Noviny obce Trenčianske Mitice
ročník IV.
číslo 1
júl 2011
LETO
Leto, leto, letko milé,
čakajú nás krásne chvíle,
do mesta aj dediny
zavítali prázdniny.
Letné pranostiky
• Do Jána sa deň dĺži a po Jáne kráti.
• Ladislav huby sial, Peter, Pavel ich zbieral.
• Svätá Margita volá žencov do žita.
• Ak je teplý svätý Jakub – studené sú
Vianoce.
• Svätá Anna chladná zrána.
• Aký júl, taký január.
• Keď na svätého Vavrinca prší, bude
mnoho myší.
• Aký Bartolomej, taká celá jeseň.
Z obsahu:
•Správy z miestnej
samosprávy
•Prevádzka zberného
dvora
•Uskutočnili sme
•Z činnosti MŠ
• Niečo z našej histórie
Leto, prázdniny, dovolenky. Konečne prišiel ten dlho očakávaný čas, keď deti nemusia ísť do školy, keď
mnohí z nás dospelých máme dovolenky. Aj keď nám niektorým možno finančná situácia nedovolí tráviť
čas pri mori, predsa sa tešíme na leto a na rôzne aktivity s ním spojené. Nuž, užite si prázdniny, dovolenky
a načerpajte nové sily do vašej ďalšej práce.
Redakčná rada
1
SPRÁVY Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 19. 1. 2011:
Schválilo:
• Odpredaj pozemkov parc. č. 277 –
záhrada o výmere 890 m2 a parc. č.
278 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 126 m2 nachádzajúce
sa v katastrálnom území Trenčianskych Mitíc, časť Zemianske Mitice
žiadateľovi Borisovi Čahojovi. Cena
pozemku za 1 m2 – 8 €. Spolu 1 016
m2 – 8.128 €.
• Podpísanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Miticko-neporadzkému poľovníckemu spolku
a výšku ročného prenájmu 204 €.
Súhlasilo:
• S výstavbou nájomných bytových
domov 1. stavba A – 8 bytových jednotiek a 2. stavba B – 10 bytových
jednotiek. Odporučilo zaslať žiadateľom o byty oznámenie o zmene
stavby nájomných bytových domov.
Zrušilo:
• VZN č. 1/2009 o podmienkach prideľovania obecných bytov a schválilo VZN č. 1/2011 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle
zákona MDVRR SR č. 443/2010
z 26. 1. 2010 o dotáciách na rozvoj
bývania a sociálnom bývaní.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 9. 2. 2011:
Vzalo na vedomie:
• Správu starostu obce o prepočte výšok dotácií zo ŠFRB a MDVRR SR,
technickej vybavenosti, podpísaní
mandátovej zmluvy s Dexia bankou,
a. s. a podaní žiadosti o dotáciu na
výstavbu nájomných bytových domov „Tri lipy“ na ŠFRB v Trenčíne
a Krajský stavebný úrad v Trenčíne.
• Organizačnú správu starostu obce
o príprave osláv fašiangov v obci
Trenčianske Mitice, ktoré sa budú
konať 19. 2. 2011.
• Zmluvu o prenájme nebytových
priestorov v časti Rožňové Mitice
Pavlovi Čahojovi a zároveň žiadosť
Mareka Šprtku o prenájom nebytových priestorov v časti Rožňové Mitice. Táto žiadosť bude opäť prerokovaná po zvesení oznamu o možnosti
prenájmu nehnuteľností, ktorý bol
zverejnený 28. 1. 2011 a zvesený
bude 11. 2. 2011.
• Žiadosť poslanca OcZ Miroslava
Jánošíka a manželky Jany o prevod majetku obce v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
podľa § 9 a ods. 8 pís. e. Ide o časť
pozemku na parc. č. 1319 o rozlohe 2,5 m2. Zastupiteľstvo rozhodne
o žiadosti po spresnení údajov vyplývajúcich z geometrického zamerania k. ú. Trenčianske Mitice – časť
Kostolné Mitice.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 16. 2. 2011:
Schválilo:
• Ukončenie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov a o odmene za
služby spojené s užívaním nebytových priestorov s Pavlom Čahojom zo
dňa 2. 5. 2008 dňom 28. 2. 2011.
• Prenájom nebytových priestorov
v Lome Skaličky od 1. 3. 2011 na
dobu neurčitú nasledovne:
a)Pavlovi Čahojovi, bytom Trenčianske Mitice č. 3 – dielňa 112,5 m2,
parc. č. 607/5, mlyn 214 m2, parc.
č. 601/3 s ročným nájomným vo
výške 1 020 €, v mesačných
splátkach po 85 €;
b)Marekovi Šprtkovi, bytom Trenčianske Mitice č. 173 – dielňa
112,5 m2, parc. č. 607/5, mlyn
214 m2, parc. č. 601/3 s ročným
nájomným vo výške 1 020 €, v mesačných splátkach po 85 €.
Oznam o možnosti prenájmu uvedených nehnuteľností Marekovi Šprtkovi
– poslancovi obecného zastupiteľstva,
bol v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov vyvesený dňa 28. 1. 2011
na verejnej tabuli obce a zvesený 11. 2.
2011.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 30. 3. 2011:
Schválilo:
• Všeobecne záväzné nariadenie
obce Trenčianske Mitice č. 2/2011
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných
prác právnickej osoby a fyzickej
osoby – podnikateľa, ktorej objekt
môže byť postihnutý povodňou na
území obce Trenčianske Mitice.
• Dodatok č. 1 ku VZN č. 1/2010:
prvý odsek: „Čas čerpania minerálnej vody je stanovený denne od
8.00 hod. do 21.00 hod. s maximálnym odberom 20 l na osobu.“
druhý odsek: „V čase od 21.00 hod.
do 8.00 hod. je prívod minerálnej
vody zatvorený.“
Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2010
zostávajú nezmenené.
• Preplatiť náklady spojené s pripojením na novozriadenú elektrickú prí-
2
pojku týmto nájomcom:
Ladislav Talian – stolárska dielňa –
Harmadovec;
Eva Hromníková – pohostinstvo –
Harmadovec;
Rudolf Fero – obchod Rožňové Mitice – Harmadovec;
Rudolf Fero – obchod Zemianske
Mitice – obecný úrad,
každému na základe predložených
dokladov o zaplatení.
Vzalo na vedomie:
• Správu o neschválení dotácie z
MDVRR SR na stavbu nájomných
bytov a správu starostu obce, v ktorej sa výstavba rieši na základe spracovania projektovej dokumentácie
ako byty do osobného vlastníctva.
• Správu o rozhodnutí a povolení zmeny v užívaní vodnej stavby „Obecná
kanalizácia dažďových a oplachových
vôd na dobu 10 rokov“ a poveruje
starostu obce prehodnotiť a predložiť na zastupiteľstvo vypracovanie zmluvy o užívaní vodnej stavby
Trenčianskymi minerálnymi vodami,
a. s., Bratislava.
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 11. 5. 2011:
Schválilo:
• Záverečný účet obce Trenčianske
Mitice za rok 2010 bez výhrad.
Vzalo na vedomie:
• Informáciu starostu obce a konateľa
stavebnej firmy Maprostav, s. r. o.
o možnosti výstavby bytov do osobného vlastníctva. Táto možnosť sa
prerokuje po zistení záujmu občanov o byty do osobného vlastníctva
do termínu 31. 5. 2011.
• Spracovanú zmluvu medzi obcou
Trenčianske Mitice a Trenčianskymi minerálnymi vodami týkajúcu sa
úprav a vypúšťania odpadových
a oplachových vôd z kanalizácie plničky a žiada dopracovanie zmluvy
pred podpisom.
• Vnútorný predpis obce Trenčianske
Mitice o hospodárení a nakladaní
s majetkom obce a žiada ho dopracovať do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
• Správu starostu obce o vykonanom
audite obce Trenčianske Mitice za
rok 2010.
Súhlasilo:
• S predajom obecného pozemku na
základe zákona 138/1991 v znení
neskorších predpisov na parc. č.
1319 o rozlohe 8 m2 v sume 2 € za
m2 Miroslavovi Jánošíkovi a manželke Jane.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 8. 6. 2011:
Schválilo:
• Vnútorný predpis zásad hospodárenia s majetkom obce Trenčianske
Mitice.
• Na základe novelizácie zákona
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest mesačný
plat starostu obce Trenčianske Mitice vo výške 1 688 €.
Súhlasilo:
• S podpísaním Zmluvy o vypúšťaní
odpadových vôd zo závodu plnenia
minerálnej vody medzi obcou Trenčianske Mitice a Trenčianskymi minerálnymi vodami, a. s. ku dňu 9. 6. 2011.
Vzalo na vedomie:
• Informáciu starostu obce o nezáujme občanov o byty do osobného
vlastníctva a o pokračovaní a pripravovaní dokumentácie pre žiadosti na
výstavbu nájomných bytov na rok
2012.
Prevádzka zberného dvora v obci Trenčianske Mitice
Vážení občania,
Dovoľujem si vás požiadať o spoluprácu pri pokračovaní v zbere triedeného komunálneho odpadu.
Obec Trenčianské Mitice dňa 15. 4. 2011 kolaudačným rozhodnutím vybudovala a povolila prevádzkovanie
zberného dvora. Stavba obsahuje prístrešky z ocele, veľkorozmerné kontajnery a priestory na manipuláciu, separovanie a expedovanie vyseparovaného odpadu podľa jednotlivých druhov.
Vybudovaný zberný dvor z dotácií Environmentálneho
fondu SR v hodnote 60.346,55 € rieši potrebu ochrany životného prostredia obce, nakoľko sa vytvorila možnosť centralizácie separovaného odpadu. V obci sú vytvorené tri zberné
miesta na plasty, ostatný separovaný odpad občan dováža
priamo na zberný dvor, ktorý je umiestnený za obecným
úradom. V každej časti obce sú pristavené kontajnery na
zber skla a je umožnený i triedený odpad z PET a PE fliaš
separovaný v žltých vreciach. Občan musí byť oboznámený
s tým, že musí separovať do vriec iba PET fľaše rôznych
zafarbení. Iný odpad vo vreciach je nadbytočný a končí ako
komunálny odpad. Je potrebné občanov upozorniť i na túto
skutočnosť nesprávnej separácie! Iné zložky ako tvrdý plast,
nebezpečný odpad (televízory, obrazovky, batérie, biela elektronika, gumy...) sa vyvážajú na zberný dvor. Zberný dvor
je k dispozícii občanom Trenčianskych Mitíc. Obyvateľ obce
môže do zberného dvora bezplatne uložiť odpad počas pracovnej doby:
v pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 16.00 h a v piatok od 8.00 do 13.00 h – čo
treba vopred nahlásiť na obecnom úrade, z dôvodu dodržiavania poriadku na zbernom dvore, nakoľko niektorí občania
neustále porušujú pravidlá a znečisťujú okolie.
Pri búracích prácach môže občan požiadať o pristavenie
veľkoobjemového kontajnera na vývoz stavebného odpadu,
pričom náklady spojené s tým si znáša stavebník sám.
Plán zberu je individuálny. Termíny zberu sa vyhlasujú
prostredníctvom miestneho rozhlasu. Kalendár termínov vý-
vozu je vyvesený na obecnej tabuli i na internetovej stránke
obce www.trencianskemitice.sk. Občania našej obce majú vytvorené podmienky na separovanie komodít. Sekundárnym
prínosom by mal byť ekonomický benefit, kde by sa mali znížiť i náklady a uloženie objemu zmesového komunálneho
odpadu.
Vytvorením vhodných podmienok na zbernom dvore a odovzdávaním jednotlivých komodít zamedzíme vytváraniu čiernych nelegálnych skládok v okolí obce. Zavedením komplexného systému separovaného zberu odpadu obec Trenčianske
Mitice nadväzuje na predchádzajúce vybudovanie systému
separovaného zberu. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako i s programom
mikroregiónu Machnáč – Inovec okolitých obcí. Takisto napĺňa ustanovenia zákona o odpadoch, na základe ktorého
musia obce zabezpečiť od roku 2010 separovaný zber určitých komodít na úrovni výstavby zberného dvora.
Po skúsenostiach, ktoré sme nadobudli po prvom okruhu
zberu, môžeme konštatovať, že zber separovaného odpadu
spĺňa svoj účel, za čo patrí vďaka občanom, ktorí sa na ňom
podieľajú. Veríme, že v krátkej dobe budú vidieť i výsledky
našej snahy na ozdravení a skrášľovaní našej obce. Pre plnohodnotnú prevádzku obec nadväzuje na projekt zberného
dvora III. etapou, pričom dňa 27. 10. 2010 zaslala žiadosť na
Environmentálny fond SR – dokončenie výstavby, a to formou dotácie na kolesový traktor, vlečku, drvič na biomasu,
paketovací lis na plasty, kontajnery na sklo v celkovej sume
100.971 €.
Starosta obce D. Rozemberg
3
Vážení občania!
Obec Trenčianske Mitice skolaudovala a otvorila prevádzku novovybudovaného zberného dvora. Po skúsenostiach,
ktoré sme nadobudli po prvom okruhu zberu, môžeme konštatovať, že zber separovaného odpadu splnil svoj účel. Za to
patrí vďaka vám, ktorí sa na ňom podieľate. Sme presvedčení, že ak vytrváte v triedení odpadov, v krátkej dobe bude vidieť
výsledky našej i vašej snahy na ozdravení a skrášlení našej obce.
Zároveň mi dovoľte pripomenúť niekoľko bodov, ktoré poslúžia k zefektívneniu a pomoci pri budúcich plánovaných zvozoch separovaného odpadu:
Separácia do žltých vriec – iba!!!!
• PET a PE fľaše rôznej farby
• igelitové tašky
• mikroténové vrecká
(Po vyhlásení v miestnom rozhlase –
pripraviť na určené miesta v obci.)
Separácia nebezpečného odpadu na zbernom dvore
• televízory
• obrazovky
• batérie
• biela elektronika (chladničky,
mikrovlnky...)
• gumy
Každý občan s trvalým pobytom
v obci Trenčianske Mitice je povinný
zahlásiť uloženie odpadu na zberný
dvor za obecným úradom pracovníkovi obecného úradu alebo starostovi
obce. Je to opatrenie pre dodržiavanie poriadku a uskladňovania separovaného odpadu na zbernom dvore
v obci podľa prevádzkových hodín
zberného dvora.
Obec sprísni kontrolu nakladania
s odpadmi. V prípade porušenia
pravidiel vývozu odpadov na čierne skládky hrozí vysoká pokuta.
Periodicita zberu bude vyhlasovaná
pred zberom obecným rozhlasom.
Nechceme, aby slušní ľudia doplácali na niekoľko nezodpovedných jed-
notlivcov, a preto vás žiadame, aby
ste nakladali s odpadom podľa
obecných pokynov a záväzných
nariadení obce.
• Každý občan si môže vyzdvihnúť igelitové vrecia na
obecnom úrade alebo u starostu obce, ktoré sú zdarma.
• Vývoz stavebného odpadu sa
konzultuje so starostom obce.
• Plán zvozu na rok 2011 je vyvesený na obecnej tabuli a internete
www.trencianskemitice.sk
22.06.2011
Dušan Rozemberg
starosta obce
SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA
Ako všetci vieme, v mesiacoch máj – jún sa uskutočnilo
sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V našej obci pracovali
štyria sčítací komisári – Dominika Jánošíková, Daniel Žáčik, Bc. Viliam Jánošík a Jana Jánošíková. Ďakujeme im za
prácu odvedenú pri sčítaní obyvateľov. Zároveň ďakujem aj
tým občanom, ktorí vyplnili sčítacie hárky a odovzdali sčítacím komisárom. Údaje od všetkých sčítacích komisárov
boli spracované za celú obec do tabuľky a z nej vyberáme
nasledovné údaje:
Počet vyplnených formulárov A Údaje o obyvateľovi
721
Počet vyplnených formulárov B Údaje o byte
324
Počet vyplnených formulárov C Údaje o dome
294
Počet vyplnených formulárov D Zoznam osôb v dome 303
Počet obyvateľov trvalo bývajúcich
Počet obyvateľov trvalo bývajúcich neprítomných
Počet obyvateľov prítomných
29
775
Počet obyvateľov sčítaných elektronicky
35
Počet bytov sčítaných elektronicky
8
Počet domov sčítaných elektronicky
USKUTOČNILo Sa v našej obci
Turistický ples
Keďže prvý ročník Turistického plesu, ktorý sa konal v roku 2010 sa vydaril a boli naň pozitívne ohlasy,
nezostávalo nám, turistickým nadšencom, nič iné ako pokračovať v tejto novej tradícii aj v roku 2011.
Druhý ročník Turistického plesu sa teda uskutočnil 15. januára. Plesajúci sa vytancovali vďaka
výbornej kapele Endrju small orchestra, ktorá sa postarala o výbornú atmosféru. Novinkou na
plese bola tombola, ktorá s úderom polnoci mnohým priniesla možnosť potešiť sa z výhier, pre
všetkých však priniesla možnosť zabaviť sa na talentovanom „prekladateľovi pre nepočujúcich“.
Tombola sa mohla uskutočniť vďaka sponzorom, ktorým za zaujímavé ceny srdečne ďakujeme!
Skvelá zábava sa ukončila až v skorých ranných hodinách, kedy zazneli posledné tóny
a ukončili tak druhý, taktiež vydarený ročník tohto plesu. Pevne veríme, že sa všetci stretneme
v januári 2012 na treťom ročníku.
Peter Kyselica
4
794
10
Fašiangový batôžkový karneval
Prvýkrát sme usporiadali tento karneval minulý rok a pretože sa nám veľmi páčil, prítomní sa dobre bavili, rozhodli sme sa
zorganizovať ho aj tento rok. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na jeho príprave a uskutočnení podieľali. A takto perfektne
sme sa tento rok zabávali.
Športový deň detí
No a takto sa naše deti bavili na tohtoročnom športovom dni detí.
5
Mitická dvadsiatka
búrka na chvíľu zahnala pod prístrešok, nemohla už pokaziť
dobrý dojem z úspešnej akcie. A tak sme opäť strávili príjemný deň, upevnili staré priateľstvá, získali nových priateľov
a pochutili si na skvelom guláši. Zostáva už len poďakovať
obci Trenčianske Mitice za pozitívny prístup a podporu podujatia. Veľké ďakujem vyslovujem sponzorom za príspevky,
bez ktorých by sme Mitickú dvadsiatku nemohli usporiadať.
Osobitné poďakovanie patrí všetkým nadšencom, ktorí „priložili ruku k dielu“ a pomohli tak usporiadať jubilejnú Mitickú
dvadsiatku!
Peter Kyselica
Dňa 25. júna 2011 sa v našej obci konal v poradí už dvadsiaty ročník známeho turistického pochodu Mitická dvadsiatka.
V minulých rokoch sa stalo takmer zvykom, že ju sprevádzalo
nepriaznivé počasie, no tento rok nám slniečko prialo už od
rána a lákalo turistov vydať sa na trasu, každý podľa uváženia vlastných schopností a nálady. Turistov sa nakoniec
nazbieralo 296. Vysoká účasť nás príjemne prekvapila, keďže bola najvyššia za posledné roky. Aj keď nás krátka letná
6
Z ČINNOSTI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Detský fašiangový karneval
V sobotu, 26. 2. 2011, sa v sále Obecného úradu v Trenčianskych Miticiach konal fašiangový karneval detí. Naši škôlkari sa na karneval spolu s pani učiteľkami veľmi tešili. Celý
týždeň pripravovali výzdobu, spievali, tancovali... no a samozrejme si doma spolu s rodičmi chystali svoje masky, na ktoré
boli všetci zvedaví. Zrazu sa sála obecného úradu zaplnila
deťmi prezlečenými za rôzne zvieratká, princezné, rozprávkové postavičky, čarodejné bytosti a rôzne príšerky. Masiek
prišlo teda neúrekom a zábava sa mohla začať. Veselá hudba, tance, súťaže a nechýbali ani tradičné fašiangové šišky,
ktorými sme všetci zahnali hlad.
Všetky masky si zaslúžili odmenu, ktorú si spolu s pekným
zážitkom a dobrou náladou odnášali domov. p. riaditeľka: Ing. Svetlana Guričanová
p. učiteľka: Katarína Žáčiková
Rapotanky
V stredu, 25. 5. 2011, zazneli Obecným úradom v Trenčianskych Stankovciach veselé piesne, básne, divadelné scénky a povedačky škôlkarov.
Našu MŠ reprezentovali jej zástupcovia z radov šikovných detí na tejto
spevácko-recitačnej prehliadke pod
názvom Rapotanky.
Zástupcovia našej Materskej škôlky
Trenčianske Mitice – Tomáško Hlavanda, Oliverko Hôrka a Simonka Kulifajová sa „predviedli“ svojou šikovnosťou
a svojimi veľmi obratnými jazýčkami.
Deti sa prezentovali s divadelnou scén-
7
kou Tulipán a púpavienka a na záver
zaspievali pieseň Jarné kvety. Počiatočnú trému všetci spoločne veľmi rýchlo
prekonali a našej MŠ veru hanbu určite
nespravili. Na pamiatku si priniesli spoločný diplom a nechýbala ani sladká
odmena.
p. riaditeľka: Ing. Svetlana Guričanová
p. učiteľka: Katarína Žáčiková
Deň matiek a otcov
Uctiť si svojich rodičov a aspoň jedenkrát v roku im pripomenúť, že sú pre nás nesmierne dôležití, je azda pre každého z nás
samozrejmosťou. Inak to nie je ani u tých najmenších – našich detí – našich škôlkarov. Spoločne sa poďakovali pri príležitosti
Dňa matiek a Dňa otcov v piatok, 27. 5. 2011, v našej MŠ.
Niekoľko detských či ľudových piesní a zopár básničiek zarecitovaných z úprimných detských sŕdc isto potešilo dušu všetkých, ktorí prijali pozvanie škôlkarov. Usilovné ručičky našich detí sa postarali aj o prípravu sladkých koláčikov pre všetkých
hostí a samozrejme nechýbali ani vlastnoručne vyrobené darčeky.
Veríme, že týchto pár chvíľ bolo pre všetkých rodičov poďakovaním od svojich ratolestí – za ich rodičovskú lásku a starostlivosť.
p. riaditeľka: Ing. Svetlana Guričanová • p. učiteľka: Katarína Žáčiková
Olympijský festival
ciplínach – beh na 50 m, jazda na kolobežke, skok vo vreci,
skok z miesta atď.
Všetci športovci si za ich usilovnosť, odvahu a šikovnosť zaslúžili odmeny. Nechýbali ani medaily, ktoré sme si priniesli aj
my do našej MŠ. Na záver si všetci vyslúžili obrovský potlesk
od fanúšikov. Nechýbalo ani chutné občerstvenie, ktoré našim
súťažiacim po ich výkonoch veru chutilo a potešilo ich hladné
brušká. Nakoniec sme všetci spokojní, s mnohými zážitkami
a vo výbornej športovej nálade ako „víťazi“ odchádzali domov.
p. riaditeľka: Ing. Svetlana Guričanová
p. učiteľka: Katarína Žáčiková
Tohtoročný Olympijský festival sa konal 9. 6. 2011 v Bobote.
Na tomto športovom podujatí sa zúčastnili deti z MŠ 9 okolitých obcí – tvoriacich spoločný obvod v rámci spolupráce
materských škôl: Bobot, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Mitice, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Motešice,
Mníchova Lehota, Svinná. Našu MŠ reprezentovali dvaja výborní športovci – Martinko Hôrka a Samko Petro. Samozrejme, nechýbali olympijské knihy, olympijský oheň a vystúpenie
malých mažoretiek z MŠ Bobot. Deti súťažili v rôznych dis-
Rozlúčka s materskou školou
Hurá, prázdniny! Nielen školáci, ale
aj naši malí škôlkari už nedočkavo
očakávali ich príchod.
Niektoré deti sa po prázdninách
s peknými zážitkami vrátia, no niektorí
už dvere MŠ zatvorili poslednýkrát 30.
júna. Áno, sú to naši predškoláci, ktorí
zamávali škôlke naposledy:
Tomáško Hlavanda
Maťko Hôrka
Oliverko Hôrka
Ibrahimko Issa
Tomáško Jánošík
Simonka Kulifajová
Samko Petro
Romanka Štefinová.
V tento deň sa rozlúčili s mladšími
kamarátmi, kamarátkami, pani učiteľkami a ostatnými zamestnancami MŠ.
Predškoláci boli mečom pasovaní za
prvákov prvej triedy základnej školy, na
znak čoho dostali aj naozajstné „talárove čiapky“. Všetky deti boli v tento deň
odmenené za usilovnú prácu počas ce-
lého roka veľkými jednotkami na vysvedčeniach, no nechýbala ani sladká odmena.
Zakončením pekného dňa pre všetkých boli súťaže a opekanie na školskom dvore.
Deti si poslednýkrát ešte sladko pospinkali vo svojich postieľkach. A verte, či nie, že to
boli i podaktorí z našich budúcich prváčikov!
p. riaditeľka: Ing. Svetlana Guričanová • p. učiteľka: Katarína Žáčiková
8
niEČO Z Našej histórie
Zo starej školskej kroniky
Divadlo
Na obecnom úrade sa nachádza kronika, ktorú v r. 1931 začal viesť dnes už nebohý učiteľ školy v Kostolných Miticiach Pavel Sýkorčin, nar. v r. 1909 vo Veľkých Stankovciach pri Trenčíne.
Gymnázium študoval v Trenčíne, kde i maturoval. Zvolený bol školskou stolicou dňa 9. augusta
1931 za výpomocného učiteľa organistu na školský rok 1931-32. Dňa 17. júna 1933 zložil doplňovaciu skúšku učiteľskej dospelosti na štátnom učiteľskom ústave v Prešove a dňa 29. júna
1933 bol zvolený za učiteľa – organistu. Pán učiteľ Sýkorčin opúšťa školu 17. marca 1939 po
osemročnom účinkovaní. V kronike sa píše:
Za dlhé roky účinkovanie si získal sympatie jak mládeže, tak i ostatných ľudí. Venoval sa najmä nacvičovaniu divadiel, za čo sa mu dostalo viackrát i pochvaly. Bol v dedine sudcom. Občania v ňom stratili
obetavého a nezištného pracovníka na poli kultúrnom. Odišiel do Lúk pod Makytou. Na škole zostala len
jedna učiteľská sila a to Anna Mičudová, ktorá preberá sama všetku prácu a starosti o školu.
Pán učiteľ v r. 1931 píše: Vyučuje sa striedavo, lebo pre
dve triedy je iba 1 učebňa. V prvej triede (I. – III. ročník) bolo
46 žiakov – 25 chlapcov a 21 dievčat, v druhej (IV. – VIII.
ročník) bolo spolu 35 žiakov – 20 chlapcov a 15 dievčat. Pre
školský rok 1932-33 bola školskou stolicou za výpomocnú
učiteľku zvolená Helena Vidiová, nar. v r. 1912 v Rožňových
Miticiach. Absolvovala 3 triedy mešt. školy a jednoročný
učebný kurz v Trenčíne. Prevzala prvú triedu a vyučovanie
ženským ručným prácam výchovným v oboch triedach. Vyučuje sa striedavo, lebo pre dve triedy je iba jedna učebňa.
Hlúpy Jano v zakliatom zámku. Všetky deti hrali veľmi
dobre, ale zvlášť treba vyzdvihnúť pekne výkony žiaka Ignáca
Jánošíka v úlohe hlúpeho Jana, Andely Kučerkovej a Pavla
Jánošíka, jeho rodičov, starého vyslúžilca – Ján Ševčík, služobnej Dory – Valeria Prečinská, dievčatka Aničky – Margita
Tomášová. Čerti a trpaslíci tiež nesklamali. Predstavenie bolo
opäť hojne navštívené, ale príjem (145 Kč) ani zďaleka nekryl
výdavky. Mladí herci boli však spokojní. Kroje boli vypožičané
z Mníchovej Lehoty a od sestričiek z Trenčína.
Pre školský rok 1932/33 bol na zasadnutí školskej stolice
za výp. učiteľa zvolený Vaclav Dušek narodený v r. 1908
v Nitre. Gymnázium študoval v Nitre a potom v Nových Zámkoch, kde i maturoval.
Čítať kroniku je veľmi zaujímavé, dozvedáme sa z nej, ako
žili naši predkovia. Napriek chudobe a ťažkej práci si našli
čas i na zábavu. Mládeži sa zapáčilo hrať divadlo pod vedením pána učiteľa.
Dňa 26. decembra 1932 mládež odohrala divadelnú hru
Sedliak zo zlatého dvora. Z kroniky: Kus veľmi poučný
zo života dediny. Z herečiek pekne a precítene podali svoje úlohy sl. M. Sýkorčinová, sl. Jolanka Jánošíková a Berta Jánošíková. Z hercov vyniknul Tivadár Mitický, vytvoriac
skutočne verný typ tvrdohlavého, ale pritom spravodlivého
sedliaka – boháča. Obecenstvo odmenilo ho hlučným potleskom.
Prvé divadelné predstavenie v Kostolných Miticiach sa
odohralo dňa 31. decembra 1931, kedy žiaci miestnej školy zahrali hru Štedrý večer. Z kroniky: Záujem bol značný,
lebo miesta všetky zaplnené. Morálny účinok jak u detí tak
i u dospelých bol nepopierateľný. Hru nacvičili a kroje i javisko zaopatrili učitelia. Divadlo odohralo sa v miestnej ľudovej
škole. Hmotný zisk nepatrný.
Druhé divadelné predstavenie sa odohralo v nedeľu 17.
januára 1932 taktiež v miestnej škole. Mládež hrala ľudovú hru Moc slova Božieho. P. Sýkorčín zapísal: Trieda je
priamo obecenstvom nabitá. Bolo ťažko zohnať potrebný
počet hercov. Teraz, zdá sa, že múr bojácnosti a hanby padol. Mládež sa začína o divadlo viac zaujímať. Hoci morálny
účinok i pri tomto predstavení bol veľký, predsa príjem sotva
kryje výdavok. Ľudia nemajú peňazí. Javisko je vypožičané
z Jastrabia.
Pán Pavel Sýkorčin píše: Po nedávnom úspechu herci boli
natoľko povzbudení, že ma prosili, abych ich zasa niečo naučil. Nuž, železo treba kuvať dokiaľ je teplé. Teraz volil som
veselohru Filozof od.... I tentoraz výkon všetkých hercov bol
na úrovni, ale medzi všetkými predsa len vyniknul Tivadár
Mitický. Dokázal vytvoriť vzor statočného šveca, ktorý si vie
zachovať čisté svedomie.
V nacvičovaní divadla sa pokračovalo i ďalej, napr.
v r. 1933 hra Drotár zahraný a nacvičený najprv v Jastrabí,
r. 1934 hra O matke vlasti a v r. 1936 hra Malý drotár,
v r. 1938 Zlatovláska.
Divadlo sa v obci ujalo. 8. mája 1932 žiaci pod vedením
učiteľov zahrali divadelné predstavenie, a to veselú pohádku
Z druhej kroniky Kostolné Mitice
Na obecnom úrade sa nachádza aj druhá kronika z rokov 1939 – 1944, kde sa píše: Na miesto
organistu – učiteľa bol zvolený dňa 2. júla 1939 Augustín Gunár, rodák z Bobota, ktorý bol poverený aj správou školy. Je to jeho prvé pôsobište po skončení učiteľského ústavu v Bánovciach
nad Bebravou.
O. i. sa v tejto kronike píše: V letných mesiacoch r. 1939
bol zavedený do obce elektrický prúd. Trebárs vedenie do
obce a po celej obci bolo uhradené podporou, predsa sa našli takí, ktorí nechceli elektrizáciu. Pouličné lampy sú nateraz
9
Nech je ono jaké chce, len nech čím prv vychodí školu, aby
mohlo chodiť na pole. Nepochopiteľným sa im tiež zdá byť
i to, prečo škola zakazuje deťom chodiť na zábavy. Nielenže
školu v tejto snahe nepodporujú, ale sami deti vodia na muziky a to ešte i nemluvniatka. Hotovým trápením je i rozdelenie odevu a obuve zakúpenej Čsl. Červ. Krížom, lebo brať by
bol hotový každý a keď sa mu nedostane, nadáva na učiteľa,
rychtára atď. Tebe milý čitateľu, ktorý snáď po rokoch budeš
lúštiť moje nečitateľné písmo, bude sa to všetko zdať čudným, lebo hádam budeš vyučovať v peknej novej budove,
vybavenej všetkými vymoženosťami školskej techniky, stavebnej i strojnej. No dosť možné, že i Mitičani budú zatiaľ
celkom vzdelaným národom a nebudeš musieť povedať, že
Ťa bohovia nenávideli a preto Ťa spravili učiteľom, aby si
učil v Miticiach.“
tri. Prúd bol zavedený i do miestneho farského kostola prispením veriacich a firma Tibergien, ktorá prácu prevádzala
dáva teraz do kostola prúd zdarma.
V roku 1942 sa píše: V tunajšej obci sú celkom 3 rádioprijímače, z ktorých jeden je v miestnej krčme.
POČASIE
Aj pred viac ako 80 rokmi ľudia zápasili s nepriaznivým
počasím. V roku 1940 je zapísané:
V sparné májové odpoludnie sa zrazu zamračilo a začalo
sa silne liať. Nastala prietrž mračien a za chvíľu bolo uprostred obce plno vody, ktorá ani nestačila odtekať a narobila
mnoho škody tým, že odniesla úrodu a mnoho iných vecí.
Posledný zapísaný je rok 1944, kedy sa o počasí píše:
O rok neskôr píše:
Koncom januára nastalo veľké oteplenie, takže sa zdalo
akoby prichádzala jar. Po pár týždňoch sa však zase schladilo, napadnul sneh. I po roztopení snehu zostalo stále
chladno až do mája. Cez leto bolo tiež chladno a hojnosť
dažďa. Až v auguste bolo počasie krajšie, ktoré trvalo i dlho
v jeseni. Ku koncu jesene zase mnoho pršiavalo. V jeseni
(november) napadlo hodne snehu, ale ten sa roztopil a ani
na Vianoce nebolo stáleho snehu – napadol až neskoršie.
V novom roku (1938) po vianočných prázdninách začalo
vyučovanie dňa 3. januára. Ako som pred rokom napísal, že
prenajatá miestnosť pre II. triedu je v stave neupotrebiteľnom,
dnes to platí mierou desaťnásobnou. Ráno o 8. hodine, keď sa
začína vyučovanie býva v triede teplota 6 °C. V miestnosti,
hoci má i tak málo svetla, je šero, lebo popráskané kachle
si pomýlili smer a miesto do komína chrlia dym do triedy.
Deťom slzia oči. Chudiatka sú svetlé od zimy. Nepomáha
ani občasné cvičenie. Ťažko sa tomu dá veriť, že v dnešnom
čase, keď sa všade vypráva len o pokroku, zdôrazňuje sa
potreba zdravého a vzdelaného občianstva, nedá sa na školu temer ani haliera. Tisíce sa vyhadzujú na núdzové práce,
z ktorých nikto dohromady nič nemá, iba starostovia obcí
oštaru, lebo nemôžu často nájsť robotníkov, ktorí by chceli
na núdzovkách pracovať. Opakujem, dá sa na kanalizáciu,
nepotrebnú reguláciu, vodovod atď., len na školu sa nesmie
pýtať.
Život bol v tých časoch ťažký. V r. 1937 p. učiteľ Sýkorčín,
asi dosť nahnevaný, píše:
„Vyučovanie v novom roku sa začalo dňa 4. januára. Dochádzka v tomto mesiaci je veľmi zlá. Medzi deťmi rozšírili
sa rôzne choroby (chrípka, mums, sypanice). V niektoré dni
chýba až 50 % žiakov. Niet sa tomu čo diviť. Sedieť niekoľko
hodín chatrne oblečený a zaobutý v zle vykúrenej miestnosti každý nevydrží. Kúrenie (staré, rozbité hlinené kachle) je
také mizerné, že deti musia sedieť v zimníkoch. V kachliach
buď nehorí, alebo ak, vtedy musia byť dvere otvorené, ak
len nechce učiteľ i s deťmi v dyme zahynúť. Okno otvoriť
nemožno, lebo je nebezpečie, že by sa už celé nezatvorilo.
Deti už týždne nemôžu písať, lebo od zimy v stuhlých prstoch nevládzu udržať perá a tužky. Všetko domáhanie sa
nápravy u školskej stolice je marné. Tunajšiemu rodičovi je
milšia koza (pre tú spraví poriadny chliev) jako vlastné dieťa.
K náprave týchto nevyhovujúcich priestorov došlo v r. 1938,
kedy školská stolica na svojom zasadnutí dňa 10. augusta
1938 uznala, že miestnosť v terajšom stave nie je vhodná
pre umiestnenie triedy. Koncom prázdnin sa previedli niektoré opravy na školskej budove (inej) a hlavne na správcovskom byte.
Z kroník vybrala Bc. Miroslava Jalakšová
Na obdobie účinkovania divadelníkov v našej obci si takto zaspomínal
Elemír Beďatš
Divadelníctvo v našej obci siaha
do minulého storočia, asi do roku
1925. Približne v tom čase vtedajší
učiteľ Sykorčin nacvičil divadlo
v časti Kostolné Mitice. Potom prišla
2. svetová vojna, a teda útlm kultúrnych podujatí, zvlášť na dedinách.
Asi rok po skončení vojny nacvičili Rožňovania dve divadelné hry,
s ktorými sa predstavili v miestnom
kaštieli (Miklošovskom). Začiatkom
päťdesiatych rokov založili vtedajší
mládežníci Divadelný ochotnícky
krúžok v Rožňových Miticiach pod
vedením Ignáca Greguša.
Súbor, pozostávajúci z 20 – 25
mladých ľudí, nacvičil divadlo,
predstavil sa doma na Harmadov-
ci a potom vystupoval počas nedieľ
vo všetkých okolitých obciach. Ba zašiel aj ďalej, do Nemšovej, Uhrovca...
Niekoľko vystúpení uskutočnil aj v Bánovciach nad Bebravou, s ktorými mal
družbu.
Kto čo len raz pôsobil na doskách,
ktoré znamenajú svet, na také herecké zážitky z divadelných hier, ako boli
Ženský zákon, Kubo, Divá Bára, Kamenný chodníček, Sládkovia a ďalšie,
tak skoro nezabudne. V tých rokoch
naša obec patrila pod okres Bánovce
nad Bebravou a práve hrou Divá Bára
sme my, divadelníci, vyhrali v roku
1954 okresnú amatérsku divadelnú
súťaž a postúpili do krajského kola.
10
Nemali sme žiadnych sponzorov,
čo by nás boli finančne podporili,
a tak sme z finančných dôvodov na
krajskú súťaž necestovali. Z peňazí
zo vstupného sme splácali dlh za
kulisy a ďalšie zariadenia potrebné
ku hrám. Tieto sme mali objednané priamo z Matice slovenskej
v Martine. Namiesto nás potom do
krajského kola postúpili z druhého
miesta Rybany. Žiaľ, fotodokumentácia sa z tejto doby nezachovala.
Po nástupe televízie táto činnosť
pomaly ale isto, a nielen u nás, zanikla. Teraz pestujeme „papučovú“
kultúru, hoci to vždy nie je na ľudovú nôtu. Na staré účinkovanie sú
stále bledšie a bledšie spomienky.
Pár slov o zdravej a krásnej pokožke
Ak povieme slovo kozmetika, v mnohých ženských očkách zažiaria iskričky
a muži si pod týmto slovom predstavia
poličky svojich manželiek plné krémov a téglikov, flakónov od parfumov
a všetkého, čomu oni v istom bode
prestávajú rozumieť. Nečudo, ani
ženy netušia, čo všetko sa pre zmenu
zahŕňa do autokozmetiky. Kozmetika
však už nie je len výsadou žien. I keď
vo väčšej miere sa kozmetické firmy
zaoberajú ponukou pre ženy, každá
kvalitnejšia značka sa snaží zaradiť
do portfólia i pánsky rad.
Ideál krásy sa po dlhé stáročia menil. Pozitívne naladené zákony, čo sa
týka ženskej krásy, mali v staroveku
Židia, muži totiž museli podľa zákona prispievať určitou čiastkou peňazí
svojej žene na kozmetiku.
Žijeme v dobe, kedy sa kladie veľký
dôraz na fyzickú krásu. Nič zložité, kilo
make-upu, silné tmavo nalíčené oči,
zopár vrstiev riasenky a je to! Večer to
troškou vody zmyť, riasenka vydrží i do
ďalšieho dňa a ráno, už len ten make-up.
Ak je toto váš prístup, zaraďte spiatočku, nepomôže vám ani ten najdrahší
krém, ktorý si pod make-up dávate.
Nehovoriac o tom, že si ničíte i riasy.
Najdôležitejšia pre krásnu pokožku je
pravidelná a správna starostlivosť.
A tá nie je len o kvalitnom kréme, ale
o všetkom tom, čo krému predchádza
a on je len bodkou na záver. Ak si
však túto starostlivosť nechávate až
na obdobie nástupu vrások, robíte tiež
chybu. Naša pokožka síce môže vyzerať dobre aj dlhšiu dobu bez kvalitnej
starostlivosti, pretože je mladá, vitálna
a pružná. Časom však začne starnúť
a nastaví nám zrkadlo toho, ako sme
o ňu starali už predtým. Pri spojení
kvalitná starostlivosť však nemusíme
ihneď prepadať panike, že to zruinuje rodinný rozpočet. I keď kozmetické
značky sú v rôznych cenových hladinách a výsledky môžu byť priamoúmerné cenám výrobkov, dôležité je
používať výrobky presne pre náš typ
pleti, používať ich správne a pravidelne. Po 25. roku života je i vhodná
pravidelná návšteva kozmetičky, pri
mastnej pleti sa môže začať i skôr.
V prípade, že vás táto téma zaujala
a máte otázky, môžete ich zasielať na
[email protected]
Janka Kyselicová,
www.x-web.sk/butterfly
Máte pripravené nohy na leto?
Každý človek sa akosi prirodzene stará najmä o pokožku
tváre a rúk, ale na nohy akosi zabúda.
Pritom nás takmer celý život verne nosia, stojíme alebo
chodíme na nich celý deň a venujeme im minimálnu starostlivosť: aby boli čisté a aby sme mali čisté ponožky. No
a keď to s tou ľahostajnosťou preženieme, naše nohy sa
nám odplatia starou stvrdnutou kožou, ktorá sa často lúpe
až do živého mäsa, a to je poriadne bolestivé. Alebo nám
zarastú nechty, čo je ešte horšie.
Predstavte si stvrdnuté päty v elegantných sandálikoch, či
zarastené nechty na pláži. Scéna ako z hororu. Práve preto
by sme pedikúru nemali považovať za čosi, čo sa nás netýka. Naopak, na pedikúru treba chodiť od mladosti, aby sme
si s pribúdajúcimi rokmi nepridávali problémy navyše. Pravidelná starostlivosť o nohy by tiež nemala byť záležitosťou,
ktorá sa nás týka len pred letom, keďže v zime nám nik nohy
nevidí, lebo sú schované v topánkach.
Najčastejšou chybou zarastených nechtov sú samozrejme
topánky. Najmä ženy chcú mať pekné topánky, aby držali krok
s aktuálnou módou. Vysoké posty si vyžadujú v zime aj v lete
pančuchy a uzavreté lodičky, niektoré ženy to zasa robia dobrovoľne, pretože pravá dáma z domu neodíde bez pančúch
a lodičiek. V zlých topánkach sa zhrubnutá koža hromadí rýchlejšie. Na zhrubnutej starej koži vznikajú praskliny, často až veľmi hlboké a bolestivé. Potom je už neskoro zájsť k pedikérovi.
Jedna návšteva to nevyrieši ani nevylieči. Dokonale sa zbaviť
zrohovatenej kože žiadny človek nedokáže sám bez odborného zásahu, pretože ošetrenie pemzou je nedostatočné. Je to
len obrúsenie zvrchu, ale „základ“ tam ostane. Približne raz
za mesiac je dobré dať si odstrániť starú kožu skalpelom na
pedikúre, ale nohám sa treba venovať aj doma. Aj amatér si
ich dokáže vymočiť v bylinkovom kúpeli, pomasírovať, ošetriť
peelingovým či antiseptickým krémom. Ak sa nohám nebudete
venovať, môže sa vám to zákerne vypomstiť kŕčovými žilami,
bolesťami chrbtice, ťažkou chôdzou. Čím lepšia domáca starostlivosť, tým kratšia návšteva pedikúry.
Návšteva pedikúry má aj preventívny význam. Skúsená
pedikérka vie včas upozorniť, že sa vám začína tvoriť pleseň, alebo iná kožná choroba, že vám začína zarastať necht,
dokáže posúdiť, či nemáte padnutú klenbu, alebo kladivkové
prsty. Toto musí samozrejme ošetriť lekár, ale pedikérka na
príslušný problém môže upozorniť v počiatočnom štádiu, čo
môže značne uľahčiť liečbu.
Návšteva pedikérky nie je žiaden luxus pre paničky, ktoré už z rozmaru nevedia, kam vyhodiť peniaze. Je rovnako
potrebná aj pre mužov. Ak sa budete o nohy vzorne starať,
odmenia sa vám dobrou a vernou službou.
Pedikérske služby môžete využiť v salóne krásy ARMANI
na Palackého ulici v Trenčne (nad reštauráciou Retro), alebo
aj v pohodlí svojho domova v prípade: ak ste starší človek
a máte problémy s cestovaním, ak sa vám nemá kto postarať o dieťa počas návštevy salónu, alebo ak ste unavení
z práce a už sa vám nechce nikam chodiť, no nohám by ste
radi dopriali ošetrenie a masáž.
V prípade záujmu kontaktujte Renátu Pristachovú, č. telefónu: 0903 782 609
11
Správa o poveternostných javoch z lokality Trenčianske Mitice za rok 2010
TEPLOTA:
Najnižšia teplota roka bola 30. decembra.Vtedy sa teplomer
zastavil ráno o 6.50 hodine na hodnote -17,3 °C. Najteplejšie
bolo 15. júla, keď teplomer vyskočil na 34,8 °C. Najchladnejší
mesiac bol december s mesačným priemerom -2,41 °C, čím
bol zároveň najchladnejší december od roku 2001. Najteplejší mesiac bol júl s mesačným priemerom 22,53 °C. Celoročný teplotný priemer neudávam, pretože v januári a vo februári
som ešte nezapisoval teplotu 4x za deň, a preto by bol údaj
skresľujúci. Ročný priemer minimálnych denných teplôt bol
-1,2 °C a priemer maximálnych denných teplôt bol 21,62 °C.
Slnečných dní v roku bolo 285, s hmlou 44, letných dní 56
(najviac v júli 23), tropických dní 18 (najviac taktiež v júli 15)
a tropických nocí bolo 6. Naopak, v zimných mesiacoch bolo
88 mrazových dní (najviac v decembri – 26) a 38 ľadových
dní (najviac v januári – 16).
ZRÁŽKY:
Rok 2010 sa nameraným množstvom zrážok zaradil k rokom s najväčším úhrnom zrážok od začiatku meraní. Za 10
mesiacov spadlo rekordných 880,5 mm zrážok. Ročný úhrn
zrážok sa blížil až k 1000 mm, ale presný údaj nemám, pretože v januári a vo februári som ešte neroztápal sneh. Najviac
zrážok spadlo v máji s úhrnom 209,8 mm s priemerom na
deň 6,77 mm a najmenej v októbri – 28,4 mm. Najviac zrážok
spadlo 31. augusta s denným úhrnom 31,9 mm. Počet dní
s dažďovými zrážkami bol 122, čo v priemere vychádza, že
každý tretí deň pršalo. Najviac, 20 dažďových dní bolo
v máji. Počet dní so snežením bolo 44, najviac v decembri –
14 dní. Súvislú snehovú pokrývku sme mali 74 dní, najviac
v decembri – 26 dní. Najväčšia výška snehovej pokrývky bola
3. februára – 32 cm. Posledné sneženie na jar bolo 16. marca
a posledná súvislá snehová pokrývka 12. marca. Na jeseň
bola prvá snehová prehánka 24. novembra a súvislá snehová pokrývka sa udržala od 1. decembra.
BÚRKY:
V roku 2010 začala búrková činnosť 5. mája a skončila 16.
augusta. Lokalitu Tr. Mitice priamo zasiahlo 25 búrok v 18-tich
dňoch. Najviac búrok bolo v máji – 10. Maximum boli 3 búrky
za deň a to 24. mája a 6. augusta.Zaujímavosťou bolo, že veľa
búrok sa vyskytlo aj ráno alebo aj v dopoludňajších hodinách.
ĎALŠIE POVETERNOSTNÉ JAVY:
Najnižší atmosférický tlak s hodnotou 983,5 hPa som zaznamenal 9. novembra. Bol to zároveň najnižší tlak nameraný minimálne za posledných 20 rokov. Najvyšší tlak bol 25.
januára s hodnotou 1031 hPa. Najnižšiu vlhkosť som nameral 3. júla – 12 % a najvyššiu 6. decembra – 98 %. Rýchlosť
a náraz vetra som meral len v novembri a v decembri a najvyšší náraz vetra – 30,6 km/h som nameral 9. decembra.
Podrobnejšie informácie a zaujímavosti sa dozviete z pravidelných mesačných štatistík z lokality Tr. Mitice na internetovej stránke www.meteoinfo.sk.
Mirec
Naši jubilanti v 1. polroku
90 rokov:
Tibor Jánošík
Otília Mitická
č. 244
č. 245
80 rokov:
Stanislav Uher
František Kyselica
Emília Pristachová
č. 273
č. 53
č. 297
70 rokov:
Lýdia Jánošíková
Anton Šudík
č. 189
č. 213
60 rokov:
Emília Kulifajová
Anna Máčiková
Július Hlobeň
č. 143
č. 4
č. 290
Z kroniky obce
Alena Žáčiková
Klement Macura
Anton Blaško
Eva Syptáková
č. 1
č. 78
č. 96
č. 279
50 rokov:
Albín Čahoj
Kristína Vrbová
Ján Jánošík
Jozef Pristach
Emília Doktorová
Sidónia Bartáková
Jaroslav Benčo
č.
č.
Prihlásili sa do obce na
trvalý pobyt:
Radoslav Blaško
č. 96
Marcela Trněná
č. 121
Mário Balaj
č. 121
Bibiana Balajová
č. 121
narodili SA:
Erika Vičanová č.
Navždy nás opustili:
Ján Šprtka
Žofia Uhrová
Mária Uhrová
Emília Kyselicová
Jaroslav Máčik
VIETE, ŽE...
...sa spustilo automatické zvonenie vo zvonici v Rožňových
Miticiach a zvoniť sa bude o 6.00 h, 12.00 h a 18.00 h,
v prípade úmrtia o 10.00 h a 15.00 h?
...bola uložená zámková dlažba na schodisku do vchodu
Domu smútku v Rožňových Miticiach?
...nám znovu neprešli dotácie na stavbu nájomných bytov
a žiadosti o dotácie sa budú podávať v januári 2012?
...sa vyčistil priestor bývalej pálenice?
...v mesiacoch júl – november sa bude riešiť rekonštrukcia
strechy na kaštieli?
3
6
11
č. 203
č. 284
č. 256
č. 109
OdsťahovalI sa:
Ján Jarábek
Kristína Jarábková
Ján Jarábek
Jarábek Sebastián
č. 210
č. 16
č. 39
č. 238
č. 263
č.
č.
č.
č.
6
6
6
6
...na základe § 50i – Príspevok na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti – prijal obecný úrad do pracovného pomeru dvoch našich občanov?
...sa vysporadúva pozemok pod budovou MŠ?
...program dodávok potravín osobám v núdzi s maximálnym
limitom na jednu osobu pšeničnej hladkej múky 20 kg a 20
kg bezvaječných cestovín sa bude riešiť cestou obecného úradu v spolupráci s charitatívnou organizáciou Služby
Božieho milosrdenstva a že občania, ktorých sa to týka, by
si potrebné potvrdenia mali vybaviť čo najskôr a odovzdať
na obecný úrad? V prípade nejasností sa môžete obrátiť
priamo na pracovníkov obecného úradu?
Mitické novinky • Vydal: Obecný úrad v Trenčianskych Miticiach • Redakčná rada: Mgr. Emília Žáčiková,
Bc. Miroslava Jalakšová • Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • Tlač: T-Expres Trenčín •
• Registračné číslo MK SR: EV 13/08 • Náklad: 300 kusov • Nepredajné • V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z.
(tlačový zákon) uverejňujeme, že vlastníkom periodika Mitické novinky bola do 31. 12. 2010 obec Trenčianske Mitice.
Download

Mitické novinky - Obec Trenčianske Mitice