čítaní mohli vystriedať osemnásti
žiaci. Každý žiak prečítal jednu
stranu knihy a ostatní žiaci sledovali text potichu očami.
V čase od 9. do 15. h sa
v knižnici vystriedalo 141 žiakov druhého až siedmeho roč-
níka. Svojím čítaním sa zapojili
do pokusu o prekonanie rekordu o Najpočetnejší detský čitateľský maratón a svoju účasť
na maratóne potvrdili podpisom na plagát.
Pozvanie na maratón medzi
nás prijala vzácna návšteva
- herečka Zuzana Vačková.
Na besede nám porozprávala
o svojich zážitkoch nielen zo
školských lavíc, zarecitovala nám veršovanú rozprávku
Laktibrada od Milana Rúfusa, s ktorou vyhrala v detstve
recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Hovo-
rila nám o svojej láske k literatúre, k čítaniu, spomenula svojich obľúbených autorov a ich
diela. Pretože herečka Zuzana
Vačková pracuje aj v dabin-
Športovci hovoria, že najlepšou prípravou na dosahovanie
dobrých výsledkov je súťaž.
T
Ako čestný hosť bol prítomný riaditeľ Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej
govom štúdiu a prepožičiava
svoj zaujímavý hlas rôznym
zahraničným postavám, žiakov zaujímali podrobnosti
aj z tejto jej práce. Niektoré
nadabované postavy nám aj
predviedla.
Pretože sme mali maratón
v čítaní, pani Zuzana Vačková
nám prečítala úryvok z knihy,
ktorú sme počas maratónu
čítali aj my. Žiaci odmenili jej
čítanie veľkým potleskom. Pre
všetkých žiakov bolo stretnutie
s pani Vačkovou nezabudnuteľným zážitkom pre jej milotu
a otvorenosť. Všetci priaznivci
čítania na našej škole sa už teraz tešia na jej milú spoločnosť,
pútavé rozprávanie aj čítanie
v budúcoročnom čitateľskom
maratóne.
Martina Palkovičová,
žiačka 8.A triedy,
ZŠ Holíčska 50
Dudováci v škole
v prírode Lúka
V Lúke nad Váhom pri Piešťanoch prichýlil v čase 30. 5. - 6.
6. 2011 až 43 detí zo ZŠ Dudova 2. Bol to týždeň spoznávania krás slovenských zákutí,
histórie i súčasnosti. Zúčastnili
sme sa (na pozvanie starostu)
oslavy MDD v obci Lúka, zažili
priam medzinárodný futbalový zápas s miestnou ZŠ.
Pri Váhu sme vytvorili priehradu (Land art) ako statní
bobríci, zabrúsili sme ako kamzíky do prekrásnych Tematínskych vrchov, tam nás zaujali
skalné ruže, mrštné jašteričky,
krtko, žabky . . . Prežili sme bez
ujmy na zdraví. Naše deti mali
v nohách kilometre, v hlavách
búrku nápadov, ale z predmetu „ZÁBAVA“ nik neprepadol.
Večerné kvízy, súťaže, diskotéky, karneval, denná turistika –
ukážky zážitkov boli každý deň
k nahliadnutiu na školskej webovej stránke. Rodičia si denne
mohli pozrieť, čo ich ratolesti
zažili a ako sa majú. Každá izba
vytvorila svoju vlastnú zástavu, ktorá ich charakterizovala
a všetky spolu zdobili priestor
vestibulu našej školy.
Mimochodom,
decká
i dospeláci boli skvelý team,
počasie výborné a tak ten týždeň bol taký krátky. . .
Mgr. Alena Lampertová
Dobrovoľní hasiči súťažili
ejto myšlienky sa držia aj
členovia Dobrovoľného
verejného požiarneho zboru
Petržalky(DVPZ), ktorí pod
vedením svojho veliteľa Františka Jakubíka ml. zorganizovali v areáli základnej školy
sv. Rodiny súťaž v hasičskom
športe. Po slávnostnom nástupe súťažiacich 12 osemčlenných družstiev z Bratislavských mestských častí absolvovalo požiarny útok a štafetový šprint na vyznačenej
trati pod prísnym dohľadom
rozhodcov.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
ochrany SR pán Juraj Studený.
Príjemným spestrením bolo
vystúpenie družstva žien –
presnejšie dievčat, ktoré túto
súťaž absolvovali s maximálnym nasadením. Dokonca dosiahli lepšie výsledky ako ich
niektorí mužskí kolegovia.
Organizátor súťaže nenechal
nič na náhodu. Nezabudol
ani na občerstvenie a na pravý
hasičský guláš zneli len slová
chvály.
Je chvályhodné, že napriek
iným povinnostiam si našiel
čas na krátku návštevu súťaže
aj starosta Petržalky Vladimír
Bajan. Ocenil nezastupiteľnú
úlohu dobrovoľných hasičov, ktorí sa účinne podieľajú
v spolupráci s profesionálmi na likvidácii požiarov, ale
i pri záchranných prácach
pri mimoriadnych situáciách.
Po ukončení súťaže a vyhlá-
sení výsledkov pohár za prvé
miesto prevzalo družstvo
dobrovoľných hasičov z Podunajských Biskupíc, za ním
skončilo družstvo z Jaroviec
a na treťom mieste skončilo
zmiešané družstvo z Ružinova a Prievozu. Družstvu
DVPZ Petržalka sa nedarilo
podľa jeho predstáv i ambícií
a umiestnilo sa na siedmom
mieste.
Všetci unavení, ale spokojní
sa po vyhlásení výsledkov
rozišli uložiť hasičskú techniku na svoje stanice uvedomujúc si, že takouto súťažou si len
zdokonalili svoju zručnosť,
aby mohli v prípade potreby
naplniť heslo: Ideme tam, odkiaľ iní utekajú.
Text a foto: Ka
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
24. 6. 2011 • 7
Vychutnajte si DELI Malinovú
– osviežujúcu chuť leta
Príchuť, ktorú si zvolili sami spotrebitelia!
Máte chuť na sladké aj v horúcich letných dňoch? Dali by ste si niečo ovocné a osviežujúce? Vychutnajte si letnú novinku - tyčinku DELI Malinová - lahodnú kombináciu sviežej
malinovej náplne s tenkou vrstvou karamelu zaliatou v horkej čokoláde.
Vedeli ste, že v súťaži „Nech je DELI podľa teba“:
• spotrebitelia navrhli celkom 8 629 príchutí
• DELI Malinová získala vo finálovom kole viac ako
tretinu všetkých hlasov
• stránky súťaže navštívilo viac ako 145 000 fanúšikov
DELI Malinová je jedinečná nielen svojou chuťou, ale aj tým, že si ju zvolili sami spotrebitelia. V minuloročnej internetovej súťaži „Nech je DELI podľa teba“ malina uspela v konkurencii viac ako 8 000 navrhnutých príchutí a fanúšikovia ju jednoznačne určili za absolútneho
víťaza! Teraz môžu svoju vytúženú malinovú DELI konečne ochutnať.
DELI Malinová (35 g) – odporúčaná maloobchodná cena 0,35 EUR
V
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Inzercia v PN
tel.: 6383 8640
www.petrzalskenoviny.sk
Tel. 0918 942 355
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
SPOL
ROZVOJ B
DARČEKOVÉ PREDMETY - RATANOVÝ NÁBYTOK
Bratislava, nám. hraničiarov 4/B, tel.: 02/ 62 24 03 14
ANIA
Röntgenova 24, 851 02, Bratislava
tel./ fax: 02/59 35 67 48 (49)
e-mail: [email protected]
web: www.srbbonline.sk
Garážové státia na prenájom v novostavbe na Osuského za 55 €/mesiac
V
M
B
8 • 24. 6. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
D O P R AVA / I N Z E R C I A
Ako je to s koľajami do Petržalky naozaj?
V posledných dňoch sa Petržalkou prehnala ako veterná smršť
poplašná správa, ktorá mala vrátiť myšlienku vybudovania koľajovej dopravy do zabudnutia. Pritom koľajové prepojenie
najväčšej bratislavskej mestskej časti so Starým Mestom a ostatnými kútmi slovenskej metropoly je z dlhodobého hľadiska
strategickým riešením. Oslovili sme preto priamo primátora
Milana Ftáčnika.
Ako to teda v skutočnosti je?
Môžu Petržalčania naozaj
zabudnúť na projekt koľajovej dopravy do našej mestskej časti?
Ľahko sa šíria poplašné
správy o tom, že Petržalku
niekto odsunul nabok z čerpania európskych fondov, že
dostali prednosť lobisti a verejná doprava do Petržalky sa
zase nerieši. Opak je pravdou.
Keď mestské zastupiteľstvo
v marci podporilo projekt
budovania železničnej trate
Predmestie - Filiálka a rozhodlo, že Bratislava sa chce
uchádzať o európske fondy
na budovanie koľajovej trate
Janíkov Dvor – Hlavná stanica, súčasne požiadalo primátora, aby sa v rámci odbornej
diskusie posúdila realizovateľnosť projektu. S otázkou, či je
možné ho dokončiť do konca
programovacieho obdobia
EÚ, to jest do roku 2013 plus
dva roky, teda do roku 2015,
lebo inak bude nutné poskytnuté európske peniaze vrátiť.
Dôležité sú však aj časové že toto pokračovanie preposúvislosti a previazanosť do- jením Filiálky a Petržalky je
pravných systémov...
z finančných dôvodov mož-
Už v apríli sa začala odborná diskusia o projekte
petržalskej koľajovej dopravy
a tiež prepojenia európskych
železničných koridorov TEN-T na úrovni ministerstva
dopravy, Bratislavského samosprávneho kraja a mesta
Bratislavy. Pri rozhodovaní
bola podstatná otázka, ktorý z týchto dvoch projektov
je lepšie pripravený, aby sa
stihol dodržať stanovený
termín a ktorý z nich lepšie prispeje k integrovanej
doprave v bratislavskom
regióne, keďže peniaze sa
poskytujú z Operačného
programu Doprava, prioritná os č. 4 Výstavba infraštruktúry integrovaných
dopravných
systémov.
Všetci zúčastnení vychádzali z toho, že oba projekty sú
potrebné pre úspešné pokračovanie projektu TEN-T-17
prepojenia koridorov s tým,
né až v ďalších programovacích obdobiach. Diskusií
sa zúčastňovali projektanti,
zástupcovia železníc aj spoločnosti METRO a prizvaní
boli aj starostovia Petržalky
a Starého Mesta.
Takže z toho vyplýva, že oba
projekty sa v blízkej budúcností budú realizovať a z európskych financií by sa mal
zafinancovať aj petržalský
projekt?
Áno. Výsledkom rokovaní je dohoda všetkých
troch úrovní - ministerstva,
kraja aj mesta na tom, že
realizovať sa budú obidva
projekty. Ako prvý sa začne
vzhľadom na svoju pripravenosť realizovať projekt trate
Predmestie – Filiálka, ktorý
bude financovaný z peňazí, ktoré sú k dispozícii už
teraz. Projekt Janíkov Dvor
– Hlavná stanica sa začne
realizovať tiež, konkrétne
jeho prvá etapa Šafárikovo
námestie – Bosákova, ktorá
je projekčne pripravená. To
znamená rekonštrukciu Starého mosta a prvé koľajnice
po Bosákovu vybudované
do konca roku 2014 s tým,
že od nového programovacieho obdobia EÚ - od roku
2014 sa bude pokračovať
až po Janíkov Dvor a tiež
na Hlavnú stanicu. Financie
budú z tohto nového obdobia a dovtedy bude musieť
práce na prvej etape financovať mesto s tým, že ich
Európska únia spätne preplatí. V tejto súvislosti však
musím zdôrazniť, že dohodu rezortu, kraja a mesta
musí ešte potvrdiť samotná
Európska únia. Stretnutie
zástupcov Slovenska s euroúradníkmi v Bruseli je naplánované na koniec júna. Ak
bude naša dohoda potvrdená Bruselom, môže sa začať
s prácami.
(sv)
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj,
vedľa redakcie PN)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
NOVINKA!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metódou
70 -100 eur
NECHTOVÝ DESIGN
JAPONSKÁ
MANIKÚRA
+ PEELING - 15 eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Wellness pedikúra
+ lakovanie 21.60 eura
KOZMETIKA
Permanentný make-up
Verejná diskusia o doprave
Tretie kolo verejnej diskusie k
budúcnosti Nosného dopravného systému v slovenskej
metropole, s dôrazom na rozvoj koľajovej dopravy v najväčšej bratislavskej mestskej časti
Petržalke, bude v pondelok
(27. júna ) so začiatkom o 18. h.
Júnová diskusia nadväzuje na
dve jarné podujatia a uskutoční sa v priestoroch Kongresového centra TECHNOPOL
(Kutlíkova 17). Okrem iného
sa na nej zúčastní bratislavský
primátor Milan Ftáčnik, hlavný
dopravný inžinier mesta Tibor
Schlosser a tiež zástupcovia
petržalskej samosprávy, rezor-
tu dopravy, samosprávneho
kraja či spoločnosti METRO
Bratislava.
Počas verejného stretnutia
bude predstavený materiál,
o ktorom rozhodnú mestskí
poslanci na zasadnutí zastupiteľstva 30. júna. Oficiálne
uznesenie bratislavského zastupiteľstva sa stane podkladom pre rokovanie zástupcov
vlády SR v Bruseli o finančnej
podpore rozvoja integrovanej
dopravy na území slovenskej
metropoly. Z európskych fondov by mal byť dopravný projekt financovaný nielen v prebiehajúcom programovacom
období, ale vďaka využitiu
mechanizmu rozpočtového
premostenia aj v novom období 2014 – 2020. Moderované podujatie je otvorené pre
odbornú i laickú verejnosť.
(la)
DOMUS REAL, spol. s r.o.
ako správca bytového
domu Lietavská 11,
851 06 Bratislava
vyhlasuje
výberové konanie
na dodávateľa prác
„ Zateplenie
bytového domu
Lietavská 11,
851 06 Bratislava “.
Cenové ponuky budú predkladané správcovi najneskôr
do 21. 7. 2011 v uzatvorenej
obálke s nápisom výberové konanie „Zateplenie bytového domu
Lietavská 11, 851 06 Bratislava.
Info: Peter Šogor
0908 734 370
Pri permanentnom make-upe
obočia alebo pier
+ masáž pleti ZADARMO
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Ivana mobil: 0907 174 602
Nechty
TURBOSOLÁRIUM
Lenka
mobil: 0907 385 932
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
PÁNSKE STRIHY
Akciová cena
od 24. júna - 3 EURÁ
IVANA mobil: 0907 174 602
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 6. 2011 • 9
D O P R AVA
Ť
A
M
A
L
K
Ú
D
U
B
Ad: DOKEDY NÁS
A PODVÁDZAŤ?m!a skutočne pre-
Petržalke a článok
vážať
Bývam 30 rokov v
rozum? Budeme do
y
ck
ia
dl
se
vý
ra
zd
ekvapil. Kde je
v meste nie je vyri
a
av
pr
do
e
al
y,
av
tisl
rocezpoľných do Bra
estujú? Sedliacky
ic
pr
čo
,
tí
j
le
ďa
ú
slava.
šená! Ako sa dostan
to pripravená Brati
na
ť
by
í
us
m
rv
jp
Vladimír Kosorin
zum hovorí, že na
sabotáž.
o
ak
á
ad
ip
pr
i
m
Prijaté riešenie
Š
tyridsať rokov je pripravený koridor pre Nosný
dopravný systém v Petržalke.
Naša mestská časť vždy zo svojich daní prispievala aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry
v Bratislave. Boli financované
aj rekonštrukcie aj novostavby
električkových tratí v meste.
Len na Petržalku sa akosi nedostávalo. Teraz sme očakávali
solidarnosť, podporu.
Projekt TEN T 17 Paríž Bratislava rieši prepojenie tunelom popod Dunaj. Súčasťou
malo byť aj riešenie nosného
dopravného systému v Bratislave, ale aj v Petržalke na báze
koľajovej dopravy. Takto bolo
podpísané
memorandum,
takto aj zmluva. Riešenie malo
byť, a nie ako sa niektorí dohadovali: či električka, či vlak.
Ale električka a vlak. Túto
koncepciu schválilo mesto aj
mestská časť, podporuje ju aj
EÚ, ktorá projekt spolufinancuje. Na území Petržalky je
spracovaná projektová dokumentácia. Ale už je rozhodnuté, zodpovední sa dohodli.
Výstavba len stanice Bratislava
- Filiálka a napojenie na Bratislava - Predmestie. Ale to
nie je prepojenie koridorov.
Na začiatku roka avizovaný
dosť netradičný projekt tramtrain Janíkov dvor - Hlavná
stanica sa týmto rozhodnutím
stal tiež už len chimérou.
Hodili nás cez palubu
Kde sú teraz vyjadrenia
propagátorov: Však nám EU
vybuduje podzemný dopravný
systém v Petržalke? Tí, ktorí
svojimi vyjadreniami a spochybňovaním brzdili prípravu
električky?
Cestujúcich z regiónu vozíme po železnici na Hlavnú
stanicu a Nové Mesto. Potom
ich budeme voziť aj na Filiálku. A odtiaľ rozvážať MHD.
Cestujúcim je jedno, kde budú
musieť presadať, oni nechcú
presadať. Nová stanica Filiálka
má pre mesto zmysel len pri
spojení tunelom s Petržalkou.
Inak je to len nový cieľ výstupu
s prestupom na MHD. Výstavba električkovej trate v Petržalke, ale len prvého úseku bez
pokračovania, tiež nič nerieši
- len prestupový uzol presunieme zo staromestského Šafárikovho nám. na petržalskú
Bosákovú ul.
Bola tu historická možnosť,
aká sa sotva naskytne. SR ako
mladý štát EÚ dostáva na projekty v plánovacom období
2007 - 2013 až 80 % z rozpočtu.
Je naivné si myslieť, že v plánovacom období 2014 - 2020
dostaneme tiež toľko. Najmä,
keď máme problém podporiť
euroval a pomôcť iným. ,,Staré“ krajiny EÚ (Nemecko, Rakúsko a i.) sú spolufinancované
z EÚ na obdobných projektoch maximálne do výšky 20 %
z rozpočtu.
Takže: Ako bude cestovať
oficiálnych súčasných 120-tisíc
a najbližších ďalších až 30 tisíc
(?) neoficiálnych obyvateľov
Petržalky? A zabudli sme, že
sú schválené projekty na Južné
mesto, Petržalka City a Kapitulské pole? Mosty cez Dunaj
nebudú v roku 2020 stačiť ani
pre Petržalku. Schválením projektu Figeľ – Frešo – Ftáčnik si
Železnice zahoja svoje problémy, ale polovičné riešenia nie
sú riešenia. A Bratislava, a najmä Petržalka, nech sa trápi ďalej. Bola tu reálna možnosť.
Už len bola?
Tomáš Fabor,
poslanec MČ Petržalka,
predseda komisie územného
plánu, výstavby a dopravy
(splnomocnenec primátora
pre dopravné systémy
2007-2010)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Staré Mesto víta
projekt výstavby
mestských vlakov
Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová
privítala politickú zhodu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR,
Bratislavského samosprávneho
kraja a mesta Bratislavy na projekte výstavby Bratislavskej integrovanej dopravy.
„Významným spôsobom sa
tak odbremení nápor osobnej automobilovej dopravy aj
v centre Bratislavy a uvoľní sa
tak neúnosný tlak na parkovacie miesta v Starom Meste,“
povedala starostka Rosová. Parkovacia politika je pre túto mestskú časť pri predimenzovanej
automobilovej doprave dlhodobo veľkým problémom. V projekte sa počíta s vybudovaním
veľkokapacitných záchytných
parkovísk v okrajových častiach
Bratislavy s koľajovým prepojením do mesta.
Starostku Táňu Rosovú tiež
teší fakt, že vzájomnou dohodou neprichádza Bratislava
o príležitosť stať sa súčasťou
medzinárodného železničného
koridoru. „Pre Bratislavčanov
bude určite veľmi atraktívne,
keď sa budú môcť dostať z Bratislavy do Paríža za pár hodín
a v pohodlnom vlaku,“ myslí si
Rosová. Ako pozitívny výsledok
dohody označila aj otvorenú
možnosť spojiť v budúcnosti
podzemným tunelom Petržalku s mestom a presunutie snáh
o vybudovanie električkovej
trate cez Starý most do nového
programovacieho obdobia.
„Otvára sa nám tým možnosť
dočasne využiť Starý most ako
zelený most pre chodcov a cyklistov, po ktorom toľkí občania
túžia,“ vyhlásila starostka Rosová. S takýmto projektom prišli už
dávnejšie architekti z iniciatívy
Mestské zásahy a starostka Rosová vyvinie podľa svojich slov
maximálne úsilie, aby sa stala
táto vízia skutočnosťou.
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
24. 6. 2011 • ročník 17 • číslo 13
www.petrzalskenoviny.sk
10 • 24. 6. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
D O P R AVA
Dohoda troch je prehrou Petržalky
Začiatkom roka primátor M. Ftáčnik predstavil ambiciózny, ale realizovateľný plán na výstavbu električkovej trate
do Petržalky s využitím financovania z eurofondov. Mnohí sa potešili, aj naša Občianska iniciatíva Lepšia doprava
uvítala tento návrh. Mali sme šancu, že po rokoch sľubov
sa konečne začne systémovo riešiť hlavný dopravný
problém tejto mestskej časti, absencia moderného nosného dopravného systému. Dohoda pánov Figeľa, Freša
a Ftáčnika nás preto nepotešila.
Darmo hovoria o troch projektoch, keď sa do roku 2014
budú financovať len dva, na električku eurofondy nebudú.
Jediným pozitívom dohody je budovanie nových železničných zastávok. Ich storočná sieť už neslúži tak, ako by mala,
pre nové sídliská, nemocnice či školy. Lenže železnice ich
mali postaviť už dávno. Na druhej strane nové zastávky predĺžia cestovné časy vlakov.
Všetci traja verejní činitelia na tlačovke niekoľkokrát spomenuli integráciu dopravy. Je však chybou začínať stavbou drahého železničného apendixu. Začať treba od integrácie tarifnej,
aby cestujúci mohli cestovať na jeden lístok, a koordinácie cestovných poriadkov, aby sa jednotlivé druhy dopravy dopĺňali
a nekonkurovali si. Zbytočne budeme ťahať vlaky na železničnú
stanicu Bratislava – Filiálka, keď pre každého, kto musí použiť aj
MHD, bude cesta drahšia, ako keď prestúpi na električku napríklad na železničnej stanici Bratislava - Predmestie. Ani obyvatelia Devínskej Novej Vsi či Vrakune sa nebudú hrnúť do vlakov,
keď si budú musieť na vlaky priplácať. Preto sa treba spýtať J.
Figeľa, P. Freša a M. Ftáčnika, čo bude s neustále sľubovanou
a neustále odkladanou Bratislavskou integrovanou dopravou.
Druhou chybou je, že presmerovanie časti vlakov na železničnú stanicu Bratislava - Filiálka je v skutočnosti dezintegráciou,
lebo kým vo Viedni či v Prahe sa snažia sústrediť čo najviac vlakov do jedného uzla a opúšťať systém viacerých staníc, u nás
budeme postupovať presne naopak. A keď už hovoríme o integrácii, tak treba riešiť napojenie nových železničných zastávok
na MHD.
Dohoda rieši problémy regiónu a po zavedení Bratislavskej
integrovanej dopravy by mohla čiastkovo pomôcť spomínanej
Devínskej a Vrakuni, ale mestu celkovo len málo osoží a Petržalka sa ocitne úplne mimo. Železničná stanica Bratislava - Filiálka
oproti Hlavnej stanici síce len trochu, ale predsa zlepší prístup
od Pezinka a Senca na okraj centra. Pre bratislavskú MHD však
bude mať malý význam; všimnime si, že na tlačovke ani raz nepadol v súvislosti s medzinárodným projektom TEN-T 17 pojem
„nosný systém MHD“ – zdá sa, že sa už o tejto funkcii, dodatočne implantovanej do projektu prepojenia európskych koridorov, neuvažuje.
Petržalke z projektov financovaných do roku 2014 nepomôže
nič. Ani trať, ani zastávky (prečo by sa aj budovali, keď Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., počnúc dňom 1. mája t. r. odrezala Petržalku od zvyšku Slovenska), ani parkoviská. Električka
po Bosákovu sa vraj má budovať - ale za čo? Mestská kasa je vydrancovaná a dlhy sú na hrane nútenej správy, takže kde mesto
vezme tých potrebných 80 mil. €? A čo bude ďalej? Bude výstavba TEN-T 17 pokračovať do Petržalky? Podľa vyjadrenia ministra J. Figeľa je to „otvorenou otázkou“. Alebo električka do Janíkovho dvora? Uvedomme si, že v budúcom plánovacom
období bude Slovensko dostávať podstatne nižšie percento
príspevkov ako dnes a väčšinu bude musieť financovať štát či
mesto. Odsunutie financovania električky na ďalšie obdobie
môže jej výstavbu pochovať. Petržalka tak zrejme nebude mať
ani drahú železničnú trať TEN-T 17, ani električku. Zostanú jej len
autobusy trčiace v zápchach. Preto sa domnievame, že „dohoda“ je prehrou pre Bratislavu a zvlášť pre Petržalku.
Ing. Martin Fundárek,
Občianska iniciatíva Lepšia doprava
Nechceme len kúsok mosta
S prekvapujúcou informáciou z tlačovky spred dvoch týždňov, že električka v Petržalke v roku 2015 nebude, sme sa
obrátili na hlavného dopravného inžiniera mestského Magistrátu Tibora Schlossera, ktorý sa ako expert na systém
Bratislavskej integrovanej dopravy zúčastňoval na verejných
diskusiách s obyvateľmi Petržalky a zasadzoval sa za projekt
električky, resp. tram-trainu na pravom brehu Dunaja.
Ako hodnotíte rozhodnutie
ministra dopravy, predsedu BSK a bratislavského
primátora, aby sa hlavnou
investíciou z prostriedkov
EÚ vo výške 500 mil. € stala obnova železničnej trate
Bratislava Predmestie Bratislava Filiálka a po nej
zahustenie železničných zastávok, rekonštrukcia existujúcich staníc a vybudovanie nových zastávok? Až
na poslednom mieste je projekt rekonštrukcie Starého
mosta a vybudovanie krátkeho úseku trate po zastávku na Bosákovej ul. na petržalskej strane. Petržalka
sa tak svojimi akútnymi dopravnými problémami a ich
riešením - vybudovanie trvalej koľajovej trate s duálnym rozchodom na prevádzkovom úseku Janíkov dvor
- Šafárikovo nám. dostala
„na vedľajšiu koľaj“. Petržalský projekt je presunutý
na ďalšie obdobie s neistými
finančnými prostriedkami
a zároveň s istotou, že domáce zdroje na tento projekt
určite nebudú. Čo to bude
znamenať dopravne-dynamicky i staticky a prepravne
cez Dunaj pre Petržalku pri
schválených výstavbách Južného mesta, Slnečníc, Kapitulských polí, Petržalka City
a rodinnej výstavbe v Rusovciach, Jarovciach a Čunove?
Stretnutia ministra dopravy, predsedu samosprávneho kraja a nášho primátora
prebiehali počas posledných
dvoch mesiacov súčasne aj
s expertnou skupinou a ich
prezentovaný výsledok hodnotím pozitívne. Po dlhej
dobe ide o jednotné stanovisko rôznej úrovne verejnej
správy, ako aj politického
smerovania. Navyše si dovolím podotknúť, že pri diskusii sa vždy presadzovali
odborné riešenia a nikdy
nezazneli „politické priority“.
Bratislavčania a špeciálne Petržalčania, si myslím, získajú
po dlhých rokoch konečne
začiatok realizácie a aj prevádzku budúceho komplexného riešenia integrovanej
koľajovej dopravy. Vo výhľade
sa Bratislava nevyhne podpovrchovému riešeniu verejnej
dopravy, ktorá svojou segregáciou dokáže prepraviť vysoký objem cestujúcich, pri
dodržaní kvality prepravy
a obsluhy územia. Toto je
reprezentované severo-južným prepojením mesta v trase, ktorú každý Bratislavčan
už pozná. Mesto ho nikdy
nezavrhlo, aj keď niektoré
vyjadrenia z druhej strany
odborníkov „pretláčali“ tento názor obyvateľom mesta.
Či v skutočnosti bude jeho
výsledné trasovanie také,
ako ho predkladá súčasný
stav projektovej dokumentácie, je predčasné deklarovať.
Musíme však povedať, že
Bratislava trpí veľkým problémom dynamickej dopravy
na vstupoch mesta a súčasne
aj medzi Petržalkou a Bratislavou, kde sa každodenný
„boj“ odohráva na mostoch.
Kapacita všetkých vstupov
do mesta od Pezinka, Senca
a Šamorína dosiahla v dopravných špičkách stupeň
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 6. 2011 • 11
jekt“ toto nemá, pretože v minulosti sa počítalo nanajvýš
s realizáciou úseku Šafárikovo
nám. - Bosákova. Táto časť je
pripravená taktiež v úrovni
dokumentácie na stavebné
povolenie. Pri rokovaniach sa
však dohodlo, že Bratislava
bude pravdepodobným prijímateľom projektu v trase
Hlavná stanica - Janíkov dvor.
Myslíte si, že to nie je pridaná
hodnota? S týmto sa v minulosti na úrovni mesta nikdy
neuvažovalo. Ak bude táto
trasa odsúhlasená, začne sa
projektovať finálne riešenie
vedenia celej trasy, pretože
aj projektová dokumentácia
bude nakoniec prefinancovaná z Operačného programu
Doprava.
saturácie. Vieme, že tento stav
kolapsu máme aj na každom
moste priamo v Bratislave.
Netvrdil by som však, že „petržalský projekt je presunutý
na ďalšie obdobie s neistými
finančnými prostriedkami“.
Stavba Šafárikovo nám. - Bosákova sa začne realizovať
v tomto finančnom programovacom období a uhradí
sa z ďalšieho obdobia 2014 2020. Ak budeme mať 1. etapu so Starým mostom hotovú, tak je tu možnosť dostať
peniaze ihneď v januári 2014.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa
určite zaručí mestu, pretože
ide o budovanie komplexného projektu Integrovanej
koľajovej dopravy na území
mesta a jeho aglomerácie.
Musíme si aj uvedomiť, že
projekt, ktorý môže získať
mesto Bratislava, sa týka celého úseku od Janíkovho dvora po Hlavnú stanicu.
Čo to znamená finančne,
najmä však s istotou peňazí, že sa tak naozaj aj stane?
Slovensko v novom programovacom období bude EÚ
viac finančných prostriedkov
poskytovať, ako od nej prijímať. Taký je údel členských
krajín, ktoré nie sú nováčikmi únie.
Pôvodne sa uvažovalo len
so 40 mil. € na časť Starého
mosta. Komunikácia s ministerstvom dopravy od decembra minulého roku bola
v ponuke, či mesto má rele-
vantný projekt na integrovanú
koľajové dopravu. Túto sme
predložili a predkladali sme
argumenty na jeho realizáciu.
Preto sme ho predkladali aj
občanom, aby vedeli, do čoho
sa mesto púšťa vo veľkosti
projektu a ďalších súvislostí
rozvoja. Začali sme hovoriť,
že nejde o bodové riešenie
(Starý most), ale o sieťové riešenie na území mesta. Predložili sme, že nechceme len
kúsok Starého mosta, ale ide
tu o skutočne o komplexné
riešenie. Súčasťou sú aj terminály na sieti železničných
tratí v meste. Začali sme argumentovať dvojsystémovým
vozidlom tram-train. Už vtedy sme hovorili o zložitosti
Integrovanej koľajovej dopravy a žiadali sme ako zmysluplnú trasu od Hlavnej stanice
až za hranice SR do Maďarska
cez Petržalku. Táto trasa nie je
náhodná, pretože pokrýva požiadavky Bruselu aj o cezhraničnú prepravu v rámci integrovanej koľajovej dopravy.
Taktiež nesmieme zabúdať, že
ak sa už začne s realizáciou,
bude to kontinuálna činnosť
cez dve finančné programovacie obdobia a cieľ máme
stále, sprevádzkovať celú trasu do konca r. 2015.
V diskusiách s občanmi odznelo - aj zo strany magistrátu, ale aj mestskej firmy
METRO, a. s., že projekt
električky, resp. tram-trainu je pripravený tak, aby sa
v krátkom čase začalo s vý-
stavbou trate zo staromestského Šafárikovho námestia
až do petržalského Janíkovho dvora. Dokonca sa dával,
pokiaľ ide o stav jeho prípravy, na roveň prípravy medzinárodného projektu TEN – T
17 na ľavom brehu Dunaja.
Na tlačovke však odznelo, že
najlepšie je pripravený práve
on, „tenťácky“. Čo sa zrazu
zmenilo na petržalskom? Už
nebol tak dobre pripravený?
Podľa Stavebného zákona je
projekt úseku železničnej stanice Bratislava Predmestie –
Bratislava Filiálka pripravený
vo výslednom riešení dokumentácie na stavebné povolenie, ako aj pre dokumentáciu
na realizáciu. „Petržalský pro-
Čo bude znamenať nával
cestujúcich z vidieka do centra Bratislavy - Filiálka, ak
sa v priebehu niekoľkých hodín táto časť mesta zahustí
desaťtisícami cestujúcich,
ktorí sa budú musieť presunúť do iných častí Bratislavy
za prácou? Domnievate sa,
že tí, ktorí sa dnes dopravujú
autami, zmenia zrazu svoje
dopravné správanie a pôjdu
pešo na stanicu v Dunajskej
Strede či Malackách, aby sa
tlačili vo vlakoch na trasách
do Bratislavy a v nej vystúpili na „filiálke“, odtiaľ pokračovali iným druhom dopravy
- električkou, autobusom,
trolejbusom, čím svoju individuálnu, ale v skutočnosti
kombinovanú
hromadnú
prepravu z domu na pracovisko si časovo predĺžia 2- až
3- krát?
Vytvoriť podmienky na udržateľnú dopravu a prijateľnú
dostupnosť nie je jednoduché.
Podľa ŽSSK sa predpokladá
v špičkovom období medzi 6.
a 9. hodinou dopraviť na stanicu STRED (nový názov pre
Filiálku) 12-tisíc cestujúcich.
Verejný sektor v rámci riadenia mobility musí vytvoriť dostatočnú ponuku, aby sa dopyt
v individuálnej doprave mohol
znížiť. Tu vznikne spolupráca
medzi BSK a mestom Bratislava. Kým to nebude, môžeme len nepodložene uvažovať
o tom, o čom je otázka. Kvalita obslužnosti je aj o nových
dopravných
prostriedkoch,
o kultúre na zastávkach a staniciach a ich zázemí v obciach
mimo Bratislavy - parkoviskách pre autá, ako aj bicykle.
Taktiež vybavenosť mestských
zastávok a staníc musí poskytovať dostatočné služby, aby
cestujúci pochopil, že aj keď
stratí 5 - 10 minút využívaním verejnej dopravy spolu
s pešou dostupnosťou alebo
prípadným ďalším prestupom
na MHD do jeho cieľa aktivít,
je to vždy výhodnejšie, ako stáť
v kolónach so svojím autom
40 minút či hodinu a v cieli
blúdiť po uliciach, aby si našiel
miesto na zaparkovanie.
Dopyt a ponuku nemôžeme
chápať len jednoducho a účelovo využívaním jedného druhu dopravného prostriedku.
V rámci inštitucionálnych
zmien v organizácii a riadení
celej dopravy na území mesta
Bratislavy bude mať asi vplyv
aj stanovenie ceny parkovania na verejnom priestore
(uličnej sieti, parkoviskách)
tak, aby zvýhodňovalo cenu
cestovného verejnou dopravou. V deľbe prepravnej práce
treba zohľadňovať mobilitu
komplexne. Mesto Bratislava
s vysokou pravdepodobnosťou
bude musieť pristúpiť k strategickému spoplatneniu deľby
prepravnej práce tak, aby zabezpečilo dostatočnú mobilitu a dostupnosť. K tomu však
nebude potrebná len súhra
mestských poslancov, ale určite aj poslancov „pracujúcich“
v Národnej rade SR.
Rudolf Gallo
Foto: archív PN
12 • 24. 6. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Úspešná
PENALTA
V rámci podujatí Dni Petržalky uplynulý piatok
vyvrcholila celomesačná
futbalová súťaž žiakov
petržalských škôl Penalta
a miniPenalta. Na tejto
súťaži sa na futbalovom
ihrisku ZŠ Budatínska
stretlo postupne 26 družstiev v dvoch vekových
kategóriach do 12 a do 15
rokov. Odohrali spolu 52
zápasov.
Vo finále miniPenalta sa
17. júna stretlo družstvo
zo ZŠ Pankúchova 4
s hráčmi zo ZŠ Dudova 2.
Najlepšie sa darilo chlapcom z Pankúchovej, keď
vyhrali pomerom 3:1.
V hlavnej súťaži Penalta
sa proti sebe na trávnik
postavili žiaci z Gymnázia
na Pankúchovej 6 a žiaci
zo ZŠ na Dudovej ulici.
Zvíťazilo družstvo z gymnázia, čím nielen obhájilo
minuloročné prvenstvo,
ale po tretíkrát za sebou
vybojovalo pohár víťaza,
a ten tak definitívne skončil vo vitríne trofejí školy.
„Verím, že nám rastie
nová futbalová generácia
a my ju v mestskej časti
chceme podľa svojich
možností podporovať,“
povedal po súťaži s bohatou tradíciou starosta
Petržalky Vladimír Bajan.
Na budúci rok, pri príležitosti dvadsiatehopiateho
výročia súťaže PENALTA,
venuje starosta Petržalky
nový putovný pohár pre
víťaza tejto tradičnej petržalskej futbalovej súťaže.
(ms)
Na Jungmannovej
zakvitnú japonské čerešne
Jungmannova bola dlhé roky zanedbaná
a to i napriek tomu, že ide o dispozične zaujímavú lokalitu.
V
ďaka spolupráci mestskej
časti, telekomunikačnej
spoločnosti, no najmä záujmu
tamojších obyvateľov sa situácia mení. Pribudli nové stromy
a po čase by sa mali osadiť aj lavičky, ktoré tu citeľne chýbajú.
Výsadbou stromov sa zavŕšila súťaž Zeleň pre mesto,
ktorú vyhlásila spoločnosť
Orange Slovensko. Ich zákazníci mohli prostredníctvom
aktivácie elektronickej faktúry,
sadby sa okrem neho zúčastnil
aj starosta Petržalky Vladimír
Bajan, poslanci miestneho zastupiteľstva, pracovníci MÚ,
ale aj speváci Samo Tomeček
a Marián Greksa, ktorým asistovali piataci zo ZŠ Černyševského.
„Pevne verím, že stromy, ktoré sa tu zasadili, budú mať aj
za desať, pätnásť rokov funkciu
zelene. Máme tu naozaj veľa
panelákov, dúfam, že tie sa
stavať už nebudú a v Petržalke
budú pribúdať len zelené stromy,“ poznamenal Marián Greksa. Na otázku, či prišiel akciu
podporiť ako mestský poslanec
alebo ako známy hudobník,
odpovedal, že v prvom rade
PETRŽALSKÉ NOVINY
ako Petržalčan, ktorý tu žije už
od roku 1982 a pamätá na časy,
keď na sídlisku boli stromy
vzácnosťou. Jeho mladší kolega
z hudobnej brandže sa petržalskou adresou rovnako netají:
„Som rád, že sa to v poslednom
čase hýbe k lepšiemu. Aj tu
v Petržalke máme pekné časti,
treba však robiť viac, aby sme
sa vyrovnali západným mestám, kde sú veľké parky bežné
i v centre. Samozrejme, je príjemné zúčastniť sa na takomto
podujatí, o to viac, že raz sa
sem prídem pozrieť a budem
si môcť povedať, k tomuto som
prispel aj ja,“ dodal s úsmevom
Samo Tomeček.
LD
či odovzdania starého mobilu
v predajniach na celom Slovensku zbierať body. Nevíťazili však jednotlivci, ale celé
lokality, jednou z nich sa stala
i Petržalka. „Som rád, že som
dnes mohol osobne priložiť
ruku k dielu a byť svedkom
toho, ako v tejto mestskej časti vyrástol nový kúsok prírody,“ uviedol Vladislav Kupka,
riaditeľ úseku služieb zákazníkom Orange Slovensko.Vý-
Dobrovoľníci pomohli škôlkárom i seniorom
D
ruhý júnový víkend Bratislava opeknela. Deň firemného dobrovoľníctva zorganizovala Nadácia Pontis už po piatykrát. V Petržalke sa podarilo
zrealizovať 15 z plánovaných
osemnástich aktivít, na ktorých
sa podieľalo 270 zamestnancov spoločností. Vďaka nim sú
areály škôlok veselšie, Soví les
čistejší a prekážky v skateparku
majú nový náter. Rušno bolo
i v niektorých základných školách, v Detskom domove Studienka, či v DSS Kampino.
Skvalitniť prostredie najmladších Petržalčanov sa podarilo v škôlkach na Pifflovej,
Lachovej, Strečnianskej, Haanovej i Gessayovej. „Zapájame
sa už štvrtý rok. Okrem práce,
ktorú zväčša robíme v kanceláriach, tak môžeme urobiť
čosi pre komunitu mesta, kde
pôsobíme,“ prezradil Anton
Molnár zo spoločnosti Slovnaft, ktorý spolu s kolegami
čistil a maľoval plot na Gessayovej. Riaditeľka MŠ Oľga
Ferenčíková neskrývala spokojnosť nad ich rozhodnutím.
„Tento plot nebol natretý minimálne 20 rokov. Sme veľmi
radi, že začali. Je to inšpiratívne aj pre rodičov. Už sa ma
pýtali, kedy môžu prísť pomôcť aj oni.“
V DSS Kampino sa upravila záhrada, v ktorej svoj voľný
čas trávia mentálne postihnutí
klienti. Detský domov Studienka uvítal pomoc pri triedení
šatstva a rozoberaní starých
kovových postieľok. Aj v sklade solidarity na Jasovskej sa
maľovalo a upratovalo. V klube
Kaspian mali aktivity hneď dve.
Vymieňali linoleum v klubovni
a maľovali prekážky v skateparku. Porozumieť internetu,
vyhľadať informácie, autobusové i vlakové spojenia, odosielať
maily a komunikovať s blízkymi, aj to vysvetľoval petržalským seniorom Ivan Lištinský
z ČSOB. V klube na Osuského
sa chceli naučiť najmä komunikovať s blízkymi. Tridsaťročný
Petržalčan im preto rád pomohol vytvoriť mailové kontá.
Okrem zamestnancov firiem
sme v pracovnom nasadení zastihli i veľvyslankyňu Nórske-
ho kráľovstva Trine Skymoen.
V Základnej škole Nobelovo
námestie maľovala záhradné
lavice, kreslila hry na chodník
a pomáhala aj pri sadení čerešní. Na projekte participovala
aj mestská časť Petržalka. „Je
podstatné, že dobrovoľníctvo
nie je o fyzickej robote, ale
skôr o tom, mať pocit, že niekomu pomôžem. Verím, že
takýchto aktivít zorganizujeme
viac. Potenciál vidím napríklad
v študentských brigádach. Zaujímavá spolupráca sa črtá
s Košickým samosprávnym
krajom v možnosti výmenných
pobytov stredoškolákov. So
županom košického kraja sme
sa dohodli, že počas leta pripravíme aktivity pre študentov
stredných škôl. Naši žiaci by
zas navštívili Košice,“ povedal
starosta Petržalky Vladimír
Bajan
(ld), Foto: Lucia Drevická
PETRŽALSKÉ NOVINY
V športovej hale na Znievskej
ulici sa konalo ďalšie kolo
športových súťaží pre malých
školákov – Petržalka v pohybe. Obľúbená akcia pritiahla
do telocvične deti z deviatich základných škôl.
P
redstavili sa v štyroch
športových disciplínach
a na záver sa konal turnaj vo
vybíjanej.
Súťažili desaťčlenné družstvá
zložené z prvákov a druhákov.
Petržalka bola opäť
Každé družstvo malo svojho
veľkého kapitána. Na akcii sa
totiž zúčastnili úspešní juniorskí basketbalisti – vicemajstri
Slovenska vo svojej kategórii,
hráči basketbalového klubu
Róbert Schnurmacher
BSC Bratislava. Tí viedli do bojov svoje družstvá, sem-tam
pomohli radou, podali pomocnú ruku. Prišli tak odovzdať
imaginárnu štafetu nastupujúcej generácii športovcov.
Súťaž školských časopisov usporadúva mestská časť už pätnásť rokov.
Pre žiacke redakcie je to príležitosť vypočuť si konštruktívnu kritiku
a posunúť kvalitu tvorby ďalej.
úto možnosť využilo 50
detí a učiteľov. Úloha vyhodnotiť najlepšie časopisy
pripadla na skúsených novinárov Jaroslava Hocheľa a Ľudku
Grodovskú.
Pri upozorňovaní na nedostatky sa občas ozvali nesúhlasné šumy, no väčšina detí
si kritiku vypočula so záujmom. Našli sa aj také, ktoré
po vyhlásení výsledkov zašli
za porotcami a osobne sa
porozprávali o slabších stránkach svojich časopisov. Medzi
nimi bola aj redakcia Lachovín, časopisu Základnej školy
Lachova. Monika Bartošová
z 8. A považuje školskú tlač
za dôležitý nástroj informovania o akciách či aktuálnom
dianí. „Dnešné podujatie nám
dalo veľa, dozvedeli sme sa, čo
Deti bojovali naozaj naplno a ukázali svoje veľké
športové srdcia. A keď náhodou niečo nevyšlo celkom
podľa predstáv, prišli na rad
podporné slová pani učiteľky
alebo pána učiteľa: „To nič,
nabudúce to zvládneš ešte
lepšie.“ A presne o toto pri
Petržalke v pohybe ide. Akcia má za cieľ pritiahnuť deti
k pravidelnému športovaniu
a aktívnemu tráveniu voľného
času. V sobotu na Znievskej
nebol nikto porazený. Deti
si po náročných športových
výkonoch prevzali zaslúženú
odmenu – sladké odmeny
a tiež medailu.
Na akcii sa zúčastnili deti
zo ZŠ: Gessayova, Holíčska,
Lachova, Nobelovo námestie,
Prokofievova, Dudova, Beňadická, Pankúchova a Rusovce.
v pohybe
Školské časopisy na školu často zabúdajú
T
24. 6. 2011 •13
DNI PETRŽALKY
by sa dalo zmeniť a vylepšiť,
napríklad že nemáme číslovať
otázky v rozhovore, ako lepšie
pracovať s nadpismi či s voľným priestorom, ktorý nám
na stránke ostane. Na druhej
strane pán Hocheľ vyzdvihol obsahovú stránku našich
článkov, ktorá je zameraná
na dianie školy.“
Deti sa často dopúšťajú
chýb pri zalamovaní textu, Jaro Hocheľ poukázal aj
na prácu s fotkami, previnenia oproti gramatike či to, že
školské časopisy nedostatočne reflektujú život v laviciach.
Na najzávažnejší prehrešok
však upozornila Ľudka Grodovská, v niektorých časopisoch sa objavili články stiahnuté z internetu, namiesto
skutočného autora bolo pod
nimi uvedené meno žiaka.
Takéto správanie nie je len
nekorektné, v novinárskom
svete by mohlo stáť plagiátora
miesto či súdnu žalobu za porušenie autorských práv.
Spomedzi základných škôl
sa najlepšie umiestnil časopis
STOPA (ZŠ Nobelovo námestie), ako druhý najlepší
ohodnotili porotcovia DUDOVÁČIK, ktorý pripravujú deti
zo ZŠ Dudova, tretie miesto
si vyslúžili žiaci z Budatínskej s časopisom LEUŠKO.
Uznanie za svoju prácu, však
získali všetky redakcie, ktoré
sa do súťaže zapojili. Čestné
tituly si prevzali deti zo základných škôl Dudova (Dudoviny),
Lachova (Lachoviny), Holíčska
(Školoviny) a Bajkalská (Mravenisko).
V kategórii stredných škôl
porota udelila prvé miesto
časopisu Kyslík študentov
Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej. Časopis
Spojenej školy pre TP Mokrohajská MOKY 3 získal druhé
miesto. Študenti SOŠ Farského sa umiestnili na treťom
mieste s časopisom DÚHA.
Porotcov pozitívne prekvapil
aj ďalší časopis z tejto školy,
samostatne ho vydáva trieda
pod názvom KČ REVUE.
O svoje pocity krátko po preberaní ocenenia za prvé miesto
sa s nami podelila šiestačka
Barbara Majdáková, z redakcie
časopisu STOPA: „Je to veľmi
príjemné, máme lepší pocit
a väčšiu chuť do práce. Zobrali sme si však aj ponaučenie,
nemáme to preháňať s textami a čerpať viac zo školských
fotiek. Rada by som touto
cestou poďakovala našej pani
učiteľke Lučkaničovej, ktorá je
veľmi dobrá a vie náš redakčný kolektív podržať.“
Lucia Drevická
Fanatici pokorili
Diablov
Na futbalovom turnaji
O pohár starostu Petržalky, ktorý zorganizovala Engerau street soccer
league (ESSL) zabojovalo
šesť mužstiev. V skupine
A sa stretli Belasí Fanatici, Hrobári a All in. V skupine B FC Lokomotiv
Dvory, S.A.A. Pressburg
a Diabli. „Na turnaji panuje priateľská atmosféra, chlapci sú nabudení
na futbal. Hlavné motto
je zahrať si, zabaviť sa
a vybudovať priateľskú
komunitu,“ komentoval
náladu počas turnaja jeden zo zakladateľov ligy,
Róbert Vizváry.
Myšlienka založiť Petržalskú pouličnú ligu
vznikla v roku 2008. Pri
jej zrode stála skupina
mladých chalanov, ktorých spájalo nadšenie
pre futbal. Postupne
sa pridávali ďalší hráči
a dnes je do nej zapojených už 17 mužstiev.
Zápasy prebiehajú každý víkend na štyroch
verejných ihriskách (tri
s umelým povrchom).
Aj keď je primárne určená mladým, radi privítajú všetkých milovníkov
kopačiek, ktorí sa neboja konfrontovať s konkurenciou.
Turnaj O pohár starostu Petržalky sa konal
na ihrisku na Farského
ulici. Tretie miesto obsadili S. A. A. Pressburg,
ktorí nekompromisne
zdolali Hrobárov 7:2.
Vo finále sa stretli mužstvá Belasých Fanatikov
a Diablov, napätú atmosféru si diváci vychutnali
až do poslednej sekundy zápasu. Fanatici napokon pokorili súpera
o jeden gól. Z víťazného
pohára sa tešili vďaka
výsledku 6:5.
Bližie informácie o petržalskej futbalovej lige sa
dozviete na stránke
www.essl.sk
LD
14 • 24. 6. 2011
K O N TA K T
PETRŽALSKÉ NOVINY
Kto má spraviť poriadok?
Chcel by som sa informovať, čo sa dá
robiť v situácii, ktorá nastala na Hálovej
ulici okolo kontajnerového stojiska
oproti potravinám Albert.
Konečne sú prepojené
V minulom čísle Petržalských novín sme omylom uviedli
Juraja Jánoša ako autora článku, ktorý sme dostali z MÚ k téme
parkoviska na Tupolevovej. Pánovi Jánošovi sa ospravedlňujeme
a jeho názor prinášame teraz.
P
redchádzajúca petržalská
miestna samospráva zrušila
plochu klziska na Tupolevovej
ulici a vytvorila namiesto neho
parkovisko. Na takto vzniknutú
parkovaciu plochu začali jazdiť
autá priamo cez chodníky pomedzi obytné domy Tupolevova 15 a 17. Pôvodný priechod
pre chodcov je navyše miestom vjazdu áut na takto umelo
vytvorenú komunikáciu. Čiže
autá na Tupolevovej jazdia ešte
aj dnes cez priechod a chodník.
Celý projekt bol šitý horúcou
ihlou a zodpovední funkcionári nemali potrebu navrhovaný
projekt konzultovať s obyvateľmi. Autá dodnes ohrozujú peších, mamičky s kočíkmi, deti!
Polícia na chodník paradoxne
povolila umiestnenie rôznych
dopravných značiek, medzi
inými aj Pozor deti! a maximálna rýchlosť 10 km/h.
Na nebezpečenstvá a možné
vzniky kolíznych situácií sme
upozorňovali miestnu samosprávu listami aj petíciou. Navrhovali sme logickejšie a bezpečnejšie riešenie prepojením
existujúceho susedného parkoviska (Jiráskova) s novovzniknutým. Samospráva však mala
na naše podnety vždy poruke
výhovorky a riešenie s úspechom presúvala do nekonečna.
Celý nelogický projekt s osadením zvislých a vodorovných
dopravných značiek stál daňových poplatníkov 6 300 eur.
Ľady sa konečne pohli po komunálnych voľbách, keď sme
oslovili staronového starostu
pána Bajana. Po obhliadke a naštudovaní súvisiacej korešpondencie a v súlade aj s našimi návrhmi prisľúbil nápravu. Slovo
dodržal. Pred pár týždňami bol
vybudovaný prejazd z parkoviska na Jiráskovej na parkovisko
Tupolevova, čím zaniká potreba príjazdu po chodníku pomedzi bytové domy Tupolevova 17 a 19. Ostáva už len uviesť
plochu do pôvodného stavu
uzatvorením príjazdu na parkovisko zo strany od bývalej
predajne kobercov na Tupolevovej 20, odstránením dopravného značenia a zamedzením
vjazdu na chodníky vertikálnymi zábranami. Navrhovali sme
aj ďalšie úpravy, uvidíme, čo
z toho sa podarí.
Navrhované úpravy okolia
Tupolevova 15, 17, 19, 20:
Krok 1 – Revitalizácia trávnika,
zničeného zlým rozhodnutím
zriadenia parkoviska. Jasné, že
to spôsobili vodiči, ale dalo sa
tomu predísť dokončením rozsahu verikálnych zábran.
Krok 2 – Zrušiť vertikálne zábrany v celom rozsahu (17 ks)
na ploche (parkovisku) pred
bývalou predajňou kobercov
a použiť ich na zamedzenie
vjazdu do úsekov, ktoré uvediem v ďalších bodoch.
Krok 3 – Opraviť nebezpečné výtlky na ploche zmienenej
v kroku 2 a vyznačiť parkovisko
vodorovným dopravným značením.
Krok 4 – Opraviť nájazd z hlavnej cesty, (pokračovanie prechodu od predajne Lidl). Tu by
stálo za úvahu požiadať o čiastočné financovanie predajňu
farieb, ktorej klientela i zásobovanie tento nájazd využíva.
Poznámka: Prípadne preložiť
nájazd na miesto, ktoré pôvodne vybudovali trhovníci v čase,
keď na ploche stáli stánky.
Krok 5 – Pôvodnú vertikálnu
zábranu (kolíky) použiť na zamedzenie vjazdu do obytnej
zóny a do priestoru parkoviska - bývaleho klziska. Prieluku
medzi domami Tupolevova 15
a 17 uzavrieť vertikálnymi zábranami v časti tesne pred zjazdom do prieluky.
Poznámka: Prípadne nechať
prieluku zo strany od hlavnej
cesty z dôvodu získania parkovacích miest priamo v prieluke
otvorený s tým, že v tom prípade je potrebné zamedziť vjazdu
na chodníky osadením kolíkov
do stredu vjazdu na chodníky,
pozdĺž obytných domov Tupolevova 15 a 17 z vnútornej strany sídliska.
Krok 6 – Vrátiť pôvodnú vertikálnu zábranu (2 ks kolíky)
na úroveň, kde je v súčasnosti
umiestnená dopravná značka
STOP.
Krok 7
Osadiť vertikálnu zábranu
(2 ks kolíky) na úroveň vjazdu
(v mieste, kde bola pôvodne
brána) na parkovisko, bývalé
klzisko.
Juraj Jánoš
Z komplexu na Hálovej 5 sa sťahovala firma 7Days
(predajňa textilu). Po ich odchode zostal okolo kontajnerov neuveriteľný neporiadok a zdá sa, že sa preň už
nehodlajú vrátiť. Medzi vyhodenými vecami je veľa ich
firemných dokumentov, reklám s ich značkou atď. V Petržalke má táto firma ešte jednu prevádzku na Lachovej
(rovno oproti polícii na Nám. hraničiarov).
Milan Péter
Odpovedali nám z MÚ:
Dňa 27. 5. 2011 bol z MÚ Petržalka odoslaný podnet
na Obvodný úrad ŽP vo veci znečistenia kontajnerového
stanoviska na Hálovej ul.5. Následne mestská časť Petržalka komunikovala s Obvodným úradom ŽP, ktorý zvolal
ústne pojednávanie v tejto veci na 21. 6. 2011.
Medzitým však neporiadok zmizol, zatiaľ nevieme, kto
odpad odpratal. Pojednávanie 21 .6. 2011 na OÚŽP platí,
tam sa pravdepodobne dozvieme, či to odpratala firma
7Days alebo niekto iný.
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 6. 2011 • 15
INZERCIA
CK ČEBUS a Národné divadlo Brno
vás pozývajú do talianskej Verony
na operné predstavenie v antickej Aréne:
Giuseppe Verdi
NABUCCO
(fakultatívne aj Charles Gounod – Rómeo a Júlia)
Termín: 20. – 22. augusta
Cena: 5900 Kč (možnosť zaplatiť v eurách podľa aktuálneho kurzu)
1. deň: Odchod z Bratislavy smer Viedeň a ďalej po diaľnici A2
smer Graz, Klagenfurt, Villach (cestou dlhšia zastávka v motoreste
– priestor na obed), ďalej smer Udine – Benátky. V neskorých popoludňajších hodinách príchod do hotela blízko mesta Vicenza,
ubytovanie, čas na krátky odpočinok, občerstvenie. Večer odchod
autobusom do antickej arény vo Verone na predstavenie Rómeo
a Júlia (nie je v cene zájazdu, možno si doobjednať), ostatní večerná prehliadky Vicenzy (o 22.00 h návrat do hotela – autobus odíde
do Verony pre návštevníkov operného predstavenia.
2. deň: Po raňajkách v hoteli odchod k jazeru Lago di Garda –
tam je program na celé dopoludnie vrátane priestoru na obed.
Možnosti programu: plavba loďou okolo poloostrova Sirmione, prehliadka hradu a mestečka, využitie sírnych termálnych
kúpeľov, kúpanie v jazere. Popoludní návrat do hotela, večer
odchod na operné predstavenie Verdiho Nabucca v Aréne (je
v cene zájazdu)
3. deň: Po raňajkách odchod – cestou zastávka s krátkou prehliadkou mestečka Udine, ďalej smer Villach, pri jazere Worthersee
priestor na obed, vo večerných hodinách príchod do Bratislavy.
Cena zahŕňa: dopravu luxusným autokarom s WC, klimatizáciou a minibarom, 2x ubytovanie v hoteli **** s raňajkami v dvojposteľových izbách, vstupenku na predstvenie Nabucco,
služby sprievodcu, poistenie CK proti úpadku.
Kontakt: petrzalskenoviny do 8. 7. 2011
MIRAN
Ponúkame ČERSTVÉ
Bravčové mäso – krajina pôvodu Slovensko
v pre
s
e
n
d
d
o
daji
Hovädzie mäso z mladých býkov – krajina pôvodu Slovensko
Jahňacie mäso – krajina pôvodu Slovensko
Teľacie mäso – krajina pôvodu Rakúsko
Bravč. šunka zlatá guľatá .............................4,30 €
Bravčová šunka ...............................................5,30 €
Pražská šunka originál ..................................7,30 €
Kuracie prsia chladené .................................5,60 €
Kuracie zadné štvrte ......................................2,10 €
Morčacie prsia .................................................6,99 €
Šunková saláma ..............................................3,30 €
Vinohradnícky nárez ......................................3,30 €
AKCIA:
AKCIA
Bravčové rebro .............................. 2,75 €
Údené lahôdkové rebro ............... 2,75 €
Oravská slanina ............................. 3,65 €
Kvalita za rozumnú cenu
Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16
www.miran.sk
16 • 24. 6. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Bunker
PETRŽALSKÉ NOVINY
samopal. Radosť majú však
školáci aj z tradičnej opekačky
špekáčikov na ohnisku pred
bunkrom. Zamestnanci Domu
kultúry Zrkadlový háj využili
riaditeľské voľno na stretnutie pri bunkri, okrem plodnej pracovnej debaty
si navarili aj špeciálny
Už niekoľko dní trvá
vojenský guláš, ten bol
invázia návštevníkov taký chutný, že aj okoloidúcim návštevníkom
z rôznych klubov,
tiekli slinky.
organizácií a škôl
Na záver rušného týždňa
pri vojenskom bunkri
do Petržalky. Za cieľ
B-S 8 zakončil svoju okružsvojich vychádzok
nú jazdu klub historických
motocyklov z Jaroviec pod
do si zvolili návštevedením Jaroslava Wolfa.
vu vojenského his- Milovníci historických motocyklov zo Slovenska i Matorického bojové- ďarska
predstavili verejnosti
rôzne značky unikátnych
ho bunkra B-S 8
strojov, motocyklov, trojkolky,
Hřbitov na Kopale aj legendárne Trabanty.
Na záver treba ešte povedať,
čianskej ulici.
že za dva roky náročnej práce
dobrovoľníkov zo Združenia
zachráňme petržalské bunkre
a za vlastné finančné prostriedky rekonštrukcie a zveľadenia
okolia bývalého hniezda narkomanov a bezdomovcov si
petržalský bojový bunker získal obdiv širokej verejnosti
z domova i zo zahraničia. Keď
sme porovnávali úroveň zrekonštruovaných vojenských
bunkrov v Česku, kde ich je
životaschopných už niekoľko
desiatok, tak môžeme hrdo
konštatovať, ako nám povedali
českí bunkrológovia, že náš
petržalský zaraďujú do prvej
pätky najpriblíženejších, čo
sa týka vojenskej histórie bojových bunkrov československého opevnenia. Iste, že takáto pozitívna správa potešila
tých našich sedem statočných
bunkrológov a povzbudila ich
do ďalšej práce.
sa spanie. Na raňajky sme mali
vianočku s maslom a kakaom.
Alex I.: Na pyžamovej párty sa
mi páčilo to, že sme sa mohli
hrať. Boli sme hrať vybíjanú
v telocvični. Na večeru sme
mali párky s chlebíkom a s kečupom alebo horčicou. Kto
chcel, mohol si dať aj kečup, aj
horčicu. Chcel by som aj ďalší rok spať škole. Páčilo sa mi
spať v spacákoch.
Saška Š.: Na pyžamovej párty
sa mi páčilo, že som bola s kamarátkami aj pani učiteľkou.
Rada by som si to zas zopakovala, lebo sa mi páčilo to prespanie v spacákoch.
Lucka Š.: Na pyžamovej párty sa mi najviac páčilo, že sme
hrali vybíjanú. Bola to sranda.
Boli sme rozdelení do dvoch
družstiev, jedno prehralo,
v tom som bola ja. Večer sme
spali v spacákoch. Ešte predtým, ako sme išli spať, nám
pani učiteľka prečítala rozprávku z knihy. Ešte nikdy som
nespala v spacáku.
Paťko S.: Spal som prvý raz
v škole. Chcel by som si to zopakovať.
Andrejka M.: Na pyžamovej
párty sa mi páčilo, keď sme
hrali vybíjanú o keksík. Po vybíjanej sme jedli chlebík so
šunkou a šalátikom. Ja a moje
kamošky sme si rozprávali vtipy. Večer nám pani učiteľka
čítala peknú rozprávku. Spali
sme v spacákoch a všetkým
bolo teplo. Chcela by som to
zažiť ešte raz.
Linda Košírerová
Foto: Miro Košírer
v zajatí školákov
L
ákadlom pre školákov je
výstava nových vojnových fotodokumentov Dejiny československej armády.
V podzemí je výstava Nebezpečné hračky. Nová rozšírená časť výstavy je zameraná
na vzdelávanie a bezpečnosť
detí a mládeže, aby vedeli, čo
majú urobiť, ak by náhodne
niekde v lese počas prázdnin
našli vojenskú muníciu. Ide
o vojnové granáty, bomby,
míny a inú muníciu, ktorú na-
šli a stále nachádzajú v lesoch,
lúkach a jazerách Petržalky,
ale aj v iných oblastiach Slovenska (vystavená munícia
je delaborovaná). V bunkri sa
deti radi fotografujú s figurínou vojaka Beleša, ktorý píše
list svojím rodičom. V kurze
sú populárne aj historické vojenské uniformy, do ktorých
sa radi deti aj dospelí obliekajú, ako doplnok k výstroji
používajú na fotografovanie
aj skutočný guľomet alebo
Pyžamová párty
U
čiteľky J. Lučkaničová
a M. Sláviková zo ZŠ
na Nobelovom námestí 6 pripravili pre deti noc v škole pod
názvom pyžamová párty. Cieľom tejto akcie bolo, aby deti
nevnímali školu len ako inštitúciu na vzdelávanie, ale aj ako
inštitúciu zábavy a hier. Deťom
sa prenocovanie v škole veľmi
páčilo.
Pyžamová párty očami detí
Kajka Š.: Nevedela som sa
dočkať štvrtka. Vo štvrtok sme
mali pyžamovú párty. Veľmi
som sa tešila na vybíjanú, ale
tešila som sa aj na iné veci. Napríklad na prespanie, na od-
pratávanie vecí po večeri atď.
Na večeru sme mali párky. Aj
raňajky sme mali dobré, mali
sme vianočku s kakaom. Po raňajkách sme sa zas začali učiť.
Vôbec to nebolo mučenie. Pani
učiteľky nám rozdávali jedlo,
čo nám zostalo. Bolo to veľmi
dobré, mali sme chlebíky, vianočku a pitie. Vôbec som sa
netešila, že sa musela skončiť
pyžamová párty. Chcela by
som ju mať každý deň. Aj rodičia by si to priali. Milujem
školu.
Miško Š.: Naša trieda spala
v škole. Bolo to parádne. Nemali sme postele, a tak sme
si museli zobrať žinenky. Na-
miesto perín sme mali spacáky. Veľmi sa mi to páčilo.
Na budúci rok by som si to
chcel zopakovať.
Ninka M.: Všetci sme sa veľmi
tešili. Keď prišiel ten deň, tak
nikto o ničom inom nerozprával ako o pyžamovej párty.
Cestou do telocvične sme našli
tajný vchod. V telocvični sme
sa hrali vybíjanú. Vybíjanú hrali aj panie učiteľky a dokonca
si zahrala aj pani zástupkyňa.
Po vybíjanej sme išli do družiny. Všetci si mysleli, že dievčatá a chlapci budú spať v jednej
miestnosti, ale my sme boli
rozdelení.
Danka: Bol to môj najkrajší
zážitok. Dobre som si to užila.
Paťko: Veľmi som sa tešil
na všetko. Hlavne som sa tešil
Jana Lučkaničová
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 6. 2011 • 17
B R AT I S L AVA
Eko návrhy prezentoval veľvyslanec mladých
Starosta Petržalky Vladimír Bajan prijal v stredu na pôde miestneho úradu veľvyslanca
mladých Mareka Žaškovského – študenta Evanjelického lýcea z Vranovskej ulice, ktorý sa stal víťazom súťaže mesačníka Metropola za projekt Mládež za čistú Bratislavu.
sovanie stredných škôl bude
dôležitá ochota ich zriaďovateľa, preto sa starosta bude
snažiť rokovať o tom s Bratislavským samosprávnym
krajom. Študent Ev. lýcea
sa od petržalského starostu dozvedel, že v mestskej
časti pribudne 500 nových
smetných nádob a pri výbere nenašli u dodávateľov
taký, ktorý by stál menej ako
100 €. Zámer 3- až 4-tisíc
S
tarostovi predstavil svoju
prácu, v ktorej sa zameral
na zabezpečenie lepšej čistoty a poriadku v Petržalke,
čo sú práve hlavné priority
súčasného vedenia mestskej
časti. Marek navrhuje každoročne organizovať v lýceu
separovaný zber odpadkov
a zapojiť do takejto aktivity
aj iné školy. V druhej časti
projektu rieši nedostatok
odpadových nádob na území hlavného mesta, aby tí
ľudia, ktorí chcú poriadok
dodržiavať, mali kam odpadky ukladať. Študent prišiel
s nápadom vyrobiť a osadiť
viac smetných košov na verejných priestranstvách pri
minimálnych
nákladoch,
a to prostredníctvom práce
študentov odborných škôl
a pri participácii bratislavskej automobilky Volkswagen, pretože navrhuje, aby
smetné koše študenti učilíšť
vyrábali v rámci zváračskej
praxe z pozinkovaného odpadového plechu devínskonovoveského koncernu.
Starosta Vladimír Bajan ocenil úsilie a návrhy petržalského študenta a ponúkol mu
za mestskú časť pomocnú
ruku. Mladého veľvyslanca
informoval, že mestská časť
je zriaďovateľom základných
škôl, kde sa tiež pristúpilo
k separovaniu odpadu. Ako
ďalej starosta ocenenému
študentovi vysvetlil, pre
praktickú realizáciu Marekovho projektu na zaintere-
vovania veľkokapacitných
kontajnerov mestská časť
pracuje na technickom vybavení miestneho podniku
Verejnoprospešných
služieb a zabezpečení väčšieho
počtu lavičiek. „Rokoval
som s predsedom Košického samosprávneho kraja
Zdenkom Trebuľom a uvažujeme do budúcnosti aj
o výmenných pobytoch mladých Petržalčanov a Ko-
Čistota a poriadok však musí byť
vecou dobrého správania sa každého
obyvateľa a treba v mestskom anonymnom prostredí na to vyvinúť veľa úsilia
a nepoľaviť.
lacnejších a trvácnejších nových košov pre mesto, ktoré
by mohli navrhnúť študenti
v rámci svojej ročníkovej
práce a na ktorých by budúci zvárači mali svoj vlastný
podpis, Vladimír Bajan privítal. Predstavil Marekovi ciele
mestskej časti, ktoré začínajú prispievať k pravidelnejšej
údržbe verejných priestranstiev a čistejšej Petržalke.
Okrem košov, pravidelného
kosenia či častejšieho prista-
šičanov v letnom období so
zameraním na zveľaďovanie životného prostredia,“
povedal o ďalších zámeroch
starosta Vladimír Bajan.
Obaja sa zhodli na tom, že
čistota a poriadok však musí
byť vecou dobrého správania
sa každého obyvateľa a treba
v mestskom anonymnom
prostredí na to vyvinúť veľa
úsilia a nepoľaviť.
Mária Grebeňová-Laczová
Foto: archív PN
Oslávime Deň zahraničných Slovákov
Od roku 1993 si 5. júla pripomíname Pamätný deň zahraničných Slovákov. Je súbežný
so štátnym Sviatkom sv. Cyrila a Metoda.
Ú
rad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe
spájať krajanov v ich rodnej vlasti organizuje spolu
s partnermi tento rok v našom hlavnom meste Deň zahraničných Slovákov. V jeho
rámci sa bude konať viacero
kultúrno-spoločenských
podujatí. Tie odštartujú už
4. júla o 12. h vernisážou výstavy slovenského maliara
Pavla Čániho zo Srbska, vo
vestibule Úradu vlády SR.
Akademický maliar Pavel
Čáni (1953), absolvent vý-
tvarných škôl v Novom Sade
a Belehrade, patrí medzi najznámejších slovenských maliarov zo srbskej Vojvodiny.
Autor prsľúbil osobnú účasť
na vernisáži výstavy.
V utorok 5. júla sa o 10. h
stretneme pri základnom kameni Pamätníka slovenského
vysťahovalectva v Sade Janka
Kráľa v Petržalke. Slávnostný
príhovor prednesie Iveta Radičová, predsedníčka vlády
Slovenskej republiky, ktorá
nad celou akciou prevzala záštitu a Vladimír Bajan,
starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka. Účinkovať
budú krajanskí folkloristi
a hudobníci z Maďarska, Rumunska a Srbska.
V rovnakom čase odštartuje aj Dolnozemský jarmok,
ktorý sa po prvý raz uskutoční na Slovensku v priestoroch historickej Starej tržnice
na Námestí SNP.
Návštevníci si budú môcť
prezrieť, ale aj kúpiť výrobky,
ktoré predvedú ľudovoumeleckí výrobcovia, insitní maliari, majstri remeselníci. Ne-
bude chýbať ano produkcia
vydavateľskej činnosti a gastronomické
dolnozemské
špeciality. Účinkovať budú
krajanské folklórne súbory,
ľudové hudby, speváci, citaristi a harmonikári. Od 20.
do 22. h bude ľudová veselica.
Štátny sviatok Slovenskej
republiky – Sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov
Európy, si uctíme výstupom
na Devín, ktorý sa začne
v utorok 5. júla o 15.30 h pod
hradom.
Ľudovít Pomichal
Žiacka vedecká
konferencia
Dňa 20. 5. 2011
sa už po piaty raz
uskutočnila na našej
škole žiacka vedecká
konferencia.
Žiaci sa na ňu svedomito pripravovali niekoľko
týždňov dopredu, pod
vedením pani učiteliek
Mgr. Márie Lukáčovej,
Mgr. Anny Štibravej
a Mgr. Michaely Krátkej.
Každý žiak mal možnosť pripraviť si prezentáciu, napr. na tému
zdravej výživy alebo
životného prostredia,
a potom ju prezentovať
na interaktívnej tabuli
pred pozvanými hosťami. Každé vystúpenie
bolo originálne a venovalo sa inej časti témy.
Počuli sme o rôznych
prírodných
katastrofách (výbuch jadrovej
elektrárne v Japonsku),
o krásach Slovenska,
ale aj o zdravom stravovaní.
Vďaka tomuto projektu sme sa naučili veľa
nových vecí, napríklad,
ako si vhodne zvoliť
stravu tak, aby sme svoje telo udržali zdravé.
Ďalej sme sa dozvedeli,
ako správne recyklovať
odpad. Práve v tento
deň sme prezentovali
aj našu víziu do budúcnosti pre Petržalku, ale
aj mnohé iné užitočné
nápady do budúcnosti
na zlepšenie životného
prostredia.
V týchto projektoch
budeme aj naďalej pokračovať a rozvíjať ich,
a pevne dúfame, že
si ich raz niekto všimne a rozhodne sa ich
uskutočniť. Bola by to
pre nás veľká česť, ale
hlavne by sme tým pomohli nášmu životnému prostrediu a na tom
nám najviac záleží.
Adriana Martišková 8. A
a Lucia Peterková 9. A,
Základná škola
Nobelovo nám. 6
18 • 24. 6. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
O2 zapína svoju 3G sieť
v piatom bratislavskom obvode
Tento týždeň plánuje O2 spustiť svoju vlastnú 3G sieť v piatom bratislavskom
obvode. O tom, čo to pre zákazníkov mobilného operátora znamená a aké výhody
im štart 3G siete prinesie, sme sa pozhovárali s Reném Parákom, riaditeľom
komunikácie spoločnosti Telefónica Slovakia.
P{åH Y WHMWR ORNDOLWH ]REUD]LĢ QD GLVSOHMRFK WHOHIy
QRYNWRUpV~VFKRSQpSUDFRYDĢY3*VLHWLV\PERO3G
UHVS 35* 2¿FLiOQ\ ãWDUW QRYêFK GiWRYêFK EDOtþ
NRY 3* MH YãDN QDSOiQRYDQê QD M~O WRKWR URNX
NHć EXG~ GRVWXSQp QDUD] SUH 3 SRSXOiFLH
6ORYHQVND
Tento týždeň plánujete v piatom bratislavskom
obvode spustiť vašu 3G sieť. Čo to znamená pre
vašich zákazníkov?
Našu 3* VLHĢ SOiQXMHPH ]DStQDĢ SRVWXSQH Y MHG
QRWOLYêFK PHVWiFK 7HQWR WêåGHĖ MX ]DSQHPH DM
Y VSRPtQDQRP REYRGH 1DãLP ]iND]QtNRP VD WHGD
Čo teda zapnutie siete v piatom bratislavskom
obvode bude pre vašich zákazníkov znamenať?
1DSULHN ]REUD]HQLX V\PEROX 3* QD WHOHIyQRFK
VD SUH ]iND]QtNRY ]DWLDĐ QLþ SRGVWDWQp QHPHQt
6DPR]UHMPH ]YêãL VD UêFKORVĢ SULSRMHQLD ]iND]
QtFL V DNWtYQ\P GiWRYêP EDOtþNRP YãDN P{åX EH]
REiY Y\XåtYDĢ GiWD EH] RKĐDGX QD WHFKQROyJLX
VLHWH GR NWRUHM VD WHOHIyQ SULKOiVL 7HOHIyQ\ V SRG
SRURX 3* VD SRGĐD QDVWDYHQLD DXWRPDWLFN\ VQDåLD
SULKOiVLĢ GR ÄQDMUêFKOHMãHM³ VLHWH 3RGVWDWQ~ ]PHQX
YãDNSULQHVLHDåSRQXNDQRYêFK3*EDOtþNRY
Čo majú robiť zákazníci, ktorí nemajú aktívne
dátové balíčky a obávajú sa vysokých účtov?
9lþãLQD QDãLFK ]iND]QtNRY Xå Pi QHMDNp
Aké služby chystáte na svojej 3G sieti pre vašich
zákazníkov?
1HFKDMWH VD SUHNYDSLĢ 2 QDãLFK 3* VOXåEiFK
D FHQiFK SUL LFK Y\XåtYDQt EXGHPH YþDV LQIRU
PRYDĢ DM SURVWUHGQtFWYRP PpGLt 6 NRPHUþQêP
VSXVWHQtP * VLHWH SULSUDYXMHPH SUH QDãLFK ]i
ND]QtNRY KQHć QLHNRĐNR ]DXMtPDYêFK DNWLYtW
3UHWR VPH VD UR]KRGOL VOXåEX VSXVWLĢ Y SOiQRYDQRP
WHUPtQHDE\VDPRKRO]DSRMLĢþRQDMYlþãtSRþHWQDãLFK
]iND]QtNRYQDSOiQRYDQHSRNU\WRP~]HPt
peugeot.sk
OKNÁ
SALAMANDER
Peugeot 206+ Pohoda
len za
7 990 €
ilustračné foto
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
VN~VHQRVWL V LQWHUQHWRP Y PRELOQRP WHOHIy
QH D YLH åH QDMOHSãRX FHVWRX DNR VXUIRYDĢ Y WH
OHIyQH MH PDĢ DNWLYRYDQê GiWRYê EDOtþHN 5DGL
E\ VPH XSR]RUQLOL QDMPl ]iND]QtNRY NWRUt VL
N~SLOL Y SRVOHGQRP þDVH VPDUWIyQ åH V SRGVWDW
QêP ]UêFKOHQtP VLHWH P{åH QDUiVĢ DM LFK GiWRYi
SUHYiG]ND9lþãLQDVPDUWIyQRYVDLQWHQ]tYQHSULSiMD
QDLQWHUQHWDQHPXVtWRE\ĢOHQLQWHUQHWRYêSUHKOLDGDþ
VSXVWHQê ]iND]QtNRP DOH DM VSRMHQLH VR VRFLiOQ\PL
VLHĢDPL þL V\QFKURQL]iFLD HPDLORY =QRYX MH LGHiO
Q\PULHãHQtPDNWLYiFLDEDOtþND
www.ddtrade.sk
Kombinovaná spotreba 4 – 6 l/100 km, emisie CO2 104 – 139 g/km.
Ján Polák
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
PLATÍTE VEĽA ZA ÚVERY?
• Ponúkame bankové úvery
s najnižším preplatením
• Znižujeme vysoké splátky
za splácané úvery
• Zabezpečíme splátky úverov
v prípade neschopnosti
ich splácania
Hallm ALLFINANZ
E mail: [email protected]
Infolinka: 0903 407 542
HĽADÁME
energetických poradcov,
predajcov plynu a elektriny
LEGENDÁRNE AUTO PRE LEGENDÁRNY FESTIVAL!
www.peugeot-ba.sk
Legendárny Peugeot 206+ v limitovanej edícii Pohoda vrátane klimatizácie, rádia s CD, elektrickými
prednými oknami či diaľkovým zamykaním dostanete za pohodovú cenu len 7990 EUR. K tomu
naviac zľava do 320 eur na výbavu a 2 lístky na festival Bažant Pohoda ako darček. Otestuj ho
a získaj CD s najväčšími hitmi. Viac info a emócii s Peugeot Music na www.peugeot.sk.
PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o., Ivánska cesta 30, 02/48 200 710
Jasovská 24, 02/68 20 68 10, Vajnorská 173, 02/49 10 70 12
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
email: [email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY/INZERCIA
24. 6. 2011 • 19
bombardovali Bratislavu. Aj
napriek obmedzenému rozpočtu a slabej propagácii v médiach, sa opäť podarilo uskutočniť atraktívnu akciu, ktorá
prilákala nielen bratislavských
návštevníkov, ale i turistov zo
zahraničia
Text a foto Lucia Drevická
Viac krvi, viac života
Ubránili sme sa
V máji 1809 sa francúzska armáda pokúsila prebojovať na ľavý
breh Dunaja. Bitka pri Asperne (dnes súčasť Viedne) sa do dejín
zapísala ako prvá, v ktorej bola slávna Grande Armeé porazená.
O mesiac neskôr sa Napoleonovi vojaci pokúsili zaútočiť pri Bratislave. Podujatie Ubránili sme sa, ktoré je rekonštrukciou obliehania prilákalo do Sadu Janka Kráľa tisícky divákov.
D
obové vojenské uniformy,
biele stany, kone, streľba
z pušiek i kanónov a desiatky
zranených. Tak to vyzeralo
v sade počas slnečnej júnovej
soboty. Skutočné boje trvali takmer mesiac, vyžiadali si
stovky obetí. Petržalka vyhorela a pri bombardovaní utrpelo
mesto výrazné materiálne škody, ako však názov podujatia
napovedá, pre spojenecké vojská sa skončili úspechom.
Pred dvoma rokmi malo podujatie veľký úspech, pripomenuli sme si ním 200. výročie
obliehania Bratislavy, vlani však
v letnom programe hlavného
mesta pripomienka bojov chýbala. Niekdajší riaditeľ KZP Petržalka Ladislav Snopko, ktorý
sa na organizácii podieľa, uviedol, že hlavným dôvodom boli
financie: „V minulom roku odstúpili niektorí významní partneri, z tohto aspektu sa podujatie v krátkom čase nepodarilo
zorganizovať. V podstate je to
najväčšia historicko-vojenská
udalosť v dejinách Bratislavy,
takže sme si povedali, že sa o to
pokúsime tento rok. Podarilo sa nám presvedčiť vedenie
BSK, ktoré sa stalo hlavným
hráčom. Samosprávny kraj má
desiate výročie trvania, takže
to zaradili aj do sledu programov súvisiacich s oslavami.“
Záštitu nad podujatím prebral predseda BSK Pavol Fre-
Pod týmto mottom počas Svetového dňa darcov krvi
zorganizoval Slovenský Červený kríž 14. 6. 2011 odber
krvi. Miesto odberu bolo v tomto prípade nie náhodou
vybrané priamo v Prezidentskom paláci na Štefánikovej
ulici. Do tejto mimoriadnej akcie sa vďaka 126-násobnému darcovi krvi Jánovi Melegovi, nositeľovi medaily
prof. MUDr. Jána Kňazovického a diamantovej plakety
prof. MUDr. Jána Janského, zapojili jednotlivci z Miestneho
úradu Petržalka, ale aj skupiny obyvateľov Petržalky, najmä
však z radov Mestskej polície stanica Petržalka, profesionálni i dobrovoľní hasiči. Účasť viac ako 70 darcov veľmi
ocenila manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, ktorá ich v sprievode vedúceho prezidentskej kancelárie profesora Milana Čiča počas odberu prišla navštíviť.
Darcovstvo je záchranný akt solidarity a dostatok bezpečnej krvi a krvných produktov je základným prvkom
každého systému zdravotnej starostlivosti. Je potrebné aj
do budúcnosti informovať o dôležitosti úlohy, ktorú má
krvná transfúzia pri záchrane životov a zlepšení zdravia miliónov ľudí ročne. Dôležité je vysvetľovať a motivovať ľudí,
aby sa stali pravidelnými bezpríspevkovými darcami krvi,
čím budú zabezpečené nielen dostatočné zásoby pre
krízové situácie, ale aj pre osobné morálne uspokojenie.
Ocenenie viacnásobných darcov plaketami je len formálny prejav uznania.
V tento deň bezplatne darujú krv v 62 krajinách sveta
a Slovensko patrí medzi ne.
Ka , Foto: J. M.
H-PROBYT spol. s r.o.
Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
šo. Spoluorganizátormi bolo
mesto Bratislava, MČ Petržalka
a Slovenská spoločnosť vojenskej histórie a strelcov z historických zbraní.
V programe nechýbal pochod oboch armád do centra a ukážky bitiek priamo
na Hlavnom námestí. Najviac
návštevníkov sa prišlo pozrieť
na rekonštrukciu boja, ktorá
v Sade Janka Kráľa trvala hodinu. Pre deti, ktoré už navštevujú základnú školu, je to dobrý
spôsob ako si doplniť poznatky
preberané na hodinách dejepisu. Podujatie bolo zakončené
pochodom vojsk na Tyršovo
nábrežie, z ktorého delostrelci
Tel.č.: 02/5244 4760-1-2, Fax: 02/5244 4880
www.hprobyt.sk
e-mail: [email protected] sk
Ponúka vlastníkom bytov, domov, administratívnych budov, garážových objektov
º kompletnú správu nehnuteľností so zabezpečením samostatného účtovníctva,
údržby, opráv, právnych služieb pri vymáhaní nedoplatkov.
Firma H - PROBYT, spol. s r.o. spravuje bytové domy od roku 1997. V súčasnosti spravuje
cca 6 000 bytov. Individuálny prístup podľa požiadaviek klientov je samozrejmosťou.
Okrem štandardných služieb zabezpečujeme:
º právne služby a poradenstvo, vymáhanie pohľadávok v cene odmeny za správu
º stavebné úvery a nenávratné dotácie na rekoštrukčné práce väčšieho rozsahu
º individuálna kontrola účtu domu klientom prostredníctvom internet - bankingu
Naš sídlo je ľahko prístupné verejnou aj osobnou dopravou.
20 • 24. 6. 2011
Anketa
Myslia si o polícii
Koľko ľudí, toľko chutí. Platilo to aj
v prípade našej miniankety, ktorá
mala za cieľ dozvedieť sa, čo by náhodne oslovení ľudia chceli zlepšiť
na práci našej mestskej polície. Pochopiteľne, že nasledovná trojica nie
je reprezentačná vzorka. Aj váš názor
a návrhy na zlepšovanie práce mestskej polície radi uverejníme.
Martina K.,
mamička:
Policajti by si mali
viac všímať správanie sa ľudí, ktorí venčia svojich
psov. To je podľa
mňa dosť veľký
problém. Psi znečisťujú aj priestory, kde
chodia a zdržujú sa rodičia s malými
deťmi. Deti, ale nielen ony, do toho šliapu, roznáša sa to. Myslím si, že to prekáža nielen mne a nielen rodičom s malými deťmi. Psi často voľne pobehujú,
ľudia ich púšťajú hocikde a hocikedy.
V tom by mala mestská polícia niečo
urobiť a nedisciplinovaných psičkárov
tvrdo sankcionovať.
Peter Baraňovský,
predseda SVB:
Mestskí policajti by
mali chodiť upravení a na verejných
priestranstvách by
nemali fajčiť. Viac
by si mali všímať
provokujúce prípady zaparkovaných
motorových vozidiel, najmä na trávnatých plochách a chodníkoch. Viac by
sa mali pohybovať na miestach, kde
je predpoklad páchania deliktov, ako
napríklad pri pohostinských zariadeniach, obchodných strediskách a pod.
Svojím prístupom k občanom by mali
vzbudzovať rešpekt a neustále dokazovať, že sú tu pre slušných ľudí a nie pre
vagabundov.
Vladka Jičínska,
predavačka:
Myslím si, že v uliciach Petržalky by
sme mali policajtov vídať častejšie.
A častejšie by mali
kvôli bezpečnosti
občanov robiť rôzne kontroly. Neviem,
čo všetko by ešte mali robiť, nepoznám
ich prácu, ale myslím si, že keď poriadni ľudia uvidia v uliciach Petržalky viac
pešo hliadkujúcich policajtov, budú
mať lepší pocit a budú sa cítiť oveľa
bezpečnejšie.
PETRŽALSKÉ NOVINY
BEZPEČNOSŤ
Fragmenty všedného dňa mestského policajta
Muž na matraci a ešte niečo
- Mestská polícia je dobrá len na to, aby dávala
papuče - vyjadrila svoj
názor pani B., ktorá prišla na okrskovú stanicu
mestskej polície so sťažnosťou, že ju pred chvíľou
na priechode pre chodcov
ohrozilo na živote vozidlo
mestskej polície, v ktorom
sedeli štyria policajti. Stop!
Rozhorčená pani B. a jej
ohrozený život sa ešte nestali, ide o časový paradox.
Súčasnosť je teda v znamení takmer letného
predpoludnia a my pod
velením Dušana Dobrovodského a člena hliadky
Antona Michaličku vyrážame na pravidelnú hliadku. Keďže vysielačka v aute
mlčí, zastavujeme sa pri
Centre pedagogicko psychologického poradenstva
a prevencie na Hrobákovej
ulici. Toto obľúbené miesto bezdomovcov a drogovo závislých kontrolujeme často, vykážeme ich
z areálu a jeho okolia, ale
po našom odchode nemajú problém vrátiť sa, vravia
policajti.
Kontajnery
ako WC
Vytrčený prostredník
pravej ruky muža (31)
na matraci berieme ako
nie príliš kamarátsky
prejav, uznávame však
mrzutosť, kto by už vstával s úsmevom, keď nad
ním stoja policajti so zbytočnými otázkami? – Tu –
ukazuje na najbližší dom som býval. Dvojizbový byt
som predal, na ulici žijem
päť rokov – vraví muž a há
dže matrace do kontajnera. Na otázku prečo sa
nezamestná, sa dozvedáme, že nemá občiansky
preukaz, ktorý si nemôže
vybaviť, pretože doklad
viackrát zapatrošil. Mrcha štát mu zadarmo ďalší nedá a on nemá eury.
– Neni problém, nech mi
každý policajt, kerý ma
kontroluje dá kešovku jedno alebo viac eury a bude
opčanka. Snažia sa mi pomocť aj zelenáči zo štátnej
a nečo sa rysuje, príde pán
z Nota Bene, uvidím. Je to
ponižujúce žebrat - vraví
a jedným dychom dodáva, že je alkoholik, zrelý
na protialkoholickú liečbu.
- Práve idem z miestneho úradu, čudujem sa,
že ste už tu - zdraví nás
riaditeľ Centra PhDr. Ján
Mareček. Po vysvetlení, že
ide o monitoring situácie
počas bežnej hliadkovej
činnosti a zhode, že taká
rýchla zasa naša komunálna administratíva nie je,
sa dozvedáme, že stojisko
na kontajnery využívajú
bezdomovci, ktorí si tam
robia svoju potrebu. – Jeden čas bol pokoj, žiaľ,
opäť sa sem vracajú. Pre
nás je to doslova tragédia.
Boja sa sem chodiť deti aj
rodičia – sťažuje sa riaditeľ
na zhoršujúcu sa situáciu.
Taktické
a praktické
Sťažovať sa na redakciu
bol rozhodnutý starší pán,
dalo by sa povedať kmeť
komunity sediacej medzi
chodníkom Rovniankovej
ulici a nákupným strediskom v objatí prázdnych
fliaš rozmanitého tvaru,
farby, veľkosti a vypitého obsahu. Rôznorodá
skupina, muži, ženy, bezdomovci a dôchodcovia tú trávili pravidelnú,
zrejme nie príliš často
prerušovanú siestu. Nebolo by na tom nič zlé,
keby po sebe nenechávali smetisko. A tak, pokiaľ
pod taktovkou policajtov
spustila skupinka neveľmi
dobrovoľnú akciu Za čistú Petržalku, ujo nám vysvetľuje, že nemáme právo
tam fotografovať. Na to sú
vraj zákony. O znečisťovaní taktne pomlčal. Asi
nestihol doštudovať.
Slnko tlačí ortuťový
stĺpec k tridsiatke, trávnatá plocha je okrem
brigádnikov upratujúcich
po
sebe
neporiadok
prázdna, stretávame iba
pani s chybne venčeným
psíkom. – Máte ho mať
na vôdzke, viete o tom?
– smeruje policajt svoju
otázku na nešťastnicu,
ktorá sa v nesprávnom
čase ocitla na nesprávnom mieste. Tentokrát
sa to obišlo bez pokuty,
priestupok bol vyriešený
pohovorom. Svoje zohralo aj slušné správanie.
Nie vždy je to tak – vravia
policajti. – V mnohých
prípadoch sa stretávame
s aroganciou a oplzlými
výrazmi, ktoré si od psičkárov musíme vypočuť.
Nekontrolovateľný pohyb
psov prispieva k znečisťovaniu verejných priestranstiev, pretože keď pes
pobehuje na voľno, majiteľ sa jednoducho otočí
chrbtom a po vyšpinení
svojho psa prirodzene nič
nevidel. Je to taktika - dodávajú policajti.
Taktické a najmä praktické je aj vyhadzovanie nepotrebných vecí.
- Pozrite sa, tu sme boli
na kontrole pred pár dňami, bolo čisté – zastavujeme pri kontajnerovom
stojisku na Fedinovej ulici. Za smetiakmi pekne
od cesty sú ukryté staré
skrine, nepotrebný nábytok, ktorý je jednoduchšie
pod rúškom tmy vyhodiť
pred obloky susedov, ako
na vlastné náklady odviesť na skládku. Po takto
sa zbavenom odpade je
vhodné kritizovať neporiadok a nezáujem zodpovedných. Všetkých od starostu po smetiarov.
Počas našej hliadky je
predavačka poučená ako
môže narábať s reklamou
pred svojím obchodom,
aby neporušila príslušný
právny predpis, občanovi sa dostáva vysvetlenia
v jeho záležitosti, nachádzame odstavený vrak,
pretože je ľahké a najmä
lacné (pokiaľ sa nezistí,
komu patrí) odmontovať
evidenčné číslo, nech sa
o odvoz postará niekto
iný. Taká celkom obyčajná hliadková činnosť.
Po návrate z prakticky
pokojnej služby, prichádza reálny čas pani B., ktorá
tvrdošijne trvá na svojom.
Z troch odstavených služobných vozidiel ukázala
na jedno. Bolo to auto,
v ktorom sme jazdili my.
Nuž, videla, čo my nie.
Aj to sa stáva. Škoda, že
nejazdila s nami. Neohrozili by sme ju na priechode a možno by zistila, že
mestskí policajti občanom
slúžia nielen nasadzovaním papúč.
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 6. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
Korene nárastu priestupkov
O práci Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava –
Petržalka v uplynulom roku, ale aj o problémoch, ktoré sa
dotýkajú všetkých Petržalčanov, sme hovorili s jej veliteľom
JUDr. Jánom Hanidžiarom.
Na území Petržalky ste
v uplynulom období riešili
20 571 udalostí, čo je oproti
predchádzajúcemu roku nárast o 1529 prípadov. Mohli
by ste vlaňajšiu štatistiku
udalostí konkretizovať?
Vlani sme zaznamenali
20 971 udalostí, čo je oproti roku 2009 nárast o 1529
prípadov. Z celkového počtu
prípadov bolo 2487 ostatných
udalostí, medzi ktoré patrí
privolanie lekárskej pomoci,
požiarnikov, nezistený priestupok, nájdené a odovzdané doklady a iné. Z 18 084
priestupkov sme v blokovom
konaní riešili 12618 priestupkov s pokutami vo výške
150453 eur. Oproti vlaňajšku
je to viac o 25 179 eur. Zvyšok
(4496) sme riešili napomenutím. V súvislosti s priestupkami
proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky sme riešili
13096 porušení príslušných
predpisov, za čo boli vodiči
postihnutí blokovou pokutou
vo výške 130 701 eur. V 2127
prípadoch sme udelili napomenutie. V línii priestupkov proti
majetku sme riešili 62 priestupkov, z nich 59 sme postúpili príslušnému orgánu, jeden
bol založený a dva sú v štádiu
objasňovania. Za zabratie verejného priestranstva a rušenie
nočného pokoja sme evidovali
364 udalostí. Sto priestupcov
dostalo blokovú pokutu v celkovej výške 1 010 eur, zvyšok
bol napomenutý...
psa 2780 eur, 184 občanov
zaplatilo 1100 eur za zábudlivosť v súvislosti s evidenciou
svojho štvornohého priateľa
a za vstup so psom do zakázaných priestorov bolo 23 priestupcov chudobnejších spolu
o 155 eur. Ďalšie priestupky
boli vyriešené napomenutím.
Za znečisťovanie verejného
priestranstva z 831 zistených
priestupkov 130 znečisťovateľov zaplatilo spolu 1380
eur. Ostatné priestupky boli
riešené inou formou postihu. Konzumovanie alkoholu
na verejných priestranstvách
sme zistili v 706 prípadoch.
Z nich bolo 115 priestupkov
riešených blokovou pokutou v celkovej výške 690 eur,
ostatné sme sa snažili vyriešiť
pohovorom. Podotýkam, že
v danom prípade ide o špecifický fenomén, väčšinou
spojený s problematikou
bezdomovcov. Do štatistiky
prispeli aj priestupky na úseku
starostlivosti o verejnú zeleň
(1064), priestupky spáchané
motoristami (1253) riešené
v zmysle zákona o cestnej premávke, ale aj 5683 nasadených
technických zariadení na zabránenie odjazdu vozidla.
Do štatistiky prispeli aj odtiahnuté motorové vozidlá (9),
priestupky za nedodržiavanie
záverečných hodín (100), vraky na našich uliciach a ďalšie
prípady, ktoré boli v rozpore
s príslušným všeobecne záväzným nariadením.
... a z pohľadu porušovania
všeobecne záväzných nariadení?
Z tohto pohľadu sme vlani
zaevidovali a spracovali 4 548
udalostí. Najviac, 1 057 priestupkov, boli porušované príslušné predpisy, ktoré upravujú
podmienky držania a vodenia
psov. Za znečisťovanie verejného priestranstva psami dostalo
105 majiteľov blokovú pokutu
vo výške 588 eur, 447 psičkárov zaplatilo za voľný pohyb
Ako vyplýva zo správy o činnosti mestskej polície v Petržalke, vlani malo v kamerovom systéme pribudnúť šesť
kamier, ktorých inštaláciu
pribrzdila celková ekonomická situácia. Nechýbajú vám?
Nedá sa povedať, že by sme
ich neprivítali, rešpektujeme
však danú situáciu. Cez kamerový systém sme v priebehu
roka 2010 zistili 2040 priestupkov, ktoré sme priebežne
riešili hliadkovou činnosťou.
Som alkoholik
Môžem povedať, že Petržalka má v rámci celej mestskej
polície v Bratislave zistených
najviac priestupkov pomocou
kamerového systému.
Nebolo by lepšie, ak by sa
efektivita vašej práce nehodnotila zvyšujúcim sa počtom
zistených a realizovaných
udalostí, ale znižovaním
evidovaných prípadov, čo
by poukazovalo na precíznu
prácu v teréne, v ktorom je
policajta vidieť?
Čísla v štatistikách prezrádzajú, že dochádza k zvýšeniu
počtu priestupkov, nehovoria však nič o tom, prečo
a z akých dôvodov k nim dochádza. Vezmime si napríklad
dopravu. Ako je známe, počet
motorových vozidiel vysoko
prekračuje možnosti parkovania, je teda pochopiteľné, že
vodiči hľadajú všetky spôsoby,
ako a kde zaparkovať. Keď niet
miesta, jazdia po chodníkoch,
stoja v križovatkách, na zeleni... Alebo bezdomovci. Snažíme sa ich vytlačiť z blízkosti
škôl, z areálov a miest, ktoré
znečisťujú a kde budia pohoršenie svojím správaním. Žiadame ich, aby priestory opustili, presviedčame ich. Nič viac
sa v podstate nedá urobiť. Ak
znečistia priestor a prichytíme ich, môžu dostať blokovú
pokutu, alebo ich nahlásime
na obvodný úrad. Je to viacmenej zbytočné, nemajú doklady ani peniaze.
Takže sa vám môžu vysmiať
do tváre?
V mnohých prípadoch to
tak aj je. Niektorým priestupkom sa jednoducho nedá zabrániť, ani keby na každom
rohu ulice stál jeden policajt.
To nie je iba o prevencii.
Stojíme pred letnou sezónou
so všetkými problémami,
ktoré so sebou prináša, najmä v rekreačných zónach.
Ako ste sa na ňu pripravili?
Letnú turistickú sezónu
sme v podstate odštartovali
už v máji. Niektoré lokality
a úlohy zabezpečujeme v súčinnosti s okresným riaditeľstvom polície v Petržalke. Tak
ako vlani, aj tento rok máme
dve dvojčlenné cyklohliadky, ktoré sa pohybujú v okolí
dunajskej hrádze, v lesoparku
Malý a Veľký Draždiak, v Sade
J. Kráľa, na Tyršovom nábreží,
ale aj po jednotlivých sídliskových komplexoch. Pešie hliadky budú hliadkovať aj medzi
oddychujúcimi na prírodných
kúpaliskách a iných miestach,
kde hrozí zvýšené riziko krádeží a iných deliktov.
Azda by som si zaslúžila
lepší šat
Zo zákona
o obecnej polícii
Obecná mestská polícia
okrem iného zabezpečuje verejný poriadok, dbá o ochranu
životného prostredia a dodržiavanie poriadku, čistoty
a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
Vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu, objasňuje priestupky a oznamuje
obci porušenie zákazu požitia
alkoholických nápojov a iných
návykových látok maloletými
a mladistvými osobami.
Príslušník mestskej polície je
povinný dbať na vážnosť, česť
a dôstojnosť občanov i svoju
vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou
obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah
do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného
zákrokom.
Pri plnení úloh je príslušník
mestskej polície oprávnený
•vyzvať osobu, aby upustila
od konania, ktorým narušuje verejný poriadok alebo
od protiprávneho konania,
• ukladať a vyberať v blokovom
konaní pokuty za priestupky
zistené pri plnení úloh,
• zadržať osobu pristihnutú pri
páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného
činu,
• prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval
na určené miesta, alebo sa
na nich nezdržiaval,
• zastavovať vozidlá, ak vodič
spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, vyplývajúci z porušenia dopravnej značky
(zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný
smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna,
pešia zóna, školská zóna,
zóna s dopravným obmedzením a parkovisko) alebo
ak ide o vozidlo, po ktorom
bolo vyhlásené pátranie.
Dvojstranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 24. 6. 2011
St. Martins safari s termálnymi prameňmi
Keď prídete do rakúskeho Frauenkirchen a tešíte sa na originálne zariadenie, zatiaľ jediné v strednej Európe, možno budete
skalmaní. Žiadne farebné fasády, ani žiarové reklamy. Striedmy,
zemito hnedý objekt na prvý pohľad naozaj nevyzerá veľmi lákavo. Ale len čo prejdete jeho bránou, čaká vás skutočný raj.
St. Martins je prvá lodge
v strednej Európe, ktorá kombinuje kúpele so zázrakmi prírody. Ak neviete, čo je to lodge,
tak je to posledný dom, ktorý
stojí na okraji prírodného parku. Do Európy sme ho priviezli
z Afriky a aj zariadenie celého
hotela takýto dom pripomína.
Nádych afrického prírodného
parku sa tu snúbi s pohodlím
stredoeurópskeho hotela hodného štyroch hviezdičiek.
Unikátna príroda regiónu
okolo Neziderského jazera Seewinkel a prvý národný park
v Rakúsku, boli vždy obľúbeným cieľom pre návštevníkov
z celej Európy. St. Martins Spa
& Lodge tomuto regiónu, ktorý
je súčasťou svetového dedičstva
svetovej kultúrnej organizácie UNESCO, teraz poskytujú
exkluzívny kúpeľný charakter.
VAMED, popredná medzinárodná spoločnosť pôsobiaca
v oblasti služieb starostlivosti
o zdravie, vytvorila oázu zdravia, vitality a pohody - len 60
minút jazdy autom z Viedne,
Bratislavy alebo Györu.
St. Martins Spa & Lodge sa nachádza priamo pri
priestrannom jazere a svojim
hosťom ponúka jedinečné
objavné exkurzie a skúmanie
PETRŽALSKÉ NOVINY
C E S T O VA N I E
vtáctva v okolitej prírodnej
krajinnej oblasti Seewinkel.
Tam, kde sa stretáva podhorie
Álp a Panónska nížina, vznikla osobitná chránená krajinná
oblasť lúčnych a trstinných
plôch, dubových lesov, záhrad
a zalesnených plôch. 320 doložených druhov vtáctva, vodné
byvoly, posledné divé kone
a ešte oveľa viac čaká na návštevníkov, aby ich objavili pri
turistike, jazde na koni, na bicykli alebo na kanoe.
Vo vstupnej hale a na terasách jazera sa môžu hostia zohriať pri ohni, zatiaľ čo regionálne špeciality a 60 miestnych
vín sa podávajú v reštaurácii
a vinárni - vždy v súlade so
sezónou. Hostia nájdu pokoj
a odpočinok v lodge - kúpeľoch a fitnes centre. V lete si
môžete vychutnať masáž pod
holým nebom, odpočinok
v hojdacej sieti, užiť si exkluzívnu pláž vnútorného jazera
alebo pohľad na drevenú terasu jazera, rovnako ako Prírodné observatórium na hornom
poschodí lodge. Spolu s kozmetickou značkou Barbor, St.
Martins Kúpele & Lodge tiež
založila svoje kozmetické ošetrenie a terapie na regionálnych
prvkoch, ako je soľ, hroznové víno, droždie, šampanské
a špeciálne čaje.
V klasických kúpeľoch čaká
na návštevníkov celý wellness
a termálny vodný svet, rovnako ako päť rôznych sáun
a parných kúpeľov. Platí tu,
že životné prostredie určuje
výber: bylinný parný kúpeľ so
slanou trávou a bylinkami stepi, trstinová sauna, okruhliaková sauna a exkluzívna panónska sauna. Toto všetko je
doplnené súkromnou plážou
pri jazere a vkusným plážovým
barom. Seewinkel je považovaný za jednu z najteplejších oblastí Rakúska. Z terasy prvého
poschodia si možno vychutnať
nádherný západ slnka.
Nielen pre
hotelových hostí
Ak v St. Martins chcete
stráviť len jeden deň, alebo trebárs len popoludnie,
k dispozícii máte Summer
Island, skutočne hodný
svojho mena. Na rozľahlej
pláži pozývajú pohodlné
lehátka k relaxovaniu, pri
exkluzívnom
plážovom
bare uspokoja smäd a hlad
hostí osviežujúce nápoje
a lahodné pochúťky z grilu,
každý piatok večer je v ponuke zábavná živá hudba,
ako aj zážitok kúpania pri
svite mesiaca.
Samozrejme, nechýbajú
vymožensoti termálnych
kúpeľov – bazény a sauny.
Summer Island alebo Letný ostrov, ktorý sa v závislosti
od počasia otvára každý rok
najneskôr začiatkom júna
(tohto roku je v prevádzke už
od 23. apríla), je viac než len
lúka na ležanie pri jazere. Je
miestom stretávky milovníkov prírody a slnka, relaxačnou zónou pre priaznivcov
fitnessu a vodných športov,
ktorí potrebujú zotavenie,
východiskovým
bodom
pre dobrodružné poznávacie cesty do sveta rastlín
a zvierat regiónu, miestom
športu pre tých, čo sú hladní po pohybe a ktorí chcú
vyskúšať aj nové, nezvyčajné druhy športov, ako napr.
aquajogging alebo aqua
boxing, a – v neposlednom
rade – párty miestom pre
priateľov hudobných a kulinárskych pôžitkov pri plážovom bare. Tam sa ponúka
občerstvenie a regionálne
špeciality, ako napr. klobásy
zo stepného hovädzieho
dobytka a grilované sladkovodné ryby, ako aj zdravé
vitamínové nápoje a zdraviu
prospešné cmarové nápoje.
Strabu pripravila Silvia Vnenková
PETRŽALSKÉ NOVINY
Poltucet zlatých medailí z ME
Slávni petržalskí rodáci, súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci, trojnásobní olympijskí víťazi, úradujúci majstri sveta, na
nedávnych majstrovstách Európy v La Seu d‘Urgell vo vodnom
slalome dokázali, že v kategórii C2 sú suverénni.
T
itul majstrov Európy
je naozaj v správnych
rukách, lebo ,,Hochšíci“ ani
raz - v kvalifikácii v dvoch
jazdách, v semifinále i finále
- neťukli do bránky a zakaždým boli najlepší. Pritom je
zaujímavé, že vlani na ME
v Čunove nečakane neuspeli, a tak šancu na európsky poltucet zlatých medailí
mali až teraz. Na kanáli, kde
sa pred dvomi rokmi stali
majstrami sveta, znova triumfovali a na svojom konte
majú už šesť zlatých medailí
z ME v C2. Skvelí športovci
24. 6. 2011 • 23
ŠP ORT
kvôli Pavlovmu zraneniu,
ktorého trápil boľavý chrbát,
neštartovali do kontinentálnych pretekov ani raz, o to
cennejší je ich triumf. „Ani
raz sme do bránky počas ME
neťukli, štyri jazdy bez trestných sekúnd, to nás veľmi
teší, určite je to dobrý štart
do sezóny. Trať v Seu nie je
náročná, ale úzka a najmä
naše dlhé deblovky sa nám
len tak-tak zmestili do koryta. Nám viac vyhovujú trate,
kde sa nechodí tesne okolo
kameňov a sú náročnejšie,“
povedal Pavol. Aj keď trať
nebola ideálna, „Hochšíci“
na nej pôsobili perfektne.
„Na takejto ľahkej trati išli
všetci rýchle časy, a keď
niekto niečo pokazil, už sa
to len veľmi ťažko doháňalo.
Pre nás to bolo nevyhovujúce, pretože my vieme zrýchliť práve na ťažkej vode, takto
sme stratili výhodu. A keďže
vo finále sa nám pred cieľom
zmenila voda, prišli sme tak
o jeden, možno jeden a pol
sekundy náskoku, ale stačilo to. Semifinálová jazda
bola uvoľnenejšia, sadla nám
voda a dosiahli sme výborný
čas. Asi by sme ho vo finále aj
zopakovali, nebyť tej zmenenej
vody v závere,“ dodal Pavol.
Jeho brat Peter videl finálovú drámu takto: ,,Bolo to napínavé, finále nám vyšlo menej
ako semifinále. Chybu sme
neurobili, no pred cieľom sa
voda otočila, rovinka bola dosť
dlhá a my sme pádlovali akoby
v protiprúde. Vyše sekundový
náskok sme na 15-metrovom
úseku stratili, no nie úplne.
Odstupy medailistov boli malé,
vyplynulo to naozaj z charakteru trate, také tesné víťazstvá
sme už v minulosti zažili. Každý ťuk znamená obrovskú stratu a stráca sa aj šanca na dobré
umiestenie. Šesť individuálnych titulov majstrov Európy
nás teší, tento najčerstvejší aj
preto, že sme v sezóne jazdili
menej a až v Urgelli sme si užili
celé úseky naplno.“
Hochschornerovci sa teda
dobre naladili pred septembrovými MS v Čunove. Oveľa
horšou správou však je, že Slovenský zväz kanoistiky má stále
menej a menej peňazí a z tohto
dôvodu prvý raz v histórii samostatného Slovenska nevyšle
pretekárov na jednotlivé kolá
Svetového pohára. Situácia je
taká vážna, že minulý týždeň
prevádzkovateľ areálu Divoká
voda v Čunove zastavil tréningy našich reprezentantov, lebo
slovenský vodný slalom má voči
nemu dlh 30 000 eur. Kto chce
trénovať, musí zaplatiť. Peter
Hochschorner, otec a tréner
čerstvých majstrov Európy, tak
aj urobil. Vytiahol z vlastného
vrecka 10 eur, čo je denná taxa,
aby Peter s Pavlom mohli ísť
na vodu.
(mv), foto archív redakcie
Ulrichovci chcú dokončiť súťaž na prvý pokus
Súťažiaci zo Strednej Európy už na Dakare pár slušných výsledkov dosiahli,
Silk Way Rally pre nich však nebola žiadaným cieľom - až doteraz.
T
ento rok sa na štart
súťaže Dakar Series
postavia skúsení piloti, aj
nováčikovia. Petržalčania,
manželia Juraj a Danka Ulrichovci, dvojnásobní národní majstri a víťazi Zóny
Strednej Európy v triede
T2 za rok 2010, sa na Silk
Way Rally predstavia ako
vôbec prvá slovenská posádka. Ich hlavným cieľom
je súťaž úspešne dokončiť
na prvý pokus. Nebude to
ľahké, do súťaže odštartujú
s vozidlom Nissan Navara
v triede T2, ide teda prakticky o sériové auto s len
minimálnymi, hlavne bezpečnostnými
úpravami.
„Silk Way Rally bude našou
prvou veľkou súťažou, budeme sa ju snažiť absolvovať s rozvahou a dôjsť až
do cieľa. Ak však bude šanca
na dobrý výsledok, tak oň
budeme bojovať,“ uviedla tri
týždne pred štartom Danka
Ulrichová. Jediné slovenské
vozidlo v súťaži budú pod-
porovať krajania v asistenčnom voze Hummer H2. Silk
Way Rally 2011 štartuje 10.
júla v Moskve a po siedmich
súťažných dňoch a prekonaní
približne 4000 kilometrov sa
končí 16. júla v Soči, v mieste
konania Zimných olympijských hier 2014.
(mv)
Dorastenci sú
v I. lige
Starší dorastenci FC Petržalka 1898 zvládli barážové
stretnutie v Dolnej Ždani
s Teslou Stropkov a postúpili
do I. ligy. Začiatok viac vyšiel
Stropkovu, keď po rohovom
kope v 6. minúte nestrážený Šafranko skóroval - 0:1.
Po tomto góle Petržalčania
dobýjali bránu Stropkova,
ale neúspešne. Do druhého polčasu vybehla lepšia, agresívnejšia Petržalka.
Od začiatku búšila do súpera a čoskoro vyrovnala.
V 49. min Cibulya odcentroval na Gaburu, ten vrátil
Kamencovi, ktorý prestrelil
všetko, čo mu stálo v ceste
- 1:1. Keďže stav stretnutia
sa už nezmenil, nasledovali
strely zo značky pokutového kopu, ktoré lepšie zvládli
nádeje Petržalky.
FC Petržalka 1898 U19 MŠK Tesla Stropkov 1:1
(0:1, 5:4 po 11m). Zostava
FC Petržalka 1898: Droppa
- Petrík, Brányik, Petrovič,
Gabura - Cibulya, Niňaj (80.
Jurkovič), Kontár, Raček (66.
Láska) - Schranz, Kamenca.
(mv)
FC Petržalka už
naplno zarezáva
Futbalisti prvoligového FC
Petržalka 1898 15. júna začali letnú prípravu na nový
ročník druhej najvyššej slovenskej súťaže na štadióne
v Prievoze. Hráči po krátkych príhovoroch pod
vedením novej trénerskej
dvojice Hrnčár - Timko absolvovali prvú tréningovú
jednotku a v závere si zahrali
modelovaný zápas. O zmenách v kádri je ešte skoro
hovoriť. Tvorba mužstva je
v kompetencii generálneho manažéra tímu Pavla
Holeščáka. On tieto veci
konzultuje s funkcionármi
klubu a členmi realizačného
tímu. Petržalka v sobotu 18.
júna zohrala prvý prípravný
zápas, keď v Žiline s tretím
mužstvom uplynulého ročníka Corgoň ligy, MŠK hrala
bez gólov.
(upr)
24 • 24. 6. 2011
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír BAJAN
a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
Vás pozývajú na XIV. ročník
DNI
PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
SPOLUORGANIZÁTORI
A PARTNERI
1. – 25. jún
2011
GALAKONCERT
Dostihová dráha
25.6.2011
18:00 - 24:00 hod.
L u c ie B ÍL Á
HEX
FRA GIL E
ZAB UDN UTÍ
BLU ESR AID ERS
Víťaz súťaže amatérskych
hudobných skupín
Ocenenie osobností Petržalky
Ohňostroj
Moderujú: René Štúr,
Svätopluk Malachovský
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Organizované a spoluorganizované
Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka
Organizované a spoluorganizované
Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka
FUTBALOVÝ TURNAJ PRIATEĽSTVA
Futbalový turnaj oslovených organizácií a inštitúcií SR.
Termín: 4.6.2011, od 8:00 - 16:00 hod.
Miesto: ZŠ Budatínska 61, Bratislava-Petržalka
Organizátor: INTEGRASA, o.z.
STREETBALL - PETRŽALSKÝ ULIČNÝ BASKET 2011
Streetbalové podujatie pre deti, mladých, aj celé rodiny.
Termín: 18.6.2011, od 8:30 – 16:00 hod.
Miesto: Areál ZŠ Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Registrácia: do 17.06.2011 do 18:00 h
Informácie: www.bscbratislava.sk, Dr. Robert Schnürmacher,
tel.: 68286831, mobil: 0918/385789
Organizátor: Školský športový klub B.S.C. Bratislava,
Petržalské noviny, s.r.o.
PETRŽALKA V POHYBE – DEŇ DETÍ
Súťaže družstiev základných škôl z Petržalky a Rusoviec.
Termín: 4.6.2011, od 14:00 - 16:00 hod.
Miesto: Športová hala na Znievskej ul., Bratislava-Petržalka
Spoluorganizátor: Školský športový klub B.S.C. Bratislava,
Basketbalový klub (BK) Petržalka
PETRŽALSKÁ ULIČNÁ FUTBALOVÁ LIGA ENGERAU STREET SOCCER LEAGUE
Súťaž petržalských uličných družstiev v malom futbale.
Termín: 11.6.2011, od 9.00 - 15.oo hod.
Miesto: Revitalizované ihrisko na Farského ul. v Bratislave-Petržalke
Registrácia: do 11.06.2011
Informácie: www.essl.sk, Robert Vizváry, mobil: 0911/137 430
Organizátor: ESSL, o.z.
HOKEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE DO 15 ROKOV
O pohár starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Podujatie organizované pre pozvané hokejbalové družstvá.
Termín: 11.6.2011, od 08.00 – 19.00 hod.
Miesto: Hokejbalový areál na Tematinskaj ul., Bratislava-Petržalka
Organizátor: Slovenská hokejbalová únia, HKL-MJM Petržalka,
predseda Slovenského hokejbalového zväzu Jaroslav Melíšek
PENALTA A MINI PENALTA
XXIV. ročník populárneho turnaja PENALTA
(Petržalské nálezisko talentov) a XV. ročník turnaja miniPENALTA,
ktorý prebieha od 18. mája.
Termín: 17.6.2011, od 9:00 – 14:00 hod. – finálové zápasy
Miesto: ZŠ Budatínska 61, Bratislava-Petržalka
Informácie: Dr. Robert Schnürmacher, tel: 68286831, mobil: 0918/385789
Spoluorganizátor: CVČ Gessayova
ENERGIA PRE ŠPORT - DEŇ ŠPORTU BEZ BARIÉR
Spoločné podujatie detí a mladých s handikepovanými rovesníkmi.
V programe účinkuje skupina Desmod, Zuzana Smatanová
a úspešní slovenskí športovci.
Termín: 22.6.2011, od 08:00 – 18:00 hod.
Miesto: Sad Janka Kráľa v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Organizátor: Slovenský paralympijský výbor (SPV)
a Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ)
OLYMPIJSKÉ NÁDEJE PETRŽALKY - CYKLISTICKÉ PRETEKY
Cyklistická súťaž pre žiakov ZŠ a verejnosť Petržalky.
Termín: 25. 6. 2011, od 09:00 – 13:00 hod.
Miesto: Dostihová dráha, Starohájska ul., Bratislava-Petržalka
Registrácia: do 25.06.2011 do 08:00 hod. na Starohájskej ul.
(Dostihová dráha)
Informácie: Ján MELEG, tel.: 68286830, mobil: 0905/595610,
mail: [email protected]
Organizátor: GM PRO Cycling, o. z.,
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA AMATÉRSKYCH HUDOBNÝCH SKUPÍN
Víťaz súťaže vystúpi v Galaprograme Dní Petržalky 25.6.2011
na Dostihovej dráhe
Termín: 18.6.2011 o 9:30 hod.
Miesto: Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, Bratislava - Petržalka
Registrácia: do 10.6.2011
Informácie: www.kzp.sk, Adrián Pullmann, mobil: 0910/407-930, mail: dkl@
kzp.sk
Organizátor: Dom kultúry Lúky
DEŇ V KNIŽNICI
Vyhodnotenie súťaže školských časopisov
Termín: 14. júna 2011 10:00 hod.
Miesto: VŠK Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Organizátor: Miestna knižnica Petržalka
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA
25.6.2011 Dostihová dráha 10:00 - 18:00 hod.
10:00 - DETSKÁ SCÉNA
Detské súťaže, hry a tvorivé dielne, jarmok remesiel, burza kníh,
súťaž vo varení gulášu, stánky s výtvarnými aktivitami, maľovanie
na tvár, voľné hranie moderných spoločenských stolových hier, ...
12:00 - Malé pódium - Účinkujú: detské folklórne súbory Hájenka,
Lúčka, Jarabinka, mládežnícky súbor Poleno,
súkromná škola Nezábudka V. Sádovskej, HIP HOP akadémia,
tanečný súbor HALÓ HALÓ, bábkové divadlo, kúzelník Peter,
víťazi súťaže Pop hit, deti z petržalských MŠ a ZŠ a ďalší
14:00 - Súťaž o najkrajšieho petržalského orieška
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA
JUNIOR OSOBNOSŤ PETRŽALKY 2011
Vyhodnotenie žiackych osobností základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka
Termín: 9. 6. 2011, 10:00 – 12:00 hod.
Miesto: DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava - Petržalka
16:00 - SENIOR SCÉNA
Účinkujú: spevácke skupiny Melódia a Nádej,
tanečná skupina Saltarello s country tancami,
tanečná skupina Orchidea, country skupina M.T.I.
Iné atrakcie
Motorové lietanie s padákom, veslovanie bez vody v Petržalke,
skákacie hrady a trampolíny, stánky s občerstvením
Download

Verejná diskusia o doprave