Spravodaj
Podhoranský
www.podhorany.sk
• • • NEPREDAJNÉ • • •
5/2010
Podhorany
Obecný úrad
Kontakt
Úradné hodiny
Podhorany
Mechenice 51
951 46
Tel.: +421 37 77 85 096
E-mail OÚ: [email protected]
Pondelok 7:30
Utorok Streda 7:30
Štvrtok
7:30
Piatok 7:30
Starostka obce:
Mgr. Magdaléna Bogyová
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Belica Ľudovít
Grácová Anna
Belica Róbert
Košťál Tibor Ing.
Dobiaš Róbert
Muran Roman
Fülöp Zoltán st.
Žebi František
Gajdoš Miroslav
Zástupca starostky:
Ing. Tibor Košťál
- 12:00; 12:30 - 15:30
nestránkový deň
- 12:00; 12:30 - 17:00
- 12:00; 12:30 - 15:30
- 12:00; 12:30 - 13:30
Úvodník
NOVÝ ROK nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás znamená aj začiatok nových plánov,
predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme
počas nastávajúceho roka 2011 chceli uskutočniť
v súkromnom i pracovnom živote. Je to aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme za uplynulý
rok zažili, ale aj nestihli urobiť.
Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni, ale aj dni dobré, veselé a šťastné.
A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať. Aj samotná
obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale
sme sa aj tešili z dokončených diel a úspechov.
Verím, že Vy občania ste prežívali úspechy
a pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom, pretože všetko
sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov.
Na začiatku Nového roka 2011 Vám chcem
zaželať, aby bol úspešný, aby Vaše dni boli bez
bolesti plné lásky a porozumenia, veľa splnených
snov a všetkým veľa osobných aj pracovných úspechov.
Mgr. Magdaléna Bogyová
Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Opustili nás:
Brečová Zara, Sokolníky
Daňo Šimon, Sokolníky
Gombár Alex, Sokolníky
Kováčová Veronika (81), Mechenice
Lisy Igor (46), Mechenice
Lyžičiarová Rozália (83) Sokolníky
Slovák Štefan, (68) Mechenice
Vítame Vás...
2
Oznamy
Oznamy pre daňovníkov
1. Daň z nehnuteľnosti
Správca dane - Obec Podhorany oznamuje
daňovníkom, ktorým nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti (DzN) v roku 2010, že povinnosťou každého daňovníka je tieto zmeny nahlásiť správcovi
dane – Obec Podhorany - do 31. 1. 2011 a podať
nové “Daňové priznanie k DzN”.
Zmeny musia byť zapísané na LV v katastri
nehnutenosti v roku 2010, t.j. do 31. 12. 2010.
Daň z nehnuteľnosti sa vyrubí PV - (platobným
výmerom) a Daň je splatná do 15 dní od doručenia PV daňovníkovi. (pri neskoršom uhradení dane
správca dane vyrubí sankčný úrok)
2. Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov. Daňovník je povinný prihlásiť psa na
Obecnom úrade, vyplniť tlačivo “Priznanie dane za
psa.” Správca dane – Obec Podhorany vyrubí daň
platobným výmerom 1-krát. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia dane (t.j. bez platobného výmeru).
Daň za psa je splatná do 31. 1. 2011 (a každoročne
do 31. 1.)
3. Miestny poplatok za KO a drobné stavebné
odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady platí poplatník, ktorým je:
*FO – fyzická osoba
*PO – právnická osoba
Splatnosť poplatku za KO je do 15 dní od doručenia PV. Ďalšou povinnosťou PO a FO je nahlásiť
zmeny a to: ukončenie podnikania, zmena obchodného mena, zmena vlastníka, zmena bydliska, zmena
sídla spoločnosti, zmena IČO, zmena podnikania…
Pozývame všetky ženy a dievčatá,
ale samozrejme i mužov na
cvičenie Zumba ,
ktoré je momentálne najpopulárnejším fitnes cvičením na svete.
Cvičenie sa bude konať pravidelne každý pondelok so začiatkom o 18:00 h v sále
kultúrneho domu v Podhoranoch, pod vedením cvičiteľky. Vstupné je 1 €.
Čo pre vás pripravujeme
V predveľkončonom období
nám opäť predvedú svoju
zručnosť ľudoví remeselníci.
Ochotnícky divadelný súbor
Hlavina z Radošiny, sa nám
predstaví hrou Stanislava Štepku
– Ako somw vstúpil do seba.
Obec Podhorany a FK
Podhorany vás pozývajú na
tradičnú „Fašiangovú veselicu“, ktorá bude 5. 3. 2011 so
všetkým, čo ku fašiangom patrí.
Presné informácie o pripravovaných akciách budú zverejnené na stránke obce a hlásené v miestnom rozhlase.
Spomíname...
3 Uznesenia obecného zastupiteľstva
Z obecného úradu
Výsledky volieb
Uznesenie č. 7/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 15. 10. 2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. vyhlásenie výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Správu hlavného kontrolóra
2. Školský vzdelávací program
3. Podanie trestného oznámenia
Uznesenie č. 8/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 16. 11. 2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. VZN č. 3/2010 o odpadoch
2. Programový rozpočet obce Podhorany
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Podhorany na rok 2011 pre:
Klub dôchodcov vo výške 830,-€ a pre Futbalový klub Podhorany vo výške 1600,-€.
Uznesenie č. 9/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 17. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu
3. zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. formu hlasovania pri voľbe hlavného kontrolóra
5. hlavného kontrolóra obce Podhorany - Ing. Apolóniu Bedeovú
6. komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení
Ľudovít Belica, Zoltán Fülöp, Miroslav Gajdoš a Anna Grácová
7. delegovanie 2 poslancov do Rady školy pri
ZŠ v Podhoranoch - p. Romana Murana
4
a p. Ľudovíta Belicu
8. rozpočet na roky 2011 – 2013
9. plat starostu obce
10. zmenu termínu splátky dane pre PD Podhorany
Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
zriadenie obecnej rady
zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva a počet získaných hlasov:
Tibor Košťál Ing. . . . . . . . . . . . . . . 318
Róbert Dobiaš . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Roman Muran . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Zoltán Fülöp . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Miroslav Gajdoš . . . . . . . . . . . . . . . 250
František Žebi . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Róbert Belica . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Anna Grácová . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ľudovít Belica . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Kandidáti na starostu obce a
počet získaných hlasov:
Ľudovít Bede . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Jozef Benďák . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Magdaléna Bogyová Mgr. . . . . . . . . . . 378
Podhorany
Spolu
1095
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva a počet získaných hlasov:
Jozef Vaňo . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Vojtech Lyžičiar . . . . . . . . . . . . . . . 105
Zloženie obyvateľstva
Počet obyvateľov
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
Za starostu obce Podhorany bola zvolená
Mgr. Magdaléna Bogyová s počtom hlasov 378.
Počet osôb zapísaných
v zoznamoch voličov . . . . . . . . . . . . . 892
Počet voličov, ktorým
boli vydané obálky . . . . . . . . . . . . . . 552
Počet odovzdaných obálok . . . . . . . . . . . 552
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva . . . . . . . . . .528
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce . . . . . . . . . . . . 532
Muži
243
Mechenice
Ženy
240
Spolu
483
Veková štruktúra obyvateľstva
Prirodzený prírastok – migrácia obyvateľstva
0-6
63
Rok
2007
2008
2009
2010
6 - 15
106
Živonarodení
6
9
10
11
15 - 18
33
Prisťahovaní
14
27
36
20
Sokolníky
Ženy
298
Muži
314
18 - 55
543
Zomrelí
15
13
18
14
55 - 60
84
60 a viac
266
Osťahovaní
12
15
6
18
Celkovo
-7
8
22
-1
Spolu
612
5 Postrehy občanov
Očakávania
Každý nový rok prináša niečo nové. Niekomu
radosti, inému viac starostí. Od tohto slova sa odvodzuje aj starostlivosť o osoby, súkromný, verejný aj
štátny majetok. Od iného slova príslušnosť k rodine,
obci, štátu. Ide len o to, kto sa má starať. Osoby by
sa mali postarať o seba samé, v horšom prípade za
pomoci rodiny, či najhoršom za pomoci obce, či
štátu. Nie vždy sú si osoby za svoje ťažkosti zodpovedné samé. Politické a hospodárske zmeny,
ktoré sa prevalili Európou, globalizačné experimenty a hlavne pre národy nevýhodná privatizácia
národného majetku v krajinách východnej Európy,
priniesli nielen novodobých grófov a kniežatá, ale
aj žobrákov a ľudí bez strechy nad hlavou. Aj naša
spoločnosť je traumatizovaná politickými škandálmi bez zistenia vinníkov, za ktorými však nie je
iba politika, ale hospodárska trestná činnosť. V parlamente lietajú sumy miliónov EUR za kupovanie
hlasov, ktoré sa neskôr odbijú s odôvodnením že išlo
o žart. V niektorých prípadoch aj keď to tak na prvý
pohľad nevyzerá, sa ľudia neriadia zdravým sedliackym rozumom. Ten sedliacky rozum nie je urážkou
sedliactva. Naopak, je uznaním dlhodobých stáročných skúseností a odpozorovaných dejov prírody.
V novodobej histórii akoby niektorí zabudli na to,
že aj v minulosti trvali súdne spory roky a nakoniec
sa skončili iba po smrti jedného z účastníkov.
Dnes, po zániku firiem. Zabúdajú niektorí, že
na každom súdnom spore zarába aj sudca, či advokát. Pre neho je to biznis, ktorý dobre vynáša, ktorý
každá zo strán sporu znáša. Sedliacky rozum káže
nemíňať viac, ako zarobím. Aj nesplácať dlžobu
ďalšou dlžobou. Ľudia si akosi nechcú pripustiť, že
žiť s dobou neznamená kupovať všetko to, čo má
sused. Potom sa ľahko môže stať, že sused býva vo
svojom dome ďalej, ale jeho napodobovateľ už nie.
Dom padol za obeť exekúcii. A hlavne ten sedliacky
rozum káže, že bez roboty ruže nekvitnú. Aj to,
že začatú robotu treba dokončiť v patričnom čase.
6
Akáže by to bola žatva v októbri? Vtedy sa už zberá
úroda v sade a vinohrade. Alebo aj sedliacky rozum
káže, že ak ti preteká strecha, nestačí podložiť vedro,
ale strechu treba opraviť. Ale sú aj takí opravári,
ktorí strechu nepoložia na múry stavby, ale rovno
na strop. Keď takto konajú jednotlivci na svojom, je
to ich škoda. Keď ale takto konajú tí, ktorí sa majú
starať o verejný či štátny majetok, je to na škodu
obyčajne všetkých. Nejeden z tých, ktorí sa mali starať by si zaslúžili na náhrobný kameň taký nápis, aký
si dal vytesať rakúsky cisár. Na náhrobnom kameni
možno čítať: Tu odpočíva Jozef II., ktorý vo všetkom,
čo robil, zlyhal.
Žiaľ, netreba pre spomínané príklady ani
z dediny krok urobiť. Len sa trochu lepšie prizrieť
a sú viditeľné z diaľky. A tým, čo nezbadajú, stačí
sa opýtať tých, ktorí to vidia. Alebo už ani neuvidia,
pretože obec si svoj majetok lacno predala. A ak sa
nepodarí presadiť odklad predaja pôdy na Slovensku
fyzickým osobám zo zahraničia, od mája tohto roka
sa rozbehne vo veľkom výpredaj slovenskej zeme
tým, ktorí na to majú. A možno aj podhoranská,
bývalá obecná pôda bude predaná zahraničnému
kupcovi. Jednotlivci, možno aj tí nezamestnaní, ju
budú predávať s vidinou momentálneho zisku. Štát
bude predávať pôdu z kategórie neznámych vlastníkov. Štát najprv ľuďom pôdu zobral a nevrátil.
A je úplne jedno, aká bola vláda. Či komunistická,
či kapitalistická. Teraz ju chce predávať, lebo vraj
nemá vlastníka. A jej výmera 360 tis. ha na Slovensku je veľkým lákadlom pre politické strany ovládajúce jej predaj. Aj tento výdobytok nám v negociačnom konaní zabezpečil náš hlavný vyjednávač pre
rokovania o vstupe Slovenska do EÚ terajši minister Figel a spolu s ním celá vtedajšia, či aj terajšia
vláda. Len treba veriť, že po tomto termíne nám
nejaký cudzinec nepostaví na príjazdovej ceste do
obce rampu a nebude žiadať mýto. V nejednej obci
na Slovensku sa už nemohli dostať na cintorín, do
obchodu, či na družstevný dvor. Pri nedoriešených
majetkových vlastníckych vzťahoch na Slovensku
podľa dávnejšie praktizovaného uhorského práva
rozdrobovania dedičnej pôdy sa to môže stať.
Stav je taký aj dnes, že na jednom ári pôdy
sú napísaní nezriedka aj traja vlastníci. Ak takúto
pôdu predá jeden z nich, nešťastie je hotové. Pripomínam to iba preto, lebo som počul na nový rok
2011 a nebolo to prvý krát, že bývam v Salakúzoch
a nie v Sokolníkoch. Pritom známy najstarší historický názov obce je Solocus a to z roku 1113. Máme
dôvod na dôstojné oslavy.
Očakával som, že archeologické práce na základoch románskeho kostolíka v k. ú. Sokolníky, či
nález múrov mimo bývalého kostola, budú rozsiahlejšie a určia čas ich vzniku. Akosi nebolo chuti
zo strany archeológov KPÚ Nitra zistiť o týchto
múroch niečo viac. Nie som archeológ, ale ojedinele
použité otesané travertínové kvádre vo všetkých
troch častiach základov spomínaného bývalého kostola, ktoré sa stavali v rozmedzí niekoľkých storočí,
sa javia ako kvádre s rímskou mierou. Možno kedysi
boli položené na spomínanom múre. Z podobných
kvádrov sa stavali rímske stavby. Vraj sa to má
nechať pre budúce generácie. Očakávam, že budúce
generácie nebudú znova klčovať korene stromov
v objekte bývalého kostola a celého cintorína tak,
ako som ich s pomocou hŕstky ľudí musel klčovať ja.
Ba dokonca, či sa objekt NKP nepredá tak, ako sa to
stalo s inou NKP v obci.
Ing. Július Grác
Chodci, dbajte na svoju bezpečnosť!
Asi vetu, ktorú napíšem, sme si osvojovali ešte
v materskej škole, že autá patria na cestu a chodci
na chodníky. Môže to znieť samozrejme, ale po
ceste by sme mali chodiť len v prípade, že nemáme
inú možnosť, teda ak nemáme k dispozícii chodník alebo pás zelene. Nakoľko v našej obci nie sú
vybudované chodníky a ani vymedzené pásy zelene,
chodcov stretávame na vozovke. Najmä v tomto
období je to pre nás vodičov nazávidenia hodná
situácia, nakoľko berieme zodpovednosť nielen za
seba, ale aj za chodcov. A stačilo by len tak málo,
keby boli označení nosením reflexných prvkov
a mali by si v plnej miere uvedomiť, že bez odrazky
na ceste nemajú čo robiť.
Týmito pár riadkami som chcela, aby ste dali do
povedomia svojim deťom, rodičom, starým rodičom
význam používania reflexných prvkov za zníženej
viditeľnosti. Aj keď je chôdza prínosom pre naše
zdravie a životné prostredie a obzvlášť pre starších
ľudí a deti,chodci sú v porovnaní s ostatnými účastníkmi cestnej premávky veľmi zraniteľný v prípade
nehôd. I štatisticky je dokázané, že takmer 20 %
všetkých obetí smrteľných dopravných nehôd sú
chodci.
vodička z obce
7 Február v záhrade
Ovocná záhrada
Vážení spoluobčania a čitatelia Podhoranského
spravodaja, na začiatku roka 2011 Vám všetkým
a Vašim milým rodinkám prajem zdravie, šťastie,
pokoj, lásku a duševnú pohodu v práci na záhrade.
V tomto roku vás chcem oboznámiť so svojimi skúsenosťami v rubrike s názvom „Ovocná záhrada“.
Január v záhrade Ak chceme preštepiť ovocné stromy, musíme
si najneskôr začiatkom januára narezať potrebné
vrúble. Na vrúbľovanie sa používajú silné jednoročné výhonky z dobre rodiacich stromov želanej
odrody. Ako vrúble sú vhodné iba letorasty z južnej
strany stromu. Tieto bývajú zvyčajne dobre vyzreté.
Takzvané „vlky“ sa na vrúbľovanie nehodia. Odrezané vrúble zviažeme a označíme menovkou s názvom o akú odrodu ide. Potom vrúble
založíme do vlhkého piesku a uskladníme v pivnici,
alebo v chladnej miestnosti. Za priaznivého počasia
môžeme už v januári rozhodiť hnojivo pre ovocnú
záhradu. Najlepší je Superfosfát a Síran draselno-horečnatý. Obe hnojivá rozhádžeme v množstve
asi 50 g/m2. Výhodou je, ak je napadnutý sneh. Pri
otepľovaní sa sneh topí a takto sa živiny pôsobením zimných zrážok dostanú až ku
koreňom. Ak nie sú
silné mrazy, je január
a február najvhodnejším obdobím na
zmladzovanie jabloní
a hrušiek. Zmladzovací rez
sa robí, keď sa niekoľko rokov koruny
stromov neprerezávali a priveľmi zhustli.
Odstránime všetky
konáre a výhonky,
ktoré rastú smerom
do vnútra a tie, ktoré
8
sa navzájom križujú. Staré kríky egrešov a ríbezlí
budú dávať pravidelnú úrodu, ak budeme každoročne odstraňovať prestarnuté konáre a nahrádzať
ich mladými. Prestarnuté konáre poznáme podľa
toho, že majú čiernu kôru. Egreše a ríbezle pučia
veľmi skoro, preto musíme presvetľovanie urobiť v
priebehu januára. V januári je vhodný termín na zaobstaranie
kolov na plánovanú výsadbu ovocných stromčekov.
V praxi sa najlepšie osvedčujú agátové. Zo stromov
odstránime všetky listy, ktoré na nich zostali, pretože v nich zvyknú prezimovať rôzny škodcovia ako
kukly mlynárika ovocného, mníšky zlatoritky ako
aj vajíčka vošiek. Ak necháme na stromoch visieť
staré mumifikované plody, podporíme tak výskyt
nebezpečnej momuózy (krúžkovitá hniloba na plodoch). Napáda predovšetkým jadroviny a kôstkoviny.
Napadnuté plody sa časom scvrknú a visia na stromoch aj v zime. Najlepšie je pozbierať ich a spáliť.
V januári kontrolujeme uskladnené ovocie,
nahnité odstránime. Aby nám ovocie vydržalo dlho
svieže, dôležité je vetranie skladových priestorov,
hlavne vtedy, ak teplota v nich je vyššia ako 6° C.
Vo februári sú už uskladnené len neskoré
odrody. V našich podmienkach sa najlepšie darí
odrodám: Angold, Jonagold, Jonagored, Idared,
Golden delícius, Topaz, Fuji (vydrží až do júna!)
Rez ovocných stromkov predpokladá určité znalosti o zákonitostiach rastu. Ak sa konár skloní
do takmer vodorovnej polohy, má to za následok
podporu výhonov na vrchnej strane konára. Týmto
úkonom sa zabrzdí rast a pozitívne sa ovplyvní
tvorba kvetov. Docielime tým, že stromy začnú skôr
rodiť. Stromy, na ktorých sa netvorí dosť mladých
výhonov, alebo sú krátke, zrezávame hlbšie. Hlbší
rez spravidla podnieti mohutnejšiu tvorbu výhonov.
Ako nový tvar sa pri pestovaní ovocných stromov v záhradách čoraz viac presadzuje štíhle vreteno. Má iba strednú os, na ktorej sa nachádzajú
rodiace konáre. Štíhle vreteno vysadené v rade
vytvára peknú stenu. Jeho základom je navrúbľovanie na slabo rastúcej podnoži, ako napríklad M9.
Štíhle vreteno je pomerne valcovitý tvar zakrslého
ovocného stromu. Tieto stromčeky kupujeme v
záhradníckych potrebách, poprípade u pestovateľov, ktorých ponuky bývajú zverejnené v inzertných novinách. Plodiť začínajú v druhom roku
po výsadbe a obrať 4 kg v tom roku býva bežné. V
treťom roku býva úroda v priemere 7 kg na stromček. Výhodou štíhleho vretena je pomerne malý
spon – nezaberie veľa miesta v záhrade.
Marec v záhrade
V marci treba prihnojiť ríbezle a egreše draslíkom
a fosforom. Na tento účel je najlepší Síran draselný.
Ovocné dreviny, ktoré sme v januári prihnojili fosfátovými a draselnými hnojivami, teraz prihnojíme
dusíkom, Liadok amonný, poprípade Močovina
(hnojíme opatrne – pozri návod). Tieto hnojivá
zapracujeme do pôdy na ploche pod korunou
stromu. V polovici marca je čas na prevrúbľovanie
jadrovín s vrúbľami pripravenými v januári. Ak
v tom nemáme potrebnú zručnosť, poradíme sa
radšej so skúseným odborníkom. Pri kúpe stromčeka treba mať na zreteli predovšetkým schopnosť
opeľovania jednotlivých odrôd. Samoopelivé sú
slivky, väčšina višní, marhule a broskyne. Pri nákupe
broskýň by sme mali vedieť, aké máme pôdne
pomery v záhradke (spodná voda...) a podľa toho si
nechať poradiť pri výbere vhodnej odrody. Broskyniam sa dobre darí najmä v teplých, chránených
polohách – najlepšia je južná strana. Zaočkovaný
stromček kúpený v škôlke, prinesie už v treťom roku
po výsadbe úrodu. Pri marhuliach postupujeme
obdobne. Vlašské orechy sú vhodné iba do väčších
záhrad, pretože majú rozložitú a vysokú korunu.
Vinič, ak je to možné, vysádzame na južnú stranu,
aby bol čo najviac vystavený slnečnému žiareniu.
Zimný rez viniča sa musí dokončiť do polovice
marca, pretože neskôr treba rátať s veľkými stratami
miazgy. Pri kúpe sadeníc malín si treba uvedomiť,
že sú také, ktoré rodia raz do roka a také ktoré dajú
úrodu dvakrát do roka. Pred tým, než sa na broskyniach začnú nalievať puky, postriekame ich preventívne proti kučeravosti listov (Silit, Kuprikol,
Champion). Ak to počasie dovolí, koncom marca
môžeme začať s predjarným postrekom (veľmi
dôležitý!) V našich podmienkach je treba striekať ak
sú púčiky v tvare „myšieho uška“ (naružovelé), kvôli
výskytu piliarok. V záhradkárskych predajniach je
veľký výber rôznych prípravkov.
Pavol Kováč (0903 727 559)
9 Za bránami školy
Podhorančekovia
Svätý Mikuláš v našej MŠ
„Od dediny do dediny
chodí starček zasnežený.
A to je ten náš,
milý Mikuláš.
My detičky malé,
tešíme sa stále,
čo prinesie nám
milý Mikuláš.“
Stolnotenisový turnaj
Konečne nastal ten dlho očakávaný deň, keď
medzi deti po roku prichádza svätý Mikuláš. Očká
všetkých detí boli plné očakávania, či aj tento rok
navštívi našu škôlku a prinesie im hračky, ktoré si
želali.
Deti sa na toto stretnutie pripravili. S pani
učiteľkami nacvičili program plný básničiek, pesničiek, hier a vyzdobili si aj vianočný stromček, ktorý
priniesol do triedy čarovnú atmosféru blížiacich sa
Vianoc.
Po netrpezlivom očakávaní sa iskričky v detských očiach zapálili, pretože začuli zvonček a s
ním konečne prichádzali aj Mikuláš s anjelom, ale
aj s čertmi, ktorí priniesli plný kôš darčekov. To bolo
radosti!
Dňa 8. januára 2011 sa uskutočnil prvý ročník
Novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce, ktorého usporiadateľom bola Základná
škola Podhorany v spolupráci s obcou Podhorany.
V štyroch kategóriách sa turnaja zúčastnilo 40 súťažiacich. V súlade s propozíciami turnaja sa súťažilo
systémom každý s každým.
Štartovná listina 1. kategórie (0 – 15 rokov):
1. miesto P. Pánsky, 2. miesto K. Kunová, 3. miesto
J. Kucková
Ďalej sa zúčastnili: M. Cibula, P. Machová, D. Pánsky,
L. Belica, M. Valentínyová, M. Košťál, M. Špernoga,
E. Desat, J. Košťálová, E. Kolárová
Štartovná listina 4. kategórie (51 a viac rokov):
1. Miesto Ľ. Černík, 2. miesto Š. Stanovič, 3. miesto
T. Košťál, 4. miesto J. Košťál, 5. miesto J. Desat
Starostka obce M. Bogyová, ktorá zápolenie
každej kategórie otvárala, odovzdala jej účastníkom trofeje a diplomy. Športovcov i divákov čakalo
okrem potešenia zo sledovania športového diania aj
chutné občerstvenie.
Vďaka patrí okrem usporiadateľov turnaja aj
jeho sponzorom a to: OÚ Podhorany za zakúpenie krásnych trofejí, T. Košťálovi a Z. FÜlÖpovi za
príspevok k občerstveniu, fi. LookUp! a J. Stanovičovi za tlač plagátov, a v neposlednom rade aj
vypomáhajúcim dobrovoľníkom ( J. Mészároš, H.
Mészárošová, G. Pánska, H. Cibulová, M. Belica,
M. Kuna). Vďaka patrí aj všetkým ženám, ktoré sa
nebáli prihlásiť a súťažiť proti mužom, čo turnaju
dodalo osobité čaro. 1. ročník stolnotenisového turnaja môžeme
považovať za skutočne vydarený a dúfame, že ten
nasledujúci dosiahne úroveň rovnakú alebo vyššiu. -db-
Štartovná listina 2. kategórie (16 – 30 rokov):
1. miesto M. Košťalik, 2. miesto Š. Stanovič,
3. miesto J. Benďák
Ďalej sa zúčastnili: P. Gál, K. Bódiová, P. Žebi,
D. Šályová, M. Šály
Štartovná listina 3. kategórie (31 – 50 rokov):
1. miesto M. Ištokovič, 2. miesto M. Buch, 3. miesto
M. Gajdoš
Ďalej sa zúčastnili: J. Špernoga, B. Ivančíková, J.Belicová, Ľ. Černík, M. Kuna, D. Bihány, A. Oravec, P. Gál,
M. Cibula, P. Bogyo, H. Mészárošová, G. Pánska
10
11 Postrehy občanov
Ryby rybky a rybári
V dnešnom unáhlenom svete si mnoho ľudí
hľadá spôsob ako sa vzdialiť od svojich povinností
a uvoľniť sa. Možností je veľa, ale stále viac rastie
záujem o prírodu. V našej obci žije skupina ľudí,
ktorú tiež priťahuje príroda, sú to rybári. Všetci
patria pod SRZ MsO Nitra. Každý kto sa chce stať
členom mestskej organizácie musí vyplniť žiadosť
o prijatie, prejsť výberovým konaním a v závere
zložiť skúšky zo zákona o rybárstve 139/2002 Z.z.
doplneného o vyhlášku 185/2006 Z.z. .
Rybárstvo je hlavne šport, spôsob oddychu
a relaxácie v prírode. Je to spôsob ako sa stretnúť
s priateľmi, porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti
a prežívať krásne zážitky. Bohužial existuje aj skupina „rybárov“ ktorí berú tento nádherný šport ako
spôsob obživy. Nie je umenie rybu uloviť, ale darovať jej život s myšlienkou, že ak ju ulovíme, nabudúce bude väčšia a aj radosť z úlovku tým vzrastie.
Osobne nepoznám rybára, ktorý by nechcel uloviť
veľkú rybu a pochváliť sa kolegom rybárom svojou
fotkou.
Taktiež treba myslieť na to, aby niečo zostalo
v našich vodách aj pre budúce generácie. My rybári
- z našej obce patríme pod obvod č.3. Okrem lovu
sa podieľame na jarných a jesenných brigádach,
ktoré spočívajú v starostlivosti o revíri. Na týchto
brigádach sa čistia brehy od odpadkov, ktoré tam
12
bohužiaľ zanechali nezodpovední rybári, taktiež sa
robí prerezávka vegetácie ktorou zarastajú brehy. V zimnom období je dôležité, aby sa vytvárali
prieduchy v ľade kvôli tvorbe plynov z hnijúceho
lístia na dne. Táto činnosť nevyhovuje najmä korčuliarom, ale miesto prieseku ľadu sa vyberá podľa
hĺbky vody v danom revíre. V tomto chladnom
období nastáva čas sezóny lovu dravcov. Voda
schladla, malé rybky sa stiahli a mnoho rybárov
skúša šťastie s umelými nástrahami uloviť nejakú
šťuku alebo zubáča.
Nastal aj čas jesenného výlovu ktorý sa uskutočnil 16. 10. 2010 na VN Cabaj. Tento deň sa
považuje za akési rybárske dožinky. Ryby, konkrétne kapre, boli rozdelené do našich revírov
spolu s kaprami z Maďarska. Po nasadení rýb
trvalo 14 dní druhové hájenie, čo znamená že
lov kapra bol zakázaný a porušenie prísne trestá
odňatím povolenia na lov a finančnou pokutou. Po
skončení doby hájenia si mohol každý člen SRZ
MsO uloviť svojho vianočného kapríka a potešiť
s ním svoju rodinu.
Veľa krásnych zážitkov pri vode a Petrov zdar
praje Ján Uhrin.
Šport v obci
Vážení športoví priatelia, nový výbor FK Podhorany je presvedčený, že futbal v Podhoranoch aj
s tými istými hráčmi sa dá hrať lepšie. No najskôr
Vás chceme vážení spoluobčania a športoví priatelia aspoň stručne oboznámiť o futbalovom dianí
v našej obci.
Skôr, ako sa uskutočnila riadna schôdza FK,
došlo k dvom stretnutiam zástupcov obce a zástupcov futbalu. Práve tieto stretnutia napomohli k tomu,
že sa zabránilo rozpadu futbalu v Podhoranoch.
Z toho dôvodu sa uskutočnila členská schôdza po
štyroch rokoch dňa 10. 9. 2010 za účasti 48 občanov. Samotná schôdza potvrdila očakávanie, že naši
spoluobčania prejavujú veľký záujem o futbal a nie
je im ľahostajná momentálna situácia. Túto skutočnosť si uvedomujú aj novozvolení členovia a týka
sa to i samotných hráčov. Do Výkonného výboru
FK Podhorany boli zvolení: Roman Počarovský, Ján
Antalík, Ing. Štefan Kňaško, Ľudovít Bede, Ľudovít Belica, Boris Ťažár a Viliam Špirk. Členovia
Výkonného výboru si zvolili za predsedu Ľudovíta
Bedeho. Do revíznej komisie boli zvolení: Ladislav
Košťál – predseda, Vladimír Blaho, Branislav Košťálik. Novozvolený výbor si ako prioritu v prvom
rade určil dať do poriadku ihrisko včetne kanali-
zácie, opravu ohrady a WC. Tu budeme očakávať
pomoc z obecného úradu, hlavne vo financiách, ale
aj pomoc sponzorov z našej obce. Už teraz vieme, že
oprava hracej plochy bude vyžadovať určitý čas. Z
tohto dôvodu bude potrebné pre jarnú časť súťaže
2010/2011 pripraviť hraciu plochu v Mecheniciach.
Iné riešenie nevidíme. V opačnom prípade by sa
museli hrať zápasy vo vedľajších obciach. Chceme
urobiť všetko pre to, aby naši futbalisti mohli hrať
doma, pred vlastným obecenstvom. Ďalšou úlohou
nového Výkonného výboru je nezabúdať na našu
mládež. Z uvedeného dôvodu došlo k stretnutiu
zástupcov Výkonného výboru a riaditeľa školy. Teší
nás, že u vedenia školy sme našli veľké pochopenie
k dobrej spolupráci. Prihlásilo sa nám 24 mladých
chlapcov a v tomto čase sa pre nich vybavujú registračné preukazy. Pravda tu nám v nemalej miere
pomáha tréner, ktorý trénuje aj dospelých - pán
Miroslav Ištokovič z Nitry. V priebehu mesiacov
január, február pripravíme členskú schôdzu, na ktorej by sme chceli podrobnejšie informovať o našom
futbale, o nábore členov do FK a o celkovej finančnej situácii, ktorá vďaka dlhu, ktorý sme ako nový
výbor prevzali nie je radostná.
Výkonný výbor FK
13 Zo života v ZO JDS v Podhoranoch
Na jeseň v októbri, ako každý rok i teraz sme
mali posedenie k Mesiacu úcty k starším. Tento raz
netradične vo štvrtok 21. 10. 2010 a tiež s netradičným začiatkom. Najskôr sme sa zišli vo farskom
kostole, kde bola o 16 hodine odslúžená svätá omša
za všetkých dôchodcov Podhorian. Po skončení, tu
Podhoranka vystúpila s hudobno-slovným pásmom
k úcte Panny Márie. Potom sme všetci prešli do
kultúrneho domu, kde nás už čakali krásne prestreté stoly a vyzdobená celá sála. Na toto posedenie si zvykneme pozvať aj hostí a tento raz to bol
súbor Ivančanka z Ivánky pri Nitre. Predstavili sa
nám výberom piesní zo svojho repertoáru. Potom
vystúpila so svojim programom aj Podhoranka. Po
spevoch sme si pochutili na dobrom občerstvení,
ktoré nám tentokrát pripravili pracovníčky OÚ. Pre
každého dôchodcu obce nad 65 rokov tam bol pripravený aj malý darček, ktorý venoval obecný úrad. Hneď v nedeľu 24. 10. 2010
poriadala ZO JDS vo Vekom
Lapáši z príležitosti Mesiaca
úcty k starším prehliadku
súborov. So svojimi hodnotnými programami sa tam
predstavili súbory: Rišňovanka zň Rišňoviec, Briezka
z Vrábel, Senior z Lapáša
a Podhoranka. V stredu
27. 10. 2010 sme už cestovali,
teraz to bol zájazd do Poľska
14
do Jablonky. Dopoludnia sme si trochu nakúpili
čo-to, do domácností a v odpoludňajších hodinách
sme sa cestou späť zastavili v Oravskom Podzámku,
kde sme si prezreli Oravský hrad. Združenie rodičov a Rada školy pri MŠ poriadli 21. 11. 2010
Katarínsku tancovačku. Pozvaná bola aj Podhoranka. Keďže sa zameriavame hlavne na udržiavanie
zvykov a tradícií, ukázali sme mladým, ako to bolo,
keď neboli automatické prakčy, teda „Ako sa pralo
na potoku“. V nedeľu 28. 11. 2010 bolo 12 našich
členov v DAB v Nitre na operete Grófka Marica
v podaní Košického divadla Thália. Predstavenie sa
všetkým veľmi páčilo. Hneď v pondelok 29. 11. sme
sa stretli v malej spoločenskej, aby nás pani ÖrdÖgová zasvätila do tajov pečenia a zdobenia perníkov,
v čom je ona ozajstnou majsterkou. Perníky sa vydarili a zdobili stromček a stoly na našom vianočnom
posedení. Rok sme ukončili vianočným posedením,
ktoré sme mali 12. 12. 2010 o 15,oo hod v KD. Aj
toto posedenie bolo iné, nebol zvláštny program ale
všetci, ktorí sme tam boli sme boli jeho súčasťou.
Spolu sme si pripomenuli zvyky, ako sa to kedysi
na Vianoce robilo a u niektorých ešte hádam aj robí.
Pre všetkých bola pripravená tradičná „štedrá večera“
so všetkým čo k nej patrí a samozrejme aj s peknými koledami. Do nového roka si zaželajme – Boží
pokoj, láska a požehnanie nech nás všetkých sprevádza po celý rok 2011.
-ag-
Receptár
Výborné pagáče z cukrovej repy
Potrebujeme:
Postup:
1 kg polohrubej múky
1 lyžička soli
1/2 prášku do pečiva
3 lyžice celého maku (môže byť aj viac)
3 dcl oleja
2 žĺtky + 1 celé vajce
3 dcl mlieka
10 dkg kvasníc alebo 1 kocka
50 dkg na jemno nastrúhanej uvarenej cukrovej repy
Cukrovú repu dobre umyjeme a uvaríme do mäkka. Vychladnutú ošúpeme a nastrúhame na jemnom
struháku. Do preosiatej múky pridáme všetky sypké prísady. Do šálky dáme kvasnice s trochou cukru a prilejeme trošku teplého mlieka, v ostatnom mlieku rozhabarkujeme žĺtky a jedno celé vajce. Kvások vylejeme
do múky, pridáme mlieko s vajíčkami, olej a nastrúhanú repu. Vypracujeme vláčne cesto. Po vykysnutí, na
doske vyvalkáme asi na 2 cm a pohárom vykrajujeme pagáče. Na plechu potrieme rozšľahanými bielkami.
Necháme trochu podkysnúť a pečieme do ružova pri tepote 220°C. Upečené, ešte horúce zľahka pomastíme
rozpustenou masťou alebo olejom. Dobrú chuť!
Medovníky od pani ÖrdÖgovej
Potrebujeme:
56 dkg obyčajnej hladkej múky (zelená)
30 dkg práškového cukru
1 lyžika sódy bikarbóny
1 lyžica škorice
1 lyžica mletého feniklu
trošku anízu
4 vajcia
4 lyžice rozpusteného medu
Postup:
Z uvedených surovín vypracujeme cesto, ktoré necháme prikryté utierkou odpočívať 6 - 7 hodín (alebo
do budúceho dňa). Potom vyvalkáme na hrúbku 4 - 5 mm a vykrajujeme medovníky. Preložíme na vymastený plech, potrieme vajíčkom a pečieme.
15 ENVI- GEOS Nitra
Komplexné nakladanie s odpadmi
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2011
Obec Podhorany
január
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
február
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
24 31
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
máj
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
14
15
16
17
18
19
20
21 28 Po
22
Ut
23
St
24
Št
25
Pi
26
So
27
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
jún
16
17
18
19
20
21
22
23 30 Po
24 31 Ut
25
St
26
Št
27
Pi
28
So
29
Ne
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
október
26
27
28
29
30
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
apríl
28
29
30
31
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
júl
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
september
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
7
8
9
10
11
12
13
marec
17
18
19
20
21
22
23
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
august
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
november
24 31 Po
25
Ut
26
St
27
Št
28
Pi
29
So
30
Ne
11
12
13
14
15
16
17
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
december
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
pristavenie kontajnera (30m³) vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnera v pondelok )
PAPIER, SKLO
papier - sem patria noviny, časopisy, kartóny, kancelársky a iný papier, nepatrí sem mastný papier
PET fľaše
patrí do smetných vriec: čisté PET fľaše, minimalizujte obsah stlačením, ušetríme všetci!
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad
biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!
To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci.
V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.
Spravodaj
E.č.: EV 2911/09 • Vydáva obec Podhorany, 951 46, Mechenice 51, Tel.: 037/77
85 096, E-mail: [email protected] • Zodpovedný redaktor a grafický
dizajn Juraj Stanovič • Redakčná rada: Anna Grácová, Ing. Tibor Košťál, Magda
Kucková • Tlač: PRIMA PRINT a.s.,Tovarníky • Redakcia si vyhradzuje
právo na krátenie a úpravu príspevkov. Neuverejnené a nevyžiadané príspevky nevraciame. Neprešlo jazykovou
úpravou • Kontaktný e-mail: [email protected]
Podhoranský
Download

05 / 2010 - Podhoranský spravodaj