Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Názov predmetu
Matematika
Ročník
2.
Časový rozvrh výučby ŠKVP
4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne
Z toho
Počet hodín ŠVP
4
Počet voliteľných hodín
0
1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Matematické vzdelávanie je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností pre
rozvíjanie širokej škály ţiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto
spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umoţňujú ţiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým
základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoţivotné vzdelávanie.
Matematika zahŕňa:




elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom ţivote (osobnom,
občianskom, pracovnom a pod.),
vytváraním presných učebných návykov rozvoj ţiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj
algoritmického myslenia,
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
2.CIELE PREDMETU
Cieľom je, aby si ţiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v kaţdodennom ţivote budú potrebovať a rozvíjať ich
schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú ţiaci získať také skúsenosti,
ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti:










presne pouţívať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku.
vhodne vyuţívať tabuľky, grafy a diagramy. Vyuţívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh,
v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické
zručnosti ţiakov,
na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu ţiakov v rovine a v priestore,
riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky ţiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe vyuţitia induktívnych metód
viesť ţiakov k získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u ţiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie,
systematicky viesť ţiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov, a tým
aj k poznaniu, ţe realita je zloţitejšia ako jeho matematický model. Pribliţovať ţiakom dennú prax,
spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností ţiakov pouţívať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)
k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií,
viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému
učeniu sa,
podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť,
kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh
v osobnom aj verejnom kontexte,
vytvárať a rozvíjať kladný vzťah ţiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt
vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom,
v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u ţiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v
oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť sa.
3.OBSAH VZDELÁVANIA
I.Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 (aj pomocou znázorňovanania).
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako propedeutika)
k budúcemu násobeniu prirodzených čísel).
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance,
- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek,
- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec,
- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek,
- porovnávanie rozdielom.
Zloţená slovná úloha: (a + b + c).
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Tvorenie textov k numerickým príkladom.
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100
Prirodzené čísla 20 – 100.
Predstavy o prirodzenom čísle do 100.
Čítanie a písanie čísel 20 – 100.
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek v obore od 20 do 100.
Určovanie počtu,..., po jednom, po dvoch, desiatich, utváranie skupín vecí o danom počte.
Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (aj ako propedeutika nerovníc).
Slovné úlohy na porovnávanie.
III.Geometria
Bod, priamka, polpriamka, úsečka.
Rysovanie priamok a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek na priamke, polpriamke a na danom geometrickom útvare.
Jednotky dĺţky – cm, dm, m. Meranie dĺţky úsečky. Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺţky.
Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa obrázka. Stavba jednoduchých telies.
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do 100.
Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez prechodu cez základ 10 a s prechodom cez základ 10 v obore do 100.
Vlastnosti sčítania (komutatívnosť, asociatívnosť).
Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel. Počítanie spamäti a písomne.
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška správnosti.
Riešenie jednoduchých, zloţených úloh, ktoré vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Názorný úvod k učivu z logiky.
Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich správnosti.
Dichotomické triedenie. Tvorba postupnosti podľa daného pravidla.
Objavenie a sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov, čísel.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých moţností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel.
1. Sčítanie a odčítanie
T ematický celok
1. Sčítanie
a odčítanie v obore
do 20 s prechodom
cez základ 10
Rozvíjajúce ciele
Odhalenie súvislosti
medzi číslami podľa
názoru a na základe
textu. Chápanie sčítania
a odčítania predmetnou
činnosťou a na základe
textu.
Obsahový štandard
prirodzených čísel v obore do
·
20 s prechodom cez základ 10,
s činnosťou, s kresbou,
s dôrazom na automatizáciu
·
týchto príkladov.
Zameniteľnosť sčítancov .
Sčitovanie troch sčítancov.
·
Rozklad čísel do dvoch
sčítancov .
Formovanie
2. Riešenie nepriamo
zovšeobecňovacej
sformulovaných úloh.
schopnosti a schopnosti
riešenia matematických
3. Zápis numerického príkladu
problémov. Rozvíjanie
na základe vysloveného alebo
pamäti, húževnatosti
napísaného textu. Tvorenie
a vytrvalosti.
textu k numerickému príkladu.
Slovné úlohy na sčít.a odčítanie
2. Vytváranie
prirodzených čísel
v obore do 100
1. Prirodzené čísla 20-100.
Počítanie počtu osôb,
predmetov,..po jednom, po
Rozvíjanie
dvoch, po desiatich, utváranie
pozorovacích
skupín vecí, o danom počte.
schopností
Porovnávanie skupín
prostredníctvom
predmetov a zisťovanie
manipulatívnej činnosti.
o koľko je viac/menej. Číselný
rad, usporiadanie čísel,
V ytváranie pojmu čísla
na skúsenostnom
základe. Odhalenie
Výkonový štandard
Vedieť spamäti všetky spoje
sčítania a odčítania s prechodom
cez základ 10 do 20
Pochopiť komutatívnosť
vlastnosti sčítania a vedieť sčítať
tri sčítance
Vedieť rozložiť čísla do dvoch
sčítancov
· Vedieť zapísať numerický
príklad na základe vysloveného
alebo napísaného textu a tvoriť
text k numerickému príkladu
· Riešiť slovné úlohy, ktoré vedú
na nerovnice, sčítanie a
odčítanie
s prechodom cez základ 10
· Pomocou napodobeniny peňazí
(eur a eurocentov) riešiť slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie
Prier.témy
OZO
OSR
ENV
TBZ
·
·
·
Vedieť určiť počet predmetov,
vecí v obore do 100, po čítať po
jednom, po dvoch,..po desiatich
Vedieť porovnať skupiny
predmetov a zistiť o koľko je
viac/menej
Orientovať sa v číselnom rade 0
až 100 (prvý, posledný, pred,
hneď pred, za, hneď za)
elementárnych
súvislostí medzi
realitou a matematikou.
veľkosť čísel, susedné väčšie
·
a menšie čísla. Miesto čísel na
číselnej osi. Čítanie a písanie
dvojciferných čísel.
·
·
·
2. Rozklad čísel na súčet
desiatok a jednotiek.
·
3. Porovnávanie čísel a zápis
výsledku pomocou znakov
>,<,=.
·
Vedieť orientovať sa na číselnej
osi
Čítať a písať čísla v obore do 100
Rozložiť dvojciferné číslo na
desiatky a jednotky
Zložiť dvojciferné číslo
z desiatok a jednotiek
Porovnávať dvojciferné čísla
znakmi <,>,= určiť tri riešenia
nerovnice
Riešiť slovné úlohy
charakterizované vzťahmi viac,
menej, rovnako
4. Párne a nepárne čísla.
3. Geometria
Postupné budovanie
priestorovej
predstavivosti
a orientácie v rovine a
v priestore.
Spoznanie
vnímateľných vlastností
telies, rozlíšenie
odlišných vlastností
ukázaním, výberom,
usporiadaním, slovne.
5. Riešenie slovných úloh
charakterizovaných vzťahmi
viac, menej, rovnako.
2. Bod, priamka, úsečka.
Rysovanie priamok a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek na
priamke.
ENV
TBZ
·
·
1. V yberanie a triedenie telies na
základe udaného hľadiska.
Stavanie telies z kociek podľa
vzoru, obrázka, venovanie
pozornosti geometrickým
vlastnostiam v priebehu
stavania. Stavanie
jednoduchých symetrických
telies.
OSR
·
·
·
·
·
·
Vedieť vybrať a triediť telesá na
základe udaného hľadiska.
Postaviť telesá z kociek podľa
obrázka.
Vedieť postaviť jednoduché
symetrické telesá.
Vedieť vyznačovať body
v rovine a označovať ich veľkým
tlačeným písmenom.
Rysovať a označovať priamku.
Vyznačiť úsečku na priamke
a označiť ju.
Vedieť vyznačiť body na
priamke a mimo nej.
Poznať jednotky centimeter (cm),
RLK
OSR
ENV
·
3. Rozlišovanie jednotiek dĺţky
centimeter (cm), decimeter
(dm), meter (m). Meranie
dĺţky úsečky príleţitostne
zvolenými jednotkami cm,
dm, m. Porovnávanie úsečiek
podľa ich dĺţky, primerané
praktické merania v triede
a teréne. Kopírovanie
priesvitkou a rysovanie
rovinných útvarov
(trojuholník, štvoruholník)
pravítkom. Práca s pravítkom.
4. Sčítanie
a odčítanie
prirodzených čísel
v obore do 100
·
·
·
·
·
Odhalenie súvislosti
·
medzi číslami podľa
názoru a na základe
1. Rozširovanie pojmu sčítania
textu. Chápanie sčítania
a odčítania rôznymi
a odčítania predmetnou
činnosťami v obore do 100.
činnosťou a na základe
Pochopenie a aplikácia
textu.
komutatívnej a asociatívnej
Formovanie
·
vlastnosti sčítania.
zovšeobecňovacej
Pouţívanie termínov: sčítanec,
schopnosti a schopnosti
súčet, menšenec, menšiteľ,
riešenia matematických
rozdiel.
problémov. Rozvíjanie
·
pamäti, húževnatosti
2. Pričítanie a odčítanie celých
a vytrvalosti.
desiatok v obore do 100
znázornením, spamäti
·
a písom3. Sčítanie a odčítanie
decimeter (dm). meter (m).
Vedieť odmerať dĺžku úsečky
s presnosťou na centimeter,
decimeter .
Vedieť porovnať úsečky podľa
ich dĺžky.
Praktizovať primerané merania
v triede a teréne.
Vedieť abstrahovať body
a úsečky z telies, ich obklopujú.
Kopírovať priesvitkou a rysovať
rovinné útvary (trojuholník,
štvoruholník) pravítkom.
Dodržiavať presnosť pri
meraniach a úhľadnosť pri
rysovaní pravítkom.
Vedieť rozlíšiť pojem sčítania
a odčítania pri rôznych
činnostiach v obore do 100 na
základe znázornenia.
Používať termín: sčítanec,
súčet, menšenec, menšiteľ,
rozdiel.
Vedieť sčítať a odčítať jednotky
v obore do 100 bez prechodu cez
základ pomocou grafického
zápisu.
Pochopiť a aplikovať
komutatívnu a asociatívnu
vlastnosť sčítania.
Vedieť sčítať a odčítať celé
OZO
y v obore do 100
TBZ
OSR
ENV
a jednociferného čísla
znázornením, spamäti
a písomne.
·
4. Sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel do 100 bez
prechodu cez desiatku
a s prechodom cez desiatku
spamäti, náročnejšie písomne.
Osvojenie algoritmu
písomného sčítania
a odčítania.
5. Vzťah medzi sčítaním
a odčítaním, vyuţitie na
skúšku správnosti. Výpočet
súčtu troch sčítancov .
Pozorovanie súvislosti medzi
zmenou sčítanca (sčítancov)
a súčtom, medzi menšencom
a rozdielom a medzi
menšiteľom a rozdielom.
Hľadanie čísel pomocou
ktorých napríklad zápisy
□+8=23 alebo zápisy □-5=43;
□+0=18; 4+□=24 sa stanú
pravdivými alebo
nepravdivými.
Práca s tabu ľkami.
6. Formulácia slovnej úlohy na
základe obrázka, zápisu súčtu
·
·
·
·
·
·
·
·
znázornením, spamäti a písomne
Pochopiť algoritmus písomného
sčítania a odčítania.
Pochopiť vzťah medzi sčítaním
a odčítaním, vedieť využiť
skúšku správnosti.
Vedieť sčítať a odčítať
dvojciferného a jednociferného
čísla v obore do 100
znázornením, spamäti a písomne.
Vedieť sčítať a odčítať
dvojciferné čísla do 100 bez
prechodu a s prechodom cez
desiatku znázornením, spamäti,
náročnejšie písomne.
Vedieť sčítať tri sčítance, aj
písomne.
Vedieť vypočítať príklady typu
□+8=23, □-5=43, □+0=18,
4+□=24.
Vedieť sformulovať slovnú úlohu
na základe obrázka, zápisu súčtu
alebo rozdielu a na základe
reality.
Vedieť riešiť slovnú úlohu na
zväčšenie o niekoľko/zmenšenie
o niekoľko.
Nájsť niekoľko čísel, pre ktoré sú
zápisy s rámčekom pravdivé
alebo nepravdivé.
Vedieť počítať pomocou
napodobeniny peňazí (eur
OSR
TBZ
5. Riešenie
aplika čných úloh
a úloh rozvíjajúce
špecifické
matematické
myslenie
Vzbudenie záujmu
žiakov o
matematické
činnosti
prostredníctvom
matematických hier.
Ukázanie významu
použitia tabuliek,
diagramov .
reality.
Riešenie slovných úloh na:
zväčšenie
o niekoľko/zmenšenie
o niekoľko.
Riešenie zloţených slovných
úloh s dvoma operáciami
sčítania a odčítania
a dvojnásobného odčítania.
Didaktické hry s pouţitím
platidla eura.
1. V yslovenie tvrdení
o činnostiach, obrázkoch,
posúdenie ich pravdivosti
2. Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Sformulovanie pravidla
tvorenia postupnosti
predmetov, čísel
·
RLK
·
·
·
·
3. Hľadanie všetkých moţností
usporiadania dvoch, troch
predmetov, farieb, písmen,
čísel
4. Zobrazovanie údajov
pomocou stĺpcového
diagramu.
a eurocentov).
Vedieť riešiť zložené slovné
úlohy, ktoré vedú k zápisu
„a+b+c; a+b-c; a-b-c“
Vedieť rozlíšiť pravdivosť
a nepravdivosť primeraných
matematických výrokov.
Sformulovať pravidlo
postupnosti predmetov, čísel.
Nájsť viac možností usporiadania
dvoch, troch predmetov, farieb,
písmen.
Vedieť zobraziť údaje do
diagramov
ENV
TBZ
OSR
4.KOMPETENCIE - SPÔSOBILOSTI
Ţiak má v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať tieto kompetencie a spôsobilosti:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:


pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 100 a vie ich vyuţiť na
opis a riešenie problémov z reálnej situácie,
vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a vyuţíva
komutatívnosť a asociatívnosť sčítania , rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na
základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne
aplikuje osvojené poznatky číslach a počtových výkonoch.
Očakávané postoje ţiaka:
- prestáva mať „strach“ z čísel,
- smelšie kvantifikuje realitu okolo seba,
- sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel,
- je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáţe
uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:



vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára
stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v
tvorení ďalších jej prvkov,
interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje
schopnosti a kreativitu,
kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Očakávané postoje ţiaka:
- pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami,
- vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia,
- vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky
a reality,
- má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom
rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, pouţitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky
kritického myslenia,
- je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:


rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu,
pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary,
Očakávané postoje ţiaka:
-
nie je ľahostajný k svojmu okoliu,
dokáţe sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí,
snaţí sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu,
vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:



prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného
určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemoţný jav,
v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé)
tvrdenia.
Očakávané postoje ţiaka:
- rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov,
získa potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií /obrázkovej alebo
situačnej
5.POŢIADAVKY NA VÝSTUP
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10. Vedieť spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania s prechodom cez základ 10 v obore do 20. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie
typu: urči súčet, keď sú dané sčítance. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu: zväčší dané číslo o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie
typu: urči jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: porovnávanie rozdielom. Vyriešiť zloţenú slovnú úlohu, ktorá vedie k zápisu (a + b +
c). Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v
obore do 20. Samostatne tvoriť k primeranej situácii (podnetu) príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a
odčítanie s prechodom cez 10 v obore do 20.
I.
Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100
Určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento počet v obore do 100. Priradiť príslušný počet
predmetov k danému číslu v obore do 100. Vedieť usporiadať čísla od 20 do 100. Vedieť čítať a písať
čísla v obore do 100. Rozloţiť dvojciferné číslo v obore do 100 (od 10 do 99) na desiatky a jednotky.
Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť. Porovnať a
zapísať čísla v obore do 100 pomocou znakov <, >, = (aspoň pomocou znázornenia). Vedieť sa
orientovať v číselnom rade v obore do 100. Vedieť porovnať dvojciferné čísla pomocou radu čísel.
Porovnať pomocou znázornenia a zapísať dvojice dvojciferných čísel v obore do 100 pomocou znakov
<, >, =. Vedieť určiť správne poradie čísel a poznať vzťahy medzi číslami v obore do 100 (prvý, druhý,
posledný, hneď pred, hneď za, atď.). Riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú slovnú
úlohu (viac, menej, rovnako) a zapísať pomocou znakov.
II.
Geometria
Vie vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Označovať ich veľkým tlačeným
písmom (písmenom A, B, C, atď.) Narysovať a označovať úsečku a priamku. Vedieť narysovať úsečku
danej dĺţky (v cm) a označovať ju. Odmerať dĺţku úsečky v cm s presnosťou na centimeter. Porovnať
úsečky podľa ich dĺţky. Zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka.
Vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek.
III.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Vedieť sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v obore
do 100. Vedieť spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu aj s prechodom cez
základ 10 v obore do 100. Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel
spamäti (náročnejšie písomne). Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich správne pouţiť pri riešení
príkladov (komutatívnosť, asociatívnosť). Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení jednoduchých
slovných úloh. Vedieť riešiť jednoduché a zloţené úlohy vedúce k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c;
v obore do 100. Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemoţný jav (pravdivý, nepravdivý). Triediť predmety (veci, prvky)
podľa jedného znaku ( napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a pod.). Vedieť nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti. Vedieť pokračovať vo vytvorenej postupnosti. Hľadať všetky moţnosti usporiadania
dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov).
6. METÓDY A FORMY
Metódy, ktoré rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť ţiakov, sú uţ od najniţších
ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Podmienkou úspešného učenia sa
ţiakov je získavanie ţiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným
motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu
riešenia. Vo vyučovaní sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci ţiakov s
učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Učebné pomôcky sú účinnými
prostriedkami pre pochopenie matematického učiva. Pri vyučovaní matematiky je dôleţité
akceptovať a didakticky vyuţívať moţnosti a schopnosti detí mladšieho školského veku: emotívnosť,
hravosť, kladný vzťah k manipulačným činnostiam....
Vhodné je uplatňovať:
-
názornosť
pozorovanie
vyuţitie praktických poznatkov zo ţivota
manipulačné metódy
postupnosť riešenia problémov
formy skupinovej práce
porovnávacie metódy
Voľba vyučovacích metód a foriem je v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu je miera
efektivity plnenia vyučovacieho cieľa- naučiť ţiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho
ďalšieho vzdelávania a n kaţdodennom ţivote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností
ţiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov.
Najfrekventovanejšie vyučovacie metódy sú:
· slovné metódy monologické - rozprávanie, výklad
· dialogické - riadený rozhovor, rozhovor, dialóg, diskusia, (burza nápadov)
· názorno-demonštra čné - pozorovanie, predvádzanie, demonštrácia
· práca s učebnicou (Pracovný zošit, Zbierka úloh) a textovým materiálom (matematické a
hádankárske rubriky v detských
- písomné práce na primeranej úrovni ţiakov
- tvorivé metódy - didaktická hra, ktorá môţe byť spojená so súťaţením.
– v procese vyučovania sa vyuţívajú aj manipulačné, konštrukčné a dramatické tvorivé hry.
Organizačné formy, v ktorých sa realizuje proces vyučovania matematiky, volí učiteľ v závislosti od
cieľa, charakteru učiva, špecifických potrieb ţiakov a ich individuálnych zvláštností a od
moţností, ktoré má k dispozícii:
· frontálne vyučovanie
· skupinové a kooperatívne vyučovanie
· individualizované a diferencované vyučovanie
· systém rôznych organizačných foriem uplatňovaný pri realizácii projektov a integrovaných
vyučovacích celkov
- domáce
práce ţiakov
7.HODNOTENIE
V 2. ročníku predmet klasifikujeme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
ţiakov ZŠ, ktorý schválilo MŠ SR pod č. 2011–3121/12824:4-921 s platnosťou od 1. mája
2011.Vedomosti ţiakov pravidelne preverujeme ústne i písomne (formou rozcvičiek a krátkych
samostatných prác), na začiatku a na konci školského roka formou vstupnej a záverečnej písomnej
práce.
8.UČEBNÉ ZDROJE
Učebnice a pracovné zošity spolu s beţnými školskými zošitmi sú dôleţitými prostriedkami
práce na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie. Učiteľ
zadáva domáce cvičenia neformálne a ukladá len také úlohy, o ktorých vie, ţe ich ţiaci
v určenom čase dokáţu samostatne vypracovať. Účinnými prostriedkami pre pochopenie
matematického učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ vyuţíva učebné pomôcky tak pri vytváraní
matematických pojmov a objasňovaní súvislosti medzi nimi, ako aj pri upevňovaní učiva.
Súbor učebných pomôcok pre vyučovanie v predmete Matematika v 2. ro čníku tvoria:
1. Pavol Černek, Vladimír Repáš: Matematika pre 2. ročník - učebnica.
2. Pavol Černek, Vladimír Repáš: Matematika pre 2. ročník ZŠ, Pracovný zošit 1.a Pracovný
zošit 2. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana
3.IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu, vyhľadávanie informácií v elektronických
médiách, internet a pod.
4.nápovedné obrázky
5.manipulačné pomôcky (počítadlo, čísla, peniaze, kocky, ...)
Download

UO Matematika.pdf