Školský vzdelávací program Spojenej školy Svätej Rodiny
Základná škola – 1. stupeň
„Učíme sa pre život, nie pre školu“
Vitae non scholae discimus. (Seneca)
Prerokovaný v Rade školy :
Prerokovaný v pedagogickej rade : 2.9. 2010
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola – 1. stupeň
VZDELÁVACÍ PROGRAM
Stupeň vzdelania
ISCED1 – primárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
štvorročná
Vyučovací jazyk
slovenský
Študijná forma
denná
Druh školy:
cirkevná
PREDKLADATEĽ
Názov školy :
Základná škola Svätej Rodiny
Adresa:
Gercenova 10, 851 01 Bratislava
IČO:
42178941
Do 30.6.2010 Ing. Magdaléna
Riaditeľ školy
Markechová, Csc.
Od 1.7.2010 Ing. Helena Jánošíková
Koordinátor pre tvorbu ŠVP
Mgr. Sylvia Maderová
ZRIAĎOVATEĽ
Názov
Adresa:
Rímskokatolícka Cirkev, Bratislavská
arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1
Mgr. Viera Kyselicová, riaditeľka AŠÚ
Kontakty:
Tel.č. 02/57200610
Dátum vydania
25. august 2008
Dátum schválenia
3. september 2008
Miesto vydania
Základná škola Svätej Rodiny,
Bratislava
ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ:
Platnosť
Dátum
Revidovanie
Uskutočnené inovácie, zmeny, úpravy,
doplnenia a pod.
Platnosť
ŠkVP
Od 02.09.2008
Revidovanie
02.09.2009
Doplnené učebné osnovy pre druhý
ročník ZŠ
Doplnenie prílohy č. 1
Revidovanie
02.09.2010
Nový titulný list, doplnené učebné
osnovy pre tretí ročník ZŠ
OBSAH
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VEĽKOSŤ ŠKOLY
CHARAKTERISTIKA ŢIAKOV
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU
ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA
DLHODOBÉ PROJEKTY
SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI
PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
ŠKOLA AKO ŢIVOTNÝ PRIESTOR
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU A PODMIENOK VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE.
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
8
PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY (VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA)
ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA
ŠPECIFIKÁCIA KONKRÉTNYCH CIEĽOV:
PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLY
PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE
ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI
ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM
8
8
9
10
11
11
12
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV
13
13
19
ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN
20
UČEBNÉ OSNOVY
22
CHARAKTERISTIKA VÝSTUPOV ŢIAKOV 1. ROČNÍKA
CHARAKTERISTIKA VÝSTUPOV ŢIAKOV 2. ROČNÍKA
CHARAKTERISTIKA VÝSTUPOV ŢIAKOV 3. ROČNÍKA
VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA
PREDMET: SLOVENSKÝ JAZYK
PREDMET: ANGLICKÝ JAZYK
VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
PREDMET: MATEMATIKA
VZDELÁVACIA OBLASŤ: PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
PREDMET : PRÍRODOVEDA
PREDMET : VLASTIVEDA
VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A HODNOTY
PREDMET : KATOLÍCKE NÁBOŢENSTVO
VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMENIE A KULTÚRA
PREDMET: HUDOBNÁ VÝCHOVA
PREDMET: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VZDELÁVACIA OBLASŤ : ZDRAVIE A POHYB
PREDMET : TELESNÁ VÝCHOVA
22
23
23
25
25
40
51
51
76
76
85
89
89
108
108
115
127
127
Všeobecná charakteristika školy
Charakteristika školy a veľkosť školy
Základná škola Svätej Rodiny je škola zameraná na výchovu ţiakov v rímskokatolíckom duchu, v ktorej
duchovnú správu spoločenstva ţiakov i zamestnancov vykonávajú saleziáni Don Bosca a poskytuje
základné vzdelanie na veľmi dobrej úrovni. Škola sídli budove prenajatej od Magistrátu hl. mesta
Bratislavy, zmluva o prenájme je uzatvorená na 30 rokov. Základná škola je plne organizovaná, má 258
ţiakov v 14 kmeňových triedach. Na I. stupni okrem tretieho ročníka po dve triedy v ročníku s počtom
ţiakov 140.
Charakteristika žiakov
Škola poskytuje výchovno-vzdelávací proces ţiakom bez rozdielu vierovyznania, rasy, pričom ţiak a jeho
zákonný zástupca sa podpisom zaväzujú plniť celý školský program. Ţiaci navštevujúci školu prichádzajú
zo všetkých častí Bratislavy aj jej okolia. Pedagógovia majú dlhodobé skúsenosti so vzdelávaním ţiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a integráciou ţiakov. Bezbariérové priestory budovy –
nájazdová prístupová rampa a dva výťahy dovoľujú bezproblémový pohyb aj telesne znevýhodneným
ţiakom.
Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor tvoria iba ţeny, kvalifikovanosť je 100%, pričom odbornosť vyučovania je nad 93%.
Dve učiteľky majú kvalifikáciu aj ako špeciálny pedagóg. Na škole pracovala aj asistentka učiteľa, no pre
jej nedostatočné financovanie z MŠ SR svoju činnosť ukončila. Dve učiteľky absolvovali l. kvalifikačnú
skúšku, jedna ukončila Špecializačné kvalifikačné štúdium a všetky členky pedagogického zboru 1.
stupňa sa pravidelne zúčastňujú priebeţných vzdelávaní podľa ponuky z MPC –tier.
Organizácia prijímacieho konania
Ţiaci sú do prvého ročníka prijímaní na základe Zápisu do 1. ročníka a po potvrdení školskej zrelosti
pracovníkmi PPP.
Dlhodobé projekty
Škola zabezpečuje rôzne aktivity pre ţiakov svojej aj iných škôl. Medzi najdôleţitejšie dlhodobé projekty
patria:
 organizácia celoslovenskej súťaţe Slovom o Tvojej láske v recitácii kresťanskej literatúry
a sprievodnej medzinárodnej výtvarnej súťaţe spojenej s vernisáţou výtvarných prác v akreditácii
MŠ SR,
 tvorba školského časopisu Rodinkár
 protidrogové programy – široká ponuka záujmových krúţkov,
 ekologické programy – zber a triedenie druhotných surovín, čistenie okolia školy,
 sociálne programy – Misijný jarmok, Tehlička pre Baku, Tehlička pre Albánsko,
 IKT projekty– Infovek, Digitálni Štúrovci,
 spoločné náboţenské aktivity, púte,
 výcvik , plavecký, krasokorčuľovania, školy v prírode
 stretnutia s významnými osobnosťami , výchovné koncerty, akadémie
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca s rodičmi prebieha na veľmi dobrej úrovni. Zástupcovia jednotlivých tried tvoria spoločenstvo
Rady rodičov, ktoré úzko spolupracuje s vedením školy, sleduje výchovno – vzdelávací program školy,
zaujíma sa o ekonomickú situáciu školy a informuje všetkých rodičov o aktuálnom dianí na škole.
Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má veľmi dobré podmienky na výchovu , vzdelávanie ţiakov – ich psychických schopností a taktieţ
aj na rozvoj ich fyzických schopností. Má k dispozícií okrem kmeňových učební - kaţdá vybavená
rádiomagnetofónom a spätným projektorom aj odborné učebne na vyučovanie informatiky s 15 PC pre
ţiakov a 1 PC pre učiteľa, prírodopisu – multimediálnu učebňu s notebookom a dataprojektorom,
hudobnej výchovy, tri učebne cudzích jazykov, dve telocvične i kaplnku. Na podporu vzdelávania slúţi
školská kniţnica, resp. kabinetná zbierka kníh, ktorú vyuţívajú aj ţiaci. Na vyučovanie náboţenskej
výchovy, katechézy a stretávanie sa mládeţe je k dispozícii katechetické stredisko. Tieto odborné učebne
umoţňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty, v budúcnosti aj plány a z nich
vyplývajúce úlohy školského vzdelávacieho programu. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je
potrebné učebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, niektoré vybavenie
pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia.
Škola má k dispozícii dve átriá, kde v jednom bola zaloţená Biblická minibotanická záhrada, ktorá pre
problematickú starostlivosť počas prázdnin zanikla.
Ţiaci vyuţívajú rozsiahly športový areál na telesnú výchovu, relaxáciu cez veľké prestávky, popoludní
v rámci školského klubu detí, prípadne na oddych a hry vo voľnom čase.
Škola poskytuje zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni nielen svojim ţiakom a zamestnancom, ale
aj študentom a pedagógom Gymnázia Sv. Rodiny
Ţiaci 1.stupńa majú moţnosť v popoludňajších hodinách vyuţívať činnosť Školského klubu detí.
Škola ako životný priestor
Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie a prostredie podporovalo ich tvorivosť, je
potrebné klásť dôraz na udrţiavanie čistoty a estetickej úpravy tried, školského dvora, chodieb
s nástenkami, na ktorých ţiaci nájdu aktuálne informácie o aktivitách školy a tieţ priestor na vystavenie
svojich projektov. Taktieţ interiér školskej jedálne ich podnecuje k slušnému tolerantnému správaniu
a správnemu stolovaniu. Nemenej dôleţitá je aj celková atmosféra školy. Ţiaci sú vedení k tolerancii,
vzájomnej úcte , porozumeniu a pomoci so snahou dodrţiavať prikázanie lásky k blíţnemu.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Riaditeľstvo základnej školy zabezpečilo pre svojich ţiakov aj študentov Gymnázia bezpečnú rannú
dopravu do školy školským autobusovým spojom uţ po 15 rok. Opakovaným kaţdoročným poučením
ţiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnom pohybe v školskom prostredí a na akciách
organizovaných školou sa vedenie školy a triedni učitelia snaţia zabezpečiť bezpečné a zdraviu
vyhovujúce podmienky. Ţiaci 1.stupňa sa kaţdoročne zúčastňujú dopravnej výchovy na dopravnom
ihrisku. V škole sa konajú pravidelné školenia zamestnancov školy o zásadách bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a proti poţiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia v priestoroch budovy
a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov z revízií. Na triednických hodinách a aj na prednáškach
a besedách s odborníkmi počas vyučovania sa ţiaci usmerňujú k vytváraniu správnych ţivotných hodnôt,
postojov, návykov, k odmietaniu pouţívania návykových látok. Sú vedení k tolerancii a vzájomnej úcte a
znášanlivosti.
Analýza súčasného stavu a podmienok výchovy a vzdelávania v škole.
Kladné aspekty

výborné podmienky na duchovný rast detí:
o školské sväté omše,
Negatívne aspekty

nepriaznivý demografický vývoj

nepriaznivý kvantitatívny vývoj ţiakov so
ŠVVP

nepriaznivý vplyv konzumného spôsobu
ţivota a reklám v masovo
komunikačných prostriedkoch na
nevyzretú osobnosť školopovinných
ţiakov

nedostatok finančných prostriedkov na
zabezpečenie komplexného
bezproblémového chodu škôl
o príleţitosť na svätú spoveď v škole,
o duchovná obnova ţiakov dva razy do
roka,
o
spoločná modlitba sv. ruţenca, spoločné
ranné triedne zamyslenia s modlitbou

výborné personálne, materiálne a priestorové
podmienky pre vzdelávanie a výchovu ţiakov


starostlivosť o nadaných ţiakov
starostlivosť o ţiakov so ŠVVP štyrmi učiteľmi
s rozšírenou kvalifikáciou o špeciálnu pedagogiku

nedostatok kvalifikovaných učiteľov
cudzích jazykov a niektorých iných
predmetov

vysoká kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov ( 100 % kvalifikovanosť na I. st.
a v ŠKD)


výborné podmienky na vyuţívanie informačnokomunikačných technológií
aktívna činnosť Školského klubu detí 1.-5.roč.
rôznorodá ponuka a výborné podmienky na
mimoškolskú činnosť v záujmových krúţkoch
zvyšovaním miery vyučovacej povinnosti
pedagogických zamestnancov a poklesom
počtu ţiakov narastá neodbornosť
vyučovania


bezbariérové priestory školy s výťahom, vrátane
prístupu do školy

doprava ţiakov do školy školskými autobusmi

zdravé stravovanie, školské mlieko

skauting pre ţiakov ZŠ Sv.Rodiny, Gymnázium
Sv.Rodiny a deti z iných škôlspoločné aktivity
s celými rodinami ţiakov

poskytovanie telocviční a športového areálu pre
klubovú športovú činnosť ţiakov, rodičov
a priateľov školy

výborná spolupráca s rodičmi ţiakov, s Radou
rodičov
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Všeobecný výchovno - vzdelávací cieľ spoločenstva zamestnancov ZŠ Sv. Rodiny je vychovávať
rodičmi im zverených ţiakov s trpezlivosťou a kresťanskou láskou v duchu preventívneho systému don
Bosca, so zreteľom na predchádzanie konfliktov a poskytnúť ţiakom základné, ale trváce vedomosti z
rôznych vedných oblastí. Viesť ich dobrým osobným príkladom k láske k p. Bohu a k blíţnym a
ohľaduplnosti k prostrediu, v ktorom ţijú. Prostriedkom k tomu je naučiť ich systematickej
a
samostatnej práci v jednotlivých predmetoch, naučiť ich spoznávať krásno v predmetoch z oblasti
hudby a výtvarného umenia, vypestovať pracovné návyky a zručnosti v technických predmetoch a tieţ
rozvíjať ich telesnú zdatnosť, postreh, vytrvalosť a súťaţivoť na hodinách Tv. Na hodinách náboţenstva
a občianskej výchovy naučiť ich vytvárť si vzťahy k seberovným i nadriadeným, k p. Bohu a vedieť
prevziať zodpovednosť za seba, aj za iných a najmä vyuţívať drahocenný čas na vzdelávanie, zábavu,
oddych a pomoc iným. Umoţniť im získať základy na ústnu i písomnú komunikáciu v cudzích jazykoch
a na obohacovanie sa kultúrnymi hodnotami iných národov, taktieţ im umoţniť nadobudnúť základnú
zručnosť pri práci s počítačom.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Vo výchovno-vzdelávacom pláne školy sú obsiahnuté viaceré zloţky ako sú duchovná formácia,
výchova, vzdelávanie, záujmová činnosť a iné ďaľšie aktivity školy poriadané pre ţiakov. Tieto sú
navzájom spojené a niektoré z nich nemôţu samostatne existovať. Jedná sa najmä o výchovu,
vzdelávanie a duchovnú formáciu. Výchova ţiakov neprebieha iba vo výchovných predmetoch, ale
tiahne sa celým pobytom ţiaka v škole (vyučovacie hodiny všetkých predmetov, prestávky, pobyt v
šatni, školskej jedálni, exkurzie, výlety i školské sv. omše). Pokračuje aj v rodinách a na kaţdom inom
mieste, kde sa ţiak nachádza. Vo výchove má dôleţité miesto tak osobnosť vychovávateľa, ako aj
samotné okolité prostredie, ktoré vplýva na pocity ţiaka.
Výchovným cieľom našej školy je osobným príkladom učiteľov — vychovávateľov viesť ţiakov k
spoznaniu, výberu a stotoţneniu sa s takými hodnotami ţivota, ktoré sú na prospech osobnosti ţiaka i
prostredia, v ktorom existuje.
Duchovná formácia ţiakov je zameraná na nasmerovanie celého ľudského bytia na jeho Stvoriteľa a
jeho snaţenia na spásu svojej duše v súčinnosti so spásou duší, ktoré môţe ovplyvniť svojim bytím.
Základným predpokladom je úprimnosť pri hľadaní Boha a otvorenosť na prijatie Boţieho Slova,
sprostredkúvaného kňazmi, rodičmi, ale aj vychovávateľmi počas pobytu v škole. Vyvrcholením
kaţdodennej snahy o duchovnú formáciu je duchovná obnova ţiaka s moţnosťou pristúpenia k sviatosti
pokánia.
Vzdelávanie ţiakov na 1.stupeni je zameraný na získavanie komunikačných schopností, preto kladieme
dôraz na vzdelávanie nielen v rodnom, ale aj v cudzom jazyku, rozvíjanie estetického cítenia,
formovanie osobnosti výchovami ako je výtvarná, či hudobná. Našim cieľom je starostlivosť o rozvoj
fyzickej zdatnosti a pociťovania radosti z pohybu.
Keďţe chceme ţiakom umoţniť čo najväčší rozhľad, neodmysliteľnou súčasťou sa stáva informatická
výchova vo výchovno–vzdelávacom procese našej školy uţ od primárneho vzdelávania. Nosnými
predmetmi pre ţiakov sú Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Získaná kvalita a poţadovaná
kvantita vedomostí u týchto predmetov sú obyčajne rozhodujúce pre budúce prijatie ţiakov na
stredoškolské štúdium na osemročných gymnáziách. Preto sa im aj na našej škole venuje najväčšia
pozornosť.
Špecifikácia konkrétnych cieľov:
pre žiakov:
udrţať, resp. zvýšit‗ počet ţiakov prostredníctvom prezentácie dosiahnutých výsledkov ţiakov a aktivít
poriadaných školou
• zabezpečit‗ pravidelnú duchovnú formáciu ţiakov aj zamestnancov školy
• skvalitniť alebo aspoň udrţat‗ úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v povinnom vyučovaní;
vyučovaciemu procesu venovat‗ prvoradú pozornosť
• vyuţívat‗ efektívne a progresívne vyučovacie postupy, pouţívat‗ nové informačné technológie vo
vyučovacom procese uskutočňovať pravidelnú spätnú väzbu, orientovanú na zistenie pokroku ţiakov, na
základe ktorej verejne oceniť prácu ţiakov aj učiteľov
• integrovat‗ zdravotne oslabených ţiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu podľa moţností školy —
prostredie, zloţenie triedy, a pod.
• integrovat‗ alebo venovať zvýšenú pozornosť ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, najmä s poruchami učenia a v spolupráci s rodičom, so špeciálnym pedagógom a
psychológom pomáhat‗ prekonávať moţné problémy, zabezpečit‗ pravidelnú pedagogickú a
psychologickú diagnostiku
• venovať zvýšenú pozornosť aj slaboprospievajúcim ţiakom a najmä individuálnym prístupom,
kladnou motiváciou a vyuţívaním adekvátnych metód vo vyučovaní napomáhat‗ pri zlepšení ich
výchovno-vzdelávacích výsledkov
• venovať pozornost‗ aj nadaným ţiakom a taktieţ individuálnym prístupom podnecovať rozvoj ich
talentu, najmä prípravou na školské súťaţe, čím sa podporí aj úspešná účast‗ na miestnych a vyšších
kolách súťaţí
• poskytnút‗ ţiakom kvalitnú základnú jazykovú prípravu
• uviesť ţiakov do problematiky seriózneho vyuţívania IKT a k tvorivému prístupu pri práci výpočtovou
technikou
• vytvárať optimálne študijné a pracovné prostredie (estetické aj ekologické), podporovať osobitný duch
školy, vyznačujúci sa najmä atmosférou lásky, dôvery, bezpečnosti, spolupráce, tolerancie, poriadku a
maximálneho pracovného úsilia podporujúci vyučovanie i učenie sa, zabezpečiť dobré sluţby ţiakom i
zamestnancom školy
pre pedagogických zamestnancov:
• zavádzať najnovšie trendy v personálnom managemente pri získavaní, výbere, uvádzaní a hodnotení
nových učíteľov
• stabilizovať pedagogický zbor vytvorením priaznivej a podpornej atmosféry a podmienok na prácu,
najmä úsilím o korektné a priateľské medziľudské vzťahy jednak medzi vedením školy a učiteľmi aj
medzi učiteľmi navzájom
• zvyšovat‗ kvalifikovanost‗ pedagogického zboru v oblasti cudzích jazykov dobrým personálnym
managementom
• realizovat‗ ďalšie permanentné vzdelávanie a rozvoj učiteľov v súlade s pedagogickými a
organizačnými potrebami školy; uvádzanie začínajúcich učiteľov, inštitucionálne vzdelávanie a
samovzdelávanie učiteľov, koordinovat‗ spoluprácu a vedenie so skúsenejšími členmi pedagogického
zboru
• vyţadovat‗ vysoké pracovné nasadenie, uvedomelost‗ pracovat‗ na Boţom diele; morálne a podľa
moţnosti i finančne oceňovat‗ prácu učiteľa
9
pre rodičov:
• realizovat‗ spoluprácu vedenia školy a učiteľov pri plánovaní, hodnotení a zavádzaní inovácií;
poskytnúť účast‗ na rozhodovaní a vyţadovať podiel zodpovednosti rodiča za ţiaka v škole vo
výchovno -vzdelávacom procese
• úzko spolupracovat‗ rodičmi, s miestnymi organizáciami pri strategickom plánovaní zamerania školy,
najmä pri zisťovaní potrieb a poţiadaviek ţiakov, rodičov a spoločnosti
• vyţadovat‗ vysoký stupeň účasti a podpory rodičov škole a ich aktívne vystupovanie pri prezentácii
školy na verejnosti
Realizácia výchovno-vzdelávacích cieľov a celého úsilia pedagogického zboru smeruje
k vyprofilovaniu absolventa školy, ktorý bude svojím vystupovaním na verejnosti a prezentovaním
svojich vedomostí a schopností robiť dobré meno našej škole.
Profil absolventa školy
Absolvent 1.stupňa na ZŠ Svätej Rodiny po ukončení 4. ročníka povinnej školskej dochádzky získa
veľmi dobré vedomosti a zručnosti z profilujúcich predmetov slovenský jazyk a matematika na
príslušnej vekovej úrovni a poznatky z prírodovedných predmetov záţitkovým učením. Z anglického
jazyka dosiahne stupeň A12 podľa európskeho referenčného rámca pre výuku cudzích jazykov.
V oblasti IKT sa oboznámi s prácou s počítačom, so základmi programovania v Baltík-u. Dokáţe sa
úspešne prejaviť v samostatnej jednoduchej práci a podieľať sa na skupinovej projektovej práci. Dokáţe
samostatne prezentovať ním vypracované projekty. V osobnostnej úrovni mal by byť mravný, úctivý,
usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Dbať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania,
postupne si vytvárať správny hodnotový rebríček a začať si uvedomovať svoju zodpovednosť za svoj
ţivot
Komunikačné kompetencie
Ţiak
 rozumie neverbálnej komunikácii
 objavuje zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie
 vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky
v skupinách, zapája sa do diskusie, neskáče do reči je schopný sa stíšiť
Kompetencie k učeniu sa
Ţiak
 je otvorený pre tvorivé myslenie
 objavuje potrebu učiť sa
Kompetencie k riešeniu problémov
plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými
primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém
hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému
Občianske
Ţiak – sa angaţuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom ţije
- konkrétnymi skutkami prispieva k ochrane prírody, má úctu k ţivým a
neţivým súčastiam prírody
Kultúrne
Ţiak - si váţi ľudský ţivot
učí sa tolerancii
vníma dôleţitosť ľudskej činnosti pre svet
objavuje krásu stvorenia, prírody
objavuje krásu človeka
v práci
10
Sociálne a interpersonálne
Ţiak - buduje vzťah dôvery, formuje zdravé sebavedomie
uvedomuje si hodnotu seba samého a kaţdého človeka uţ od jeho počatia,
prijíma sám seba
konkrétnymi skutkami prejavuje úctu k chorým a starším ľuďom
je schopný oceniť hodnotu rodiny
na základe určitej role spolupracuje v skupine, vytvára pozitívny postoj
k stvoreným veciam
identifikuje sa s pozitívnymi predstavenými postavami
je zodpovedný k druhým, berie do úvahy ich potreby
Existenciálne
Ţiak – disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského
učenia
- je otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených
osobností
rozumie základným kresťanským ţivotným postojom viery, nádeje a lásky
odhaduje dôsledky vlastného správania a konania
rozvíja duchovné hodnoty
rozumie základným druhom kresťanskej modlitby
rozvíja vlastné svedomie
objavuje duchovný rozmer človeka
spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáţe si priznať vinu a viesť
k náprave
rozvíja kritické myslenie, je schopný jednoducho obhájiť svoj názor
správne posudzuje svoje konanie
osvojuje si zdravý ţivotný štýl
Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania
Forma štúdia: denná
Spôsob ukončenia štúdia: ţiak získal primárne é vzdelanie úspešným ukončením posledného ročníka
ucelenej časti vzdelávacieho programu pre I. stupeň ZŠ.
Doklad o dosiahnutí vzdelaní:
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou: „Ţiak získal primárne vzdelanie―.
Pedagogické stratégie
Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zamerania školského vzdelávacieho programu bude vyuţívaná široká
škála metód a foriem práce vyuţiteľných vo všetkých predmetoch podľa ich zamerania ako sú
individuálne, skupinové, projektové vyučovanie, záţitkové vyučovanie, exkurzie a iné aktivity
a spôsoby na dosiahnutie stanovených cieľov. Za dôleţitú skutočnosť povaţujeme aktívne vyuţívanie
didaktickej techniky a všetkých dostupných učebných pomôcok.
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
ZŠ Svätej Rodiny je pripravená priestorovo, materiálne i personálne na vzdelávanie ţiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa kategórií, ako ich definuje príslušný školský
predpis, t.j. ţiakov:


so zdravotným znevýhodnením ( pohybu, zraku )
zo sociálne znevýhodneného prostredia,
11

s nadaním,
s informovaným súhlasom rodiča a za stanovených a dohodnutých podmienok.Priestory školy sú
bezbariérové, v škole pracujú 2 špeciálni pedagógovia, ktorí spolu s výchovným poradcom intenzívne
spolupracujú s Pedagogicko-psychologickou poradńou, so Zariadením výchovného poradenstva a
prevencie (centrum špeciálnopedagogického poradenstva, centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie), s logopédom aj so špeciálnymi školami rôzneho zamerania.Štátna školská
inšpekcia pri kontrole práce školy v tejto oblasti veľmi pozitívne hodnotila výsledky integrácie týchto
ţiakov do v-v procesu a dôsledné vypracovanie príslušnej pedagogickej dokumentácie.
V predchádzajúcom období na 1.stupni pracoval aj asistent učiteľa.
Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy vo výchovno-vzdelávacom procese slúžia aj ako medzipredmetové vzťahy
v jednotlivých predmetoch, kde témy môžu byť diskutované a realizované z rôznych pohľadov.
Environmentálna výchova je začlenená hlavne do biológie , prírodovedy a geografie, ale objaví sa aj
v oblasti jazyka a komunikácie. Mediálna výchova bude súčasťou jazykov a komunikácie. Multikultúrna
výchova zasa súčasťou dejepisu, geografie, náboženstva, občianskej výchovy a cudzích jazykov.
Ochrana života a zdravia sa bude vyskytovať v náboženstve, prírodovede, biológii, osobnostný
a sociálny rozvoj sa bude realizovať na triednických hodinách, na stretnutiach s výchovným poradcom,
na besedách so psychológom a lekárom. Dopravná výchova bude prebiehať formou kurzu a návštevy
dopravného ihriska s nácvikom praktických zručností. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti nájdu
uplatnenie skoro vo všetkých predmetoch. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – témy Môj
rodný kraj , Objavujeme Slovensko a Tradičná ľudová kultúra sa budú realizovať v predmetoch
výtvarná a hudobná výchova, telesná výchova, prírodoveda, slovenský jazyk a literature.
12
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť aj prepojenie vedomostí so zručnosťami a
spôsobilosťami. Hodnotenie priebehu a výsledkov vzdelávania a správania ţiakov pedagogickými
pracovníkmi je jednoznačné, zrozumiteľné, vecné, všestranné, pedagogicky zdôvodnené, odborné.
Hodnotenie ţiaka vychádza z posúdenia miery dosiahnutých očakávaných výstupov formulovaných
v učebných osnovách jednotlivých predmetov školského vzdelávacieho programu. Ďalším cieľom je
zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii
výsledkov ţiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie ţiakov základných škôl
nasledovne:

v 1. ročníku sa budú hodnotiť klasifikáciou všetky predmety s výnimkou anglického jazyka , ktorý
sa nebude klasifikovať
 v 2. a 3. ročníku sa budú hodnotiť klasifikáciou všetky predmety
 v 4. ročníku sa budú hodnotiť klasifikáciou všetky predmety okrem výchov
 v 1.- 4. ročníku hodnotenie a klasifikáciu budeme vykonávať priebeţne počas celého školského
roka a celkové hodnotenie kaţdého polroka

v predmetoch, ktoré sa neklasifikujú na vysvedčení a v katalógovom liste budeme uvádzať
jedno zo slov:

absolvoval, ak sa ţiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo
ak bol ţiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závaţných objektívnych dôvodov
nepracoval,

neabsolvoval, ak ţiak zo závaţných dôvodov nemohol vykonávať poţadované intelektuálne
a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval.
Zásady hodnotenia
Hodnotenie ţiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má -informatívnu,
korekčnú a motivačnú funkciu. Ţiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebeţne a celkovo
a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou,
slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Klasifikácia je forma
hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. Kombinácia klasifikácie
a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích predmetov
vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa vyjadrujú slovne. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa
uskutočňuje priebeţné a celkové hodnotenie:

priebeţné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov ţiaka na
vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové
a individuálne osobitosti ţiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú
disponovanosť,
13

celkové hodnotenie ţiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci
prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň
jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.
V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, rešpektuje
práva dieťaťa a humánne sa správa voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom
procese sú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade
s poţiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť,
osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa
školského poriadku. Hodnotenie slúţi ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti
ţiaka.
Pri hodnotení výsledkov práce ţiaka sa postupuje v súlade s:



výchovno-vzdelávacími poţiadavkami vzdelávacích programov,
poţiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,
učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.
Pri hodnotení ţiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich
vyuţívať v oblastiach:












komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,
čitateľskej gramotnosti,
jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,
vyuţívania informačno-komunikačných technológií,
matematickej gramotnosti a prírodných vied,
sociálnych kompetencií,
multikultúrnych kompetencií,
manuálnych zručností a ich vyuţití v praktických cvičeniach,
umeleckých a psychomotorických schopností,
analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,
osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,
kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a ţivotného prostredia
a etických princípov.
Na konci prvého polroka školského roka škola vydá ţiakovi natrvalo polročné vysvedčenie. Na konci
školského roka škola vydá ţiakovi vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky hodnotenia za prvý
polrok a za druhý polrok školského roka.
Získavanie podkladov na hodnotenie
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania ţiaka získava učiteľ najmä
týmito metódami, formami a prostriedkami:





sústavným diagnostickým pozorovaním ţiaka,
sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami;
uplatňuje aj metódy menej riadené (sebahodnotenie, pozorovania, portfóliá) - súbor prác ţiakov,
ktoré vypovedajú o jeho výkone
analýzou výsledkov rôznych činností ţiaka,
konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby so školskou
psychologičkou, s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
14

všeobecného lekára pre deti, najmä u ţiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťaţkosťami
a poruchami,
rozhovormi so ţiakom a so zákonným zástupcom ţiaka.
Ţiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom
období. - Učiteľ oznamuje ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky
hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi ţiakovi výsledok ihneď. Výsledky
hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi ţiakovi a predloţí
k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.
Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. Pravidelným
rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťaţovaniu ţiaka. Písomné práce archivuje do konca
príslušného školského roka.- V jednom dni môţe ţiak robiť len jednu písomnú skúšku, ktorá má trvať
viac ako 25 minút.
Učiteľ vedie evidenciu o kaţdom hodnotení ţiaka.
Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:



známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,
známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické
práce, pohybové činnosti,
posúdenie prejavov ţiaka (uvedené v zásadách hodnotenia)
Hodnotenie prospechu
Prospech ţiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch v 1. – 4. ročníku budeme klasifikovať týmito
stupňami:
1.
2.
3.
4.
5.
výborný,
chválitebný,
dobrý,
dostatočný,
nedostatočný.
Stupeň 1 (výborný),
ak ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo vyuţívať pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho
ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú
kvalitné, iba s menšími nedostatkami.
Stupeň 2 (chválitebný),
ak ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo vyuţívať. Má
osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a
iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj
písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je estetický,
bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý),
ak má ţiak v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných
osnov a pri ich vyuţívaní nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré vyuţíva pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení
javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a
15
písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej
estetický. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky.
Stupeň 4 (dostatočný),
ak má ţiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov
ako i v ich vyuţívaní závaţné medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním
kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov a
hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstiţnosti váţne
nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav
je málo estetický. Váţne chyby a nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný),
ak si ţiak neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné
medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním
kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov,
hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má
v správnosti, presnosti a výstiţnosti podstatné nedostatky. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický
prejav sú na nízkej úrovni. Váţne chyby a nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou učiteľa.
Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov v 1. – 4. ročníku na vysvedčení budeme uvádzať
arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň.
Hodnotenie správania
Kritériom na hodnotenie správania je dodrţiavanie pravidiel správania ţiaka a školského poriadku
počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom vyuţívajú najmä pozitívnu motiváciu. Správanie ţiaka sa
hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto poţiadaviek:
 pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za zásluţný alebo
statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej
rade,
 opatrenie na posilnenie disciplíny ţiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závaţné alebo
opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníţeniu stupňa zo
správania; podľa závaţnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od
triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.
Hodnotenie správania ţiaka navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej
rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo
katalógovom liste ţiaka. Udelenie zníţeného stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo
katalógovom liste ţiaka. Hodnotenie správania začleneného ţiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného
znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, so špeciálnym
pedagógom a zákonným zástupcom ţiaka.
Správanie ţiaka sa bude klasifikovať týmito stupňami:
1
2
3
4
– veľmi dobré,
– uspokojivé,
– menej uspokojivé,
– neuspokojivé.
Stupeň 1 (veľmi dobré) - ak ţiak dodrţiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len
ojedinele sa dopúšťa menej závaţných previnení.
Stupeň 2 (uspokojivé) - ak ţiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný
výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.
Stupeň 3 (menej uspokojivé) - ak ţiak závaţne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa
dopúšťa ďalších previnení.
16
Stupeň 4 (neuspokojivé) - ak ţiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne
narúša korektné vzťahy medzi spoluţiakmi a závaţnými previneniami ohrozuje ostatných spoluţiakov
a zamestnancov školy.
Celkové hodnotenie žiakov
Celkové hodnotenie ţiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka
na vysvedčení vyjadruje:
 prospel (a),
 neprospel (a).
Celkové hodnotenie ţiaka druhého ročníka aţ štvrtého ročníka základnej školy sa na konci prvého
polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:
 prospel (a) s vyznamenaním,
 prospel (a) veľmi dobre,
 prospel (a),
 neprospel(a).
Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie (triedna kniha, triedny výkaz, klasifikačný záznam,
katalógový list ţiaka) sa môţu pouţívať skratky uvedené v metodickom pokyne na hodnotenie ţiaka.
Ţiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech horší
ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a
jeho správanie je veľmi dobré. Ţiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom
predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov
nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.
Ţiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.
Ţiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň
nedostatočný.
Postup pri hodnotení ţiaka
Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní
stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú ţiak dosiahol
na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Zjednotenie
hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov I.stupňa bolo schválené na metodickom zdruţení učiteľov I.
stupňa (hodnotiaca tabuľka písomných prác zo SJ, M) Triedny učiteľ a a učitelia jednotlivých
predmetov priebeţne a preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu ţiaka o prospechu
a správaní ţiaka. Na informovanie zákonného zástupcu o priebeţných výsledkoch ţiaka sa pouţíva
ţiacka kniţka (,,zrkadielko― – iný informačný prostriedok), IZK..
Pravidlá hodnotenia predmetov na 1. stupni
Pri hodnotení vo všetkých predmetoch pristupujeme ku kaţdému ţiakovi individuálne, hodnotíme nielen
jeho vedomosti a zručnosti, ale aj jeho snahu, zapájanie sa do činností, plnenie si povinností a pokrok.
Hodnotíme aj správanie ţiaka na vyučovaní.
Slovenský jazyk
gramatika: aktivita na vyučovaní, usilovnosť, samostatnosť a iniciatíva ,pravidelnosť a zodpovednosť
pri plnení úloh, zručnosť komunikovať, spolupracovať v skupine, písomné práce primeraného rozsahu
podľa jednotlivých ročníkov (odpis, prepis, diktáty)
čítanie: hodnotíme čítanie s porozumením, reprodukciu textu, čítanie s prednesom, kvalitu a kvantitu
domáceho čítania (čitateľský denník, referáty)
sloh: bohatosť slovnej zásoby, správnu formuláciu viet, tvorenie viet, samostatnosť, schopnosť
písomnej a ústnej komunikácie, samostatnosť v tvorbe primeraných slohových útvarov
písanie: správne tvary písmen, sklon a úhľadnosť písma, tolerancia postupne sa vyvíjajúceho rukopisu
ţiaka, úhľadnosť, čistota a úprava textu aj v ostatných zošitoch
17
Cudzí jazyk
Celkový a komplexný prístup ţiaka k predmetu, snaţivosť, usilovnosť, aktivitu na vyučovaní,
samostatnosť a iniciatíva, zručnosť komunikovať a vhodne reagovať v cudzom jazyku
kontrola vedomostí ústne (riekanky, piesne, rozhovory, preklad, slovíčka...), malé písomné testy
z jednotlivých lekcií (slovná zásoba, gramatika, písanie, doplňovanie do pracovného zošita, obrázkové
diktáty, projekty...)
Matematika
Aktivita na vyučovaní, usilovnosť, samostatnosť a iniciatíva, zručnosť komunikovať a spolupracovať
v skupine, pravidelnosť a starostlivosť pri plnení úloh, stupeň chápania matematických súvislostí, stupeň
tvorivosti, schopnosť aplikovať učivo (vzorce) pre výpočet v praxi, starostlivosť a čistota pri rysovaní,
pripravenosť na vyučovanie (pomôcky, domáce úlohy a pod.), písomné práce primeraného rozsahu
v jednotlivých ročníkoch
Prírodoveda, vlastiveda
Aktivita a záujem o vyučovanie, samostatnosť a iniciatíva, zručnosť komunikovať a spolupracovať,
v skupine, pravidelnosť a starostlivosť pri plnení úloh, schopnosť spracovať dané témy ako referát
(vyhľadávanie informácií a práca s nimi), snaha, usilovnosť, vedenie písomných záznamov (správnosť,
úhľadnosť, tvorivosť, samostatnosť), ústne overovanie vedomostí, k jednotlivým témam písomné testy
primeraného rozsahu v jednotlivých ročníkoch
INV, VYV, HUV, TEV, PVC, KNB
Celkový a komplexný prístup ţiaka k predmetu, snaţivosť, usilovnosť, aktivitu na vyučovaní,
samostatnosť a iniciatíva
Skratky hodnotenia ţiaka
Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a ostatných školských tlačív ako
celkové hodnotenie a jednotlivé stupne klasifikácie sa môţu pouţívať tieto platné skratky:
1 – výborný – výb.
2 – chválitebný - chvá.
3 – dobrý – dob.
4 – dostatočný – dosta.
5 – nedostatočný – nedosta.
veľmi dobré – VD
uspokojivé – USP
menej uspokojivé – MUSP
neuspokojivé – NEUSP
veľmi dobré výsledky – VDV
dobré výsledky - DV
uspokojivé výsledky – UV
neuspokojivé výsledky – NV
prospel s vyznamenaním – PV
prospel veľmi dobre – PVD
prospel – P
neprospel – N
absolvoval – abs.
neabsolvoval – neabs.
Skratky učebných predmetov:
SJL - slovenský jazyk a literatúra
ANJ - anglický jazyk
NEJ - nemecký jazyk
MAT- matematika
18
VLA - vlastiveda
PDA - prírodoveda
IFV - informatická výchova
PVC - pracovné vyučovanie
VYV - výtvarná výchova
HUV - hudobná výchova
TEV - telesná výchova
KNB - katolícke náboţenstvo
Skratky v záujmových útvaroch:
P - pracoval
PU - pracoval úspešne
Skratky pre vzdelávacie programy, vzdelávacie oblasti a skratky predmetov sa môţu pouţívať v súlade
s pokynmi na vyplňovanie pedagogickej dokumentácie.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie práce zamestnancov
Hodnotenie ich práce bude prebiehať na základe:
•
Pozorovania (hospitácie)
•
Rozhovoru
•
Výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy zadané
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a pod.)
•
Sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
•
Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
•
Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy.
•
Vzájomného hodnotenia učiteľov na základe hospitácie a „otvorenej hodiny―
Hodnotenie školy
Hodnotenie dosiahnutých výsledkov školy je komplexne uvádzané v záverečnej správe o výchovnovzdelávacích výsledkoch školy za uplynulý školský rok. Je vypracovaná na základe hodnotiacich správ
Metodických zdruţení a predmetových komisií a dáva rodičom moţnosť získať dostatočné a
hodnoverné informácie o tom, ako ţiaci zvládajú poţiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela,
ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠVP. Dôraz sa kladie na konštatovanie úrovne
stavu a nazisťovanie príčin a súvislostí , ktoré výsledný stav ovplyvňujú. Vlastné hodnotenie školy je
tieţ zamerané na vypracovanie SWOT analýzy v oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a
v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
19
Školský učebný plán
Triedy : I.A, I.B, II.A, II.B, III.A
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMETY
POČET H.
1. ROČ.
POČET H.
2. ROČ.
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SLOVENSKÝ JAZYK
A LITERATÚRA
8
6+2
POČET H.
3.ROČ
6+2
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
PRÍRODOVEDA
VLASTIVEDA
2
4
0
0,5+1,5
2
4
1
1
1
3
3 +1
1+1
1
1
ČLOVEK A HODNOTY
KATOLÍCKE NÁBOŢENSTVO
0,5+1,5
1+1
1+1
UMENIE A KULTÚRA
HUDOBNÁ VÝCHOVA
ZDRAVIE A POHYB
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TELESNÁ VÝCHOVA
1
1
2
22
1
1
2
23
1
1
2
25
MATEMATIKA A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
SPOLU
Poznámky:
Červeným sú voliteľné hodiny.
Delenie tried:
Slovenský jazyk: vyučujeme dotáciou dvoch vyučovacích hodín z voliteľných hodín v druhom a treťom
ročníku.
Anglický jazyk: vyučujeme dotáciou dvoch voliteľných hodín v prvom a druhom ročníku.
Informatická výchova: vyučujeme dotáciou jednej hodiny v III.A. Delí sa na dve skupiny.
Matematika: vyučujeme dotáciou jednej voliteľnej hodiny v III.A
Prírodoveda: dotáciou jednej a pol voliteľných hodín v prvom ročníku.
Katolícke náboţenstvo : vyučujeme dotáciou jednej a pol vyučovacích hodín z voliteľných hodín,
v druhom a treťom ročníku vyučujeme dotáciou jednej vyučovacej hodiny..
Poznámky k učebnému plánu:
1. Počet skupín a počet ţiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a
finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti ţiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom
na poţiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. (§15 ods.1 vyhlášky č.320/2008 Z.z. o základnej
škole)
2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.
3. Cudzí jazyk – anglický jazyk sa vyučuje v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu 17 ţiakov.
Minimálny počet ţiakov v skupine je 8.
5. Na cirkevných školách sa vyučuje predmet katolícke náboţenstvo ako samostatný.
6. Na vyučovaní katolíckeho náboţenstva moţno triedu, ktorá má aspoň 23 ţiakov deliť na dve skupiny.
7. Na hodinách predmetu informatická výchova sa trieda delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu
najviac 17 ţiakov.
8. Kurz Ochrana ţivota a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania. Špecifiká účelového kurzu Ochrana
ţivota a zdravia Na realizáciu učiva OŢZ sa vyuţívajú viaceré organizačné formy :
20
Didaktické hry ( DH ) v 1.-4. ročníku sa konajú v prírode 1 krát v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH
realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2-4 hodín podľa náročnosti plánovaných
činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej výchovy - učivo z
turistiky.
Didaktické hry moţno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania
učiva je moţné vyuţívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy :
 vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzipredmetové vzťahy,
 úlohy objektovej ochrany školy,
 rešpektovanie vnútorného poriadku školy,
 poţiarne a poplachové smernice,
 zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci,
 cvičenia v prírode v rámci TV,
 príprava učiteľov na proces v DH.
21
Učebné osnovy
Učebné osnovy našej základnej školy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre kaţdý predmet.
Vychádzali sme zo Štátneho vzdelávacieho programu a brali sme do úvahy profil absolventa a
zameranie školy.
Obsahujú
Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Rozvíjajúce ciele a spôsobilosti vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými
predmetmi.
Poţiadavky na výstup.
Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy,
náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..
Hodnotenie predmetu.
Charakteristika výstupov žiakov 1. ročníka
Ţiaci v 1.ročníku prechádzajú náročným obdobím, pretoţe prichádzajú do nového prostredia.
Dôleţité je, aby bola vytvorená pozitívna klíma v triede i v škole, aby mali ţiaci pripravené zázemie na
získanie poţadovaných výstupov. Ţiaci si musia osvojiť správne návyky správania sa v triede,
v školskom klube, v školskej jedálni a na chodbách. Treba im vštepovať zásady školského poriadku,
veľký dôraz budeme klásť na vytvorenie dobrého kolektívu v triede.
Realizácia
V septembri uskutočníme pasovačku prvákov v spolupráci s tretiakmi a štvrtákmi v ŠKD, ktorí im
počas celého školského roka budú pomáhať pri kaţdodenných činnostiach – nájsť si miesto v triede,
orientovať sa v škole a pod.
V októbri - Bezpečnosť na cestách a vyučovanie dopravnej výchovy
Vo februári – korčuliarsky kurz
V máji - uskutočnime podľa záujmu rodičov pobyt v škole v prírode
Pedagogické stratégie v prvom ročníku
Metódy - motivačné, expozičné, fixačné, metódy hodnotenia
Formy – frontálne, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, samostatná práca jednotlivca, integrovanie
predmetov
Ciele 1. ročníka:
 Naučiť sa komunikovať
 Naučiť sa čítať a písať
 Vedieť počítať do dvadsať
 Postupne budovať priestorovú predstavivosť
 Získavať vzťah k prírode
 Chrániť svoje zdravie a zdravie iných
 Uvedomiť si príslušnosť k svojmu národu a k európskemu spoločenstvu
 Získať elementárne zručnosti pri práci s IKT
Hodnotenie a klasifikácia
Ţiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov okrem etickej výchovy a náboţenskej výchovy.
Hodnotení sú podľa klasifikačného poriadku vydaného vyhláškou MŠ SR o základnej škole č. 320/2008.
22
Charakteristika výstupov žiakov 2. ročníka
Ţiaci v 2.ročníku pokračujú v nastúpenej reforme. Posilnili sa predmety : slovenský jazyk a literatúra,
katolícke náboţenstvo a voliteľný predmet anglický jazyk..
Snahou je, aby na konci druhého ročníka bol ţiak osobnosťou s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, v ktorej úcta k človeku, k prírode, spolupráca a prosociálnosť a národné hodnoty zaujímali
významné miesto.
Realizácia
V októbri - Bezpečnosť na cestách a vyučovanie dopravnej výchovy
Vo februári – korčuliarsky kurz
V máji - uskutočnime podľa záujmu rodičov pobyt v škole v prírode
Pedagogické stratégie v druhom ročníku
Metódy - motivačné, expozičné, fixačné, metódy hodnotenia
Formy - frontálne, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, samostatná práca jednotlivca, integrovanie
predmetov
Ciele 2. ročníka:
 Naučiť sa komunikovať, rozvíjať slovnú zásobu, správne formulovať a tvoriť vety
v materinskom jazyku
 Naučiť sa komunikovať a vhodne reagovať v cudzom jazyku,
 V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti rozvíjať numerické zručnosti
 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopnosti ţiakov
pouţívať prostriedky IKT, naučiť základné informatické pojmy, postupy práce a budovať
informatickú kultúru
 Spoznávať ţivotné prostredie, získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním, poznať
fungovanie ľudského tela, osvojiť si elementárne vedomosti o dopravnej disciplíne
 Spoznávať svoje okolie, svoju krajinu a budovať kladný vzťah k rodnej vlasti
Hodnotenie a klasifikácia
Ţiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov.
Hodnotení sú podľa Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28.apríla 2009 na hodnotenie ţiakov základnej
školy.
Charakteristika výstupov žiakov 3. ročníka
Ţiaci v 3.ročníku pokračujú v nastúpenej reforme. Posilnili sa predmety : slovenský jazyk a literatúra,
matematika, informatická výchova a katolícke náboţenstvo.
Snahou je, aby na konci dtretiho ročníka bol ţiak osobnosťou s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, v ktorej úcta k človeku, k prírode, spolupráca a prosociálnosť a národné hodnoty zaujímali
významné miesto.
Realizácia
V októbri - Bezpečnosť na cestách a vyučovanie dopravnej výchovy
Vo februári – korčuliarsky kurz
V máji - uskutočnime podľa záujmu rodičov pobyt v škole v prírode
Pedagogické stratégie v tretom ročníku
Metódy - motivačné, expozičné, fixačné, metódy hodnotenia
Formy - frontálne, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, samostatná práca jednotlivca, integrovanie
predmetov
Ciele 3. ročníka:
 Naučiť sa komunikovať, rozvíjať slovnú zásobu, správne formulovať a tvoriť vety
v materinskom jazyku
 Naučiť sa komunikovať a vhodne reagovať v cudzom jazyku,
 V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti rozvíjať numerické zručnosti
23

Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopnosti ţiakov
pouţívať prostriedky IKT, naučiť základné informatické pojmy, postupy práce a budovať
informatickú kultúru
 Spoznávať ţivotné prostredie, získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním, poznať
fungovanie ľudského tela, osvojiť si elementárne vedomosti o dopravnej disciplíne
 Spoznávať svoje okolie, svoju krajinu a budovať kladný vzťah k rodnej vlasti
Hodnotenie a klasifikácia
Ţiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov.
Hodnotení sú podľa Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28.apríla 2009 na hodnotenie ţiakov základnej
školy.
24
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK
Charakteristika predmetu
Jazyk slovenský má od 1. ročníka základnej školy prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať
a písať je jedna zo základných ţivotných kompetencií, ktorých základ získaný v 1. ročníku ZŠ si ţiaci
vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania aktívne prehlbujú.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú, slohovú zloţku,
písanie, literárnu zloţku a čítanie. Učivo zahŌňa systém jednotlivých rovín jazyka – písanie, zvukovú
rovinu jazyka a pravopis, významovú (lexikálnu) rovinu, tvarovú (morfologickú) a skladobnú
(syntatktickú) rovinu. Súčasťou je i štandard zo slohu ( 2. – 4.ročník), z čítania a literárnej výchovy.
Písanie je organicky spojené s jazykovou a slohovou zloţkou. V 1.ročníku sa vyučuje súbeţne s čítaním
a literárnou výchovou. Nácvik písania je zakomponovaný do vyučovania v súlade s prebraným
jazykovým učivom.
V 2. a 3.ročníku si ţiaci precvičujú uţ naučené tvary písmen a číslic s ohľadom na dodrţiavanie
hygienických a estetických zásad. V rámci zloţky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na
čítanie s porozumením, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Na slohu sa ţiaci učia vyjadrovať
v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa
ospravedlniť, poblahoţelať blízkym osobám, formulovať krátku správu, stručne reprodukovať prečítaný
text, pracovať s textom.
Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu
a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku.
Jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Je stavebným materiálom nášho konania, je
pilierom vedomostí, je prostriedkom na vyjadrovanie citov a pocitov. Kaţdá zloţka jazyka vplýva na
jazykový prejav ţiaka a odráţa sa v jeho myslení.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť ţiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich
myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť
jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Rozvíjať a preferovať komunikačné zručnosti ţiakov počúvanie hovorenie, čítanie a písanie, ktoré budú východiskom ich ďalšieho vzdelávania v slovenskom
jazyku i v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby.
Z uvedeného vyplýva, ţe treba preferovať komunikatívno – záţitkový model, podnecovať aktivitu
ţiakov, prijímať informácie spájaním počúvania a čítania, vyjadrovať sa hovorením a písaním, vytvárať
u ţiakov hodnoty a postoje zamerané na príjem umeleckého textu – čítanie, deklamácia, počúvanie,
analýza, interpretácia a hodnotenie, budovať sebadôveru ţiakov, viesť ich k vyjadrovaniu vlastných
postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, pozitívnemu vzťahu
k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie. Výsledkom činnosti na hodinách sú projekty, ich verejná
prezentácia.
Nezanedbateľnou je i literárna zloţka jazyka. Prostredníctvom literárnej zloţky jazyka zoznámiť ţiakov
s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárať si k nim kladný vzťah.
Kaţdá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť
s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie, písanie a výtvarný prejav by mali byť jej
samozrejmosťou bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny.
Vzdelávanie smeruje k tomu, aby ţiaci dokázali:
 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
25
 osvojiť si návyky správneho a estetického písania
 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine zvukovej a syntaktickej
 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
 osvojiť si základy výslovnostnej normy (správna artikulácia a výslovnosť)
 poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich vyuţívať v jazykovom systéme
 osvojiť si základy komunikačných zručností
Výchova smeruje k tomu, aby ţiaci dokázali:
 mať zdravé sebavedomie, nad nikoho sa nepovyšovať a pred nikým sa neponiţovať
 rešpektovať hovoriaceho
 prijať pochvalu
 prijať kritiku
 spolupracovať v tíme
 zodpovedne pristupovať k plneniu svojich povinností.
1.ROČNÍK
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Obsah podľa tematických celkov
Obsah čítania a písania v 1. ročníku:
I) Prípravné obdobie (trvá 3 – 5 týţdňov podľa potreby triedy aj viac)
II) Šlabikárové obdobie – nácvičné
III) Čítankové obdobie
Čítanie
I) Prípravné obdobie (trvá 3 – 5 týţdňov podľa potreby triedy aj viac)
V školskom roku 2010/2011 vzhľadom na platne pouţívanú učebnicu od autoriek Štefekovej,K. ,
Culkovej R. a Stankovianskej Z. budeme vyuţívať syntetickú metódu:
Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti
Veta, slovo, slabika – len v praktických činnostiach
Analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach– rozlišovanie
a určovanie prvej hlásky slova
Cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania
Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných obrázkov
a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova
Sluchová syntéza hlások do slabiky
Písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania
Pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov
II.) Šlabikárové obdobie – nácvičné
Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti na poradí ako sú uvedené v
pouţívaných platných učebniciach
Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove
Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky
Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú uzatvorené slabiky a slabiky so
spoluhláskovou skupinou
Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú skupinu.
Čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r - Ō, l – ĺ.
Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov
III.) Čítankové obdobie
Obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (kompetencií) a ich vyuţívanie pri čítaní s
porozumením. Zdokonaľovanie techniky čítania
Čítanie s porozumením
Cvičenie správnej intonácie
Voľná reprodukcia prečítaného textu
26
Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ - vnímanie umeleckých
textov rôznych ţánrov
Príprava na prechod k tichému čítaniu
Písanie
I). Prípravné obdobie
Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie predpokladov na
konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom období. Spočíva predovšetkým v plnení nasledujúcich
cieľov:
Systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na:
zlepšenie jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby ţiak mohol v období nácviku
písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie.
Nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti od
jednoduchých po zloţitejšie.
Rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie
v jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často
neprimerané mnoţstvo cvičného písania.
II.) Šlabikárové obdobie – nácvičné
Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od pouţívaných učebníc a písaniek
Spájanie písmen do slabík a slov
Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet
Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet
Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania
Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou
Pravopisné javy:
Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/.
Veľké písmeno na začiatku vety.
Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety.
Písanie osobných mien.
Označovanie dlhej samohlásky.
Zdokonaľovanie techniky písania.
Odpis a prepis textu.
Písanie podľa diktovania.
Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník.
Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.
III.) Čítankové obdobie
Zdokonaľovanie techniky písania.
Odpis a prepis textu.
Písanie podľa diktovania.
Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník.
Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.
Prirezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
rozvoj sebadôvery
pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov
rozvoj tvorivosti
rozvoj logického myslenia
rozvoj sociálnych zručností ţivota potrebných pre ţivot a spoluprácu
výchova k tolerancii
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
spôsobilosť pozorovať svoje okolie
bezpečné správanie sa v cestnej premávke v praktickom ţivote
Environmentálna výchova
starostlivosť o svoje okolie
27
ochrana rastlín, zvierat, ţivotného prostredia
Ochrana ţivota a zdravia
starostlivosť (hygiena, zdravá výţiva) o svoje telo
nenič svoje múdre telo
Mediálna výchova
veku primerané vyuţitie PC programov a internetu, masmedií
Multikultúrna výchova
spoznávanie zvykov a tradícií vlastného národa
rešpektovanie kultúrnej odlišnosti
Výkonový štandard
I.
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
Poznávacie a rečové kompetencie
Výučba smeruje k tomu, aby ţiak dosiahol uvedené spôsobilosti:
Komunikačné zručnosti
sústredene načúva určitý čas, náleţite reaguje
adekvátne komunikuje s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
vyjadruje sa neverbálne a chápe neverbálnu komunikáciu
verejne prezentuje a obhajuje svoj názor
vyjadruje sa súvisle a výstiţne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania
Percepčno-motorické zručnosti
prečíta písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike
odpíše alebo podľa diktovania napíše jednoduchý text a arabské číslice
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
pamätá si základné informácie a vie ich pouţiť v praxi
v písomnom prejave aplikuje pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ
Analytické zručnosti
v prípravnej etape nácviku čítania vie analytickými činnosťami v spojení
s vyuţívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova
postupne s rozširujúcimi čitateľskými schopnosťami v šlabikárovom /nácvičnom/ období detailne
analyzuje v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová.
Tvorivé zručnosti
porozpráva krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh)
porozpráva príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
zreprodukuje časť rozprávky, poviedky
dokončí rozprávanie alebo neukončenú rozprávku, príbeh
zdramatizuje kratší prozaický alebo básnický text. Ţiaci si rozdelia úlohy z textu a snaţia sa zahrať
krátky príbeh z textu
Verejná prezentácie textu, verejný prejav
pri ústnom prejave dodrţiava správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
osvojí si výslovnostnú normu
reprodukuje umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne)
Poznávacie a čitateľské kompetencie
Technika čítania a verejná prezentácia textu
28
na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením číta nahlas aj potichu po
príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam ţiaka
pri hlasnom čítaní dodrţiava správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
výrazne číta kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládeţ
výrazne recituje báseň
Kompetencie učiť sa učiť sa
uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok
Kompetencie riešiť problémy
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí, adekvátne svojej úrovni
navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
Osobné, sociálne a občianske kompetencie
uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti,
dokáţe prijímať nové nápady
uvedomuje si dôleţitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením
voľného času
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 8 h/t
2.ROČNÍK
Obsahový štandard
Hláska a písmeno
• rozlišovanie hlásky a písmena
• rozlišovacie znamienka (dĺţeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky)
• delenie hlások na samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky
• slabikotvorné r, Ō, l, ĺ, samohláska ä
• písanie i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni slov
• písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez neho pred e, i, ia, ie, iu
• písanie veľkých písmen v menách osôb, zvierat a v zemepisných názvoch.
Slabika, slovo, veta
• analýza a syntéza slabík, slov a viet
• spájanie samohlások, a dvojhlások so spoluhláskami do slabiky
• jedno a viacslabičné slová
• striedanie krátkych a dlhých slabík v slove
• rozdeľovanie slov na konci riadka
Veta
• spájanie slov do viet
• písanie veľkých písmen na začiatku vety
• interpunkčné znamienka na konci vety (bodka, otáznik, výkričník)
• druhy viet (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia)
• písanie a nácvik melódie opytovacích, oznamovacích, rozkazovacích
Písanie
Písmená a číslice
• malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy
29
• arabské číslice
Vety
• písanie jednoduchých viet
Vlastné mená
• písanie vlastných mien osôb, zvierat a zemepisných názvov
Sloh
Formy spoločenského kontaktu
• osvojenie základov spoločenského kontaktu (zdvorilosť v kaţdodennej komunikácii)
• pozdrav
• oslovenie
• tykanie / vykanie
• predstavenie sa
• privítanie
• rozlúčenie
• prosba / ţelanie
• poďakovanie
• ospravedlnenie
• blahoţelanie (ústne a písomne)
• vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu
Formy písomného kontaktu
• osvojenie si základov písomného kontaktu
• adresa, adresa odosielateľa, pohľadnica, súkromný list
• moderná komunikácia (SMS, e-mail)
Formy rozhovoru
• tvorba otázok
• ţiadosť o informáciu
• rozhovor
• zásady telefonovania (začiatok a koniec telefonického rozhovoru
Práca s textom (slohovým útvarom)
• ústne rozprávanie podľa osnovy
• tvorenie nadpisu
• ústny opis predmetu, ilustrácie, obrázka
• rozlíšenie nápisu a nadpisu
• tvorba nápisov
Práca s textom (kniha, časopis, noviny)
• pojmy - autor / spisovateľ, ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, kniţnica, text,
zdrobnenina, nadpis, dej
• rozdiel medzi detským časopisom a novinami
• práca s textom – čítanie s porozumením, dokončenie príbehu, tvorenie nadpisu, hlavné postavy, obsah
textu, dej
Bábkové divadlo
• pojmy – divák, bábkové divadlo, bábka
• návšteva bábkového divadla - ako vzniká bábka, bábkoherec, dojmy z predstavenia
Literárne ţánre
• druhy literárnych ţánrov (vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka)
30
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
rozvoj sebadôvery
pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov – vzájomné spoluţitie, spolupráca
rozvoj kreativity
rozvoj logického myslenia
rozvoj zmyslového vnímania
rozvoj pamäti
rozvoj sociálnych zručností potrebných pre ţivot a spoluprácu - vyuţitie voľného času, vzťahy medzi
zdravými a hendikepovanými deťmi
potláčanie agresivity, cvičene sebakontroly
výchova k tolerancii – rešpektovania, podpora, pomoc
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti
bezpečné správanie sa v cestnej premávke v praktickom ţivote
uvedomiť si význam technických podmienok dopravy (dopravné značenie)
Environmentálna výchova
schopnosť vekuprimerane chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a ţivotným
prostredím
poznavanie zdrojov energie
ochrana ţivotného prostredia
ochrana rastlín, zvierat
starostlivosť o svoje okolie
Ochrana ţivota a zdravia
správne drţanie tela
starostlivosť o svoje múdre telo
bezpečnosť pri pouţívaní elektrických spotrebičov
dodrţiavanie poriadku pri práci
správne reagovanie v krízových situáciách
Tvorba projektu a prezenčné schopnosti
vypracovať project
naučiť sa riadiť seba i tím
Mediálna výchova
selektívne vyuţívanie programov
kriticky pristupovať k reklame
aktívne pracovať s detskými časopismi
veku primerané vyuţitie PC programov a internetu
Multikultúrna výchova
spoznávanie zvykov a tradícií vlastného národa
vyuţitie kultúrneho dedičstva
rozvoj tolerancie, rešpektovanie zvláštnosti rôznych kultúr
Výkonový štandard
Kompetencie - spôsobilosti
V 2. ročníku sa rozvíjajú najmä poznávacie, rečové a čitateľské kompetencie.
Motorické zručnosti
samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodrţiavanie základných parametrov písma (písaná
a tlačená podoba),
podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať arabské číslice v súvislosti s matematikou.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
31
zapamätať si základné informácie a fakty a vedieť ich pouţívať v praxi,
vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi,
v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 2. ročník ZŠ.
Analytické zručnosti a interpretačné zručnosti
uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy,vyhodnocovať ich a postupne
zatrieďovať,
prerozprávať obsah prečítaného textu,
vyjadriť svoje pocity a záţitky z prečítaného textu.
Tvorivé zručnosti
tvoriť a ústne prezentovať vlastný text,
napísať a porozprávať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh),
porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),
dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny ţáner,
zdramatizovať rozprávku,
dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.
Technika čítania a verejná prezentácia textu, verejný prejav
správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu na primeranej úrovni ţiaka 2. ročníka ZŠ,
pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na
primeranej úrovni ţiaka 2. ročníka ZŠ,
recitovať básne a úryvky z prózy,
pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč.
Informačné zručnosti
vedieť vyuţívať moţnosti vyhľadania si daných informácii formou kníh, slovníkov, encyklopédií,
internetu (na primeranej úrovni ţiaka 2. ročníka ZŠ),
orientovať sa v školskej kniţnici.
Komunikačné zručnosti
adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,
postupne naučiť ţiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor (na primeranej úrovni ţiaka 2.
ročníka ZŠ).
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 6 h/t
Školský vzdelávací program
2 h/t
3.ROČNÍK
Obsahový štandard
Jazyková zloţka - časová dotácia 3 hodiny týždenne
Abeceda Slovník Druhy slovníkov Encyklopédia Telefónny zoznam
tlačené a písané písmená abecedy,
radenie slov podľa abecedy,
názvy písmen,
vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy.
Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, Ō
Písanie a výslovnosť spoluhlások l, ĺ a r, Ō
Slovo, slabika,
rozdeľovanie slov na slabiky,
vytváranie slov prostredníctvom slabikotvorných slabík.
Obojaké spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f
32
rozdeľovanie spoluhlások na tvrdé, mäkké a obojaké,
názvy obojakých spoluhlások,
pravopis po obojakých spoluhláskach.
Vybrané slová
definícia vybraných slov,
pravopis vybraných slov vo všeobecnom ponímaní,
príbuzné slová,
vybrané slová po obojakej spoluhláske f neexistujú.
Vybrané slová po obojakých spoluhláskach b, p, m, v, r, z, s
Príbuzné slová
ovládať vybrané slová po jednotlivých obojakých spoluhláskach (okrem spoluhlásky f).,
odvodzovať a tvoriť príbuzné slová,
pravopis vybraných slov a príbuzných slov.
Podstatné mená
Všeobecné a vlastné podstatné mená
vyvodiť definíciu podstatných mien na konkrétach,
vedieť rozdelenie podstatných mien na všeobecné a vlastné,
pravopis vlastných podstatných mien.
Slovesá
Synonymá
Prídavné mená
Antonymá
vyvodiť jednoduchú definícídavných mien,
definovať prídavné mená,
vyvodiť pojem z akostných prídavných mien.
Zámená
definovať zámená - vychádzame zo skúseností, ţe ţiaci pouţívajú v beţnej komunikácii zámená (ja, ty, on,
ona, my, vy, naše, vaśe...),
prakticky vyhľadávať zámená v cvičeniach, v textoch (neučíme delenie zámen).
Číslovky
definovať číslovky (podobne ako pri slovnom druhu zámená aj pri číslovkách vychádzame zo skúsenosti
ţiakov s týmto slovným druhom). Pri definícii vychádzame z poznatkov ţiakov o číslovkách,
(môţeme spomenúť číslovky základné aj radové, ale nevyţadujeme, aby tieto pojmy ţiaci ovládali).
čítane a literárna výchova Literatúra pre deti
zvládnuť techniku čítania, porozumieť prečítanému textu (obsahujú témy prírodných motívov spojených
s jesenným dozrievaním a s tematikou školy),
Poézia
Próza
Verš
Odsek
rozlíšiť poéziu a prózu,
v súvislosti s poéziou naučiť ţiakov pojem verš.
Ľudová slovesnosť.
Pranostika
Ľudová rozprávka
Prirovnanie
poznať krátke ľudové útvary,
pojem pranostika - vysvetliť, zoznámiť ţiakov so známymi pranostikami. (vychádzame z poznatkov zo
ţivota, z prírody, prírodných úkazov a javov),
naučiť ţiakov pojem prirovnanie, vedieť v literárnych útvaroch nájsť príklady na prirovnanie.
Autorská rozprávka
Hlavná postava
Vedľajšia postava
zoznámiť ţiakov s pojmom autorská rozprávka, naučiť pojem,
čítať rozprávky nielen v učebnici, ale vyhľadávať ich aj v časopisoch, v školskej kniţnici, doma,
všímať si členenie rozprávky ako literárneho útvaru,
vedieť vymenovať mená svetových rozprávkarov,
vedieť vymenovať názvy rozprávok.
Príslovie
Porekadlo
rozšíriť vedomosti o nové literárne útvary ľudovej slovesnosti - príslovie, porekadlo.
vedieť, ţe príslovie obsahuje na konci poučenie. Ţiak ho vie výchovne vyuţiť.
Povesť
Hlavná myšlienka
33
naučiť ţiakov pojem povesť,
oboznámiť ich s viacerými druhmi povesti (dbať na vhodný výber, povesti by mali byť jednoduchšie na
pochopenie hlavnej myšlienky a nemali by obsahovať prvky naturalizmu)
výchovné vyuţitie povesti.
Komunikačná zložka Sloh – časová dotácia 1 hodina týždenne
List - oslovenie, podpis
písomne členeniť list - oslovenie, úvod, jadro, záver, podpis. (V rámci opakovania, zopakovať správne
napísanie adresy.)
Osnova - úvod jadro záver
Časová postupnosť
rozprávať záţitok z prázdnin alebo inej udalosti,
porozprávať príbeh podľa osnovy (úvod, jadro, záver)
dodrţať časovú postupnosť.
Oznam
SMS e-mail
Korešpondenčný lístok
písomne odovzdávať informácie prostredníctvom mobilu, elektronicky, písomne
Inzeráty nachádzajúce sa v tlači
vyhľadávanť inzeráty v tlači,
písať inzeráty.
Reklama
Druhy reklamy
rozlišovať druhy reklamy,
analýzovať reklamné texty,
tvoriť reklamné texty, reklamný plagát
Pozvánka
písomná formulácia pozvánky napr. s tematikou Vianočné posedenie, Vianočný koncert ţiakov...
obsah pozvánky.
Opis
Odsek
písomne opísať konkrétny predmet,
všímať si základné prvky z ktorých sa skladá, jeho funkciu, prípadne vyuţitie,
členenie na odseky - úvod, jadro, záver.
Vizitka
naučiť ţiakov predstaviť sa prostredníctvom vizitky,
naučiť pojem slova vizitka,
ukázať im názorne ako vizitka vyzerá a aké vizitky poznáme
čo vizitka obsahuje, aké informácie o človeku. Vedieť tieto informácie napísať.
Písanie
malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy podľa tvarových skupín s doplnením ostatných
tvarových písmen z daných tvarových skupín ů, Ű, ű, Ü, ü, ʼn, Ŋ, Ö, ö, X, x, W, w, ŋ,Ō
písanie jednoduchých textov,
písanie vlastných mien: názvy štátov, ulíc a riek.
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
rozvoj sebadôvery
pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov – vzájomné spoluţitie, spolupráca
rozvoj kreativity
rozvoj logického myslenia
rozvoj zmyslového vnímania
rozvoj pamäti
rozvoj sociálnych zručností potrebných pre ţivot a spoluprácu - vyuţitie voľného času, vzťahy medzi
zdravými a hendikepovanými deťmi
potláčanie agresivity, cvičene sebakontroly
výchova k tolerancii – rešpektovania, podpora, pomoc,
34
osvojenie si zručností ţivota – zodpovednosť, trpezlivosť, najlepší osobný výkon
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti
bezpečné správanie sa v cestnej premávke v praktickom ţivote
uvedomiť si význam technických podmienok dopravy (dopravné značenie)
vedieť reagovať na neobvyklé dopravné situácie (nehoda)
Environmentálna výchova
schopnosť vekuprimerane chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a ţivotným
prostredím
poznavanie zdrojov energie
ochrana ţivotného prostredia
ochrana rastlín, zvierat
starostlivosť o svoje okolie
ochrana vodných zdrojov
triedeniť odpadové materiály
Ochrana ţivota a zdravia
správne drţanie tela
starostlivosť o svoje múdre telo
bezpečnosť pri pouţívaní elektrických spotrebičov
dodrţiavanie poriadku pri práci
správne reagovanie v krízových situáciách
predchádzať chorobám,
vnímať nebezpečenstvo nákazy.
Tvorba projektu a prezenčné schopnosti
vypracovať projekt
vedieť projekt odprezentovať
naučiť sa riadiť seba i tím
vedieť sa i podriadiť skupine
vedieť hľadať vhodné riešenie dohovorom a argumentovaním
Mediálna výchova
selektívne vyuţívanie programov
kriticky pristupovať k reklame
aktívne pracovať s detskými časopismi
veku primerané vyuţitie PC programov a internetu
efektívne vyuţívanie PC vo voľnom čase
vedieť vyhľadávať aktuálne informácie k danej téme.
Multikultúrna výchova
spoznávanie zvykov a tradícií vlastného národa
vyuţitie kultúrneho dedičstva
rozvoj tolerancie, rešpektovanie zvláštnosti rôznych kultúr
vnímať rozdiely kultúr
Výkonový štandard
Motorické zručnosti
 samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodrţiavanie základných parametrov písma
(písaná a tlačená podoba),
 ovládať tlačenú a písanú podobu abecedy,
 osvojiť si pravopis vybraných slov a uplatniť pravopis v príbuzných slovách,
 uplatniť správny pravopis vo vlastných podstatných menách – osôb, zvierat, miest a obcí, riek...,
 pouţívať správny pravopis čísloviek do 1000 v texte,
 samostatne napísať jednoduchý oznam prostredníctvom sms, e-mailom alebo klasicky
prostredníctvom korešpodenčného lístka,
35
 pri písaní krátkych správ pouţívať presné pojmy, názvy, selektovať slová,
 vyhľadávať inzeráty,
 podpísať sa svojim menom a priezviskom
 sformulovať a napísať krátky inzerát, reklamný text, pozvánku na podujatie,
 naučené gramatické javy aplikovať pri tvorbe textov,
 ozvlášniť graficky pozvánku, vizitku.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
 zapamätať si základné informácie a fakty a vedieť ich pouţívať v praxi,
 zapamätať si abecedu a aktívne ju vyuţívať pri vyhľadávaní nových informácií,
 tvoriť nové slová,
 zadefinovať vybrané slová,
 uplatňovať pravopis vybraných slov pri tvorbe vlastných textov i v medzipredmetových
vzťahoch (vlastiveda, etická výchova a pod.),
 poznať funkciu slovných druhov (podstatné mená, prídavné mená, slovesá, zámená a číslovky)
 vyhľadávať konkrétne slovné druhy v texte, prakticky ich popuţívať v cvičení, texte,
 tvoriť synonymá a antonymá (zaradením hry),
 poznať knihy pre deti a niektorých významných autorov detských kníh,
 vedieť, čo je ľudová slovesnosť a ktoré literárne útvary obsahuje,
 poznať pranostiku, charakterizovať ju a zapamätať si ju
 poznať pojem rozprávka, príslovie, porekadlo, povesť, vizitka
 ovládať prvky, ktoré nesmú v pozvánke absentovať,
 vyberať vhodné slobvá podľa komunikačných okolností,
 v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 3.ročník
Analytické zručnosti a interpretačné zručnosti
 uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy,vyhodnocovať ich a postupne
zatrieďovať,
 suverénne rozdeľuje slová na slabiky, zo slabík vie utvoriť nové slová,
 vyhľadávať jednotlivé slovné druhy, identifikovať ich,
 prerozprávať krátky dej z prečítanej knihy, alebo obsah prečítaného textu,
 určiť hlavnú myšlienku prećítaného textu (rozprávky, povesti),
 vie identifikovať verš,
 rozoznať odsek,
 rozlíšiť poéziu od prózy,
 rozlíšíť autorskú rozprávku od ľudovej,
 členiť text,
 rozlíšiť hlavnú a vedľajšie postavy,
 vyhľadávať príslovia a porekadlá v čítanke,
 vedieť pomenovať výchovný cieľ prečítanej rozprávky, príslovia,
 vyjadriť svoje pocity a záţitky z prečítaného textu,
 zoštylizovať jednoduchý list,
 porozprávať udalosť, záţitok podla osnovy s dodrţaním časovej postupnosti,
 rozlíšiť druhy reklamy
 opísať prvky, z ktorých sa predmet skladá,
 opis vie zostaviť podľa odsekov.
Tvorivé zručnosti
 tvoriť a ústne prezentovať vlastný text,
 napísať a porozprávať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh),
 porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),
 vyjadriť pocit, zaţitok z prečítanej literatúry
36





dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny ţáner,
zdramatizovať rozprávku,
tvoriť vlastnú reklamu, pozvánku – vyberať vhodné slová,
dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb,
samostatne tvoriť inzerát, vizitku.
Technika čítania a verejná prezentácia textu, verejný prejav
 správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu na primeranej úrovni ţiaka 3. ročníka
ZŠ,
 prečítanú rozprávku zdramatizovať, pokúsiť sa o divadelné predstavenie,
 pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú
výslovnosť na primeranej úrovni ţiaka 3. ročníka ZŠ,
 rozširovať slovnú zásobu o vybrané slová a príbuzné,
 aktívne pouţívať slovnú zásobu a rozširovať ju o nové slová, presne ich vyuţívať,
 vyuţiť v komunikácii antonymá a synonymá,
 sformulovať vlastnú reakciu na text,
 selektovať zámená, vedieť ich vyuţiť v komunikácii s inými osobami i v texte
 recitovať básne a úryvky z prózy,
 verejne prezentovať vlastnú reklamu, inzerát, vizitku,
 pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč,
 prostredníctvom doplnkovej literatúry nadobudnúť lepšie čiteteľské zručnosti.
Informačné zručnosti
 vedieť vyuţívať moţnosti vyhľadania si daných informácii formou kníh, slovníkov,
encyklopédií, internetu (na primeranej úrovni ţiaka 2. ročníka ZŠ),
 vyhľadať slovo podľa abecedy v slovníku, encyklopédii, telefónnom zozname,
 chápať význam písanej korešpodencie ako komunikácie medzi ľuďmi navzájom,
 orientovať sa v školskej kniţnici,
 prostredníctvom vizitky viesť ţiakov k slušným návykom, pripraviť ich na spoločenské
správanie.
Komunikačné zručnosti
 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
 vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,
 dodrţiavať časovú a príčinnú súvislosť pri rozprávaní,
 podporovať záujem o spoznávanie nových slov a ich presné vyuţivanie v praxi,
 frazémy s vybranými slovami vedieť vyuţívať v komunikačnej situácii,
 rozširovať slovnú zásobu o výrazy z ľudovej slovesnosti (archaizmy),
 postupne naučiť ţiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor (na primeranej úrovni
ţiaka 3. ročníka ZŠ).
Pedagogické stratégie na rozvoj jednotlivých kľúčových kompetencií
 Prezentácia
 Tvorivé riešenie problémov
 Tvorba projektov
 Vyuţívanie IKT
 Praktická výučba
 Súťaţe
37
Stratégie vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu
ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov
pre daný predmet. Pri výučbe slovenského jazyka vyuţívame najmä:
 motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
 didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti)
 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
 demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností)
 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
 dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a preţívania)
 výklad učiteľa
 prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím dataprojektoru)
 samostatná práca ţiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
 projektové, záţitkové vyučovanie.
Zoznam metód, foriem a postupov práce
-metódy motivačné: - vstupné - rozprávanie, rozhovor, motivačná demonštrácia, problém ako motivácia
(tvorivá dramatika - vytvor telom..., zdramatizuj riekanky, zdramatizuj príbeh)
-priebeţné- motivačná výzva, aktualizácia obsahu, pochvala, povzbudenie, kritika
- metódy expozičné (vzťahujú sa priamo na výklad učiva)
-metóda priameho prenosu poznatkov – monologické- rozprávanie,
opis, vysvetľovanie
- dialogické slovné metódy – rozhovor, dramatizácia
-metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov – demonštračné –
pozorovanie, manipulácia
s predmetmi
- metódy problémové napr. centrum hlásky A, trojslabičných slov)
- metódy samostatnej práce - samostatná práca s knihou, slovníkom
- metódy fixačné - opakovanie, precvičovanie vedomostí -ústne opakovanie, metóda otázok a odpovedí,
písomné opakovanie, praktické opakovanie, domáce úlohy, metóda precvičovania a zdokonaľovania
vyuţívaním rôznych typov jazykových cvičení (koláţ z novinových titulkov - priraď vhodný text k obr.)
- metódy hodnotenia (reflexia na prečítaný text, navodené situácie s dôrazom na preţívanie
a uvedomovanie si vlastnej identity) a sebahodnotenie
- formy vyučovani
- frontálne
- práca v skupinách
- samostatná práca jednotlivca
- integrovanie predmetov
- postupy - od jednoduchého k zloţitému
- od neznámeho k osvojeniu
Kritéria hodnotenia
Ţiaci primárneho vzdelávania sú hodnotení podľa - Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu
ţiakov ZŠ.
Pri hodnotení pristupujeme ku kaţdému ţiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi
sebou, ale hodnotíme kaţdého podľa jeho moţností a schopností. Snaha kaţdého učiteľa je pozitívne
hodnotenie . V danom predmete sú ţiaci priebeţne klasifikovaní. Ţiakov postupne vedieme, aby sa
vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spoluţiaka. Na konci kaţdého klasifikačného obdobia sú ţiaci na
vysvedčení hodnotení známkami.
38
Metódy hodnotenia






Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Písomná práca
Praktické písomné cvičenia
Projekt
Sebahodnotenie
Hodnotiace portfolio
Práce v hodnotiacom portfóliu primárneho vzdelávania:
Povinné - štvrťročná, polročná, trištvrtročná a koncoročná písomná práca
Voliteľné - prezentácia, - project, - samostatné práce.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 6 h/t
Školský vzdelávací program
2 h/t
Učebné zdroje
Šlabikár I.,II., Čítanka - Štefeková,K. , Culková R.
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Čítanka pre 2. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Písanie pre 2. ročník ZŠ (1. a 2. časť)
Slovenský jazyk a literatúra pre 3.ročník ZŠ (učebnica + pracovný list)
Čítanka pre 3.ročník ZŠ
Písanie pre 3.ročník
Doplnková literatúra (schválená na MZ)
Detský časopis, Knihy zo školskej kniţnice
39
Predmet: Anglický jazyk
Stručná charakteristika predmetu
Anglický jazyk poskytuje ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci EÚ.
Osvojenie si anglického jazyka pomáha ţiakovi prekonávať bariéry a tak prispieva k zlepšeniu jeho
osobného ţivota a napokon uplatneniu sa na trhu práce. Umoţňuje poznávať odlišnosti v spôsobe
ţivota ľudí z iných krajín ( Veľká Británie, USA) a ich odlišné kultúrne tradície, vytvára podmienky pre
spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.
Vzdelávanie v anglickom jazyku smeruje k utváraniu a rozvíjaniu cieľových kompetencií. Jednotlivé
úrovne na seba nadväzujú a sú vzájomne prepojené. Výučba prebieha od 1. ročníka v časovej dotácii 2
hodiny týţdenne.
Ciele predmetu
Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka
- má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru,
- má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku,
- má umoţniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom,
- má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne,
sociálne a kognitívne schopnosti,
- má umoţniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie,
Kľúčové spôsobilosti
- ţiak pozná základnú slovnú zásobu z tém, ktoré sú mu najbliţšie so správnou výslovnosťou,
- vie vytvoriť jednoduchú vetu a otázku,
- je schopný rozumieť jednoduchému príkazu či otázke učiteľa a reagovať na ne,
- číta texty primerané veku
- vyuţíva počítač a pracuje s textom písaným v angličtine
- pracuje s anglickým časopisom
- prezentuje seba a svojho kamaráta v cudzom jazyku
1. ROČNÍK
Obsahový štandard
1. Toto som ja, moja trieda a moja škola
2. Moja rodina, ja a moje záľuby
3. Moje hračky, obľúbené zvieratká a iné zvieratká
4. Oblečenie, ročné obdobia a športy
5. Jedlo ( ovocie, zelenina ), nakupovanie
6. Narodeniny a iné sviatky
7. Zdravie – starostlivosť o zdravie - hygiena
Prierezové témy
Jednou z najdôleţitejších prierezových tém vo vyučovaní anglického jazyka je
Multikultúrna výchova ţiakov:
 oboznámenie sa s kultúrnymi odlišnosťami v anglicky hovoriacich krajinách ( Veľká Británia,
USA).
 miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka
 zdvorilostné frázy a niektoré ustálené slovné spojenia
 pozdravy v iných krajinách ( Veľká Británie, USA), niektoré jedlá a sviatky
Dopravná výchova
40
poznanie a pouţívanie základných pokynov v dopravnej výchove
Osobnostný a sociálny rozvoj
 zoznámenie sa s novým kamarátom
 moje narodeniny
 priateľské vzťahy v rodine a v triede
 zdravie - starostlivosť o zdravie - hygiena
Výkonový štandard – kompetencie
Počúvanie
- pozorné počúvanie s porozumením a so spätnou väzbou pouţitia nonverbálnych prostriedkov
Komunikácia - výslovnosť
- výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. koncové
spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu), w (what,...), th [Ď] - [θ], [∂], [r], [ć].
Čítanie - občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej podobe, napr.
dog.
Úvod do písania
- písanie vlastného mena a jednoduchých slov
Hodnotenie a klasifikácia
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu.
Vo vyučovaní anglického jazyka
- budeme skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) známkami
- slovným hodnotením budeme zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie
a rečové zručnosti
- budeme uspokojovať prirodzenú potrebu dieťaťa informovaním o vlastnom pokroku správnymi
formami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa
- budeme viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spoluţiakov (rozvoj sociálneho
správania, self-assessment).
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri vzdelávaní sa budeme snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia
pestrými formami výučby. Do výučby zapojíme hry, piesne, riekanky, cudzojazyčný materiál ( texty
populárnych piesní, literatúru, filmy) v súlade s preberaným učivom a so zameraním školy a v závislosti
od vyspelosti ţiakov.
Ţiakov budeme viesť k samostatnosti a prehlbovať ich vedomosti spracovávaním projektov na rôzne
aktuálne témy, podľa preberaného učiva.
Budeme vyuţívať moderné technológie na dosiahnutie vzdelávacích cieľov.
Metódy a formy
Vyučovanie prebieha zábavnou formou, dôraz kladieme na:
- kreativitu: výroba obrázkov, lepenie, koláţe, jazykové hry, dramatizácia
- motiváciu: pesničky, kreslenie, didaktické hry, riekanky, slovné hračky
- aktualizáciu učiva: Vianoce, Veľká noc, narodeniny, zvyky...
- prácu s reálnymi zdrojmi: elementárnou formou zoznamovať sa s inými krajinami a ich kultúrami
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pre ţiakov sú učebnice a pracovné zošity Playway a ďalej široké spektrum
dvojjazyčných a obrázkových slovníkov dostupných na trhu.
41
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
0 h/t
2 h/t
2. ROČNÍK
Obsahový štandard
1. téma: Moja rodina, ja a moje zvieratko - My family, Me and My Pet
2. téma: Môj dom - My Home
3. téma: Beţné frázy, pokyny, oblečenie, jedlo - Daily Routine, Clothes, Meals, Lessons and Hobbies
4. téma: Voľný čas, záľuby, ročné obdobia, počasie - Free Time, Hobbies, Seasons, Weather, Clothes
5. téma: Dopravné prostriedky - Means of Transport, In the Street, Way to School, Garden, Park
6. téma: Jedlo...- Food, Cooking, Setting the Table and Serving
7. téma: Zvieratá - Animals
8. téma: Narodeniny... - Birthday, Holidays, Easter, Christmas, Halloween
Prierezové témy
Multikultúrna výchova ţiakov:
 oboznámenie sa s kultúrnymi odlišnosťami v anglicky hovoriacich krajinách ( Veľká Británia,
USA).
 miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka
 zdvorilostné frázy a niektoré ustálené slovné spojenia
 pozdravy v iných krajinách ( Veľká Británie, USA), niektoré jedlá a sviatky
Dopravná výchova
poznanie a pouţívanie základných pokynov v dopravnej výchove
Osobnostný a sociálny rozvoj
 zoznámenie sa s novým kamarátom
 moje narodeniny
 priateľské vzťahy v rodine a v triede
Výkonový štandard - kompetencie
Viesť deti k pouţívaniu jednoduchých viet, ich pouţitiu v krátkych rozhovorch.
1. téma: My family, Me and My Pet
- rodina - grandmother, grandfather
- I like (my mother)
(granny, grandpa), uncle, aunt, cousin, - I don´t like (cats, long hair,...)
family - his/her hair is... (časti tváre, tela)
- my, your (brother)
- predloţky: to, behind, between, in, on,
- She has got/He has got...
under
- Has s/he got...? Yes, s/he has. No,
- very
s/he hasn´t.
- časti tela (rozšírenie)
- fat, thin, tall, nice, pretty, beatiful - go,
- farby
draw, dance, take, give (I draw my
- domáce zvieratká
mother. Take the pen...) - miesta (Where is your mother?)
2. téma: My Home
- dom, byt, miestnosti - I live at/We live at... (číslo domu)
- nábytok - najpouţívanejšie výrazy
- I live in/We live in... (mesto, dom, byt)
chair, table, lamp, bath (tub), toilet,
- číslovky do 100
washbasin, washing machine, bed,
- jednoduchý prítomný čas plno-významových
carpet, cupboard, television, cassette
slovies - všetky osoby okrem 3. osoby
recorder, video, armchair, sofa,
jednotného čísla
42
pictures bookshelf,... - slovesá - činnosť v dome/byte: sleep,
- old, new, nice, clean, dirty,...
watch, cook, wash, play, read, listen,...
- How many (rooms) are there? - (prítomný priebehový čas alebo jednoduchý
- There is/are + otázka a odpoveď
prítomný čas podľa kontextu)
- I like/don´t like
3. téma: Daily Routine, Clothes, Meals, Lessons and Hobbies
- jednoduchý prítomný čas
- How many lessons do you have every
plnovýznamových slovies (okrem 3.
day? (on Monday,...)
osoby jednotného čísla) - oblečenie
- jednoduchý minulý čas najpouţívanejších
- farby
slovies (pasívne)
- školské predmety (Maths, Slovak, English,
- slovesá: sleep, wake up, get up, have
P. E., Music, Art)
(breakfast, lunch, dinner), wash (hands, - hobbies: reading, playing (games), watching
face), put on, take off, read, write, play
TV, sports
(guitar,...), count, cook, learn,... - at home, at school
- pomoc v domácnosti (tidy up, wash up,
- in the playground
clean,...)
- When? At nine.
- Do you help your mother? Yes, I do.
No, I don´t.
4. téma: Free Time, Hobbies, Seasons, Weather, Clothes
- jednoduchý prítomný čas niektorých - prídavné mená: cold, hot, wet, dry,...
plnovýznamových slovies (okrem 3.
- it´s raining, snowing,...
osoby jednotného čísla): play, go, like,...
- can/can´t (všetky osoby), otázka, zápor
- priebehový prítomný čas (všetky osoby)
- have/has (všetky osoby), otázka, zápor
niektorých slovies: play, go, wear,...
- minulý čas niektorých slovies (pasívne)
- slovná zásoba: hobbies - rozšírenie,
seasons, sports, weathers,
clothes - rozšírenie
5. téma: Means of Transport, In the Street, Way to School, Garden, Park
- rozkazovací spôsob (upevňovanie)
- (There is a big supermarket in the
- dopravné prostriedky
street.)
- on foot, by bus,...
- fast, slowly
- ride, drive, fly, walk, go, run, play,
- stromy, kríky, kvety, tráva (apple tree,
climb, get on, ge off
rose bush,...)
- budovy, obchody (bookshop, supermarket,
- I take a bus, I walk to school, I go by car,
bank, post office, green-grocer´s,
I play in the garden, I go shopping,...
hospital, police station,...
- you, we, they take a bus,...
- small, big, high, large - Do you take a bus? Yes, I do. No, I don´t.
- there is, there are, otázka, zápor
- Do you like running? Yes,... No,...
(upevňovanie)
6. téma: Food, Cooking, Setting the Table and Serving
- potraviny, ovocie, zelenina - take, put, give me, set the table,...
- dni v týţdni + on (On Monday we have
- (Take the plates away. Put the glass on
chicken...)
the table...)
- like, likes, do you...? does she...?
- It´s ready. Are you ready?
43
Yes,... No,... - Can I help you? Yes, please. No, thank
- I like milk and I don´t like coffee.
you.
- S/he likes milk and s/he doesn´t like - nádoby, príbory (plate, glass, spoon,...)
coffee. (3. osoba jednotného - Can you pass me the sugar?
čísla - pasívne) - How many/much... do you want?
- have - had
(pasívne)
- I want a/some...(pasívne)
- Help yourself.
- Here you are. Thank you.
- I like it. (It´s delicious.) (It´s horrible.)
- Would you like some/a...? (pasívne) - It is (good, bad).
7. téma: Animals
- zvieratá
- Have you got a...? Yes, I have./No,
- I live in Slovakia, the lion lives in Africa.
I haven´t.
- There is a/an...
- S/he´s got a... (otázka, zápor)
- There are... - číslovky 1 - 100
- Is there/are there...? - How many... have you got?
- Yes, there is/are. No,...
- What´s 10 + 30?
- predloţky in, on, under, behind,
- What´s time? It´s 2 o´clock.
between (upevňovanie) - farby zvierat (I can see a big yellow
- I like bears and I don´t like spiders.
lion.)
- Do you like...? Yes, I do./No, I don´t. - Whose bear is it? It´s Peter´s bear.
- I´ve got a tortoise and haven´t got
- (privlastňovací pád)
a giraffe.
8. téma: Birthday, Holidays, Easter, Christmas, Halloween
- narodeniny, sviatky, prázdniny, Veľká
- How old are we?
noc, Vianoce (rozšírenie), Halloween - How old are they? (upevňovanie)
- ţelania - Merry Christmas and a Happy
- farby: What colour is the cake (tree)?
New Year; Happy birthday, Have a nice- dance and sing, hop, jump, say, wish,...
time,... - Are you eight (seven)?
- How many (candles)? - Yes, I am./No, I´m not.
- How old are you?
- I am...
- How old is she/he
Výslovnosť
Aj v druhom ročníku sa pokračuje s dôsledným nácvikom správnej výslovnosti. Jednotlivé hlásky sa
nacvičujú v kontexte, napr. th [Ď] - [θ] - this - thin; [I] sit - [i:] seat; [∂υ] - go, don´t; [ju:] - new; [∂:]
dirty; a pod.
Čítanie
V tomto ročníku je dôraz na správnu výslovnosť pri čítaní, t. j. na spojenie zvukovej a grafickej podoby
jazyka. Ţiaci sa naučia čítať jednoduché výrazy a vety najmä s podporou obrázkov a zvukového
záznamu. Podľa moţnosti treba pouţívať autentické nahrávky.
Písanie
Koncom 2. ročníka učiteľ zaraďuje písanie veľmi jednoduchých modelových viet
Interkultúrne učenie sa




mená (typické anglické mená, anglické ekvivalenty niektorých slovenských mien, koncovky
ţenských priezvísk Ms Miller - pani Millerová)
určenie miesta (na strome - on the tree, na ihrisku - in the playground)
škola (informatívne - zvláštnosti anglických škôl, napr. školská uniforma a pod.)
dopravné prostriedky (boat, underground, double-decker
44
Metódy a formy
Vyučovanie prebieha zábavnou formou, dôraz kladieme na:
- kreativitu: výroba obrázkov, lepenie, koláţe, jazykové hry, dramatizácia
- motiváciu: pesničky, kreslenie, didaktické hry, riekanky, slovné hračky
- aktualizáciu učiva: Vianoce, Veľká noc, narodeniny, zvyky...
- prácu s reálnymi zdrojmi: elementárnou formou zoznamovať sa s inými krajinami a ich kultúrami
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pre ţiakov sú učebnice a pracovné zošity Playway a ďalej široké spektrum
dvojjazyčných a obrázkových slovníkov dostupných na trhu.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 0 h/t
Školský vzdelávací program
2 h/t
3. ROČNÍK
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu je poskytnúť ţiakovi súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt tak ,
aby:.
 dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom,
ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
 viac a lepšie chápal spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo,
Cieľ je moţné dosiahnuť získaním kľúčových kompetencií v oblasti jazykovej prípravy a to: vedieť
porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne
činnosti, vrátane jazykových činností.
Ţiak má:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú ţiakovi konať s pouţitím konkrétnych
jazykových prostriedkov.
Ţiak:
• rozumie známym kaţdodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáţe pouţívať,
• dokáţe predstaviť seba aj iných, dokáţe klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako
napríklad kde ţije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáţe sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner v komunikácii rozpráva
pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
Jazyková kompetencia
Ţiak:
• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
45
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané
konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou
osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre
rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie,
názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené spojenia,
• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
Sociolingvistická kompetencia
Ţiak:
• dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije najjednoduchšie spôsoby
vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
Pragmatická kompetencia
Ţiak:
• dokáţe spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov,
napríklad „a― alebo „potom―,
• dokáţe zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané
mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych
slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú
(integrované zručnosti).
Počúvanie s porozumením
Ţiak:
• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a
bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe porozumieť
krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Čítanie s porozumením
Ţiak:
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a
plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota,
• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
Písomný prejav
Ţiak:
• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a čo robia,
• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako „a―, „ale―
alebo „pretoţe―.
Ústny prejav – dialóg
Ţiak:
• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v komunikácii je
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a ţe mu pomôţe
sformulovať, čo sa pokúša povedať,
46
• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe
témy,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych
komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a niekomu
niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Ţiak:
• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde ţije, čo robí
a ľudí, ktorých pozná.
II. Obsah vzdelávacieho učebného predmetu
Obsahový štandard - Spôsobilosti
1. Nadviazať kontakt v súlade s
komunikačnou situáciou
2. Vypočuť si a podať informácie
3. Vybrať si z ponúkaných moţností
4. Vyjadriť svoj názor
5. Vyjadriť svoju vôľu
6. Vyjadriť svoju schopnosť
7. Vnímať a prejavovať svoje city
Funkcie
Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Rozlúčiť sa
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
Informovať sa
Potvrdiť (trvať na niečom)
Začleniť informáciu
Odpovedať na ţiadosť
Identifikovať
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
Opraviť (korigovať)
Jazykové prostriedky
Časovanie pomocného slovesa to
be, have got a plnovýznamových
slovies v jednoduchom
prítomnom čase.
Tvorba otázky a záporu.
Väzba there is.
Opytovacie zámená
Neurčitý a určitý člen
Predloţky miesta
Základné číslovky
Prídavné mená miery, farby
a kvality v základnom tvare
Sloveso have got
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj súhlas
Vyjadriť svoj nesúhlas
Vyjadriť presvedčenie
Vyjadriť vzdor
Protestovať
Vyjadriť stupeň istoty
Vyjadriť svoje ţelania/túţby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
Vyjadriť neznalosť
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať
nejakú činnosť
Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie,
uspokojenie
Vyjadriť smútok, skľúčenosť
Vyjadriť sympatie
Vyjadriť fyzickú bolesť
Časovanie modálneho slovesa can
v prítomnom čase
Jednoduchý prítomný čas
47
Utešiť, podporiť, dodať odvahu
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na
ne
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá
alebo povinnosti
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel
alebo povinností
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať
v budúcnosti
Vyjadriť nádej
Vyjadriť sklamanie
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
Ubezpečiť
Vyjadriť úľavu
Vyjadriť spokojnosť
Vyjadriť nespokojnosť, posťaţovať si
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho
s niekým/s niečím
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo
uznávam
Vyjadriť, ţe niekoho/niečo nemám rád
Vybrať si z ponúkaných moţností
najobľúbenejšiu
Vyjadriť príkaz/zákaz
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
Získať povolenie, súhlas
Dať súhlas, povoliť niečo
Odmietnuť
Zakázať
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť
zákaz
Vyhráţať sa
Sľúbiť
Obviniť, obviniť sa, priznať sa
Ospravedlniť sa
Odmietnuť obvinenie
Vyčítať
Vyjadriť záujem o niečo
Vyjadriť záujem o to, čo niekto
rozpráva
Vyjadriť prekvapenie
Vyjadriť, ţe ma niekto/niečo
neprekvapil/-lo
Vyjadriť nezáujem
Ţiadať od niekoho niečo
Odpovedať na ţiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne
niečo vykonali
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto
niekoho iného)
Navrhnúť, ţe niečo poţičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
Varovať pred niekým/niečím
Poradiť
Dodať odvahu/Podporiť
Adresovať niekomu svoje ţelanie
Otázka v jednoduchom
prítomnom čase
Otázka a zápor v jednoduchom
prítomnom čase
Oznamovacia veta v jedn. prít.
čase
Sloveso can v ţiadosti
Zdvorilé ponuky vo forme otázky
48
17. Reagovať pri prvom stretnutí
19. Telefonovať
Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať
Predniesť prípitok
Začať, udrţiavať a ukončiť telefonický
rozhovor
Ukazovacie zámená
Jednoduchý prít. čas
Ukazovacie a osobné zámená
Začať rozhovor
Ujať sa slova v rozhovore
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma
prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
Uistiť sa, ţe účastníci komunikácie
Opytovacie vety
24. Uistiť sa v rozhovore, ţe moje
pochopili moje vyjadrenia
slová/môj výklad/môj argument boli
Uistiť sa, ţe som dobre pochopil to, čo
pochopené
bolo povedané
Poţiadať o pomoc pri vyjadrovaní
ohľadom problematického
slova/vyjadrenia/frázy
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
Hľadať slovo/vetu
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
Počas tretieho ročníka si ţiaci osvoja 150 - 200 nových slov a slovných spojení podľa tematických
okruhov, ktoré sa nachádzajú v osnovách pre vyučovanie anglického jazyka.
20. Vymieňať si názory, komunikovať
s niekým
Prierezové témy
Multikultúrna výchova ţiakov:
 oboznámenie sa s kultúrnymi odlišnosťami v anglicky hovoriacich krajinách ( Veľká Británia,
USA).
 miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka
 zdvorilostné frázy a niektoré ustálené slovné spojenia
 pozdravy v iných krajinách ( Veľká Británie, USA), niektoré jedlá a sviatky
Dopravná výchova poznanie a pouţívanie základných pokynov v dopravnej výchove
Osobnostný a sociálny rozvoj zoznámenie sa s novým kamarátom,moje narodeniny
priateľské vzťahy v rodine a v triede
III. Slovná zásoba
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom― pre tvorbu zmysluplných
verbálnych výpovedí. Pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej osvojovaniu si
náleţitú pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých
prípadoch prelína. Počas tretieho ročníka si ţiaci osvoja 150 - 200 nových slov a slovných spojení podľa
tematických okruhov
IV. Časová dotácia
Rámcový štátny vzdelávací program 3h/t
V. Kritériá, metódy a formy hodnotenia vzdelávacích výstupov
Ţiak je hodnotený v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov ZŠ
49
a s Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ
a SŠ. Ústne sa hodnotí práca ţiaka na vyučovacej hodine, spolupráca ţiaka s učiteľom
a v pracovnej skupine.
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pre ţiakov sú učebnice a pracovné zošity English word ďalej široké spektrum
dvojjazyčných a obrázkových slovníkov dostupných na trhu.
50
Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Predmet: MATEMATIKA
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) zaloţený na realistickom
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností ţiakov.
Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.
Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umoţňujú získať matematickú
gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním
a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoţivotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŌňa:
- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom ţivote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
- vytváraním presných učebných návykov rozvoj ţiackych schopností, presného myslenia a formovania
argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
- súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko
k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je rozdelený na päť tematických okruhov :
1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
3. Geometria a meranie
4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
5. Logika, dôvodenie, dôkazy
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností ţiakov, pomocou
ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také
skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku ţiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a
všeobecné poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti:
- Vekuprimerané presné pouţitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa
rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné vyuţívanie tabuliek, grafov a diagramov. Vyuţívanie
pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.
- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti
rozvíjanie numerických zručností ţiakov.
- Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie ţiakov v rovine a v priestore.
- Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe
vyuţitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov rozvíjať matematické
nazeranie, logické a kritické myslenie.
- Systematické vedenie ţiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie,
tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, ţe realita je zloţitejšia ako jeho matematický model.
Dostať sa bliţšie k dennej praxi.
- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností ţiakov
pouţívať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií.
51
- Viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní a k samostatnému učeniu sa.
- Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce ţiakov, podporiť a upevňovať kladné
morálne a vôľové vlastností ţiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť.
- Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým
humánnym a demokratickým hodnotám.
- Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu ţiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentné
poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim
Slovenskom.
- Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní ţiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej
kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie ţiakov.
Rozvíjajúce ciele (kľúčové spôsobilosti)
Komunikačné spôsobilosti
- Veku primerane presne pouţívať materinský a odborný jazyk
Matematická gramotnosť
- Rozvíjať numerické zručnosti v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom
numerických výpočtov spamäti
- Rozvíjať orientáciu ţiakov v rovine a v priestore na základe skúseností a činností
- Aplikovať matematické symboliky, vyuţívať tabuľky a grafy
- Vyuţívať osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh.
Gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií
- Ochraňovať a zveľaďovať okolitú prírodu, starať sa o svoje zdravie
Spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno- komunikačné
technológie)
Rozvíjať schopnosti ţiakov pouţívať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)
Spôsobilosti učiť sa učiť sa
- Podporovať aktivitu ţiakov na vyučovaní
- Rozvíjať a postupne získavať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa a so
samostatným učením sa
Riešiť problémy
- Postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou pomocou riešenia úloh a problémov
- Rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie na základe vyuţitia induktívnych metód
získavania nových vedomostí, zručností a postojov
- Viesť ţiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby
matematických modelov
Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húţevnatosť.
Spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry
- Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah k spoločným európskym hodnotám
1. ROČNÍK
Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov a ich obsahu
52
I. Prirodzené čísla 1 aţ 20
- Prirodzené čísla 0 – 20
- Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, ...o danom
počte
- Porovnávanie čísel
- Čítanie a písanie čísel 0 – 20
- Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako)
II. Sčítanie a odčítanie
- Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10
- Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním
- Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
III. Geometria
- Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými útvarmi
- Manipulácia s geometrickými tvarmi
- Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku
- Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
- Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou
výrokov
- Rozlíšenie istého a nemoţného javu
- Dichotomické triedenie premetov, vecí podľa jedného znaku (modré, nie sú
modré)
- Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel
- Pozorovanie a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach
- Zber údajov a ich zoskupovanie
Prierezové témy
Osobný a sociálny rozvoj
- Rozvíjanie schopnosti adaptovať sa v kolektíve rovesníkov
- Vytváranie priateľského vzťahu medzi spoluţiakmi
- Spolupráca v skupinách a zdravá súťaţivosť pri riešeniach úloh
- Rozvíjanie sebareflexie ţiaka, spoznávanie seba samého - uvedomovanie si svojich dobrých aj
slabších stránok aj na hodinách matematiky
- Podporovanie sebadôvery a sebahodnotenia pri riešení rôznych úloh
- Rešpektovanie názorov druhých
Ochrana ţivota a zdravia
- Predchádzanie chorobám a úrazom
- Bezpečnosť pri práci
- Ochrana a starostlivosť o svoje telo
Environmentálna výchova
- Počítanie počtu vecí
- Porovnávanie
- Sčítanie a odčítanie
- Slovné úlohy
- Triedenie predmetov
- Postupnosti
Dopravná výchova
- Slovné úlohy
- Aplikačné úlohy - pravdivosť a nepravdivosť výrokov
Multikultúrna výchova
- Rovnoprávne pristupovanie ku všetkým ţiakom pochádzajúcich z rôzneho sociálneho a kultúrneho
prostredia
- Zvyky a tradície našej kultúry
53
- Spoznávanie zvláštností iných kultúr
Mediálna výchova
- Vnímanie médií ako prostriedok informovanosti
- Vyuţívanie PC vo vyučovaní
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- Prezentovanie seba samého a svojej práce
Obsahový štandard
I. Prirodzené čísla 1 aţ 20
- Pochopenie a pouţívanie pojmov. hore, dole, vpravo, vľavo
- Počítanie počtu osôb, zvierat a vecí po jednom
- Utváranie skupín vecí o danom počte
- Čítanie a písanie čísel 1 aţ 5
- Určovanie počtu predmetov
- Priraďovanie príslušného počtu predmetov k danému číslu
- Porovnávanie dvoch mnoţstiev
- Porovnávanie počtu predmetov a ich zápis znakmi
- Porovnávanie čísel a ich zápis znakmi
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie
- Čítanie a písanie čísel 6, 0,7, 8, 9, 10
- Porovnávanie čísel 0 aţ 10
- Riešenie nerovníc v obore 0 aţ 10
- Vytváranie pojmu čísla 11 aţ 20
- Počítanie počtu predmetov 0 aţ 20
- Čítanie a písanie čísel 11 aţ 20
- Porovnávanie čísel 11aţ 10
- Riešenie nerovníc v obore 0 aţ 20
II. Sčítanie a odčítanie
- Sčítanie a odčítanie v obore do 5
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 5
- Sčítanie a odčítanie v obore 0 aţ 10
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore 0 aţ 10
- Riešenie rovníc
- Sčitovanie troch sčítancov
- Sčitovanie a odčitovanie viacerých čísel
- Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore 0 aţ 20
- Riešenie rovníc
III. Geometria
- Rozlišovanie priamych a krivých čiar
- Kreslenie krivých čiar
- Rysovanie priamych čiar
- Získavanie zručností pri narábaní s rysovacími prostriedkami
- Zoznámenie sa s niektorými geometrickými tvarmi a manipulácia s nimi
- Rozlišovanie a pomenovanie niektorých rovinných geometrických tvarov : kruh,
trojuholník, obdĺţnik, štvorec
- Rozlišovanie priestorových útvarov : kocka, guľa, valec
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
- Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov
- Rozlíšenie istého a nemoţného javu v jednoduchých prípadoch v realite a v
54
matematike
- Triedenie premetov, vecí podľa jedného znaku
- Tvorenie stúpajúce (klesajúce) postupnosti predmetov
- Tvorenie stúpajúce (klesajúce) postupnosti čísel
- Vymenovanie stúpajúceho a klesajúceho číselného radu
- Riešenie a tvorenie numerických a kontextových úloh na základe reality, obrázkovej
Situácie
Štandard kompetencií (výkonový štandard)
I. Prirodzené čísla 1 aţ 20
- Riešiť úlohy charakterizované vzťahmi - viac, menej
- Určiť počet predmetov v obore 0-20
- Porovnávať čísla do 20 podľa veľkosti
- Určiť poradie prvý, druhý, ... posledný
- Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov 1-20
- K danému číslu z oboru 0-20 priradiť príslušný počet predmetov
- Čítať a písať číslo 0 aţ 20
- Porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi
- Sebavedome robiť porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel
II. Sčítanie a odčítanie
- Vykonávať spamäti všetky spoje čítania a odčítania v obore do 10
- Vykonávať spamäti všetky spoje sčítania a odčítania v obore do 20 bez prechodu cez
základ 10
- Vykonávať odhady
- Kontrolovať správnosť výsledkov počtových výkonov
- Určiť aspoň jedno riešenie nerovnice v obore do 20
- Poznať obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 20 a vedieť ich
vyuţiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie
- Kontrolovať správnosť výsledkov počtových výkonov
- Prestávať mať „strach― z čísel
- Byť spokojný s číselným vyjadrením výsledku - v prípade potreby dokázať
uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
III. Geometria
- Zoznámiť sa rovinnými a priestorovými geometrickými tvarmi
- Rozlíšiť a pomenovať rovinné geometrické tvary : trojuholník, kruh, štvorec, obdĺţnik
- Rozlíšiť priestorové útvary : guľa, kocka, valec
- Manipulovať s geometrickými útvarmi
- Kresliť krivé čiary
- Kresliť a rozlišovať uzavretú a otvorenú čiaru
- Rysovať priame čiary
- Vybudovať z kociek teleso na základe modelu
- Nachádza v realite reprezentáciu jednotlivých základných priestorových
geometrických tvarov
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
- Získať skúsenosti s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou výrokov
- Rozlíšiť istý a nemoţný jav v jednoduchých prípadoch v realite a v matematike
- Tvoriť stúpajúce (klesajúce) postupnosti čísel
- Vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad
- Triediť premety, veci podľa jedného znaku
- Tvoriť stúpajúce (klesajúce) postupnosti predmetov
- Riešiť a tvoriť numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie
55
- Uvedomiť si dôleţitosť triedenia javov a vecí
- Získať potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií
(obrázkovej alebo situačnej).
- Mať záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia (triedenie, pouţitie
elementárnych algoritmov)
Metódy a formy
- Opis, Pozorovanie, porovnávanie Rozhovor Dramatické hry Dramatizácia
- Didaktické hry- Manipulačné činnosti , Konštruktívne činnosti
- Práca s pracovným zošitom, školským zošitom, učebnými pomôckami
- Práca s IKT
- Samostatná práca, práca vo dvojiciach, skupinová práca
- Súťaţ
Zdroje- učebnice- pracovné zošity- edukačné CD- internet
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 4h/t
2. ROČNÍK
Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov a ich obsahu
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 ( 25 h )
II. Vytváranie predstáv o prirodzených čísel v obore do 100 ( 17 h )
III. Geometria ( 20 h )
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 ( 50 h )
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie ( 20 h )
Prierezové témy
Dopravná výchova
- Slovné úlohy, tvorenie textu k numerickým úlohám
- Sčítanie a odčítanie
- Porovnávanie, postupnosti
- Aplikačné úlohy - pravdivosť a nepravdivosť výrokov
Environmentálna výchova
- Získavanie vedomostí v oblasti ochrany ţivotného prostredia, rastlín a zvierat, pri práci s učebnicou,
pracovným listom, obrázkom
- Sčítanie a odčítanie
- Slovné úlohy
- Tvorenie textu k numerickým úlohám
- Porovnávanie
- Postupnosti
Osobný a sociálny rozvoj
- Rozvíjanie sebareflexie ţiaka, spoznávanie seba samého - uvedomovanie si svojich dobrých aj slabších
stránok aj na hodinách matematiky
- Podporovanie sebadôvery a sebahodnotenia pri riešení rôznych úloh
- Budovanie vzťahov medzi kamarátmi, spolupráca vo dvojiciach, v skupinách
- Rešpektovanie názorov druhých
- Súťaţenie a prijímanie prehry
- Zodpovedanie za svoj výkon a zhodnotenie svojich výkonov
Ochrana ţivota a zdravia
- Predchádzanie chorobám a úrazom
56
- Bezpečnosť pri práci
- Ochrana a starostlivosť o svoje telo
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- Tvorenie projektu, prezentovanie a zhodnotenie
- Prezentovanie práce na PC
Mediálna výchova
- Rozvíjanie mediálnej kompetencie ţiakov
- Kritické a selektívne vyuţívanie médií a ich produktov
- Vnímanie médií ako prostriedok informovanosti
- Vyuţívanie PC vo vyučovaní
Multikultúrna výchova
- Rovnoprávne pristupovanie ku všetkým ţiakom pochádzajúcich z rôzneho sociálneho a kultúrneho
prostredia
- Zvyky a tradície našej kultúry
- Zvyky a tradície v iných kultúrach, zvláštnosti rôznych kultúr
Obsahový štandard
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 ( 25 h )
- Sčítanie dvoch sčítancov s prechodom cez základ 10 (aj pomocou znázorňovania)
- Zameniteľnosť sčítancov
- Sčitovanie troch sčítancov
- Rozklad čísel do dvoch sčítancov
- Pamäťové osvojenie základných príkladov sčítania
- Riešenie slovných úloh na sčítanie (aj nepriamo sformulovaných)
- Odčítanie s prechodom cez základ 10
- Odčítanie dvoch čísel
- Pamäťové osvojenie základných príkladov odčítania
- Riešenie slovných úloh na odčítanie (aj nepriamo sformulovaných)
- Zápis numerického príkladu na základe vysloveného alebo napísaného textu
- Tvorenie textu k numerickému príkladu
II. Vytváranie predstáv o prirodzených čísel v obore do 100 ( 17 h )
- Určovanie počtov osôb, predmetov, ... počítaním po jednom, po dvoch, ... po
desiatkach ( najprv na základe činnosti s predmetmi)
- Porovnanie skupín predmetov a zisťovanie, o koľko je viac/ menej predmetov v jednej
skupine ako v druhej
- Konštatovania : o koľko menej/ o koľko viac
- Číslo ako počet kusov, výsledok merania, poradové číslo
- Čítanie a písanie dvojciferných čísel
- Rozklad čísel na súčet desiatok a jednotiek
- Veľkosť čísel, susedné väčšie a menšie čísla
- Porovnávanie čísel znakmi >, <, =
- Miesto čísel na číselnej osi
- Získanie prvej skúsenosti s desiatkovou sústavou
- Riešenie slovných úloh charakterizovaných vzťahmi viac, menej, rovnako
III. Geometria ( 20 h )
- Vyberanie a triedenie telies na základe udaného hľadiska
- Stavanie telies z kociek podľa vzoru, podľa obrázka
- Stavanie jednoduchých symetrických telies
- Bod, priamka, úsečka
- Rysovanie priamok a úsečiek
- Vyznačovanie úsečiek na priamke, polpriamke
57
- Jednotky dĺţky – cm, dm, m
- Meranie dĺţky úsečky
- Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺţky
- Primerané praktické merania v triede a teréne
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 ( 50 h )
- Rozširovanie pojmu sčítania a odčítania rôznymi činnosťami v obore do 100
- Pochopenie a aplikácia komutatívnej a asociatívnej vlastnosti sčítania
- Postupné pouţívanie termínov : sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
- Pohotové sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla spamäti a riešenie príslušných
príkladov odčítania
- Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel, začiatky osvojenia týchto algoritmov
- Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, vyuţitie na skúšku správnosti
- Výpočet súčtu troch sčítancov
- Pozorovanie súvislostí medzi zmenou sčítanca (sčítancov) a súčtom, medzi
menšencom a rozdielom a medzi menšiteľom a rozdielom
- Práca s tabuľkami
- Riešenie slovných úloh na: zväčšenie o niekoľko/ zmenšenie o niekoľko
- Riešenie zloţených slovných úloh, ktoré vedú k zápisu „a+b+c, a+b-c, a-b-c"
- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
- Formulácia slovnej úlohy na základe obrázka alebo na základe reality
- Hľadanie čísel skúšaním, odhadom - otvorené vety sa stanú pravdivými/nepravdivými
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie ( 20 h )
- Pokračovanie tvorenia postupnosti s udaným pravidlom tvorenia ich prvkov
- Objavenie pravidla tvorenia postupnosti
- Slovná formulácia spôsobu tvorenia postupnosti
- Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich pravdivosti
- Hľadanie všetkých moţností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen,
čísel
-Zhromaţďovanie údajov získaných pozorovaním udalostí, nameraných alebo
spočítaných
- Zobrazovanie údajov pomocou stĺpcového diagramu, čítanie z diagramu
Štandard kompetencií (výkonový štandard)
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ
- Sčítať dvoch sčítancov s prechodom cez základ 10 (aj pomocou znázorňovania)
- Chápať a pouţiť zameniteľnosť sčítancov
- Vedieť sčitovať troch sčítancov
- Rozkladať čísla do dvoch sčítancov
- Osvojiť spamäti základné príklady sčítania
- Riešiť slovné úlohy na sčítanie (aj nepriamo sformulovaných)
- Odčítať s prechodom cez základ 10
- Odčítať dve čísla
- Osvojiť spamäti základné príklady odčítania
- Riešiť slovné úlohy na odčítanie (aj nepriamo sformulovaných)
- Zapísať numerický príklad na základe vysloveného alebo napísaného textu
- Tvoriť text k numerickému príkladu
II. Vytváranie predstáv o prirodzených čísel v obore do 100
- Určovať počty osôb, predmetov, ... počítaním po jednom, po dvoch, ... po
desiatkach ( najprv na základe činnosti s predmetmi)
58
- Porovnať skupiny predmetov a zisťovať, o koľko je viac/ menej predmetov v jednej
skupine ako v druhej
- Konštatovať : o koľko menej/ o koľko viac
- Chápať číslo ako počet kusov, výsledok merania, poradové číslo
- Čítať a písať dvojciferné čísla
- Rozkladať čísla na súčet desiatok a jednotiek
- Určiť veľkosť čísel, susedné väčšie a menšie čísla
- Porovnať čísla znakmi >, <, =
- Určiť miesto čísel na číselnej osi
- Získať prvé skúsenosti s desiatkovou sústavou
- Riešiť slovné úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej, rovnako
III. Geometria
- Vyberať a triediť telesá na základe udaného hľadiska
- Stavať telesá z kociek podľa vzoru, podľa obrázka
- Stavať jednoduché symetrické telesá
- Určiť bod, priamku, úsečku
- Rysovať priamky a úsečky
- Vyznačovať úsečky na priamke, polpriamke
- Poznať jednotky dĺţky – cm, dm, m
- Merať dĺţku úsečky
- Porovnávať úsečky podľa ich dĺţky
- Vedieť robiť primerané praktické merania v triede a teréne
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
- Pochopiť a aplikovať komutatívnu a asociatívnu vlastnosť sčítania
- Postupne pouţívať termíny : sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
- Sčítať dvojciferné a jednociferné číslo spamäti a riešiť príslušné
príklady odčítania
- Písomne sčítať a odčítať dvojciferné čísla
- Chápať vzťah medzi sčítaním a odčítaním, vyuţiť na skúšku správnosti
- Vypočítať súčet troch sčítancov
- Pozorovať súvislosti medzi zmenou sčítanca (sčítancov) a súčtom, medzi
menšencom a rozdielom a medzi menšiteľom a rozdielom
- Pracovať s tabuľkami
- Riešiť slovné úlohy na: zväčšenie o niekoľko/ zmenšenie o niekoľko
- Riešiť zloţené slovné úlohy, ktoré vedú k zápisu „a+b+c, a+b-c, a-b-c"
- Riešiť nepriamo sformulované úlohy
- Formulovať slovné úlohy na základe obrázka alebo na základe reality
- Hľadať čísla skúšaním, odhadom - otvorené vety sa stanú pravdivými/nepravdivými
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
- Tvoriť postupnosti s udaným pravidlom tvorenia ich prvkov
- Objaviť pravidlo tvorenia postupnosti
- Slovne formulovať spôsob tvorenia postupnosti
- Vedieť vysloviť výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdiť ich pravdivosti
- Hľadať všetky moţnosti usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel
-Zhromaţďovať údaje získané pozorovaním udalostí, nameraných alebo
spočítaných
- Zobrazovať údaje pomocou stĺpcového diagramu, čítať z diagramu
Metódy a formy
59
- Opis
- Pozorovanie, porovnávanie
- Rozhovor (otázky a odpovede)
- Didaktické hry
- Manipulačné činnosti
- Konštruktívne činnosti
- Práca s pracovným zošitom, školským zošitom, učebnými pomôckami
- Práca s IKT
- Samostatná práca, práca vo dvojiciach, skupinová práca
- Súťaţe
Zdroje- učebnice- pracovné zošity- edukačné CD- internet
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 4h/t
60
3. ROČNÍK
Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov a ich obsahu
I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 2. ročníka (15 h)
II. Zavedenie násobenia a delenia prirodzených čísel (25 h)
III. Násobenie a delenie v obore násobilky (55 h)
IV. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 10 000 (10 h)
V. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (35 h)
VI. Geometria (25h)
Prierezové témy
Dopravná výchova
- Sčítanie a odčítanie
- Násobenie a delenie
- Slovné úlohy, tvorenie textu k numerickým úlohám
- Trojuholník, štvoruholník, kruh – dopravné značky, semafor
- Jednotky dĺţky
Environmentálna výchova
- Získavanie vedomostí v oblasti ochrany ţivotného prostredia, rastlín a zvierat, pri práci s učebnicou,
pracovným listom, obrázkom, PC, edukačným CD
- Sčítanie a odčítanie
- Násobenie a delenie
- Slovné úlohy
- Tvorenie textu k numerickým úlohám
- Porovnávanie, postupnosti
Osobný a sociálny rozvoj
- Rozvíjanie sebareflexie ţiaka, spoznávanie seba samého - uvedomovanie si svojich dobrých aj
slabších stránok aj na hodinách matematiky
- Podporovanie sebadôvery a sebahodnotenia pri riešení rôznych úloh
- Budovanie vzťahov medzi kamarátmi, spolupráca vo dvojiciach, v skupinách
- Rešpektovanie názorov druhých
- Súťaţenie a prijímanie prehry
- Zodpovedanie za svoj výkon a zhodnotenie svojich výkonov
Ochrana ţivota a zdravia
- Bezpečnosť pri práci na hodinách matematiky, pri rysovaní
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- Tvorba pracovného listu
- Tvoreba projektu, prezentovanie a zhodnotenie
- Tvorba prezentácie v programe Power Point a prezentovanie prác na PC
Mediálna výchova
- Rozvíjanie mediálnej kompetencie ţiakov
- Kritické a selektívne vyuţívanie médií a ich produktov
- Vnímanie médií ako prostriedok informovanosti
- Vyuţívanie PC vo vyučovaní
Multikultúrna výchova
- Zvyky a tradície našej kultúry
- Spoznávanie zvláštností iných kultúr
- Rovnoprávne pristupovanie ku všetkým ţiakom pochádzajúcich z rôzneho sociálneho a kultúrneho
prostredia
Obsahový štandard
I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 2. ročníka (15 h)
(Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100)
61
- Zápis čísla v desiatkovej sústave
- Porovnávanie a usporiadanie
- Pripočítanie jednociferného čísla k dvojcifernému
- Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného
- Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel
- Slovné úlohy
II. Zavedenie násobenia a delenia prirodzených čísel (25 h)
- Počítanie po 2, 3, 4, ... 9
- Postupné sčítanie niekoľko rovnakých čísel - násobenie
- Postupné odčítanie niekoľko rovnakých čísel od daného čísla - delenie
- Rozdelenie na daný počet rovnakých častí (delenie na)
- Rozdelenie na skupiny danej veľkosti (delenie po)
- Všetky spoje násobenia a delenia v obore do 20
- Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie
- Chápanie súvislosti medzi násobením a sčítaním, medzi odčítaním a delením a medzi
násobením a delením
III. Násobenie a delenie obore násobilky (50 h)
- Všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky
- Riešenie jednoduchých úloh na násobenie – určenie súčtu rovnakých sčítancov, zväčšenie
daného čísla niekoľkokrát
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na delenie – rozdelenie na daný počet rovnako veľkých
častí, rozdelenie na časti danej veľkosti, zmenšenie daného čísla niekoľkokrát
- Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie
- Riešenie slovných úloh na priamu úmernosť
- Poradie počtových operácií
- Postupné pouţívanie termínov : súčin, delenec, deliteľ, podiel
- Riešenie rovníc
- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
IV. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 10 000
- Čítanie a písanie trojciferných a štvorciferných čísel
- Určovanie počtov osôb, predmetov, ..., počítaním po tisíckach, stovkách, desiatkach a po
jednom
- Počítanie po tisíckach, stovkách, desiatkach
- Rozklad trojciferných a štvorciferných čísla čísel na súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek
- Rozvinutý zápis čísla
- Zápis trojciferného a štvorciferného čísla ak je daný počet tisícok, stoviek, desiatok a
jednotiek
- Násobenie a delenie desiatkou, stovkou, tisíckou
- Premieňanie jednotiek dĺţky mm – cm, cm – m, m – km a opačne
- Veľkosť čísel, susedné väčšie a menšie čísla
- Porovnávanie čísel znakmi >, <, =
- Miesto čísel na číselnej osi
- Nerovnice
- Riešenie slovných úloh charakterizovaných vzťahmi viac, menej, rovnako
V. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
- Pochopenie a aplikovanie komutatívnej a asociatívnej vlastnosti sčítania
- Pouţívanie termínov : sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
- Sčítanie štvorciferného a trojciferného čísla spamäti a riešenie príslušných príkladov odčítania
- Písomné sčítanie a odčítanie trojciferného a štvorciferného čísla
- Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, vyuţitie na skúšku správnosti
62
- Vypočítanie súčtu troch sčítancov
- Pozorovanie súvislostí medzi zmenou sčítanca (sčítancov) a súčtom, medzi
menšencom a rozdielom a medzi menšiteľom a rozdielom
- Pracovanie s tabuľkami
- Riešenie slovných úloh na: zväčšenie o niekoľko/ zmenšenie o niekoľko
- Riešenie zloţených slovných úloh, ktoré vedú k zápisu „a+b+c, a-b-c, a-(b+c), (a+b)-c,
a+(a+b),a+(a-b)"
- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
- Formulovanie slovných úloh na základe reality
- Hľadanie čísla skúšaním, odhadom - otvorené vety sa stanú pravdivými/ nepravdivými
VI. Geometria
- Meranie dĺţky úsečky
- Rysovanie úsečky danej dĺţky
- Premena jednotiek dĺţky – milimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer
- Trojuholník - vrcholy, strany, rysovanie
- Štvoruholník - vrcholy, strany
- Štvorec – vrcholy, strany, dĺţka strán, uhlopriečky
- Výpočet obvodu štvorca
- Obdĺţnik - vrcholy, strany, dĺţka strán, uhlopriečky
- Výpočet obvodu obdĺţnika
- Kruţnica, kruh – stred, polomer, priemer, rysovanie
- Porovnávanie dĺţok úsečiek
- Konštrukcia trojuholníka z daných strán
- Premieňanie zmiešaných jednotiek
Štandard kompetencií (výkonový štandard)
I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 2. ročníka
- Zapísať čísla v desiatkovej sústave
- Porovnávať a usporiadať
- Pripočítať jednociferné číslo k dvojcifernému
- Odčítať jednociferné číslo od dvojciferného
- Sčítať a odčítať dvojciferné čísla
- Riešiť slovné úlohy
II. Zavedenie násobenia a delenia prirodzených čísel
- Počítať po 2, 3, 4, ... 9
- Vedieť od daného čísla postupne odčítať niekoľko rovnakých čísel
- Poznať znak (.) násobenia (krát, násobné) a znak (:) delenia (delené)
- Chápať sčítanie rovnakých sčítancov ako násobenie a opačne, násobenie ako sčítanie
rovnakých sčítancov
- Chápať delenie, ako rozdelenie na daný počet rovnakých častí (delenie na)
- Chápať delenie, ako rozdelenie na skupiny danej veľkosti (delenie po)
- Spamäti vedieť všetky spoje násobenia a delenia v obore do 20
- Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie
- Chápať súvislosť medzi násobením a sčítaním, medzi odčítaním a delením a medzi
násobením a delením
III. Násobenie a delenie obore násobilky
- Spamäti vedieť všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky
- Riešiť jednoduché úlohy na násobenie – určiť súčet rovnakých sčítancov, zväčšiť dané číslo
niekoľkokrát
- Riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie – rozdeliť na daný počet rovnako veľkých častí,
63
rozdeliť, na časti danej veľkosti, zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
- Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie
- Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť
- Vedieť poradie počtových operácií
- Postupne pouţívať termíny : súčin, delenec, deliteľ, podiel
- Riešiť rovnice
- Riešiť nepriamo sformulované úlohy
IV. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 10 000
- Vedieť čítať a písať trojciferné a štvorciferné čísla
- Určovať počty osôb, predmetov, ..., počítaním po tisíckach, stovkách, desiatkach a po
jednom
- Počítať po tisíckach, stovkách, desiatkach
- Vedieť rozloţiť trojciferné a štvorciferné čísla na súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek
- Vedieť rozvinutý zápis čísla
- Zapísať trojciferné a štvorciferné čísla ak je daný počet tisícok, stoviek, desiatok a
jednotiek
- Vedieť násobiť a deliť desiatkou, stovkou, tisíckou
- Premieňať jednotky dĺţky mm – cm, cm – m, m – km a opačne
- Poznať veľkosť čísel, susedné väčšie a menšie čísla
- Porovnávať čísla znakmi >, <, =
- Určiť miesto čísel na číselnej osi
- Riešiť nerovnice
- Riešiť slovné úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej, rovnako
V. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
- Chápať a aplikovať komutatívnu a asociatívnu vlastnosť sčítania
- Pouţívať termíny : sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
- Sčítať štvorciferné a trojciferné čísla spamäti a riešiť príslušné príklady odčítania
- Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania trojciferných a štvorciferných čísel a vedieť
ho pohotovo vyuţívať pri výpočtoch
- Vyuţiť vzťah medzi sčítaním a odčítaním na skúšku správnosti
- Vypočítať súčet troch sčítancov
- Pozorovať súvislostí medzi zmenou sčítanca (sčítancov) a súčtom, medzi
menšencom a rozdielom a medzi menšiteľom a rozdielom
- Pracovať s tabuľkami
- Riešiť slovné úlohy na: zväčšenie o niekoľko/ zmenšenie o niekoľko
- Riešiť zloţené slovné úlohy, ktoré vedú k zápisu „a+b+c, a-b-c, a-(b+c), (a+b)-c,
a+(a+b),a+(a-b)"
- Riešiť nepriamo sformulované úlohy
- Formulovať slovné úlohy na základe reality
- Hľadať čísla skúšaním, odhadom - otvorené vety sa stanú pravdivými/ nepravdivými
VI. Geometria
- Vedieť odmerať dĺţku úsečky s presnosťou na milimeter
- Vedieť porovnať úsečky podľa ich dĺţky
- Vedieť narysovať úsečku danej dĺţky
- Premieňať jednotky dĺţky – milimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer
- Premieňať zmiešané jednotky
- Vedieť narysovať trojuholník, pomenovať jeho vrcholy a strany
- Vedieť narysovať trojuholník z daných strán
- Vedieť narysovať štvoruholník, pomenovať jeho vrcholy a strany
- Vedieť narysovať v štvorcovej sieti štvorec, pomenovať jeho vrcholy, strany, susedné strany,
protiľahlé strany, uhlopriečky a odmerať dĺţku strán
- Vedieť vypočítať obvod štvorca
64
- Vedieť narysovať v štvorcovej sieti obdĺţnik, pomenovať jeho vrcholy, strany, susedné strany,
protiľahlé strany, uhlopriečky a odmerať dĺţku strán
- Vedieť vypočítať obvod obdĺţnika
- Poznať základný rozdiel medzi kruţnicou a kruhom
- Vedieť narysovať kruţnicu, vyznačiť polomer a priemer kruţnice
Metódy a formy
- Opis
- Pozorovanie, porovnávanie
- Rozhovor (otázky a odpovede)
- Didaktické hry
- Manipulačné činnosti
- Konštruktívne činnosti
- Práca s pracovným zošitom, školským zošitom, učebnými pomôckami
- Práca s IKT
- Samostatná práca, práca vo dvojiciach, skupinová práca
- Súťaţe
Zdroje- učebnice- pracovné zošity- edukačné CD- internet
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
3 h/t
1 h/t
65
Predmet : Informatická výchova
Charakteristika predmetu
Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie
ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1.
stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na
informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných
technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu
informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných
predmetov, medzi predmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická
výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy je zoznámenie sa s počítačom a moţnosťami jeho vyuţitia v
kaţdodennom ţivote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku ţiakov získať základné zručnosti v
pouţívaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si ţiaci pomocou rôznych aplikácií
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za
podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické
cítenia v rôznych grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie moţností, ktoré môţeme
vyuţiť pri kaţdodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí vyuţitie programov určených špeciálne
pre ţiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbeţnejšími činnosťami vykonávanými na
počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Proces
Ţiaci väčšinou pracujú samostatne pri počítači. Učiteľ pripraví ţiakom aktivity, ktoré ţiaci vykonávajú
pod dohľadom a s podporou učiteľa vlastným individuálnym tempom. Hlavný metodický prístup je
konštruktivizmus. Ţiaci musia mat dostatok príleţitostí experimentovať, skúmať a tvoriť. V prvom
ročníku sa motivácie pre aktivity najviac spájajú s výtvarným prejavom. Treba venovať dostatočný čas
na nácvik jemnej motoriky, ktorá je potrebná na prácu s myšou.
Postupne moţno pomocou edukačných programov vyuţiť uţ vedomosti ţiakov z matematiky a
slovenského jazyka. Pri práci s textom najprv pracovať s hotovým krátkym textom a na ňom sa naučiť
pohybovať sa šípkami a urobiť jednoduchú úpravu. Vyuţívať na to je potrebné rôzne edukačné hry s
písmenkami a slovami. Algoritmické úlohy majú byt orientované len na postupnosť jednoduchých
príkazov v priamom reţime. Pri práci s internetom je potrebné ţiakov upozorniť, ţe podobne ako v
iných médiách aj tu je obsah, ktorý nie je vhodný pre ich vek a preto musia rešpektovať pravidlá.
Naďalej je hlavnou motiváciou edukačná hra, kde ţiaci majú riešiť logické úlohy. Ţiaci môţu
pracovať aj na projektoch, ktoré môţu byt určené aj na rozvoj spolupráce a to aj pre dvojicu, alebo
malú skupinu 3-4 ţiakov.
66
Predmet sa známkuje, ţiaci majú moţnosť byt pozitívne hodnotení za svoje aktivity a majú vedieť, ČO
uţ zvládli a ČO ešte majú zvládnuť. Napr. môţe byt na nástenke tabuľka, v ktorej sú zaznačené
činnosti, ktoré ţiak zvládol.
Doplnok k učebným osnovám
Cieľom vyučovania informatiky intelektovo nadaných ţiakov je sprostredkovať deťom nielen
základné učivo – vyuţitie informačných a komunikačných technológií v praxi, ale aj naučiť ţiakov
chápať podstatu práce s počítačom, rozvíjať tvorivosť, kombinatorické a logické myslenie detí, viesť
deti k samostatnej práci a následne prezentovať svoju prácu. V krátkych prípravných úlohách ţiaci
nadobúdajú nové zručnosti a oboznamujú sa s novými nástrojmi, príkazmi a informáciami, ktoré
neskôr vyuţijú. Následne pracujú na projekte, ktorý pokrýva všetky oblasti a nástroje, ktoré ţiaci
poznajú. Po ukončení projektu ţiaci prezentujú výsledky svojej práce.
Z hľadiska obsahu sa postupuje na základe časovo-tematických plánov, vypracovaných podľa
učebných osnov : Informatická výchova pre základné školy 1. stupeň. Schválilo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky dňa 6. 10. 2005, číslo CD-2005-1770/28460-3:09 s platnosťou od 15. 10. 2005.
Obsahový štandard
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických
okruhov:
1. Informácie okolo nás
2. Komunikácia prostredníctvom IKT
3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
4. Princípy fungovania IKT
5. Informačná spoločnosť
Informácie okolo nás
- nacvičovanie základnej motoriky ovládania s myšou,
- nacvičovanie práce v grafickom editore (práca s nástrojmi v programe Skicar),
- nacvičovanie práce v textovom editore (poznávanie znakov a čísel na klávesnici),
- ukladanie vlastného súboru,
- vyuţívanie elementárnych zručností na zhotovenie súboru vhodného na vlastnú prezentáciu
Komunikácia prostredníctvom IKT
- oboznámenie so základnými informáciami spustenia internetu,
- oboznámenie s pravidlami písania webovej stránky,
- uvedomovanie si bezpečnostných rizík pri práci s internetom,
- oboznámenie sa s internetovými vyhľadávačmi
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- zoznámenie sa so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT (edukačné CD).
Princíp fungovania IKT
- oboznámenie s pojmovým aparátom a dodrţiavanie pravidiel pri práci s PC,
- samostatné zapínanie a vypínanie počítaćovej mechaniky,
- spoznávanie obsahu hlavného menu pracovnej plochy,
Informačná spoločnosť
- efektívne vyuţívanie IKT na získavanie vedomostí i vo voľnom čase,
- precvičovanie zrakového, sluchového vnímania i pamäti ovládaním jednoduchého edukačného
programu ( Alenka a veci okolo nás)
67
Prierezové témy
Osobnostný a socálny rozvoj
 rozvíjať sebakontrolu,
 nerušiť pokojnú pracovnú atmosféru,
 rozvíjať sebahodnotenie,
 rozvíjať pevnú voľu a vedieť dokončiť začatú prácu,
 vedieť prijať kritiku,
 rozvíjať zmyslové vnímanie,
 rozvíjať fantáziu a tvorivosť.
Enviromentálna výchova
 vnímať dôleţitosť ochrany zvierat,
 vnímať potrebu ochrany prírodných zdrojov.
 Dopravné výchova
 porozumieť dôleţitosti dodrţiavania pravidiel bezpečnosti na ceste,
 vnímať seba ako chodcu, cyklistu zodpovedného za správanie na ceste.
Ochrana ţivota a zdravia
 dbať o svoje zdravie efektívnym vyuţívaním PC,
 predchádzať úrazom dodrţiavaním bezpečného zaobchádzania s PC.
Mediálna výchova
 vnímať PC ako prostriedok na rýchleho šírenia informácií,
 vedieť vhodne vyuţiť média k zábave,
 vhodne vyuţívať média k získavaniu nových informácií.
Multkultúrna výchova
 spoznávať iné kultúry vyuţitím internetu.
Výkonový štandard
Kompetencie ţiaka
Informácie okolo nás
 ovládať základné nástroje v skicári,
 pokúsiť sa o umelecký obrázok,
 vedieť napísať veľké a malé písmená, slová podľa zadania i spamäti,
 pokúsiť sa vytvoriť vlastný priečinok a pomenovať ho,
 uloţiť písaný text do priečinka,
 vyuţiť získané spôsobilosti na vytvorenie plagátu, vianočného pozdravu, vysvedčenia pre
kamaráta.
Princíp fungovania IKT
 pomenovať základné časti PC,
 samostatne zapnúť a vypnúť PC,
 vedieť pracovať s myšou (jednoklik, dvojklik, klepnutie, ťahanie),
 spoznať obsah hlavného menu,
 cedieť okno minimalizovať, maximalizovať, zatvárať.
Informačná spoločnosť
 získavať nové poznatky vyuţívaním edukačných programov,
 rozvíjať vnímanie, koncentráciu a pamäť vyuţitím edukačných CD.
68
Komunikácia prostredníctvom IKT
 vedieť spustiť internetovú stránku podľa zadania,
 oboznámiť sa so stránkou školy,
 vedieť si nájsť detské webové stránky podľa zadania,
 oboznámiť sa s vyhľadávaním podľa kľúčového slova,
 uvedomiť si riziká pri práci s internetom.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 vedieť reagovať na elementárne príkazy,
 zvládnuť dodrţiavanie postupnosti krokov.
Stratégie vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu
ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov
pre daný predmet. Pri výučbe informatiky vyuţívame najmä:
 motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov,
 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),
 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
 demonštračná metóda (demonštrácia činností),
 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
 výklad učiteľa
 prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím dataprojektoru)
 samostatná práca ţiakov s PC, internetom
Zoznam metód, foriem a postupov práce
- metódy motivačné: - vstupné - rozprávanie, motivačná demonštrácia, problém ako motivácia
- priebeţné - motivačná výzva, aktualizácia obsahu, pochvala, povzbudenie,
kritika
- metódy expozičné (vzťahujú sa priamo na výklad učiva)
- metóda priameho prenosu poznatkov – monologické- rozprávanie,
opis, vysvetľovanie
- dialogické slovné metódy – rozhovor
- metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov – demonštračné – pozorovanie, manipulácia s PC
- metódy problémové – vyhľadaj nástroje vhodné na zadaný obrázok...
- metódy samostatnej práce - samostatná práca s klávesnicou, v textovom a grafickom editore
- metódy fixačné - metóda otázok a odpovedí, praktické opakovanie, domáce úlohy, metóda
precvičovania a zdokonaľovania
- metódy hodnotenia a sebahodnotenie
- formy vyučovania
- frontálne
- individuálny prístup
- samostatná práca jednotlivca
- integrovanie predmetov
Kritéria hodnotenia
Pri hodnotení pristupujeme ku kaţdému ţiakovi individuálne. Kaţdého hodnotíme podľa jeho
moţností, schopností a aktívneho prístupu. Snaha kaţdého učiteľa je pozitívne hodnotenie . V danom
69
predmete sú ţiaci priebeţne klasifikovaní. Ţiakov postupne vedieme k sebahodnoteniu i k prijatiu
kritiky. Na konci kaţdého klasifikačného obdobia sú ţiaci na vysvedčení hodnotení známkami.
Metódy hodnotenia
Praktické aplikovanie získaných zručností na PC
Sebahodnotenie
Hodnotiace portfolio
Práce v hodnotiacom portfóliu primárneho vzdelávania:
Voliteľné – vianočný pozdrav,
- umelecký obrázok,
- plagát venovaný ochrane ţivotného prostredia
- pozvánka na oslavu
- samostatné práce na voľnú tému podľa výberu ţiaka.
70
2. ROČNÍK
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a moţnosťami jeho
vyuţitia v kaţdodennom ţivote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku
ţiakov získať základné zručnosti v pouţívaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si ţiaci
pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka,
získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju
tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.
Obsahový štandard
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
- Informácie okolo nás
- Komunikácia prostredníctvom IKT
- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- Princípy fungovania IKT
- Informačná spoločnosť
Informácie okolo nás
- osvojenie základných postupov pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
- získanie prvých zručností pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických
informácií
- pochopenie spôsobu reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie
farieb a obrázkov)
Komunikácia prostredníctvom IKT
- získanie základných spôsobov vyhľadávania informácií na internete
- uvedomovanie bezpečnostných rizík pri práci s internetom
- pochopenie spôsobu definovania kľúčového slova a vyhľadávanie podľa kľúčového slova
- oboznámenie sa s elektronickou poštou
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Zoznámenie sa so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT
Princípy fungovania IKT
- zoznámenie sa s moţnosťami vstupných a výstupných zariadení
- získavanie základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami
Informačná spoločnosť
- oboznámenie sa s ukáţkami vyuţitia IKT v beţnom ţivote
- pochopenie toho, ţe pouţívanie IKT si vyţaduje kritický a zvaţujúci postoj k dostupným
informáciám
Prierezové témy
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u ţiakov
- komunikovať
- argumentovať
- pouţívať informácie a pracovať s nimi
- riešiť problémy
- poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu
v skupine
- naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných
a komunikačných technológií.
71
Mediálna výchova
- lepšie porozumieť pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientovať
- dokázať posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne
formujúce ich osobnostný a profesionálny rast
- uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať
Štandard kompetencií
Informácie okolo nás
- ovládať jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma,
hrúbka a kurzíva)
- dodrţiavať základné zásady písania textu
- kombinovať text s obrázkom
- ovládať základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava
obrázkov
- prezentovať výsledky vlastnej práce
Komunikácia prostredníctvom IKT
- vyhľadať informácie a obrázky na internete a vedieť ich správne pouţiť
- pochopiť bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií údajov),
- osvojiť základné zručnosti pri práci s kľúčovým slovom
- získať základné zručnosti správneho posielania a prijímania jednoduchých listov
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- získať základné zručnosti pri práci podľa návodu
- riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí (kreslenie
obrázkov)
Princípy fungovania IKT
- poznať funkcie vybraných klávesov
- oboznámiť sa s tlačiarňou a skenerom
- uloţiť informácie do súboru, otvoriť, premenovať, zrušiť
- vytvárať a pomenovať priečinky, ukladať do priečinkov
Informačná spoločnosť
- vedieť vyuţívať komunikačné moţnosti IKT v škole
- uvedomiť si prečo a pred kým treba chrániť počítač
Metódy a formy práce
- rozhovor
- demonštrácia učiteľom
- samostatná práca ţiakov s pracovným listom
- samostatná práca ţiakov na PC
- samostatná práca ţiakov s jednoduchým grafickým editorom
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
72
3. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných
technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu
informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných
predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Oblasť
informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú
súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej
výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a moţnosťami jeho
vyuţitia v kaţdodennom ţivote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku
ţiakov získať základné zručnosti v pouţívaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si ţiaci
pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka,
získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju
tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Klásť dôraz na pochopenie moţností,
ktoré môţeme vyuţiť pri kaţdodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí vyuţitie programov
určených špeciálne pre ţiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbeţnejšími činnosťami
vykonávanými na počítači.
Obsah
Predmet informatická výchova sa vyučuje 2hod. týţdenne
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
- Komunikácia prostredníctvom IKT
- Princípy fungovania IKT
- Informačná spoločnosť
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
rozvíjať sebakontrolu, sebahodnotenie (pravidlá pouţívania PC, práca v grafickom editore)
sebarealizáciu, tvorivosť(práca v grafickom editore),
poznávať seba (zručnosti s textovým a grafickým editorom),
vedieť prijať kritiku (zhodnotenie práce v textovom editore),
dbať na rozvíjanie priateľských vzťahov (práca v graf.editore – pozdrav, práca s internetom),
vedieť oceniť starostlivosť rodičov o dieťa (práca s klávesnicou – vysvedčenie pre rodičov),
rozvíjať pevnú vôľu (logické hry s EdCD).
Environmentálna výchova
dbať na ochranu zvierat (práca v skicári),
chrániť zdroje pitnej vody (práca v graf.editore – akvárium).
Mediálna výchova
vedieť vyuţiť PC na vyučovaní (práca s myšou, vytváranie vlastného priečinka)
vnímať PC ako pomocníka (ukladanie priečinka do dokumentov),
dbať na ochranu PC (bezpečnosť PC vyuţívaním hesiel)
73
vnímať PC ako rýchle šírenie informácií (webová stránka našej školy),
vedieť vyuţiť médiá k zábave (www.bublina.sk,www.skolahrou.sk),
uvedomovať si bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
Ochrana ţivota a zdravia
dbať na starostlivosť o svoje zdravie ( práca s EdCD,
predchádzať úrazom (práca v graf.editore).
Dopravná výchova
dbať na bezpečnosť pri dodrţiavaní bezpečnostných pravidiel (graf.editor – značky).
Multikultúrna výchova
mať povedomie o zvykoch našej kultúry (vyuţitie nových nástrojov v skicári),
spoznávať zvyky iných kultúr (práca s internetom).
Obsahový štandard
Informácie okolo nás
- osvojenie základných postupov pri práci s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu,
kopírovanie, mazanie, presúvanie a vkladanie obrázkov do textu
- získanie zručností pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických
informácií
- kreslenie obrázka v jednoduchom grafickom editore- efektívne vyuţívanie nástrojov editora
-vytváranie jednoduchých animácií
- oboznámenie sa s nástrojmi a pojmami pri vytváraní jednoduchej prezentácie
- prezentovanie vlastného projektu
- spúšťanie zvukov z CD a internetu, práca s multimédiami
Komunikácia prostredníctvom IKT
- oboznámenie sa s prostredím detskej webovej stránky a bezpečným správaním na internete
- oboznámenie sa s pojmami webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie
- vyhľadávanie informácií na webe ako zdroja zábavy
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- získanie základov algoritmického myslenia
-riešenie hlavolamov, algoritmické hry
Princípy fungovania IKT
- oboznámenie sa s vstupnými a výstupnými zariadeniami počítača, s prácou na tlačiarni
- vytváranie a ukladanie priečinkov, oboznámenie sa s pojmom súbor, priečinok, premenovanie
a zrušenie súborov a priečinkov
Informačná spoločnosť
- oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi PC učební, bezpečné správanie, ochrana počítača
- objavovanie a vyuţívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety
Štandard kompetencií
Informácie okolo nás
- ovládať zručnosti pri kreslení v grafickom editore
- oboznámiť sa so základnými postupmi pri práci s textom
- vytvárať jednoduché animácie
- oboznámiť sa so základnými postupmi pri práci s jednoduchou prezentáciou
- vedieť vyuţiť IKT v rámci prezentovania projektov
- oboznámiť sa s nahrávaním a prehrávaním zvukov
74
Komunikácia prostredníctvom IKT
- rozlišovať zodpovedné a nezodpovedné pouţívanie interaktívnych médií- rozumieť rizikám
- pochopiť vyuţitie nástrojov internetu
- pochopiť spôsob a mechanizmus vyhľadávania informácií na internete
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- získať algoritmické myslenie vyuţiteľné aj v beţnom ţivote
- riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí (kreslenie
obrázkov)
Princípy fungovania IKT
- poznať základné periférie na ovládanie počítača
- oboznámiť sa s vyuţitím softvéru v rôznych oblastiach, vrátane hier
uloţiť priečinok
-vedieť uloţiť, otvoriť, premenovať a zrušiť informácie v priečinkoch
- oboznámiť sa s ovládaním tlačiarne
Informačná spoločnosť
bezpečnostnými pravidlami práce v PC učebni
- poznať informačné technológie v škole- edukačné programy
Metódy a formy práce
- rozhovor
- demonštrácia učiteľom
- samostatná práca ţiakov s pracovným listom
- samostatná práca ţiakov na PC
- samostatná práca ţiakov s jednoduchým grafickým editorom
Zdroje- tvorivá informatika-edukačné CD- internet
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
Školský vzdelávací program
1h/t
75
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmet : Prírodoveda
Charakteristika učebného predmetu
Prírodoveda je predmet, v ktorom ţiaci získavajú základné poznatky z oblasti prírodovedných
a spoločenských odborov a zdravovedy. Prírodoveda systematizuje a objektivizuje spontánne
nadobudnuté poznatky dieťaťa. V prírodovednej oblasti začínajú ţiaci chápať zákonitosti zmien
v prírode, v ţivote rastlín a ţivočíchov, učia sa aktívnej ochrane prírody. V 1. ročníku sa stretávajú
s najjednoduchšími prípadmi z učiva fyziky (čas a priestor) a chémie (hmota). V spoločenskovednej
oblasti ţiaci získavajú poznatky o rodine a školskom prostredí s jeho najbliţším okolím. Zdravoveda
ţiakom poskytuje informácie o hygiene človeka, zásadách zdravej výţivy, ochrane zdravia pred
chorobami a úrazmi. Prírodoveda v 2. ročníku nadväzuje na poznatky získané v 1. ročníku.
V prírodovednej oblasti rozširuje vedomosti o zmenách v prírode, o ţivote rastlín, o aktívnej ochrane
prírody. Ţiaci si prehlbujú poznatky aj v oblasti chémie (hmota) a v oblasti zdravovedy. V 3. a 4.
ročníku prírodoveda pomáha podchytiť a rozvíjať záujem ţiakov o prírodu a jej poznávanie,
o techniku a jej uplatňovanie v ţivote ľudí. Na konkrétnych príkladoch sa ţiaci oboznamujú so
zákonitosťami (pri fyzikálnych meraniach), so vzťahmi vonkajšieho a vnútorného (v učive o človeku).
Obsah prírodovedy je usporiadaný do tematických celkov. Vyučovanie je postavené na pozorovacích
a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom
k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň
ich kognitívnych schopností.
1. ročník
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a
javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
Bliţšia špecifikácia cieľa:
 prírodoveda má ţiakov viesť k: spoznávaniu ţivotného prostredia,
 k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných javov ako častí
komplexného celku prírody,
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním, triedením,
manipuláciou s predmetmi,
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov,
interpretovať získané informácie objektívne,
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu,
 osvojeniu si elementárnych vedomostí o dopravnej disciplíne.
76
Obsahový a vzdelávací štandard
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Zmeny v prírode
Cyklus stromu
Druhy stromov,
stromov
Projekt
Prečo padá list zo stromu
Výkonový štandard
listy
Porovnať
listy
jednotlivých stromov
Na
základe
listov
porovnávanie stromov
Na základe listov poznať
druhy stromov
Ročné obdobie, mesiace
v roku,
charakteristiky
počasia poľné plodiny,
ovocie a zelenina
Vedieť si zaznamenávať
počasie podľa znakov:
vietor, dáţď, slnečno
Uviesť ako sa
ročné obdobia
Kalendár prírody
menia
Uviesť ako sa mení
počasie
v jednotlivých
mesiacoch v roku
Rozpoznať druhy ovocia
a zeleniny
Osobná
hygiena
a psychohygiena
Denný poriadok ţiaka
Pravidelné stravovanie ,
striedanie
práce
a odpočinku,
správne
stolovanie
Projekt
Zostavenie
jedálneho lístka na týţdeň
Poznať
pravidlá
pravidelného stravovania
Vysvetliť
striedania
a odpočinku
dôvody
práce
Uviesť
príklady
správneho a nesprávneho
stolovania
Čistota tela
Hygiena človeka, zásady
Vedieť správne pouţiť
zubnú kefku
Vysvetliť
význam
osobnej hygieny
Plynutie času
Zdravá výţiva
Projekt
Potraviny, ktoré č
Projekt
Potraviny, ktoré človeku
škodia
Potraviny dôleţité pre
zdravie
Príprava
zeleninového
šalátu
Čas a jeho trvanie
Projekt
príprava
presýpacích hodín
Zásady zdravej výţivy
Uviesť príklady potravín,
ktoré sú zdravé pre
človeka
a ktoré
nie,
porovnať ich
Objektívny a subjektívny
čas
Vysvetliť plynutie času
Porovnať
objektívny
a subjektívny čas
Zoradiť obrázky podľa
plynutia času ( rastlina
77
človek, zviera)
Zvieratá
Hodiny
Poznať celé hodiny
Voľne ţijúce zvieratá
Pracovať s encyklopédiou
Domáce zvieratá
Diskutovať na tému ako
sa pohybujú zvieratá
Domáce vtáky
Klasifikovať
domáce
zvieratá podľa znakov
Rodina
Moja rodina
Členovia rodiny
Vymenovať
rodiny
Voda
Voda a rastliny
Rastliny v zime
Porozprávať ako sa treba
starať o rastliny v zime
Voda a človek
členov
Vysvetliť prečo musíme
dodrţiavať pitný reţim
Diskutovať, čo sa stane
s vodou, ktorú pijeme?
Rastliny a semená
Semeno
Vedieť zasadiť semeno
Projekt je to semeno
Opísať pri pozorovaní
ako klíči semeno
Záhadné semená
Hmota
Ľudia a veci
Ručná a strojová výroba
Projekt Je to hmota
Materiály na výrobu
Je vzduch hmota?
Vlastnosti hmoty
Na základe zmyslových
vnemov
určiť
rôzne
druhy hmoty
Prierezové témy
Dopravná výchova
 bezpečný pohyb po ulici a vozovke,
 poznávanie pravidiel cestnej premávky,
 dopravné značky,
Environmentálna výchova
 ochrana rastlín,
 ochrana prírody – znečisťovanie vodných zdrojov,
 ochrana ovzdušia,
Ochrana ţivota a zdravia
 bezpečný pohyb a pobyt v prírode,
 ochrana zdravia pred chorobami,
 racionálne stravovanie,
 dodrţiavanie reţimu dňa,
 zdravá výţiva,
 ochrana zdravia pri práci,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 vytvorenie projektu
78
Kľúčové kompetencie
 poznať druhy stromov, základné časti stromu, porovnávať listy jednotlivých stromov,
 mať radosť z pobytu v prírode,
 získať predstavu o roku na základe pozorovania zmien v prírode, poznať mená ročných
období, mesiacov a dní v týţdni, uvedomiť si rozdiely v počasí a správne ich pomenovať,
rozoznať rôzne druhy zeleniny a ovocia,
 poznať pravidlá správneho stolovania, vysvetliť dôvody striedania práce a odpočinku,
 podporiť sebadôveru kaţdého ţiaka,
 vysvetliť význam osobnej hygieny, dodrţiavanie pitného reţimu, vedieť správne pouţiť zubnú
kefku,
 uviesť príklady potravín, ktoré sú zdravé pre človeka a ktoré nie, porovnať ich,
 vysvetliť plynutie času, zoradiť obrázky podľa plynutia času (rastlina, človek, zviera),
porovnať objektívny a subjektívny čas,
 poznať celé hodiny,
 vedieť prekonávať prekáţky, byť trpezlivý,
 poznať spôsob ţivota niektorých zvierat, prípravu na prezimovanie, klasifikovať, domáce
zvieratá podľa znakov,
 vedieť adresu svojho bydliska, poznať členov rodiny a príbuzných,
 zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie,
 upevňovať priateľstvo a vzájomnú spoluprácu,
 porozprávať ako sa treba starať o rastliny v zime,
 vedieť zasadiť semeno,
 akceptovať názory skupiny,
 určiť rôzne druhy hmoty na základe zmyslových vnemov.
Metódy a formy práce
 pozorovanie, rozlišovanie, zaraďovanie, triedenie, zhrnutie,
 opis, rozprávanie, analýza, syntéza,
 vychádzka, didaktické hry, manipulácia s prírodninami, práca v skupine, práca s učebnicou,
pracovným zošitom, s obrázkom, fotografiou, encyklopédiou.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 0,5h/t
Školský vzdelávací program
1,5h/t
2. ročník
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a
javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
Bliţšia špecifikácia cieľa:
 prírodoveda má ţiakov viesť k:
 spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním, triedením,
manipuláciou s predmetmi,
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov,
interpretovať získané informácie objektívne,
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu,
 osvojeniu si elementárnych vedomostí o dopravnej disciplíne.
79
Obsahový a vzdelávací štandard
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard Výkonový štandard
Hmota
Jeseň a vzduch
Vietor je pohyb
vzduchu
Vzduch je hmota
Ako dlho trvá stavba Rozprávka o troch prasiatkach z hľadiska
technológie stavby
domu?
Stavba, remeselníci, stavebný materiál,
stavebné stroje, stavebné náradie
Zelenina a ovocie
Ovocie, čo ukrýva
plod?
Zelenina
Semená a plody
Zelenina koreňová, listová, plodová
Uskladňovanie zeleniny
U lekára
Úraz a choroba
Plod, semeno
Kôstkovice, bobule,
malvice,
konzervácia ovocia
Úraz, choroba,
lekárnička
Vedieť pripraviť
experiment, ktorým
dokáţe, ţe vzduch je
hmota
Opísať, čím je
zaujímavý vietor na
jeseň a porovnať ho
s vetrom v iných
ročných obdobiach
Vymodelovať
domček podľa
rozprávky
Postaviť múrik
alebo domček zo
skladačky
Vedieť roztriediť
ovocie podľa semien
Schematicky
zakresliť zloţenie
plodu
Vytvoriť pojmovú
mapu: plody,
zelenina, ovocie
Pozorovať a
zapisovať zmenu
plodu semena počas
štyroch týţdňov,
urobiť závery z
pozorovania
Roztriediť zeleninu
podľa znakov
Rozpoznať rozdiely
a súvislosti v
pojmoch úraz a
choroba
Vymenovať úrazy
Prierezové témy
Dopravná výchova
 bezpečný pohyb po ulici a vozovke,
 poznávanie pravidiel cestnej premávky,
 dopravné značky,
Environmentálna výchova
 ochrana ovzdušia,
80
 znečisťovanie vodných zdrojov,
 ochrana prírody,
Ochrana ţivota a zdravia
 bezpečné uskladňovanie a uchovávanie potravín,
 bezpečnosť pri práci na stavbe,
 význam ovocia a zeleniny pre zdravie človeka,
 ochrana pred chorobami a úrazmi,
 bezpečnosť pri športovaní,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 vytvorenie projektu
Kľúčové kompetencie
 opísať čím je vietor na jeseň zaujímavý a porovnať ho s vetrom v iných ročných obdobiach,
 postaviť múrik alebo domček zo skladačky, vymodelovať domček podľa rozprávky,
 vedieť roztriediť ovocie podľa semien, schematicky zakresliť zloţenie plodu, vytvoriť
pojmovú mapu: plody, zelenina, ovocie, roztriediť zeleninu podľa znakov,
 rozpoznať rozdiely v pojmoch úraz a choroba, vymenovať úrazy a choroby, poznať základný
obsah lekárničky, opísať návštevu u lekára, zmerať teplotu teplomerom, zostrojiť teplomer,
opísať správne čistenie ústnej dutiny, osvojiť si správne hygienické návyky,
 vedieť sa orientovať v kalendári,
 pripraviť experiment čo sa vo vode rozpustí a čo sa nerozpustí, uviesť návrh ako zabrániť
znečisteniu vody,
 rozoznať ihličnaté a listnaté stromy, určovať stromy podľa atlasu rastlín, vyhľadať informácie
v encyklopédii,
 vedieť zakresliť rastlinu a jej časti, poznať vybrané rastliny vo svojom okolí, určiť rastliny
podľa atlasu rastlín, vyhľadať informácie v encyklopédii,
Metódy a formy práce
 pozorovanie, vyhľadávanie informácií, vysvetľovanie, zaraďovanie, triedenie, zhrnutie,
 opis, rozprávanie, rozhovor, analýza, syntéza,
 vychádzka, didaktické hry, manipulácia s prírodninami, práca v skupine, individuálna práca,
práca s učebnicou, pracovným zošitom, s obrázkom, fotografiou, encyklopédiou.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1 h/t
81
3. ročník
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a
javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
Bliţšia špecifikácia cieľa - prírodoveda má ţiakov viesť k:
 spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním, triedením,
manipuláciou s predmetmi,
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov,
interpretovať získané informácie objektívne,
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu,
 osvojeniu si elementárnych vedomostí o dopravnej disciplíne.
Obsahový a vzdelávací štandard
Tematický celok
Veci okolo nás,
vlastnosti látok,
meranie
vlastností látok,
voda, vzduch
Téma
Triedenie
a rozpoznávanie látok
podľa ich vlastnosti
zmeny vlastnosti látok
Voda – vlastnosti vody
Vzduch – čistota, pohyb
vzduchu
Porovnávanie a meranie
Meranie
objemu
kvapalín podľa valca
Meranie
hmotnosti
Fyzikálne
veličiny
Hmotnosť, čas, objem,
teplota, sila
Meranie
fyzikálnych
veličín
meradlami, zápis do
tabuliek
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vlastnosti látok podľa Určiť vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
zmyslových
vnemov
Vedieť zdôvodniť zmeny
vlastnosti látok – topenie,
tuhnutie,
vyparovanie,
kondenzácia
Meranie
kvapalín,
odmerný valec, filter na
vodu,
hmotnosť,
fyzikálne veličiny, čas,
teplota,
sila
Medzinárodné jednotky
fyzikálnych veličín
Odmerať objem kvapalín
podľa
odmerného
valca
Odmerať hmotnosť Odmerať
teplotu
vody
a vzduchu
laboratórnym
teplomerom
Odmerať teplotu ľudského tela
lekárskym
teplomerom
Odmerať
silu
silomerom
Zosumarizovať
výsledky
merania
do
tabuľky
Pripraviť
experiment
na
zistenie podmienok zmeny
látok
Porovnávať
vlastnosti látok, sily, hmotnosti
ţiakov v triede
Zostrojiť
filter
na
čistenie
vody
Poznať
jednotky
objemu
a hmotnosti Poznať meradlo
času Poznať jednotku teploty,
rozumieť znaku: + a – pri
označovaní teploty Uviesť tri
príklady
pôsobenia
sily
v našom
ţivote
Poznať meradlo sily, jej
jednotku a značku
82
Technika,
technické objavy
Ţivé organizmy
Technika okolo nás
Zdôvodniť význam techniky
v našom ţivote
Jednoduché
stroje Páka, kladka, naklonená Poznať princíp fungovania
Projekty:
rovina,
prevody jednoduchých
strojov
premiestňovanie
ozubených kolies
Zostrojiť
pri
modelovaní
nákladu
Ako
funkčný model zariadení, ktoré
Egypťania
stavali
obsahujú jednoduché stroje
pyramídy
Prevody
ozubených
kolies
v domácnosti
Vytvor
svetelný pútač pre ...
Elektrická energia
Vysvetliť význam elektrickej
energie
Zostaviť
jednoduchý elektrický obvod
Vyhľadávať informácie
Človek
Hlavné vonkajšie časti Poznať pojmy hlava, telo,
ľudského
tela ...schematicky to znázorniť
Podmienky pre ţivot Vysvetliť vzťah človek, voda,
človeka
vzduch, pôda
Ţivočíchy
Vonkajšie
časti Poznať vonkajšie časti tela
ţivočíchov,
pohyb ţivočíchov
ţivočíchov, podmienky
ţivota ţivočíchov
Prierezové témy
Environmentálna výchova
 ochrana ovzdušia,
 ochrana vôd pred znečistením,
 skleníkový efekt,
 ochrana ţivočíchov,
 ochrana prírody,
Ochrana ţivota a zdravia
 bezpečnosť a ochrana pri práci,
 ochrana pred chorobami a úrazmi,
 bezpečnosť pri športovaní,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
vytvorenie projektu.
Kľúčové kompetencie
 určiť vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov,
 vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti látok – topenie, tuhnutie, vyparovanie, kondenzácia,
 odmerať objem kvapalín podľa odmerného valca,
 odmerať hmotnosť,
 odmerať teplotu vody a vzduchu laboratórnym teplomerom,
 odmerať teplotu ľudského tela lekárskym teplomerom,
 odmerať silu silomerom,
 zosumarizovať výsledky merania do tabuľky,
 porovnať vlastnosti látok, sily, hmotnosti ţiakov v triede,
 zostrojiť filter na čistenie vody,
 poznať jednotky objemu a hmotnosti,
 poznať meradlo času,
83










poznať jednotku teploty, rozumieť znamienku + a – pri označovaní teploty,
uviesť tri príklady pôsobenia sily v našom ţivote,
poznať meradlo sily, jej jednotku a značku,
zdôvodniť význam techniky v našom ţivote,
poznať princíp fungovania jednoduchých strojov,
vysvetliť význam elektrickej energie,
vyhľadávať informácie, prípadne zostaviť jednoduchý obvod,
poznať pojmy hlava, telo, atd... schematicky to znázorniť,
vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch, pôda,
poznať vonkajšie časti ţivočíchov.
Metódy a formy práce
 pozorovanie, rozlišovanie, zaraďovanie, triedenie, zhrnutie,
 opis, rozprávanie, analýza, syntéza,
 vychádzka, didaktické hry, manipulácia s prírodninami, práca v skupine, práca s učebnicou,
pracovným zošitom, s obrázkom, fotografiou, encyklopédiou.
Zdroje
Učebnica Prírodovedy pre 1. ročník,
Učebnica Prírodovedy pre 2. ročník,
Učebnica Prírodovedy pre 3. ročník,
DVD, CD.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
84
Predmet : Vlastiveda
Charakteristika predmetu
Predmet vlastiveda sa venuje poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, vlastnej obce a bezprostredného
okolia. Obsahuje emotívne poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov a celkových dojmov z rodnej
krajiny. S tým súvisí aj poznávanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite. Poznanie
svojej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach s prihliadnutím na starostlivosť o bezpečnosť
a zdravie, vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda
sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené
s poznaním histórie. S históriou, ale aj s vybranými prírodnými krásami Slovenska (napr. pohoria,
jaskyne) sa deti zoznamujú prostredníctvom literatúry, povestí, rozprávok, piesní, pranostík
a pomocou ľudovej slovesnosti.
2. ročník
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je, aby sa ţiaci naučili veku primeraným spôsobom spoznávať Slovensko,
jeho históriu, kultúru, spôsob ţivota ľudí, súčasnosť, a najmä zorientovať sa vo svojom
bezprostrednom okolí.
Bliţšia špecifikácia cieľa, vlastiveda má ţiakov viesť k:
 rozprávaniu o svojom rodnom kraji a pomenovaniu jeho jednotlivých častí, k objavovaniu
a oboznamovaniu sa so zaujímavosťami Slovenska,
 odlíšeniu vzťahov a väzieb prírodného a spoločenského rázu v krajine svojho okolia, vo svojej
obci, doma i v škole,
 pomenovaniu a odlíšeniu výtvorov človeka od výtvorov prírody,
 rozprávaniu o premenách prírody počas roka,
 vyhľadávaniu významných dní v kalendári,
 orientovaniu sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,
 charakterizovaniu svojej obce veku primeraným spôsobom.
Obsah
Tematický celok
1. Môj rodný kraj – kraj, kde ţijem
2. Objavujeme premeny okolo nás
3. Cesta do školy a domov
4. Čo a ako sa deje v našom okolí
5. Zvyky a tradície
6. Čo sa mi v našom kraji najviac páči
Téma









Škola a jej okolie
Moja trieda
Začíname s vlastivedou
Prvá vlastivedná vychádzka
Čo vytvorila príroda a čo človek
Kalendárny a školský rok, čím sú zaujímavé
Poznávanie cesty do školy
Môj tieň smeruje na sever
Okolie školy a bydliska
85












Nakreslím si cestu do školy
Čo rastie v našom okolí
Pozorujeme oblohu
Ako sa staráme o naše okolie
Kalendár
Moje mesto alebo moja dedinka
Ľudia v mojom okolí
Pripomíname si našich predkov
Čím sa pýši naša obec
Kam volať o pomoc a kto nám pomáha
Vianočný čas
Tešíme sa na prázdniny
Čo sa mi v našom kraji najviac páči – projekt
Obsahový štandard
 umiestnenie školy, školský dvor, objekty v okolí školy, názvy ulíc, doprava, DV: bezpečný
pohyb po ulici
 rozmiestnenie vecí v triede, plán triedy, bezpečnosť v triede, rozmiestnenie miestností v škole,
chodby, vchod, označenie triedy, OŢZ: bezpečný pohyb a pobyt v triede,
 svetové strany, poludňajší tieň, dopravné značky, DV: vychovávať k dopravnej disciplíne,
 prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a prvky prostredia, ktoré vytvoril človek, EV: starať sa
o svoje okolie,
 prostredie v okolí školy – budovy, opísať krajinu v okolí školy – park ,rieka, les, TPPZ:
vytvoriť produkt
 kalendárny a školský rok – rozdiely, mesiace v týchto rokoch, ročné obdobia, pamätné dni,
sviatky, tradície, zvyky,
 pozorovanie počasia, jeho zaznamenávanie, pranostiky, OŢZ: ochrana zdravia v nepriaznivom
počasí,
 rodina a príbuzní,
 krajina, ţivotné prostredie, znečistené prostredie, EV: ochrana ţivotného prostredia,
 pamätné budovy, sochy, významné osobnosti histórie, vedy, športu, kultúry, umenia v našom
okolí, OŢZ: rozvoj vlasteneckého a národného cítenia ţiakov,
 tiesňové linky - postup pri volaní.
Prierezové témy
Dopravná výchova
 bezpečný pohyb po ulici,
 dopravné značky,
 vychovávať k dopravnej disciplíne,
Environmentálna výchova
 starať sa o svoje okolie,
 ochrana ţivotného prostredia,
Ochrana ţivota a zdravia
 bezpečný pohyb a pobyt v triede,
 ochrana zdravia v nepriaznivom počasí,
 rozvoj vlasteneckého a národného cítenia ţiakov,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 vytvorenie projektu.
Kľúčové kompetencie
 opísať prostredie triedy, školy,
 poznať a vymenovať ulice v okolí školy,
 určiť pravidlá správania sa pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť spoluţiakov,
86





opísať cestu do školy, napísať svoju presnú adresu,
poznať základné dopravné značky a dopravné pravidlá,
vymenovať svetové strany, určiť smer podľa poludňajšieho tieňa,
poznať vzťahy v rodine, pomenovať jednotlivých členov v rodine,
pracovať s atlasom a hľadať v ňom poţadované skutočnosti,
Metódy a formy práce
 pozorovanie, priraďovanie a triedenie, vysvetľovanie, rozhovor,
 praktické činnosti – práca s atlasom, práca s kompasom, práca s encyklopédiami, čítanie
povestí, rozprávok.
Zdroje
Učebnica Vlastivedy pre 2. ročník,
DVD, CD.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1 h/t
3. ročník
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je, aby sa ţiaci naučili veku primeraným spôsobom spoznávať Slovensko,
jeho históriu, kultúru, spôsob ţivota ľudí, súčasnosť, a najmä zorientovať sa vo svojom
bezprostrednom okolí. Bliţšia špecifikácia cieľa, vlastiveda má ţiakov viesť k:
 rozprávaniu o svojom rodnom kraji a pomenovaniu jeho jednotlivých častí, k objavovaniu
a oboznamovaniu sa so zaujímavosťami Slovenska,
 odlíšeniu vzťahov a väzieb prírodného a spoločenského rázu v krajine svojho okolia, vo svojej
obci, doma i v škole,
 pomenovaniu a odlíšeniu výtvorov človeka od výtvorov prírody,
 rozprávaniu o premenách prírody počas roka,
 vyhľadávaniu významných dní v kalendári,
 orientovaniu sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,
 charakterizovaniu svojej obce veku primeraným spôsobom,
 k orientácii sa na mape, k opisu obrázkov, k rozprávaniu o významných historických
udalostiach, poznaniu a hovoreniu povestí.
Obsah
Tematický celok
1. Objavujeme Slovensko – Slovensko moja vlasť
2. Príbehy Slovenska na obrázkoch
3. Za tajomstvami prírody Slovenska
4. Naše starobylé pamiatky a ich krása
5. Cestujeme v čase – Slovensko v minulosti a dnes
Téma









Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD,
Kde sa nachádza Slovensko?
Povesťami opradené pohoria (Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá Fatra)
Projekt: Pohoria Slovenska
Naše rieky
Jaskyne Slovenska plné záhad (Domica, Demänovské jaskyne)
Lesy
Čo ukrývajú?
Povesti z veľkých a starých miest
87


Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO)
Slávne hrady, zámky a povesti o nich
Obsahový štandard
 opisovanie rovinatej krajiny, hornatej krajiny, mestskej a vidieckej krajiny,
 hlavné svetové strany, vedľajšie svetové strany, poludňajší tieň, smerová ruţica, kompas,
 plán triedy, plán obce a jeho pouţitie, DV: bezpečnosť v triede a bezpečný pohyb po ulici
a vozovke,
 mapa, mierka, glóbus, EV: skleníkový efekt,
 pohoria na Slovensku, chránené územia Slovenska, OŢZ: bezpečnosť pri prechádzkach
v prírode, TPPZ: vytvorenie projektu,
 najznámejšie naše rieky, priehrady, jazerá, plesá, EV: ochrana vôd, OŢZ: bezpečnosť pri
športovaní,
 lesy – smrekové, borovicové, bukové, dubové, luţné, kosodrevina, EV: ochrana prírody,
 minerálne a termálne pramene – kúpeľné mestá, OŢZ: ochrana zdravia,
 časová priamka, poradie udalostí,
 osídľovanie nášho územia,
 významné osobnosti v našej histórii: panovníčka Mária Terézia, Ľudovít Štúr, Milan Rastislav
Štefánik,
 vznik slovenského jazyka, vznik slovenskej hymny, štátne symboly, Slovensko a EU,
 vznik miest, slávne mestá, hrady a zámky,
 povesti.
Prierezové témy
Dopravná výchova
 bezpečnosť v triede,
 bezpečný pohyb po ulici a vozovke,
 dopravné značky,
Environmentálna výchova
 skleníkový efekt,
 ochrana vôd,
 ochrana prírody,
Ochrana ţivota a zdravia
 bezpečnosť pri prechádzkach,
 ochrana zdravia,
 bezpečnosť pri športovaní,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- vytvorenie projektu,
Kľúčové kompetencie
 poznať rozdiel medzi vidieckou a mestskou krajinou,
 rozlíšiť rovinatú a hornatú krajinu,
 poznať hlavné a vedľajšie svetové strany, poznať spôsob orientácie podľa prírodných znakov
(stromy, mach, mravenisko),
 znázorniť svetové strany na smerovej ruţici,
 vysvetliť čo je obzor,
 vedieť sa orientovať na mape – vyhľadať pohoria a rieky,
 poznať najznámejšie rieky Slovenska,
 poznať a charakterizovať druhy lesov,
 vedieť čo znázorňuje časová priamka,
 poznať štátne symboly a hymnu Slovenska,
 poznať významné osobnosti v histórii Slovenska,
 poznať niektoré povesti.
88
Metódy a formy práce
pozorovanie, priraďovanie a triedenie, zhrnutie, vysvetľovanie, rozhovor, rozprávanie,
praktické činnosti – práca s atlasom, práca s mapou, práca s kompasom, práca s encyklopédiami a
knihami, s DVD, s CD, čítanie, pozeranie a počúvanie povestí, rozprávok.
Učebné zdroje
Učebnica Vlastivedy pre 3. ročník,
DVD, CD.
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty
Predmet : Katolícke náboženstvo
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboţenská, má potrebu
smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboţenská výchova má preto opodstatnenú
úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, svedomie,
náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich
tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou.
Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová
orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti. Náboţenská výchova
je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí ţiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom ţijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje ţiakom
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí ţiakov rozlišovať
medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca
i pre celú spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboţenská výchova umoţňuje ţiakom:
 formulovať otázky týkajúce sa základných ţivotných hodnôt, postojov a konania
 konfrontovať ich s vedecky a náboţensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
 hľadať svoju vlastnú ţivotnú hodnotovú orientáciu
 formovať svedomie
 prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
 spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
 oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Boţieho
slova
 rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, ktoré zároveň rozvíja.
Vyučovací predmet náboţenská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií, ktoré ţiakovi umoţňujú:
Komunikačné kompetencie
 nadväzovať a viesť v skupine dialóg a rozhovor
89
 prejavovať odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloţenú tému
 chápať obsah a zmysel počutého textu a vedieť naň reagovať
 voliť si primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
 pouţívať ―ja‖ odkaz
 kultivovane poprosiť
 aktívne a so záujmom počúvať
 slovne prejaviť radosť a vďačnosť z obdarovania
 byť otvorený pre metaforické vyjadrovanie
 intuitívne rozumieť neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu preţehnania
 svojimi slovami reprodukovať biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Jeţišovej
smrti a zmŌtvychvstaní
Kompetencie k riešeniu problémov
 byť tolerantný a ústretový
 rozvíjať postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
 vecí navzájom, posudzovanie a poniţovanie, uráţanie menej zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a ţalovanie…)
 spontánne a samostatne hodnotiť vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
 v rozsahu svojej detskej skúsenosti byť pozorný voči morálnym konfliktom a byť otvorený
pre dobro
Sociálne a interpersonálne kompetencie
 prejavovať záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností
 uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť
iných ţiakov v skupine
 prispôsobovať svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
 poznať úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
 brať do úvahy potreby iných
 rozvíjať intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné
 objavovať hranice ţivota a smrti v ľudskom ţivote
 byť otvorený pre kresťanskú nádej, ţe posledné slovo patrí ţivotu
 posolstvo biblických textov spájať s konkrétnymi situáciami vo svojom ţivote
 objavovať kresťanský zmysel slávenia sviatkov
 hľadať moţnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu
kamarátov...) a realizuje ich
 zaujímať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k ţivotu
 vnímať potrebu dávania a prijímania
 objavovať svoj duchovný rozmer
 preţívať atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Boţieho daru pre ľudí
Občianske kompetencie
 poznávať a ochraňovať svoje najbliţšie ţivotné prostredie
 Kultúrne kompetencie
 prejavovať úctu k ţivým aj k neţivým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje
 objavovať hodnotu rodiny
 vnímať dôleţitosť a hodnotu rodiny
 intuitívne vnímať obrazy, symboly
 intuitívne vnímať posolstvo legendy a biblického textu
 orientovať sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, preţívať ich rozdielnu náplň a
úlohu
 intuitívne vnímať symbolickú reč legendy
Existenciálne kompetencie
 intuitívne vnímať bytostnú potrebu lásky
90




objavovať hranice dobra a zla
objavovať svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia
byť otvorený pre diferencované vnímanie sveta
byť je otvorený pre dar ţivota, ktorý môţe spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
Stratégia vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií
ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí
ţiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností
ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú
demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie
faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené
systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom,
didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením
problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom
riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej
riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena
názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), situačná
metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda
(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú ţiaci aktérmi danej situácie),
didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne
vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej
skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu
a pod.) simulácia
(simulovanie, napodobňovanie ţivotných situácií, aktivity, ktoré vyţadujú interakciu medzi
skupinou ţiakov a jednotlivcami) Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania,
(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím hry, domáce úlohy).
Ţiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je moţné aj iné
usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či
predsavzatí orientovaných na poţadované správanie. Dôleţitou súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa
s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboţenstva pre prvý
ročník základných škôl „Cesta lásky―, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom,
n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové
prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboţenskú výchovu obsahujú ku kaţdej téme
bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré povaţuje za vhodné vzhľadom na svoje
osobné dispozície, dispozície ţiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty
Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
91
1. ROČNÍK
Ročníková téma: CESTA LÁSKY
Dieťa charakterizuje túţba po prijatí, ktorá je umocnená vstupom do nového prostredia školy.
Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu okolitého sveta, nad ktorým
dieťa dokáţe ţasnúť. Dieťa v úţase objavuje krásu a jedinečnosť seba a sveta. Úţas vedie dieťa
k vnútornej radosti. Vychovávať k úţasu, k schopnosti čudovať sa nad vecami, prebúdza v dieťati
schopnosť transcendentovať viditeľný svet do duchovnej sféry. Ročníková téma zameraná na cestu
lásky umoţňuje dieťaťu spoznávať starostlivého Boha, ktorý miluje ľudí. Pre jeho správnu predstavu
Boha ako aj vzťah k nemu sú dôleţité všetky ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Boţiu
lásku a odpovedať na ňu.
Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny
vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY
Dotácia hodín: 6 hodín
Kľúčové pojmy: jedinečnosť, schopnosti, rodina, svet, dobro, zlo
Obsahový štandard
Meno a jedinečnosť Čo dokáţem? (ruky, nohy, zrak, sluch, ...) Patrím do rodiny Svet v ktorom ţijem
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných. Na základe pozorovania
vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť vyuţívanie svojich schopností na
konanie dobra alebo zla.
Afektívny cieľ : Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť si prejav
lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve.
Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky. Identifikovať sa
s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra a zla v konkrétnych
situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.
Výkonový štandard
Ţiak vie uvedomovať si vlastnú jedinečnosť, vyjadriť radosť zo ţivota, rozlišovať prejavy lásky na
základe pozorovania, sa správne preţehnať, slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom,
kamarátom), formulovať spontánnu modlitbu poďakovania, z konkrétneho príbehu vymenovať
postavy, ktoré konajú dobro, na príklade rozlíšiť dobro od zla, odpovedať na
otázkuz príbehu,vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môţe človek vykonať rukami,
nohami, ústami, očami, ušami (opozitá), formulovať odprosenie, citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval človeku, sa starať o prírodu (starať sa o
záhradku, nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.)
Rozvoj kompetencií:
komunikačné: Ţiak nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor , prejavuje odvahu vyjadriť sa,
prezentovať svoj pohľad na predloţenú tému, chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
existenciálne: Ţiak intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky, objavuje hranice dobra a zla, objavuje
svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia,
občianske: Ţiak poznáva a ochraňuje svoje najbliţšie ţivotné prostredie,
kultúrne:, Ţiak prejavuje úctu k ţivým aj k neţivým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva
a ochraňuje , objavuje hodnotu rodiny
sociálne a interpersonálne: Ţiak prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností
a daností,uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť
iných ţiakov v skupine, prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
2. téma: RODINA – OHNISKO LÁSKY
Dotácia hodín: 6 hodín
Kľúčové pojmy: rodina, komunikácia, modlitba, Otče náš
Obsahový štandard
92
Komunikácia v rodine
Modlitba v rodine – rozhovor rodiny s Bohom (modlitba Otče náš)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie. S pomocou učiteľa
reprodukovať modlitbu Otče náš.
Afektívny cieľ : Uvedomiť si dôleţitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom.
Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine.
Psychomotorický cieľ : Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť pri
stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne sformulovať
ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu).
Výkonový štandard
Ţiak vie jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie, vymenovať aspoň tri vlastnosti
rodiny, s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš, definovať modlitbu ako rozhovor
s Bohom, písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu prosby
Rozvoj kompetencií:
komunikačné: Ţiak volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, pouţíva
―ja‖ odkaz, ,dokáţe kultivovane poprosiť ,
existenciálne: Ţiak vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so
svojim ţivotom,
kultúrne: Ţiak vníma dôleţitosť a hodnotu rodiny ,
sociálne a interpersonálne: Ţiak pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
3 téma: DAR LÁSKY
Dotácia hodín: 9 hodín
Kľúčové pojmy: srdce, dar, zvestovanie, narodenie Jeţiša
Obsahový štandard
Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš)
Zvestovanie. Návšteva Alţbety.
Zmysel a hodnota daru. Narodenie Jeţiša Krista.
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický príbeh zvestovania
a narodenia Jeţiša a prepojiť texty so svojim ţivotom. S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu
Zdravas Mária.
Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom ţivote postoj prijímania
a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času.
Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre obdarovanie.
Výkonový štandard
Ţiak vie opísať dobrotu sv. Mikuláša , intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej
skutočnosti človeka s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania a narodenia Jeţiša
podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania , reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas
Mária opísať narodenie Jeţiša ako dar Boha človeku nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona) pripraviť darček pre obdarovanie
Rozvoj kompetencií:
komunikačné:
Ţiak aktívne a so záujmom počúva S lovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania
kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak je tolerantný a ústretový
kultúrne:
Ţiak intuitívne vníma obrazy, symboly , intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu
orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, preţíva ich rozdielnu
náplň a úlohu .sociálne a interpersonálne:
93
Ţiak ,berie do úvahy potreby iných
existenciálne:
Ţiak vníma potrebu dávania a prijímania
objavuje svoj duchovný rozmer
preţíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Boţieho daru pre ľudí
4. téma: MOC ŢIVOTA A LÁSKY
Dotácia hodín: 7 hodín
Kľúčové pojmy: ţivot, smrť, spánok, prebudenie, vzkriesenie, zmŌtvychvstanie, nedeľa
Obsahový štandard
Šípková Ruţenka (uvádzanie do metaforického spôsobu vyjadrovania: metafora spánku a prebudenia
v rozprávke)
Vzkriesenie Jairovej dcéry
Veľká noc – smrť a zmŌtvychvstanie Jeţiša.
Nedeľa – deň oslavy Jeţišovho zmŌtvychvstania
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim ţivotom.
Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Jeţiša ako výzvu k dôvere. Opísať
Jeţišovo zmŌtvychvstanie ako víťazstvo ţivota nad smrťou.
Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. Pozorovať zmeny v prírode v jarnom
období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať Jeţišovi, ktorý
premohol smrť.
Psychomotorický cieľ: Prejaviť vzťah a úctu k ţivotu v prírode. Dôstojným preţehnaním prejaviť úctu
ku kríţu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim.
Výkonový štandard
Ţiak vie vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruţenke a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným
ţivotom opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných
sviatkov jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania slávia
Jeţišovo víťazstvo ţivota nad smrťou ,s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť
veľkonočné symboly ,nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo ţivota nad smrťou
jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Jeţišovho zmŌtvychvstania
Rozvoj kompetencií:
komunikačné:
Ţiak je otvorený pre metaforické vyjadrovanie, intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii
a symbolickému úkonu preţehnania svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo o vzkriesení
Jairovej dcéry a Jeţišovej smrti a zmŌtvychvstaní
kompetencie k riešeniu problémov:
kultúrne:
Ţiak orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, preţíva ich rozdielnu náplň a
úlohu
sociálne a interpersonálne:
Ţiak zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k ţivotu
existenciálne:
Ţiak objavuje hranice ţivota a smrti v ľudskom ţivote
je otvorený pre kresťanskú nádej, ţe posledné slovo patrí ţivotu
posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom ţivote
objavuje kresťanský zmysel slávenia sviatkov
94
5. téma: SPOLOČENSTVO LÁSKY
Dotácia hodín: 7 hodín
Kľúčové pojmy: pomoc, dobro, zlo, odvaha, Duch Svätý, Cirkev
Obsahový štandard
Zoslanie Ducha Svätého. Cirkev.
Legenda o sv. Jurajovi.
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom vysvetliť zmysel
cirkvi ako Boţej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi.
Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom.
Pozorovať prejavy ţivota vo farnosti. Intuitívne vnímať boj dobra a zla v symbolickej reči legendy
o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom ţivote postoj prehodnocovania pozitívnych a negatívnych
skutočností.
Psychomotorický cieľ: Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby Sláva Otcu.
Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného správania sa
v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
negatívne ponuky).
Výkonový štandard
Ţiak vie na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého
vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Boţej rodiny
reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim ţivotom
osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.
Rozvoj kompetencií:
kultúrne:
Ţiak intuitívne vníma symbolickú reč legendy
kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
vecí navzájom, posudzovanie a poniţovanie, uráţanie menej zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a ţalovanie…)
spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre dobro
sociálne a interpersonálne:
Ţiak hľadá moţnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...)
a realizuje ich
existenciálne:
Ţiak je otvorený pre diferencované vnímanie sveta , je otvorený pre dar ţivota, ktorý môţe spoznávať
a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozmer
Cieľ: Ţiak – prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností
- si uvedomuje a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedi nečnosť iných
ţiakov v skupine
- prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skup
- je tolerantný a ústretový
- berie do úvahy potreby iných
- vníma potrebu dávania a prijímania
95
- zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom a tým, ktorí potrebujú prebudenie k ţivotu
- rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností / dobro – zlo/
- hľadá moţnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom a realizuje ich
Environmentálna výchova
Cieľ: Ţiak – poznáva a ochraňuje svoje najbliţšie ţivotné prostredie
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 0,5h/t
Školský vzdelávací program
1,5h/
2. ROČNÍK
Ročníková téma: CESTA DÔVERY
Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v seba,
v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je
predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa zakladá na osobnej
skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy,
pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zaţíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému
moţno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.
Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného
spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve
na základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti
pre dôverný vzťah s Bohom.
a s človekom.
1. téma: BOH MI DÔVERUJE
Dotácia hodín: 2 hodiny
Kľúčové pojmy: krása, príroda, svet, Boţie dielo, záhrada, úcta k ţivotu, zodpovednosť človeka za
prírodu
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Porovnať človeka s ďalšími Boţími dielami, zdôrazniť jeho jedinečnosť
a zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade. Prostredníctvom
symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra.
Afektívny cieľ: Stvorený svet vnímať ako prejav Boţej lásky a starostlivosti. Rozvíjať schopnosť
rozlišovania medzi dobrom a zlom. Na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím.
Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského diela. S pomocou učiteľa
navrhnúť a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie
školského dvora, vytvoriť v triede ţivý kútik a pod.)
Obsahový štandard:
 Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody
 Svet – prejav dôvery Boha voči človeku
 Obraz rajskej záhrady
 Výchova k úcte k ţivotu a zodpovednosti za ţivotné prostredie
Výkonový štandard
Ţiak vie porovnať človeka s ďalšími Boţími dielami ,uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných
ţivočíchov , zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet , vnímať stvorený svet ako
prejav Boţej lásky a starostlivosti, prejaviť radosť a vďačnosť za Boţie dielo stvorenia s pomocou
96
učiteľa navrhnúť a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín,
upratanie školského dvora, vytvoriť v triede ţivý kútik a pod.)
reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči o rajskej záhrade
spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra
na príkladoch rozlíšiť dobro od zla na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
 Ţiak objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie , kompetencie k učeniu sa:
 Ţiak je otvorený pre tvorivé myslenie kompetencie k riešeniu problémov:
 Ţiak plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými, primerane svojej detskej skúsenosti vie
formulovať problém
existenciálne:
 Ţiak má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného
prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka
Prierezová téma
Environmentálna výchova
Ţiak má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo
svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom svete
oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k ţivej prírode
vyjadrí radosť zo ţivota, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v Bohu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Ţiak je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu
dokáţe prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky
je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia
2. téma: DÔVERUJEM BOHU (1., 2. a 3. BP)
Dotácia hodín: 6 hodín
Kľúčové pojmy: ticho, rozhovor, Abrahám, viera, modlitba, meno, oslava, sviatočný deň
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery.
Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim
ţivotom. Na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby. Vysvetliť
význam pouţívania mena v ţivote človeka ako prejavu úcty a pouţívania Boţieho mena ako
vyjadrenie Boţej blízkosti. Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boţí dar pre človeka.
Afektívny cieľ: Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. Objavovať načúvanie ticha. Vnímať Boha,
ktorému môţe veriť a o všetkom mu povedať. Pozorovať ţivotný rytmus striedania práce a odpočinku.
Psychomotorický cieľ: Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. Jednoduchým spôsobom formulovať
modlitbu vlastnými slovami. Rozvíjať úctu k Boţiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha
(kríţe pri ceste, sochy svätých a pod.). Formovať a rozvíjať návyk slávenia.
Obsahový štandard:
Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na Boţiu výzvu)
Modlitba cvičenie ticha, modlitba ako posväcovanie ţivota
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez TV
97
Výkonový štandard
Ţiak vie na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery
reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim ţivotom
vnímať potrebu človeka niekomu veriť
vnímať Boţiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás
na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby
stíšiť sa a načúvať
vnímať Boha ako toho, ktorému môţe veriť a o všetkom mu povedať
jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami
vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe
vysvetliť význam pouţívania mena v ţivote človeka ako prejavu úcty
s úctou volať spoluţiakov po mene
vysvetliť význam pouţívania Boţieho mena ako vyjadrenia Boţej blízkosti
prejaviť úctu k Boţiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha (kríţe pri ceste, sochy svätých a
pod.).
pozorovať ţivotný rytmus striedania práce a odpočinku
jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boţí dar pre človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci
v skupinách, zapája sa do diskusie
sociálne a interpersonálne:
Ţiak buduje vzťahy dôvery, formuje zdravé sebavedomie, prejavuje úctu k jedinečnosti kaţdého
spoluţiaka
kultúrne:
Ţiak sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, preţíva ich rozdielnu náplň a úlohu
existenciálne:
Ţiak rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou
je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj podieľať
spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáţe si priznať vinu a viesť k náprave
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak rozvíja sebareflexiu, rešpektuje potreby a práva ostatných ,rozvíja sociálne spôsobilosti pre
osobný ţivot a spoluprácu
Mediálna výchova
Ţiak začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje
rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou
3. téma: DÔVERA V RODINE (4., 5. BP)
Dotácia hodín: 6 hodín
Kľúčové pojmy: ľudská rodina, Boţia rodina, pozvanie do spoločenstva, krst, dôvera
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery.
Nakresliť krstné symboly (vodu, sviecu, krstné rúcho). Opísať význam krstných symbolov a krstného
mena. Reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho so svojim ţivotom.
Afektívny cieľ: Objavovať v sebe túţbu po láske, ktorú v sebe nosí kaţdý človek. Vnímať svoje
jedinečné miesto v ľudskej a Boţej rodine. Na biblickom príbehu vnímať dôsledky narušenia dôvery.
Psychomotorický cieľ: Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a farnosťou (návyk prejavov úcty
a dôvery k rodičom, súrodencom a iným ľuďom). Osvojiť pre zachovanie vzájomnej dôvery.
98
Obsahový štandard:
Boţie pozvanie do ľudskej rodiny - Legenda o Lucii
Pozvanie do Boţej rodiny (krst)
Človek ako neopakovateľné Boţie dielo
Rodina ako spoločenstvo,
Úlohy a role v rodine
Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou a dôverou)
Výkonový štandard
Ţiak vie prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery , jednoducho
nakresliť symboly krstu, s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly
naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným patrónom, reprodukovať príbeh o Jakubovi
a Ezauovi, pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou a vzájomnou dôverou
v medziľudských vzťahoch, pouţívať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom a iným ľuďom
formulovať modlitbu za rodičov , konkrétnymi skutkami slúţiť rodine
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí, svojimi slovami vyjadruje svoje pocity
existenciálne:
Ţiak, objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť, objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery
kultúrne:
Ţiak intuitívne vníma posolstvo biblického textu, intuitívne vníma symbolickú reč
sociálne a interpersonálne:
Ţiak, uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine , má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným
(rodičom, súrodencom, kamarátom) , pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania,
medziľudských vzťahov , prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom
4. téma: DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM (6., 7., 8., 9. a 1O BP)
Dotácia hodín: 5 hodín
Kľúčové pojmy: vyslovené slovo, čisté srdce, majetok, osobný majetok, bohatstvo,
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vyjadriť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov. Na modelovej situácii
opísať potrebu čistého srdca. Rozlíšiť osobný majetok od spoločného. Na konkrétnom príklade
navrhnúť spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým spôsobom prepojiť biblický príbeh o boháčovi
a Lazárovi so svojim ţivotom a správnym vzťahom k majetku.
Afektívny cieľ: Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii vnímať, čo buduje a čo
ničí vzájomné vzťahy. Prostredníctvom príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. Objavovať svoj
vnútorný svet. Objaviť potrebu prijímania a dávania.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy pozornosti voči ľuďom (slovom
a skutkom). Formovanie vedomia vlastnej jedinečnosti a úcty k jedinečnosti kaţdého človeka.
Formovať návyk čestného postoja k osobnému majetku a k majetku iných. S pomocou učiteľa
navrhnúť a realizovať triedny projekt (pomoci ľuďom v núdzi, šetrenia osobného aj spoločného
majetku pod.)
Obsahový štandard:
Schopnosť hovoriť ako Boţí dar (výchova k citlivosti voči vyslovenému slovu)
Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár
Výkonový štandard
Ţiak vie na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov,
posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť so svojim ţivotom, na modelovej situácii,
99
vyjadriť potrebu čistého srdca, uviesť príklady osobného a spoločného majetku, navrhnúť rôzne,
spôsoby ochrany majetku , v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií , v komunikácií pouţíva vhodné slová
a výrazy
existenciálne:
Ţiak objavuje hodnotu čistého srdca, objavuje hodnotu pravdy, vníma svoj vnútorný svet
občianske:
Ţiak,vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného , váţi si majetok, dokáţe správne zaobchádzať
s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, poţičané vráti) , sociálne a interpersonálne:
Ţiak je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti, je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje
konkrétnym triednym projektom, rozvíja vo svojom ţivote postoj prijímania a dávania
5. téma: DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE
Dotácia hodín: 6 hodín
Kľúčové pojmy: zmluva, uzatvorenie zmluvy, hora Sinaj, pravidlá, desatoro, cesta k šťastiu a dôvere
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh o Mojţišovi. Spoznávať obsah pojmu zmluva. Opísať
udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S pomocou učiteľa reprodukovať obsah jednotlivých
prikázaní Desatora. Zosumarizovať a aplikovať získané poznatky učiva ročníka a jednoduchým
spôsobom ho aplikovať na jednotlivé prikázania. Jednoduchými spôsobom hodnotiť svoje konanie
v súlade so svojim svedomím.
Afektívny cieľ: Objaviť pravdu Desatora na modelových príbehoch v ročníku. Stotoţniť sa s etickými
princípmi Boţieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne ţivotné situácie. Vníma
a načúva vnútornému hlasu svedomia.
Psychomotorický cieľ: Formovať postoj dôvery k Bohu dodrţiavaním Boţieho zákona.
Obsahový štandard:
Uzatvorenie zmluvy na Sinaji
Desatoro ako pravidlá
Výkonový štandard
Ţiak vie reprodukovať príbeh o Mojţišovi, chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu
určiť kľúčový moment a pointu príbehu, opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe
porozumenia biblického textu , reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka a jednotlivé prikázania na konkrétnych
modelových situáciách, vnímať a načúvať hlasu svedomia, hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje
konanie v súlade so svedomím
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať, svojimi slovami reprodukuje biblické
posolstvo zmluvy Boha s človekom , intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii
kompetencie k učeniu sa:
Ţiak je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých ţivotných pravidiel podľa
desatora
existenciálne:
Ţiak je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov, rozvíja vnímanie svojho
vnútorného - duchovného sveta , rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia, je otvorený pre
vnímanie kresťanskej nádeje, objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so
100
svedomím, objavuje pravdu desatora, vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu
k šťastiu a vzájomnej dôvere, objavuje hodnotu dôvery dodrţiavaním Boţieho zákona
občianske:
Ţiak, vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka , vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré
spolunaţívanie v ľudskej spoločnosti
kultúrne:
Ţiak, intuitívne vníma posolstvo biblického textu, intuitívne vníma symbolickú reč, intuitívne vníma
krásu umenia slova a obrazu
kompetencie k riešeniu problémov:
rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo)
spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre dobro
sociálne a interpersonálne:
Ţiak má pozitívny vzťah k druhým ľuďom , aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov
v rovesníckom prostredí triedy, učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov, vníma potrebu dôvery
v ľudskom spolunaţívaní
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak rozvíja sebareflexiu, rešpektuje potreby a práva ostatných, je pripravený pre rozvoj a výchovu
svedomia, rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný ţivot a budovanie medziľudských vzťahov
rešpektujúcich práva druhého človeka
6. téma: POZVANIE NA HOSTINU - OBNOVENIE DÔVERY
Dotácia hodín: 5 hodín
Kľúčové pojmy: milosrdný otec, márnotratný syn, zlo, povedať nie, zmierenie, hostina lásky, sviatosť
zmierenia
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom otcovi. Na správaní márnotratného
syna opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého Boha. Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť nad
vykonaným zlom.
Afektívny cieľ: Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha. V evanjeliovom príbehu objaviť
moţnosť návratu, odpustenia, zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. Vnímať sviatosť
zmierenia ako hostinu lásky čakajúceho Otca.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať postoj nádeje v Boţiu dobrotu a milosrdenstvo. Formovať návyk
ospravedlnenia sa, priznania si chyby, vyjadrenia ľútosti.
Obsahový štandard:
Milosrdný otec/márnotratný syn
Umenie povedať zlu „nie―, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom
Hostina lásky - sviatosť zmierenia
Výkonový štandard
Ţiak vie intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči, otvoriť sa pre dobrého
Boha, reprodukovať biblický príbeh milosrdného otca a márnotratného syna
jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného syna a vlastným
rozhodovaním sa, aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný ţivot, objaviť rozmer
ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov, vyjadriť radosť z odpustenia
vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby, formulovať následky konania
zla na ţivot človeka, formulovať vlastnými slovami ľútosť
101
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak je otvorený pre obrazné vyjadrovanie, dokáţe kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie
aktívne a so záujmom počúva
kompetencie k učeniu sa:
Ţiak, je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach
existenciálne:
Ţiak objavuje hodnotu odpustenia , sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre človeka
a ako pomoc v situácii mravného zlyhania, je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k
sviatosti zmierenia, intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj, rozvíja vnímanie svojho
vnútorného - duchovného sveta , rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú
nádej, rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť svoj vnútorný – duchovný svet
občianske:
Ţiak objavuje postoj zodpovednosti za iných, rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej
situácie príbehu otca a syna
kultúrne:
Ţiak intuitívne vníma obrazy a symboly, intuitívne vníma posolstvo biblického textu
vníma odpustenie ako múdrosť človeka
sociálne a interpersonálne:
Ţiak poznáva úlohu starostlivého správania sa voči iným, objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre
budovanie dobrých vzťahov , berie do úvahy dobro iných ľudí, je otvorený pre „štedrosť― v odpúšťaní
(vníma odpustenie ako dar človeka človeku)
Prierezová téma
Oosobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak rozvíja sebareflexiu, je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia, rozvíja sociálne spôsobilosti
pre osobný ţivot a budovanie medziľudských vzťahov postavených na dôvere, spoznáva sám seba,
svoje dobré a slabé stránky
- je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia
- rešpektuje potreby a práva ostatných
- rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný ţivot a spoluprácu
- rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný ţivot a budovanie medziľudských vzťahov postavených na
dôvere
Environmentálna výchova
Cieľ: Ţiak – má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a ţivotným prostredím
vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom sve
- oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k ţivej prírode
- vyjadrí radosť zo ţivota, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v Bohu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Cieľ: Ţiak – je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu, dokáţe prezentovať svoj
produkt, ale aj prácu v skupine, spolupracuje na spoločnom dobre
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
Školský vzdelávací program
1h/
3.R0ČNÍK
Ročníková téma: CESTA VIERY
Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa. Dieťa, ktoré
si je vedomé, ţe je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje. V prítomnosti
milujúcej osoby si dieťa dokáţe uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a chyby a pracovať na ich
odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery v Boha, v ktorej
nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka.
102
Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Jeţišovi Kristovi. V rámci prípravy
na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného ţivota
dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Jeţiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje vzťah
k Jeţišovi, ktorého môţe s vierou a láskou prijať do svojho ţivota v Eucharistii.
Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom
budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar
a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania
k spoločnému životu v spoloenstve veriacich.
1. téma: VERIŤ BOHU
Dotácia hodín: 5 hodín
Kľúčové pojmy: viera, biblické obrazy Boha, podobenstvo o horčičnom semienku, Boţie kráľovstvo,
rast, krst
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu. Jednoduchým spôsobom
vysvetliť niektoré biblické obrazy Boha, dôleţité pre osobnú predstavu Boha. Reprodukovať
podobenstvo o horčičnom semienku. Na obraze horčičného semienka spoznávať Jeţišovo učenie
o Boţom kráľovstve. Opísať obsah krstných sľubov.
Afektívny cieľ: Byť disponovaný pre ţivot kresťanskej viery. V biblických obrazoch vnímať hlbokú
výpoveď o Bohu. Na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci
z niečoho nepatrného. Na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako významnú
udalosť v ţivote viery.
Psychomotorický cieľ: Formovať osobný ţivot viery. Výrazovo vyjadriť vlastný obraz o Bohu.
Obsahový štandard
viera v Boha
biblické obrazy Boha
podobenstvo o horčičnom semienku
krst (krstné sľuby)
Výkonový štandard
Ţiak vie: jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu,, porozumieť symbolickému
významu reči,, reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,, na obraze horčičného semienka
spoznávať Jeţišovo učenie o Boţom kráľovstve,, na raste horčičného semienka intuitívne vnímať
paradox vzniku veľkej veci z niečoho nepatrného,, na príklade podobenstva o horčičnom semienku
prijímať krst ako významnú udalosť v ţivote viery, opísať obsah krstných sľubov,, otvoriť sa pre
formovanie osobného ţivota viery.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak je schopný sa stíšiť,, číta text s porozumením,, objavuje zmysel symbolického spôsobu
komunikácie, , je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie.
k riešeniu problémov:
Ţiak primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh.
existenciálne:
Ţiak disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Boţom
kráľovstve,, objavuje duchovný rozmer človeka.
interpersonálne a sociálne:
Ţiak buduje vzťah dôvery,. si uvedomuje svoju jedinečnosť.
103
2. téma: JEŢIŠ UZDRAVUJE
Dotácia hodín: 6 hodín
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s
„vyschnutou rukou― a ochrnutého. Na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať,
vidieť podstatu veci.
Afektívny cieľ: Identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať mravný úsudok.
Obsahový štandard
Jeţišove uzdravenia (uzdravenie slepého, hluchonemého, s „vyschnutou rukou―, ochrnutého)
rozvoj mravného cítenia
Výkonový štandard
Ţiak vie: reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou
rukou― a ochrnutého,, na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť to, čo
je v ţivote podstatné, , identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie,byť
disponovaný na rozvoj mravného úsudku.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie.
existenciálne:
Ţiak interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopností vidieť,
konať a počuť, rozvíja vlastné svedomie.
inteprersonálne a sociálne:
Ţiak prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, , je empatický.
kultúrne:
Ţiak sa učí tolerancii.
občianske:
Ţiak sa angaţuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom ţije.
3. téma: JEŢIŠ NÁM ODPÚŠŤA
Dotácia hodín: 6 hodín
Kľúčové pojmy: vina, hriech, zaobchádzanie s vinou, zmierenie s ľuďmi, zmierenia s Bohom
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť moţné reakcie človeka na vinu a previnenie.
Pochopiť kresťanský pohľad na uznanie viny a odpustenie na podklade podobenstva o márnotratnom
synovi. Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja. Osvojiť si priebeh sviatosti
zmierenia.
Afektívny cieľ: Vnímať vinu ako súčasť ţivota kaţdého človeka. Prijímať sviatosť zmierenia ako dar.
Oceniť sviatostný a mimosviatostný význam pokánia.
Psychomotorický cieľ: Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. Pravidelnou osobnou reflexiou
formovať svoje mravné cítenie.
Obsahový štandard
vina, hriech
Jeţiš v dome hriešnika (Zachej)
Jeţiš odovzdáva moc odpúšťať
sviatosť zmierenia
Výkonový štandard
104
Ţiak vie: jednoduchým spôsobom vysvetliť moţné reakcie človeka na vinu, , jednoduchým spôsobom
vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie viny a odpustenie, , vnímať vinu ako súčasť ţivota
kaţdého človeka,, reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,, reprodukovať biblický príbeh o hostine
v dome Zacheja, osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,, prijímať sviatosť zmierenia ako dar,, oceniť
mimosviatostné formy pokánia,, oceniť sviatostnú formu pokánia,, pravidelnou osobnou reflexiou
formovať svoje mravné cítenie,, zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii
mravného zlyhania,, podieľať sa na sviatosti zmierenia.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia.
existenciálne:
Ţiak je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery,
je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, ţe Boţia
láska je silnejšia ako ľudské previnenia, prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode
so svojím svedomím, vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia, je pozorný voči rozvoju
vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu, zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre
človeka v situácii mravného zlyhania , je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia.
interpersonálne a sociálne:
Ţiak vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou.
Prierezové témy
Osobný a sociálny rozvoj
Ţiak si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia.
4. téma: JEŢIŠ NÁS OSLOBODZUJE
Dotácia hodín: 8 hodín
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na obraznej reči biblického príbehu vedieť vysvetliť hriech a jeho dôsledky.
Vysvetliť pojem hriech. Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých
prikázaní. Nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Jeţišovou smrťou
a zmŌtvychvstaním.
Afektívny cieľ: Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý ţivot. Vnímať hriech a jeho následky ako
ublíţenie sebe a iným.
Psychomotorický cieľ: Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Formovať návyk
konania dobra a vyhýbania sa zlu.
Obsahový štandard
hriech a dôsledky hriechu
Veľká noc (Pascha)
Desatoro (pravidlá pre ţivot v slobode)
Jeţišova smrť a zmŌtvychvstanie (podobenstvo o pšeničnom zrne)
Výkonový štandard
Ţiak vie: na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky,, vysvetliť pojem
hriech, reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní, akceptovať
Desatoro ako pravidlá pre dobrý ţivot, stotoţniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na
konkrétne situácie v jeho ţivote, nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Jeţišovou
smrťou a zmŌtvychvstaním, posúdiť hriech ako stratu Boţej blízkosti, posúdiť hriech a jeho následky
ako ublíţenie sebe i iným, jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode so
105
svojím svedomím, posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra (prechod od
heteronómneho svedomia k autonómnemu), otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.
Rozvoj kompetencií:
k riešeniu problémov:
Ţiak dokáţe zváţiť poţiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora, identifikuje hlavné
zloţky situačného problému, pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe
modelovej situácie, dokáţe formulovať a klásť si otázky,prehodnocuje fakty.
kultúrne:
Ţiak intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a ţidovskej tradície, intuitívne vníma symbolickú reč
rozprávky, legendy a podobenstva, intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze.
existenciálne:
Ţiak stotoţňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho ţivote,
objavuje tajomstvo ţivota z pohľadu paradoxu ţivota a smrti, vníma hriech ako previnenie voči sebe,
iným ľuďom a Bohu, rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným
a dobrovoľným prerušením vzťahu s Bohom, rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri
zanedbaní dobra, je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje, objavuje hodnotu pravdy, dobra
a krásy dodrţiavaním zákona lásky.
interpersonálne a sociálne:
Ţiak vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania medzi ľuďmi.
občianske:
Ţiak vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka,
vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania v ľudskej spoločnosti,
vníma Jeţišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného ţivota človeka,
intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný ţivot spoločnosti.
Prierezové témy
Environmentálna výchova
Ţiak vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora.
Mediálna výchova
Ţiak vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukáţke biblickej udalosti o Jeţišovej smrti
a zmŌtvychvstaní.
5. téma: JEŢIŠ NÁS POZÝVA NA HOSTINU
Dotácia hodín: 8 hodín
Kľúčové pojmy: Eucharistia, chlieb, víno, svätá omša, posledná večera, kríţová cesta
Ciele témy:
Kognitívny cieľ:
Nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou.
Odlíšiť chlieb od eucharistického chleba.
Objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnoţení chleba a
sviatosťou Eucharistie.
Afektívny cieľ: Oceniť potrebu slávenia pre ţivot človeka.
Rozvíjať schopnosť ţivota v spoločenstve.
Uvedomiť si dôleţitosť častého prijímania Eucharistie.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk aktívnej komunikácie s Bohom počas
liturgického slávenia (odpovede, gestá, symboly).
Obsahový štandard
nasýtenie (zázrak rozmnoţenia chlebov – Jn 6, 1-13)
106
posledná večera (Eucharistia)
svätá omša ako hostina (hostina spoločenstva, hostina slova, chleba)
Výkonový štandard
Ţiak vie: nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou, odlíšiť chlieb od eucharistického
chleba, objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnoţení
chlebov a sviatosťou Eucharistie, oceniť potrebu slávenia pre ţivot človeka, rozvíjať schopnosť ţivota
v spoločenstve, uvedomiť si dôleţitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia.
existenciálne:
Ţiak je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať,
je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti, vie dať do súvisu uvedené
biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom kresťanskej liturgie.
interpersonálne a sociálne:
Ţiak rozvíja vo svojom ţivote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti.
Prierezové témy
Osobný a sociálny rozvoj
Ţiak si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia.
Environmentálna výchova
Ţiak vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora.
Mediálna výchova
Ţiak vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukáţke biblickej udalosti o Jeţišovej smrti
a zmŌtvychvstaní.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
Školský vzdelávací program
1h/t
107
VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMENIE A KULTÚRA
Predmet: Hudobná výchova
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a záţitkovým, kde na báze hudobných
hravých činností sa ţiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia na primárnom stupni
vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených
predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania
obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre ţiakov súčasne hrou a predmetom detského
experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním
komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť ţiakov do hudobnovýchovného procesu.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné,
hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobnodramatickými činnosťami. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného
procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny ţiakov bez strachu
z osobného zlyhania. Kaţdá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť,
stimuláciu najschopnejších ţiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších
ţiakov. V primárnom vzdelávaní je potrebné dodrţiavať postup: od hudobných záţitkov
k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých
diel
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet ţiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so ţiakmi.
Ciele učebného predmetu









nadviazať na hravé činnosti predprimárneho vzdelávania, a postupne vyuţívať hudbné
experimentovanie ako príleţitosť na poznávanie zákonitosti hudby,
osvojiť si hudobný materinský jazyk prostredníctvom spoznania slovenských ľudových piesní,
poznávať svet zvukov a hudby na báze princípov detskej hry,
získať elementárne základy hudobných vedomostí a zručností,
pristupovať empaticky k precíteniu umeleckých diel,
dokázať realizovať svoje hudobné predstavy.
poznať a precítiť interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej
piesne v ţivote človeka a v spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť
rozvíjaniu kultúrnych kompetencií ţiakov,
poznať slovenské zvykoslovie, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej
identity a vlastenectva,
poznávať umelecké artefakty, chápať ich ako prirodzenú súčasť svojho ţivota.
108
1. ROČNÍK
Obsah
Predmet hudobná výchova sa v 1. roč. vyučuje 1 hod. týţdenne. V 1.-3. ročníku primárneho stupňa
vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
 hudobný materiál, detské, umelé,a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska
 inonárodné piesne s rozmanitou, deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky, príbehy,
ľudové a umelé detské hud.-pohybovéhry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné
obdobia, zvykoslovie, rôzne sviatky
 sústava hudobných činností vokálnycg, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
 vedieť sa adaptovať v novom prostredí (Piesne MŠ)
 prispievať k rozvoju priateľských vzťahov spoločnými hrami (Zlatá brána, My sme malí
muzikanti)
 rozvíjať súredenecké vzťahy (Kuriatko a slon),
 vnímať starostlivosť rodičov o dieťa, vzájomný vzťah, lásku (Kováč kuje, Spi dieťaťko,
Maličká som),
 pestovať medziľudské vzťahy (Vianočná besiedka),
 mať vekuprimeranú predstavu o vhodnom výbere povolania (Pieseň o trúbke)
 rozvíjať pamäť a zmyslové vnímanie (Opakovanie piesní).
Ochrana ţivota a zdravia
 vnímať potrebu ochrany prírody (Skáče ţaba, Bocian na prechádzke, Zem spí)
 dbať na bezpečnosť pri pouţívaní elektrospotrebičov (Hodiny)
 dbať na bezpečnosť pri zimných športoch (Uţ je zima, uţ je tu)
 dbať na správne drţanie tela (Tanček),
 vedieť vhodne vyuţiť voľný čas (Rozlúčková party).
Dopravná výchova
dbať na dodrţiavanie slušného správania a dodrţiavanie bezpečnosti v prostriedkoch MHD (Zajačik
do lesa, Pôjdeme mi do lesíka, Vlak)
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
vedieť prezentovať jednoduchý recept od babičky (Bola babka)
Environmentálna výchova
 dbať na starostlivosť o vtáky v zime (Pieseň na dvoch tónoch)
 chrániť a vnímať potrebu starostlivosti o domáce zvieratá (Na dvore)
 chrániť rastliny v prírode (Fialôčka, fiala, Zrelá fazuľa),
 dbať na ochranu vodných tokov (Káčer na doline)
Multikultúrna výchova
 poznať ľudové zvyky a tradície našej kultury (Mikuláš, Mám ručníček, Vřšok dolina )
 precítiť krásu ľudovej koledy (Povedzte nám, pastuškovia)
 vnímať spoločenské dianie, zvyklosti (Išla sova na tanec)
 vedieť prejaviť hrdosť na svoju vlasť (Hymna)
Mediálna výchova
 selektívne vyuţívať programy (Superstar, Muzikál)
 vnímať reklamu na zimné športy (Bude zima),
 vnímať informácie o počasí cez média (Prší,prší)
 vedieť sa prezentovať na verejnosti (Deň matiek)
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
vedieť vyhľadať rozprávku o zvieratách v kniţnici (Ťuki, ťuki, ťukalo).
109
Obsahový štandard
Vokálno - intonačné činnosti
 získanie základných speváckych zručností a návykov,
 rytmicky presné a čisté spievanie detských a ľudových piesní,
 pozná hodnoty nôt – štvrtinová, osminová, pomlčky.
Inštrumentálne činnosti
 pozná jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich,
 náladu piesne podporí pomocou detských hudobných nástrojov.
Hudobno - pohybové činnosti
vie správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky.
Percepčné činnosti
pozná krátke veku primerané hudobné skladby a pohybom reagovať na ne.
Hudobno - dramatické činnosti
vytvára vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore, hudobné nástroje chápať ako prostriedok
na vykreslenie prostredia.
Štandard kompetencií- výkonový štandard
 Vokálno - intonačné činnosti - zaspievaťčisto so správnym výrazom minimálne 12 detských
a ľudových piesní,
 Inštrumentálne činnosti - zahrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce zo štrťových,
osminových nôt a pomlčiek,
 Hudobno - pohybové činnosti - vyjadriť pohybom hudbu,
 Percepčné činnosti - poznať minimálne štyri hudobné skladby a ich autorov.
 Hudobno - dramatické činnosti - znázorniť pohybom rytmus, dynamiku piesne,
 zahrať jednu pohybovú hru.
Metódy a formy
 skupinové vyučovanie, projektové, diferencované,
 besedy,
 návšteva hudobných podujatí,
 dramatizácia,
 metódy hrania rol,
 improvizácia.
Zdroje
Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník, metodická príručka, IKT
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
2.ROČNÍK
Obsah
Predmet hudobná výchova sa v 2. roč. vyučuje 1 hod. týţdenne. V 1.-3. ročníku primárneho stupňa
vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
 hudobný materiál, detské, umelé,a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska
 inonárodné piesne s rozmanitou, deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky, príbehy,
ľudové a umelé detské hud.-pohybovéhry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné
obdobia, zvykoslovie, rôzne sviatky
 sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových
110
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
 prispievať k rozvoju priateľských vzťahov spoločnými hrami (Opakovanie piesní z 1.roč.)
 rozvíjať vzťahy v rodine (Náš tatíček),
 vnímať starostlivosť rodičov o dieťa, vzájomný vzťah, lásku(Plietla som papučky),
 pestovať medziľudské vzťahy (Vianočná besiedka),
 rozvíjať pamäť a zmyslové vnímanie (Opakovanie piesní).
Ochrana ţivota a zdravia
 vnímať potrebu ochrany prírody (Septembrová pesnička)
 dbať na bezpečnosť pri zimných športoch (Rýmy zimy)
 dbať na správne drţanie tela (Dínom, dánom),
 vedieť vhodne vyuţiť voľný čas (Rozlúčková party).
Dopravná výchova
 dbať na dodrţiavanie slušného správania a dodrţiavanie bezpečnosti v prostriedkoch MHD
(Ide vláčik)
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
vedieť vytvoriť melódiu na daný text
Environmentálna výchova
 starostlivosť o zvieratá (Krásna, krásna)
 vnímať potrebu starostlivosti o zvieratá v ZOO(Zebra)
Multikultúrna výchova
 poznať ľudové zvyky a tradície našej kultúry(Prišiel k nám Mikuláš )
 precítiť krásu ľudovej koledy (Spievanie vianočných piesní a kolied)
 vnímať spoločenské dianie, zvyklosti (Fašiangy Turíce, Karneval)
 vedieť prejaviť hrdosť na svoju vlasť (Hymna)
Mediálna výchova
 selektívne vyuţívať programy (Superstar)
 vedieť relaxovať pri hudbe (Muzikoterapia),
 počúvanie modernej populárnej hudby
 vedieť sa prezentovať na verejnosti (Deň matiek)
Obsahový štandard
Vokálne činnosti
 získanie základov speváckej zručnosti
 spieva čisto a rytmicky presne detské a ľudové piesne
 pozná hodnoty nôt-štvrťová, osminová, pomlčky
 dvojhlasný kanón a jednoduchý dvojhlas
 rozpoznať sluchom durové a molové melódie
 pouţívanie taktovacích gest
 Inštrumentálne činnosti
 hra na detských hudobných nástrojoch a ich vyuţívanie,
 hra jednoduchých sprievodov k piesniam, tvorba jednoduchých sprievodov,
 tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesniam.
Hudobno - pohybové činnosti
 reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby,
 vytváranie jednoduchých sprievodov hrou na tele,
 reagovať na zmeny tempa a dynamiky
 pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady
Percepčné činnosti
 aktívne vnímanie a preţívanie hudby,
111
 rozlíšenie zvukov okolitého sveta,
 rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
 pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb rôzneho typu, ţánrov iných národov
Hudobno - dramatické činnosti
 vyuţitie všetkých činností pri predvedení dramatizovaného príbehu
 chápanie hud.nástroja ako prostriedku na vykreslenie prostredia, postáv, nálad
 vytvorenie vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore
Štandard kompetencií- výkonový štandard
Vokálno - intonačné činnosti - zaspievať správne 20 detských a ľudových piesní, hier so spevom,
vie zaspievaťhymnu SR, vie zaspievať jednoduché durové melódie.
Inštrumentálne činnosti - zahrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce zo štrťových,
osminových nôt a pomlčiek, poznať jednoduché rytmické nástroje a ovláda techniku hrania na ne,
tvoriť a realizovať jednoduché sprievody k piesniam, a rytmické motívy
realizovať pomocou detských hudobných nástrojov zvukovú podobu javov, nálad.
Hudobno - pohybové činnosti - vyjadriť pohybom hudbu, ovládať základné kroky čardáša, valčíka,
mazúrky, chodiť a pochodovať správne podľa hudby, vyjadriť pohybom náladu hudby.
Percepčné činnosti - poznať minimálne štyri hudobné skladby a ich autorov, poznať krátke
vekuprimerané hudobné skladby, poznať hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov,
váţiť si hudobnú kultúru svojho národa a iných národov.
Hudobno - dramatické činnosti - pripraviť jednoduché hudobnodramatické vystúpenie,
vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore, zdramatizovať hudobne jednoduchú
ľudovú rozprávku.
Metódy a formy
skupinové vyučovanie, projektové, diferencované,
besedy,
návšteva hudobných podujatí,
dramatizácia,
metódy hrania rol,
improvizácia.
Zdroje
Učebnica hudobnej výchovy pre 2. ročník, metodická príručka, IKT
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
3.ROČNÍK
Obsah
Predmet hudobná výchova sa v 3. roč. vyučuje 1 hod. týţdenne. V 1.-3. ročníku primárneho stupňa
vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
 hudobný materiál, detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska
 inonárodné piesne s rozmanitou, deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky, príbehy,
ľudové a umelé detské hud.-pohybovéhry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné
obdobia, zvykoslovie, rôzne sviatky, sústava hudobných činností vokálnych,
inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových
112
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
 prispievať k rozvoju priateľských vzťahov (Traja susedia)
 prehlbovať súrodenecké vzťahy, vzťahy v rodine (My sme sestry veselé, Hajaj, belaj, synáčik
môj),
 pestovať medziľudské vzťahy (Vianočná besiedka, ),
 mať predstavu o vhodnom výbere povolania (Náš orchester, Ide, ide, poštový panáčik)
 rozvíjať pamäť a zmyslové vnímanie (Opakovanie piesní).
Ochrana ţivota a zdravia
 dbať na svoje zdravie (Pieseň pre tvoje uši)
 dbať na bezpečnosť pri zimných športoch (Snieţik)
 dbať na správne drţanie tela (Spievanky, spievanky),
 vedieť vhodne vyuţiť voľný čas (Rozlúčková party).
Dopravná výchova
dbať na dodrţiavanie slušného správania a dodrţiavanie bezpečnosti v prostriedkoch MHD (Na vlak)
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
vedieť prezentovať jednoduchý recept od mamičky (Malá pomocníčka)
Environmentálna výchova
 dbať na starostlivosť o vtáky (Spievaj si slávičku, Kukulienka,kde si bola?)
 chrániť a vnímať potrebu starostlivosti o zvieratá (Kohútik, )
 chrániť prírodu (Na zelených lúkach, šibeničky),
Multikultúrna výchova
 poznať ľudové zvyky a tradície našej kultury (Mikulášku, dobrý strýčku, Fašiangy, fašiangy )
 precítiť krásu ľudovej koledy (Pásli ovce valasi, Čas radosti, veselosti)
 vedieť prejaviť hrdosť na svoju vlasť (Hymna)
Mediálna výchova
 selektívne vyuţívať programy (Superstar, Muzikál)
 vnímať informácie o počasí cez média (Prší,prší)
 vedieť sa prezentovať na verejnosti (Deň matiek)
Obsahový štandard
Vokálne činnosti
 základy speváckeho dýchania, drţanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, hlasová
hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,
 práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania
správnych speváckych návykov,
 kánon jednoduchý dvojhlas,
 intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena, otázka,
melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,
 hudobný rytmus,
 pouţívanie taktovacích gest,
 orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie- čítanie nôt určovanie rytmu.
Inštrumentálne činnosti
hra na detských hudobných nástrojoch a ich vyuţívanie,
hra jednoduchých sprievodov k piesniam, tvorba jednoduchých sprievodov,
tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesniam.
Hudobno - pohybové činnosti
reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
rozlišovanie rytmu a taktu v piesni hrou na telo
pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo,
113
Percepčné činnosti
 pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb,
 sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov,
 sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania,
 vyuţitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou,
pohybom.
 rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
 pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb rôzneho typu, ţánrov iných národov
Hudobno - dramatické činnosti
 predvedenie dramatizovaného príbehu
 chápanie hud.nástroja ako prostriedku na vykreslenie prostredia, postáv, nálad
 vytvorenie hudobného divadla
Štandard kompetencií- výkonový štandard
Vokálno - intonačné činnosti - zaspievať správne ľudové piesne, zaspievaťhymnu SR,
zaspievať jednoduché durové a molové melódie.
Inštrumentálne činnosti - zahrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z polových, celých nôt
a pomlčiek, ovládať techniku hrania na hudobných nástrojoch, tvoriť a realizovať jednoduché
sprievody k piesniam, a rytmické motívy, realizovať pomocou detských hudobných nástrojov
zvukovú podobu javov, nálad.
Hudobno - pohybové činnosti - vyjadriťpohybom hudbu, ovládať základné tanečné kroky
vie správne chodiť a pochodovať podľa hudby, vyjadriťpohybom náladu hudby.
Percepčné činnosti - poznať minimálne hudobné skladby a ich autorov, poznať krátke vekuprimerané
hudobné skladby, poznať hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov,
váţiť si hudobnú kultúru svojho národa a iných národov.
Hudobno - dramatické činnosti - pripraviť si jednoduché hudobnodramatické vystúpenie, vytvárať
vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore, zdramatizovať hudobne jednoduchý príbeh
Metódy a formy






skupinové vyučovanie, projektové, diferencované,
besedy,
návšteva hudobných podujatí,
dramatizácia,
metódy hrania rol,
improvizácia.
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
Zdroje
Učebnica hudobnej výchovy pre 3. ročník, metodická príručka, IKT
114
PREDMET: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Výtvarná výchova esteticky kultivuje osobnosť ţiaka, jeho cítenie a myslenie, rozvíjať jeho schopnosti
vnímať a hodnotiť umelecké dielo, systematicky podporovať predstavivosť a obrazné myslenie,
vytvárať zručnosti a schopnosti na formulovanie vlastnej výpovede v rozličných výtvarných druhoch
a technikách. Podnecuje potrebu ţiaka vyjadriť svoj názor na okolitý svet. Vytvárajú sa estetické
záţitky z vnímania umeleckých diel. Ţiak pochopí význam umenia v beţnom ţivote. Oboznamuje
ţiaka s rôznymi technikami, výrazovými prostriedkami, materiálmi, kompozičnými princípmi, ktoré
vyuţije pri tvorbe umeleckého diela. Pri práci zapája zmyslové, citové, motorické zloţky. Podnecuje
predstavivosť, fantáziu a racionálne myslenie. Podstatou je uvoľnenie, rozvíjanie a kultivovanie
kreativity prostredníctvom námetu s vhodnými metódami, prostriedkami, postupmi a formami.
Experimentovať v akejkoľvek oblasti s akýmikoľvek technikami, prostriedkami. Vytvárať príjemné
prostredie v triede, viesť deti k spolupráci, samostatnosti, vzájomnej komunikácii, sebaúcte. Vedieť
ohodnotiť seba, ale aj druhých, nebáť sa vysloviť svoj názor a prijať názor iných.
CIEĽ PREDMETU:
výchova pozitívneho vzťahu ţiakov k umeniu, interaktívna komunikácia učiteľa so ţiakmi, správny
motivačný stimul, adekvátny výber tém a vekovo primeraný spôsob ich výtvarného spracovania,
kolektívna analýza priebehu hodiny a konečných výtvarných produktov, učenie ţiakov tvorivému
mysleniu a konaniu, rozvoj mentálnych procesov ako vnímanie, cítenie, obrazotvornosť, fantázia,
predstava, rozvoj technických zručností, viesť k tvorivej práci s pouţitím základných výrazových
a vyjadrovacích prostriedkov, tvorivé vyuţívanie tém z oblasti prírody, kozmu, vedy, spoločnosti,
civilizácie, kultúry.
1.ROČNÍK
OBSAH:
1. Základné vyjadrovacie prostriedky
2. Základné kompozičné princípy
3. Podnety výtvarného umenia
4. Podnety dejín umenia
5. Podnety fotografie
6. Podnety filmu a videa
7. Podnety architektúry
8. Podnety dizajnu
9. Podnety tradičných remesiel
10. Podnety elektronických médií
11. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia
12. Podnety hudby a literatúry
13. Synestetické podnety
14. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
15. Tradícia a identita/ Kultúrna krajina
16. Škola v galérií
17. Výtvarné hry
115
PRIEREZOVÉ TÉMY
Osobnostný a sociálny rozvoj
 rozvíjať priateľstvo a medziľudské vzťahy (Základné prvky výtvarného vyjadrovania,
výtvarný jazyk –obrys),
 vedieť rešpektovať názor iného, potreby a práva ostatných (Kompozičné princípy a moţnosti
kompozície – mierka)
 vedieť rozlíšiť kladné a záporné správanie (Podnety výtvarného umenia – akčné vytváranie)
dobro a zlo (Podnety výtvarného umenia – ilustrácia rozprávky),
 rozvíjať toleranciu a vzájomnú pomoc pri práci (Výtvarné činnosti inšpirované dejinami –
kreslenie a vyfarbovanie)
 rozvíjať osobnostné vlastnosti (Podnety hudby – výtvarné stvárnenie nálady)
 rozvíjať sebareflexiu (Podnety rôznych oblastí poznávania sveta – oţivené písmená a čísla)
 vedieť spolupracovať v tíme (Tradícia a identita – výtv.reakcia na prostredie školy)
 pochopiť význam priateľstva (Škola v galérii – obraz a portrét v galérii)
 vedieť vhodne vyuţiť voľný čas (Výtvarné hry – kreslíme záţitok)
 rozvíjať zmyslové vnímanie (Výtvarné hry – hodnotíme).
Dopravná výchova
- vnímať značky ako ochranu bezpečnej cestnej premávky (Výtvarné hry – vytváranie limitované
pravidlami hry)
Environmentálna výchova
 rozvíjať kladný vzťah k prírode (Základné prvky výtvarného vyjadrovania, výtvarný jazyk –
obrys, Výtvarné činnosti inšpirované dejinami – inšpirácia pravekým umením, Poznávacie,
kombinačné a súhrné cvičenie – vzorkovníček, múzeum)
 chrániť prírodu (Podnety výtvarného umenia – dotvorenie nájdeného objektu)
 vedieť hospodáriť s vodou (Základné prvky výtvarného vyjadrovania, výtvarný jazyk – obrys)
Ochrana ţivota a zdravia
 vedieť sa postarať o poriadok a čistotu pri práci (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície
– plocha a tvar)
 vedieť sa správať bezpečne (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície – plocha a tvar)
 bezpečné zaobchádzanie s materiálom (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície –
vytváranie kompozície z tvarov písmen)
 chrániť si zdravie (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície –uvedomovanie si formátu)
 dbať na opatrnosť pri práci s elektrospotrebičmi (Synestetické podnety – hmat)
Tvorba projektu a prezentačné zručnostipokúsiť sa vytvoriť projekt v spolupráci so spoluţiakom
(Podnety z fotografie – kreslenie a vyfarbovanie, Podnety dizajnu – fantastický stroj, nábytok)
vytvoriť produkt v skupine (Podnety architektúry – príbehová rozprávková a fantastická architektúra)
Mediálna výchova
 selektovať vplyvy médií – negatívne a pozitívne (Podnety filmu a videa – pohyblivý obraz)
 orientovať sa v mediálnom svete (Elektronické médiá – operácie s PC)
 vnímať pozitívne a negatívne vplyvy médií na svoju osobnosť (Porovnávacie, kombinačné
a súhrné cvičenia – poznávanie médií)
Multikultúrna výchova
akceptovať rozne etniká na Slovensku (Podnety dizajnu – dizajn a ľudské telo)
vnímať rozdielne zvyky etnických menšín (Podnety tradičných remesiel – farbenie a vykrývanie)
OBSAHOVÝ ŠTANDARD




škvrna a tvar,obrys,farba,plocha a tvar,vytváranie kompozície,uvedomenie si format,mierka:
zväčšovanie a zmenšovanie,akčná maľba,dotvorenie nájdeného objektu,Ilustrácia,inšpirácia
pravekým umením,pohyblivý obraz,dizajn a ľudské telo,
poznávanie a porovnávanie rôznych médií
výtvarné stvárnenie nálady a rytmu,Hmat
výtvarná reakcia na prostredie školy
116

portrét v galérii
ŠTANDARD KOMPETENCIÍ- VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Poznať rozdelenie farieb, t.j. teplé- studené, miešanie farieb, primárne, sekundárne, smutné, veselé...,
rozdiel medzi bodom, čiarou, tvar, obrys, škvrnou, plochou, priestorom, svetlo a tieň... Rozlišovať
jednotlivé druhy materiálov a pouţiť ich pri jednotlivých výtvarných činnostiach. Porovnávať
a experimentovať s materiálmi /papier, hlina, plastelína, drevo, kameň,.../ a pracovnými nástrojmi /
noţnice, lepidlo, štetec.../ Uvedomovať si pracovný priestor, udrţiavať poriadok, poznať bezpečnostné
pravidlá s prácou jednotlivých materiálov a pracovnými nástrojmi. Hodnotiť svoju prácu a prácu
spoluţiakov . Preţívať pocity, mať radosť z dobre vykonanej práce.
METÓDY A FORMY PRÁCE
- dotýkanie sa, krčenie, skladanie, strihanie, trhanie, rolovanie, kreslenie, kopírovanie, obkresľovanie,
šrafovanie, rozmazávanie, roztieranie, gumovanie, kombinovanie, maľovanie, miešanie, natieranie,
nanášanie, rozlievanie, fŌkanie, odtláčanie, kolorovanie, fúkanie, valčekovanie, xeroxovanie, miesenie,
pridávanie, uberanie, odlievanie, kašírovanie, fotenie... rozhovor, opis, výklad, demonštrácia,
manipulácia s rozličnými materiálmi, práca s obrázkom, fotografiou, výstavy...
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
ZDROJE
Učebnica výtvarnej výchovy pre 1. ročník, IKT
2. ROČNÍK
OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Základné vyjadrovacie prostriedky
Základné kompozičné princípy
Podnety výtvarného umenia
Podnety dejín umenia
Podnety fotografie
Podnety filmu a videa
Podnety architektúry
Podnety dizajnu
Podnety tradičných remesiel
Podnety elektronických médií
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia
Podnety hudby a literatúry
Synestetické podnety
Podnety roznych oblastí poznávania sveta
Tradícia a identita/ Kultúrna krajina
Škola v galérií
Výtvarné hry
PRIEREZOVÉ TÉMY
Osobnostný a sociálny rozvoj
 rozvíjať priateľstvo a medziľudské vzťahy (Základné prvky výtvarného vyjadrovania,
výtvarný jazyk –obrys),
 vedieť rešpektovať názor iného, potreby a práva ostatných (Kompozičné princípy a moţnosti
kompozície – mierka)
117

vedieť rozlíšiť kladné a záporné správanie (Podnety výtvarného umenia – akčné vytváranie)
dobro a zlo (Podnety výtvarného umenia – ilustrácia rozprávky),
 rozvíjať toleranciu a vzájomnú pomoc pri práci (Výtvarné činnosti inšpirované dejinami –
kreslenie a vyfarbovanie)
 rozvíjať osobnostné vlastnosti (Podnety hudby – výtvarné stvárnenie nálady)
 rozvíjať sebareflexiu (Podnety rôznych oblastí poznávania sveta – oţivené písmená a čísla)
 vedieť spolupracovať v tíme (Tradícia a identita – výtv.reakcia na prostredie školy)
 pochopiť význam priateľstva (Škola v galérii – obraz a portrét v galérii)
 vedieť vhodne vyuţiť voľný čas (Výtvarné hry – kreslíme záţitok)
 rozvíjať zmyslové vnímanie (Výtvarné hry – hodnotíme).
Dopravná výchov- vnímať značky ako ochranu bezpečnej cestnej premávky (Výtvarné hry –
vytváranie limitované pravidlami hry)
Environmentálna výchova
 rozvíjať kladný vzťah k prírode (Základné prvky výtvarného vyjadrovania, výtvarný jazyk –
obrys, Výtvarné činnosti inšpirované dejinami – inšpirácia pravekým umením, Poznávacie,
kombinačné a súhrné cvičenie – vzorkovníček, múzeum)
 chrániť prírodu (Podnety výtvarného umenia – dotvorenie nájdeného objektu)
 vedieť hospodáriť s vodou (Základné prvky výtvarného vyjadrovania, výtvarný jazyk – obrys)
Ochrana ţivota a zdravia
 vedieť sa postarať o poriadok a čistotu pri práci (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície
– plocha a tvar)
 vedieť sa správať bezpečne (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície – plocha a tvar)
 bezpečné zaobchádzanie s materiálom (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície –
vytváranie kompozície z tvarov písmen)
 chrániť si zdravie (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície –uvedomovanie si formátu)
 dbať na opatrnosť pri práci s elektrospotrebičmi (Synestetické podnety – hmat)
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 pokúsiť sa vytvoriť projekt v spolupráci so spoluţiakom (Podnety z fotografie – kreslenie
a vyfarbovanie, Podnety dizajnu – fantastický stroj, nábytok)
 vytvoriť produkt v skupine (Podnety architektúry – príbehová rozprávková a fantastická
architektúra)
Mediálna výchova
 selektovať vplyvy médií – negatívne a pozitívne (Podnety filmu a videa – pohyblivý obraz)
 orientovať sa v mediálnom svete (Elektronické médiá – operácie s PC)
 vnímať pozitívne a negatívne vplyvy médií na svoju osobnosť (Porovnávacie, kombinačné
a súhrné cvičenia – poznávanie médií)
Multikultúrna výchova
akceptovať rozne etniká na Slovensku (Podnety dizajnu – dizajn a ľudské telo)
vnímať rozdielne zvyky etnických menšín (Podnety tradičných remesiel – farbenie a vykrývanie)
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 línia
 línia, plocha, tvar
 farba, výraz farby
 kompozícia umiestňovanie vo formáte
 tvar, priestor
 rytmus a pohyb
 symetria a asymetria
 land art
 surrealizmus
 inšpirácia archaickými písmami
 koláţ
 filmová postava, kostým, herectvo
118






architektúra ako skladačka
Hry s písmom a textom na počítači
Triedenie
Miešanie tvarov
Hmat vo vzťahu k priestoru a k plasticite
Podnety prvouky: časti tela
ŠTANDARD KOMPETENCIÍ- VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Rozvíjať predstavivosť, fantáziu, naučiť sa vnímať bohatosť farieb prírody, vedieť správne strihať
a lepiť daný výtvarný materiál, rozvíjať zmysel pre priestor, plastický stvárniť jednotlivé budovy,
rozvíjať zmysel pre farebný rytmus, naučiť sa vnímať bohatosť farieb okolitého sveta, poznať
základné a podvojné farby, teplé a studené, tmavé, svetlé, experimentovať s plastickým materiálom,
vyuţívať jeho vlastnosti, modelovať jednoduché úţitkové predmety, rozvíjať jemnú motoriku rúk,
výtvarne vyjadriť úsek deja, poznať symboly farieb, prepájať hudbu s kresbou, rozvíjať zmysel pre
symetriu a rytmus, vytvárať estetický vzťah k predmetom kaţdodennej potreby, zapúšťať farby do
mokrého podkladu, modelovať z netradičných materiálov, zobrazovať figúry v pohybe
METÓDY A FORMY PRÁCE
- dotýkanie sa, krčenie, skladanie, strihanie, trhanie, rolovanie, kreslenie, kopírovanie, obkresľovanie,
šrafovanie, rozmazávanie, roztieranie, gumovanie, kombinovanie, maľovanie, miešanie, natieranie,
nanášanie, pretieranie, ukladanie, vrstvenie, rozlievanie, premaľovanie, zosvetľovanie, ztmavovanie,
rozlievanie, fŌkanie, odtláčanie, kolorovanie, fúkanie, valčekovanie, xeroxovanie, miesenie,
pridávanie, uberanie, odlievanie, kašírovanie, fotenie...
- rozhovor, opis, výklad, demonštrácia, manipulácia s rozličnými materiálmi, práca s obrázkom,
fotografiou, hra, projekty, výstavy...
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
ZDROJE
Učebnica výtvarnej výchovy pre 2. ročník, IKT
119
3. ROČNÍK
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Kaţdá z tém zodpovedá riešeniu určitého
výtvarného problému. Témy sú zoradene v metodických radoch.
Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre ţiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú
alternatívne – označené ako a), b).
V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy,
mali by však slúţiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu
úlohy obsahujú moţné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je
predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele kaţdej .
Edukačné témy zoradené do metodických radov
Metodický rad
Edukačné témy
Plošné
geometrické
tvary
(figúra,
vecné zobrazenie,
zobrazenie
z geometrických
tvarov)
Priestorové
geometrické
tvary (3D objekt
1.Výtvarný
z geometrických
jazyk( základné
tvarov)
prvky
Farba
výtvarného
(zosvetľovanie
vyjadrovania
a stmavovanie,
svetlostná škála
jednotlivých
farieb, tóny sivej
farby
2.Výtvarný
jazyk
kompozičné
princípy
a moţnosti
kompozície)
3.Podnety
výtvarného
Tvar,
komponovanie
novotvaru
na
základe prienikov
( rôznych obrysov
(
kumulácie
tvarov)
Mierka
(zoskupovanie
predmetných
tvarov v rôznych
variáciách)
Paketáţ
Tvar ako obal
Vedomosti
Zručnosti
Postoje
Prvé
vedomosti
o architektonickom
priestore a tvare.
Základné
vedomosti
o farbách,
základných
priestorových
vzťahoch.
Vyjadriť
plošný
a priestorový tvar.
Vyjadriť lokálny
farebný
tón
zobrazeného tvaru.
Zvládnuť základné
operácie
s mierkou.
Zvládnuť základné
motorické úkony
s rôznymi
nástrojmi,
zvládnuť
jednoduché
konštrukčnotechnické úkony,
analytickosynteticky
posudzovať
rozdielnosti
a príbuznosti
farieb,
tvarov,
materiálov,
mierky.
Vyjadriť
plošný
a priestorový tvar
a obrys
podľa
fantázie, predstavy
i podľa
videnej
skutočnosti.
Komponovaťvedome
umiestňovať tvar
v ploche.
Otvorenosť voči
experimentovaniu
s farbou, hmotou,
tvarom,
technikou,
postupom.
Vedomosti
o vlastnostiach
a moţnostiach
pouţívania
výtvarných
nástrojov
a materiálov.
Základné poznatky Realizovať
o princípoch
typy
Otvorenosť voči
hľadaniu analógií
(
tvarových,
materiálových,
výrazových).
Tolerancia voči
rôznym
typom
vyjadrovania,
vkusu iných ľudí.
rôzne Otvorenosť voči
stôp, experimentovaniu
120
umenia (médiá, Materiálový
štýly, procesy, reliéf ( otláčanie
do
hliny,
techniky, témy)
odlievanie
do
sadry)
Inšpirácia
gréckym
4.Výtvarné
umením
činnosti
(
témami,
inšpirované
procesmi,
dejinami umenia
technikami
a materiálmi)
5.Podnety
fotografie
Dopĺňanie častí
fotografie
(kresbou,
maľbou, reliéfom,
koláţou)
Priestor filmu,
rám,
filmová
scénografia
6.Pdnety filmu a
videa
7.Podnety
architektúry
Výraz
architektúry
( architektonický
výraz
a prostredie,
mimikry,
historické
a pamiatkové
prostredie)
Grafický dizajn
(symbol, znak)
8.Podnety
dizajnu
Bábkarstvo
( tvorba bábok)
9.Podnety
tradičných
remesiel
paketáţe,
reliéfu.
znalosť odtlačkov
v modelovacej
hmote, zvládnuť
jednoduché
techniky otláčania.
Základné
Tvoriť spontánne
vedomosti
i cielene
vedené
o vybraných
stopy
(faktúry).
artefaktoch
Vyjadriť rytmus
predhistorického
a pohyb
umenia,
umenia prostriedkami
starovekých kultúr, kresby, maľby.
antického umenia.
Základné
Spájanie
vedomosti
materiálov
o farbách,
v koláţi,
charakterov
cieľavedome
tvarov,
textúr, umiestňovať
základných
zobrazované prvky
priestorových
vo formáte.
vzťahoch.
Prvé
vedomosti Cieľavedome
o vzniku
filmu- umiestňovať
o pohybe obrazu, zobrazované prvky
akcii,
filmovej vo formáte za
postave
účelom vyjadrenia
príbehu, radenie
vo
vývojovom
rade ( pohyb,
komiks, ilustrácia,
filmová
rozkresba).
Prvé
vedomosti Zvládnuť techniku
o architektonickom skladania
priestore a tvare.
a spájania
priestorových
tvarov
(
architektúr)
z modulov
a improvizovaných
materiálov.
Základné
Vyjadriť
plošný
vedomosti
a priestorový tvar
o farbách,
a obrys
podľa
charakterov
fantázie, predstavy
tvarov, textúr...
i podľa
videnej
skutočnosti.
Vedomosti
Zvládnuť
o vlastnostiach
jednoduché
a moţnostiach
konštrukčnopouţívania
technické úkony
výtvarných
s materiálmi.
nástrojov
a materiálov.
s hmotou.
Inovovanie
grafických
stereotypov
na
základe podnetov
fantázie
a vlastného
názoru.
Otvorenosť voči
experimentovaniu
s technikou,
postupom,
motívom a témou.
Otvorenosť voči
hľadaniu
výrazových
analógií.
Náklonnosť
k uvedomenému
hľadaniu
vlastných riešení,
aktívny
prístup
k svojmu
prostrediu – jeho
poznávanie
a pretváranie.
Tolerancia voči
rôznym
typom
vyjadrovania,
vkusu iných ľudí.
Otvorenosť voči
experimentovaniu
s hmotou, tvarom,
technikou...
121
10.Elektronické
médiá
Kreslenie
prostredníctvom
počítača
Podnety
prírodovedy
11.Podnety
(zmeny
látok
rôznych oblastí
a ich
výtvarné
poznávania
vyuţitie)
sveta
12.Škola
v galérii, galéria
v škole
Atribúty
ikonografie (čo
znamená
moje
meno)
Jednoduchšie
úkony
vo
výtvarných
programoch
počítača.
Vedomosti
o vlastnostiach
a moţnostiach
pouţívania
výtvarných
nástrojov
a materiálov.
Základné
vedomosti
o vybraných
artefaktoch
predhistorického
umenia,
umenia
starovekých kultúr,
antického umenia.
Zvládnuť základné Otvorenosť voči
operácie
na hľadaniu
počítači
tvarových
a výrazových
analógií.
Realizovať rôzne Spontánne
typy
stôp
na výtvarné riešenia.
ploche
i v modelovacej
hmote a rôznych
materiálov.
Primerane
veku
voliť motívy na
vyjadrenie
zadaných
námetov.
Inovovanie
grafických
stereotypov
na
základe podnetov
fantázie
a vlastného
názoru.
PRIEREZOVÉ TÉMY
Osobnostný a sociálny rozvoj

rozvíjať priateľstvo a medziľudské vzťahy (Základné prvky výtvarného vyjadrovania,
výtvarný jazyk –obrys),
 vedieť rešpektovať názor iného, potreby a práva ostatných (Kompozičné princípy a moţnosti
kompozície – mierka)
 vedieť rozlíšiť kladné a záporné správanie (Podnety výtvarného umenia – akčné vytváranie)
dobro a zlo (Podnety výtvarného umenia – ilustrácia rozprávky),
 rozvíjať toleranciu a vzájomnú pomoc pri práci (Výtvarné činnosti inšpirované dejinami –
kreslenie a vyfarbovanie)
 rozvíjať osobnostné vlastnosti (Podnety hudby – výtvarné stvárnenie nálady)
 rozvíjať sebareflexiu (Podnety rôznych oblastí poznávania sveta – oţivené písmená a čísla)
 vedieť spolupracovať v tíme (Tradícia a identita – výtv.reakcia na prostredie školy)
 pochopiť význam priateľstva (Škola v galérii – obraz a portrét v galérii)
 vedieť vhodne vyuţiť voľný čas (Výtvarné hry – kreslíme záţitok)
 rozvíjať zmyslové vnímanie (Výtvarné hry – hodnotíme).
Dopravná výchova
- vnímať značky ako ochranu bezpečnej cestnej premávky (Výtvarné hry – vytváranie limitované
pravidlami hry)
Environmentálna výchova
 rozvíjať kladný vzťah k prírode (Základné prvky výtvarného vyjadrovania, výtvarný jazyk –
obrys, Výtvarné činnosti inšpirované dejinami – inšpirácia pravekým umením, Poznávacie,
kombinačné a súhrné cvičenie – vzorkovníček, múzeum)
 chrániť prírodu (Podnety výtvarného umenia – dotvorenie nájdeného objektu)
 vedieť hospodáriť s vodou (Základné prvky výtvarného vyjadrovania, výtvarný jazyk – obrys)
Ochrana ţivota a zdravia
 vedieť sa postarať o poriadok a čistotu pri práci (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície
– plocha a tvar)
 vedieť sa správať bezpečne (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície – plocha a tvar)
122

bezpečné zaobchádzanie s materiálom (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície –
vytváranie kompozície z tvarov písmen)
 chrániť si zdravie (Kompozičné princípy a moţnosti kompozície –uvedomovanie si formátu)
 dbať na opatrnosť pri práci s elektrospotrebičmi (Synestetické podnety – hmat)
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 pokúsiť sa vytvoriť projekt v spolupráci so spoluţiakom (Podnety z fotografie – kreslenie
a vyfarbovanie, Podnety dizajnu – fantastický stroj, nábytok)
 vytvoriť produkt v skupine (Podnety architektúry – príbehová rozprávková a fantastická
architektúra)
Mediálna výchova
 selektovať vplyvy médií – negatívne a pozitívne (Podnety filmu a videa – pohyblivý obraz)
 orientovať sa v mediálnom svete (Elektronické médiá – operácie s PC)
 vnímať pozitívne a negatívne vplyvy médií na svoju osobnosť (Porovnávacie, kombinačné
a súhrné cvičenia – poznávanie médií)
Multikultúrna výchova
 akceptovať rozne etniká na Slovensku (Podnety dizajnu – dizajn a ľudské telo)
 vnímať rozdielne zvyky etnických menšín (Podnety tradičných remesiel – farbenie
a vykrývanie)
Poznámky
Pri pouţívaní IKT (tematicky rad: Podnety elektronických médií) odporúčame triedu
deliť na 2 skupiny.
toho dôvodu je optimálne v školskom vzdelávacom programe navýšiť hodinovú
dotáciu.
vyučovanie výtvarnej výchovy do dvojhodinových celkov, pripadne do spoločných
projektov s inými predmetmi.
Expozičný, pracovný a demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom
DVD (príloha učebníc VV).
vyučovania v poradí ako aj v časovom rozpätí podľa vlastného uváţenia.
rozpracovaná v metodickej prílohe.
Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu predmetu výtvarná výchova na základnej škole
V rámci novej koncepcii vyučovania výtvarnej výchovy na ZŠ, zavádzame v rámci obsahovej
prestavby školstva spôsob hodnotenia a klasifikácie ţiaka známkami.
V súvislostiach civilizácie, v ktorej ţijeme, hrá hodnotenie dôleţitú úlohu. Predstavuje spätnú
väzbu prostredia, ktorá symbolizuje jeho názor na kvalitu a význam hodnoteného faktu.
Týmto aktom zároveň zaraďuje hodnotený fakt medzi veličiny, ktoré stojí za to hodnotiť, ktoré
sú pre dané prostredie (spoločnosť) hodnotou.
Myšlienka nehodnotiť výchovy vychádzala – podľa nášho názoru – z mylnej predstavy, ktorá
redukovala hodnotenie na kvantitatívne meranie výkonu. To, samozrejme, nie je moţné
uplatniť na etické postoje, oblasť názorov o svete, tvorivosť ani estetické posudzovanie .
Oblasť preţívania, interpretácie sveta a umeleckého vyjadrovania predstavuje hodnoty, ktoré
sú v takej miere viazane na individuálne vlastnosti a podmienky jednotlivca, ţe moţnosť ich
kvantifikácie a objektivizácie je obmedzená. Napriek tomu, citlivé rozlíšenie, pomenovanie a
uznanie týchto hodnôt je pre ich nositeľa a jeho osobnostný vývoj veľmi dôleţité. Proces
123
hodnotenia je podstatnou súčasťou výchovy aj vzdelávania.
Nehodnotenie predmetu, resp. uvedenie vo vysvedčení slovkom absolvoval, znamená
vzdať sa dôleţitého výchovného aspektu vzdelávania. Nehodnotenie predmetu môţe tieţ
znamenať v očiach ţiaka i verejnosti, ţe ide o predmet, v ktorom nedochádza k budovaniu
zásadných osobnostných hodnôt, predmet doplnkový, ktorý len dopĺňa dôleţité formačné
predmety.
Hodnotenie kaţdého predmetu je špecifické, pretoţe musí zohľadniť špecificky prínos
predmetu k vzdelanostnému rastu a osobnostnej formácii ţiaka.
Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania
je, ţe sa v rámci jej procesu očakáva vlastný prístup ţiaka k aplikácii technik, nástrojových
a koordinačných zručnosti, ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických
reprezentácií skutočnosti (obrazov, objektov, priestorových riešení, akčných a
procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstav a reality vonkajšieho sveta). Výtvarná
výchova na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou poţadovaného programu (edukačnej úlohy),
ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému (tvorivému)výtvarnému
vyjadrovaniu sa ţiaka. Inak by nespĺňali svoje ťaţiskové poslanie: formovať mentálne štruktúry ţiaka
v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a
vyjadrovaniu sveta a seba, orientovať ţiaka k tvorivému prístupu – či v rámci
sebavyjadrovania, alebo riešenia zadaných úloh.
Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať ţiaka a usmerniť jeho
osobnostný vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus.
Pri hodnotení ţiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi
výkonmi a s nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných ţiakov.
Aţ v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny ţiakov (triedy). Toto
porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti kaţdého ţiaka
poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať
stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými ţiakmi. Nehodnotíme teda
len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti (vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup
ţiaka v rámci tohto procesu.
Forma hodnotenia
Ťaţiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so ţiakom, v ktorom učiteľ ţiakovi
poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloţenú spätnú väzbu o rôznych aspektoch
jeho činnosti (viď kritéria hodnotenia). Vo vzájomnej komunikácii má ţiak moţnosť klásť
otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu odporúčame príleţitostne kombinovať aj so
seba hodnotením ţiaka.
Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľne so
známkovaním, aké sa pouţíva v iných predmetoch vyučovaných na škole. Školy najmä v
prvom ročníku primárneho vzdelávania pouţívajú rôzne formy hodnotenia. Odporúčame
hodnotenie výtvarnej výchovy na ZŠ primerane zosúladiť so spôsobom hodnotenia ostatných
predmetov.
Hodnotíme (od 2. ročníka)škálou od 1 do 5, pokiaľ škola nepouţíva na hodnotenie iný systém (slovné
hodnotenie a pod.). Nie je nutné známkovať kaţdú prácu a kaţdý výkon ţiaka. Je na voľbe učiteľa,
ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli ţiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a
vývoji. Odporúčame však, aby ţiak bol hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, aby
bola vyváţenosť výkonu ţiaka, nakoľko môţu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a
schopnosti ţiakov.
Kritériá hodnotenia
Učiteľ ma brať ohľad na to, ţe výtvarný prejav súvisí s fantáziou, seba projekciou, záujmami
a intímnym svetom ţiaka a ţe toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných
úloh iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a
šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania ţiaka.
124
Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predloţené kritériá sú orientačné,
učiteľovi poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť ţiaka v
rámci výtvarnej výchovy. Výsledok výtvarných činnosti (artefakt) nie je jediným predmetom
hodnotenia, ale učiteľ zvaţuje všetky niţšie vymenovane kritéria.
Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôleţitý, u ţiaka naň vzniká obyčajne citová väzba –
spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následné motivuje pre ďalšiu výtvarnú pracú
a udrţiava jeho záujem o seba vyjadrovanie. Je teda potrebne, aby učiteľ k nemu zaujímal
stanovisko. Okrem neho treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných
činnosti, pretoţe pravé v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti ţiaka a k
získavaniu kompetencii – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy.
Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je
potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie
na zreteli.
Učiteľ u ţiaka hodnotí, primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a
vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviska k výsledkom svojej prace a prace spoluţiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie poţadovaných nástrojov, materiálov a technických operácii
s nimi),
- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostrednictvom výtvarného jazyka),
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a preţívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastne témy, koncepcie, návrhy; schopnosť
analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať záţitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými
edukačnými úlohami,
- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,
- znalosť materiálov, technik, médií a procesov ich pouţívania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.
Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia
výtvarnej výchovy v 2. – 4. roč. ZŠ *
výborný Ţiak spĺňa kritéria (a – d) na vynikajúcej úrovni:
● ţiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči
novým podnetom a experimentovaniu,
● ţiak dôkaze vyjadriť veku primerane postoje (vkus, názor, spolupráca, individualita) v oblasti
vizuálnej kultúry,
● ţiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa poţiadaviek ročníkových
kompetencii na vynikajúcej úrovni,
● ţiak preukazuje veku primerane mentálne spôsobilosti – na úrovni vnímania, preţívania, fantázie a
predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcii,
● ţiak dôkaze veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje záţitky, činnosti a ich výsledky,
● ţiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerane edukačným úlohám (v niţších
ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch nástrojoch, základných technikách a druhoch vizuálnych
umení; v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, ťaţiskových obdobiach, nosných umelcoch a médiách),
125
● ţiak dôkaze rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom
a vkusu iných,
● ţiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam, proporcie medzi jednotlivými
kritériami zvaţuje učiteľ podľa individuálnych danosti ţiaka
chválitebný Ţiak v podstate spĺňa kritéria 1. stupňa hodnotenia ale je menej samostatný, iniciatívny a
tvorivý.
dobrý Ţiak realizuje edukačne úlohy priemerne, chyba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia,
nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a
stereotypom.
dostatočný Ţiak realizuje edukačne úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťaţkosťami
aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach.
nedostatočný Ţiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces.
Neodporúčame pouţívať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení ţiaka; v čiastkovom hodnotení
len vo
Výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie vyučovacieho procesu)
Poznámky
– učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych sudov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný
prejav, ako aj vyjadrovacia úroveň ţiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ majú veľmi
širokú škálu, mnohokrát sú tu rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v rozmedzí 2 –
3 ročníkov – ale to nemuší znamenať niţšiu tvorivosť a výtvarnú kvalitu prace ţiaka,
– je potrebne, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy deti zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných deti s dyslexiou, dyskalkuliou a pod.
METÓDY A FORMY PRÁCE
- dotýkanie sa, krčenie, skladanie, strihanie, trhanie, rolovanie, kreslenie, kopírovanie, obkresľovanie,
šrafovanie, rozmazávanie, roztieranie, gumovanie, kombinovanie, maľovanie, miešanie, natieranie,
nanášanie, pretieranie, ukladanie, vrstvenie, rozlievanie, premaľovanie, zosvetľovanie, ztmavovanie,
rozlievanie, fŌkanie, odtláčanie, kolorovanie, fúkanie, valčekovanie, xeroxovanie, miesenie,
pridávanie, uberanie, odlievanie, kašírovanie, fotenie...
- rozhovor, opis, výklad, demonštrácia, manipulácia s rozličnými materiálmi, práca s obrázkom,
fotografiou, hra, projekty, výstavy...
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 1h/t
ZDROJE
Učebnica výtvarnej výchovy pre 3. ročník, IKT
126
Vzdelávacia oblasť : ZDRAVIE A POHYB
Predmet : TELESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika učebného predmetu:
Predmet telesná výchova v primárnej edukácii je zameraný na telesné, funkčné a pohybové
zdokonaľovanie, čím má prispievať k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti
a pohybovej výkonnosti. Vyuţíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú
k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu –
pohybových cvičení, hier a súťaţí pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov. Poskytuje základné
teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, postupne formuje kladný vzťah
k pohybovej aktivite. Významne prispieva k psychickému, k sociálnemu a morálnemu vývinu ţiakov
a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojim zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania ţiakov
mladšieho školského veku
Ciele učebného predmetu:
Ciele telesnej výchovy vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti ,, Zdravie a pohyb―.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne
gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť
a radostné preţívanie pohybovej činnosti.
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj - je mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu
o vlastných pohybových moţnostiach a prispievať k rozvoju osobnosti po stránke kognitívnej,
emocionálnej, sociálnej a morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie - je vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako kaţdodennú súčasť ţivota.
Pochopiť podstatu a dôleţitosť pohybovej aktivity ako nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného
zdravého ţivotného štýlu. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku - je mať osvojené elementárne pohybové zručnosti, vytvorené pohybové
návyky súvisiace so základnými lokomóciami a mať rozvinuté pohybové schopnosti vzhľadom na
vek. Preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje – je prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah
k ich pravidelnej realizácii a aplikovať ich v kaţdodennom ţivote.
Obsah:
Telesná výchova v primárnej edukácii je zaradená do vyučovania 2-krát týţdenne v kaţdom ročníku
a zadelená do týchto tematických celkov:
 Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti tvoria
 Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry tvoria
 Kreatívne a estetické pohybové činnosti tvoria
 Psychomotorické cvičenia a hry tvoria
 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti tvoria
Tematický celok (TC)
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb.zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
1.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
2.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
3.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
4.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
127
1. ročník
Obsahový štandard
A. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
- vykonávať technicky správne základné lokomócie,
- poznať základné poradové cvičenia a elementárne zručnosti z akrobacie
- mať osvojené zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
- osvojiť si elementárne pohybové aktivity,
- poznať ich moţnosti aplikácie a vnímať ich význam v ţivote i športe,
- ovládať základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou, gymnastických cvičení
a beţeckej abecedy
B. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním,
- poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá,
- byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj,
- poznať význam hier pre zábavu i zdravie,
C. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
- vedieť správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase
a priestore,
- dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich,
- poznať význam kultivovaného a estetického prejavu v ţivote i športe,
D. Psychomotorické cvičenia a hry
- vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia
poznať ich význam a moţnosti aplikácie,
- dokázať vyjadriť pohybom navodený motív,
- vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie,
- ovládať základné pohybové aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
E. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
- ovládať základy elementárnych pohybových zručností súvisiace s realizovanými sezónnymi
pohybovými činnosťami,
- poznať ich moţnosti aplikácie a vnímať ich význam v ţivote i športe,
- mať základné poznatky o význame otuţovania, pobytu a pohybu v prírode v kaţdom ročnom období
pre zdravie,
- mať základné poznatky o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii aktivít v prírode,
Prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj
- nácvik sebadisciplíny (Poradové cvičenia)
- uvedomiť si silu kamarátstva a vzájomnej pomoci ( Súťaţe s loptou a druţstiev)
- osvojiť si správne drţanie tela (Rozvoj priestorovo – orientačnej schopnosti)
- zdokonaľovať sebadisciplínu (Koordinačné cvičenia na rozvoj reakčnej schopnosti)
- poznať rôzne ľudové tance a kroje (Rytmická gymnastika a tance)
Ochrana ţivota a zdravia
- bezpečnosť pri hrách, dôleţitosť pohybu na čerstvom vzduchu (Pohybové hry s loptou)
- bezpečnosť pri športe (Základy športovej gymnastiky)
- uvedomiť si význam hier pre zdravie a zábavu (Rytmická gymnastika , tance a pohybové hry)
- športovať a tak rozvíjať zdravý spôsob ţivota (Hry zamerané na rozvoj vytrvalostných schopností)
- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia (Osvojenie atletických zručností)
128
Environmentálna výchova
poznať súvislosti prírodných javov (Zmena tempa na zvuk, signály)
- vedieť esteticky vnímať prírodu, poznať súvislosti prírodných javov (Pohybové hry v prírode)
- ochrana lesov a zvierat(Relaxačné cvičenia)
Dopravná výchova
- bezpečnosť na ceste (Kondičné cvičenia s vyuţitím náčinia)
- dodrţiavať zásady fair- play (Súťaţe druţstiev)
Multikultúrna výchova
- poznať zvyky a tradície našej kultúry (Rytmická gymnastika a tance)
Mediálna výchova
- hra na reportérov športových prenosov (Základy atletiky)
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 2h/t
2. ročník
Obsahový štandard
A. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
- poznať, vedieť a pomenovať základné lokomócie
- poznať, vedieť a pomenovať základné poradové cvičenia
- poznať názvoslovie elementárnych gymnastických polôh, pohybov a cvičení
- mať osvojené základné pojmy: chôdza, beh, skok, hod, lezenie, plazenie, rad, zástup, druţstvo,
skupina, štart, cieľ, ţinenka, lavička, rebriny...
- mať osvojené základné pohybové aktivity: beţecká abeceda, beh – rýchly, prekáţkový, skok do
diaľky, hod loptičkou, kotúľ, rovnováţne výdrţe, obraty, poskoky...
- poznať ich moţnosti aplikácie a vnímať ich význam v ţivote i športe
- ovládať základné pravidlá atletických a gymnastických súťaţí
- uplatňovať zásady bezpečnosti a hygieny pri cvičeniach
B. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- prejavovať schopnosť spolupracovať a dodrţiavať dohodnuté pravidlá
- vedieť manipulovať s tradičným, ale aj netradičným herným náčiním
- odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb
- ovládať základné pojmy: hráč, spoluhráč, súper, rozhodca, ihrisko...
- byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj
- uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach
- vedieť adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru
- poznať význam hier pre zábavu i zdravie
C. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
- poznať, vedieť a pomenovať jednotlivé druhy cvičení, hier, rytmiky a dramatiky
- vedieť správne technicky vykonávať jednoduché cvičenia s dôrazom na lokalizáciu pohybov v čase
a priestore
- poznať správne drţanie tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí
- rozumieť a ovládať základné pojmy: rytmika, tanec, tanečná improvizácia, tanečná chôdza,
rytmizované pohyby s vyuţitím hudby...
- dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív
- vnímať spojenie slova, hudby a pohybu
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci aj pri hre
129
- poznať význam kultivovaného a estetického prejavu v ţivote aj športe
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb
D. Psychomotorické cvičenia a hry
- mať elementárne poznatky o ľudskom tele
- ovládať správne drţanie tela, polohy a pohyby tela a jeho častí
- ovládať zásady správneho dýchania pri cvičení i kaţdodenných aktivitách
- mať osvojené základy relaxačných cvičení, aktivít zameraných na rozvoj dýchania, naťahovacích
cvičení
- mať osvojené cvičenia na koncentráciu a pozornosť
- mať osvojené pohybové aktivity zamerané na čiastočnú i celkovú relaxáciu
- ovládať zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie
E. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
- mať elementárne poznatky o význame turistiky
- ovládať základné aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu
- ovládať kĺzanie a hry na ľade
- mať základné pohybové zručnosti z korčuľovania
- mať elementárne poznatky o význame bicyklovania
- ovládať základné pohybové zručnosti z bicyklovania a kolobeţkovania
- poznať základné pojmy: turistika, jej druhy a formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická
značka
- mať osvojené poznatky o význame otuţovania sa a pobytu a pohybu v prírode v kaţdom ročnom
období a jeho význame pre zdravie
- mať pozitívny vzťah k prírode a pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí a ročnom
období
Prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj
- nácvik sebadisciplíny (Poradové cvičenia)
- uvedomiť si silu kamarátstva a vzájomnej pomoci ( Súťaţe s loptou a druţstiev)
- osvojiť si správne drţanie tela (Rozvoj priestorovo – orientačnej schopnosti)
- zdokonaľovať sebadisciplínu (Koordinačné cvičenia na rozvoj reakčnej schopnosti)
- poznať rôzne ľudové tance a kroje (Rytmická gymnastika a tance)
Ochrana ţivota a zdravia
- bezpečnosť pri hrách, dôleţitosť pohybu na čerstvom vzduchu (Pohybové hry s loptou)
- bezpečnosť pri športe (Základy športovej gymnastiky)
- uvedomiť si význam hier pre zdravie a zábavu (Rytmická gymnastika , tance a pohybové hry)
- športovať a tak rozvíjať zdravý spôsob ţivota (Hry zamerané na rozvoj vytrvalostných schopností)
- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia (Osvojenie atletických zručností)
Environmentálna výchova
- poznať súvislosti prírodných javov (Zmena tempa na zvuk, signály)
- vedieť esteticky vnímať prírodu, poznať súvislosti prírodných javov (Pohybové hry v prírode)
- ochrana lesov a zvierat(Relaxačné cvičenia)
Dopravná výchova
- bezpečnosť na ceste (Kondičné cvičenia s vyuţitím náčinia)
- dodrţiavať zásady fair- play (Súťaţe druţstiev)
Multikultúrna výchova
- poznať zvyky a tradície našej kultúry (Rytmická gymnastika a tance)
Mediálna výchova
- hra na reportérov športových prenosov (Základy atletiky)
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 2h/t
130
3. ročník
Obsahový štandard
A. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
poznať a vedieť pomenovať základné lokomócie,
poznať základné poradové cvičenia a vedieť ich pomenovať,
ovládať elementárnu terminológiu (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
uvedomovať si význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
ovládať základné pravidlá atletických a gymnastických súťaţí,
poznať zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
B. Manipulačné (MH), prípravné (PH) a prípravné športové hry (PŠH)
poznať a vedieť pomenovať základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH,
mať základné informácie o hrách a súťaţiach, význame súťaţivosti v športe,
ovládať správnu techniku základných herných činností jednotlivca,
mať poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
ovládať základné pravidlá realizovaných hier,
mať osvojené zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
dodrţiavať zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
- dodrţiavať zásady fair-play pri realizovaných hrách
adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
adekvátne reagovať pri víťazstve a vedieť prijať prehru s uznaním kvalít súpera.
C. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov
tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
poznať správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným
alebo hudobným podnetom.
rozvíjať tvorivú improvizáciu, kreativitu, imagináciu, vizualizáciu.
D. Psychomotorické cvičenia a hry
mať elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
poznať, vedieť pomenovať a ovládať správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho
častí,
ovládať zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie,
pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
E. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
- v 3. ročníku ţiaci absolvujú základný plavecký výcvik
plávanie – mať elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých zručností
a moţnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase,
turistika a pohyb v letnej prírode – mať elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch
a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – mať osvojené základné zručnosti, cykloturistika a p.,
mať informácie o moţnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase,
lyţovanie a pohyb v zimnej prírode – ovládať aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na
snehu, mať elementárne poznatky o význame lyţovania, mať osvojené základné pohybové zručnosti z
lyţovania, mať informácie o moţnostiach aplikácie lyţovania vo voľnom čase,
korčuľovanie a pohyb na ľade – ovládať kĺzanie a hry na ľade, mať elementárne poznatky o význame
korčuľovania, ovládať základné pohybové zručnosti z korčuľovania, mať informácie o moţnostiach
aplikácie korčuľovania vo voľnom čase,
131
bicyklovanie – mať elementárne poznatky o význame bicyklovania, ovládať základné pohybové
zručnosti z bicyklovania, mať informácie o moţnostiach bicyklovania vo voľnom čase.
Prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj
- nácvik sebadisciplíny (Poradové cvičenia)
- uvedomiť si silu kamarátstva a vzájomnej pomoci ( Súťaţe s loptou a druţstiev)
- osvojiť si správne drţanie tela (Rozvoj priestorovo – orientačnej schopnosti)
- zdokonaľovať sebadisciplínu (Koordinačné cvičenia na rozvoj reakčnej schopnosti)
- poznať rôzne ľudové tance a kroje (Rytmická gymnastika a tance)
Ochrana ţivota a zdravia
- bezpečnosť pri hrách, dôleţitosť pohybu na čerstvom vzduchu (Pohybové hry s loptou)
- bezpečnosť pri športe (Základy športovej gymnastiky)
- uvedomiť si význam hier pre zdravie a zábavu (Rytmická gymnastika , tance a pohybové hry)
- športovať a tak rozvíjať zdravý spôsob ţivota (Hry zamerané na rozvoj vytrvalostných schopností)
- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia (Osvojenie atletických zručností)
Environmentálna výchova
- poznať súvislosti prírodných javov (Zmena tempa na zvuk, signály)
- vedieť esteticky vnímať prírodu, poznať súvislosti prírodných javov (Pohybové hry v prírode)
- ochrana lesov a zvierat (Relaxačné cvičenia)
Dopravná výchova
- bezpečnosť na ceste (Kondičné cvičenia s vyuţitím náčinia)
- dodrţiavať zásady fair- play (Súťaţe druţstiev)
Multikultúrna výchova
- poznať zvyky a tradície našej kultúry (Rytmická gymnastika a tance)
Mediálna výchova
- hra na reportérov športových prenosov (Základy atletiky)
Kompetencie
Kľúčové kompetencie:
1. Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy
- ţiak má vytvorený základný pojmový aparát na úrovni primeranej jeho veku prostredníctvom
poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov
- dokáţe v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair-play, je tolerantný k súperom pri
súťaţiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaţe a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase
- má adekvátne rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne
orientovanú zdatnosť
- dokáţe v kaţdodennom ţivote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáţe svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom kaţdodenného pohybu
2. Komunikácia v materinskom jazyku a cudzích jazykoch
- vie sa vyjadrovať športovou terminológiou zodpovedajúcou veku
- dokáţe vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými
aktivitami
- vie interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou
- dokáţe komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, v obci, v regióne, ale i na
významných športových súťaţiach a sviatkoch ( OH, MS, ME ap.)
3. Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky
- pri rozvoji matematických modelov myslenia vie vyuţívať vyjadrovanie telom a pohybom
132
- dokáţe rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít
- vie rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach
- vie uplatňovať poznatky o tele človeka, o jeho pohyboch a účinkoch
4. Digitálna kompetencia
- vie vyuţívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so
športovými aktivitami
5. Naučiť sa učiť
- vie aktívne vyuţívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
- má záujem o ďalšie vzdelávanie v oblasti športu
6. Spoločenské a občianske kompetencie
- dokáţe si nájsť svoje miesto pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej v rámci skupiny,
tímu ap.
- rešpektuje práva a povinnosti pri realizovaných športových aktivitách
- vie kooperovať pri športových aktivitách
- je tolerantný voči iným názorom na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou
a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich poţiadaviek a formulovaní svojich názorov
7. Iniciatívnosť a podnikavosť
- vie vykonávať s kamarátmi aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v rôznom
prostredí
- je iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného reţimu
8. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie
- má motorickú gramotnosť, ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka
Kompetencie podľa tematických celkov:
A. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
- vie správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické
disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe
- vie správne predviesť základné lokomócie aj akrobatické cvičenia v rôznych obmenách
- vie uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia aj gymnastické zručnosti v hrách, súťaţiach
a iných pohybových činnostiach
B. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- vie pomenovať a pozná základné herné činnosti a pozná názvy hier realizovaných vo výučbe
- aplikuje v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje ich
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe
- vie vyuţiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí a aplikovať ich aj v beţnom ţivote
C. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
- vie správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo
výučbe
- vie ukázať správne technické predvedenie základných rytmických cvičení a tanečných krokov
v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe
- dokáţe zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom,
hudbou
- vie uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-pohybových, tanečných a dramatických hrách, ale aj
pri iných pohybových činnostiach
133
D. Psychomotorické cvičenia a hry
- vie správne pomenovať základné polohy tela aj druhy realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky
- vie ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v rôznych obmenách
- vie uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier
- vie správne dýchať pri pohybových aktivitách
- vie preţívať pocit radosti z pohybu a hry
E. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
- vie správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít
- vie ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe
realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách
- vie uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách a súťaţiach v škole i vo voľnom čase
Metódy a formy
Úlohou školy je zabezpečiť komplexný pohybový reţim ţiakov školy. Pre splnenie všetkých cieľov
telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto organizačné formy pomocou týchto metód:
- ranné cvičenia na začiatku 1. vyučovacej hodiny napríklad prostredníctvom rozcvičky s relaxačnou
hudbou alebo aktivizačnými cvičeniami
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín, počas kaţdej hodiny ak učiteľ spozoruje únavu
a nesústredenosť ţiakov, pomocou krátkych pohybových sekvencií
- rekreačné vyuţívanie prestávok, najmä počas veľkej prestávky pobytom vonku a v prípade
nepriaznivého počasia pohybom vo väčších dobre vetrateľných priestoroch školy ako je telocvičňa,
školský klub či priestranné haly
- okysličovanie organizmu 2-3 minútovými aktivizačnými cvičeniami
- vyučovacia hodina telesnej výchovy
- vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy, so spoluúčasťou ţiakov zdravých a zdravotne
oslabených
- pohybové aktivity v školskom klube prostredníctvom kaţdodenného pobytu v prírode
- záujmové krúţky na škole s pohybovým zameraním
- školské a triedne športové súťaţe uskutočňované pravidelnými alebo jednorazovými akciami
- škola v prírode v rôznych ročných obdobiach s aktívnym vyuţitím sezónnych športových aktivít
v prírode
- cvičenia v prírode, ktoré sú v primárnej edukácii organizované 2 krát ročne v rozsahu 4 hodín
- doplňujúce a zdokonaľovacie športové výcviky, ako napríklad lyţiarsky či korčuliarsky kurz
Časová dotácia: Rámcový štátny vzdelávací program 2h/t
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a
didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií.
134
Download

Školský vzdelávací program ZŠ - 1. stupeň