Instrukcja użytkownika
PL EN CZ SK
OV-HomeSpot
Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie
przeczytać tę instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego
wglądu.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ............................................... 3
Panel przedni i tylny............................................................................. 5
Pilot ....................................................................................................... 6
Podłączenie .......................................................................................... 9
Operacje użytkownika........................................................................ 10
Menu główne.................................................................................... 10
Instalacja aplikacji ............................................................................ 10
Odtwarzacz muzyki .......................................................................... 11
Przeglądarka obrazów ..................................................................... 12
Odtwarzacz wideo............................................................................ 13
Przeglądarka plików ......................................................................... 14
Przeglądarka internetowa ................................................................ 15
Ustawienia ....................................................................................... 16
2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga: aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie
należy zdejmować tylnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się
żadne części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
Czynności serwisowe należy zlecić wyspecjalizowanej obsłudze
technicznej.
•
Uwaga: ABY UNIKNĄĆ WYBUCHU POŻARU ORAZ PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ PRODUKTU
NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI INNYCH CIECZY.
•
Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozlanie na nie
żadnych cieczy. Należy także upewnić się, że bezpośrednio na samym
urządzeniu nie są umieszczone przedmioty wypełnione płynami (np.
wazony).
•
Urządzenie powinno być umieszczone z dala od bezpośrednich
promieni słonecznych oraz źródeł ciepła takich jak, grzejniki, piece itp.
•
Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Szczeliny i
otwory urządzenia służą do wentylacji. Otwory nie powinny być
blokowane przez umieszczanie produktu na poduszce, kanapie lub innej
podobnej powierzchni.
•
Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku,
trójnogu, półce lub stole. W przeciwnym razie urządzenie może spaść,
powodując ewentualne szkody lub obrażenia.
•
Należy używać tylko zasilacza dołączonego do produktu.
Stosowanie innego zasilacza powoduje utratę gwarancji.
•
Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy
odłączyć je od gniazda zasilania.
•
Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.
•
UWAGA: Nie należy wystawiać baterii (ani paczek z bateriami) na
działanie nadmiernie wysokich temperatur (bezpośrednie promienie
słoneczne, ogień itp.).
•
UWAGA: Nadmierne ciśnienie akustyczne wytwarzane przez
słuchawki może spowodować utratę słuchu.
•
UWAGA: Należy używać wyłącznie elementów dodatkowych /
akcesoriów dostarczanych przez producenta. Produkt jest wyposażony w
zasilacz sieciowy, który jest używany jako urządzenie rozłączające,
dlatego jego wtyczka musi być łatwo dostępna.
•
3
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM! NIE
OTWIERAĆ!
Symbol wskazuje, że w urządzeniu tym występują niebezpieczne
napięcia stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Symbol wskazuje, że w dokumentacji tego urządzenia
zamieszczone są ważne instrukcje, dotyczące jego obsługi i
konserwacji.
UWAGA:
Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia, które musi zostać w takim przypadku
zresetowane przez użytkownika.
Pamięć USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia.
Aby uniknięcia błędów transferu danych oraz ich utraty, nie należy
używać przedłużaczy USB.
Oznakowanie to oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany
razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego w całej UE.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
należy utylizować je w sposób odpowiedzialny, w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych. Aby oddać zużyte
urządzenia, należy skontaktować się z punktem zbiórek i
przetwarzania lub ze sprzedawcą w punkcie, w którym produkt
został zakupiony. Będą oni mogli przyjąć produkt i zutylizować go w
sposób bezpieczny dla środowiska.
4
Przedni i tylny panel
1.
Wyjście HDMI: Podłączenie do telewizora HD (do wejścia
wideo HD).
2.
Sensor sygnału pilota: Odbiera sygnał przekazywany przez
pilota.
3.
Złącze Mini USB z funkcją OTG (On-The-Go):
Pozwala odtwarzaczowi działać, jako urządzenie peryferyjne
komputera.
Złącze USB: Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB,
takich jak pamięci USB, przenośne dyski twarde, cyfrowe
odtwarzacze audio / video, telefony komórkowe, myszy,
klawiatury itd.
5
Pilot
..
1.
2.
*
..
.
1. MUTE
: Wyłącza dźwięk; naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.
2. PICTURE: Włącza przeglądarkę zdjęć umożliwiającą wyświetlanie zdjęć i
obrazów. * Dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
3.
4.
: Przejście do odtwarzania kolejnej ścieżki.
: Wstrzymanie bieżącego odtwarzania; naciśnij przycisk ponownie,
aby wznowić odtwarzanie.
5.
: Szybkie przesuwanie do tyłu.
6. FILE:
Przycisk
skrótu
do
przeglądarki
plików
umożliwiającej
przeglądanie plików. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
6
7.
: Sterowanie kursorem menu na ekranie, lub zmiana kanałów w
trybie DTV. * Przycisk ten jest także nazywany w instrukcji obsługi jako
Góra/Dół/Prawo/Lewo.
8. DEL: Usuwa jedną cyfrę lub znak podczas pisania, tak jak Backspace na
klawiaturze komputera. *Przycisk ten jest także nazywany w instrukcji
obsługi jako Góra/Dół/Prawo/Lewo.
9. SETTING: Wejście do menu, w którym można skonfigurować ustawienia
systemu. * Dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
10. APPS: Skrót do zainstalowanych w urządzeniu aplikacji. * Dostępny
tylko w widoku ekranu głównego.
11. :
Przyciski "strona w górę", "strona w dół" w liście kanałów, lub
jakiegokolwiek innego menu.
12. 0-9: Umożliwiają wprowadzenie wartości w menu ekranowym lub numer
kanału w trybie DTV.
13. GOTO: Przejście do określonej strony internetowej, bezpośrednio po
zakończeniu wpisywania jej adresu na klawiaturze.
14. MUSIC: Włącza odtwarzacz muzyki. * Dostępny tylko w widoku ekranu
głównego.
15.
STANDBY: Przełączanie między trybem pracy a stanem gotowości.
16. VIDEO: Włącza odtwarzacz wideo umożliwiający oglądanie filmów i
plików wideo. * Dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
17.
: Przejście do odtwarzania poprzedniej ścieżki.
18. ■ : Zatrzymanie aktualnego odtwarzania.
19.
: Szybkie odtwarzanie do przodu.
20. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub
przełączanie kursora zaznaczenia w wyszukiwarce paska narzędzi.
21. OK: Uaktywnia zaznaczony element menu lub wyświetla listę kanałów w
trybie DTV.
22. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu.
23. Fn: Zarezerwowany dla przyszłych funkcji.
7
24. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką. *Dostępny tylko w widoku
ekranu głównego.
25. Vol+/ Vol-: Zwiększanie zmniejszanie głośności.
26. HOME: Przejście do strony głównej.
27. SPACJA: znak spacji.
28. Kolorowe przyciski (CZERWONY / ZIELONY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI):
Posiadają różne funkcje w różnych menu.
29.
Przesuwanie zaznaczenia w menu na ekranie.
30. Keyboard: Klawiatura do wpisywania znaków w ekranie menu lub
podczas surfowania po Internecie.
31. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu.
32. HOME: Przejście do strony głównej.
33. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub
przełączanie kursora zaznaczenia.
34. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką.
35.
Wciśnij przycisk logo myszy. Wciśnij przycisk kierunku lub ENTER
na odwrocie pilota, a na ekranie pojawi się kursor myszy. Następnie
użytkownik może sterować kursorem myszy za pomocą przycisków
kierunków oraz przycisku ENTER. Aby wyłączyć funkcję kursora myszy,
ponownie wciśnij przycisk logo myszy. Pilot przejdzie do zwykłego trybu
pracy.
Niektóre przyciski są dostępne tylko na stronie ekranu głównego.
Instalacja baterii
Zdejmij pokrywę baterii z pilota i umieść wewnątrz komory 2 baterie typu
AAA.
Schemat w komorze baterii pokazuje prawidłowy sposób ich instalacji.
Obsługa pilota
Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go w stronę
frontu urządzenia. Pilot zdalnego sterowania ma zasięg do 7 metrów od
odtwarzacza przy nachyleniu do 60 stopni.
8
Podłączenia
Mysz
Pilot
Pilot
Mysz
9
Operacje użytkownika
1. Menu główne
To menu wyświetla wszystkie główne funkcje wtyczki: Aplikacje,
Muzyka, Obrazy, Filmy, Pliki Przeglądarka, Przeglądarka internetowa,
Ustawienia.
2. Aplikacje
Wcisnąć przycisk skrótów APP (na pilocie) lub zaznaczyć pozycję
Aplikacji w widoku ekranu głównego, aby przejść do menu Aplikacji.
Można tutaj uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych na
urządzeniu, jak niżej:
2.1 Wbudowane aplikacje systemowe
Wśród aplikacji tych znajdują się między innymi:
Odtwarzacz muzyczny: odtwarzanie muzyki;
Przeglądarka obrazów: przeglądanie zdjęć i obrazów;
Odtwarzacz filmów: odtwarzanie filmów;
Przeglądarka plików: przeglądanie plików;
Przeglądarka: przeglądarka Google;
Ustawienia: Ustawienia systemowe;
Kalendarz: Kalendarz Google;
Zegar: Zegar Google;
Pobieranie: Zarządzanie pobieraniem Google;
Email: Klient poczty Email;
10
Wyszukiwarka: Szybka wyszukiwarka Google;
Aktualizacja: Aktualizacja systemu;
PlayStore: otwórz Google playstore, aby pobierać aplikacje.
2.2
Instalacja aplikacji
(1)
Zainstaluj plik .apk w zewnętrznym urządzeniu pamięci
masowej przy użyciu Przeglądarki plików.
(2)
Pobierz i zainstaluj różne aplikacje z Android Market lub
lokalnego rynku aplikacji.
2.3
Deinstalacja aplikacji
Przejdź do aplikacji Ustawienia, wybierz Aplikacje-> Wszystkie, a
następnie wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować i naciśnij
przycisk Odinstaluj.
3. Odtwarzacz muzyczny
Zaznacz pozycję Muzyka w widoku ekranu głównego lub wciśnij
przycisk skrótu MUSIC, aby włączyć odtwarzacz muzyki. Wybierz
urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików muzycznych,
a następnie rozpocznij odtwarzanie pliku.
Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi
w dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej
wyszczególnione operacje:
11
Rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania.
Zatrzymanie odtwarzania
Szybkie przewijanie w tył
Szybkie przewijanie w przód
Przejście do poprzedniej ścieżki audio
Przejście do kolejnej ścieżki audio
Powtarzanie odtwarzania pojedynczej ścieżki/ folderu/
odtwarzanie w kolejności losowej
Uwaga: Wszystkie powyższe operacje można także wykonać poprzez
naciśnięcie odpowiednich przycisków skrótu pilota. Możliwe jest również
wyjście z bieżącego menu, po naciśnięciu przycisku WSTECZ (BACK).
4. Przeglądarka obrazów
Zaznacz pozycję Obrazy w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk
skrótu PICTURE, aby włączyć przeglądarkę obrazów. Wybierz
urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików obrazów, a
następnie rozpocznij pokaz slajdów.
Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w
dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej
wyszczególnione operacje:
12
Pauzowanie / wznawianie pokazu slajdów
Zatrzymanie pokazu slajdów
Wyświetlenie poprzedniego obrazu
Wyświetlenie kolejnego obrazu
Powtórzenie pokazu slajdów
Zmiana czasu wyświetlania slajdu
Pokaz w kolejności / losowo
Pozycja zwykła, obrót o 90/180/270 stopni
Powiększanie/zmniejszanie obrazu
5. Odtwarzacz wideo
Zaznacz pozycję Film w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk
skrótu MOVIE, aby włączyć odtwarzacz wideo. Wybierz urządzenie pamięci
masowej i ścieżkę dostępu do plików wideo, a następnie rozpocznij
odtwarzanie filmu.
Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w
dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej
wyszczególnione operacje:
13
Powrót do widoku folderu
Przejście do poprzedniego pliku wideo
Szybkie przewijanie w tył.
Rozpoczęcie/ wstrzymanie bieżącego odtwarzania
Szybkie przewijanie w przód
Przejście do kolejnego pliku wideo
Opcje dodatkowe: Wznów, Powtarzaj, Ścieżka dźwiękowa, Napisy,
Tryb wyświetlania, Szczegóły pliku.
6. Przeglądarka plików
Zaznacz pozycję Przeglądarka plików w widoku ekranu głównego lub
wciśnij przycisk skrótu FILE, aby włączyć przeglądarkę plików. Wybierz
urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików, które chcesz
przeglądać. Użytkownik może przeglądać zdjęcia i odtwarzać muzykę /
filmy, a także edytować dany plik.
14
Przejście do widoku ekranu głównego
Tryb zaznaczania/otwierania
Tryb edycji: Wytnij/Kopiuj/Wklej/Usuń
Tryb sortowania: Według nazwy/Daty/Rozmiaru
Powrót do katalogu nadrzędnego
Widok miniatur
Pomoc.
7. Przeglądarka internetowa
Przeglądarkę internetową można otworzyć trzema sposobami:
*
Zaznacz pozycję Sieć w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk OK;
*
Zaznacz pozycję Aplikacje w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk
OK, a następnie w menu aplikacji wybierz Aplikacje internetowe->
Przeglądarka;
*
Wciśnij przycisk skrótu SIEĆ w widoku ekranu głównego, aby
bezpośrednio przejść do systemowej przeglądarki internetowej. Po
naciśnięciu przycisku OK w polu adresowym przeglądarki wyświetlona
zostanie ekranowa klawiatura umożliwiająca wpisywanie adresów stron.
Użytkownik może również wcisnąć przycisk MENU, aby przełączyć kursor
zaznaczenia do rozwijanego paska, gdzie w dowolnym momencie podczas
pisania można wybrać istniejące już słowo.
Wciśnięcie przycisku skrótu MENU, podczas gdy na ekranie nie jest
wyświetlona klawiatura, a zaznaczenie nie jest w polu adresowym,
spowoduje pojawienie się u dołu ekranu paska narzędzi umożliwiającego
wykonywanie poniższych operacji:
15
Odśwież: Odświeża bieżącą stronę internetową;
Do przodu: Przejście do następnej strony internetowej;
Nowa karta: Otwiera nową kartę strony;
Nowa karta incognito: Otwiera nową kartę incognito;
Udostępnij stronę: Udostępnianie strony za pośrednictwem Bluetooth;
Znajdź na stronie: Wyszukiwanie konkretnej zawartości strony;
Informacje o stronie: Informacje na temat bieżącej strony;
Niektóre ustawienia przeglądarki internetowej, takie jak ustawianie strony
głównej itp.
8. Ustawienia
8.1 Połączenia bezprzewodowe i sieci:
Aktywuj funkcję Wi-Fi, a następnie w ustawieniach sieci bezprzewodowych
wybierz dostępną sieć i wprowadź prawidłowe hasło.
8.2 Dźwięk:
Dostosuj głośność.
8.3 Wyświetlacz:
8.3.1 Obsługiwany typ wyjścia:
Obsługa HMDI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,1080i,1080p
8.3.2 Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie obrazu z wtyczki na różnych
typach telewizorów, należy ręcznie wyregulować pozycję ekranu.
16
9. Aplikacje:
Możliwość odinstalowania aplikacji, sprawdzenia stanu uruchomionego
programu oraz testowania urządzenia USB.
10. Konfiguracja kont:
Skonfiguruj konto Google.
11. Archiwizacja danych i przywracanie ustawień fabrycznych:
Możliwość zarchiwizowania danych oraz przywrócenia fabrycznych
ustawień urządzenia (należy pamiętać, że wszystkie zainstalowane przez
użytkownika aplikacje zostaną skasowane, więc będzie trzeba
zainstalować je w przyszłości ponownie).
12. Pamięć masowa:
Możliwość sprawdzenia informacji o karcie SD i NAND Flash.
13. Język i metoda wpisywania:
Ustawienia języka systemu i klawiatury.
14. Dostępność:
Ustawienia dostępności systemu.
15. Data i zegar:
Ustawienia daty / godziny / strefy / formatu wyświetlania czasu itd.
16. Informacje o urządzeniu:
Bieżąca wersja systemu.
17
ENGLISH
User Manual
18
Table of Contents
Important Safety Instructions ........................................................... 20
Front and Rear Panel ......................................................................... 22
Remote Control .................................................................................. 23
Connections ....................................................................................... 26
User Operations ................................................................................. 27
Home Menu ..................................................................................... 27
Applications Installation ................................................................... 27
Music Player .................................................................................... 28
Picture Player................................................................................... 29
Movie ............................................................................................... 30
File Browser ..................................................................................... 31
Web Browser ................................................................................... 31
Settings ............................................................................................ 32
19
Important Safety Instructions
Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the
cover or back. There are no user-serviceable parts inside.
Refer servicing to qualified personnel.
•
Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the
unit to rain or moisture.
•
Do not expose the Adaptor and Dongle to water (dripping or
splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be
placed on the unit.
•
Keep the Dongle away from direct sunlight and heat source such as
radiators or stoves.
•
Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit
are provided for ventilation. The openings should never be blocked by
placing your Dongle on a cushion, sofa or other similar surface.
•
Do not place the Dongle on unstable cart, stand, tripod, bracket or
table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury
•
Only use the AC adapter included with Dongle.
Using any other adapter will void your warranty.
•
Unplug the power from the outlet when the unit is not in use.
•
Attention should be drawn to the environmental aspects of battery
disposal.
•
WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not
be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
•
WARNlNG: Excessive sound pressure from earphones or
headphones can cause hearing loss.
•
WARNING: Only use attachments/accessories specified provided by
the manufacturer, the Dongle is supplied by AC adapter, the AC adapter
is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily
operable.
•
20
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO
NOT OPEN!
The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of
electric shock are present within this unit.
The symbol indicates that there are important operating and
maintenance instructions in the literature accompanying this j n it.
CAUTION:
When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be
malfunction and need to reset by user.
he USB memory stick should be plug in the unit directly.
SB extension cable should not be used to avoid failing of data
transferring and interference caused.
This marking indicates that this product should not be disposed
with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources. To return your used
device, please use the return and collection systems or contact the
retailer where the product was purchased. They can take this
product for environmental safe recycling.
21
Front and Rear Panel
1. HDMI Output: Connects to HDTV for HD video input.
2. REMOTE CONTROL Sensor: Used to receive the signal from the
remote controller.
3. Mini USB Jack with OTG (On-The-Go):
Allows this box act as a peripheral USB device of a computer.
USB Jack: Connects to external USB devices such as USB flash
drive, mobile HDD digital audio/video players, mobile phone,
mouse, keyboard etc.
22
Remote Control
4.
3.
HS MUTE: Turn the sound off,press again to restore the sound.
PICTURE: Enter picture player tobrowser photoes or pictures.
* only available in home page.
1. MUTE
: Turn the sound off, press again to restore the sound.
2. PICTURE: Enter picture player to browser photos or pictures. *Only
available in home page.
3.
: Go to next playback
4.
: Pause the current playback , press again to resume normal play.
5.
: Fast backward a playback.
6. FILE: Shortcut to the fle browser to browser the files. *Only available in
home page.
7.
: Move cursors in on-screen menu, or use to change channels in
DTV mode. *Also referred to Up/Down/Right/Left throughout the manual.
8. DEL: Delete one digit or character during typing, just like the Backspace
of PC keyboard. *Also referred to Up/Down/Right/Left throughout the
manual.
9. SETTING: Enter the menu in which user can configure the system
settings. *Only available in home page.
23
10. APPS: Shortcut to the applications installed inside the box. *Only
available in home page.
11. :
It' s page up page down in channel list or some other menu.
12. 0-9: Enter value in on-screen menu or channel number in DTV mode.
13. GOTO: Enter the specified webpage directly after finished the typing by
soft keyboard.
14. MUSIC: Enter music player to play music. * Only available in home
page.
15.
STANDBY: Switch between standby and operation mode.
16. VIDEO: Enter video player to play movies or videos. *Only available in
home page
17.
: Go to previous playback.
18. ■ : Stop the current playback.
19.
: Forward during a playback.
20. MENU: Display on-screen menu depends on the applications, or switch
the focus item in the Search Engine tool bar.
21. OK: Activates the highlighted menu item, or displays channel list in DTV
mode.
22. BACK: Returns to previous menu screen.
23. Fn: Reserved for future usage.
24. WEB: Shortcut to the search engine page. *Only available in home page.
25. Vol+/ Vol-: Increase/decrease volume.
26. HOME: Enter the home page.
27. SPACE:To input a space char.
28. COLOR
KEYS(RED/GREEN/YELLOW/BLUE):
Operate
different
functions in different menu.
29.
Move cursors in on-screen menu.
30. Keyboard: for typing in on-screen menu or in web surfing.
31. BACK: Returns to previous menu screen.
32. HOME: Enter the home page.
33. MENU: Display on-screen menu depends on the applications, or switch
the focus.
34. WEB: Shortcut to the search engine page.
35.
*
Press the mouse logo button. Press the direction buttons or
"ENTER" at back side of RCU, and a mouse icon will show up on
screen. Then, users can move the mouse icon by the direction buttons
and "ENTER". To shut up the mouse function, please press again the
mouse logo button. The remote control will be back to standard function.
some hotkeys are only available in home page.
Installing the Batteries
Remove the battery cover from the Remote Control and put 2xAAA size
batteries inside the compartment.
24
The diagram inside the Battery Compartment shows the correct way to
install the batteries.
Using the Remote Control
To use the Remote Control, point it towards the front of the IP Box. The
Remote Control has a range of up to 7 metres from the IP Box at an
angle of up to 60 degrees.
25
Connnections
MOUSE
Remote Control
Remote control
Mouse
26
User Operations
1. HOME menu
This menu displays all the common items inside the box: Application,
Music, Picture, Movie, File Browser, Web Browser, Setting.
2. Application
Press APP hotkey or select App item in homepage to enter the APP
menu. The user will see all the applications installed inside the box like
below:
2.1 System built-in Applications
These applications including, but not limited to the following:
MusicPlayer : for music playback
PicturePlayer : for picture browser
MoviePlayer : for movie playback
FileBrowser : for file browser
Browser : Google browser
Settings: System settings
Calendar : Google calendar
Clock : Google clock
Downloads : Google download management
Email : Email client
Search : Google quick search engine
Upgrade : System upgrade
27
PlayStore Enter Google playstore to download app
2.2
Install Applications
(1)
Install the apk file in external mass storage device by File
Browser
(2)
Download and install various applications in Android market
or local app market.
2.3
Uninstall Applications
Enter Settings application, select Apps->All, then select the application
which you want to uninstall then press Uninstall button.
3.
MusicPlayer
Highlight the Music item in home page or press MUSIC hotkey to enter
music player, choose the storage device and path which has music
files, then start to playback the file.
Press MENU hotkey you will see a tool bar at the bottom of the screen,
it allows the users to do the operations as listed below:
28
Start or pause the playback
Stop the playback
Fast backwards
Fast forwards
Go to the previous audio track
Go to the next audio track
Single / folder / random / repeat / playback
Note: All above operations also can be done by pressing the relevant
hotkeys on the remote controller, user can also exit the current menu by
pressing BACK button.
4. Picture Player
Highlight the Picture item in home page or press PICTURE hotkey to
enter picture browser, choose the storage device and path which has
picture files, then start to slide show the picture.
Press MENU hotkey you will see a tool bar at the bottom of the screen, it
allows the users to do the operations as listed below.
29
Start or pause the current picture
Stop the playback
Goto the previous picture
Goto the next picture
Repeat the playback
Change the slide show interval
Sequence / random playback
Normal , 90/180/270 degree rotation
Zoom in/out the picture
5. Movie
Highlight the Movie item in home page or press VIDEO hotkey to enter
movie player, choose the storage device and path which has movie files,
then start to playback the movie.
Press MENU hotkey you will see a tool bar at the bottom of the screen, it
allows the users to do the operations as listed below:
30
Back to the folder mode
Goto the previous video file
Fast backwards
Play/Pause the current playback
Fast forwards,
Goto the next video file,
More options: Resume, Repeat, Audio Track, Subtitle, Display Mode,
File information
6. File Browser
Highlight the FileBrower item in home page or press FILE hotkey to enter
file browser, browser the files in the certain storage device and path. User
can browser the picture and playback the music/movie, or edit the certain
file.
Show home page
Select/open mode
Edit mode: Cut/Copy/Paste/Delete
Sort mode: Name/Date/Size
Back to parent directory
View by thumbnail
Help
7. Web Browser
There are 3 ways to web browser:
*
Highlight the Web item in home page then press OK button,
*
Highlight the App item in home page then press OK button, then choose
Websites->Browser in App menu,* Press WEB hotkey in home page to enter
31
system built-in web browser directly , It will show the soft keyboard if user
pressed OK button in the web browser address column, then user can typing
websites to start surfing, the user can also press MENU button to switch
focus to the Drop-down bar to select an existed keywords at any time during
the typing.
If the user pressed MENU hotkey when there is no soft keyboard and not in
address typing mode, he will see a tool bar at the bottom of the screen, it
allows the users to do the operations as listed below.
Refresh: refresh the current web page
Forward: goto the next web page
New tab: create a new web page
New incognito tab: to open a new incognito page
Share Page: share this page by Bluetooth
Find on page: find what you want in this page
Page info: some information about the current page
Settings: some settings about the web browser, such as set the homepage
etc.
8. Settings
8.1 Wireless & networks: check mark Wi-Fi option, then choose available
Network in Wi-Fi settings, then input the correct password.
8.2 Sound: adjust the volume,
8.3 Display:
8.3.3 Supported output type:
Support HMDI :480i, 480p, 576i, 576p, 720p,1080i,1080p
8.3.4 Adjust the screen position manually to make sure the box can well
display in various TV sets.
32
9. Apps: Uninstall the application, check the program running
status, debug the USB device,
10. Accounts & sync: sync the Googleaccount,
11. Backup&reset: backup the data and do factory restore(please
note that all the applications you installed will be erased also,so
you need reinstall it later),
12. Storage: check the space information of Sd card and Nand flash,
13. Language & input: setup the systemlanguage and keyboard input,
14. Accessibility: system accessibility setting
15. Date & time: set the date/time/time zone/time format etc.
16. About MediaBox: the version ofthe current system.
33
Český
Uživatelský Manuál
34
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny .......................................................... 36
Přední a zadní panel........................................................................... 38
Dálkové ovládání ................................................................................ 39
Připojení .............................................................................................. 41
Popis funkcí ........................................................................................ 42
Home menu ..................................................................................... 42
Instalace aplikací ............................................................................ 42
Hudba .............................................................................................. 43
Obrázek ........................................................................................... 44
Videa................................................................................................ 45
Prohlížeč souborů ............................................................................ 46
Webový prohlížeč ............................................................................ 46
Nastavení ......................................................................................... 47
35
Důležité Bezpečnostní Pokyny
Varování: Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem,
neodstraňujte kryt nebo zadní stranu. Neobsahuje žádné uživatelskyupotřebitelné části.
Servis přenechejte kvalifikovanému personálu.
•
Varování: Pro předejití požáru nebo zranění elektrickým proudem
nevystavuje zařízení dešti nebo vlhkosti.
•
Nevystavujte Adaptér nebo Dongle vodě (kapající nebo stříkající) a
na zařízení by neměly být pokládány žádné objekty naplněné vodou, jako
jsou např. vázy.
•
Uchovávejte Dongle mimo dosah přímého slunečního svitu a zdrojů
horka jako jsou radiátory nebo trouby.
•
Neblokujte ventilační otvory. Sloty a prostor pro otevírání jednotky na
jednotce, který je určen pro ventilaci. Neblokujte větrací otvory umístěním
Dongle na polštář, sedačku nebo jiným povrchem.
•
Neumisťujte Dongle na nestabilní povrch, stojan, trojnožku, držák
nebo stůl. Pád zařízení může vést k poškození nebo zranění.
•
Používejte pouze AC adaptér dodaný k Dongle.
Používání jiného adaptéru povede k porušení záruky.
•
Odpojte zařízení ze sítě, pokud ho nepoužíváte.
•
Mělo by se dbát na správné vyhození baterie.
•
VAROVÁNÍ: Baterie (baterie nebo balíčky baterií) by neměly být
vystavovány zdrojům neúměrného tepla jako je sluneční záření, oheň
nebo podobné.
•
VAROVÁNÍ: Nadměrný hluk ze sluchátek může způsobit ztrátu
sluchu.
•
VAROVÁNÍ: Pouze příslušenství/přídavná zařízení poskytnutá
výrobcem, Dongle je dodáván s AC adaptérem, AC adaptér je používán
jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být lehce dostupné,
aby mohlo dojít k rychlému vypojení.
•
36
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO
NOT OPEN!
Tento symbol znamená, že nebezpečné napětí znamená riziko
úrazu proudem přítomným v tomto přístroji.
Tento symbol znamená, že jsou v manuálu obsažené důležité
pokyny pro údržbu a zacházení s přístrojem.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud v zařízení dojde k elektrostatickým problémům, může dojít
k poruše a bude potřeba resetovat zařízení uživatelem.
Paměťová karta USB by měla být zapojena přímo do zařízení.
SB prodloužení kabelu by nemělo být používáno pro předejití
interferenci a ztrátě dat.
Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován
spolu s domovním odpadem po celé EU.
Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo
poškození lidské zdraví způsobeného nekontrolovanou likvidací,
recyklujte ho zodpovědně pro podporu opětovného využití
hmotných zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím
sběrně nebo se obraťte na prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
Mohou si vzít tento produkt pro bezpečnou recyklaci.
37
Přední a zadní panel
1. HDMI Výstup: Připojení k HDTV pro HD video vstup
2. Senzor DÁLKOVÉHO OVLADAČE:
Používán pro přijímání signálu z dálkového ovladače.
3. Mini USB konektor s OTG (On-The-Go):
Dovoluje této krabičce jednat jako periferní USB zařízení počítače.
USB konektor: Připojuje externí USB zařízení jako je USB flash
disk, mobilní HDD digitální audio/video přehrávače, mobilní
telefonu, myš, klávesnice atd.
38
Dálkový ovladač
6.
5.
HS MUTE: Turn the sound off,press again to restore the sound.
PICTURE: Enter picture player tobrowser photoes or pictures.
* only available in home page.
MUTE
: Vypněte zvuk, zmáčkněte znovu pro obnovu
zvuku.
2. OBRÁZEK: Vstupte do obrázku pro prohlížení fotek nebo obrázků.
*Pouze dostupné na domácí stránce.
3.
: Jdete na další.
1.
4.
: Přerušit současnou skladbu, zmáčkněte znovu pro pokračování.
5.
: Rychlé přetáčení.
6. Soubor: Zkratka k prohlížeči souboru k souboru. *Dostupné pouze na
domovské stránce
: Pohybuje kurzorem po obrazovce nebo používejte pro změnu
kanálů
v DTV
módu.
*Také
označováno
jako
Nahoru/Dolů/Doprava/Doleva v celé příručce.
8. DEL: Smaže jedno číslo nebo písmeno během psaní. * Také
označováno jako Nahoru/Dolů/Doprava/Doleva v celé příručce.
9. SETTINGS: Vstupte do menu, ve kterém můžete nastavit konfiguraci
nastavení systému. *Dostupné pouze na domácí stránce.
7.
39
10. APPS: Zkratka k aplikacím nainstalovaným uvnitř krabičky. *Dostupné
pouze na domácí obrazovce.
11. :
Je pro přepínání stránky nahoru a dolů v seznamu kanálů nebo
v jiném menu.
12. 0-9: Zadejte hodnotu v menu na obrazovce nebo číslo kanálu v DTV
módu.
13. GOTO: Vstoupí do specifické internetové stránky přímo po skončení
psaní na klávesnice pomocí softwarové klávesnice.
14. MUSIC: Vstupte do hudby pro přehrávání hudby. * Dostupné pouze na
domovské stránce.
15.
STANDBY: Přepínání mezi běžným provozem a úsporným režimem.
16. VIDEO: Vstoupí do video přehrávače pro přehrávání filmů a videí. *
Dostupné pouze na domovské stránce.
17.
: Jít na předchozí.
18. ■ : Stop.
19.
: Přehrávání během přehrávání.
20. MENU: Zobrazí na obrazovce menu podle aplikace nebo přepne na
vyhledávací lištu.
21. OK: Aktivuje označenou položku menu nebo zobrazí seznam kanálů
v HDTV módu.
22. BACK: Návrat na předchozí obrazovku menu.
23. Fn: Rezervované pro budoucí funkce.
24. WEB: Zkratka pro stránku s vyhledáváním. *Dostupné pouze na domácí
obrazovce.
25. Vol+/ Vol-: Zvýší/sníží hlasitost.
26. HOME: Vstup na domácí stránku.
27. SPACE: Pro vložení znaku mezery.
28. BAREVNÉ KLÁVESY (ČERVENÁ/ZELENÁ/ŽLUTÁ/MODRÁ): Ovládá
rozdílné funkce v rozdílných menu.
29.
Pohybuje kurzorem na obrazovce menu.
30. Klávesnice: pro psaní do obrazovkového menu nebo surfování na webu.
31. BACK: Návrat na předchozí obrazovku menu.
32. HOME: Vstup na domácí stránku.
33. MENU: Zobrazení obrazovkového menu v závislosti na aplikaci nebo
přepnutí zaměření.
34. WEB: Zkratka pro vyhledávací stránku.
35.
*
Zmáčkněte logo tlačítek myši. Zmáčkněte směrové klávesy nebo
"ENTER" na zadní straně RCU a ikona myši se ukáže na obrazovce.
Poté uživatel může pohybovat směrovými klávesami kurzorem myši a
"ENTER". Pro vypnutí funkce myši prosím zmáčkněte znovu logo
tlačítek myši. Dálkové ovládání se vrátí na standardní funkci.
Některé klávesové zkratky jsou dostupné pouze na domácí obrazovce
40
Instalace baterií
Odstraňte kryt baterií z dálkového ovladače a vložte do něj 2xAAA
baterie.
Diagram uvnitř ukazuje, jak mají být baterie správně umístěny.
Používání dálkového ovladače.
Pro použití dálkového ovladače ho nasměrujte na IP Box. Dálkový
ovladač má dosah do 7 metru od IP Boxu a do úhlu 60 stupňů.
Připojení
MOUSE
Remote Control
Dálkový ovladač
Myš
41
Popis funkcí
1. HOME menu
Toto menu zobrazuje všechny možné věci uvnitř: Aplikace, Hudbu,
Obrázek, Film, Prohlížeč souborů, Webový prohlížeč, Nastavení.
2. Aplikace
Zmáčkněte klávesovou zkratku pro APP nebo vyberte předmět
Applikace na domácí obrazovce pro vstup do menu APP. Uživatel uvidí
všechny nainstalované aplikace:
2.1 Systém zabudovaných aplikací
Tyto aplikace jsou nainstalovány, ale nejsou limitovány:
Hudba: pro přehrávání hudby
Obrázek: pro prohlížení obrázků
Video: pro přehrávání filmu
Soubory: pro prohlížení souborů
Prohlížeč: Google prohlížeč
Nastavení: Systémové nastavení
Kalendář: Google kalendář
Hodiny: Google hodiny
Stahování : Google správce stahování
Email: Emailový klient
Vyhledávání: Rychlé vyhledávání Google
Vylepšení: Vylepšení systému
42
PlayStore Vstup do Google playstore pro stažení aplikací
2.2
Instalace aplikací
(1)
Nainstalujte soubor apk v externím ukládacím zařízení
pomocí Prohlížeče souborů
(2) Stáhněte a nainstalujte velké množství aplikací v Androidu
marketu nebo místním app marketu
2.3
Odinstalace aplikací
Vstupte to nastavení aplikace, vyberte Aplikace->Všechno, poté vyberte
aplikace, které chcete odinstalovat než zmáčknete tlačítko
Odinstalovat.
3.
Hudební přehrávač
Označte Hudbu na domácí obrazovce nebo zmáčkněte HUDBA pro
vstup do hudebního přehrávače, vyberte ukládací zařízení a cestu,
která je k hudebním souborům, poté začne přehrávání souboru.
Zmáčknete klávesu MENU a uvidíte nástrojovou lištu na spodní straně
obrazovky, dovolí to uživatelům provádět aplikace jak jsou uvedené
dole.
43
Spustit přerušit přehrávání
Zastavit přehrávání
Rychle zpět
Rychle vpřed
Jít na předchozí hudební skladbu
Jít na další hudební skladbu
Single / adresář / náhodné / opakovat / playback
Poznámka: Všechny předcházející akce mohou být také prováděny
stištěním odpovídající klávesové zkratky na dálkovém ovladači, uživatel
může opustit současné menu zmáčknutím tlačítka BACK.
4. Přehrávač obrázků
Označte Obrázek na domácí stránce nebo zmáčkněte klávesovou
zkratku PICTURE pro vstup do prohlížeče obrázků, vyberte ukládací
zařízení a cestu k obrázkovým souborům, pak začne prohlídka obrázků.
Zmáčkněte klávesu MENU uvidíte nástrojovou lištu na spodní straně
obrazovky, umožňuje uživatelům provádět akce uvedené dále:
44
Začít nebo přerušit současný obrázek
Přerušit přehrávání
Jít na předchozí obrázek
Jít na další obrázek
Opakované přehrávání
Změnit interval přehrávání
Sekvence / náhodné přehrávání
Normál, 90/180/270 otáčení
Přiblížení/Oddálení obrázku
5. Video
Označte předmět Video na domácí obrazovce nebo zmáčkněte klávesovou
zkratku VIDEO pro vstup do video přehrávače, vyberte ukládací zařízení a
cestu k videu souborům, kterou mají video soubory, pak začne přehrávání
videa.
Zmáčkněte klávesu MENU a uvidíte nástrojovou lištu na spodní hraně
obrazovky, která dovolí uživatelům provádět následující akce:
45
Zpět do adresáře
Jít na předchozí video soubor
Rychle zpět
Přehrávat/Přerušit současné přehrávání
Rychle vpřed
Jít na další video soubor
Více nastavení: Pokračovat, Opakovat, Audio Stopa, Titulky, Zobrazit
mód, Informace o souboru
6. Prohlížení souborů
Označte předmět FileBrowser na domácí stránce nebo zmáčkněte
klávesovou zkratku FILE na domácí stránce, prohlížejte soubory na
ukládacím zařízení. Uživatel může prohlížet obrázky a přehrávat hudbu/film
nebo editovat jistý soubor.
Ukázat domácí stránku
Vybrat/otevřít mód
Editovat mód: Vyjmout/Zkopírovat/Vložit/Smazat
Setřídit: Jméno/Datum/Velikost
Zpátky do mateřského adresáře
Zobrazit náhledy
Nápověda
7. Webový prohlížeč
Zde jsou 3 cesty k webovému prohlížeči:
*
Označte předmět Web na domácí stránce a zmáčkněte tlačítko OK
*
Označte předmět Aplikace na domácí stránce, než zmáčknete tlačítko
OK, než vyberete Webové stránky->Prohlížeč v menu aplikací,* Zmáčkněte
klávesovou zkratku WEB na domácí stránce pro přímý vstup do webového
prohlížeče, zobrazí se softwarová klávesnice, jestliže zmáčkne uživatel
46
klávesu OK ve webovém prohlížeči v adresní řádce poté a pak uživatel
může začít surfovat, uživatel může zmáčknout klávesu MENU pro přepnutí
na vyjíždějící lištu pro výběr existujících klíčových slov během psaní
Jestliže uživatel zmáčkne klávesovou zkratku MENU, když neobsahuje
softwarovou klávesnici a není v psacím módu, uvidíte nástrojovou lištu na
spodní straně obrazovky, ta dovoluje uživateli provádět akce uvedené dále.
Obnovit: obnoví současnou webovou stránku
Vpřed: jít na následující webovou stránku
Nová záložka: vytvoří novou webovou stránku
Nová anonymní záložka: pro otevření nové anonymní stránky
Sdílet stránku: sdílet stránku pomocí Bluetooth
Vyhledávat na stránce: najděte, co chcete na této stránce
Informace o stránce: některé informace o současné stránce
Nastavení: nastavení webového prohlížeče jako je zvolení domovské
stránky atd.
8. Nastavení
8.1 Bezdrátové & sítě: zkontrolujte stav Wi-Fi, poté vyberte dostupnou síť
v nastavení Wi-Fi, poté zadejte správné heslo.
8.2 Zvuk: upravte hlasitost,
8.3 Displej:
8.3.5 Podporované typy výstupu:
Podpora HMDI :480i, 480p, 576i, 576p, 720p,1080i,1080p
8.3.6 Upravte pozici obrazovky manuálně pro ujištění se, že se displej bude
dobře zobrazovat v rozdílných TV sadách.
47
9. Aplikace:
Odinstalujte aplikaci, zkontrolujte stav běhu
programu, upravte nastavení USB zařízení.
10. Účty & synchronizace: synchronizujte Googleaccount,
11. Záloha & reset: zálohujte data a dělejte obnovy továrního
nastavení (prosím vezměte v potaz, že všechny aplikace které
jste nainstalovali mohou být smazány, takže možná bude nutné
jejich opětovné nainstalování).
12. Uložiště: zkontrolujte informace o místu na Sd kartě a Nand flash,
13. Jazyk & vstup: nastavte nastavení jazyku systému a klávesový vstup.
14. Dostupnost: nastavení dostupnosti systému
15. Datum & čas: nastavte datum/čas/časové pásmo/formát času atd.
16. O MediaBox: verze současného systému.
48
Slovenčina
Užívateľský Manuál
49
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny ......................................................... 51
Predné a zadné panel......................................................................... 53
Diaľkové ovládání .............................................................................. 54
Připojení .............................................................................................. 56
Popis funkcí ........................................................................................ 57
Home menu ..................................................................................... 57
Inštalácia aplikácií ........................................................................... 58
Hudba ............................................................................................. 58
Obrázok .......................................................................................... 59
Videá................................................................................................ 60
Prehliadač súborov .......................................................................... 61
Webový prehliadač .......................................................................... 61
Nastavenie ....................................................................................... 62
50
Dôležité Bezpečnostné Pokyny
Varovanie: Pre zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom,
neodstraňujte kryt alebo zadnú stranu. Neobsahuje žiadne užívateľskyupotrebiteľné časti.
Servis prenechajte kvalifikovanému personálu.
•
Varovanie: Pre zabránenie požiaru alebo zranenia elektrickým
prúdom nevystavuje zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
•
Nevystavujte Adaptér alebo Dongle vode (kvapkajúcej alebo
striekajúcej) a na zariadenia by nemali byť pokladané žiadne objekty
naplnené vodou, ako sú napríklad vázy.
•
Uchovávajte Dongle mimo dosahu priameho slnečného svitu a
zdrojov tepla ako sú radiátory alebo rúry.
•
Neblokujte ventilačné otvory. Sloty a priestor pre otváranie jednotky
na jednotke, ktorý je určený pre ventiláciu. Neblokujte vetracie otvory
umiestnením Dongle na vankúš, sedačku alebo iným povrchom.
•
Neumiestňujte Dongle na nestabilný povrch, stojan, trojnožku, držiak
alebo stôl. Pád zariadenia môže viesť k poškodeniu alebo zranenia.
•
Používajte iba AC adaptér dodaný k Dongle.
Používanie iného adaptéra povedie k porušeniu záruky.
•
Odpojte zariadenie zo siete, ak ho nepoužívate.
•
Malo by sa dbať na správne vyhodenie batérie.
•
VAROVANIE: Batérie (batérie alebo balíčky batérií) by nemali byť
vystavované zdrojom neúmerného tepla ako je slnečné žiarenie, oheň
alebo podobné.
•
VAROVANIE: Nadmerný hluk zo slúchadiel môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
VAROVANIE: Iba príslušenstvo / prídavné zariadenia poskytnutá
výrobcom, Dongle je dodávaný s AC adaptérom, AC adaptér je
používaný ako rušiace zariadenie, separačné zariadenia musia byť ľahko
dostupné, aby mohlo dôjsť k rýchlemu vypojení.
•
51
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO
NOT OPEN!
Tento symbol znamená, že nebezpečné napätie znamená riziko
úrazu prúdom prítomným v tomto prístroji.
Tento symbol znamená, že sú v manuále obsiahnuté dôležité
pokyny pre údržbu a zaobchádzanie s prístrojom.
UPOZORNENIE:
Ak v zariadení dôjde k elektrostatickým problémom, môže dôjsť k
poruche a bude treba resetovať zariadenie užívateľom.
Pamäťová karta USB by mala byť zapojená priamo do zariadenia.
SB predĺženie kábla by nemalo byť používané na odvrátenie
interferenciu a strate dát.
Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný
spolu s domovým odpadom po celej EÚ.
Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo
poškodeniu ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou
likvidáciou, recyklujte ho zodpovedne na podporu opätovného
využitia hmotných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenia,
použite prosím zberni alebo sa obráťte na predajne, kde bol
výrobok zakúpený. Môžu si zobrať tento produkt pre bezpečnú
recykláciu.
52
Predný a zadný panel
4. HDMI Výstup:Pripojenie k HDTV pre HD video vstup
5. Senzor DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA:
Používaný pre prijímanie signálu z diaľkového ovládača.
6. Mini USB konektor s OTG (On-The-Go):
Dovoľuje tejto škatuľke konať ako periférne USB zariadenia
počítača.
USB konektor: Pripája externé USB zariadenia ako je USB flash
disk, mobilný HDD digitálny audio / video prehrávače, mobilné
telefónu, myš, klávesnica atď
53
Diaľkový ovládač
8.
7.
HSMUTE: Turn the sound off, press again to restore the sound.
PICTURE: Enter picture player tobrowser photoes or pictures.
* only available in home page.
1. MUTE
: Vypnite zvuk, stlačte znovu pre obnovu zvuku.
2. OBRÁZOK: Vstúpte do obrázku pre prezeranie fotiek alebo obrázkov. *
Len dostupné na domácej stránke.
3.
: Idete na ďalšie.
4.
: Prerušiť súčasnú skladbu, stlačte znovu pre pokračovanie.
5.
: Rýchle pretáčanie.
6. Súbor: Skratka k prehliadači súboru k súboru. * Dostupné len na
domovskej stránke
: Pohybuje kurzorom po obrazovke alebo používajte pre zmenu
kanálov v DTV móde. * Tiež označované ako Nahor / Nadol / Doprava /
Doľava v celej príručke.
8. DEL: Zmaže jedno číslo alebo písmeno počas písania. * Tiež
označované ako Nahor / Nadol / Doprava / Doľava v celej príručke.
9. SETTINGS: Vstúpte do menu, v ktorom môžete nastaviť konfiguráciu
nastavenia systému. * Dostupné len na domácej stránke.
7.
54
10. APAS: Skratka k aplikáciám nainštalovaným vo vnútri krabičky. *
Dostupné len na domácej obrazovke.
11. :
Je pre prepínanie stránky hore a dole v zozname kanálov, alebo v
inom menu.
12. 0-9: Zadajte hodnotu v menu na obrazovke alebo číslo kanála v DTV
móde.
13. GOTO: Vstúpi do špecifickej internetovej stránky priamo po skončení
písania na klávesnice pomocou softvérovej klávesnice.
14. MUSIC: Vstúpte do hudby pre prehrávanie hudby. * Dostupné len na
domovskej stránke.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
*
STANDBY: Prepínanie medzi bežnou prevádzkou a úsporným
režimom.
VIDEO: Vstúpi do video prehrávača pre prehrávanie filmov a videí. *
Dostupné len na domovskej stránke.
: Ísť na predchádzajúci.
■: Stop.
: Prehrávanie počas prehrávania.
MENU: Zobrazí na obrazovke menu podľa aplikácie alebo prepne na
vyhľadávací lištu.
OK: Aktivuje označenú položku menu alebo zobrazí zoznam kanálov v
HDTV móde.
BACK: Návrat na predchádzajúcu obrazovku menu.
Fn: Rezervované pre budúce funkcie.
WEB: Skratka pre stránku s vyhľadávaním. * Dostupné len na domácej
obrazovke.
Vol + / Vol-: Zvýši / zníži hlasitosť.
HOME: Vstup na domáce stránku.
SPACE: Pre vloženie znaku medzery.
FAREBNÉ KLÁVESY (ČERVENÁ / ZELENÁ / ŽLTÁ / MODRÁ): Ovláda
rozdielne funkcie v rozdielnych menu.
Pohybuje kurzorom na obrazovke menu.
Klávesnica: pre písanie do obrazovkového menu alebo surfovanie na
webe.
BACK: Návrat na predchádzajúcu obrazovku menu.
HOME: Vstup na domáce stránku.
MENU: Zobrazenie obrazovkového menu v závislosti na aplikácii alebo
prepnutie zamerania.
WEB: Skratka pre vyhľadávací stránku.
Stlačte logo tlačidiel myši. Stlačte smerové klávesy alebo "ENTER"
na zadnej strane RCU a ikona myši sa ukáže na obrazovke. Potom
užívateľ môže pohybovať smerovými klávesami kurzorom myši a
"ENTER". Pre vypnutie funkcie myši prosím stlačte znovu logo tlačidiel
myši. Diaľkové ovládanie sa vráti na štandardnú funkciu.
Niektoré klávesové skratky sú dostupné iba na domácej obrazovke
55
Inštalácia batérií
Odstráňte kryt batérií z diaľkového ovládača a vložte do neho 2xAAA
batérie.
Diagram vnútri ukazuje, ako majú byť batérie správne umiestnené.
Používanie diaľkového ovládača.
Pre použitie diaľkového ovládača ho nasmerujte na IP Box. Diaľkový
ovládač má dosah do 7 metra od IP Boxu a do uhla 60 stupňov.
Pripojenie
MOUSE
Remote Control
Diaľkový ovládač
Myš
56
Popis funkcií
1. HOME menu
Toto menu zobrazuje všetky možné veci vnútri: Aplikácie, Hudbu,
Obrázok, Film, Prehliadač súborov, Webový prehliadač, Nastavenie.
2. Aplikácia
Stlačte klávesovú skratku pre APP alebo vyberte predmet Applikace na
domácej obrazovke pre vstup do menu APP. Užívateľ uvidí všetky
nainštalované aplikácie:
2.1 Systém zabudovaných aplikácií
Tieto aplikácie sú nainštalované, ale nie sú limitované:
Hudba: pre prehrávanie hudby
Obrázok: pre prehliadanie obrázkov
Video: pre prehrávanie filmu
Súbory: pre prehliadanie súborov
Prehliadač: Google prehliadač
Nastavenie: Systémové nastavenia
Kalendár: Google kalendár
Hodiny: Google hodiny
Sťahovanie: Google správcu sťahovania
Email: Emailový klient
Vyhľadávanie: Rýchle vyhľadávanie Google
Vylepšenie: Vylepšenie systému
PlayStore Vstup do Google playstore pre stiahnutie aplikácií
57
2.2
Inštalácia aplikácií
(1)
Nainštalujte súbor apk v externom ukladacom zariadení
pomocou Prehliadače súborov
(2) Stiahnite a nainštalujte veľké množstvo aplikácií v Androidu
marketu alebo miestnym app marketu
2.3
Odinštalovanie aplikácií
Vstúpte to nastavenie aplikácie, vyberte Aplikácie-> Všetko, potom
vyberte aplikácie, ktoré chcete odinštalovať ako stlačíte tlačidlo
Odinštalovať.
3.
Hudobný prehrávač
Označte Hudbu na domácej obrazovke alebo stlačte HUDBA pre vstup
do hudobného prehrávača, vyberte ukladacie zariadenia a cestu, ktorá
je k hudobným súborom, potom začne prehrávanie súboru.
Stlačíte kláves MENU a uvidíte nástrojovú lištu na spodnej strane
obrazovky, dovolí to užívateľom vykonávať aplikácie ako sú uvedené
dole.
58
Spustiť prerušiť prehrávanie
Zastaviť prehrávanie
Rýchlo späť
Rýchlo vpred
Ísť na predchádzajúcu skladbu
Ísť na ďalšiu hudobnú skladbu
Single / adresár / náhodné / opakovať / playback
Poznámka: Všetky predchádzajúce akcie môžu byť tiež vykonávané
stištěním zodpovedajúce klávesové skratky na diaľkovom ovládači,
užívateľ môže opustiť súčasné menu stlačením tlačidla BACK.
4. Prehrávač obrázkov
Označte Obrázok na domácej stránke alebo stlačte klávesovú skratku
PICTURE pre vstup do prehliadača súborov, vyberte ukladacie
zariadenia a cestu k obrázkovým súborom, potom začne prehliadka
obrázkov.
Stlačte klávesu MENU uvidíte nástrojovú lištu na spodnej strane
obrazovky, umožňuje používateľom vykonávať akcie uvedené ďalej:
Začať alebo prerušiť súčasný obrázok
Prerušiť prehrávanie
Ísť na predchádzajúci obrázok
Ísť na ďalší obrázok
Opakované prehrávanie
Zmeniť interval prehrávania
Sekvencia / náhodné prehrávanie
Normál, 90/180/270 otáčania
Priblíženie / Oddialenie obrázku
59
5. Video
Označte predmet Video na domácej obrazovke alebo stlačte klávesovú
skratku VIDEO pre vstup do video prehrávača, vyberte ukladacie
zariadenia a cestu k videu súborom, ktorú majú video súbory, potom začne
prehrávanie videa.
Stlačte kláves MENU a uvidíte nástrojovú lištu na spodnej hrane
obrazovky, ktorá dovolí užívateľom vykonávať nasledujúce akcie:
Späť do adresára
Ísť na predchádzajúce video súbor
Rýchlo späť
Prehrávať / Prerušiť súčasné prehrávanie
Rýchlo vpred
Ísť na ďalšie video súbor
Viac nastavenia: Pokračovať, Opakovať, Audio Stopa, Titulky,
Zobraziť mód, Informácie o súbore.
6. Prehliadanie súborov
Označte predmet FileBrowser na domácej stránke alebo stlačte klávesovú
skratku FILE na domácej stránke, prehliadajte súbory na ukladacom
zariadení. Užívateľ môže prezerať obrázky a prehrávať hudbu / film alebo
editovať istý súbor.
60
Ukázať domácu stránku
Vybrať / otvoriť mód
Editovať mód: Vystrihnúť / Skopírovať / Vložiť / Zmazať
Zotriediť: Meno / Dátum / Veľkosť
Späť do materského adresára
Zobraziť náhľady
Nápoveda
7. Webový prehliadač
Tu sú 3 cesty k webovému prehliadaču:
*
Označte predmet Web na domácej stránke a stlačte tlačidlo OK
*
Označte predmet Aplikácie na domácej stránke, ako stlačíte tlačidlo OK,
než vyberiete Webové stránky-> Prehliadač v menu aplikácií, * Stlačte
klávesovú skratku WEB na domácej stránke pre priamy vstup do webového
prehliadača, zobrazí sa softvérová klávesnica, ak stlačí používateľ kláves
OK vo webovom prehliadači v adresné riadku potom a potom užívateľ môže
začať surfovať, používateľ môže stlačiť kláves MENU pre prepnutie na
vychádzajúci lištu pre výber existujúcich kľúčových slov počas písania
Ak užívateľ stlačí klávesovú skratku MENU, keď neobsahuje softvérovú
klávesnicu a nie je v písacom móde, uvidíte nástrojovú lištu na spodnej
strane obrazovky, tá dovoľuje užívateľovi vykonávať akcie uvedené ďalej.
Obnoviť: obnoví súčasnú webovú stránku
Vpred: ísť na nasledujúcu webovú stránku
Nová záložka: vytvorí novú webovú stránku
Nová anonymný záložka: pre otvorenie novej anonymný stránky
61
Zdieľať stránku: zdieľať stránku pomocou Bluetooth
Vyhľadávať na stránke: nájdite, čo chcete na tejto stránke
Informácie o stránke: niektoré informácie o súčasnej stránke
Nastavenie: nastavenie webového prehliadača ako je zvolenie domovskej
stránky atď
8. Nastavenie
8.1 Bezdrôtové & siete: skontrolujte stav Wi-Fi, potom vyberte dostupnú sieť
v nastavení Wi-Fi, potom zadajte správne heslo.
8.2 Zvuk: upravte hlasitosť,
8.3 Displej:
8.3.7 Podporované typy výstupu:
Podpora HMDI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
8.3.8 Upravte pozíciu obrazovky manuálne pre uistenie sa, že sa displej
bude dobre zobrazovať v rozdielnych TV sadách.
9. Aplikácia:
Odinštalujte aplikáciu, skontrolujte stav behu
programu, upravte nastavenie USB zariadenia.
10. Účty & synchronizácia: synchronizujte Googleaccount,
11. Záloha & reset: zálohujte dáta a robte obnovy továrenského
nastavenia (prosím zoberte do úvahy, že všetky aplikácie ktoré
ste nainštalovali môžu byť zmazané, takže možno bude potrebné
ich opätovné nainštalovanie).
12. Úložisko: skontrolujte informácie o mieste na Sd karte a Nand flash,
13. Jazyk & vstup: nastavte nastavenie jazyka systému a klávesový vstup.
14. Dostupnosť: nastavenie dostupnosti systému
15. Dátum & čas: nastavte dátum / čas / časové pásmo / formát času atď
16. O MediaBox: verzia súčasného systému.
62
Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Country:
Overmax
Polska
Spółka
Odpowiedzialnością, S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
z
Ograniczoną
Declare the following apparatus:
Products name:
Brand and Model name:
Smart TV Dongle
OV-HomeSpot
Hereby we confirm above product compliance with the European
directive of CE:
EMC :
LVD :
R&TTE :
ROHS :
WE :
2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC
2011/65/EU
1275/2008
Below standards were tested and passed:
EMC :
LVD :
R&TTE :
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
A12:2011
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 62311:2008
Release date: 21.09.2012
63
OV-HomeSpot
www.overmax.pl
Download

Pobierz - Overmax