Noviny obce Trenčianske Mitice
ročník IV.
číslo 2
Tajomná chvíľa prichádza, na stromku hviezda žiari.
Mama nás s láskou pohládza, pod stromčekom sú dary.
Vianoce, chvíle radosti, najkrajšie naše sviatky.
Tajomný mier sa rozhostí, to v srdci je sen sladký.
I deťom svietia očká už – všetci sme malé deti,
chlapec i žena, dievča, muž, keď v srdci láska svieti.
T
Z obsahu:
• Správy z miestnej
samosprávy
T
Už v žiari hviezdy, mesiaca, rozžala láska sviatky –
ako tá svieca horiaca sú otcovia a matky.
december 2011
T
T
• Z činnosti MŠ
• Starkí spomínali
• Z kroniky obce
T
• Niečo pre mladých
Do rúčky rúčku stúlime, srdce do srdca hladko.
T
Už nenecháme na zime to naše Jezuliatko.
(Svetloslav Veigl – Vianoce)
T T
T
T
Nech tichá hudba veselosti vám počas celých sviatkov znie,
nech ten rok nastávajúci vám pokoj, šťastie a lásku prinesie.
T
T
T
T
Želajú starosta obce, pracovníci obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva.
1
Vianočný príhovor
Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby
sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás
si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich
srdciach a spomienkach.
Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si
posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto
roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech
našej obce.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného
úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše
priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si
vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.
Dušan Rozemberg, starosta obce
SPRÁVY Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 24. 8. 2011:
Vzalo na vedomie:
• Správu starostu obce o zvýšení pracovného úväzku školníčke materskej školy.
Súhlasilo:
• S vyplatením čiastočnej úhrady
projektových prác pre výstavbu nájomných bytov v sume 7 851 € a poveruje finančnú komisiu vypracovať
splátkový kalendár pre vyplatenie
uvedenej sumy.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 28. 9. 2011:
Vzalo na vedomie:
• Správu starostu obce o tom, prečo
sa ruší výstavba nájomných bytov
v doteraz spomínanom rozsahu a
o príprave návrhu projektovej dokumentácie pre výstavbu polyfunkcie –
obchodu a spoločenskej miestnosti,
prípadne podkrovných bytov.
• Správu starostu obce o vystúpení
mesta Trenčín zo spoločného stavebného úradu.
• Správu starostu obce o prebiehajúcich
pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva v obci
Trenčianske Mitice na základe zákona 330/1991 Zb.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 2. 11. 2011:
Schválilo:
• Zrušenie Spoločného stavebného
úradu v Trenčíne dohodou k 31. 12.
2011.
• Bežný transfer Farskému úradu v Trenčianskych Miticiach v sume 600 €.
Vzalo na vedomie:
• Žiadosť o prenájom pohostinstva
v Rožňových Miticiach od 1. 1. 2011.
• Správu starostu obce o stavbe po-
lyfunkčného domu v Kostolných Miticiach s tým, že návrh projektu
a umiestnenia stavby predloží na
ďalšom rokovaní OcZ.
• Správu starostu obce o zakreslení,
zápise stavebných pozemkov a cestnej komunikácie do správy katastra
obce (ide o vytvorenie stavebných
pozemkov v časti Pod dubmi).
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 28. 11. 2011:
Vzalo na vedomie:
• Návrh rozpočtu na rok 2012, ktorý
bude vyvesený na obecnej tabuli.
Odsúhlasilo:
• Výmenu plastových okien na budove obecného úradu v sume 2 150 €.
Schválilo:
• Farskému úradu bežný transfer v celkovej sume 1000 € na vyriešenie
havarijného stavu kotla na kúrenie.
Pozemkové úpravy – komasácia – v našej obci
informácia starostu obce
na tvorbu mapy, hodnoty pozemkov, aktualizáciu BPEJ, odsúhlasené druhy pozemkov.
Koniec pozemkových úprav je naplánovaný na marec 2015.
V našej obci práve prebieha pozemková úprava o usporiadaní pozemkového vlastníctva podľa zákona č. 330/1991
Zb. – úplné znenie. Pozemkové úpravy financuje Európska
únia prostredníctvom pozemkového úradu v Trenčíne. Na
základe tejto skutočnosti sa vytvorila v obci komisia, ktorá
pozostáva z desiatich členov za obec Trenčianske Mitice.
Obsah pozemkových úprav podľa §1 ods.1 – je racionálne
priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom
území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, vykonávané vo verejnom
záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany
životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.
Predseda: starosta obce – Dušan Rozemberg
Členovia: Ing. Jaroslav Pristach, Anton Jánošík, Milan
Kyselica, Margita Filačková,Július Hlobeň, Anna Bročková, Ján Hôrka, Ing. Vojtech Pristach, Ing. Gabriel
Beďač.
Spracovateľom projektu pozemkových úprav je spoločnosť Geometra, s. r. o., Trenčín, ktorá pripravuje podklady
Vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemko-
2
vých úprav sa prerokovávalo s predstavenstvom združenia
účastníkov a obcou dňa 22. 9. 2011, kde spracovateľ pripravil na základe odporúčaného postupu metodického pokynu
niekoľko návrhov určenia hodnoty pozemkov.
Spresneným meraním odsúhlaseným komisionálnym
šetrením sa určí podľa sadzieb aktualizovaných BPEJ uvedených vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva SR č.
38/2005 o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich pre
účely pozemkových úprav.
Mapa hodnoty pozemkov bude slúžiť ako podklad pre
stanovenie hodnoty nových pozemkov v rozdeľovacom
pláne a bude slúžiť na posúdenie dodržania kritérií primeranosti v hodnote.
Všetci účastníci združenia odsúhlasili, aby hodnotová mapa
bola vyhotovená podľa schválených a dohodnutých zásad.
Pozemkové úpravy – komasácia bude postupne prebiehať
podľa schválených financií až do roku 2015.
Zásady určenia pozemkov:
• hodnota pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu
(orná pôda, trvalé trávnaté porasty, záhrady)
• hodnota lesného pozemku
• hodnota neplodných plôch
• hodnota plôch, ktoré sú, alebo budú spoločnými zariadeniami a opatreniami
• hodnota zastavaných plôch – ciest
• hodnota vodných plôch.
Starkí spomínali
Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Stalo sa už
tradíciou, že si ho v našej obci pripomíname aj my. A tak to
bolo i v tomto roku. Obecný úrad v našej obci zorganizoval
dňa 26. 10. 2011 posedenie so staršími občanmi. Keďže sme
malá obec, na toto stretnutie boli pozvaní aj jubilujúci občania.
A tak tu boli prítomní tohtoroční päťdesiatnici, šesťdesiatnici,
sedemdesiatnici, a nad tento vek už všetci občania, ale i manželia, ktorým manželstvo vydržalo 25, 50 či 60 rokov.
Oslava sa začala žartovným vystúpením našich drobcov
z materskej školy. Tu chcem poďakovať pani učiteľkám za
námahu a trpezlivosť pri nacvičovaní tohto programu.
Starosta obce potom všetkých privítal, jubilantom zablahoželal a po slávnostnom prípitku a „živijó“ poprial dobrú
chuť k chutnému obedu. Všetci oslávenci boli obdarení darčekom, ktorému sa veľmi potešili.
Na tejto oslave bola aj malá výstavka kresieb a malieb
našej mladej občianky Nikolky Hrickovej. Jej práce sa prítomným páčili.
Hudobný program v podaní Jozefa Opatovského zo Soblahova všetkých naladil na dobrú pohodu. Medzi spievaním
ľudoviek sme si aj zaspomínali. V spomienkach nechýbala
ani téma dobrých susedských vzťahov. Dnes sme sa už so
susedou schuti zasmiali, keď sme spomínali na to, ako jej
pes dusí moju sliepku. Neobišli sme ani úspechy našich ratolestí, ich návštevy, ale aj nezáujem. No čo už? Aj toto je
jeden zo spôsobov poďakovania.
Každému nie je dopriate dožiť sa vyššieho veku. V mladosti si to neuvedomujeme, alebo ignorujeme, že budeme
raz aj my starí. Pribúdaním rôčkov sa začínajú ozývať choroby. A tých je veru dosť. Je pravdou, že niektoré sme si svojou
mladíckou nerozvážnosťou zapríčinili aj sami. Po prekročení
päťdesiatky si len málokto môže povedať, že je úplne zdravý. Vážme si zdravie – je to najväčší poklad, ktorý máme.
A teraz chcem poukázať na ľudí, ktorí zachraňujú ľudské
životy. Na ľudí, ktorí majú zdravotne ťažko postihnuté deti
a starajú sa o ne. Na ľudí, ktorí niekoľko desiatokkrát darovali bezplatne krv na záchranu iných životov. Na ľudí, ktorí
pomáhajú chorým a prestarnutým spoluobčanom. Aj im všetkým patrí, a nielen v Mesiaci úcty k starším, veľká vďaka. Sú
to všetci tichí hrdinovia žijúci skromne medzi nami.
Elemír Beďatš
Viete, že...
pu a spevnené obvodové múry? Zároveň bol podaný
projekt na rekonštrukciu kaštieľa pod názvom „Sanatórium pre seniorov“?
• náš spoluobčan pán Elemír Beďatš aj v tomto roku získal v celoslovenskej literárnej súťaži Studňa sa tajne
s dažďom zhovára Zvláštnu cenu Matice slovenskej
v Trenčíne za poviedky Dekanko, Varúj, Turci idú a Chata pod Považským Inovcom?
• pohostinstvo v Rožňových Miticiach by mal mať od nového roku nového prevádzkára?
• bola prevedená oprava zatekajúcej fasády na kostole?
• bol vymaľovaný kultúrny dom Harmadovec?
• v roku 2011 bola na obnovu objektu kaštieľa poskytnutá
finančná čiastka 10 000€ z programu Obnovte si svoj
dom a že vďaka tomu bolo zabetónovaných 171 m2 stro-
• 18. februára 2012 sa uskutoční Batôžkový maškarný
ples?
3
Z ČINNOSTI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
DEŇ ŠARKANOV
tím čarovného prútika. S príchodom jesene sa mení celá
príroda – listy stromov opadajú na zem a vytvárajú farebné
koberce, ľudia zberajú úrodu a tešia sa z rôznych slávností
a sviatkov.
Malá slávnosť sa uskutočnila aj v našej materskej škôlke
dňa 4. novembra. V tento deň deti, ale aj rodičia a starí rodičia, popustili uzdu svojej fantázie a vytvorili tie najpestrejšie
a najfarebnejšie šarkany. Pri výrobe používali hlavne prírodné materiály ako šípky, listy, oriešky a všelijaké iné plody
našej matky prírody.
Atmosféra v škôlke bola veselá, deti, rodičia a starí rodičia sa chopili úlohy veľmi zodpovedne, výsledkom čoho boli
skutočne krásne výtvory. Každý bol na svojho šarkana aj
patrične hrdý. Preto šarkany zdobili chodbu našej materskej
škôlky ešte dlho po „tvorivých dielňach“.
Už teraz sme všetci zvedaví, aké nové inšpirácie nám
ponúkne príroda na budúci rok. To bude výzva pre našich
najmenších – škôlkarov.
Katarína Žáčiková, učiteľka MŠ
Aj tento rok sa k slovu prihlásila jeseň. Ročné obdobie,
ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnu-
MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU...
Najkrajším mesiacom v roku je pre
nás určite december. Všetko okolo
nás je výnimočné a krásne. Obklopuje
nás sviatočná nálada, ozývajú sa vianočné koledy.
Hlavne naši najmenší očakávajú príchod svätého Mikuláša a tešia sa na
najkrajšie sviatky a narodenie Ježiška.
Deti z našej materskej škôlky v utorok, 6. decmebra, už od rána vykúkali
a očakávali strýčka Mikuláša. Pripravili
si veľa krásnych básničiek a vianočných
kolied. Spoločne s pani učiteľkami vyzdobili celú škôlku svojimi vianočnými
ozdôbkami, ktoré zhotovili ich šikovné
ručičky. Nechýbala ani vôňa vianočných
medovníkov a žiara vianočného stromčeka. Deti už boli veľmi zvedavé a netrpezlivo čakali strýčka Mikuláša. A veru
aj prišiel! No nie sám. Uhádli ste, koho
si vzal na pomoc? Malého nezbedníka
– čertíka! Niektoré deti sa veru aj báli,
nechýbali ani slzičky, ale keď uvideli vrece plné dobrých sladkostí, tak strach bol
rýchlo preč. Mikulášovi a čertíkovi zarecitovali básničky, zaspievali vianočné
koledy a čakala ich všetkých sladká odmena. Deti sa so strýčkom Mikulášom
a čertíkom rozlúčili s prísľubom, že ak
budú také usilovné a hlavne poslušné
ako doteraz, zavíta do našich končín
i na budúci rok.
Ing. Svetlana Guričanová, riaditeľka MŠ
Za spríjemnenie Mikuláša, vianočných sviatkov a nákup hračiek pre naše deti by som chcela srdečne poďakovať
nasledujúcim sponzorom:
• Anna Ďurechová
• Daniela Ferová
• Ing. Karol Pavlovič
• Ladislav Talian
• Marek Šprtka
• Ing. Miroslav Jalakša
4
• Pavol Čahoj
• Vladimír Gallo
• Trenčianske minerálne vody, a. s.
ZO STAREJ ŠKOLSKEJ KRONIKY
Opäť by som rada ponúkla niečo z našej histórie, z kroniky, ktorú začal viesť v r. 1931 učiteľ školy v Kostolných Miticiach
Pavel Sýkorčín. Keďže je čas pokoja a lásky, vybrala som z nej:
ČAS VIANOČNÝ
December 1941
V poslednú vyučovaciu hodinu popoludní bola usporiadaná
dňa 6. XII. mikulášska besiedka pre žiakov, spojená s odovzdávaním darkov. Tento program bol znova prevedený dňa
7. XII. pre obecenstvo. Príležitostný preslov mal riad. školy.
Žiaci I. triedy predniesli príležitostné básničky (Svätý Mikuláš, Mikuláš). Žiaci II. triedy zaspievali príležitostné piesne
(Strýčko Mikuláš, Na sv. Mikuláša) za dirig. tried. učiteľa
predniesli zborovú recitáciu „Sv. Mikuláš“ a za vedenia uč.
Márie Struhárovej zahrali veselý výstup „Veselý Mikuláš“.
Dňa 21. XII. odohrali žiaci II. triedy divadelnú hru „Štedrý
večer malej predavačky“ za režírovania riad. školy. Účinkovali títo žiaci: Anton Ševčík, Sidonia Jánošíková, Vilma
Uhrová, Anna Uhrová, Zdena Kyselicová, Emília Šudíková, Eugen Krajči, Jolana Hôrková, Vilma Bartáková, Stano
Uher, Ludvík a Aladár Šprtka. Výkon všetkých bol primeraný.
Obecenstvo sa zúčastnilo vo veľkom počte a pri ľubovoľnom
vstupnom sa vybralo 104 Ks, za ktorú sumu sa zakúpia knihy do žiackej knižnice.
Vianočná besiedka dňa 22. decembra 1935
Učiteľský zbor za spolupráce niektorých rodičov pripravil pre deti i občanov milú vianočnú slávnosť. Preslov mal
správca školy. Žiaci odohrali peknú vianočnú hru „Vianočné prekvapenie“. Slávnosť spestrili pekné a precítené recitácie žiakov. Zvlášť pekné výkony podali Marienka Prečinská (Štedrý večer), Jožko Ševčík (Vianoce), Anna Uhrová
(Uvítací preslov), Antonia Uhrová (Hviezda viery), Valerka
Prečinská (Sláva Bohu na výsosti) a Rudko Jánošík (Štedrý
večer). Milo zneli i učiteľom Františkom Brešťanskym nacvičené trojhlasné piesne: Tichá noc, Ježišku náš, Hoj zem drahá a Do hory, do lesa valasi. Spomenutý bol učiteľ František Briešťanský, pán Sýkorčín
o ňom napísal: Dňa 1. septembra 1937 začal sa po slávnostnom “Veni Sonete“ v kostole školský rok 1937-38. Opakuje
sa známa história, že na začiatku roku obyčajne v Miticiach
nemá kto učiť, lebo okrem mňa tu nik viac ako rok, dva nevydržal. I teraz „odplával“ dňa 31. augusta doterajší učiteľ František Brešťanský. Menovaný pôsobil na škole od 1. októbra
1935 do 31. augusta 1937. Bol učiteľom priemerným, mal rád
deti, bol mäkkého srdca. Jeho dobrácka, usmiata tvár nikdy
nevymizne v pamäti mitickej mládeže. Z ľudu vyšiel a k nemu i
priľnul, miloval každého a nikomu nechcel nikdy zle. Bol obľúbený u starých i mladých a učitelia z okolia strácajú v ňom
veselého a dobrosrdečného kamaráta. Odišiel na dvojtriednu
štátnu ľudovú školu do Omastinej, neďaleko svojho rodiska.
Vianočná akadémia s divadlom 23. decembra 1942
Učiteľský zbor usporiadal vianočnú akadémiu s divadlom.
Po prednesení básní a výstupu betlehemcov odohrali žiaci
školy za vedenia riad. školy divadelnú hru „Vianočný sen“.
Vynikli v nej najmä: Aur. Šprtková, Sid. Jánošíková, I. Uher,
A. Ševčík a iní. Námahu odmenila hojná účasť rodičov. Zo
zisku Ks 211 boli zakúpené knihy do žiackej knižnice.
Pri iných divadelných predstaveniach sa v kronike píše
o dobrých výkonoch aj iných žiakov, napr.: M. Pristachová,
T. Mitický, Marta Hôrková, J. Ševčík, R. Hromník, Anton Jánošík, Emil Jánošík, Valéria Jánošíková. Niektorí sme si po
prečítaní mien spomenuli na svojich predkov, či iné známe
mená z obce a už konečne vieme po kom máme tie recitátorske a divadelné vlohy! Škoda len, že ich v dnešnej uponáhľanej, pretechnizovanej dobe globalizácie a celosvetovej
krízy nevieme, a vlastne ani nemáme čas a asi ani chuť,
uplatniť. Ale nebolo by na škodu zmeniť to a nacvičiť si napr.
pekné vianočné koledy... a o divadle radšej nehovorme, začať treba pomaly. Ale, poďme radšej vážne, čo sa píše
v kronike.
V písaní kroniky sa pokračovalo i po odchode p. Sýkorčina.
Pravdepodobne ju písal pán Augustín Gunár, nový učiteľ
a organista, zvolený 2. júla 1939, a to až do šk. roku 1950/51,
kedy bol preložený do Šípkova. V kronike je o. i. zapísané:
Mikulášska besiedka 8. decembra 1939
V tento deň bola usporiadaná mikulášska besiedka s pestrým programom. O význame mikulášskej myšlienky prehovoril
správca školy. Žiaci I. a II. triedy odspievali príležitostné piesne
(Mikulášku dobrý strýčku) a recitovali básne. Žiaci II. triedy za
režírovania pani učiteľky zahrali divadlo „Mikuláš“. Usporiadateľom sa dostalo uznania i od vdp. dekana J. Blunára.
V šk. roku 1946/47 je zapísané:
Prídel rybacieho oleja – Povereníctvo zdravotníctva i pre
telesne slabé žiactvo tunajšieho okresu pridelilo rybací olej.
Tunajšia škola obdržala v tejto akcii 7 litrov ryb. oleja, ktorý
bol rozdelený medzi 23 telesne slabých žiakov. Jeden žiak
dostával denne 1 lyžicu až do vyčerpanie celého množstva.
Stravovacia akcia – Z daru Kanadského Červeného kríža
bolo pridelené tunajšej škole 33 kg múky, 3.60 kg kakaa a
Okresná starostlivosť o mládež poukázala Kčs 464 na úhradu mlieka a pečenie pečiva. Stravovaní boli všetci žiaci (56).
K uvarenému kakau dostal každý žiak denne pečivo. Zo začiatku žiakmi donesené mlieko bolo odkupované a keď nebolo peňazí nosili žiaci mlieko zdarma. Akcia prebiehala na
škole dva týždne a žiaci ju prijali s radosťou.
Slovenské ženy – juhoslovanským deťom – Do celoslovenskej akcie „Slovenské ženy – juhoslovanským deťom“ sa
v zmysle výnosu PŠO zo dňa16. IV. 1947 zapojila i tunajšia
škola. Žiaci v obvode školy zozbierali 2 kg cukru, ½ kg sušených jabĺk, 5 a ½ kg chlebovej, 4 kg várovej a 7 kg krupičnej
múky a 24 kg fazule. Tieto naturálie boli zaslané Okresnému
výboru spomenutej akcie v Bánovciach nad Bebravou.
Možno Vás bude zaujímať
Odovzdanie a prevzatie majetku školy do užívania obciam – Po vzájomnej dohode bol ustanovený deň 29. XII.
1941 na odovzdanie a prevzatie nehnuteľností a hnuteľností doterajšej kat. ľud. školy do užívania politickým obciam
Kostolné a Zemianske Mitice. Vnútroslužobný odpis zápisnice a inventár sú uložené v archíve školy.
Šk. rok 1943/44
V tomto školskom roku boli podľa výnosu vianočné
a uholné prázdniny na školách od 22. XII. 1943 do 19. I.
1944, vzhľadom na nedostatok paliva.
Vo vianočnom čase bola usporiadaná miestnou skupinou
SKM v miestnej škole výstava katolíckej tlače. Knihy požičal SSV v Trnave. Na výstave sa predalo kníh asi za 3.000
Ks.
Na odstránenie nedostatkov výchovy a riadnu prípravu na
vystupovanie v spoločnosti bola v šk. roku 1943/44 zavedená na ľud. školách vo vyšších ročníkoch a nešt. školách ako
nový učebný predmet spoločenská výchova.
5
O miestnom kostole
Maľba kostola – V školskom roku
1943/44 je zapísané: V tomto roku
v máji začalo sa s maľovaním farského
kostola v Kostolných Miticiach. Prácu
prevádzala firma Papp a Petrikovič
z Piešťan do októbra 1943. Zbierka vo
farnosti vyniesla vyše 30.000 Ks. Podporou prispela župa a dobrodincovia
z celého okolia. Obrazy maľoval akad.
maliar E. Massanyi. Maľovka, oprava oltárov, lavíc a okien si vyžiadala
sumu asi 90.000 Ks. Posviacka bola
prevedená za účasti veriacich i z okolia dňa 7. novembra 1943.
Oprava veže – Na jeseň roku 1944
bola prevedená oprava veže miestneho kostola. Prácu prevádzkovala firma
„Pokryt“ z Bratislavy tak, že na zakrývanie veže plechom nebolo potrebné
lešenie, ale zvláštnymi zariadením
upevneným na vrcholku veže bol upevnený pracujúci robotník. Náklad na prevedené práce bol vyše 40.000 Ks. Na pripojenej fotografii robotník bieli vežu, sediac na
doskách, upevnených povrazmi.
Z kroniky vybrala Bc. Miroslava Jalakšová
Z literárnej dielne nášho spoluobčana
VARÚÚÚJ, TURCI IDÚ!
Toto dôrazné upozornenie nepatrí populárnemu tureckému televíznemu seriálu „Tisíc a jedna noc“. Z televíznych
obrazoviek si púšťame Turkov do našich domácností. No nie takých, ktorí nás prepadávali pred niekoľkými storočiami.
V tomto uponáhľanom čase, keď sa stále za niečím naháňame a to nám stále uniká, mali by sme sa troška zastaviť. Pozrieť
za seba – do minulosti, ako sa pri zrode Mitíc vtedy u nás žilo.
Malé Slovensko a ľudia žijúci na ňom to nemali nikdy ľahké. Pretože sme národ malý, vždy si nás vzal alebo chcel
vziať pod svoju ochranu niekto väčší. Známe je celé tisícročie uhorskej nadvlády a tým aj potupná asimilácia Slovákov
na Maďarov. Mimo toho sa o naše územie zaujímali aj bašovia z expandujúcej sa Osmanskej ríše.
Prvá písomná zmienka o obci, teraz už Trenčianske Mitice, pochádza z roku 1210. No osada musela byť založená
omnoho skôr, keď sa spomína drevený kostol. V tej dobe
evidenciu a dôležité udalosti zaznamenávali len študovaní
ľudia – kňazi, učitelia... Priemyslu bolo ako šafranu. V mestách sem-tam nejaká manufaktúra – dielňa zamestnávajúca
do 20 ľudí. V našej obci sa ľudia živili poľnohospodárstvom,
chovom dobytka či ovocinárstvom. Rozrastajúce sa rodiny
nestačila zem uživiť, tak postupným výrubom lesov rozširovali svoje roličky. Došlo to až tak ďaleko, že už nebolo kde
rozširovať. Začína sa totiž pohorie Strážovská pahorkatina –
strmé kopce a kameň, prevažne vápenec. Preto je aj Mitický
chotár taký kopcovitý, niektoré parcely majú až 18-stupňový
sklon. Náročnejšie boli podmienky na obrábanie a aj políčka
boli menej úrodné. Chudobní gazdovia si pomáhali tak, že
si požičiavali kravku od suseda, keď poorali, zasa požičali
ďalšiemu susedovi. Kravky museli robiť, dávať mliečko, aj
teliatka rodiť.
Ako som už spomenul Turkov, tí mali veľkú vojenskú základňu v Nových Zámkoch. Hoci mali monarchovia Uhorskej
ríše s Turkami dohodu o neútočení, túto Turci nedodržiavali.
Z Nových Zámkov na ľahkej jazde podnikali lúpežné prepady po okolí. Na Pohronie, smutno známe Poníky, no takýto
osud postihol aj ďalšie obce. Postupne sa osmeľovali aj na
sever: na Nitru, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou... Bánovskou dolinou po ceste – terajšia „päťdesiatka“ – sa dostali až
do našej obce. Túto 2. 10. 1663 vypálili. Akoby toho nebolo
dosť, veď ešte dávnejšie predtým kosila ľudí cholera a mor.
Koľko ľudí pri tom prepade prišlo o život, koľko žien a dievčat
bolo zneuctených, koľko odvlečených do zajatia – to sa už
nedozvieme. V ktorejsi povesti sa traduje, že Turci nejaký
čas táborili teraz už v súkromnej záhrade pod jedlými gaštanmi, ktoré tam rastú dodnes. Najväčší z nich má priemer
1,5 metra a vek okolo 500 rokov.
Trenčiansky hrad, na tú dobu nedobytná pevnosť, je postavený na skale v nadmorskej výške 339 metrov. Na tejto skale
už v roku 179 táborili vojská v počte 855 mužov z Rímskej
légie za vlády rímskeho cisára Marca Aurelia. Tí dali asi aj
základ Trenčianskemu hradu. Podľa legendy studňu 79,2 metrov hlbokú kopal bašov syn Omar so svojimi ľuďmi 3,5 roka,
aby vyslobodil svoju snúbenicu Fatimu. To v čase, keď hrad
vlastnil Štefan Zápoľský v 15. storočí. Bližšie sa o tom píše
v legende o láske od Joža Nižňanského Studňa lásky.
V roku 1663 vlastnil Trenčiansky hrad rod Ilešháziovcov.
Páni z hradu, dozvediac sa o blížiacej tureckej výprave,
na jej zastavenie vyslali kapitána Gergela s vojskom. Tento udatný kapitán v priesmyku medzi pohorím Považského
Inovca a Strážovskou pahorkatinou turecké vojsko porazil.
Na jeho oslavu sa zachovala riekanka: „Robil Gergel hody
u kyselej vody, také hody robil, desať volov zabil.“ Bolo to
pod úpätím „šianca“ nad Červeným hostincom, čo je časť
Rožňových Mitíc. Tu sa nachádza aj Mitická slatina a prameň kyselky. Na pamiatku padlým tam stál od nepamäti drevený kríž. Tento bol nahradený betónovým s nápisom: „Na
znak vďaky za ochranu a jako prejav vernosti Bohu postavila
obec Rožňové Mitice 1946.“ Dnes už by potreboval opravu!!!
Mŕtvych Turkov pochovali v spoločnom hrobe pri vchode do
obce a dodnes to miesto nesie názov Božia muka.
V tomto článku som použil podklady z knihy od pátra
Milana Hromníka 800 rokov Trenčianskych Mitíc a informácie
z Trenčianskeho múzea od historičky – sprievodkyne z Trenčianskeho hradu.
Elemír Beďatš
6
Mikuláš ani v tomto roku neobišiel deti z našej obce
Oznamy turistického klubu Tornádo
Pozývame vás na: Turistický
ples 21. januára 2011 (www.tornadotm.sk)
Turistický klub Tornado pozýva všetkých priateľov zimnej turistiky na Zimný výstup na Inovec,
ktorý sa uskutoční 11. februára 2012, bližšie informácie nájdete na www.tornadotm.sk
Turistický klub Tornado pozýva všetkých, ktorí majú záujem stať sa členom OKST Tornado na
výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. februára 2012 na Harmadovci.
Bližšie informácie nájdete na www.tornadotm.sk
2 % z dane pre Tornado
Vážení spoluobčania, už ste rozmýšľali, koho podporíte svojimi 2 % z daní? Určite ste už počuli o možnosti neposlať do
štátnej kasy všetky dane. O 2 % rozhodujete samostatne. Túto možnosť môžu využiť občania, podnikatelia i firmy. Dve
percentá zo zaplatenej dane môžete venovať vybranému subjektu z tretieho sektora. Možnosť čerpať z týchto prostriedkov má i Klub slovenských turistov (KST), pod ktorý patrí i náš turistický klub Tornado.
Tornado má možnosť čerpať prostriedky z KST formou požiadania KST o objednanie a úhradu napr. autobusu na
turistickú akciu, ubytovania v turistických zariadeniach a pod.
Ak vás každoročne od darovania 2 % odrádzajú „papierovačky“, všetko vybavíme za vás.
Kontaktujte nás na info@tornadotm.sk, 0944 921 482.
O tom, čo sa z týchto prostriedkov zrealizuje, vás budeme informovať na našej webovej stránke: www.tornadotm.sk
Ďakujeme!
Narodení:
Hugo Vávra, 19. 8. 2011 č. d. 353
Emília Zgútová, 25. 8. 2011
33
Prisťahovaní:
Bc. Darina Šprtková, 9. 8. 2011 č. d. 256
Kristína Grúliková, 9. 8. 2011
256
Jaroslav Péter, 19. 9. 2011
211
Monika Péterová, 19. 9. 2011 211
Alexandra Péterová, 19. 9. 2011 211
Katarína Fodreková, 27. 9. 2011 43
Nicolas Fodrek, 27. 9. 2011
43
Zomrelí:
Albín Kyselica, 8. 11. 2011
č. d. 10
Osťahovaní:
Marcel Ševčík, 19. 8. 2011 č. d. 306
Z kroniky obce
Rastislav Žáčik, 30. 8. 2011
Peter Ševčík, 26. 9. 2011
Blanka Ševčíková, 26. 9. 2011
Ľuboš Kyselica, 5. 12. 2011
23
211
211
256
Uzavreté manželstvá:
Marek Šprtka + Bc. Darina Grúliková
30. 7. 2011
Rastislav Žáčik + Jana Ranincová
27. 8. 2011
50 rokov:
Milan Máčik, 28. 7. 1961
č. d. 109
Zuzana Kadlecová, 30. 7. 1961
73
Anton Ďurech, 28. 10. 1961
250
Milan Žáčik, 8. 12. 1961
36
60 rokov:
Anna Husárová, 27. 7. 1951 č. d. 112
Stanislav Kyselica, 7. 8. 1951
27
Jaroslav Sypták, 19. 9. 1951
102
Ján Žilkay, 21. 10. 1951
206
Jozef Jánošík, 4. 12. 1951
281
70 rokov:
Vincencia Straková, 7. 7. 1941 č. d. 24
Milan Uher, 29. 7. 1941
46
Anna Valková, 24. 10. 1941
150
Eva Kováčová, 26. 12. 1941
153
80 rokov:
Jolana Bartáková, 9. 7. 1931 č. d. 255
Mária Berecová, 17. 11. 1931
187
Z kroniky obce vybrala Zuzana Pavlovičová
7
NIEČO PRE MLADÝCH
VIETE, ČO JE GEOCACHING?
Geocaching je zábava alebo určitý druh športu, ktorého
cieľom je hľadanie skrytých objektov. Geocaching vznikol
pred viac ako 10 rokmi a za ten čas si našiel viac ako 5
miliónov priaznivcov, počet vytvorených skrytých objektov
(skýš) je viac ako 1,5 milióna a nachádzajú sa vo viac ako
100 štátoch sveta. Vyznávačom tejto zábavy sa môže stať
ktokoľvek, jediné potrebné vybavenie je GPS navigácia (aj
keď za určitých podmienok nie je nutná, ale je veľmi odporúčaná). Ďalším predpokladom je zaregistrovanie na stránke
www.geocaching.com,, kde sa nachádza zoznam všetkých
skrýš. Každý zaregistrovaný hráč môže skrýše aj zakladať,
ale odporúča sa to až po nájdení aspoň niekoľkých desiatok
skrýš. Skrýše sa nachádzajú takmer v každom štáte sveta,
v mestách alebo na odľahlých opustených miestach ďaleko
od civilizácie, vysoko v horách alebo pod vodou, prístupné
sú najširším skupinám ľudí vrátane detí alebo len extrémnym odvážlivcom.
Skrýša je obal rôznej veľkosti, zvyčajne vodotesný (napr.
plastové puzdro od filmu, puzdro na ohrievanie potravín
v mikrovlnnej rúre, vojenský ammobox atď.), v ktorom sa nachádza zápisník (ang. logbook), dobrým zvykom býva vloženie písacej potreby (pero, ceruzka) a zvyšok sú veci, ktoré
sa môžu vymieňať. Každý hľadač musí do zápisníka uviesť
svoje meno a dátum, aké veci vložil a aké vybral. Špeciálnou skupinou sú putovné mince a predmety (ang. geocoin,
travel bug), ktoré majú vyryté číslo, a podľa tohto čísla možno sledovať, kde sa nachádzajú, nie je však možné si ich
ponechať. Samotným získaním súradníc skrýše ešte hľadač
“nemá vyhraté”. Jednak GPS má určitú nepresnosť, takže
po príchode na určené miesto musí prehľadať istú oblasť
bez navigácie. Nepresnosť GPS sa zvyšuje v lese, v zrázoch, v podzemných objektoch alebo v meste pri vysokých
budovách, kde môže dosiahnuť aj niekoľko desiatok metrov.
Ak by toto nestačilo, tak skrýša môže byť kvalitne zamaskovaná, buď v starých pňoch, pri koreňoch stromov, v meste
môže byť uchytená magnetom napr. v potrubí a podobne.
Nesmie však byť zakopaná, ani inak umiestnená tak, aby sa
nedala vybrať rukami bez použitia špeciálnych nástrojov. To
však už neplatí o samotnej skrýši – tá môže byť zabezpečená rôznym spôsobom, napr. špeciálnymi skrutkami (táto
skutočnosť však musí byť uvedená v popise skrýše) alebo
zámkom s kódom.
Pestrosť geocachingu spočíva v tom, že skrýše majú rôzne vlastnosti a každý môže hľadať také skrýše, aké mu vyhovujú. Existuje viacero typov skrýš. Najbežnejšie a najvyhľadávanejšie sú tradičné skrýše, kedy sa skrýša nachádza
na súradniciach uvedených v popise skrýše. Trochu zložitejšie sú tzv. multi skrýše, kedy treba na jednej alebo viacerých
zastávkach zozbierať indície (napr. rok vyrytý na tabuli, počet objektov atď.) a tieto indície dosadiť do vzorca, z ktorého
dostaneme súradnice skrýše, prípadne ďalšej zastávky. Tieto indície sa zbierajú v teréne, ale existujú aj záhadné skrýše (ang. mystery), pri ktorých treba pre úspešné získanie
súradníc skrýše vyriešiť častokrát veľmi zložité úlohy, (napr.
vylúštiť zašifrovanú správu, vyriešiť osemsmerovku, krížovku atď.). Existujú aj skrýše bez fyzických schránok, kedy na
dané súradnice treba prísť a splniť nejakú úlohu. Najjednoduchšie sú stretnutia (ang. event), na ktorých sa stretajú
ľudia s touto záľubou. Počet ľudí, ktorí sa takto stretnú môže
byť rádovo až v stovkách. Špeciálnym typom stretnutia je
tzv. CITO stretnutie (ang. Cache In-Trash Out Event), pri
ktorom účastníci vyčistia územie od odpadkov alebo iným
spôsobom zveľadia okolie. Ďalším typom skrýš bez schránky sú vzdelávacie zemské skrýše (ang. earthcache), kedy
sa na uvedenom mieste treba odfotografovať a odpovedať
na otázky, a tieto odpovede zaslať autorovi skrýše, ktorý
overí ich správnosť a až potom si hľadač môže skrýšu označiť za nájdenú. Takéto skrýše sa nachádzajú na miestach,
kde nie je vhodné umiestňovať fyzické skrýše najmä z dôvodu ochrany prírodnej či kultúrnej pamiatky. Existujú aj staršie typy skrýš bez fyzickej schránky, z ktorých sa už nové
nevytvárajú. Ide hlavne o virtuálne skrýše, pri ktorých stačí
ako dôkaz fotografia z miesta určeného súradnicami (napr.
severný pól, nultý poludník, Mount Everest alebo iné ťažko
prístupné miesta, ale aj iné zaujímavé miesta, na ktoré
z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné alebo vhodné umiestniť fyzickú skrýšu). Ďalším typom je web-kamerová skrýša,
pri ktorej sa treba zachytiť na snímke webkamery. Existujú aj
ďalšie, menej bežné typy skrýš, ako napr. Letterbox, WhereIGo, Mega Event, alebo rôzne výzvy. Niektoré skrýše je
možné nájsť len v noci, pretože na zadaných súradniciach je
len začiatok cesty značenej reflexnými značkami, viditeľnými iba v noci po osvetlení svetlom.
Skrýše možno ďalej deliť podľa náročnosti nájdenia (od
zjavného miesta umiestnenia až po ťažko odhaliteľné maskovanie – napr. umelý peň, umelý kameň atď.) a podľa náročností terénu (od najľahšieho dostupného aj pre ľudí na
invalidnom vozíku až po veľmi ťažký terén, vyžadujúci špeciálnu
výstroj, napr. horolezeckú, potápačskú). Veľkosti skrýš bývajú taktiež rôzne: najmenšia veľkosť je nano (valček s priemerom a výškou zhruba 1 cm), väčšie sú mikro (veľkosť
filmovej krabičky), malé (objem asi pol litra) a bežné (objem
asi 2 litre), a najväčšia veľkosť je veľká (napr. 20 litrová nádoba).
Každé nájdenie skrýše je možné zapísať na internetovej
stránke a priložiť fotografie z miesta. Tiež je možné zapísať
aj neúspešný pokus, napísať poznámku ku skrýši, prípadne
upozorniť autora skrýše na nutnosť údržby (stratená skrýša,
poškodená nádoba, zaplnený zápisník, zmena podmienok
atď.). Autor môže skrýšu označiť za dočasne nedostupnú
(napr. pokým neprinesie novú skrýšu alebo nevymení zápisník) alebo ju zaarchivovať, kedy je prakticky zrušená.
Toto je len stručný popis hry. Každý, kto by si ju chel vyskúšať zahrať, si môže naštudovať viac detailov na stránkach
http://www.geocaching.sk alebo http://www.geocaching.com
a vyskúšať si to sám. Ak by ste chceli vidieť, ako taký popis
skrýše vyzerá, v obci Trenčianske Mitice sa zatiaľ nachádzajú dve takéto skrýše:
Prvá Mitická (http://coord.info/GC18QPJ), ktorú som založil ja
a Liečivá sila vody (http://coord.info/GC305TA), ktorú založila hráčka s prezývkou gulocka.
Verím, že táto hra vás zaujme, pretože je vhodná ako pre
jednotlivcov, tak aj pre rodičov s deťmi.
Tomáš Kyselica
Mitické novinky • Vydal: Obecný úrad v Trenčianskych Miticiach • Redakčná rada: Mgr. Emília Žáčiková,
Bc. Miroslava Jalakšová • Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • Tlač: T-Expres Trenčín •
• Registračné číslo MK SR: EV 13/08 • Náklad: 250 kusov • Nepredajné • V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z.
(tlačový zákon) uverejňujeme, že vlastníkom periodika Mitické novinky bola do 31. 12. 2011 obec Trenčianske Mitice.
Download

Mitické novinky - Obec Trenčianske Mitice