Published by Slovak House
March 2013
Vydáva Slovenský Dom
Marec 2013
MILÍ ČITATELIA
„Život letí jak sen,
krásna si rodná zem,
sľubujem, že verný(á) ti zostanem”
Tohtoročné jarné vydanie nášho
trojmesačníka je v značnej miere venované aj jednej z najvýznamnejších
udalosti roka, dvadsiatemu výročiu Slovenskej republiky.
K množstvu gratulantov sa
pripájajú aj Slováci z Montrealu so
žičením, aby naše Slovensko stále rástlo
do krásy a aby sa so svojimi výsledkami
vo všetkých sférach zviditelňovalo čoraz
viac pred celým svetom.
Redakčná rada zároveň želá
všetkým našim čitateľom príjemnú
a požehnanú Veľkú noc.
Dúfajme, že k tomuto sviatku už budeme
poznať aj meno Veľkého pastiera, ktorý
bude blízky a nápomocný svojim
ovečkám.
DEAR READERS
This year spring edition of our
newsletter is largely devoted to the one of
the most important events of the year, the
twentieth anniversary of the Slovak Republic.
Slovaks in Montreal joining wellwishers with the wish that Slovakia always would grew in its beauty and with
its results in all areas and it would be
known to the whole world.
Editorial Board also wishes to all
our readers a pleasant and blessed Easter.
We hope that on that holiday will know
the name of the Great Shepherd, who will
be close and helpful to his flock.
Nápady, návrhy, rady, myšlienky, príbehy zo života, fotografie z dovolenky, gratulácie blízkym a priateľom to všetko nám môžte posielať cez
electronicku adresu: [email protected] alebo na adresu: 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9
Ideas, suggestions, advice, thoughts, life stories, photos from vacations, greeting to relatives and friends, all that you can send to us for
publishing, by email [email protected] or to the address: 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9
Asi takto je videná očami
deti naša milovaná krajina pod
Tatrami a zaiste ju tak vidia aj tí,
ktorým prirástla k srdcu
a prechovávajú k nej vrelý
a úprimný vzťah.
Naše malebné Slovensko slávi
tieto dní svoje významné životné
jubileum. Má presne dvadsať
rokov. Je to nádherný čas mladosti,
kedy začína rásť do krásy. Hoci
Slovensko nemá od svojho zrodu
dosť skúseností, učí sa poznávať,
vzdelávať a otvárať dvere tým,
ktorí to s ním myslia úprimne, a sú
mu nápomocní vo všetkých sférach
a oblastiach, kde má svoje medzery
a nedostatky.
Od začiatku tohto nového roku si
dvadsiate výročie pripomínajú
nielen obyvatelia Slovenska, jej
štátni a vládni predstavitelia, ale aj
Slováci žijúci ďaleko v zahraničí,
no srdcom veľmi blízki svojej
vlasti.
Aj montrealski Slováci si vo
štvrtok večer, 31. januára
pripomenuli v hale pod
slovenským kostolom vzácne
výročie Slovenskej
republiky. Organizátorom
a iniciátorom tohto podujatia bol
slovenský honorárny konzul
v Montreale pán Dezider Michaletz
s manželkou Danielou.
Na slávnostnej recepcií
z príležitosti tohto podujatia sa
zúčastnilo niekoľko významných
predstaviteľov spoločenského,
Pozvanie prijali aj zástupcovia
trinástich konzulátov v Montreale.
Kanadskú Slovenskú Ligu
zastupovala jej predsedníčka pani
Mary Ann Doucette.
Na recepcii nechýbala ani sudkyňa
najvyššieho súdu v Quebeku
veľactená pani Eva Petras, boli tu
aj predstavitelia katolíckej cirkvi
ako i mnoho významných ľudí,
ktorých nemáme možnosť často
stretnúť pri bežných podujatiach.
Pán veľvyslanec vo
svojom slávnostnom prejave
pripomenul hlavne významné
a výrazné úspechy Slovenska
i jeho zviditelnenie vo svete počas
uplynulých dvadsať rokov.
V podobnom tóne sa niesla aj reč
pána honorárneho konzula, ktorý
naviac zaujímavo predstavil aj
tisíc päťstoročnú históriu
Slovákov. Na záver oficiálnej časti
pán veľvyslanec predniesol
slávnostný prípitok vzdávajúc ním
hold krajine, ktorú má česť ako
vrcholný štátny predstaviteľ
reprezentovať v zahraničí.
Recepcie sa zúčastnilo
vyše 100 pozvaných hostí. Títo
ocenili nielen vynikajúce
pohostenie ale aj mimoriadne
zaujímavé dokumentárne filmy
o Slovensku, ktoré pre túto
príležitosť pripravil pán ing. Luboš
Jurášek.
Netradičné stretnutie bolo veľmi
milé, neviazané a sympatické.
Každý z neho odchádzal
s hrdosťou, že je Slovák, ktorého
domovom je a navždy bude naše
Slovensko.
Áno, domov je Slovensko naše,
maličké a predsa krásne, domov
sú prekrásne lesy, políčka otcov
a mám. Slovensko, dobre
viem, kde šťastný(á) som, že ťa
mám.
Pretože ešte stále
žijeme v období
spomínaných osláv,
zavinšujme aj my
ostatní mladému
Slovensku nielen
veľa zdaru na ďalšej púti,
ale venujme mu aj naše úprimné
vyznanie či modlitbu ako to
kedysi vystihol náš najväčší
básnik Milan Rúfus.
„ A aspoň, TY ho Veľký
chráň, keď si ho stvoril
malé.“
Bea Janurová
On January 1st 2013 Slovakia
celebrated its 20th Birthday.
The Slovak community in Montreal celebrated
the 20th anniversary of the independence of the Slovak
Republic. For this special occasion the Honorary Consul
of the Slovak Republic Dezider Michaletz with his wife
Daniela organized a reception
on January 31st, 2013 in the
church hall of Sts. Cyril and
Metod.
Slovensky Montreal
„ Slovensko je naša rodná
krajina, žijeme v nej
ako jedna rodina.
Sú to vŕšky, hory, kopce,
na ktorých sa pasú ovce.
V čistých vodách žijú ryby,
to Slovensko nemá chyby.“
politického a kultúrneho života
v Montreale. Medzi
najvýznamnejších hostí patril
J. E. Veľvyslanec Slovenskej
republiky v Ottawe pán Milan
Kollár s manželkou Soňou. Pána
veľvyslanca do Montrealu
sprevádzal jeho zástupca pán
Martin Bartoň, pán konzul Daniel
Belanský a prvý ambasádny
sekretár pán Jozef Galoci.
Montrealsku radnicu zastupoval
pán Dubois.
The special guest of
the evening was Ambassador
of SR in Ottawa H.E. Milan
Kollar with his wife Soňa.
In attendance there were thirteen other consul representatives. The city
of Montreal was represented
by Mr. Christian G. Dubois.
Present at the reception were:
2
Honorary consul Dezider
Michaletz presented a short history
of 1500 years of Slovaks. During
the reception interesting documentaries about Slovakia were shown
which were prepared by Lubos Jurasek. Guests enjoyed a generous
supply of snacks, wine, beer and
juices.
Happy Birthday Slovakia and
good luck for the next journey.
STRUČNÉ DEJINY
SLOVENSKA
Tieto stručné dejiny predniesol
Honorarný konzul SR Dezider
Michaletz na oslavach 20. výročia
Slovenskej republiky
“Naši vzácni hostia predo
mnou nám porozprávali o veľkom
význame nášho štátneho sviatku,
ktorý tu dnes spolu s vami
oslavujeme. Na rozdiel od nich, by
som Vám teraz rád povedal niečo
o našom slovenskom národe a jeho
minulosti.
Slovanské kmene začali prenikať
do strednej Europy v období od
druhého do piateho storočia nášho
letopočtu. Tieto kmene sa postupne
začali spájať do skupín, v ktorých
sa začali prejavovať základné
formy kultúry a jazyka.
Prvý významný štátny
útvar na území dnešného
Slovenska vznikol v roku 623
nášho letopočtu, keď kupec Samo
zjednotil jednotlivé slovanské
kmene. Takto zjednotené kmene
porazili kmene Avarov, ktoré sa
snažili vytlačiť Slovanov z ich
územia. Vďační Slovania
vymenovali Sama za svojho kráľa.
Túto Samovú ríšu
môžme považovať
za politický debut
Slovanov v strednej Europe. Samová ríša trvala asi
35 rokov a po jeho
smrti zanikla.
Ďalší významný politický
útvar na území dnešného
Slovenska vznikol v deviatom
storočí. Veľmi schopné knieža
Pribina, spojil jednotlivé
slovanské kmene do politického útvaru, ktorý dnes
poznáme pod názvom
Veľkomoravská ríša. V jeho diele
pokračovali aj jeho nasledovníci.
Knieža Rastislav si uvedomil, že
k vytvoreniu silného politického
útvaru je potrebné silne
náboženské cítenie obyvateľstva.
Preto sa obrátil na byzantského
císara Michala III, aby mu poslal
vzdelaných mužov, ktorí by mu
pomohli zjednotiť náboženstvo a
upevniť jeho moc. Císar Michal
mu poslal dvoch solúnských bratov
Konštantína a Metoda. Títo
splnili svoju úlohu tak, že dnes si
na nich spomína celý svet a
dokonca sa stali aj patrónmi
Europy.
Vytvorili nové
písmo a latinské
náboženské knihy
preložili do
jazyka srozu
mitelného ľudu na
území veľkomo
ravskej ríše.
Začiatkom desiateho storočia
Veľkomoravská ríša zanikla
a maďarské kmene, ktoré začali
prenikať na územie Strednej
Europy vytvorili Uhorské
kráľovstvo, súčasťou ktorého sa
stalo aj územie Veľkomoravskej
ríše. Územie dnešného Slovenska
sa stalo časťou Uhorska, pod
názvom Horné Uhorsko.
Po skončení prvej svetovej vojny
v roku 1918, ktorá sa skončila
porážkou Rakúsko-Uhorska
vznikli viaceré nové štáty.
Slovensko spolu s Čechami
vytvorili Česko-Slovenskú
republiku. V roku 1939 pod
vplyvom nemeckého
prenikania do strednej
Europy sa Česko-Slovenská
republika rozpadla a vznikli
dva nové útvary, Protektorát
Čechy a Morava a
samostaný Slovenský štát. Po
skončení druhej svetovej vojny sa znova sformovala
Československá republika.
1.januára 1993, po dohode
parlamentov oboch strán sa
Československá republika
rozdelila na dva samostatné
štáty, Čechy a Slovensko.
Počas dvadsiatych rokov
samostatnosti sa Slovensko
rozvinulo do moderného
štátu s významným
priemyslom a s vysokou
úrovňov vzdelanosti obyvateľstva.
Dnes Slovensko patrí
k štátom,ktoré majú nezastupiteľné miesto na ekonomickej mape sveta.”
SLOVAK HISTORY
This short Slovak history was
presented by Honorary Consul Mr. Dezider Michaletz
during the reception of the
20th anniversary of the independence of the Slovak Republic.
“Our distinguished
guests before me talked about
the great importance of our
national holiday that we celebrate today with you.
Unlike them, I would now
like to tell you something
Slovensky Montreal
Mary Ann Doucette, President of
CSL, Lydia Matusky,
President of Branch 2 CSL,
And Eva Petras Judge of the Superior Court of Quebec.
In his opening speech H.E. Milan
Kollar mentioned the success of
Slovakia since it declared independence. Slovakia is now recognized worldwide as a reputable
business partner and a state opened
to foreign investment.
3
The first major state formation on the territory of Slovakia
was founded in 623 AD, when the
merchant Samo united various
Slavic tribes. Thus, unified tribes
defeated the Avars tribe that tried
to push out Slavs from their territory. Grateful Slaves appointed
Samo as their king. This Samo’s
Empire, we can consider the political debut of Slavs in Central
Europe. Samo's Empire lasted
about 35 years and after his death
it had fallen.
Another important political
unit in the territory of today's Slovakia was founded in the ninth
century. Very capable Prince Pribina joined various Slavic tribes in
the political unit which today is
known as the Great Moravian Empire. His work was continued by
his followers. Prince Rastislav realized that to create a strong political unit, he needs the strong religious feelings of the population.
Therefore he asked the Byzantine
Emperor Michael III to send him
educated men who would help him
to unite religion and consolidate
his power. Emperor Michael sent
him twoThessalonian brothers
Constantine and Methodius. They
fulfilled their role and today the
whole world remembers them and
they became a patrons of Europe.
They created new script
and translated Latin religious
books into a language understood
by the people of the territory of the
Great Moravian Empire. At the beginning of the tenth century Great
Moravia had fallen.
Hungarian tribes that began to
penetrate into the territory of
Central Europe established a Hungarian Kingdom and the
territory of Great Moravia became
part of it. The territory of present
day Slovakia became part of Hungary, known as Upper Hungary.
After the end of World
War I in 1918 which ended with
the defeat of Austria-Hungary several new states were created. Slovakia together with Bohemia created Czecho-Slovak Republic. In
1939 under the influence of German penetration into Central
Europe, the Czecho-Slovak republic had fallen and created two new
units, the Protectorate of Bohemia
and Moravia and independent Slovak Republic. After the Second
World War Czecho-Slovakia became one country.
On January 1, 1993 with
the agreement of both parliaments,
Czecho-Slovakia split into two independent countries, Czech Republic and Slovakia
During the twenty years, the independence of Slovakia has developed into a modern state with a
major industry and with high level
of education of the population.
Today, Slovakia is among the
states that have a unique place on
the world economic map."
POĎAKOVANIE
Honorárny konzul
Slovenskej republiky v Montreale
pán ing. Dezider Michaletz
s manželkou Danielou chcú touto
cestou veľmi úprimne, zo srdca
poďakovať všetkým sponzorom
a dobrovoľníkom, ktorí sa
podieľali na prípravách slávnostnej
recepcie poriadanej 31. januára
v Montreale z príležitosti osláv
20. výročia Slovenskej republiky.
Taktiež ďakujú všetkým
tým, ktorí sa slávnostného večera
zúčastnili a prispeli k jeho
zdarnému priebehu.
Sponsors for reception of 20th anniversary of the independence of
the Slovak Republic:
- Embassy of the Slovak Republic,
Ottawa,
- Canadian Slovak League, Branch
2, Montreal
- Slovak House Inc. Montreal
- Jasko Moshonas Ouiment
Inc.
- Alpina Salami Inc.
- Million Carpets & Tiles
- NDT Technologies, Inc.
- Parish of Sts. Cyril & Methodius, Montreal
- Dr. Jan Spacek, MD, LMCC
- Vladimir Cincik
- Mr. & Mrs. John Gaydos
- Mr. & Mrs. John Javornik
- Mr. & Mrs. Vojtech Mirga
- Mr. & Mrs. Steve Sediva
Kvetanova
storočnica
„Putujúc za
dlhé roky po ceste,
ktorá bola posiata
viac tŕnim a bodliačim, ako ružami
a slasťou, viac
námahou, ako pohodlím, viac
obetavosťou, ako pôžitkom,
viac sebazaprením, ako
bezstarostnosťou, dosiahli
sme túžené návršie s pevným
hradom, ktorým je Kanadská
slovenská liga.
Z tohoto bezpečného
útočišťa hľadíme dnes na
hmlistú minulosť prežitých
rokov a na mizivý obzor
našich skromných začiatkov.
Slovensky Montreal
about our Slovak nation and its
history. Slavic tribes began to
penetrate into Central Europe during the second to fifth centuries
AD. These tribes had gradually
started to join the groups which
began to manifest basic forms of
culture and language.
4
Kvetanova účasť v slovenskej
tvorivej podnikavosti má svoj
široký rozmer a tiahne sa jeho
životom ako nepretržiteľná reťaz
umocnená jeho rodovou činnosťou,
ktorou sa zapísal nevymazateľnými
literami do histórie kanadských
Slovákov. Preto pri jeho storočnici
spomeňme si na neho s úctou
a uznaním aké mu právom patria.
Pochádzal z Bohdanoviec pri
Trnave kde sa narodil pre 100
rokmi, kontrétne 3. januára 1913.
Do Kanady odišiel roku 1929
k otcovi v Montreale, kde prežil
takmer celý svoj život až na krátky
pobyt v baníckom meste Sudbury,
Ontario, kde sa venoval
organizačnej, osvetovej
a publicistickej činnosti. Začal ako
robotník pri stavbe Sun Life
budovy, vtedy najvyššej
v Britskom impériu, odkiaľ v roku
1931, zásluhou vtedajšieho kňaza
slovenskej katolíckej farnosti,
Urban Kovaľa, prešiel k učiteľstvu
na slovenskej škole zriadenej pri
St. Jaques School pod juridikciou
Catholic School Commission of
Montreal, očom sa obšírne zmienil
v svojich spomienkach Tri roky na
slovenkej škole v Montreale
uverejnených v kalendári
Kanadských Slovákov na rok
1935, kde učenlivo pôsobil do
roku 1938.
Súčasne bol aj organistom
v slovenskom kostole
a výpomocným
redaktorom, neskorej
redaktorom vtedajších
novín Slovák v Kanade. Bol
aktívnym členom a funkcionárom
fraternalistických spolkov, najmä
Kanadskej slovenskej ligy, ktorej
zasvätil dobrú čiastku svojho
života.
Po odchode Štefana Hrehu
z redakcie novín Kanadský Slovák
k vojsku, stal sa ich redaktorom
(1942-46). Z jeho iniciatívy bol
usporiadaný prvý Slovenský deň
v Montreale (1944). Zostavil prvé
kalendáre Kanadských Slovákov
na roky 1934 a 1935, ktoré
obohatil svojou básnickou tvorbou,
prekladmi a beletriou. Napísal
estrádne dramatické pásmo Pochod
dejín. Prispieval článkami
a úvahami so spolkárskym
a politickým zameraním do
slovenských novín a kalendárov
Kanadskej slovenskej ligy,
v ktorých sa prihováral za spojenie
Kanadskej slovenskej ligy
a Kanadského podporného spolku.
Pri reorganizácii KSL
z podporného na poisťujúci
systém, zohral hlavnú úlohu.
Pripravil deklaráciu An Act to
incorporate the Canadian Slovak
League schválený kanadským
parlamentom v roku 1954.
Následne zostavil poreorganizačné
stanovy v obidvoch rečiach
s novým odznakom
reprezentujúcim našu duálovú
príslušnosť. Nesporne, intelekt
slovenskej tvorby v Kanade.
Za tri volebné obdobia účelne
zastával funkciu generálneho
tajomníka KSL. V tejto spojitosti
vydal niekoľko Obežníkov
v prospech organizácie a jej
dedičnej kontinuity.
Zostavil dobové rezolúcie
a memorandá na vládne kruhy
v záujme slovenského národa
a slovenskej identity v Kanade.
Bol vedúcim organizátorom oslavy
1100-ročného Cyrilometodejského jubilea v Montreale
(1963) s heslom: Dedičstvo otcov
zachovaj nám Pane! V roku 2007
KSL pri príležitosti osláv jej
75-ročného založenia, poctila ho
posthumne jubilejnou trofejou.
Oženil s s Máriou
Matuskou, prvou slovenskou
graduantkou v Montreale na
D’Arcy McGee High School.
Spolu vychovali dcéru Margitu,
ktorá po vyškolení bola
univerzitná bibliotekárka
v Toronte. Osvedčila sa ako
schopná administrátorka
Kanadského Slováka
a aktívna spolkárka.
F. Kvetan bol tichej povahy.
Úslužný ,artikulárny v reči
a písme. V tunajšej
terminológii „Real
Gentelman“. Človek hlbokej
viery, vysokých mravných
hodnôt, hrdý na svoj
slovenský pôvod a do špiku
kosti lojálny svojej
adoptovanej vlasti – Kanade.
Neobišli ho obvyklé
polemické konfrontácie,
intrigárske útoky a politické
konflikty z opozičnej strany
slovenskej orientácie.
Po odchode
z tajomníckeho postu KSL
venoval sa výlučne svojej
profesii a verejno-notárskej
službe vo firme Kelen Travel
do odchodu na zaslúžený
odpočinok, bohužiaľ
pretrhnutý zákernou
Parkinsonovou chorobou,
následkom čoho strávil vyše
tri roky na liečbe v Montreal
Neurological Institute, kde aj
skončil svoj plodný, Bohu,
národu a svojeti zasvätený
život 9. januára 1989 vo veku
76 rokov.
Česť jeho pamiatke!
Slovensky Montreal
Pred dojmom takého rozjímania do
sŕdc nám vstupuje pocit sebavďaky
a spokojnosti, že sme vytrvali, že
sme sa nedali zviesť na mylné
chodníky, že sme nepodľahli
zarytým nepriateľom.“
Takto sa prihováral
k rodnej svojeti rozratenej po
veľkej Kanade v raných začiatkoch
našeho emigrantského tvorivého
života v Kanade František (Frank)
Kvetan, po našsky „brat Kvetan“,
významný národno-slovenský,
spolkársky a kultúrny buditeľ
slovenského etnika v Kanade,
ktorý v prvých januárových dňoch
nového roku 2013 bol by sa dožil
100-ročných narodenín svojho
pionierskeho života. Hovorí sa, že
život človeka nemerá sa jeho
prežitou dlžkou, ale tým,
čo urobil pre seba, pre svoje
okolie, pre svoj národ a pre
ľudstvo.
SH
5
In March of this year, uncompromising Slovak patriot, pioneering Canadian Slovak journalist
Štefan (Steve) Hreha, also known
as the founding editor of the
Kanadský Slovák, keen observer of
Canadian Slovak history, and
a preeminent
cultural,
literary and
fraternal
intellectual,
celebrated
his 95th birthday
in relatively good
physical and mental health.
He was born on March 25,
1918 in Čemerne, today part of
Vranov nad Topľou in the eastern
part of Slovakia where he spent his
youth and senior school years. He
came to Canada in late December
1936 together with his mother and
two younger brothers, Albert and
Jimmy (both now deceased), to be
reunited with their father in Montreal. He has a Canadian-born sister, Stella (Mrs. Dr. Weisnagel).
Although the new generation of Canadian Slovaks may not
be fully familiar with his work and
devotion to the Slovak cause,
nonetheless it must be stressed that
his active participation in the Slovak milieu in Canada spans nearly
three-quarters of a century. Almost
immediately upon his arrival in
Canada he immersed himself in
the social, cultural and fraternal
activities of Montreal’s Slovak
community. His principal passion,
however, centered around journalism. For several years, he edited
the then-published newspaper,
Slovak v Kanade, later renamed
Slovenské Bratstvo.
During his tenure as editor of this
newspaper, due to his defense of
Slovak sovereignty, he was sued
by fervent enemies opposing Slovakia’s right to self-determination
and of Slovaks in Canada affirming their Slovak identity.
Indeed, those were trying
years. Editing the newspaper during that turbulent period required a
great deal of courage, dedication,
and a strong will, a fact acknowledged some years later by prof. Dr.
J.M. Kirschbaum who, in his book
Slovaks in Canada, characterized
Hreha as a “courageous young
newspaperman.”
Hreha is also
credited with
the successful
launching of
a brand new
Slovak newspaper appropriately
called Kanadský Slovák. The
newspaper, now in its 70th year
of publication, started its uncertain
and controversial journey on
March 5, 1942 in Montreal during
the Second World War as the official organ of the Canadian Slovak
League.
He is also known for his
cultural and literary contribution to
the Slovak community in Canada.
Over the years he wrote several
stage plays, texts for musicals,
a cycle of poems and epigrams,
as well as a manuscript on the
origin of the Slovak people in
Canada published in the Encyclopedia Canadiana. He also translated the Canadian National Anthem,
O Canada, into Slovak.
During the Second World
War he served four years in the
Canadian army. While he was in
the army, the newspaper was edited by F. Kvetan. Upon his return
from active duty, he devoted himself entirely to the development
and the financial stability of the
Kanadsky Slovak and to the
preservation of Slovak heritage and
ethnicity in Canada.
Soon after, in 1946, he married
Pauline Marejka who, after 65
years of married life, passed away
on November 19, 2010. They
had one son, Steve, who taught
Philosophy and was coordinator
of the International Baccalaureat
progam at Champlain College until
he retired.
For his lifelong involvement in
Slovak affairs in Canada, he received numerous awards, including
the prestigious Stefan Moyses
Medal from the Matica slovenská,
an Honorary Recognition from his
native Vranov nad Topľou. On the
occasion of the Canadian Slovak
League’s 75th anniversary, he was
presented with the Jubilee Trophy.
At the same time, the National
Ethnic Press & Media Council of
Canada awarded him a medal and
the citation Honoris Causa for his
lifetime achievement in journalism.
MVDr. Pavol Bindas, laureate of the Matica slovenská
and author of the historiographical book Čemerne to
nebol valal (Cemerne Was
Not a Village) placed him
amongst the first in a gallery
of prominent native sons of
his home town.
Probably the most
enduring and gratifying tribute he received was paid to
him by Nestor Andrej
Potocky who, for a quartercentury, was the general secretary of the Canadian Slovak
League. In evaluating the unifying mission of the
Kanadský Slovák in the Slovak diaspora, he stated that
“Brother Hreha had two
loves. Love for his family and
love for the newspaper he had
founded.” And Andrej
Kučera, founder and longtime president of the organization acknowledged that “he
(Hreha) laid a sound and stable foundation for our newspaper in those hard-pressed
and critical times in our
lives.”
Slovensky Montreal
Štefan (Steve) Hreha
turns 95
Happy
95th birthday,
old warrior!
6
Montreal’s Slovak community has
its very own version of the famous
Energizer Bunny (in Lydia
Matusky) and she’s still going!
Lydia celebrated her 90th birthday
in February.
She was honored
at a special Mass
conducted by
Fr. Jurus, at
Sts. Cyril and
Method Church.
Later that same week, the Butterflies (a.k.a. Klub 55+) hosted a
surprise luncheon with card
shower, at her favourite restaurant.
(Lydia is the original vice president.) John Gujdan supplied the
fabulous music.
Before she had
a chance to breathe, Lydia was
“feted” by members
of Canadian Slovak League,
of which she is president. Lydia is
also current member of the Board
of Directors of Slovak House. She
has served the Slovak community
in just about every capacity possible with much interest, vigour,
good humour and time.
Everyone appreciates her contri
butions and respects her decisions.
What a role model!
Lydia has been married to Joe for
nearly 70 years.
Now on to planning her centennial
celebrations! Hang on!
We wish her an extension
of good health and happiness.
Josie Zamborsky,
President of Klub 55+
Slovak Butterflies
Milí priatelia,
Oznamujeme Vám, že Kanadská slovenská liga (KSL) oslavuje 80. výročie založenia
a 70. výročie vydávania novín
Kanadský Slovak, ktorý je jediným
slovenským týždenníkom na
severoamerickom kontinente.
Pri tejto príležitosti hlavný výbor
KSL Vás pozýva na gala oslavy,
ktoré budú
27. apríla 2013 v Delta Ottawa
City Centre Hotel v Ottawe.
Čestnými hosťami budú zástupcovia kanadskej a slovenskej
vlády, a v kultúrnom programe sa
predstavia kanadskí umelci slovenského pôvodu.
Lístok na večeru a zábavu je $100
dolárov alebo jeden celý stôl za
$900 dolárov. Termín zakúpenia
lístkov je 15. apríl 2013. Tieto
významné oslavy nie sú len pre
členov KSL ale aj pre ich priateľov.
26. apríla 2013 sa tiež v Ottawe
uskutoční konvencia KSL.
Dúfam, že váš kalendár Vám dovolí sa zúčastniť týchto osláv.
Pripojená je pozvánka na tieto
významné oslavy(posledná str.)
Pre bližšie informácie alebo
zakúpenie lístkov kontaktujte:
Marta Fuska
514-630-0218
navštevoval nielen bohoslužby
v slovenskom kostole, ale
mimoriadne aktívne sa obaja
podielali na všetkých aktivitách,
ktoré sa konali v hale pod
kostolom.
Chceli by sme ešte raz a naposledy
v mene našej redakčnej rady ako
i v mene všetkých Slovákov
v Montreale, ktorí pána Lashanika
poznali vysloviť mu za všetko, čo
pre nás urobil úprimnú vďaku.
Nech ho Najvyšší Pán, ktorého
počas svojho života chválil
a velebil v jeho chráme
príjme k sebe a za jeho skutky
bohato odmení v Jeho
kráľovstve.
ČAS PRE PÁNA ČASOV.
„Hlboko sa treba pokloniť
oráčovi, čo chlieb dáva,
hlbšie matke,
čo nový život rodí, najhlbšie
učiteľovi, ktorý zo živej
bytosti človeka vychováva.“
15. decembra minulého roka
definitívne opustil naše rady
významný člen slovenskej
komunity v Montreale
pán MICHAEL LASHANIK.
Len pred pár dňami
sa slovenská komunita
v Montreale dozvedela ďalšiu
smutnú správu, že dňa
13.februára tohto roku zomrel
jeden z jej významných
členov Dr. Stanley Kubina,
vysokoškolský učiteľ,
univerzitný profesor, vedecký
pracovník, manžel, otec, ujo,
sused, priateľ a známy. Tento
skromný a nenápadný človek
vďaka svojej významnej a
náročnej vedeckej činnosti
veľmi výrazne zviditelnil
nielen slovenskú komunitu
v Montreale, ale aj naše
Slovensko ďaleko za morom,
za „Veľkou mlákou“ a inde
vo svete.
Bol dlhoročný člen
spolku „Jednota“ i člen
„Kanadskej slovenskej
ligy“.
Spolu s manželkou
Adelou pravidelne
Pán STANLEY KUBINA
prišiel do Montreálu
z rodného Slovenska ako
malý deväťročný chlapec
v sprievode svojich rodičov.
Pre vstup si čírou náhodou
Zbohom...
„Zbohom, to nezvoní mi nikdy
neveselo. Zbohom, to objíma
sa so mnou celá zem.
S Bohom chcem začínať
a končiť dielo. Zbohom, to
neznačí, že viacej neprídem.“
Slovensky Montreal
Lydia Matusky
7
pôsobil vo výskume, s prevahou
v Canadair a pracoval na
mimoriadne zaujímavých
projektoch, ako bol napr. projekt
„stopovanie ponoriek s lietadlami“.
V tomto období bola slovenská
komunita v Montreále veľmi
veľká, mladá, aktívna, činorodá
a naozaj živá. Pre mladého
Stanleyho bol prvý kontakt so
Slovákmi v slovenskom kostole.
Pravidelne tu miništroval, veď
vieru si priniesol odtiaľ, kde sa
narodil. Rodné Smolinské je
neďaleko povestného Šaštína, kde
zvony kostola vždy vyzváňajú na
chválu a slávu Kráľovnej nebies.
Okrem toho, že Stanley bol veľmi
živý chlapec ako všetci jeho
rovesníci, patril vždy medzi
najlepších žiakov a študentov.
Ako sám spomínal, mal
medzi Slovákmi veľa svetlých
vzorov. Medzi inými to bol už
vtedy známy hudobný virtuóz a
organista v slovenskom kostole
pán Michal Sinčák, no schopnosti,
talent a um mladého Stanleyho boli
nacielené iným smerom. Počas
celých štúdií, na strednej a vysokej
škole, neprerušil kontakt so
Slovákmi. Spoločne sa schádzali
v osadných spolkoch, tancovali,
hrali divadlá, atď. V päťdesiatych
rokoch bol v katolíckej osadnej
časti veľmi vyspelý život. Začalo
tu pôsobiť mladé katolícke hnutie,
kde Stanley tiež veľmi aktívne
účinkoval.
Ako prvý Slovák v histórii
sa zúčasnil výskumu a výberu
novej helikoptéry v Kanade.
Pracoval na komuničných
systémoch viacerých lietadiel
kanadskej výroby. V r. 1965 sa
vrátil do akademického prostredia.
Začal vyučovať ako profesor na
college Loyola a od r. 1974 na
univerzite Concordia. Tu zastával
funkciu riaditeľa inžinierskeho
výskumu a vývoja. Bol zároveň
členom prvého prezídia univerzity.
R. 1991 bol Dr. Kubinovi udelený
titul podľa rozhodnutia najvyššieho
senátu,vzhľadom na medzinárodné
akademické kritéria „Distinquished
Professor Emeritus“.
Pán Stanley Kubina
skončil montreálsku svetoznámu
univerzitu McGill s titulom
inžinier a neskôr si na tej istej
univerzite obhájil aj svoj doktorát.
Jeho odborný curiculum vitae je
veľmi nevšedný a bohatý.
V priebehu svojich najplodnejších
pracovných rokov mal pán
Dr. Kubina možnosť nahliadnuť
veľmi hlboko a detailne do sfér
a oblastí, ktoré boli a aj dlho budú
pre bežných „smrteľníkov“
nedostupné. Plných desať rokov
Práca, ktorú vždy vykonával
dr. Kubina veľmi svedomito,
využívajúc všetok svoj um,
znalosti a energiu, vyžaduje
a potrebuje naozaj celého človeka.
Veľmi často za neskoré príchody,
dlhodobé služobné cesty,
nepretržité výskumy pri dôležitých
a náročných projektoch obyčajne
“platí„ celá rodina.
Pán Dr. Kubina mal v živote
šťastie aj v tom, že najväčšie
pochopenie, pomoc a oporu
nachádzal u svojej manželky LilyĽudmily.
Za svoju dlhoročnú
činnosť a jedinečné výsledky
v práci na poli vedeckom
a akademickom získal Dr. Kubina
veľa ocenení, vyznamenaní
a uznaní. R. 2001-2002 bol
prezidentom slovenských
businessmanov a podnikateľov
a v 70-tych rokoch kurátorom
v slovenskom kostole sv. Cyrila
a Metoda. Za pozornosť stojí aj to,
že Dr. Kubina bol vybraný ako
hlavný rečník na kongrese Prvej
katolíckej slovenskej Jednoty pre
Kanadu a USA r. 1998 v Toronte
na 46-tom ročníku ich konvencie.
Za všetko, čo tento človek za
sebou zanechal, aby to odovzdal
ako štafetu novým a mladším
generáciam, vyjadrujú aj Slováci
v Montreále obdiv, vďaku
a uznanie. Veď naozaj najbohatšie
obdarí budúcnosť ten, kto všetko
dáva súčasnosti.
Ak nastane ten deň
beznádejného súmraku a niekto
z pomedzi nás odchádza do
večnosti, tento mysticky okamih
nás priam núti zamyslieť sa nad
našim životom, ale hlavne
uvedomiť si jeho cenu
a zmysel. Dozaista „tam
hore“, na tej druhej strane
existujú iné kritéria na
hodnoty ľudského života.
Všetci sme v rukách Pána
časov, ktorý je víťazom
nielen nad životom ale aj
smrťou. On nábude súdiť len
a len podľa nášho svedomia,
skutkov a úmyslov.Vzdajme
mu aj v tejto chvíli tú
najväčšiu úctu a rešpekt.
Určite aj posledné myšlienky
nášho spolubrata pána
Stanley Kubinu patrili
Najvyššiemu.
Pán Kubina;
Dovoľte mi v mene
slovenskej komunity
a vašich blízkych
priateľov vysloviť
za všetko tentoraz
naposledy ďakujem.
Nech Vám je zem, ktorá Vás
s láskou prijala ľahká .
S úctou
Bea Janurová
Slovensky Montreal
vybrala rodina Kubinovcov
zaujímavý dátum
prvý júl 1935. Kanada ich
privítala „vo sviatočnom
ruchu,“ hoci neskôr
obyčajné všedné dní
neboli pre novú začínajúcu rodinu
najľahšie.
Detský tábor
Hostyn 2013
Tradičný detský tábor pre deti
od 6 do 15 rokov.
8
Milí krajania
v Montreale,
obraciam sa na Vás s prosbou
o pomoc pri hľadaní príbuzných v
Kanade - potomkov pána Ernesta
Vargu (Erno Varga), nar.
06.04.1914. Bol to starší
brat mojho starého otca Juliusa
Vargu (Gyula Varga), ktorý
pochádzal z Dolných Salib pri
Galante (Slovensko) a odišiel do
Montrealu, keď mal asi 30-32
rokov(asi po 1945). V prílohe
zasielam fotku, ktorú poslal z
USA.
Vianočný obed KSL
Tradičný vianočný obed
Kanadskej slovenskej ligy (KSL)
ktorý pripravil 2. zbor v Montreale
prvú nedeľu v decembri m.r. bol
úspešný návštevnosťou
a vianočnou náladou. Hala
vyzdobená vo vianočných farbách
dodala veselú vianočnú náladu,
ktorá trvala celé popoludnie.
Vedenie 2. zboru na čele
predsedníčky Lydie Matuskej
pripravilo chutný obed. Medzi
hosťami sme privítali veľvyslanca
Slovenskej republiky pána Milana
Kollára s manželkou Soňou,
honorárneho konzulata SR
Dezidera Michaletza s manželkou
Dankou ako aj predsedníčku
hlavného úradu KSL Mary Ann
Doucette s manželom Edwardom.
Predsedníčka Mary Ann
Doucette nám doniesla pozdrav od
Správnej rady KSL a s radosťou
nám oznamila, že Sandra Turek
dostala štipendium od hlavného
úradu KSL za jej dobré
akademické výsledky v high
school. Sandra ukončila Pere
Marquette High School
a pokračuje v štúdiach na Dawson
College.
Ďakujeme organizátorom 2. zboru
KSL za dobrý obed, príjemnú
vianočnú atmosféru a veríme, že
nasledujúci rok sa opäť stretneme
na vianočnom obede.
Prosím ak by ho niekto spoznal
podla priloženej fotografie, alebo
pozna jeho rodinu, informujte ma
na: [email protected]
Ďakujem
Robert Varga
Christmas lunch of Canadian Slovak League (CSL) which
organized the 2nd Branch in Montreal was held on the first Sunday in
December last year. Hall decorated
in Christmas colors
added Christmas mood, which
lasted all afternoon. Committee of
the Branch headed by President
Lydia Matusky, prepared tasty
lunch. Among the guests we welcomed the Ambassador of the Slovak Republic H.E. Milan Kollar
and his wife Sonia, Honorary Consul Dezider Michaletz with wife
Danka and the President of CSL
Mary Ann Doucette and her husband Edward.
President Mary Ann
Doucette had brought us greetings
from the Board of Directors of
CSL and she announced that
Sandra Turek received a
scholarship from the Head
Office of CSL for her good
academic performance in
high school. Sandra graduated
from Pere Marquette High
School and she continue her
studies at Dawson College.
We thank the organizers for a
good lunch, nice Christmas
atmosphere and we hope to
meet next year.
MF
VEĽKONOČNÝ
KOLÁČ PASKA
4½ poháre múky, ½ pohára
cukru, 1¼ pohára mlieko, 3
lyžice oleja, ¼ lb masla, 2
vajíčka, 1 sačok suchého
droždia, 1 pohár hrozienok,
troška soli
V malej miske vo
vlažnom mlieku rozmiešame
1 lyžičku cukru a balíček
droždia a necháme vykysnúť.
Do preosiatej múky pridáme
trošku soli a rozmiešame.
Potom pridáme cukor,
vajíčka, olej, maslo, 1 šálku
vlažného mlieka a kvások.
Rukou dobre vypracujeme
cesto, pridame hrozienka
cesto prikryjeme a necháme
Slovensky Montreal
Domáca strava, bohatý program,
súkromná pláž, kanoe, šport, hry,
táborove ohne, tanec a zábava.
Ubytovanie v renovovaných chatkach.
Termín :
od 30. júna do 20.júla 2013
Cena: 375$ /týždeň
950$ / 3týždne
Info: Viera Seben
514-385-5153
Josef Maxant
450-465-4844
www.hostyn.org
9
EASTER RAISINS
BREAD – PASKA
4½ cups flour, ½ cup sugar, 1¼
milk, ¼ Lb butter, 3 tbsp oil, 2
eggs, 1 pouch of dry yeast, 1 cup
raisins, ½ tsp. Salt
In bowl combine yeast,
1tsp. sugar and ¼ cup warm milk,
let stand until yeast mixture foams.
Into large bowl mix well flour,
salt, sugar, eggs, oil, butter, 1 cup
warm milk and yeast mixture.
Knead the dough until
smooth and elastic. Knead in
washed raisins. Cower bowl and
let dough rise in warm place until
doubled (about 1hr.). Punch down
dough. Turn dough onto lightly
floured surface and cut in half.
Cover and let rest 15 min. Shape
each half of dough into round loaf.
Place loaves into greased bowl.
Brush loaves with egg and place to
owen. Bake at 375ºF for 30 min.
Viete čo je Quinoa ?
Organizácia Spojených
Národov vyhlásila quinou
potravinou roku 2013 na počesť
juhoamerického andského
obyvateľstva, ktoré počas 7 000
rokov chránilo tuto potravinu,
ktorá tvorila základ výživy Inkov.
Jej veľký výživný potenciál a
neobyčajné schopnosti prispôsobiť
sa aj najtvrdším klimatickým
podmienkam (piesočnatá pôda a
veľké sucho), robia z nej
potravinu, ktorá možno v priebehu
budúcich desaťročí pomôže
odstraniť hlad v Afrike.
Považovaná ako druhá
navýživnejšia potravina na svete
po materskom mlieku, quinoa
obsahuje všetky základné výživné
zložky:
- viac proteinov ako väčšina
obilnín - tieto proteiny sú
kvalitnejšie, pretože obsahujú až
8 druhov veľmi vzácnych
aminokyselín.
- je veľkým zdrojom magnézia,
železa a draslíka, dobrým zdrojom
medi, zinku a fosforu.
- obsahuje riboflavín, thiamin a
niacin.
-je veľmi vhodná pre ľudi, ktorí
držia diétu a ktorí trpia na cukrovku, pretože obsahuje kompletné
uhľohydráty,
ktoré sú spaľované pomaly.
Quinoa je pestovaná hlavne
v Bolivii (70 % svetovej
produkcie), Peru a Čile.
Domorodé obyvateľstvo
uctievalo quinou viac ako zlato.
Bola to posvätna potravina Inkov.
Boli si istí, že iba ona ma vlastnosti, ktoré boli schopné nielen
živit telo, ale mu aj dodávať odolnosť, silu a energiu potrebnu na
vytrvale boje. Armáda Inkov
mohla pochodovať vo veľkych
výškach (3600 m) celé dni a týždne
bez toho aby sa živila mäsom. Ich
jediným zdrojom energie bola
zmes quinoy a masti, ktorú
nazývali «vojnové gule».
Španieli, ktorí prišli do
Južnej Ameriky v 16. storoči
veľmi rýchlo objavili silu, ktorú
dodávala quinoa domorodým Inkom. Aby zabranili jej pestovaniu,
španielske vojska zníčili úrodu a
zdevastovali polia quinoy. Prísne
zakázali Inkom jest, pestovať,
alebo velebiť toto zázračné zrno.
Quinoa bola nahradená zemiakmi,
pšenicou a jačmenom. Čoskoro
následkom týchto opatreni začala
prudko stúpať detska úmrtnosť. To
málo, čo zostalo z pestovania
quinoy, bolo skryté na ťažko dostupných miestach vysoko v horách.
V Severnej Amerike bola
quinoa rehabilitovaná v 1982, keď
ju začali pestovať v Colorade.
Vďaka výskumom, novým
metódam pestovania a komercializácii, quinoa sa stáva čoraz popularnejšou.
Mate pred sebou 15 minút?
Ak áno, tak mate čas pripraviť quinou. Jej varenie je
podobné priprave ryže: 2 šalky
vody, 1 šalka quinoy. Variť 15
minút na slabom ohni a nechať
odstať 5 minút. V ľadničke ju
môžete nechať jeden týždeň.
Vyskušajte tento ľahký a
chutný recept :
1 šalka quinoy, 1/4 šalky olivového oleja, 1 veľká lyžica
Dijonskej horčice,
2 konzervy tuniaka
(170g každa), 1 šalka uvarenej a nadrobno posekanej
brokolice.
Prepláchnuť
quinou a
uvariť ju.
Pridať olej
zmiešaný s
horčicou,
tuniaka a brokolicu.
Dobrú chuť!
Eva Stohlová
MAKOVÉ GUĽÔČKY
PROTI ANÉMII,
OSTEOPORÓZE A STRESU
Pokojne by sme ich
mohli nazvať i "zdravou
minerálovou bombou", lebo
obsahujú všetky dôležité
látky na podporu výbornej
krvotvorby. Vylepšíte si
nimi nielen hladinu železa,
ale i hladinu vápnika, ktorú
len málokto z nás
má v poriadku.
Už roky učím, že
tento jednoduchý nepečený
zákusok by nikdy nemal
chýbať v našej chladničke.
Jeho príprava je veľmi
jednoduchá a nezaberie veľa
času. Jeho prítomnosť
Slovensky Montreal
vykysnúť na teplom mieste (asi
1 hod.) Potom ho vyklopíme na
dosku a rozdelíme na 2 diely,
prikryjeme a necháme trochu
podkysnúť. Dva menšie okrúhle
plechy omastíme a vložíme do nich
cesto. Potrieme vajíčkom
a vložíme piecť do vyhriatej rúry
375ºF na 30 min.
10
Potrebujeme
- 250 g maku
- 100 g lieskových (vlašských)
orechov
- 100 g hrozienok
- 2 - 3 PL medu
- asi 60 - 100 g kokosovej múčky
na obaľovanie
Postup
Oriešky nahrubo nakrájame,
zmiešame s opláchnutými
hrozienkami a na 24 hodín
namočíme do vody. Vody
nedávame veľa, len toľko aby nasiakli orechy a hrozienka.
Na druhý deň pridáme zomletý
mak, med a vypracujeme cesto.
Zo zmesi tvarujeme malé guľôčky,
ktoré obaľujeme v kokosovej
múčke.
Obmena
Orechy môžeme úplne
alebo sčasti nahradiť ľanovým
semienkom.Okrem železa sa mak
vyznačuje i vysokým obsahom
vápnika. V 100 g sa ho nachádza
až 1400 miligramov, čo je najviac
zo všetkých potravín. Je to
dvanásťkrát viac ako má mlieko
a trikrát viac než syry. Podľa najnovších výskumov je využiteľnosť
vápnika z rastlinných zdrojov
oveľa vyššia ako zmlieka a
mliečnych výrobkov, v ktorých je
vápnik viazaný na kazeín.
Pravidelná konzumácia
maku môže preto významne
prispieť k prevenciiosteoporózy
ochorenia z nedostatku vápnika,
ktoré vo vyspelých krajinách
nadobúda charakter epidémie.
Mnohí ľudia tiež uvítajú
upokojujúce účinky maku a jeholiečivý vplyv na
zdravotný stav vlasov,nechtov a
zubov.Mak môžeme konzumovať
denne, alebo každý druhý deň. Neexistuje ani jedinázmienka o vedľajších škodlivých účinkoch
zrelého kuchynského maku.
Používajte ho preto preventívne
i liečebne.
trochu smiechu
A police officer stops a blonde for
speeding and asks her very nicely
if he could see her license.
She replied in a huff, 'I wish you
guys would get your act together.
Just yesterday you take away my
license and then today you expect
me to show it to you!'
Slovensky Montreal
v chladničke vás ochráni pred
zlyhaním, ktoré by nastalo, keď
vás prepadne chuť na sladké.
Nemusíte do seba tlačiťvšetky tie
"prisávajúce sa" čokoládové a
tukové výrobky, ktoré tak nechutne
zväčšujú objem vášho pásu. Sami
zistíte, že 4 -5 kúskov sladkých
makových guľôčok dostatočne
zasýti vašu chuť na sladké tak, aby
ste nemuseli viac maškrtiť.
Pochutíte si tak bez pocitu
zlyhania.
11
Keď Jozef kožuch odkladá,
bude dobrá úroda.
Vietor , ktorý panuje od Veľkej noci
do Ducha, nestratí sa počas
celého leta
Májový dážď zlato padá.
Na Krížové dni sadená fazuľa bude
mať veľa strukov.
Pankrác, Servác, Bonifác
- zamrznutí svätí ,
Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie
Na svätého Jána (Krstiteľa)
otvára sa k letu brána.
K významným životným jubileám úprimne
blahoželáme a ďakujeme vám za všetko
čo ste doteraz pre slovenskú komunitu
v Montreali urobili.
We would like to wish you Happy Birthday
and thank you for everything you havedone for theSlovak community
in Montreal
BIRTHDAYS
Frances ZICHA
January 12th
Melinee BEDNAR
January 29th
Ann BOYCE
February 9th
Rev. Gabriel JURUS February 10th
Betty FOLEY
February 13th
Martina SYROVA
February 17th
Milan HUDAK
February 27th
Lydia MATUSKY February 28th
Victoria HANKEWICZ March 4th
Stefan HREHA
March 25th
Mary SUBENIK
March 30th
Vladimir CINCIK
April 30th
ÚPRIMNÁ SÚSTRASŤ / SINCERE CONDOLENCES
Michael Lashanik, Dr. Stanley Kubina, Daniel Makovsky
Slovenská komunita vyslovuje svojim zosnulým členom za všetku ich aktívnu prácu
a činnosť poslednú vďaku.
Vy všetci ktorí ste ich poznali venujte im tichu spomienku a vaše úprimné modlitby.
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne.
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly.
Šefredaktorka: Marta Fusková, 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Redakčná rada: Helena Benčaťová, Silvia Buxar, Bea Janurová, Betty Valenta
Graficka úprava: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790 [email protected] Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským
Slovákom a zainteresovaným priateľom. Slovenský Montreal is mailed free of charge to Montreal Slovaks. Listy a príspevky na publikovanie bez nároku na honorár sú vítané. Letters and contributions, to be published without a honorarium are welcome.
E-mail: [email protected]
12
Slovensky Montreal
5xP
DRAHÍ NAŠI JUBILANTI
DEAR OUR JUBILANTS
Download

Cislo 01-2013 - SlovakMontreal.com