We acknowledge the financial
support of the Government of
Canada through the Canada
Periodical Fund of the
Department of
Canadian Heritage
ZA BOHA, NÁROD A SLOVENSKO
Volume - ročník 70. čislo 1
FOR GOD, NATION AND SLOVAKIA
Cena / Price: $1.75
7. január 2012
Thank you for
supporting The
Canadian Slovak
Christmas 2011
Special issue
Happy New Year
Šťastný nový rok
Mary Ann (Hačková) Doucette
President, Canadian Slovak League
On behalf of the Board of Directors
of the Canadian Slovak League
(CSL), I wish to thank the advertisers, readers, Slovak churches and
organizations as well as the executive and members of the CSL
Branches for supporting The
Canadian Slovak Christmas 2011 Special issue.
Continued on page 9
Srdečná vďaka za
Vašu podporu ...
str.5
Personally
to you
T
hose of us who are a bit
older, will easily notice that
one aspect of personal rapport has diminshed.
I don’t know how many of
us can recall, when
Christmas & New Year’s
wishes were hand-written,
usually entrusted to the
family member, with the
eloquence of expression
and penmanship to match.
They were warm wishes
akin to a New Year’s handshake, personally signed
by the head of the family.
Occasionally, it would be
accompanied by the signatures of other family members to show that they too
wished others only the
best.
Naturally, the address on
the envelope was equally,
masterfully, hand-written,
causing the mailman to furrow his brow, while attempting
to
decipher
the
“encrypted” characters.
And what about carolers?
For a modest compensation, the vocalists would
perform a private concert
on your porch step.
This may sound rather
archaic to the somewhat
younger readers who usually opt for electronic greeting cards, while others with
a slight sense of nostalgia,
send off a a nicely decorated Hallmark card with a
pre-written, moving text.
One doesn’t have to ponder
the words of the wishes and
an illegible signature or initials will do. The majority of
those born later would
probably prefer an SMS,
most likely, never have
being exposed to the
nuances of calligraphy.
The carolers were replaced
by song recordings, in various
renderings
and
rhythms, and the once
singing bearers of the
Nativity Scene, remain only
in the memory of older generations. We are losing this
the magic which will hopefully survive, at least in folklore.
We are fortunate because
in our immigrant community
we still shake hands when
meeting, and hugs and
kisses accompany wishes
of good health, love, and
blessings after the New
Year’s masses, liturgies or
services.
Some take it lightly - having
it in their famlies, others’
souls are sad, missing the
essence of the words in
their lives, which only linger
in memories.
On behalf of the Canadian
Slovak and myself, I would
like to wish you only the
best in the upcoming year
2012, reinforced with God’s
blessings, love, and good
health.
Osobne vám
Tí, ktorí majú o niekoľko
rokov “viac”, ľahko zbadajú, že
sme ochudobneli o osobný
vzťah.
Neviem koľkí si spomenieme na
to, že vianočné či novoročné
želanie sme písali ručne a v
rodinách sa na túto prácu často
vyberal ten, kto mal “ľahkú
ruku” a ovládal krasopis. Boli to
želania srdečné ako stisk pravice
pri novoročnom vinšovaní.
A na konci pozdravu bol
vlastnoručný podpis toho, kto
momentálne zastupoval rodinu.
Občas sa pripísali aj ďalší
členovia rodiny, lebo veď bolo
treba ukázať, že všetci spoločne
želali iba všetko najlepšie.
Pochopiteľne, že aj adresa na
obálke bývala vycifrovaná.
Poštárom to spôsobovalo vrásky
na čele, pretože sa snažili
rozlúštiť občas tajné znaky
písma.
A čo koledníci? Vyspevovali
pred dverami a za malú odmenu
nám
predviedli
súkromný
koncert.
Pre mladších môžu znieť tieto
slová starosvetsky, lebo radšej
odošlú pozdrav elektronicky, prípadne dajú do obálky krásne
vymaľovanú pohľadnicu z
Halmarku, ktorá už obsahuje
dojímavý text. Nie je treba
špekulovať
nad
slovami
gratulácií a stačí aj nečitateľný
podpis alebo iba iniciálky.
Väčšina tých neskôr narodených
pošle najradšej SMS-ku, lebo aj
tak nemá zdanie, čo je to krasopis.
Koledníkov vystriedali nahraté
piesne v rôznych rytmoch a
podaniach. A na tých, ktorí nosili
jasličky a vyspevovali, si už semtam spomínajú iba pamätníci.
Stracame toto čaro, ktoré sa snáď
zachová aspoň vo folklóre.
Ešteže v našej emigračnej
pospolitosti zostali pri niektorých stretnutiach osobné stisky
rúk a po novoročných sv.
omšiach, liturgiách či pobožnostiach aj objatia s bozkom a slová
želajúce dobré zdravie, lásku a
požehnanie.
Mnohí to pochopiteľne berú
naľahko, veď to všetko majú vo
svojich rodinách. Iní v duši
zasmútia, lebo veľa z obsahu
týchto slov im v živote chýba a
snáď čo-to zostalo iba v
spomienkach.
V mene Kanadského Slováka,
ako aj v mene svojom, prijmite
do nastávajúceho roku 2012 iba
to najlepšie želanie podporené
požehnaním, láskou a dobrým
zdravím.
Kanadský Slovák —7. január 2012 strana 2
SPOLOČENSKÝ INFORMÁTOR - SOCIAL PAGE
expression of sympathy, donations may be made to the Heart &
Stroke Foundation, the Kidney
Foundation or one of Catherine's
favourite charities.
From the book of condolences:
CATHERINE
AMELIA TERESSA
(nee SCOTT) BELAK
Visit our website at
Navštívte našu internetovú stránku na
www.kanadskyslovak.ca
Published every Saturday
(47 times a year)
Vychádza každú sobotu
(47-krát do roka)
The newspaper is published with the
financial support through grants from
the Office for Slovaks Living Abroad
(www.uszz,sk ) in the Slovak
Republic and from the Canada
Periodical Fund – Aid to Publishers
from the Department of Canadian
Heritage.
Tieto noviny vychádzajú s finančnou
podporou Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí (www.uszz,sk )
na Slovensku a z Kanadského fondu
pre periodiká - podpora vydavateľom
z ministerstva Kanadského dedičstva.
Passed away after a lengthy illness on Sunday, December 4,
2011 at Sunnybrook Health
Science Centre at the age of 84.
Beloved wife of Nicholas.
Loving mother of John Paul.
Remembered fondly by her inlaws Mary and John, nephews
Stephen and Peter, many cousins
in the United States and Canada.
Friends may call on Sunday,
December 11, 2011 from 2 - 5
p.m. at the R.S. Kane Funeral
Home (6150 Yonge Street, at
Goulding, south of Steeles). A
Funeral Mass will be held at 10
a.m. on Monday, December 12,
2011 at Blessed Trinity Roman
Catholic Church (3220 Bayview
Avenue). Interment to follow at
Holy Cross Cemetery. As an
Subscription rates in Canada $65,
United States $90 and other countries
$120. Please mail your cheque to the
editorial office.
Predplatné pre Kanadu $65, do
Spojených štátov $90 a do ostatných
krajín $120.
Šeky na predplatné posielajte na
adresu redakcie.
Editorial Office - Adresa redakcie
259 Traders Blvd. East, Unit 6
Mississauga, ON, L4Z 2E5
Telephone – Telefón
905-507-8004
Julius Behul
Editor-in-Chief
Šéfredaktor
[email protected]
Daniel Sulan
Chairperson, Business Committee
predseda Hospodárskeho výboru
[email protected]
Stanislav J. Kirschbaum
Chairperson, Editorial Committee
predseda Redakčného výboru
[email protected]
The Editorial Staff reserves the right
to edit, shorten, correct, or not publish
contributions of stories or photographs. Unsigned articles will NOT be
published. Articles and photographs
sent by regular mail will not be
returned.
Redakcia si vyhradzuje právo
prispevky skrátiť, redakčne upraviť,
alebo aj neuverejniť. Nepodpísané
prispevky neuverejňujeme. Rukopisy
a fotografie poslané poštou
nevraciame.
Canadian Slovak League
Kanadská slovenská liga
Head Office - Hlavný úrad
259 Traders Blvd. East , Unit 6
Mississauga, ON, L4Z 2E5
Mary Ann Doucette
President/predsedníčka
[email protected]
Vacval Havel
1936 - 2011
Vo veku 75 rokov zomrel 18.
decembra 2011 Václav Havel,
posledný československý a
prvý český prezident, ktorého
zdravotný stav sa v ostatných
rokoch výrazne zhoršoval.
Havel už od marca rušil svoj
program, na verejnosti sa
objavil len niekoľkokrát.
Havlova
rekonvalescencia
prebiehala pomalšie, než lekári
čakali.
V októbri bývalý prezident
oslávil 75. narodeniny. Pri
oslavách sa zveril, že sa necíti
dobre. Problémy s dýchacím
ústrojenstvom trápili Havla
dlhé roky. Zdravie mal podlomené z komunistických
väzení i fajčenia. V roku 1996
mu lekári odobrali polovicu
pravého pľúcneho laloku kvôli
zhubnému nádoru.
Václav Havel sa narodil 5.
októbra 1936 v Prahe.
Spisovateľ a dramatik, jeden z
prvých hovorcov Charty 77 bol
vedúcou osobnosťou politických zmien v novembri 1989,
posledný
prezident
Československa
a
prvý
prezident Českej republiky.
Václav Havel vyrastal v
známej
pražskej
podnikateľsko-intelektuálskej
rodine spojenej s českým
kultúrnym a politickým dianím
December 8, 2011
Dear Mom,
As I lay you down to sleep, now out
of breath without a beat, I pray the
lord your soul he'll keep. Together
with him and the saints above, when
a soft breeze blows I'll feel your
love.
With your heart so kind and love so
strong, you've keep me warm and
free from harm.
you taught me right and showed me
wrongs, you built me up and kept me
strong. you kept a roof above my
head, you kept a pillow on my bed.
You kept me full of life so true and
for that dear mom I do thank you. I
thank you mom for all you've done,
for me and dad from day one. You
put us first, you gave your life to be
my mom and be his wife.
I'll miss you more then words could
say, so now with that your on your
way. To heaven up where you
belong, with fond farewells I move
you on. For I know you are now
where you've longed to be, with our
true Lord in sanctity.
your loving son,
John Paul
xoxoxo
John Paul Belak
dvadsiatych až štyridsiatych
rokov. Tento fakt sa stal
dôvodom,
prečo
mu
komunistická moc po ukončení
povinnej školskej dochádzky v
roku 1951 nedovolila ďalej
študovať.
Po potlačení Pražskej jari vpádom vojsk Varšavskej zmluvy
vystupoval Václav Havel proti
politickej represii, príznačnej
pre roky komunistickej normalizácie. V roku 1975 napísal
otvorený list prezidentovi
Husákovi, v ktorom upozornil
na nahromadené rozpory v
československej spoločnosti.
Vyvrcholením jeho činnosti
však bolo v januári 1977 publikovanie Charty 77, textu,
ktorý prepožičal názov i
charakter hnutiu. Za svoje
občianske postoje bol celkom
trikrát uväznený a vo väzení
strávil takmer päť
29. decembra 1989, bol Václav
Havel
ako
kandidát
Občianskeho fóra zvolený
Federálnym zhromaždením za
československého prezidenta.
Druhýkrát zvolilo Václava
Havla do funkcie prezidenta
novej Federálne zhromaždenie
5. júla 1990.
Počas druhého funkčného
obdobia v úrade prezidenta
Českej
a
Slovenskej
Federatívnej republiky však
narastali rozpory medzi českou
a
slovenskou
politickou
reprezentáciou v názoroch na
budúce
štátoprávne
usporiadanie. Václav Havel bol
jednoznačným
zástancom
spoločného federatívneho štátu
Čechov a Slovákov a v tomto
smere uplatňoval i svoj
politický vplyv.
V ťažkej vnútropolitickej
situácii ho 20. januára 1998
opätovne
obe
komory
Parlamentu Českej republiky
zvolili za prezidenta republiky.
Prezidentský mandát vypršal
Václavovi Havlovi 2. februára
2003.
KTO A KDE
Sts. Cyril and Methodius Parish
5255 Thornwood Dr., Mississauga, ON
L4Z 3J3
905-712-1200 Fax: 905-712-0974
e-mail: [email protected]
web site: www.slovakparish.ca
Slovenský evanjelický kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak Evangelical
Lutheran Church of St. Paul) l424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8 Ont. Tel.: (4l6) 658-9793
Gréckokatolícka katedrála
Narodenia
Bohorodičky
257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7
Tel.: /416/ 531-4836
web site: www.chramsk.slovak-net.com
Father Andrew Kormanik
Presv.
Assumption Slovak Catholic Byzantine Church
1406 Barton St. East, Hamilton, On., L8H 2W5
Tel. 905 544-9166, www.church.assumptionslovakhall.ca
Rímsko-katolícky kostol sv.Cyrila a Metoda, 1532
Alexeis Rd.Windsor, Ontario. N8Y 4P2,
tel: (519) 945-7063, Fax: (519) 945-0866
Slovenské evanjelické služby Božie v kostole Sv. Lukáša,
3200 Bayview Avenue, Toronto, M2M 3R7. Rev. Dusan
Toth, D.D.
Tel.:416-2218900,
e-mail [email protected]
St. Michael´s Slovak Byzantine Catholic Church
2120 Byng Rd. (Walker/Tecumseh) Windsor’ Ontario’
N8W 3E2
Phone/Fax: (519) 258-4829
Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda
204 Park St. North Hamilton, Ont.
(905) 529-6674 www.slovakchurch.com
Cathedral Mission of the Transfiguration
15 Church Lane Thornhill, ON L3T 2G4 - 905-477-4867
Divine Liturgy 11:45 am Sunday
Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda
7187 2nd Ave. Montreal,QC H2A 3G8
(514) 721-1551
Catholic Church Protection of the Mother of God
Ritson Rd.S. Oshawa, Ont. L1H 5J9
Tel: 905-245-0629 Fr. Stephen Williams Adm.
email: [email protected]
464
Slovenské veľvyslanectvo Slovak Embassy
50 Rideau Terrace, Ottawa, Ont. K1M 2A1
Tel.: (613) 749 4442
www.ottawa.mfa.sk
Honorary Consulate of the Slovak Republic
Calgary 2O8 Scenic Glen Place N.W.
Calgary, AL T3L lK3
Tel/Fax: (4O3) 239 3543
Hon. Consul Mr. Ludovit Zanzotto
Honorary Consultate of the Slovak Republik Montreal
22, Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux Quebec, H9B 1W3
T: 514 585 2496 F: 514 421 1583
E: [email protected]
Honorary Consul Mr. Dezider Michaletz
Honorary Consulate of the Slovak Republic
2nd Floor - 247 Abbot Street
Vancouver, B.C. V6B 2K7
Tel.(604) 682-0991 Fax: (604)- 904-0301
Honorary Consul Mr. Stanislav Lisiak
Honorary Consulate of the Slovak Republic
B-1106 Henderson Hwy.
Winnipeg, MB R2G 1L1
BUS: ( Tel./Fax:(204) 947 1728
E-MAIL: [email protected]
Honorary Consul Mr. Jozef Kiška
Honorary Consulate of the Slovak Republic
649 Brooker Ridge
Newmarket, Ontario
L3X 1V7 Canada
Tel.: 647 290 - 9304
Fax: (905) 898 - 0166
Honorary Consul Mr. Michael Martincek
E-mail :[email protected]
Centrum kultúry a dedičstva kanadských slovákov 12
Birch Ave. Toronto, Ont.
(416) 939 3111
http://www.slovak.com
Slovenská Kanadská Národná Rada
Slovak Canadian National Council
135 West Beaver Creek
P.O. Box 1008, Richmond Hill, ON,
Canada L4B 4R9 tel. (905)771 – 9748
[email protected]
Slovak Canadian Heritage Museum
Múzeum Slovenského Kanadského
kulturného dedičstva
30 Harding Blvd. W. suite 516
Richmond Hill, ON L4C 9M3
(905)508-4871 e-mail:[email protected]
Torontské slovenské divadlo
www.torontskeslovenkskedivadlo.com
[email protected]
Vychodna Slovak Dancers Toronto
Joan Becar 416 7264589
Dusan Dorich 416 806 4420
Slovak Domovina Dancers, Windsor, Ont.
Irene Timko Director, 519-969-2899
e-mail: [email protected]
Kanadský Slovák -7. január 2012— strana 3
SPOLOČENSKÝ INFORMÁTOR - SOCIAL PAGE
Malý oznamovateľ
ZDARMA
FREE
Classified
V kolónke malého oznamovateľa
môžete uvádzať svoje krátke oznamy
(kúpa, predaj, informácie) po dobu
vydania dvoch čísiel Kanadského
Slováka ZDARMA.
Placing a short ad ( sales, information etc.) in this section for a
period of two issues of
Canadian Slovak will be FREE.
KALENDÁRIUM
Oznámenia v tejto rubrike nie sú
REKLAMA
Tieto oznámenia sú uverejňované
zadarmo. Treba zdôrazniť, že sa jedná
o stručné informácie o časovo plánovaných podujatiach, ktoré nie sú
propagáciou. Redakcia Kanadského
Slováka si vyhradzuje právo
oznamy upraviť, skrátiť, určiť dobu
trvania ich uverejnenia, prípadne ich
neuverejniť.
Room
for rent
in a private house
in Etobicoke.
10 min. by bus
to Kipling Subway.
Please call :
(647) 286 3639
Nad Vianočným číslom
Kanadského Slováka.
V spomienkach na minulé hviezdy sa
tam objavil Bill Crosby, ktorý podľa
mojich bol Bing – tak ako bing cherry.
Bill bol Cosby...
Mojou slovenskou hviezdou – priateľom
ktorý je už medzi hviezdami, spomenutý
na inom mieste, je Ondrejko Krnáč.
Vyrobil pravú slovenskú fujaru z kanadského javora. Ja som mal privilégium
prizerať sa.
Tvrdil, že taký hlas nemala žiadna iná.
Ani mať nemohla. Láska k domovine
modulovala jej hlas.
Nebolo národnej slávnosti ktorú by
nepozdravila.
Ondrej bol skutočným národným umelcom. Vyrobil razidlá, mince, odznaky,
opasky, no a fujary. Bol talentovaným
strojárom – inžinierom.Vynašiel nový
typ tichej, výkonnej veternej turbíny,
ktorej prototyp mu zničila ontárijská
výchrica, aké sú povestné okolo Barrie .
Okrem týchto vlastností bol to človek so
zlatým srdcom. Pri našich začiatkoch
v Kanade pomáhal kde sa dalo.
Patrí mu miesto nielen v Slovenskom
múzeu ale hlavne v našich mysliach.
Možno najviac v mojej...
Jaro Kopernický
7. zbor KSL - Branch 7, CSL TORONTO
29. január 2012 - 1.00 pm - Výročná schôdza zboru - klubu KSL
259 Traders Blvd. Unit 6 Mississauga,
POD VIANOČNÝ STROMČEK
KANADSKÉHO SLOVÁKA
O niekoľko dní zhasnú svetlá nášho spoločného VIANOČNÉHO stromčeka. Svietili nám všetkým, ale hlavne
tým, ktorí boli pri stole osamotnení. Od nich boli prvé ohlasy vďaky, z ktorých bolo cítiť síce smútok, ale v
rovnakej chvíli aj teplo, ktoré prinášalo toto zvlášne vydanie. Každému jednotlivcovi či každej organizácii
ktorí svoj dar položili pod tento stromček pokoja a lásky chcem v mene Kanadského Slováka povedať
najúprimnejšie
ĎAKUJEM, ĎAKUJEM a ešte raz zo srdca ĎAKUJEM !!!
Pollak, Šebastian, Toronto
Mader, Jozef, Windsor
Suffak, Peter, Thunder Bay
Sulan, Daniel & Marie Oakville
7. zbor KSL Toronto
Kuriš,Štefan&Mary Missisauga
Bystričan,Joanne & Vince,Montreal
Martak,Milan& Barbara Windsor
Jakubec, Elena, Toronto
Marincak, Jozef Ottawa
Vacval,Igy&Magda Mississauga
Kapala, Mr&MrsJ.Mississauga
Frajkor, J.,Grorge Ottawa
Gonda,Josephine Peterborough
Klokner,Ernest &Teresa Toronto
Janoscik, Jopseph Oakville
Eperjesi,Stefan Waterloo
Kacur, Anne Milton
Martinec,Jos.&Margaret Etobicoke
Ondrovic, Frank Ottawa
Belloni,Hyacinta Ottawa
Balco,William Dundas, On
Stofko,Eva Waterloo
Brinkos,Stefan Bradford
Klas, Anne Etobicoke
Slovak Community Circle
of Oshawa Oshawa
CSL - Br 6 Oshawa
Zak, Maria Elizabeth Oshawa
Pisar,Emil & Ella Oshawa
Anonymous From Oshawa
Zitnak, Maria & Timothy Guelph
Von Friedl, Helen Mississauga
Macko, A Mississauga
Lukac,Edith Richmond Hill
Stolarik, Mark & Anne Ottawa
Dr. Belovic,Branislav Oakville
Kapralik, Chrissie Surrey, BC
Nejkov,Margaret&IvanDundas,ON
Kuzma, John Hamilton
Swekla, Michelle&John Mississauga
Ujc, Harold &Stephania Toronto
Megles, George & Anna Oshawa
CSL - Br # 20 Oil City
Fuska, Marta& Jan Kirkland
Chandik, John
100
35
50
135
500
100
10
20
35
10
35
35
200
15
35
1000
35
25
100
100
100
35
50
35
35
2000
150
100
100
50
35
50
50
100
35
50
20
35
30
10
100
100
200
100
50
Sajgalik, Bozena Richmond Hill
80
200
Balco, Method, Verona,USA
Carnogursky,Paul Black Diamond , Al
100
35
Ligda, Maria & Anton Thornhill
130
Hergel, Tibor Florida, USA
Kravcik, Steve London ON
35
15
Kampu, Joseph Toronto
Savel, A Welland
50
35
Orlicky, Olga Peterborough
250
CSL - Br # 63 Ottawa
Varga, Joseph & Frances Sarnia
50
100
Doucette, Mary Ann Ottawa
Orel, Maria Mississauga
100
Bubrin, Ludvik Toronto
35
50
Petkovsky, Vera & Jan Toronto
Bodnar, Vilma Toronto
35
Demko, Lydia & Vladimir Houston, USA 30
Kvetan, Mary Montreal
50
20
Demek, Jan & Emilia Brampton
50
Strban, Julius Toronto
Cyril a Anna Dziak Kitchener
100
50
34.zb. KSL Kitchiner
Pucat, Amalia Edmonton
100
50
Fratrik, Magda Brampton
Lucan, Frank & RoseAnna Swan River, MB 35
100
Hvizdak, Fedora Old Greenwich, USA
200
Kollar,Milan & Sona Ottawa
Liba's Bar & Grill Toronto
100
135
Karol a Daniela Balaz Stoney Creek
200
CSL - Br. 2 Montreal
Richard Swider Toronto (in memory of Mr. &
Mrs. Matus and Janina Stanek)
200
Tony & Helen Vrbensky Oakville
170
50
Vrba, Roman Toronto
100
Baz, Rudolf Toronto
Kravjansky, Miki & Ruzenka Wasga Beach 35
35
Hliva, Ivan & Irene Calgary
Duga, Steve St Catharines
35
Windsor
20
Kadlec ,Agnes
100
Rudy&Gloria Bies Mississauga
Rusnak, Lucy Barry
100
50
Stefancik Dr., Jan, Vegreville
Dudo, Ladislaw Bradford
50
35
DeSuza, Anne Kitchener
25
Nekic, Elizabeth Vancouver
Mardi gras "Fašiangy”
Dinner and Dance / Mardi gras
Fašiangová večera a tanec
Friday,February 17, 2012
6:30 pm Cocktails ~ 7:30 Dinner ~ 8:30 Dance /
18:30 Kotkail 19:30 Večera ~ 20:30 Tanec
St. Anthony Soccer Club Hall
523 St. Anthony Street Ottawa
Admission/Vstupné:$45.00 per person/$45.00 osobne
$40.00 each for Students, Seniors and CSL members
$40.00 osobne pre študentov, dôchodcov a pre členov KSL
$400.00 per table of 10 persons/$400.00 pre stôl s 10 atimi hostami
Contact/ Kontakt:
Barbora Dej ([email protected])
Mary Ann Doucette ([email protected])
Livia Koneval ([email protected])
Anne Ladouceur ([email protected])
Joe Mader ([email protected]) Pauline Portelance ([email protected])
Experience Fašiangy, a Slovak-style Mardi gras event - Enjoy a buffet dinner of traditional Slovak food
Try Zlatý Bažant/Golden Pheasant original Slovak beer and slivovica (sold at bar)
Dance to live music by Tempo Cash bar
Door and raffle prizes Masks and costumes optional
Kanadský Slovák — 7. január 2012 strana
4
Symbolické medaily
K
aždé noviny si vytvárajú
svoje zázemie, svoj okruh
čitateľov, ktorí im dôverujú - a
naopak, ktorým dôverujú ony,
lebo vďaka ich názorom sa
noviny vylepšujú, žijú a
kráčajú ďalej.
Jednoduchý prieskum ukázal,
že tieto noviny majú čitateľov,
ktorí ich neodoberajú iba zo
“slušnosti”, ale že ich štýl a
obsah im vyhovuje.
Pravdepodobne i preto prejav
čitateľskej priazne našich
novín opätovne zažiaril v čase
Vianoc. Ak na niečo môžu byť
noviny hrdé, tak to je okruh
dobrých,
oddaných
a
kvalitných spolupracovníkov
či poradcov.
pohľad na skvosty, ktoré na
Slovensku ktosi zabudol
zachovať a písaným slovom
nám doplnil to, čo sa na
fotografiu nezmestilo.
S radosťou by som mu
navrhol medailu za spoluprácu
a propagáciu Kanadského
Slováka.
Ako každoročne aj teraz
rozhodím priehrštím mená
tých, ktorí vždy boli ochotní
pomôcť, ponúkli svoju službu,
alebo boli vždy “doma”, keď
bola potrebná rada, alebo sa
žiadalo o niekoho sa oprieť či
iba počuť “ľudské slovo”.
Kanadský Slovák nemá
medaily za oddanosť a pomoc.
Ale ak by ich mal, bolo by mi
cťou ich navrhnúť aspoň niektorým jednotlivcom...
Two for One
Bea a Róbert Bajcar
Bea Janurová už roky píše
úvahy s nádychom osobitného
humoru, ktoré v závere naberú
vážnu pointu.
Róbert Bajcar občas začne
vážne, načrie do života snáď
každého z nás a svoje
uvažovanie
skončí
s nadhľadom a takmer
humorným podtónom. Keď sa
jedného alebo druhého články
nejaký čas
v novinách
neobjavia, je viac ako isté, že
čitatelia sa začnú pýtať, či sú v
“poriadku”, ako im slúži
zdravie, alebo či kdesi neemigrovali. Zvykli sme si na nich,
poznáme ich rukopis a je
dobre, že sa s nimi stále
stretáme na našich stránkach.
Obom so srdečnou vďakou
pripínam rovnakú, blýskajúcu
sa, našu symbolickú medailu.
Palo Stacho
Tichomír Miko
Posiela množstvo fotografií.
Na uverejnenie alebo iba tak,
aby svojím pohľadom spojeným s fotoobjektívom
ukázal svoj svet. Stacho nás
predstavil tým, ktorí obdivujú
krásy slovenskej prírody,
podal naše noviny aj dolnozemským
Slovákom,
sklonil sa pred tichom
posledného odpočinku mnohých tých, ktorých sme
poznali, ukázal nám kritický
Každý z nás o niečom rozpráva s nadšením a živo predkladá svoje poznatky. Niekto o
umení, inému iskria oči, keď
opisuje pečenie sladkého
koláča či prírodné krásy
nepoznaných končín.
Tichomír Miko rozpráva
rovnako o športe. Aj jemu sa v
očiach jagá záblesk, keď
zápalisto ako esá v kartách
predkladá mená našich nádejných hviezd na športovom
stále
silnou
oporou
Kanadského Slováka.
Kanadský
Slovák
The Canadian
Slovak
Newspaper
nebi. Keby ho osobne poznali,
iste by mu tak ako aj ja s
radosťou pripli čestnú, zlatú
symbolickú medailu. Bola by
to iba malá vďaka za nadšenie
a športový zápal, ktorý
prenáša aj na iných.
Jaro Lukáč
Bez vysvetľovania a odôvodnenia by sme aj jemu mali
pripäť medailu vďaky, lebo
okrem toho, že napraví,
opraví, zošteluje a uvedie do
správnych koľají porušený
computer alebo ak chcete –
počítač, dokáže aj niečo viac,
a to vysvetliť a poučiť
o vzniknutých problémoch
“po lopate”, teda jednoducho
a zrozumiteľne. Jaro hľadá
koreň problémov a navyše,
kde len môže, snaží sa aj z
nevyhnutných
výdavkov
ušetriť do spoločnej kasy. Je
mi cťou, že aj pri pracovnom
zaneprázdnení si dokáže nájsť
čas na kamarátsky rozhovor.
Dvaja z tých, ktorí nemuseli,
ale prispeli
Stoja kdesi opodiaľ a zvyčajne
sa im nevzdáva zvlášť
pochvala. Hoci ani nepatria do
výborov a nemuseli by
poradiť, či prispieť k tvorbe
novín, robia to pravdepodobne
z vnútorného presvedčenia.
Paľo Čarnogurský je oficiálne
administrátor KSL. Okrem
toho je neoficiálne poradca a
má svoj otvorený názor, keď
redaktor nevie, či kritikov
alebo rôzne kontroverzné
články uverejniť, alebo ich
zapiť silnou kávou.
George Frajkor má svoje profesionálne
novinárske
skúsenosti, vie napísať, keď
časový termín prihára a hoci
prichádza i vek, keby mohol
myslieť iba na odpočinok, je
Je ich aj viac, ale málokto o
nich vie, lebo o podobných
výpomociach sa zvyčajne
nepíše a ani sa im neposielajú
ďakovné listy. Ale aj im by sa
mala pripnúť medaila vďaky
za roky práce bez žiadosti na
odmenu.
Ak si niekto myslí, že mnohé
mená sa opakujú, tak má
absolútnu pravdu. Boli a
naďalej sú medzi nami tí, ktorí
bombasticky hlásali a ohlasujú
svoje skutky za udržiavanie
povedomia, ochrane kultúry,
okato podávali pomocnú ruku
a napokon, či už za tridsať
strieborných alebo za pravý
obraz svojho charakteru,
pomocnú dlaň stiahli. Iba tak
do rukáva, iba ju zakrátko za
zvuku fanfár a zasa v svetle
slávy podali niekomu inému.
Je to pochopiteľne každého
osobná záležitosť, ale aj
vizitka.
Nie
je
treba
veľké
spoločenstvo pomocníkov,
ktorí čakajú na vavrínovú
korunu, s ktorou by sa radi
aspoň odfotili. Tí druhí, ktorí
sa nestavajú do popredia a
nepreskakujú ploty, vďaka
Bohu a rovnej chrbtici, zostali.
Pred každým z nich treba sňať
klobúk a vysloviť úprimné
slová poďakovania. Lebo
láska k niečomu, čo patrí do
sféry nášho srdca, sa v
podstate vymazať alebo
predať nedá. A oni ju ani
nevymazali, ani nezapredali.
Julo Behul
Prešovské rehoľníčky vyrábajú hostie pre
celé Slovensko
Prešovská výrobňa hostií
zásobuje svojimi výrobkami
určenými na liturgické účely
farnosti na celom Slovensku.
Výrobňu spravujú rehoľné
sestry z rádu Congregatio Jesu
– Inštitútu Preblahoslavenej
Panny Márie. Odtiaľ ich
posielajú do jednotlivých
farností podľa objednávok.
Sortiment je bohatý čo do
vzorov na oplátke, ale
rozlišujú sa aj hrúbkou a
veľkosťou. Najviac sa ich
minie počas kresťanských
sviatkov, dominujú Vianoce a
Veľká noc, kedy je viac
bohoslužieb a na prijímanie
prichádza mnoho veriacich.
Pred vianočnými sviatkami z
prešovskej pošty odchádzalo s
hostiami denne veľké množstvo balíkov. Najviac sa finišovalo posledné týždne pred
Vianocami.
Na ich výrobe sa podieľajú
civilní zamestnanci a 30
rehoľných sestier, ktoré sa pri
tejto činnosti striedajú.
Ako povedala sestra Marta,
ktorá
má
na
starosti
distribúciu, veľké okrúhle
hostie používajú kňazi pri
slávení bohoslužieb, vyrábajú
aj veľké primičné hostie a pre
veriacich sú určené malé
hostie.
vyobrazené znaky kríža, alebo
iné náboženské symboly.
Vyrábajú sa hrubé aj tenké.
Závisí to od zvyku vo farnosti
a
množstva
ľudí
na
bohoslužbách. Hostie sa
podávajú z kalicha
Keď sú sviatky alebo
odpustová slávnosť, kňazi
používajú radšej tenké, aby sa
do nádoby zmestilo čo najviac
kusov. Starší kňazi, ktorí
nemajú v prstoch už potrebný
cit, obľubujú hrubšie hostie
Tradícia od roku 1921
Sestra Vojtecha pracovala pri
výrobe hostií už v 50. rokoch
minulého storočia, kedy
výrobňu totalitný režim
presťahoval do Spišskej
Soboty, neskôr ju preložili do
Čiech, kde pracovali pri
deťoch. Po rokoch sa k výrobe
hostií vrátila. Považuje to za
krásny apoštolát.
Voda a pšeničná múka
Sestra Marta uviedla, že pri
výrobe cesta je potrebné
dodržať
dve
základné
podmienky – musí byť
vyrobené z vody a hladkej
múky a na prípravu sa nesmie
použiť iná múka, iba
pšeničná. V jednej miestnosti
majú uskladnené vrecia s
múkou, ktorú im vozia priamo
z mlynov. Na výrobu denne
minú štyri až päť vriec múky.
Cesto sa pripravuje v elektrickom kotle, kde sa dá na
jednu dávku 30 litrov vody a
16 – 17 kilogramov múky, z
čoho sa vymiesi cesto.
Hrubšie oplátky sa vyrábajú
na automatickom stroji a majú
tvar obdĺžnika. Tenké hostie
sa pečú na ručných strojoch.
Na okrúhly platňu sa
naberačkou naleje malá vrstva
cesta, priloží sa vrchná časť
platne so vzorom a pečenie
trvá iba niekoľko sekúnd.
Pred krájaním sa upečené
pláty musia navlhčiť, aby sa
nelámali. Potom nasleduje
vykrajovanie
do
tvaru
veľkého
alebo
malého
kolieska.
Za veľkým stolom rehoľné
sestry vytriedia nekvalitne
vyrezané hostie. Nasleduje
príprava na distribúciu. Podľa
objednávky zabalia hostie do
papierových škatúľ a pošlú na
konkrétnu adresu.
Hostie sa vyrábajú hlavne pre
katolícku, ale aj pre evanjelickú cirkev. Svojim vzorom
sa neodlišujú. Na oplátke sú
Pečenie hostií v Prešove má
tradíciu od roku 1921.
Pápež Pius X. odporúčal časté
sväté prijímanie a tak sa
zvýšila ich spotreba. V roku
1930 biskup Jozef Čársky
poveril rehoľné spoločenstvo,
aby piekli hostie pre celú
košickú diecézu.
V roku 1955 boli rehoľné
sestry z Prešova vysťahované
do sústreďovacích kláštorov,
kde v ťažkých podmienkach
vyrábali hostie na miestach,
kde práve žili – v Spišskej
Sobote, Ivanke pri Nitre, Báči,
Zborove.
Do Prešova sa vrátila výroba
hostií vo februári 2007.
SME
Kanadský Slovák —7. január 2012 — strana
5
Zadumania Róberta Bajcara
PONOVOROČNÉ DIAĽNICE A CHODNÍČKY...
Posledný deň
a niekedy aj prvý deň
roku
nového, nastávajúceho roku sa
zvyčajne vyznačujú tým, že si
urobíme dobré, užitočné
a prospešné predsavzatie, čo
v tých prichádzjúcich dňoch,
týždňoch a mesiacoch nového
roku napravíme, zmeníme
v náš prospech a podobne.
Niekedy sú to, napríklad,
predsavzatia ako upraviť naše
spôsoby správania a hovorenia, inokedy je to neuhasitelná
túžba po zmene v našich
stravovacích návykoch (lepšie
povedané ako kontrolovať
našu rozširujúcu sa postavu),
inokedy je to snaha upraviť
naše zvyky ako tráviť náš
voľný čas a podobne.
Pochopiteľne, zároveň s tými
to predsavzatiami a túžbami
vytvoríme aj konkrétny plán,
ako efektívne realizovať tieto
naše novoročné plány. Nuž a,
samozrejme, hneď v prvý deň
nevého roku nastúpime na
novú vytýčenú cestu naším
životom.
Uskutočňovanie
týchto našich predsavzatí a
túžob sa veľmi podobá putovaniu na ceste životom. Je to
ponovoročná cesta po nových
neznámych cestách, pekných
chodníčkoch, ale aj púť po
cestičkách na ktorých sú
prekážky i ťažkosti – ale
povždy tam kdesi vdiali svieti
ten konečný, vytúžený cieľ...
A tak vstúpime hneď prvý deň
(samozrejme plní elánu) na
novú cestu. V naších očiach je
to síce cesta, ale cesta veľmi
dobrej dobrej kvality, cesta
vydláždená vidinami úspechu.
túžbami po triumfe nad sebou
a skalopevným odhodlaním
uskutočniť to, čo sme si predsavzali. Táto cesta sa najprv
podobá
cestovaniu
po
vynikajúcej
prvotriednej
diaľnici uspôsobenej na rýchle
a bezpečné napredovanie
k vytýčenému cieľu. Každé
pokušenie
opustiť
túto
diaľnicu – teda vrátiť sa
k našim predošlým zvykom rychle zaženieme vidinou
konečného víťazstva. A tak
úspešne napredujeme prvé
dni...Ale potom, potom sa veci
stávajú zložitejšími.
Pretože čoskoro na tejto cestediaľnici sa objavia aj prvé
snahy spomaliť našu cestu,
možno
pozorovať
prvé
hlavnej diaľnice vedúcej
priamo k cieľu, na tú bočnú,
tak veľa sľubujúcu cestičku.
prekážky, spôsobené dažďom
pokušení,
každodenných
príležitostí a túžbou uľahčiť si
toto- odrazu nie tak celkom
ľahké - putovanie. Nie, nie sú
to pochybnosti o význame
a účelnosti tohoto putovania.
Je to skôr tichý hlas našej
mysle, je to nevypovedaná
snaha, ako by sa dala naša
cesta zjednodušiť, ako by sa
mohla stať menej náročnou na
sebazaprenia a odriekania a
obete.Tým viac, že množstvo
„prekážok“, teda pokušení,
Srdečná vďaka za Vašu
podporu Vianočného čísla
Kanadského Slováka 2011
Mary Ann
(Hačková)
Doucette
predsedníčka
Kanadskej
slovenskej ligy
V mene Správnej
rady Kanadskej
Slovenskej Ligy (KSL) chcem
srdečne
poďakovať
všetkým
inzerujúcim, čitateľom, slovenským
kostolom a organizaciám ako aj
funkcionárom a členom zborov KSL
za
vynikajúcu
podporu
mimoriadneho Vianočného čísla
Kanadského Slováka 2011.
* (
+( '(
))&() !+)* # " +)
*
(
,&+( * ) *
( )* ()
)&% ) * / )+% - (
( %* %
)& - ( *
) &%) -&(% / * (
#$ &( $+)
&#) & * &)
&(%
(
# ( * - )
%%/ && $ % %
##
(&) / # * ( ( %"
: #+
/ );
% *( &(
%
(* %
% (
* &% &##&* $
&(
#, ) %
) $+) - ,
%
/ () # * ( *
)* ( &
*# )
- ) ) %% %
( *
* ) +%%
)) (/ '(&
#/ *& $ %* &%
## *
% $ ) # )
(&))
*
)" ) & '&'+# ( */ #&&"
+' *&
/ /&+%
% ( * &%)
- (
$&% * ( %) *&& % )& %
%&* # $ *
'&)* ( */ &(
$(%
* ( )* () % *
% *
$&)* &
* $ & %&* ) %
%/$&(
* (
)* ( &$
&$'# * #/ &( # " ()
&%#/ (&$
(
% * (
'&'+
# ( )* () (
&(% %
.* % + )
## % %*& & # , &% &( &% ( ( &
) &%) *
$ $&(/ & 8&+()9 ( )+(
)
&- &$ * % * * *
)* ( &(%
&, ( *-& $ ## %%
& ) )* ## ) % %
#* &+
$ %/ * $ * - ) , #
%
*
(" #&+ )
* ##
&(
* )
&%)* %*#/ &% &+( $ %
%
# " &+(
% %* % )*&() ) % %
( * &% &- *& *) ( *% ))
&$ %/ * $ )
* / ** $'* *& $ *
*& ) ( * * '+) %*& & # , &% / *
$ %" % ' ))
*) # * &% (&$
%
( * &% *&
% ( * &%
%
/) - ) ## &##&- *
%
#* &+
- "%&- - ( *;)
%
!+)* # "
, (/ / ( - ) ##
( !&
* * * -&+#
+
+) *& *
% %* - &
%
* ) -&(# - *
'&- ( & #&,
*
, 0
" "& $/ ! *4 '(
% $ $ #
),&!
& A7 % &, ),&!
, 0 /
' , # ) %3 ' )%
%&) # ) %1
$5
"*&(7 '( ,1 0 #
)' ,1 "
? #$&,3 &#/
( *> )"6( % (& %> *& &#
%%/
&& $ %
##
(&) /
% )"6(
$& (&&">
( %"
% *(
?
%
(* % >$ "*&(4 +0( # ), *#& ), *
=
'& %
$'&%&, #
#- )
! &
+ & %1 ,#%
& % "&A"& (&"&,
% )"6( , '#%&$ ! ) 0 = ( # )"+' %
*# )
)%1@ 0 /*&?%3 '4) C @ #<
$ %1 "*&(3 )
*( # * # %
%
'&'+# ( */
% "*&(3 *7=& %
A
#
$# 3
% (1
0
& ,&, * A$ )$
&# ! $/
'( *&
%
!
?& 0 0# , C
%
% <$
'&*&$"&$ " @ &
,+!7 *( # * %
*>
),&!
2?< % 0 %
,< " += % = (
), *#& ,/ )#&
# &
"& * "
& ? ) 0 # "1
, 0 / '&'+# ( */ )
(&
'& ? ) 0 )4% !7 +'
!7 &
0 + %+*
*+ * $ ) % % %
* 8% < 9 )'&$ % $
"& ! *
$&=%3 =
, 0
"*&(1
)
0(& #
'(
,
"&
,&$
* )4 (&? $
)*1#
= (
&
!+
$%& &"(1* 0 * B&, # *$ ,3 $( ?%1
)*1# & ,&, %1 % +)*1# '( '&$4
% %1
* " "& *4 % (& %4 1,%&
'( 1,%& * " $/ "& %&,3 '&"&# %
)"#1B $ ) '(
! ! ! )&$
&A"&"(1* )
!+ )% = #
+*#$ C
0% & %&* C
&
! &# & )7, %1
& 0 + %+*
A+ )*,& ) 0
% (1
%
% (1 + + &,1, #& ! ! ), *#&
% "&A"& %4 '6! $ 0 B&+ ! $/
& , $ " $ %1) '( ,
(&,
% "& "& " = > (&" )
+ $ * <C
= %1$ &'2C +"1=
)*+ " $ #3$+
C C+ "*&(3 ),&!&+ #1)"&+ 0$ % #&
), *
Tak ako po iné roky aj toho roku podporovatelia Kanadského Slováka
potvrdili ich oddanosť, aby úspech
novín
naďalej
pretrvával
uverejnením vianočných pozdravov
a štedrými darmi do fondu „Pod
Vianočný
stromček”.
Noviny
obsahovali veľa pozdravov od jednotlivcov aj od rodín. Hodnota
vianočných darov tohto roku bola
najvyššia v histórii novín. Chceme
vyjadriť osobitnú vďaku šéfredaktorovi
Júliusovi
Behulovi
za
zostavenie tohoto pamätihodného
návnad a príležitostí vzrastá.
A zdá sa nám, že vedľa tejto
našej stále ešte pomerne
dobrej kvality diaľnice sa
objavila aj informačná tabuľa:
Vpravo
je
„Rázcestie.
cestička-obchádzka, ktorá tiež
vedie k vášmu cieľu. Ušetrite
námahu...“ A my váhame
a myslíme: „Keď zjednoduším
toto a toto – veľa sa nestane
a ja predsa splním svoje
predsavzatie, svoj novoročný
plán...“ A tak s tichou
opatrnosťou odbočíme z našej
A ideme po nej, novej ceste
ďalej. Je pravda, že tá nová
cestička je pohodlnejšia a
menej náročná. Vyčitky
svedomia, že sa odchyľujeme
od pôvodného novoročného
predsavzatia, že schádzame
z diaľnice vedúcej priamo
k
cieľu,
utíšime
chlácholivým, že sú to iba
malé, dočasné ústupky okolnostiam, ústupky z nutnosti ale inak, inak je všetko v poriadku. Avšak netrvá dlho
a okolie sa nám zdá čoraz
povedomejšie a známejšie.
Známejšie a známejšie. Tie
isté spôsoby, tie isté zvyky, tie
isté nezmenené omyly. A tak
jedného dňa s určitou
ľútosťou, prekvapením (a
tichým uspokojením) sme
nútení si povedať: „ Bože
dobrý, veď sme tam odkiaľ
sme vyšli... Zasa to nevyšlo.
Nuž ale čo. Aj o rok bude
nový rok a potom skusíme
znovu...“
Je pravda, o 365 dní bude zasa
Nový Rok...
Christmas Bazaar at the Slovak
Byzantine Catholic Church
in Hamilton
čísla, správkyni Gabriele Latkovej,
že sa postarala, aby sa načas dostalo do Vašich domov a na pracoviská,
a úprimne ďakujem každému kto
prispel svojimi príbehmi a článkami.
5. marca 2012 Kanadský Slovák –
jediný slovenský týždenník v
Severnej Amerike – si pripomenie
70. výročie svojho vydania. Tlačená
verzia novín a ich internetová stránka (www.kanadskyslovak.ca ) poskytujú
pozoruhodné
informácie
a komunikáciu medzi Slovákmi v
Kanade aj v zahraničí. Od vydania
prvého čísla v roku 1942, noviny
získali mnohé ocenenia v Kanade
a na Slovensku. Najnovšie ocenenie
udelil Júliusovi Behúlovi v októbri
2011 Guvernér provincie Ontário, the
Honourable David C. Onley cenu od
National Ethnic Press and Media
Council v kategórii: Noviny – „For
Best Editorial / Free Expression /
Concept and visual Presentation“.
Pri oslave tohto mimoriadneho
výročia, chcela by som vyzvať jednotlivcov aj rodiny, aby si predplatili
noviny Kanadský Slovák. Okrem príjmov za reklamy a dary, predplatenie
novín je dôležité pre ich finančnú
životaschopnosť. Ročné predplatné
pre Kanadu je len 65 dolárov (je to
menej než 1,40 dolárov za číslo). Na
9. strane novín nájdete prihlášku na
predplatné. Ďalšia možnosť je
prihlásiť sa k odberu e-novín čo je
ročne 40 dolárov. Prihláška na predplatné pre e-noviny ako aj pre
tlačové vydanie nájdete na internetovej stránke Kanadského Slováka (
www.kanadskyslovak.ca).
Spoločným úsilím každého z nás
dokážeme zabezpečiť kultúrne
a spoločenské dedičstvo ktoré
Kanadský Slovák predstavuje pre
súčasné a budúce generácie
Slovákov v Kanade.
Záverom Vám chcem popriať veľa
šťastia, zdravia a úspechov v roku
2012.
On Sunday, December 11,
2011,
the
Slovak
Byzantine Catholic Church
in
Hamilton,
The
Assumption of the Blessed
Virgin Mary, held a
Christmas Bazaar. After
the Divine Liturgy, all of us,
parishioners and friends
enjoyed a delicious meal
with scrumptious desserts
prepared by a handful of
volunteers in the hall they
had beautifully decorated.
Michal played Christmas
music on his accordion
reminding us of times
spent with family and
friends celebrating the
birth of our Lord Jesus
Christ, times past in
Slovakia and Canada. We
ate, talked, shared and
laughed,
reminiscing
about our customs and traditions, while looking forward to this Christmas to
come in the hope of sharing our joy and awe with a
new generation. As the
kids ran around making
new friends or looking at
the small Slovak town, a
bell was heard, first faint
then louder and louder
until who should appear
but St. Nicholas himself
followed by three helpers.
His greeting was warm, full
of joy and good wishes.
He talked of his journey,
his own spiritual and physical preparation for Christ’s
birth during this time of St.
Philip’s Fast. He reminded
us of Mary, Joseph and
Jesus, of God’s love for us
in sending his beloved
Son. As the kids gathered
around he asked them if
they had been good or
naughty. And with a small
smile, he looked at us all,
asking the same question.
Then with a big flourish, he
stood, asked us all to pray
and once we had finished,
he looked at his helpers
and called the children by
name. The kids came forward,
one
by
one.
Squeals of delight met
each gift pulled from his
large red bag. Afterwards,
he made his way to each
table handing out treats to
everyone. When he had
finished, we prayed once
more and he asked us to
be kind to one another, to
love each other and to
focus on God in our lives
so that we could reach out
to others to truly form a
community of God on this
earth. With a tender smile
and a wave of his hand he
was off again.
A special thank you to all
of our volunteers: Jana,
Karol, Greta, Halina, Mary,
Ann, Kazimir, Martina,
Alexis, Jan, Ivetka, Victor,
Katka, Daniela, Victoria,
Michal, Maria, Dana and
Ivan, to St. Nicholas’
helpers
Philip
and
Benedict, and a special
thank you to Fr. Mucha for
organizing such a joyful
day.
Parishioners
The Assumption of the
Slovak Byzantine Catholic
Church
Hamilton
Continued on page 6
Kanadský Slovák — 7. január 2012 — strana
6
Sv.
Mikulas
Comes to
Town
By: Stefan Slovak
On Sunday December 4,
2011, Sts. Cyril and
Methodius
Parish
in
Mississauga played host to a
special guest, none other
than Sv. Mikulas. To mark
the occasion, the parish held
a party for over 100 children
in the community and parents. Hosted by associate
pastor Fr. Patrik Solar, the
party saw performances from
the Slovak School, as well as
the
Vychodna
Slovak
tel/fax: +421
2 2095 1113
mobil: +421
903 238 342
Dancers. Sv. Mikulas lead
the children in prayer and
came with gifts for all the
children in attendance. To
see pictures and videos from
the event be sure to check out
the parish Facebook page
which can be found by
searching ‘Sts. Cyril and
Methodius Slovak Roman
Catholic Parish,’ (be sure to
‘Like’ our page) or check out
our soon to be re-launched
website at www.slovakparish.ca.
Christmas Bazaar at theSlovak Byzantine Catholic Church
Kanadský Slovák - 7. január 2012— strana 7
Predvianočné stretnutie s priateľmi
tú pravú, sviatočnú atmosféru.
Nečudo, že nik sa neponáhľal domov a
poslední hostia odchádzali až za svitu
mesiaca.
I keď o vďaku nik neprejavoval
záujem, určite patrí Eve Brejovej,
Gaby Latkovej a Kláre Hrdličkovej,
ktoré v podstate väčšinu času venovali
úpravám či prípravám chutných jedál.
Takmer na každom podujatí sa nájde
niekto, komu sa nie všetko páči.
Tentokrát zľava i sprava prichádzali
iba slová spokojnosti.
ako i v zastúpení členstva, si dovoľujú
svojim priateľom a priaznivcom aj
touto cestou opätovne zaželať veľa
zdravia, úspechov, lásky a spokojnosti
v novom roku 2012.
Vedenie 7. zboru KSL v mene svojom,
Viera Kononenkova
Tradícia oslavy sv. Štefana, ktorú organizuje torontský zbor - klub Kanadskej
Slovenskej Ligy, zmenila za posledné
roky svoj termín i názov, ale plne si
zachovala svoje čaro. Dôkazom bolo
predvianočné stretnutie, ktoré sa konalo 11. decembra 2011 v priestoroch
ligovej budovy. Dátum konania podujatia sa zmenil, lebo sviatok sv. Štefana
chceli mnohí stráviť v kruhu blízkych,
alebo odchádzali na zimnú dovolenku.
Tohtoročné stretnutie dopĺňala navyše
výstava slovenských obrazov od umelcov Kravjanského, Hložníka, Benku,
Kovalíka, Doranského, Klimčáka a
iných.
hostia
zavítali
už
v
Prví
predpoludňajších hodinách a popoludní sa s návštevníkmi akoby roztrhlo
vrece. Chutné pohostenie doplnené
hudobným vystúpením Mira Letka a
Katrin Slovákovej dodávalo celému
podujatiu vianočný nádych a vyčarilo
Mobile Mortgage specialist
416-857-0330
[email protected]
Need mortgage financing?
Look no further. Let me make it happen.
Advice you can bank on.
Na „Titanicu“ bolo veselo
Asi takto by sa dal zhodnotiť
vianočný obed, ktorý už tradične
pripravila „ Kanadsko Slovenská
Liga“ v Montreale. Tento sa ako po
iné roky konal pod kostolom sv.
Cyrila a Metoda 4. decembra t.r.
Vedenie “KSL“ na čele s jej
predsedníčkou pani Lýdiou Matusky
pripravilo opäť nielen pre svojich
členov, ale aj pre všetkých Slovákov
a ich priateľov mimoriadne chutný
domáci obed na ktorý sa každý montrealsky Slovák teší skoro celý rok.
Aj tohto roku bola atmosféra
podujatia veľmi príjemná a rodinná.
Svojou účasťou náš obed poctil aj
mimoriadný
a
splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky
v Ottawe pán Milan Kolár
s manželkou Soňou , honorárny
konzul
slovenskej
republiky
v Montreale pán Dezider Michaletz
s manželkou Dankou .
Medzi
vzácnymi hosťami nechýbala ani
predsedníčka Kanadskej Slovenskej
Ligy pani Mary Doucette Hačková.
Predvianočnú náladu nám v tento deň
spríjemnila aj operná speváčka pani
Mária Adamcová .
Nieleže svojim príjemným hlasom
pozdvihla
náladu
všetkých
zúčastnených, ale ich aj vyprovokovala k improvizácii mnohých
populárnych ľudových pesničiek.
Asi nikto z nás si v tomto momente
neuvedomil tvrdú realitu našich dní,
kedy nad existenciou slovenského
kostola v Montreale visí veľmi nízko
Damoklov meč. Všetci sa právom
obávame, aby stretnutie na spomínanej pôde nebolo posledné.
Treba nám len dúfať, že náš slovenský „Titanic“ nenarazí na tvrdý
ladovec , ale šťastne dopláva do prístavu a prežije.
Bj.
OÁzA zDRAVIA
TrenčianskéTeplice
OÁzA POKOJA
V lone prírody a zdravia, na krok od
celoročne funkčných kúpeľov si môžte
zakúpiť luxusné apartmentové bývanie.
Info na :421-32-655-1200
FAX: 421-32-655-1201
www.kristoffplaza.sk Manager: Mrs. Eva Krištofová
e-mail: [email protected]
e -mail: [email protected]
Kanadský Slovák —7.január 2012 — strana 8
Ako sme v Saudi (ne)oslavovali Vianoce...
Okrem zákazu šoférovania žien
a zatvárania obchodov a
všetkých verejných inštitúcii päť
krát denne v čase povinnej
modlitby, má Saudská Arábia
na svojom konte aj ďalšiu
jedinečnosť a to absolútny
zákaz akýchkoľvek prejavov
iných náboženstiev ako islamu.
Kým v Líbyi sme si mohli
vybrať, či navštívime veľkú
katolícku katedrálu v centre
Tripolisu, kde pravidelne slúžil
omše tripoliský biskup a ktorá
bývala zakaždým nabitá na
prasknutie
pestrofarebnou
zmesou
ľudí,
v
ktorej
dominovali
korpulentné
černošky
v
krikľavých
turbanoch, obklopené kŕdľom
detí, alebo malý anglikánsky
kostol v starej štvrti s
neuveriteľne hrubými múrmi,
takže aj v najväčších letných
horúčavách som sa tam klepala
zimou, v Saudi si môžete vybrať
tak akurát medzi mešitou a
mešitou - v samotnom Riyádhe
ich je okolo 5000...
Zákaz praktizovať iné náboženstvo ako islam ide v Saudi do
dôsledkov - v zozname batožiny
okrem zákazu dovozu alkoholu
a výrobkov z bravčového mäsa
je spomenutá aj Biblia a posvätné knihy iných náboženstiev,
ale aj nenosenie krížikov či kalichov na krku a samozrejme,
absencia iných sviatkov ako Eid
v kalendári. A tak aj napriek
výraznej komercializácii Vianoc
v posledných rokoch, predsa sú
len Vianoce v prvom rade
kresťanským sviatkom, spo-
jeným
s
narodením
betlehemského dieťatka a tým
pádom sa v Saudi nespomínajú, neoslavujú, jednoducho
ignorujú. Štedrý večer aj
Christmas Day sú normálne
pracovné dni a všetci cudzinci,
čo neodišli na dovolenku do
zahraničia, vzorne pracujú.
Samozrejme, domáci sa tu riadia ich špeciálnym kalendárom,
takže nemajú dôvod vedieť nič
o Vianociach a moji študenti sa
učia aj angličtinu z kníh,
tlačených špeciálne pre nich
saudským
Ministerstvom
školstva a to si dáva veľký
pozor, aby do nich neimplantovalo nevhodné vplyvy západnej
kultúry, takže napr. aj hodiny sa
v nich učia v súvislosti s časom
modlitby alebo kapitola „ Moje
hobby" je striktne obmedzená
na nakupovanie, pozeranie
televízie a hranie počítačových
hier.
Samozrejme, tak ako zákaz
konzumácie alkoholu, aj s
Vianocami si tu ľudia poradili po
svojom. Filipínske komunity
organizujú veľké párty vo svojich ubytovniach, na ktorých sa
modlia, spievajú vianočné
piesne a dávajú si darčeky.
Expatriati, ktorí tu zostali, idú
väčšinou na návštevu svojich
ambasád, ktoré organizujú
súkromné párty a umožňujú sa
stretnúť obyvateľom svojich
krajín a pripomenúť si tak
vianočné zvyky a tradície v
domovských krajinách ( my sa
tešíme na párty na Českej
ambasáde na Silvestra...).
Compoundové
reštaurácie
organizujú spoločné večere pre
obyvateľov compoundu - síce s
Z pekla na
ulici ma
vytiahli
Slováci
Pre mňa Vianoce začali už
22.decembra. Mala som voľné
popoludnie a sedela som pri
počítači a posielala mailom
vianočné pozdravy, ktoré večer
pred tým môj manžel vyrobil.
ktorí sa v centre starajú o desiatky detí
s podobným osudom. „V škole
sa učím čítať, písať a počítať, ale
najradšej hrám futbal,“ hovorí Pius.
Pýtam sa ho, či pozná aspoň nejakých
svojich príbuzných, on však iba sklopí
zrak a neodpovedá.
Slovenskí dobrovoľníci dali druhú
šancu desiatkam detí z kenského
Nairobi.
Sedemročný Pius nemá na svojich
rodičov vôbec žiadne spomienky.
Zostal sám na ulici, keď matka
zomrela a otec stretol novú ženu. Tá
malého chlapčeka s veľkými tmavými
očami nechcela.
Muži sú proste šťastnejší
ľudia .
Celý život ti zostane jedno
priezvisko.
Garáž máš celú pre seba.
Svadobné prípravy sa dejú
samy od seba.
Čokoláda je proste len druh
raňajok.
Môžeš byť prezident.
Nikdy nemôžeš otehotnieť.
Môžeš si vziať biele tričko do
vodného zábavného parku.
Nemusíš si brať žiadne tričko do
vodného zábavného parku.
Automechanici
ti
hovoria
pravdu.
Nikdy nemusíš ísť na ďalšiu
benzínku, pretože záchod na
tejto je hrozne špinavý.
Nikdy sa nemusíš zastaviť a
premýšľať o tom, ktorým
smerom sa uťahuje matička na
šróbe.
Rovnaká práca, lepší plat.
Vrásky pridávajú na charaktere.
Svadobné šaty 1000. Prenájom
smokingu 100.
Ľudia ti nikdy nepozerajú na
hrudník, keď s nimi rozprávaš.
Príležitostné umelecky stvárnené grgnutie sa od teba
vianočnou výzdobou, ale ako
sme to - bohužiaľ - mali
možnosť zažiť na vlastnej koži v
našom compounde na Štedrý
večer, s prevažnou účasťou
mladých Sauďanov, ktorí sa
tam prišli hlavne zabaviť a o
zmysle Vianoc nemali ani
potuchy.
Samozrejme,
aj
obchodníci chcú zarobiť a tak
špičkové
hotely
ponúkajú
donášku pečených moriakov do
domu a dokonca v stredu pri
nákupe v jednom z hypermarketov som videla, ako jeden z
nich trónil uprostred pultu s
hotovými jedlami a pohotový
personál z neho na požiadanie
odkrajoval šťavnaté kúsky. A
vôbec, je to predovšetkým
americký spôsob trávenia
Vianoc, ako ho tu vnímajú - na
poslednej stránke Arab news,
kde sú pravidelne uverejňované
rôzne komiksy pre deti,
dominuje červeno odetý bielo
bradatý deduško už asi týždeň
a sľubuje deťom darčeky, ak
budú dobré...Ale v obchodoch
nielenže nevidíte, ale ani
nekúpite žiadnu vianočnú výzdobu - svetielka, ozdoby na
stromček,
či
vianočné
pohľadnice
alebo
papier,
čokoľvek, čo by vám mohlo
Vianoce
pripomenúť
jednoducho, čo si nevyrobíte, to
nemáte...
Svoju novú rodinu Pius nakoniec
našiel v rehabilitačnom centre
sv. Kizita v chudobnej štvrti Kayole na
okraji kenskej metropoly Nairobi.
Priamo z ulice ho zobrali dobrovoľníci
slovenskej Vysokej školy sv. Alžbety,
vlastne čaká.
Nové topánky ťa netlačia,
nemrzačia a nerobia otlaky na
nohách.
Stále rovnaká nálada.
Telefónne hovory sú komplet
vybavené za 30 sekúnd.
Vieš ako natankovať.
Na päťdennú dovolenku stačí
jeden kufor.
V pohode si otvoríš všetky
fľaše, ktoré potrebuješ.
Dostane sa ti veľkého ocenenia
len za trošku ohľaduplnosti.
Keď ťa niekto zabudne pozvať,
stále zostáva tvojím priateľom.
Spodné prádlo ťa stojí $6 za 3
kusy.
Tri páry topánok je viac než
dosť.
Nikdy ti na verejnosti nepadá
ramienko.
Každá vec na tvári má svoju
pôvodnú farbu.
Rovnaký účes ti vydrží roky, ak
nie desaťročia.
Holiť si musíš len tvár a krk.
Celý život sa môžeš hrať s
hračkami.
Jedna
peňaženka,
jedny
topánky rovnakej farby, pre
všetky ročné obdobia.
Druhá šanca
Keď však chlapček dostane do ruky
futbalovú loptu, ktorú spolu
s ďalšími hračkami priviezol minulý
týždeň do Kayole v rámci slovenskej
humanitárnej pomoci šéf diplomacie
Mikuláš
Dzurinda, oči sa mu rozsvietia. Hneď
sa rozhovorí o svojom veľkom futbalovom idole Didierovi Drogbovi.
Hoci tento najslávnejší africký
futbalista súčasnosti reprezentuje
Môžeš nosiť kraťasy bez ohľadu
na to ako vyzerajú tvoje nohy.
Darčeky pre 25 príbuzných
môžeš nakúpiť za 25 minút 24.
decembra.
Už som sa rozhodla a
nepresvedčia ma! Vyskočím z
balkóna! A prestaň do mňa
strkať!
Tlačová agentúra zSSR/
oznamuje: „Včera na Čiernom
mori došlo k zrážke ľadovca s
americkou ponorkou. Posádka
ľadovca bola vyznamenaná
Radom Lenina.“
- Pán doktor, moja dcéra
zhltla pero!
- Hneď som pri vás!
- A čo mám dovtedy robiť?
- Píšte zatiaľ ceruzkou.
Mohla som ich poslať jedným
kliknutím všetkým ľuďom,
ktorých som mala v kontaktoch
alebo ich zavesiť na Facebook.
Ja som však išla meno po mene
a vždy som sa pri každom zastavila a spomenula si, kedy sme
sa naposledy stretli, čo viac o
ňom alebo o nej viem a asi ako
trávi Vianoce teraz. Spomínala
som na všetky príjemné chvíle
za uplynulý rok, ktoré som
strávila pri čítaní ich mailov, ak
sme už nemohli byť spolu osobne. Pustila som si k tomu
vianočnú
hudbu,
zapálila
sviečku, uvarila čaj a bolo mi
dobre. Keď prišiel manžel z
práce, spomenuli sme si ešte
na všetkých, ktorí nás tohto
roku opustili a ktorí už oslavujú
svoje nebeské Vianoce. Dali
sme si pohárik Whisky vianočný darček od nášho
saudského
priateľa
a
Vianočný puding, ktorý sme si
doniesli z nedávnej návštevy
Anglicka. Sedeli sme a vychutnávali si pohodu a pokoj - ten
pokoj, ktorý mnohým z nás
chýba,
aj
keď
Vianoce
oslavovať môžu a oslavujú.
Možno akurát v tom strese zo
všetkých príprav okolo niektorí
zabudli, o čom vlastne Vianoce
sú. A tak dúfam, že ste všetci
prežili pokojné Vianoce - tak
ako my - v zatiaľ pokojnej
Saudskej Arábii !
Sona Bulbeck,
pondelok 26. decembra 2011
blog.sme
Pobrežie Slonoviny, dresy s jeho
menom nosia stovky malých Keňanov,
ktorí sa na neho chcú podobať.
Pius je jedným z desaťtisícov detí zo
štvormiliónového Nairobi, ktoré sa vo
veľmi nízkom veku ocitli bez domova.
Mnohé z nich sa pridali ku
kriminálnym gangom, v ktorých cez
deň fetujú a v noci sa vyzbrojení
mačetami snažia ulúpiť nejaké peniaze
alebo aspoň jedlo. Aj preto sa
cudzincom, obzvlášť belochom,
neodporúča,
aby
po
zotmení
vychádzali z hotela.
Kenských detí, ktoré dostali druhú
šancu ako Pius, však veľa nie je.
Väčšinou sa prefetujú na smrť, zabijú
či zmrzačia ich vlastní kumpáni alebo
skončia v tvrdých podmienkach
nairobskej väznice.
Príde k nemu lekár a vraví:
- Pane, už ste po operácii už
nemusíte rátať.
Príde dedo k lekárovi a lekár
hovorí:
-Tak dedo, pulz už máte v poriadku, je to už v norme, ste
zdravý ako repa
-Pán doktor, keby ste mat chytili
za pravú ruku, na ľavej mám
protézu!
40-ročný ujo sa spovedá:
- Ja sa chcem vyspovedať, že
som svokru, keď hulákala
vyhodil von..
- Počkajte, najprv hriechy, a
potom dobré skutky - hovorí
farár.
Príde pacientka ku zubnému
lekárovi a hovorí:
- Pán doktor, nedáte si
rukavice?
- A načo? Veď je teplo!
Učiteľka sa pýta Dežka:
- Dežko, aké poznáš zviera na
P?
- Potkan
- Výborne, teraz na D!
- Dva potkany.
- Ale Dežko... Teraz na ž!
- Žeby tri potkany.
Pacient počíta na lôžku:
- 3623, 3624, 3625...
Pýta sa muž svojej manželky:
- Drahá, čo by si spravila keby
som vyhral v lotérií?
- Zobrala by som Ti polovicu a
odišla od teba!
- Uhádol som 3 čísla, tu máš 5
dolárov a môžeš odísť.
- Pane, ako ste si zlomili
ruku?
- Pretekal som dostihy, kôň
zrazu zastal, ale ja som
pokračoval ďalej...
-"Moja žena hovorí, že je
zdravé jesť surovú stravu."
-"Moja tiež nerada varí."
Janka a Mišo sa zhovárajú.
Janku zrazu pochití plač a povie
-Miško budeš ma tak veľmi ľúbiť
aj keď sa za teba vidám???
-No to vieš že áno, ja som stále
bol na vydaté ženy!
"Dnes sa musím snažit," vraví guliar na štadióne pred
atletickými
pretekmi,
-"na
tribúne bude sedieť moja
svokra."
-"Len sa nenamáhaj," - vraví mu
kolega, -"tak ďaleko aj tak nedohodíš..."
Kanadský Slovák — January 7, 2012 — page
9
Thank you for supporting The Canadian
Slovak Christmas 2011 Special issue
Mary Ann (Hačková) Doucette
President, Canadian Slovak League
On behalf of the Board of Directors of the
Canadian Slovak League (CSL), I wish
to thank the advertisers, readers, Slovak
churches and organizations as well as
the executive and members of the CSL
Branches for supporting The Canadian
Slovak Christmas 2011 Special issue.
As in past years the supporters of The
Canadian Slovak confirmed their commitment to the ongoing success of the
newspaper by publishing Christmas
greetings and donating generously to the
newspaper’s Under the Christmas Tree
fund. The newspaper was filled with
many greetings from individuals and
families. And the value of Christmas
donations was the highest ever received
by the newspaper A special thank you is
extended to Julius Behul, Editor-in-Chief,
for developing this outstanding issue,
"%&-#
*
% % #
&, (%$ %* &
)+''&(* & *
%
* (&+ *
%
(&
# +% & *
' (*$ %* &
%
%
(*
Gabriela Latka, Administrator, for ensuring it was delivered to our homes and
businesses and to all writers who contributed articles and stories.
On March 5, 2012 The Canadian Slovak
‑ the only Slovak weekly newspaper in
North America – will mark its 70th
anniversary. The print newspaper and
website (www.kanadskyslovak.ca) provide noteworthy information and communication to Slovaks in Canada and
abroad. Since the publication of the first
issue in 1942, the newspaper has
received many awards in Canada and
Slovakia. Most recently, in October 2011,
the Lieutenant Governor of Ontario, the
Honourable David C. Onley presented to
Julius Behul the award from the National
Ethnic Press and Media Council of
Canada in the category: Newspapers –
“For
Best
Editorial/Free
Expression/Concept
and
Visual
Presentation”.
To commemorate this milestone anniversary, I would like to invite individuals and
families to subscribe to The Canadian
Slovak newspaper. Besides advertising
revenues and donations, subscriptions
to the newspaper are critical for its financial viability. The subscription rate in
Canada for the print newspaper is only
$65.00 per year (less than $1.40 per
issue). Please refer to the subscription
form on page 9. Another option is to subscribe to the e-newspaper at $40.00 per
year. The subscription forms for the enewspaper as well as the print version
are available on the website.
* (
+( '(
))&() !+)* # " +)
* (
,&+( * ) * ( )* ()
( %* %
)&% ) * / )+% - (
) &%) -&(% / * (
)& - ( *
#$ &( $+)
&#) & * &) &(% (
# ( * - )
%%/ && $ % %
##
(&) / # * ( ( %"
: #+
/ );
% *( &(
%
(* %
% (
&##&* $
&(
* &% #, ) %
) $+) - ,
%
)* ( &
*# )
/ () # * ( *
- ) ) %% % ( *
* ) +%%
)) (/ '(&
#/ *& $ %* &%
## *
% $ ) # )
(&))
)" ) & '&'+# ( */ #&&"
+' *&
*
/ /&+%
% ( * &%)
- (
$&% * ( %) *&& % )& %
%&* # $ *
'&)* ( */ &(
$(%
% *
$&)* &
* ( )* () % *
%/$&( * (
* $ & %&* ) %
&$'# * #/ &( # " ()
)* ( &$
'&'+
&%#/ (&$ ( % * (
&(% %
.* % + )
# ( )* () (
## % %*& & # , &% &( &% ( ( &
) &%) *
$ $&(/ & 8&+()9 ( )+(
)
&- &$ * % * * *
)* ( &(%
&, ( *-& $ ## %%
& ) )* ## ) % %
#* &+ $ %/ * $ * - ) , #
%
(" #&+ )
* ##
&(
* )
*
&%)* %*#/ &% &+( $ % %
# " &+(
% %* % )*&() - ) % - %
( * &% &- *& *) ( *% ))
&$ %/ * $ )
* / ** $'* *& $ *
*& ) ( * * '+) %*& & # , &% / *
*) # * &% (&$ %
$ %" % ' ))
( * &% *& % ( * &%
%
- /) - ) ## &##&- *
%
#* &+
- "%&- - ( *;)
% !+)* # "
, (/ / ( - ) ##
* * * -&+#
+
+) *& *
( !&
% %* - &
%
* ) -&(# - *
* '&- ( & #&,
, 0
" "& $/ ! *4 '(
% $ $ #
& A7 % &, ),&!
, 0 /
),&!
' , # ) %3 ' )%
%&) # ) %1
$5
"*&(7 '( ,1 0 #
)' ,1 "
? #$&,3 &#/
( *> )"6( % (& %> *& &# %%/
&& $ %
##
(&) /
% )"6(
$& (&&"> ( %"
% *( ?
%
(* % >$ "*&(4 +0( # ), *#& ), * =
$'&%&, #
#- )
! &
'& %
+ & %1 ,#%
& % "&A"& (&"&,
% )"6( , '#%&$ ! ) 0 = ( # )"+' %
*# )
)%1@ 0 /*&?%3 '4) C @ #<
$ %1 "*&(3 ) *( # * # % %
% "*&(3 *7=& %
A
#
'&'+# ( */
$# 3
% (1
0
& ,&, * A$ )$
&# ! $/ '( *&
%
!
?& 0 0# , C
% % <$
'&*&$"&$ " @ & ,+!7 *( # * %
*> ),&!
2?< % 0 %
,< " += % = (
), *#& ,/ )#&
# &
"& * "
& ? ) 0 # "1
, 0 / '&'+# ( */ )
'& ? ) 0 )4% !7 +'
!7 &
(&
*+ * $ ) % % %
0 + %+*
* 8% < 9 )'&$ % $
"& ! *
$&=%3 =
, 0
"*&(1
,
"& ,&$
) 0(& # '(
)*1#
= (
&
!+
* )4 (&? $
$%& &"(1* 0 * B&, # *$ ,3 $( ?%1
)*1# & ,&, %1 % +)*1# '( '&$4
* " "& *4 % (& %4 1,%&
% %1
'( 1,%& * " $/ "& %&,3 '&"&# %
)"#1B $ ) '( ! ! ! )&$
&A"&"(1* )
!+ )% = #
+*#$ C
0% & %&* C
&
! &# & )7, %1
& 0 + %+* A+ )*,& ) 0
% (1
% (1 + + &,1, #& ! ! ), *#&
%
% "&A"& %4 '6! $ 0 B&+ ! $/
& , $ " $ %1) '( ,
(&,
+ $ * <C
% "& "& " = > (&" )
)*+ " $ #3$+
= %1$ &'2C +"1=
C C+ "*&(3 ),&!&+ #1)"&+ 0$ % #&
), *
Let’s work together to preserve the legacy of The Canadian Slovak newspaper
for current and future generations of
Slovaks in Canada.
In closing, I wish you a happy, healthy
and prosperous New Year 2012.
Od roku 1983
SLOVAK TRANSLATIONS
Mgr. Eva Brejová Oficiálne preklady, tlmočenie, sekretárske služby Translator-Interpreter-Secretary www.evabeva.com
[email protected] (416) 762 8223
- M O R AV U A V Ý C H O D N É
ČECHY
Objednávka na predplatné/Subscription Form
1 rok $65.00 do Kanady/1 Year $65.00 in Canada
($90.00 do Spojených štátov/United States - $90.00 ~ $120.00 do iných krajín/Other countries - $120.00)
Osobné predplatné na/Personal Subscription
• 1 rok/1 year
• 2 roky/ 2 years
• 3 roky/3 years
Meno/Name ______________________________________________________________
Adresa/Address ____________________________________________________________
Mesto/City _____________________ Provincia/Province _______ Poštový kód/Postal Code ____________ Štát/Country ____________
Telefón/Telephone _______________________________ E-mail __________________________________________________________
(Pre vnútornú korešpondenciu / For internal correspondence only)
Predplatné ako dar na/Gift Subscription
• 1 rok/1 year
• 2 roky/ 2 years
• 3 roky/3 years
Meno/Name ______________________________________________________________
Adresa/Address ____________________________________________________________
Mesto/City _____________________ Provincia/Province _______ Poštový kód/Postal Code ____________ Štát/Country ____________
Prikladám sumu/ Enclosed is the sum of $_______________ (Vystavte šek na Kanadský Slovák)/ (Cheque payable to The Canadian Slovak)
Pošlite na adresu/Mail to Kanadský Slovák, 259 Traders Blvd. East, Suite 6, Mississauga ON L4z 2E5
Kanadský Slovák —January 7, 2012 — page 10
Kia to Expand its
Production Next Year
Žilina
The Žilina plant of the South Korean car
maker Kia is launching the production of the
second generation of its Cee’d model, which
will be introduced at the 82nd International
Motor Show in Geneva in March 2012. “The
carmaker is already installing new technologies at present and preparing production
lines,” said Eva Klačanská of Kia. The Slovak
Kia plant expects that production of cars and
engines will grow. “In response to rising
orders and the launch of new models, Kia
plans to work in a three-shift operation in the
first quarter of 2012,” informed Klačanská.
The company recruited some 900 people
during the September-December period of
this year. The average monthly wage of its
employees in operator positions is €1,040,
informed the company.
Moody’s Give Slovakia Happy
Rating
Despite stagnation around Europe, the international rating agency Moody’s currently registers the rating of the Slovak Republic in
local and foreign currency at A1. Unsecured
obligations of Slovakia in the domestic currency are at the same level. High economic
strength of Slovakia reflects the fact that in
recent years the country has become closer
to other EU member states. Low wages, educated workforce, and getting closer to developed countries of Europe have made
Slovakia an attractive location for foreign
direct investment.
Sportsperson of the Year 2011
In a poll of sports editors from the Slovak
Syndicate of Journalists voting for the Athlete
of the Year award for 2011, the results of
which were published on Wednesday at the
Slovak National Theatre in Bratislava, the
award was won by kayakers Peter and Pavol
Hochschorner with 884 points. Finishing in
second place was Ice Hockey player Zdeno
Chára with 792 points, who captained his
Hockey team to the Stanley Cup. The third
place winner was the cyclist Peter Sagan
with 703 points. The survey involved 103
sports journalists, with the Hochschorner
brothers separated by only two ballots.
Horsky: Fall of Government
and LOz Misusing This - Key
Events of 2011
(TASR) - The most important political event
of 2011 in Slovakia was the unsuccessful
confidence vote in the Government of Iveta
Radicova (SDKU-DS), which has also had an
impact on other developments such as the
declaration of a state of emergency at some
Slovak hospitals at the beginning of
December, agreed political analysts
approached by TASR.
Even though the fall of the Government was
expected, it was surprising how fast it took
place, said political analyst Michal Horsky,
adding that it was a good thing that the parties were able to agree on the date of the
early elections (March 10) without any
delays.
"It wasn't so positive, however, that they
decided on a significant amendment to part
of the Slovak Constitution instead of proceeding according to the standards set for
such a situation. They amended the
Constitution in a ridiculous way so that a nonfunctioning government, which has failed in a
confidence vote, can still have the role of a
kind of artificial caretaker government," said
Horsky.
According to him, this situation was "misused" by the doctors trade union. "They've
done this in a way unseen since November
1989 [the Velvet Revolution]. They were
pushing the powerless Government, doing it
at all costs, to have their salaries increased,
so they almost caused an unexpected collapse of the health-care system and of the
whole of society at the same time," said
Horsky.
It isn't possible to assess the measures taken
by the Government of Iveta Radicova this
year, said political analyst Laszlo Ollos.
"They've started a few reforms that couldn't
be finalised and without any visible completion, it isn't possible to speak about them, in
fact," he said.
Ollos also pointed to the social conflict
between the Government and the doctors
trade union. According to him, this could
serve as a trigger for other experts, who feel
that they are underpaid. "The probability of
this is growing partly because of the economic crisis, which is probably going to hit
Slovakia more powerfully than it did in 2011,"
he added.
Slovakia at the Worlds in Calgary
Slovakia started its 2012
World Junior campaign off
on the right foot, defeating
Latvia 3-1 Tuesday on
Marek Tvrdon’s third-period
winner. “It was a very hard
game to play for the first
game of the tournament,"
admitted Tvrdon. "But it was
a good finish."
The score was 0 – 0 at
the end of the first period.
Latvia scored first in the
second,but Slovakia tied it
up at 15:28 when Tomas
Jurco
tipped
Martin
Marincin’s hard point drive
perfectly past the Latvian
goalie Kristers Gudlevskis.
The Slovaks gained their
first lead of the game when
Marek Tvrdon banged home
a loose puck at 2:02 of the
third period. With 37 seconds remaining in the game,
Michal Toman slid home an
empty netter to finish the
game.
Latvian netminder
Kristers Gudlevskis played
an outstanding game, as
Slovakia
outshot
the
Latvians 45 – 26. He made
some spectacular saves,
depriving the Slovaks of
addional goals.
Unlike the last few
appearances at the U20
World
Championships,
Team Slovakia is employing
the services of 15 players
who did not partake in the
Orange Puchov under 20
program – nine players are
from teams in North
America, while another six
are from teams in the
Slovak and Czech leagues.
In other years, most of the
team had been together
since September as part of
the Orange Puchov program. It may take a few
games for the players to gel
as one cohensive unit with
players anticipating each
other’s movfes. It is hoped
the Slovaks playing for
North American teams will
be better adjusted to the
smaller ice surface as well
as the North American style
Our Boys
in the NHL
Team pos GP G
Marian Hossa
CHI
R 35 16
Marian Gaborik
NYR
R 34 22
Zdeno Chara
BOS
D 31 7
Paul Stastny *
COL
C 35 11
Tomas Kopecky
FLA
C 36 5
Andrej Mezaros
PHI
D 35 5
Michal Handzus
SJS
C 32 3
Andrej Sekera
BUF
D 35 2
Lubomir Visnovsky
ANA
D 22 3
Milan Jurcina
NYI
D 25 2
Goalies
GAA Sv%
Jaroslav Halak
STL 2.41 .902
Peter Budaj
MON 2.81 .902
*Canadian-born, USA citizen of Slovak origin
A Pts
24 40
11 33
16 23
9 20
10 15
7 12
11 14
6 9
6 4
3 5
Notes
- Marian Hossa scored his 400th NHL goal on December
8th in a game against the New York Islanders. He scored
the goal from behind the net by banking it off Islander
goalie Al Mantoya. Hossa also assisted on the other two
goals in Chicago’s 3-2 win over New York.
- Marian Gaborik scored his 300th NHL goal as the
Rangers downed the Phoenix Coyotes 3 - 2 on Dec. 17th.
Gaborik scored the first two goals for New York while team
mate Brad Richards scored with just one tenth of a second
left in regulation time for the win.
- Zdeno Chara left the game against Columbus Blue
Jackets on Dec. 10th with a leg injury. He sat out two
games, and returned to help Boston nab first place in the
Eastern conference with a goal and an assist against the
Philadelphia Flyers in a 6 – 0 blowout.
- Lubomir Visnovksy returned to the Anaheim Ducks lineup under new coach Bruce Boudreau on Dec 14th after
being sidelined since Nov.11th with a broken finger.
Visnovsky was the league’s leading defenseman last season with 18 goals and 68 points but was passed over for
the Norris Trophy, much to the chagrin of many hockey
fans including this writer.
- As of Dec. 27th, Marian Gaborik was co-leading the NHL
in goal scoring with 22 goals, with Canadian Steve
Stamkos of Tampa.
Angels Gaining Altitude
On Dec. 8th, playing away
from home, the Good
Angels of Kosice defeated
Madrid’s Rivas Ecopolis'
68-62, ending the Spanish
Teams’s five-game winning
streak in the Women’s
EuroLeague. It was the
second time that Kosice
beat Rivas this season.
With less than five minutes to play in the game,
the Angels trailed 56-51,
but Danielle McCray scored
six unanswered points to lift
the Angels to a 57-56 lead.
Erin Lawless then rose to
the occasion and added a
jumper and a three pointer
to lead the team to victory;
Lawless netted 20 joints for
Kosice in the game.
On Dec 14th, on home
court in the Infinity Arena,
the Good Angels romped
to an amazing 106 – 66 victory over Gospic Croatia.
The Croatian club had their
two-game winning streak
snapped and fell to 4-6.
With the last two victories, the Angels have significantly strengthened their
bid for a playoff spot in the
league. The team now has
a break until January 11th
of the New Year when they
will play hosts to Taranto
from Italy.
TM
of game which now seems
to predominate at these
championships.
This was a very important victory for Slovakia – a
loss would have put them
under severe pressure and
on the road to relegation. At
the time of this writing, they
are preparing to face the
Russians, followed by the
Swedes, the and finally the
Swiss – a victory against
any one of these remaining
foes could very well
advance Slovakia to the
next round.
Team Slovakia Roster at
Calgary
Goalies:Juraj Simboch (HK
Nitra)Dominik
Riecicky
(Slovakia
U20)Richard
Sabol (HC 05 Banska
Bystrica)Defensemen:Peter
Bezuska
(Ocelari
Trinec)Peter
Trska
(Slovakia
U20)Michal
Čajkovský (Ottawa 67´s)
CAN OHLPeter Čerešňák
(Peterborough)
CAN
OHLMartin
Gernát
(Edmonton Oil Kings) CAN
WHLAdam
Jánošík
(Gatineau
Olympiques)
CAN
QMJHLMartin
Marinčin (Prince George
Cougar) CAN WHLMario
Kurali
(Slovakia
U20)Forwards:Matej Bene
(Slovakia U20) Miloš Bubela
(Slovakia U20)Marko Daňo
(Slovakia U20 - Dukla
Trencin) Martin Ďaloga
(Slovakia
U20)
Matej
Hinďoš (Slovakia U20)
Matúš Chovan (Slovakia
U20 - HC Kosice) Richard
Mráz (Tatranski vlci) MHL
RUSTomáš
Matoušek
(Slovakia U20)Lukáš Cingel
(Baie-Comeau
Drakkar)
CAN QMJHLVladimír Dolník
(Everett Silvertips) CAN
WHLTomáš Jurčo (Saint
John Sea Dogs) CAN
QMJHLMichal
Toman
(Traverse City North Stars)
USA NAHLMarek Tvrdoň
(Vancouver Giants) CAN
WHLFilip Vaško (Kelowna
Rockets) CAN WHL
Slovak
Victory
Denigrated?
Slovakia]," said Forsberg.
"What I wanted to say was
that even for a fierce competitor like me, it is sometimes difficult to find full
motivation prior to a game
which doesn’t necessarily
have to be won.
"It is
obvious that one always
gives everything for the
team and we did our best
given the special preconditions, but of course the mental state we were in influenced our performance. I
think that all elite athletes
can relate to such a situation.
"This is my personal
view and it doesn’t refer to
any other players on our
team. Neither the head
coach, nor any of the players talked prior to the game
about not doing our best,"
concludes Peter Forsberg.
After internally reviewing the
statements and furthermore
discussing the issue with the
Swedish
Ice
Hockey
Association and its president Christer Englund, the
IIHF decided to accept the
explanation
from
Mr.
Forsberg. "After carefully
reviewing Peter Forsberg’s
initial statement in the TV
documentary and later his
clarification, we came to the
conclusion that Peter made
an unfortunate choice of
words when trying to
describe the situation his
team was in," said IIHF
President René Fasel, who
also is a member of the IOC
Executive Committee.
IIHF accepts explanation
about 2006 Olympic game
Slovakia’s victory over
Sweden at the Turin Winter
Games came under suspicion thanks to some ill-chosen words by Swedish Star
Peter Forsberg.
It was during a teaserannouncement
for
an
upcoming TV documentary
about Forsberg’s career that
the now retired player said
that Team Sweden “threw”
the game against Slovakia
in the preliminary round of
the 2006 Olympic Winter
Games. Slovakia won the
game 3-0.
Prior to the
game, Sweden had already
assured themselves of a
spot in the quarter-final and
the cross-over playoff format
would present the Swedish
team with, on paper, a less
eminent opponent in case of
a loss against the Slovaks.
Sweden went on to win the
men’s Olympic ice hockey
gold medals after defeating
Switzerland in the quarterfinal, the Czech Republic in
the semi-final and Finland in
the gold medal game.
When reminiscing about the
road to the gold medal, Mr.
Forsberg referred to the
encounter with Slovakia as
a
"throw-game"
("läggmatch" in Swedish). When
made aware of the comment, the IIHF contacted the
Swedish
Ice
Hockey
Association and asked for a
clarification and explanation
with
regards
to
Mr.
Forsberg’s statement in the
TV-documentary.
On December 21, Peter
Forsberg and the Swedish
Ice Hockey Association
issued a statement where
the player explained that he
erred in his choice of words.
"I chose the wrong word to
describe the situation [prior
to the game against
Fasel concluded: "It is
important to add that the
IIHF and the tournament
directorate in Turin were of
course aware of the special
pre-conditions prior to the
game and that we decided
to dedicate a special game
supervisor to the SwedenSlovakia game with the specific task to monitor and
report about any irregularities. The game supervisor
didn’t report any wrongdoing
- for the IIHF, this case is
closed."
Slovakia finished a
respectable fifth at the Turin
Games.
information
from
www.iihf.com was used in
the writing of this article
Tichomir Miko
Kanadský Slovák —January 7, 2012 — page
11
A Very Happy New Year to All!
May you get a clean bill of
health from your dentist, your
cardiologist, your gastroendocrinologist, your urologist, your proctologist, your
podiatrist, your psychiatrist,
your gynecologist, your
plumber and the IRS.
May your hair, your teeth,
your face-lift, your abs and
your stocks not fall; and may
your blood pressure, your
triglycerides, your cholesterol,
your white blood count and
your mortgage interest not
rise.
May you find a way to travel
from anywhere to anywhere in
the rush hour in less than an
hour, and when you get there
may you find a parking space.
May
Sunday
evening,
December 31, find you seated
around the dinner table,
together with your beloved
family and cherished friends,
ushering in the new year
ahead. You will find the food
better, the environment quieter, the cost much cheaper,
and the pleasure much more
fulfilling than anything else
you might ordinarily do that
night.
May you wake up on January
1st, finding that the world has
not come to an end, the lights
work, the water faucets flow,
and the sky has not fallen.
May someone love you
enough to forgive your faults,
be blind to your blemishes,
and tell the world about your
virtues.
May you ponder how did this
ultramodern civilization of
ours manage to get itself traumatized by a possible slip of a
blip on a chip made out of
sand.
May the telemarketers wait
to make their sales calls until
you finish dinner, and may
your check book and your
budget balance and may they
include generous amounts for
charity.
May what you see in the mirror delight you, and what others see in you delight them.
May you remember to say "I
love you" at least once a day
to your spouse, your child,
your parents, your friends; but
not to your secretary, your
nurse, your masseuse, your
hairdresser or your tennis
instructor.
May we live as God intended, in a world at peace and the
awareness of His love in every
sunset, every flower's unfolding petals, every baby's smile,
every lover's kiss, and every
wonderful, astonishing, miraculous beat of our heart.
Happy New Year !
Christmas, Birth of Our Lord Jesus Christ - Mary's dream
Iunderstand
had a dream Joseph. I don't
it, not really, but I
think it was about a birthday
celebration for our Son. I
think that was what it was all
about. The people had been
preparing for it for about six
weeks. They had decorated
the house and bought elabo-
rate gifts. It was peculiar,
though because the presents
weren't for our Son. They
wrapped them in beautiful
paper and tied them with lovely bows and stacked them
under a tree. Yes, a tree
Joseph, right in their house.
They'd decorated the tree also.
The branches were full of
Tennis
Martin Klizan was named the 2011
Slovak Male Tennis Player of the
Year. He started the year ranked
155th (ATP ranking) but worked his
way up to 86th; a few poor showings at the end of the season had
him finish the season at 117thh, but
the next season looks promising.
The twenty-two year old native of
Bratislava played a heroic role in
Slovakia’s win over Ukraine in
Davis Cup play. Klizan credits his
coach, former tennis great Karol
Kucera ( once ranked 6th in the
world) with his success this past
year and is determined to continue
his climb up the ATP ladder.
Dominika Cibulkova was
named the Female Tennis Player of
the Year. Currently ranked 18th in
Dramatic
Rebirth of
Yaroslavl
Lokomotiv
Only three months after the
horrendous tragedy that took
the lives of the entire
Yaroslavl KHL hockey team,
the arena was packed again as
the new Yaroslavl team skated
glowing balls and sparkling
ornaments. There was a figure
on top of the tree. It looked
like an Angel might look. Oh
it was beautiful. Everyone was
laughing and happy. They
were all excited about the
gifts. They gave the gifts to
each other, Joseph, not to our
Son. I don't think they even
the world, the 22 year old had a successful year, winning the Kremlin
Cup, advancing to the finals in
Linz, the semi-finals at tournaments
in Hertogenbosch and Stanford, and
the quarterfinals in Wimbledon.
Dominica is already preparing for
the upcoming season in Boca
Raton, Florida.
Matej Maruščák was voted
Talent of the Year 2011 in Slovakia.
The 16 year old was also voted best
tennis player in the 16 and under
category by the European Tennis
Association. The Bratislava native
won six out of eight tournaments in
his category and finished his season
by winning the Junior Masters tournament in Reggio Calabria, Italy
which featured the best tennis teens
in Europe.
The future of Slovak tennis looks
bright.
onto the ice. The tickets to the
first match were sold out in
less than four hours.
The evening began with a
video tribute to the perished
predecessors of the new team.
Fans stood and applauded as
they watched captain Pavol
Demitra, Igor Korolev, Jozef
Vasicek and other former
heros score goals, reliving the
excitement that the previous
team had provided. After the
video presentation, slogans
knew Him. They never mentioned His name. Doesn't it
seem odd for people to go to
all that trouble to celebrate
someone's birthday if they
don't know Him. I had the
strangest feeling that if our
Son had gone to this celebration, He would have been
intruding. Everything was so
beautiful, Joseph, and everyone so full of cheer, but it
made me want to cry.
How sad for Jesus not to be
wanted at His own birthday
celebration.
I'm glad it was only a dream.
How terrible, Joseph, if it had
been real!
Christmas was over
Santa and his reindeer finally had a
chance to rest. And they deserved it.
They had done a good job.
Rudolph had a chance to do something he had wanted to do for a long
time. He made an appointment with
a plastic surgeon because he was
so sensitive about his looks.
However, it wasn't his glowing proboscis that he wanted changed. He
was proud of his nose and the help
“We will remember” and “We
will triumph”, were projected
onto the ice, eliciting tears
among the new generation. A
minute of silence was
observed to conclude the
memorial celebration.
As the team skated onto
the ice to start the game, the
fans shouted “Loko! Loko!”
and the arena’s train horn let
out blasts as it always does
when the home team scores.
That evening it blasted no less
he had given Santa because of it.
No, he was sensitive about his long
ears which were much more prominent than the ears of the average
reindeer, or bear, for that matter.
So one week after Christmas, he let
the good doctor do the reconstructive surgical procedure, and since
that time, January 1st has been celebrated as ... New Ears Day.
than five more times as the
Yaroslavl team downed
Nefťjanik Almetievsk 5-1.
The new Yaroslavl team,
composed of youth players
from Lokomotiv and loans
from other clubs, is playing
the 2011–12 season in the
Russian Major League (VHL),
the second top ice hockey
league in Russia after the
KHL and will automatically
qualify for the VHL playoffs.
Also, Lokomotiv Yaroslavl's
INTERNATIONAL TRAVEL
Agata Rondzik, Manager
squad for the 2012–13 KHL
season will automatically be
qualified for the KHL playoffs
that season, and the club may
request allowance to use more
than six non-Russian players
in the KHL squad – all measures to ensure a quick and
smooth re-entry into top level
hockey. Once again, hockey in
Yaroslavl is alive, sprouting
and growing from the memories of its deceased but unforgotten heroes.
Agatha Rondzik
416-922-7775
Fulfill Your Every Dream
Julia Rottko
905Picture you and your partner peacefully swaying in a hammock as the trade winds lightly dance
990upon your faces, enjoying a couples massage with the taste of mangos still on your lips, or
0961
simply walking hand-in-hand down the beach, the sun warming your bare shoulders as you
search for a secluded spot amid the palm trees.
Call now for your romantic escape to Hawaii, Mexico or the Caribbean, where the soothing
waters and tropical ambiance allow your passions to flourish.
Tatiana Jantoška
416 - 626 - 9779
Zatelefonujte alebo pošlite E-mail: [email protected] alebo [email protected]
International Travel, 208 Bloor St. West, Suite 505, Toronto, ON, M5S 3B4
Tel: 416-922-7775, Fax 416-922-9043, Cell: 416-939-6118, toll free: 1-877-922-8775
www.intertravel.ca Member of IATA, TICO reg. 50016556
Kanadský Slovák — 7. január 29012 — strana
12
Happy New Year
Veselý nový rok
LUBA HENDERSON Ph.D,M.B.A.
Broker
23 Years of Honesty, Integrity
& Professional Service
Aj v tomto novom roku nám bude cťou
ponúknuť vám naše osvedčené služby!
Experience, Knowledge, Results you can count on!
E-mail:
[email protected]
S y l v i a ’s B a k e r y
Bur l in gt on
Find us
at
local
farmer’s
market
Dundas - St. Catharines - Welland - Niagara Falls
Port Colborne - Milton - Georgetown - Acton
(905) 616 - 0624
Po celý rok - všetko od Eddie’s
www. eddiesmarket.ca
*Sušené ovocie
*Mak
*Kakao
*Bonboniery
*Vianočné pečivo
*Veľký sortiment
medu
*Európske
Konzervované
výrobky
*Minerálne vody
*Európske
haringy
*Domáca kvasená
kapusta*Údiarenské
produkty
*Výber
najkvalitnejšieho
mäsa
1575 Dundas Street East Mississauga, Ontario Tel.: (905) 625 9617
Download

KS template - Kanadsky Slovak