www.sahy.sk
Šahy
Hontianske listy
XXI. ročník
máj 2012
5. číslo
Cena 0,35 €
Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012
s mottom Sme jeden tím
24. apríla prišla olympijská pochodeň do Šiah, kde na Hlavnom námestí
slávnostne zapálili mestský olympijský
oheň. S ohňom bežci navštívili školy,
kde sa deti venovali športu a netrpezlivo
čakali pochodeň. Športové aktivity
pokračovali poobede festivalom Námestie v pohybe.
25. a 26. apríla sa štafeta presúvala do
ďalších obcí regiónu – Dudince, Ipeľský
Sokolec, Demandice ako aj do okresných miest Levice a Veľký Krtíš, resp.
do maďarskej obce Bernecebaráti k hrobu Alojza Szokolyiho. Uskutočnilo sa
oblastné kolo olympijskej vedomostnej
súťaže pre stredné školy.
27. apríla organizátori z Olympijského klubu Alojza Szokolyiho odovzdali olympijskú pochodeň mestu Lučenec.
Prevzatie pochodne od členov Olympijského klubu v Banskej Bystrici
(Martin Vrábel – predseda, olympionik; Imrich Kováč – člen OK;
Eva Murková – majsterka Európy v skoku do diaľky)
Skupina bežcov s prezidentom Slovenského olympijského výboru Františkom Chmelárom
/Pokračovanie na 8. strane/
Hontianske listy
máj 2012
2
INFORMÁCIE
Z RADNICE
Konkurz na post riaditeľa školy
Mesto Šahy v súlade s § 4 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona NR
SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej
školy Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy.
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na
výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a §
34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Požadovanými predpokladmi sú:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
v požadovanom študijnom odbore podľa
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov,
– vykonanie prvej atestácie,
– zdravotná spôsobilosť,
– bezúhonnosť,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
– znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek základných
škôl,
– osobnostné a morálne predpoklady,
občianska bezúhonnosť,
– manažérske schopnosti pre riadiacu
funkciu, komunikatívnosť a flexibilita,
– znalosť práce s PC.
Zoznam dokladov, ktoré účastník
predkladá do výberového konania:
– prihláška do výberového konania,
– overené kópie dokladov o splnení
kvalifikačných predpokladov,
– overený doklad o absolvovaní prvej
atestácie (pozri § 61 ods. 7 zákona č. 317/
2009 Z. z.),
– profesijný životopis,
– výpis z registra trestov (nie starší ako
3 mesiace ),
– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti,
– doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,
– koncepčný zámer rozvoja školy,
– písomný súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v termíne do 28.
mája 2012 na adresu: Mestský úrad Šahy,
Hlavné námestie 1, 93601 Šahy. Obálku
označte „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ
Janka Kráľa, Šahy – NEOTVÁRAŤ”.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Informácie: osobne na oddelení ŠMaŠ
– SŠÚ v Šahách alebo telefonicky na čísle
7411131.
Ing. Ján Lőwy
primátor
Aukčný predaj „Zeleného kríža”
V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta a v zmysle zákona 138/1991
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
mesto Šahy – ako vlastník nehnuteľností –
vypisuje dražbu na odpredaj majetku
mesta: budova na pozemku v k. ú. Šahy na
parc. č. 539/1 „C-KN” – zast. plocha o výmere 331 m2, stavba so s. č. 1037 (budova
– Zelený kríž) a pozemok parc. č. 539/2 –
zast. plocha o výmere 1017 m2 evidované
na LV č. 1, vlastník – mesto Šahy.
Vyvolávacia cena uvedených nehnuteľností je stanovená znaleckým posudkom č.
8/2012 vo výške 70 200 €.
Aukčný predaj sa uskutoční 24. mája
2012 o 14.00 hod. v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách na Hlavnom námestí
č. 1.
Tohto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré vložili
dražobnú zábezpeku na účet MsÚ číslo
0028618822/0900 SLSP Šahy, a to 10 %
vyvolávacej ceny najneskoršie 10 min.
pred začatím verejnej dražby. Záujemca o
aukčný predaj nebytových priestorov musí
mať vyrovnané všetky záväzky voči mestu
Šahy.
Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý
oboznámi účastníkov s podmienkami aukčného predaja. Vyššiu ponuku účastník signalizuje zdvihnutím očíslovanej tabule, ktorú
dostane pred začatím dražby.
Časový limit na vyššiu ponuku je jedna
minúta po odznení poslednej ponuky. Právo na kúpu získa ten, kto ponúkne najvyššiu sumu. Minimálna výška vyššej ponuky
je 100 €. Dražobná zábezpeka sa odpočíta
z konečnej sumy.
Ostatným účastníkom, ktorí v dražbe
boli neúspešní, sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše
zmluvu s najvyššou ponúknutou sumou do
30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca
dražobnú zábezpeku, ktorá prepadne v prospech mesta Šahy.
Účastnícky poplatok je 10 €, pre verejnosť je vstupné 1 euro.
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta
Kultúrne podujatia
v máji
3. mája, 11.00 – XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Pueri
Fabri – vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy v Galérii Ľudovíta Simonyiho
4. mája, 16.00 – Majster Barcsay
a jeho žiaci – vernisáž výstavy, ktorá
bude otvorená do 23. mája v Menora
Saag Centrum Artis
5. mája, 13.35 – Mimoriadna jazda historického vlaku Zvolen – Šahy, železničná stanica
14. mája – Gitarový koncert
Kristiána Klukona v Menora Saag
Centrum Artis
18. mája – Svetový deň múzeí –
prednášky a besedy v Maďarskom
spoločenskom dome na Rotaridesovej
ulici
18. mája, 9.00 – Medzinárodná
súťaž Základnej školy Lajosa Pongrácza s vyuč. jaz. maď. v prednese
poézie a prózy pre žiakov základných škôl na Poiplí v mestskej knižnici
22. mája – Vedomostná súťaž o
olympizme pre žiakov základných
škôl šahanského regiónu
25.-26. mája – Stretnutia v Poiplí
2012
Do konca júna – Šahanské inšpirácie – výstava grafík vysokoškolákov v Galérii Ipeľ pri mestskej knižnici
Mesto v meste – stála výstava
makiet Jána Plevu na poschodí klubu
seniorov (dôchodcov)
Spresnenie
Na základe požiadania MUDr. Ferdinanda Sasváryho, PhD., poslanca mestského zastupiteľstva, zverejňujeme toto
spresnenie k článku Rozpočet mesta na rok
2012 schválený (marec 2012, 2. strana),
resp. ku spresneniu uvedenému na 2. strane
aprílového čísla HL: „ZA rozpočet hlasovalo 8 poslancov zastupiteľstva, 1 poslanec
sa hlasovania zdržal, poslanec RNDr.
Pavel Makovínyi hlasoval PROTI a poslanec MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. –
ako pred rozpravou uviedol – pre svoje
výhrady k rozpočtu ako prejav protestu
NEHLASOVAL.”
Hontianske listy
máj 2012
INFORMÁCIE
Aktivity vedenia mesta
za mesiac marec
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta
4. apríla – na pozvanie Fondu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja BBSK sa zúčastnil na pracovnom stretnutí v Hontianskych
Nemciach, kde sa rokovalo o význame a možnostiach budovania
verejno-súkromného partnerstva pre potreby nového organizačného usporiadania organizácie cestovného ruchu na území Hontu;
5. apríla – so zástupcom primátora a s konateľom Energo-Bytosu vykonali prehliadku alternatívneho vykurovania v meste Hnúšťa, kde zisťovali špecifiká a výhody vykurovania biomasou;
11. apríla – sa zúčastnil na riadnom zasadnutí rady ZMOS-u,
kde sa rokovalo o aktuálnych otázkach samospráv;
12. apríla – sa zúčastnil na kolaudácii rekonštrukcie čelnej fasády radnice;
12. apríla – v Ipeľskom Sokolci sa stretol so starostami obcí
Ipeľského údolia. Na stretnutí sa dohodli na spoločnom postupe
protestu proti plánovanému zrušeniu železničnej dopravy na úseku
Šahy – Čata;
16. apríla – na valnom zhromaždení Občianskeho združenia
Ipeľ–Hont vo Veľkých Turovciach prerokovali a schválili projektové zámery k žiadostiam o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci miestneho rozvoja pre miestne akčné skupiny na
území NSK;
16. apríla – sa zúčastnil na pracovnom stretnutí Združenia separovaného zberu šahanského regiónu, na ktorom prerokovali aktuálne problémy a hospodárenie združenia;
17. apríla – s ďalšími občanmi mesta sa zúčastnil na spomienkovej slávnosti holokaustu, ktorú organizoval Kruh priateľov
Hontianskeho múzea a galérie;
20. apríla – vo Váci sa zúčastnil na medzinárodnej odbornej
konferencii Mladí proti AIDS;
24. apríla – v rámci športového programu Posolstvo Hrám
XXX. olympiády – Londýn 2012 privítal príchod štafety a prebral
olympijský oheň;
25. apríla – odovzdal olympijský oheň v Dudinciach. Štafetu s
pochodňou slávnostne odovzdal aj do obce Bernecebaráti (Maďarsko);
26. apríla – otvoril vedomostnú súťaž o olympizme pre stredné
školy. Olympijský oheň odovzdal v Demandiciach a Leviciach.
-ZP
V roku 2012
Narodili sa
Erik Gašpar – 3. apríla 2012
Lucia Šomlová – 8. apríla 2012
Tamara Šomlová – 8. apríla 2012
Fruzsina Kissová – 13. apríla 2012
Matej Bednár – 13. apríla 2012
Jakub Straňák – 14. apríla 2012
Mark Bednár – 14. apríla 2012
Opustili nás
Blanka Gáfriková /* 1918/ – 28. marca
Jozef Fendiak /* 1944/ – 1. apríla
Zlatica Nemcsoková /* 1953/ – 11. apríla
Ľudovít Kozák /*1944/ – 25. apríla
Ladislav Hete /* 1949/ – 26. apríla
Mária Hrivňáková /* 1954/ – 26. apríla
Elena Masláková /* 1928/ – 30. apríla
Alžbeta Pásztorová /* 1947/ – 30. apríla
3
Z RADNICE
Svetový deň vody aj v Šahách
22. marca parkovisko na
Hlavnom námesti v Šahách
„obsadila” Západoslovenská
vodárenská spoločnosť (ZsVS),
OZ Levice, aby v rámci Svetového dňa vody predviedla
záujemcom prácu i techniku,
ktorá je potrebná k tomu, aby
nám z vodovodného kohútika
tiekla každý deň nezávadná
pitná voda. Aby ešte viac vzbudili záujem mladých o problematiku pitnej vody, resp. vody
vôbec, vyhlásili rôzne súťaže s
touto tematikou. Súťaž vyhodnotili a autorom najlepších
Gál /ZŠPL/, 3. Amália Mintálová /ZŠJK/
Žiaci 7.–9. roč. ZŠ: 1. Veronika Matyó /ZŠPP Plášťovce/,
Michaela Rusková /ZŠJK/, 3.
Dorota Mojžišová /ZŠJK/
Výtvarné práce študentov
stredných škôl: 1. Veronika Képešová /Gymn./, 2. Katarína
Kostolániová /SOŠ/, 3. Monika
Záhorská /SOŠ/
Literárne práce: 1. Erik Kalmár, 2. Lenka Nagyová, 3.
Heba Ismail /všetci ZŠJK/
Projekty: 1. Amália Mintálová, 2. Chiara Bolemantová,
„umeleckých” diel odovzdali práve na otváracom ceremoniáli.
Zo 43 odovzdaných prác, ktoré
vystavili na obrovských paneloch, boli v jednotlivých kategóriách ocenené nasledovné
deti a študenti.
Výtvarné práce
Žiaci 1.–2. roč. ZŠ: 1. Boglárka Lalák /KSŠFF/, Bence
Hajdú /ZŠPL/, 3.-3. Zsuzsanna Gajdács a Katalin Straňák
/ZŠPL/
Žiaci 3.–4. ročn ZŠ: 1. Viktória Juhász /ZŠPL/, 2. Zoltán
Straňák /ZŠPL/, 3.-3. Dóra Korcsok a István Hegedűs /KSŠFF/
Žiaci 5.–6. roč. ZŠ: 1. Barbara Murin /KSŠFF/, 2. Dóra
3. Dominik Kovács /všetci ZŠJK/
Špeciálne ocenené práce:
Friderika Skladan /výtvarná
práca, KSŠFF/, Szilvia Oszvald
/výtvarná práca, ZŠPL/, Lucia
Horváthová /výtvarná práca,
ZŠJK/, Mária Charvátová /literárna práca, Gymn./, SOŠ
/plastika/, Lucia Gatialová /baner, ZŠJK/.
Po odovzdaní zaslúžených
odmien sa záujemcovia rozišli
na jednotlivé stanovištia (bolo
ich vyše 10), na ktorých pracovníci ZsVS nielenže umožnili
vyskúšať si špeciálne prístroje,
ale predviedli aj niektoré najmodernejšie technologické postupy.
-š-
Hontianske listy
máj 2012
4
Jubilejný XX. ročník
Poipeľskej súťaže vín
Dobré víno je výlučne nápojom? Nie! Dobré víno je viac!
Je balzamom na dušu, liekom
proti bolestiam, ale aj osviežujúcim elixírom. Dobré víno má
svoje špecifické vlastnosti –
chuť, sfarbenie a buket. Víno je
tajomný nápoj a jeho tajom-
In memoriam Tibor Tóth
(1958 – 2012)
(81 biele, 50 červené) hodnotiace komisie udelili 9 zlatých, 31
strieborných a 64 bronzových
ocenení. Ceny i diplomy oceneným odovzdal primátor mesta
Ing. Ján Lőwy a Ing. Tibor Petrezsél, hlavný organizátor súťaže 30. marca v divadelnej sá-
nosť sa prejaví len vtedy, ak
k nemu pristupujeme rozumne
a s mierou.
Toho roku sa Poipeľská
súťaž vín konala už dvadsiaty
raz a bola zároveň i prvým ročníkom súťaže o Pohár primátora mesta Šahy. Na súťaž sa prihlásilo 52 vinárov, a to nielen
zo širokého okolia, ale aj z Maďarska a Rakúska. Súťaž má i
náučný význam a vyzýva vinárov, aby každoročne vyrobili
akostné víno.
Vzhľadom na vysoký počet
odovzdaných vzoriek boli určené tri hodnotiace komisie, ktoré
23. marca pracovali v nasledovnom zložení. Komisia A (biela):
Ing. Ondrej Korpás – predseda,
CSc., Dr. Károly Horváth, Jo-
le radnice.
Titul šampión súťaže získal
György Mihalek (rizling korenistý, 2011), zároveň aj Pohár
primátora mesta Šahy.
Biele vína, ktoré získali
zlatú medailu: György Mihalek (Rubaň) – rizling korenistý,
2011; Vitis – Janka Ďuríková
(Opatovská Nová Ves) – Devín,
2011; Sanvin Okoč – rizling
vlašský, 2011; Vinohrady a
pivnica Zsigmond (Vinica) –
Chardonnay, 2011.
Červené vína, ktoré získali
zlatú medailu: Chateau Marco, s. r. o. – Dunaj, 2011; Sanvin, Okoč – Alibernet, 2011;
Pataky a Jahodník, Strekov –
portugalské modré, 2009; Gemer produkt, Rimavská Sobo-
hannes Scherenberg, Andrej
Kraus a Ing. Anna Žembeová.
Komisia B (žltá): Ing. Ondrej
Celleng – predseda, Janka Ďuríková, Tamás Varga, András
Nagy a Karol Csernus. Komisia
C (červená): Ing. František Tóth,
PhD. – predseda, Ing. Drahomír Oslík, Ing. Karol Zaviačič,
Ing. Štefan Bodnár.
Z odovzdaných 131 vzoriek
ta, frankovka modrá, 2009;
Jozef Kurucz (Strekov) – Dunaj, 2011.
Sponzori súťaže: Mesto Šahy, Duchoň – Duchoňová, Štefan Capák, VITIS – Janka Ďuríková, Štefan Celina, Alexander Kiss, Alexander Cservócs,
Peter Brestovský, Ladislav Kocsis.
-š-
Ako veľmi by som chcel,
aby tento deň ešte nenastal.
Ako veľmi by som chcel povedať niekoľko slov a chlapsky stisnúť ruku priateľovi.
Žiaľ, už to nie je možné. Nečakaná udalosť – tvoja smrť,
smrť Tibora Tótha, starostu
obce Kubáňovo – nám zlomila srdcia, do očí sa nám tisli
slzy a nenachádzali sme slová. Nečakali sme, že tvoj príbeh v knihe života bude mať
tak málo strán.
Zastavme sa na okamih
pri živote, ktorý bol ľudskou
mozaikou prežitého príbehu.
Tibor Tóth vstúpil do rieky nášho času 13. apríla 1958
v Kubáňove ako druhorodený
syn. Základnú školu vychodil
v Kubáňove a Ipeľskom Sokolci. Gymnázium ukončil
v Šahách a po maturite absolvoval nadstavbové štúdium
ekonomického smeru v Rimavskej Sobote. Po ukončení
základnej vojenskej služby
v roku 1981 sa zamestnal u
Colnej správy, kde vykonával
službu 19 rokov. V roku 1982
sa oženil so Zuzanou Fábiánovou. Z manželstva sa narodili dve dcéry: Kinga a Anita. Neskôr jeho svet obohatili
dve vnúčatá: Barbara a Bianka, ktoré nadovšetko miloval.
21. novembra 2000 bol
zvolený za starostu Kubáňova a na čele obce stál 12 rokov, kým zákerná choroba
napokon umožnila smrti, aby
nastavila osídla, v ktorých
vyhasol vzácny život.
Funkciu starostu vykonával čestne a svedomite, nežil
len pre seba, veľakrát sa venoval pracovným povinnostiam na úkor rodiny. Hoci
každým gestom miloval život, v rodinnom kruhu osirelo jeho zádumčivé kreslo.
Dožitých 54 rokov nestačí na
to, aby človek zrealizoval
všetky svoje predstavy. Život, ktorý bol prežitý plodne,
v neúnavnej práci pre svojich blízkych i pre celú obec,
nebol zbytočný. Výsledkom
sú aktivity, ktoré pod jeho
vedením boli v našej obci realizované, resp. ktorých realizáciu už ako vážne chorý
pripravoval.
Bol dlhoročným členom
ochotníckeho divadla Ipó a
zo všetkých síl podporoval
miestne hasičské družstvo.
Človek. Slovo zložené zo
šiestich písmen. Skromné,
nenápadné. Ale hodnotou sa
mu nevyrovná ani najdrahší
drahokam sveta. Keď človek
odchádza, akoby zastal čas,
akoby nás celých zaliala
tma.
Lúčime sa s Tebou, pán
starosta, zatvorila sa kniha
Tvojho života, kde je na poslednej strane zápis – zomrel
vo veku 54 rokov.
Ďakujeme Ti za prežitý
život, za lásku, ktorú si rozdával, za prácu, ktorú si vykonal a za to, že sme vedeli
stáť pri sebe v dobrom i
zlom.
Lúčim sa s Tebou v nádeji, že spomienky žijú v mysliach všetkých, ktorí Ťa mali
radi. Nech teplý lúč slnka
pohládza Tvoje posledné
miesto.
Česť Tvojej pamiatke a
odpočívaj v pokoji!
Tibor Morvai
zástupca starostu obce
Kubáňovo
Zórádove štyri mestá
Pamiatku Ernesta Zóráda,
čestného občana mesta Šahy, sme
si pripomenuli 5. apríla 2012
v galérii vacovskej Mestskej
knižnice Lajosa Katonu. Zhromaždili sa v nej účastníci vernisáže zo Šiah, Vacova, Balašských Ďarmôt a z Budapešti.
Výstava vznikla v rámci
plánovanej spolupráce družobných miest Šahy a Vacov. Naše
mesto, kde trávil tento geniálny
výtvarník časť svojej mladosti,
prispelo k úspechu výstavy zapožičaním niekoľkých malieb.
Stali sme sa tým súčasťou hod-
Hontianske listy
máj 2012
5
Namiesto kvetov spomienka – I.
Padlí sovietski vojaci v Šahách
Dňa 8. mája si pripomíname koniec
druhej svetovej vojny, ktorá si vyžiadala
milióny obetí.
Boje o dobytie Šiah spôsobili veľké
straty na životoch nielen v radoch sovietskej armády, ale aj medzi nemeckými a
maďarskými vojakmi. Dodatočný zoznam
mien padlých vojakov je aj v prípade Červenej armády neúplný a o stratách ich protivníkov vieme ešte menej, lebo sa politicko-spoločenský systém v povojnovom
období vôbec nezaoberal padlými nemeckými a maďarskými vojakmi
alebo padlými vojakmi iných
národností – v niektorých nevyhnutných prípadoch sa
o nich nanajvýš zmienili. Podľa údajov nemeckých internetových stránok pravdepodobne
300-500 nemeckých vojakov
padlo alebo sa zranilo počas
vojenských operácií sovietskej
armády v okolí Šiah. O stratách tunajších oddielov maďarskej armády máme takisto len
nepresné a neúplné informácie.
V zmysle nariadenia Povereníctva vnútra 745/11-II/11946 v marci 1946 sovietskych
vojakov exhumovali a ich telá
premiestnili do ústredných vojenských
cintorínov zriadených na tento účel. Podľa
úradnej listiny Okresného národného výboru v Krupine č. 8471/1946 exhumovaných sovietskych vojakov zo Šiah a okolia
previezli do Zvolena.
Na šahanských exhumačných protokoloch sa nachádza popri 161 „neznámych
osobách” aj 171 mien vojakov. Neskôr –
vďaka údajom sovietskych archívov – rodinní príslušníci hľadajúci hrob svojich
blízkych pomohli doplniť tento zoznam o
ďalšie mená vojakov, ktorí v našom regióne padli, alebo o mená zranených, ktorí
neskôr zomreli vo vojenskej nemocnici.
Takto sa počet neznámych znížil na 158.
V súčasnosti disponujeme nasledovným menným zoznamom (mená uvádzame
doslovne podľa zoznamu): Avramuk Nikolaj Lvovič – podplukovník, Agamedov,
Alabin Sergej, Aladmi V. F., Alexev Nikolaj Elexevič, Alistos I. P., Artiščuk A S. I.,
Avakulov Š. L., Bachmatov Alexej Fedorovič, Baganov V. A., Bajborodin Roman,
Balaba Nikolaj Ivanovič – poručík, Balalev J. K. – čatár, Baraban A. D., Baranevič
A. T., Bašamov S. K., Bášenko Ivan Ivanovič, Baura S., Bendevar V. I. – čatár, Berezňak Antonin Max., Berlovsky D. R.,
Besmertny S. I., Bobolev M. P., Bogatovský V. S., Bogomolov M. B., Bondarev
Ivan Sergejevič, Čeredničenko Ivan Afa-
nas, Čerenov N. I., Čeres Mart., Černikov
A. I., Černošev Vladimír, Černov Nik. Pavel, Černý V. N., Čiorny I. L., Demjančuk
S. T., Derežnoj V. I., Dergáčev S. I., Dobrodin I. N., Docevky M. I., Domaševec S.
Z., Dubás M. M., Dvorecky, Esin F. T.,
Fachtuch V. T., Fanda M. V., Filippov I. Z.,
Fridmann A., Furtik V. D., Gadžiev G. F.,
Golovlev A. S., Granič S. S., Griňuk O. S.,
Gurev G. U., Hodžajev Chasin Sajdovič,
Charčan V. V., Chyškov D. E., Ibrahimov
T., Iljin Vasilij Gavrilovič, Iľa I., Ivan Viktor, Izakovskij F. I., Jakošev Rozi, Jakuškin Ivan Ignatovič – kapitán, Jemeľjanov
Alexander Alexejevič, Jesin Fedor P., Jevdašenko, Jušin P. T., Kabina N. N., Kaľakin Alexej Paulovič, Kamenev, Kiošov
A. N., Klujev D. V. – čatár, Kogan I. V.,
Kokin V. P., Koližnikov I. I., Kolotilin I.
D. Konopa B. V., Koramov P. A., Koroľuk
N. P., Koropko T. I., Kosternoj Vasilij
Trofim (Preseľany nad Ipľom), Kostin Fedor Ivanovič, Kotolikov M. G., Kovalenko
M. M., Kovalenkom M. M., Kozur T. F.,
Krista Tudor, Kušajev B. I., Lagušin Ivan
I. A., Lapatnikov N. – čatár, Laskovoj E.
F., Leoňtev I. N., Litvin A. A., Lovkin M.
A., Lukánovič Vasilij, Lušin Michajl G.,
Magadejev Alex., Marťnov P. N., Medozunov T., Mihalka N. N., Miša G., Morozov Vasilij Nesterovič, Movčan Anatolij
Sergejevič, Mušlejc M. M., Naumov I.,
Neprochodin F. M., Nichajčuk
K., Nikitin Vasilij, Nosapev,
Obdulajev Samordan, Olejnik
L. S., Osipenko N. Š., Pachila S.
T., Palchovskin N. V., Petrenko
A. A., Pevčuk N. I., Pirbovič U.,
Piskunov P. F., Podbudnoj D. F.,
Poltarakov I. A., Popkov S., Popov N. T., Posajev, Prižamov S.
M., Pšonka Iv. Iv., Ptašnik Gr.,
Putvoradze V. U., Račmanov
Nikolaj Mefadijevič – desiatnik,
Riabor A. D., Romanovič, Rus
Anton M., Savva N. N., Sidorov
Alexej, Skardanov, Slepcov Alexander Ivanovič, Sotnikov Nikolaj Kons., Steľa Andrej Ivanovič, Suprun S. A., Šabaršov I.
I., Šefčenko I. R., Ševčuk Andrej Iljič,
Šorin S. S., Špak I. G., Štecenko J. A. O.,
Šutov Michajl Vasilevič – plukovník,
Tarasov G. I., Timuča V. F., Tišecký V.,
Tkačenko L. L., Továmov M. D., Trofimov
Nikita, Tudraši F., Tulejmánov B. P., Turmorezov K. M., Tusomnov S. F., Už Štefan
Naumovič, Varava G. Š., Vartoňan Linárit,
Vasileňko I. K., Vdovin Pavel Finail, Vodotovka N. I., Vorincov Petr Ivanovič –
major, Zagajevský G., Zacharov L. E.,
Zajac V. F., Zajcev I. A., Zajcov A. S., Zakurkin N. Š. I., Zalesskij N. A., Zavaliev
D. A., Zavjalov, Zavtur P. T., Zimin M. V.,
Žukovkin Konstatin Egor, Žuravlej Demitrij Elexjevič.
Za údaje a informácie ďakujeme Imrichovi Gálovi, bývalému archivárovi mestského úradu.
bszm, preklad: B. Szilvová
notného projektu. Balašské Ďarmoty poslali pozdrav Zórádovho rodného mesta v podobe umelcovho
portrétu. Jeho potomkovia zapožičali na výstavu niekoľko maliarových diel pripomínajúcich Budapešť, kde trávil najväčšiu časť svojho života. V sieni zavládla veselá
atmosféra, bežne sálajúca zo Zórádových diel.
Umeleckú aj životnú dráhu autora vystavených malieb pútavo
priblížil prítomným Gábor Csah,
historik umenia z Balašských Ďarmôt. Za milovníkov umenia zo Šiah
sa prihovoril obecenstvu vedúci
Hontianskeho múzea a galérie Ľudovíta Simonyiho Mgr. Tibor Pálinkás, ktorý hovoril o umelcovom
prínose pre naše mesto.
Po skončení vernisáže účastníci
mali prítomní možnosť voľne debatovať so Zórádovými dcérami Zuzanou a Katarínou, ako aj s vnukom Balázsom Feyérom. V poradí
už druhá výstava umelca, prezývaného aj maliarom budapeštianskeho Tabánu a najvýznamnejším klasikom maďarského komiksu, v galérii vacovskej mestskej knižnice
trvala do 1. mája.
Mgr. Tibor Pálinkás
Hontianske listy
máj 2012
6
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ
Dňa 9. marca sa v priestoroch Galérie
Ľudovíta Simonyiho v Šahách uskutočnilo
otvorenie výstavy najlepších prác žiakov
výtvarného odboru Základnej umeleckej
školy v Šahách.
Výstavu otvoril vedúci Hontianskeho
múzea a galérie Mgr. Tibor Pálinkás a riaditeľka ZUŠ Mgr. art Hedviga Makovínyiová. Hudobný program na otvorenie výstavy zabezpečili žiaci so svojimi pedagógmi hudobného odboru (Leonard R. Farkas,
Adrian Gula, Boglárka Püspökyová, Rebeka Klukonová).
Vystavené práce charakterizovala vedúca výtvarného odboru Mgr. Lívia Czibulyová týmito slovami: „Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa zaoberali rôznymi
výtvarnými problémami. Tými sú: bod, škvrna, línia, obrys, farba, plocha, negatív, pozitív, kresba a maľba predmetu a figúry podľa skutočnosti, rytmus a pohyb, základy perspektívy, zátišie, krajinka, symetria, asymet-
ria, zväčšenie, podnety hrnčiarstva, drotárstva, podnety dejín umenia a pod. Nové formy a metódy vo výtvarnej výchove dovoľujú
vytvárať hlbší vzťah k okolitému svetu, podporujú premýšľanie vo viacerých rovinách.
V prvej miestnosti galérie sa stretneme
s pravekom. Téma je spracovaná v podobe
projektu. Zúčastnili sa v ňom žiaci dvoch
skupín, z 5. a 6.ročníka v časovom intervale
štyroch týždňov. Využijúc inovačné prvky výtvarnej výchovy s hravou činnosťou vznikli
jaskynné maľby, kostra a aj portrét pračloveka, jeho pracovné náradie, nádoby, šperky. K úspešnému výsledku našej práce slúžili návšteva vykopávok z praveku v Šahách,
ako aj návšteva šahanského a levického múzea. Na výstave pri klasických technikách
by som vyzdvihla neklasické výtvarné postupy, ako koláž, frotáž, roláž a odtlačky rôznych materiálov.
Novou technikou na výstave je enkaustika, maliarska technika, pri ktorej sa použí-
Výstava umeleckého emailu
Od 4. do 21. apríla návštevníci Galérie Ľudovíta Simonyiho mali možnosť oboznámiť sa
s výtvarnou technikou, ktorá síce patrí u nás medzi pomerne
zriedkavo produkované a známe,
dáva však možnosť tvoriť prekrásne umelecké predmety. Ide
o email, ktorým je vlastne farebná sklená pasta natavená na kovový povrch. Je to technika, ktorá
má veľmi staré historické korene. Prvé známe pamiatky využitia
tejto techniky pochádzajú zo starovekého Egypta a medzi jej vrcholy patrí tvorba umenia stredovekej Byzancie.
Putovnú výstavu, ktorú predstavili verejnosti aj v Rétságu a
vo Vacove, a ktorú podporil aj Národný fond kultúry Maďarska,
nám sprostredkoval József Végh,
vynikajúci regionálny historik,
riaditeľ Mestského kultúrneho
strediska a knižnice v Rétságu.
Expozíciu dopravil, inštaloval a
predstavil našej verejnosti umelec a učiteľ výtvarnej výchovy
József B. Dovák, vedúci emailového krúžku v Rétságu.
Účastníci vernisáže mali možnosť pokochať sa aj na veľmi hodnotnom hudobnom programe,
ktorý im pripravila speváčka ľudových piesní Katalin Simon a
flautistka Szilvia Majer. Medzi
zaujímavé momenty podujatia patrilo aj to, že hudobná pedagogička Szilvia Majer sa predstavila
okrem hudobného programu aj
svojimi emailovými prácami.
Mgr. Tibor Pálinkás
va roztavený farebný vosk. Nástrojom na
maľovanie sú rozohriate kovové paličky
alebo špeciálne vyhrievané perá, prípadne
tzv. enkaustické žehličky – ako to aj v našom
prípade môžete sledovať. Táto technika je
známa už z čias 100-300 rokov pred Kristom z tzv. Fajjúmskych portrétov z Egypta.
Vytvorený obraz je stály a relatívne odolný.
Prežívaním a premenami prírody sa zaoberá umenie v krajine – land-art. Vyjadruje
potrebu človeka nadväzovať na prastaré rituály, komunikovať s prírodou, zanechávať
v krajine stopy. Deti radili list k listu alebo
kameň ku kameňu a pod.”
Na záver sa pani učiteľka poďakovala
rodičom za morálnu a finančnú podporu,
vďaka ktorej mohla byť realizovaná táto výstava.
Na záver vernisáže opäť odzneli tóny
hudby žiakov hudobného odboru.
-zuš-
Gyula Hincz: Od chocholíka
po Bibliu
Pod týmto názvom ste mohli
vidieť jednu z najzaujímavejších výstav tejto sezóny v Menora Saag Centrum Artis.
V rámci kultúrnej spolupráce družobných miest za spolupráce šahanského a vacovského
mestského múzea sa uskutočnila v Šahách prvá výstava, ktorá
ponúkla aj možnosť interaktívneho spôsobu prehliadky. Steny
výstavnej siene zdobili originály zo zbierok Vacovského depozitára (Váci Értéktár). Detský kútik, ohraničený z dvoch
strán trojmetrovou ilustráciou
rozprávky, ponúkal napríklad
možnosť vyrozprávania rozprávky alebo prezretia rozprávkovej knižky, ilustrovanej
Gyulom Hinczom. Takýchto
kníh – pre deti aj dospelých –
bolo umiestnených na výstave
asi dvadsať. Všetky sa dali chytiť do rúk a nalistovať, vytlačené ilustrácie bolo možné porovnať s originálmi umiestnenými na stenách. Ilustrácie básní, románov aj Biblie (vydanej
v Anglicku) sprevádzali návštevníka vo svete fantázie grafika, snažiaceho sa držať krok
s najnovšími trendmi výtvarného umenia.
Výstavu 12. apríla otvorila
Lilla Ignéczi, zástupkyňa riaditeľa Vacovskej mestskej knižnice Lajosa Katonu v sprievode
Balázsa Mészárosa, riaditeľa
depozitára, a trvala do 2. mája.
Mgr. Tibor Pálinkás
Hontianske listy
7
máj 2012
Úspechy žiakov ZŠ Janka Kráľa
v olympiádach a súťažiach
Žiaci ZŠ Janka Kráľa zaznamenali úspechy v predmetových
olympiádach a súťažiach aj v treťom štvrťroku školského roka
2011/2012. V biologickej olympiáde boli úspešné žiačky deviateho ročníka. Bianka Brezová
(9.B) sa v obvodnom kole
v projektovej časti kategórie C
umiestnila na 2. mieste, čo jej
zaručilo účasť v krajskom kole.
Krajské kolo sa konalo v Nitre
dňa 16. marca a Bianka sa v ňom
umiestnila na 11. mieste. V teoreticko-praktickej časti tej istej
kategórie súťažili aj Lucia Gatialová (9.B) a Sofia Líšková (9.B).
Úspech v Pytagoriáde zaznamenala Veronika Žirková
(5.A), keď sa v kategórii P5
v obvodnom kole v Leviciach
umiestnila na 2. mieste.
Lucia Gatialová sa v obvodnom kole umiestnila na 4.
mieste. Sofia Líšková obsadila
2. miesto a postúpila do krajského kola, kde skončila siedma. Obidve žiačky súťažiace
v krajskom kole sú úspešnými
riešiteľkami.
Aj toho roku sa žiaci zapojili do geografickej olympiády.
V obvodnom kole boli úspešné
Šikovní boli aj naši recitátori. V základnom kole recitačnej
súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín dosiahli žiaci nasledovné výsledky:
Michaela Šuchterová (II.A)
v I. kategórii v prednese prózy
zvíťazila, v II. kategórii v prednese poézie zvíťazila Heba
Ismail (5.A) a na 3. mieste sa
umiestnil Zoltán Lukács (5.B),
žiačky: Heba Ismail (5.A), ktorá v kategórii I zvíťazila (súťaž
v tejto kategórii nie je postupová), Háma Ismail (7.A) sa
umiestnila v kategórii G na 4.
mieste a Soňa Fritzová (6.B)
obsadila v kategórii H 3. miesto a postúpila do krajského kola.
V krajskom kole, ktoré sa konalo 20. marca v Zlatých Moravciach, obsadila 13. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
v II. kategórii v prednese prózy
obsadil Benjamín Zvara (6.B)
2. miesto a Jorik Veselko (5.A)
3. miesto. Všetci žiaci postúpili
do obvodného kola, ktoré sa konalo 2. apríla v Leviciach. Úspešná bola Michaela Šuchterová,
ktorá sa vo svojej kategórii
umiestnila na 3. mieste.
Všetkým súťažiacim blahoželáme k ich úspechom.
Mgr. V. Kočerhová
Zo života Základnej školy
na Ul. E. B. Lukáča v Šahách
K vzácnym tradíciám školských podujatí patrí už celé roky stretnutie pedagógov školy
s učiteľmi, ktorí trávia čas na zaslúženom dôchodku. Naši milí
dôchodcovia nás navštívili 29.
marca, stretli sa pri malom pohostení a programom ich pozdravili žiačky 1. stupňa. Duchom
svieže dámy i dvaja páni sa živo
zaujímali o život školy a dianie
na Slovensku. Nás, aktívne pôsobiacich učiteľov a vychovávateľky, stretnutie obohatilo, našich bývalých kolegov môžeme
len zo srdca obdivovať a tešiť
tálnymi aktivitami, ochranu životného prostredia pokladá za
jednu zo svojich priorít. Preto
triedni učitelia so svojimi žiakmi nezaváhali a v dňoch 16. a 18.
apríla sa žiaci všetkých tried niekoľko hodín venovali zbieraniu
odpadu zo sídlisk, brehov Ipľa a
priestorov bývalej colnice v rámci
celoslovenskej aktivity Vyčistime si Slovensko! Spolu nazbierali viac ako 20 vriec odpadu.
Posolstvo hrám XXX. Olympiády v Londýne 2012 neobišlo ani Šahy, 24. apr. žiaci a pracovníci školy s nadšením priví-
sa na stretnutie opäť o rok.
Projekt Orange venovaný
separovaniu odpadu pokračoval
prednáškou v Materskej škole
Stred 12. apríla. Ing. Peter Paľaga a žiaci 6. ročníka porozprávali deťom o dôležitosti triedenia
odpadu a škôlke darovali trjkomorový kôš.
Šiesty ročník turnaja v hode
šípkami na terč sa uskutočnil
v piatok 13. apríla. Navzdory
magickému dátumu nepriniesol
nič negatívne, turnaj O pohár
primátora mesta sa niesol vo veselej súťažnej atmosfére. Stretli
sa na ňom pedagogickí pracovníci škôl nášho mesta a mestského úradu, aby si zasúťažili a
vymenili názory a skúsenosti
v neformálnom stretnutí okorenenom sprievodnými aktivitami
a občerstvením. Kráľmi vtákov
na rok 2012 sa stalo družstvo
v zložení: Alžbeta Holosová
(ZŠ EBL), Mgr. Jozef Budinský (Gymn.) a Ladislav Gáspár
(MsÚ, paralympijský víťaz).
Okrem cien dostali víťazné poháre a putovný pohár primátora
mesta Ing. Jána Lőwyho, ktorý
tým naše podujatie podporil.
Víťazom blahoželáme a tešíme
sa na stretnutie o rok.
Naša škola žije enviromen-
tali olympijskú pochodeň a
vzácnych hostí vedených prezidentom SOV Františkom Chmelárom. Žiaci si myšlienku športu uctili prednáškami o tradícii
olympiád a aktívnym športovaním na ihrisku a v telocvični
až do príchodu pochodne.
Slávik Slovenska – 25. 4. sa
uskutočnilo školské kolo súťaže.
Úspechy v súťažiach: základné (niekdajšie obvodné) kolo (20. 3.) súťaže Hviezdoslavov
Kubín s postupom do okresného kola v Leviciach – poézia, I.
kategória, 1. miesto Sarah Balážová; III. kat. 3. miesto Dávid Almasky; próza, II. kat., 1.
miesto Adam Bazala.
Úspešní riešitelia v okresných kolách olympiád: chemická olympiáda – Atila Mézes (9.
roč.); olympiáda Európa v škole
– 2. miesto Simona Valentová
(7.A); geografická olympiáda –
Jakub Podhora (5.A), Ricardo
Bolemant (6. roč.); matematická olympiáda – Peter Horváth
(7.A); olympiáda v anglickom jazyku – Simona Valentová (7.A);
olympiáda v nemeckom jazyku
– Áron Szelle (7.A); Pytagoriáda – Kristián Galčík (3. roč.),
Ricardo Bolemant (6. roč.).
-bb-
8
Hontianske listy
máj 2012
Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012
s mottom Sme jeden tím
/Pokračovanie z 1. strany/
Slávnostné otvorenie: Peter Korčok – olympionik; František Chmelár – prezident SOV;
Ján Lőwy – primátor mesta; František Révész – predseda OKASZ; Angelika Révész –
vedúca OŠMaŠ MsÚ; Ivan Čierny – predseda ZOK; Eva Murková – majsterka Európy;
Imrich Kováč – vedúci oddelenia školstva VÚC Banská Bystrica; Martin Vrábel – olympionik, predseda OK Banská Bystrica; Ladislav Gáspár – paralympijský víťaz
Mažoretky zo Základnej školy na
Ul. E. B. Lukáča
Stretnutie pri pamätnej tabuli Alojza Szokolyiho
Poldance – Dominika Kormaňák z Prievidze
Námestie v pohybe
Olympijské vystúpenie dôchodkýň
Hontianske listy
máj 2012
9
Putovanie pochodne do maďarskej obce Bernecebaráti
k hrobu Alojza Szokolyiho
Odovzdanie slovenského olympijského ohňa na hranici s Maďarskom: Peter Korčok – olympionik, Ján Lőwy, Roman Hanzel –
zástupca SOV; István Géczi – strieborný medailista z OH 1972,
Ladislav Gáspár, Rudasné Antal Márta – strieborná medailistka
z OH 1964, Béla Győr – člen MOA
Privítanie pochodne na Základnej škole v Demandiciach
Cesta s pochodňou do ZŠ v Dudinciach
Riaditeľka školy Ágnes Baka a Arnold Ozsvald, starosta obce
Ipeľský Sokolec, po prevzatí pochodne
Účastníci vedomostnej súťaže o olympizme pre stredné školy
Posolstvo v Leviciach – Ján Lőwy a
Štefan Mišák, primátor mesta Levice
Hontianske listy
máj 2012
10
( L. A. Seneca)
KUBÁŇOVO
Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný;
pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.
Dňa 24. marca 2012 sa
uskutočnilo v obci Kubáňovo
(obec so sotva 300 obyvateľmi) v okrese Levice zaujímavé
verejnoprospešné podujatie.
Obec sa prvýkrát v histórii
zapojila do akcie vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia SR – Vyčistime si Slovensko. Predpokladaná účasť
mimoriadne pozitívne prekvapila aj samotných organizátorov. Projektu Vyčistime si našu
obec sa zúčastnilo vyše 30 osôb
rôznych vekových kategórií.
Hlavným cieľom podujatia bolo zbieranie odpadu a poukázanie na problém vyhadzovania odpadkov a tvorby čiernych
skládok nielen v okolí ciest,
čistenie prírody a v neposlednom rade zvýšenie ekologického povedomia obyvateľstva.
Zjednodušene to môžeme nazvať jarné upratovanie našej obce. V rámci podujatia sa z blíz-
a schátranom prostredí sa
pekným veciam nebude dariť.
V krajšom a čistejšom prostredí sa bude ľahšie dariť rozvíjať
medziľudské vzťahy, vychovávať deti, podnikať, lákať turistov. S touto myšlienkou sa stotožnilo spomenutých 30 osôb,
v niektorých prípadoch celé rodiny i starší obyvatelia. Okrem
jedného poslanca obecného zastupiteľstva sa podujatia zúčastnili všetci, týmto gestom
boli príkladom nielen svojmu
okoliu, ale hájili tým svoju úroveň kultúry vo vzťahu k ochrane životného prostredia, svoj
postoj chrániť a zveľaďovať obec, ku ktorému sa zaviazali
pri zložení sľubu poslanca
obecného zastupiteľstva. Organizátorov mimoriadne tešila
účasť detí a mládeže, ktoré sú
nádejou budúcnosti každej obce. Veľakrát sa už potvrdilo, že
deti môžu byť vzorom pre svo-
kosti krajníc spájajúcich obec
Kubáňovo so susednými obcami vyzbieralo vyše 700 kg odpadu, prevažne veľké množstvo plastov, skla, pneumatík,
papiera a železa, vyčistili sa
krajnice ciest, oklieštil hustý
porast drevín a krov, vyčistili
sa priekopy popri ceste, ošetrila sa verejná zeleň.
Indiánsky náčelník Stojaci
medveď z kmeňa Lakotov vyslovil jednu veľmi peknú a
aktuálnu myšlienku: „Ak sa
vzdiali ľudské srdce od prírody,
zatvrdí sa. Nedostatok úcty k tomu, čo rastie, čo je živé, rýchlo
povedie tiež k nedostatku úcty
k ľuďom.”
Prostredie mení ľudí, resp.
by ich malo meniť. Ak by sme
zmenili, zlepšili, pravidelne
vyčistili naše ulice, spravili by
sme tak aj s naším vnútrom,
s našimi vzťahmi. V špinavom
jich rodičov. Veď aké detinské
je schovávať sa za oknami či
bránami domácností a sledovať,
kto bol, koľko ich bolo, kde boli...? Alebo argumentovať, že
nie sme producentmi odpadu
vôkol nás, je rovnako nezmyselné.
Najsmutnejšie je, že práve
človek, ktorý sa nazýva dobrým občanom obce a ešte lepším
kresťanom 21. storočia, ignoruje a robí si posmešky z takýchto verejnoprospešných podujatí, resp. ich permanentne
ignoruje svojou neúčasťou. Je
však veľmi, veľmi málo sedieť
každú nedeľu v prvých laviciach v kostole, z celého hrdla
spievať, zdobiť kostol, „plánovať”, „prognózovať” a poučovať bez skutkov. Pretože viera
bez skutkov je mŕtvou vierou.
Toto je tak na úrovni bezbožných farizejov. Ekologická eti-
ka v teológii vychádza z toho,
že svet je Boží. Boží mandát
pre človeka je, aby svet udržiaval ako rajskú záhradu, akou
bol na začiatku stvorenia. Ničiť
svet – prírodu vôkol seba, to je
previnenie nielen proti prírode,
ale keďže je Boží, je to previnenie proti samému Bohu. Teológia v minulosti poznala viacmenej len priamy hriech proti
Bohu a hriech proti blížnemu.
Ale environmentálna katastrofa nás naučila hovoriť aj o ekologických hriechoch. Každé
znečistenie prírodného prostredia je previnenie sa proti Stvoriteľovi tejto Zeme, proti Bohu,
a je teda hriechom. Lásku k blížnemu musíme rozšíriť aj na našu sestru, ako hovorieval František z Assisi, na našu Zem.
Veď predsa každý jedinec je
zodpovedný za ochranu životného prostredia. Nemôžeme túto problematiku nechávať na
hlavných znečisťovateľov životného prostredia (priemysel,
doprava, energetika...). Všetci
sa musíme snažiť o zachovanie
kvality ovzdušia, vody, pôdy,
fauny a flóry, aby naše deti mali rovnakú možnosť tieto prírodné dary využívať v takej miere, ako ich využívame my.
Na záver si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie všetkým
zúčastneným osobám, ktoré
akýmkoľvek spôsobom prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v obci Kubáňovo a jej
okolí. Nech je vaša námaha
v budúcnosti mnohonásobne
zúročená.
Ing. Miloš Kačáni
Výstavný predmet mesiaca
Kamenný nôž
Praveký štiepaný kamenný
nôž (dĺžka 8,5 cm), ktorý bol
objavený vo Vyškovciach nad
Ipľom. Momentálne je umiestnený v archeologickej expozícii Hontianskeho múzea. Pre-
tože ide o náhodný nález, jeho časové zaradenie je v tejto chvíli problematické. Za
najpravdepodobnejšie obdobie pôvodu
odhadujeme
dobu bronzovú.
Materiálom je
tmavohnedý
silicit pochádzajúci z územia
dnešného Poľska. Jeho hodnotu
určuje predovšetkým to, že je celý, čo je v našom regióne zriedkavým javom.
Mgr. Tibor Pálinkás
Hontianske listy
Pestrá paleta podujatí
vo Veľkých Turovciach
Uplynulo už niekoľko mesiacov od začiatku roka 2012.
Boli plné aktivít a veselých podujatí určených obyvateľom obce.
So starým rokom sme sa roz-
dali spoločné stretnutie členovia
klubu dôchodcov so Saroltou
Lőrinczovou a Emou Krasznicovou, dvoma speváčkami z Balogu nad Ipľom, ktoré nášmu
lúčili na silvestrovskej zábave
v miestnom kultúrnom dome.
Roman Urban, šahanský hudobník, nás zabával až do rána. Už
o týždeň, 6. a 7. januára, sa pri
obecenstvu zaspievali krásne
poipeľské ľudové pesničky. Na
súťaž v pečení fašiangových zákuskov priniesli naše dôchodkyne výborné sladkosti, ktoré sme
ocenili darčekovými
predmetmi. Pri jedení
sme s radosťou konštatovali, že naše ženy výborne pečú.
Zo spoločenského
života sme nevynechali
ani mládež – maškarný
ples, ktorý sa uskutočnil 11. februára pre deti, má už dlhú tradíciu.
Na parkete tancovali
zvieratká, kovboji, princezné, lienky. Všetky
masky ocenili pani učiteľky materskej školy výbornými
maškrtami a najatraktívnejšia
maska dostala do daru spací vak.
Takto sa u nás začal nový rok.
Teraz, keď píšeme májový dátum, môžeme skonštatovať, že
sa naši najstarší občania stretli
dvakrát, 5. mája sme vyčistili
areál športového ihriska a parku – treba myslieť aj na deň obce. Teda, nudiť sa nebudeme, ale
nevadí. Spoločné podujatia a zábavy sú tým, čo spája obyvateľov našej obce. Tešme sa na tieto stretnutia, buďme veselí!
Monika Jámborová
piatich stoloch sústredili milovníci stolného tenisu. Víťazi sa
tešili, ostatní už menej, napriek
tomu všetci boli spokojní, veď
šport ľudí spája, a to je najdôležitejšie.
Ani to nám však nestačilo,
pretože začali prípravy na batôžkový ples. 4. februára opäť
znel kultúrny dom hudbou. Trojčlenná skupina Fenix z Čeboviec zabezpečila dobrú náladu
až do skorých ranných hodín.
Stoly boli preplnené maškrtami,
tanečný parket tanečníkmi. Po
zdravom oddychu si v nedeľu
11
máj 2012
Geodetická kancelária
Geodetické a kartografické práce
– geometrické plány
– zameranie budov a novostavieb
– zameranie a vytýčenie vlastníckych hraníc
– vytýčenie pozemkov a stavebných pozemkov
– iné
Milan Koháry
tel.:0908-632457
Šahy, Hlavné námestie č. 17 (na poschodí)
Normálne?
Móda je vec, ktorú vymyslí
jeden človek pre milióny ostatných a tí sa rozhodnú, či ju budú nasledovať alebo nie. Nerozumiem iba tomu, prečo by mali miliónové davy nasledovať po
opici vymyslené nápady nejakého indivídua?
Jedným z módnych trendov
našej doby je ochrana prírody.
Ochrana prírody do nemoty a za
každú cenu. Donekonečna o nej
počúvame v televízii, čítame v tlači a zaoberajú sa ňou na rozličných fórach. Postihujú ľudí
za ilegálne skládky, za odhodenie papierových vreckoviek na
verejných priestranstvách, pokutujú majiteľov, keď na svojom
pozemku bez povolenia vyrúbu
strom, ale čo sa robí úradne, to už
nikoho nezaujíma. Nedávno sa
za bytovkou na Thuróczyho ulici č. 25–27 objavila skupina s pílami. Začali tam osekávať dva
po strechu siahajúce stromy. Okolo obeda potom po neustálom
bzučaní píl a zbieraní odpílených
konárov odišli s čistým svedomím. Po zhliadnutí „výsledku”
ich práce obyvateľom spadli sánky, ako ukazovateľ teplomeru
niekedy v mesiaci marec. Pod
oknami bytovky aj dodnes stoja
dva úplne „oholené” 7-8 metrov
vysoké stromy ako akési večné
memento nejakej prírodnej katastrofy. Keď sa takáto práca nazýva úpravou parku, aj o Quasimodovi by sme mohli povedať,
že bol stelesnením dokonalosti.
Ani sa mi nechce uveriť, že za
takúto prácu ešte niekto zaplatil. Že ju nekontroloval, na to by
som bral jed.
Nezmyselnými vecami sme
bohato zásobení. Výnimkou nie
je ani naša vláda. K moci sa dostala nová garnitúra a, ako mu už
u nás býva zvykom, od základov
chce zmeniť všetko staré. Aj by
to bolo v poriadku, keby nebolo
to „za každú cenu”, pretože to nie
vždy prináša osoh. Po založení
vlády totiž zvolili aj potrebných
štátnych tajomníkov. Dostal
Deň detí
som chuť podrezať si žily, keď
som sa dopočul, že za štátneho
tajomníka školstva zvolili človeka, ktorý odjakživa pracoval
v autopriemysle. Že školskej politike rozumieť nebude, to je jasné, len aby sa nesnažil zo všetkých škôl urobiť autoškolu!
Neodškriepiteľnou vlastnosťou úspešnej hospodárskej politiky je, že je pružná. Počas výstavby sídliska Sever osobnými
automobilmi disponovalo málo
obyvateľov. Odvtedy uplynuli desaťročia, zmenila sa doba a dnes
už je auto pre väčšinu ľudí každodennou potrebou. To by ani tak
nevadilo, ale oproti pôvodným
10 – 20 autám by dnes potrebovalo parkovacie miesto aspoň sto.
Parkovacie miesta však nie sú.
Autá z núdze parkujú v zákrutách
a na križovatkách a sú nebezpečné nielen pre deti a ostatných chodcov, ale aj pre samotnú premávku. Aké závratné sumy by bolo
treba vynaložiť zo strany mesta
na rozšírenie doterajších parkovísk? Len nech sa niekto nevyhovára na ochranu prírody, lebo
bezpečnosť občanov je určite o
niečo dôležitejšia, než strata
niekoľkých metrov zelene! Ešte
k ochrane prírody. V minulosti
som už niekoľkokrát písal o
burinou zarastenej, odpadkami
prešpikovanej veľkej kope zeminy pri garážach na Psom vrchu. To nikto nepovažuje za
škodlivé z hľadiska ochrany?
Majitelia tamojších garáží by
ako odplatu za svoje dane hádam právom mohli očakávať
odstránenie tohto nemilého stavu na uvedenom mieste.
Akékoľvek vedenie dokáže
byť úspešné len vtedy, keď nekoná iba podľa svojich potrieb,
ale by sa malo snažiť vyhovieť
záujmom tých, ktorí ho tou činnosťou poverili. Teda občanov.
Ak sa vedenie nesnaží pre občanov urobiť niečo, nemôže očakávať ani to, že občan spraví niečo preňho. Je to také jednoduché.
Július Belányi
2. jún 2012
Šahy,
City park
zábava,
súťaže,
hudba
12
Hontianske listy
máj 2012
Kto s kým v máji
IV. liga – juhovýchod
24. k. Veľké Lovce – Šahy
25. k. Šahy – Váhovce
26. k. Štúrovo – Šahy
27. k. Šahy – Nový Život
28. k. Horná Kráľová – Šahy
V. liga – dorast – východ
Imeľ – Šahy
Šahy – Kmeťovo
Marcelová – Šahy
Šahy – Tlmače
Nesvady – Šahy
III. liga – žiaci – juh
20. k. Svätý Peter – Šahy
21. k. Šahy – Želiezovce
22. k. Močenok – Šahy
23. k. Šahy – Hurbanovo
24. k. Marcelová – Šahy
ObM – žiaci – juhovýchod
M. Ludany – Šahy B
Ipeľský Sokolec – Šahy B
Šahy B – Čaka B
Vyškovce n. I. – Šahy B
Šahy B – Veľké Turovce
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
Žemberovce – Ipeľské Úľany
Ipeľské Úľany – M. Kozmálovce
P. Vozokany – Ipeľské Úľany
Ipeľské Úľany – Dolný Pial
Nový Tekov – Ipeľské Úľany
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
Oblastné majstrovstvá – III. trieda
Farná – Pastovce
24. kolo – 6. mája, 13.30
Lontov – Pastovce
25. kolo – 13. mája, 13.30
Pastovce – Tešmák
26. kolo – 20. mája, 14.00
Bátovce – Pastovce
27. kolo – 27. mája, 14.00
Pastovce – voľno
28. kolo – 3. júna, 14.00
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
H. Semerovce – Lontov
Lontov – Pastovce
Farná – Lontov
Tešmák – Lontov
Lontov – Bátovce
Horné Semerovce – Lontov
Tešmák – Horné Semerovce
Horné Semerovce – Bátovce
Horné Semerovce – voľno
Horné Semerovce – Málaš
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
Oblastné majstrovstvá – I. trieda
Veľké Turovce – Keť
Veľký Ďur – Plášťovce
Hr. Kľačany – V. Turovce
Plášťovce – Kalinčiakovo
Veľké Turovce – T. Lužany Pohr. Ruskov – Plášťovce
N. Dedina – Veľké Turovce Plášťovce – Čajkov
V. Turovce – H. Turovce
Hr. Kosihy – Plášťovce
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
Demandice – Tešmák
Tešmák – H. Semerovce
Pastovce – Tešmák
Tešmák – Lontov
Farná – Tešmák
Demandice – Tešmák
Bátovce – Demandice
Demandice – voľno
Málaš – Demandice
Demandice – Santovka
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
Kalinčiakovo – H. Turovce
H. Turovce – Pohr. Ruskov
Čajkov – Horné Turovce
H. Turovce – Hr. Kosihy
V. Turovce – H. Turovce
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
Tupá – Hokovce
Hokovce – H. Trsťany
M. Ludince – Hokovce
Hokovce – T. Lužany
Hronovce – Hokovce
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.
28. k.
Oblastné majstrovstvá – II. trieda
Nový Tekov – Vyškovce n. I. M. Kozmálovce – Ip. Sokolec
Vyškovce n. I. – V. Kozmálovce Ip. Sokolec – Pl. Vozokany
Bory – Vyškovce nad Ipľom
Dolný Pial – Ipeľský Sokolec
Vyškovce n. I. – Jur n. Hr.
Ipeľský Sokolec – N. Tekov
Pukanec – Vyškovce n. I.
V. Kozmálovce – Ip. Sokolec
Tupá – Hokovce
Tupá – Farná
H. Trsťany – Tupá
Tupá – Malé Ludince
T. Lužany – Tupá
Mgr. Gabriel Szikora
24. kolo – 6. mája, 16.30
25. kolo – 13. mája, 16.30
26. kolo – 20. mája, 17.00
27. kolo – 27. mája, 17.00
28. kolo – 3. júna, 17.00
Pečať mesta Šahy –
Sigillum oppidi Saag
Predám podpivničený trojizbový rodinný dom na Vinárskej ul. č. 2 v Šahách. K domu patrí aj záhradka. Na poschodí
je vytvorená možnosť podkrovného bývania s tromi oddelenými priestormi. Cena rodinného domu je 30 tisíc eur. Kontakt: 0904 605 935 alebo 0908 464 748.
Vás pozýva na
Stretnutia v Poiplí 2012
25. mája
Slávnostné otvorenie
Vernisáž výstavy keramika Andrása Antala
Koncert Sándora Pappa, gitarového koncertného umelca
Duševné problémy našej doby – beseda pri okrúhlom stole
Koncert Jána Hajnala a Juraja Bartoša – melódie slovenských
a svetových autorov populárnej hudby
26. mája
Detské divadelné predstavenie skupiny Csillag-szóró (v maď. jazyku)
Divadlo Csavar: Asszony (Žena) – detské divadelné predstavenie
v maď. jazyku
Splav po rieke Ipeľ
Predám rodinný dom v Šahách na Mládežníckej ul.
Cena dohodou. Viac informácií na tel. č. 0903 72 72 03.
Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.
www.sahy.sk
EV MK 3212/09
Zodpevedný redaktor: Peter Štrba
Tel.: 036/7411 026.
E-mail: [email protected]
Redakčná rada: PaedDr. Beata Bazalová, Marta Bendíková, Mgr. Edita Matyisová, Vojtech Bendík,
Mgr. Tibor Tóth.
Technické spracovanie: Andrea Hajdú.
Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy; tel.: 036/7411071
Tlač: Runner Media Balassagyarmat.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.
Hontianske listy
Download

Hont. listy máj ´12.pdf