Kvalifikačný profil pracovníka
Tréningový manuál
Materiál bol vydaný vďaka podpore Európskej únie z programu Leonardo da Vinci. Za obsah materiálu
zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto
informácií.
Posudzovanie a
klasifikácia
Prispôsobenia uľahčujúce
zamestnávanie
2
6 „pé“ posudzovania a klasifikácie
3

účel (Purpose)

minulosť (Past)

partneri (Partners)

plán (Plan)

priority

produkty (Products)
Naša líderka – Viera Záhorcová
4
Spolupráca s Gail Kovacs
5
Spolupráca
“Ak sa spojíme, nič nie je nemožné. Ak
sa rozdelíme, všetko zlyhá.”
Winston Churchill
6
Je dôležité uviesť, ako sa z EU
projektov vytvárajú pozitívne,
dlhodobé partnerstvá.
Gail Kovacs – 37+













7


Tituly - BA / BPE (anatómia, kinezilógia, fyziológia)
RRP – Registrovaný odborník v oblasti rehabilitácie
CCRC – Kanadský certifikovaný poradca v oblasti
rehabilitácie
CDMP – Certifikovaný odborník v oblasti manažmentu
postihnutia
ABDA – členka Americkej správnej rady analytikov v
oblasti postihnutia
HRDC – Certifikát v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
FCARP – Cena za celoživotnú prácu
Ergonómka
Ex-prezidentka organizácií CARP, CAVEWA
Bývalá Miestopredsedníčka – VRA
Bývalá predsedníčka skupiny zameranej na prípravu
štandardov pre VRA(asociáciu prac. rehabilitácie)
Členka – VRA, CMSUK, VRAC, IOD
Poradkyňa pre tvorbu UKRC štandardov
Technická autorka „British Standards Institute“
Kto je kto…
Ceri Goodrum





8

Odborná členka Vocational Rehabilitation Association
(VRA - Asociácia pre pracovnú rehabilitáciu)
Poradkyňa pre Štandardy praxe pre prac.rehabilitáciu
Členka výboru VRA pre odborný rozvoj a skupiny pre
pokračujúce vzdelávanie
Člnka Chartered Institute of Personnel Devlopment
Viac ako 10 rokov skúseností v oblasti pracovnej
rehabilitácie, podporovaného zamestnávania, prce so
zamestnávateľmi a poisťovňami
MBA, DMS, Diploma in Coaching, PRINCE2, MSP
Emily Morris
9

Psychologička so zameraním na oblasť zamestnávania

Aktívna v oblasti pracovnej rehabilitácie už 16 rokov

Realizuje posudzovania klientov so širokým spektrom
postihnutí a znevýhodnení

Realizuje psycho-pracovné posudzovanie, posudzovanie
všeobecných mentálnych schopností (Psycho-Vocational
Assessments, General Learning Disability Assessments),
atď.

Partner v rámci spoločnosti KMG, posudzovateľka a
školiteľka
Organizačné pokyny
Spomeňte kde sa nachádzajú
toalety, únikové východy, kedy
budú prestávky a ako bude
zabezpečený obed.
11
Program školenia / školiace metódy
•príklady
•prípadové štúdie
•skupinové cvičenia
•poskytnutie materiálov
•úlohy
•materiály na samo-štúdium
•grafy/ príklady
12
Zodpovednosť účastníkov školenia
13
Oboznámte účastníkov s tým ako
bude školenie prebiehať.
Spýtajte sa na pravidlá správania v
rámci skupiny: vyžiadajte si
odpovede ako dôvernosť, rešpekt,
kreativita, otvorenosť; napíšte ich
na flipchart.
Zoznámenie sa a predstavenie
osobných cieľov
14
Cvičenie na uvoľnenie atmosféry skupiny po 4-6 účastníkov – v
rámci skupiny sa delia o
nezvyčajné informácie o sebe, o
ktorých ostatní nevedia. Následne
skupina zvolí najnezvyčajnejšiu
informáciu a spolu s osobnými
cieľmi účastníkov ju odprezentujú
ostatným.
Diskusia o tom, o čom si myslia, že
školenie bude a čo dúfajú, že sa
naučia alebo získajú.
Okrem splnenia osobných cieľov.
Po absolvovaní tréningu by ste
mali vedieť:
15
16

Identifikovať spôsoby prekonávania bariér,
ktoré bránia v zamestnávaní klientov

Využiť program Adjustment to Work ako jedno
z riešení situácie klienta

Identifikovať rôzne komponenty programu
Adjustment to Work

Nájsť spôsob ako využiť tento druh
programov na Slovensku
O čo v programe Adjustment to
Work ide?
Iniciujte diskusiu, aby ste zistili,
čo si o tom myslia účastníci
školenia.
Kľúčové body:
17
•príležitosť pre klienta naučiť sa
niečo o sebe, o svete práce v
chránenom prostredí
•témy by mali zahŕňať oblasti, ktoré
pomôžu klientovi pochopiť, akými
zručnosťami a schopnosťami –
využiteľnými pre spoločnosť disponujú
•tiež by mala prebehnúť diskusia o
tom, čo spoločnosť očakáva od
klienta... a prečo
•nie je to iba o tom, že učíme
klienta, čo má robiť, aby sa
integroval do sveta práce a
spoločnosti a ako to urobiť, ale aj
prečo to má urobiť
•môže ísť o diskusie vo dvojiciach,
ale lepšie ak to bude prebiehať v
malých skupinách
•diskusiu by mal facilitovať niekto,
kto má prehľad v oblasti týkajúcej
sa prepojení medzi postihnutím a
prácou
•malo by to prebehnúť v bode,
kedy je klient naklonený myšlienke
vstupu alebo opätovného vstupu
do práce.
Ako program pripraviť

Komponenty programu sú identifikované v
rámci procesu „búrania bariér“.

“Búranie bariér” vzniklo v rámci projektu
C2E2, financovaného z programu EQUAL
(ESF).

Slovensko, Holandsko, Švédsko a Wales
18
Proces búrania bariér
definuje skutočné bariéry a bariéry,
ktoré pociťujú rôzne skupiny


definuje priority

definuje možné riešenia
definuje
potrebné zdroje
Čo je bariéra?
Niečo, čo prekáža alebo
oddeľuje, často tým, že
zdôrazňuje rozdiely
Búranie bariér sa používa s
rôznymi cieľovými skupinami –
politikmi, zamestnávateľmi,
poskytovateľmi služieb a/alebo
ľuďmi so ZP na identifikáciu
problémov, ktorým musia títo ľudia
čeliť pri vstupe alebo návrate do
práce. Druhá časť programu sa
zameriava na to, aby tieto skupiny
identifikovali možné riešenia týchto
bariér a spôsoby, ako môžu byť
tieto riešenia realizované.
Program Adjustment to Work je
vytvorený na to, aby bariéram čelil,
viaže sa na geografickú oblasť a
na konkrétnu skupinu klientov. Ide
o program, ktorý sa prispôsobuje
potrebám zákazníka.
Úrovne bariér
Systém
Organizácia
Bariéry na úrovni systému sú tie, ktoré
zvyčajne súvisia s vládou, zákonmi,
opatreniami a pod. Často ide o tie
najväčšie bariéry, ktoré sa ťažko
prekonávajú a na ich odstránenie je
potrebný dlhý čas.
Rôzne kontexty:
•kultúra
•rodina
•geografické
podmienky
Jednotlivec
Organizačné bariéry sú tie, ktoré súvisia
so zamestnávateľom alebo
poskytovateľom služby. Môžu sa viazať k
dostupnosti, k druhu služby, náborovému
procesu, stigmám, očakávaniam a pod.
Ich odstránenie zvyčajne vyžaduje osobité
stratégie.
Bariéry na úrovni jednotlivca sa viažu
priamo ku klientovi. Môžu byť reálne alebo
iba na úrovni pocitu. Zvyčajne je
jednoduchšie ich zadefinovať a dajú sa
odstrániť v spolupráci so všetkými
zainteresovanými stranami a vhodných
akčných plánov.
Trojuholník je postavený na hrot, čo
vyjadruje, že na odstránenie systémovej
bariéry je potrebné najväčšie množstvo
času, energie a peňazí, menej času,
energie a zdrojov je potrebné na
odstránenie organizačnej a ešte menej na
odstránenie bariér na úrovni jednotlivca.
Všetky tri úrovne bariér môžu byť
identifikované vo vzťahu k rôznym
kontextom ako napr. kultúra, rodina,
geografické podmienky a pod.
Záťaž
•Človek na obrázku predstavuje
jednotlivca.
•Červená guľa prestavuje jeho
bariéry.
•Hnedý zraz predstavuje bariéry na
úrovni systému a organizácie.
•Našou úlohou je spolupracovať s
jednotlivcom, aby sme zmenšili
guľu. AtW program je určený na to,
aby na túto aktivitu klienta pripravil
prostredníctvom vzdelávania a
poskytovaním zdrojov, ktoré mu
pomôžu tieto bariéry odstrániť.
•Úlohou nás ako odborníkov je
takisto snažiť sa zmenšiť sklon
svahu. Tieto bariéry sa môžeme
snažiť odstrániť v mene jednotlivca,
ale oveľa jednoduchšie sa nám
budú odstraňovať prostredníctvom
spolupráce s inými odborníkmi a
lobingu, čo bude mať aj dlhodobý
dopad. Tým by sa mali zaoberať
napríklad Agentúry podporovaného
zamestnávania.
Kategórie, ktoré by mali byť
použité:
Úloha 1

Práca v malých skupinách, identifikovanie
potenciálnych bariér, ktoré môžu klienti
počas práce s vami identifikovať – podľa
kategórie, ktorú vám určí školiteľ.

Zaznamenanie bariér na pracovný hárok

Zadefinovanie úrovne bariéry – ktoré sú
individuálne, organizačné a ktoré
systémové?
Zatiaľ vyplňte len tieto prvé dva
stĺpce.
Úloha 1 – pracovný list
Bariéra
Typ
Individuálne
Organizačné
Systémové
Riešenia
•zdravotné / funkčné
•osobné
•finančné
•vzťahujúce sa k zručnostiam
•vzťahujúce sa k hľadaniu
zamestnania
•akékoľvek ďalšie.
Téma pre
A2W
Uistite sa, že účastníci pri
identifikácii bariér použili bariéry z
kontrolného zoznamu... a po
prípade aj ďalšie bariéry, ktoré
navrhnú sami.
Prestávka
25
V rovnakých skupinách sa
účastníci venujú rovnakým
kategóriám, pričom ich úlohou je
navrhnúť dve riešenia (alebo viac)
pre každú z bariér. Podporte ich,
aby sa na otázku pozreli iným/
novým pohľadom a neobmedzovali
sa na už existujúce riešenia –
hranice uvažovania v tomto
prípade neexistujú.
Úloha 2
Napíšte ku každej
bariére možné riešenia.
Tento krát vyplňte tretí stĺpec.
Úloha 2 – pracovný list
Bariéra
Typ
Individuálne
Organizačné
Systémové
Riešenie Téma pre
A2W
Čo sa dnes účastníci naučili.
Sumarizácia 1. dňa školenia



Na čom budeme pracovať zajtra.
Ako začať cvičenie zamerané na búranie
bariér
Aké sú základy pre vytvorenie programu
A2W
Zajtra... Na základe procesu búrania bariér
vytvoriť program A2W – zoznámiť sa s
možnými nástrojmi a zdrojmi
28
Vitajte v druhom dni školenia
Privítajte ich späť, Viera
poinformuje o organizačných
záležitostiach.
29
Prehľad kľúčových bodov z 1.dňa.
Súhrn informácií z 1. dňa
30
Poukážte na to, aký rozsiahly môže
byť zoznam možných riešení
(použite výstupy z 1.dňa).
Povzbuďte účastníkov, aby začali
premýšľať o tom ako môžu byť
rozhodnutia zoskupené do
programu pre ľudí so ZP. Použite
kategórie z kontrolného zoznamu
týkajúceho sa bariér a vytvorte z
nich program.
Úloha 3
Získajte spätnú väzbu a
vklad od väčšej skupiny
ľudí.
Zistite, či vo väčšej skupine
nezískate ďalšie návrhy na typy
bariér a ich odstraňovanie. V tomto
bode by sme mali prísť na bariéry,
ktoré sa nám predtým nepodarilo
identifikovať.
Prestávka
32
Úloha 4
Čo by ste mohli
zakomponovať do
programu Adjustment to
Work, aby ste tieto
bariéry prekonali?
Rozdeľte sa znova do rovnakých
malých skupín. Účastníci by mali
previesť svoje rozhodnutia do
vzdelávania, úloh, aktivít a pod.,
ktoré by mohli byť súčasťou
programu... Niečo hmatateľné, čo
môže pomôcť v prekonávaní danej
bariéry.
Napr. klient stále prechádza
liečbou. Naplánujte program A2W v
čase, keď nie je v procese liečby,
aby ste mu dokázali, že môže
absolvovať aj liečbu aj program.
Môže pracovať a ak je to potrebné,
chodiť na terapiu. Poukážte na
ďalšie príklady, kde sa niečo
podobné deje, ale úspešne sa
daný problém vyriešil.
Napr. klient si nie je istý svojimi
funkčnými schopnosťami. Pošlite
ho na posúdenie funkčnej kapacity.
Napr. klient nevie, ako sa
odprezentovať zamestnávateľom.
Naplánujte sedenie, v rámci
ktorého ho naučíte ako napísať
životopis.
Teraz vyplňte tento stĺpec.
Úloha 4 – pracovný list
Bariéra
Typ
Riešenia
Téma pre
A2W
Individuálne
Organizačné
Systémové
Organizácia programu A2W
Kategórie týkajúce sa
 Zdravia/funkčnosti
 Osobných záležitostí
 Zručností
 Finančných záležitostí
 Hľadania zamestnania
 Iných záležitostí
35
Program A2W vystavajte logicky...
Možno použite tieto kategórie v
uvedenom poradí.
Návrhy týkajúce sa zdravotného
stavu /funkčnosti

Od skupiny

Od KMG
Nechajte každú skupinu
odprezentovať, čo by
zakomponovali do programu A2W.
Takže skupina zameraná na návrhy
týkajúce sa zdravotného stavu a
funkčnosti pôjde prvá.
Návrhy zo strany KMG. Pozrite si
kontrolný zoznam týkajúci sa bariér
v oblasti práce.
36
Na flipchart... Napíšte tie, ktoré sa
vám najviac páčia a mohli by na
Slovensku fungovať.
Bežný čas potrebný na uzdravenie
1. Oficiálne smernice týkajúce sa postihnutia
(ODG) http://www.disabilitydurations.com/
2. Lekársky poradca pre
oblasť postihnutia
http://www.reedgroup.com/
37
Po úvodnej strane môžeme ukázať
príklady nástrojov, zdrojov alebo
aktivít, ktoré by sme zahradili do
programu A2W.
Tieto nástroje môžu byť k dispozícii
pre klienta, aby si urobil prieskum
ohľadne času potrebného na
zotavenie.
Ceri…mohli by sme urobiť
prieskum týkajúci sa toho, ako
často dochádza k zrušeniu alebo
posunom v chirurgických
zákrokoch a poskytnúť aj túto
informáciu? Zrejme sa to bude líšiť
medzi krajinami a je otázne do akej
miery to je relevantné pre skupinu
klientov účastníkov školenia.
Mapovanie užívania liekov
Medikácia
Čas
užívania
Vedľajšie
účinky
Trvanie
vedľajších
účinkov
Vplyv na
fungovanie
Tento príklad mapovacieho hárku
môže vytvoriť klient počas
programu A2W a dva týždne ho
používať. Zistenia by mali byť
prediskutované a vzané do úvahy.
38
Určovanie a mapovanie funkčnosti
39
40

Každodenné aktivity

Funkčná kapacita

Hodnotenie funkčnej
kapacity
Použite kontrolné zoznamy
vytvorené na základe INA.
Porozprávajte účastníkom o
hodnotení funkčnej kapacity.
Osobné záležitosti

Od skupiny

Od KMG
41
Úraz/nástup choroby
Akútna liečba
Diagnóza/prognóza
Liečba
Terapie
Max. možné uzdravenie
Hodnotenie funkčnej kapacity/
analýza fyzických nárokov
Hodnotenie z hľadiska práce
Psychologické hodnotenie
Kognitívno-behaviorálna
terapia
Tréning
JAG
Umiestnenie
PRÁCA
Podpora po umiestnení na trhu
práce
Rozprávajte o tom, ako môže byť
tento model použitý na zapájanie
klienta, ako to môže určovať /
ovplyvňovať jeho medicínske /
funkčné aktivity popri jeho
pracovných aktivitách a pod. Klienti
majú radi obrázky, ktoré zobrazujú
cestu, ktorou prechádzajú.
42
Na čo najlepšie využívanie
kontaktov.
Zoznam kontaktov
Kontakt
43
Zdroj, z ktorého ste
kontakt získali
Ako môžu pomôcť
Párovanie ľudí s prácou
Vysvetlite proces párovania ľudí s
prácou a to, ako sú ľudia, ktorí
úspešne týmto procesom prejdú,
spokojní so svojou prácu a vedia si
prácu udržať. Preveďte klienta cez
nasledujúce snímky prezentácie,
aby si uvedomili význam procesu a
zaujímali sa o účasť v ňom.
44
Kvalifikačný profil pracovníka
45

Úrovne funkčnosti

Záujmy (zmerané aj vyjadrené)

Vlohy

Úroveň dosiahnutého akademického vzdelania

Poznávanie / štýl učenia a potenciál

Zručnosti (vo vzťahu k údajom, ľuďom a veciam)

Osobnostná charakteristika / temperament

Pracovné správanie a postoje

Preferencie vo vzťahu k životnému prostrediu

Potreby
Vysvetlite ako môže niekto so ZP
(s funkčným postihnutím) stále byť
schopný prispieť v oblasti práce.
Táto informácia sa používa s
cieľom podporiť sebavedomie
klienta.
Pozrite si referenčný nástroj –
zistite, ktorá kategória čo znamená.
Časť programu A2W je o využívaní
diskusie, nástrojov, zdrojov a
ďalších služieb pri príprave
kvalifikačného profilu pracovníka.
Nevhodné párovanie – neúplné
využitie pracovníka
46
Toto sa stane v prípade, keď je
profil zamestnanca lepší ako práca,
ktorú dostane. Je znudený... Stavia
sa ľahostajne k práci, púšťa sa do
zbytočného rizika a môže sa
zraniť... Alebo je v strese.
Nevhodné párovanie prepracovanosť
Toto nastane, keď je kvalifikačný
profil pracovníka na nižšej úrovni
ako práca, ktorú mu pridelia. Znovu
je to kandidát na zranenie,
ochorenie alebo stres.
47
Ako vytvoriť kvalifikačný
profil pracovníka

Profilovanie

Úvodné posúdenie

Posúdenie všeobecnej schopnosti učiť sa / dyslexie

Hodnotenie funkčnej kapacity

Analýza prenesiteľnosti zručností

Pracovné posúdenie

Psycho-pracovné posúdenie

Situačné posúdenie / práca na skúšku
48
Údaje týkajúce sa analýzy
práce
49

Fyzická náročnosť

Psychologická náročnosť

Záujmy

Vlohy

Požiadavky na vzdelanie

Zručnosti (vo vzťahu k informáciám, ľuďom a veciam)

Temperament

Faktory týkajúce sa životného prostredia

Plat a iné zamestnanecké výhody
Použite tento typ nástroja na
porovnanie kvalifikačného profilu
pracovníka s konkrétnym druhom
práce. Viera tvrdí, že katalóg
pracovných pozícií sa na
Slovensku pripravuje.
Problematika veku
50
Prestávka
51
Zručnosti
52

Od skupiny

Od KMG
Použite dokument, ktorý som
poslala a týka sa starších
pracovníkov. Môže byť použitý ako
vzdelávací / osvetový proces na
vyvrátenie rôznych mýtov, ktoré v
tejto oblasti existujú.
Trojuholník zručností
5%
Technické
zručnosti
15%
Prenositeľné
schopnosti
80%
Osobnostné charakteristiky
53
Financovanie
54

Od skupiny

Od KMG
• Špecifické zručnosti, ktoré sa
viažu na konkrétny druh práce
• Ľahko sa získavajú aj učia
• Vyžadujú málo času, peňazí a
úsilia
• Zamestnávateľ vie ľahko
zabezpečiť ich získanie
• Možno ich nájsť v mnohých
zamestnaniach
• Vyvíjajú sa s časom
• Vyžadujú viac času, peňazí a úsilia
• Sú dôležité z hľadiska zmeny
pracovnej pozície
• Tvoria základ
• príklady: integrita, spoľahlivosť,
závislosť a pod.
• Ďalšie zručnosti bez nich
postrádajú kvalitu
Graf hovorí za všetko. Používa sa
na budovanie klientovej
sebadôvery, sebaúcty, ale aj pri
príprave životopisu a príprave na
pohovor a pod.
Na vybudovanie technických
schopností u klienta používame
NOC alebo kontrolné zoznamy
alebo opis pracovnej náplne. Na
budovanie prenositeľných
schopností používame kontrolné
zoznamy. Na určenie
osobnostných charakteristík
používame všeobecnú diskusiu a
špecifické otázky... ak absolvovali
psycho-pracovné posudzovanie,
potom použijeme správu z tohto
posudzovania.
Počas týchto diskusií s klientom
používame rôzne varianty postupu,
grafické tabuľky, aby sme im
ukázali všetky možnosti a
špecifické príklady. Tiež môžeme
zapojiť experta, ktorý pomôže
klientovi pripraviť finančnú analýzu.
Výborne!
Koniec 2. dňa
55
Vitajte v 3. dni školenia
56
Vyhľadávanie práce
57

Od skupiny

Od KMG
Ďalšie informácie.
Čo učíme v programoch A2W






58

Príprava CV
Vypĺňanie prihlášok
Písanie sprievodných listov
Realizácia informačných
pohovorov
Realizácia vstupných pohovorov
Realizácia prieskumu pracovného trhu
Skrytý trh práce
Čo zahŕňame do programu A2W






Vyhľadávanie na počítači
Prezentačné zručnosti
Pohľad zamestnávateľa na nábor a udržiavanie
si zamestnancov
Náklady zamestnávateľa spojené s najímaním,
preškolením a udržiavaním zamestnancov
Pracovno-právne otázky
Legislatíva týkajúca sa zdravotného postihnutia
59
Čo zahŕňame do programu A2W








60
Príprava na pohovor
Aktivity nadväzujúce na pohovor
Záznamy o hľadaní práce
Správanie sa v práci
Postoje k práci
Účinné stratégie hľadania práce
Informácie o trhu práce
Miestna, regionálna, národná a globálna ekonomika
Prestávka
61
Ďalšie bariéry

Od skupiny

Od KMG
62
Informácie týkajúce sa práce








63
Katalógy pracovných pozícií
Nástroje v oblasti pracovného poradenstva
Noviny
Aktivity ako napr. vymenovanie pracovných pozícií, ktoré
poznáme
Videá týkajúce sa práce
Prieskum záujmov
Internet
Ďalšie nástroje v oblasti prieskumu zameraného na prácu
Treba mať tieto nástroje po ruke,
aby ste ich mohli klientom ukázať.
Nezávislé fungovanie






Doma vyrobené prispôsobenia
Navrhovanie vhodných prispôsobení / úprav
viažucich sa k postihnutiu
Kontrolný zoznam každodenných aktivít
Osogná asistencia / podporný pracovník
Job Coach
Ďalšie návrhy
64
Úloha č. 5

65
66
Čas otestovať si, čo sme sa naučili
Úloha č. 5

Spätná väzba
67
Všetko do seba zapadá

-
-
Musíte myslieť na:
Inštruktorov /facilitátorov
Zariadenia
Logistiku (čas a trvanie)
Odporúčanie do programu
Kto za to platí?
Pridané zdroje
68
Záverečné opakovanie a akčný
plán
69
Doplňte na záver akékoľvek
pripomienky a komentáre, ktoré
môžu byť nápomocné. Zapracujte
ich do akčného plánu.
Hodnotenie kurzu
70
Rozdávanie certifikátov
Gratulujeme!
71
www.kmghp.com
[email protected]
72
Aktivity každodenného života
Podmienky, v ktorých klient žije:
jednopodlažný dom
1. Byt
viacúrovňový dom
dom (2 a viac podlaží)
2. Počet izieb:
3. Schody: (počet schodísk, počet schodov na jednom schodisku schodiska)
4. Výťahy:
5. Obytná plocha:
6. Veľkosť zatrávnenej plochy:
7. Záhrada / záhrady:
8. Iné:
9. Domáce zvieratá: (počet/druh/váha)
10. Aký druh starostlivosti tieto zvieratá potrebujú?
11. Kto sa stará o zvieratá?
Používanie nástrojov/zariadení:
metla
mop
prachovka
vysávač
umývačka riadu
automatická práčka
sušička
práčka vo verejnej práčovni
sekačka na trávu:
manuálna
elektrická
benzínová
pojazdná
snehová fréza
iné nástroje alebo zariadenia _____________________________________
Máte ťažkosti pri ktorejkoľvek z nasledovných oblastí?
AKTIVITA
PROBLÉM
POMOC
Starostlivosť o seba
áno
nie
Príprava jedla
áno
nie
Upratovanie
áno
nie
Pranie
áno
nie
Ustielanie postele
áno
nie
Umývanie riadu
áno
nie
AKTIVITA
PROBLÉM
POMOC
Starostlivosť o iné
osoby
áno
nie
Nakupovanie
áno
nie
Šoférovanie
áno
nie
Starostlivosť o zvieratá
áno
nie
Údržba vonkajších
priestorov
áno
nie
Osobné záujmy
áno
nie
Vzdelávacie aktivity
áno
nie
Funkčná kapacita – kontrolný zoznam
Funkčnosť – fyzická a senzorická
Fyzická/senzorická
schopnosť
Zrak
Sluch
Reč
Státie
Chodenie
Sedenie
Kľačanie
Podliezanie
Zohýbanie sa
Lezenie
Ťahanie
Problém
Poznámky / potreba podpory
Fyzická/senzorická
schopnosť
Problém
Poznámky / potreba podpory
Problém
Poznámky / potreba podpory
Tlačenie
Manipulácia s vecami
Zdvíhanie rúk nad hlavu
Zdvíhanie nákladu
Kognitívna funkčnosť
Kognitívna schopnosť
Pamäť
Schopnosť rozhodovať
sa
Riešenie problémov
Pozornosť
Schopnosť vyrovnávať
sa s prerušovaním
činnosti
Schopnosť zvládať viac
vecí naraz
Plánovanie
Organizovanie
Psychologická funkčnosť
Psychologická
schopnosť
Problémy týkajúce sa
sociálneho prostredia
(napr. rodiny a pod.)
Zvýšené požívanie
nikotínu, alkoholu,
liekov/drog
Vzťahové problémy
Problémy so spánkom
Únava
Problémy s prijímaním
potravy
Nadmerná plačlivosť
Emocionálne výkyvy
Problém so zameraním
pozornosti – návraty v
čase (flashback) alebo
neodbytné myšlienky
Iné
Problém
Poznámky / potreba podpory
Búranie bariér
Rúcanie bariér, ktoré bránia klientovi v aktívnom zapájaní sa
Bariéra
Typ bariéry
Bariéra týkajúca sa:
jednotlivca
organizácie
systému
Bariéra týkajúca sa:
jednotlivca
organizácie
systému
Bariéra týkajúca sa:
jednotlivca
organizácie
systému
Bariéra týkajúca sa:
jednotlivca
organizácie
systému
Bariéra týkajúca sa:
jednotlivca
organizácie
systému
Riešenia
Zdroje
BARIÉRY BRÁNIACE V PRACOVNOM UPLATNENÍ – KONTROLNÝ ZOZNAM
Bariéry týkajúce sa zdravotného stavu
/ funkčnosti klienta
Klient je stále v procese liečby / terapie
Nedoriešená chirurgická liečba
Negatívne vplyvy liekov
Nejasne zadefinované úrovne funkčnosti
Nutnosť podporných pomôcok / klient ich
zatiaľ nemá k dispozícii
Problém chronickej bolesti nie je
doriešený
Riešenie
Vytvorte A2W tak, aby nenarúšal klientov program, čím ukážete, že liečba
nemusí byť prioritou a môže sa stať súčasťou bežného dňa. Poskytnite
klientovi konkrétne príklady, v ktorých k tomu dochádza. Povzbuďte klienta,
aby si s lekárom alebo iným odborníkom, ktorého navštevuje, dohodol
stretnutia na ráno alebo na neskoré poobedie, čím dôjde k zmene
doterajšieho program liečby. Premýšľajte s klientom o tom, prečo by mohol
byť takýto prístup prínosom. Nacvičte si rozhovor s lekárom. Zúčastnite sa
rozhovoru medzi klientom a lekárom.
Nechajte klienta, aby si zistil čas potrebný na zotavenie pre chirurgickú
liečbu, ktorá ho čaká. To mu dá prehľad o minimálnom čase, ktorý bude
musieť kvôli chirurgickému zákroku zostať mimo práce. Uveďte príklady, kde
v minulosti zamestnávateľ povolil neprítomnosť v práci z dôvodu
chirurgického zákroku. Poskytnite klientovi informácie o tom ako často
dochádza k oddialeniu alebo zrušeniu naplánovaného chirurgického
zákroku. Možno by klient mohol zatiaľ pracovať. Práca môže v niektorých
prípadoch úplne eliminovať potrebu chirurgického zákroku. Uveďte prípady,
kedy sa tak stalo.
Spolupracujte s klientom na prieskume o liekoch, ktoré užíva. Nechajte
klienta, aby si vytvoril záznamový hárok, ktorý mu umožní mapovať úroveň
energie, ktorú cíti a ďalšie dôsledky, ktoré lieky môžu mať. Nechajte ho, aby
svoju situáciu monitoroval a zaznamenával po dobu 2 týždňov. Prediskutujte
zistenia a možnosti ako túto situáciu zlepšiť. Povzbuďte klienta, aby o
výsledkoch diskutoval so svojím lekárom v snahe zmeniť liečbu, ak to bude
možné. Premýšľajte s klientom o tom, čo by to mohlo priniesť. Nacvičte si
daný rozhovor. Zúčastnite sa rozhovoru medzi klientom a lekárom.
Vyplňte s klientom kontrolný zoznam zameraný na aktivity bežného dňa.
Prediskutujte zistenia a poukážte na pozitíva, ktoré ste u klienta objavili.
Pretlmočte zistenia do opisu toho, ako dobre môžu vedieť zdvíhať veci, nosiť
veci, chodiť, stáť, sedieť, zohýbať sa, a pod. Požiadajte klienta, aby dva
týždne vyplňoval kontrolný zoznam zameraný na funkčné kapacity, aby ste
zistili aká je jeho funkčnosť. Prostredníctvom Kvalifikačného profilu
pracovníka prediskutujte, že fyzická funkčnosť je iba jednou časťou profilu,
ktorý musia zamestnávateľovi ponúknuť. Zaangažujte klienta do chránenej
práce alebo do práce na skúšku, aby ste overili jeho funkčnosť.
Vzdelávajte klienta v tom, ako sa proaktívne zamerať na tento problém.
Môžu si pomôcky sami kúpiť a následne im budú preplatené? Môžu
“otravovať” dodávateľa, aby získali pomôcku rýchlejšie? Premýšľajte o
možnostiach. Existujú iné pomôcky, ktoré by mohli medzičasom využiť? Aké
iné prispôsobenia možno zrealizovať? Pýtajte san a klientov názor na túto
oblasť.
Pošlite klienta, aby absolvoval riadenie chronickej bolesti. Zapojte klienta do
úloh, ktoré má skutočne rád, aby ste zistili, či sa v takom prípade bolesť
zmenšuje alebo aspoň ju klient lepšie znáša. Môže ísť o hru, počítačovú
aktivitu, diskusiu, sledovanie športového prenosu, diskusiu s rovesníkmi a
pod. Zamerajte sa na bolesť. Snažte sa čo najskôr zistiť, aké sú pracovné
ciele klienta a vytvoriť plán krokov, prostredníctvom ktorého tieto ciele
dosiahnete.
Klient nie je vyrovnaný s vlastným
postihnutím
Bariéry týkajúce sa osobných
záležitostí
Nedostatok kontaktov
Nedostatok podpory a povzbudenia zo
strany rodiny
Manželské problémy
Slabá motivácia pracovať
Nedostatok informácií
Nedostatok sebavedomia
Zrealizujte poradenstvo postavené na skutočnom stave klienta alebo
skupinovú aktivitu, kde budú jednotlivci rozprávať o svojom postihnutí a o
tom, čo pre nich znamená. Nájdite články a prieskumy, ktoré poskytujú
pozitívny pohľad na postihnutie.
Riešenia
Najprv povzbuďte klienta, aby vytvoril zoznam dôvodov, prečo sú z hľadiska
návratu do práce dôležité kontakty (napr. ako odporúčania, na posúdenie
životopisu, na gramatickú a štylistickú kontrolu dokumentov, na pomoc pri
prieskume zamestnávateľov a pod.). Následne požiadajte klienta, aby
vytvoril zoznam všetkých dospelých, ktorých pozná a aby uviedol ako by mu
dané osoby mohli pomôcť pri zabezpečení práce. Ak sa zdá táto úloha
klientovi ťažká, poskytnite mu kategórie (napr. kontakty v oblasti
zdravotníctva, susedia, rodičia priateľov ich detí, odborníci a pod.)
Pripravte pre klientov workshop, počas ktorého ich rodina vystavuje rôznym
bariéram, ktoré ju napadnú. Rozprávajte sa o spôsoboch, akými možno tieto
bariéry odstrániť a pomôžte klientom s týmto procesom. Zvážte potrebu
rodinného poradenstva. Pozvite rodinu na niektorú ďalšiu časť programu
A2W. Poskytnite rodine kvalifikačný profil klienta aby ste im dokázali, čo
všetko ešte klient môže ponúknuť. Zapojte rodinu do rôznych úloh týkajúcich
sa návratu do práce (napr. editovanie textov, prieskum pracovných pozícií v
novinách, pomoci pri príprave životopisu).
Zvážte potrebu manželského poradenstva. Pozvite partnera/partnerku
klienta, aby sa zúčastnil na programe A2W.
Počas A2W premýšľajte s klientom o hodnote práce. Zariaďte, aby sa klient
zúčastnil stretnutia zameranom na rozpočet, ktorého cieľom je ukázať, aký
vplyv bude mať jeho návrat do práce na jeho finančnú situáciu. Nakreslite
obrázok na tému ako by život vyzeral za dlhšiu dobu, keby sa klient nevrátil
do práce. Prediskutujte, aký dopad bude mať na klienta, ak sa aktívne
nezúčastní na procese návratu do práce.
Počas rozvoja A2W program vytvorte zoznam všetkého, čo klient potrebuje o
návrate do práce vedieť. Uistite sa, že všetky tieto body budú v programe
pokryté. Vytvorte si zoznam zdrojov, aby klient vedel, kde získa špecifické
informácie v čase, keď nebude súčasťou A2W programu. U každého klienta
znovu posilňujte to, čo potrebujú vedieť, aby si to dlho pamätali.
Počas programu neustále zdôrazňujte všetko, čo je na klientovi pozitívne.
Pracujte s klientom na vytvorení jeho kvalifikačného profilu, aby ste dokázali,
čím všetkým môže byť prínosom pre spoločnosť, pre trh práce a z hľadiska
špecifickej situácie zamestnanosti. Pomôžte klientovi, aby si vytvoril
životopis, ktorý obsahuje jeho technické a prenositeľné schopnosti a jeho
osobnostnú charakteristiku (trojuholník zručností). Použite rolové hry na
prehranie úvodných rozhovorov a pracovných pohovorov s klientom. Pozvite
niekoho, kto klienta pozná do programu, aby vyzdvihol jeho pozitívne
vlastnosti z hľadiska skupiny.
Vek
Nedostatky v zabezpečení starostlivosti
o deti
Prediskutujte všetky pozitívne aspekty zistené prostredníctvom prieskumu
zameraného na starších zamestnancov. Predstavte klientovi všetky možné
spôsoby, prostredníctvom ktorých môže klient “predať” svoj vek
zamestnávateľovi (či ide o mladého alebo starého človeka). Použite rolové
hry na precvičenie otázok veku, ktoré môžu byť súčasťou pohovoru. Ukážte
klientovi príklady, kedy je vek pozitívnym faktorom. Uveďte štatistiky a iné
údaje.
Diskutujte o špecifickej situácií klienta. Premýšľajte nad alternatívnymi
riešeniami (podpora rodiny, platené služby, pohyblivá pracovná doba, práca
na čiastočný úväzok a pod.). Otestujte si niektoré z riešení.
Problémy s dopravou
Premýšľajte o všetkých možných riešeniach. Poukážte aj na možnosť
dohody na doprave autom s kolegami. Učte klienta ako využívať verejnú
dopravu. Nacvičujte s ním dopravu verejnými dopravnými prostriedkami, až
kým sa nebude cítiť v danej situácii pohodlne.
Odsúdenie súdom
Preskúmajte dôvody vedúce k odsúdeniu. Zistite, čo to znamená vo vzťahu k
pracovným možnostiam klienta. Zabezpečte poradenstvo v tom, ako sa
môže klient odvolať, prípadne získať milosť. Pomôžte klientovi s týmto
procesom. Precvičte si rozhovory, ktoré sa môžu viazať k tejto téme.
Prejavy nevhodného pracovného
správania
Pracujte so skupinou na vytvorení zoznamu potenciálne nevhodných foriem
správania. Zistite, prečo sú tieto typy správania nevhodné. Ako ostatní ľudia
takéto správanie vnímajú? Využite rolové hry na prehranie situácií, v ktorých
ľudia používajú nevhodné správanie. Pozrite si videá zachycujúce situácie, v
ktorých sa ľudia správajú nevhodne. Ako sa klient cíti? Ukážte vhodné typy
správania a podporte klientov, aby ich využívali. Zvážte poradenstvo / prácu
na skúšku.
Problémy s osobnou hygienou / s
dojmom, ktorý klient vyvoláva
Pracujte so skupinou na vytvorení zoznamu problémov súvisiacich s
osobnou hygienou a dojmom, ktorý klient vyvoláva. Preskúmajte, prečo je to
nevhodné. Ako tieto veci vnímajú druhí ľudia? Využite rolové hry na prehratie
situácie, kde sú tieto problémy zrejmé. Pozrite si videá zachycujúce takéto
situácie. Ako sa klient cíti? Ukážte a podporte u klientov starostlivosť o
osobnú hygienu a dojem, ktorý u ľudí vytvárajú. Zvážte poradenstvo / prácu
na skúšku.
Bariéry týkajúce sa zručností
Riešenia
Jazykové bariéry
Zariaďte jazykové školenie na podporu týchto zručností. Jazykový tréning
nasmerujte na potrebný cieľ. Poskytnite klientovi tútora. Zabezpečte
tlmočníka, ak je to potrebné. Zistite, aké príležitosti existujú v komunitách
využívajúcich špecifický druh jazyka, a kde môže klient využiť svoj vlastný
jazyk.
Prílišná / nadmerná kvalifikácia
Nedostatočná kvalifikácia
Prediskutujte situácie, v ktorých klient bagatelizuje túto situáciu (napr.
príprava na nižší plat, šťastie mať prácu, oddanosť úlohám). Využite rolové
hry na preskúšanie rozhovorov, počas ktorých klient vyjednáva so
zamestnávateľom (napr. ponúka prácu na projekte alebo realizáciu školenia
alebo supervízie). Použite trojuholník zručností, aby ste “predali” klienta
zamestnávateľovi.
Zvážte tréning zručností alebo zlepšenie kvalifikácie. Využite rolové hry na
preskúšanie situácie, kedy môže dôjsť k diskusii o tomto problému (napr.
klient ponúka, že si sám zaplatí tréning alebo absolvuje tréning, ktorý platí
štát, klient prijme nižšiu mzdu do doby, kým si nezvýši kvalifikáciu).
Zabezpečte klientovi pracovný tréning alebo prácu na skúšku. Použite
trojuholník zručností, aby ste “predali” klienta zamestnávateľovi.
Nedostatok formálnych potvrdení o
vzdelaní, nedostatočné zručnosti v
oblasti práce s počítačom a podobne.
Podobne ako vyššie. Použite trojuholník zručností, aby ste “predali” klienta
zamestnávateľovi.
Nedostatok skúseností
Podobne ako vyššie. Zabezpečte klientovi pracovný tréning alebo prácu na
skúšku. Zistite, či by členovia rodiny nemohli poskytnúť klientovi niektoré
relevantné skúsenosti.
Nedostatok špecifického vzdelania
Podobne ako vyššie.
(tréningu)
Spolu s klientom preskúmajte, kde presne tieto nedostatky má (plánovanie
dňa, dodržiavanie dohôd, plánovanie času, a pod.) Uplatnite postupy
a prispôsobenia, ktoré klientovi pomôžu. Rozmýšľajte s klientom nad
alternatívnymi riešeniami. Zistite ako sa s týmito záležitosťami vyrovnáva
zvyšok skupiny. Odporučte nástroje a zdroje. Navrhnite realizáciu
dvojtýždňovej skúšky, počas ktorej sa klient naučí používať organizačné
zručnosti v praxi a zhodnotí ich prínos. Uskutočnite štandardizované
hodnotenie, aby ste určili, či majú tieto problémy nejaký kognitívny základ.
Zrealizujte odporúčania od odborníka, ktorý pripravil posudok z tohto
hodnotenia. Pošlite klienta na semináre zamerané na organizáciu
a plánovanie času.
Obmedzené organizačné zručnosti
Obmedzené komunikačné zručnosti
Minimálna pracovná história
Potenciálne kognitívne postihnutie (napr.
porucha učenia)
Podobne ako vyššie... ale vo vzťahu k verbálnej alebo písomnej komunikácii.
V rámci programu A2W dávajte klientovi za úlohu písomné práce a prípravu
a realizáciu prezentácií.
Vzdelávajte klienta v tom ako sa na tieto otázky zamerať pri rozhovore so
zamestnávateľom a ako k nim pristupovať pozitívne (vyzdvihnutie rodiny,
sebavzdelávania, obmedzenej dostupnosti pracovných miest na trhu práce).
Zariaďte pre klienta prácu na skúšku a / alebo tréning na pracovisku. Na
precvičenie použite rolové hry.
Zabezpečte klientovi psycho-pracovné, psycho-vzdelávacie posudzovanie
a tiež zhodnotenie všeobecnej schopnosti učiť sa. Zrealizujte odporúčania
zadefinované odborníkmi, ktoré posudzovanie realizovali. Navrhnite vhodné
prispôsobenia. Počas A2W programu vyskúšajte rôzne štýly učenia.
Bariéry týkajúce sa finančného
zabezpečenia
Ponúknutá mzda
Náklady spojené s hľadaním práce
Finančné riziká spojené s návratom do
Riešenia
Učte klienta ako si vyjednať mzdu. Pomôžte klientovi urobiť prieskum, aby
zistil, aké môže mať platobné očakávania pre rôzne typy práce.
Prediskutujte s klientom, že je lepšie najprv mať prácu a až potom
vyjednávať o plate a že je jednoduchšie opúšťať jednu prácu pre druhú,
lepšiu prácu ako sa dostať z pozície nezamestnaného hneď na lepšiu
pozíciu. Podporte klienta, aby sa zúčastnil finančného poradenstva, ktoré mu
pomôže lepšie používať financie, chápať svoj rozpočet a vedieť sa v rámci
neho pohybovať, a tiež pochopiť aký bude mať dopad, keď sa zamestná.
Použite skupinu, aby ste zistili, ktoré spôsoby hľadania práce sú účinné
a efektívne. Pomôžte klientovi získať počítačové schopnosti a naučte ho ako
čo najefektívnejšie hľadať prácu cez internet. Pomôžte klientovi používať
verejnú dopravu, aby sa bol schopný dostať na pohovor. Ukážte klientovi,
ako rýchlo dôjde k náhrade finančných strát spojených s hľadaním práce, ak
sa zamestná. Vzdelávajte ho v oblasti návratu investícií.
Podobne ako vyššie.
práce
Možný odchod do dôchodku spojený s
finančným ziskom
Neschopnosť vyžiť zo súčasného príjmu
Podobne ako vyššie.
Podobne ako vyššie.
Bariéry týkajúce sa hľadania práce
Riešenia
Obmedzená skúsenosť s hľadaním práce
Vzdelajte klienta v aspektoch hľadania práce (kľúčoví hráči, prečo je to
potrebné, čo táto aktivita obsahuje, kde nájsť pracovné príležitosti, ako
pripraviť produkty, ako zaznamenávať aktivitu a pod.) Doprajte im čas
potrebný na osvojenie potrebných zručností a hľadanie práce.
Nedostatky v životopise
Zručnosti potrebné pre účasť na
pohovore
Naučte ich ako písať životopis. Zoznámte ich s trojuholníkom zručností,
ktoré môžu pri formulovaní životopisu použiť. Vzdelajte klienta v tom aký
cieľ, obsah, použitie, hodnotu, zámer životopis má a ako ho distribuovať.
Nechajte klienta získať prax v príprave životopisu a sprievodného listu pre
rôzne príležitosti. Povzbudzujte klienta, aby získal na svoj životopis spätnú
väzbu od rodiny, priateľov, kolegov a pod. Umožnite, aby si pri tejto aktivite
klienti navzájom pomáhali. Poskytnite im zoznam nástrojov a odporúčaní
k tejto téme. Zrealizujte cvičné pohovory, ktorých témou je životopis.
Pošlite klientov na semináre o komunikácii. Vo vzdelávaní sa zameriavajte
na počúvanie, rozprávanie, prezentáciu, reč tela, vhodné správanie pri
pohovore, hodnotu vnímania, dôležitosť oblečenia, vystupovania a pod.
Využívajte rolové hry, nahrávajte si hrané pohovory. Umožnite skupinovú
spätnú väzbu. Používajte videá na túto tému. Poskytnite klientom rôzne
nástroje a zdroje.
Neexistencia vhodných odporúčaní
Nedostatok pracovných pozícií v danej
oblasti
Neexistencia pracovného cieľa
Klient si nie je istý v tom, aký je jeho
pracovný cieľ
Vzdelávajte klienta v tom, kto je relevantný z hľadiska poskytnutia
odporúčania. Premýšľajte s klientom o rôznych ľuďoch, ktorých pozná.
Možno by mu oni mohli poskytnúť odporúčania. Preverte si u klienta stav ich
vzťahu s predchádzajúcim zamestnávateľom. Spýtajte sa rodiny a priateľov,
či nevedia o niekom, kto by klientovi mohol poskytnúť odporúčanie.
Počas posudzovania si zistite, či sú v danej oblasti dostupné pracovné
miesta identifikované ako vhodná možnosť pre daného klienta. Urobte si
analýzu pracovného trhu. Vyberte iba také možnosti, ktoré spĺňajú
podmienku dostupnosti a tiež to, že sa na danú prácu klient hodí. Ak
pracovné miesta dostupné nie sú, vytrénujte ich pre podobnú oblasť.
Podporte klienta, aby sa presťahoval tam, kde sú voľné vhodné pracovné
miesta. Pomôžte klientovi pripraviť všetko potrebné na presun.
Ukážte klientovi dôležitosť pracovného cieľa. Vysvetlite klientovi
posudzovací proces a jeho hodnotu pre klienta. Požiadajte klienta, aby
prešiel pracovným posúdením alebo psycho-pracovným posúdením
(štandardizované posudzovanie). Poskytnite klientovi príklady správ, ktoré
sú výsledkom takýchto posudzovaní. Ukážte klientovi relevantné prípadové
štúdie. Požiadajte klienta, aby prešiel prieskumom záujmov, aby ste mu
ukázali ako posudzovací proces funguje a čo pre neho môže znamenať.
Previažte pracovný cieľ so životopisom. Predstavte klientovi niekoho, kto
procesom prešiel a má s ním pozitívnu skúsenosť. Nechajte túto osobu
urobiť prezentáciu celej skupine klientov.
Ako je uvedené vyššie. Uznávajte štandardizované hodnotenia ako nástroje
prieskumu, ale aj potvrdenia správneho postupu. Zabezpečte klientovi prácu
na skúšku, aby mal možnosť otestovať si svoj pracovný cieľ. Pomôžte
klientovi preskúmať svoj pracovný cieľ tým, že mu poskytnete rôzne
materiály ako napríklad Národnú klasifikáciu povolaní (NOC) alebo materiály
pre kariérne poradenstvo.
Ďalšie bariéry
Riešenia
Klient si praje zostať v odboroch
Pokúste sa od odborov získať potvrdenie, že klientovi pomôžu. Vzdelávajte
klienta v tom, aké dôsledky budú plynúť z daného rozhodnutia. Ukážte
klientovi, že existuje veľa zamestnancov, ktorí nezmýšľajú o postihnutí
negatívne a ktorí ochraňujú práva svojich zamestnancov.
Klient nevie dobre fungovať samostatne
Určite prečo a použite stratégie podporujúce nezávislosť klienta (podpora pri
aktivitách každodenného života, prechod z bývania k chránenej práci,
nezávislému bývaniu, práci na skúšku a pod.). Zariaďte, aby boli
zrealizované potrebné prispôsobenia. Použite aktivity na budovanie
sebavedomia. Prostredníctvom štandardizovaného posudzovania dokážte
do akej miery môže byť klient nezávislý. Získajte podporu rodiny a priateľov.
Vlohy klienta sú na podpriemernej úrovni
Vzdelávajte klienta v tom, čo to znamená vo vzťahu k práci. Zrealizujte
poradenstvo postavené na skutočnej situácii klienta. Povzbudzujte klienta,
aby zvážil úlohy pre začiatočníkov. Namiesto formálneho tréningu
vyskúšajte radšej prácu na skúšku alebo zaškolenie na pracovisku. Zaveďte
vhodné prispôsobenia, ergonomické a rehabilitačné pomôcky, ktoré
pomáhajú vyrovnávať akékoľvek nedostatky v šikovnosti klienta. Zamerajte
sa na pozitíva ako napríklad osobnostné črty, špecifické zručnosti
(vzťahujúce sa k informáciám, ľuďom, veciam), predošlú skúsenosť, a pod.
Obmedzené dosiahnuté vzdelanie
Klient neakceptuje pracovný cieľ
Klient verí, že je nezamestnateľný
Klient sa nechce zúčastniť tréningu
Poskytnite klientovi tréning / zvýšenie kvalifikácie. Pri párovaní klienta sa
zamerajte na pracovné pozície, ktoré majú minimálne požiadavky na
vzdelanie. Podporujte pozitívne stránky klienta. Obmedzte časť v životopise
a v pohovoroch iba na to, čo je v tejto oblasti nutné. Podporte klienta, aby
o sebe zistil čo najviac. Vzdelávajte klienta v tom, ako sa s touto témou
vyrovnať počas pohovorov. Budujte sebadôveru klienta a postavte ju na
iných oblastiach.
Preskúmajte, čo pokladá klient za problém. Ukážte mu, prečo je práve táto
pracovná pozícia pre neho vhodná. Zvážte, čo klient uvádza ako alternatívne
riešenie a s použitím faktov mu túto predstavu buď vyvráťte alebo ju prijmite.
Poskytnite klientovi poradenstvo. Znovu prejdite procesom párovania klienta
s pracovnými pozíciami.
Nechajte klienta, aby sám zadefinoval, čo znamená, že je nezamestnateľný.
Získajte odborné názory na túto tému a podeľte sa o ne s klientom.
Prostredníctvom párovacieho procesu overte, či je klient zamestnateľný
alebo nie. Budujte jeho sebadôveru. Pošlite ho na štandardizované
posudzovanie a podeľte sa s ním o výsledky týchto posudkov. Zabezpečte
mu prácu na skúšku. Poskytnite mu poradenstvo. Preskúmajte ako a či
v minulosti pracoval.
Vzdelávajte klienta v otázke hodnoty tréningu a v tom ako mu tréning
pomôže pri získaní práce. Pošlite klienta na štandardizované posudzovanie,
aby ste mu dokázali, že je schopný prejsť tréningom. To mu zdvihne
sebavedomie a zároveň sa vďaka tomu zoznámi so vzdelávacími metódami.
Vyberte pracovné pozície, ktoré si nevyžadujú tréning.
Posudzovanie z hľadiska práce
Ukazovatele týkajúce sa vlôh
G – Všeobecná schopnosť učiť sa
Schopnosť pochopiť inštrukcie a princípy, na ktorých sú založené; schopnosť uvažovať a schopnosť
úsudku.
V – Verbálna schopnosť
Schopnosť pochopiť význam slov a myšlienok, ktoré sú so slovami spojené a schopnosť efektívne ich
využívať; schopnosť porozumieť reči, vzťahom medzi slovami a zmyslu celých viet či väčších celkov;
schopnosť jasne vyjadriť informácie a myšlienky.
N – Schopnosť počítať
Schopnosť rýchlo a presne zrealizovať matematické operácie.
S – Vnímanie priestoru
Schopnosť vizuálne si predstaviť geografické tvary a chápať dvojdimenzionálne a trojdimenzionálne
zobrazenie predmetov; schopnosť uvedomiť si vzťahy, ktoré sú výsledkom pohybu predmetov v
priestore. Táto schopnosť môže byť využívaná pri úlohách ako napríklad pri čítaní
stavebných/technických plánov alebo pri riešení geometrických problémov. Často je opisovaná ako
schopnosť vizualizácie predmetov v dvoj alebo trojdimenzionálnom priestore.
P – Vnímanie tvaru
Schopnosť vnímať príslušný detail u predmetov alebo v rámci obrazového a grafického materiálu;
schopnosť vizuálne porovnávať a odlišovať, ale tiež vidieť rozdiely medzi tvarmi a tieňovaním u
obrázkov a tiež medzi hrúbkou a šírkou čiar.
Q – Vnímanie vo vzťahu k administratíve
Schopnosť vnímať príslušný detail vo verbálnom prejave alebo tabuľkách; schopnosť spozorovať
rozdiely medzi kópiami materiálov, schopnosť kontrolovať slová a čísla a vyhnúť sa chybám pri
matematických výpočtoch.
K – Motorická koordinácia
Schopnosť rýchlo a presne koordinovať oči, ruky a prsty v prípadoch, ktoré si vyžadujú presné
pohyby.
F – Šikovnosť prstov
Schopnosť pohybovať prstami a presne a rýchlo prstami manipulovať malými predmetmi.
M – Manuálna zručnosť
Schopnosť ľahko a zručne pohybovať rukami; schopnosť pracovať s rukami a vykonávať rukami
rôzne pohyby.
Indikátory týkajúce sa údajov/informácií, ľudí a vecí
Údaje / Informácie
0 – Syntéza
Zjednocujúca analýza údajov potrebná na zistenie skutočností a/alebo vytvorenie vedomostí,
myšlienok a interpretácií.
1 – Koordinácia
Určenie času, miesta a postupnosti krokov alebo operácií, ktoré je potrebné urobiť na základe analýzy
údajov; vykonanie rozhodnutí a/alebo podanie správy o skutočnostiach.
2 – Analýza
Preskúmanie a vyhodnotenie údajov; často v rámci nej dochádza k nájdeniu alternatívnych krokov vo
vzťahu k vyhodnoteniu.
3 – Kompilácia
Zhromažďovanie informácií – zvyčajne fyzické, ale môže dochádzať aj k mentálnemu skladovaniu
informácií; získavanie, porovnávanie a klasifikácia informácií o údajoch, ľuďoch a veciach; veľakrát
ide aj o podávanie správ a / alebo realizáciu nariadených krokov, ktoré majú vzťah k informáciám.
4 – Operácia/kalkulácia
Vykonávanie matematických operácií a podanie správy o ich výsledkoch a/ alebo realizácia
nariadených krokov, ktoré sa k nim vzťahujú; nepatrí sem počítanie.
5 – Reprodukovanie
Realizácia série explicitných procedurálnych/ operačných funkcií alebo procesov založených na
pochopení inštrukcií alebo informácií, ktoré sú potrebné pre vykonanie danej práce.*
6 – Porovnávanie
Identifikácia zjavných funkčných, štrukturálnych alebo kompozičných charakteristík (v zmysle
podobnosti alebo rozdielnosti od stanovených štandárd) u údajov, ľudí a vecí.*
7 – Číslo 7 sa v stĺpci týkajúcom sa údajov a informácií nepoužíva.
8 – Bezvýznamné
Ľudia
0 – Mentoring
Jednanie s jednotlivcami a vnímanie ich osobností ako celku s cieľom poskytnúť im radu, poradenstvo
a/alebo viesť ich s cieľom pomôcť im riešiť problémy na rôznych úrovniach – právnej, vedeckej,
klinickej, duchovnej alebo iných odborných úrovniach.
1 – Vyjednávanie
Výmena myšlienok, informácií a názorov s inými ľuďmi s cieľom dospieť k rozhodnutiam, uzáverom
alebo riešeniam; mnohokrát ide o spoluprácu s druhými ľuďmi pri formulovaní postupov a programov.
2 – Inštruovanie - Konzultovanie
Učenie iných ľudí, poskytovanie rady alebo trénovanie iných (aj zvierat) prostredníctvom vysvetlenia,
demonštrovania a supervidovanej praxe; formulovanie odporúčaní na základe expertízy v predmetnej
oblasti.**
3 – Supervízia
Určovanie alebo interpretácia pracovných postupov pre skupinu alebo tím pracovníkov, zadávanie
špecifických úloh týmto ľuďom, udržiavanie harmonických vzťahov a podpora efektivity.
4 – Odvrátenie pozornosti
Poskytovanie zábavy v jednej alebo viacerých formách
5 – Presvedčovanie
Ovplyvňovanie iných ľudí v prospech produktu, služby alebo názoru.
6 – Rozprávanie – Signalizovanie
Rozprávanie a/alebo vysielanie signálov s cieľom poskytovať alebo vymieňať si informácie; zadávanie
úloh a/alebo pokynov tým, ktorí pomáhajú.
7 – Obsluha – asistencia
Pozornosť voči potrebám a požiadavkám ľudí alebo zvierat alebo vyjadreným a priamym prianiam
ľudí; pomoc a podpora iných pracovníkov pri realizácii úloh.***
8 – Bezvýznamné
Veci
0 – Nastavenie
Prispôsobenie strojov alebo zariadení tým, že v nich nahradíme alebo pozmeníme nástroje, nejaké
prvky, pevné súčiastky a doplnky a tým ich pripravíme na fungovanie; zmena výkonu alebo obnova
správneho fungovania pri pokazení stroja alebo zariadenia.
1 – Jemná práca
Používanie tela a/alebo zariadenia na pohyb, riadenie, umiestnenie, inštalovanie a/alebo prepojenie
predmetov s cieľom dodržať technické predpisy a presné štandardy. Na to, aby došlo k výberu,
prispôsobeniu a použitiu vhodných nástrojov, výrobkov a/alebo materiálov, s ktorými je potrebné
dosiahnuť špecifikované ciele, je potrebná značná miera úsudku.
2 – Kontrolovanie
Spustenie, zastavenie, kontrola a prispôsobenie strojov a zariadenia určeného na výrobu alebo
spracovanie predmetov a materiálov. Narábanie so strojmi zahŕňa minimálne nastavenie a
prispôsobovanie sa počas práce. Kontrola zariadenia zahŕňa pozorovanie meradiel, číselníkov a
ďalších ukazovateľov a otáčanie ventilov a iných zariadení na kontrolu údajov ako napríklad teplota,
tlak, tok kvapalín, rýchlosť čerpadiel a reakcií materiálov.
3 – Šoférovanie – Riadenie
Naštartovanie, zastavenie a riadenie strojov a vybavenia, ktoré musí byť riadené alebo musí fungovať
pod dohľadom človeka a ich cieľom je výrobný proces a/alebo zabezpečenie pohybu ľudí či vecí.
Zahŕňa aktivity ako napríklad pozorovanie číselníkov a meradiel, odhadovanie vzdialenosti, určovanie
rýchlosti a smeru iných objektov, stláčanie spojky alebo bŕzd, ovládanie prevodov alebo iných páčok.
Patrí sem napríklad ovládanie žeriavov, dopravných pásov, traktorov a zdvíhacích strojových
zariadení. Nepatria sem manuálne ovládané stroje a automatické zariadenia.
4 – Obsluhovanie – Manipulácia
Používanie tela, nástrojov alebo špeciálnych pomôcok na obsluhovanie zariadenia alebo
pohybovanie, vedenie, inštalovanie a umiestňovanie predmetov alebo materiálu. Vyžaduje si značnú
mieru pohybovej koordinácie a manuálnej zručnosti a šikovnosti prstov. Vyžaduje si istú mieru úsudku
týkajúceho sa presnosti a výberu vhodných nástrojov, predmetov alebo materiálu.
5 – Obsluha
Naštartovanie, zastavenie a pozorovanie strojov a zariadenia; prispôsobenie materiálov alebo strojov
ako napríklad výmena vodidiel, prispôsobenie časovačov a teplomerov, uvoľňovanie ventilov, ktoré
umožňujú tok materiálov a prehadzovanie vypínačov podľa svetelnej signalizácie. Pri realizácií týchto
prispôsobení je potrebný minimálny úsudok.
6 – Zásobovanie – vykladanie
Vkladanie, hádzanie, skladanie alebo umiestňovanie materiálov do alebo vykladanie materiálov zo
strojov alebo zariadení, ktoré fungujú automaticky alebo ich obsluhujú iní pracovníci.
7 – Manipulovanie
Používanie tela, ručných nástrojov a/ alebo špeciálnych prostriedkov na prácu, pohybovanie alebo
nosenie predmetov alebo materiálov. Dodržiavanie štandardov ani výber vhodného nástroja,
predmetu alebo materiálu v tomto prípade nehrá veľkú úlohu.
8 – Bezvýznamné
Možnosti pracovného posúdenia
Názov
pracovnej
pozície /
Kód
Zhoda s
vlohami
Zhoda so
vzdelaním /
tréningami
Dostupnosť
pracovnej
pozície u
zamestnávateľov
Zhoda s
oblasťami
týkajúcimi
sa údajov,
ľudí a vecí
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
N ie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Zhoda so
záujmami
Vhodný
plat
Zhoda s
funkčnosťou
Nie
Druh určenia posudzovania1
FAKTOR
Analýza
Posúdenie
Psychoprenositeľnosti z hľadiska
pracovné
zručností
práce
posudzovanie
Ide o staršieho klienta (nad 55) s rokmi pracovných
skúseností
x
Ide o mladšieho klienta (pod 30) s obmedzenými
pracovnými skúsenosťami
K zraneniu došlo prvýkrát za posledných 6
mesiacov.
x
x
K predchádzajúcemu zraneniu došlo viac ako rok
dozadu.
x
Došlo k niekoľkonásobným zraneniam.
x
Došlo k niekoľkonásobným sťažnostiam / nárokom.
x
Ide o klienta s veľkými fyzickými obmedzeniami
x
Ide o klienta s veľkými mentálnymi
obmezdeniami
Klient absolvoval viac ako 12 rokov vzdelávania
1
Informácia poskytnutá s láskavým zvolením KMG Health Partners Ltd.
x
x
FAKTOR
Analýza
Posúdenie
Psychoprenositeľnosti z hľadiska
pracovné
zručností
práce
posudzovanie
Klient absolvoval menej ako 8 rokov vzdelávania a
patril medzi pracovníkov s vysokým platom
Klient absolvoval menej ako 8 rokov vzdelávania a
patril medzi pracovníkov s malým platom
x
x
Klient disponuje zručnosťami alebo je vyučený v
remesle, ktoré je žiadané
x
Klient veľmi dobre pozná sám seba
x
Klient veľmi dobre pozná svet práce
x
Klient potrebuje, aby bol vystavený trhu práce
x
Klient priznáva alebo uvádza možnú poruchu
učenia
x
Klient by mohol navštevovať troj a viacročný
vzdelávací program
X
Klient má obmedzené jazykové schopnosti a nízku
gramotnosť
x
Klient sa aktívne zapája do advokačných aktivít
/činnosti odborov
x
x
x
FAKTOR
Analýza
Posúdenie
Psychoprenositeľnosti z hľadiska
pracovné
zručností
práce
posudzovanie
Klient nemá vytýčený špecifický pracovný cieľ
Klient má diskutabilný pracovný cieľ
x
Klient necíti záväzok voči pracovnému cieľu
x
Klient má pevný pracovný cieľ
x
Klient má kvalitnú pracovnú históriu v jednej alebo
dvoch oblastiach
x
Klient môže stále fungovať v práci, ktorú vykonával
pred zranením, nie však pre toho istého
zamestnávateľa
x
Klient má sporadickú pracovnú históriu súvisiacu so
zamestnaním (pracovnými miestami)
x
Klient má sporadickú pracovnú históriu súvisiacu so
zamestnávateľom
x
Klient má koníčky alebo záujmy, ktoré môžu byť
použité v rámci práce
x
Klient sa zaujíma o niektoré voľné pracovné pozície
x
Klient stále smúti nad stratou práce, až do takej
miery, že to ovplyvňuje jeho každodenné
x
FAKTOR
Analýza
Posúdenie
Psychoprenositeľnosti z hľadiska
pracovné
zručností
práce
posudzovanie
fungovanie
Klient má k dispozícií niekoľko referencií týkajúcich
sa práce
x
Klient nechce, aby ste kontaktovali
predchádzajúceho zamestnávateľa
(zamestnávateľov)
x
Klient verbálne, alebo správaním dokazuje
prítomnosť problémov v oblasti správania
x
Na pozadí ťažkostí sa u klienta nachádzajú
psychiatrické problémy, problémy s duševným
zdravím alebo osobnostné problémy
x
Nedostatok sebadôvery a sebaúcty
x
Klient nevie dobre samostatne fungovať
x
Klientovi chýba podpora rodiny, priateľov,
rovesníkov
Klientovi k návratu do práce chýba finančná
motivácia
Klient sa dobre vysporadúva s testovacím
prostredím aj s písomnými testami
x
x
x
FAKTOR
Analýza
Posúdenie
Psychoprenositeľnosti z hľadiska
pracovné
zručností
práce
posudzovanie
Klient preferuje praktické aktivity
Klient pochádza z “profesionálneho” prostredia
x
x
Download

Kvalifikačný profil pracovníka.docx