Kategória F5J – termické vetrone s elektrickým
a výškovým spínačom / časovačom chodu motora
5.5.10.1
pohonom
Obecná definícia
Cieľ:
umožniť súťaž jednotlivcov, lietajúcich rádiom riadené modely termických vetroňov. V súťaži sa
poletí niekoľko kvalifikačných kôl. V každom kvalifikačnom kole sú súťažiaci rozdelení do skupín a výsledok
súťažiaceho je normalizovaný pre získanie celkový výsledok v podmienkach meniaceho sa počasia počas
súťaže. Súťažiaci s najvyšším sumárnym výsledkom v kvalifikačných kolách a potom vo dvoch až štyroch
finálových kolách v jednej skupine, na určenie konečného poradia. Presný počet finálových leto bude
oznámený organizátorom na začiatku súťaže.
5.5.10.1.1
Definícia RC vetroňov s elektrickým pohonom
Model lietadla je vybavený elektrickým motorom, ako pohonnou jednotkou a u ktorého vztlak je
vytváraný aerodynamickými silami pôsobiacimi na plochy, ktoré ostávajú pevné (s výnimkou riadacich
plôch). Model lietadla s premenlivou geometriou musí zodpovedať špecifikácii, keď sú krídla
v maximálnej a minimálnej rozloženej podobe. Model musí byť riadený súťažiacim zo zeme, za použitia
rádiového diaľkového ovládania. Akékoľvek zmeny geometrie musia byť vykonávané na diaľku
pomocou rádia.
Prúdový zdroj pre elektrický motor nesmie mať žiadne spojenie so zemou, alebo iným modelom vo
vzduchu.
Dobíjanie prúdového zdroja počas letu, za pomoci solárnych článkov, alebo inak, nie je dovolené.
5.5.10.1.2
Prefabrikácia modelu
Paragraf B.3.1 a) sekcie 4, časť 2 (staviteľ modelu lietadla) nie je pre túto kategóriu aplikovateľný.
5.5.10.1.3
Charakteristiky RC vetroňov
spínačom / časovačom chodu motora
a)
s elektrickým
motorom
a výškovým
maximálna nosná plocha ........................................ 150 dm2
maximálna letová hmotnosť ........................................... 5 kg
maximálne rozpätie ......................................................... 4 m
zaťaženie ....................................................... 12 – 75 g/dm2
typ batérie ..................... akýkoľvek typ dobíjateľných batérií
typ motora ............... smie byť použitý akýkoľvek typ motora
b)
Vysielač musí byť schopné prevádzky simultánnie s inými zariadeniami pri 10 kHz odstupmi pod
50 mHz a 20 kHz odstupmi nad 50 mHz. Ak vysielač nespĺňa tieto podmienky, pracovná šírka
pásma (max. 50 mHz), musí byť súťažiacim špecifikovaná.
c)
Akékoľvek zariadenie na prenos informácií od modelu k súťažiacemu je zakázaný. Akékoľvek
použitie komunikačných zariadení (vrátane vysielačiek a telefónov) je zakázané.
d)
Spread spectrum prijímače, ktoré prenášajú informácie k súťažiacemu obsluhujúcemu vysielač,
nie sú považované za „zariadenia na prenos informácií od modelu k súťažiacemu“. Tieto smú
prenášať len informácie pre bezpečnú prevádzku modelu, napr. sila signálu a napätie batérie.
e)
Súťažiaci smie počas súťaže použiť najviac tri modely
f)
Súťažiaci smie kombinovať diely modelov počas súťaže, pokiaľ model bude zodpovedať
pravidlám a diely boli pred súťažou skontrolované
g)
V záujme zabezpečenia náhodného poradia štartu medzi po sebe nasledujúcimi kolami, musí
každý súťažiaci zaregistrovať tri rôzne frekvencie vysielača najmenej s 10 kHz odstupom.
Organizátor je oprávnený použiť ktorúkoľvek s týchto troch frekvencií na rozloženie frekvenčnej
matrice.
Ak súťažiaci dostal pridelenú frekvneciu, nesmie ju počas súťaťe zmeniť, s výnimkou reflightov.
V prípade opravného letu, môže byť súťažiaci vyzvaný zmeniť jednu z prihlásených troch
frekvencií ale jedine pre daný reflight, potiaľ je výzva na opravu v písomnej forme oznámená
súťažiacemu najmeniej 1/2 hodinu pred začiatkom reflightu (alebo team managerovi). Tento
paragraf (g) sa neaplikuje, pokiaľ súťažiaci používa SST (Spread Spectrum Technology – 2,4 GHz)
systém.
h)
Akákoľvek záťaž musí byť umiesnená vo vnútri modelu a bezpečne upevnená ku kostre.
i)
Nie je dovolené používanie akýchkoľvek zastavovacích zariadení (napríklad čapy, ozubené
výstupky, atď.) na spomalenie modelu na zemi pri pristávaní. Spodná strana modelu nesmie mať
žiadne výstupky. Sklápacia vrtuľa alebo chvost, vrátane kýlovky, nie sú považované za výstupky,
alebo brzdiace zariadenie.
j)
Každý model musí byť vybyvený schváleným zariadením, ktoré zaznamenáva maximálnu
dosiahnutú výšku od momentu, keď model opustí súťažiaceho alebo pomocníka až do doby 10
sekúnd po zastavení motora. Toto zariadenie musí zastaviť motor 30 sekúnd po vypustení, ak
nebol zastavená počas časového limitu súťažiacim. Toto zariadenie nesmie umožniť opätovné
spustenie motora počas letu.
k)
Pre umožnenie technickej kontroly, všetky výškové spínače / časovače chodu motora musia byť
jednoducho vyberateľné z modelu pre vykonanie kontroly. Pre umožnenie následnej kontroly
letovej trasy, musí byť zariadenie vybavené displejom, alebo alternatívne konektorom na
pripojenie externého displeja, na umožnenie časomeračom získať letový záznam pre účely
hodnotenia, bez nutnosti odpojiť alebo vybrat zariadenie a/alebo regulátor z modelu.
l)
Akékoľvek iné neschválené zariadenie, ktoré je na modeli a ktoré umožňuje celkovú alebo
čiastočnú nezávislú kontrolu chodu motora, je zakázané. Prijímač a regulátor nie sú týmto
paragrafom obmedzené.
m) V prílohe A, pripojenej k týmto pravidlám sa nachádzajú nasledovné informácie:
 Špecifikácie výškomeru / časovača chodu motora
 Podmienky inštalácie
 Schválené zariadenia
5.5.10.2
Súťažiaci a pomocníci
a) súťažiaci musí obsluhovať svoj vysielač sám
b) každý súťažiaci má dovoleného jedného pomocníka. Ak je dovolený Team Manager, je mu takisto
dovolené pomáhať súťažiacemu
5.5.10.3
Letová plocha
5.5.10.3.1
Súťaž sa musí konať na ploche s primerane rovným povrchom, ktorý minimalizuje
možnosť svahového a kopcovitého plachtenia.
Na letovej ploce musí byť vyznačený koridor šírky 6 m, so štartovacou čiarou v strede.
Koridor musí byť orientovaný bokom na vietor a vybavený štartovacími značkami na
stredovej čiare, vzdialenými od seba najmenej 10 m, jedna pre každého súťažiaceho
v skupine.
Letová plocha musí byť vybavená pristávacími bodmi pre každého súťažiaceho
v skupine. Pristávacie body identicky zodpovedajú štartovacím bodom a sú
umiestnené najmenej 15 m po vetre od štartovacích bodov.
Pristávacie body a štartovacia čiara musia byť vždy vyznačené. Je na rozhodnutí
riaditeľa súťaže, zadefinovať spôsob, ako bude zameraná vzdialenosť od pristávacích
bodov, napríklad páskou. Je takisto na rozhodnutí riaditeľa súťaže, aby boli rozmery
pristávacej zóny prispôsobené najlepšiemu využitiu rozmerov letovej plochy.
a)
b)
5.5.10.3.2
5.5.10.4
Bezpečnostné pravidlá
a)
Žiadna časť modelu nesmie pri pristávaní zostať v bezpečnostnej zóne, ktorá je definovaná
riaditeľom súťaže
b)
Model nesmie letieť nízko nad bezpečnostnou zónou (pod 3 metre)
c)
Každé jednotlivé porušenie bezpečnostných pravidiel bude penalizované znížením konečného
výsledku kola o 100 bodov. Trestné body budú zapísané v bodovacej listine kola, v ktorom
porušenie nastalo. Trestné body sa zaznamenávajú aj v prípade porušení pravidiel, ku ktorému
prišlo počas neúspešného pokusu, alebo kola. Trestné body z vyraďovacích kôl sa neprenášajú
do rozlietavania.
5.5.10.5
Súťažné lety
5.5.10.8.1
a) Súťažiaci má nárok najmenej na štyri (4), najlepšie na viac oficiálnych letov
b)
Súťažiacemu bude povolený len jeden pokus na každý oficiálny let
c)
Oficiálny pokus je platný, keď model bol vypustený súťažiacim alebo pomocníkom
d)
Všetky pokusy budú merané časomeračom. Ak nebol zaznamenaný oficiálny čas, súťažiacemu je
pridelený nový pracovný čas podľa priorít uvedených v paragrafe 5.5.10.6.
5.5.10.6
Opravný let
Súťažiaci je oprávnený letieť opravný let ak:
a)
Jeho model mal počas letu alebo štartu kolíziu s iným modelom vo vzduchu, alebo s modelom
počas štartu
b)
Pokus nebol zmeraný oficiálnym časomeračom
c)
Jeho pokus bol znemožnený alebo narušený neočakávanou udalosťou, na ktorú nemá súťažiaci
vplyv
d)
Pred požiadavkou na opravu, sa musí súťažiaci presvedčiť, že oficiálny časomerač videl
nepriaznivé okolnosti a pristáť s modelom ihneď ako je možné po takejto udalosti.
e)
V prípade, že súťažiaci pokračuje v štarte alebo letí ďalej aj keď nepriaznivá udalosť ovplyvnila
jeho let, je predpoklad upustenia od opravy.
f)
Nový pracovný čas (opravný) bude súťažiacemu pridelený na základe nasledovných priorít:
1. V nekompletnej skupine na voľnom štartovacom/pristávacom bode.
2. Ak predošlé nie je možné, tak v novej skupine s niekoľkými (najmenej 4) súťažiacimi vybranými
náhodným losom. Ak nesedí rozloženie frekvencií vylosovanej skupiny alebo súťažiaci odmietne
letieť, je losovanie opakované.
3. Ak sa nedá dosiahnuť ani toto, v tom prípade poletí vo svojej vlastnej skupine na konci kola
V prípade priority 2 a 3, bude ako platný výsledok započítaný lepší z dvoch platných letov, s výnimkou
súťažiacich, ktorí dostali možnosť opravného letu. Súťažiaci v tejto skupine, ktorému nebol pridelený
pokus na opravný let, nebude v prípade problémov počas opravného letu.
5.5.10.7
Zrušeni letu a diskvalifikácia
a)
Let bude zrušený a hodnotený nula bodmi, ak súťažiaci použil model nezodpovedajúci niektorému
bodu v paragrafe 5.5.10.1. V prípade zámerného alebo vážneho porušenia pravidiel, na základe
rozhodnutia riaditeľa súťaže, môže byť súťažiaci diskvalifikovaný.
b)
Let bude zrušený a hodnetený nula bodmi, ak počas štartu alebo letu, model stratí niektorú časť,
s výnimkou ak sa tak stane následkom kolíze s iným modelom.
c)
Strata niektorej časti modelu počas pristávania (pri kontakte so zemou) nie je braná do úvahy.
d)
Let bude zrušený a hodnotený nula bodmi, ak je model pilotovaný inou osobou, než súťažiacim.
e)
Let bude zrušený a hodnotený nula bodmi, ak niektorá časť modelu nezastaví do vzdialenosti 75
metrov od pristávacieho bodu prideleného súťažiacemu.
5.5.10.8
Organizácia letov
5.5.10.8.1
Kolá a skupiny
a)
Letové poradie pre základné kvalifikačné kolá musí byť vylosované podľa použitých frekvencií
vysielačov, aby sa umožnil čo najvyšší počet letov, ako je možné
b)
Letové poradie musí byť naplánované na jednotlivé kolá, rozdelené do skupín.
5.5.10.8.2
Lietanie v skupinách
c)
Súťažiaci majú pridelený prípravný čas v trvaní päť (5) minút, ktorý sa začina merať vo chvíli, keď
je skupina vyzvaná zaujať pozíciu v štartovisku, pred spustením pracovného času skupiny.
d)
Pracovný čas pre každého súťažiaceho v skupine je presne desať (10) minút.
e)
Usporiadateľ musí jednoznačne oznámiť štart pracovného času skupiny pomocou zvukového
signálu – viď 5.5.10.14.1.
f)
Zvukovým signálom musí byť oznámené uplynutie ôsmej (8) minúty pracovného času.
g)
Koniec pracovného času musí byť podobne ako štart oznámený zvukovým signálom.
5.5.10.9
Kontrola vysielačov
5.5.10.9.1
Všetky podmienky uvedené v sekcii 4, zväzok ABR, časť B.11 sú aplikovateľné aj na
túto kategóriu.
5.5.10.10
Štart modelu
a)
Modely musia byť vždy štartované po vetre, do vzdialenosti štyri (4) metre od prideleného
štartovacieho bodu.
b)
Pri nulovom, alebo miernom premenlivom vetre, štart a prístávací manéver až do pristátia, budú
určené riaditeľom súťaže. Iný smer nie je dovolený.
c)
Pokus bude anulovaný a hodnotený ako nula, ak bude model odštartovaný pred pracovným
časom skupiny.
d)
Pred štartom musia byť na štartovisku všetky výškové spínače / časovače inicializované, na úrovni
zeme.
e)
Zooming nie je povolený. Definovaný je ako využitie energie z kinetickej energie (rýchlosti), ktorá
je premenená na potenciál výšky po tom, ako je vakonané načítanie výšky. Akýkoľvek model,
pozorovaný časomeračom alebo riaditeľom súťaže, ktorý sa pokúsi o techniku letu nazývanú
zooming, po 10 sekunovom úseku od vypnutia motora, bude penalizovaný 100 trestnými bodmi.
5.5.10.11
Pristátie
a)
Pred začiatkom súťaže musí usporiadateľ vytýčiť pristávacie body pre každého súťažiaceho vo
všetkých kolách. Súťažiaci je zodpovedný za to, aby sa uistil, že používa správny bod pre pristátie.
b)
Funkcionári (časomerači) sa musia držať proti vetru a najmenej 15 metrov od určených
pristávacích bodov, počas pracovného času až do chvíle pred pristátím
c)
Po pristátí môže súťažiaci odniesť svoj model s pristávacej zóny, aby neobmedzoval pri prstávaní
ostatných súťažiacich v skupine
5.5.10.12
Bodovanie
5.5.10.12.1
Pokus bude meraný od momentu vypustenia modeli z ruky súťažiaceho alebo jeho
pomocníka až kým:
a)
Model sa po prvý krát dotkol zeme, alebo
b)
Model sa po prvý krát dotkol objektu spojeného so zemou, alebo
c)
Skončí pracovný čas skupiny
5.5.10.12.2
a)
Letový čas v sekundách, bude zaokrúhlený na najbližšiu nižšiu celú sekundu (mm:ss)
b)
Za každú celú sekundu nalietanú v pracovnom čase, bude udelený jeden bod, maximálne do
hodnoty 600 bodov (napr. 10 min. maximum) v kvalifikačných letoch, alebo 900 bodov (napr. 15
min. maximum) v rozlietavaní
c)
Štartovacia výška pre účel bodovania, bude maximálna výška zaznamenaná od momentu
vypustenia modelu z ruky do momentu desiatich (10) sekúnd po zastavení motora
d)
Výška v metroch, bude zaokrúhlená na najbližší nižší meter
e)
Za každý meter štartovacej výšky bude odpočítané 0,5 bodu do 200 m a 3 body nad 200 m
5.5.10.12.3
Nula bodov bude zaznamenané za prekročenie pracovného času o viac, ako jednu (1)
minútu.
5.5.10.12.4
Bonus za pristátie bude udelený podľa vzdialenosti od pristávacieho bodu označeného
organizátorom podľa nasledovnej tabuľky:
vzdialenosť (m)
do 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cez 10
body
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
5.5.10.12.5
Vzdialenosť pre bonus za pristátue je meraná od špičky modelu po stred pristávacieho
bodu prideleného súťažiacemu
5.5.10.12.6
Ak sa pri pristávaní model dotkne súťažiaceho, alebo pomocníka, pristátie nebude
bodované.
5.5.10.12.7
Ak model bude prekročený pracovný čas, pristátie nebude bodované
5.5.10.12.8
Súťažiaci, ktorý dosiahol najvyšší súčet bodov za let a bonus za pristátie, znížený
o štartovaciu výšku (5.5.10.12.2 e) a prípadné penalizácie, sa stáva víťazom skupiny
a dostane korigované skóre tisíc (1000) bodov.
5.5.10.12.9
Zostávajúci súťažiaci v skupine budú hodnotení korigovaným skóre vypočítaným
percentuálne voči súčtu bodov víťaza pred korekciou (pred normalizovaním)
a vypočítané nasledovne:
Body súťažiaceho × 1000 Najv.skóre v skupine pred korekciou 5.5.10.13
Kvalifikácia do finále
5.5.10.13.1
Ak sa letia štyri (4) a menej kvalifikačných letov, súčet bodov dosiahnutých súťažiacim,
bude sumou jeho bodov zo všetkých kôl. Ak sa letia štyri (4) a viac kôl, bude najnižšie
skóre vyškrtnuté pred celkovým sčítaním.
5.5.10.13.2
Do rozlietavania postupuje najmenej desať (10) súťažiacich s najvyšším skóre, po
skončení kvalifikačných kôl a to v jednej skupine.
5.5.10.13.3
Pracovný čas každého súťažiaceho, ktorý sa kvalifikoval do rozlietavania, je pätnásť
(15) minút. Rovnako ako v kvalifikácii bude akusticky oznámený začiatok pracovného
času, trinásta (13) minúta a pätnásta (15) minúta pracovného času.
5.5.10.13.4
Bodovanie pre finálovú skupinu je rovnaké ako v paragrafe 5.5.10.12
5.5.10.13.5
Záverečné umiestnenie súťažiacich kvalfikovaných do finále, bude určené súčtom
bodov v rozlietavaní; skóre z kvalifikačných kôl bude vynulované.
5.5.10.13.6
V prípade, že dvaja alebo viacerí súťažiaci vo finále získajú rovnaký súčet bodov, ich
konečné umiestnenie bude určené podľa najvyššieho umiestnenia v kvalifikácii.
5.5.10.14
Pomocné informácie
5.5.10.14.1
Organizačné požiadavky
a)
Usporiadateľ zabezpečí, aby žiaden súťažiaci nemal pochybnosti o presnej sekunde, kedy začína
a končí pracovný čas
b)
Zvukové znamenie môže byť automobilový klaksón, zvonec, ústne oznámenie, atď. Musí byť
zaručené, aby zvuk nebol šírený proti vetru; podľa toho je potrebné zvážiť umiestnenie audio
súpravy
c)
Aby súťaž bola korektná, v skupine musí byť najmenej šesť (6) súťažiacich. V priebehu súťaže
môžu niektorí súťažiaci s rôznych dôvodov vypadnúť. Ak v skupine zostane päť (5) a menej
súžažiacich, usporiadateľ presunie sútažiacich z nasledujúcej skupiny, aby sa podľa možnosti
zabránilo, aby letel proti inému súťažiacemu z predošlej skupiny a samozrejme musí mať správnu
frekvenciu.
5.5.10.14.2
a)
Povinnosti časomeračov
usporiadateľ musí zabezpečiť, aby si všetci časomerači boli vedomí dôležitosť svojich povinností
a zabezpečiť, aby boli znalí pravidiel, aby neboli ohrozené šance súťažiacich v súťaži.
5.5.10.14.3
Skupiny
a)
Zloženie skupín má minimalizovať situácie, keď by súťažiaci lietal viackrát s rovnakým súťažiacim,
s výnimkou rozlietavania. Je overené v praxi, že sa nedá vyhnúť situáciam, aby určitý počet
súťažiacich v prípade viac ako troch kôl, letel proti rovnakým súťažiacim. Toto m byť
minimalizované.
b)
Na skrátenie času potrebného na uskutočnenie súťaže, je veľmi dôležité zabezpečiť štartovné
poradie tak, aby sa dosiahol najmenši počet skupín v kole, maximálnym možným počtom
súťažiacich v skupine. Je odporúčané, aby v skupinách s prázdnymi štartoviskami boli
umiestnené na konci kola, aby sa využil čas na prípadné opravy.
Príloha A
Špecifikácia výškového spínača / časovača chodu motora
Elektronický výškový spínač / časovač umiestnený v modeli, musí spĺňať nasledovné technické
špecifikácie:
a)
Použitie barometrického merania
b)
Indikácia výšky musí byť založená na štandardoch ISA (International Standard Athmosphere), ako
je definované v dokumente ICAO 7488/2
c)
Musí zaznamenať maximálny rozdiel tlaku vo výške, od spustenia, do 10 sekúnd po zastavení
motora súťažiacim alebo automaticky pomocou časovača, podľa toho, čo nastane skôr. Pri
spustení musí byť výškomer nastavený na nulovú referenčnú hladinu tak, že bude zaznamenaný
aktuálny tlak výšky pri zemi a zobrazený na zariadení
d)
Musí ukladať údaje kým budú cielene zmazané, ako je to vyžadované pred letom
e)
Umožniť vizuálnu kontrolu priamo na výškomeri, pomocou interného alebo externého displeja
f)
Zobrazená výška musí byť zaokrúhlená na najbližší nižší meter
g)
Zariadenie musí zastaviť motor 30 sekúnd od zapnutia pri štarte, ak nebol zastavený počas tohto
časového limitu súťažiacim
h)
Zariadenie nesmie umožniť opätovné spustenie motora
i)
Musí spolupracovať so všetkými typmi regulátorov
j)
Napájaný bude len z prijímačovej batérie, ak je použitý opto regulátor, alebo z pohonného článku,
ak je použitý BEC regulátor
k)
Používať bežné univerzálne konektory (JR/Futaba)
Montážne podmienky
a)
Elektronický výškomer / časovač musí byť inštalovaný takým spôsobom, aby bol chránený voči
zmenám tlaku iným, než zmeny vzhľadom k výške modelu voči zemi
b)
Zariadenie musí byť umiestnené vo vnútri modelu tak, ako uvedie výrobca. Iné metódy použitia,
ktoré ovplyvnia barometrický tlak, sú zakázané
c)
Regulátor musí pracovať v sériovom zapojení s výškomerom / časovačom anie priamo pripojený k
prijímaču
Schválené výškové spínače / časovače chodu motora
Poznámka technického sekretára:
neboli predložené žiadne údaje
Download

F5J-FAI pravidlá (SVK preklad od Pavla Barbariča)