Instrukcja użytkownika
Internet Media Player
OV-HOMEBOX(Z)
Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją
do przyszłego wglądu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga: Należy używać wyłącznie elementów dodatkowych akcesoriów
dostarczanych przez producenta. Produkt jest wyposażony w zasilacz
sieciowy, który jest używany jako urządzenie rozłączające, dlatego jego
wtyczka musi być łatwo dostępna.
Prosimy przeczytać i stosować się do poniższych instrukcji.
Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować
pokrywy oraz tyłu urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne
części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
Symbol wskazuje, że w dokumentacji tego urządzenia zamieszczone są
Czynności serwisowe należy zlecić wyspecjalizowanej obsłudze technicznej
ważne instrukcje, dotyczące jego obsługi i konserwacji.
Symbol wskazuje, że w urządzeniu tym występują niebezpieczne napięcia
stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozlanie na nie
żadnych cieczy. Należy także upewnić się, że bezpośrednio na samym
urządzeniu nie są umieszczone przedmioty wypełnione płynami (np.
wazony). Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego światła
słonecznego i źródeł ciepła takich jak kaloryfery lub kuchenki.
Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
Szczeliny i otwory urządzenia służą do wentylacji. Otwory nie powinny
być blokowane przez umieszczanie produktu na poduszce, kanapie lub
innej podobnej powierzchni.
Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku,
trójnogu, półce lub stole. W przeciwnym razie urządzenie może spaść,
powodując ewentualne szkody lub obrażenia.
Należy używać tylko zasilacza dołączonego do produktu.
Stosowanie innego zasilacza powoduje utratę gwarancji.
Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy
odłączyć je od gniazda zasilania. Należy zwrócić uwagę na
środowiskowe aspekty usuwania baterii.
Uwaga: Nie należy wystawiać baterii (ani paczek z bateriami) na
działanie nadmiernie wysokich temperatur (bezpośrednie promienie
słoneczne, ogień itp).
Uwaga: Nadmierne ciśnienie akustyczne wytwarzane przez
słuchawki może spowodować utratę słuchu.
UWAGA:
Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia, które musi zostać w takim przypadku
zresetowane przez użytkownika.
Pamięć USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia.
Aby uniknięcia błędów transferu danych oraz ich utraty, nie należy
używać przedłużaczy USB.
Oznakowanie to oznacza, że produkt nie powinien być
wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego
w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, należy utylizować je w sposób odpowiedzialny, w celu
promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Aby
oddać zużyte urządzenia, należy skontaktować się z punktem
zbiórek i przetwarzania lub ze sprzedawcą w punkcie, w którym
produkt został zakupiony. Będą oni mogli przyjąć produkt i
zutylizować go w sposób bezpieczny dla środowiska.
1
Przedni i tylny panel
Spis treści
Przedni i tylny panel........................................................................... 2
Pilot.................................................................................................... 3
Połączenia......................................................................................... 5
Operacje użytkownika........................................................................ 5
1. Menu główne...............................................................................5
2. Aplikacje.......................................................................................4
3. Muzyka........................................................................................7
4. Obraz......................................................................................... 7
5. Wideo......................................................................................... 7
6. Przeglądarka plików................................................................... 8
7. Przeglądarka internetowa ...........................................................8
8. Ustawienia ...................................................................................8
9. Operacje DVB-T (telewizji cyfrowej)............................................9
Specyfikacje..........................................................................................10
1. Sensor sygnału pilota: Odbiera sygnał przekazywany przez
pilot
2. Przycisk STANDBY: Przełączanie między trybem pracy a stanem gotowości.
3. Złącze Mini USB z funkcją OTG (On-The-Go):pozwala odtwarzaczowi działąć,
jako urządzenie peryferyjne komputera.
4, 5, 6. Port USB: Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB, takich jak pamięci
USB, przenośne dyski twarde, cyfrowe odtwarzacze audio / video, telefony
komórkowe, myszy, klawiatury itd.
7. Port zasilacza 5V Umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilacza 5V.
8. Gniazdo koncentryczne (COAXIAL): Umożliwia podłączenie do gniazda
koncentrycznego systemu dźwięku przestrzennego.
9. Ethernet LAN RJ45: Interfejs Ethernet 10/100M dla połączenia sieciowego.
10. Wyjście HDMI: Podłączenie do telewizora HD do wejścia wideo HD.
11. Wyjście RF: Gniazdo to umożliwia ominięcie pętli RF poprzez sygnał do
telewizora lub innego systemu wideo.
12. Wejście RF: Gniazdo to łączy się z zewnętrzną anteną.
13. Wyjście AV: Wyjścia kompozytowego sygnału wideo (composite video - CVBS)
oraz sygnału analogowego audio L / R, dostępne tylko w przypadku ustawienia:
Ustawienia-> Wyświetlacz-> tryb Output na
480i lub 576i.
14. Czytnik kart: Czytnik kart SD/MMC/MS, 3 w 1.
2
Pilot
1.
MUTE: Wyłącza dźwięk; naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.
2. INFO: Wyświetlanie informacji o oglądanym kanale oraz szczegółowych
informacji w EPG.
3.
: Przejście do odtwarzania kolejnej ścieżki.
4.
: Wstrzymanie bieżącego odtwarzania; naciśnij przycisk ponownie, aby
wznowić odtwarzanie.
5.
: Szybkie przesuwanie do tyłu.
6. FILE: Przycisk skrótu do przeglądarki plików umożliwiającej przeglądanie plików.
* dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
7.
: Sterowanie kursorem menu na ekranie, lub zmiana kanałów w
trybie DTV.
* Przycisk ten jest także nazywany w instrukcji obsługi jako Góra/Dół/Prawo/Lewo.
8. DEL: Usuwa jedną cyfrę lub znak podczas pisania, tak jak Backspace na
klawiaturze komputera.
9. SETTING: Wejście do menu, w którym można skonfigurować ustawienia
systemu.
* dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
10. APPS: Skrót do zainstalowanych w urządzeniu aplikacji.
* dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
11.
: Przyciski "strona w górę", "strona w dół" w liście kanałów, lub
jakiegokolwiek innego menu.
12. 0-9: Umożliwiają wprowadzenie wartości w menu ekranowym lub numer kanału
w trybie DTV.
13. GOTO: Przejście do określonej strony internetowej, bezpośrednio po
zakończeniu wpisywania jej adresu na klawiaturze.
14. TV/RADIO: Przełącza pomiędzy programami TV a stacjami radiowymi.
15.
STANDBY: Przełączanie między trybem pracy a stanem gotowości. W
trybie pracy, po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund, nastąpi
wymuszone przejście urządzenia w tryb gotowości.
16. EPG: Wyświetlanie informacji o oglądanym kanale oraz o programach,
które będą emitowane.
17.
: Przejście do odtwarzania poprzedniej ścieżki.
18.
: Zatrzymanie aktualnego odtwarzania.
19
: Szybkie przesuwanie do przodu.
20. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub
przełączanie kursora zaznaczenia w wyszukiwarce paska narzędzi.
3
21. OK: Uaktywnia zaznaczony element menu lub wyświetla listę kanałów w
trybie DTV.
22. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu.
23. DTV: Skrót do telewizji cyfrowej.
* dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
24. REC: Natychmiastowe nagrywanie programu.
25. Vol+ / Vol-: Zwiększanie zmniejszanie głośności.
26. HOME: Przejście do strony głównej.
27. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką.
* dostępny tylko w widoku ekranu głównego.
28.KOLOROWE PRZYCISKI
(CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI):Odpowiadają za różne
funkcje w trybie DTV.
SUB (CZERWONY) : Przełączanie napisów i wybór języka napisów.
TTX (ZIELONY) : Wyświetla telegazetę.
AUDIO (NIEBIESKI) : Przełączanie języków audio w przypadku
dostępności więcej niż jednej opcji językowej.
29.
: Przesuwanie zaznaczenia w menu na ekranie.
30. Keyboard: Klawiatura do wpisywania znaków w ekranie menu lub
podczas surfowania po Internecie.
31. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu.
32. HOME: Przejście do strony głównej.
33. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub
przełączanie kursora zaznaczenia.
34. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką.
Instalacja baterii
Zdjąć pokrywę baterii z pilota i umieścić
wewnątrz komory 2 baterie typu AAA.
Schemat w komorze baterii pokazuje prawidłowy sposób ich instalacji.
Obsługa pilota
Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go w stronę przodu
odtwarzacza.
Pilot zdalnego sterowania ma zasięg do 7 metrów od odtwarzacza przy
nachyleniu do 60 stopni.
Pilot zdalnego sterowania nie będzie działał, jeśli droga sygnału jest zablokowana.
* AUDIO/SUB/TTX dostępne są tylko w trybie DTV, (wciąż jednak zależy
to od dystrybutora telewizji cyfrowej).
* Niektóre przyciski są dostępne tylko na stronie ekranu głównego.
* Niektóre przyciski są dostępne tylko w trybie DTV.
Światło słoneczne lub inne bardzo jasne światło zmniejsza czułość pilota
Połączenia
Operacje użytkownika
1. Menu główne
To menu wyświetla wszystkie główne funkcje odtwarzacza: Aplikacje, Muzykę, Obrazy,
Filmy, Przeglądarkę plików, Przeglądarkę internetową, Ustawienia oraz Telewizję
cyfrową (DVB).
Uwaga: Użytkownik może wybrać aplikacje poprzez operowanie przyciskami kursora
(kierunków) i otwierać je przyciskiem OK.
Użytkownik może również wciskać poniższe skróty w widoku ekranu głównego.
* Wyświetlenie Przeglądarki internetowej poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: WEB,
* Wyświetlenie Aplikacji poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: APP,
* Wyświetlenie menu ustawień systemowych poprzez wciśnięcie klawisza skrótu:
SETTING.
* Wyświetlenie działu Filmów poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: VIDEO.
* Wyświetlenie działu Muzyki poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: MUSIC.
* Wyświetlenie działu Obrazów poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: PICTURE.
* Wyświetlenie Przeglądarki plików poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: FILE.
* Przejście do działu Telewizji cyfrowej (DTV) poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: DTV.
2. Aplikacje
Wcisnąć przycisk skrótów APP lub zaznaczyć pozycję Aplikacji w widoku ukranu
głównego, aby przejść do menu Aplikacji. Można tutaj uzyskać dostęp do wszystkich
aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, jak niżej:
5
(zarządzanie komputera: użytkownicy i grupy), a następnie Start-> Uruchom
(wpisz) gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu
Windows -> Ustawienia zabezpieczeń -> Zasady lokalne -> Opcje
zabezpieczeń -> Konta: Status konta Gość: Włączony * Usuń konto Gość
Start-> Uruchom (wpisz) gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia
systemu Windows -> Zasady lokalne ->Przypisywanie praw użytkownika ->
Odmowa dostępu do tego komputera z sieci
2.1 Wbudowane aplikacje systemowe
Wśród aplikacji tych znajdują się między innymi:
Aplikacje związane ze stronami internetowymi, zawierające działy: Przeglądarka,
Wyszukiwarka, Rozrywka, Wiadomości, Zakupy, Społeczność, Sport, Plener,
Pogoda, Finanse, Mapy, Nowości, Podróże, Muzyka itd.
b) odtwarzanie multimediów z komputera z systemem Windows 7
1) Udostępnij foldery zawierające muzykę, obrazy i filmy.
2) Kliknij folder, który chcesz udostępnić, a następnie przeciągnij go do otwartego
wcześniej folderu lub podfolderu publicznego i upuść.
- Jeśli dostęp do folderów publicznych dla użytkowników w sieci jest wyłączony,
kliknij Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania -> Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania. Można tutaj umożliwić dostęp do folderów
publicznych. W dziale udostępniania folderów publicznych okna Ustawień
zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby włączyć udostępnianie, tak aby dowolna
osoba z dostępem do sieci mogła odczytywać i zapisywać pliki w folderach
publicznych.
Kliknij przycisk Zapisz zmiany tak, aby osoby które mają dostęp do
Twojej sieci, mogły teraz przeglądać wszystko to, co dodasz do folderów
publicznych.
Odtwarzacz muzyki: do odtwarzania plików muzycznych;
Przeglądarka obrazów: do oglądania plików graficznych;
Odtwarzacz wideo: do oglądania filmów;
Przeglądarka plików: do przeglądania różnego rodzaju plików;
Przeglądarka internetowa: Przeglądarka Google;
Ustawienia: Ustawienia systemowe;
Instalator aplikacji: do instalowania zewnętrznych aplikacji;
Instalator DVB: instalator odtwarzacza DVB do oglądania kanałów telewizji
cyfrowej DTV;
Kalendarz: Kalendarz Google;
Zegar: Zegar Google;
Pobieranie: Zarządzanie pobieraniem Google;
Email : Klient poczty Email;
Wyszukiwarka: Szybka wyszukiwarka Google;
Aktualizacja: Aktualizacja systemu;
PPPoE(Opcjonalnie): protokuł point-to-point ethernet, dialer szerokopasmowy;
Po wykonaniu czynności opisanych w kroku a lub b można uruchomić aplikację
Sieci, aby poszukać dostępnych komputerów z udostępnionymi plikami, a następnie
odtworzyć je za pomocą naszego produktu (odtwarzacz IP box).
W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji lub przełączenia z
do
wyświetlone zostanie menu z opcją wyszukiwania. Jeśli po upływie czasu
wyszukiwania użytkownik nadal nie widzi udostępnionych folderów (jak niżej),
może być konieczne ręczne wpisanie adresu IP, nazwy folderu, nazwy
użytkownika oraz hasła.
RemoteIME2.0 (Opcjonalnie): aplikacja, która wykorzystuje telefon z systemem
Android jako pilot odtwarzacza. W tym celu trzeba jednak zainstalować tą samą
aplikację RemoteIME na telefonie komórkowym;
Sieci (opcjonalnie): aby to urządzenie mogło odtwarzać multimedia cyfrowe,
udostępniane przez PC, konieczne jest by zarówno PC jak urządzenie były
podłączone do przewodowej lub bezprzewodowej domowej sieci internetowej.
a) odtwarzanie multimediów z komputera z systemem Windows XP
1) Aktywuj Usługę Odnajdywania SSDP: Start -> Ustawienia -> Panel
sterowania -> Narzędzia administracyjne-> Usługi -> Usługa odnajdywania
SSDP
2) Dodaj komponent UPnP w systemie Windows: Start -> Ustawienia -> Panel
sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> Dodaj / Usuń Składniki systemu
Windows -> Sieć serwisowa -> Interfejs użytkownika UPnP + Wykrywanie bramy
sieciowej.
3) 1) Udostępnij foldery zawierające muzykę, obrazy i filmy. Jeśli odtwarzacz (IP
box) nie wykrywa w sieci dostępnych komputerów, proszę sprawdzić:
- Czy posiadają one ten sam adres IP i są zapisane w tej samej grupie roboczej;
- Czy możliwy jest dostęp do folderów danego komputera przez inny komputer;
- Utworzyć konto Gość i nie ustawiać do niego żadnego hasła
6
Rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania
.Zatrzymanie odtwarzania,
.Szybkie przesuwanie do tyłu,
.Szybkie przesuwanie do przodu,
. Przejście do poprzedniej ścieżki audio,
. przejście do kolejnej ścieżki audio,
. Powtarzanie odtwarzania pojedynczej ścieżki/ folderu/ odtwarzanie w kolejności
losowej.
Uwaga: Wszystkie powyższe operacje można także wykonać poprzez
naciśnięcie odpowiednich klawiszy skrótu pilota. Możliwe jest również wyjście z
bieżącego menu, po naciśnięciu przycisku WSTECZ.
.
: Powrót do strony głównej
: Wyszukanie wszystkich folderów współdzielonych w najbliższych sieciach
: Wyświetlenie tylko wybranych folderów z zaznaczeniem
: Sortowanie według nazwy pliku
: Powrót do katalogu nadrzędnego
: Widok miniatur lub listy
: Pomoc odnośnie wszystkich ikon
:
:
:
:
:
:
2.2 Instalacja aplikacji
(1) Zainstaluj plik apk w zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej przy użyciu
Instalatora aplikacji.
(2) Pobierz i zainstaluj różne aplikacje z Android Market lub lokalnego rynku
aplikacji.
4. Obraz
Zaznacz pozycję Obrazy w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu
PICTURE, aby włączyć przeglądarkę obrazów. Wybierz urządzenie pamięci
masowej i ścieżkę dostępu do plików obrazów, a następnie rozpocznij pokaz
slajdów.
Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w
dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej
wyszczególnione operacje:
2.3 Odinstalowywanie aplikacji
Przejdź do aplikacji Ustawienia, wybierz Aplikacje-> Wszystkie, a następnie
wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować i naciśnij przycisk Odinstaluj.
3. Muzyka
Zaznacz pozycję Muzyka w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu
MUSIC, aby włączyć odtwarzacz muzyki. Wybierz urządzenie pamięci masowej
i ścieżkę dostępu do plików muzycznych, a następnie rozpocznij odtwarzanie
pliku.
Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w
dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej
wyszczególnione operacje:
.
Rozpoczęcie pokazu od aktualnie zaznaczonego obrazka/ pauza
: .Stop
: Przejście do poprzedniego obrazu,
: .Przejście do kolejnego obrazu,
: .Powtarzanie pokazu slajdów,
: Zmiana interwału pokazu slajdów / wyświetlanie slajdów w kolejności losowej
: . Pozycja zwykła,
:.
obracanie obrazu o 90/180/270 stopni,
:.
Zwiększanie/zmniejszanie obrazu.
5. Wideo
Zaznacz pozycję Film w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu MOVIE,
aby włączyć odtwarzacz filmów. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę
dostępu do plików wideo, a następnie rozpocznij
odtwarzanie filmu.
Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w
dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej
wyszczególnione operacje:
7
7. Przeglądarka internetowa
Przeglądarkę internetową można otworzyć trzema sposobami:
- Zaznacz pozycję Sieć w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk OK;
- Zaznacz pozycję Aplikacje w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk OK, a następnie
wybierz Aplikacje internetowe-> Przeglądarka w menu aplikacji;
- Wciśnij przycisk skrótu SIEĆ w widoku ekranu głównego aby bezpośrednio przejść do
systemowej przeglądarki internetowej. Po naciśnięciu przycisku OK w polu adresowym
przeglądarki wyświetlona zostanie ekranowa klawiatura umożliwiająca wpisywanie adresów stron.
Użytkownik może również wcisnąć przycisk MENU, aby przełączyć kursor zaznaczenia do
rozwijanego paska, gdzie w dowolnym momencie podczas pisania można wybrać istniejące już
słowo.
Wciśnięcie przycisku skrótu MENU podczas gdy na ekranie nie jest wyświetlona klawiatura
a zaznaczenie nie jest w polu adresowym, spowoduje pojawienie się u dołu ekranu paska
narzędzi umożliwiającego wykonywanie poniższych operacji:
Powrót do folderu,
Przejście do poprzedniego pliku wideo,
Szybkie przesuwanie do tyłu,
Rozpoczęcie/ wstrzymanie bieżącego odtwarzania,
szybkie przesuwanie do przodu,
przejście do kolejnego pliku wideo,
Więcej opcji: Wznowienie, Powtarzanie, Ścieżka
dźwiękowa, Napisy, Tryb wyświetlania, Szczegóły pliku.
:.
:.
:.
.
:.
:.
:.
6. Przeglądarka plików
Zaznacz pozycję Przeglądarka plików w widoku ekranu głównego lub wciśnij
przycisk skrótu FILE, aby włączyć przeglądarkę plików. Wybierz urządzenie pamięci
masowej i ścieżkę dostępu do plików, które chcesz przeglądać.
Użytkownik może przeglądać zdjęcia i odtwarzać muzykę / filmy, a także
edytować dany plik.
: Przejście do widoku ekranu głównego
: Tryb zaznaczania/otwierania
: Tryb edycji: Wytnij/Kopiuj/Wklej/Usuń
: Tryb sortowania: Według nazwy/Daty/Rozmiaru
: Powrót do katalogu nadrzędnego
: Widok miniatur
: Pomoc.
7
Odśwież: Odświeża bieżącą stronę internetową;
Dalej: Przejście do następnej strony internetowej;
Nowa zakładka: Otwiera nową zakładkę strony
Nowa karta incognito: Otwiera nową zakładkę incognito
Udostępnianie strony: Udostępnianie strony za pośrednictwem Bluetooth
Znajdź na stronie: Wyszukiwanie konkretnej zawartości strony
Informacje o stronie: Informacje na temat bieżącej strony
Ustawienia: Niektóre ustawienia przeglądarki internetowej, takie jak
ustawianie strony głównej itp.
8. Ustawienia:
8.1 Sieci bezprzewodowe: zaznacz opcję Wi-Fi, a następnie w ustawieniach sieci
bezprzewodowych wybierz dostępną
sieć i wprowadź prawidłowe hasło.
8.2 Ethernet: zaznacz opcję Ethernet, wybierz typ sieci (DHCP
lub stałe IP), a następnie wprowadź ręcznie adres IP/
dane maski podsieci/ adres DNS/ bramę domyślną w przypadku stałego IP i zapisz ustawienia.
8.3 Dźwięk: dostosuj głośność.
8.4 Wyświetlanie:
8.4.1 Obsługiwane formaty wyjściowe:
Obsługa HMDI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Obsługa CVBS: 480i , 576i
Uwaga: możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy formatami HDMI i CVBS bez restartowania
systemu.
Format wyjściowy CVBS dostępny jest tylko w opcjach 480i oraz 5768.4.2 Aby zapewnić
prawidłowe wyświetlanie obrazu z naszego odtwarzacza na różnych typach telewizorów,
należy ręcznie wyregulować pozycję ekranu.
8
8.5 Aplikacje: Możliwość odinstalowania aplikacji, sprawdzenia stanu
uruchomionego programu oraz testowania urządzenia USB.
8.6 Konta i synchronizacja: synchronizacja konta Google.
8.7 Archiwizacja danych i Reset: możliwość zarchiwizowania danych oraz
przywrócenia fabrycznych ustawień urządzenia (należy pamiętać, że wszystkie
zainstalowane przez użytkownika aplikacje zostaną skasowane, więc będzie
trzeba zainstalować je w przyszłości ponownie).
8.8 Przechowywanie: możliwość sprawdzenia informacji o karcie SD i urządzeniu
NAND Flash.
8.9 Język i metoda wpisywania: ustawienia języka systemu i klawiatury.
8.10 Dostępność: Ustawienia dostępności systemu.
8.11 Data i czas: ustawienia daty / godziny / strefy / formatu czasu itd.
8.12 Informacje o urządzeniu: wersja obecnego systemu.
9. Operacje telewizji cyfrowej DVB-T
9.1 Instalacja DVB
W przypadku pierwszej konfiguracji odtwarzacza (IP box) lub po dokonaniu
przywrócenia ustawień fabrycznych (w menu Ustawienia-> Archiwizacja danych i
Reset-> Przywróć ustawienia fabryczne), Należy przejść do menu Aplikacje->
Instalator DVB aby zainstalować aplikacje Menedżera DVB/EPG, Menedżera
programów DVB, DVBEpg, Odtwarzacz DVB, Wyszukiwarkę DVB, oraz Usługi DVB
jedną po drugiej (po zakończeniu jednej instalacji należy wybrać "Zakończ" aby
przejść do następnej). W przeciwnym razie wszystkie udogodnienia DVB nie będą
dostępne dla użytkownika.
9.2 Odtwarzacz DVB
Po zainstalowaniu Odtwarzacza DVB można go włączyć na 3 sposoby:
- wcisnąć przycisk skrótu DTV w widoku ekranu głównego;
- zaznaczyć pozycję DVB w widoku ekranu głównego i wcisnąć przycisk OK;
- Zaznacz pozycję Aplikacje w widoku ekranu głównego i nacisnąć przycisk OK, a
następnie wybrać w menu Aplikacji Odtwarzacz DVB.
W przypadku pierwszego uruchomienia trybu DTV użytkownik zostanie poproszony
o uruchomienie automatycznego wyszukiwania kanałów. Po zakończeniu
wyszukiwania urządzenie rozpocznie odtwarzanie pierwszego kanału z listy.
9.3 Pasek narzędzi
Naciśnij przycisk OK w trybie oglądania telewizji cyfrowej (DVB). U dołu ekranu
pojawi się pasek narzędzi zawierający: Listę kanałów, EPG, Ustawienia,
Menedżera Programów, funkcję Timeshift, Menedżera EPG, Menedżera
nagrywania, funkcję ukrywania, jak na obrazku poniżej:
9.3.1 Lista kanałów: Wciśnij przycisk MENU w trybie oglądania lub zaznacz
ikonę Listy Kanałów na pasku narzędzi a następnie wciśnij przycisk OK, aby
wyświetlić menu listy kanałów. Możliwa jest tutaj zmiana usługi lub wpisanie jej
nazwy.
9.3.2 EPG:
Wciśnij przycisk EPG w trybie oglądania lub zaznacz ikonę EPG na pasku narzędzi, aby
wyświetlić menu EPG. W przypadku gdy czas jest nieprawidłowy należy ustawić opcję
Auto w Ustawienia->Aktualizacja czasu)
. Z poziomu tego menu można uzyskać informacje o programach oraz
tygodniowym rozkładzie programów (maksymalnie), zawierających szczegóły
odnośnie czasu ich emisji i tematyce.
9.3.3 Ustawienia: Możliwa jest tutaj konfiguracja następujących ustawień:
Napisy: włączanie/wyłączanie wyświetlania napisów.
Rozmiar obrazu: ustawienia proporcji 4:3, 16:9, automatycznej.
Ścieżka dźwięku: tryb dźwięku (Lewy głośnik, Prawy głośnik, Stereo).
Wyszukiwanie kanałów: wybierz tryb wyszukiwania (Auto/Ręczny), a następnie
wciśnij przycisk OK aby przejść do kolejnego podmenu. Użytkownik może wybrać
obszar w trybie automatycznym lub zmodyfikować częstotliwość / pasmo / obszar w
trybie ręcznym, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć natychmiastowe
wyszukiwanie.
Przywracanie ustawień fabrycznych: kasuje wszystkie ustawienia i bazę kanałów.
Ustawianie hasła: pozwala użytkownikowi zmieniać hasło. Hasło domyślne to:
1234.
Aktualizacja czasu systemowego: możliwość ustawienia jako automatyczna lub wyłączona.
Wybór urządzenia pamięci masowej: wybór miejsca zapisu dla funkcji PVR?Timeshift.
Ustawienia funkcji Timeshift: pozwalają na wybór czasu trwania funkcji Timeshift
(10, 30, 60 minut, w zależności od ilości wolnego miejsca na urządzeniu USB lub
dysku twardym.
Przedziały wiekowe ochrony rodzicielskiej: możliwość ustawienia przedziałów wiekowych
(4-18 lat).
Zasilanie anteny: pozwala na aktywowanie źródła zasilania dla
9 aktywnej anteny zewnętrznej.
9.3.4 Menedżer programów: pozwala na dodawanie i usuwanie grup progr
amów
oraz blokowanie/odblokowywanie zaznaczonych programów.
9.3.5 Funkcja Timeshift:
zaznacz ikonę Timeshift na pasku narzędzi, a następnie naciśnij przycisk OK, aby
przejść do trybu TimeShift. Użytkownik może wstrzymać, odtwarzać, szybko
przewijać do tył u oraz do przodu podczas funkcji timeshift. Naciśnięcie przycisku
WSTECZ, spowoduje opuszczenie funkcji TimeShift.
9.3.6 Menedżer EPG: Menu pokazuje wszystkie dodane do niego zaplanowane
czasowo pozycje do odtworzenia (Zaznacz preferowane wydarzenie w menu EPG i
wciśnij przycisk OK, następnie z okna dialogowego wybierz rodzaj planowego
odtwarzania).
9.3.6 Menedżer PVR: Menu pokazuje wszystkie dodane do niego zaplanowane
czasowo pozycje do nagrania (zaznacz preferowane wydarzenie w menu EPG i
wciśnij przycis k OK, następnie z okna dialogowego wybierz rodzaj planowego
nagrywania).
9.3.8 Ukrywanie: ukryj aktualnie oglądany program (w przyszłości możliwe jest
anulowanie statusu programu ukrytego w menu Ustawienia-> wyszukiwanie
kanałów).
9.4 Inne operacje
Aby wykonywać pozostałe operacje DVB należy zapoznać się z ilustracją i
opisem przycisków pilota.
10
English User Manual
of Internet Media Player
OV-HOMEBOX(Z)
Please read this User Manual carefully to ensure proper use of this product and keep this manual for
future reference.
Important Safety Instructions
Please read and keep this Instructions
To reduce the risk of electric shock, do not remove the
cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer
servicing to qualified personnel.
To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the
unit to rain or moisture.
Do not expose to water (dripping or splashing) and no objects
filled with liquids, such as vases, should not be placed on the unit.
Keep the product away from direct sunlight and heat source
such as radiators or stoves.
Do not block the ventilation openings. Slots and openings on
the unit are provided for ventilation. The openings should never
be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other
similar surface.
Do not place the product on unstable cart, stand, tripod,
bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage
or injury.
Only use the AC adapter included with product. Using any
other adapter will void your warranty.
Unplug the power from the outlet when the unit is not in use.
Attention should be drawn to the environmental aspects of
battery disposal.
WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack)
shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or
the like.
WARNING: Excessive sound pressure from earphones or
headphones can cause hearing loss.
WARNING: Only use attachments/accessories specified
provided by the manufacturer, the product is supplied by AC
adapter, the AC adapter is used as disconnect device, the
disconnect device shall remain readily operable.
The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of
electric shock are present within this unit.
The symbol indicates that there are important operating and
maintenance instructions in the literature accompanying this unit.
CAUTION:
When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be
malfunction and need to reset by user.
The USB memory stick should be plug in the unit directly.
USB extension cable should not be used to avoid failing of data
transferring and interference caused.
This marking indicates that this product should not be
disposed with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources. To return your used device, please use the
return and collection systems or contact the retailer where
the product was purchased. They can take this product for
environmental safe recycling.
1
Table of Contents
Front and Rear Panel
Front and Rear Panel.......................................................................... . 2
Remote Control.................................................................... ............... 3
Connections...................................................................................... . 4
User Operations................................................................................. . 4
1. HOME menu................................................................................4
2. Application..................................................................................4
3. Music..........................................................................................6
4. Picture....................................................................................... . 6
5. Movie......................................................................................... . 6
6. File Brower......................................... ......................................... 7
7. Web Browser ...............................................................................7
8. Setting ........................................................................................7
9. DVB-T Operations........................................................................8
Specification.......................................................................................9
1, REMOTE CONTROL Sensor: Used to receive the signal from the remote
controller.
2, STANDBY button: Switch between standby and operation mode.
3, Mini USB Jack with OTG (On-The-Go): allows this box act as a
peripheral USB device of a computer.
4,5,6 USB Jack: Connects to external USB devices such as USB flash drive,
mobile HDD digital audio/video players, mobile phone, mouse, keyboard etc.
7, DC IN 5V: Connects to external +5V power supply adapter.
8, COAXIAL: Connects to a coaxial socket on your surround sound system.
9, Ethernet LAN RJ45: 10/100M Ethernet interface for local network
connection.
10, HDMI Output: Connects to HDTV for HD video input.
11, RF OUT: This socket will bypass the RF loop through signal to either
your TV or another video system.
12, RF IN: This socket connects to your external aerial.
13, AV Output: Outputs composite video signal(CVBS) and analog audio
L/R signal, only available when set Setting->Display->Output mode to
480i or 576i.
14, CARD READER Slot: SD/MMC/MS 3 in 1 card slot.
2
Remote Control
1.
MUTE: Turn the sound off, press again to restore the sound.
2. INFO: Display information of the channel being viewed and EPG detail
info in EPG.
3.
: Go to next playback.
4.
: Pause the current playback , press again to resume normal play.
5.
: Fast backward a playback.
6. FILE: Shortcut to the file browser to browser the files.
* only available in home page.
7.
: Move cursors in on-screen menu, or use to change channels in
DTV mode.
* Also referred to Up/Down/Right/Left throughout the manual.
8. DEL: Delete one digit or character during typing, just like the Backspace
of PC keyboard.
9. SETTING: Enter the menu in which user can configure the system
settings.
*only available in home page.
10. APPS: Shortcut to the applications installed inside the box.
* only available in home page.
11.
: It’s page up page down in channel list or some other menu.
12. 0-9: Enter value in on-screen menu or channel number in DTV mode.
13. GOTO: Enter the specified webpage directly after finished the typing by
soft keyboard.
14. TV/RADIO: Switch between TV and Radio channels.
15.
STANDBY: Switch between standby and operation mode. The
box will go to standby forcedly if you keep
hold
of this button in
operation mode for more than 5 seconds.
16. EPG: Display information of the channel being viewed and what's on
next.
17.
: Go to previous playback.
18.
: Stop the current playback.
19
: Forward during a playback.
20. MENU: Display on-screen menu depends on the applications, or switch
the focus item in the Search Engine tool bar.
3
21. OK: Activates the highlighted menu item, or displays channel list in
DTV mode.
22. BACK: Returns to previous menu screen.
23. DTV: Shortcut to the digital television broadcasting.
* only available in home page.
24. REC: Record the program instantaneously.
25. Vol+ / Vol-: Increase/decrease volume.
26. HOME: Enter the home page.
27. WEB: Shortcut to the search engine page.
* only available in home page.
28.COLOR KEYS(RED/GREEN/YELLOW/BLUE):Operate different
functions in DTV mode.
SUB(RED) : Switch subtitle and select the subtitle language.
TTX(GREEN) : Display the teletext.
AUDIO(BLUE) : Switch audio languages in multilanguage case.
29.
: Move cursors in on-screen menu.
30. Keyboard: for typing in on-screen menu or in web surfing.
31. BACK: Returns to previous menu screen.
32. HOME: Enter the home page.
33. MENU: Display on-screen menu depends on the applications, or
switch the focus.
34. WEB: Shortcut to the search engine page.
* AUDIO/SUB/TTX only available in DTV mode, but still depends on
broadcaster.
* some hotkeys are only available in home page.
* some hotkeys are only available in DTV mode.
Installing the Batteries
Remove the battery cover from the Remote Control and put
2xAAA size batteries inside the compartment.
The diagram inside the Battery Compartment shows the correct
way to install the batteries.
Using the Remote Control
To use the Remote Control, point it towards the front of the IP Box.
The Remote Control has a range of up to 7 metres from the IP Box at an
angle of up to 60 degrees.
The Remote Control will not operate if its path is blocked.
Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the Remote
Control.
User Operations
Connnections
1
HOME
menu
This menu displays all the common items inside the box: Application,
Music, Picture, Movie, FileBrowser, Web Browser, Setting, DVB.
Note
The user can select applications by cursor buttons and open it by OK
button, the user also can pressed below hotkeys in home page:
* Enter Web Browser by pressing WEB hotkey,
* Enter Applications interface by pressing APP hotkey,
* Enter the system Setting menu by pressing SETTING hotkey,
* Enter Movie player by pressing VIDEO hotkey,
* Enter Music player by pressing MUSIC hotkey
* Enter Picture browser by pressing PICUTURE hotkey,
* Enter File Browser by pressing FILE hotkey,
* Enter DTV viewing by pressing DTV hotkey,
2. Application
Press APP hotkey or select App item in home page to enter the APP menu.
The user will see all the applications installed inside the box like below:
4
2.1 System built-in Applications
These applications including, but not limited to the following:
Websites: it collected the websites include: Browser, Search, Entertaining,
News, Shopping, Social, Sports, Outdoor, Weather, Finance, Maps,
Shine, Travel, Music and so on.
b, Share media on Windows 7
1) Share the folders which have music, pictures, movies.
2) Click the folder you want to share and drag it to the Public folder or Public
subfolder window you opened and drop the folder into it.
* If you haven't enabled access to the Public folders for users on your
network, Click the Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change
advanced sharing settings. You can enable access to the Public folders here.
Look to the
Public folder sharing
section of the Settings window and
check the box next to
Turn on sharing so anyone with network access
can read and write files in the Public folders.
Click
Save Changes
and people who access your network can now view the contents of anything
you add to your Public folders.
MusicPlayer : for music playback
PicturePlayer : for picture browser
MoviePlayer : for movie playback
FileBrowser : for file browser
Browser : Google browser
Settings: System settings
AppInstaller : external application installation
DVBInstaller: install the DVB player application for DTV viewing.
Calendar : Google calendar
Clock : Google clock
Downloads : Google download management
Email : Email client
Search : Google quick search engine
Upgrade : System upgrade
PPPoE(Optional): point-to-point protocol over ethernet, broad band dialer
After above a or b step, you can launch the Network application to searching
the available PC sharing resources and playback it by this IP box.
If it's the first time you enter it or you switch from
to
, you will see a
searching menu, if you don't see the shared folders like below after search
timeout, you may need enter the IP adress, folder and Username,
Password manually,
RemoteIME2.0 (Optional): application which support using Android mobile
phone to remote control this IP box. But you need install the same
RemoteIME application on your mobile phone.
Network (Optional)
make this IP box play the digital media which
shared by PC, the precondition is both PC an IP box are connected to a
wired or wireless home network.
a, Share media on Windows XP
1) Enable SSDP Discovery Service: Start -> Setting -> Control Plane ->
Administrative Tools-> Service -> SSDP Discovery Service
2) Add UPnP Windows Component: Start -> Setting -> Control Plane -> Add
or Remove Program -> Add/Remove Windows Component -> Network
Service -> UPnP User Interface + Internet Gateway Discovery
3) Share the folders which have music, pictures, movies, if your IP box
don't find the available PCs in the network, please check:
* They are in the same IP adress segment, or the same workgroup,
* If you can access the PC shared folder by another computer,
* Enable and give the guest account a blank password (computer
management: users and groups), then Start->Run Input gpedit.msc ->
Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings ->
Local Policies -> Security Options -> Accounts: Guest account status:
enabled* Remove Guest account Start->Run Input gpedit.msc ->
Computer Configuration -> Windows Settings -> Local Policies ->
User Rights Assignment -> Deny access to this computer from the network
5
:
:
:
:
:
:
:
/ : Start or pause the playback.
: S top the playbck,
: Fast backwards,
: Fast forwards,
: Goto the previous audio track,
: Goto the next audio track,
: S ingle/folder/random repeat playback,
Note: All above operations also can be done by pressing the relevant
hotkeys on the remote controller, user can also exit the current menu by
pressing BACK button.
Return to home page
Search and list all the shared folders in network neighbors
List the selected folders with check mark only
Sort by file name
Back to parent directory
View by thumbnail or list
Help for all the icons
2.2 Install Applications
(1) Install the apk file in external mass storage device by AppInstaller.
(2) Download and install various applications in Android market or local app
market.
4. Picture
Highlight the Picture item in home page or press PICTURE hotkey to enter
picture browser, choose the storage device and path which has picture files,
then start to slide show the picture.
Press MENU hotkey you will see a tool bar at the bottom of the screen,
it allows the users to do the operations as listed below:
2.3 Uninstall Applications
Enter Settings application, select Apps->All, then select the
application which you want to uninstall then press Disable button.
3. Music
Highlight the Music item in home page or press MUSIC hotkey to enter
music player, choose the storage device and path which has music files,
then start to playback the file.
Press MENU hotkey you will see a tool bar at the bottom of the screen,
it allows the users to do the operations as listed below:
/ : Start or pause the current picture
: S top the playback
: Goto the previous picture
: Goto the next picture
: R epeat the playback
:C hange the slide show interval
: S equence / random playback
: N ormal , 90/180/270 degree rotation
: Zoom in/out the picture
5. Movie
Highlight the Movie item in home page or press VIDEO hotkey to enter movie
player, choose the storage device and path which has movie files, then start
to playback the movie.
Press MENU hotkey you will see a tool bar at the bottom of the screen,
it allows the users to do the operations as listed below:
6
7. Web Browser
There are 3 ways to web browser:
* Highlight the Web item in home page then press OK button,
* Highlight the App item in home page then press OK button, then choose
Websites->Browser in App menu,
* Press WEB hotkey in home page to enter system built-in web browser directly ,
It will show the soft keyboard if user pressed OK button in the web browser
address column, then user can typing websites to start surfing, the user can
also press MENU button to switch focus to the Drop-down bar to select an
existed keywords at any time during the typing.
If the user pressed MENU hotkey when there is no soft keyboard and not in
adress typing mode, he will see a tool bar at the bottom of the screen,
it allows the users to do the operations as listed below
: B ack to the folder mode,
: G oto the previous video file,
: F ast backwards,
/ : Play/pause the current playback,
: F ast forwards,
: G oto the next video file,
: M ore options: Resume, Repeat, Audio
Track, Subtitle, Display Mode, File information.
6. File Brower
Highlight the FileBrower item in home page or press FILE hotkey to enter file
browser, browser the files in the certain storage device and path.
User can browser the picture and playback the music/movie, or edit the
certain file.
:
:
:
:
:
:
:
Show home page
Select/open mode
Edit mode: Cut/Copy/Paste/Delete
Sort mode: Name/Date/Size
Back to parent directory
View by thumbnail
Help
7
Refresh: refresh the current web page
Forward: go to the next web page
New tab: create a new web page
New incognito tab: to open a new incognito page
Share Page: share this page by Bluetooth
Find on page: find what you want in this page
Page info: some information about the current page
Settings: some settings about the web browser, such as set the
homepage etc.
8
Setting
8.1 Wireless & networks: check mark Wi-Fi option, then choose available
Network in Wi-Fi settings, then input the correct password.
8.2 Ethernet: check mark Ethernet option, choose the network type(DHCP
and Static IP) in Ethernet settings, user need manual input the IP address/
Net mask/DNS address/Default gateway if it's Static IP, then save it.
8.3 Sound: adjust the volume,
8.4 Display:
8.4.1 Supported output type:
Support HMDI :480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Support CVBS : 480i , 576i
Note: user can fast switch between HDMI and CVBS output without system
reboot, CVBS output only available in 480i or 576i.
8.4.2 adjust the screen position manually to make sure the box can well
display in various TV sets.
8.5 Apps: Uninstall the application, check the program running status,
debug the USB device,
8.6 Accounts & sync: sync the Google account,
8.7 Backup&reset: backup the data and do factory restore(please note
that all the applications you installed will be erased also, so you need
reinstall it later),
8.8 Storage: check the space information of Sd card and Nand flash,
8.9 Language & input: setup the system language and keyboard input,
8.10 Accessibility: system accessibility setting
8.11 Date & time: set the date/time/time zone/time format etc.
8.12 About MediaBox: the version of the current system.
9.3.1Channel List: press MENU button in viewing mode or highlight the
Channel List icon in the tool bar then press OK button to enter channel list
menu, user can change the service or service type in it.
9.3.2EPG: press EPG button in viewing mode or highlight EPG icon in the tool bar
to enter EPG menu(set Settings->Update system time as Auto if the time
is incorrect). From this menu, you can check program information, access
at most one-week program schedule which details the times and programs
for the next several days.
9. DVB-T Operations
9.1DVB Install
If it's the first time you got this IP box, or you ever did a factory reset in
Settings->Backup&reset->Factory data reset, you need run Applications->
DVBInstaller to install the DVBEpgBookManage, DVBProgramManage,
DVBEpg, DVBPlayer, DVBScan, DVBService one by one(after the former
one
Install
finished, you need select
Done
to go to the
next one), otherwise you can't enjoy all the DVB features later.
9.3.3Setting: user can modify settings for:
Subtitle: set subtitle on/off.
Picture Size: set aspect ratio 4:3,16:9,auto.
9.2DVB Player
Audio Track: set sound mode to Left, Right, Stereo.
After the DVBPlayer is installed, there are 3 ways to DVB viewing mode:
Channel Search: choose Auto / Manual scan, then press OK button to enter
nPress DTV hotkey in home page,
the sub menu, user can either select area in auto mode, or modify
nHighlight the DVB item in home page then press OK button,
frequency / bandwidth / area selection in manual mode, then press the OK
button to start the scan immediately.
nHighlight the App item in home page then press OK button, then choose
Factory data reset: erase all the settings and channel database.
DVBPlayer in Applications menu,
Set Password: allows user to modify the password, the default password is
If it's the first time you enter DTV mode, you will be asked to start an auto
1234.
scan for all channels.it will start to play the first channel in the list after scan
Update system time: set to Auto or off.
finished.
Select storage device: choose the storage device for PVR/Time
Timeshifting setting: allows user to choose the TimeShift duration
to 10, 30, 60 minutes according to the avalilable free space in USB device or
9.3Tool Bar
HDD disk.
Press the OK button in DVB viewing mode, you will see a pop-up tool bar at
Parental rating age: set rating age to all,4 ~ 18.
the bottom of the screen, it include: Channel List, EPG, Settings,
Antenna Power: it allows the user to active the antenna power supply for
Program Manager, Timeshifting, EPG Manager, Pvr Manager, HIDE,
8 external active antenna.
allow the users to do the operations as listed below:
9.3.4Program Manager : it allows user to add/delete the program group and
lock/unlock the selected program.
9.3.5Timeshifting: highlight the Timeshifting icon in the tool bar then
press OK button to enter timeshift mode, then user can pause, play, fast
backward, fast forward the timeshift, or press BACK button to exit timeshift.
9.3.6EPG Manager: This menu will show all BookPlay timers which added in
the EPG menu(press OK button when focused on an event in EPG menu,
then select the book type as BookPlay in the pop-up dialog).
9.3.7Pvr Manager: This menu will show all BookRecord timers which added
in the EPG menu(press OK button when focused on an event in EPG menu,
then select the book type as BookRecord in the pop-up dialog).
9.3.8HIDE: hide the current watching program(later user can press RED
button to cancel the hidden attribute of this program in Settings->Channel
Search menu).
9.4 Other operations
For other DVB hotkeys operations, please refer to the Remote controller
illustration.
9
Návod k obsluze
Internet Media Player
OV-HOMEBOX(Z)
Přečtěte si, prosím, tento návod, ke správnému používání tohoto výrobku a uschovejte tuto
příručku pro budoucí použití.


Důležité bezpečnostní pokyny
Prosím přečtěte si tento návod až dokonce
 Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř
nejsou žádné svépomocí opravitelné části. Servis svěřte kvalifikovanému
personálu. Chcete-li zabránit požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti.
 Nevystavujte vodě (kapající nebo stříkající) a žádné předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na spotřebiči. Udržujte
výrobek mimo dosah přímého slunečního záření a zdroje tepla jako jsou
radiátory nebo kamna.
 Nezakrývejte větrací otvory. Sloty a otvory na přístroji jsou určeny k větrání.
Otvory by nikdy neměly být blokovány umisťováním spotřebiče na polštář,
pohovku nebo jiný podobný povrch.
 Nepokládejte výrobek na nestabilní vozíky, stojany, stativy, držáky či stůl.
Spotřebič může spadnout, čímž může dojít k poškození nebo zranění.
 Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s produktem. Použitím jiného
adaptéru bude zrušena platnost záruky.
 Odpojte napájení ze zásuvky, když spotřebič není v provozu. Pozornost by
měla být věnována i environmentálním aspektům
 Likvidace baterie:
 VAROVÁNÍ: Baterie (baterie nebo akumulátory) nesmí být vystaveny
nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni a
podobně.
 UPOZORNĚNÍ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo náhlavní
soupravy může způsobit ztrátu sluchu.
 UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze taková přídavná zařízení / příslušenství,
která jsou doporučena výrobcem, je-li výrobek napájen síťovým adaptérem,
a je-li síťový adaptér používán jako odpojovací zařízení, musí být vypínač
snadno dostupný.
1
Tento symbol znamená nebezpečné napětí
představující riziko úrazu elektrickým proudem.
Tento symbol znamená, že existují důležité informace o
údržbě v návodu tohoto přístroje.
POZOR:
Zásáhne-li přístroj elektrostatický výboj,je nutné obnovit
výchozí tovární nastavení přístroje.
USB paměťová karta by měla být v jednotce zastrčena
správně. USB prodlužovací kabel by neměl být
používán, aby se zabránilo ztrátě dat.
Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být
likvidován s domovním odpadem v celé EU. Aby se
zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo
lidského zdraví způsobené nesprávnou likvidací,
recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití
hmotných zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení,
využijte, prosím, sběrné dvory nebo se obraťte na
prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Ti zajistí, že
produkt bude bezpečné recyklován.
1, Senzor dálkového ovládání: Používá se pro příjem signálu z
Obsah
dálkového ovládání.
2, STANDBY: Přepínání mezi pohotovostním a provozním
Přední a zadní panel .............................................. ................................... 2
Dálkové ovládání ................................................ .......................... ……….3
režimem.
Připojení ................................................. ...................................... ………..4
Uživatelské operace ................................................ .......................... ……4
1. Nabídka HOME ................................................ ........................ ……….4
2. Aplikace ................................................. ............................... …………4
3. Hudba ................................................. ......................................................6
4. Obrázek ................................................. ..................................................6
5. Video ................................................. .......................................................6
6. Vyhledávání ................................................ ..............................................7
7. Webový prohlížeč ................................................ .....................................7
8. Nastavení ................................................. .................................................7
9. DVB-T Operace .............................................. ......................................... 8
Specifikace..................................................................................9
počítače.
3, Mini USB Jack s OTG (On-The-Go): umožňuje spojení s USB
4,5,6 USB Jack: Slouží k připojení externích zařízení USB, jako
jsou USB flash disk, mobilní HDD digitálních audio / video
přehrávačů, mobilního telefonu, myši, klávesnice atd.
7, DC IN 5V: připojení k externímu +5 napájecímu adaptéru.
8, COAXIAL: Připojení ke koaxiálnímu konektoru systému
surround sound.
9, Ethernet LAN RJ45: 10/100M Ethernet rozhraní pro lokální
připojení k síti.
10, HDMI výstup: připojení k HDTV pro vstup HD video.
Přední a zadní panel
11, RF OUT: Tato zdířka spojí RF smyčku přes signál na jiných
video systémech.
12, RF IN: Tato zdířka se připojí k externí anténě.
13, AV výstup: Výstup kompozitního video signálu (CVBS) a
analogového audio
L / R signál, k dispozici pouze při nastavení Nastavení ->
Zobrazení-> Output režim
480i nebo 576i.
14, čtečka karet slot: SD / MMC / MS 3 v 1 slotu.
2
Dálkové ovládání
1.
MUTE: vypnutí zvuku, stiskněte znovu pro obnovení zvuku.
2. INFO: Zobrazení informací o sledovaném kanálu a EPG detailní
informace v EPG.
3.
: Přejít na další přehrávání.
4.
: Pozastavení aktuálního přehrávání; stiskněte znovu pro návrat k
normálnímu přehrávání.
5.
: Rychlý posun vzad .
6. FILE: Zástupce souboru mezi prohlížeči souborů.
* K dispozici pouze na domovské stránce.
7.
: Přesune kurzory na obrazovce MENU, nebo použijte ke změně
kanálů
DTV.
8. DEL: Odstranit jednu číslici nebo znak při psaní, stejně jako Backspace na
klávesnici počítače.
9. SETTING: Vstupte do menu, ve kterém může uživatel
konfigurovat nastavení systému.
*k dispozici pouze na domovské stránce.
10. APPS: Zástupce aplikací instalovaných uvnitř boxu.
11.
: Je to page up page do wn v sezna mu kanálů, nebo nějaké jiné
nabídky.
12. 0-9:Zadejte hodnotu v on-screen menu nebo číslo stanice v režimu
DTV.
13. GOTO: Zadejte název webové stránky ihned po dokončení psaní
měkkou klávesnicí.
14. TV/RADIO: Přepíná mezi TV a Rádiem.
15.
STANDBY: Přepínání mezi pohotovostním a provozním
režimem.
Box přejde do pohotovostního režimu, pokud budete držet toto tlačítko v
provozním režimu déle než 5 sekund.
16. EPG: Zobrazení informací o kanálu.
17.
: Přejít na předchozí přehrávání.
18.
: Zastavení aktuální přehrávání.
19
: Dopředu během přehrávání.
20. MENU: Zobrazení MENU na obrazovce; závisí na aplikacích či
položkách v nástrojové liště vyhledávače.
3
21. OK: Aktivace vybrané položky MENU nebo zobrazí seznam kanálů v
DTV.
22. ZPÉT: Návrat do předchozího MENU.
23. DTV: Zástupce digitálního televizního vysílání.
* K dispozici pouze na domovské stránce.
24. REC: Zaznamenejte program okamžitě.
25. Vol + / Vol-: Zvýšení / snížení hlasitosti.
26. HOME: Zadejte domovskou stránku.
27. WEB: Zástupce na stránce vyhledávače.
* K dispozici pouze na domovské stránce.
28.COLOR KEYS (RED / GREEN / YELLOW / BLUE): Provoz různých funkcí
v režimu DTV.
SUB (RED): vypnite titulky anebo vyberte jazyk titulků.
TTX (GREEN): Zobrazení teletextu.
AUDIO (BLUE): Přepínač jazyků, případně vícejazyčného zvuku.
29. :
Přesun kurzorů v on-screen menu.
30. Klávesnice: pro psaní v on-screen menu nebo surfování po webu.
31. ZPĚT: Návrat do předchozího menu.
32. HOME: Zadejte domovskou stránku.
33. MENU: Zobrazení menu na obrazovce, závisí na aplikacích nebo přepnout
fokus.
34. WEB: Zástupce na stránce vyhledávače.
* AUDIO / SUB / TTX k dispozici pouze v režimu DTV, ale stále závisí na
provozovateli vysílání.
* Některé klávesové zkratky jsou k dispozici pouze na domovské stránce.
* Některé klávesové zkratky jsou k dispozici pouze v režimu DTV.
Instalace baterií
Instalace baterií
Sejměte kryt baterie z dálkového ovladače a vložte
2xAAA baterie.
Diagram uvnitř prostoru pro baterie ukazuje správný způsob, jak
nainstalovat baterie.
Použití dálkového ovládání
Chcete-li použít dálkový ovladač, namiřte jej na přední část IP Boxu.
Dálkové ovládání má dosah až 7 metrů od IP Boxu v úhlu až 60 stupňů.
Dálkové ovládání nebude fungovat, pokud je cesta signálu z ovladače
zablokovaná.
Sluneční záření nebo velmi jasné světlo sníží citlivost dálkového
ovladače.
User Uživatel Operace
User Uživatel Operace
Připojení
1
HOME menu
Toto menu zobrazí všechny běžné ikony: Aplikace, Hudba, Fotografie,
Film, FileBrowser, Webový prohlížeč, Nastavení, DVB.
Poznámka: uživatel si může vybrat aplikace pomocí kurzorových tlačítek a otevřít je pomocí tlačítka OK;
* Otevřete Webového prohlížeče stiskem klávesové zkratkyWEB,
* Otevřete Aplikace í stiskem klávesové zkratkyAPP,
* Otevřete systémová nastavení MENU stisknutím klávesové zkratky NASTAVENÍ,
* Otevřete Filmový přehrávač stisknutím klávesové zkratky VIDEO,
* Otevřete Hudební přehrávač stisknutím klávesy MUSIC
* Otevřete Picture prohlížeč stiskem klávesové zkratky Picuture,
* Otevřete File Browser stisknutím klávesové zkratky FILE,
* Otevřete DTV sledování stiskem klávesové zkratky DTV,
2. Aplikace
Stisknutím klávesy APP nebo výběrem APP položky na domovské
stránce pro vstup do APP nabídky.Uživatel uvidí všechny aplikace
nainstalované v nabídce, jako níže:
4
2.1 Systém vestavěných aplikací
Webové stránky: Kategorie na internetových stránkách: Prohlížeč, Vyhledávání,
Zábavné, Novinky, Nákupní, Nociální, Nportovní, Venkovní, Počasí, Finance,
Mapy, Bot, Travel, Hudba a tak dále.
Řízení: uživatelé a skupiny), klepněte na tlačítko Spustit-> Run Vstup gpedit.msc ->
Konfigurace počítače -> Nastavení systému Windows -> Nastavení zabezpečení ->
Místní zásady -> Možnosti zabezpečení -> Účty: Hodnocení stav účtu: povolený *
Smazat účet Guest Začátek -> Run Vstup gpedit.msc -> Konfigurace počítače ->
Nastavení systému Windows -> Místní zásady ->
Přiřazení uživatelských práv -> Povolit nebo odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě
b, Sdílení medíí na Windows 7
1) Podělte se o složky, které obsahují hudbu, obrázky, filmy.
2) Klikněte na složku, kterou chcete sdílet a přetáhněte ji do složky Veřejné.
* Pokud jste nepovolili přístup do veřejných složek pro uživatele v síti, klepněte na
Ovládací panely -> Centrum sítí a sdílení -> Změnit
pokročilé nastavení sdílení. Můžete povolit přístup do veřejných složek zde. Podívejte
se na veřejné části Sdílení složek v okně Nastavení a
zaškrtněte políčko vedle Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl
číst a zapisovat soubory ve veřejných složkách. Klepněte na tlačítko Uložit změny a
lidé, kteří mají přístup k vaší síti můžou nyní zobrazit obsah veřejných složek.
MusicPlayer: pro přehrávání hudby
PicturePlayer pro prohlížení obrázků
Movieplayer: pro přehrávání videa FileBrowser:
Prohlížeče souborů Prohlížeč: Google Browser Settings: Nastavení
systému
AppInstaller: externí instalace aplikace
DVBInstaller: nainstalujte přehrávač DVB aplikace pro prohlížení DTV.
Kalendář: Google kalendář
Hodiny: Google hodiny
Soubory ke stažení: ovládání Google download
E-mail: E-mailový klient
Hledat: Google rychlé vyhledávání
Aktualizace: System Upgrade
PPPoE (volitelné): point-to-Point Protocol over Ethernet,
širokopásmový dialer
Po tomto kroku, můžete spustit Network aplikaci na hledání dostupných zdrojů PC
Sdílení a přehrávat tato videa pomocí tohoto IP box.
Pokud nechcete zobrazit sdílené složky podle následujícího návodu po vypršení
časového limitu vyhledávání, budete muset zadat IP adresu, složku a uživatelské
jméno,
heslo ručně.
RemoteIME2.0 (volitelné): aplikace, které podporují používání
mobilního telefonu s Androidem, jako dálkový ovládač tohoto IP boxu.
Podmínkou je nainstalovat stejnou RemoteIME aplikaci do vašeho
mobilního telefonu.
Síť (volitelné), umožní, abyIP box přehrával digitální média, která jsou
sdílena PC; podmínkou je aby PC a IP box byli připojeny ke kabelové
nebo bezdrátové domácí síti.
a, Sdílení medií v systému Windows XP
1) Povolení SSDP Discovery Service: Start -> Nastavení -> Ovládací
Paney -> Nástroje pro správu-> Služby -> SSDP Discovery Service
2) Přidejte UPnP Součásti systému Windows: Start -> Nastavení ->
Ovládací Plane -> Přidat nebo odebrat programy -> Přidat / Odebrat
Windows Component -> Network Service -> UPnP User Interface +
Internet Gateway Discovery
3) Podělte se o složky, které obsahují hudbu, obrázky, filmy. Pokud váš
IP box nenajde dostupné počítače v síti, zkontrolujte:
* jsou-li připojené ke stejné IP adrese , nebo stejné pracovní skupině,
* máte-li přístup ke sdílené složce jiného počíteče,
5
:Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
:Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
Stop
Dozadu
Dopředu
Předchozí zvukovou stopu,
Další zvukové stopy,
Opakované přehrávání,
Poznámka: Všechny výše uvedené operace lze také provést stiskem příslušné
klávesy na dálkovém ovladači. Uživatel může opustít aktuální nabídku
stisknutím tlačítka BACK.
: Návrat na domovskou stránku
: Vyhledávání a seznam všech sdílených složek v síti
: Seznam vybraných složek s háčkem
: Seřadit podle názvu souboru
: Zpět na nadřazený adresář
: Zobrazit podle miniatury nebo seznam
: Pomoc pro všechny ikony
2.2 Instalace aplikací
(1) Nainstalujte ovladač externhoí velkokapacitního paměťového zařízení podle
AppInstaller.
(2) Stáhnout a nainstalovat různé aplikace z Android Market nebo místní App
Market.
4. Obrázky
Zvýrazněte položku Obrázky na domovské stránce nebo stiskněte klávesovou
zkratku pro PICTURE, zvolte úložné zařízení a cestu, která vede k obrazovému
souboru, a pak spusťte Prezentaci obrázků.
Stiskněte tlačítko MENU , uvidíte panel nástrojů v dolní části obrazovky, který
umožňuje uživatelům dělat operace, uvedené níže:
2.3 odinstalovat aplikace
Zadejte Nastavení aplikace, zvolte Aplikace-> Všechny, vyberte aplikaci, kterou
chcete odinstalovat a pak stiskněte tlačítko Zakázat.
3. hudba
Highlight Hudba na domovské stránce nebo stiskněte MUSIC klávesovou zkratku
pro zadání hudebníhoe přehrávač, zvolte úložné zařízení a spusťte Soubor přehrát.
Stiskněte tlačítko MENU hotkey, uvidíte Panel nástrojů v dolní části obrazovky.
Umožňuje uživatelům dělat operace, uvedené níže:
: Spuštění nebo pozastavení aktuálního snímku
STOP
Jdi na předchozí obrázek
Jdi na další obrázek
REPEAT přehrávání
Změnit interval prezentace / random přehrávání
Sekvence
Rotace
Přiblížení
5. Filmy
Zvýrazněte položku Movie na domovské stránce nebo stiskněte
klávesovou zkratku VIDEO pro vstup do Filmového přehrávače, zvolte
paměťové zařízení , spusťte
přehrávání filmu.
Stiskněte tlačítko MENU , uvidíte panel nástrojů v dolní části
obrazovky. Umožňuje uživatelům dělat operace, uvedené níže:
6
7. Webový prohlížeč
7. Webový prohlížeč
K dispozici jsou 3 možnosti:
* Označte Web položku na domovské stránce a stiskněte tlačítko OK,
* Zvýrazněte App položku na domovské stránce a stiskněte tlačítko OK, poté
zvolte
Webové stránky-> Browser v nabídce App,
* Stiskněte tlačítko WEB v na a domovské stránce zadejte systém
vestavěného webového prohlížeče přímo. Bude to ukazovat softwarovou
klávesnici, pokud uživatel stiskl tlačítko OK v adresním řádku webového
prohlížeče, pak uživatel může psát název webové stránky. Uživatel může také
stisknout tlačítko NABÍDKA pro přepnutí fokusu na Drop -down řádku nabídek
pro vybrání zadejte klíčová slova kdykoliv během psaní.
Pokud uživatel stiskne MENU , když není dostupná měkká klávesnice a n ení v
režimu pro psaní adresy, bude vidět na panelu v dolní části obrazovky, návod,
který umožňuje uživatelům dělat operace, jak je uvedeno níže:
zpZpět do složky režimu,
Předchozí video soubor,
Dozadu,
Play / pause
Dopředu,
Další video soubor,
Další možnosti nastavení a přehrávaní
(Track, titulky, režim zobrazení, Informace o souboru.)
6. Prohlížeč souborů
Zvýrazněte Filebrowser položku na domovské stránce nebo stiskněte
klávesovou zkratku pro vstup do Prohlížeče souborů, prohlížeče souborů
uložených v jiném paměťovém zařízení.
Uživatel může prohlížet obrázky a přehrávat hudby / filmy nebo upravit
některé soubory.
Refresh: abnovení aktuální webovoé stránky
Dopředu: přejděte na další webovou stránku
Nová karta: vytvořit novou webovou stránku
Nové anonymní karta: otevřete novou anonymního stránku
Share Page: Sdílet tuto stránku přes Bluetooth
Najít na stránce: najít to, co chcete, na této stránce
Page info: některé informace o aktuální stránce
Nastavení: některá nastavení ve webovém prohlížeči, jako je nastavení
homepage atd.
8 Nastavení
8.1 Bezdrátová připojení a sítě: označte Wi-Fi možnost, pak zvolte
Síť v Wi-Fi nastavení a potom zadejte správné heslo.
8.2 Ethernet: označte možnost Ethernet, vyberte typ sítě (DHCP
a Static IP) v nastavení Ethernet. Uživatel bude potřebovat ruční vstup do IP adresy /
Net mask / DNS adresa / Default gateway, pokud je to statická IP, uložte ji.
8.3 Zvuk: nastavení hlasitosti,
8.4 Displej:
8.4.1 Podporované typy výstupu:
Support HMDI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Support CVBS: 480i, 576i
Poznámka: Uživatel může rychle přepínat mezi HDMI a CVBS výstupem bez systému
restartu, CVBS výstup k dispozici pouze v 480i nebo 576i.
8.4.2 nastavte pozici obrazovky ručně, aby jste se ujistili, že box můžete dobře
zobrazit v různých televizních přijímačích.
Spusťte Home page
: Vyberte / otevřít režim
: Edit mode: Cut / Copy / Paste / Delete
: Režim třídění: Jméno / Datum / Velikost
: Zpět na nadřazený adresář
: Zobrazit podle náhledu
: Nápověda
7
8.5 Aplikace: Odinstalujte aplikaci, zkontrolujte program
provozního stavu, ladění USB zařízení,
8.6 Účty a synchronizace: synchronizovat účet Google,
8.7 Backup & reset: zálohování dat a obnovení továrních
nastavení (vezměte prosím na vědomí, že všechny nainstalované
aplikace budou smazány také, takže budete potřebovat
nainstalovat je později)
8.8 Úložiště: zkontrolujte prostor informace o SD kartu a NAND
flash,
8.9 Jazyk a vstup: uložte jazyk systému a vstup z klávesnice,
8,10 Dostupnost: Systém dostupnosti nastavení
8.11 Datum a čas: nastavit datum / čas / časové pásmo / formát
času atd.
8.12 MediaBox: verze stávajícího systému.
9. DVB-T Operace
9.1DVB Install
Pokud je to poprvé, co nastavujete tento IP Box, nebo jste někdy již
udělali obnovení továrního nastavení v Nastavení-> Backup & reset> Obnovení továrních dat, musíte spustit Aplikace -> DVBInstaller k
instalaci DVBEpgBookManage, DVBProgramManage, DVBE pg,
DVBPlayer, DVBScan, DVBService jeden po druhém, jinak není
možné využívat všechny funkce DVB později.
9.2DVB Player
Pro DVBPlayer instalaci existují 3 způsoby pro DVB prohlížecí
režim: Klikněte na tlačítko DTV na domovské stránce a stiskněte
tlačítko OK,zvýrazněte položku App na domovské stránce,
stiskněte tlačítko OK, poté zvolte DVB Player v MENU Aplikace.
Pokud je to poprvé, co vstoujete do režimu DTV, budete požádáni o
spuštění automatického ladění pro všechny kanaly.Začne přehrávat
první kanál v seznamu po dokončení skenování programů.
9.3Tool Bar
Stiskněte tlačítko OK v režimu zobrazení DVB, uvidíte pop -up panel
v dolní části obrazovky, který bude obsahovat: Seznam kanálů,
EPG, Nastavení, Manažer programu, funkce Timeshift, EPG
Manager, PVR Manager, Skrýt, Povolit uživatele, aby jste mohli
využít operace jako je uvedeno níže:
8
9.3.1 Seznam kanálů: stiskněte tlačítko MENU v režimu sledování nebo
zvýraznit seznamu kanálů ikonu v nástrojové liště stiskněte tlačítko OK
pro vstup menu Seznam kanálů, může uživatel změnit služby nebo služby
typu v něm.
9.3.2EPG: stiskněte tlačítko EPG v režimu sledování nebo světel EPG
ikonu v nástrojové liště pro vstup nabídky EPG (nastavení Nastaven í->
Aktualizace systémového času jako Auto-li doba je nesprávný). Z tohoto
menu můžete zkontrolovat informace o programu, přejděte na maximálně
jeden-týdenní programové skladby, která popíše krát a programy pro
několik příštích dnů.
9.3.3Setting: Uživatel může upravovat nastavení:
Titulky: set zapnutí / vypnutí titulků.
Velikost obrazu: set poměr 4:3,16:9, auto.
Zvuková stopa: Nastavení režim zvuku na levou, pravou, Stereo.
Hledání kanálů: vyberte Auto / Manual scan, poté stiskněte tlačítko OK pro vstup
do podmenu, může uživatel zvolit buď oblast v automatickém režimu, nebo upravit
frekvence / propustnost / Výběr oblasti: v manuálním režimu, stiskněte OK
tlačítko pro spuštění skenování okamžitě.
Obnovit tovární data: vymaže všechny nastavení a kanál databáze.
Nastavit heslo: umožňuje uživateli změnit heslo, výchozí heslo je:1234.
Aktualizace systémového času: nastavení Auto nebo vypnout.
Vyberte paměťové zařízení: vyberte záznamovou jednotku pro PVR / Time
Funkce Timeshift nastavení: umožňuje uživateli vybrat TimeShift trvání
do 10, 30, 60 minut, dle avalilable volného prostoru v zařízení USB nebo
HDD disk.
Rodičovský zámek: nastavení věkové hranice 4 ~ 18.
Napájení antény: umožňuje uživateli aktivní anténa napájení externí aktivní anténa.
9.3.4 Program klienta: umožňuje uživateli přidat / smazat programovou skupinu a
zamknutí / odemknutí zvoleného programu.
9.3.5Timeshifting: označte TimeShifting ikonu v nástrojové liště a stiskněte tlačítko
OK pro vstup do režimu časového posunu, pak může
uživatel pozastavit, přehrávat,
rychle vzad, rychlý posun vpřed timeshift, nebo stiskněte tlačítko
BACK a ukončíte
Časový posun.
9.3.6EPG Manager: Tato nabídka zobrazí všechny BookPlay časovače, které
, pokud se chcete zaměřit na
uživatel přidal v nabídce EPG (stiskněte tlačítko OK
události v EPG menu,
vyberte knihu jako typ BookPlay v pop-up okně).
9.3.7Pvr Manager: Tato nabídka zobrazí všechny BookRecord časovače, které
uživatel přidal v nabídce EPG (stiskněte tlačítko OK, pokud se chcete zaměřit na
události v EPG menu, pak vyberte knihu jako typ BookRecord v pop
-up okně).
9.3.8HIDE: skrýt current Sledování programu (později může uživatel stiskněte
ČERVENÉ tlačítko pro zrušení skrytého atributu tohoto programu v
Nastavení ->
Menu Hledání kanálů).
9.4 Další operace
Další možnosti DVB naleznete na obrázku dálkového ovladače .
9
Návod na použitie
Internet Media Player
OV-HOMEBOX(Z)
Prečítajte si prosím tento návod, k správnému používaniu tohoto výrobku a uschovajte túto
príručku pre budúce použitie.


Dôležité bezpečnostné pokyny
Prosím prečítajte si tento návod až do konca
 Ak chcete znížit riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt. Vo
vnútri nie sú žiadne svojpomocne opravitelné časti. Servis zverte
kvalifikovanému personálu. Ak chcete zabránit požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu alebo vlhkosti.
 Nevystavujte vode a žiadné predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy,
by nemali byť umiestnené na spotrebiči. Udržujte výrobok mimo dosah
priameho slnečného žiarenia a zdroja tepla aako sú radiátory alebo kachle.
 Nezakrývajte vetracie otvory. Sloty a otvory na prístroji sú určené k
vetraniu. Otvory by nikdy nemali byť blokované umiestňovaním spotrebiča
na vankúš, pohovku alebo iný podobný povrch.
 Neukladajte výrobok na nestabilné vozíky, stojany, statívy, držiaky či stôl.
Spotrebič môže spadnúť, čím môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
 Používajte výlučne napájací adaptér dodaný s produktom. Použitím iného
adaptéru bude zrušená platnosť záruky.
 Odpojte napájanie zo zásuvky, keď spotrebič nie je v prevádzke. Pozornosť
by mala byť venovaná aj environmentálnym aspektom.
 Likvidáciia batérie.
 VAROVÁNÍ: Baterie (batérie alebo akumulátory) nesmú byť vystavené
nadmernému teplu, ako napríklad priame slnečné svetlo, oheň a podobne.
 UPOZORNENIE: Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel alebo náhlavnej
súpravy môže spôsobiť stratu sluchu.
UPOZORNENIE: Používajte výlučne tie prídavné zariadenia /
príslušenstvo, ktoré sú doporučené výrobcom, ak je výrobok napájaný
sieťovým adaptérom, a sieťový adaptér je používaný ako odpojovacie
zariadenie, musí býť vypínač ľahko dostupný.

1
Tento symbol znamená nebezpečné napätie
predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom.
Tento symbol znamená, že existujú dôležité informácie
o údržbe v návode tohoto prístroja.
POZOR:
Ak prístroj zasiahne elektrostatický výboj, je nutné,
obnoviť východzí stav užívateľom.
USB pamäťová karta by mala býť v jednotke zasunutá
správne. USB predlžovací kábel by nemal byť
používaný, aby sa zabránilo strate dát.
Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť
likvidovaný s domovým odpadom v celej EU. Aby sa
zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia
alebo ľudského zdravia spôsobené nesprávnou
likvidáciou, recyklujte ich zodpovedne k podpore
opätovného využitia hmotných zdrojov. Ak chcete vrátiť
použité zariadenie, využite prosím zberné dvory alebo
sa obráťte na predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Tí
zaistia, že tento produkt bude bezpečne recyklovaný.
1, Senzor ďiaľkového ovládádania: Používá sa pre príjem
Obsah
signálu z ďiaľkového ovládania.
2, STANDBY: Prepínanie medzi pohotovostným a prevádzko vým
Predný a zadný panel .............................................. ................................... 2
Diaľkové ovládanie ................................................ .......................... ……….3
režimom.
Pripojenie ................................................. ...................................... ………..4
Užívateľské operácie ................................................ .......................... ….…4
1. Ponuka HOME ................................................ ........................... ….…….4
2. Aplikáce ................................................. ............................... …..………4
3. Hudba ................................................. ......................................................6
4. Obrázky ................................................. ...................................................6
5. Video ................................................. .......................................................6
6. Vyhľadávanie ................................................ ............................................7
7. Webový prehliadač ................................................ ..................................7
8. Nastavenie ................................................. ..............................................7
9. DVB-T Operácie .............................................. ........................................ 8
Špecifikácie.................................................. ..............................9
počítača.
3, Mini USB Jack s OTG (On-The-Go): umožňuje spojenie s USB
4,5,6 USB Jack: Slúžií k pripojeniu externých zariadení USB, ako
sú USB flash disk, mobilný HDD digitálnych audio / video
prehrávačov, mobilného telefónu, myši, klávesnice a td.
7, DC IN 5V: pripojenie k externému +5 napájaciemu adaptéru.
8, COAXIAL: Přrpojenie ku koaxiálnemu konektoru systému
surround sound.
9, Ethernet LAN RJ45: 10/100M Ethernet rozhranie pre lokálne
pripojenie k sieti.
10, HDMI výstup: pripojenie k HDTV pre vstup HD video.
Predný a zadný panel
11, RF OUT: Táto zdierka spojí RF smyčku cez signál na iných
video systémoch.
12, RF IN: Táto zdieřka sa pripojí k externej anténe.
13, AV výstup: Výstup kompozitného video signálu (CVBS) a
analogového audio
L / R signál, k dispozícii len pri nastavení Nastavenie->
Zobrazenie-> Output režim
480i nebo 576i.
14, čítačka kariet slot: SD / MMC / MS 3 v 1 slotu.
2
Diaľkové ovládanie
1.
MUTE: vypnutíe zvuku, stlačte znova pre obnoveníe zvuku.
2. INFO: Zobrazenie informácií o sledovanom kanáli a EPG detailní
informace v EPG.
3.
: Prejsťt na ďalšie prehrávánie.
4.
: Pozastavenie aktuálneho přehrávania, stlačte znova pre návrat k
normálnemu prehrávaniu.
5.
: Rychlý posun vzad prehrávanie.
6. FILE: Zástupca súboru medzi prehliadačmi súborov.
* K dispozícii len v domovskej stránke.
7.
: Presunie kurzory na obrazovke menu, alebo použite k zmene
kanálu
DTV.
* Tiež odkazoval na hore / dole / vpravo / vľavo v celej príručke.
8. DEL: Odstrániť jedno číslo alebo znak pri písaní, tak isto, ako Backspace na
klávesnici počítača.
9. SETTING: Vstúpte do menu, v ktorom môže užívateľ
konfigurovať nastavenie systému.
*k dispozíci len v domovskej stránke.
10. APPS: Zástupca aplikácií inštalovaných vo vnútri boxu.
11. : Je to page up page down v sezna mu kanálů, nebo ně jaké jiné
nabídky.
12. 0-9:Zadajte hodnotu v on-screen menu alebo číslo stanice v reži me
DTV.
13. GOTO: Zadajte zadanie webovej stránky ihneď po dokončení písania
mäkkou klávesnicou.
14. TV/RADIO: Prepína medzi TV a Rádiom.
15.
STANDBY: Prepínanie medzi pohotovostným a prevázkovým
režimom. Box prejde do pohotovostného režimu, pokiaľ bud ete držať
toto tlačítko v prevádzkovom režime dlhšie ako 5 sekúnd.
16. EPG: Zobrazenie informacií o kanáli.
17.
: Prejsť na predchádzajúce prehrávanie.
18.
: Zastavenie aktuálneho prehrávania.
19
: Dopredu počas prehrávania.
20. MENU: Zobrazenie menu na obrazovke, závisí na aplikaciách, či
položkách v nástrojovej lište vyhľadávača.
3
21. OK: Aktivácia vybranej položky menu, alebo zobrazí zoznam kanálov v
DTV.
22. ZPÉT: Návrat do predchádzajúceho menu.
23. DTV: Zástupce na digitálne televízne vysielanie.
* K dispozícii len v domovskej stránke.
24. REC: Zaznamenajte program okamžite.
25. Vol + / Vol-: Zvýšenie / zníženie hlasitosti.
26. HOME: Zadejte domovskú stránku.
27. WEB: Zástupca na stránke vyhľadávača.
* K dispozícii len v domovskej stránke.
28.COLOR KEYS (RED / GREEN / YELLOW / BLUE): Prevádzka rôznych
funkcií v režime DTV.
SUB (RED): Switch titulky a vyberte jazyk titulkov.
TTX (GREEN): Zobrazenie teletextu.
AUDIO (BLUE): Prepínač audio jazyky prípadne viacjazyčné.
29. :
Přesun kurzormi v on-screen menu.
30. Klávesnice: pre psanie v on-screen menu alebo surfovanie po webe.
31. ZPĚT: Návrat do predchádzajúceho menu.
32. HOME: Zadejte domovskú stránku.
33. MENU: Zobrazenie menu na obrazovke, závisí na aplikáciách alebo
prepnúť fokus.
34. WEB: Zástupca na stránke vyhľedávača.
* AUDIO / SUB / TTX k dispozícii len v režime DTV, ale stále závisí na
prevádzkovateľov vysíielania.
* Niektoré klávesové skratky sú k dispozíci len v domovskej stránke.
* Niektoré klávesové skratky sú k dispozícii len v režime DTV.
Inštalácia batérií
Inštalácia batérií
odstráňte kryt batérie z diaľkového ovládača a vložte
2xAAA batérie.
Diagram vo vnútri priestoru pre batérie ukazuje správný spôsob, ako
nainštalovať batérie.
Použitie diaľkového ovládania
Ak chcete použiť diaľkové ovládanie, namierte ho na prednú čásť IP Boxu.
Diaľkové ovládánie má dosah až 7 metrov od IP Boxu v uhle až 60 stupňov.
Diaľkové ovládanie nebude fungovať, pokiaľ je jeho cesta zablokovaná.
Slnečné žiarenie alebo veľmi jasné svetlo zníži citlivosť diaľkového
ovládania.
User Uživatel Operace
User Uživatel Operace
Připojení
1 HOMEmenu
Toto menu zobrazí všetkyy bežné predmety vo vnútri poľa: aplikácia,
hudba, fotografie, film, FileBrowser, webový prehliadač, nastavenia,
DVB.
Poznámka: Užívatel si môže vybrať aplikácie pomocou kurzorových tlačítok a otvoríte ich OK
tlačítkom, uživatel môže tiež listovať pod klávesami v domovskej stránke:
* Zadejte webový prehliadač stlačením klávesovej skratky WEB,
* ZadejteAplikácie rozhranie stlačenímm klávesovej skratkyAPP,
* Zadejte systémové nastavenie menu stlačením klávesovej skratky NASTAVENIA,
* Zadejte Filmový přehrávač stlačením klávesovej skratky VIDEO,
* Zadejte Hudobný prehrávač stlačenímm klávesy MUSIC
* Zadejte Picture prehliadač stlačením klávesovej skratky picuture,
* Zadejte File Browser stlačením klávesovej skratky FILE,
* Zadejte DTV sledovanie stlačením klávesovej skratky DTV,
2. Aplikácie
Stlačením klávesy APP alebo vyberte APP položku na domovskej
stránke pre vstup do APP ponuky .Uživateľ uvidí všetkyy aplikácie
nainštalované v ponuke, ako nižšie:
4
Klepnite na tlačítko Spustiť-> Run Vstup gpedit.msc -> Konfigurácia počítača ->
Nastavenie systému Windows -> Nastavenie zabezpečenia -> Miestne zásady ->
Možnosti zabezpečenia -> Účty: Hodnotenie stavu účtu: povolený * Zmazať účet
Guest Začátek -> Run Vstup gpedit.msc -> Konfigurácia počítača -> Nastaveieí
systému Windows -> Miestne zásady ->
Klepnite na tlačítko Spustiť-> Run Vstup gpedit.msc -> Konfigurácia počítača ->
Nastavenie systému Windows -> Nastavenie zabezpečenia -> Miestne zásady ->
Možnosti zabezpečenia -> Účty: Hodnotenie stavu účtu: povolený * Zmazať účet
Guest Začátek -> Run Vstup gpedit.msc -> Konfigurácia počítača -> Nastaveieí
systému Windows -> Miestne zásady ->
Priradenie uživateľských práv -> Odoprieť přístup k tomuto počítaču zo síete
2.1 Systém zabudovaných aplikácií
Tieto aplikáce vrátane, ale nie obemedzené na následujúce:
Webové stránky: zhromažďované na internetových stránkách patria: Prehliadač,
Vyhľadávanie, zábavné, novinky, Nákupy, sociálne, športové, Vonkuí, počasie,
financie, Mapy, bot, Travel, Hudba a tak dalej.
b, Zdieľanieí médíí na Windows 7
1) Poděľte sa o zložky, ktoré obs ahujú hudbu, obrázky, filmy.
2) Klikněte na zložku, ktorú chcete zdieľať a pretiahnite ju do zložky Verejné.
* Pokiaľ ste nepovolili prístup do verejných zložiek pre užívateľa v sieti, klepnite na
Ovládace panely -> Centrum sietí a zdieľania -> Zmeniť
pokročilé nastavenie zdíľania . Môžete povoliť prístup do verejných zložiek tu. Pozrite
se na verejné časti Zdíeľania zložek v okne Nastavenia a
zaškrtnite políčko vedľa Zapnúť zdílaníe, aby každý uživatel s prístupom k síeti mohol
čítať a zapisovať súbory vo verejných zložkách. Klepnite na tlačítko Uložit zmeny a
ľudia, ktor majúí prístup k vašej síeti môžu zobraziť obsah .
MusicPlayer: pre prehrávánie hudby PicturePlayer: pre fo tografie
prehliadače movieplayer: pre prehrávanie videa FileBrowser: pro
prehliadače souborov Prehliadač: Google Browser Settings:
Nastavenie systému
AppInstaller: externá inštalácie aplikácie
DVBInstaller: nainštalujte prehrávač DVB aplikácie pre prehli adanie
DTV.
Kalendár: Google kalendár
Hodiny: Google hodiny
Soubory ke stažení: Google download riadenie
E-mail: E-mailový klient
Hledat: Google rýchly vyhľadávač
Aktualizace: System Upgrade
PPPoE (volitelné): point-to-Point Protocol over Ethernet,
širokopásmový dialer
Pokiaľ je to prvý krát, čo ju zadávate , uvidíte vyhledávaciu ponuku, pokiaľ nechcete
zobrazit zdíelané zložky poľa následujúcího po vypršaní časového limitu
vyhladávania, budete musiet zadať IP adresu, zložku a užívateľské meno a heslo
ručne,
RemoteIME2.0 (volitelné): aplikácie, ktoré podporujú používanie
mobilného telefónu s Andoidom ako diaľkové ovládanie IP boxu. Ale
musíte nainštalovať tú istý RemoteIME aplikáciu na vašom mobilnom
telefone.
Sieť (voliteľné), aby IP box prehrával digitálne médiá, ktoré sú zdieľané
PC, podmínkou je aby PC aj IP box boli pripojené ku káblovej alebo
bezdrátovej domácej sieti.
a, zdieľanie medií v systéme Windows XP
1) Povolenie SSDP Discovery Service: Start -> Nastavenie -> Ovládacie
Panely -> Nástroje pre správu-> Služby -> SSDP Discovery Service
2) Pridajte UPnP Súčásti systému Windows: Start -> Nastavenie ->
Ovládacie Panely -> Pridať alebo odobrať programy -> Pridať / Odobrať
Windows Component -> Network Service -> UPnP User Interface +
Internet Gateway Discovery
3) Podeľte se o zložky, které obsahujú hudbu, obrázky, filmy, pokiaľ
váše IP box nenájde dostupné počítače v sieti, skontrolujte:
* Jsou na tej istej IP adrese segmenty alebo rovnaké pracovné
skupiny,e
5
:
:
: Návrat na domovskú stránku
: Vyhľadávánie a zoznam všetkých zdieľaných zložiek v sieti
: Zoznam vybraných zložek s háčikom
: Zoradiť podľa názvu súboru
: Späť na nadradený adresár
: Zobraziť podľa miniatúry alebo zoznam
: Pomoc pre všetkyy ikony
2.2 Instalácia aplikácií
(1) Nainštalujte apk súbor externé veľkokapacitné pamäťové zariadenie podľa
AppInstaller.
(2) Stiahnuť a nainštalovať rôzne aplikácie z Android Market nebo miestny App
Market.
Spustenie alebo pozastavenie prehrávánia.
Spustenie alebo pozastavenie prehrávánia.
Stop
Dozadu
Dopredu
predošlúí zvukovú stopu,
Ďalšie zvukové stopy,
opakované prehrávanie,
Poznámka: Všetky vyššie uvedené operáce je možné aktivovať stilačením
príslušnej klávesy na diaľkovom ovládači a opustiť stlačením tlačítka BACK.
4. Obrázky
Zvýraznite obrázky v domovskej stránke alebo stlačte klávesovú skratku pre
PICTURE, zvoľte úložné zariadenie a cestu, ktorá vedie k obrazovému súboru a
spusťte Prezentáciu obrázkov.
Stlačate tlačítko MENU hotkey a uvidíte panel nástrojov v dolnej části
obrazovky, umožňuje užívateľom robiť operácie, uvedené nižšie:
2.3 odinštalovat aplikácie
Zadajte Nastaveniá aplikacie, zvoľte Aplikácie-> Všetky, vyberte aplikáciu, ktorú
chcete odinštalovať a stlačte tlačítko Zakázať.
3. hudba
Highlight Hudba položky v domovskej stránke alebo stlačte MUSIC pre zadanie
hudobného praehrávač, zvoľte úložné zariadenie a cesta, ktorá má hudebné
soubory a spusťte súbor prehrať.
Stlačte tlačítko MENU hotkey uvidíte panel nástrojov v dolnej části obrazovky,
umožňuje uživateľom robiť operáce, uvedené nižšie:
: Spustenieí alebo pozastavenie aktuálneho snímku
STOP
choď na predchádzajúci obrázok
choď na další obrázok
REPEAT prehrávanie
Zmeniť prezentáciu intervalu / random prehrávanie
Sekvencia
Rotácia
Priblíženie
5. Filmy
Zvýraznite Movie v domovskéj stránke alebo stlačte VIDEO pre
vstup do filmového přehrávača, zvolte pamäťové zařiadeníe a cestu,
ktorá má filmové súbory, spusťte
přehráváníe filmu.
Stlačte tlačítko MENU uvidíte panel nástrojov v dolnej části
obrazovky, umožňuje uživatelom robiť operacie, uvedené nižšie:
6
7. webový prehliadač
7. webový prehliadač
K dispozícii sú 3 spôsoby:
* Označte Web položku v domovskej stránke stlačte tlačítko OK,
* Zvýraznite App položku v domovske stránke stlačte tlačítko OK, potom zvoľte
Webové stránky-> Browser v ponuke App,
* Stlačte tlačítko WEB hotkey v domovskej stránke zadajte systém
zabudovaného webového prehliadačače priamo, bude to ukazovat softwarovú
klávesnicu, pokiaľ uživatel stlačil tlačítko OK v adresnom riadku webového
prehliadača , potom uživateľ môže webové stránky precházať, môžete tiež
stlačiťt tlačítko PONUKA , tlačítko pre prepnutie fokusu na Drop -down riadku .
Pokiaľ užívateľ stlačil MENU skratky, keď neexistujú žiadne mäkké klávesy a
nie je v režime pre adresy písania, bude vidiet na paneli v dolnej části
obrazovky,umožňuje uživateľom robiť operácie, ako je uvedené nížšie
Prejsť do zložky režimu,
predchádzajúci video súbor,
dozadu,
Play / pause
dopredu,
další video súbor,
Dalšie možnosti nastavení a prehrávaní
(Track, titulky, režim zobrazenia, Informácie o súbore.)
6. Prehliadač súborov
Zvýraznite Filebrowser položku v domovskej stránke alebo stlačte skratkové
klávesy pre vstup do prehliadača souborov, prehliadače súborov uložených
v určitom pamäťovom zariadení a cestu.
Užívateľ môže prehliadať obrázky a prehrávanie hudby / filmu, alebo
upraviť niektoré súbory.
Refresh: refresh aktuálnu webovú stránku
Dopředu: přejdite na dalšíu webovú stránku
Nová karta: vytvořit novou webovou stránku
Nová anonymní karta: otvorte novú anonymnú stránku
Share Page: Zdieľať tuto stránku cez Bluetooth
Najsť na stránke: nájsť to, čo chcete na téjto stránke
Page info: niěktoré informácie o aktuálnej stránke
Nastavenía: niektoré nastavena vo webovom prehliadači, ako je nastaveníe
homepage atd.
8 Nastaveníe
8.1 Bezdrátové pripojenie a siete: check mark Wi-Fi možnosť, potom zvoľte k dispozícii
Síeť vo Wi-Fi nastavení a potom zadajte správné heslo.
8.2 Ethernet: značka zaškrtnutia Ethernet možnostť vyberte typ siete (DHCP
a Static IP) v nastavenie Ethernet, užívateľ potrebuje ručný vstup IP adresu /
Net mask / DNS adresa / Default gateway, pokiaľ je to Static IP, uložte ju.
8.3 Zvuk: nastavenie hlasitosti,
8.4 Displej:
8.4.1 Podporované typy výstupov:
Support HMDI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Support CVBS: 480i, 576i
Poznámka: Uživateľ môže rychlo prepínať medzi HDMI a CVBS výstupom bez systému
restart, CVBS výstup k dispozícii len v 480i alebo 576i.
8.4.2 nastavenie obrazovky pozicíí ručne, aby se ujistil , nže box môže dobre
zobraziť v rôzných televiznych přijímačoch.
Show home page
: Vyberte / otvoriťt režim
: Edit mode: Cut / Copy / Paste / Delete
: Režim triedenia: Meno / Dátum / Veľkosť
: Spät na nadradený adresár
: Zobraziť podľa náhľadu
: Nápoveda
7
8.5 Aplikácie: Odinštalujte aplikáciu, skontrolujte program
prevádkového stavu, ladenie USB zaria dení,
8.6 Účty a synchronizácia: synchronizovať účet Google,
8.7 Backup & reset: zálohovanie dát a továrenských nastavení
(vezmite prosím na vedomie, že všetky aplikácie nainštalované
budú zmazané tiež, takže budete potrebovať nainštalovať ich
pozdejšie)
8.8 Úložište: skontrolujte priestor informácie o SD karte a NAND
flash,
8.9 Jazyk a vstup: setup jazyk systému a vstup z klávesnice,
8,10 Dostupnosť: Systém dostupnosti nastavení
8.11 Dátum a čas: nastaviť dátum / čas / časové pásmo / formát
času atd.
8.12 MediaBox: verzia stávajúceho systému.
9. DVB-T Operace
9.1DVB Install
Pokiaľ je to prvý krát, čo vlastníte toto IP zariadenie, alebo ste
niekedy robili obnovenie továrneho nastavenia v Nastavenach ->
Backup & reset-> Obnovenie továrnych dát, musíte spusti ť
Aplikácie-> DVBInstaller k inštálacii DVBEpgBookManage,
DVBProgramManage, DVBEpg, DVBPlayer, DVBScan, DVBService
jeden po druhom , inak nie je možné využívať všetky funkcie DVB
pozdejšie
9.2DVB Player
Po DVBPlayer inštalácia, existujú 3 spôsoby pre DV B prehliadací
režim: Kliknite na tlačítko DTV hotkey v domovskej stránke, položka
DVB v domovskej stránke stlačte tlačítko OK,zvýraznite App
položku v domovskej stránke stlačte tlačítko OK, potom zvoľte
DVBPlayer v menu Aplikácie. Pokiaľ je to prvý krát, č o vstupujete
do režimu DTV, budete požiadaní o spustenie automatického
ladenia pre všetky kanály.Začnite přehrávať prvý kanál v zozname
po dokončení skenovania programov.
9.3Tool Bar
Stlačtete tlačítko OK v režime zobrazenia DVB, uvidíte v pop -up
paneli v dolnej časti obrazovky: Zoznam kanálov, EPG, Nastavenie,
manažér programov, funkcie Timeshift, EPG Manager, PVR
Manager, skryť, povoliť uživateľa, aby boli umožnené operácie ako
je uvedené nižšie:
8
9.3.1 Zoznam kanálov: stlačte tlačítko MENU v režime sledovania alebo
zvýrazniť v zozname kanálů ikonu v nástrojové liště stiskněte tlačítko OK
pre vstup menu Zoznam kanálů, může uživatel změnit služby alebo služby
typu v ňom.
9.3.2EPG: stlačte tlačítko EPG v režimu sledování nebo svetiel EPG ikonu
v nástrojovej lište pre vstup nabídky EPG (nastavení Nastavenie ->
Aktualizácie systémového času jako Auto -li doba je nesprávný). Z tohoto
menu môžete skontrolovat informace o programu, přejděte na maximálne
jedno-týždennú programové skladby, která popíše krát a programy pre
niekoľko budúcich dní.
9.3.3Setting: Užívateľ môže upravovať nastavenie:
Titulky: set zapnutie / vypnutie titulkov.
Velikost obrazu: uložte pomer 4:3,16:9, auto.
Zvuková stopa: Nastavenie režim zvuku na ľavoú, pravú, Stereo.
Hledání kanálů: vyberte Auto / Manual scan, potom stlačte tlačítko OK pre vstup
do podmenu, môže uživateľ zvoliť buď oblasť v automatickom režime, alebo upraviť
frekvencie / priepustnosť / Výber oblastí: v manuálnom režimu, stlačtete OK
tlačítko pre spustenie skenovania .
Obnovit továrne dáta: vymaže všetky nastavenia a kanál databáze.
Nastaviť heslo: umožňuje uživateľovi zmenit heslo, výchozie heslo je:1234.
Aktualizácia systémového času: nastavenie Auto alebo vypnúť.
Vyberte pamäťové zariadenie: vyberte záznamovú jednotku pre PVR / Time
Funkce Timeshift nastavenie: umožňuje uživateľovi vybrať TimeShift trvanie
do 10, 30, 60 minút, podľa voľného priestoru v zariadení USB alebo
HDD disku.
Rodičovský zámok: nastavenie vekovej hranice 4 ~ 18.
Napájanie antény: umožňuje uživateľovi aktívne napájať externú aktivnú anténu.
9.3.4 Program klienta: umožňuje uživateľovi pridať / zmazať programovú skupinu a
zamknúť / odomknúť zvolený program.
9.3.5Timeshifting: označte TimeShifting ikonu v nástrojovej lište stlačte tlačítko OK
pre vstup do režimu časového posunu, potom môže uživateľ pozastaviť, prehrávať,
rýchlo vzad, rýchlý posun vpred timeshift alebo stlačte tl ačítko BACK, ukončíte tým
časový posun.
9.3.6EPG Manager: Táto ponuka zobrazí všetky BookPlay časovače, ktoré pridal
užívateľ v ponuke EPG (stlačte tlačítko OK, pokiaľ sa zameriate na udalosť v EPG,
menu;
vyberte knihu aako typ BookPlay v pop-up okne).
9.3.7Pvr Manager: Táto ponuka zobrazí všetkyy BookRecord časovača, ktoré pridal
užívateľ v ponuke EPG (stlačte tlačítko OK, pokiaľ ste zamerali na udalosti v EPG
menu, potom vyberte knihu aako typ BookRecord v pop-up okne).
9.3.8HIDE: skyťt current Sledov anie programu (pozdejšie môže užívateľ stlačiť
ČERVENÉ tlačítko pre zrušenie skrytého atribútu tohoto programu v
Nastavenia->
Menu Hľadanie kanálov).
9.4 Ďalšie operce
U ostatních DVB operácie klávesových skratiek, nájdete na obrázku ďiaľkového
ovládača.
9
Declaration of conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Country:
Below standards were tested and passed:
Overmax
Polska
Spółka
z
Ograniczoną Odpowiedzialnością,
S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
EMC :
LVD :
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
A1:2010 + A12:2011
R&TTE :
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 62311:2008
Declare the following apparatus:
Products name:
Brand and Model name:
Android TV mediaplayer
OV-HomeBox(Z)
Hereby we confirm above product compliance with
the European dire ve of CE :
EMC :
2004/108/EC
LVD :
2006/95/EC
R&TTE :
ROHS :
WE :
1999/5/EC
2011/65/EU
1275/2008
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (200905)
Release date: 21.09.2012
Download

OV-HOMEBOX(Z)