Roèník XII
Èíslo 1
V
December 2012
BOŽIE ECHO...
ážení občania,
blíži sa čarovný čas Vianoc, kedy si ľudia prejavujú vzájomnú úctu a lásku. Viannoce
oce sú ako krásny sen, ktorý nás napĺňa radosťou. Preto si tento sen vychutnajme plnými
dúškami a pokúsme sa ho uchovať v našich srdciach. Vianočné sviatky sú predovšetkým
príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa navzájom potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. Vianoce sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti.
Dovoľte mi preto, aby som v mene svojom i v mene obecného zastupiteľstva zaželal Vám
všetkým, vážení spoluobčania, krásne prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, pokoj
v duši, veľa lásky, Božieho požehnania a úspešný vstup do Nového roku.
starosta a obecné zastupiteľstvo
BLAHOŽELANIE NAŠEJ DANKE
Danka so svojim trénerom Ing. Jurajom Sedlákom
Na XXX. Olympijských hrách –Londýn
2012 získala v skeete naša Danka Barteková
historický úspech Slovenského streleckého
športu, bronzovú medailu.
Jej medaila má pre nás cenu zlata, sme na
našu Danku všetci veľmi hrdí. Naše srdcia si
nezískala iba týmto športovým výkonom, ale
aj svojou povahou. Jej prirodzenosť, úprimnosť a pekný vzťah ku všetkým Malženičanom
spôsobil, že v deň jej športového zápasu na OH
s ňou „bojovali“ všetci Malženičania.
Danka, srdečne Ti blahoželáme, máme z Teba veľkú radosť, si vzorom pre našich mladých
ľudí.
Vianočný čas je krásny – nielen
preto, že nás obklopuje krásna, zasnežená krajina a vôkol nás znejú
koledy, ale pre celú tú atmosféru,
ktorú Vianoce okolo nás vytvárajú.
Sme citliví a vnímaví pre radosť
druhých. Na Štedrý večer prežívame radosť pri rozbaľovaní darčekov.
Niektorí urobili radosť mne a inými
darčekmi som urobil radosť ja, druhým. Aj pohľadnice, listy s prianím
krásnych Vianoc s uistením, že vieme o sebe, nás napĺňajú radosťou. Je
to krásne, je to dobré. A to je správne, že sme oslovení a nechávame sa
osloviť. Sám Boh sa k nám prihovára a to svojim Slovom, ktoré sa stalo
človekom a prebýva medzi nami.
Bolo by vhodné a milé si cez Vianoce uvedomiť, že okrem ľudí, ktorí
nám prejavili lásku darčekom alebo
vianočným pozdravom, je tu ešte
niekto, koho láska je nekonečná
a zjavuje sa nám úžasným spôsobom
– v dieťati malého Ježiška, ktorý nás
k sebe volá. My vieme a dobre to
poznáme, že nie je slovo ako slovo.
Sú slová, ktoré nás potešia, sú slová
vtipné, radostné, urážajúce, plné bolesti a tvrdé. Ale slovo, ktoré sa nás
dnes dotýka, je Slovo večné, Slovo
plné lásky a dobroty. Týmto Slovom
prišiel sám Boh premeniť a uzdraviť
tento chorý svet. Záleží naozaj len na
nás, či mu otvoríme svoje srdce a či
Jeho Slovo príjmeme.
Prejavom tohto úprimného prijatia Spasiteľa bude aj to, že budeme
tú nádhernú atmosféru Vianoc prežívať aj vo všedných dňoch.
Budem prijímať, aby som dával,
budem dávať, aby som dokázal, že
šťastie nespočíva v mešci, ale v srdci. Budem sa učiť milovať a počúvať.
Budem sa učiť očakávať a premýšľať.
Budem sa učiť dôverovať Bohu.
Srdce ľudské neprahne po pominuteľnom dare, po falošnom uspokojení, ale po večnom šťastí v Bohu, ku
ktorému sme oslovení a pozvaní.
Milostiplné Vianoce a v Novom
roku 2013 dobré zdravie a stálu milosť v duši Vám praje
duchovný otec Jozef
2
MALŽENIČAN
KRONIKA OBCE
Narodili sa:
Beáta Šalingová
Michaela Šalingová
Tamara Fodorová
Marcel Vlk
Matej Böhman
Ria Rybnikárová
Emma Stanovič
Natália Trnková
Bianka Hechtová
Marek Böhman
Tamara Jankechová
David Fraňo
Dominik Baksay
Kristína Prielomková
Lívia Pastoreková
Zosobášili sa
Alexandra Poláková a Peter Stanovič
Barbora Bilková a Martin Rusnák
Monika Baranová a Marek Böhman
Janka Krutá a Martin Nádaský
Anna Záhradníková a Marcel Macko
Viera Kollárová a Martin Trnka
Zuzana Masnicová a Róbert Klanica
Alexandra Sikorská a Tomáš Bubán
Silvia Sedláková a Christoph Hesse
Stanislava Hrušovská a Marek Kubovič
Martina Stúpalová a Marek Chudý
Zomreli
Anna Lojdová
Izidor Herceg
Monika Hýbelová
Michal Bego
Stanislav Ecker
Martin Jankech
Peter Skokan
Oslávili
– december 2011 – december 2012
50. rokov
Eleonóra Benianová
Renáta Böhmanová
Rudolf Brisuda
Mária Bučková
Miroslav Cuper
Martin Danihel
Danka Florkovičová
Štefan Hlavatý
Juraj Hucko
Anna Chudá
Dušan Chudý
Katarína Jančovičová
Pavol Klapica
Stretnutie s oslávencami
V roku 2012 sme v našej obci oslávili aj dve veľké výročia a to 50. výročie sobáša manželov Karola a Terézie Florkovičových ako i Františka a Gabriely Nešťákových . Starosta
spolu s poslankyňou Mgr. Annou Chudou oslávencov navštívili, zablahoželali k významnému životnému jubileu a zaželali veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v ďalších spoločných
rokoch.
Dane a poplatky na rok 2013
Začiatok roka – obdobie od 1.1.2013
– 31.01.2013 - je obdobím, kedy je daňovník
povinný podať správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. V roku 2013 sa
to týka všetkých daňovníkov, ktorí vlastnia
v našej obci nehnuteľnosť, z toho dôvodu, že
k 01.12.2012 bola zmena zákona č. 583/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov. Na
vyrúbenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Zmena zákona spočíva aj v tom, že všetky
dane aj poplatky ( daň z nehnuteľnosti, daň
za psa, poplatok za komunálny odpad ) budú
vyrubené jedným rozhodnutím.
Daň za psa sa už nebude platiť do konca januára, ale spolu s daňami a ostatnými
poplatkami. Daň za psa, daň z nehnuteľnosti
a poplatok za vývoz komunálneho odpadu
vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím a doručí ho každému daňovníkovi. Daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Hodnoty a sadzby daní zostávajú na úrovni roku 2012, poplatok za komunálny odpad
sa od 1.1.2013 zvyšuje o 1,-- € na osobu.
Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad budete môcť platiť poštovou
poukážkou priloženou k rozhodnutiu, na účet
správcu dane č.6322083002/5600 vedený
v pobočke PRIMA banky Slovensko Trnava
poprípade v hotovosti do pokladne OcÚ.
V súčasnosti obecný úrad eviduje i daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani
z nehnuteľnosti a poplatku za vývoz komunálneho odpadu za rok 2012 aj z minulých
rokov. Týchto upozorňujeme a vyzývame,
aby si uvedené nedoplatky zaplatili, inak
pristúpime k exekučnému konaniu v súlade
so zákonom č.563/2009 Z.z. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Dúfame, že v roku 2013 nebudeme mať
žiadnych dlžníkov a tak predídeme nepríjemnostiam spojených s exekučným konaním , preto Vás dôrazne upozorňujeme, aby
ste si svoju daňovú povinnosť splnili v termíne splatnosti.
(správca dane)
Informácie o činnosti SaB –
Sociálnej a bytovej komisie pri OCÚ Malženice:
– V mesiaci január 2012 sme podporili
zbierku v obci pre 4 siroty po zosnulom Pavlovi Kubičkovi. Finančný obnos zo zbierky
sme spolu so starostom obce osobne odovzdali pani Kubičkovej, ktorá nám vyjadrila
nesmiernu vďaku za podporu a úctu.
– Začiatkom roka sme vykonali návštevu
u pani Aleny Prielomkovej a prispeli sme pre
deti nákupom drogérie a potravín v hodnote
10€, ako aj balíkom staršieho ošatenia pre
deti.
– SaB komisia zasadala počas roka viackrát pri príležitosti uvoľnenia bytov a ich znovu pridelenie novým nájomníkom.
– V mesiaci apríl 2012 sme uvítali do ži-
vota 18 detí – malých občiankov našej obce,
ktorým sme prispeli do života sumou 50€.
– 27.10.2012 sa v KD Malženice konalo posedenie pre dôchodcov pri príležitosti
mesiaca október – „Mesiac úcty k starším“.
K dobrej nálade nám hrala a spievala dychová
hudba z Veľkých Kostolian.
– K Vianociam sme symbolicky prispeli
sumou 500€ sirote a dieťaťu v očakávaní po
zosnulom p. Skokanovi.
Do nového roka 2013 praje SaB komisia
pri OcÚ Malženice našim občanom pevné
zdravie, šťastie a spokojnosť do ďalších dní
nášho „všedného“ života.
SaB komisia pri OcÚ Malženice / IM.
3
MALŽENIČAN
INFORMÁCIE O OBECNEJ KNIŽNICI
Knižnica obce Malženice je umiestnená
v nových priestoroch na poschodí kultúrneho
domu.
Počet registrovaných čitateľov v roku 2011
bol 124, v tomto roku máme zatiaľ 120 čitateľov.
Knižničný fond má 6 276 kníh, je to literatúra pre deti a mládež, beletria, náučná literatúra pre deti i dospelých.
Knižnicu pravidelne navštevujú s pani učiteľkami žiaci ZŠ a MŠ, deti ŠKD.
Vedúca obecnej knižnice pravidelne vystavuje knižné novinky, v spolupráci s JDS
uskutočnila besedu o knihe E. Ďurišovej„
Osteoporóza – tichý zlodej kostí“ spojenú
s propagačnou výstavkou kníh zameraných
na zdravý životný štýl.
V minulom roku v rámci oživenia činnosti vedúca
knižnice vypracovala a realizovala projekt pod
názvom „Otec, mama, poďte so mnou do knižnice“. Cieľom projektu bolo získanie finančných
prostriedkov od E-on-u Malženice na nákup nových kníh najmä pre deti a propagácia knižnice.
Projekt sme úspešne realizovali. Výstupom tohto
projektu bola i súťaž o Čitateľského kráľa. Tento
titul získala Gabriela Chutňáková , ktorá mala
v roku 2011 najviac výpožičiek – 72.
Mgr. Margita Machová, knihovníčka
PROSBA
Obecný úrad Malženice prosí občanov o zapožičanie starých fotografií, ktoré potrebujeme z dôvodu písania publikácie o Malženiciach.
Týmto by sme zároveň chceli poďakovať tým občanom, ktorí nám už fotografie
poskytli. Ich zostrih ste si mohli pozrieť na káblovej televízii. Určite všetkých potešilo
zaspomínať si na staré časy.
Uvítali sme našich najmenších
Tradíciou v našej obci je slávnostné uvítanie detí do života. Preto sme túto tradíciu neporušili ani tento rok a 30.5.2012 starosta obce Miroslav Macko spolu s poslankyňami Mgr.
Martinou Tomašovičovou a Ivanou Martinkovičovou uvítali 16 detí narodených v roku
2011. Atmosféru spríjemnili aj deti našej základnej školy, ktoré pod vedením Mgr. Moldovej pripravili krásny program.
Vítame našich najmenších malženičanov a do ďalšieho života želáme im a ich rodičom
veľa šťastia, zdravia, lásky, domácej pohody a veľa krásnych spoločných dní, na ktoré budete s úsmevom na perách vždy radi spomínať.
KRONIKA OBCE
Viera Kopecká
Anna Kráľovičová
Ľubica Kršková
Ivan Lietavec
Rudolf Malovec
Zdenka Nemcová
Daniela Opetová
Zdenka Prielomková
Alžbeta Valentová
Ivan Varečka
Ľubomír Zemko
60. rokov
Pavel Boleček
Zuzana Bunčeková
Ľubomír Čeliga
Anna Duchoňová
Ján Florkovič
Mária Hrebíčková
Marián Jakabovič
Irena Kadlčeková
Jozef Kadlec
Eleonóra Lenghardtová
Terézia Madunická
Dáša Magulová
Jozef Paulík
Veronika Sedláková
Milan Sersen
Antónia Tomanová
Eva Vrbovská
Jozef Zachar
Emil Zubčák
70. rokov
Mária Baďuríková
Anna Bežuchová
Anna Danišová
Štefan Krátky
Jozef Križan
Jozef Rybár
Eva Vajčiová
80. rokov
Milan Galbička
Hermína Hrušková
Agnesa Martinkovičová
90. rokov
Mária Bunčeková
91. rokov
Karol Šulan
92. rokov
Bohumil Filo
4
MALŽENIČAN
Okienko starostu a obecného zastupiteľstva ...
Čo sme urobili a čo sme zostali dlžný urobiť......
Rok 2012 bol zatiaľ najplodnejším rokom
volebného obdobia 2011 – 2014. Ako prvé
uvedieme uspokojenie mladých rodín tým, že
sa nám podarilo otvoriť pristavenú časť materskej škôlky.
Keďže bager sme mali v obci k dispozícií,
obec sa rozhodla aj s revitalizáciou strednej
časti cintorína. Ďalej sa obec rozhodla dokončiť aj odvedenie balastných vôd na Trakovickej ceste.
Vyriešili sme niekoľko rokov trvajúce sťažnosti na popadané kanály na Juhásni.
Postavilo sa oplotenie medzi Závodnými
a kultúrnym domom.
Na Starom MNV sa vytvorili azylové
priestory na bývanie, prerobila sa tam kanalizácia, voda, plyn a elektroinštalácia.
Snažíme sa o dovybavenie kuchyne v kultúrnom dome nákupom nárezového stroja,
shaffingamy – podhrievacimí misami, elektrickým mlynčekom na mäso a pod.
Obec zneškodnila 5 m jamy, v katastri obce, ktoré ohrozovali životy občanov
a zvierat.
Ďalej sa obec podieľala i na výmene striedačiek na futbalovom štadióne.
Zlikvidovalo sa 2/3 stavebnej sute za rodinným domom Jána Mišoviča a všetka stavebná sut z dvora OcÚ. Pripravili sa projekty
na odvedenie zrážkových a povrchových vôd
v obci Malženice a projekty Revitalizácie námestia a širšiho centra obce.
Stabilizovala sa káblová televízia, kde
firma Stelar Čachtice prevzala všetky práva
a povinnosti voči odberateľom, Je cítiť mierny nárast prihlasovania sa na káblovú televíziu.
Webová stránka obce vďaka Ing. Róbertovi Mackovi a Ing. Jánovi Lietavcovi dosiahla
slušnú úroveň, je sústavne aktualizovaná, aby
občan získal poznatky práce obce i obecného
úradu.
Obec zakúpila nové čerpadlo na veľkú prečerpačku a nový kopírovací stroj do kancelárie OcÚ.
Namontovali sme dlho žiadaný retardér na
Svätojánsku ulicu a pripravujeme inžiniersku
činnosť pre vytvorenie nových stavebných
pozemkov.
Čo sme dĺžní ...
Najväčší problém obce je zanesenie koryta Blavy a po ňom odvodnenie Svätojánskej
ulice. Prebehlo niekoľko rokovaní na úrovni
Štátnej vodnej správy, Povodia Váhu a Obce
Malženice. Výsledok je zatiaľ neistý. Obec
v budúcnosti pravdepodobne vyčlení časť financií z rozpočtu a každý rok nejakú časť zrevitalizuje. Najhoršie je to na konci ulice, pri
p. Brisudovi, voda zo striech z oboch strán
cesty stečie k jeho domu a pomaly vteká do
obecnej kanalizácie. Obec sa usiluje dostať
prostriedky od štátu, je to v štádiu riešenia.
Ďalším kameňom úrazu je voda na dolnej
terase Juhásne a v strede obce.
Tých, ktorí využívajú Fittnes apelujú na obec
k vôli oprave strechy. Obec vyčlenila finančné
prostriedky na nákup strešnej krytiny a latovanie. Práce sa budú realizovať v roku 2013.
Tiež svoje pýta aj asanácia sakrálnych
pamiatok v obci, veľkou výzvou pre obec je
príprava osláv 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Malga, Maniga, Malženice,
ktorej súčasťou je i vydanie knihy.
Obec sa bude snažiť vybudovať i tréningové ihrisko pri futbalovom štadióne.
Nové ustupuje starému!
Všetci sme chodili okolo, stará schátraná budova v strede obce – pokiaľ žil jeden
z posledných majiteľov, Jozef Bohunický
ešte sčasti plnila svoj účel. Pri zmene majiteľov však budova chátrala a brala si svoju
daň, ktorá spočívala v neestetickej stránke
v strede obce a hromadeniu odpadkov v jej
okolí. Ku koncu minulého roku nehnuteľnosť
znovu zmenila majiteľa a začalo svitať na
lepšie časy. Nový investor sa rozhodol nie
pre rekonštrukciu, ale pre likvidáciu budovy
a následne postaviť peknú novú prevádzku
obchodu, pizzerie a dvoch bytov.
V obci teda vyrástol pekný, nový objekt,
ktorý dodal Malženiciam punc. Je chválihodné, že i v dobe recesie sa našiel človek,
čo verí v Malženice a nebál sa investovať.
Po rozhovore s majiteľom Petrom Machom
svitá na lepšie časy i pri iných investičných
zámeroch.
Záverom mi zostáva poďakovať a veriť, že
nová polyfunkčná stavba prinesie úžitok nielen investorovi, ale i všetkým občanom našej
obce.
(starosta)
POĎAKOVANIE
Prichádza čas Vianoc – čas radostí, ale
aj rozlúčka so starým rokom a vstup do
nového roka 2013 s nádejou, že to bude
snáď lepší, šťastnejší alebo aspoň pokojnejší rok pre nás, pre všetkých.
Pre mňa to bude pokojnejší rok, pretože
po troch rokoch som konečne mohla odísť
z drahého podnájmu v Hlohovci, v ktorom som sa ocitla aj s mojím najmladším
synom, nie vlastnou vinou a práve preto
píšem tieto riadky.
Chcem sa poďakovať pánu starostovi Miroslavovi Mackovi za to, že sa rozhodol
zmeniť nevyužité priestory bývalej budovy MNV na byty. V jednom z týchto
bytov už bývam
a napriek tomu, že nás čakajú ešte úpravy, som šťastná, že nemusím dochádzať
z Hlohovca za mojou malou vnučkou a
na skúšky so svojimi malými aj dospelými spevákmi.
Moja vďaka patrí aj poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorí dobrý návrh pána
starostu prijali a odsúhlasili.
Pánu starostovi, poslancom aj všetkým
pracovníkom Obecného úradu želám požehnané, radostné vianočné sviatky a do
Nového roka 2013 hlavne veľa zdravia,
Božieho požehnania a pokoja vo svojich
rodinách a v práci.
(Mgr. Elena Volfová)
5
MALŽENIČAN
Gulášová pohoda
Druhý ročník „ Gulášovej pohody „ ktorej organizátorom je obec Jaslovské Bohunice sa
niesol v duchu zdravej rivality súťažiacich a starostov zúčastnených obcí. „Gulášmajstri“ vyzbrojení vedomosťami starých materí a tí sofistikovanejší našprtaní receptami z internetu. Starostka obce J. Bohunice odštartovala súperenie družstiev. Kto nevidel- neuverí, veru mnohé
manželky by žasli čo majú doma. Určite by mnohé ráno nevstávali na prvú omšu aby stihli
navariť nedeľný obed a zverili by ho svojim mužským polovičkám bez obáv z otravy alebo
mizérie.
Družstvo z Malženíc, tradične v zložení : Janka Lietavcová, Jozef Nádaský a Miro Macko
vytiahli do boja s novou taktikou. Jozef s Jankou v najväčšom utajení kúzlili nad gulášom
a starosta takticky narúšal mužstvá súperov. Taktika spočívala v hojnom nalievaní „ ohnivej
vody“ tzv. koštérom / ochutnávačom/ konkurenčných tímov. Tým, ktorým sa už plietol jazyk
a chuťové poháriky boli otupené do tej miery, že už nerozoznali repák od marhuľovice , bolo
už škoda nalievať a tak sa pokračovalo v záškodnej činnosti v ďalšom tíme. Najviac zdatní
súperi boli v mužstve Radošoviec, ale aj Žlkoviec, no taktika nakoniec zvíťazila a vyfaulovali
sme aj ich. Bohunická starostka niečo tušila, aj niečo zbadala a skoro nás aj diskvalifikovala.
Taktickým manévrom cez jej manžela sme odpútali jej jastrabí dohľad a v kľude sme sa mohli
venovať dovareniu víťazného guláša.
Pri udeľovaní cien Malženice právom vystúpili na stupeň víťazov a prevzali prvú cenu. Je
pravda, že niekoľko starostov vznieslo protest proti nekalým súťažným praktikám, ale to na
veci nič nemenilo. Víťazmi boli „Malženičania“.
(Miroslav Macko, starosta)
Zberný dvor- smeti – stočné - nezodpovední jednotlivci
Obec spolu s obecným zastupiteľstvom
vyššie uvedeným uznesením pružne reagovala na daný stav. Keďže v obci i v okolí narastá
počet neriadených skládok, obec sprístupnila
riadený zber kompostovateľných a drviteľných drevených odpadov i mimo určených
hodín - viď. Uznesenie č. 31/2012 (web stránka obce)
Vytváranie skládok vždy začína iba jedným fúrikom trávy, ďalej nasleduje plastový nevysypaný mech s trávou, potom obaly
z plastových fliaš, sem tam nejaký kočík
alebo televízor a skládka rastie a rastie. Zo
zákona za všetky neriadené skládky v katastri obce zodpovedá obec, poprípade vlastník
pozemku. Krajský úrad životného prostredia
vyvíja tlak na obce na vytvorenie samosprávy
na likvidáciu skládok, čo stojí nemalé finančné prostriedky. Peniaze nás stoja i sankcie vo
forme pokút, ktoré úrad vyrúbi. Snahou obce
je dostať všetko na zberný dvor a odtiaľ riadeným procesom odpad likvidovať.
Preto žiadam i prosím občanov o disciplínu pri tvorbe a separovaní, ale aj likvidácii
odpadov. Odpady na zbernom dvore nie
sú spoplatnené, pokiaľ sa nejedná o veľké
množstvo odpadu. Viď VZN o odpadoch.
Ďalší problém je sprostredkovanie likvidácie
odpadu. Občania, ktorí využívajú likvidáciu
odpadu sprostredkovane si ani neuvedomia,
že často tzv. pomocník pri likvidácii odpadu
je mnohokrát osoba s mentálnym postihnutím alebo jednoducho nezodpovedný človek.
Stalo sa v minulosti, že veľmi vážený človek
bol identifikovaný ako zdroj odpadu, nakoľko jeho písomnosti sa nachádzali na divej
skládke. Vysvitlo, že poveril likvidáciou od-
padu „dobrú dušu“ a ten vysypal plnú vlečku
za dedinou. Rovnaká situácia sa stala v tomto
roku. Zistený pôvodca odpadu označil vinníka a ten bol podľa § 72 písm. a Zákona 223
/2001 Zb o odpadoch a použitím § 46 a §
47 Zákona 71/1967 Zb o správnom konaní
, sankcionovaný pokutou vo výške 130 eur.
Pri ďalších deliktoch sa musela nakladať späť
celá traktorová vlečka odpadu alebo v inom
prípade bolo pohrozené jurisdikciou Slovenskej republiky.
Obec začína tento záporný jav kontrolovať, či už pochôdzkami poslancov, ľudí, ktorí
sa neboja označiť problém i občanov, ktorí
ho spôsobujú. Na najexponovanejšie miesta
budú nainštalované kamery, poprípade fotopasce. Budeme pokračovať i v udeľovaní
sankcií. Nie je predsa možné, že jedni sa snažia o krajšie okolie a druhí ich úsilie maria.
Veľmi nepopulárny krok je navýšenie
cien za domový odpad. Obec je v tejto situácii sprostredkovateľ, ktorý musí kopírovať
zmluvy a faktúry, ktoré nám zasiela A.S.A.
Obec v oblasti odvozu domového odpadu
i tak zaznamenáva ekonomickú stratu. V takom istom postavení, ako je domový odpad,
je i otázka odvedenia odpadových vôd- tzv.
stočné.
Obec Jaslovské Bohunice už avizovala, že
bude navyšovať stočné pre všetky obce, ktorých odpadové vody spracováva. Navýšenie
bude o 10 centov za kubík vody. V oblasti
odpadových vôd sa obec rozhodla nezvyšovať poplatok za stočné a doplácať stratu,
ktorú nám spravovanie kanalizácie prináša,
z vlastných financií.
(starosta)
Zo života MS
SČK
Tak ako býva zvykom, aj v tomto
roku sme sa zišli 19.02.2012 na výročnom zhromaždení členov MS SČK
v Malženiciach spojeného s posedením
s občanmi nad 70 rokov a bezpríspevkovými darcami krvi. Zhodnotili sme
svoju činnosť za rok 2011 a schválili
plán činnosti a rozpočet na rok 2012.
Skončilo sa funkčné obdobie predsedníctva MS sČK a na ďalšie štyri roky
zvolili členovia 11 členov výboru MS
SČK Malženice. Za predsedu MS SČK
bola zvolená Marta Bunčeková, za členov výboru Margita Bošnáková, Terézia Florkovičová, Ivana Martinkovičová, Elena Paveleková,Jana Lietavcová,
Eva Jakabovičová, Antónia Lenghartová, Štefánia Lenghardtová,Mgr. Emília
Neumanová a Mgr. Anna Chudá. Na
zasadnutí bolo vykonané i ocenenie našich BDK a to:
- bronzovú Jánskeho plaketu Hluch
Daniel, Lukáš Kadlec a Roman Šrámek
- striebornú Jánskeho plaketu: Pavol
Hrdlovič
- ocenenie za 60 násobné darcovstvo
krvi Jozef Danihel a Miroslav Macko
Celkovo 50 našich občanov darovalo krv a to 131 krát, čím sa pripojili
k ostatným, ktorí bez nároku na odmenu zachraňujú ľudské životy chorým
ľudom.
Sme na nich hrdí a v mene všetkých
občanov im ďakujeme a oceneným srdečne blahoželáme.
Takmer denne sa stretávame s tragédiami na cestách ako i prírodnými
katastrofami vo svete a červený kríž so
svojou pomocou nikde nechýba. Aj náš
MS SČK nestojí bokom a takmer každý rok poskytuje finančnú a materiálnu
pomoc. Za to, že môžeme túto pomoc
poskytnúť musíme poďakovať občanom,
ktorí darovali 2 % z daní a samozrejme
i sponzorom.
V priebehu roka naši členovia pomáhali našim starším a chorým spoluobčanom pri zabezpečovaní nákupov,
liekov a pri akciách poriadaných obecným úradom pre dôchodcov. Zorganizovali sme púť na Staré Hory, do Šaštína a spolupracovali sme so Spolkom sv.
Vojtecha. Pre kultúrne vyžitie členov
sme zabezpečili v SND Bratislava divadelné predstavenie Vejár.
Všetkým občanom prajeme požehnané Vianoce a po celý rok 2013 veľa
zdravia a rodinnej pohody.
(Marta Bunčeková,
predseda MS-SČK)
6
MALŽENIČAN
Spevácky súbor Malženičan- rok 2012
Spevácky súbor bol založený v roku 2009 na podnet vtedajšej starostky Ing. Viery Jakabovičovej.
V súbore účinkuje 15 členov, z čoho je 5 mužov a desať žien. V repertoári súboru máme už 110 piesní. Sú to piesne ľudové , hlavne
z regiónu Trnava, ale aj z celého Slovenska.
Koncom roka 2011 sme sa zúčastnili v Západoslovenskom múzeu
na „Dni otvorených dverí“, kde sme popoludnie spríjemnili adventnými piesňami, ale aj vianočnými koledami. Tohto podujatia sa zúčastnili aj hendikepované deti, z ktorých si niektoré s nami zaspievali vianočné koledy, čo bolo veľmi dojímavé a dohnalo nás to až k slzám.
V roku 2012 sme spríjemňovali svojimi piesňami podujatia poriadané obecným úradom, ako bolo stavanie mája, posedenie s dôchodcami v mesiaci októbri.
V auguste sme účinkovali na Folklórnych slávnostiach v Červeníku, kde sme vystupovali pri Zvonici s harmonikárom Róbertom
Schallerom.
V mesiaci októbri sme sa zúčastnili v Kátlovciach na prehliadke
folklórnych súborov. Tu nás na harmonike doprevádzal pán učiteľ Alexander Berger.S pánom Bergerom by sme chceli spolupracovať aj naďalej, pretože harmonika dodá piesňam temperament a súbor posunie
na vyššiu priečku. V tomto roku nás ešte čaká spríjemnenie popolud-
DEŇ PADLÝCH
V Meste Rovereto v Taliansku na podnet miestneho kňaza dona Rosaro vznikla po 1. svetovej vojne
iniciatíva k ucteniu si pamiatky padlých. Na jeho
podnet vyrobili zvon zo zbraní a munície, ktoré
pozbierali na bojisku v okolitých horách. Medzinárodný deň vojnových veteránov si každý rok
pripomíname 11.11. o 11.00 hodine. V tento deň
a hodinu na celom svete znejú zvony k dôstojnej
piete a spomienkam na obete vojen, ozbrojeného
násilia, bez rozdielu, či patrili k víťazným alebo
porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, či boli rôznych národností alebo rás. Výzva
vznikla na ich počesť, ako spomienka ukončenia
1.svetovej vojny. Oslovila mestá a obce i v Západnej Európe, USA a v Kanade, od roku 2005 postupuje do Východnej Európy a Ázie.
Obecný úrad a Jednota dôchodcov v Malženiciach
sa k tejto výzve pripojili pietnym aktom položenia
kvetov k Pomníku padlých na námestí dňa 9.11.
o 11.00 hod.. Na pietnom akte sa zúčastnili i starší
občania, ktorí si potom v družnom rozhovore zaspomínali na svojich blízkych, na ich spomienky
a rozprávanie o obidvoch svetových vojnách.
Deti zo Školského klubu detí ZŠ v Malženiciach
uskutočnili pietny akt popoludní položením venčeka a kytičky červených makov, ktoré vyrobili
s pani učiteľkami.
Mgr. Margita Machová
nia poriadaného Jednotou dôchodcou v Malženiciach 29 decembra.
Keďže bez financií sa žiaden súbor neobíde, aj my sme financovaní
hlavne z rozpočtu obce, ktorá je našim generálnym sponzorom. V roku 20012 bola z tohto rozpočtu financovaná hlavne umelecká vedúca
pani Volfová.V tomto roku sa nám ešte podarilo zohnať financie od
Poľnohopodárskeho družstva Malženice, z Trnavského samosprávneho kraja a z Nadácie SPP cez pána Mariána Jakaboviča.
Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.
Speváci tak môžu vystupovať v krojoch alebo v rovnošatách. Rovnošaty máme ušité vo farbách obce, ženy modré blúzy zdobené bielou
ružou a čierne sukne a muži čierne nohavice, biele košele a modré
vesty. V tomto roku sa nám podarilo zreštaurovať aj viaceré kroje,
čo bolo financované z vyššie uvedených finančných zdrojov. V minulom roku sme pre ženy zakúpili čižmy, čo je tiež neodmysliteľná
súčasť kroja. Tieto financie boli od EON-u Malženice.
Ešte by som chcela vyzvať spevákov a speváčky z radov mladých
ľudí a tiež mužov aj ženy, keby sa nám prihlásili do súboru, pretože
vystúpenia po okolitých obciach robia dobré meno našej obci.
Želám Vám všetkým spokojné, pokojne a pohodové vianočné
sviatky a veľa šťastia v Novom roku.
(Ing. Viera Jakabovičová)
7
MALŽENIČAN
Poľnohospodárske družstvo a rok 2012
A opäť tu máme koniec roka! Ešte sa párkrát vyspíme a zažneme vianočný
stromček a potom ešte párkrát a privítame nový rok. Prekonávanie každodenných starostí sa nám zdá, že kolobeh času zrýchľuje svoje obrátky a my častejšie
a častejšie kupujeme vianočné darčeky. Bohužiaľ, pri čoraz hlbšom a hlbšom „
čiahaní „ do peňaženiek. Ale to by bolo už na inú tému.
Každopádne máme už takmer za sebou rok, ktorý z pohľadu poľnohospodára,
príp. záhradkára môžeme pokojne označiť ako jeden z najproblémovejších za
posledných... ani sa neodvažujem povedať koľko rokov. A to už si niečo pamätám. Sucho, sucho a opäť sucho! Asi takto jednoducho by sa dali charakterizovať mesiace dozadu, ktoré spolu tvorili pestovateľský rok. A keď k tomu
prirátame suchú jeseň 2011 a zimu bez snehu, výsledkom je katastrofa. Posúďte
sami. V marci nepršalo, v apríli pribudlo v našom chotári 7,5 mm vlahy, v máji
29,5 mm, v júni 49,5. Inak povedané zakladanie porastov jarných plodín, ich
vývoj a postupné dozrievanie boli natoľko poznačené vlahovým deficitom znásobeným mimoriadne vysokými teplotami, že bol doslova zázrak , že vôbec niečo na poliach aj narástlo a dalo sa to aj pozbierať. Treba si uvedomiť, že uvedené
zrážkové údaje sú súčty dielčích zrážok za jednotlivé dni v daných mesiacoch
a tie sa pohybovali v tak nízkych hodnotách / do 5 mm /, že v horúcom počasí
vôbec neplnili svoju funkciu a vyschli skôr, ako by ich mohli rastliny ako tak
využiť. Tento stav sa podpísal pod podvyživenie rastlín, ktoré napriek hnojeniu
neboli schopné prijímať živiny. A keďže priebeh počasia sa nemenil ani počas
letných mesiacov / júl- september – 130,5mm/ úrody všetkých pestovaných plodín bez výnimky klesli v porovnaní s minulými rokmi dlhodobo pod priemer.
Pšenica ozimná- 3,42t/ha, tvrdá pšenica jarná -3,11t/ha, jačmeň jarný- 3,9t/ha,
zemiaky- 6,67t/ha, viacročné krmoviny- 3,91t/ha, silážna kukurica- 21,71t/ha,
cukrová repa – 42,71t/ha. Na chvíľu sa pristavím pri zrnovej kukurici, ktorú
sme v tomto roku pestovali na ploche 153,57ha. Vyše 110 ha patrilo osivovej
kukurici ,ktorá zaujíma významné miesto v ekonomike podniku. V tomto roku
ale doslova „vybuchla“. Kombinácia mimoriadne vysokých teplôt a sucha zapríčinila nedostatočné opeľovanie až v takej miere, že 35ha sme boli nútení zosilážovať a úroda zvyšných pozberaných hektárov pravdepodobne presiahne len
niečo málo cez 1t. Skutočnú úrodu budeme vedieť až po vyčistení a kalibrácii
zrna. Zatiaľ sa pohybujeme len v odhadoch.
Situácia so zrážkami sa zlepšila v jesenných mesiacoch, čo sa podpísalo na
kvalite prípravy pôdy pod ozimnú pšenicu. Podarilo sa nám zasiať 230ha a do
zimy ide táto plodina v dobrej kondícii.
Živočíšna výroba sa za posledné roky stabilizovala. Stavy zvierat sú nasledovné :dojné kravy 151 ks, chovné jalovice 82 ks, býky a býčky vo výkrme 105
ks, jalovičky 99 ks a mladučké býčky 57 ks. Finančné prostriedky, ktoré sme
získali z ekonomicky úspešného roku2 011, sme okrem iného použili aj na rozsiahlu rekonštrukciu pôrodnice, čím sa skvalitnilo životné prostredie pre zvieratá pred pôrodom a predovšetkým práca s nimi. Práca v ŽV je práca náročná,
ale dá sa ovplyvniť vlastnými silami k lepšiemu. Bohužiaľ, neplatí to v cenovej
mliečnej politike, ktorá nám dlhodobo prehlbuje vrásky na čele. V priemere sa
cena mlieka pohybuje 0,270 € za 1l, čo zďaleka nespĺňa naše požiadavky. Vlastnými silami to však ovplyvniť nevieme.
Ako som spomínal v úvode, stojíme na prahu nového roka. Plány máme
veľké, latku sme postavili vysoko- mimochodom ako každým rokom. Roľník
však v žiadnej dobe nebol pánom situácie. Na jednej strane hrá významnú rolu
v jeho hre pani príroda, na strane druhej momentálna politická vôľa, cenová politika atď. A on niekde uprostred ako medzi mlynskými kameňmi, ale plný očakávania. A to mu ostáva vždy napriek sklamaniam, nesplneným sľubom a vlieva
mu životodárnu miazgu do žíl aby mohol zasiať znova a znova.
Požehnané vianočné sviatky všetkým ľuďom dobrej vôle!
(Peter Čeliga, predseda PD)
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS
Aj v roku 2012 bola činnosť Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Malženiciach pestrá.
Ešte 29.decembra 2011 sa 75 členov v kultúrnom
dome lúčilo so starým rokom. V dobrej nálade sme sa
porozprávali, zaspievali s harmonikou, na ktorej nás
sprevádzal Jožko Mišovič a prišiel nás pozdraviť i súbor
Malženičan.
Na kurze cvičenia na chrbticu sa dňa 10.januára zúčastnilo 10 členiek. V januári až v marci sme sa vždy
v poslednú sobotu v mesiaci stretávali v kultúrnom dome
na klubovej činnosti.
1. marca 2012 sme pre 22 členov pripravili besedu
o knihe E. Ďurišovej : Osteoporóza – tichý zlodej kostí
spojenú s výstavkou kníh s tematickým zameraním na
zdravý životný štýl.
31.marca sme pre 47 našich členov zabezpečili návštevu divadelného predstavenia Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Exkurzia na výstavu Flóra Bratislava bola zaujímavá
pre 37 účastníkov. Flóru sme navštívili dňa 27.4.2012.
I napriek nepriaznivému počasiu sa na „ opekačke“ za
Árendášom stretlo 58 dôchodcov. Príjemné popoludnie
sme dňa 9.6.2012 strávili v chate PZ Drop, ďakujeme
poľovnému združeniu za ochotu i pomoc pri príprave
tohto podujatia.
13.júna Okresná organizácia JDS usporiadala na Jahodníku XII. turistický zraz dôchodcov okresu Trnava.
Počasie turistom neprialo, napriek tomu sa zrazu zúčastnilo 17 našich členov.
19.septembra sa v Dome kultúry v Trnave konala
Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov,
boli si ju pozrieť 3 naše členky.
Ako každoročne, i tohto roku nám Obecný úrad
Malženice finančne refundoval výlet. Našim cieľom
bola Bratislava. Prezreli sme si zrúcaninu hradu Devín,
plavili sme sa loďou po Dunaji a prezreli sme si krásne
zreštaurovaný Bratislavský hrad. Cestou domov sme sa
zastavili na vinobraní v Pezinku. Výletu sa zúčastnilo 43
dôchodcov.
Na okresnej prehliadke speváckych súborov v Kátlov-
ciach dňa 27.októbra bolo náš súbor Malženičan povzbudiť 5 členov JDS.
Pietny akt kladenia vencov obetiam obidvoch svetových vojen sme spolu s obecným úradom uskutočnili
9.11. o 11-tej hodine pri Pamätníku padlých na námestí
v Malženiciach.
I v tomto roku sme pre našich členov zabezpečili rekondično-relaxačné kúpeľné pobyty. O kúpeľné pobyty
malo záujem 14 členov, ale dostali sme iba 7 poukazov.
V Tatranských Zruboch vo Vojenskom zdravotníckom
zariadení boli od 16.7 do 21.7. 2012 manželia Daniela a Jozef Závodní, v Kúpeľoch Nimnica sa od 6.8. do
11.8.2012 liečili p. Martinkovičová Mária, p. Masaryková Júlia a p. Varinský František. V Trenčianskych Tepliciach boli od 3.9. do 8.9.2012 p. Anna Križanová a p.
Eva Vajčiová. Všetky tieto pobyty boli dotované štátnou
dotáciou 50 €. Vzhľadom na veľký záujem našich členov
budeme v budúcnosti uprednostňovať záujemcov s vyšším vekom a tých, ktorí štátnu dotáciu ešte nečerpali.
Ale aj tak sme limitovaní počtom poukazov, ktoré nám
okresná organizácia pridelí.
Dve členky našej organizácie navštevujú univerzitu
tretieho veku. Sú to p. Bohumila Vajčiová a p. Margita
Machová.
V tomto roku ešte pre našich členov pripravíme
Rozlúčku so starým rokom, ktorá bude dňa 29.12.2012
o 15.00 hod. v KD Malženice. Stretneme sa pri kapustnici, dobrom víne, hudbe a verím, že každý dôchodca si so
sebou prinesie i dobrú náladu.
Klubovú činnosť sme začali 1. 12. 2012 o 15.00 hod.
v KD a budeme pokračovať vždy v poslednú sobotu
v mesiaci až do apríla 2013.
K dnešnému dňu má naša organizácia 125 členov.
Pestrú činnosť organizácie sa nám darí zabezpečovať
i vďaka Obecnému úradu Malženice, ktorý nám na činnosť prispel sumou 500 € a rovnako úprimne ďakujeme
Ing. Blažejovi Varinskému, ktorý nám finančne sponzoruje niektoré akcie. Všetci Blažejovi ďakujeme a prajeme
veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov.
V období blížiacich sa vianočných sviatkov výbor
JDS želá svojim členom i ostatným občanom požehnané
Vianoce, v novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia a pohody.
Mgr. Margita Machová, preds. ZO JDS
8
MALŽENIČAN
„STONOŽKA“ opäť nesklamala
Trnavský samosprávny kraj vyhlásil v roku 2012
súťaž o enviromentálny čin roka, kde naša Stonožka
vyhrala prvé miesto a získala finančnú odmenu, ktorú použila na kúpu kosačky. Svojim činom výrazne
zviditeľnila našu obec, za čo sme jej vďačný.
Naše deti učia nás otcov, matky, dedov, babky
ako sa máme správať k svojmu okoliu, k našim Malženiciam. Doba polotovarov, plastov a hlavne konzumnej spoločnosti nás posunula do iných dimenzií
chápania zachovania zdravého životného prostredia
svojho okolia, v ktorom žijeme a bývame.
Som rád, že naša škola je lídrom v kraji, ale i na
Slovensku v tejto ušľachtilej činnosti, kde príkladom
a výchovou vštepuje našej omladine pravidlá, ako
zachovať svoje dedičstvo „zdravé životné prostredie“ v čo najlepšom stave.
Poďakovanie patrí aj všetkým aktivistom tohto
malženického hnutia. Príroda za Arendášom získava novú tvár. V bývalých dobách boli to hlavne
poľovníci a niektorí čo viac pamätajú Jožinka Gogoláka, kravky a kozy a hlavne husi, čo nám daný
priestor kosili a spásali. Z húštiny a zo smetiska sa
vytvorilo pekné vychádzkové a oddychové zákutie.
Slovo dalo slovo a vznikol nápad urobiť besiedku.
Otázka bola kto, z akého materiálu a čo to bude stáť.
No predsa majster tesár Urban Brisuda a jeho partia
nezištne, tak ako stolicu na kostolné zvony, sa podujala urobiť tesárčinu, Peter Macho poskytol drevo,
Dano Martinkovič urobil základové piliere a mnohí
nemenovaní iste celú kopu iných činností, o ktorých
ani nevieme.
Patrí im naša vďaka.
Vďaka patrí i našim hasičom, ktorí celé suché
leto polievali zasiatu trávu. Páči sa to celej obci,
preto poslanci uvoľnili finančné zdroje na odvoz stavebnej sute za rodinným domom Jána Mišoviča, ako
aj z dvora kult. domu. Oblasť za Arendášom by sa
mala spojiť s ulicou pri ihrisku a tak by vznikol rozsiahlejší vychádzkový priestor. Keď sa podarí zohnať
finančné krytie odvezie sa i zbytok pôvodnej skládky stavebnej sute a bude sa pokračovať s klčovaním
neriadeného náletu krovín a drevín.
Zostáva nám už len dúfať, že hnutie, ktoré nám
ukazuje smer i naďalej bude živé, bude sa rozširovať
a v ďalších generáciách detí i dospelých nájde svojich následníkov. Ďakujeme.
Dovetok.
V čase písania tohto článku pri prvom snehu sa
nám časť spoluobčanov ( nevybúrených ) postarala
o skrášlenie prostredia za Arendášom. Na strelnici,
kde generácie poľovníkov vytvorili a udržujú jedno
z najkrajších prostredí v obci, si niekto urobil pretekársku dráhu (tankodrom). Na podmočenom trávniku si tam určité individuá škúšajú školu šmyku. Doporučujeme nespratníkom, nech túto činnosť robia
doma na záhradách. Nie je to po prvý raz, preto obec
v spolupráci s poľovníkmi a PZ SR bude monitorovať pohyb aut v danom priestore, budú tam umiestnené fotopasce a sankcie budú uplatňované podľa
spôsobenej škody.
(Miroslav Macko, starosta)
Malženická 13 - beh energie, 3.ročník
Stáva sa už tradíciou, že začiatkom júla sa
v našej obci konajú bežecké preteky „Malženická
13 - beh energie“. Tento rok nám termín pretekov
vzhľadom na iné preteky v trnavskom okrese padol
až do polovice júla, presne 14.7.2012. Po uplynulých dvoch ročníkoch, kedy sa ortuť teplomera vyšplhala na 32 °C, tentokrát bežcom počasie prialo
- bolo zamračené, bežalo sa v takmer ideálnom počasí ( 20 °C ), avšak na konci podujatia sa kvapky
vody už neudržali v oblakoch a začalo husto pršať.
V poradí tretí ročník pretekov sa konal pod hlavičkou Bežeckého klubu Malženice. Trať hlavného
behu, ktorá merala 13 km, viedla okolo energetických zdrojov v regióne - paroplynovej elektrárne
e-on Malženice, ďalej okolo atómových elektrárni
Bohunice a cez obec Jaslovské Bohunice.
Okrem tohto hlavného behu usporiadatelia pripravili aj preteky pre deti, ktoré sa konali na futbalovom štadióne v Malženiciach.
Žiackych kategórii sa zúčastnilo spolu 49 dievčat a chlapcov. Každý, kto nabral odvahu a prebehol stanovenú dĺžku trate dostal sladkú odmenu,
občerstvenie, zmrzlinu a najrýchlejší traja v každej
kategórii vecnú cenu a diplom.
Na štart hlavného behu sa tentokrát postavilo
124 bežkýň a bežcov z celého Slovenska a Českej
Republiky. Medzi nimi boli aj štyria domáci pretekári. Pre každého účastníka behu hlavnej kategórie
organizátori pripravili tradičné tričko s logom pretekov a občerstvenie. Prví traja pretekári v každej
kategórii obdržali finančnú odmenu, a najrýchlejší
pretekár aj pohár starostu obce.
Trasu hlavného behu zvládol najrýchlejšie Ondrej Puškár z Trnavy v novom traťovom rekorde
42:50 pred slovenským reprezentantom Marcelom
Matanínom z Niké (45:04) a Jánom Moravcom z
Myjavy ( 45:28 ). Zo žien si časom 49:18 víťazstvo
vybojovala Ľubomíra Maníková z Dubnice nad
Váhom. Najrýchlejším domácim pretekárom bol
Ján Lietavec s časom 1:01:02.
Po ukončení pretekov nechýbala obľúbená pretekárska tombola a posedenie pre všetkých organizátorov a návštevníkov podujatia.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k úspešnému zvládnutiu celého
podujatia, obci Malženice a takisto sponzorom na
čele s firmou e-on, zse, ZF Sachs, SE Enel, Javys,
a tiež domácim sponzorom - firmám Andromeda,
Macho-Color sro, Luna - bariérové ploty a balustrády, Stolárstvo Vajči, PD Malženice, Anex Malženice, Miloš Suchoň - stavebná firma, Pohostinstvo
Šupa a firme Digips - dekoratívne predmety zo
sadry. Viac informácii nájdete na webovej stránke
www.bkmalzenice.sk.
V mene BK Malženice želám všetkým občanom našej obce pokojné Vianoce v kruhu svojich
najbližších a úspešný štart do nového roku 2013.
(Ing.Ján Lietavec)
9
MALŽENIČAN
Vážení spoluobčania, športoví priatelia a fanúšikovia OFK Dynamo Malženice
S pocitom dobre vykonanej práce za rok 2012
by som sa chcel s vami podeliť o úspechy malženického futbalu a to nielen ako funkcionár, ale
hlavne ako fanúšik Dynama.
Začal by som bilanciou mládeže, na ktorú môžeme byť právom hrdí, pretože pod vedením pána
Juraja Poláka v jarnej časti súťaže 2011/2012 začala vyhrávať jeden zápas za druhým. Po odpútaní
sa z dna tabuľky družstvo skončilo na konečnom
8. mieste. Keby chlapci hrali v jesennej časti tak
ako na jar, skončili by na neuveriteľnom druhom
mieste!!!
Cez letnú prestávku prevzal družstvo žiakov
mladý ambiciózny tréner a zároveň hráč „A“ mužstva Peter Šarabok, ktorý dokázal v chlapcoch
prebudiť veľký záujem o futbal, čo bolo naším prvotným cieľom. Tréningovou morálkou, aj zápasovým nasadením ukázali, že v budúcnosti z týchto
chlapcov môžu vyrásť hráči pre „A“ mužstvo.
Treba spomenúť, že aj vďaka našim sponzorom
sme v tomto roku investovali do mládeže nemalé
finančné prostriedky v podobe tréningového ako
i materiálneho zabezpečenia. Chcel by som sa poďakovať starostovi obce p. Miroslavovi Mackovi a
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí našli prostriedky v obecnom rozpočte na profesionálnu dopravu detí na zápasy mimo obce, čím len dokázali,
že bezpečnosť vašich detí im nie je ľahostajná.
Družstvo dorastencov prešlo tiež prestavbou,
ktorá sa odzrkadlila na výsledkoch vo forme vynikajúceho 3. miesta po jesennej časti pre rok 2012/
2013. Partiu začal trénovať malženický rodák a prvoligový futbalista Ľubomír Gogolák, ktorý dal
mužstvu nový herný prejav. Zaviedol disciplínu
v tréningovom procese a výsledky sa dostavili vo
forme atraktívnej hry, na ktorú sa chodí pozerať čoraz viac futbalových fanúšikov obce. Talent niektorých hráčov zaujal natoľko trénera A mužstva, že
vybraní hráči boli následne preradení do A tímu aj
napriek svojmu nízkemu veku. Kvalita týchto hráčov sa prejavila niekoľko násobným štartom v oblastnej súťaži dospelých.
Hráči mládežníckych tímov preukazujú hrdosť
na malženický futbal nielen prístupom v tréningovom procese a zápasoch, ale aj nosením klubového oblečenia so znakom klubu na hrudi vo svojom
voľnom čase, čo dáva predpoklad do budúcnosti, že
v obci vzniká staro-nový fenomén s názvom futbal.
Lídrom malženického futbalu sa stalo „A“
družstvo pod vedením trénera Vojtecha Žitného,
ktoré sa stalo futbalovou šťukou v trnavskom okrese. Svojou „stíhacou“ jazdou v jarnej časti súťaže
2011/2012 spôsobilo futbalový ošiaľ v Trnave a
okolí, ktorý vyústil do zápasu 50-ročia (ako ho
nazvali trnavské denníky) medzi OFK Dynamo
Malženice a Slavoj Boleráz o postup do oblastných
majstrovstiev. Zápas sledovalo neuveriteľných 1800
divákov, ktorí vytvorili nezabudnuteľnú futbalovú
atmosféru. Duel nemal porazeného, pretože Slavoj
sa tešil z postupu a Malženice z dlho očakávaného
návratu futbalu do obce. Ďalším pozitívom tejto
udalosti bola propagácia obce Malženice, pretože
správa o zápase bola odvysielaná v športových
správach televízie Markíza a rádia Expres. Uznanie a vďaku za propagáciu futbalu a športu osobne
vyjadrili najvyšší predstavitelia športových organizácií na Slovensku, predseda SFZ Ján Kováčik
a predseda SOV František Chmelár.
V novej sezóne 2012/2013 si Dynamo stanovilo
jasný cieľ a to postup do oblastných majstrovstiev.
Po 15. kole je na prvom mieste bez straty bodu
s 15-bodovým náskokom a neuveriteľným skóre
81:7. To, že Dynamo sa stalo futbalovou značkou
v trnavskom okolí, potvrdil posledný zápas Malženíc v tomto roku proti Spartaku Trnava U-19, na
ktorý sa prišiel osobne pozrieť primátor Trnavy p.
Butko, aj poprední predstavitelia FC Spartaka Trnava. Výsledkom 1:0 pre Dynamo si náš tréner Vojtech Žitný pootvoril
dvierka do profesionálneho futbalu,
pretože
následne
dostal ponuku od
vedenia Spartaku
Trnava viesť juniorov Trnavy v III.
lige západ.
V tomto roku
sme si pripomenuli
významné životné
jubilea našich bývalých hráčov, 60.
narodeniny p. Emila Zubčáka a 50.
narodeniny p. Ivana
Lietavca, ktorým
osobne zagratuloval starosta obce i funkcionári
OFK Dynamo Malženice, ktorí ich obdarovali spomienkovými predmetmi.
Na záver by som sa chcel poďakovať našim verným fanúšikom, ktorí nám stále v hojnejšom počte
vyjadrujú svoju podporu na domácich i hosťujúcich zápasoch a zároveň by som Vás rád pozval na
turnaj víťazov oblastných majstrovstiev po jesennej
časti, ktorý sa koná 12.1.2013 v Mestskej športovej
hale Družba v Trnave, kde svojou účasťou môžeme
opäť dokázať svoju dominanciu v návštevnosti.
Ďalej moja vďaka patrí Obecnému úradu Malženice, PD Malženice, DHZ Malženice, p. Milanovi Borisovi. Firmám Bauma- p. Marián Kubov,
Macho-color, Knauf, SPP, Baumit, Andromeda,
Stolárstvo Jankech, IMV Alltrans, Betonáreň- p.
Odler ako i pánovi Ivanovi Róglovi, Danielovi
Martinkovičovi, Dušanovi Bokorovi a Ivanovi
Michalčíkovi pri výstavbe nových striedačiek a pánovi Miroslavovi Smolkovi a Michalovi Ohrablovi
pri úprave hracej plochy, Filipovi Mackovi , Jurajovi Rusnákovi, Jánovi Jančovičovi a manželom
Hrdlovičovým za organizačné zabezpečenie zápasov.
Keďže sa nám blížia najkrajšie sviatky roka
,Vianoce, chcel by som Vám zaželať veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody a úspešný rok 2013.
Prezident OFK Dynamo Malženice
Peter Macho
Malženický „rýchlik“ zavesil kopačky na klinec
Predstavitelia Dynama ukázali, že futbalové
osobnosti si v Malženiciach vážia a zorganizovali rozlúčkový zápas klubovej legende, Miroslavovi Smolkovi, ktorý aj vo svojom poslednom
súťažnom zápase potvrdil povesť strelca a už v 3.
minúte domáceho zápasu proti susedným Špačinciam otvoril skóre duelu. Keď ho v 20. Mim.
Pri generačnej výmene za mohutného potlesku
divákov striedal syn Andrej. Mnohým z nás,
ktorí sme mali tú čeť zažiť ho na ihrisku, preletelo hlavou, že odchádza posledný Mohykán,
kamarát, ktorý bol ochotný vždy pomôcť, či už
na ihrisku, ale aj mimo neho.
Mirko, v mene celého predstavenstva OFK
Dynamo Malženice Ti želáme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v kruhu najbližších.
10
MALŽENIČAN
OSTK Malženice- obecný stolnotenisový klub
V roku 2012 bol už 12. rok, čo stolnotenisový
klub hráva súťažné stretnutia a dlhodobé súťaže
oblastných majstrovstiev Trnavského kraja. Výnimočný bol tým, že do súťaží mužov sa zapojilo
až 12 vlastných odchovancov a odohrali prakticky
celú súťažnú sezónu v družstvách mužov. Prvý krát
sme aj skúšali model na 4 družstvá mužov, prinieslo to aj kladné, ale aj záporné výsledky. Kladné by
som poukázal hlavne na začlenenie dorastencov
a žiakov medzi družstvá dospelých, uvítali sme aj
navrátilcov ,ktorí po dlhšej dobe začali znova hrávať ako Macko Miroslav, Zachar Tomáš a Peter
Macho, ktorí hrávali za OSTK ešte v žiackych kategóriách a znova sa zapojili do súťaží. Záporné
boli hlavne,že sa nezvládlo udržať pokope družstvo
starších mužov, kde pre chorobu a pracovné povinnosti sme museli jedno družstvo do novej sezóny
zrušiť. Postupne nám zo zdravotných dôvodov
prestali hrávať až 4-ria hráči čo hrávali pravidelne
počas minulej sezóny. Výpadok sme vyplnili vlastnými odchovancami , ktorí síce ešte plnohodnotne
nezastúpili svojich starších spoluhráčov, ale naznačili progres a vzostup formy, pričom nedostatok
skúseností nahradzujú bojovnosťou a mladíckym
zápalom pre hru.
Z vlastných odchovancov hrávajú stolný tenis
medzi mužmi títo: Jančovič Martin, Jančovič Peter, Macko Miroslav, Macko Ondrej, Macho Peter,
Zachar Tomáš, Rábara Marcel, Nemček Michal,
Bežuch Jakub, Oláh Maroš, Ondrušek Peter a Vrbovský Tomáš . Úspešne nás reprezentujú hlavne
Marcel Rábara a Martin Jančovič ktorí hrajú 1.ligu
skupiny západ v Horných Orešanoch. Je to ojedinelý zjav, ale za 12 rokov existencie sme vychovali 12 hráčov, čo hrávajú medzi mužmi stolný
tenis v majstrovských súťažiach , pričom máme
ešte aj trojicu hráčok ,ktoré hrávajú súťaž žiakov.
V mládežníckych družstvách sme mali jedno družstvo žiakov a družstvo dorastencov , čo sme nikdy
v histórii ešte nemali ,pričom družstvo žiakov „A“
Martin Jančovič a Marcel Rábara V drese 1.ligových Horných Orešian robia výborné meno nášmu
OSTK Malženice aj na najvyššej úrovni. Patria k najlepším juniorom na Slovensku.
vyhralo dlhodobú súťaž žiakov a postúpilo do krajskej súťaže. Žiaci nastupovali v zložení : Nemček
Michal, Ondrušek Peter, Nemčeková Daniela
a Nemčeková Viktória.
V tejto sezóne sme znova oslabený ako klub,
nakoľko nám prestali hrávať starší hráči hlavne zo
spomínaných zdravotných dôvodov a pracovnej
vyťaženosti. Na jednej strane je to príležitosť pre
mladých hráčov , aby sa chytili šance a pravidelne hrávali, no na druhej strane je to škoda, že po
12-tich sezónach nám niektorí hráči prestávajú
hrávať. Bude veľmi ťažké udržať súťaže ,v ktorých
Zľava v stoje : Macko Ondrej, Martin Jančovič, Peter Jančovič, Popelka Vladimír, Martin Jankech
Zľava dole: Rábara Marcel a Nemček Michal..
máme zastúpenie ,lebo ligy sa neustále skvalitňujú
a družstvá súperov sú dopĺňané kvalitnými hráčmi
z vyšších súťaží, ktorým je ťažko herne konkurovať. O budúcnosť sa nestrachujeme, ale určite bude
ústup z pozícií, čo sme si za tie roky vybudovali
, lebo výkonnostne sme za očakávaním a nedá sa
stále držať krok s najlepšími bez kvalitných posíl.
Diery v zostavách plátame vlastnými odchovancami.
Výborné výsledky v tomto roku malo hlavne
„B-družstvo“ v zložení : Macko Ondrej, Macko
Miroslav, Nemček Daniel a Nemček Michal ,kde
ťažili asi zo životnej formy mladých Nemčeka Michala a Macka Ondreja , ktorým vyšla sezóna nad
očakávanie. Po skončení sezóny 2011/2012 museli
byť preradení na základe výkonnosti do „A-družstva“ ,kde sa presadzujú menej ,nakoľko družstvo
hráva najvyššiu oblastnú súťaž. Do nového súťažného ročníka sme 2012/2013 sme nastúpili už
len s 3 mi družstvami mužov a jedným družstvom
žiakov. Oproti predchádzajúcej sezóne máme o 3
družstvá menej a to o družstvo žiakov, dorastencov a mužov. Obsadili sme súťaže Oblastných
majstrovstiev Trnavského kraja okresov TT,PN
a HC v zložení 5.,6.,7. liga OM TT a 1.liga žiakov
Trnavského kraja. Cieľom sezóny je len udržanie
súčasného postavenia družstiev v ligách, nakoľko
prišlo k výraznej obmene kádrov v družstvách.
Hráme s tým, čo máme, jediná posila je len Milena Žambokréthyová, ktorá hrávala u nás v minulej
sezóne na hosťovaní. Z klubu odišli dvaja hráči na
prestup Popelka Vladimír do klubu Maco Trnava
a na hosťovanie do susedných Trakovíc na rok išiel
Maroš Oláh na jeho vlastnú žiadosť.
Družstvo žiakov Malženíc z roku 2005 úspešne
pokračuje v hraní za OSTK Malženice okrem
Vladimíra Popelku ,ktorý prestúpil do Trnavy
a Martina Jankecha, ktorí tragicky zahynul.. Základ úspešnej malženickej stolnotenisovej liahne,
hráči sa dokázali presadiť medzi mužmi, pravidelne
hrávajú vo svojich družstvách a robia dobré meno
Malženiciam.
(Štefan Jančovič)
11
MALŽENIČAN
Činnosť DHZ Malženice za rok 2012
Tak, ako každý rok, sme začali našu činnosť
dňa 10. 3. 2012 výročnou členskou schôdzou.
Dôležitým bodom programu bolo zorganizovanie osláv slávnostnej vysviacky novej hasičskej
zástavy spojenej aj s vysvätením novopostavenej
zvonice pred hasičskou zbrojnicou. Náš hasičský
zbor vlastnil doteraz starú hasičskú zástavu, ktorá
pochádza z r. 1925 a bola už značne poškodená.
Novú hasičskú zástavu sme dali z vlastných prostriedkov vyhotoviť podľa vzoru pôvodnej zástavy s vyobrazením sv. Floriána – patróna hasičov
a erbom obce Malženice, aby naďalej slúžila ako
dôležitý a reprezentujúci symbol nášho zboru.
Oslavy sa začali dňa 26. 5. 2012 po uvítacom
obede v kultúrnom dome slávením svätej omše
v našom kostole, ktorú celebroval pozvaný moravský novoříšský opat Marian Rudolf Kosík spolu
s naším pánom farárom vdp. Jozefom Holkom.
Počas omše bola vysvätená a požehnaná nová hasičská zástava. Po omši nasledoval sprievod členov
miestneho DHZ, členov družobného SDH Hostěrádky-Rešov, okolitých hasičských zborov, pozvaných hostí a občanov obce k hasičskej zbrojnici,
kde oslavy pokračovali vysvätením novopostavenej zvonice vedľa sochy sv. Floriána. Otec opat
po vysvätení ocenil nezištnú pomoc dobrovoľných
hasičov a po rozozvučaní zvonu pripomenul, že
„zástava je symbol, pod ktorým sa zhromažďujeme a má zjednocovať, a tak keď budeme mať rôzne názory a budeme niečo prejednávať, tá zástava
nad nami nám bude pripomienkou, aby sme držali
svorne a jednotne, lebo len v jednote budeme rozkvitať!“ V príjemnom prostredí upraveného a novovysadeného okolia hasičskej zbrojnice sa pri občerstvení a dychovej hudbe Rovinka Malženičania
zabávali do neskorých hodín.
Športovú sezónu sme absolvovali celkom 12-timi súťažami hasičských družstiev v okolitých
obciach. Dosiahnutým úspechom na súťažiach
predchádzajú pravidelné tréningy mladých hasičov a hasičiek, na ktorých sa snažia zdokonaľovať
v technike a rýchlosti požiarnych útokov. Určite
veľkým povzbudením do ďalších úspechov v hasičskom športe je aj získanie pohára za 3.miesto
v súťaži „Memoriál zaslúžilých členov DHZ“
v Špačinciach, ktorý získali mladé hasičky dňa
1.9.2012. Dievčatá sa veľmi tešili, že za tak krátky
čas, čo sa venujú hasičskému športu, sa dostavil
prvý úspech.
V jesenných mesiacoch sme vykonávali brigádnickú činnosť na úprave nového „fitnes parku“,
ktorý vzniká za dedinou v blízkosti vzdúvadla.
Jednalo sa o odstraňovanie kríkov, stromov a buriny a o vyrovnanie terénu.
Dňa 17.10.2012 sa konalo krajské taktické cvičenie simulovanej havárie jadrovej elektrárne EBO
Jaslovské Bohunice na národnej úrovni, ktorú realizovalo KR HaZZ v Trnave pod názvom „Havran“.
Z nášho DHZ sa cvičenia zúčastnili s hasičským
vozidlom títo členovia: Hluch Alexander, Nádas-
Malženice môžu byť hrdé na ďalšiu úspešnú športovkyňu
Mladá tenistka – Malženičanka dvanásťročná Tamara Kupková úspešne reprezentovala Slovensko
v mládežníckom tenise a potvrdila, že patrí medzi
svetovú špičku. Tenisové družstvo v zložení Tamara
Kupková, Viktória Kužmová a Terézia Miháliková
získali v roku 2012 titul majstra sveta v súťaži družstiev do 14 rokov.
Tamara začala s tenisom v deviatich rokoch pod
maminým vedením, ktorá je profesionálnou tenisovou trénerkou. Hneď o rok prišli i prvé výsledky, získala titul majsterka Slovenska v kategórii junioriek
a zabodovala aj na medzinárodných turnajoch v súťaži so staršími súperkami do štrnásť rokov, vo štvorhre na turnaji Európskej tenisovej asociácie skončila
tretia. Vtedy ju zaradili do reprezentačného tímu vrcholového tenisového strediska mládeže a dostala sa
aj medzi slovenské Talenty novej Európy.
Mladá nádej slovenského tenisu Tamara Kupková
prináša všetkým veľkú radosť a zároveň aj nádej, že
Slovensko bude mať v bielom športe svojho zástupcu i v budúcnosti.
Týmto mladej tenistke Tamare Kupkovej srdečne
blahoželáme k vynikajúcim výsledkom a želáme jej
veľa ďalších úspechov na domácich i svetových tenisových turnajoch.
( Ľubica Kršková )
ký Kamil, Benian Ľubomír a Cubinek Ivan. Našou
úlohou bolo zabezpečenie diaľkovej prepravy vody
hadicami z nádrže k ohnisku požiaru.
Koniec tohto roka sa pomaly priblížil, a tak
sme hasičskú sezónu ukončili veselo – tradičnou
hasičskou zabíjačkou dňa 8.12.2012, kde sme si
s členmi nášho zboru pochutili na výborných zabíjačkových špecialitách a dobrom vínku.
(Alexander Hluch)
Matúš Nešťák
(Prívlačová sezóna 2012)
Tento rok Matúš bojoval medzi dospelými.
Ako sme už spomínali, chytal prvú sezónu za mužov v tíme Trnava – 2. liga. Vôbec sa medzi nimi
nestratil, naopak, predviedol pred nimi kus umenia
a citu pri vode. Vo všetkých ligových kolách urobil slušné výsledky a v individuálnych pohárových
súťažiach vždy skončil v prvej tretine štartujúcich.
Posledná „pohárovka“ mu vyšla veľmi dobre, lebo
skončil na peknom 13. mieste a nebyť jednej veľkej stratenej ryby v poslednom kole, mohlo to byť
miesto do prvej trojky. Vynikajúci je aj úspech
medzi juniormi do 18 rokov. Matúš skončil na
krásnom 2. mieste na Medzinárodných Majstrovstvách Slovenska a v juniorskej lige do 18 rokov
skončil tretí. Je vidieť, že tento šport mu sadol, má
krásne výsledky a určite budete počuť ešte veľa
o jeho rybárskych zážitkoch. Zároveň chceme poďakovať aj starostovi a jeho tímu za podporu a záujem o šport.
(Jaroslav Nešťák)
12
MALŽENIČAN
KALEIDOSKOP AKTIVÍT NAŠEJ ŠKOLY
Zamestnanci Základnej školy 1. - 4. ročník
s MŠ Malženice v spolupráci so Súkromným CVČ
Trakovice a niekoľkými dobrovoľníkmi si za nie
veľmi dlhý čas pripravili pre svojich zverencov
niekoľko nepochybne veľmi zaujímavých a pre deti
poučných podujatí.
Prvým neopakovateľným dňom v novom škol-
skom roku bol 17. september, počas ktorého sa
školáci stretli s našou známou rodáčkou a bronzovou medailistkou z Olympijských hier v Londýne
Dankou Bartekovou, ktorá sa znamenite zhostila
svojej úlohy kráľovnej a pasovala našich najmenších žiačikov za prvákov. Po tomto slávnostnom
akte nasledovala beseda, na ktorej hosťka ochotne
odpovedala na všetky zvedavé detské otázky. Program spojený so športovým dňom vyvrcholil na
obecnom futbalovom ihrisku, kde boli pre žiakov
pripravené rôzne netradičné športové aktivity, ktorých víťazmi sa stali všetci zúčastnení a nikto neodišiel domov bez sladkej odmeny.
12. október bol dňom nesúcim sa v duchu čerpania nových vedomostí. Vtedy sa na našej škole
uskutočnilo tematické integrované vyučovanie s
názvom „Deň zdravej výživy“ pod vedením pani
učiteľky Mgr. Zuzany Kucharovej, ktorá si spolu
s pani kuchárkami pripravila pre žiakov ochutnávku rôznych čajov a nátierok. Nechýbala ani
prehliadka známych i menej známych druhov
ovocia a zeleniny tiež slúžiacich na uspokojenie
zvedavých a maškrtných jazýčkov. Na konci vyučovania deti spolu so svojimi triednymi učiteľkami
vystavili v školskom vestibule výrobky vytvorené
z plodov jesene.
Počas desiateho mesiaca kalendárneho roka
bola v rámci projektu environmentálnej výchovy
pre žiakov 4. ročníka realizovaná zaujímavá aktivita, organizovaná Mgr. Erikou Trebatickou v spolupráci s dobrovoľníčkou aktívne sa zaoberajúcou
problematikou životného prostredia - Ing. Jankou
Brezovanskou, ktorá si pre naše deti pripravila pútavú prezentáciu spojenú s diskusiou o pálčivých
témach týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
Zábavným a hravým sa pre žiakov stal 30. október, sviatok všetkých duchov a strašidiel, neobchádzajúci ani našu školu. V tento deň sa školáci
dozvedeli viac o Helloweene, ktorý síce nie je súčasťou našej kultúry, ale je potrebné, aby sa žiaci
dozvedeli viac o zvykoch krajín, ktorých jazyk
sa učia už od materskej školy. Deti si tak hravou
formou rozšírili vedomosti z anglického jazyka.
V závere vyučovania sme so žiakmi absolvovali prechádzku na miestny cintorín, kde si mohli
symbolicky zapáliť sviečku za svojich zosnulých
blízkych.
Dňom nabitým vedomosťami bol 7. november,
počas ktorého sa v našej škole realizovali rôzne
súťaže zamerané na protidrogovú prevenciu pod
vedením žiakov 4. ročníka, ktorí si pre svojich
mladších spolužiakov pripravili súťaže orientované
na škodlivosť užívania alkoholu a cigariet, poukazujúc pri tom na ich negatívny vplyv na ľudské
telo. Pre najšikovnejších účastníkov súťaží boli pripravené aj diplomy a sladké odmeny.
9. november sa stal pre žiakov, ale aj pre nás
učiteľky dňom, ktorý sa nám vryl hlboko do našich
pamätí. V tomto termíne sme pre deti pripravili
exkurziu do centra vedy a techniky Atlantis. Naši
školáci si mohli vyskúšať rôzne druhy logických
hier a experimentálnych úloh. Zo všetkých exponátov vari najväčší úspech zaznamenali práce
na stavbe, kde sa z mnohých detí na okamih stali
stavbári a žeriavnici so všetkým, čo k tomu patrí.
Nevšedným bolo stretnutie so samotnou Kleopatrou, ktorá nás previedla tajomným a strašidelným
procesom mumifikácie a niektorí vyvolení si smeli
vyskúšať plnenie úloh bohov starovekého Egypta.
Dňa 14. novembra sme s malými aj veľkými
deťmi strávili čarovné popoludnie na obecnom
futbalovom ihrisku, kde sa v spolupráci so SCVČ
Trakovice konala roztomilá súťaž – Šarkaniáda,
v ktorej mohli deti súťažiť v kategóriách: Šarkan
letec a Šarkan krásavec. Porota mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi toľkých utešených a umelecky
hodnotných šarkanov toho najkrajšieho. Podobné
milé prekvapenie nás čakalo aj pri výbere šarkana
letca. Vyhrať síce mohli len tí najlepší, no príjemný
zážitok si domov odnášal každý z nás.
16. deň jedenásteho mesiaca kalendárneho roka
do našej školy zavítala príjemná návšteva v podobe hasičov z Jaslovských Bohuníc. Deťom predviedli hasičskú techniku, ochranné odevy i rôzne
pomôcky používané pri hasičských zásahoch.
Azda najväčší úspech zaznamenala siréna, ktorú
deti dokázali počúvať stále dokola. Naša vďaka
patrí pánom Cubinkovi a Volfovi za sponzorskú
prezentáciu ich zodpovednej a náročnej práce.
Milým sa ukázalo aj vystúpenie Divadielka na
kolesách, ktoré bolo predstavením jedného herca
obohatené mnohými pohybovými aktivitami podfarbenými príjemnou a strhujúcou hudbou. Škriatok Fíha dokázal malých i veľkých divákov zaujať
celým svojím prejavom a rozžiarené tváre detí napovedali, že sa im toto originálne vystúpenie naozaj páči. Nakoniec sa zabavili všetci od najmenších
škôlkarov až po našich najstarších žiakov.
6. decembra sa konala exkurzia do planetária v neďalekom Hlohovci, odkiaľ si deti odniesli
množstvo poznatkov z oblasti astronómie. Naučili sa veľa nového o slnečnej sústave a spoznali
niektoré súhvezdia pozorovateľné voľným okom
na našej nočnej oblohe. Nesmierne pútavo, najmä
na tých najmenších, zapôsobila čarovná rozprávka
o Malom princovi, ktorý zvedavú Kamilku sprevádzal po tajomnej hviezdnej oblohe. Po príchode
do školy bolo pre deti pripravené ešte jedno prekvapenie v podobe Mikuláša a strašidelného, no
veľmi dobrosrdečného čerta, ktorých stvárnili pani
učiteľky z materskej školy.
Naďalej chceme deťom poskytovať kvalitné
vzdelávanie v duchu demokratických princípov a
13
MALŽENIČAN
na mesiac december máme pre školákov pripravených ešte niekoľko zaujímavých aktivít a podujatí.
Medzi ne patrí aj upevňovanie ľudových tradícií
na hodinách humanitných predmetov súvisiacich
so sviatkom sv. Lucie. Naďalej máme záujem pokračovať v aktivitách viažucich sa k projektu Škola
priateľská k deťom, do ktorého sme sa na začiatku
školského roka zapojili. Posledný deň pred prázdninami integrujeme túto krásnu tematiku do všetkých vyučovacích hodín, so zameraním na vianočné tradície, koledy, či tvorivé dielne. V spolupráci
s Farským úradom Malženice a so súkromnou ZUŠ
bude dňa 25.12.2012 realizovaná Jasličková slávnosť, na ktorej naše deti pod vedením pani Mgr.
Volfovej predvedú svoj vianočný program.
Neupustíme ani od prípravy súťaží pre našich
žiakov a tí najlepší spomedzi všetkých budú mať
možnosť reprezentovať našu školu v okresnom
kole súťaže prednesu povestí „Šaliansky Maťko“
a matematickej „Pytagoriády“.
Popri našej práci sa aktívne venujeme nielen
nadaným deťom, ale aj deťom s rôznymi formami
znevýhodnenia, ktorým v našej škole vytvárame
priaznivé podmienky v oblasti vyučovacieho procesu i sociálneho rozvoja. Talentovaní školáci sa
zúčastňujú okresných kôl súťaží rôznych oblastí
a je im vytvárané priaznivé prostredie pre rozvoj
ich výnimočného daru. Doteraz deti reprezentovali školu na Školských majstrovstvách okresu
v stolnom tenise, ktoré sa konali v Jaslovských
Bohuniciach. Viktória a Paťka Nemčekové sa nenechali zahanbiť ani pri hre s oveľa staršími žiačkami a z ich výkonu sa veľmi tešíme. Speváckym
talentom nesporne vyniká Samko Kukučka, ktorý
sa zúčastnil súťaže „Hľadáme novú superstar“.
Svojím vystúpením očaril porotu i nás a z Trnavy
si odniesol diplom za krásne tretie miesto. Veľkým
úspechom našich žiakov sa skončila súťaž s vianočnou tematikou „Pieseň o Vianociach a pieseň
o Mikulášovi“ realizovaná v dvoch kategóriách.
Vaneska Vonšáková, žiačka 2. ročníka, podala
triumfálny výkon, keď si svojím vystúpením vybojovala prvé miesto v oboch kategóriách. Úspech
zaznamenala aj Peťka Moldová, ktorá na stupeň
víťazov vystúpila v kategórii „Pieseň o Mikulášovi“. Želiezkom v ohni bol tiež Kristián Šimončič.
Ten svoje premiérové vystúpenie zvládol bravúrne
a sme na neho hrdí i napriek tomu, že mu iba o vlások uniklo pódiové umiestnenie. Veríme, že s našou podporou vyjdú z tejto školy podobne úspešní
absolventi ako bronzová olympionička z Olympijských hier v Londýne Danka Barteková, či veľký
futbalový talent Ľubomír Gogolák.
Deti našu školu reprezentujú nielen na súťažiach, ale aj na podujatiach organizovaných obcou.
Medzi ne patrilo posedenie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Ich energia a nadšenie pre tanec očarili aj hostí Katarínskeho plesu
pripraveného radou rodičov.
Novinkou je webová stránka školy, z ktorej sa
rodičia i širšia verejnosť dozvedia o úspechoch našich žiakov, realizovaných akciách, ktoré sú dopl-
nené foto či videodokumentáciou ale aj o mnohých
iných náležitostiach týkajúcich sa fungovania školy. Prostredníctvom elektronickej žiackej knižky
majú rodičia možnosť uskutočniť kontrolu vyučovacích výsledkov svojich detí alebo prezrieť termíny plánovaných písomiek. V budúcnosti chceme
prostredníctvom webového portálu realizovať ešte
užšiu domácu spoluprácu medzi žiakmi a učiteľmi.
Neupustíme ani od plánovanej modernizácie vyučovacieho procesu a s finančnou podporou našich
sponzorov máme v blízkej budúcnosti v úmysle
zakúpiť najmodernejšiu vyučovaciu techniku.
Mgr. Katarína Bunčeková
ŽABKY, LIENKY, VČIELKY...
....poďteže k nám všetky...
Slávnostným otvorením a vysvätením nových
priestorov materskej školy pre najmenších škôlkarov sme sa s radosťou a elánom pustili do nového
školského roku 2012/2013. Pre veľký záujem rodičov zriadil Obecný úrad Malženice nové priestory
– prístavbu materskej školy s poldennou starostlivosťou.
Deti v našej materskej škole sú podľa veku rozdelené do troch skupín. Okrem plnenia výchovno-vzdelávacích kompetencií podľa ISCED 0 pripravujeme pre deti každý mesiac rôznorodé aktivity.
17. 9. 2012 sa deti zúčastnili besedy s olympioničkou Dankou Bartekovou a spolu s deťmi ZŠ
športovali a súťažili na futbalovom ihrisku v rámci
podujatia - športový deň. Odmenou za vynikajúce výkony im bolo skákanie na skákajúcom hrade
a trampolíne.
27. 9. 2012 sa popoludní v našej MŠ tvorilo.
Rodičia priniesli tekvice a kým oni vyrezávali strašidlá, deti im vytvárali radostnú atmosféru
spevom a obľúbenými kruhovými hrami. Na druhý
deň sa zo žmurkajúcich strašidielok v priestoroch
škôlky tešili všetky deti.
12.10. 2012 sme sa počas ,,Dňa jablka,, intenzívnejšie zaoberali týmto ovocím. Deti jabĺčka
kreslili, modelovali, vystrihovali, spievali piesne
a recitovali básne. Najväčšiu radosť mali z ochutnávky prinesených jabĺčok a koláčikov, ktoré im
pripravili a priniesli obetavé mamičky. Touto cestou chceme poďakovať nielen im, ale aj všetkým
rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o spestrenie života detí v MŠ.
V „Jablčný deň“ zavítala do škôlky i nezvyčajná návšteva - policajný pes Amigo so svojim
psovodom – pánom Schlesingerom z Občianskeho
združenia ,,Spoločne proti kriminalite, ktorý deťom
názorne vysvetlil, aké nebezpečenstvo im hrozí pri
styku s neznámym človekom a ako sa vtedy majú
správať. Všetci sme tlieskali Amigovi za jeho poslušnosť a bystrosť pri predvádzaní povelov svojho
pána.
16.11. 2012 nám hasiči z Jaslovských Bohuníc
prišli predviesť svoju techniku. Deti sa oboznámili
s rôznymi druhmi bezpečnostného oblečenia, prezreli si technické vybavenie hasičského auta, kládli
zvedavé otázky, na ktoré im hasiči trpezlivo odpovedali. Deti fascinovala svetelná i zvuková signalizácia. Páni hasiči potešili naše deti i tým, že nám
pomohli pripevniť na strom kŕmidlo pre vtáčiky.
23.11. 2012 sme tlieskali víle Fíha, ktorá roz-
žiarila očká všetkých detí a rozospievala celú školu. Ak aj zo začiatku mali niektoré najmenšie deti
slzičky na krajíčku, po chvíľke nebolo po nich ani
stopy. Víla Fíha očarila všetkých natoľko, že už
dnes sa tešíme na jej ďalšiu návštevu.
6. decembra sme sa tešili z návštevy Mikuláša
a jeho pomocníka - čerta Lucifuka. Deti spievali,
recitovali, zatancovali si s čertíkom a za sladkú odmenu sľúbili poslušnosť nielen v škôlke ale i doma.
Ďakujeme Mikuláš, čakáme ťa o rok zas!
(Valéria Valentovičová)
14
MALŽENIČAN
Prevenčnými aktivitami k bezpečiu a radosti našich detí
Začiatok školského roka 2012/2013 priniesol pre Základnú školu 1.-4. roč. s MŠ
Malženice viaceré novinky, prostredníctvom ktorých sa vedenie školy spolu
s pedagogickým zborom snaží skvalitniť
a zefektívniť nielen vzdelávací proces, ale
aj aktivity zamerané na pozitívne formovanie osobnosti žiakov a prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, drogové závislosti, vandalizmus a i.).
Významným projektom, do ktorého sa zapojila aj naša škola, je celoročný program medzinárodnej organizácie
UNICEF „Škola priateľská k deťom”,
ktorý je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií a mnohých aktivít vzdeláva
a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl – deti, pedagógov
aj rodičov. Cieľom programu je vytvoriť
v školách také prostredie, v ktorom sa
každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto
a navštevuje ho s radosťou. Oblasť práv
a povinností dieťaťa bola v októbri žiakom
našej školy priblížená prostredníctvom
interaktívneho stretnutia s Junior Ambasádorkou organizácie UNICEF. Pozitívne
reakcie žiakov potvrdili ich spokojnosť s
inovatívnym programom formou diskusií
a zážitkových hier. Zároveň vyslovili želanie, aby sa podobné stretnutie uskutočnilo
aj v budúcnosti. Ambasádorka tiež ocenila
aktivitu žiakov a zodpovedný prístup vedenia školy k prevenčným aktivitám, ktorými môžeme byť podľa jej slov dobrým
príkladom aj pre mnohé väčšie školy.
Veľkým prínosom pre našich žiakov
sú aj viaceré prevenčné aktivity realizované koordinátorkou prevencie. Žiaci
kladne hodnotia najmä diskusie a rôzne
zážitkové hry, ktorými získavajú dôležité informácie o mnohých rizikách, učia
sa zvládať problematické situácie a rozvíjajú si dôležité hodnoty ako sú napríklad úcta, solidarita a zodpovednosť.
Pri spomínaných aktivitách sa využívajú
špeciálne výukové DVD s tematikou prevencie, informačné materiály a viaceré
inovatívne metódy práce s deťmi podporujúce rozvoj emocionálnej inteligencie.
Všetky tieto aspekty prevenčných programov výrazne prispievajú k formovaniu
pozitívnej školskej atmosféry a zdravému
vývinu žiakov.
Novinkou v našich aktivitách je aj záujmový útvar – Krúžok zážitkových hier,
ktorého činnosť sme zahájili v spolupráci
so Súkromným centrom voľného času Trakovice. Tento inovatívny projekt je zameraný na rozvoj osobnosti, ku ktorému sú
žiaci vedení pestrými aktivitami ako sú
napríklad hry, špeciálne výukové DVD,
arteterapia (využívanie výtvarnej činnosti), muzikoterapia (využívanie hudobnej
činnosti), diskusie, vždy s konkrétnym
zameraním na prevenciu určitého rizika,
problematickú situáciu alebo charakterovú vlastnosť. Uvedený záujmový útvar
nadväzuje na oblasť prevencie sociálno-patologických javov v našej škole a jeho cie-
ľom je predovšetkým zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného času žiakov.
Ďalšou zaujímavosťou v aktivitách našej
vzdelávacej inštitúcii je ŠKOLSKÝ PARLAMENT – iniciatívny a pomocný orgán,
ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti
výchovy a vzdelávania. Stretnutia zvolených zástupcov tried sa budú konať jedenkrát mesačne, počas ktorých budú môcť
žiaci vyjadriť svoje návrhy a pripomienky
k činnosti školy a iným záležitostiam, ktoré
sa dotýkajú školského prostredia. Návrhy
žiakov budú konzultované s p. riaditeľkou
PaedDr. Martinou Krchňákovou a ďalšími
členmi pedagogického zboru.
Pozitívnou skutočnosťou pre našu školu je aj spolupráca s Občianskym združením – Spoločne proti kriminalite, ktoré je
nám nápomocné pri realizácii viacerých
prevenčných aktivít. Spomenúť môžeme
napríklad prevenčný program „Bezpečná škôlka” a „Bezpečná škola”, ktorá sa
pre deti MŠ a žiakov ZŠ Malženice konala dňa 12.10.2012. Uvedená aktivita bola
žiakmi i pedagogickým zborom hodnotená
veľmi pozitívne a v súčasnosti sa vzhľadom na mnohé podnety detí pripravuje
ďalšia. Občianske združenie – Spoločne
proti kriminalite nám zároveň zabezpečuje zaujímavé informačné materiály, špeciálne výukové DVD a jeho výkonný riaditeľ
Bc. Miroslav Schlesinger poskytuje v prípade potreby aj poradenstvo v oblasti prevencie kriminality pre pedagógov a širšiu
verejnosť.
Potvrdením, že sme si pre spoluprácu
vybrali naozaj ten najlepší subjekt je aj
skutočnosť, že Občianske združenie – Spoločne proti kriminalite získalo so svojím
projektom tento rok prvé miesto na národnej súťaži prevencie kriminality. Vďaka tomuto úspechu bude reprezentovať
v decembri 2012 Slovenskú republiku na
súťaži v rámci projektov Európskej únie
na Cypre.
V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok a problémov spojených so sociálno-patologickými javmi majú žiaci i rodičia v našej škole možnosť obrátiť sa na
koordinátorku prevencie, ktorá zodpovedá
za všetky spomenuté prevenčné aktivity.
Mgr. Erika Trebatická
Koordinátorka prevencie ZŠ Malženice
15
MALŽENIČAN
Náš školský klub – naša dielňa tvorivosti a ľudskosti
V školskom roku 2012/2013 sa do ŠKD prihlásilo 25 žiakov z 1. – 4. ročníka.
Úlohou ŠKD je cieľavedomá výchovno – vzdelávacia práca v čase mimo vyučovania. Všetky
organizované činnosti vychádzajú z celoročného
plánu a týždenných rozvrhov. Záujmové činnosti
sú plánované podľa záujmov a záľub žiakov, prispôsobované popoludňajšiemu vyučovaniu a krúžkom.
V mesiaci september sme privítali v našom
školskom klube nových žiakov – prváčikov, vyrobili sme im malé darčeky. Žiaci výtvarne spracovali
tému „ako sa v školskom klube treba správať a čo
nie je dovolené“, čím si upevnili poznatky o vnútornom poriadku. Zhotovili i ,,kvietok slušnosti“
s lupienkami, ktoré sa stali symbolom čarovných
slovíčok - poprosenie, poďakovanie, pozdrav. Z farebného papiera sme spoločne vyrobili ,,jesenné
ovocie na našom stole“ technikou točenia a lepenia
papiera. Pracovali sme i s prírodninami, ktoré sme
aranžovali do obrazov, z listov sme vytvorili lesné
víly a lesných škriatkov.
Október – mesiac úcty k starším sme si pripomenuli tým, že žiaci svojim starým rodičom
vyrobili vkusné pozdravy s básničkou. Využívali
sme aj počítačovú miestnosť. Žiaci na internete vyhľadávali októbrové pranostiky a zhotovili k nim
nástenku. Vyrábali sme šarkanov – krásavcov,
z pogumovaného papiera ,,strašiakov“. V tomto
mesiaci sme navštívili obecnú knižnicu. Žiaci si
mali možnosť poprezerať všetky knihy a oboznámiť sa s podmienkami ich požičiavania. Spoločne
sme si prečítali krátky úryvok z knižky pre deti
a vypožičali knihu ,,Vrkôčikine tajné obavy“. To,
že „jeseň je pani bohatá a farbí listy do hneda, červena, žlta a oranžova“ sme tiež využili v našom
školskom klube. Počas štyroch týždňov (vždy jeden deň v týždni) sme sa do jesenných farieb obliekli a vyrobili k danému dňu výrobok. Na „hnedý
deň“ to bola čelenka s hnedými listami, červený
deň červená čiapka, na žltý deň si dievčatá vyrobili
žlté čelenky do vlasov, náhrdelníky a náramky a
chlapci žlté kravaty. V oranžový deň sme spoločne
zhotovili oranžové gitary. Aby sme predchádzali chorobám rozprávali sme sa o nich a nakreslili
,,smiešne bacily“.
V mesiaci november sme v školskom klube pripravili aktivity v rámci ,,Týždňa boja proti
drogám“. Žiaci vyrobili plagát s názvom ,,Tancom, spevom a športom proti drogám“, na ktorý
nakreslili, čo radi robia vo voľnom čase. Deň voj-
dôležité pre život v spoločnosti. Majú posilňovať
osobnosť každého dieťaťa, pomôcť mu nájsť seba
samého, profilovať sa a dosiahnuť úspech. Najväčšiu úlohu zohráva vhodná motivácia, radosť z
činnosti, ctižiadosť, zvedavosť a povzbudzovanie.
ŠKD zohráva nenahraditeľnú úlohu v prevencii
sociálno-patologických javov. Pri výbere činností
nesmieme zabúdať na to, že dieťa, ktoré práve absolvovalo školské vyučovanie, netúži potichu sedieť a ”byť dobré”, chce poznávať a tvoriť.
Alena Omastová
nových veteránov je sviatok pietnej spomienky,
ktorou si pripomíname hrdinstvo ľudí, ktorí padli
v boji v 1. svetovej vojne. Symbolom sa stal kvet
vlčieho maku a preto sme vyrobili kytičku a venček z červených makov a položili ich k pomníku
padlých hrdinov, aby sme si uctili ich pamiatku.
I v tento mesiac sme hľadali na internete pranostiky a vystavili ich na nástenku. Zúčastnili sme sa
i na školskej súťaži ,,Šarkaniáda“, ktorá sa konala
na obecnom futbalovom ihrisku.
Na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, sme
sa už všetci veľmi tešili. Ozdobili sme si vianočný stromček, okná v triedach vyzdobili vianočnou
tematikou. Ani v tomto mesiaci sme nezabudli na
decembrové pranostiky. Vyrobili sme hviezdičkový adventný kalendár s hádankami, vianočné
hviezdy, ktoré nám skrášľujú vstup do budovy
školy, roztomilých mikulášov a anjelov, snehové
vločky a z modelovacej hmoty vianočné medovníky. Písali sme i list Ježiškovi a deti svoje priania
zavesili na stromček. Na vianočnú akadémiu sme
vyrobili vkusné svietniky.
Okrem záujmových činností sme voľné chvíle strávili na čerstvom vzduchu. Pri pobyte vonku
si mali žiaci možnosť zašportovať, zahrať sa rôzne
hry s loptou, gumou, so švihadlami, či zajazdiť na
kolobežkách. Sledovali sme i rozprávky z DVD.
Pripravovali sme sa aj na vyučovanie. Žiaci si písali zadané domáce úlohy, čítali texty zo šlabikára
a čítanky, na upevnenie učiva sme sa hrávali rôzne
didaktické hry.
Školský klub detí nie je pokračovaním školského vyučovania. Pedagogická práca v školskom klube má svoje špecifiká
- deťom má zabezpečiť odpočinok, rekreáciu, ale i zaujímavé
využitie
voľného
času. Dobre vytvorený program činností v
ŠKD má mať pre deti
predovšetkým relaxačnú a socializačnú
funkciu. Deti si v
ŠKD majú odpočinúť,
vytvárať a prehlbovať
vzťahy so svojimi rovesníkmi, realizovať
sa v činnostiach, ktoré
ich bavia, poznávať a
rozvíjať svoje záujmy.
Činnosti v ŠKD majú
rozvíjať ich vedomosti, zručnosti a postoje
Nová prístavba
materskej školy
V polovici mesiaca marec je ako každý
rok obdobie zápisu detí do materskej školy. Zrazu bol na svete problém, problém kde
umiestniť 15 deťureniec. Tento problém obec
kotúľala pred sebou už dlhšiu dobu.
Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola daná téma predmetom rozpravy.
Obec prišla s niekoľkými variantami, ktoré
starosta urýchlene zistil, poprípade i odobril so
zákonnými inštitúciami, ako je Štátna hygiena
a Krajský školský úrad.
Najhoršie riešenie bola alternatíva, umiestniť určitý počet detí do kultúrneho domu, kde
nám hygiena vydala kladné stanovisko. Ďalšia
možnosť urobiť rošádu s miestnosťami v základnej škole tiež neprešla – narušilo by to
vyučovací proces školopovinných detí.
Poslanci sa uzniesli, že v urýchlenom
konaní dá obec posúdiť projekty na výstavbu
telocvične a na zmenu projektu pred dokončením na účely MŠ. Otec projektu výstavby
telocvične Ing. Lukáš Michalčák znovu dokázal, že mu srdce bije pre Malženice, nezištne
a urýchlene, bez honoráru prekreslil projekty
k zmene užívania.
Začiatkom mája za výdatnej pomoci Poľnohospodárskeho družstva Malženice sa začala navážať tehla a mohol sa začať boj s časom.
Štyri mesiace, všetko za pochodu, koordinácia, náväznosť prác, posudku či už hasičského,
svetlotechnického, teplotechnického, posudok
od štátnej hygieny a more ďalších. Nasledovala kolaudácia a 30.08.2012 sme dostali stavbu
rozhodnutím do užívania, vyhrali sme.
Otázka financií: vďaka sponzoringu E.ON
Elektrárne Malženice, slušnému stavu financií
pri prevzatí úradu, veľmi prísnej ekonomickej
disciplíne a enormnom nasadení výberovej
komisie v zložení poslancov : Dušan Bokora,
Ing. Ján Lietavec a Mgr. Anna Chudá obec
zvládla prvú časť stavby z vlastných zdrojov
bez vážnejšieho ohrozenia nevyváženosti
obecného rozpočtu.
Obec znovu vykročila k vytváraniu
podmienok pre lepší život, pre stabilitu mladých rodín, pre lepší komfort bývania. Ostáva mi poďakovať ľudom, ktorí sa na projekte.
Podieľali a prispeli rukou k dielu. Odmenou sú
nám rozžiarené detské očká a úsmevy na ich
tváričkách.
(Miroslav Macko, starosta)
16
MALŽENIČAN
Nové veci prinášajú nové príležitosti...
Život so sebou často prináša zmeny.
A keďže aj naša škola je plná života i ju postretlo v priebehu posledných mesiacov mnoho zmien...
S mnohými z vás som mala, ako nová riaditeľka školy, česť sa stretnúť, priateľsky sa porozprávať i spolupracovať. Dovoľte, aby som
tých z vás, s ktorými som doposiaľ nemala
príležitosť na zoznámenie oslovila a predstavila aspoň zlomok nových myšlienok, ktoré
ako verím, prinesú nové príležitosti...
Obec Malženice je v širokom okolí preslávená svojou aktivitou a preto som presvedčená, že škola by mala na horlivú činnosť obecných klubov nadviazať dnes i v budúcnosti.
Prišli sme preto s ideou školy ako centra
vzdelávania, ale tiež športového a kultúrneho diania. Hlavnú myšlienku sme obohatili
o nové duchovné rozmery – tvorivosť, ľudskosť a radosť zo vzdelávania učiteľov i detí.
Ide o demokratický prístup ku vzdelávaniu,
ktorý podporuje osobnostné kvality každého
žiaka, utvára mu optimálne podmienky na
formovanie jeho pozitívnych vlastností i daností a potláčanie negatívnych prostredníctvom demokraticko – humanistických princípov. Každé dieťa našej školy má svoje práva,
ktoré sú plne rešpektované, na druhej strane
aj povinnosti, ktorých plnením sa dieťa učí
fungujúcim vzťahom a princípom demokracie. Naša škola pozitívne formuje hodnotový
systém v duchu všeľudských hodnôt, učitelia
veria v schopnosti a kvality žiaka, stimulujú
ho k väčšej samostatnosti a tvorivej činnosti,
rešpektujú jeho jedinečnosť, podporujú jeho
sebadôveru, utvárajú toleranciu k iným názorom, postojom, formujú mravné hodnoty a
normy, priaznivú socio - emočnú klímu školy
založenú na vzájomnej úcte a rešpekte. Na
škole formujeme osobnosť žiakov ako zodpovedných občanov a vedieme ich k pochopeniu demokratických zásad. Pozornosť venujeme zdravému životnému štýlu a utváraniu
pozitívneho vzťahu k prírodnému prostrediu.
Našou primárnou úlohou je poskytnúť kvalitu
vzdelávania v prostredí, v ktorom sa deti budú
cítiť príjemne, v ktorom bude rešpektovaná
ich jedinečnosť. Škola má okrem vzdelávacieho pôsobenia výrazný výchovný charakter
a dali sme si za cieľ získať titul medzinárodnej organizácie UNICEF „Škola priateľská k
deťom.“ Víziou našej školy je, aby žiak, ktorý absolvuje primárne vzdelávanie bol dobrý,
múdry, aktívny a šťastný človek.
Vy, milí rodičia, ste si isto všimli, že do
vyučovacieho procesu priebežne zavádzame
moderné spôsoby vyučovania: tematicko
– integrované vyučovanie, projektové vyučovanie, zážitkové učenie, výskumné – objavujúce učenie, informačno – komunikačné
technológie, čím žiakom umožňujeme absolvovať nielen tradičné ale aj netradičné moderné vzdelávanie. Na vzdelávaciu činnosť školy
kontinuálne nadväzujú mimoškolské aktivity
realizované rozšírenou ponukou krúžkovej
činnosti, školskými podujatiami, kreatívnymi
aktivitami školského klubu detí, činnosťou
dvoch pobočiek základnej umeleckej školy
– výtvarný i hudobný odbor. Bohatou ponukou zmysluplných aktivít, krúžkovej činnosti
a spoluprácou s organizáciami v obci chceme
zabezpečiť, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu.
Podporujeme športové aktivity - v našej
škole vedie futbalový krúžok hráč 1. futbalovej ligy – Ľubomír Gogolák, ktorý žiakov pripravuje nielen na možnú futbalovú
kariéru, ale aj na futbalové zápasy a súťaže.
Plánujeme však realizovať športové aktivity
v spolupráci so športovým organizáciami v
obci, spolupracovať s rodičmi pri športových
dňoch pre deti i rodičov.
Oživili sme folklórne tradície založením
detského folklórneho súboru pre deti základnej i materskej školy pod vedením Mgr. Heleny Volfovej.
U žiakov cielene rozvíjame jazykovú
gramotnosť otvorenou školskou knižnicou,
činnosťou redakčnej rady školského časopisu, zlepšením spolupráce s obecnou knižnicou, skvalitnením výučby anglického jazyka rozšíreným počtom vyučovacích hodín,
dôrazom na konverzáciu v cudzom jazyku,
krúžkom francúzskeho jazyka, aplikáciou zážitkového učenia, výučbového softvéru, aktivitou a hrovou činnosťou na vyučovaní. Žiaci
ukážu svoje vedomosti v cudzom jazyku rôznymi výstupmi jazykového vzdelávania napr.
recitačnou i speváckou súťažou v anglickom
jazyku, školskými projektami.
V škole realizujeme mnohé projekty
- Zdravá škola, environmentálna výchova,
výchovu k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovú výchovu, prevenciu šikanovania
a iných sociálno – patologických javov, projekt Škola priateľská k deťom, projekt informatizácie regionálneho školstva, výchovné
poradenstvo.
Našim záujmom je uplatňovať idey „otvorenej školy“ spoluprácou s organizáciami
realizujúcimi svoju činnosť v obci, pripravovať kultúrne programy pre rodičov, priateľov školy a širšiu verejnosť. O aktivitách
prebiehajúcich v škole informujeme širokú
verejnosť neustálym aktualizovaním školskej
webovej stránky, školským časopisom.
Chceme však stavať na mnohých dobrých
aktivitách a myšlienkach, ktoré zostali v srdciach detí z činnosti školy v predchádzajúcom období.
Žiakom umožňujeme rozvoj nadania, talentu a záujmov - zapájame ich do predmetových súťaží, ponúkame im ďalšie formy
vzdelávania, aby mohli rozvíjať nadanie.
Venujeme zvýšenú starostlivosť žiakom so
špeciálnymi edukačnými potrebami, vytvárame im optimálne socio – emočné prostredie
vzdelávaním podľa individuálneho vzdelávacieho programu, zabezpečením pedagogického asistenta, materiálnych pomôcok. Učitelia
našej školy netolerujú žiadne formy šikanovania, postupne utvárajú zmenu klímy školy
v duchu hesla „každý z nás je iný, ale všetci
sme si rovní“.
Deti malženickej základnej školy sú však
veľmi vnímavé, citlivé, srdečné a dokonca
sme mali možnosť objaviť významný počet
talentovaných detí v oblasti umenia (tanec,
spev, ovládanie hry na hudobné nástroje,
recitácia) a športu (stolný tenis, futbal, plávanie), ktoré nás prekvapili na kultúrnych
vystúpeniach pre verejnosť, súťažiach i na
krúžku hip - hopu, či v novozriadenom folklórnom súbore. Máme radosť, že mnohí rodičia ochotne spolupracujú pri organizácii,
príprave školských podujatí – mamičky šijú
kostýmy, pečú koláče, oteckovia získavajú
sponzorov.
Milí rodičia, naše plány sú pestré a na
uskutočnenie mnohých z nich je nevyhnutné dostatočné finančné zabezpečenie. Sami
viete, že v našej škole absentuje materiálne
zabezpečenie pre moderné vzdelávanie. Nedostatočné vybavenie je nielen v interiéri ale
i v exteriéri školy. Tešíme sa každej podpore,
či vo forme finančného alebo sponzorského
daru i akejkoľvek inej forme pomoci. Veľké
„ďakujem“ patrí aktivite a srdečnosti členom
z rady rodičov i rady školy, ktorí nám boli
nápomocní napr. pri organizácii Katarínskeho plesu, Mikuláša na škole a sú kedykoľvek
ochotní škole vypomôcť pri získavaní sponzorov či i iným spôsobom.
A čo dodať na záver v čase najkrajších sviatkov v roku? Azda len prianie: nech chvíle
lásky a pokoja, všetky bolesti vám zahoja.
A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce
majú byť šťastní všetci ľudia. Šťastné a veselé
Vianoce!
PaedDr. Martina Krchňáková
riaditeľka školy
MALŽENIČAN  Občasník  Vydáva OcÚ Malženice  Redakčná rada: Miroslav Macko, Mgr. Margita Machová, Mgr. Emília Neumannová, Margita Bošnáková l Náklad 470 ks  Grafické spracovanie a tlač ROTAP, Skladová 5/A Trnava
Download

December 2012