1
858Radikal10
1
11
2 / Úvod Šéfredaktor, grafik
Aleš Ház
- alesh -
[email protected]
október 2010
Obsah
Aktuálne
3 ............................................... Slovo predsedu
3 ...................................................... v skratke
5 ................................... Jeseň očami chemika
Škola
Redaktori
Barbora Baloghová
[email protected]
Kristína Hovančíková
- tina -
[email protected]
Tomáš Krajčovič
- tomi -
[email protected]
Martina Tobiášová
- maťka -
[email protected]
Ingrid Štefanková
- inka -
[email protected]
Tibor Tricko
- tibgo -
10 - 11 ...................................................... njúsy
Iné
10 ......................................................... Kultúra
11 ............................................................. BEST
14 ......................................... Nastávajúce sviatky
16 - 17 ............................................ Ftipy, sudoku
18 .................................................. Eurochemik
19 ................................... Rýchly chemik na webe
Editoriál
Ollá súkmeňovci,
ďalšie leto máme bezpečne za nami. Ubehlo opäť
neskutočne rýchlo, ale ako sledujem mnohým z vás
už naša alama mater chýbala. Možno sa to snažíte
teraz skryť za ľudí, akcie, podniky alebo priestory
ale toto všetko je vysoká škola.
Teraz keď sme si objasnili, to že vám chýbala škola
môžeme o nej otvorene hovoriť ako o silnom spojovacom činiteli.
To že FCHPT spája ľudí je fakt, ktorý pretrváva už
70. rokov. Toto výročie oslavujeme práve tento rok,
čo vám oznámil aj fakultný diár, ktorý ste dostali
pri zápise. V súčastnosti v spojení so Študentským
parlamentom pripravujeme fakultné tričká, ktoré sú
už dlhoočakávaným dolpnkom.
Ešte väčším projektom je BEÁNIA CHEMIKOV 2010
stanovená tento rok na 16.11. - o čom sa viac dočítate v ďalších článkoch.
Pre toto číslo, ostávam s heslom : „ Silentium et
aurum - mlčať je zlato.“
- alesh -
[email protected]
Administratíva:
Grafik, redaktor, správca web stránky
Martin Kroliak
- krolo -
[email protected]
Fotograf
Lukáš Gál
- ummagama -
[email protected]
e-mail:
web:
Tlač:
Študentský parlament FChPT STU Ba
Radlinského 9
812 37 Bratislava (Slovak Republic)
[email protected]
http://www.radikal.sk
Edičné centrum STU
Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v
Bratislave a príspevkov študentského parlamentu
FCHPT STU (ŠCCH).
Ďakujeme
Obálka: .
Slovo predsedu
Milí študenti a študentky fakulty,
začal sa nový semester, a nim prichádzajú aj zmeny v študentskom parlamente. Pravá hneď v osobe, ktorá sa
k vám prihovára. Vo funkcii predsedu
študentského parlamentu som vystriedal našu, a aj vašu, obľúbenú Majku
Hnátovú (rod. Petkovú).
Aktuálne / 3
25.10.2010, kde si svoje sily zmerajú
štyria kandidáti. Všetkým kandidátom
držím palce a želám veľa podpory zo
strany voličov.
Takže ako každý rok, sa môžete tešiť na Beániu chemikov, ktorá sa
uskutoční 16.11.2010 v spoločenskej
sále na Mladej Garde.
Do pozornosti dávam
a to hlavne prvákom
imatrikulácie, kde od
náš dostanete imatrikulačný dekrét. Dôležité je nezabudnúť vytiahnuť saká a
šaty zo skrine a poriadne ich prevetrať. Môžete sa tešiť na chutnú večeru,
zaujímavý program a lákavé ceny v
tombole. Ešte aby som nezabudol, na
deň beánie je od 13:00 študijné voľno pre všetky ročníky, to aby ste mali
dosť čašu na prípravu. Lístky si ako
každý rok môžete zakúpiť u nás na
+ šťastia študenti nikdy
nemajú dosť +
V úvode môjho príspevku by som
sa rád obrátil na prvákov, ktorí sú v
našich radoch po prvý krát! Viem,
že to pri prvých skúškach na vysokej
skole nebudete mať ľahké, ale všetci
sme si tým prešli, treba sa odhodlať a
nepodľahnúť čaru “kružkovíc” a iných
“-íc” a svedomito pristupovať ku svojim povinnostiam. Preto by som chcel
všetkým prvákom popriať pevnú vôľu, triezvy rozum (aj keď
to nie vždy je možné ), rozvahu a hlavne šťastie, lebo šťastia
študenti nikdy nemajú dosť ;)
prekrvenie organizmu je dobre aj na
pamäť, ktorá sa nám isto ako zíde. Na
tom výroku : v zdravom tele zdravý
duch asi niečo bude 
Na zaver by som chcel zopakovať,
že ak máte akékoľvek otázky, prosby, žiadosti poprípade sťažnosti, sme
tu pre vás nonstop
na maily [email protected]
sk, alebo nás príďte navštíviť osobne
– miestnosť študentského parlamentu.
Radi si vás vypočujeme a budeme sa
snažiť pomôcť, ak to bude v našich silách a kompetenciách ;) Hodne síl na
ukončenie zimného semestra a veľa
šťastia na skúškach!
+ počas semestra sa nezabudnite
udržiavať vo forme a trénovať +
Ako už asi viete, v blízkej dobe
nás čaká voľba dekana FCHPT a taktiež voľba rektora STU. Voľby dekana budú prebiehať dna 23.11.2010.
Týmto by som chcel všetkých študentov vyzvať, aby vyjadrili svoj názor a vybrali svojho na dekana. Silné
boje o post rektora sa budú konať
 mnohý z vás sa pýtajú ako sa dá
pripojiť na WiFi sieť ktorú je možné chytiť v blízkosti prednáškových
miestností a priestoroch fakulty. V
súčasnosti to možné ešte nie je, ale
do januára 2011 bude tento prístup
zfunkčnený. Meno a heslo pre pripojenie nájdete v AIS v sekcii Technológie a ich správa - > „Vzdialený prístup
do univerzitnej siete“
 tohtoročná ŠVOČ-ka sa bude konať 10.11.2010, všetci záujemcovia sa
môžu informovať na svojom oddelení
 pre tých, ktorí ešte nevedia - po
dobití kreditu na vašej fakultnej karte sa môžete stravovať nie len v ško-
parlamente ( č.d. 181), sledujte www.
chemik.sk kde budú zverejnene ďalšie
informácie o dátume predaja ;)
Ďalšou vecou, na ktorú sa
môžete tešiť, aj keď až v letnom semestri, je športový deň. Aj keď je to
ešte len hudbou budúcnosti, pre veľký úspech by sme v nej chceli pokračovať. Teda sa počas semestra
nezabudnite udržiavať vo forme a
trénovať. Niekde som čítal, že také
V skratke
leskej jedálni ale aj v bufete kde sa
vám uplatňuje zľava 1 €
- Marek Šalát predseda
Študentského Parlamentu

športový areál Pavla Gelska za
Mladou Gardou je od 6.9. definitívne
uzavretý. Vstup je možný len po zakúpení jednorázového vstupu alebo
klubovej karty pri vstupe do objektu.
Do areálu patria tiež tenisové kury
vedľa Mladej Gardy.

nová edícia fakultných tričiek
bude do konca januára k dispozícii
 prideľovanie izieb a celá agenda spojená s ubytovaním je od 18.10.
plne v rukách ÚZ ŠDaJ, Adresa: Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 0918 664 030
- alesh -
4 / Aktuálne
Nobelova cena
Nobelova cena sa udeľuje už od
roku 1901 na základe poslednej
vôle švédskeho vedca a podnikateľa Alfreda Nobela. Ceny
sa udeľujú v odboroch medicína a fyziológia, fyzika, chémia,
ekonomika a Nobelova cena za
mier.
Termíny udeľovania Nobelových
cien za rok 2010:
ORGANIC ňuje. Je zodpovedná napríklad
za farbu kvetov, ale aj hadí jed.
Vďaka nej baktérie žijú i umiera4. októbra - fyziológia alebo mePodľa Nobelovej komisie oce- jú, podobne ako ľudia.
dicína
není vedci vyvinuli „nástroj,
5. októbra - fyzika
ktorý značne zvýšil šancu pre Organická chémia je časť chémie
6. októbra - chémia
chemikov, aby mohli vytvoriť so- zaoberajúca sa organickými zlú7. októbra - literatúra
fistikované chemikálie“. Najšir- čeninami, ich získavaním, izolá8. októbra - mier
ším využitím by mohlo byť pou- ciou z prírodných látok, štúdiom
11. októbra - ekonómia
žitie pri molekulách a reťazcoch ich štruktúry, priebehom ich reLen pre úplnosť pripomeniem, tvorených uhlíkom (tj. organické akcií a možnosťami ich umelej
že je tiež možné daný rok ne- zlúčeniny), ktoré by boli až také prípravy, čiže štúdiom syntézy
udeliť v sekcii Nobelovu
cenu pokiaľ tak rozhodne
komisia.
Tohtoročná cena za chémiu bola udelená Richardovi Heck ovi (Delaware),
Ei-ičimu Negišiovi (Purdue) a Akiraovi Suzukimu
(Hokkaido) za paládiovú
katalýzu párov molekúl.
Nobelova komisia ocenila
tri reakcie, „za paládiovú
katalýzu krížového spájania v organickej syntéze“.
COUPLINGS
SYNTHESIS“.
Richard F. Heck, University of
Delaware, USA
Vedci pracovali nezávisle od
seba. Ich výskum však môže byť
využitý predovšetkým v medicíne, poľnohospodárstve, ale aj v
elektronike.
Ako uvádza dvanásť stranový dokument kráľovskej
akadémie vied Švédska,
ktorý sa zaoberá podrobnejšiemu pozadiu problematiky,
bol zverejený pod názvom „PALLADIUM-CATALYZED CROSS
IN
Professor Ei-ichi Negishi, Purdue
University, Indiana, USA
Professor Akira Suzuki, Hokkaido University, Japan
organických zlúčenín. Organická chémia sa zaoberá neobmedzeným počtom zlúčenín za„Jeden z našich snov, a nielen ložených na schopnosti atómu
nás ale aj našich kolegov, je syn- uhlíka utvárať rozličné reťazce a
tetizovať ktorékoľvek organické viacnásobné väzby.
molekuly,“ reagoval na udelenie
Jej pochopenie je jedným z kľúceny Negiši.
čov k pochopeniu samotného
života. „Organická chémia
umožnila človeku vytvárať
chémiu podľa prírody,“ píše
Organická chémia je esenciou švédska akadémia vied. „To dalo
života. Bez nej by nejestvoval ani človeku nové lieky i revolučné
život, ani svet, ktorý ho umož- materiály - napríklad plasty.“
- alesh komplexné, akoby ich vytvorila
sama príroda.
S
Jeseň očami chemika
príchodom jesene sa nám
začína ochladzovať, avšak
teplota v našich laboratóriach
si udržala hodnotu príjemných
25 C°. Okrem nových študentov však priniesla aj
zmenu organizácie štúdia
pre bakalársky stupeň pre
prvákov a to skresaním počtu študijných odborov na 5,
zmenou počtu vyučovacích
hodín jednotlivých predmetov ako i lepšia nadväznosť
učiva v prvom ročníku zaradením predmetu Fyzika I.
do letného semestra, dúfajme, že tieto zmeny sa pozitívne odrazia na študijných
výsledkoch.
rozklad chlorofylu, a tak aj padanie lístia. Ako primárny produkt rozkladu chlorofylov vzniká chlorofylid.
S
novým semetrom prišla
na rad aj voľba rektora
STU a to 25.10.2010 a voľby
kandidáta na dekana FCHPT
STU - 23.11.2010. Iniciatívni
študenti sa i tento rok môžu
zúčasniť na ŠVOČ (Študentská
vedecká a odborná činnosť),
kde môžu predviesť svoje znalosti a zároveň si vylepšiť študijný priemer (umiestením sa je
možné získať známku
z cudzieho jazyka) a
dostať body k ubytovaniu. Z pohľadu chemika predstavuje jeseň
zaujímavé divadlo prírody, ktoré sa prejavuje farebnou zmenou a
následným opadaním
listov z rastlín.
S
o
skracovaním
dennej fázy a pôsobením nízkych teplôt nastávajú
v listoch katabolické pochody
začínajúce klesajúcim účinkom
rastlinných hormónov cytokinínov, farebnú zmenu vyvoláva
kyselina abscisová, ktorá priamo podporuje starnutie listov,
Aktuálne /5
a vznikajú chalkóny žltej až
oranžovej farby. Patria do skupiny flavonoidov. Poznáme asi
25 prírodných chalkónov. Vyskytujú sa ako glykozidy.
Medzi známe patria: biteín, koreopsín, pedicín.
Listy sú dôležitým zdrojom cenných látok aminokyselín, proteínov, sacharidov, nukleových kyselín.
Mobilizácia týchto látok
prebieha v jesennom období veľmi rýchlo – sú
predisponované z farebného lístia do koruny stromu, do zásobných pletív
konárov, kmeňa , ale aj
do koreňov stromov.
Jeseň v skratke:
eseň je jedno z ročných
období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po lete a predchádzajúce
zime.
J
D
ruhou látkou, ktorá vzniká rozkladom chlorofylov
je fetofytín. Ide o primárny
stronomicky sa začína jeakceptor horčíka – magnézia,
sennou
rovnodennosťou
ktorý je pri tvorbe chlorofylu (okolo 23. septembra na Severpotrebný pre fotosyntézu – asi- nej pologuli a 21. marca na Južnej pologuli), a končí sa
zimným slnovratom (okolo 21. decembra na Severnej pologuli a 21. júna na
Južnej pologuli). V meteorológii sa podľa konvencie
počíta ako celé mesiace
september, október a november na Severnej pologuli a marec, apríl a máj
na Južnej pologuli.
A
N
a jeseň sa v mnohých
miláciu na budúcu jar. K mnoštátoch začíná školhým katabolitom sa počítajú aj ský rok. Je to dané historickými
rôzne pigmenty, ktoré sa zhro- dôvodmi, kedy deti bežně pomažďujú vo vakuolách starnú- máhali pri zbere na statkoch, a
cich mezofylových buniek. Vo až keď bolo zozbierané, mohli
veľmi alkalickom prostredí sa chodiť do školy.
kruh antokyanidínov roztrhne
- tomi -
6/ Zaujímavosti
B
Kryté bazény v Bratislave
ratislava okrem svojich pamiatok, hradov, galérii, múzeí,
divadiel a kín ponúka na oddych a
spestrenie voľného času aj návštevu niektorého z krytých bazénov,
sáun, či wellness.
Krytá plaváreň Pasienky
Junácka 4, 831 04 Bratislava
Na plavárni sú dva bazény:
1. dlhší bazén pre dospelých je
50 metrov dlhý a 18 metrov široký, hĺbka sa zvažuje od 130 až po
350 centimetrov
2. kratší bazén pre deti je 25 metrov dlhý a 8 metrov široký, hĺbka
sa zvažuje od 90 do 130 centimetrov, teplota vody je 27 stupňov
50 metrový bazén je otvorený pre
verejnosť počas týždňa v pondelok od 12:00 do 22:00, od utorka do piatka od
6:00 do 22:00,
v sobotu od
10:00 do 22:00
a v nedeľu od
8:00 do 22:00.
Plocha bazéna
môže byť obmedzená len
na istý počet
dráh, kvôli tréningu
miestnych plaveckých družstiev.
Celý bazén je
pre verejnosť
voľný spravidla
vo večerných
hodinách a cez víkendy.
50 m bazén – vstupné:
Dospelí 2,70 €
Študenti od 15 do 25 rokov 2,00
€
Deti do 15 rokov, seniori nad 62
rokov, držitelia preukazu ZŤP
1,70 €
Štvťročná permanentka prenosná
110,00 €
25 m bazén – vstupné:
Dospelí 1,90 €
Študenti od 15 do 25 rokov 1,40
€
Deti do 15 rokov, seniori nad 62
rokov, držitelia preukazu ZŤP
1,00 €
Ak prichádzate na plaváreň autom, môžete zaparkovať priamo
pred vchodom do plavárne, alebo
v podzemných garážach (Polus).
Obe možnosti sú zadarmo. Najbližšia zastávka ku plavárni sa
volá „Polus City Center“.
Iuventa Bratislava
Karloveská 64, 84258 Bratislava
Iuventa ponúka nasledovné služby:
- krytý moderný bazén s kapacitou
50 osôb
- sauna s kapacitou 11 osôb (telefonická objednávka)
- možnosť prenájmu bazéna, časti
alebo plaveckej dráhy
Cenník Plaváreň:
Dospelí 2,00 € /hod.
Dospelí (Po-Pi 9-15 hod.) 1,60
€ /hod.
Do 15 rokov 1,00 €/hod.
Dôchodcovia nad 70 rokov 1,00
€/hod.
Karta Euro<26 1,60 €/hod.
Sauna:
Dospelí 3,00 €/hod.
Sauna je prevádzkovaná na základe objednávky pre minimálny
počet osôb 4.
Hotel Barónka
Mudrochova 2, 835 27 Bratislava
Rozmery krytého bazéna sú 16
krát 9 metrov, hĺbka dosahuje 140
centimetrov. Vedľa bazéna je sauna a fitness centrum. Vstupné na
dve hodiny je 5.97 €, 45 minút v
saune stojí ďalších 5.97€. Bazén
je dostupný pre verejnosť cez týždeň od 7:00 do 13:00 a od 15:00
do 21:00, počas víkendu od 7:00
do 13:00 a od 14:00 do 21:00.
Hotel Nivy
Líščie nivy 3, 82108 Bratislava
Vo wellness centre Hotela Nivy
je pre návštevníkov k dispozícii 25-metrový plavecký bazén,
vodné atrakcie, vírivky a rôzne
druhy sáun. Wellness pozostáva
z 2 častí - bazénovej a saunovej.
V bazénovej časti je nerezový plavecký bazén 25x10 metrov s teplotou vody 25-27
°C, ďalší nerezový
bazén s vodnými atrakciami s
vodnou plochou
110 m2 a teplotou vody 33-35
°C ,ďalej 3 vírivky
pre 16 osôb s teplotou vody 33-35
°C, kročajový nerezový chladiaci
bazén s teplotou
vody 10-12 °C. V
saunovej časti sa
nachádza 5 sáun
(bylinková, soľná,
turecká, fínska a
infra), ochladzovací bazén, vírivka a odpočívareň.
Cenník :
Bazénová časť:
- dospelí 1 hodina 5,- € / každá
ďalšia začatá 1/2 hodina 1,5 €
- deti do výšky 120 cm na 1 hodinu 2,5 € / každá ďalšia začatá 1/2
hodina 1,- € /
Saunová časť:
- jednorázový vstup 7,- € /
- vstup do sáun je podmienený
vstupom do bazénov
- maťka -
Liečivá
„Civilizácia prišla s potravou, ktorá už nie je zdrojom sila zdravia.
Ponúkla pohodlie pred televízorom, pohodlie dopravných prostriedkov. Núti
človeka
žiť úplne
inak, než
by človek
mal žiť a
často by
aj chcel.
Ta k t o
zmenený život s prebudovaním systému
všetkých morálnych hodnôt nás
uvrhol do utrpenia, chorôb a nešťastia. Človek bol stvorený ako
koruna tvorstva, je nad zvieratá
vyvýšený tým, že má slobodnú
vôľu a môže sa rozhodovať. Viem,
že udržiavať si zdravie je ťažké.
Viem, že žiť na tom, čo ponúka
civilizácia, je jednoduchšie. Je
to však škodlivé. Máte slobodnú
vôľu, aby ste sa rozhodli, ktorú
možnosť si vyberiete.“
B
olesť v krku:
- kloktať slanou vodou
Tamtum verde,Strepsils...
Obklad na krk: vyžmýkať „plienku“ namočenú v slanej studenej vode, prekryť igelitom, na to
suchý uterák. Nechať zabalené 2
hodiny.
Z lekárne: veľmi účinný prípravok
JOX v spreji. Niekoľkokrát denne
streknúť priamo na mandle.
OROFAR v spreji
Do 2 dl vody dať 2 lyžičky soli a
pár kvapiek TEE TREE OIL – kloktať.
Tvaroh roztlačíme vidličkou a rozložíme rovnomerne na vreckovku
poskladanú na šatku, priložíme na
krk a zaviažeme. Necháme polovicu dna alebo cez noc.
Korenená limonáda proti bolesti v
krku
600 ml vody, 2 klinčeky, 2 guličky
nového korenia, kúsok celej škorice, šťava z celého citrónu, med
Dáme variť vodu a korenie do hrnca, prikryjeme a 10 minút pomaly
varíme (ne klokotom). Po uvarení
scedíme, pridáme lyžicu medu a
šťavu z celého citrónu. Pijeme čo
najviac teplé. Je to príjemný variant liečenia.
S
trata hlasu
Z lekárne
: tablety Panthenol, Homeovox, Calciový
sirup, Vincentka v tabletách
P
roti kašlu
Z lekárne
: sirup Ambrobene, Hedelix, Solmucol na vykašliavanie
Mrkvový sirup od kašla
Postup: Do väčšieho kastróla
dáme 1/2 litra čerstvej mrkvovej
šťavy a 4 lyžice medu. Za občasného miešania zahustíme do sirupovej konzistencie, nevaríme.
Berieme 1 lyžičku 5x denne.
Je to starodávny osvedčený recept
na kašeľ a
choroby
priedušiek.
Proti kašľu
1 hrnček
mlieka, 1
žĺtok, 1 lyžička masla, 1 lyžica medu.
Všetko
zmiešať v
teplom mlieku a vypiť.
Maslový čaj
Bolesť pri pálení a škrabaní v krku.
Uvaríme 250 ml čierneho čaju,
pridáme polievkovú lyžicu medu
a polievkovú lyžicu masla. Dobre
premiešame a ihneď vypijeme.
Cibuľový sirup
Nakrájame 3 cibule na kolieska.
Postupne ich vrstvíme do nádoby
a posypávame cukrom (najlepšie
trstinovým). Nakoniec prikryjeme
a necháme odstáť. O niekoľko hodín pustí cibuľa šťavu, ktorú zle-
Zaujímavoti /7
jeme do pohára. Sirup podávame
pri kašli niekoľkokrát denne po
lyžičkách.
Cibuľový čaj
Do 200 ml vriacej vody dáme na
5 minút variť 2 nadrobno nakrájané cibule.
Necháme 10 minút vylúhovať,
scedíme a osladíme medom. Pijeme niekoľkokrát denne.
Octový zábal - proti prechladnutiu
a horúčke
Vlnené ponožky namočte do studeného octového vodného roztoku (šesť lyžíc octu na pol litra
vody). Ponožky vyžmýkajte a dajte si ich. Cez ne si natiahnite suché ponožky a choďte si ľahnúť.
Po asi 20 minútach zábal vymeňte.
Účinky: Ocot je tradičný a veľmi
účinné antiseptikum, pôsobí silne
protizápalovo a príjemne chladivo.
Protichrípkový šalát
Ingrediencie:500 g kyslej kapusty, 2 mrkvy, 1
väčšie jablko, 1 cibuľa,
1 lyžice strúhaného
chrenu,
1 kyslá smotana. Postup: kyslú kapustu cibuľu nakrájame a mrkvu
s jablkom nastrúhame,
pridáme strúhaný chren
a zalejeme smotanou.
Dobre premiešame.
Zázvorový čaj
10g čerstvého strúhaného zázvoru, varíme 5 minút v 1 litre vody.
Potom ho cez sitko vyžmýkame.
Do vzniknutého čaju sa pridá šťava z jedného citrónu či pomaranča osladíme a pijeme horúce.
P
očas infekcie je veľmi dôležitý
prísun dostatočného množstva
vitamínu C. Najlepší je, ak sa podáva formou zvýšenej konzumácii
citrónu, kiwi, pomarančov a kyslej kapusty.
- inga -
8/ Zaujímavoti
M
Zdroje informácií pre študentov FCHP
ilí študenti, informácie
boli, sú aj budú. Otázkou je, odkiaľ, ako a za koľko
sa k nim dostaneme. Práve
preto som pre Vás zozbierala tie najlepšie zdroje, ktoré
nám, chemikom môžu pomôcť, keď už učebnica ani naše
vedomosti nestačia.
Slovenská chemická knižnica
Asi najzákladnejšou databázou informácií pre nás,
chemikov, ostáva Slovenská
chemická knižnica. Majú tu
všetko pekne zoradené, zorganizované a vždy sa snažia
prísť s novými nápadmi pre
uľahčenie života študentov. V
škole ich nájdete na druhom
poschodí bloku A a na internete na www.schk.sk. Regist-
rácia a vystavenie čitateľského
preukazu na jeden akademický rok Vás bude stáť 7,00 €
nášky, dizertačné
práce, výskumné
správy, knihy a
pod. V SCHK je
prístupná tlačená
podoba od prvého
zväzku vydaného v roku 1907
až do roku 2003.
Elektronická forma z rokov
2003-2006 je k dispozícii na
dvoch počítačoch.
SCOPUS
Najväčšia svetová databáza
citácií a abstraktov. Stránka
www.scopus.com je nadi-
CVTISR
Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej Republiky je národným informačným centrom
a špecializovanou vedeckou
verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na
technické odbory a vybrané
oblasti prírodných, ekonomických a humanitných
vied.
Prevádzkovú
dobu a služby nájdete
na www.cvtisr.sk a kamenná budova sa nachádza na Lamačskej ceste 8/
A. Za vystavenie knižničného
zajnovaná tak,aby v nej každý
rýchlo našiel všetky potrebné
informácie. Orientuje sa v nej
naozaj ľahko a prehľadne.
SCIENCE DIRECT
www.sciencedirect.com ale
na túto stránku sa viete prekli-
Chemical Abstract
V SCHK nájdete aj Chemical
Abstract, ktorý je najdôležitejším chemickým informačným
zdrojom. Je spracovávaný a
vydávaný od roku 1907. Chemical Abstract abstrahuje všetky najdôležitejšie informácie
z chemickej oblasti vydaných pasu zaplatíte 6,60 € , ak ste
ako články v časopisoch, študenti (bez ISIC) stačí Vám
zborníkoch, patenty, pred- 3,30 €.
kať zo scopus-ua naopak. Je
vynikajúcim zdrojom uverejnených publikácií. K science
direct sa dá dostať aj zo stránky www.schk.sk .
- barbie -
Z
dravím všetky čitatelky a čitatelov, som rád že sme sa dostali zase o niečo vyššie :)
Dnes sa zameriame na spalovacie motory... viem chalani povedia nuda, ale tento članok je babám!!!
S
paľovací motor je stroj, ktorý
spálením paliva premieňa jeho
chemickú energiu na mechanickú
prácu. K spaľovaniu paliva, môže
dochádzať v motore, ale aj mimo
motora.
N
iektoré látky, všeobecne nazývané palivá, sú schopné
chemickej reakcie spaľovania,
pri ktorej sa uvoľňuje teplo. Ak sa
uvoľneným teplom zahreje pracovný plyn, podľa stavovej rovnice sa zvýši jeho tlak, alebo objem,
v závislosti od toho či sa nachádza v uzavretom, alebo otvorenom
priestore. Tento stav plynu môžeme využiť na vykonanie mechanickej práce, buď pôsobením tlaku
na pohyblivú časť motora, alebo
využitím zákona akcie a reakcie.
Vyvedenie získanej mechanickej
práce vo využiteľnej forme je už
len vecou vhodného konštrukčného riešenia. Celý proces prebieha
v súlade s druhou termodynamickou vetou len s určitou účinnosťou.
N
iektorá z variánt uvedeného
všeobecného princípu je prítomná v realizácii každého spaľovacieho motora. Pritom platí:
* palivá môžu byť tuhé, kvapalné
alebo plynné,
* prostredie v ktorom sa spaľujú
je najčastejšie vzduch ale môže to
byť aj iná látka,
* spaľovanie môže prebiehať vnútri alebo mimo motora,
* pracovný plyn sa priebežne vymieňa, alebo je uzavretý v motore,
* pohyblivá časť motora na ktorú
pôsobí pracovný plyn sa môže
pohybovať rôznym spôsobom,
* pre získanie mechanickej práce
Ako čo funguje ?
Zaujímavosti /9
sa môže využiť jeden, druhý, alebo oba spôsoby spoločne.
plynného alebo ľahkého kvapalného paliva a vzduchu.
V
V
zhľadom na vyššie uvedené
nie je prekvapujúce, že skupina spaľovacích motorov zahŕňa
množstvo typov a rôznych konštrukčných prevedení, preto je
užitočné použiť pre ich rozdelenie správne kritériá.
S
paľovacie motory sa rozdeľujú podľa niekoľkých hľadísk.
Jednotlivé hľadiská sú vzájomne
nezávislé.
1. podľa toho, kde k spaľovaniu
dochádza (v motore alebo mimo
neho) na
* motory s vnútorným spaľovaním
(väčšina súčasných spaľovacích
motorov)
* motory s vonkajším spaľovaním,
pričom u nich môžme rozlišovať,
či sa energia do pracovného priestoru dostáva
2. podľa pracovného cyklu na
* motory s kontinuálnym pracovným cyklom (napríklad spaľovacia turbína)
* motory s prerušovaným pracovným cyklom (dvojtaktný, štvortaktný)
3. Podľa základného pracovného
princípu na:
* piestové spaľovacie motory
* lopatkové motory (turbíny)
*reaktívne motory (prúdové, alebo
raketové).
ážihový (spaľovací) motor je
piestový spaľovací motor, v
ktorom sa cudzím zdrojom tepla
(spravidla zapaľovacou sviečkou)
zapaľuje stlačená zápalná zmes
Z
znetový (spaľovací) motor,
niekedy označovaný aj ako
Dieselový motor je piestový spaľovací motor, v ktorom sa zmes paliva a vzduchu zapaľuje pôsobením
vysokej teploty vzduchu stlačeného v pracovnom priestore motora.
Najčastejšie ide o naftový motor
(palivom je nafta).
Výhody a nevýhody spaľovacích
motorov
Každý typ spaľovacieho motora
má svoje výhody a nevýhody a
preto sa viac alebo menej hodí
pre pohon jednotlivých zariadení.
Hlavné výhody spaľovacích motorov sú:
* v piestovom vyhotovení dosahujú vysoké účinnosti premeny energie. Spaľovacie turbíny dosahujú
vysokú účinnosť iba v jednotkách
s vysokým výkonom
* možno ich rýchlo uviesť do prevádzky (s výnimkou motorov s
veľkými výkonmi)
* dajú sa konštruovať pre rôzne
palivá, účely a veľkosti
* najmä s kvapalnými palivami
umožňujú dosahovať nízke spotreby paliva, vysoké akčné rádiusy, nízke výkonové hmotnosti, t.j.
sú vhodné pre pohon dopravných
prostriedkov.
Nevýhody spaľovacích motorov
sú:
* nevhodné pôsobenie na životné
prostredie
* vyžadujú pre štart cudzí zdroj
energie (okrem raketových)
* piestové motory majú nevýhodný priebeh výkonových charakteristík
* nedosahujú vysokú životnosť
Čo dodať, ak sa chcete dozvedieť
viac tak si pozrite seriál Top Gear,
ktorý je na „osirise“, vrele odporúčam :)
- krolo -
10/ Škola
A
hojte čitatelia, začal sa už školský rok a po prvý krát po veľmi
dlhej dobe sa s vami neposadím
do lavíc či nepostojím si s vami v
laboratóriách. To že tak neučiním,
neznamená ale, že sa vám nebudem naďalej
prihovárať
prostredníctvom rubriky
...njúsy... . Po
krásnom čase
strávenom v
chemickom
publicistickom
tíme
časopisu Radikál, sa mi
jednoducho
nechce úplne
odpojiť od mojej alma mater. Toľko
na úvod a teraz sa už vrhnime spoločne na zaujímavosti z oblastí
vedy a techniky. Prajem príjemné
čítanie.
... skúmanie kľúčového regulátora
bunkového metabolizmu prináša
ovocie ...
Tím biológov pod vedením profesora S. Bergera z University of
Pennsylvania zistil, že proteín
AMPK (adenozín monofosfát kináza) sa viaže priamo na časti chromozómov nazývané promotory,
ktoré sú zodpovedné za expresiu génov spojených s bunkovým
metabolizmom. Keď má bunka
nedostatok paliva, AMPK zastaví
procesy, ktoré vyžadujú energiu a
naštartuje tie, ktoré ju produkujú.
Biológovia študujú tento proteín
už niekoľko dekád a doteraz zistili,
že keď sa AMPK aktivuje, naštartuje činnosť veľkého počtu génov
zodpovedných za produkciu energie. Čo sa ale doteraz nevedelo, je
že AMPK cez epigenetický mechanizmus dokáže spomaliť alebo zastaviť rast buniek!
Na rozdiel od genetických zmien,
ktoré môžu zahŕňať aj mutáciu sekvencie DNA, epigenetické zmeny v
jadre zanechajú DNA nezmenenú
njúsy
a ovplyvňujú len histónové bielkoviny, ktoré tvoria opornú kostru
chromozómov. Epigenetické zmeny pozmeňujú spôsob rozloženia
DNA v chromozómoch, čiže tým
aj jej dostupnosť rôznym proteí-
v revolúciu v liečbe cukrovky, obezity či rakoviny.
http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/07/100715152905.
htm
... elektrická energia z odpadového tepla ...
nom a enzýmom, ktoré spúšťajú
mechanizmus replikácie.
Doteraz identifikovali dva gény,
ktoré sú regulované AMPK cez históny v jadre. Keďže AMPK reaguje
na nedostatky energie, pokusy sa
vykonávali na tkanivových kultúrach ožarovaných UV žiarením,
ktoré boli ochudobnené o glukózu.
Po vystavení bunky energetickému
nedostatku, bolo zistené, že AMPK
sa v jadre naviaže na proteín p53,
ktorý je zodpovedný za potlačovanie rastu tumorov. Táto zmena
spôsobila ako reakciu naviazanie
fosfátu na histón v blízkosti génu
p21 a tým ho aktivovala. Funkcia
génu p21 je spomaliť alebo zastaviť
bunkový cyklus kým sa jej úroveň
energie nedostane do normálu. Tieto nové poznatky môžu spôsobiť
Kvantoví fyzici z University of
Arizona objavili nový potenciálny
spôsob výroby elektrickej energie
z odpadového tepla. Tento zatiaľ
teoretický postup, je postavený
na teórii molekulárneho termoeletrického zariadenia. Konečný
produkt by mal vyzerať ako gume
podobný polymér vležený medzi dva kovy, ktoré by hrali úlohu elektród. Výskumní pracovníci
Bergfield a Staffort objavili tento
potenciál pri skúmaní polyfenyléterov, ktoré polymerizujú spontánne. Chrbtica každej polyfenyléterovej molekuly pozostáva z
reťazca benzénových kruhov. Tento reťazec pôsobí ako molekulový
drôt v ktorom môžu prúdiť elektróny. Použitím počítačovej simulácie
Bergfield zostavil vrstvu molekúl
ktoré umiestnil medzi dve kovové
elektródy a vystavil ich pôsobeniu
simulovaného zdroja tepla. Zvyšovaním počtu benzénových jadier
v každej molekule
dosiahol zvýšenie
výkonu zariadenia.
Tajomstvo schopnosti molekúl produkovať z tepla
elektrickú
energiu je ukryté v ich
štruktúre. Tok elektrónov sa na molekule rozdelí na dva
a z oboch strán
obteká benzénové jadro. Bergfield
navrhol obvod tvorený z benzénových jadier tak, že jeden prúd
elektrónov má dlhšiu trasu ako ten
druhý. Toto spôsobí, že je jeden
tok elektrónov v inej fáze ako ten
druhý pri ich strete dochádza k ich
vzájomnému vyrušeniu sa v procese kvantovej interferencie. Keď sa
do cesty elektrónového toku postavý tepelná vlna dôjde ku zvýšeniu elektrického potenciálu medzi
elektródami. V prípade, že táto
technológia prerastie do aplikovateľných rozmerov spôsobí výrazný
prielom v oblasti energetiky a hospodárení s teplom.
a obklopili ho dvomi superhalogénmi na báze bór-dioxidu, získali
tak hyperhalogén s elektronegativitou 5,7 eV. Pri posledných testoch
použili rovnaký centrálny atóm so
štyrmi molekulami superhalogénu
a zlúčenina vykazovala elektronegativitu 7eV. Ich momentálnym
cieľom je vytvoriť hyperhalogén s
elektronegativitou 10eV.
Aplikácia hyperhalogénov sa predpokladá najmä vo vývoji nových
zlúčenín.
Švédska kráľovská akadémia vied
udelila Nobelovu cenu za chémiu
pre rok 2010 Richardovi F. Heckovi (USA, 79r.), Ei-chimu Negishimu
(JAP, 75r.) a Akira Suzukimu (JAP,
80r.) za vývoj nových spôsobov
spájania atómov uhlíka, ktorá pomáha vedcom vyrábať nové liečivá
a lepšiu elektroniku – vývoj paládiom katalyzovaných
krížových väz i e b
organických zlúčenín.
Táto forma katalýzy je
založená
na väzbe
atómov
uhlíka na paládium kde sa dostanú
do dostatočnej blízkosti, aby mohli
spolu reagovať a následne sa odpútajú z paládia. Táto katalýza sa
už využíva celosvetovo vo vývoji
ale aj v praktických priemyselných
aplikáciách pri výrobe liečiv a
elektroniky.
Štrukturálny biologicky z National
Instututes of Health of USA pomocou 3D zobrazovacej metódy
získali potencionálneho efektora
chorôb ako je AIDS či rôznych foriem rakoviny. 3D analýza s vysokým rozlíšením vrhá svetlo na systém pôsobenia tejto molekuly a tým
aj na možnosť zastavenia šírenia
týchto chorôb. Molekula proteínu
s názvom CXCR4 je z veľkej skupiny nazývanej GPCR (G-proteínom
spojené receptory). Tieto proteíny
sa napájajú na bunkovú membránu a prenášajú signály z externého
prostredia do vnútra bunky. GPCR
proteíny pomáhajú kontrolovať
prakticky každý proces prebiehajúci v tele vrátane rastu buniek, sekrécie hormónov či vnímania svetla. Skoro polovica liečiv, ktoré sú
momentálne na trhu pôsobí práve
na tieto receptory. Molekula s názvom CD4 je primárnym receptorom HIV, ale sama nie je schopná
umožniť prienik vírusu do bunky.
V roku 1996 zistil tím vedcov, že
na prenos
je potrebný ko-receptor a
to spomínaná molekula CXCR4. Za
normálnych podmienok
napomáha CXCR4
aktivovať
imunitný systém, ale v prípade poruchy
spôsobuje šírenie rakovinových
buniek. Dodnes bola táto molekula identifikovaná ako efektor viac
ako 20 foriem rakoviny. Jej intenzívnym skúmaním by sa mohlo v
budúcnosti zamedziť šíreniu veľkého počtu evolučných chorôb.
http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/10/101006085720.
htm
http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/10/101007141110.
htm
http://www.sciencedaily.com¬ /
releases/2010/10/101008162702.
htm
... Nobelova cena za chémiu za
rok 2010 ...
http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/09/100930154610.
htm
... nový druh vysoko elektronegatívnych zlúčenín objavený ...
Medzinárodný tím vedcov objavil novú triedu vysoko elektronegatívnych zlúčenín, ktoré nazvali
hyperhalogény. Hyperhalogény sú
zložené zo superhalogénov obklopujúcich atóm kovu. Pojem „superhalogény“ bol prvý krát použitý
ruskými vedcami G.Gutsevom a
A.Boldyrevom, ktorí preukázali,
že väčšia skupina zlúčenín s obsahom centrálneho kovového atómu
a obalu zloženého z atómov halogénov, ako napríklad hexafluorid platiny, majú dokonca vyššiu
elektronegativitu ako chlór (3,6
eV). Túto skupinu zlúčenín nazvali
„superhalogény“.
Profesor P.Jena spolu s A.Kandalamom, dostali nápad vytvoriť zlúčeniny, ktoré by okolo centrálneho
kovového atómu mali rozmiestnené molekuly superhalogénov.
Ich teoretický model otestoval
G.F. Ganteför, Ph.D. z University
of Konstanz. Na experiment bolo
ako centrálny atóm použité zlato
... trojrozmerná štrukturálna ana-Škola /11
lýza CXCR4 ...
- tibgo -
12/ Kultúra
Kniha
Jana Benková- Lekcia od princeznej
Ak si kúpite túto knihu, na zadnej strane obalu
nájdete napísané: „Hlavná hrdinka Ema, redaktorka ženského časopisu, radí vo svojej rubrike čitateľkám, ako vyriešiť ťažkosti s láskou. Ema prežila
niekoľko pikantných
vzťahov, dva z nich so
slávnymi mužmi, a je
presvedčená, že jej sa
už podobné problémy,
aké rieši na stránkach
časopisu, vyhnú. Súčasného priateľa miluje nadovšetko a kamarátky jej závidia, že má
doma ideálneho chlapa. Ani jedna z nich
však netuší, koľko prekvapení Eme, ale aj im
život a muži prinesú...“
Tento opis knihy je však veľmi stručný a málo výstižný. Okrem toho, že je to veľmi príjemné čítanie
na daždivý jesenný večer, je to príbeh jednej z nás,
„obyčajných žien“. Aj keď máte doma pána Dokonalého a aj keď sa momentálne kvôli nejakému pánovi Dokonalému trápite. Táto kniha Vám možno
nedá 10 zaručených rád ako svoj vzťah doviesť do
dokonalého konca, ale minimálne Vám vyčistí hlavu, otvorí oči a mnohým dá dole aj ich nekonečné
ružové okuliare. Je napísaná jednoduchým štýlom,
číta sa ľahko, ale zároveň tak pútavo, že sa od nej
nebudete vedieť odtrhnúť. Je až zarážajúce, koľkokrát sa v nej nájdete Vy sami a koľkokrát Vás prinúti
zamyslieť sa nad svojím správaním. Ak žena miluje,
tak celým srdcom a preto je možno dobré, že táto
kniha v niektorých pasážach opisuje mužov ako
bezcitných lovcov, mysliacich len na korisť. Milé
dámy, táto kniha otvára oči!
- barbie -
Film
Príbeh hračiek 3
Toy Story 3(USA, 2010, 103 min.)
Réžia: Lee Unkrich Scenár: John Lasseter, Andrew
Stanton, Lee Unkrich, Michael Arndt.
Hrajú: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Michael
Keaton, Ned Beatty, Wallace Shawn, Don Rickles,
Whoopi Goldberg, Jeff Garlin, R. Lee Ermey, Laurie
Metcalf, Bonnie Hunt, Kristen Schaal, Jodi Benson,
Timothy Dalton, Teddy Newton, Erik von Detten
....už samotný názov prezrádza že ide o tretie pokračovanie veľmi úspešného animované filmu Toy Story - Príbeh hračiek... dej sa tentokrát odohráva opäť
s našimi nestarnúcimi hračkami šerifom Woodym,
Buzzom Lightyearom a ďalšími priateľmi s ktorými
sme sa stretli už v predchádzajúcich častiach..Za jedenásť rokov sa Andy posunul z obdobia krásneho
detstva na prah dospelosti a má neľahkú dilemu – čo
s hračkami. Odložiť na povalu, darovať detskému
domovu alebo vyhodiť. Andy je dobrák a so svojimi
drahými strávil príliš veľa času, aby sa ich zbavil.
Volí šalamúnske riešenie – Woodyho zoberie so sebou a ostatné hračky skončia v škôlke, kde hľadajú
nových „parťákov“ i deti na hranie. Najprv sa na také
riešenie tešia, nakoniec ich zomelie banda decák a
rozmýšľajú, ako by odtiaľto mohli čo najrýchlejšie
vypadnúť. Tretí Príbeh hračiek je moderným filmom
21. storočia. Animovaný, jasná stávka na parádny
vizuál na čele s 3D, s výbornou akčnou scénou na
začiatku i veľkým finále. Nebojí sa experimentovať
s vtipmi pre detí a dospelých. Je to stopercentná rodinná jazda, kde nechýba akcia, napätie a ku koncu
sa tlačí vlna emócií.
Svet hračiek ako ho
poznáme vstupuje do
tretej časti a nestratil
vôbec nič zo svojho
lesku. Je hravý, každý
fandí svojej hračke a
navyše stvárajú bláznivé kúsky v 3D! Čo
chcieť viac?
Divadlo
- inga -
Báthoryčka
Divadla Nová scéna uvádza pôvodný slovenský
muzikál, tentoraz o atraktívnej postave slovenských
dejín, o uhorskej šľachtičnej, o legende, okolo ktorej existuje dodnes veľa záhad, o živote neslávne
slávnej Alžbety Báthoryovej pod názvom BÁTHORYČKA. V muzikáli sa stretnete s Alžbetou Báthoryovou a jej nemilovaným a krutým manželom Františkom Nádasdym, palatínom Jurajom Thurzom,
strojcom báthoryovskej kauzy, s verným a fyzicky
postihnutým sluhom Báthoryčky Fickom, slúžkami
Darvuliou, Dorou a Ilonou a s ďalšími postavami i
postavičkami, ktoré boli vtiahnuté do príbehu o krvavej grófke. Budete svedkami príbehu o žene vo
svete neprajných mužov, o nešťastnej a osamelej
Báthoryčke. Libreto Jany Kákošovej je poprepájané
textami piesní herca, režiséra a básnika Ivana Vojteka st. a Martina Sarvaša, známeho textára. Príbeh
Báthoryčky sa bude odohrávať na pôsobivej scéne
Juraja Fábryho, kde ožijú starodávne zvyky a obrady
v oslnivých kostýmoch Ľudmily Várossovej. Hlavnú
postavu Báthoryčky stvárnia Katarína Hasprová a
Karin Olasová.
- maťka -
BEST - Porto tasting
M
oja prvá BESŤácka abroad
akcia bola plná nečakaných
zvratov, nadherných chvíl, international atmosféry a samozrejme
portského vína.
P
rvá funny story ešte na SVk.
Zúčastenní – ja, Zuzka Fuelová a Wipe, sme zaplatili letenky a Wipe
robil check in den pred
odletom. Pri tejto príležitosti zistil, že si kúpil
nesprávny prestupový
let. Nastal prvý nečakaný zvrat a týkal sa jeho
účtu. Letenka deň pred
odletom ho vyšla na
180,- éčok J.
S
dostatočným predstihom (to je
doležité) sme prišli do BA na
letisko a absolvovali prvý let do
Frankfurtu. Tam sme strávili noc a
ráno dolamaní odleteli so zamračeného a chladného Frankfurtu do
slenčného Porta. Boli sme nadšení
z počasia a exotiky, všade okolo-palmy citrónovníky, všetko bolo
zelené a kvitlo, zatial čo u nás
deň predtým snežilo.
pracovať na úlohe a organizátori
upratovali večeru, poskytovali súťažiacim rôzny materiál a nástroje a celkovo prebrali nad akciou
kontrolu. Neskôr nadránom sme
obišli vsetky súťažiace tímy, pozreli sme sa, ako pracujú prípadne
spiaJ, ako sa im darí a popriali sme
im veľa šťastia. Poobede sme si boli
vypočut prezentácie súťažiacich
case study. Ich výsledok hodnotila
odborná porota. Tá istá na druhý
deň hodnotila aj dolety lietajúcich
strojov druhej skupiny tímov. Popravde, maloktorý preletel danú
výšku, ale z tých pár, ktorým sa to
podarilo, sa určil víťaz a ocenil.
B
EST Porto organizoval 24h
BEC 2010 - BEST Ingeneering Competiton. Zadané boli
dve úlohy a tím sútažiacich riešil
jednu z nich. Výsledkom Team
Design-u bol reálny produkt –
sútažiaci mali zostrojiť lietajúci
predmet, ktorý sa mal dať vystreliť zo stola, preletieť určenú výšku a zaletieť čo najďalej. Druhá
úloha – Case Study sa niesla v
teoretickej rovine. Sútažiaci mali
zjednotiť manažment a vyriešiť
logistiku liekov do viacerých nemocníc vo fiktívnej krajine.
M
y sme boli tastery, teda
tí, ktorí skušajú túto akciu.
Otvorenie sme sice zmeškali, ale
ďalej sme boli učastní. S organizátormi a sútažiacimi sme boli na večeri a sledovali sme ako začínajú
oba tímy pracovať. Súťažiaci začali
Okrem BEC sme v Porte skúsili aj
západ slnka na pláži pri portskom
vinku, hry na hrade pri portskom
vinku, vodnú fajku s vodkou vovnútri, portskú špecialitu Francesinha,
drinking games s portským vínkom
Zaujímavosti /13
a estónskym Vana Tallinn, brazilku Capirina na riviere(neskutočná
zima tam bola), Karaoke, disku v
obchoďáku a disku na úrovni v ... ,
. Samozrejme sme si pozreli pamiatky Porta cez deň a aj nočné prechádzky po riviere a mestom.
P
orto je staré mesto,
nie nadarmo zapísané v UNESCO. Úzke vysoké domčeky obložené
dlaždičkami medzi nimi
úzke kamenne uličky,
nad nimi sa na šnúrach
suší prádlo, vôňa mora v
ovzduší, a výklady plné
vína. Tento obraz si odnášam.
Najväčší nečakaný zvrat
nastal v deň odletu. So Zuzkou
sme raňajkovali, keď zrazu volá
Wipe, že či stíhame na letiko, že
za 15 min sa zatvára odletová brána. Neopísateľný šok. Nejak sa
nám podarilo nepozriet si presne
čas odletu a prepasli sme ho. Od
tej chvíle sa nič nedarilo. Let sme
zohnali cez Barcelonu, kde sme
strávili dve noci. Letenky kupované na poslednú chvíľu sú trochu drahšie a tiež sme nezohnali
ubytovanie v Barcelone. Ani nehovorim, že v lietadle pasažier za
nami dostal počas letu epileptický záchvat. Keď sme fotili nádherný východ slnka na pláži, Zuzke
padol foťák do vody (našťastie je
ok), a mne ten môj so všetkými
fotkami ukradli pred Sagradou
Familiou. Zvyšok výletu sa niesol
v pochmúrnej atmosfére . Nevedeli sme sa dočkať, kedy pristaneme na Slovensku. Ešte lietadlo
plné stredoškolákov na nejakom
výlete, asi prvý krát leteli - strašne
vrieskali a konečne letisko Bratislava.
T
ento vylet nam veľa vzal, ale
rohodne tiež veľa dal. Z môjho
optimistického pohľadu som rada,
že som ho absolvovala. Naučila
som sa napríklad, že osobné veci si
mám viac strážiť ;)
Lucka
14/ FCHPT
RUSLO
Záver kurzu ruského jazyka v Moskve a Petrohrade
„Nalejte mi vodku!“, zvolala veľmi ľahko idú na konkrehká dievčinka Petra v siedmi takt a radi sa zoznamujú.
deň, strávený v Moskve.
Robili sme šašlyki na ruskej chate, kúpali sme sa v
„Nám netreba horúcu vodu“, krásnom jazere, hrali sme
smial sa Marian, keď som ozná- psychologické hry večer v
mila, že nám vypli horúcu bare s ruskými dievčatavodu.
mi, pili sme pivo za 8 eur
a vôbec sme nemysleli na
Začali sme byť trochu nad ve- peňazí. „Peňazí boli, sú, a
cou a trochu inač pozeráme sa búdu.“ Ale veď sčasti nie je
na život a na naozajstne životne v peniazoch.
hodnoty. Sme schudli a opálili Samozrejme, že sme visa, viac a širšie sa usmievame, deli Lenina, a všetci sme
celkom dobre sa orientujeme si kúpili matriošky. Samov metre a vôbec sa nebojíme zrejme, že sme toho strašvracať sa domou po polnoci. ne veľa nestihli, takže je
Pili sme s Francúzmi a Japonca- veľmi pravdepodobne, že
mi, Mexičanmi a Slovákmi, ale sa ešte sem vrátime, a je možne,
najviac sa nám páčilo piť s ru- že veľmi skoro.
smi. Páčili sa nám tí Rusi, majú
v sebe toľko života a ľudskosti, Michal V.: Z Petrohradu dýcha
ten
cársky
noblesný kultúrny vzduch,
Moskva
je
taká živelná,
nepokorná,
divokejšia
Marian: Nedá
sa povedať
či je krajšia
Moskva alebo Petrohrad,
každé mesto
je iné nepo-
Cinnamon island
O ľuďoch, ktorí úspešne ukon- časne, nezávisle od seba.
čia našu školu možno tiež ho- V marci roku 2006 v rámci
voriť ako o talentovaných. Ale školského vystúpenia v gymnáskutočnosť, že máme medzi sebou aj hudobné talenty je podložená tiež nedávno založenou
kapelou kde frontmanom je
chemik.
András Hushegyi a Dávid Méry
sa začali zaoberať s hudbou sú-
rovnateľné. Pozorovať sa dajú
ľudí, ale keďže sú to všetko Rusi,
usmievajú sa všade rovnako.
Večerný dialóg:
„Nalej mi do tohto.“
„To je váza.“
Marian: V Rusku ostal odtlačok
časti našich životov, na ktorý sa
bude dlho spomínať
Marian: zaver- pilo sa primerané, ochutnávalo sa veľa materiálu, no možno povedať, že
ostatné destiláty v porovnaní s
naším ovocným „naším“ a najmä vodkou chutia ako voda z
pračky (вода из стиральной
машины).
- Ing.Mária Vrábelováziu hrali spolu prvý krát. Ešte
v tomto roku založili formáciu
ktorá sa nezaoberala iba rockovou hudbou. Vo vlastných
pesničkách sa začali objavovať elementy funky a jazzu.
Kapela sa po dvoch rokoch
rozpadla.
Na jeseň roku 2009 sa dvaja
hudobníci poučený zo svojich chýb rozhodli znovu po-
kračovať v tomto smere. Cieľom ciu doplnil Szabolcs Pokstaller
bolo založiť kapelu ktorá sa za- ktorý okrem klavíra hrá aj na
oberá iba s vlastnými pesnička- gitare.
mi a je otvorená k viacerým
hudobným žánrom.
Hľadanie členov prebiehalo
pomerne ľahko. Na post basového gitaristu prišiel Tibor
Gódány, za mikrofón sa postavila mladá Emese Kún a
klávesy obsluhovala Natália
Práznovská. Bubeníkom sa
stal Dávid Méry a gitaristom
András Hushegyi.
Prvá skúška sa uskutočnila 6.
decembra 2009. V polovici
februára Natália Práznovská
opustila kapelu. Voľnú pozí-
V hudobnom štýle Cinnamon
FCHPT /15
Island hrajú dôležitú úlohu jazzové akordy a funky rytmy. Okrem toho sa objavuje aj štýl
ľahkej rockovej hudby, rytmus D&B a bossa nova.
V súčasnosti hľadá kapela
nového člena na pozíciu klávesy.
Kontakty:
[email protected]
Web:
www.myspace.sk/cinnamonisland
www.cinnamonisland.tk
Tipy & Triky
Jesenná romantika
J
eseň je obdobie roka, kedy sa
príroda naokolo mení na ríšu
farieb, akoby tušila, že zimný
pokoj sa už pomaly blíži. Pre
mnohých je jeseň najinšpiratívnejším obdobím roka, s neustále sa meniacimi odtieňmi listov
a čerstvým vzduchom.
•
Móda. Nie je žiadnou
novinkou, že mnohí z nás podliehajú módnym trendom. Tá
nám diktuje aj to, akými farbami hýri naša skriňa. Túto sezónu
nás navádza na gaštanovú, lodenovú, hnedú, vínovú, tmavomodrú a veľa ďalších, typicky jesenných farieb.
Aj keď, nikdy
nič nepokazíte
pestrými farbami. Aspoň si
vás skôr niekto
všimne.
•
Wellness. Doprajte
si relax a načerpajte energiu v
chladnom a depresívnom počasí. Nemusíte si práve rezervovať
víkendový pobyt v luxusnom
hoteli. Vyskúšajte dokonalé
uvoľnenie v podobe masáže.
Zaručujem vám blažený pocit a
zimomriavky až pri korienkoch
vlasov.
Postačí
tiež pár návštev v
saune a zistíte, že
ani chrípka sa na
vás až tak nelepí,
oddýchnete si a
snáď sa aj Švočka
bude lepšie písať.

•
Čaj.
Po
kvalitnom vyšťavení a odvodnení
by to chcelo dávku vitamínov a
minerálnych látok a tými určite
nepohrdnite v podobe kvalitného bylinkového čaju.
Najlepší je
predsa len
od babičky,
ale ak by
ste sa k takému nedostali, skúste
vyhľadať bylinky, rastlinky ako:
mäta, skorocel, medovka, nechtík, kamilka, gingko, žihľava,
šalvia,... Čaj takisto chráni vaše
zuby pred zubným kazom a to
tým, že znižuje tvorbu zubného
povlaku. Čierne i zelené čaje
obsahujú fluoridy a ukázalo sa,
že zmenšujú
rast baktérií
redukciou
zubného povlaku.
• Knihy. A k
šálke čaju a
dokonalému
relaxu určite
patrí kniha.
Nezabúdajte
na pravidelné rozširovanie slovnej zásoby
a vetných skladieb. Určite sa
vám to zíde. Každý ročník ma
predsa svoje osobité čaro, ale za
každým semestrom nás čaká to
isté a nejako sa treba vynájsť, ak
nezaberá ani interná ani externá
pamäť. A ak ste už náhodou prečítali všetky knihy sveta, alebo
ani nie, tak sa spokojne venujte
aj romantickejším činnostiam.

Veľa kreativity, inšpirácie, energie, síl a romantiky.
- tina -
16/ -~°°zábava°°~Pýta sa otec sedemnásťročného
synka:
Kam ideš a prečo si so sebou berieš
tú baterku?
Na rande.
To ja v tvojich rokoch som žiadnu baterku nepotreboval - hovorí
otec.
No, ale tiež sa pozri, čo si si priviedol domov!
Chlap v krčme pije pivo, príde za
ním dievča a pýta sa:
-Prečo to piješ?
Chlap na to: lebo som z toho nesmrtelný, veď pozri!
Chlap sa rozbehne, vyskočí z 8 poschodia, opráši sa, vráti sa do baru
a povie:
-Vidíš nič sa mi nestalo, teraz ty.
Dievča sa napije piva, vyskočí a už
ju berie sanitka.
Barman na to:
-superman ty si iná sviňa ked sa
ožereš.
ftipy
mák. Žena otvára dvere:
- Hovädo hnusné!!!Vypadni tam,kde si sa tak zrúbal!
...a tresne dvere. Chlapík poležiačky vyťahuje mobil, horko-tažko
hľadá číslo, volá:
- Feri? Tam si? Prídite po mňa! Už
som sa vypýtal.
Šéf sa pýta sekretárky:
- Koľko je hodín, Elenka?
- Koľko poviete, pán riaditeľ.
Aký je rozdiel medzi vysokou politikou a vrcholovým futbalom?
Futbal sa hrá podľa pravidiel.
Za ministrom príde návštevníčka.
Hovorí sekretárke:
- Idem za ministrom, povedzte mu,
že som jeho priateľka zo študentských čias!
- To nemôže byť pravda! Náš minister nechodil do školy.
Učiteľka sa pýta Jurka : „Jurko
máš domácu úlohu?“
Jurko vraví : „Ta ne.“
Učiteľka vraví : „Jurko odpovedaj
celou vetou!“
Jurko odpovie : „Ta nemám!“
Ide cigán po lese s jeleňom na
pleci a zrazu stretne horára.“Cigán čo to máš na tom pleci?“Cigán sa otoči a vraví: „Dig jeleň a
jaký pritulný!“
Akú prídavnú dopravnú značku
majú záhoráci pred vjazdom do
kruhového objazdu?
Len 15 min.
Blondínka dáva inej blondínke hádanku:
- Má to štyri nohy, je to chlpaté a
má to chvôst...
- To je pes!
- Ešte som nedopovedala! A šteká
to!
- Aha, tak to neviem!
Chlapík sa plazí o tretej ráno domov,totátne na šrot, opitý ako eski-
Malý päťročný Jakubko sa pýta
svojho sedemročného brata Petra:
- A kam sa vráti bocian, keď nám
prinesie sestričku?
- To sú otázky! Predsa späť do otcových nohavíc!
Pýta sa ráno manžel blondínky:
- Zlatko, priala by si si kávu do postele?
- Radšej do šálky, miláčik!
Chlap nakupuje obrovské množstvo kondómov. Mladá predavačka
sa mu prihovára:
- Však ste vy slobodný?
Mladý muž polichotene odpovedá:
- Áno, ako to viete?
- Lebo ste strašne škaredý!
Rozprávajú sa dvaja študenti chémie v januári:
- Ešte sa dva razy vyspíme a je po
skúškovom.
Slogan ukrainskej cestovnej kancelárie:
- Prídte, navštívte našu krásnu krajinu, vaše auto je už tu.
Manželka sa vráti domov z viactýždňového pobytu v kúpeľoch, ľahne
si k svojmu manželovi do postele
a hovorí:
- Konečne spolu.
- To je pekné, že som ti tak chýbal.
- To som nehovorila tebe, ale svojim nohám.
Dlho sme sa na tej šéfovej anekdote smiali, než sme pochopili, že je
to pracovná úloha.
Američan hovorí:
- Ja mám takú ženu, že keď si sadne na koňa, má nohy až po zem.
Niežeby bol kôň taký malý, ale
také krásne, dlhé nohy má.
Francúz hovorí:
- Keď ja obopnem moje prsty
okolo pásu mojej ženy, prsty sa
mi spoja. Niežeby som mal také
veľké ruky, ale taký tenký driek
má moja žena.
A cigáň hovorí:
- Moja žena má taký zadok, že
keď jej po ňom plesnem, ešte keď
prídem z roboty sa trasie. Niežeby
mala taký veľký zadok, ale ja tak
skoro prídem z roboty.
Matka dohovára svojej 15-ročnej
dcére:
- Si samá diskotéka, samý chlapec,
samá zábava, ale že tvoja matka
mala včera 28 rokov, tak na to si
ani nespomenieš.
Ráno sa muž zobudí po strašnej
opici. Hrozne ho bolí hlava, za
pohár vody by dal poklad a zo
včerajšieho večera si vôbec na nič
nespomína. Zašmátra vedľa seba
na posteli rukou a manželky nikde.
Otvorí oči a na poduške lístok: „Za
chvíľu prídem, miláčik, milujem
ťa!“
Vstane, ide do kuchyne a tam už
pripravené raňajky, čerstvé pečivo,
horúca káva, praženica, slaninka
a opäť odkaz: „Dobre ráno, ľúbim
ťa!“
Nechápavo pokrúti hlavou, ale stále si nemôže spomenúť. Vbehne
do obývačky a tam jeho syn. Tak
sa pýta:
- Čo sa tu včera stalo?
- Ale, prišiel si domov napitý ako
sviňa, ten monokel máš od stolíka,
keď si prepadol cez prah dverí, potom si ovracal celú chodbu a nakoniec aj seba.
- No dobre, ale to nevysvetľuje čo
sa tu stalo...
- Nakoniec sa mama rozhodla,
že ťa vezme do kúpeľne, aby si
sa umyl a ty si pri tom -~°°zábava°°~-/17
začal vykrikovať: Pozor, ruky preč
ženská, ja som šťastne ženatý!
Zopár šplechov od našich
prvákov :)
Napíšte značky a názvy štyroch
vzácnych plynov: H-hélium,
N-dusík, O-kyslík, K-draslík.
Napíšte značky a názvy šty-
roch alkalických kovov: Zinok
a meď.
Napíšte značky a názvy štyroch
alkalických kovov: Zlato-Au,
Striebro-Ag, Bronz-(?)
Uhličitan amónny : AmC
Sr(ClO4)2 : chloričnan sírnatý
Príde žaba do lekárne so sáčkom
na hlave a lekárnik sa jej zhrozene
pýta:
- Preboha, čo vám je?
Žaba:
- Čo čo mi je? Toto je prepad.
- alesh & barbie-
Na2CrO4 : chromičitan vápenatý
CaS: síran vápenatý
Medium
Ťažká
3
7
3
7
4
4
9
7
2
5
5
9
1
5
8
9
2
4
8
3
6
1
4
9
9
2
2
5
2
7
7
5
7
1
3
6
Ťažká
7
4
4
1
6
4
8
7
2
2
9
9
3
7
9
1
5
1
2
5
6
8
Medium
2
3
9
6
1
1
7
3
4
1
1
1
8
5
5
8
4
6
6
8
3
5
7
6
8
3
6
6
6
7
7
9
1
8
5
1
6
4
8
7
1
3
7
3
4
5
3
9
2
1
3
4
8
- alesh-
18/ -~°°info°°~Sergio Facchetti, EuCheMS
European Chemist registration
Board, c/o Consiglio Nazionale
dei Chimici, Piazza San Bernardo 106, IT-00187 Roma
Pavel Drašar, EuCheMS European Chemist registration Board, c/o ICT Prague, Technická
5, CZ-166 28 Praha 6, Pavel.
[email protected]
EuCheMS, The European Association for Chemical and
Molecular Sciences, uděluje
cestou své ECRB, European
Chemist Registration Board,
profesní titul (označení) Evropský chemik, “European
Chemist” (EurChem) z popudu samotné Evropské Komise již od roku 1992. Účelem
udělování tohoto profesního
označení (European Chemist designation)[1,2] je především zdůraznit kvalitu a
podpořit mobilitu chemiků v
rámci Evropy na základě uznání jejich znalostí, dovedností a
vzdělání na bázi Boloňského
schématu kvalifikací a poskytnout pomůcku ke snadnější zaměstnatelnosti chemiků v rámci
Evropy. Profesionální praxe se
předpokládá v oboru jako práce v chemické oblasti, ve výuce chemie a pravidla EuCheMS
předpokládají minimálně dosažení kvalifikace druhého cyklu (VŠ). Kandidát na označení
EurChem by měl mít alespoň
5 let náležité praxe v oboru po
dosažení magisterského (inženýrského) stupně vzdělání.
Bakaláři, ale jen ti, kteří studovali akreditované kursy nesoucí známku kvality “Chemistry
EuroBachelor”[3], mohou být
komisí zváženi a titul jim udělen na základě minimálně osmileté profesní praxe v oboru.
Kandidát na titul EurChem musí
Eurochemik
dokumentovat a ve své další
profesní praxi uplatňovat 12
“profesních atributů”: Měl by
významným způsobem osobně
přispět k rozvoji své profesní
oblasti a oboru a plně rozumět
chemickým dějům uplatňovaným v jeho činnosti. Měl by
předvést vysokou úroveň svých
profesních dovedností aplikovaných na praktikování chemic-
kých disciplin. Měl by rozvíjet
své chemické a další profesní
znalosti a dovednosti. Měl by
si být vědom a uplatňovat ohledy na zdravotní, bezpečnostní
a environmentální problémy a
uplatňovat mezinárodně uznané standardy ve své práci. Měl
by kriticky hodnotit a vyvozovat
praktické závěry z vědeckých a
odborných dat. Měl by kontinuálně projevovat zájem o rozvoj
chemických disciplín a věd. Měl
by být zodpovědný a zohledňovat integritu a respekt k zacházení s (důvěrnými) informacemi
při práci ale i hlediska mezilidských vztahů. Měl by být schopen plánovat a organizovat čas
a práci své i svých podřízených
systematicky a předvídavě. Měl
by být schopen o své práci psát
jasně, řádně a koncízně a přednést své výsledky před kolegy.
Měl by být schopen diskutovat
přesvědčivě a objektivně s kolegy, zákazníky a dalšími partnery. Měl by být schopen reagovat
konstruktivně a oceňovat hodnotu i u alternativních pohledů
a hypotéz. Měl by být schopen
pracovat jako součást týmu a na
multidisciplinárních projektech
ale i schopen vést. A nakonec,
ale ne naposled musí dodržovat
pravidla stanovená jako „ECRB
Code of Conduct“.[4]
Současným cílem ECRB je
dosáhnout pro Evropské
chemiky status profesionálního chemika jako registrované profese, podle
pravidel EU. Zatím, podle
dohody ECRB s Královskou
chemickou
společností
(RSC) je Evropský chemik
přibližně stejná kvalifikace
jako v Británii běžný „Chartered Chemist (CChem)“.
Slovenská
chemická
společnost se stala členem ECRB a jejím prostřednictvím budou moci její členové (podmínka) žádat o
udělení titulu Evropský chemik.
Autor (PD) oceňuje podporu MŠMT ČR v rámci programu INGO (projekt
LA10014-ESUSRP).
Literatura:
[1] http://www.euchems.org/
Qualifications/EurChemDesignation.asp.
[2] Drašar P., Facchetti S.,
Whewell R.J. in: Employability of the Chemistry First
Cycle
Graduates,
ECTN/
ČSCH Praha 2009, p. 58.
[3] Mitchell T.N., Whewell R.J.
in: Employability of the Chemistry First Cycle Graduates,
ECTN/ČSCH Praha 2009, p. 42.
[4] http://www.euchems.org/binaries/CodeofConduct_tcm2357171.pdf
- Doc.Milata -
D
Rýchly chemik na webe
nešná doba informácií si
vyžaduje aby sme sa k nim
dostali čo najrýchlejšie. Samozrejme s tým súvisí je aj komfort,
užívateľsky priateľský prístup,
určitá ergonómia a tiež značne
dôležitá funkčnosť.
Informácie ku ktorým je niekedy najjednoduchší prístup, sú tie
ktoré sú na internete. Pre každého
užívateľa internetu je dôležitým
nástrojom jeho prehliadač. A práve toto
softwarové vybavenie je
hlavným
predmetom
nasledujúcich riadkov.
Medzi prehliadače, ktoré sa budú
porovnávať som si vybral trio súčasných developersky najskloňovanejších mien. Je to samozrejme
Firefox, Internet Explorer a najmladší nováčik spomedzi spomínaných mien Chrome. Aby som
bol čo najobjektívnejší a snažil
sa zhrnúť čo najdôležitejšie informácie vybral som si porovnanie
aktuálnej produktovej rady všetkých značiek – i keď „len“ v BETA
verzii. Čo pre laikov znamená že
tieto verzie sú uvoľnené pre testovanie a ich finálne verzie sa budú
líšiť o niekoľko úprav.
Konkrétne porovnávané beta verzie :
• CHROME 6 (ZOSTAVA 6.0.472.62)
• FIREFOX 4 (BETA 6)
• IE9
Vymedzenie, ktoré je možno pre
viacerých užívateľov zarážajúce
platí pre IE9. Spomínaný prehliadač nenabehne pod staršími
Win XP a ani Windows Vista.
Podmienkou je aspoň systém
Windows Vista vrátane Service
Packu 2 a vyšší.
Pri Firefoxe sú podporované
Windows od verzie 2000, tiež
Mac OS X a Linux. Chrome od
Google je určený pre systémy
Windows XP a vyšší, tiež App-
le počítače a Linux.
Teraz keď už vieme
kde by sme mali čo
očakávať
môžeme
spokojne
porovnať
naších internetových
priekopníkov.
Porovnanie
Porovnávacie
testy
portálu
živé.sk boli zamerané na podporu webových štandardov, rýchlosť
JavaScriptu, celkový výkon produktov. Využívali sa štandardné a
všeobecne uznávané testy.
„V azda najznámejšom teste ACID3 sa síce IE vo svojej verzii 9
výrazne vylepšil voči doterajším
zostavám, no stále ťahá za kratší
koniec. 95/100 je možno úspech
pre Microsoft, no je čo vylepšovať. Firefox 4 beta 6 však tiež
nedosiahol vrchol – má skóre 97/
100. „Pohodlne“ sa už dávnejšie
na stovku dostal Chrome, ktorý je
založený na webkite.“ ako uvádza zive.sk.
Ďalším testom bol PeaceKeeper
od FutureMarku kde testované prehliadače dopadli
nasledovne: Chrome – Firefox – IE9
Potom nasledoval Psychedelic Browser od
Microsoftu kde Chome
mal problém s korektným fungovaním a
zvyšný konkurenti skončili v poradí: IE9 – Firefox 4
Kraken od Mozilly JavaScript
19/ -~°°InfoTech°°~test bol najlepšie zdolatelným
Chome-om, ďalej
Firefoxom a nakoniec ďaleko v závese IE9.
Pomocou Sunspider
Javascript
dosiahli
prehliadače nasledovné hodnoty
Chrome 587,8 ms; Firefox 832,8
ms; IE9 1015,4 ms.
Práca s kartami
„IE9 beta výrazne popracoval aj
na celkovej práci s kartami, pomocou ktorých v jednom okne
prehliadača prehliadame či spravujeme niekoľko stránok súčasne. Vynovené prostredie produktu umiestňuje karty vedľa riadka
Adresa (One Box), Nové karty je
možné otvárať samostatným tlačidlom či klávesovou skratkou.
Otváraním nových kariet sa tie
súčasné zmenšujú, aby uvoľnili plochu. Ak už je vyhradený
priestor preplnený, k ostatným
kartám sa dostávame cez tlačidlá posunu. Všetky otvorené karty je možné
uložiť ako záložky.“ uzatvára portál
Živé.sk
Záverom možno povedať, že i keď testované betaverzie nie sú posledným
slovom žiadneho z vývojárskych
tímov možno však určité vlastnosti predpokladať.
Možnosť aplikovania rôznych
doplnkov čo je hlavnou výsadou Firefoxu a čoskoru už
aj Chrome-u stavia tieto dva
prehladače do popredia pre
bežných i pokročilých užívateľov. Užívatelia očakávajúci čo najrýchlešie odozvy sa
budú asi uberať „chómovo“
blištiacou sa cestou.
- alesh -
Download

858Radikal10