Published by Slovak House
March 2011
Vydáva Slovenský Dom
Marec 2011
MILÍ PRIATELIA
Prvé tri mesiace tohto roka
ubehli ako voda a my sme tu opäť
s novým vydaním nášho montrealského
informátora.
Jar v kaţdej ľudskej reči symbolizuje
štart, začiatok, prebúdzanie sa, nový
ţivot...
The first three months of this
year elapsed as water and here we are
again with a new edition of our newsletter Slovak Montreal.
Spring in every language symbolizes
the start, beginning, awaking,
new life ...
On zahŕňa v sebe nádej,
perspektívu, budúcnosť a optimizmus.
Básnik by sa vyjadril oveľa
poetickejšie. Preňho znamená jar náruč
plnú kvetov a horúce slnečné lúče.
A všetko toto vţdy zastrešuje ten
najhlbší ľudský cit zvaný láska.
Pretoţe pred nami sa priam otvárajú
dvere novej jari, skúsme cez ne vstúpiť
s pevným predsavzatím a odhodlaním
začať nový ţivot v ktorom by bolo viac
miesta pre našich blízkych, priateľov
a známych.
Moţno práve niekto z nich potrebuje
našu radu, pohladenie či pomoc.
Buďme im vţdy nablízku.
Nezabudnite takisto, ţe medzi
vašimi priateľmi je aj veľa Slovákov,
ktorí sa s vami radi stretnú pri rôznych
príleţitostiach.
Opäť apelujeme vám všetkým na city
a národnú hrdosť. Nezatvárajme
predčasne aj my sami dvere
nášho slovenského kostola,
jediného v našej provincii Quebec.
It incorporates hope, perspective future and optimism. A poet
would express himself much more poetically. For him spring means arms
full of flowers and hot sun rays. All
this always covers the deepest feeling
called love.
Because the doors of the new spring
are opening for us, let us enter through
them with resolution and determination to start a new life which would
have more space for our loved ones,
friends and acquaintances.
Maybe some of them need our advice,
assistance or caresses. Let us always
be close to them.
Do not forget that among your
friends are a lot of Slovaks who are
happy to meet with you on various occasions.
Again, we urge you all to be sentimental and have national pride. We, ourselves, should not prematurely close
the doors of our Slovak church,
the only one in the province
of Quebec.
Časopis Slovenský Montreal vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky
poskytnutou z grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. (www.uszz.sk)
VEC, KTORÁ ZOSTÁVA
NAJDLHŠIE
A ROBÍ ŽIVOT UŽITOČNÝM,
KTORÁ STOJÍ NAJMENEJ
A ROBÍ NAJVIAC,
JE PRAVE VLUDNY USMEV
JE PLNOHODNOTNÝ
A TIEŽ LÁSKAVÝ,
ZMIEŠANÝ S MUŽNÝM
PRIATEĽSTVOM.
MÁ CENU MILIÓNOV DOLÁROV
A NESTOJÍ ANI CENT!
WILBUR NESBIT
Dear Friends and acquaintances,
I am very pleased to comply
with the request by the Editorial
Board of Slovensky Montreal, and
share the following with you, because it was you, in Montreal, who
got us started on this ambitions project. Rest assured, you were with
us in spirit as we opened the Slovak
Canadian Heritage Museum, in its
new location at 487 Ritson Rd.
Oshawa.
th
Sunday, February 6 , 2011,
the building was filled to capacity
with people from Ottawa; Kingston; Oshawa; Pickering; Toronto,
Mississauga; Dundas and St Catharines, Ontario. A bonus was, to
meet Mary Sochor a former Montrealer who lives in Oshawa, and
Kim Lorenc–Wrona, daughter of
Mary Lorenc, who also lives in the
area. We had a chance to reminisce, renew and bond old friendships and make new ones.
The compelling and artistic sign in
front of the building, beckoned visitors to enter the Museum, where
members of the committee welcomed each and every one.
Three chained, corded strings of
Red White & Blue formed the Ribbon symbolizing the three twigs,
that King Svatopluk gave to his
three sons whilst telling them that
together they are strong, separated
they can be defeated – so too, we
continue toil to retain our heritage
by this chain of colour.
His Excellency Milan Kollar, Ambassador of the Slovak Republic;
His Worship John Henry, Mayor of
Oshawa; and Regional Councillor
Mr. Bob Chapman were then invited to cut the chain held by Marta
Michna-Cervenko (Daughter
of Matus Michna, builder of the
building) at one end and Mrs. Gloria Bies (Friend and great supporter
of the Museum) at the other.
Bishop John Pazak, then blessed
the site and all who were present by
reciting a prayer in Old Slovanic.
Montrealer’s contribution is very
evident in the Exhibit, with the
large Paintings of Stefanik, and of
Svatopluk, which once hung on the
walls, of the Slovak Canadian Cultural Centre, on Hutchison St.
in Montreal, are very prominently
displayed.
Also the Center’s
guest book, will
be used for the
recording of guests who visit Museum now and in the future. There
are still many empty pages, for
documentation, it would be shame
to waste them. In addition, the
small leather bound book, made by
Mr. Yuhas, during his stay at the St.
Agathe Sanitorium, as an appreciation gift, to the Montreal Branches
of the Canadian Slovak League, for
looking after and supporting his
family while he was sick, will be
used for and during our travel exhibits.
Yes everything tells a story to reflect the past, recognize the present
and interest for the future that is the
objective of our Museum.
We are grateful, for recent acquisitions received from the Slovak
Greek Catholic Church “Ascension
of Our Lord” which included the
wooden travel trunk belonging to
the late Msgr. A. Sinal; the Slovak
Costume made by Mrs. Anna
Basanda and other items donated
by the family of Mary BasandaMihalovic. They are in our
repository and will be exhibited in due time.
His Excellency Milan Kollar greeted and congratulated the Directors and
guests. Mentioning that this
great moment (opening of
the Museum) is a reminder,
both, for the Slovak Canadian community and for
Slovakia, of our responsibility to honour and cherish the
Slovak Canadian Heritage,
to advance greater understanding of the Slovak heritage in Canada, and in this
way enhance Canada’s multicultural mosaic.
I would like to paraphrase
the Slovak’s Foreign Minister’s New Year’s speech:
“For positive name of a
country, for its positive reception, name of one single
well-know personality can
do miracles.” The centenary
Expo’67 in Montreal
sparked and nurtured the
Slovak Canadian Heritage
Museum as a starting point
for bringing to life the cultural, social and historical
heritage of the Slovaks in
Canada.
Slovensky Montreal
Opening of Slovak
Heritage Museum
2
This ended a great day! I take this
opportunity to thank all of you for
your past encouragement and invite
you to become Friends of the Museum, for your cooperation and
support is needed.
Margaret Shavrnoch-Dvorsky
President & Curator
EXPONÁT ZO SLOVENSKA
V MONTREALE
Múzeum montrealskej baziliky –
Oratoire St.Joseph prezentuje kaţdý
rok svoju tradičnú výstavu betlehemov pod názvom « Nativité » Narodenie.
V súčasnosti je tu vystavovaných
asi 125 exponátov pochádzajúcich
z viac ako sto krajín, zo všetkych
kútov sveta.
S hrejivým pocitom v srdci Vám
chcem oznámiť, ţe medzi vystavovanými exponátmi sa vyníma
aj dielo slovenskej maliarky,
grafičky a ilustrátorky z Malaciek,
pani Mgr. Vlasty Peltznerovej Rothovej.
Je to maľba na hodvábe, veľkosti
90 x 90 cm s názvom « Sväta
rodina – Gloria »
Toto dielo, vytvorené s veľkou
láskou a entuziazmom, bolo venované tomuto múzeu v roku 2009,
krátko po autorkinej návšteve
Kanady, na znak vďaky a úcty
k Sv. Jozefovi.
Je to uţ tretí exponát zo Slovenska,
ktorý sa v tomto múzeu nachádza.
My Slováci, ţijúci v Kanade, sme
vţdy veľmi hrdí na kaţdu
reprezentáciu Slovenska v tejto krajine.
Elena Kovačová
VIANOCE A PRIATELIA
12. decembra 2010 sa
uskutočnil vianočný obed, ktorý
pripravil 2. zbor Kanadskej
slovenskej ligy (KSL) v Montreale
pre svojich členov a priateľov. Aby
sme pokračovali v tradícií, obed
nasledoval po sv. omši, ktorú
celebroval Rev. Rudolf Grega.
Aj napriek snehovej búrky farska
hala sv. Cyrila a Metoda bola
preplnená do posledného miesta.
Predsedníčka 2. zboru KSL
Lydia Matusky privítala
všetkych prítomných. Hala
vyzdobená vo vianočných
farbach dodala veselú
vianočnú náladu, ktorá
trvala celé poobedie.
Priatelia, ktorí sa nevideli za
dlhší čas boli radi, ţe sa
môţu povypravať.
Ďakujeme organizátorom
2. zboru KSL, ktorý
zorganizoval dobrý obed
a príjemnú vianočnú
atmosféru celého
popoludnia a dúfame, ţe
o rok sa opäť všetci
stretneme.
Slovensky Montreal
Dear Slovak Canadians, you have
every reason to be proud of your
Slovak heritage, and with that in
mind, I would like to wish all success to this exhibition. The Slovak
Museum will grow and provide
greater and more vivid insights into
understandings of the struggle, skill
and passion of Slovak immigrants
to Canada. It will also demonstrate
the great contribution by Slovaks to
the growth and property of their
new homeland, Canada.
Mr. Peter Kormos, M.P.P. in his
written message said “this new
home of the Museum is itself a part
of Slovak-Canadian history:” The
preservation of artefacts and the
celebration of Slovak immigration
to Canada are an important task
and responsibility of the children
and grandchildren of Slovak immigrants”.
Among the guests
who came to witness and share this
historical event
were Mr. & Mrs.
Michael Martincek, Honorary
Consul, for the Slovak Republic;
Mrs. MaryAnn Doucette, Supreme
President of the Canadian Slovak
League and the Family of Matus
Michna, led by his daughter Marta
Michna-Cervinek from Kingston,
Ontario.
Marta
On December 12,
2010, the Canadian Slovak
League (CSL) Branch 2
Montreal, held a Christmas
lunch for its members and
friends. To continue with
the tradition, the Slovak
3
The hall was decorated in festive
colors which added to the Christmas mood and lasted throughout
the whole afternoon. Friends who
did not have chance to see each
other for a long time, were happy to
meet. We thank the organizers of
the 2nd Branch CSL for a good
lunch and pleasant Christmas atmosphere throughout the afternoon
and we hope to meet again next
year.
CISÁROVÉ NOVÉ ŠATY
Montrealská divadelná skupina
Priadky usporiadala dňa 22. januára
t.r., divadelné predstavenie
Cisárové nové šaty. Známa
rozprávka Hansa Christiana
Andersena dostala nový
šat pod reţisérskym
prevedením Bei Janurovej.
Nestratila však nič
z fabule a svieţosti tohto
známeho dánskeho
rozprávkara pre deti.
Nechýbal ani morálny
odkaz. Klamstvo,
poklonkárstvo, pýcha,
ľudská nadutosť zostanú
vţdy potrestané.
Na záver poďakovala Bea
divákom za podporu
a hojnú účasť a takisto
svojej skupine za obetavosť
a vytrvalosť počas 13ročnej existencie.
Osobitnú vďaku prejavila
riaditeľke Slovenského
domu Inc., Vysokoctenej
Eve Petrašovej, bývalemu
riaditeľovi Slovenského
domu Inc., Paľovi
Čarnogurskému
a predsedkyni Kanadskej
slovenskej ligy 2. zboru,
Lydii Matuskej za
finančnú pomoc a morálnu
podporu.
Po skončení predstavenia
sa prítomným dlho nechcelo rozísť
a pri občerstvení rozoberali ďalšie
moţnosti stretávania sa pri
podobných kultúrnych podujatiach.
Veľká účasť detí a mládeţe
svedčila tieţ o záujme pokračovať
v kultúrnej tradícii, ktorá bola
pevne zakorenená v slovenskej
montrealskej komunite. Kieţ by
sme sa z takýchto vydarených
podujatí mohli tešiť naďalej.
H.B.
THE EMPEROR’S
NEW CLOTHES
Montreal Theatre Group
Priadky on January 22 this
year, performed the play
The Emperor's New
Clothes. The famous fairy
tale of Hans Christian Andersen got new clothes under the production of Bea
Janurova. However, the
original plot didn’t lose anything of the famous Danish
story-teller for children.
There is also an ethical reference. Falsehood, pride,
human arrogance always
will be punished.
Slovensky Montreal
mass was celebrated by Rev. Rudolf Grega followed by the lunch.
Despite the snowstorm the church
hall of Sts. Cyril and Methodius
was filled to capacity. Lydia
Matusky, president of CSL Branch
2, welcomed everyone.
4
After the performance, during the
refreshments, people discussed
other options for meeting at similar
cultural events. Strong participation
of the children and youth also
showed interest in continuing the
cultural tradition which was firmly
rooted in the Slovak community of
Montreal. Hopefully, we will continue to enjoy similar events in the
future.
Scénar a réžia ...
Objavila sa medzi nami
ako na zavolanie rovno
z neba. Po odchode nášho pilieru
kultúrneho a spoločenského diania
v Montreale pána Kornela Piačeka,
sa skupina recitátorov a ochotníkov
divadla v Montreale odmlčala.
No nie nadlho. Objavila sa nová
stálica. Pod vedením Bei Janurovej
sa ochotnícka činnosť
montrealských Slovákov znovu
rozprúdila. Pod jej taktovkou
sme vyspievali monsignorovi
Šinalovi svoju lásku a vďaku
z príleţitosti jeho 80-tých
narodenín. Ţiadne vianočné
posedenie usporiadané
Kanadskou slovenskou ligou
v
v Montreale sa neobíšlo bez
Bei. Pripravovala divadielka
pre deti pri vianočnej
nádielke.
Potom nasledovali
celovečerné divadelné
predstavenia. Montrealská
ochotnícka skupina
„Priadky“ vyhrala s hrou
„BOLO IM TO TREBA“ cenu
zahraničných Slovákov
počas festivalu „Dni
zahraničných Slovákov
v Slovenskej republike“ v roku
2003. Scenár a réţia – Bea
Janurová. Ďalšie vydarené dielo,
ktoré vyšlo zpod jej rúk bol
„DROTÁR“, s ktorým sa Priadky
prezentovali tieţ na „ Slovak
Canadian Heritage Festival“
v Markham, ON.
Nasledovali ďalšie celovečerné hry
pre deti i dospelých: Upravená
rozprávka H.C. Andersena
„DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI“,
úsmevná komédia „Po rokoch
doma“ a tohoročné predstavenie
„CISÁROVÉ NOVÉ ŠATY“, tieţ
upravená rozprávka H.C.
Andersena.
Treba dodať, ţe Bea nie je iba
výborným scenáristom,
reţisérom a dramaturgom, ale
i jedným z najfrekventovanejších
dopisovateľov novín Kanadský
Slovák a tieţ nášho časopisu
Slovenský Montreal.
Milá Bea! V mene
redakcie Slovenského
Montrealu a divadelnej
skupiny Priadky, ti ţeláme
všetko najlepšie pri
príleţitosti Tvojích
narodenín hlavne veľa
zdravia a aby sa Tvoj elán
pre slovenskú kultúrnu
činnosť nikdy nevyčerpal.
Directed by …
She appeared
amongst us as if she had
been sent from heaven. After the passing of Kornel
Piacek, the Slovak poetry
and theatre groups were left
without an instructor and
leader. A short time later the
groups were revived under
the leadership of Bea Janurova. The group joined in
the celebration of Msgr.
Sinal’s 80th birthday.
At every Children’s Christmas Party organized by the
Canadian Slovak League.
Bea prepared a Christmas
play in which the children
participated.
Slovensky Montreal
On the end, Bea thanked the audience for their support and attendance, also the group for their dedication and perseverance during the
13-year of their existence. She expressed special thanks to the director of the Slovak House Inc., Hon.
Eva Petras and former director of
the Slovak House Inc., Pavol Carnogursky, also to President of the
2nd Branch Canadian Slovak
League, Lydia Matusky for financial assistance and moral support.
5
Dear Bea: On behalf
of the editorial board of Slovak
Montreal and the Theater Group
Priadky, we wish you all the best
on the occasion of your birthday,
especially good health and that
your enthusiasm for the
Slovak cultural activities
will never end.
Úsmev
je osvetľovacie zariadenie
pre tvár
a vykurovacie zariadenie
pre srdce...
S T R E T N U T I E
„ Sivý nit stretol niť, chcel sa jej
zavďačiť.
Riekol nit: Milá niť, mäkčeň daj
ponosiť!
Skríkla niť: Nedám nit, nemohla by
som šiť.“
Ak je niečo v ţivote
príjemné a čo nám robí radosť, tak
to sú stretnutia. Zvyčajne bývajú
milé, pretoţe s prevahou stretávame
ľudí , ktorí sú nám sympatickí,
s ktorými sa cítime slobodne,
spokojne a šťastne. Stretávame ich
náhodne na ulici, alebo pravidelne
denne v práci, v autobuse, na
kúpalisku, v obchode, na
dovolenke. Ľuďom, ktorí nám nie
sú príliš naklonení, nemáme s nimi
dobre vzťahy a skúseností, sa
najradšej vyhýbame. Ak ich niekde
zazrieme, snaţíme sa našu cestu
smerovať tak, aby sme sa tej
druhej vyhli.
Najkrajšie zo všetkých sú nečakané
stretnutia po rokoch s našimi
blízkymi. Sú o to krajšie
a vzácnejšie vtedy, keď si myslíme,
ţe toho druhého, drahého človeka
ste stratili navţdy. A tu ho
máš!Objaví sa z ničoho nič u vás
vo dverách.
Práve dnes poobede netrpezlivo
očakávam vzácnu návštevu bývalej
kolegyne. Osud nás rozdelil asi
pred tridsiatimi rokmi. A nevedeli
by sme o sebe hádam naďalej,
nebyť zvláštnej okolnosti.
Alena je moja bývalá spoluţiačka
zo strednej školy i z univerzity.
Strávili sme spolu desať rokov
ţivota bez toho, ţe by sme sa boli
čo len raz pohašterili.Pomáhali sme
si pri písomkách z matematiky
a z fyziky, ale i neskôr sme
spoločne zdielali úspechy a strasti
počas našich štúdii. Medzi mnou
a Alenou sa vytvoril veľmi pekný
vzťah a boli sme si blízke naozaj
ako sestry.
Dôverne sme si rozprávali na
internátnej izbe záţitky i tajností.
Ešte v máji pred promóciami sme
sa dohodli, ţe sa pokúsime nájsť si
spoločne miesto v niektorej
z bratislavských nemocníc. Aj tento
plán nám vyšiel.
Posledné prázdniny sme si
naplánovali trochu dlhšie s tým, ţe
do práce nastúpime aţ niekedy
v októbri. Ja som si svoje prázdniny
preflákala doma, uţ ani nepamätám
ako.
Alena ešte počas
štúdii stratila oboch rodičov
a ako jediná dcéra ostala na
svete úplne sama. Počas
spomínaných prázdnin , asi
tak v polovici augusta mi
zrazu oznámila, ţe odchádza
na dovolenku do Juhoslávie.
Trochu som bola zarazená,
dokonca veľmi urazená, ţe
mi o dovolenke doteraz nič
nepovedala, iba ma
postavila pred hotovú
vec. Brúsila som si
však na Alenu zuby,
ţe jej to všetko po návrate
spočítam. Aj ja by som
predsa rada videla jadranské
more!
Do práce som nastúpila
sama, po Alene akoby sa
zľahla zem. Nevedela som
sa nikde dopátrat
informácie, kde sa
nachádza. Asi tak po dvoch
rokoch mi mama oznámila,
ţe som dostala od Aleny list
z Ameriky, ale bohuţiaľ,
niekde ho zapatrošila
a nemôţe ho nájsť. Odvtedy
sa Alena nikdy viac
neozvala a mne ostali iba
vzácne a smutné spomienky
na všetko, čo bolo.
Slovensky Montreal
Then followed a gala performance:
In 2003, in the Slovak Republic,
at the festival “Days of Slovak from
Abroad” the group Priadky performed the play “BOLO IM TO
TREBA” which was written and directed by Bea. “Priadky” won a
prize for their performance in Slovakia. Another
play which Bea
had written and directed “DROTAR”
was presented also
in Marham, Ontario at the Canadian
Slovak Heritage Festival. She was
responsible for several other performances for children and adults.
One of her latest was the Hans
Christian Anderson story “LITTLE
GIRL WITH MATCHES” presented at the Christmas Banquet of
the Canadian Slovak League. Bea
also prepared a comedy “AFTER
YEARS AT HOME”. The most recent play was presented this year in
January “THE EMPEROR’S NEW
CLOTHES” also based on Hans
Christian Anderson.
Bea is not only a great script writer,
director and dramaturge, but she also writes articles for the Canadian
Slovak newspaper “Kanadsky Slovak” as well as our
local newsletter
Slovak Montreal.
6
Pri poobedňajšom pití kávy si
k nám prisadol sympatický pán
Steven z Chicaga a dal sa s nami do
reči. Spoločne sme ponadávali na
sv. Petra, ktorý na nás zosypal túto
snehovú perinu a potom sme
postupne „riešili“ svetovú politiku i
problémy v našej terajšej domovine
- Kanade. V priebehu konverzácie
pán Steven na chvíľu spozornel
a hovorí: „ Pani Bea, keď vás
počúvam a zaţmúrim na chvíľu oči,
akoby som počul vlastnú manţelku.
Máte navlas rovnaký prízvuk ako
ona. Jednohlasne sme sa s Annou
spýtali odkiaľ pochádza. Steven
s odpoveďou otáľal. Bol
presvedčený, ţe ak vysloví slovo
Topoľčany, bude to pre nás
rovnako znieť ako nejaký severný
cíp Aliašky.
Nastal obrovský smiech a v zápätí
som začala pána Stevena spovedať.
Náš rozhovor trval presne štyri
hodiny. Ostali sme v reštaurácii
odrazu aj na večeru.Zrejme uţ
predpokladáte výsledok. Presne!
Stretla som Aleninho manţela!
Priam zázrak!
Porozprával mi celý manţelský
„curiculum vitae“ a sväto-sväte
sľúbil, ţe sa spolu s Alenou čo
najrýchlejšie ohlásia. Steven na
naše úţasné prekvapenie hovorí po
slovensky s veľmi typickým
americkým prízvukom. Vie
dokonca po slovensky aj písať,
ibaţe neznáša mäkčene, ktoré mu
robia najväčšie problémy.
Práve vedľa našej garáţe
zastavilo veľké
americké auto. Vychádza
z neho neznáma, elegantná
dáma v zelenom klobúku. Idem
jej rýchlo otvoriť...
Bea
večernej prechádzke v mraze alebo
v tomto sychravom počasí viac, ako
teplé polievky. Osobitnú pozornosť
treba venovať vareniu polievok,
ktoré obsahujú suroviny s vysokým
podielom kyselín, akými je napríklad kyslá kapustová polievka a podobne. V takýchto prípadoch je potrebné mäso, fazuľu, zemiaky a
všetky ostatné suroviny tepelne
upraviť samostatne. V kyslej šťave
by ich úprava trvala večnosť.
ZELENINOVÝ BORŠČ
400 g cvikle, karotka,
petrţlen, cibuľa, 1/4 hlávky
červenej kapusty, 5 PL
paradajkového pretlaku, 2
bobkové listy, 3 strúčiky
cesnaku, 3 PL masti, rascal,
soľ, mleté čierne korenie,
250 g kyslej smotany.
Všetku zeleninu
očistite a nakrájajte alebo nasekajte v robote na rezance. Na masti zeleninu
orestujte spolu s bobkovým
listom, rascou a prelisovaným cesnakom. Zalejte vriacou vodou a pretlakom. Na miernom ohni
priveďte do varu. Varte,
kým zelenina nezmäkne.
Servírujte s kyslou smotanou.
Tip: Táto odľahčená verzia
je vhodná pre vegetariánov
a tých, ktorí nemajú dostatok času na uvarenie poctivého boršču.
KUCHYNKA
Polievka zahreje i zasýti
V zime zahrejú, v lete osvieţia. Hladného zasýtia a chorého
postavia na nohy. Takú čarovnú
moc majú iba polievky. Sú
nenáročné na prípravu a ak siahnete
po kvalitných surovinách, výsledok
môţe neraz prekvapiť. Sú dôleţitejšie, ako si myslíme Je chyba, ţe sa
polievky z nášho jedálneho lístka
vytrácajú. Aj keď je ich výţivná
hodnota zväčša obmedzená, plnia
poslanie, ktoré nenahradí ţiadny
iný pokrm. Prebudia tráviacu
sústavu, ochránia ţalúdočnú
sliznicu pred vznikom vredov a sú
dôleţitou súčasťou nášho pitného
reţimu, pretoţe organizmu
dodávajú rozpustené minerály a
ióny, ktoré sú nevyhnutné pre ţivot.
Iba máločo zahreje po vydarenej
lyţovačke,
Slovensky Montreal
Postupom času som na Alenu
zabudla, iba občas sa mi vynorila
v pamäti pri spomienkach na
minulosť.
Do USA chodievam veľmi
sporadicky. Aj to som sa najďalej
dostala do Plattsburghu k známym.
Zhruba pred tromi týţdňami ma
nahovorila moja blízka susedka
Češka na krátky
výlet do New
Yorku.Trafili sme
veľmi „vhod“, pretoţe po dvoch
dňoch pobytu, keď sme sa chystali
na cestu späť, prišla náhla snehová
búrka. Taká, akú si asi všetci
obyvatelia veľkomesta
nepamätajú.Boli sme preto nútené
cestu odloţiť a prespať ešte jednu
noc v hoteli. Ráno všetci
návštevníci hotela zistili, ţe
s odchodom to bude ešte asi celý
deň veľmi problematické, kvôli
nezjazdnosti ciest. Keďţe sme boli
v hoteli doslova uväznené, trávili
sme čas čítaním, jedením a pitím o.
i. aj nespočetných mnoţstviev káv.
KYSLÁ KAPUSTOVÁ
POLIEVKA S ÚDENÝM
MÄSOM
500 g kyslej
kapusty, 250 g
údeného
bôčika, veľká cibuľa, 150 g
zemiakov, 2 PL masti, 20 g
7
Tip: Kapustová polievka je zvyčajne redšia ako vianočná kapustnica.
Môţete si pripraviť odľahčenú
vegetariánsku verziu bez mäsa,
namiesto ktorého pouţijete vopred
namočené a opraţené sójové kocky.
ZELENINOVÉ MINESTRONE
1 liter kuracieho vývaru,
420 g konzerva červených
fazúľ, 125 g bazalkového
pesta, 100 g cestovín penne,
100 g slaniny, 30 ml masla,
3 paradajky, 2 malé cukety,
2 mrkvy, 2 cibule, 2 stonky
zeleru, bobkový list, čerstvý rozmarín, soľ, mleté čierne korenie
Zeleninu očistite a nakrájajte.
Mrkvu, stonky zeleru a cuketky na
kolieska, cibuľu a paradajky na
kocky. Na rozpustenom masle osmaţte mrkvu, stonkový zeler, na
kocky nakrájanú slaninu a cibuľu.
Pribliţne po 10 minútach pridajte
na kocky nakrájané paradajky
zbavené semienok. Po piatich
minútach zalejte vývarom s
nasekanými bylinkami, priveďte ho
do varu a prisypte cestoviny.
Povarte pribliţne 8 minút, alebo
kým nie sú cestoviny uvarené.
Predvarenú fazuľu zlejte a prepláchnite. Pridajte ju do polievky
spolu s cuketou. Varte pribliţne 5
minút. Osoľte a okoreňte podľa
chute.
Tip: Pri výbere surovín môţete experimentovať. Nikdy by však nemala chýbať fazuľa, ktorá dodá polievke tú správnu chuť.
Z HISTÓRIE
JAVOROVÉHO LISTU
I keď dodnes nevieme, kto
prvý objavil techniku zbierania
šťavy, ktorá v jarných mesiacoch
vyteká z javora, isté je, ţe keď sa
objavili prví kolonizátori v Kanade,
javorový sirup uţ bol dobre známy
indiánskym obyvateľom tohto
územia. Taktieţ mali vedomosti
o tom, ţe táto sladká kvapalina je
dobrým zdrojom energie a výţivy.
Uţ pred príchodom
Európanov domorodé
obyvateľstvo pouţívalo
keramické nádoby na
varenie javorovej šťavy,
čomu tieţ naučili aj
francúzskych usadlíkov.
V 17. a 18. storočí javorový sirup
bol uţ hlavným zdrojom sladidla,
keďţe ostatné sladidlá známe
v Európe (cukor z cukrovej repy
a iné) boli veľmi drahé. Produkcia
javorového sirupu nakoniec
vytlačila pouţívanie ostatných
druhov sladidiel a bola takým
dôleţitým a beţným artiklom na
stole vtedajších Kanaďanov ako
dnes pouţívame napr. soľ.
Stará indiánska legenda
hovorí o dievčine, ktorá
pri prechádzke lesom
objavila sladkú vodu,
ktorá vytekala zo stromu,
v ktorom bol zaseknutý
tomahawk. Keďže
tomahawk sa nepodobal
na tie, ktoré používali muži
v jej osade,nazdávala sa,
že patrí VEĽKÉMU SPIRITU.
Keď ochutnala vodu, ktorá tenkým
pramienkom vytekala z raneného
stromu, zistila, že chutí dobre
a použila ju na prípravu jedla pre
náčelníka osady. Jedlo náčelníkovi
zachutilo. Odvtedy začali
domorodci zbierať vodu z javorov
a varili ju dovtedy, dokaľ sa
nezmenila na javorový
sirup. Bol to naozaj
zázračný dar VEĽKÉHO
SPIRITU. Toľko jedna
legenda.
Faktom zostáva,
ţe všetky metódy na
zbieranie tohto sladkého
nektáru z javorov sú
zaloţené na základnom
princípe starého
indiánskeho systému zberu.
Ďalšou zaujímavosťou je, ţe
z 80% svetovej produkcie
javorového sirupu 75%
pochádza z Kanady.
Najväčším producentom sú
štáty Vermont, Maine
a New York. Táto produkcia
v porovnaní s Kanadou je
však veľmi nízka.
Keďţe sa blíţi čas
tohoročného zberu
javorového sirupu (zbiera sa
v marci-apríli) nebolo by od
veci vybrať sa na tradičný
kaţdoročný Festival de la
Cabane à Sucre, ktorý sa
oslavuje v celej provincii
Quebec. Sugar on snow cukor na snehu, je tradičná
jarná pochúťka. Čerstvo
uvarený sirup, vyliatý na
čistý sneh chutí ako cukrík
a zajedá sa s donatsami,
francúzkymi palacinkami
(crépes).
Slovensky Montreal
hladkej múky, 2 ČL mletej sladkej
červenej papriky, soľ mleté čierne
korenie.
Umytý bôčik uvarte do polomäkka.
Vyberte ho, prípadne vykostite a
nakrájajte na kocky. Vráťte do
hrnca spolu s kyslou kapustou a
varte 30 minút. Nakoniec pridajte
zemiaky nakrájané na kocky. Varte
pribliţne 15 minút alebo kým nie sú
mäso a zemiaky mäkké. Na zahustenie si pripravíte zápraţku tak, ţe
na masti opečiete cibuľu, poprášite
ju múkou a červenou paprikou a
podlejete 200 ml teplej vody.
Zápraţku pridajte do polievky, nechajte zovrieť a odstavte. Servírujte
horúce s čerstvým chlebom.
8
March 4 – Veronica Lalli
March 18 – Anna Vyboh
April 22 – Alan Subenik
ANIVERSAIRIES
December 27, 2010
Happy belated 45th
wedding anniversary to
JOHN AND C HRISTINE
JAVORNIK
COMMUNITY CALENDAR
KALENDÁR PODUJATÍ
európsku kuchyňu a bohatý
program; loptové
hry, vodné športy, táboraky
a tanečné večery. Tábor sa
nachádza v lesnom prostredí,
80 km od Montrealu pri mestečku
St. Calixte. Vlastní súkromnú
piesočnatú pláţ, ihriska,
2 klubovne. Ubytovanie
je v chatkach.
Prihláška a bliţšie
informácie budú čoskoro uverejnené na www.hostyn.org
Viera tel: 514 385 5153
POZVÁNKA
Drahí naši jubilanti!
Klub 55+ Slovak Butterflies
Operná speváčka MÁRIA
K významným ţivotným
jubileám úprimne blahoţeláme a ďakujeme Vám
za všetko čo ste doteraz pre
slovenskú komunitu v Montreali
urobili.
Dear our jubilants,
We would like to wish you Happy
Birthday and thank you for everything you have done for the Slovak
community in Montreal
The
„Butterflies“ meet usually
on the first Thursday of
each month. You can join
the Klub 55+ just be
55 years old or more. For futher
information please call Lydia
514-481-8052, Josie 450-294-3577.
ADAMCOVÁ BENKO
Redakčná rada
Editorial committee
2. zbor Kanadskej slovenskej ligy
v Montreale pozýva svojich členov
na výročnú členskú schôdzu, ktorá
bude 10. apríla 2011 o 12:30 vo
farskej hale sv. Cyrila a Metoda.
BIRTHDAYS
January 19 – Pavol Buxar
January 26 – Paul Dvorsky
February 17 – Pauline Dvorsky
March 21 – Adam Buxar
March 27 – Vincent Bystrican
Kanadská slovenská liga 2. zbor
v Montreali blahoželá svojim
členom všetko najlepšie
k narodeninám:
January 3 – Linda Varga
January 19 – Anne Gazo
February 9 – Pauline Blaho
Camp Hostýn
Tohoročný detský
tábor Hostýn pre deti
vo veku od 6 do 15
rokov sa bude konať
v termíne od 3. do 23. júla 2011.
Deti sa môţu tešiť na kvalitnú
pozýva všetkych priate ov
a známych, hlavne tých ,
ktorí majú radi hudbu na
svoj koncert.
Jedná sa o koncert
klasickej, sakrálnej
a romantickej hudby.
V programe vystúpia aj
niektorí známi operní
umelci z Kanady.
Predstavenie sa uskutoční
20. mája 2011 o 19.hod
v talianskom kostole
ST. RICHARD,
7070,Quelph road,
Cote St. Luc.
Vstupné je 20 dolárov.
Záujemci o vstupenky sa
môžu prihlásiť na
č. t. 514 9442540.
Všetci ste srdečne vítaní.
Slovensky Montreal
Quebeckí Francúzi však poznajú
oveľa viac spôsobov ako zvýšiť
pestrosť a rafínovanosť svojho
jedálneho lístku s pomocou
javorového sirupu. Napr. vajcia
uvarené v javorovom sirupe, šunka
poliata javorovým sirupom alebo
omelety, to sú všetko quebecké
recepty, ktoré stoja za to ich
ochutnať. Z ďalších
produktov z javorového
sirupu stoja za zmienku
javorové keksy, cukríky
a čaje, ktoré sú i vhodným
darom pre našich blízkych
doma na Slovensku ako i u nás
v Kanade.
9
SMIECHOTY
Three women die together in an accident. And go to heaven. When
they get there, St. Peter says 'We
only have one rule here in heaven:
Don't step on the ducks!' So they
enter heaven, and sure enough,
there are ducks all over the place. It
is almost impossible not to step on
a duck, and although they try their
best to avoid them, the first woman
accidentally steps on one. Along
comes St. Peter with the ugliest
man she ever saw. St. Peter chains
them together and says, 'Your punishment for stepping on a duck is to
spend eternity chained to this ugly
man!' The next day, the second
woman steps accidentally on a duck
and along comes St. Peter, who
doesn't miss a thing. With him is
another extremely ugly man.
He chains them together with the
same admonishment as for the first
woman. The third woman has observed all this and, not wanting to
be chained for all eternity to an
ugly man, is very, VERY careful
where she steps. She manages to go
months without stepping on any
ducks. but one day St. Peter comes
up to her with the most handsome
man she has ever laid eyes on ....
Very tall, long eyelashes, muscular.
St. Peter chains them together
without saying a word. The happy
woman says, 'I wonder what I did
to deserve being chained to you for
all of eternity?' The guy says, 'I
don't know about you, but I stepped
on a duck.
-----------Mamička rozpráva dcérke rozprávku o princovi na bielom koni.
Dcérka sa opýta: "Maminka aj ty si
čakala na princa na bielom koni?"
Mama odpovie: "Čakala, čakala,
ale prišiel iba kôň"
Dve blondinky: Prečo tak dlho
hľadíš na mesiac? Ale, frajer mi
povedal, ţe ide na mesiac na
sluţobnú cestu, tak pozerám, či
ho neuvidím!
---------Cigáň si robí vodičský a prechádza
cez kriţovatku.
Inštruktor sa ho pýta: Aká je to
značka.
Cigáň mu odpovie: Hliníková,
vrátime sa?
---------Rozprávajú sa dvaja dedovia:
Ten môj vnuk je chudák.
-Prečo?
Ja som Slovák, babka Rumunka, otec je Maďar a
mamu sme vychovali v
Rusku a on chudáčisko nevie rozprávať ani jedným
jazykom.
-A koľko má rokov?
-Uţ mu budú 2 mesiace!
Jediné slovenské noviny, ktoré vychádzajú
v Severnej Amerike týždenne
259 Traders Blvd. East, Unit 6,
Mississauga, ON, L4Z 2E5.
Predplatné pre Kanadu $65
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne.
Šefredaktorka: Marta Fusková, 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Redakčná rada: Helena Benčaťová, Silvia Buxar, Bea Janurová, Betty Valenta
Graficka úprava: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Na čiastočnú úhradu nákladov prosíme
čitateľov mimo oblasti Montrealu o ročný príspevok $5.00. Ak chcete Slovenský Montreal finančne podporiť, zašlite na adresu Betty
Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Šek vypíšte na La Maison Slovak Inc. Listy a príspevky na publikovanie bez
nároku na honorár sú vítané.
E-mail: [email protected]
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly.
Editor: Marta Fuska, 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Editorial Board: Helena Bencatova, Silvia Buxar, Bea Janurova, Betty Valenta.
Graphics: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790
Slovenský Montreal is mailed free of charge to Montreal Slovaks. To help defray costs a contribution of $5.00 per year is requested from
Slovaks outside of the Montreal area. If you want to financially support Slovenský Montreal please send to Betty Valenta,
8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Make your cheque payable to La Maison Slovaque Inc.. Letters and contributions,
to be published without a honorarium are welcome.
E-mail: [email protected]
10
Slovensky Montreal
www.kanadskyslovak.ca
Download

Cislo 01-2011 - SlovakMontreal.com