Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
pobočka Zvolen
SPRÁVA
o činnosti a hospodárení v roku 2010
(Skrátená správa)
Predkladá: Ing.Juraj VARGA, CSc.
Riaditeľ pobočky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
pobočka Zvolen
Správa o činnosti a hospodárení v roku 2010
Identifikácia organizácie
Názov: UKSÚP, pobočka Zvolen
Sídlo: ul.Janka Kráľa 2223/36 961 09 Zvolen
Rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Kontakt :tel.045-5242211, fax: 045-5242213, e-mail:[email protected]
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Členovia vedenia: Ing.Juraj Varga,CSc., riaditeľ pobočky a vedúci odrodového
skúšobníctva
Ing.Štefan Gáborík, ved. oddelenia agrochémie a výživy rastlín
Ing.Ján Šmál, vedúci oddelenia osív a sadív
Ing.Stanislava Trnková, vedúci oddelenia ochrany rastlín, do 31.03.2010
Ing.Katarína Jombíková, vedúci oddelenia ochrany rastlín, od 01.04.2010
Ing.Ladislav Kollár, vedúci oddelenia krmív a výživy zvierat
Ing.Tibor Kubolka,CSc., vedúci ekonomického oddelenia
Skúšobné stanice: Ing.Ivo Pagáč , vedúci skúšobnej stanice Beluša
Ing.Cyril Šolc,CSc., vedúci skúšobnej stanice Bodorová
Ing.Jozef Lajko, vedúci skúšobnej stanice Dolné Plachtince
Ing.Ján Furimský , vedúci skúšobnej stanice .Vígľaš
Ing.Milan Lietava, vedúci Biologicko- testačnej stanice Vígľaš
Pôsobnosť regionálného odboru: Banskobystrický, Žilinský a časť Trenčianskeho kraja
(okresy PD,PB,PU,IL).
Hlavná činnosť a poslanie pobočky Zvolen
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky je orgánom štátnej správy MP
SR na úseku skúšobníctva a kontroly. Pobočka Zvolen zabezpečuje kontrolno-skúšobnú
a rastlinolekársku činnosť v stredoslovenskom kraji prostredníctvom oddelení, ktoré sú
odborne usmerňované jednotlivými odbormi ústredia ÚKSÚP-u v Bratislave .
Hlavné činnosti oddelení, ako aj ich poslanie je rovnaké ako majú jednotlivé odbory
ÚKSÚP-u v Bratislave. Časť činnosti odborov, ktoré nemajú oddelenia na našej pobočke sa
rieši formou spolupráce príbuzného oddelenia. Napr. oddelenie agrochémie a výživy rastlín
okrem hlavnej činnosti, ktorou je monitoring agrochemických vlastností poľnohospodárskej
pôdy na obsah hlavných živín, mikroprvkov a niektorých ťažkých kovov podľa Zákona
č.136/2000 Z. z. v znení novely č.555/2004 Z. z. sa podieľa na činnosti odboru životného
prostredia najmä na úseku ekologického poľnohospodárstva a kontroly hnojív, komplexného
cieleného monitoringu (KCM) a plošného prieskumu kontaminovaných pôd (PPKP).
Oddelenie ochrany rastlín sa podieľa na plnení úloh troch odborov – odboru ochrany
rastlín, odbor biologického skúšania a registrácie pesticídov a odboru diagnostiky škodlivých
činiteľov.
Hlavné úlohy oddelenia ochrany rastlín(OOR) vyplývajú zo zákona NR SR 193/2005
o rastlinolekárskej starostlivosti a jeho následnej novely č.295/2007 Z. z.. Vykonáva prognózu
a signalizáciu výskytu škodlivých organizmov, dáva odporúčania na používanie prípravkov na
ochranu rastlín, kontroluje spotrebu a uskladnenie týchto prípravkov. Laboratórium
diagnostiky zemiakov vo Vígľaši vykonáva kontrolu významných škodlivých organizmov a
to háďatka zemiakového a rakoviny zemiakovej. Na úseku registrácie pesticídov vykonáva
oddelenie biologickú testáciu.
Oddelenie odrodového skúšobníctva vykonáva odrodové skúšky pre
registráciu odrôd, ich právnu ochranu a stabilitu registrovaných odrôd hlavných plodín podľa
platných zákonov a výnosov. Túto činnosť oddelenie vykonáva na skúšobných staniciach
a podieľa sa aj na činnosti odboru vinohradníctva a vinárstva.
Úlohou oddelenia osív a sadív je uznávanie množiteľských porastov , uznávanie
množiteľského materiálu vo vzorke, kontrola dovozu a vývozu z tretích krajín, kontrola
predaja množiteľského materiálu v obchodnej sieti, kontrola výroby konformného,
štandardného a obchodného množiteľského materiálu, kontrola čistiacich staníc osív v súlade
so zákonom NR SR č.597/2006 Z .z..
Oddelenie krmív a výživy zvierat zabezpečuje kontrolu kvality a zdravotnej nezávadnosti
krmív a kŕmnych zmesí, komponentov, premixov a doplnkov krmných zmesí u výrobcov
predajcov, dovozcov a samovýrobcov. Vykonáva tiež preventívne kontroly u výrobcov
a cielenú kontrolu možnej kontaminácie kŕmnych zmesí pre prežúvavce surovinami
živočíšneho pôvodu. Na pracovisku Biologicko-testačnej stanice vo Vígľaši zabezpečuje
biologickú testáciu kŕmnych zmesí.
Činnosť oddelenia agrochémie a výživy rastlín
Personálne obsadenie oddelenia agrochémie a výživy rastlín
Ing. Štefan Gáborík
Ing. Marek Slovík
Ing. Juraj Uhliar
Ing. Janka Mikšíková
Ing. Marcel Prístavka
Ing. Branislav Zachar
RNDr.Zuzana Konôpková
Ing.Renáta Cibuľová
Jana Fuseková
Ľubomíra Slamková
Eva Končková
Mária Šaková
Anna Mahútová
- vedúci oddelenia AVR
- hlavný referent výživy rastlín
- referent výživy rastlín
- referent ASP
- koordinátor pre kontrolu pôdy
- vedúci laboratória
- laborant (MD)
- laborant
- laborant
- laborant (do 30.06.2010)
- laborant
- laborant
- laborant a admin. pracovníčka (do 30.04.2010)
Činnosť oddelenia pre skúšanie odrôd
Personálne obsadenie oddelenia odrodového skúšobníctva
Ing.Juraj Varga, CSc.
- vedúci oddelenia
Skúšobná stanica – BELUŠA
Ing.Ivo Pagáč
Ing.Jana Majdanová
Ing.Anna Vetríková
Ing.Bc.Karin Kindernajová
Ing.Ľubica Hrevušová
- samostatný radca - vedúci skúšobnej stanice
- odborný radca - hlavný referent pre olejniny
- radca - pokusník odrodového skúšobníctva
- radca – pokusník odrodévho skúšobníctva
- radca-pokusník odrodového skúšobníctva
Skúšobná stanica – BODOROVÁ
Ing.Cyril Šolc, CSc.
Ing.Dana Dzureková
Ing.Ján Trnkócy
Ing.Katarína Skaličanová
- samostatný radca – vedúci skúšobnej stanice
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
Skúšobná stanica - DOLNÉ PLACHTINCE
Ing.Jozef Lajko
- samostatný radca – vedúci skúšobnej stanice
Ing.Anna Žembeová
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
Ing.Karel Zaviačič
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
Ing.Drahoslav Galád
- radca- pokusník odrodového skúšobníctva
(od 01.07.2010)
Anna Lászloová
- ekonómka – učtovníčka
Ing.Štefan Bodnár
- vinohradnícky inšpektor
(pracovisko Rimavská Sobota)
Skúšobná stanica VÍGĽAŠ
Ing.Ján Furimský
- samostatný radca – vedúci skúšobnej stanice
Ing.Berta Chlebničanová
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
Ing. Iveta Farbiaková
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
Bc. Zuzana Karlíková
- radca – pokusník odrodového skúšobníctva
(od 01.03.2010)
Viera Svoreňová
- ekonómka – učtovníčka
Celoročný
plán
Skutočnosť za
rok 2010
%
Pokusy SPOLU:
152
154
101
Beluša
Bodorová
Dolné Plachtince
Vígľaš
34
41
38
39
34
41
40
39
100
100
105
100
Odrodové pokusy:
98
98
100
Beluša
Bodorová
Dolné Plachtince
Vígľaš
26
27
25
20
26
27
25
20
100
100
100
100
Agrotechnické pokusy:
38
38
100
Beluša
Bodorová
Dolné Plachtince
Vígľaš
2
14
3
19
2
14
3
19
100
100
100
100
Doplnkové pokusy:
16
18
112
Beluša
Bodorová
Dolné Plachtince
Vígľaš
6
10
-
6
12
-
100
120
-
Názov úlohy
Pokusnícka činnosť
Pre zber v roku 2010 bolo založených 154 maloparcelkových pokusov na celkovej
výmere 19,51 ha. Zaťaženie skúšobných staníc pokusníckou činnosťou je prakticky rovnaké
už niekoľko rokov a je v súlade s požiadavkami hlavných plodinových referentov ako aj
s požiadavkami ostatných odborných pracovísk ústavu.
Príprava pôdy pod ozimné pokusy a hlavne pod repku bola mierne sťažená suchom no
napriek tomu bola agronomicky zvládnutá dobre. Sejba bola na našich sk.staniciach urobená
od 20.08.2009 v Bodorovej po 27.08.2009 v Beluši čo bolo v súlade s agrotechnickým
termínom. Po záseve na našich staniciach boli zaznamenané dažďové zrážky, čo malo za
následok pomerne vyrovnané vzchádzanie. Priaznivý priebeh počasia spôsobil, že repky išli
do zimy veľmi dobre pripravené, mali prízemnú ružicu, ktorá mala 9-11 listov a hrubý
koreňový krčok.
Výsev ostatných ozimín sa udial časovo na prelome mesiaca septembra a októbra.
Suchšie počasie v tomto období ovplyvnilo nerovnomernosť vzchádzania a slabšiu
odnoživosť mladých porastov.
Veľké rozdiely pri
striedaní denných a nočných teplôt na konci
kryptovegetácie hlavne na skúšobnej stanici Bodorová mali za následok zlé prezimovanie
pokusov hlavne s repkou ozimnou. Na ostatných staniciach bolo prezimovanie dobré. Na
skúšobnej stanici Beluša komplikovala situáciu na porastoch repky ozimnej vysoká zver tak,
že porasty museli byť fyzicky strážené aj v nočných hodinách.
Začiatok jarných poľných prác bol v obvyklom termíne. Zásev väčšiny pokusov
s jarnými plodinami bol na sk.staniciach Beluša a Vígľaš uskutočnený v dňoch 24.26.03.2010. V tomto termíne boli založené aj porasty jarných obilnín na prevádzkových
plochách. Na skúšobnej stanici Bodorová sme zasiali jarné poskusy v dňoch 08.-10.04.2010.
Porasty kukuríc boli zasiate 26.04.2010 na sk.stanici Beluša a Vígľaš. Zásevy boli vykonané
do dobre pripravenej pôdy a kvalite. Ďalší priebeh ošetrovania vzchádzajúcich porastov veľmi
negatívne ovplyvnilo počasie najmä v máji. Počet zrážkových dní sa pohyboval na
jednotlivých staniciach od 25 po 29 čo znamená, že nepršalo len 2-6 dní v mesiaci. Celkový
úhrn zrážok bol od 212 % po 300 % dlhodobého normálu a v absolútnom vyjadrení to bolo od
130 mm po 210 mm. Mesiac jún bol len o málo priaznivejší. Zrážky sa pohybovali málo nad
100 % v Beluši po 250 % v Dolných Plachtinciach a vo Vígľaši. Mimoriadne daždivé počasie
v spojení s nadpriemerne teplým obdobím malo dopad na zaburinenosť porastov a celkovo
zlý zdravotný stav. Herbicídnu ochranu nebolo technicky možné realizovať. Naplno sa
prejavili vlastnosti skúšaných biologických materiálov na náchylnosť na choroby. Infekčný
tlak bol nebývalý. Za týchto podmienok bolo veľmi ťažké pripraviť porasty na štátne
prehliadky. Tieto boli vykonané v posledných dňoch mesiaca júna. Stanice boli komisiou
hodnotené ako dobre pripravené.
Na skúšobnej stanici Beluša boli všetky pokusy hodnotené ako použiteľné.
Skúšobná stanica Vígľaš okrem pokusu s makom, ktorý bol pri prehliadkach nevyrovnaný
a tým nepoužiteľný, všetky ostatné pokusy boli použiteľné.
Na skúšobnej stanici Bodorová boli pokusy s repkou ozimnou pre nevyrovnanosť a nízky
počet rastlín na parcelky hodnotené ako nepoužiteľné.
Výrobné úlohy
Negatívny dopad priebehu spomínaného počasia poznačil aj porasty na vyrovnávacích
plochách. Predpísaný objem výroby pre rok 2010 nebol stanovený.
Ostatná činnosť
Okrem vedenia maloparcelkových pokusov pre odbor odrôd a pre iné odborné úseky
ústavu pracovníci skúšobných staníc sa podieľali aj na ďalších činnostiach. Na každej
skúšobnej stanici boli k prehliadkam pripravené požadované infomateriály.
Organizovanie dní otvorených dverí
Beluša
Vígľaš
08.07.2010
24.06.2010
30.06.2010
51 účastníkov (spolupráca s Fy SYNGENTA)
28 účastníkov (spolupráca s Fy SYNGENTA)
5 účastníkov (spolupráca s Fy AGROVITA)
Vedenie poloprevádzkových pokusov
Vígľaš
- 9 pokusov ( na prev.plochách v rámci sk.stanice)
Z toho pre: SYNGRNTA – 4
AGROVITA - 4
Kombinácia pre viac firiem – 1
Beluša
- 1 pokus (na plochách PD Mestečko) s pšenicou ozimnou 6 odrôd celkom
na výmere 20 ha
O s t a t n é - účasť na degustáciách
1. XIX. Ročník „Poipeľskej súťaže vín“ v Šahách s medzinárodnou účasťou
= 1 degustátor
2. Oblastná súťaž vín Bojnice – Prievidza = 1 degustátor
3. Nekvinum – Vinfest Vinica = 2 degustátori ( nominačná súťaž vín do Národného
salónu vín Slovenska)
4. Degustácia vín Dudince = 1 degustátor
5. Festival vín Čebovce = 2 degustátori
Mletie vzoriek pre ASP
Bodorová
Dol.Plachtince
Vígľaš
SPOLU
500 vzoriek
300 vzoriek
1373 vzoriek
2173 vzoriek
Činnosť oddelenia osív a sadív
Personálne obsadenie oddelenia osív a sadív
Ing. Šmál Ján
- odborný radca, vedúci oddelenia osív a sadív
Ing. Czakóová Eva
Ing.Slúka Maroš
Ing. Žilková Ľubica
Bešinská Gabriela
Greňová Mária
Vizváryová Eva
Tomková Jana
Andok Ján
- samostatný radca, inšpektorka pre zeleniny, kvetiny,
- samostatný radca, vedúci semenárskej inšpekcie-operátor
- samostatný radca, vedúca laboratória
- laborantka, sekretárka
- laborantka
- laborantka
- laborantka
- samostatný radca, inšpektor pre okr. V.Krtíš,
časť okresu Lučenec
- samostatný radca, inšpektor pre okres R. Sobota,
Revúca, Poltár, Lučenec - časť
- samostatný radca, inšpektor pre okres Martin, T.Teplice
- samostatný radca, inšpektor pre L.Mikuláš, Námestovo,
Ružomberok, Tvrdošín,D.Kubín
- samostatný radca, inšpektor pre okres B.Bystrica,
Brezno, Zvolen, B.Štiavnica, Detva,Krupina,Žarnovica,
Žiar n/Hronom
Ing. Balaj Milan
Ing. Stanislav Kopáč
Ing. Krivosudský Miroslav
Ing. Tomko Jaroslav
Činnosť oddelenia ochrany rastlín
Personálne obsadenie oddelenia ochrany rastlín:
Ing. Stanislava Trnková
- vedúca odd. ochrany rastlín do 31.03.2010
Ing.Katarína Jombíková
Ing. Katarína Giertlová
Anna Sládoková
Ing. Mária Václavíková
Ing. Jozef Tuček
Ing. Ľubomír Hanes
Ing. Július Štrba
Ing. Marta Čabová
- vedúca odd.ochrany rastlín od 01.04.2010
- referent pre karanténu (MD)
- referent pre karanténu
- fytoinšpektor pre okres Rim. Sobota, Revúca
- fytoinšpektor pre okres Rim. Sobota, Revúca
- fytoinšpektor pre okres Lučenec, Poltár
- fytoinšpektor pre okres Lučenec, Poltár
- fytoinšpektor pre okres Veľký Krtíš, časť
Krupina
- fytoinšpektor pre okr .Zvolen, Detva, časť okr.
Krupina
- fytoinšpektor pre okres Banská Bystrica, Brezno
do 31.03.2010
- fytoinšpektor pre okres B.Bystrica, Brezno, od
26.04.2010
- fytoinšpektor pre okres Žiar nad Hronom
- fytoinšpektor pre okres Prievidza
- fytoinšpektor pre okres Martin, Turč. Teplice
- fytoinšpektor pre okres P.Bystrica, Ilava,Púchov
- fytoinšpektor pre okres Žilina, Bytča
- fytoinšpektor pre okres Čadca, Kys.N.Mesto
- fytoinšpektor pre okres D.Kubín, Námestovo,
Tvrdošín
- fytoinšpektor pre okres L.Mikuláš,Ružomberok
Ing. Eva Pivarčová
Ing. Katarína Jombíková
Ing.Peter Kováč
Ing. Vincent Luky
Ing. Magdaléna Lukáňová
Ing. Ivica Červeňová
Ing. Viera Kubišová
Ing. Ján Poljak
Ing. Ján Ďurfina
Ing. Viliam Volna
Ing. Ľubor Čírsky
Ing. Martin Ročkár
Ing. Darina Holčíková
Mgr. Peter Gallo
Rastislav Heško
Ján Hreblay
Pavel Petráš
Ing.Viera Slosiarová
- referent pre skúšanie herbicídov
- referent pre skúšanie fungicídov
- referent pre skúšanie insekticídov
- technik pre skúšanie herbicídov
- technik pre skúšanie fungicídov
- technik pre skúšanie insekticídov
- diagnostička Zvolen
Ing.Alena Hubinská
Ing.Ľudmila Mališová
Anna Tuhárska
Iveta Šiagiová
- vedúca diagnostického laboratória Vígľaš
- diagnostička
- laborantka
- laborantka
Činnosť oddelenia – KVZ
Personálne obsadenie oddelenia krmív a výživy zvierat
1. Ing. Ladislav Kollár
- vedúci oddelenia Krmív a výživy zvierat
2. Ing. Helena Džulová
3. Ing. Emília Hlavčová
4. Ing. Radoslav Takáč
5. Ing. Marian Gruľa
6. Ing. Milan Lietava
7. Ing. Dušan Jančík
8. MVDr. Martin Oravec
- vedúca terénnej kontroly
- terénny inšpektor pre Žilinský región
- terénny inšpektor pre Banskobystrický región
- vedúci tovaroznaleckého skúšania a hodnotenia krmív
- vedúci Biologicko – testačnej stanice Vígľaš
- vedúci referátu výživy zvierat
- referent pre pokusy na BTS Vígľaš
9. RNDr. Viera Lehocká
- vedúca detašovaného pracoviska skúšobného
laboratória odboru analýzy krmív
- vedúca laboratória základnej analytiky
- odborný pracovník biochemického laboratória
- odborný pracovník laboratória základnej analytiky
- odborný pracovník laboratória základnej analytiky
- odborný pracovník laboratória základnej analytiky
- odborný pracovník laboratória základnej analytiky
- odborný pracovník laboratoria základném analytiky
od 01.04.2010
10. Ing. Anna Pilková
11. Ing. Vladislava Košíková
12. Dobroslava Dupanová
13. LýdiaTalajová
14. Eva Šimková
15. Jana Micháliková
16. Svetlana Žigmundová
17.Marta Mokošová
- odborný pracovník laboratoria základném analytiky od
01.03.2010
Činnosť ekonomického oddelenia:
Personálne obsadenie ekonomického oddelenia:
Ing.Tibor Kubolka, CSc.:
vedúci ekonomického oddelenia
Ing.Mária Segečová
Katarína Pikulová:
Elena Ondrejkovičová:
Marta Jombíková:
Peter Halás:
Alena Maľová:
vedúca všeobecnej učtárne
mzdová učtovníčka
učtovníčka
učtovníčka
referent MTZ
sekretárka
Ján Ševela
IT
Rozpočet pobočky Zvolen
Bežné výdavky podľa účtov
Rozpočet na r.
2010
Čerpanie za
rok
2010
Rozdiel
voči
plánu
(EUR)
Podiel z
ročného
plánu
(%)
1 105 653,08
1 105 653,08
0,00
100,0
865 395,90
209 737,38
30 519,80
0,00
380 793,46
865 395,90
209 737,38
30 519,80
0,00
380 793,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
100,0
100,0
631 Cestovné náhrady
631001 Cestovné tuzemské
631002 Cestovné zahraničné
17 610,55
17 488,14
122,41
17 885,38
17 762,97
122,41
274,83
274,83
0,00
101,6
101,6
100,0
632
632001
632002
632003
Energie, voda a komunikácie
Energie
Vodné, stočné
Poštové a telekom.služby
124 841,70
90 056,20
6 972,11
27 813,39
122 393,66
87 892,86
6 725,71
27 775,09
-2 448,04
-2 163,34
-246,40
-38,30
98,0
97,6
96,5
99,9
633
633001
633002
633003
633004
633005
633006
633007
633009
633010
633011
633013
633015
633016
455
Materiál a služby
Interiérové vybavenie
Výpočtová technikaa
Telekomunikačná technika
Prevád..stroje, prístroje a zar.
Speciálne stroje,prístr.a zar.
Všeobecný materiál
Špeciálny materiál
Knihy, časopisy a noviny
Pracovné odevy, obuv, pom.
Potraviny
Nehmotný majetok-software
Palivá ako zdroj energie
Reprezentačné
Ostatné
44 652,04
536,66
1 049,84
0,00
455,77
0,00
37 493,47
0,00
1 933,04
2 506,48
0,00
0,00
610,46
66,32
0,00
46 611,30
536,66
1 044,84
0,00
377,51
0,00
37 686,82
0,00
1 968,06
2 506,48
0,00
0,00
2 424,61
66,32
0,00
1 959,26
0,00
-5,00
0,00
-78,26
0,00
193,35
0,00
35,02
0,00
0,00
0,00
1 814,15
0,00
0,00
104,4
100,0
99,5
0,0
82,8
0,0
100,5
0,0
101,8
100,0
0,0
0,0
397,2
100,0
0,0
Účet
610
611
612
614
616
620
Názov položky
Mzdy, platy, služ. príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Tarifný plat
Príplatky
Odmeny
Doplatky k platu a ďalší plat
Poistné a príspevky NÚP
100,0
630 Tovary a ďalšie služby
634
634001
634002
634003
634004
364005
634006
Dopravné
Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.
Servis, údržba, opravy
Povinné zmluvné poistenie
Prepravné a prenájom
Diaľničné karty,známky,popl.
Prac.odevy, obuv a pomôcky
50 960,35
35 572,78
11 819,22
2 502,50
168,92
896,93
0,00
50 824,52
35 487,86
11 972,66
2 474,47
0,00
889,53
0,00
-135,83
-84,92
153,44
-28,03
-168,92
-7,40
0,00
99,7
99,8
101,3
98,9
0,0
99,2
0,0
635
635001
635002
635003
635004
635005
635006
635007
635008
635200
Rutinná a štandardná údržba
Interiérového vybavenia
Výpočtovej techniky
Telekomunikačnej techniky
Prevádzk.strojov a prístrojov
Špeciál.strojov a prístrojov
Budov, priestorov a objektov
Prac.odevov,obuvi a prac.pom.
Kníh,učebných a kompenz.p.
Ostatného
7 807,64
0,00
3 983,03
0,00
3 742,71
0,00
81,90
0,00
0,00
0,00
7 809,74
0,00
3 983,03
0,00
3 744,81
0,00
81,90
0,00
0,00
0,00
2,10
0,00
0,00
0,00
2,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
0,0
100,0
0,0
100,1
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2 522,69
708,50
1 814,19
1 950,00
53 581,03
185,27
0,00
0,00
7 218,61
1 207,40
1 109,30
0,00
0,00
0,00
0,00
271,33
37 258,24
48,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
4 374,80
1 877,35
2 456,45
708,50
1 747,95
-66,24
0,00
-66,24
97,4
0,0
96,3
53 625,75
137,27
0,00
0,00
7 266,42
1 269,28
1 109,30
0,00
0,00
0,00
0,00
284,36
37 258,24
48,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 374,80
1 877,35
44,72
-48,00
0,00
0,00
47,81
61,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,1
74,1
0,0
0,0
100,7
105,1
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104,8
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
301 976,00
35 097,81
301 606,80
35 097,81
-369,20
0,00
99,9
100,0
0,00
27 064,00
8 033,81
0,00
27 064,00
8 033,81
0,00
0,00
0,00
0,0
100,0
100,0
636 Nájomné za prenájom
636001 Budov,priestorov,objektov
636002 Prevádz.strojov,prístrojov
637
637001
637002
637003
637004
637005
637006
637007
637009
637010
637011
637012
637014
637015
637016
637018
637019
637023
637027
637030
637031
637032
637035
637200
Služby
Školenia,kurzy, semináre
Konkurzy a súťaže
Propagácia,inzercia,reklama
Všeobecné služby dod.spôsob.
Špec.služby dodav.spôsobom
Náhrady
Cestovné náhrady
Náhrady mzdy a platu
Rieššenie úloh vedy a rozvoja
Štúdie,expertízy,posudky
Poplatky,odvody,dane,clá
Stravovanie
Poistné
Prídel do sociálneho fondu
Vrátenie príjmov z min.rokov
Register evidencie pozemkov
Kolkové známky
Odmeny na zákl.dohôd o vyk.pr.
Preddavky na rozpočt.výdavky
Pokuty a penále
Mylné platby
Dane
Ostatné
Spolu za tovary a služby
642 Transfery
642012 Na odstupné
642013 Na odchodné
642015 Na DPN
Spolu účet 630 + 640
Spolu za rozpočet
337 073,81
336 704,61 -369,20
1 823 520,35 1 823 151,15 -369,20
0,0
0,0
100,0
0,0
99,9
100,0
Plnenie príjmov
(v EUR)
Účet
Druh príjmu
Z prenajatých
212003 bytov
223001 Za predaj výrobkov a služieb
- laboratórne rozbory a skúšky
- predaj rastlinných výrobkov
- služby fytokontroly KL
243111 Z účtov finančnéhohospodárenia
239200 Kapitálové a ostatné príjmy
292012 Príjmy z dobropisov
Spolu
Rozdiel
voči
plánu
(EUR)
Podiel z
ročnéh
o plánu
(%)
5 233,36
124 754,80
369,36
13 439,80
107,6
112,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Plán na r. Plnenie za
2010
rok 2010
4 864,00
111 315,00
64 845,00
19 915,00
26 555,00
0,00
0,00
0,00
116 179,00 129 988,16 13 809,16
111,9
Personálne otázky
Personálne obsadenie:
Ing.Elena Boborová
- osobný úrad Zvolen
Plánovaný počet pracovných pozícií v roku 2010 bol 142 pracovných miest.
Z tohto vo verejnej službe 71 a v štátnej službe tiež 71 pracovných pozícií. Priemerný
prepočítaný stav zamestnancov k poslednému dňu roku bol 136,9, z toho 77,5 žien.
V priebehu roku 2010 došlo k nasledovným personálnym zmenám :
Do štátnozamestnaneckého pomeru boli prijatí v priebehu roku 3 zamestnanci. Vykonaných
bolo celkom 5 výberových konaní, ktorých sa zúčastnili aj novoprijatí zamestnanci a úspešne
ich absolvovali. Na dobu určitú boli prijatí do pracovného pomeru 2 zamestnanci. Pracovný
a štátonozamestnanecký pomer skončilo v roku 2010 celkom 15 zamestnancov , z toho 10
v štátnej službe a 5 vo verejnej službe. Z uvedených zamestnancov 14 skončili z dôvodu
odchodu do starobného dôchodku a 1 zamestnanec skončil ŠZP na vlastnú žiadosť. Šiesti
zamestnanci skončili pracovný resp. štátnozamestnanecký pomer v priebehu roku a deviati
k 31.12.2010.
Po personálnych zmenách uskutočnených v r. 2010 je počet zamestnancov v štátnej
a verejnej službe k 1.1.2011 nasledovný :
Stav zamestnancov v ŠS a VS k 01.01.2011
Štátna služba
Verejná služba
Spolu
140
120
100
80
60
40
20
0
Úsek
Útvar O dd.
Odd.
Odro
Cel
riadit AVR
vinoh osív a OOR KVZ BTS ekon POP
dy
k o m
eľa
radní sadív
omic
Štátna služba
2
8
15
1
9
23
8
2
0
0
Verejná služba
0
3
25
0
4
6
6
8
10
4
66
Spolu
2
11
40
1
13
29
14
10
10
4
134
Na materskej a rodičovskej dovolenke boli 4 zamestnankyne.
68
Publikačná a prednášková činnosť pracovníkov pobočky Zvolen
Gáborík Š.,
Otázky týkajíce sa mimokoreňovej výživy
rastlín
Naše pole 4/2010
Gáborík Š.,
Otázky týkajíce sa mimokoreňovej výživy
rastlín
www.agroporadenstvo.sk
Kobza J., Gáborík Š., „Aktuálny obsah a vývoj prístupného
fosforu a draslíka v poľnohospod.pôdach
Slovenska“
Vedecké práce VÚPOP
2009 31
Gáborík Š.,Kobza J., „Aktuálny obsah a vývoj obsahu fosforu,
drastlíka a horčíka v poľnohospod.pôdach
Slovenska“
Agrochémia 1, 2010
Gáborík Š.,Kobza J., „Súčasný obsah a vývoj obsahu mikroelem.
(Cu,Zn,Fe,B) v poľohosp.pôdach
Slovenska“
Agrochémia 2, 2010
Gáborík Š.,
„Regeneračné hnojenie ozimných obilnín
a repky olejnej dusíkom“
Roľnícke noviny
Gáborík Š.,
Slovík M.,
„Predsejbová príprava pôdy“
Roľnícke noviny,
10.03.2010, str.12
Gáborík Š.,
„Application of the Nan soil test in
Fertilizer recommendations“
Zborník k 25.konzultač.
Zasadnutiu odbornej
Skupiny MOEL pri
VDLUFA
Slovík M.,
„Výživa kaktusov a ostatných sukulentov“ Spravodaj klubu kakt.
Pri Arboréte Borová hora
TU Zvolen, Kaktusár
03/2010
Majdanová, J.,
Popis odrôd maku siateho
kniha „Mák“
Majdanová, J.,
Novinky v sortimente odrôd ozim.repky
Naše pole 7/2010
Lajko, J., a kol.,
50.rokov skúšobnej stanice D.Plachtince účelová publikácia
Prednášková činnosť
Majdanová, J.,
Odrodová skladba repky
Deň poľa Nové Sady
O s t a t n é - účasť na degustáciách
1. XIX. Ročník „Poipeľskej súťaže vín“ v Šahách s medzinárodnou účasťou
= 1 degustátor
2. Oblastná súťaž vín Bojnice – Prievidza = 1 degustátor
3. Nekvinum – Vinfest Vinica = 2 degustátori ( nominačná súťaž vín do Národného
salónu vín Slovenska)
4. Degustácia vín Dudince = 1 degustátor
5. Festival vín Čebovce = 2 degustátori
Download

Správa o činnosti a hospodárení pobočky Zvolen v roku