Published by Slovak House
September 2010
NALIEHAVÁ PROSBA
V poslednom letnom vydaní
Slovenského Montrealu sme vás
informovali o tom, ţe slovenský kostol sv.
Cyrila a Metoda potrebuje našu pomoc.
Tieto dni je volanie o pomoc oveľa
silnejšia, pretoţe Rímsko-katolícka diecéza
v Montreale sa rozhodla počítať
s činnosťou a funkciou nášho kostola na
veľmi krátku dobu.
Ako všetci dobre vieme, náš slovenský
kostol je nielen miestom pre bohosluţby,
ale jediným centrom slovenskej kultúry.
Miestom kde sa môţeme stretávať
a rozprávať v rodnom jazyku. Pre
mnohých z nás znamená veľmi veľa vzlášť
pre tých, ktorí tu vyrástli boli vţdy
Slovákmi a šírili slovenskú kultúru jej
zvyky a tradície. Ak nám naozaj zaleţí na
našom dedičstve otcov, dokáţme byť
aspoň ráz jednotní a zabojujme o naše
spoločné a jediné najdrahšie kultúrne
boháctvo. Naši starí slovenskí emigranti
postavili „Boţí chrám“ za mimoriadne
ťaţkých podmienok, zanechali pre nás ako
ďalšiu slovenskú generáciu, ktorá chce
dnes tento majetok tak ľahkomyselne
stratiť. Zamyslíme sa nad tým či máme
právo byť v tejto otázke ľahostajní. Moţno
by to chcelo zo strany kaţdého z nás
trochu veľkorysosti a odpustenia.
Veľmi pekne to kedysi vystihol Mark
Twain vo svojej úvahe kde okrem iného
hovorí: „Odpustenie je vôňa ktorú kvet
zanecháva na podpätkoch tých ktorí ho
pošliapali.“
Vydáva Slovenský Dom
September 2010
URGENT PLEA
In last summers edition of the
”Slovak Montreal” we informed you that
the Slovak church Sts. Cyril and Methodius needs our help.
These days the cry for help is even more
intense because the Roman Catholic Diocese of Montreal has decided to close the
function of our church in a very short
time.
As we all know very well our church is
not only the Slovak place for worship, but
is the only center of Slovak culture. It is
the place where we can meet and talk in
our native language. For many of us it
means a lot, especially for those who
grew up here as Slovaks and have always
been spreading the Slovak culture, customs and traditions. If we really care
about the heritage of our fathers, let us at
least once be united and fight together for
our only precious cultural wealth. Our old
Slovak immigrants built a 'church' under
extremely difficult conditions, which they
have left for us as the next generation of
Slovak, who now can lose this property so
carelessly. Think about it, do we have the
right to be uninterested on this issue.
Maybe what is needed from each of us is
a little forgiveness.
It was once captured by Mark Twain in
his reasoning which said: "Forgiveness
is the fragrance that the flower leaves
on the heels of those who trampled him."
Please join those who honestly think of
the future for Slovaks in Montreal.
Prosíme vás pridajte sa k tým, ktorí to
s budúcnosťou Slovákov v Montreali
myslia úprimne.
Časopis Slovenský Montreal vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky
poskytnutou z grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. (www.uszz.sk)
OSOBNOSTI
STR.2
SLOVAK DAY
STR.3
DETVA
STR.4
KUCHYNKA
STR.6
SMIECH
STR.10
PODUJATIA
STR.11
OSOBNOSTI SLOVENSKEJ KOMUNITY V MONTREALE
ČLOVEK
church activities. For Adel the word
help is as if you said “Our Father”.
„Ťažké sú roky ľudské,
píšu na čelo vrásky,
že život poznačený
je rukou Božej lásky.“
Ak nám čas vypíše na čelo
niekoľko vrások vieme, ţe je nielen
pravý čas hodnotiť našu pozemskú
púť, ale aj pochopiť a uvedomiť si
skutočnosť, ţe naša cesta na tejto zemi
je vedená rukou Najvyššieho. Ak sme
sa nechali viesť správnym smerom,
môţeme spokojne spať, lebo náš ţivot
sme nepreţili zbytočne. O spokojnom
a kľudnom spánku môţe hovoriť aj
známa členka slovenskej komunity
v Montreali ADELA LASHANIKOVÁ.
Medzi Slovákmi, ktorí navštevujú
kostol sv. Cyrila a Metoda sa nenájde
jeden jediný ktorý by Adelu nepoznal.
Vlastne bez nej by sme si nevedeli
predstaviť ţiadne aktivity, ktoré sú
poriadané na pôde kostola. Adele je
slovo pomoc ako Otče náš.
Narodila sa a vyrástla
v Montreali v rodine, ktorá bola veľmi
citovo spojená so Slovenskom,
s tradíciami a naboţenstvom a tieto
korene hlboko vrástli natrvalo. Mama
Adely sa takisto aktívne podielala na
rôznych prácach v kostole z lásky
a vďačnosti Pánu Bohu ako i svojím
slovenským rodákom. Adela prácu
po mame zdedila a pokračuje v nej
dodnes. Kaţdý obed, ktorý sa poriada
v hale pod kostolom sa nezaobíde bez
jej aktívnej účasti. Je aktívnou členkou
Kanadskej slovenskej ligy.
Pri všetkých aktivitách slovenskej
komunity je jej najvernejším
spoločníkom a výborným pomocníkom
manţel Michael s ktorým si povedala
svoje „ÁNO“ ešte v minulom storočí
a budúci rok oslávia 60 rokov
v spoločnom manţelskom sväzku.
Adela a Michael majú spolu dve deti,
dcéru Dianu a syna Jamesa.
Ak uţ spomíname niektoré funkcie
a zásluhy, Adela je najviac hrdá na
funkciu predsedníčky ruţencového
spolku. Túto šľachetnú činnosť robí
uţ veľmi veľa rokov a do svojich
Born and raised in Montreal,
Adel’s family was very emotionally
connected to Slovak traditions and religion and these roots grew deeply
and stayed with her permanently.
Adel’s mother had also actively participated in various activities in the
church for love and gratitude to God
as well as her native Slovak communimodlitieb
zahŕňa všetkých, ktorí ju
potrebujú. Pani Adela práve v tomto
období slávi svoje ţivotné jubileum.
Dovoľujeme si pri tejto príleţitosti
vysloviť jej v mene celej slovenskej
komunity v Montreale za jej nezištnú
a nevšednú pomoc nielen skromné
ďakujem, ale aj úprimné Pán Boh
zaplať.
Pani Adela, všetci Vám želáme
ešte dlhé roky v zdraví, aby
ste bola vždy obklopená
láskou svojich detí a vnúčat
a všetkých tých, ktorí Vás majú
radi. Aby Ten ktorému v jeho svätom
chráme hovorite „Pane môj“ vyslyšal
všetky Vaše úprimné modlitby
a prosby.
INDISPENSABLE
PERSON
As we age wrinkles appear on
our face, we know that it is not only
the right time to start to evaluate our
earthly path, but also to understand and
realize that our journey on this earth is
controlled by the hand of the Almighty. If we follow in the right direction,
we can sleep happily because we lived
our lives abundantly. A well known
member of the Slovak Community in
Montreal ADEL LASHANIK can
sleep peacefully and happily.
Amongst the Slovaks who attend Sts.
Cyril and Methodius church, there is
not one single person who would not
know Adel. In fact, without her we
could not even imagine organizing any
ty. Adel continued in her
mother’s footsteps and continues even today. Each banquet
which is organized in the
church hall cannot be without
her active participation. She is
an active member of the Canadian Slovak League.
At all the activities of the Slovak community, her most
faithful companion and helper
is her husband Michael to
whom she had said “YES” in
the last century and next year
they will celebrate 60 years of
their life together. Adel and
Michael have two children,
daughter Diana and son James.
Adel is very proud to be President of the Rosary Society.
This noble activity she has
been doing for many years and
in her prayers she includes all
those who need rayers.
Dear Adel, at this time
when you are celebrating your
birthday, we take this opportunity on behalf of all of the Slovak community in Montreal to
thank you for all your generous work.
Slovensky Montreal
NEPOSTRADATEĽNÝ
We wish you many years in
health and that you would be
always surrounded with the
love of your children and
grandchildren and all those
who love you.
2
Slovenský deň
v Montreale
Medzi zahraničnými Slovákmi
na celom svete, ktorí si minimálne
jedenkrát v roku robia „Slovenský
deň“, ani montrealskí Slováci nie sú
výnimkou. Náš montrealský
„Slovenský deň“ bol uţ tradične
organizovaný Kanadskou Slovenskou
Ligou.
Uskutočnil sa v nádhernom, malebnom
prostredí v známej lokalite na severe
Quebeku, ktorá sa nazýva „Hostýn“.
Tento rok mimoriadne prekvapilo
nielen počasie, ale aj mnoţstvo
Slovákov, ktorí sa tejto akcie
zúčastnili. Slováci sa na toto podujatie
vţdy veľmi tešia, lebo sa môţu po
dlhom čase nielen stretnúť so svojimi
rodákmi, ale aj porozprávať v rodnom
jazyku o problémoch, ktoré ich tlačia,
ale i podeliť o drobné radosti všedných
dní. Montrealský „Slovenský deň“
umocnila aj slávnostná svätá omša,
ktorú celebrovali tentoraz vzácni
hostia zo Slovenska,
dekan Rímskokatolíckej
Cyrilometodejskej Bohosloveckej
Fakulty Univerzity J. A. Komenského
v Bratislave, Doc. THDr Marian Šurab
Phd, spolu so svojim synovcom
dôstojným pánom Jozefom Šamajom.
V spoločných modlitbách sme prosili
hlavne o to, aby nám Pán Boh
zachoval naďalej naše najväčšie
bohatstvo, náš slovenský kostol.
Práve tento bol doteraz jediným
pojítkom a miestom, kde sme mohli
nielen velebiť Najvyššieho
v materinskej reči, ale aj sa stretávať
s rodákmi a priateľmi.
Za úspešné a veľmi príjemné podujatie
treba vysloviť vďaku v prvom rade
pani Lýdii Matusky, Betty Valenta,
Mary Lorenc ako i všetkým, ktorí sa
na organizovaní „Slovenského dňa“
podielali.
Ostáva nám len dúfať, ţe slovenská
komunita v Montreale bude naďalej
aktívna, silná a ţivotaschopná, aby
sme sa mohli naďalej úprimne tešiť
a radovať zo spoločných vzájomných
stretnutí.
Veríme, ţe cirkevná vrchnosť
v Montreale a na Slovensku bude
našim prosbám naklonená.
in a beautiful environment in the
Laurentions called "Hostýn”.
This year, we had beautiful sunny
weather, organizers could not have
asked for better. Many people came to
meet and to participate in this event.
The picnic is the place where we meet
our friends, some of them only at this
time, and share the small joys of everyday life.
The picnic or "Slovak Day" started
with the celebration of Mass by valued
guests from Slovakia, the dean of Roman Catholic Theological Faculty of
the University of Cyril and Method J.
A. Comenius University in
Bratislava, Doc. ThDr Marian
Šurab PhD, along with his
nephew Fr. Joseph Šamaj. In
the common prayer we prayed
especially to ensure that our
Lord help us to keep our greatest treasure, our Slovak
church. It was this church
where we could praise our
Lord in our native language,
but also meet with friends.
Following the mass, a lunch
was served that was enjoyed
by all.The very successful and
enjoyable event should give
thanks to Lydia Matusky,
Betty Valenta & Mary Lorenc,
as well as those who were organizing the picnic.
It remains our only hope,that
the Slovak community in
Montreal will remain active,
strong and viable, so that we
can continue to truly enjoy and
rejoice in each other’s joint
meetings.
We believe that the church supreme in Montreal and in Slovakia will be inclined to grant
our request.
Slovak Day in Montreal
The Slovaks around the world
have at least once a year "Slovak Day"
and Montreal Slovaks are no exception. Our "Slovak Day" in Montreal
has been traditionally organized by the
Canadian Slovak League. It was held
3
Slovensky Montreal
So that the one to whom, in His Holy
Church, you say
“My Lord” will answer all of your
heartfelt prayers and requests.
Ako bolo spomenuté v článku
Slovenský deň, slávnostnú svätú omšu
celebrovali dvaja vzácni hostia,
dôstojní páni zo Slovenska.
Po skončení tohto podujatia medzi
montrealskými Slovákmi kolovali
zvedavé otázky: „ kto bol ten
sympatický, dôstojný pán, ktorý
svoju kázeň hovoril z hľbky
duše a prehovoril nám do srdca“?
Tým dôstojným pánom bol doc.
ThDr Marian Šuráb Phd, dekan
Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Je pre mňa cťou predstaviť ho aj
ostatným kanadským Slovákom
a čitateľom našich novín.
Tí, ktorí ho poznajú bliţšie, môţu iba
potvrdiť, ţe pán dekan je nielen
sympatický, ale aj mimoriadne
charizmatický a večne dobre naladený
pán, ktorý má hlavne veľmi veľké
srdce. Získal ho do daru od svojich
rodičov v Krásne nad Kysucou, kde sa
narodil a vyrástol.
V dnešnom modernom
a pretechnizovanom svete sa ľudia
zvyknú pýtať, prečo si človek vyberie
práve povolanie kňaza. Kompetentní
a zainteresovaní ľudia dokáţu na túto
otázku jednoznačne odpovedať. Do
tohto najdôstojnejšieho
a najvznešenejšieho Úradu je človek
vybraný, vyvolený a povolaný
Najvyšším. Druhý aspekt tieţ nie je
zanedbateľný v tom, ţe dnešný
moderný človek sa pomerne rýchlo
nasýti návnad tohto sveta a začína
čoraz viac túţiť po duchovne,
spiritualite, pokrme pre dušu.
A práve tu je najväčšie pole pôsobnosi
pána dekana Šurába, ktorý sa po
niekoľkoročnom pôsobení v rôznych
farnostiach nitrianskej diecézy
rozhodol pre funkciu učiteľa. Učí tých,
z ktorých majú byť raz Kristoví
učeníci.
Jedno, dokonca slovenské príslovie
hovorí, ţe ak ťa chce Pán Boh
potrestať, spraví z teba učiteľa. No,
v tomto prípade ide o výnimku
a zároveň česť byť poverený
formovaním mladých bohoslovcov,
ukazovať im správny smer
k Najvyššiemu učiteľovi, ale aj
spôsoby ako priviesť k Nemu
najspoľahlivejším prostriedkom
zvaným „LÁSKA“ zverené stádo.
Úloha a funkcia učiteľa v tomto
prípade je neľahká. Pán dekan
k svojej práci pristupuje nanajvyš
zodpovedne. Nechce opomenúť
nijaký detail, ktorý by mohol
jeho ţiakov pomýliť, alebo
dezorientovať.
V pomerne krátkom čase
vydal enormné mnoţstvo
publikácii, týkajúce sa hlavne homílii,
z ktorých väčšina slúţi ako pomôcka
pre študentov.
Vymenovanie všetkých odborných
publikácii by zabralo moţno niekoľko
strán, preto z celej literárnej činnosť
pána dekana spomeniem iba niektoré
veľmi zaujímavé kniţky, práve tie,
ktoré vrele doporučujem zadováţiť si
a prečítať aj našim čitateľom.
„Impulzy“, „Radosť z rozprávania“ ,
„Aby nás radi počúvali „ a vlastne
nadpis „Vţdy sa oplatí ţiť“ je názov
najnovšej publikácie pána dekana. Sú
to predovšetkým výroky o ţivote
o ktorom sám autor hovorí, ţe sa dá
o ňom písať váţne, veselo, ale
i s dávkou láskavej irónie.
Moje prvé stretnutie s pánom dekanom
bolo v jeho prvej farnosti na
Kysuciach. Po vyše 20. tich rokoch
všetci ľudia tam dodnes s láskou,
úctou a vďačnosťou naňho spomínajú.
Čo je veľmi zaujímavé, všetci bez
výnimky sa zhodujú v tom, ţe práve
on priniesol do ich ţivota niečo veľmi
pozitívne.
Moţno uţ v blízkej budúcnosti
„hrozia“ pánu dekanovi ešte mnohé
povýšenia. Tieto tieţ často istým
spôsobom formujú osobnosť
i charakter.
Ţeláme preto pánu dekanovi aby sa
nezmenil. Aby zostal sám sebou.
Aby dokázal naďalejl ľuďom, ktorých
v ţivote stretne svojimi vzácnymi
radami a príkladom dodávať silu,
energiu, elán a chuť do ţivota, aby
ich hladko presviedčal o tom, ţe sa
naozaj vţdy oplatí ţiť.
Bea Janurová
KRAJANSKÁ NEDEĽA
11. 7. 2010
45. ročník
Folklórnych slávností
pod Poľanou v Detve
V prírodnom amfiteátri
v Detve sa uţ štyri desaťročia druhý
júlový víkend stretávajú priaznivci
tradičnej ľudovej kultúry na
Folklórnych slávnostiach pod Poľanou
v Detve. Kaţdoročne zavítajú na toto
podujatie okrem priaznivcov
slovenského folklóru aj
krajanské súbory Slovákov
ţijúcich v zahraničí, ktorých
programy patria medzi
najobdivovanejšie. Výnimkou
nebol ani tohtoročný 45.
ročník.
V gescii Úradu pre
Slovákov ţijúcich v zahraničí
sa tradične v záverečnom dni
podujatia predstavili krajanské
folklórne súbory v programe
DOMOV NA DETVIANSKE...
Stretnutie Slovákov ţijúcich
v zahraničí na festivale
v Detve sa uţ stalo vskutku
symbolom stretnutia sa doma.
Kam ideš? „Domov na Detvianske....“ Prísť „domov“, do
Detvy, znamená stretnúť
starých priateľov z predošlých
slávností, stretnúť sa s novými,
s ktorými ich viaţe blízky
vzťah k slovenskému folklóru
Slovensky Montreal
VŢDY SA OPLATÍ ŢIŤ !
4
Počas existencie folklórnych
slávností pod Poľanou v Detve
vystúpili stovky účinkujúcich
a súborov zo sveta. Ale jediným súborom Slovákov ţijúcich
v zahraničí, ktorý bol na Detve 35krát, je folklórny súbor Nádeje
z Paríţa. Vedúci súboru Daniel Compagnon so svojím tímom pri tejto
príleţitosti pripravil dokumentárnu
výstavu. Výstava priblíţila
návštevníkom účinkovanie folklórneho
súboru Nádeje na folklórnych slávnostiach na 20 paneloch, s dokumentmi
a spomienkami na chvíle pod detvianskymi májkami.
Účinkujúce súbory:
Melbourne, Austrália
Praha, Česká republika
Paríţ, Francúzsko
Josipovec, Chorvátsko
Ostroha, Írsko
Toronto, Kanada
Budapešť, Maďarsko
Nadlak, Rumunsko
Stará Pazova, Srbsko
Seredné, Ukrajina
Milwaukee, Wisconsin, USA
Naša milá
"Priadka"
Helenka
Benčaťová
sa v týchto
dňoch doţíva
svojich krásnych a vitalných 70 - tich
rokov. Prajeme jej veľa Boţieho
poţehnania, lásky a zdravia do ďalších
rokov.
(Ţivot sa nám prihovára tisícim
spôsobom...jeden z nich je aj Kytica
slov nasledujúcej básne...)
KYTICA
Kytica veľká predo mnou
Maličké modré zvončeky,
v nej sedemdesiat kvetov,
i biele slzičky,
to kvety môjho života,
sirôtky sú v tej kytici
Každý rok jeden kvitol,
i smutnej vŕby vetvičky.
Maličké nežné fialky,
Najmilší mi však je
vôňavé konvalinky,
kvet nezabudky skromný,
sú detstva môjho
jej modré očka akoby
najkrajšie spomienky.
vraveli „nezabudni!“
Tu narcis hrdo týči sa,
PHOTO COPYRIGHT
VLADIMIR LINDER 2010
FOLKLORNE SLAVNOSTI DETVA
(All pictures for this article)
A tak do kytice tejto
tulipán i ľalia,
vždy pribudalo kvetov,
z nich veniec mojej mladosti,
niektorý kvitol pre radosť,
príroda pre mňa uvila.
iný mi smútok niesol...
Slovensky Montreal
priateľov, s ktorými sa pozdravia na
skúškach programu,
na vystúpeniach, pri stánkoch, na
zábave, v zákulisí či za javiskom...
Keď sa stretnú trebárs aj cudzinci na
akomkoľvek festivale, prirodzeným
a pritom zaujímavým javom je, ţe sa
učia navzájom jeden od druhého, a tým
sa zdokonaľujú v tom, čo zo srdca
milujú. Pre všetkých, čo sa stretli
v Detve, je to ľudový tanec, spev
a hudba.
A preto my, domáci, namiesto privítania chlebom a soľou sme si tento rok
uctili krajanov z rôznych kútov sveta
symbolickým odovzdaním kúska
našej, ale tým aj spoločnej slovenskej
ľudovej kultúry. Ako? Nuţ, Roman
Malatinec ako moderátor a predtanečníci medzi jednotlivými choreografiami predstavili, ako učia krajanov
na rôzne melódie krátke variácie tancov z celého Slovenska. Tieto variácie
si v záverečnej veľkej choreografii
spolu zatancovali všetci naši krajania.
V programe vystúpilo 278 účinkujúcich z 11 krajín.
Krajanské súbory privítali aj predsedníčka Úradu pre Slovákov
ţijúcich v zahraničí Vilma Prívarová,
primátor mesta Detva Ján Šufliarský
a ďalší významní hostia.
Slovenské ľudové zvyky, tradície sa
odzrkadľujú v kultúre Slovákov ţijúcich v zahraničí, sú opornými piliermi ich národnostného ţitia a bytia.
Uprostred tejto kytice,
Kytica môjho života
svieti mi ruža červená,
a v nej sú kvety krásne
kvet, ktorý od vekov,
i ďalšie, ktoré pribudnú,
lásku a krásu znamená.
budú mi veľmi vzácne.
(Magdalena Botková)
5
Contacts:
DANIELA ARENDÁŠOVÁ
24 16th str.
Roxboro, Que., H8Y 1N9
Tel. 514- 684-0235
Email: [email protected]
(Black tie is recommended)
JUDY MRENICE
33 Orchard Ave
Lasalle, Que., H8R 3G1
Tel. 514-464-4555
Eml: [email protected]
DR. JOZEF BRODY
5795 Sir Walter Scott,#804
CSL, Que., H4W 2T7
Tel. 514-482-7328
Eml: [email protected]
(* Tax receipts will be issued according
to Canada Customs & Revenue Agency
guidelines.)
SCHOLARSHIP BALL
will be held on
SATURDAY,
NOVEMBER 6th, 2010
CSPBA scholarship application
form for 2010 is available
at the Le Crystal
Centre de Congres
5285 Blvd. Henri Bourassa,
St. Laurent, Que.
Ticket Prices:
$ 85.00 PER PERSON
or $ 100.00 PER PERSON
(a tax receipt for $30.00 will be
issued for each $100.00 ticket*)
on SlovakMontreal.com
KUCHYNKA
COCKTAILS
6:00 PM
DINNER AT
7:00 PM
FREE PARKING
DRESS
Black Tie Optional – recommended
SPACE IS LIMITED
GET YOUR TICKETS NOW !!
ALL PLACES MUST BE
RESERVED AND PAID FOR
BY FRIDAY,
OCTOBER 29th, 2010.
Anjelské knedličky
Leto sa pomaly končí a čas
kúpania a opaľovania bude za pár dni
nenavratne za nami. Nevieme sa
vynadívať na sýtosť farieb
nepreberného mnoţstva zeleniny a
ovocia. No nielen dívať, chceme cítiť
jeho vôňu a testovať jeho chuť. Nie je
nič príjemnejšie ako keď sa kuchyňou
vznáša príjemná vôňa jahôd alebo
čerstvo napečeného jablkového koláča.
Vlastne to mi pripomenulo čas dávno
minulý keď ako mladé študentky cez
6
Slovensky Montreal
You are invited
to attend our 45th
Annual Scholarship Ball
prázdniny sme sa snaţili zastupovať
naše mamy v domácnosti. Tie mohli
len snívať o dvojmesačnej dovolenke
keď v zamestnani si mohli vyčerpať
horko-ťaţko jeden alebo dva týţdne
dovolenky práve cez leto. A tak sme sa
učili ich zastupovať v drobných či
väčšich domácich prácach. Pravdaţe,
vţdy nám zostalo veľa času na
kúpaliska, výlety do blízkeho okolia a
podobne. Teraz sa dostavam k jadru
veci ako vznikli moje prvé ovocné
knedličky vlastnoručne pripravené.
Jedného slnečného prázdninového rána
som si na nočnom stolíku našla
papierik s odkazom od mamy :
''V špajzi sú umyté slivky,
treba ich spotrebovať. Skús
urobiť slivkové knedličky,
potom môţeš ísť na
kupalisko!'' Nasledoval
podrobný recept. HA! Skús to
urobiť! Ľahko sa to povie,
hundrala som, hľadajúc
prípravy na cesto. Váhu som z
receptu úplne vylúčila, kto by
sa s tým zaťaţoval! Zakiaľ
som vyťahovala dosku na
cesto, vykypelo mi mlieko.
Keď som rozbijala vajce,
zvonil mi telefón. Ó beda,
škrupiny sa nedali
povyťahovať z cesta.
Všetko putovalo do
koša. Na podlahe
vznikla kĺzačka z vykypeného mlieka
a moja ťaţšia časť tela
skončila podľa pravidiel príťaţlivosti zemskej - na zemi. No to uţ
stačilo. Krívajuc som si zbalila
plavky a vybrala sa na
kúpalisko. Neviem však ako,
ale zrazu sa ozvalo čosi, čo
moji rodičia nazývali zle
svedomie. Nedalo mi odísť
ďaleko. Vrátila som sa,
otvorila som špajzu a
rozmyšľala, čím by som mohla
nahradiť slivkové knedličky.
Nič ma nenapadlo, iba
umyté slivky v miske sa mi
vyzývavo dívali do oči. Mlieka
uţ nebolo, ale zostalo trochu
krupice, maslo a našťastie
jedno vajce.
Hela B.
Jeseň je čas na zber úrody
a tieţ zaváranie zeleniny medzi
ktorými je cvikla a červená paprika.
Cvikla obsahuje značné mnoţstvo
folátov, vitamínu C, draslíka a iné
minerály. Cvikla a cviklový dţus je
bylina, ktorá detofixuje krv a obnoví ju
s minerálmi a prírodnými cukrami.
Červená paprika je takisto značným
zdrojom vitamínu C. Čím dlhšie
paprika dozrieva tým je sladšia a viac
zdravšia. Obsahuje štyrikrát viac
vitamínu C ako pomaranč.
ZAVÁRANÁ
CVIKLA
Nálev na zaváranie
(predpis je na 2.5 kg
cvikly): 500 ml vody
z varenej cvikly, 500 ml octu, 2 šalky
cukru, 1ČL soli, 1 lyţica kmínu, 2
lyţice korenia na konzervovanie
varíme 5 minút.
Cviklu dobre umyjeme, zalejeme
vodou a varíme 35 minút. Keď je
cvikla uvarená, odoberieme 0.5L
vody, ostatné scedíme a cviklu
zalejeme
chladnou
vodou.
Necháme ju
vychladnúť,
olúpeme a
nakrájame
na malé
kúsky. Nakrájanú cviklu naloţíme do
pohárov. Nálev nalejeme na cviklu.
Uzavreté poháre sterilizujeme v rúre
pri teplote 350 °F na plechu asi s 3 cm
vody 15 minút.
NAKLADANÉ
PAPRIKY
Nálev na zaváranie:
250 ml octu, 350 ml vody,
1 šalka cukru, 1 ČL soli, 1ČL kmínu
varíme 5 minút.
Dôleţite je, aby paprika bola svieţa
a tvrdá. Papriky rozpolíme, odstránime
stopky a jadierka. Papriky nakrájame
na ľubovoľne veľké kúsky
a poukladáme do fliaš tesne, aby sa jej
čo najviac zmestilo.Do fliaš
naplnených poukladanou paprikou
dáme 1ČL medu a zalejeme horúcim
nálevom. Uzavreté poháre
sterilizujeme v rúre pri teplote 350 °F
na plechu asi s 3 cm vody 15 minút.
V zime keď otvoríte
pohár papriky
alebo cvikly bude
chutiť oveľa lepšie
ako hociktorá iná
kúpená v obchode.
The season of harvesting vegetables
has arrived. One of them is beets and
red bell peppers.
Beets provide significant amount of
folate, vitamin C, potassium and other
minerals. Beet and beet juices are a
blood-building herb that detoxifies
blood and renew it with minerals and
natural sugars.
Red bell peppers are a super source of
vitamin C. The longer bell pepper ripens the sweeter and more healthful it
becomes. Red pepper contains four
times as much vitamin C as an orange.
PICKLED
BEETS
Making the Beet Brine (Recipes is for 5 Lbs of beets).
In stainless steel saucepan
combine 2 cups of liquid from
boiling beets, 2 cups vinegar, 2
cups sugar, 1 tsp salt, 1tbsp
caraway seeds, 2 tbsp pickling
spices. Bring the mixture to a
boil and let boil gently for 5
minutes until the spices have
infused the liquid.
Beets need a good scrubbing
before they are cooked. Place
the beets in a large pot and
cover with water. Boil for 35
minutes. When the beets are
cooked, drain them, save two
cups of liquid and run them
under cool water. The beet
skins will come off easily
when pressure is applied with
the thumb and the skin is
rubbed back and forth and cut
into bite-sized pieces.
Use a slotted spoon to pack the
jar with cooked and peeled
beets, and then add the pickling juice to the jars, leaving a
1/4 inch head space. Process
the jars in a boiling water
canner for 15 minutes.
PICKLED
Slovensky Montreal
Tvaroh, ktorý zostal
od včera z tvarohových
rezancov by sa hádam
tieţ mohol zísť. Dosku na vaľkanie
som ani nevyťahovala a rovno do misy
som nasypala krupicu, cukor, mäkke
maslo, rozbila jediné vajce a miesila,
miesila. Nakoniec som utľapkala malú
placičku, vloţila do nej slivku a
gúľala, gúľala.
Pravda, guľky boli rôznej veľkosti,
veď aj slivky nie sú rovnaké, hutala
som. Keď som ugúľala poslednú
slivku, bolo ich rovno dvadsať.
A predstavte si, ţe ani jedna sa mi v
bublajúcej vode neotvorila. Dnes viem,
ţe sa mi to nemohlo podariť bez
nejakej neviditeľnej pomoci. Musel to
byť nielen môj anjel stráţny, ale aj huf
jeho kamarátov, ktorí mi po vydarenej
práci chceli dopriať aj občerstvenie na
kúpalisku v ten deň bez pocitu zlého
svedomia. ĎAKUJEM!
A recept? Také prosté, také
ľahké! Ţiadné váţenie, ţiadné
vaľkanie. Iba musite mať hrudu
bielučkého tvarohu. Pospytujte si
svedomie a ak bude čisté, váš anjel
stráţny sa vám dostaví aj so svojími
pomocníkmi a pošepne Vám všetko,
čo do receptu patrí.
Mnam,mnam...
RED PEPPERS
Brine: In stainless steel saucepan combine 1 cup vinegar,
1½ cup water, 1 cup sugar, 1
tsp salt, 1 tsp caraway seeds
(dill is optional) and bring to a
boil for 5-7 minutes.
The most important step!
7
ZELENINOVÉ
PLACKY
1 malý baklaţán nakrájaný
na malé kocky, 2 strúčky cesnaku, najemno nasekané, ½ červenej
papriky, pokrájanej na maličké kocky,
½ ţltej papriky pokrájanej na maličké
kocky, 1 mrkvu nakrájanú na maličké
kocky, 3 mladé cibuľky, jemno
nasekané, 3 vajíčka, múku na
zahustenie, 6 lyţíc jemných ovsených
vločiek, olej, soľ, korenie, 3 lyţice na
drobno nakrájaného petrţlenu.
Na panvici rozohrejeme tri lyţice oleja
a podusíme na ňom baklaţán na
strednej teplote, pridáme cesnak
a prikryté a za stáleho miešania dusíme
aţ sú baklaţánové kocky mäkké.
Posolíme, pokoreníme
a necháme trochu vychladnúť.
Baklaţán zmiešame s paprikou,
cibuľkou, petrţlenom, mrkvou,
ovsenými vločkami a vajíčkami.
Necháme päť minút odleţať. Potom
začneme po lyţiciach pridávať múku
a miešať, aţ kým nie je masa taká
hustá, ţe z nej môţeme formovať
placky, ktoré sa nerozpadávajú.
Dochutíme soľou a korením. Na
panvici rozohrejeme 4-5 lyţíc oleja
a smaţíme placky z obidvoch strán do
zlatohneda.
VEGETARIAN
BURGERS
1 small eggplant cut to small pieces,
2 garlic cloves, minced, ½ red pepper,
diced, ½ yellow pepper, diced, 1 carrot, diced, 1 small onion, diced, 3 eggs,
flour for thickening, 6 tbsp oat bran,
oil, salt, pepper, 3 tbsp chopped
parsley.
In saucepan
heat oil over
medium heat
add eggplant
and garlic and
cook covered
until eggplant is soft, stirring frequently. Add salt and pepper to your
taste, and let to cool off. To eggplant
add red and yellow pepper, onion,
parsley, carrot, oat bran and eggs.
Leave for 5 minutes to rest.
After add flour by spoon until paste is
thick enough to make patties. In skillet, heat oil, cook patties until
browned.
PASS
THE BUTTER
PLEASE
Margarine was originally
manufactured to fatten turkeys. When
it killed the turkeys, the people who
had put all the money into the research
wanted a payback so they put their
heads together to figure out what to do
with this product to get their money
back.
It was a white substance with
no food appeal so they added the yellow coloring and sold it to people to
use in place of butter. How do you like
it? They have come out with some
clever new flavorings.
Do you know about BUTTER?
The difference between margarine and butter? Interesting! Both
have the same amount of calories. Butter is slightly higher in saturated fats at
8 grams; compared to 5 grams for
margarine.
Eating margarine can increase heart
disease in women by 53% over eating
the same amount of butter, according
to a recent Harvard Medical
Study.(www.health.harvard.edu/health
beat/HEALTHbeat_062106.htm)
Eating butter increases
the absorption of many
other nutrients in other
foods. Butter has many
nutritional benefits
where margarine has
a few and only because
they are added!
Butter tastes much better than
margarine and it can enhance
the flavors of other foods.
Butter has been around for
centuries where margarine has
been around for less than 100
years.
Do you know about
MARGARINE?
It is very high in trans
fatty acids. Triples risk of
coronary heart disease. Increases total cholesterol and
LDL (this is the bad cholesterol) and lowers HDL cholesterol, (the good cholesterol). It
increases the
risk of cancers up to five
times.
It lowers quality of breast
milk. Decreases immune
response. Decreases
insulin response. And
here's the most disturbing
fact - HERE IS THE PART
THAT IS VERY
INTERESTING!
Margarine is but ONE
MOLECULE away from being PLASTIC.... and shares
27 ingredients with PAINT.
Slovensky Montreal
You need peppers that are fresh and
crisp. Remove cores and seeds. Peppers should be quartered. Fill jars with
peppers in clean, sterilized jars and 1
tsp of honey.
Add hot pickling juice to the jars filled
with peppers, leaving a ½ inch space.
Process the jars in a boiling water for
15 minutes.
You can sterilize jars with beets or
peppers in the oven at 375°F for 15
minutes in baking pan filled with boiling water.
In the winter when you open a jar, the
peppers and beets will taste much better than any store bought jar.
These facts alone were enough
to have me avoiding margarine
for life and anything else that
is hydrogenated (this means
hydrogen is added, changing
the molecular structure of the
substance).
8
Would you melt your Tupperware
and spread that on your toast?
DOBRÉ RADY DO KUCHYNE
Cibuľu pri čistení opláchneme
studenou vodou (aj nôţ), nebudeme
slziť.
Červenú mletú papriku po pridaní do
tuku rýchlo rozmiešame a hneď

podlejeme vodou, aby paprika

nestmavla a nezhorkla.
Smotanu do vriacej polievky
pridávame vţdy rozmiešanú s múkou,
aby sa nám nezrazila.
Tuk sa pri vypráţaní nebude
prepaľovať ak do neho pridáme kúsok

mrkvy alebo kôrky.
Kypriaci prášok pri pečení múčnikov
vţdy najskôr dobre rozmiešame s
múkou, aby sa múčnik upiekol
rovnomerne.
Tuk do krehkého cesta najskôr
postrúhame na hrubom strúhadle,

ľahšie sa spája.
Múčniky z krehkého cesta pečieme

v dobre zohriatej rúre, aby sa cesto
nadvihlo. Potom teplotu zníţime.
DID YOU KNOW?
5XP
(PRÍSLOVIA, POREKADLÁ,
PERLIČKY,
PRANOSTIKY, POSTREHY)
Čas ktorý máme, sú peniaze
ktoré nemáme.
Ak chceš mať radosť z dobrých
skutkov, tak ich konaj potajomky
a ľutuj, ak sa o nich niekto dozvie.
Ak prší na Romana, zhnijú
zemiaky.
Na septembrovom daţdi sedliakovi
veľmi záleţí.
Dobrý priateľ ti povie čo ti je v
priebehu minúty. Po tom čo ti to
povie, nemusí uţ vyzerať ako taký
dobrý priateľ.
Arthur Brisbane
Aj to najväčšie zlo má svoj malý
začiatok, nad ktorým vţdy
pohŕdavo mávnete rukou.
- Store your opened chunks of cheese
in aluminum foil. It will stay fresh
much longer and not
mold!
- To really make scrambled eggs or
omelets rich add a couple of spoonfuls
of sour cream, cream cheese, or heavy
cream in and then beat them up.
- Add garlic immediately to a recipe
if you want a light taste of garlic and at
the end of the recipe if
your want a stronger taste of garlic.
- Expanding Frosting. When you
buy a container of cake frosting
from the store, whip it with your
mixer for a few minutes. You can double it in size. You get to frost
more cake/cupcakes with the same
amount. You also eat less sugar and
calories per serving
- Reheating refrigerated bread.
To warm biscuits, pancakes,
or muffins that were refrigerated, place
them in a microwave with a cup
of water. The increased moisture will
keep the food moist and help it reheat
faster.
FÍGLE, FINTY, TRIKY
I ZLEPŠOVÁKY V PRAXI
Alobal
Ak chýba drôtenka, môţe sa hrniec
vydrhnúť aj pokrčeným alobalom.
Strihaním alobalu sa nabrúsia noţnice.
Do misky dáme alobal, l lyţicu
nebieliaceho pracieho. prášku (Tide) a
to toho šperky na l min. Opláchnuť a
budú čisté (namiesto pracieho dať
prášok do pečiva vyčistí aj mosadzné
ozdobné predmety)
Pod posúvaný nábytok dať alobal
matnou stranou dolu.
Pod látku na ţehliacej doske
dať alobal – vyţehlí sa
rýchlejšie. Keď ţehličkou
prejdeme po alobale, vyčistí sa
– ţehlička.
Prúţky alobalu v zemi
odplašia hmyz a slimáky.
Zápalky pri stanovaní
nenavlhnú keď ich zabalíme
do alobalu.
Štetec nezaschne keď ho
zabalíme do alobalu., alebo
dáme do plechovky s vodou
trochu aviváţe.
Ceruzky
Postrúhané zvyšky ceruzky
dať do vrecúška a do skrine
proti moliam.
Tuhou prejsť po zipse nezasekáva sa.
Igelitové tašky
Natiahneme na spätné
zrkadlá keď mrzne.
Maliarska štetka nestvrdne.
Krieda
Odradí mravce a slimáky.
Nastrúhaná čistí mramor.
Votrieť do mastného
oblečenia pred praním alebo
špinavého goliera
10 ks kriedy zavesiť vo
vlhkej komore. Po mesiaci
vymeniť
Zabráni hrdzaveniu náradia
Lepiaca páska
Dá sa ňou pozbierať rozbité sklo.
Slovensky Montreal
You can try this yourself: Purchase a
tub of margarine and leave it open in
your garage or shaded area.
Within a couple of days you will notice a couple of things:
* No flies, not even those pesky fruit
flies will go near it (that should tell
you something)
* It does not rot or smell differently
because it has no nutritional value;
nothing will grow on it. Even those
teeny weenie microorganisms will not
a find a home to grow.
Why? It is because it is nearly plastic.
9
Mydlo
Prejsť po zaseknutom zipse.
Tesné zásuvky sa uvoľnia.
Namydliť skrutky a listy pílky –
pôjdu do dreva ľahšie.
Do sieťky dať kúsok mydla
a zavesiť v aute
Noviny
Obaliť nimi kohútiky proti mrazu.
Kaţdú nedozretú paradajku dať do
novín a na tmavé miesto – dozreje
Navlhčené dať na okno, ktoré
maľujeme.
CLEANING
WITH VINEGAR
There are a lot of expensive,
toxic products crowding the market.
Chances are you already have one of
the best, all-purpose cleaning agents in
your pantry: white vinegar. Vinegar
works as a great laundry booster, stripping away the chemical build-up that
detergent leaves behind (and gets rid
of clingy odours in the process). Here
are some ideas for making the most of
vinegar:
1. Clean the microwave: Fill a microwave-safe bowl with 2 cups water and
½ cup vinegar. Heat it on full power
for 3-4 minutes until it comes to a boil.
Keep the door closed for a few minutes
longer to let the steam fill the microwave, loosening the grime. Remove
the bowl (carefully!) and wipe down
interior walls with a sponge.
2. Clean the fridge: Use a mixture of
half water, half vinegar to wipe down
the interior shelves and walls.
3. Get rid of lime deposits on your tea
kettle: Fill the kettle with vinegar and
let it bowl Allow it to cool, and rinse
with water.
4. Remove stains in coffee cups: Create a paste using of equal parts vinegar
and salt (or in lieu of salt, baking soda)
and scrub gently before rinsing.
5. Deodorize the sink: Pour 1 cup baking soda, followed by 1 cup hot vinegar, down the drain. Let sit for at least
5 minutes, then rinse with hot water.
6. Clean countertops: Wipe down surfaces with a rag dipped in vinegar.
7. Bust oven grease: If you’ve got
grease spots on the oven door, pour
some vinegar directly on the stains, let
it sit for 15 minutes, and wipe away
with a sponge.
8. Make a toilet sparkle: Pour in a cup
or two of vinegar and let it sit there
overnight before scrubbing with a toilet brush.
ONE FLAW IN WOMEN
Women have strengths that amaze
men.
They bear hardships and they carry
burdens,but they hold happiness,
love and joy.
They smile when they want to
scream. They sing when they want
to cry.
They cry when they are happy
and laugh when they are nervous.
They fight for what they believe in.
They stand up to injustice.
They don't take "no" for an answer
when they believe there is a better
solution.
They go without so their family can
have.
They go to the doctor with a frightened friend.
They love unconditionally.
They cry when their children excel
and cheer when their friends get
awards.
They are happy when they hear
about a birth or a wedding.
Their hearts break when a friend
dies.
They grieve at the loss of a family
member, yet they are strong when
they think there is no strength left.
They know that a hug and a kiss
can heal a broken heart.
The heart of a woman is what
makes the world keep turning.
They bring joy, hope and love.
They have compassion and ideas.
They give moral support to their
family and friends.
Women have vital things to say
and everything to give.
HOWEVER, IF THERE IS
ONE FLAW IN WOMEN,
IT IS THAT THEY FORGET
THEIR WORTH.
TROŠKU SMIECHU ...
A father was approached
by his small son who told him
proudly, 'I know what the Bible means!' His father smiled
and replied, 'What do you
mean, you 'know' what the Bible means? The son replied,
'I do know!' 'Okay,' said his
father. 'What does the Bible
mean?' 'That's easy, Daddy...'
the young boy replied excitedly,' It stands for 'Basic Information Before Leaving
Earth.'
A Sunday School teacher
began her lesson with a question, Boys and girls, what do
we know about God?' A hand
shot up in the air. 'He is an artist!' said the kindergarten
boy. Really? How do you
know?' the teacher asked..
'You know - Our Father, who
does art in Heaven....
Slovensky Montreal
Čistí pilník. Pridrţí zips pred šitím.
Rúţ z oblečenia prelepiť páskou a
strhnúť.
Na stenu prilepiť pásku a aţ potom
nabíjať klinec.
People want the front of
the bus, the back of the church,
and the center of attention.
10
SEPTEMBER
Štvrtok / Thursday 16
Nedeľa / Sunday 19
Nedeľa / Sunday 26
OKTÓBER
Štvrtok / Thursday 7
NOVEMBER
Štvrtok / Thursday 4
Sobota / Saturday 6
Nedeľa / Sunday 21
Nedeľa / Sunday 28
DECEMBER
Štvrtok / Thursday 2
Nedeľa / Sunday 5
Klub 55+ Slovak Butterflies –
Apple picking.
Contact: Lydia Matusky
514-481-8052
The Canadian Slovak League
will have a meeting after the
mass. A light lunch will
be served.
Rosary Society Meeting Sts.
Cyril & Metod Parish – Contact
Adel Lashanik
Klub 55+ Slovak Butterflies Gathering
Klub 55+ Slovak Butterflies –
Christmas Lunch
45th Annual Scholarship Ball
Jednota Branch 784 and Branch
810 Annual meeting
Jednota District Prince Rastislav
Annual meeting
Christmas Dinner
Vianočný obed
Jednota Branch 784
Klub 55+ Slovak Butterflies Gathering
Christmas Dinner
Vianočný obed
Canadian Slovak League
ÚPRIMNÁ SÚSTRASŤ / SINCERE CONDOLENCES
Slovenská komunita vyslovuje svojim zosnulým členom
za všetku ich aktívnu prácu a činnosť poslednú vďaku.
Vy všetci ktorí ste ich poznali venujte im tichu
spomienku a vaše úprimné modlitby.
COREJ, Joseph
Peacefully on August 17, 2010. Beloved husband
of Helen Micak. Cherished father of Martin (Giovanna
Donnini), Camille (Keelan Tisshaw) and Eric (Cynthia
Quirion). Devoted grandfather to Alexander, Nicole, Veronica Arianna. Joe will be missed by other relatives and
friends. He was a devoted family man, leader in the Quebec construction industry and a great contributor to the
Slovak community of Montreal.
Drahí naši jubilanti,
K významným ţivotným jubileám úprimne
blahoţeláme a ďakujeme Vám za všetko čo ste
doteraz pre slovenskú komunitu v Montreali
urobili.
Redakčná rada
Dear our jubilants,
We would like to wish you Happy Birthday and
thank you for everything you have done for the
Slovak community in Montreal.
Editorial committee
BIRTHDAYS
JULY
Susan Benoit
Alena Peckova Kabat
AUGUST
Helena Benčatova
Teresia Buxar, recently received a scholarship
from First Catholic Slovak Union – Jednota.
Tereska is a graduate of International Ecole Secondaire St. Edmond, Greenfield Park. She continues to study professional
photography at Dawson College.
Congratulation and many best
wishes.
Gratulujeme Tereske Buxarovej,
ktorá získala štipendium od
Prvej Katolíckej Slovenskej
Jednoty. Tereska je absolventkou
Ecole Secondaire International
St. Edmond v Greenfied Park. Svoje štúdia
pokračuje na Dawson College, kde študuje
profesionálne fotografovanie. Prajeme jej veľa
úspechov.
Jan & Marta Fuska
Gratulujeme Jessice Buxar
k ukončeniu štúdií na Champlain
College. Svoje štúdia pokračuje
na universite UQAM v odbore:
Riadenie cestovného ruchu.
Prajeme jej veľa úspechov.
Silvia & Pavol Buxar
11
Slovensky Montreal
COMMUNITY CALENDAR / KALENDÁR PODUJATÍ
CANACCORD Wealth
Management
Suite 2000
1250 René-Lévesque Boulevard
West
Montréal, QC Canada H3B
4W8
Éric Bodnar, LL.B.
Senior Investment Advisor
CANACCORD CAPITAL
CORPORATION
www.canaccord.com
T: 514.284.8500
F: 514.284.1578
TF: 1.800.361.4805
E: [email protected]
FIRST LET’S BUILT TRUST
INTERESTING?
Many years ago in Scotland, a new game was invented.
It was ruled: 'Gentlemen Only...Ladies Forbidden'...and thus the word GOLF entered into the English language.
Q. What is the only food that doesn't spoil?
A. Honey
Coca-Cola was originally green
MAJTE DOBRÚ NÁLADU.
DOBRÁ NÁLADA SÍCE VAŠE
PROBLÉMY NEVYRIEŠI, ALE
NAZLOSTÍ TOĽKO ĽUDÍ OKOLO VÁS,
ŽE STOJÍ ZA TO SI TO UŽIŤ.
Jan Verich
Slovenský
Montreal
– vydáva La =
Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne alebo podľa potrieb komunity.
111,111,111
x 111,111,111
Adresa:
48
Shediac
Cr.,
Kirkland,
QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
12,345,678,987,654,321
Graficka úprava: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790
Objednávky a platby: Betty Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1 tel./fax: 514-274-3764.
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Na čiastočnú úhradu nákladov
prosíme čitateľov mimo oblasti Montrealu o ročný príspevok $5.00.
Reklamy: $150.00. za celú stranu, $80.00. za pol strany, $50.00 za štvrť strany, $25.00 za businessovú kartu, za kaţdé číslo. Zadarmo
sú oznamy nezárobkových slovenských organizácií alebo oznamy o nezarobkových podujatiach pre slovenskú komunitu, prípadne
oznamy dôleţitých osobných udalostí zo ţivota našich členov s ktorými sa chcú podeliť s celou komunitou. Listy a príspevky na
publikovanie bez nároku na honorár sú vítané.
E-mail: [email protected]
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly or as the community needs, require.
Address: 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Graphics: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790
Advertising sale: Remit to Betty Valenta 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1 tel./fax: 514-274-3764
Slovenský Montreal is mailed free of charge to Montreal Slovaks. To help defray costs a contribution of $5.00 per year is requested
from Slovaks outside of the Montreal area. Advertisement: $150.00 full page, $80.00 ½ page, $50.00 ¼ page, $25.00 business card, per
issue. Free of charge for announcements of non-profit Slovak organizations or notices of non-profit events of interest to the whole Slovak community, or important personal events of our members to be shared with the whole community.
Letters and contributions, to be published without a honorarium are welcome.
E-mail: [email protected]
Dovoľujeme si oznámiť čitateľom, ţe po odchode p.farára Krušinského, funkciu šéfredaktora bude zastávať
Marta Fusková.
From August 15/2010 the editor of the newsletter slovensky Montreal is Marta Fuska.
12
Slovensky Montreal
Q. If you were to spell out numbers, how far would
you have to go until you would find the letter 'A'?
A. One thousand
Download

Cislo 03-2010 - SlovakMontreal.com