Instrukcja użytkownika
User Manual
OV-DualDriveMax
Polski
1
1 Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja systematycznie zapoznaje użytkownika z funkcjami, sposobem
obsługi oraz ostrzeżeniami odnośnie użytkowania produktu. Prosimy o uważne
przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
1.1 Zalecenia
Czynności ochronne

Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić
aby urządzenie, bateria lub ładowarka weszły w kontakt z wodą lub parą wodną.
Nie należy także obsługiwać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękoma, tak aby
nie doprowadzić do zwarcia ani innych awarii spowodowanych korozją.

Aby uniknąć awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki, należy unikać sytuacji,
gdzie są one narażone na gwałtowne wstrząsy.

Aby uniknąć awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki, należy unikać sytuacji,
gdzie są one narażone na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich
temperatur.

Nie należy nigdy wstrząsać, rzucać, dopuszczać do upadku, rozciągać ani wyginać
urządzenia MID.

Użytkownik nie może demontować urządzenia ani jego akcesoriów. W
przeciwnym razie doprowadzi to do unieważnienia ich gwarancji, wystawianej
przez naszą firmę.
1.2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać informacje zawarte w
niniejszym dziale, a następnie zapoznać z nimi dzieci. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje, należy odnieść się do Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
oraz Zaleceń.

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, aby zachować
bezpieczeństwo na drodze.

W punktach medycznych należy przestrzegać obowiązujących w nich przepisów
2
oraz regulacji. W miejscach znajdujących się w pobliżu punktów medycznych
należy wyłączyć urządzenie MID.

Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie MID, lub
włączyć tryb samolotowy, tak aby bezprzewodowe sygnały urządzenia MID nie
zakłócały sygnałów sterowania samolotu.

Przebywając w pobliżu urządzeń elektronicznych o dużej dokładności, należy
wyłączyć urządzenie MID. W przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia.

Nie należy demontować urządzenia MID ani jego akcesoriów. Do wykonywania
czynności serwisowych uprawniony jest wyłącznie pracownik autoryzowanego
serwisu.

Należy trzymać urządzenie MID z dala od urządzeń magnetycznych, w
przeciwnym razie promieniowanie z urządzenia MID usunie przechowywane na
nich informacje.

Nie należy używać urządzenia MID w miejscach o wysokiej temperaturze oraz w
pobliżu palnego gazu (np. na stacji benzynowej).

Należy umieścić urządzenie MID i jego akcesoria w miejscu, gdzie będą one
niedostępne dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia
bez nadzoru osób dorosłych.

Podczas korzystania z urządzenia MID należy przestrzegać związanych z nim
przepisów oraz regulacji, a także szanować prywatność i uzasadnione prawa
innych osób.

Aby zapewnić bezpieczeństwo komputera oraz urządzenia MID, podczas
używania przewodu USB należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji.

Nigdy nie należy obsługiwać urządzenia w łazience lub w innym wilgotnym
środowisku. Należy chronić je przed kontaktem z cieczą, zamoczeniem i
wilgocią.
3
1.3 Skróty i ich objaśnienia
Skrót
Pełna nazwa
Opis
MID
Mobile Internet Device
Przenośne urządzenie
umożliwiające korzystanie z
Internetu
WIFI
Wireless Fidelity
Sieć bezprzewodowa LAN
oparta na standardzie IEEE 802
11b
TF
TransFlash
Alternatywna nazwa dla Micro
SD, miniaturowej karty pamięci
BT
Bluetooth
Bezprzewodowa technologia,
obsługująca komunikację
krótkodystansową (w promieniu
10m)
High Definition Multimedia
Interface
HDMI: High Definition
Multimedia Interface
HDMI
2 Wprowadzenie do produktu MID
2.1 Przygotowywanie do użycia oraz obsługa urządzenia
MID
Ładowanie baterii
Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy naładować baterię do pełna przy
użyciu zasilacza AV.
1. Podłącz zasilacz do urządzenia MID, aby naładować baterię.
4
2.2 Status oraz powiadomienia urządzenia MID
Ikony powiadomień:
Gdy na panelu powiadomień pojawi się komunikat, należy kliknąć pole kolumny i
przesunąć na ekranie palcem, aby otworzyć listę powiadomień. Należy kliknąć te opcje,
które chce się sprawdzić, aby zobaczyć szczegółowe informacje na ich temat. Następnie
można kliknąć okno komunikatu i przesunąć je w górę, aby zamknąć. Poniżej znajduje
się legenda z ikonami paska stanu:
Nowa wiadomość E-mail
Tryb samolotowy
Połączono z USB
Urządzenie kontrolne USB
jest podłączone
Powrót
Pobieranie
Ostatnio otwierane aplikacje
Home
Wskaźnik poziomu energii
baterii
Połączenie z siecią WIFI,
możliwy dostęp do Internetu
Włączony alarm
Wyciszenie
Powiadomienie ogólne
5
Tablica powiadomień
Ikony powiadomień będą pojawiać się w sytuacji otrzymania wiadomości E-mail, gdy
ustawiony jest alarm, lub ustanowione połączenie WIFI. Aby zobaczyć szczegółowe
informacje można wówczas otworzyć tablicę powiadomień.
Otwieranie tablicy powiadomień
Gdy w kolumnie powiadomień pojawi się nowa ikona powiadomienia, aby otworzyć
kolumnę należy nacisnąć ją palcem i przesunąć w dół.
3 Skrócona instrukcja obsługi
3.1 Przyciski funkcyjne
Opis funkcji przycisków:
Przycisk Włącznika
(Power)
Wciśnij krótko, aby urządzenie przeszło w
czuwania/pracy.
Wciśnij
i
przytrzymaj,
włączyć/wyłączyć.
Głośność + (Volume
+)
Zwiększanie głośności
Głośność - (Volume
-)
Zmniejszanie głośności
Przycisk ekranu
głównego (Home)
Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do
widoku pulpitu.
Przycisk Powrotu
(Back)
Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do
poprzedniego menu.
Menu
Ikonka ta będzie wyświetlana w aplikacjach z dostępem do
menu.
Wyświetl ostatnio
używane aplikacje
Przycisk
wyszukiwania
(Search)
tryb
aby
Wyświetla historię ostatnio otwartych przez użytkownika
aplikacji .
Kliknięcie spowoduje wyświetlenie wyszukiwarki Google.
6
3.2 Włączanie i wyłączanie
Włączanie:
Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power) przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się obraz
startowy. Po uruchomieniu systemu, urządzenie przechodzi w stan blokady ekranu.
Należy go odblokować, aby przejść do interfejsu ekranu głównego.
Wyłączanie:
1. Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power), aby wyświetlona została opcja
zamknięcia.
2. Użytkownik może wybrać przejście w tryb wyciszenia lub wyłączenie
urządzenia, jak pokazano na ilustracji 3-1.
3. Ostatnim krokiem jest kliknięcie "Zamknij".
Ilustracja 3-1
3.3 Włączanie i wyłączanie ekranu
Ekran zostanie automatycznie wyłączony, gdy nie jest używany.
1. W przypadku gdy ekran nie jest używany przez określoną ilość czasu,
urządzenie wyłączy go automatycznie, aby oszczędzać energię baterii.
2. Gdy ekran jest włączony, wciśnij przycisk Włącznika (Power) aby go
wyłączyć.
7
Włączanie ekranu
Gdy ekran jest wyłączony, aby go włączyć wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power).
Po włączeniu ekranu, przejdzie on w tryb blokady, jak pokazano na ilustracji 3-2. Aby go
odblokować należy dotknąć palcem ikonki "blokady" i przesunąć ją w prawo. Dotknięcie
i przesunięcie ikonki "blokady" w lewo spowoduje aktywowanie funkcji kamery.
Ilustracja 3-2
Ilustracja 3-2
Ilustracja 3-3
8
3.4 Obsługa dotykowego ekranu
Czynności operacyjne
Istnieją różne sposoby operacji na pulpicie, w Menu, włączania aplikacji itp.
Klikanie:
Aby przywołać klawiaturę ekranową lub wybierać elementy pulpitu, np aplikacje,
wystarczy kliknąć je palcem.
Naciskanie
Jeśli chcesz otworzyć dany element (np. pole tekstowe lub link w internecie), użyć
skrótu, przejść na stronę główną interfejsu, wystarczy tylko nacisnąć ten element.
Przesuwanie i szybkie przesuwanie
Przesuwanie lub przesuwanie szybkie oznacza szybki pionowy lub poziomy ruch palca
lub pióra dotykowego po obrazie.
Przeciąganie
Przed rozpoczęciem przeciągania, należy nacisnąć dany element palcem, a następnie
wciąż wywierając na niego delikatny nacisk, przeciągnąć go do wybranej lokacji i
dopiero tam zwolnić palec, aby go upuścić
Obracanie
W przypadku większości zdjęć, obrócenie urządzenia MID do pozycji bocznej
spowoduje automatyczny obrót ekranu z widoku poprzecznego do widoku pionowego.
Jest to przydatne np podczas wpisywania znaków lub słuchania plików MP3.
9
3.5 Interfejs pulpitu
Na pulpicie wyświetlane są wszystkie aplikacje pokazane na Ilustracji 3-4. Użytkownik
ma możliwość tworzenia skrótów do aplikacji oraz ustawiania tapet.
Ilustracja 3-4
Rozszerzany interfejs pulpitu
Interfejs pulpitu może wystawać poza szerokość widoku ekranu, tak aby zapewnić
więcej miejsca, dzięki czemu można umieścić nowo utworzone skróty, widżety, itd.
Naciśnij puste pole pulpitu, a następnie szybko przesuń palec w lewo (aby przesunąć
widok ekranu w lewo) lub prawo (aby przesunąć widok ekranu w prawo) . Pulpit może
być rozszerzony o kolejne 2 wielkości ekranów (po jednej z każdej strony).
10
Ilustracja 3-5
Zarządzanie skrótami pulpitu
System Android 2.3 posiada funkcję tworzenia folderu na pulpicie, a następnie
przenoszenia do niego ikon. System Android 4.0 pozwala na uproszczenie tego procesu.
Należy wykonać poniższe czynności:
1. Zebrać razem wszystkie ikony, które mają być umieszczone w folderze, tak
jak pokazano na Ilustracji 3-6.
2. Następnie kliknąć zebrane ikony, jak na Ilustracji 3-7.
3. Kliknąć napis "Folder bez nazwy", u dołu czarnego zaznaczenia.
Wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa i użytkownik może wówczas
zmienić nazwę folderu (podobnie jak w przypadku systemu IOS).
Ilustracja 3-6
11
Ilustracja 3-7
Usuwanie ikon pulpitu
1. Kliknij i przytrzymaj ikonę, która ma zostać usunięta, a w lewym górnym
2.
rogu pojawi się znaczek
.
Przeciągnij ikonę do znaczka usuwania i przytrzymaj tam dopóki nie zmieni
ona koloru na czerwony. Wtedy odsuń palec od ekranu, a ikona zostanie
usunięta.
Zmiana tapety pulpitu
1. Naciśnij pusty obszar w widoku pulpitu aby wyświetlić okno zmiany tapety.
2. Kliknij galerię zdjęć lub tapet, aby wybrać obraz, który ma zostać ustawiony
jako tło pulpitu.
Wyszukiwarka głosowa
1. Kliknij ikonkę mikrofonu
.
2. Użytkownik ma możliwość wypowiadania na głos słów lub zwrotów, które
mają zostać wyszukane w wyszukiwarce Google.
3. Wybierz preferowany język w ramce wyszukiwarki, a następnie kliknij OK,
aby zatwierdzić.
4. Dosuń usta bezpośrednio do mikrofonu i wypowiedz słowo lub zwrot, które
mają zostać wyszukane. Przeglądarka wyświetli listę z wyszukanymi
stronami.
12
Uwaga: Przed rozpoczęciem wyszukiwania głosowego upewnij się, że zostało
ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem.
3.6 Otwieranie aplikacji
Jak otworzyć aplikację w urządzeniu MID:
1.
2.
W widoku pulpitu kliknij przycisk
otworzyć interfejs pokazany na Ilustracji 3-8:
Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć.
, jak na Ilustracji 3-6, aby
Ilustracja 3-8
3.7 Połączenie USB
Konfiguracja urządzeń pamięci masowej
Przed rozpoczęciem transferu dokumentów należy przeprowadzić konfigurację urządzeń
pamięci masowej:
Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku
powiadomień zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
1. Otwórz tablicę powiadomień (Informacja o tym jak to zrobić znajduje się w
rozdziale 2.3 "Status oraz powiadomienia urządzenia MID").
2. Z tablicy powiadomień wybierz i kliknij "Połączono z USB", a następnie
kliknij Urządzenie pamięci masowej USB, aby je otworzyć (Ilustracja 3-9).
3. W tym momencie połączenie USB jest prawidłowo nawiązane.
13
Ilustracja 3-9
Kopiowanie plików do karty pamięci
1. Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Aby nawiązać połączenie z komputerem, skonfiguruj urządzenie pamięci
masowej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poprzednim podrozdziale.
3. Włącz komputer, a następnie w folderze "Mój komputer" przejrzyj zawartość
"dysku wymiennego (x)".
4. Wybierz plik, który chcesz skopiować, a następnie skopiuj go na "dysk
wymienny (x)".
5. Po zakończeniu kopiowania, kliknij "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku
zadań komputera, aby odłączyć urządzenie.
Uwaga: Uwaga: gdy MID jest podłączony za pomocą przewodu USB, po uzyskaniu
dostępu do urządzenia pamięci masowej USB, nie będzie można uzyskać dostępu do
karty pamięci z poziomu samego urządzenia MID. Aby uzyskać dostęp do karty pamięci
z poziomu urządzenia MID, należy odłączyć przewód USB.
4 Ustawienia podstawowe
4.1 WI-FI
Połączenie Wi-Fi
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Wi-Fi. Urządzenie automatycznie wyszuka wszystkie dostępne sieci
WiFi (Ilustracja 4-1).
3. Wybierz sieć Wi-Fi z którą chcesz nawiązać połączenie, wprowadź
14
odpowiednie hasło sieci (jeśli jest ono wymagane), a następnie kliknij
przycisk Połącz (Ilustracja 4-2).
Ilustracja 4-1
Ilustracja 4-2
Dodawanie sieci
1. Kliknij przycisk "Dodaj sieć" w prawym górnym rogu ekranu (Ilustracja 4-1),
aby wyświetlić interfejs z Ilustracji 4-3.
2. Wprowadź SSID sieci (nazwa sieci bezprzewodowej) oraz hasło (jeśli jest
wymagane), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
15
3.
Kliknij zapisaną sieć (z którą chcesz się połączyć) z listy (Ilustracja 4-4).
Ilustracja 4-3
Ilustracja 4-4
16
Zaawansowane ustawienia Wi-Fi
1. Kliknij przycisk
w prawym górnym rogu ekranu (Ilustracja 4-1), aby
wyświetlić interfejs z Ilustracji 4-5.
2. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby wyświetlić interfejs z Ilustracji 4-6.
Ilustracja 4-5
Ilustracja 4-6
Powiadomienia sieci
O dostępności sieci informuje specjalna ikonka, która pojawia się wówczas u dołu
ekranu (Ilustracja 4-7).
17
Ilustracja 4-7
Opcja aktywnej funkcji Wi-Fi w trybie uśpienia
Kliknij zachowanie aktywnej funkcji Wi-Fi w trybie uśpienia, następnie wybierz
kiedy opcja ta ma być dostępna (Ilustracja 4-8).
Ilustracja 4-8
4.2 Bluetooth
Funkcja Bluetooth
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Bluetooth, a system automatycznie wyszuka wszystkie dostępne w
pobliżu urządzenia z aktywną funkcją Bluetooth (Ilustracja 4-9).
18
Ilustracja 4-9
1.
2.
Kliknij na wyszukane urządzenie Bluetooth. Pojawi się monit z żądaniem
hasła. Wprowadź je, aby
połączyć ze sobą
urządzenia.
Po udanym połączeniu urządzeń, wybierz model urządzenia, które chcesz
obsługiwać i kliknij ikonę Ustawień, aby wyświetlić interfejs jak na
Ilustracji 4-10.
Ilustracja 4-10
19
Zmiana nazwy tabletu
1. Kliknij przycisk
w prawym górnym rogu ekranu (Ilustracja 4-9), aby
wyświetlić interfejs z Ilustracji 4-11.
Ilustracja 4-11
1.
2.
Kliknij napis Zmień nazwę tabletu, aby wyświetlić interfejs z
Ilustracji 4-12.
Wprowadź nową nazwę dla swojego urządzenia, a następnie
kliknij Zmień nazwę, aby zapisać zmiany.
Ilustracja 4-12
20
Czas dostępności Bluetooth
1.
2.
3.
Kliknij przycisk
w prawym górnym rogu ekranu, jak na Ilustracji 4-9.
Kliknij na zakładkę ustawień czas dostępności Bluetooth (Ilustracja 4-13).
Wybierz preferowany czas. (Uwaga: ustawienia te odnoszą się do czasu przez
jaki nasze urządzenie może być wyszukane przez inne urządzenia za pomocą
funkcji Bluetooth, od momentu włączenia tej funkcji).
Ilustracja 4-13
Otwieranie otrzymanych plików
1.
2.
3.
Kliknij przycisk
w prawym górnym rogu ekranu, jak na Ilustracji 4-9.
Kliknij Otrzymane pliki, aby otworzyć okno jak na Ilustracji 4-14.
Jeśli nie zostały przesłąne żadne pliki, okno to pozostaje puste.
Ilustracja 4-14
21
4.3 Głośność
1.
Kliknij Ustawienia, następnie Głośność, aby wyświetlić interfejs, jak na Ilustracji
4-15 i wybierz, którą z opcji chcesz skonfigurować.
Ilustracja 4-15
Głośność
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2.
Kliknij Dźwięk.
3.
Kliknij Głośność, aby ustawić poziom głośności odtwarzania muzyki oraz wideo.
4.
Gdy pojawi się panel ustawień głośności, dostosuj ją, przeciągając pasek głośności
w lewo lub w prawo.
5.
Kliknij Zatwierdź.
Ilustracja 4-16
22
Dźwięk powiadomień
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2.
Kliknij Dźwięk.
3.
Kliknij Dźwięk powiadomień, aby wybrać
powiadomienia (Ilustracja 4-17).
4.
Kliknij OK.
preferowany
sygnał
Ilustracja 4-17
Dźwięk przycisków
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2.
Kliknij Dźwięk.
3.
Kliknij Dźwięk przycisków, aby ustawić opcję dźwięku, który będzie słychać
za każdym razem gdy użytkownik kliknie przycisk ekranowy.
Dźwięk blokady ekranu
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Dźwięk.
3.
Kliknij Dźwięk blokady ekranu.
Funkcja wibracji
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Dźwięk.
3. Kliknij Wibracje, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję (Ilustracja 4-18).
4. Kliknij OK.
23
Ilustracja 4-18
4.4
Nośniki pamięci
Sprawdzanie pojemności karty SD oraz dysku urządzenia MID
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Nośniki pamięci.
3. Pierwszy wewnętrzna pamięć jest dyskiem systemowym. Dysk systemowy jest
przestrzenią przeznaczoną dla plików systemowych i nie jest widoczny w
interfejsie z Ilustracji4-19.
Ilustracja 4-19
(2) Pamięć wewnętrzna
Pamięć wewnętrzna to pamięć NAND. Jej zawartość może zostać wyświetlona w
Menedżerze plików (Ilustracja 4-20).
24
Ilustracja 4-20
Karta SD
Możliwe jest tutaj sprawdzenie pojemności oraz ilości wolnego miejsca na karcie
pamięci SD, a także odinstalowanie oraz formatowanie karty (Ilustracja 4-21).
Ilustracja 4-21
Formatowanie karty SD
1.
Kliknij Ustawienia.
2.
Kliknij Nośniki pamięci.
3.
Kliknij Formatuj kartę SD. Wszystkie zapisane na karcie informacje zostaną
skasowane.
Uwaga: Formatowanie karty SD spowoduje skasowanie wszystkich zapisanych na niej
informacji i plików. Przed formatowaniem zaleca się wykonanie kopii zapasowej
ważnych dokumentów oraz plików.
25
Bezpieczne usuwanie karty SD
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2.
Kliknij Nośniki pamięci.
3.
Kliknij Odinstaluj kartę SD (Ilustracja 4-22), a następnie OK, aby bezpiecznie
odłączyć kartę.
Uwaga: bezpieczne usuwanie karty pomaga chronić zapisane na niej informacje oraz
zwiększa jej żywotność.
Ilustracja 4-22
4.5 Bateria
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień, a następnie kliknij pozycję Bateria, aby
wyświetlić informacje na temat poziomu energii baterii (Ilustracja 4-23).
Ilustracja 4-23
26
4.6Język i Metoda wprowadzania
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień, kliknij pozycję Język i Metoda wprowadzania,
a następnie Język, aby wybrać preferowany język menu (Ilustracja 4-24).
Ilustracja 4-24
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień, kliknij pozycję Język i Metoda wprowadzania,
a następnie Ustawienia klawiatury Android, aby wybrać język wprowadzanego tekstu
(Ilustracja 4-25).
Ilustracja 4-25
Z listy dostępnych języków wybierz preferowany język menu (Ilustracja 4-26).
27
Ilustracja 4-26
Powróć do menu wyżej (Język i Metoda wprowadzania), a następnie przejdź do menu
Ustawienia klawiatury Android i z listy dostępnych języków wybierz preferowany język
wpisywanego tekstu (Ilustracja 4-27).
Ilustracja 4-27
4.7 Tworzenie kopii zapasowych i Reset.
Połącz się z siecią Wi-Fi i zaloguj do swojego konta Google. Następnie wybierz opcję
Utwórz kopię zapasową, a system utworzy ją i zapisze na serwerze Google.
Jeśli chcesz dokonać resetu i przywrócić ustawienia systemowe urządzenia, kliknij
przycisk Reset tabletu (Ilustracja 4-28). Jeśli chcesz sformatować wewnętrzną pamięć
NAND, zaznacz tę opcję, a następnie kliknij przycisk Reset tabletu.
28
Ilustracja 4-28
4.8 Data i godzina
Jeśli aktywna jest funkcja automatycznego ustawiania daty i godziny, system pobierze z
Internetu informacje dotyczące tych parametrów.
Ręczne ustawianie daty, godziny oraz strefy czasowej
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij Data i godzina.
3. Wyłącz funkcję Automatycznego ustawiania daty i godziny.
4. Wyłącz funkcję Automatycznego ustawiania strefy czasowej.
5. Kliknij Wybierz strefę czasową, a następnie wybierz z listy preferowaną
pozycję. Przewiń listę w dół, aby zobaczyć więcej stref czasowych.
6. Kliknij Ustawienia daty, a następnie klikaj przyciskami "Góra" i "Dół", aby
dostosować dzień, miesiąc oraz rok. Po zakończeniu kliknij Ustawienia.
7. Kliknij Ustawienia zegara, ta następnie klikaj przyciskami "Góra" i "Dół",
aby dostosować minuty oraz godzinę. Kliknij AM lub PM, aby zdefiniować
czy aktualna godzina jest przedpołudniowa czy popołudniowa (opcja ta jest
niedostępna w przypadku wyboru formatu 24-godzinnego). Po zakończeniu
kliknij Ustawienia.
8. Kliknij Format 24-godzinny, aby przełączać pomiędzy trybem 12-godzinnym
a 24-godzinnym. Wybrany format będzie wykorzystywany, także w funkcji
budzika.
9. Kliknij Format daty, aby wybrać preferowany format wyświetlania daty.
(Ilustracja 4-29)
29
Ilustracja 4-29
Uwaga: W przypadku aktywnej funkcji Automatycznego ustawiania daty i godziny
(parametry pobierane przez system z Internetu), użytkownik nie ma możliwości ręcznego
ustawienia daty, zegara ani strefy czasowej.
4.9 Opcje Dostępności
Duży rozmiar czcionki
Kliknij, aby ustawić duży rozmiar czcionki systemowej
Opóźnienie dotyku
Umożliwia ustawienie opóźnienia dotyku (wymaganego czasu, przez jaki użytkownik
musi dotykać ekran podczas wciskania przycisku ekranowego lub przeciągania elementu
itp, aby system odnotował to jako operację). (Ilustracja 4-30)
Instalowanie skryptów internetowych
Funkcja pozwoli na instalację skryptów internetowych podczas uruchamiania systemu.
Zwiększy to jednak ryzyko podczas przeglądania stron internetowych.
30
Ilustracja 4-30
4.10 Opcje Deweloperów
Debugowanie USB
Przejście tabletu w tryb debugowania, gdy podłączony poprzez USB.
Ciągły stan pracy
Aktywacja tej funkcji spowoduje, że urządzenie MID nie będzie automatycznie
przechodzić w tryb uśpienia podczas ładowania.
Wskaźnik miejsca dotyku
Po włączeniu tej funkcji, na ekranie urządzenia MID w chwili dotyku wyświetlone
będą pozioma i pionowa linia, wskazujące miejsce dotyku.
Wizualizacja dotyku
Podczas operacji dotykowych na ekranie wyświetlony będzie punkt wskazujący
miejsce dotyku. Sugerowane jest, aby funkcji tej używać z tymi samymi kierunkami co
w funkcji Wskaźnika miejsca dotyku.
Odświeżanie ekranu
Po włączeniu tej funkcji, podczas odświeżania ekranu odpowiednia jego część będzie
wyświetlana.
Bieżące wykorzystanie procesora
Po włączeniu tej funkcji, w prawym górnym rogu ekranu wyświetlana będzie
informacja o bieżącym wykorzystaniu procesora (ilustracja 4-31).
31
Ilustracja 4-31
5 Multi-Media
5.1 Muzyka
Pliki muzyczne mogą zostać uszeregowane według 4 kategorii: Wykonawca, Album,
Utwór, Lista odtwarzania. Wybierz kategorię, według której zostanie utworzona lista
plików muzycznych. Po wybraniu danego rodzaju sortowania, przeglądaj pliki, dopóki
nie znajdziesz tego, który chcesz odtworzyć. Przykładowo, po wybraniu szeregowania
według Wykonawcy, wyświetlona zostanie lista wykonawców (w kolejności od A do Z).
Po wybraniu danego wykonawcy wyświetlona zostanie lista jego utworów oraz
albumów.
5.2 Wideo
Odtwarzanie wideo
Otwieranie odtwarzacza wideo:
W widoku pulpitu kliknij "Aplikacje".
1.
Kliknij ikonkę galerii.
2.
Urządzenie wyświetli wszystkie dostępne pliki wideo.
3.
Kliknij utwór, który chcesz odtworzyć.
4.
Przejdź do interfejsu odtwarzacza wideo, aby rozpocząć odtwarzanie.
Uwaga: jeśli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka odtwarzaczy wideo, wybierz plik
obsługiwany przez dany odtwarzacz.
5.3 Galeria zdjęć
Aplikacja galerii zdjęć wyszuka dostępne na karcie SD oraz dysku wewnętrznym
32
urządzenia pliki obrazów. Użytkownik może używać jej do przeglądania i edycji zdjęć,
wyświetlania pokazu slajdów oraz ustawiania danego obrazu jako tapety pulpitu.
Oglądanie zdjęć
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę Galerii zdjęć.
2.
Przejdź do interfejsu galerii.
3.
Wybierz zdjęcie, które chcesz obejrzeć, a system automatycznie wyświetli
je w trybie pełnego ekranu.
4.
Podczas oglądania danego zdjęcia dotknij ekranu dwoma palcami i
przyciągnij je (palce) do siebie aby powiększyć, lub rozdziel, aby pomniejszyć.
Można też dwukrotnie kliknąć na zdjęcie, aby je powiększyć lub pomniejszyć.
Wskazówka: Przeciągnij zdjęcie w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub
kolejne.
5.4 Kamera
Funkcja robienia zdjęć oraz nagrywania filmów dostępna jest dzięki dwu kamerom.
Pierwsza z nich (0,3 megapiksela) zlokalizowana jest z przodu, natomiast druga (2
megapiksele) z tyłu urządzenia. Tylna kamera umożliwia tryb "Pełnego ekranu" wykonywania zdjęć panoramicznych poprzez przesunięcie obiektywu przez całą
szerokość sceny.
Włączanie kamery
Aplikacja kamery może zostać włączona na dwa sposoby:
1. Przesuń palcem obraz pulpitu tak, aby przesunąć "zaznaczenie" na ikonkę
aparatu
.
2. Dotknij ikony aparatu
na pulpicie lub w interfejsie wszystkich
aplikacji.
Przycisk operacyjny aparatu widoczny jest na Ilustracji 5-1
Powiększanie / Pomniejszanie: przesuwaj przycisk Zoom
pomniejszyć zdjęcie.
Przełączanie pomiędzy kamerami: wciśnij przycisk
trybem przedniej a tylnej kamery.
33
, aby powiększyć lub
, aby przełączać pomiędzy
Ilustracja 5-1
Robienie zdjęć
1.
Włącz kamerę. Upewnij się, że aktywny jest tryb aparatu. Na wyświetlaczu
u dołu zaznaczona jest ikona aparatu.
2.
Skieruj obiektyw kamery na scenę, którą chcesz objąć.
3.
Dotknij niebieski przycisk
, aby wykonać zdjęcie.
Uwaga: Aby uniknąć wykonania "nieczystych" zdjęć, należy trzymać urządzenie MID
nieruchomo i dotykać niebieski przycisk tak delikatnie jak to możliwe.
Nagrywanie wideo
1.
Upewnij się, że włączony jest tryb wideo kamery.
2.
Skieruj obiektyw kamery na obiekt, który chcesz nagrać.
34
Dotknij czerwony przycisk
, a urządzenie rozpocznie nagrywanie
wideo. Podczas nagrywania, czerwony przycisk oznaczony będzie białym
kwadracikiem.
4.
Aby zakończyć nagrywanie, kliknij ponownie czerwony przycisk.
Przypomnienie:

Zdjęcia oraz pliki wideo będą zapisywane automatycznie.

Kliknij przeglądarkę zdjęć, aby wyświetlić zdjęcia i filmy w galerii zdjęć.

Aby wyświetlić kolejny/poprzedni film/zdjęcie, przesuwaj obraz w lewo
lub w prawo.

Podczas oglądania danego zdjęcia dotknij ekranu dwoma palcami i
przyciągnij je (palce) do siebie aby powiększyć, lub rozdziel, aby
pomniejszyć. Można też dwukrotnie kliknąć na zdjęcie, aby je
powiększyć lub pomniejszyć.
3.

Kliknij przycisk
, aby odtworzyć wideo.
Zdjęcia panoramiczne
1.
Włącz kamerę. Upewnij się, że aktywny jest tryb zdjęć panoramicznych.
Na wyświetlaczu zaznaczona u dołu jest ikona trybu zdjęć
panoramicznych (Pełny ekran), jak na obrazku poniżej:
2.
Skieruj obiektyw na scenę, którą chcesz sfotografować od początku do
końca.
Przykładowo, jeśli chcesz sfotografować cały most, należy skierować
obiektyw na jego początek.
Kliknij zielony przycisk
, a następnie przesuń powoli obiektyw
przez całą szerokość sceny.
Biorąc most jako przykład, należy przesunąć obiektyw od jego początku do
końca. Jeśli kamera będzie przesuwana zbyt szybko, wyświetlony zostanie
komunikat "zbyt szybko".
4. Podczas wykonywania zdjęcia, zielony przycisk oznaczony będzie białym
3.
35
kwadracikiem.
Po zakończeniu fotografowania kliknij ponownie zielony przycisk. Na
ekranie wyświetlone zostanie pełne zdjęcie, a system pokaże pasek
postępu zapisu zdjęcia.
Przypomnienie: aby przeglądać zdjęcia, dotknij miniaturki zlokalizowanej obok
zielonego przycisku.
5.
5.5 GPS
Interfejs GPS:
1.
2.
3.
W interfejsie Aplikacji kliknij GPS.
Przejdź do widoku interfejsu. Pasek sygnału zmieni kolor na niebieski, co
oznacza proces pozycjonowania.
Gdy pasek sygnału zmieni kolor na zielony, będzie to oznaczać, że
pozycjonowanie zakończyło się sukcesem.
Ilustracja 5-2
36
Ilustracja 5-3
5.6 DVBT
Menu główne funkcji DVBT:
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę DVB-T.
2.
kliknij przycisk wyszukiwania, aby wyszukać programy TV.
3.
Z listy programów wybierz ten, który chcesz oglądać.
4.
Kliknij na okno odtwarzacza, aby odtworzyć w trybie pełnoekranowym.
5.
Po zrobieniu zrzutu ekranu, obraz zostanie zapisany w katalogu
"/SDCARD/Images".
6.
Nagrany plik wideo zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Videos".
Uwaga: Podczas nagrywania programów telewizyjnych, nie należy nigdy wyciągać
karty SD z urządzenia.
Ilustracja 5-4
37
Podczas oglądania w trybie pełnego ekranu, kliknij przycisk Menu, aby u dołu
ekranu wyświetlić następujące opcje menu:
Ilustracja 5-5
Kliknij przycisk EPG, aby otworzyć interfejs EPG, jak na ilustracji 5-5.
Ilustracja 5-6
38
6 Ustanawianie połączeń
6.1 Połączenie zewnętrzne 3G
Urządzenie MID obsługuje zewnętrzne połączenia 3G. W tym celu należy wykonać
poniższe czynności:
1. Przejdź do widoku pulpitu.
2. Podłącz wtyczkę 3G dongle do urządzenia MID.
3. Poczekaj aż na pasku powiadomień pojawi się ikonka 3G.
6.2 Połączenie WIFI
Urządzenie MID może zostać połączone z siecią Wi-Fi. Aby ustanowić połączenie:
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Wi-Fi.
3. W interfejsie Wi-Fi przełącz przycisk tak ,aby aktywować funkcję Wi-Fi.
4. Urządzenie MID wyszuka dostępne sieci Wi-Fi (Ilustracja 6-1).
5. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć wymaga
podania hasła, wyświetlone zostanie okno dialogowe. Wprowadź
odpowiednie hasło, a następnie kliknij Połącz.
Ilustracja 6-1
6.3 Bluetooth
Urządzenie MID posiada funkcję Bluetooth.
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
39
2.
3.
Kliknij Bluetooth.
Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniach, które posiadają tę funkcję, takich
jak telefon, słuchawki bezprzewodowe, laptop itp, a następnie sparuj te
urządzenia.
Po udanym sparowaniu urządzeń użytkownik może wysyłać i odbierać pliki pomiędzy
tymi urządzeniami, słuchać muzyki z urządzenia MID przez bezprzewodowe słuchawki
itp.
6.4 Radio FM
Urządzenie MID posiada funkcję Radia FM.
Radio
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Radia.
2. Podłącz słuchawki.
3. Kliknij na preferowaną stację radiową lub przeprowadź automatyczne
wyszukiwanie stacji.
4. Do słuchania radia można wykorzystać głośnik (wybór trybu poprzez
wciśnięcie ikonki w prawym górnym rogu ekranu), bądź słuchawki. Aby
aktywny był głośnik, słuchawki muszą być odłączone. (Ilustracja 6-2)
Ilustracja 6-2
40
Wyszukiwanie kanałów
1. Kliknij przycisk
w prawym górnym rogu ekranu (Ilustracja 6-2), aby
wyświetlić interfejs z Ilustracji 6-3.
2. Kliknij przycisk Szukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów (Ilustracja 6-3).
3. Wyszukane kanały zostaną zapisane na liście kanałów (Ilustracja 6-5)
Ilustracja 6-3
Ilustracja 6-4
41
Ilustracja 6-5
Opcje RDS:
1. W interfejsie radia kliknij przycisk Menu, a następnie kliknij
2. Przejdź do interfejsu, jak na Ilustracji 6-6.
3. Wybierz opcję, która ma zostać dodana.
Ilustracja 6-6
42
.
7. Przeglądarka
Otwieranie i obsługa przeglądarki internetowej
Kliknij ikonę przeglądarki na pulpicie
.
Przeglądarka wyświetli ostatnią odwiedzoną przez użytkownika stronę internetową. Jeśli
nie była wcześniej używana, wyświetli stronę główną.
Przeglądarka zostanie otwarta w przypadku każdej formy korzystania z Internetu (np.
E-mail lub Chat).
U góry ekranu wyświetlony zostanie pasek z aktualnym adresem URL. Pasek chowany
jest poza górną krawędzią ekranu. Aby go wyświetlić należy przesunąć go w dół.
Ustawianie strony głównej
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę przeglądarki
.
2. Kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić kolumnę z opcjami przeglądarki.
3. Przewiń ją w dół i kliknij "Ustawienia".
4. Kliknij "Zwykłe".
5. Kliknij "Ustawianie strony głównej".
6. Następnie wybierz stronę, która zostanie ustawiona jako strona główna.
7. Po dokonaniu wyboru, urządzenie MID uruchomi się ponownie.
Wyszukiwanie stron internetowych
1.
2.
3.
Kliknij ikonę przeglądarki.
Wpisz adres strony, która ma zostać wyszukana, używając do tego
klawiatury ekranowej.
Kliknij Zakończ, aby wyszukać stronę.
43
Ilustracja 7-1
Przeglądanie stron internetowych
Otwórz przeglądarkę (Ilustracja 7-1), kliknij kolumnę adresu, aby wpisać adres
strony, a następnie kliknij start, by ją otworzyć. Przejdź do wyszukanej strony aby
przeglądać jej zawartość. Po zakończeniu ładowania strony, możesz przesunąć ją palcem,
aby przejrzeć jej inne fragmenty.
Powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych
Po otwarciu strony internetowej możesz przeciągnąć ją w dół przeglądarki, aby
wyświetlić przyciski powiększania i pomniejszania. Użyj przycisków, aby nadać stronie
preferowany rozmiar.
Znajdowanie tekstu na stronie
1. Podczas przeglądania stron internetowych, naciśnij klawisz Menu, aby
wyświetlić opcje.
2. Kliknij Znajdź na stronie.
3. Wpisz treść, którą chcesz wyszukać.
4. Podczas wprowadzania znaków pasujące wyniki wyszukiwania są
podświetlone na niebiesko.
5. Klikaj na przyciski strzałek, umieszczone po prawej stronie paska
wyszukiwania, aby przejść do poprzedniego lub następnego pasującego
wyniku (słowa).
Zarządzanie zakładkami

Dodawanie strony do zakładek
1. W interfejsie przeglądarki otwórz wybraną stronę internetową.
2. Kliknij przycisk Menu i kliknij Dodaj do zakładek.
3. Edytuj nazwę zakładki i kliknij OK.
44

1.
2.
Otwieranie zakładek
W oknie przeglądarki kliknij przycisk Menu, a następnie "Zakładki".
Kliknij zakładkę ze stroną internetową, którą chcesz otworzyć.

1.
2.
Edycja zakładek
Kliknij przycisk Menu, a następnie Zakładki.
Kliknij i przytrzymaj istniejącą zakładkę, aby wyświetlić menu z
opcjami.
Kliknij Edytuj zakładkę, aby dokonać edycji, a następnie kliknij OK.
3.
Zapisywanie stron, aby przeglądać je offline (przy wyłączonym połączeniu
z Internetem).
Istnieje możliwość zapisu wszystkich przeglądanych stron internetowych na dysku
urządzenia MID, aby móc przeglądać je w przyszłości, nawet jeśli urządzenie nie
jest połączone z Internetem.
1.
Podczas przeglądania strony internetowej, naciśnij przycisk Menu, a
następnie Zapisz.
2.
W zakładce zapisanych stron umieszczane będą ich miniaturki. Aby
powrócić do przeglądania stron online (z aktywnym połączeniem
internetowym), kliknij przycisk "Powrót".
3.
Aby wyświetlić zapisaną stronę kliknij ikonkę
następnie Menu > Zapisane strony internetowe i kliknij miniaturkę tej
strony, która ma zostać wyświetlona.
8. Rozwiązywanie problemów
Pierwsze uruchomienie urządzenia MID trwa długo
Pierwsze uruchomienie po aktualizacji systemu wymaga czasu, aby
system mógł zainstalować aplikacje oprogramowania (około 2-3 minut).
Kolejne uruchamiania będą przebiegać szybciej.
2.
Urządzenie MID jest czasem gorące
Zjawisko to jest typowe jeśli wiele aplikacji jest uruchomionych w tym
samym czasie, jasność obrazu jest dostosowana do wysokich wartości lub
gdy urządzenie jest w trakcie procesu ładowania.
3.
Urządzenie MID nie może połączyć się z siecią Wi-Fi
1.
45


4.
5.
6.
7.
8.
Upewnij się, że bezprzewodowy router działa poprawnie.
Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują
się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m), oraz że nie są
rozdzielone ścianą lub inną przeszkodą.

Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
Nie można połączyć się z Internetem

Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują
się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m).

Rozłącz i ponownie ustanów połączenie Wi-Fi.
System nie działa prawidłowo
Instalacja niektórych aplikacji firm trzecich może doprowadzić
do awarii systemu. W takiej sytuacji zaleca się wcisnąć i
przytrzymać przez 6 sekund Włącznik (Power), aby wymusić
wyłączenie urządzenia MID.
Nie można utworzyć konta E-mail lub zarejestrować aplikacji

Upewnij się, że połączenie z Internetem zostało prawidłowo
ustanowione.

Upewnij się, że konto E-mail zostało prawidłowo skonfigurowane.
Nie można odczytać danych z karty TF

Upewnij się, że karta TF została poprawnie włożona do
urządzenia.
Chwilami urządzenie pracuje wolno
Jest to naturalne w niektórych sytuacjach. Zaleca się wówczas
zamknięcie niektórych aplikacji lub odinstalowanie aplikacji firm
trzecich, aby zwolnić więcej zasobów systemowych.
46
English
User Manual
47
1. Introduction
The manual systemically introduces the functions, use techniques and announcements,
please read this manual carefully before your operation.
1.1 Announcement
Preventive maintainance

Please always keep the MID dry. To avoid the device short trouble, corrosion fault
and electric short, please prevent the device, battery and charger from water and
moisture, and don’t operate the device or charger by wet hand.

To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery,
charger from violent shock or shake.

To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery,
charger of all over heating or too cold circumstance

Never shock, throw, prod the MID, or drop, extrude, bend the MID.

Never disassemble the device and accessories arbitrarily, otherwise the device and
accessories are not in our company warranty scope.
1.2 Safety Instruction
Before the operation of the MID, please read this chapter and teach your kids about these
information. For further details, please refer to the safety instructions and announcement.

Never use the MID when driving car, in order to ensure safe driving.

In the medical area, please abide by related rules and regulations. Please shut
down the MID when it is near to the medical area.

To avoid the wireless signal to interrupt the plane- controlled signal, please shut
down the MID or using airplane mode when you are boarding a flight,

To avoid electronic equipment failure, please shut down the MID in the vicinage
of high-accuracy electronic equipments.

Please don’t disassemble the MID and accessories. Only authorized agent has
access to service the MID.
47

Please keep the MID far away from magnetic equipments, the radiation of MID
may erase the data stored in the magnetic equipments.

Never use the MID in the vicinage of high temperature, inflammable gas ( gas
station).

Protect the MID and accessories from kids reach scope, and avoid the kids to use
the MID without parents’ supervision.

Please comply with related rules and regulations, and respect others’ privacy and
legal rights while using the MID.

Please strictly adhere to related instructions in the manual when using USB cable
to ensure the safety of the MID or PC.

Never use the MID in bathroom or other humid environment, and please protect
the MID from liquid wash or wet.
1.3 Abbreviation/Terminology
Abbreviation/Terminology
Full Name
MID
Mobile Internet Device
mobile internet terminal
Description
WIFI
Wireless Fidelity
Base
on
IEEE
802.11b
standard wireless LAN
TF
TransFlash
BT
Bluetooth
Wireless technology which
supports
short
distance
communication(within 10m)
High
Definition
Multimedia Interface
HDMI:
Alternative name is Micro SD,
super miniature memory card
HDMI
Interface
2. MID Introduction
2.1 MID Usage and Preparation
Battery Charging
If this device is first used, please use AV adaptor to fully charge it.
2. Apply the power adaptor to charge for MID.
48
High
Definition
Multimedia
2.2 MID Status and Reminder
Reminder icons
When some remind message appears in your reminder window, please click column and
slip the screen to open the reminder list. Choose the menu you need, adn confirm the
information. Then you can close the reminder window through clicking the column to
slide up. Please refer to below status icons:
New email
Airplane mode
USB is connected
USB adjustment is connected
Back
Downloading
Recent applications
Home
Battery volume mark
WIFI service has been
connected, available to
internet
Alarsm on
Mute
General Notice
Reminder board
Reminder icons will work while receiving emails, alarm is set, and connect WIFI, you
can open the reminder board to view the detailed information.
Open the reminder board
When the reminder column shows new reminder icon, please hold the column and slip
49
down your finger, then the reminder board is opened.
3. Quick Start Guide
3.1 Keys Function
Keys function description:
Power key(power)
Short press to dormant/awake function, long press to turn
in/off.
Volume +(up)
increase volume
Volume-(down)
decrease volume
HOME key(home)
Click it in any interface to return main menu interface.
Back key(back)
Click it in any interface to return previous menu.
Menu
Display the
application recently
This button will display in the application of menu button
Record user’s browse history
used
Search key(search)
Click it to enter into Google search.
3.2 Startup and Shutdown
Startup
Long press Power key for three keys, you can enter into startup picture. The system
enters into screen locked status, please unlock it to enter into main interface to operate.
Shutdown
1. Long press Power, it will popup shutdown window.
2. The setting includes mute mode and shutdown, as Picture 3-1
3. Click Shutdown is the last step.
50
Picture 3-1
3.3 Open and Close the Screen
Screen will be closed on its own when no operation happens.
1. Screen will be closed on its own if no operation happens for
some time to save battery power.
2. When screen is open, press Power key, the screen will be
closed immediately.
Open the screen when it is closed.
If the screen is closed, short press Power to open the screen. The screen will be locked as
Picture 3-2 after opening it, hold “lock” icon via finger or touch pens and slid up it to
camera, as Picture 3-3.
Picture 3-2
51
Picture 3-3
3.4 Usage of Touch Screen
MID operating methods
There are many methods to view the main screen, menu and applications of your MID.
Click
When you want to use the screen keyboard input or choose application in the main
interface, you only need to touch it by finger.
Press on
If you want to open some item( textbox or the link in the webpage), or shortcut and main
procedure move, you can press on this item.
Quickly slide or slide
Quickly slide or slide indicates make quick vertical or horizoncial movement via finger
or touch pen.
Pull
Before you pull, you need to hold it with strenghth until you pull it into the position you
want.
Rotate
For most pictures, you only need to rotate the MID sidewise to change the screen
direction from horizoncial to vertical. For instance, when you are inputing wods, and
listening MP3.
52
3.5 Main Interface
Main menu screen will show all the applications as below Picture 3-4. You can use
applications, shortcut and define your main interface wallpapers.
Picture 3-4
Extensible homepage interface
Homepage will extend to exceed the screen to offer more space, you can place newly
increased shortcuts, widgets. Click the blank space in the homepage, then slide right and
left to move to the right and left of the screen. There ar two extended pictures as Picture
3-5 in the homepage.
Picture 3-5
53
Shortcut icons management of desktop applications
System below Android 2.3has the function of creating folder in the desktop, and put the
icons in the folder. Android 4.0 systemmake the folder creation more simple. The steps
are as below:
1. Draw all the icons together, as Picture 3-6 shown.
2. Then click the composited icons to open all the applications as
Picture 3-7.
3. Click unnamed folder below black frame, it will popup hidden
keyboard, and you can rename this folder (it is silimar with IOS
system.).
Picture 3-6
Picture 3-7
54
Delete the icons in the desktop
1. Click and hold the icon needs to delete, the top left will show
the
icon.
2. Draw the icon to the upper of the DELETE icon till the icon
turns to red, then move your finger to delete.
Change the destop wallpaper
1.
Click and
hold
the blank
space
in main screen, it will popup the window to change the
wallpaper.
2.
Click the photo gallary or wallpapers gallary to choose
photo.
Voice search
1.
2.
Touch the Microphone icon .
You can choose according to your need in the google selection.
3.
You can sest the language according to your need in the
voice search frame, click OK to confirm.
4.
Keep your mouth direct to the microphone, and speak out
the content you need to search, the broswer will open the
search result list.
Note: Please make sure the internet is welll connected before voice search.
3.6 Visit Application Procedures
How to visit the application procedure of MID:
1.
2.
Click
button , enter into application procedures, as Picture
3-8:
Choose the application procedure you want to visit.
55
Picture 3-8
3.7 USB Connection
MID storage configuration
Before transmitting documents, you have to conduct storage configuration for your MID:
Connect MID and PC via USB connection, the reminder column will show the remind
information.
1.
Open the reminder board; please view the Chapter 2.3 MID status and
reminder to learn how to open the board.
2.
In the remind board, click USB is connected, then touch to open USB
memory device, as Picture 3-9.
3.
Now USB is well connected.
Picture 3-9
56
Copy the file into memory card
1. Connect MID and PC via USB connector.
2. Operate as the MID memory setting to connect the MID and PC.
3. Open “My computer” to view Mobile disk(x).
4. Copy the file you need to copy into “Mobile disk(x)”.
5. After copying, click “close USB memory” in your computer to uninstall.
Note: When you MID is connected in USB cable, if you open the USB
memory device, you can visit the memory card through MID. If you
hope to visit the memory card, you need to disconnect the USB cable.
4. Basic Setting
4.1 WI-FI
WIFI Connection
1.
2.
3.
Click setting application in main interface.
Click WI-FI. MID will auto search all available wifi internet, as
Picture 4-1
Choose wifi network you want to connect, please enter
passward if it has, click connect to finish, as Picture 4-2
Picture 4-1
57
Picture 4-2
Add network
1.
2.
3.
Click Add network icon in right top of Picture 4-1, as Picture
4-3.
Enter into network SSID (wireless internet name), security,
password protect save.
Click saved user name, choose connect to use internet, as
Picture 4-4.
Picture 4-3
58
Picture 4-4
Advanced WI-FI setting
1. Click
icon in right top of Picture 4-1, as Picture 4-5
2. Click advanced, as Picture 4-6
Picture 4-5
59
Picture 4-6
Network Notice
There is some icon to remind you of available if open network notice, as Picture 4-7
Picture 4-7
Keep WI-FI on during sleep
Click keep WI-FI on during sleep, then choose time choose, as Picture 4-8
60
Picture 4-8
4.2 Bluetooth
Bluetooth function
1.
Click setting application in main menu
2.
Click Bluetooth, it will auto search Bluetooth device nearby, as Picture
4-9
Picture 4-9
3.
4.
Click the Bluetooth device you searched, it will appear a request window, enter
correct password, and then it can match successfully.
After match successfully, choose the device model which you want to
operate, click settings icon, enter into Picture 4-10, you can operate it as
you want.
61
Picture 4-10
Rename tablet
1.
Click
icon in right top of Picture 4-9, as Picture 4-11
Picture 4-11
2.
3.
Click rename tablet, as Picture 4-12
Enter into the name you want rename, click rename to finish.
62
Picture 4-12
Check visibility timeout setting
1.
2.
3.
Click
icon in right top of Picture 4-9
Click visibility timeout setting, as Picture 4-13
Choose time you want to set to finish (Note: visibility timeout setting refers to the
time which Bluetooth can be searched)
Picture 4-13
Display received file
1. Click
icon in right top of Picture 4-9
2. Click received files, it will show the file, as Picture 4-14
3. If no received files, it shows empty.
63
Picture 4-14
Volume
1.
Open setting, click volume, as Picture 4-15, you can make
different choice
Picture 4-15
Volume
1.
Click Setting application in the main interface.
2.
Click Sound.
3.
Click volume to adjust the volume for music and video.
4.
When popup volume setting board, left or right progress
bar to control.
64
2.
Click confirm.
Picture 4-16
Default notification
1. Click setting appliaction in main menu.
2. Click sound.
3. Click default notification, you can choose different ringtone, as Picture
4-17
4. Click OK.
Picture 4-17
Touch sound
1. Click Setting application procedure in main interface.
2. Click sound.
3. Click touch sound, it has sound when user touch the screen.
65
Screen locked sound
1. Click Setting application procedure in main interface.
2. Click sound.
3. Click screen locked sound.
Vibrator
1. Click Setting application procedure in main interface.
2. Click sound.
3. Click vibrator to adjust, as Picture 4-18.
4. Click OK.
Picture 4-18
Storage
Check SD card and MID available storage space
1. Click Setting application in the main interface.
2. Click Storage.
3. The first internal storage is system storage. System
storage is the space left for ssystem files, and it can’t be
viewed.as Picture 4-19
66
Picture 4-19
(2) Internal storage
(2) Internal storage
Internal storage is NAND storage, if you need to view the content, you can view
in file manager in main interface, as Picture 4-20.
Picture 4-20
4.
SD card
You can check SD card storage, SD available space, SD card uninstall and formate
SD card, as Picture 4-21
67
Picture 4-21
Unmount SD card
1.
Click setting application.
2.
Click storage.
3.
Click format SD card, it will unmont SD card and erase all data in SD card.
Note: Unmounting SD card will rease all data and files, please backup your important
data before unmounting.
Remove SD card safely
2.
3.
4.
click setting application.
Click storage.
Clickk uninstall SD card, as Picture 4-22, click OK to
remove your SD card.
Note: remove SD card safely can protect your SD card and increase its lifetime.
Picture 4-22
68
Battery
Click setting function, click battery to view the battery electric volume, as Picture 4-23
Picture 4-23
Language and Input Method
Click setting, select language and input method, choose language to switch
language, as Picture 4-24
Picture 4.24
Click setting, choose language and input, choose Android keyboard setting,
and click input language, as Picture 4.25
69
Picture 4.25
Choose the language you want to change in the language list, as Picture 4.26
Picture 4.26
Return to language and Language and input method, as Picture 4-27
, choose the input method you want to use.
70
Picture 4-27
Backup and Reset
Connect WIFI and login your google account, choose backup my data, system
will backup your data into google server.
If you need to recovery factory reset, please click reset, as Picture 4.28, if you
need to formulate NAND, please click reset tablet.
Picture 4.28
4.8 Date and Time
According to the preset, system will voluntorily apply the date, zone, and time provided
by internet.
Manual set date, time and zone.
1. Click Setting application procedure.
2. Slide down the screen, then click date and time.
3. Turn off “auto setting of date and time”.
4. Turn off “auto setting zone’.
5. Click Zone Selecting, then choose the zone lists. Slide down the list to view
more zones.
6. Click Date setting, then click upper or down buton to adjust date, month,
and year, click setting when you finish selection.
7. Click Time setting, then click upper or down button to adjust hour and
minute, click AM or PM to change morning or afternoon ( there is no such
selection when you se 24-hour format). Click Setting to finish.
8. Click 24-hour format, switch between 12-hour or 24-hour formay, the time
format you choose will be used on the alarm clock.
9. Click date format setting, then choose the time format you want to show on
MID. As Picture 4-29.
71
Picture 4-29
Note: If you use the time internet provided, you will not able to set the date, time and
time zone.
4.9 Assisstance Function
Large size
Click it to make system font large size
Touch and hold delay
Click touch and hold delay to adjust delay time, as Picture 4-30
Install web script
It will allow you install webpage scrip when you open system,, but it will
increase the risk when you are browsing webpage.
Picture 4-30
72
4.10 Engineer Selection
USB Debugging
Puts the tablet into debugging state when connected through USB.
Keep awaken state
If you open keep awaken state, it wll never auto sleep when your MID is charging.
Pointer Location
If you open pointer location, it will display touch vertical and horizontal direction.
Show touches
If you open display touch screen operation, it will display touch opeation on the
screen. It is suggested to use with same direction as pointer location.
Show screen update
If you open screen refresh, it will display related area when the area is refreshing.
Show CPU usage
After open CUP usage, in the right top of MID will show CPU usage situation.as
Picture 4.31
Picture 4-31
5 Multi-Media
5.1 Music
You music can be divided into four types: artists, album, and music and
play list. Choose a type to view the list. If enter into one type, continue to
choose, until the music you want to play appears. For example, if you
choose artist type, you can see the artist name from A to Z, if you choose
one artist, list will display the artists’ album and album list.
73
5.2 Video
Visit video
Enter into video player: in the desktop choose application procedure,
choose the video you want to play.
1.
Click gallery application.
2.
MID refresh all video files.
3.
Click the file you want play.
4.
Enter into video play interface to play.
Note: choose related player list, (if there is many ways of player).
5.3 Photo Gallery
Photo gallery application can be search into SD card memory card and
video file, and photo gallery will devide the photos and video photo, you
can use the photo gallery application to view and edit phot, and set the
desktop and view photo.
View Images
1.
Click photo gallery application in main interdface.
2.
Enter into photo gallery, click the file you want to view.
3.
Click the photo you want to view, system will view the photo
in full screen.
4.
When you view photos, you can zoom in and out, touch the
screen with two finders, and pull the fingers and sperate the
fingers to decrease and inscrease the photo or double touch
screen.
Technique: when you view photos you can slide left and right to switch
the photo.
5.4 Camera
Camera application includes photo shooting and video shooting function, it has
two cameras, with one front camera (0.3mega) and one rear camera(2 mega).
The rear camera has a full screen mode, which makes you can take single photo
through moving the camera lens in any scene.
Open the camera
You can open the camera through below two ways:
1.
Slide the screen (if you already set the setting to “slide”, slide
74
down the icon to camera
2.
Touch camera icon
icon.)
in the main screen or all application.

Camera operation button as Picture 5-1

Zoom: slide zoom button

Switch camera: select button
to zoom in/out.
to switch camera.
Picture 5-1
Take photos
1.
Open camera, make sure your device is in camera mode,
screen will display camera icon, as below picture shown:
2.
Shoot the camera lens to the object you want to shoot.
75
3.
Touch the blue button
to take pictures.
Note: To avoid blur pictures, please hold the MID steadily and touch the blue button as
soft as possible.
Record video
1.
Make sure your MID in video mode:
2.
Aim at the object you want to shoot.
3.
Touch red button
, the system starts to record video.
During recording, there will appear a small white square in the
middle of red button.
Touch red button when you finishes recording.
4.
Remind:





The iamges or videos will be auto saved after taking pictures
and recording videos.
Click image viewer to view the images and videos in photo
gallery.
You can view more images and videos by slide left or right.
You pinch and zoom to enlarge or reduce the view of the target
screen, or double touch the screen.
Click
button if you wish to play the video.
Panoramic shooting
1.
Open the camera, make sure it is in pan-shot panoramic mode, the
screen will appear the icon as below picture:
2.
Aim at the scene from one side to another side.
For example, if you want to shoot a bridge, please aim at the
76
bridgehead.
3.
Touch the green button,
then move the camera to the
scene slowly.
Take bridge example, you need to move from one end to
another end. If you move the camera too fast, the screen will
appear too fast.
5.
During the shooting, there will be a small white square in the
middle of the green button.
6.
After shooting, touch the green button again, the system will
display the panoramic pictures, the camera will display the
progress when saving the pictures.
Remind: please touch green button thumbnail besides the green button if you want
to view pictures.
5.5 GPS
GPS interface:
1. Click GPS application in application interface.
2. Enter into interface, it is positioning when signal bar becomes blue.
3. Positioning successfully when signal bar becomes green.
Picture 5-2
77
Picture:5-3
5.6 DVBT
DVBT main interface:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Click DVB-T in main interface.
Click search button to search programs.
Choose the programs you want to watch in the programs list.
Click play interface to play in full screen.
Save the pictures in /SDCARD/Images after cutting picture.
Save the videos in /SDCARD/Videos.
Note: Don’t remove the SD card during recording TV.
Picture:5-4
78
In full screen play mode, click menu key, it will show below selections in the buttom
of screen:
Picture:5-5
Click EPG button, enter into EPG interface, as picture 5-5
Picture:5-6
6 Connection Establishment
6.1 External 3G
Your MID supports external 3G, operation as below:
1. Enter into main interface.
2. MID connect 3G dongle.
3. Wait until 3G icon appears in notice board.
79
6.2 WIFI Connection
1.
2.
3.
4.
5.
Your MID can connect Wi-fi internet, connection operation as below:
Click setting application in main interface.
Click WI-FI.
Enter into WI-FI interface, click the button beside WI-FI to open WIFI.
MID can scan the available WI-FI wireless interface, as Picture 6-1
Choose the WI-FI internet you wish to connect, if it is encrypted, it will popup
the password window, enter into correct password, click connect to finish.
Picture 6-1
6.3 Bluetooth
Your MID support Bluetooth function
1.Click Setting in main interface.
2. Click bluetooth
3.Open bluetooth in several devices which support bluetooth, such as
mobile phone, wireless earphone and laptop, then match the devices.
4.You can transmister and receive files when bluetooth match successfully,
then you can listen the music which MID is playing through bluetooth
earphone.
6.4 FM Radio
Your MID support FM radio and FM transmitter function
Radio
1. Click radio in main interface
2. Insert earphone.
3. Click channel or auto search channels.
4. You can listen to the channels by earphone, and also you can choose the
80
speaker in right upper to listen the channel (Remark: earphone should not be
pulled out), as picture 6-2
Picture 6-2
Search channels
1. Click
icon in right top of Picture 6-2, as Picture 6-3
2. click search to scan channels, as Picture 6-4
3. The searched channels will saved into channel list, as Picture 6-5
Picture 6-3
81
Picture 6-4
Picture 6-5
RDS setting:
1. Click Menu key in interface, click
2. Enter into RDS setting as Picture 6-6.
3. Choose the selection you want to add.
button,
Picture 6-6
82
7. Browser
Open and use browser
In main interface or homepage, touch “ browser” icon
.
Browser will open the webpage you visit last time, if you haven’t use browser, it
will open your main webpage.
When you touch any internet connection (for example, emial or chatting
internet), it will open the browser.
On the top of the screen, it will display the current URL, expect address
column(multi-function column) slip to the positon beyond the top. In this case,
slide down can display the adddress column again.
Set the main webpage
1. Touch the browser icon
in main screen.
2. Touch menu key to popup browser setting menu.
3. Slide down the menu, click setting.
4. Click normal.
5. Click setting main webpage.
6. Select the method of setting main webpage in the setting column.
7. MID Restart MID after selecting
Visit webpage
1.
2.
3.
Touch browser icon.
Input the website you want to search in soft keyboard.
Click finish to search website.
Picture 7-1
83
View the webpage
Open the webpage as Picture 7-1, click address column
to input address, click starrt, enter into related webpage to view
corresponding website information, you can slide your finger in the
screen to browse and view the other parts of the webpage.
Increase and decrease the webpage
After opening the webpage, you can draw the webpage, below the
browser, it will appear increase and desearce button, you can click to
increase and decrease the webpage.
Search the words in webpage
1. When you view the webpage, touch the menu key, it will
popup menu selection.
2. Click search in the webpage.
3. Input the item you want to search.
4. When you input words, the relavant words will turns to be blue
colre instead of white.
5. Click up and down arrow button in the right of search column
to move to previous and next relavant word.

1.
2.
3.
Bookmark management
Set webpage bookmark
Go to any webpage in browser interface.
Click menu key and click save to bookmark
Edit bookmark and click OK.

Open bookmark
5. Click menu and bookmark in browser interface.
6. Click the bookmark you want to open the webpage.

Edit bookmark
1.Click menu key and click bookmark.
2.Click and hold the exsiting bookmark to open menu.
3.Click edit bookmark and edit, then click OK.
Save current webpage to read when no internet.
You can save all webpage into MID in case afterwoards reading (even if no internet is
connected.)
1. When you view the webpage, please touch menu repondingly to save it for reading
without internet.
84
2.
Below the save webpage bookmark, it will display the
thumbnail, to return to the real webpage, please touch “return” button.
3.
To view saved webpage, please touch “lable page”
icon
, then touch menu> saved webpage, and the thumbnail of this webpage.
8.Troubles Shooting
1. The first time to turn on the MID takes too long time.
After updating the system of the MID, it will take 2-3 minutes to install the
application softwares. Then, the speed of turning on the MID will be faster than
before.
2. Sometimes, the temperature of the MID is a little high.
It is the common situation that the temperature of the MID is a little high when
use several applications at the same time or the backlight is maximum or it is
charging.
3.
MID cannot connect the WiFi.
 Make sure the wireless router works well.
 The distance between the MID and the wireless router should be within
50-100m and there is no wall or other barriers between them.
 Please make sure the user and the password are correct.
4.
Cannot surf the Internet
 Please make sure the distance between the MID and the wireless is within
50-100m.
 Please re-connect WIFI.
5.The system cannot run in some situation.
When installing some third party applications, the system may not run. It is
suggested to long click the Power button for 6 seconds to turn off the MID.
3. Cannot set the E-mail or register the application system
 Please make sure the connction of the internet works well.
 Please make sure the way to set the E-mail is correct.
4. Cannot read the data of the TF card
 Please make sure the TF card inserted into the device correctly.
5. Sometimes, the MID runs slowly.
This is the common situation. But you can close some applications in the tast
management interface, or unload some third party application to release more
system resource.
85
Český
86
1 Úvod
Manuál systémově uvádí základní funkce, použití techniky a oznámení, přečtěte si,
prosím, pozorně tento návod před použitím.
1.1 Oznámení

Preventivní údržba
Vždy udržujte MID v suchu. Aby se zabránilo problémům zařízení, korozi a
zkratu, prosím, zabraňte, aby zařízení, baterie a nabíječky přišli do styku s vodou a
vlhkostí a neprovozujte zařízení nebo nabíječku pokud máte mokré ruce.

Chcete-li zabránit selhání zařízení, baterie a nabíječky, prosím, Uchraňte přístroj,
baterii, nabíječku od násilného nárazu a otřesů.

Chcete-li zabránit selhání zařízení, baterie a nabíječky, prosím, chraňte přístroj,
baterii, nabíječku před celkovým přehřátím nebo příliš studeným prostředím.

Nikdy netřeste, neházejte, neohýbejte a nepřetáčejte zařízení MID.

Nikdy nerozebírejte přístroj a příslušenství svévolně, jinak zařízení a příslušenství
nejsou v působnosti záruky naší společnosti.
1.2 Bezpečnostní pokyny
Před provozem MID si, prosím, přečtěte tuto kapitolu a poučte své děti o těchto
informacích. Pro další informace se, prosím, obraťte na další bezpečnostní pokyny a
oznámení.

Nikdy nepoužívejte MID při řízení auta, aby byla zajištěna bezpečná jízda.

V lékařském prostředí, prosím, dodržujte související pravidla a předpisy. Prosím,
vypněte MID, když je v blízkosti lékařského prostředí.

Aby se zabránilo, aby bezdrátový signál přerušoval signál, kterým je řízeno
letadlo, prosím, vypněte MID nebo použijte letový režim, po nástupu do letadla,

Chcete-li zabránit aby elektronická zařízení selhalo, prosím, vypněte MID v
prostředí s vysoce-přesnými elektronickými zařízeními.
87

Prosím nerozebírejte přístroj ani příslušenství. Pouze autorizovaný distributor má
právo na servis MID.

Prosím, udržujte MID daleko od magnetických zařízení, záření ze zařízení MID
může vymazat data uložená v magnetických zařízeních.

Nikdy nepoužívejte MID v prostředí, kde jsou vysoké teploty, hořlavý plyn
(čerpací stanice).

Udržujte MID a příslušenství před dosahem působnosti dětí a děti by neměli
používat MID bez dozoru rodičů.

Dodržujte související pravidla a předpisy, respektujte soukromí a práva při
používání MID.

Prosím, striktně dodržujte pokyny v návodu při používání USB kabelu k zajištění
bezpečnosti MID nebo PC.

Nikdy nepoužívejte MID v koupelně nebo jiném vlhkém prostředí a, prosím,
chraňte MID před tekutinami nebo vlhkostí.
1.3 Zkratky / Terminologie
Zkratky /
Terminologie
Celý název
MID
Mobile
Internet
Device
(Mobilní
internetové
zařízení)
mobilní internetový terminál
WIFI
Wireless Fidelity
Na základě standardu IEEE
802.11b bezdrátové sítě LAN
TF
TransFlash
Alternativní jméno je Micro SD,
super miniaturní paměťová karta
BT
Bluetooth
Bezdrátová technologie, která
podporuje
komunikaci
na
krátkou vzdálenost (do 10
metrů)
High Definition Multimedia
Interface
Multimediální
rozhraní
vysokým rozlišením
HDMI
Popis
88
s
2 MID Úvod
2.1 Použití a příprava MID
Nabíjení baterie
Pokud je toto zařízení poprvé použito, použijte AV adaptér pro plné nabití.
1. Použijte napájecí adaptér pro MID pro nabíjení.
2.2 Stav a připomenutí MID
Ikony připomenutí
Když se objeví zpráva s připomínkou v okně připomenutí, klikněte na sloupec a
sklouzněte po obrazovce, tak otevřete seznam připomenutí. Vyberte nabídku, kterou
potřebujete a potvrďte informaci. Pak můžete zavřít okno připomenutí prostřednictvím
kliknutí na sloupec a klouzáním směrem nahoru. Prosím, prostudujte si seznam
stavových ikon níže:
Nový e-mail
Letový režim
USB je připojeno
USB
úprava
připojena
Zpět
Stahuji
Poslední aplikace
Domů
Kapacita baterie
WIFI služba byla
připojena, k dispozici
internet
Alarm zapnutý
Ztišit
89
je
Všeobecné upozornění
Panel připomenutí
Ikony připomenutí budou pracovat při přijímání e-mailů, pokud je nastaven alarm a
připojena WIFI, můžete otevřít panel připomenutí pro zobrazení podrobných informací.
Otevření panelu připomenutí
Když panel ukazuje novou ikonu připomenutí, sklouzněte prstem dolů a pak je panel
připomenutí otevřený
3 Průvodce rychlým startem
3.1 Funkce tlačítek
Popis funkcí tlačítek:
Tlačítko
(power)
napájení
Krátkým stiskem uspíte / probuďte zařízení, dlouhým
stiskem vypněte / zapněte
Hlasitost +(hoře)
zvýšení hlasitosti
Hlasitost-(dole)
snížení hlasitosti
Tlačítko
(domov)
Klikněte na něj v kterémkoliv rozhraní pro návrat do
hlavního menu.
DOMU
Tlačítko zpět(zpět)
Klikněte na něj v kterémkoliv rozhraní, pokud se chcete
vrátit do předchozí nabídky.
Toto tlačítko zobrazí v aplikaci nabídku
Menu
Zobrazení aplikace
naposledy
použité
Nahraje historii procházení uživatele
Tlačítko
(hledat)
Klikněte na něj pro vstup do vyhledávání Google.
hledat
3.2 Spuštění a vypnutí
Spuštění
1. Dlouhé stisknutí tlačítka napájení po dobu tří klíčů spustí obrazovku startu.
90
Systém vstoupí do stavu zamčené obrazovky, prosím, odemkněte ji a můžete
vstoupit do hlavního rozhraní a začít pracovat.
Vypnutí
4.
5.
6.
Dlouhé stisknutí tlačítka napájení zobrazí okno vypnutí.
Nastavení zahrnuje režim ztišení zvuku a vypnutí, jak ukazuje obrázek 3-1
Klikněte na tlačítko "Vypnout" jako poslední krok.
Obrázek 3-1
3.3 Otevření a zavření obrazovky
Obrazovka bude automaticky uzavřena, když se neuskuteční žádná akce.
1. Obrazovka bude automaticky uzavřena, když se neuskuteční žádná akce po
nějakou dobu, aby se šetřila baterie
2. Když je obrazovka otevřená, stiskněte tlačítko napájení a obrazovka bude ihned
uzavřena.
Otevření obrazovky, když je zavřená.
Pokud je obrazovka uzavřena, krátkým stisknutím tlačítka napájení otevřete obrazovku.
Obrazovka bude v poloze fotografie 3-2 po otevření, držte ikonu "zámku" prsty nebo
dotykovým perem a posuňte až do ikony fotoaparátu, jako na obrázku 3-3.
91
Obrázek 3-2
Obrázek 3-3
3.4 Použití dotykové obrazovky
MID provozní metody
Existuje mnoho metod pro zobrazení hlavní obrazovky, menu a aplikací vašeho MID
Kliknutí
Pokud chcete použít vstup z klávesnice na obrazovce nebo vybrat aplikaci v hlavním
rozhraní, stačí se ho dotknout prstem.
Stlačení
Pokud chcete otevřít nějakou položku (text, nebo odkaz na webové stránky), nebo
zástupce, můžete stisknout tuto položku.
92
Rychlé posunutí nebo posunutí
Rychlé posunutí nebo posunutí znamená udělat rychlý vertikální nebo horizontální pohyb
prstem nebo dotykovým perem.
Potažení
Před potažením musíte držet položku pevně, dokud ji potáhnete do polohy, do které
chcete.
Rotace
U většiny obrázků, stačí otočit MID bokem ke změně směru obrazovky z horizontální na
vertikální. Například, když zadáváte slova a posloucháte MP3.
3.5 Hlavní rozhraní
Na obrazovce hlavního menu se zobrazí všechny aplikace, jak ukazuje obrázek 3-4nižšie.
Můžete použít aplikace, zástupců a definovat tapety.
Obrázek 3-4
Rozšiřitelné rozhraní domovské stránky
93
Domovská stránka se rozšíří a může překročit obrazovku nabízející více prostoru,
můžete zde umístit nově vytvořených zástupců a widgety. Klikněte na prázdné místo na
domovské stránce, pak posuňte doprava a doleva pro posune doprava a doleva na
obrazovce. Existují dva rozšířené obrázky, jako ukazuje obrázek 3-5.
Obrázek 3-5
Správa zástupců desktopových aplikací
Systém pod Android 2.3 má funkci vytváření složky na ploše a přidělení ikony složce.
Systém Android 4.0 dělá vytvoření složky jednodušším. Tyto kroky jsou následující:
1.
2.
3.
Seskupte všechny ikony dohromady, jako na obrázku 3-6.
Poté klikněte na seskupeny ikony na otevření všech aplikací, jak ukazuje
obrázek 3-7.
Klepněte na tlačítko nepojmenované složky pod černým rámečkem,
automaticky bude otevřeno okno se skrytou klávesnicí a můžete přejmenovat
tuto složku (je to podobné se systémem IOS.).
94
Obrázek 3-6
Obrázek 3-7
Odstranění ikon na ploše
1.
Klepněte na tlačítko a podržte ikonu, kterou potřebujete odstranit, vlevo
nahoře se zobrazí ikona.
Přesuňte ikonu nad ikonu "Odstranit" až se ikona zbarví do červené, pak
posuňte na odstranění.
Změna tapety
2.
1.
Klikněte a podržte prázdné místo na hlavní obrazovce, zobrazí se okno, kde
můžete změnit tapetu.
95
2.
Klikněte na galerii fotografií nebo galerii tapet a vyberte motiv. Kliknete a
podržte prázdné místo na hlavní obrazovce, zobrazí se okno, kde můžete
změnit tapetu.
3.
Klikněte na galerii fotografií nebo galerii tapet a vyberte motiv.
Hlasové vyhledávání
1.
Dotkněte se ikony mikrofonu.
2.
Můžete si vybrat podle svých potřeb ve výběru Google.
3.
Můžete nastavit jazyk podle potřeby v rámci hlasového vyhledávání,
klepněte na tlačítko OK pro potvrzení.
4.
Udržujte vaše ústa přímo k mikrofonu a mluvte obsah, který potřebujete na
vyhledávání, prohlížeč otevře seznam nalezených výsledků.
Poznámka: Prosím, ujistěte se, že internet je dobře připojen před hlasovým
vyhledáváním.
3.6 Aplikace
Jak spustit aplikace MID:
1.
2.
Klikněte na
, vstupte do aplikačních postupů, jak ukazuje obrázek
3-8:
Vyberte postup aplikace, který chcete spustit.
Obrázek 3-8
3.7 USB Připojení
MID konfigurace úložné paměti
Před předáním dokumentů, budete muset provést konfiguraci úložné paměti pro vaše
MID:
96
Propojte MID a PC přes připojení USB, zobrazí se informace ve sloupci připomínek.
1. Otevřete panel připomenutí, přečtěte si, prosím, kapitolu 2.3 MID Stav a
připomenutí, kde se dozvíte, jak otevřít panel.
2. V panelu připomenutí klikněte na "USB je připojen", pak stiskněte
"otevřít USB paměťové zařízení", jak ukazuje obrázek 3-9.
3. Nyní je USB kabely správně připojen.
Obrázek 3-9
Zkopírujte soubor do paměťové karty
1.
Propojte MID a PC přes připojení USB.
2.
Pracujte jako s nastavením MID paměti pro připojení MID a PC.
3.
Otevřete "Tento počítač" pro zobrazení mobilního disku (x).
4.
Zkopírujte soubor, který potřebujete zkopírovat do "mobilního disku (x)".
5.
Po dokončení kopírování, klikněte na tlačítko "zavřít USB paměť" ve vašem
počítači pro odinstalaci.
Poznámka: Když je MID připojen přes USB kabel, pokud otevřete
paměťové zařízení USB, můžete zobrazit paměťovou kartu přes MID.
Pokud chcete otevřít paměťovou kartu, musíte odpojit kabel USB.
4 Základní nastavení
4.1 WI-FI
WIFI připojení
1. Klikněte na tlačítko "nastavení" v hlavním rozhraní.
97
2.
3.
Klikněte na WI-FI. MID automaticky vyhledá všechny dostupné wifi sítě, jak
ukazuje obrázek 4-1
Obrázek 4-1
Vyberte si wifi síť, ke které se chcete připojit, zadejte heslo, pokud jej má,
klikněte na tlačítko "připojit" pro dokončení operace, jak je zobrazeno na
obrázku 4-2
Obrázek 4-2
Přidání sítě
1. Klikněte na tlačítko "Přidat sítě" v pravé horní části Obrázku 4-1, jak
ukazuje obrázek 4-3.
2. Otevřete možnost sítě SSID (název bezdrátového připojení k internetu),
bezpečnost, chránit heslem, uložit.
3. Klikněte na tlačítko "Uložit uživatelské jméno", zvolte připojit k využití
internetu, jak zobrazuje obrázek 4-4.
98
Obrázek 4-3
Obrázek 4-4
Rozšířené WI-FI nastavení
3. Klikněte na
v pravé horní části obrázku 4-1, jak ukazuje obrázek 4-5
4. Klikněte na tlačítko "Rozšířené", jako na obrázku 4-6
99
Obrázek 4-5
Obrázek 4-6
Upozornění o síti
Existuje ikona, která vám připomene, že je síť k dispozici, pokud je otevřený systém
upozornění, jako na obrázku 4-7
100
Obrázek 4-7
Ponechte WI-FI zapnutou během režimu spánku
Klikněte na “ Ponechat WI-FI zapnutou během režimu spánku ”, pak zvolte čas, jako
je uvedeno na obrázku 4-8
Obrázek 4-8
4.2 Bluetooth
Funkce bluetooth
1. Klikněte na tlačítko "nastavení" v hlavní nabídce
2. Klikněte na Bluetooth, automaticky se začne vyhledávání Bluetooth zařízení,
jako je zobrazeno na obrázku 4-9
101
Obrázek 4-9
1. Klepněte na zařízení Bluetooth, které jste hledali, zobrazí se okno s požadavkem,
zadejte správné heslo, a pak se může úspěšně připojit.
2. Po úspěšném připojení, zvolte model zařízení, které chcete
ovládat, klikněte na ikonu nastavení, jako na obrázku 4-10.
Obrázek 4-10
Přejmenování tabletu
1. Klikněte na
v pravé horní části obrázku 4-9, jak ukazuje obrázek 4-11
102
Obrázek 4-11
2.
3.
Klikněte na "přejmenovat tablet", jako na obrázku 4-12
Vložte jméno, které chcete změnit, klikněte na tlačítko "přejmenovat" pro
dokončení
Obrázek 4-12
Zkontrolujte nastavení časového limitu viditelnosti
1.
2.
3.
Klikněte na
v pravé horní části obrázku 4-9
Klikněte na "zkontrolovat nastavení časového limitu viditelnosti", jako na obrázku
4-13
Vyberte si čas, který chcete nastavit (Poznámka: časový limit viditelnosti se
103
vztahuje k době, během níž lze Bluetooth vyhledávat)
Obrázek 4-13
Zobrazit přijatý soubor
4.
5.
6.
Klikněte na ikonu
v pravé horní části obrázku 4-9
Klikněte na "přijaté soubory", zobrazí se soubor jako na obrázku 4-14
Pokud neexistují žádné přijaté soubory, zobrazí se prázdný.
Obrázek 4-14
104
4.3 Hlasitost
1.
Otevřete nastavení, klikněte na tlačítko "hlasitost", jako na obrázku 4-15, můžete
zvolit různá nastavení
Obrázek 4-15
Hlasitost
1.
Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2.
Klikněte na "Zvuk".
3.
Klikněte na "Hlasitost" pokud chcete nastavit hlasitost hudby a videa.
4.
Když se zobrazí panel nastavení hlasitosti, posunujte kontrolku vlevo nebo
vpravo.
5.
Klikněte na "Potvrdit".
Obrázek 4-16
105
Výchozí oznámení
1.
Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2.
Klikněte na "Zvuk".
3. Klikněte na tlačítko "Výchozí oznámení", můžete si vybrat
jiný vyzváněcí tón, jak ukazuje obrázek 4-17
4.
Klikněte na "OK".
Obrázek 4-17
Zvuk při dotyku
1. Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2. Klikněte na "Zvuk".
3. Klikněte na tlačítko "Zvuk při dotyku", přístroj bude
vydávat zvuk, když se uživatel dotkne displeje.
Zvuk zamknutí obrazovky
1. Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2. Klikněte na "Zvuk".
3. Klikněte na "Zvuk zamknutí obrazovky"
Vibrování
1. Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
106
2. Klikněte na "Zvuk".
3. Klikněte na "Vibrace" jako na obrázku 4-18
4. Klikněte na "OK".
Obrázek 4-18
4.4 Úložná paměť
Zkontrolujte dostupnou úložnou paměť na SD kartě a v MID
1. Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2. Klikněte na "Úložná paměť".
3. První paměť je systémová paměť. Systémová paměť je místo volné pro
systémové soubory, jak je možné vidět na obrázku 4-19
Obrázek 4-19
107
(2) Interní paměť
Interní paměť je NAND paměť, pokud potřebujete zobrazit obsah, můžete ho
zobrazit v aplikaci "Správce souborů" v hlavním rozhraní, jako na obrázku 4-20.
Obrázek 4-20
4. SD karta
Můžete zkontrolovat ukládání dat na SD kartu, prostor k dispozici, odinstalovat SD karty
a formátovat SD karty, jak zobrazuje obrázek 4-21
Obrázek 4-21
Odpojení SD karty
1. Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2. Klikněte na "Úložná paměť".
108
3. Klikněte na "Formátovat SD kartu", to odpojí SD kartu a vymaže
všechna data na paměťové kartě SD.
Poznámka: Odpojení SD karty smaže všechna data a soubory,
zálohujte důležitá data před odpojením.
Bezpečné odebrání SD karty
1.
Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2.
Klikněte na "Úložná paměť".
3.
Klikněte na tlačítko "Odinstalovat SD kartu", jak zobrazuje obrázek
4-22, klikněte na tlačítko "OK" a sejměte kartu SD.
Poznámka: Pokud odstraníte SD kartu bezpečně můžete chránit vaše
SD karty a zvyšujete tak jejich životnost.
Obrázek 4-22
4.5 Baterie
Klikněte na tlačítko "Nastavení", klikněte na tlačítko "Baterie" pro zobrazení elektrické
kapacity baterie, jako na obrázku 4-23.
109
Obrázek 4-23
4.6 Jazyk a metoda vstupu
Klikněte na tlačítko "Nastavení", vyberte "Jazyk a metoda vstupu", zvolte jazyk,
jak ukazuje obrázek 4-24
Obrázek 4.24
Klikněte na tlačítko "Nastavení", vyberte "Jazyk a metoda vstupu", vyberte
"Nastavení klávesnice Android" a klikněte na jazyk vstupu, jako na obrázku 4-25
110
Obrázek 4.25
Vyberte jazyk, který chcete změnit v seznamu jazyků, jak ukazuje obrázek 4-26
Obrázek 4.26
Vrátit se zpět možnosti "Jazyk a vstupní metody", jak zobrazuje obrázek
4-27, Vyberte vstupní metodu, kterou chcete použít.
Obrázek 4-27
111
4.7 Zálohování a reset
Připojte WIFI a přihlaste se k vašemu účtu Google, zvolte "Zálohovat data",
systém bude zálohovat data na server Google.
Pokud potřebujete obnovit původní nastavení, klikněte na "Reset", jako na
obrázku 4-28, pokud potřebujete formulovat NAND, klikněte na "Reset tabletu"
Obrázek 4.28
4.8 Datum a čas
Podle původního nastavení systém automaticky nastaví údaje o datu, pásmu a čase
prostřednictvím internetu.
Manuální nastavení data, času a zóny
1. Klikněte na tlačítko "Nastavení".
2. Posuňte se po obrazovce dolů a klepněte na tlačítko "Datum a čas".
3. Vypněte "automatické nastavení data a času".
4. Vypněte "Automatické nastavení zóny".
5. Klikněte na tlačítko "Volba zóny", vyberte zónu ze seznamu. Posuňte
se dolů po seznamu, pokud chcete zobrazit více zón
6. Klikněte na tlačítko "Nastavení data" a klepněte na šipku nahoru
nebo dolů a nastavte datum, měsíc a rok, klikněte na tlačítko "Nastavení" po
dokončení výběru.
7. Klikněte na tlačítko "Nastavení času", pak klikněte na šipku nahoru
nebo dolů pro nastavení hodiny a minut, klikněte na tlačítko "Dopoledne nebo
112
odpoledne" pro změnu systému hodin (žádná taková volba tam není, pokud je
zařízení v 24hodinovém formátu). Klikněte na tlačítko "Nastavení" pro
dokončení.
8. Klikněte na "24hodinový formát", nastavte přepínání mezi
12hodinovým nebo 24hodinový formátem, formát času bude použit ve funkci
budíku.
9. Klikněte na "Formát data", vyberte časový formát, který chcete
zobrazit na MID. Viz Obrázek 4-29.
Obrázek 4-29
Poznámka: Pokud používáte čas stanoven na internetu, nebudete moci nastavit datum,
čas a časové pásmo.
4.9 Funkce pomoci
Velká velikost
Klikněte na tlačítko, aby se systém písma změnil na velký
Odezva při dotyku a podržení
Klikněte na tlačítko "Odezva při dotyku a podržení" upravit, jak zobrazuje
obrázek 4-30
Instalace webového skriptu
113
To vám umožní instalovat skripty webových stránek při otevření systému, ale
zvýší riziko při procházení webových stránek.
Obrázek 4-30
4.10 Pokročilé nastavení
USB nastavení
Po otevření nastavení USB, můžete použít software pro čtení MID, ale když je funkce
USB nastavení zapnuta, USB úložiště potřebuje manuální nastavení.
Zachování režimu "bdění"
Pokud otevřete režim "Udržet stav bdění", MID nikdy nepřejde do stavu auto
spánku během nabíjení.
Poloha kurzoru
Pokud otevřete polohu kurzoru, bude zobrazovat směr dotykového kurzoru
vertikální a horizontální.
Zobrazit doteky
Pokud otevřete operace dotykového displeje, bude se zobrazovat dotykové ovládání
na obrazovce. Doporučuje se pro použití se stejným směrem jako ukazatel polohy.
Zobrazit aktualizaci obrazovky
Pokud otevřete obnovení obrazovky, zobrazí se související oblasti, které jsou
aktualizovány.
Zobrazit použití CPU
114
Po otevření CPU, bude v pravé horní části IID zobrazit vytížení CPU jak ukazuje
obrázek 4.31
Obrázek 4-31
5 Multimédia
5.1 Hudba
Vaše hudba může být rozdělena do čtyř typů: Umělci, alba, a hudba a seznam
skladeb. Vyberte typ zobrazení seznamu. Pokud vyberete jeden typu nadále můžete
vybírat kategorie, dokud se nezobrazí hudba, kterou chcete hrát. Například, pokud si
vyberete typ interpreta, můžete vidět jména interpretů od A do Z, pokud si vyberete
jednoho umělce, zobrazí se album a seznam alb.
5.2 Video
Seznam videí
Vstupte do přehrávače videa: na ploše vyberte aplikace, vyberte video, které chcete
přehrát.
5.
Klikněte na galerii.
6.
MID obnoví všechny video soubory.
7.
Klikněte na soubor, který chcete přehrát.
8.
Vstupte do rozhraní přehrávání videa pro přehrání.
115
Poznámka: Zvolte související seznam, (pokud existuje mnoho způsobů).
5.3 Galerie fotografií
Aplikace Fotogalerie může sloužit k vyhledávání v paměťové SD kartě a
video souborech, můžete použít aplikaci fotogalerie pro prohlížení a
editaci fotografií, a nastavení plochy.
Zobrazit obrázky
1.
Klepněte na tlačítko aplikace fotogalerie v hlavním rozhraní.
2.
Vstupte do fotogalerie, klikněte na soubor, který chcete zobrazit.
3.
Klikněte na fotografii, kterou chcete zobrazit, systém nastaví
prohlížení fotek na celé obrazovce.
4.
Při zobrazení fotografií je můžete přibližovat a oddalovat,
dotkněte se obrazovky s dvěma prsty a přitáhněte nebo oddalte
prsty ke snížení nebo zvýšení velikosti fotografie nebo dvojitě
klikněte na dotykovou obrazovku.
Poznámka: Při prohlížení fotografií můžete klouzat doleva a doprava a
posouvat se mezi fotografiemi.
5.4 Fotoaparát
Aplikace Fotoaparát umožňuje focení a natáčení videa, má dva fotoaparáty, s
jednou přední kamerou (0.3 mega) a jeden zadní fotoaparát (2 mega). Zadní
fotoaparát má režim celé obrazovky, díky které je možné zachytit fotografii
prostřednictvím pohybu objektivu fotoaparátu v jakékoli situaci.
Spuštění fotoaparátu
Můžete otevřít fotoaparát dvěma způsoby:
3.
Posuňte se po obrazovce (pokud jste již nastavili nastavení na
" posouvání ", přejděte dolů na ikonu fotoaparátu
.)

Dotkněte se ikony fotoaparátu
na hlavní obrazovce
nebo mezi všemi aplikacemi.
Tlačítko funkce fotoaparátu jako na obrázku 5-1

Zoom: posouvejte tlačítko
2.
116
pro přiblížení / vzdálení.

Změnit fotoaparát: klikněte na
fotoaparátu.
pro změnu
Obrázek 5-1
Snímání
4.
Otevřete fotoaparát, ujistěte se, že je zařízení v režimu
fotoaparátu, na obrazovce se zobrazí ikona fotoaparátu,
jak je uvedeno níže:
5.
Natočte objektiv fotoaparátu na objekt, který chcete
vyfotografovat.
6. Klikněte na modré tlačítko
pro snímání.
Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání snímků, prosím, držte MID stabilně a stiskněte
modré tlačítko co nejjemněji.
117
Nahrávání videa
Ujistěte se, že vaše IID je v režimu videa:
1.
Zaměřte na objekt, který chcete natočit
2.
Stiskněte červené tlačítko
, systém začne nahrávat video. Během
záznamu se objevuje malý bílý čtverec uprostřed červeného tlačítka.
4.
Stiskněte červené tlačítko, když jste skončil nahrávání.
Připomenutí:
3.
 Obrázky nebo videa budou automaticky uloženy po
fotografování a nahrávání videa.
 Klikněte na "Prohlížeč obrázků" pro zobrazení obrázků
a videa v galerii fotografií.
 Můžete si prohlédnout další obrázky a videa pokud se
budete přesouvat vlevo nebo vpravo.
 Přibližujte nebo oddalujte dva prsty pro zvětšení nebo
zmenšení zobrazení cílového objektu, nebo poklepejte na
obrazovku.

Klikněte na
pokud chcete přehrát video.
Panoramatické fotografování
Otevřete fotoaparát, ujistěte se, že je v panoramatickém režimu, na
obrazovce se objeví ikona, jak zobrazuje obrázek níže:
1.
2.
Zaměřujte se na scénu z jedné strany na druhou. Například, pokud
118
chcete vyfotit most, prosím, zaměřujte na předmostí
3.
Stiskněte zelené tlačítko,
pak přesuňte fotoaparát pomalu po
scéně.
Vezměte si příklad mostu, budete se muset přesunout z
jednoho konce na druhý. Pokud přesunete fotoaparát příliš
rychle, zobrazí se na obrazovce "Příliš rychle".
4. Během snímání, bude malý bílý čtverec uprostřed zeleného tlačítka.
Po pořízení snímku, stiskněte znovu zelené tlačítko, systém zobrazí
panoramatické fotografie, fotoaparát zobrazí průběh při ukládání
snímků.
Poznámka: prosím, stiskněte miniaturu zeleného tlačítka vedle zeleného tlačítka,
chcete-li zobrazit obrázky.
5.
5.5 GPS
GPS rozhraní:
1. Klikněte na "GPS" v rozhraní aplikací.
2. Vstupte do rozhraní, polohování je zapnuto, když signál zmodrá.
3. Polohování je úspěšné, když signál zezelená.
119
Obrázek 5-2
Obrázek:5-3
5.6 DVBT
DVBT hlavní rozhraní:
1.
2.
programů.
Klikněte na "DVB-T" v hlavním rozhraní.
Klikněte na tlačítko "Hledat" pro vyhledávání
3.
Vyberte programy, které chcete zobrazit v
seznamu programů.
4.
Klikněte na tlačítko "Přehrát" pro přehrávání na
celé obrazovce.
5.
Uložte obrázky na / SDCARD / Obrazky po
řezání obrázků.
6.
Uložte videa na / SDCARD / Videa.
Poznámka: Nevyjímejte SD kartu v průběhu nahrávání TV.
120
Obrázek:5-4
V režimu přehrávání na celou plochu obrazovky, klikněte na tlačítko Menu, zobrazí
se menu v dolní části obrazovky:
Obrázek:5-5
Klikněte na "EPG" pro vstup do EPG rozhraní jako na obrázku 5-5
121
Obrázek:5-6
6 Nastavení připojení
6.1 Externí 3G
Váš MID podporuje externí 3G, postupujte jak je uvedeno níže:
1. Vstupte do hlavního rozhraní.
2. K MID připojte 3G klíč.
3. Počkejte, dokud se 3G ikona nezobrazí v panelu upozornění.
6.2 WIFI připojení
Váš MID můžete připojit k Wi-Fi, postupujte jak je uvedeno níže:
1. Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2. Klikněte na "WI-FI".
3. Vstupte do rozhraní WI-FI, klikněte na tlačítko vedle Wi-Fi pro
otevření WiFi.
4. MID může zobrazit dostupné WI-FI bezdrátové sítě jako na
obrázku 6-1
122
5. Zvolte WI-FI připojení, které chcete připojit, pokud je zašifrované,
bude automaticky otevřené okno hesla, zadejte správné heslo a
klikněte na možnost "Připojit" pro dokončení.
Obrázek 6-1
6.3 Bluetooth
MID podporuje funkci Bluetooth
1. Klikněte na tlačítko "Nastavení" v hlavním rozhraní.
2. Klikněte na tlačítko "Bluetooth"
3. Otevřete bluetooth v několika přístrojích, které podporují Bluetooth, jako jsou
mobilní telefony, bezdrátová sluchátka a přenosný počítač, pak propojte
zařízení.
4. Může posílat a přijímat soubory, když se bluetooth zařízení propojí úspěšně,
pak si můžete poslechnout hudbu, kterou MID hraje přes bluetooth sluchátka
6.4 FM Rádio
MID podporuje funkci FM rádia a FM vysílače
Rádio
1. Klikněte na tlačítko "Rádio" v hlavním rozhraní
123
2. Vložte sluchátka.
3. Klikněte na tlačítko "Kanál" nebo "Automatické vyhledávání".
4. Můžete poslouchat kanál přes sluchátka a také si můžete vybrat reproduktor v
pravém horním rohu pro poslech nahlas (Poznámka: sluchátka by neměla být
vytaženy), jak ukazuje obrázek 6-2
Obrázek 6-2
Vyhledávání kanálů
1. Klikněte na
v pravé horní části obrázku 6-2, jako na obrázku 6-3
2. Klikněte na tlačítko "Hledat" pro vyhledávání kanálů, jako na obrázku 6-4
3. Vyhledané kanály budou uloženy do seznamu kanálů, jako na obrázku 6-5
Obrázek 6-3
124
Obrázek 6-4
Obrázek 6-5
125
RDS nastavení:
4.
5.
6.
Klepněte na tlačítko Menu v rozhraní, klikněte na
Vstupte do nastavení RDS jako na obrázku 6-6.
Vyberte si výběr, který chcete přidat.
Obrázek 6-6
7. Prohlížeč
Otevření a používání prohlížeče
V hlavním rozhraní nebo na domovské stránce, stiskněte ikonu
prohlížeče ".
"
Prohlížeč otevře webovou stránku, kterou jste navštívili naposledy,
pokud jste nepoužili prohlížeč, otevře hlavní webovou stránku.
Když kliknete na jakékoliv připojení k internetu (například email nebo
chatování), spustí se prohlížeč.
V horní části obrazovky se zobrazí aktuální URL, očekávejte, že
sloupec adresy (multifunkční sloupec) se posune dolů. V tomto
případě může posunutí dolů zobrazit sloupec znovu.
126
Nastavte hlavní webovou stránku
8. Klikněte na ikonu prohlížeče
.
9. Dotkněte se tlačítka MENU pro zobrazení nastavení prohlížeče.
10. Posuňte se dolů po menu, klikněte na "Nastavení".
11. Klikněte na tlačítko "Normální".
12. Klikněte na tlačítko "Nastavit hlavní webovou stránku".
13. Vyberte metodu stanovení hlavní webové stránky ve sloupci
nastavení.
14. Restartujte MID po výběru
Navštívení webové stránky
4.
Klikněte na ikonu prohlížeče.
5.
Zadejte název stránky, kterou chcete vyhledat klávesnicí.
6.
Klikněte na tlačítko "Dokončit" pro vyhledávání webové
stránky.
Obrázek 7-1
Zobrazení webové stránky
Otevřete webovou stránku jako na obrázku 7-1, klikněte na řádek adresy a zadejte
adresu, klikněte na "Start", vyhledejte webové stránky pro zobrazení informací,
posunutím prstu na obrazovce můžete procházet a prohlížet další části stránky.
Zvětšení a zmenšení zobrazení webové stránky
127
Po otevření webové stránky, můžete posouvat webovou stránku, pod
prohlížečem se tlačítko zvětšení a zmenšení, můžete kliknout na toto
tlačítko pro zvětšení a zmenšení zobrazení webové stránky.
Vyhledávání slov na web stránce
1. Při zobrazení webové stránky stiskněte tlačítko "Menu",
zobrazí se výběr.
2. Klepněte na tlačítko vyhledávání v internetových stránkách.
3. Vložte položku, kterou chcete vyhledat.
4. Když zadáte slovo, relevantní slova se změní na modré místo
bílé.
5. Klepněte na tlačítko šipky nahoru a dolů v pravé části
vyhledávacího řádku pro přesunutí na předchozí nebo další
příslušné slovo.
Správa záložek

Nastavení záložky webové stránky
1. Přejděte na libovolnou webovou stránku v rozhraní
prohlížeče.
2. Klikněte na tlačítko "Menu" a klikněte na tlačítko "Uložit
záložku"

3. Upravte záložku a klikněte na tlačítko "OK".
Otevření záložky
6.
Klikněte na tlačítko "Menu" a "Záložky" v rozhraní
prohlížeče.
7.
Klikněte na záložku, kterou chcete otevřít jako webovou
stránku.

Upravení záložky
1. Klikněte na tlačítko "Menu" a "Záložky" v rozhraní
prohlížeče.
2. Klikněte a podržte existující záložku a otevřete nabídku.
128
3. Klikněte na tlačítko "Upravit záložku" a upravte, potom
klikněte na tlačítko "OK".
Uložení aktuální webové stránky na čtení, když není internet.
Můžete uložit všechny webové stránky do MID v
případě pozdější potřeby (i když není přístroj připojen k
internetu.)
1. Při zobrazení webové stránky se dotkněte nabídky
uložit pro čtení bez internetu.
2. Pod záložkou webové stránky se zobrazí náhled, pro
návrat na reálnou webovou stránku stiskněte tlačítko "Zpět".
3. Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, stiskněte
"štítek stránky",
pak se klikněte na tlačítko Menu, uložené webové stránky a
na miniaturu této stránky.
11 Odstraňování problémů
První zapnutí MID trvá příliš dlouho.
Po aktualizaci systému MID, budou zapotřebí 2-3 minuty pro
instalaci softwaru aplikací. Potom bude rychlost zapínání vyšší než
předtím.
6.
Někdy je teplota MID trochu vysoká.
Je běžné, že teplota IID je trochu vyšší při používání více aplikací
současně nebo pokud je podsvícení maximálně, nebo je zapojeno
nabíjení.
7.
MID se nemůže připojit na WiFi.
5.

Ujistěte se, že bezdrátový router funguje dobře.

Vzdálenost mezi MID a bezdrátovým routerem by měla
být 50-100m a signálu by neměl bránit zeď nebo jiné
bariéry.

4.
Prosím ujistěte se, že uživatelské jméno a heslo jsou
správné.
Nelze spustit surfování na internetu

Vzdálenost mezi MID a bezdrátovým routerem by měla
být 50-100m, ujistěte se, že je to tak.
129

Prosím, znovu připojte WIFI.
Systém nelze spustit v některých situacích.
Při instalaci některých aplikací třetích stran může být
problematické systém spustit. Doporučuje se dlouho stisknout
tlačítko napájení (na 6 sekund) pro vypnutí MID.
6. Nelze nastavit e-mail nebo se zaregistrovat do systému
8.

Ujistěte se, že připojení na internet funguje dobře.

7.
9.
Prosím, ujistěte se, že způsob, jak nastavujete e-mail je
správný.
Nelze číst data z karty TF

Ujistěte se, zda je karta TF vložena do zařízení správně.
Někdy MID pracuje pomalu.
To je běžná situace. Ale můžete zavřít některé aplikace v
rozhraní pro správu programů, nebo vymažte některé
aplikace třetích stran k uvolnění většího množství
systémových prostředků.
130
Slovenčina
131
1 Úvod
Manuál systémovo uvádza základné funkcie, použitie techniky a oznámenia, prečítajte si,
prosím, pozorne tento návod pred použitím.
1.1 Oznámenie

Preventívna údržba
Vždy udržujte MID v suchu. Aby sa zabránilo problémom zariadenia, korózii a
skratu, prosím, zabrániť aby zariadenia, batéria a nabíjačky prišli do styku s vodou
a vlhkosťou a neprevádzkujte zariadenie alebo nabíjačku ak máte mokré ruky.

Ak chcete zabrániť zlyhaniu zariadenia, batérie a nabíjačky, prosím, uchráňte
prístroj, batériu, nabíjačku od násilného nárazu a otrasov.

Ak chcete zabrániť zlyhaniu zariadenia, batérie a nabíjačky, prosím, chráňte
prístroj, batériu, nabíjačku pred celkovým prehriatím alebo príliš studeným
prostredím.

Nikdy netraste, nehádžte, nepichajte, neohýnajte a nepretáčajte zariadenie MID.

Nikdy nerozoberajte prístroj a príslušenstvo svojvoľne, inak zariadenie a
príslušenstvo nie sú v pôsobnosti záruky našej spoločnosti.
1.2 Bezpečnostné pokyny
Pred prevádzkou MID si, prosím, prečítajte túto kapitolu a poučte svoje deti o týchto
informáciách. Pre ďalšie informácie sa, prosím, obráťte na ďalšie bezpečnostné pokyny a
oznámenia.

Nikdy nepoužívajte MID pri riadení auta, aby bola zaistená bezpečná jazda.

V lekárskom prostredí, prosím, dodržujte súvisiace pravidlá a predpisy. Prosím,
vypnite MID, keď je v blízkosti lekárskeho prostredia.

Aby sa zabránilo aby bezdrôtový signál prerušoval signál, ktorým je riadené
lietadlo, prosím, vypnite MID alebo použite letový režim, po nástupe do lietadla,

Ak chcete zabrániť aby elektronické zariadenia zlyhalo, prosím, vypnite MID v
prostredí s vysoko-presnosnými elektronickými zariadeniami.
132

Prosím nerozoberajte prístroj ani príslušenstvo. Iba autorizovaný distribútor má
právo na servis MID.

Prosím, udržujte MID ďaleko od magnetických zariadení, žiarenie zo zariadenia
MID môže vymazať dáta uložené v magnetických zariadeniach.

Nikdy nepoužívajte MID v prostredí, kde sú vysoké teploty, horľavý plyn
(čerpacie stanice).

Udržujte MID a príslušenstvo pred dosahom pôsobnosti detí a deti by nemali
používať MID bez dozoru rodičov.

Dodržujte súvisiace pravidlá a predpisy, rešpektujte súkromie a práva pri
používaní MID.

Prosím, striktne dodržiavajte pokyny v návode pri používaní USB kábla na
zaistenie bezpečnosti MID alebo PC.

Nikdy nepoužívajte MID v kúpeľni alebo inom vlhkom prostredí a, prosím,
chráňte MID pred tekutinami alebo vlhkosťou.
1.3 Skratky / Terminológia
Skratky /
Terminológia
Celý názov
Popis
MID
Mobile
Internet
Device
(Mobilné
internetové
zariadenia)
mobilný internetový terminál
WIFI
Wireless Fidelity
Na základe štandardu IEEE 802.11b
bezdrôtovej siete LAN
Alternatívne meno je Micro SD,
TF
TransFlash
BT
Bluetooth
Bezdrôtová technológia, ktorá
podporuje komunikáciu na krátku
vzdialenosť (do 10 metrov)
High Definition Multimedia
Interface
Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením
super miniatúrna pamäťová karta
HDMI
133
2 MID Úvod
2.1 Použitie a príprava MID
Nabíjanie batérie
Ak je toto zariadenie prvýkrát použité, použite AV adaptér pre plné nabitie.
1. Použite napájací adaptér pre MID pre nabíjanie.
2.2 Stav a pripomenutia MID
Ikony pripomenutí
Keď sa objaví správa s pripomienkou v okne pripomenutí, kliknite na stĺpec a skĺznite po
obrazovke, tak otvoríte zoznam pripomenutí. Vyberte ponuku, ktorú potrebujete a
potvrďte informáciu. Potom môžete zavrieť okno pripomenutí prostredníctvom kliknutia
na stĺpec a kĺzaním smerom hore. Prosím, pozrite si zoznam stavových ikon nižšie:
Letový režim
nový e-mail
USB je pripojené
USB
úprava
pripojená
Späť
Sťahuje sa
Posledné aplikácie
Domov
Kapacita batérie
WIFI služba bola
pripojená, k dispozícii
internet
Alarm zapnutý
Stíšiť
134
je
Všeobecné
upozornenie
Panel pripomenutí
Ikony pripomenutí budú pracovať pri prijímaní e-mailov, ak je nastavený alarm a
pripojená WIFI, môžete otvoriť panel pripomenutí pre zobrazenie podrobných
informácií.
Otvorenie panelu pripomenutí
Keď panel ukazuje novú ikonu pripomenutia, skĺznite prstom nadol a potom je panel
pripomenutí otvorený.
3 Sprievodca rýchlym štartom
3.1 Funkcie tlačidiel
Popis funkcií tlačidiel:
Tlačidlo
(power)
napájania
Krátkym stlačením uspite / prebuďte zariadenie, , dlhým
stlačením vypnite / zapnite.
Hlasitosť +(hore)
Zvýšenie hlasitosti
Hlasitosť-(dole)
Zníženie hlasitosti
Tlačidlo
(domov)
Kliknite na neho v ktoromkoľvek rozhraní pre návrat do
hlavného menu.
DOMOV
Tlačidlo späť(späť)
Toto tlačidlo zobrazí v aplikácii ponuku
Menu
Zobrazenie aplikácie
naposledy
použitej
Tlačidlo
(hľadať)
Kliknite na neho v ktoromkoľvek rozhraní ak sa chcete vrátiť
do predchádzajúcej ponuky.
hľadať
Nahrá históriu prehliadania používateľa
Kliknite na neho pre vstup do vyhľadávania Google.
3.2 Spustenie a vypnutie
Spustenie
135
1.
Dlhé stlačenie tlačidla napájania po dobu troch kľúčov spustí obrazovku
štartu. Systém vstúpi do stavu zamknutej obrazovky, prosím, odomknite ju a
môžete vstúpiť do hlavného rozhrania a začať pracovať.
Vypnutie
1. Dlhé stlačenie tlačidla napájania zobrazí okno vypnutia.
2. Nastavenie zahŕňa režim stíšenia zvuku a vypnutie, ako ukazuje obrázok 3-1
3. Kliknite na tlačidlo “Vypnúť” ako posledný krok.
Obrázok 3-1
3.3 Otvorenie a zatvorenie obrazovky
Obrazovka bude automaticky uzatvorená, keď sa neuskutoční žiadna akcia.
1. Obrazovka bude automaticky uzatvorená, keď sa neuskutoční žiadna akcia po
nejakú dobu, aby sa šetrila batéria
2. Keď je obrazovka otvorená, stlačte tlačidlo napájania a obrazovka bude ihneď
uzatvorená.
Otvorenie obrazovky, keď je zatvorená.
Ak je obrazovka uzavretá, krátkym stlačením tlačidla napájania otvoríte obrazovku.
Obrazovka bude v polohe fotografie 3-2 po otvorení, držte ikonu “zámku" prstami alebo
dotykovým perom a posuňte až do ikony fotoaparátu, ako na obrázku 3-3.
136
Obrázok 3-2
Obrázok 3-3
3.4 Použitie dotykovej obrazovky
MID prevádzkové metódy
Existuje mnoho metód pre zobrazenie hlavnej obrazovky, menu a aplikácií vášho MID.
Kliknutie
Ak chcete použiť vstup z klávesnice na obrazovke alebo vybrať aplikáciu v hlavnom
rozhraní, stačí sa ho dotknúť prstom.
Stlačenie
Ak chcete otvoriť nejakú položku (text, alebo odkaz na webové stránky), alebo zástupcu,
137
môžete stlačiť túto položku.
Rýchle posunutie alebo posunutie
Rýchle posunutie alebo posunutie znamená urobiť rýchly vertikálny alebo horizontálny
pohyb cez prstom alebo dotykovým perom.
Potiahnutie
Pred potiahnutím musíte držať s položku pevne, kým ju potiahnete do polohy, do ktorej
chcete.
Rotovanie
V prípade väčšiny obrázkov, stačí otočiť MID bokom k zmene smeru obrazovky z
horizontálnej na vertikálnu. Napríklad, keď zadávate slová a počúvate MP3.
3.5 Hlavné rozhranie
Na obrazovke hlavného menu sa zobrazia všetky aplikácie ako ukazuje obrázok
3-4nižšie. Môžete použiť aplikácie, zástupcov a definovať tapety.
Obrázok 3-4
Rozšíriteľné rozhranie domovskej stránky
138
Domovská stránka sa rozšíri a môže prekročiť obrazovku ponúkajúc viac priestoru,
môžete tu umiestniť novo vytvorených zástupcov a widgety. Kliknite na prázdne miesto
na domovskej stránke, potom posuňte doprava a doľava pre posunie doprava a doľava na
obrazovke. Existujú dva rozšírené obrázky ako ukazuje obrázok 3-5.
Obrázok 3-5
Spravovanie zástupcov desktopových aplikácií
Systém pod Android 2.3 má funkciu vytvárania zložky na ploche a pridelenie ikony
priečinku. Systém Android 4.0 robí vytvorenie zložky jednoduchším. Tieto kroky sú
nasledujúce:
1. Zoskupte všetky ikony dohromady, ako na obrázku 3-6.
2. Potom kliknite na zoskupené ikony na otvorenie všetkých aplikácií ako
ukazuje obrázok 3-7.
3. Kliknite na tlačidlo nepomenovanej zložky pod čiernym rámikom,
automaticky bude otvorené okno so skrytou klávesnicou a môžete
premenovať tento priečinok (je to podobné so systémom IOS.).
Obrázok 3-6
139
Obrázok 3-7
Odstránenie ikon na ploche
1. Kliknite na tlačidlo a podržte ikonu, ktorú potrebujete odstrániť, vľavo hore
sa zobrazí ikona.
2. Presuňte ikonu nad ikonu “Odstrániť” až kým sa ikona sfarbí do červenej,
potom posuňte na odstránenie.
Zmena tapety
1.
2.
Kliknite a podržte prázdne miesto na hlavnej obrazovke, zobrazí sa okno
kde môžete zmeniť tapetu.
Kliknite na galériu fotografií alebo galériu tapiet a vyberte motív.
Hlasové vyhľadávanie
1. Dotknite sa ikony mikrofónu .
2. Môžete si vybrať podľa svojich potrieb vo výbere Google.
3. Môžete nastaviť jazyk podľa potreby v rámci hlasového vyhľadávania,
kliknite na tlačidlo OK pre potvrdenie.
4. Udržujte vaše ústa priamo k mikrofónu a hovorte obsah, ktorý potrebujete na
vyhľadávanie, prehliadač otvorí zoznam nájdených výsledkov.
Poznámka: Prosím, uistite sa, že internet je dobre pripojený pred hlasovým
vyhľadávaním.
140
3.6 Postupy aplikácií
Ako spustiť postupy aplikácií MID:
1.
2.
Kliknite na
, vstúpte do aplikačných postupov, ako ukazuje obrázok
3-8:
Vyberte postup aplikácie, ktorý chcete spustiť.
Obrázok 3-8
3.7 USB Pripojenie
MID konfigurácia úložnej pamäte
Pred odovzdaním dokumentov, budete musieť vykonať konfiguráciu úložnej pamäte pre
vaše MID:
Prepojte MID a PC cez pripojenie USB, zobrazí sa informácia v stĺpci pripomienok.
1.
2.
3.
Otvorte panel pripomenutí, prečítajte si ,prosím, kapitolu 2.3 MID Stav a
pripomenutia, kde sa dozviete, ako otvoriť panel.
V paneli pripomenutí kliknite na “USB je pripojený”, potom stlačte “otvoriť
USB pamäťové zariadenia”, ako ukazuje obrázok 3-9.
Teraz je USB káble správne pripojený.
141
Obrázok 3-9
Skopírujte súbor do pamäťovej karty
1. Prepojte MID a PC cez pripojenie USB.
2. Pracujte ako s nastavením MID pamäte pre pripojenie MID a PC.
3. Otvorte "Tento počítač" pre zobrazenie mobilného disku (x).
4. Skopírujte súbor, ktorý potrebujete skopírovať do "mobilného disku (x)".
5. Po dokončení kopírovania, kliknite na tlačidlo "zavrieť USB pamäť" vo
vašom počítači pre odinštalovanie.
Poznámka: Keď je MID pripojený cez USB kábel, ak otvoríte pamäťové
zariadenie USB, môžete zobraziť pamäťovú kartu cez MID. Ak
chcete otvoriť pamäťovú kartu, musíte odpojiť kábel USB.
4 Základné nastavenia
4.1 WI-FI
WIFI Pripojenie
1. Kliknite na tlačidlo “nastavenia” v hlavnom rozhraní.
2. Kliknite na WI-FI. MID automaticky vyhľadá všetky dostupné wifi siete, ako
ukazuje obrázok 4-1
142
3.
Obrázok 4-1
Vyberte si wifi sieť , ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo, ak ho má,
kliknite na tlačidlo “pripojiť” pre dokončenie operácie, ako je zobrazené na
obrázku 4-2
Obrázok 4-2
Pridanie siete
4. Kliknite na tlačidlo “Pridať siete” v pravej hornej časti Obrázka 4-1, ako
ukazuje obrázok 4-3.
143
5.
6.
Otvorte možnosť siete SSID (názov bezdrôtového pripojenia k internetu),
bezpečnosť, chrániť heslom, uložiť.
Kliknite na tlačidlo “Uložiť užívateľské meno”, zvoľte pripojiť k využitiu
internetu, ako zobrazuje obrázok 4-4.
Obrázok 4-4
Rozšírené WI-FI nastavenia
1. Kliknite na
v pravej hornej časti obrázka 4-1, ako ukazuje obrázok 4-5
2. Kliknite na tlačidlo “Rozšírené”, ako na obrázku 4-6
144
Obrázok 4-5
Obrázok 4-6
Upozornenie o sieti
Existuje ikona, ktorá vám pripomenie, že je sieť k dispozícii, ak je otvorený systém
upozornení, ako na obrázku 4-7
145
Obrázok 4-7
Ponechajte WI-FI zapnutú počas režimu spánku
Kliknite na “Ponechať WI-FI zapnutú počas režimu spánku”, potom zvoľte čas ako
je uvedené na obrázku 4-8
Obrázok 4-8
4.2 Bluetooth
Funkcia bluetooth
1. Kliknite na tlačidlo “nastavenia” v hlavnej ponuke
2. Kliknite na Bluetooth, automaticky sa začne vyhľadávanie Bluetooth
zariadení, ako je zobrazené na obrázku 4-9
146
Obrázok 4-9
Kliknite na zariadenie Bluetooth, ktoré ste hľadali, zobrazí sa okno s
požiadavkou, zadajte správne heslo, a potom sa môže úspešne pripojiť.
Po úspešnom pripojení, zvoľte model zariadenia, ktoré chcete ovládať,
kliknite na ikonu nastavení, ako na obrázku 4-10.
1.
2.
Obrázok 4-10
147
Premenovanie tabletu
1. Kliknite na
4-11
v pravej hornej časti obrázka 4-9, ako ukazuje obrázok
Obrázok 4-11
1.
2.
Kliknite na “premenovať tablet”, ako na obrázku 4-12
Vložte meno, ktoré chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo “premenovať” pre
dokončenie.
Obrázok 4-12
Skontrolujte nastavenie časového limitu viditeľnosti
148
1.
Kliknite na
v pravej hornej časti obrázka 4-9
Kliknite na “skontrolovať nastavenie časového limitu viditeľnosti”, ako na obrázku
4-13
2.
Vyberte si čas, ktorý chcete nastaviť (Poznámka: časový limit viditeľnosti sa
vzťahuje k dobe, počas ktorej možno Bluetooth vyhľadávať)
Obrázok 4-13
Zobraziť prijatý súbor
1.
2.
3.
Kliknite na ikonu
v pravej hornej časti obrázka 4-9
Kliknite na „prijaté súbory“, zobrazí sa súbor ako na obrázku 4-14
Ak neexistujú žiadne prijaté súbory, zobrazí sa prázdny.
Obrázok 4-14
149
4.3 Hlasitosť
2.
Otvorte nastavenia, kliknite na tlačidlo „hlasitosť“, ako na obrázku 4-15, môžete
zvoliť rôzne nastavenia
Obrázok 4-15
Hlasitosť
1.
2.
3.
4.
5.
Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
Kliknite na „Zvuk“.
Kliknite na „Hlasitosť“ ak chcete nastaviť hlasitosť hudby a
videa.
Keď sa zobrazí panel nastavenia hlasitosti, posúvajte
kontrolku vľavo alebo vpravo.
Kliknite na „Potvrdiť“.
Obrázok 4-16
150
Predvolené oznámenia
1.
Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
2.
Kliknite na „Zvuk“.
3.
Kliknite na tlačidlo „Predvolené oznámenia“, môžete si vybrať iný
vyzváňací tón, ako ukazuje obrázok 4-17
4.
Kliknite na „OK“.
Obrázok 4-17
Zvuk pri dotyku
1.
2.
3.
Zvuk zamknutia obrazovky
1.
2.
3.
Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
Kliknite na „Zvuk“.
Kliknite na tlačidlo „Zvuk pri dotyku“, prístroj bude
vydávať zvuk, keď sa užívateľ dotkne displeja.
Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
Kliknite na „Zvuk“.
Kliknite na „Zvuk zamknutia obrazovky“
Vibrovanie
1.
2.
3.
4.
Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
Kliknite na „Zvuk“.
Kliknite na „Vibrovanie“ ako na obrázku 4-18
Kliknite na „OK“.
151
Obrázok 4-18
4.4 Úložná pamäť
Skontrolujte dostupnú úložnú pamäť na SD karte a v MID
1. Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
2. Kliknite na „Úložná pamäť“.
3. Prvá pamäť je systémová pamäť. Systémová pamäť je miesto voľné pre
systémové súbory, ako je možné vidieť na obrázku 4-19
Obrázok 4-19
(2) Interná pamäť
Interná pamäť je NAND pamäť, ak potrebujete zobraziť obsah, môžete ho
152
zobraziť v aplikácii „Správca súborov“ v hlavnom rozhraní, ako na obrázku 4-20.
Obrázok 4-20
SD karta
Môžete skontrolovať ukladanie dát na SD kartu, priestor k dispozícii, odinštalovať SD
karty a formátovať SD karty, ako zobrazuje obrázok 4-21
5.
Obrázok 4-21
Odpojenie SD karty
1.
Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
2.
Kliknite na „Úložná pamäť“.
3.
Kliknite na „Formátovať SD kartu“, to odpojí SD kartu a
vymaže všetky dáta na pamäťovej karte SD.
Poznámka: Odpojenie SD karty zmaže všetky dáta a súbory,
153
zálohujte dôležité dáta pred odpojením.
Bezpečné odstránenie SD karty
1.
Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
2.
Kliknite na „Úložná pamäť“.
3.
Kliknite na tlačidlo „Odinštalovať SD kartu“, ako zobrazuje
obrázok 4-22, kliknite na tlačidlo „OK“ a odoberte kartu SD.
Poznámka: Ak odstránite SD kartu bezpečne môžete chrániť vaše SD karty a
zvyšujete tak ich životnosť.
Obrázok 4-22
4.5 Batéria
Kliknite na tlačidlo „Nastavenia”, kliknite na tlačidlo „Batéria” pre zobrazenie
elektrickej kapacity batérie, ako na obrázku 4-23
Obrázok 4-23
154
4.6 Jazyk a metóda vstupu
Kliknite na tlačidlo “Nastavenia”, vyberte “Jazyk a metóda vstupu”, zvoľte jazyk,
ako ukazuje obrázok 4-24
Obrázok 4.24
Kliknite na tlačidlo “Nastavenia”, vyberte “Jazyk a metóda vstupu”, vyberte
“Nastavenia klávesnice Android” a kliknite na jazyk vstupu, ako na obrázku 4-25
Obrázok 4.25
Vyberte jazyk, ktorý chcete zmeniť v zozname jazykov, ako ukazuje obrázok 4-26
155
Obrázok 4.26
Vrátiť sa späť možnosti „Jazyk a vstupné metódy“, ako zobrazuje obrázok
4-27, Vyberte vstupnú metódu, ktorú chcete použiť.
Obrázok 4-27
4.7 Zálohovanie a reset
Pripojte WIFI a prihláste sa k vášmu účtu Google, zvoľte „Zálohovať dáta“,
systém bude zálohovať dáta na server Google.
156
Ak potrebujete obnoviť pôvodné nastavenia, kliknite na „Reset“, ako na
obrázku 4-28, ak potrebujete naformulovať NAND, kliknite na „Reset tabletu“.
Obrázok 4.28
4.8 Dátum a čas
Podľa pôvodných nastavení systém automaticky nastaví údaje o dátume, pásme a čase
prostredníctvom internetu.
Manuálne nastavenie dátumu, času a zóny
1.
Kliknite na tlačidlo „Nastavenia“.
2.
Posuňte sa po obrazovke dole a potom kliknite na tlačidlo „Dátum a čas“.
3.
Vypnite "automatické nastavenie dátumu a času".
4.
Vypnite "Automatické nastavenie zóny".
5.
Kliknite na tlačidlo „Voľba zóny“, vyberte zónu zo zoznamu. Posuňte sa dole
po zozname, ak chcete zobraziť viac zón
6.
Kliknite na tlačidlo „Nastavenie dátumu“ a potom kliknite na šípku hore
alebo nadol a nastavte dátum, mesiac a rok, kliknite na tlačidlo „Nastavenia“
po dokončení výberu.
7.
Kliknite na tlačidlo „Nastavenia času“, potom kliknite na šípku hore alebo
dole pre nastavenie hodiny a minút, kliknite na tlačidlo „Dopoludnia alebo
popoludní“ pre zmenu systému hodín (žiadna taká voľba tam nie je, ak je
zariadenie v 24-hodinovom formáte). Kliknite na tlačidlo „Nastavenia“ pre
dokončenie.
8.
Kliknite na „24-hodinový formát“, nastavte prepínanie medzi 12-hodinovým
157
alebo 24-hodinový formátom, formát času bude použitý vo funkcii budíka.
9.
Kliknite na „Formát dátumu“, vyberte časový formát, ktorý chcete zobraziť
na MID. Viď Obrázok 4-29.
Obrázok 4-29
Poznámka: Ak používate čas stanovený na internete, nebudete môcť nastaviť dátum, čas
a časové pásmo.
4.9 Funkcia pomoci
Veľká veľkosť
Kliknite na tlačidlo, aby sa systém písma zmenil na veľký
Odozva pri dotyku a podržaní
Kliknite na tlačidlo „Odozva pri dotyku a podržaní“ upraviť, ako zobrazuje
obrázok 4-30
Inštalácia webového skriptu
158
To vám umožní inštalovať skripty webových stránok pri otvorení systému, ale
zvýši riziko pri prechádzaní webových stránok.
Obrázok 4-30
4.10 Pokročilé nastavenia
USB nastavenia
Po otvorení nastavení USB, môžete použiť softvér pre čítanie MID, ale keď je funkcia
USB nastavení zapnutá, USB úložisko potrebuje manuálne nastavenie.
Zachovanie režimu „bdenia“
Ak otvoríte režim „Udržať stav bdenia“, MID nikdy neprejde do stavu auto spánku
počas nabíjania.
Poloha kurzora
Ak otvoríte polohu kurzora, bude zobrazovať smer dotykového kurzora vertikálne a
horizontálne.
Zobraziť dotyky
Ak otvoríte operácie dotykového displeja, bude sa zobrazovať dotykové ovládanie na
obrazovke. Odporúča sa pre použitie s rovnakým smerom ako ukazovateľ polohy.
Zobraziť aktualizáciu obrazovky
Ak otvoríte obnovenie obrazovky, zobrazia sa súvisiace oblasti, ktoré sú
aktualizované.
159
Zobraziť použitie CPU
Po otvorení CPU, bude v pravej hornej časti MID zobraziť vyťaženie CPU ako
ukazuje obrázok 4.31
Obrázok 4-31
5 Multimédiá
5.1 Hudba
Vaša hudba môže byť rozdelená do štyroch typov: Umelci, albumy, a hudba a
zoznam skladieb. Vyberte typ zobrazenia zoznamu. Ak vyberiete jeden typu naďalej
môžete vyberať kategórie, kým sa nezobrazí hudba, ktorú chcete hrať. Napríklad, ak si
vyberiete typ interpreta, môžete vidieť mená interpretov od A do Z, ak si vyberiete
jedného umelca, zobrazí sa album a zoznam albumov.
5.2 Video
1.
Zoznam videí
Vstúpte do prehrávača videa: na ploche vyberte aplikácie, vyberte video,
ktoré chcete prehrať.
Kliknite na galériu.
2. MID obnoví všetky video súbory.
3. Kliknite na súbor, ktorý chcete prehrať.
4. Vstúpte do rozhrania prehrávania videa pre prehranie.
Poznámka: Zvoľte súvisiaci zoznam, (ak existuje veľa spôsobov).
160
5.3 Galéria fotografií
Aplikácia Fotogaléria môže slúžiť na vyhľadávanie v pamäťovej SD
karte a video súboroch, môžete použiť aplikáciu fotogalérie pre
prehliadanie a editáciu fotografií, a nastavenie plochy.
Zobraziť obrázky
1. Kliknite na tlačidlo aplikácie fotogalérie v hlavnom rozhraní.
2. Vstúpte do fotogalérie, kliknite na súbor, ktorý chcete zobraziť.
3. Kliknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť, systém nastaví
prezeranie fotiek na celej obrazovke.
4. Pri zobrazení fotografií ich môžete približovať a odďaľovať, dotknite
sa obrazovky s dvoma prstami a pritiahnite alebo oddiaľte prsty k
zníženiu alebo zvýšeniu veľkosti fotografie alebo dvojito kliknite na
dotykovú obrazovku.
Poznámka: Pri prezeraní fotografií môžete kĺzať doľava a doprava
a posúvať sa medzi fotografiami.
5.4 Fotoaparát
1.
Aplikácia Fotoaparát umožňuje fotenie a natáčanie videa, má dva fotoaparáty, s
jednou prednou kamerou (0.3 mega) a jeden zadný fotoaparát (2 mega). Zadný
fotoaparát má režim celej obrazovky, vďaka ktorej je možné zachytiť fotografiu
prostredníctvom pohybu objektívu fotoaparátu v akejkoľvek situácii.
Spustenie fotoaparátu
Môžete otvoriť fotoaparát dvoma spôsobmi:
Posuňte sa po obrazovke (ak ste už nastavili nastavenie na
"posúvanie", prejdite dolu na ikonu fotoaparátu
2.
.)

Dotknite sa ikony fotoaparátu
na hlavnej obrazovke
alebo medzi všetkými aplikáciami.
Tlačidlo funkcie fotoaparátu ako na obrázku 5-1

Zoom: posúvajte tlačidlo

Zmeniť
fotoaparát:
161
kliknite
pre priblíženie/ vzdialenie.
na
pre
zmenu
fotoaparátu .
Obrázok 5-1
Snímanie
1.
Otvorte fotoaparát, uistite sa, že je zariadenie v režime fotoaparátu, na
obrazovke sa zobrazí ikona fotoaparátu, ako je uvedené nižšie:
2.
Natočte objektív fotoaparátu na objekt, ktorý chcete vyfotografovať.
3. Kliknite na modré tlačidlo
pre snímanie.
Poznámka: Ak chcete predísť rozmazaniu snímok, prosím, držte MID stabilne a stlačte
modré tlačidlo čo najjemnejšie.
Nahrávanie videa
1.
Uistite sa, že vaše MID je v režime video:
162
Zamerajte na objekt, ktorý chcete natočiť.
2.
Stačte červené tlačidlo
, systém začne nahrávať video. Počas
záznamu sa objavuje malý biely štvorec uprostred červeného tlačidla.
4.
Stlačte červené tlačidlo, keď ste skončil nahrávanie.
Pripomenutie:
3.
 Obrázky alebo videá budú automaticky uložené po
fotografovaní a nahrávaní videa.
 Kliknite na „Prehliadač obrázkov“ pre zobrazenie
obrázkov a videa v galérii fotografií.
 Môžete si prezrieť ďalšie obrázky a videá ak sa budete
presúvať vľavo alebo vpravo.
 Približujte alebo odďaľujte dva prsty pre zväčšenie
alebo zmenšenie zobrazenia cieľového objektu, alebo dvakrát
kliknite na obrazovku.

ak chcete prehrať video.
Kliknite na
Panoramatické fotografovanie
Otvorte fotoaparát, uistite sa, že je v panoramatickom režime, na
obrazovke sa objaví ikona, ako zobrazuje obrázok nižšie:
1.
2.
Zameriavajte sa na scénu z jednej strany na druhú. Napríklad, ak chcete
odfotiť most, prosím, zameriavajte na predmostie
3.
Stlačte zelené tlačidlo,
scéne.
potom presuňte fotoaparát pomaly po
163
Vezmite si príklad mosta, budete sa musieť presunúť z
jedného konca na druhý. Ak presuniete fotoaparát príliš
rýchlo, zobrazí sa na obrazovke „Príliš rýchlo“.
4. Počas snímania, bude malý biely štvorec uprostred zeleného tlačidla.
5. Po zachytení snímky, stlačte znova zelené tlačidlo, systém zobrazí
panoramatické fotografie, fotoaparát zobrazí priebeh pri ukladaní
snímok.
Poznámka: prosím, stlačte miniatúru zeleného tlačidla vedľa zeleného tlačidla, ak
chcete zobraziť obrázky.
5.5 GPS
GPS rozhranie:
1. Kliknite na „GPS“ v rozhraní aplikácií.
2. Vstúpte do rozhrania, polohovanie je zapnuté, keď signál zmodrie.
3. Polohovanie je úspešné, keď signál zozelenie.
Obrázok 5-2
164
Obrázok:5-3
5.6 DVBT
DVBT hlavné rozhranie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kliknite na „DVB-T“ v hlavnom rozhraní.
Kliknite na tlačidlo „Hľadať“ pre vyhľadávanie programov.
Vyberte programy, ktoré chcete zobraziť v zozname
programov.
Kliknite na tlačidlo „Prehrať“ pre prehrávanie na celej
obrazovke.
Uložte obrázky na / SDCARD /Obrazky po rezaní obrázkov.
Uložte videá na /SDCARD/Videa.
Poznámka: Nevyberajte SD kartu v priebehu nahrávania TV.
165
Obrázok:5-4
V režime prehrávania na celú plochu obrazovky, kliknite na tlačidlo Menu, zobrazí
sa menu v dolnej časti obrazovky:
Obrázok:5-5
Kliknite na „EPG“ pre vstup do EPG rozhrania ako na obrázku 5-5
166
Obrázok:5-6
6 Nastavenie pripojenia
6.1 Externá 3G
Váš MID podporuje externé 3G, postupujte ako je uvedené nižšie:
1. Vstúpte do hlavného rozhrania.
2. K MID pripojte 3G kľúč.
3. Počkajte, kým sa 3G ikona nezobrazí v paneli upozornení.
6.2 WIFI pripojenie
Váš MID môžete pripojiť k Wi-Fi, postupujte ako je uvedené nižšie:
1. Kliknite na „Nastavenia“ v hlavnom rozhraní.
2. Kliknite na „WI-FI“.
3. Vstúpte do rozhrania WI-FI, kliknite na tlačidlo vedľa Wi-Fi pre
otvorenie WiFi.
4. MID môže zobraziť dostupné WI-FI bezdrôtové siete ako na obrázku
6-1
167
5. Zvoľte WI-FI pripojenie, ktoré chcete pripojiť, ak je zašifrované,
bude automaticky otvorené okno hesla, zadajte správne heslo a
kliknite na možnosť „Pripojiť“ pre dokončenie.
Obrázok 6-1
6.3 Bluetooth
MID podporuje funkciu Bluetooth
1. Kliknite na tlačidlo “Nastavenia” v hlavnom rozhraní.
2. Kliknite na tlačidlo “Bluetooth”
3. Otvorte bluetooth v niekoľkých prístrojoch, ktoré podporujú
Bluetooth, ako sú mobilné telefóny, bezdrôtové slúchadlá a prenosný
počítač, potom prepojte zariadenia.
4. Môže posielať a prijímať súbory, keď sa bluetooth zariadenia prepoja
úspešne, potom si môžete vypočuť hudbu, ktorú MID hrá cez bluetooth
slúchadlá.
6.4 FM Rádio
MID podporuje funkciu FM rádia a FM vysielača
Rádio
1. Kliknite na tlačidlo “Rádio” v hlavnom rozhraní
2. Vložte slúchadlá.
3. Kliknite na tlačidlo “Kanál” alebo “Automatické vyhľadávanie”.
168
4. Môžete počúvať kanále cez slúchadlá a tiež si môžete vybrať reproduktor v
pravom hornom rohu pre počúvanie nahlas (Poznámka: slúchadlá by nemala byť
vytiahnuté), ako ukazuje obrázok 6-2
Obrázok 6-2
Vyhľadávanie kanálov
1. Kliknite na
v pravej hornej časti obrázka 6-2, ako na obrázku 6-3
2. Kliknite na tlačidlo “Hľadať” pre vyhľadávanie kanálov, ako na obrázku 6-4
3. Vyhľadané kanály budú uložené do zoznamu kanálov, ako na obrázku 6-5
Obrázok 6-3
169
Obrázok 6-4
Obrázok 6-5
170
RDS nastavenia:
7.
8.
9.
Kliknite na tlačidlo Menu v rozhraní, kliknite na
Vstúpte do nastavenia RDS ako na obrázku 6-6.
Vyberte si výber, ktorý chcete pridať.
Obrázok 6-6
7. Prehliadač
Otvorenie a používanie prehliadača
V hlavnom rozhraní alebo na domovskej stránke, stlačte ikonu
"prehliadača".
Prehliadač otvorí webovú stránku, ktorú ste navštívili naposledy, ak
ste nepoužili prehliadač, otvorí hlavnú webovú stránku.
Keď kliknete na akejkoľvek pripojenie k internetu (napríklad email
alebo chatovanie), spustí sa prehliadač.
V hornej časti obrazovky sa zobrazí aktuálne URL, očakávajte, že
stĺpec adresy (multifunkčný stĺpec) sa posunie nadol. V tomto prípade
môže posunutie nadol zobraziť stĺpec znovu.
171
Nastavte hlavnú webovú stránku
15. Kliknite na ikonu prehliadača
.
16. Dotknite sa tlačidla MENU pre zobrazenie nastavenia
prehliadača.
17. Posuňte sa dole po menu, kliknite na “Nastavenia”.
1. Kliknite na tlačidlo “Normálne”.
2. Kliknite na tlačidlo “Nastaviť hlavnú webovú stránku”.
3. Vyberte metódu stanovenia hlavnej webovej stránky v stĺpci
nastavení.
4. Reštartujte MID po výbere
Navštívenie webovej stránky
7.
Kliknite na ikonu prehliadača.
8.
Zadajte názov stránky, ktorú chcete vyhľadať klávesnicou.
9.
Kliknite na tlačidlo “Dokončiť” pre vyhľadávanie webovej
stránky.
Obrázok 7-1
Zobrazenie webovej stránky
Otvorte webovú stránku ako na obrázku 7-1, kliknite na riadok adresy a
zadajte adresu, kliknite na „Štart“, vyhľadajte webové stránky pre zobrazenie
informácií, posunutím prsta na obrazovke môžete prechádzať a prezerať ďalšie
časti stránky.
172
Zväčšenie a zmenšenie webovej stránky
Po otvorení webovej stránky, môžete posúvať webovú stránku, pod
prehliadačom sa tlačidlo zväčšenia a zmenšenia, môžete kliknúť na toto
tlačidlo pre zväčšenie a zmenšenie webovej stránky.
Vyhľadávanie slov na web stránke
1. Pri zobrazení webovej stránky stlačte tlačidlo „Menu“,
zobrazí sa výber.
2. Kliknite na tlačidlo vyhľadávania v internetových stránkach.
3. Vložte položku, ktorú chcete vyhľadať.
4. Keď zadáte slovo, relevantné slová sa zmenia na modré
miesto bielej.
5. Kliknite na tlačidlo šípky hore a dole v pravej časti
vyhľadávacieho riadku pre presunutie na predchádzajúce
alebo ďalšie príslušné slovo.
Správa záložiek

Nastavenie záložky webovej stránky
4. Prejdite na ľubovoľnú web stránku v rozhraní
prehliadača.
5. Kliknite na tlačidlo „Menu“ a kliknite na tlačidlo
„Uložiť záložku“
6. Upravte záložku a kliknite na tlačidlo „OK“.

Otvorenie záložky
8. Kliknite na tlačidlo „Menu“ a „Záložky“ v rozhraní
prehliadača.
9. Kliknite na záložku, ktorú chcete otvoriť ako webovú
stránku.

Upravenie záložky
1. Kliknite na tlačidlo „Menu“ a „Záložky“ v rozhraní
prehliadača.
2. Kliknite a podržte existujúcu záložku a otvorte ponuku.
3. Kliknite na tlačidlo „Upraviť záložku“ a upravte,
173
potom kliknite na tlačidlo „OK“.
Uloženie aktuálnej webovej stránky na čítanie, keď nie internet.
Môžete uložiť všetky webové stránky do MID v prípade neskoršej
potreby (aj keď nie je prístroj pripojený k internetu.)
4.
Pri zobrazení webovej stránky sa dotknite ponuky
uložiť pre čítanie bez internetu.
5.
Pod záložkou webovej stránky sa zobrazí náhľad, pre
návrat na reálnu webovú stránku stlačte tlačidlo "Späť".
3. Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, stlačte
"štítok stránky"
, potom sa kliknite na tlačidlo
Menu, uložené webové stránky a na miniatúru tejto stránky.
11 Odstraňovanie problémov
Prvé zapnutie MID trvá príliš dlho.
Po aktualizácii systému MID, budú potrebné 2-3 minúty na inštaláciu
softvéru aplikácií. Potom bude rýchlosť zapínania vyššia ako
predtým.
9.
Niekedy je teplota MID trochu vysoká.
Je bežné, že teplota MID je trochu vyššia pri používaní viacerých
aplikácií súčasne alebo ak je podsvietenie maximálne, alebo je
zapojené nabíjanie.
10. MID sa nemôže pripojiť na WiFi.

Uistite sa, že bezdrôtový router funguje dobre.

Vzdialenosť medzi MID a bezdrôtovým routerom by
mala byť 50-100m a signálu by nemal brániť múr alebo
iné bariéry.

Prosím uistite sa, že užívateľské meno a heslo sú
správne.
4. Nedá sa spustiť surfovanie na internete

Vzdialenosť medzi MID a bezdrôtovým routerom by
mala byť 50-100m, uistite sa, že je to tak.

Prosím, znovu pripojte WIFI.
9.
Systém nemožno spustiť v niektorých situáciách.
Pri inštalácii niektorých aplikácií tretích strán môže byť
problematické systém spustiť. Odporúča sa dlho stlačiť tlačidlo
8.
174
napájania ( na 6 sekúnd) pre vypnutie MID.
Nedá sa nastaviť e-mail alebo sa zaregistrovať do systému

Uistite sa, že pripojenie na internet funguje dobre.

Prosím, uistite sa, že spôsob, ako nastavujete e-mail je
správny.
7.
Nemožno čítať dáta z karty TF

Uistite sa, či karta TF je vložená do zariadenia správne.
10.
Niekedy MID pracuje pomaly.
To je bežná situácia. Ale môžete zatvoriť niektoré aplikácie v
rozhraní pre správu programov, alebo vymažte niektoré
aplikácie tretích strán k uvoľneniu väčšieho množstva
systémových prostriedkov.
6.
175
Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Country:
Overmax Polska Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością, S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
Declare the following apparatus:
Products name:
Brand and Model name:
Tablet 9.7” GPS DVB-T
OV-DualDriveMax
Hereby we confirm above product compliance with the European
directive of CE :
EMC :
2004/108/EC
LVD :
2006/95/EC
R&TTE :
1999/5/EC
ROHS :
2011/65/EU
WE :
1275/2008
Below standards were tested and passed :
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EMC :
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
LVD :
A1:2010 + A12:2011
EN 300328 V1.7.1:2006
R&TTE :
EN 62311:2008
Release date: 21.09.2012
176
www.overmax.pl
177
www.overmax.pl
178
Download

Pobierz - Overmax