DOMÁCI PORIADOK
ZARIADENIA PRE SENIOROV, ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY, DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉHO
ZARIADENIA KOMJATICE
Článok 1
Základné ustanovenia
V ubytovacom zariadení možno poskytovať starostlivosť klientovi, ktorému nemožno poskytovať inú
sociálnu službu podľa zákona č . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo poskytnutie inej sociálnej
služby podľa citovaného zákona dostatočne nerieši hmotnú núdzu alebo sociálnu núdzu klienta, ktorý:
je poberateľom starobného dôchodku,
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi
nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo
poskytovanie starostlivosti v ubytovacom zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Primárne ciele poskytovania starostlivosti v ubytovacom zariadení:
komplexná starostlivosť formou celoročného pobytu, resp. na obmedzený čas (ZOS), ktorá zahŕňa
ubytovanie, stravovanie, nevyhnutné služby, za ktoré sa považuje upratovanie, pranie bielizne,
zdravotná a rehabilitačná starostlivosť;
• poskytovať klientom takú podporu a pomoc, ktorá by im umožňovala zachovať si v čo najväčšej
miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života;
• usilovať o to, aby sa užívatelia služieb pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné, či sociálne postihnutie
nedostali do sociálnej izolácie a pokiaľ by sa tak stalo, pomáhať im z tejto situácie nájsť východisko;
• usilovať sa o zachovanie, poprípade zvýšenie sebestačnosti užívateľov služby;
• vytvárať príjemné prostredie.
Ďalšie ciele sú:
• poskytovať kvalitné sociálne služby, „šité na mieru“ klientom;
• usilovať o zachovanie väzieb klientov s rodinou a s prirodzeným prostredím, usilovať o využívanie
miestnych sietí, ktoré poskytujú služby verejnosti (kaderníctvo, pedikúra, masáže, kultúrny dom);
zabezpečiť kultúrny program, záujmovú činnosť, rekreačné programy;
• zabezpečiť klientom primeranú podporu pri stravovaní, hygiene a zabezpečovaní ostatných
životných potrieb;
• klientov primerane aktivizovať k účasti na voľnočasových aktivitách.
Cieľom je spokojnosť klientov, možnosť ich sebarealizácie, čo najvyššia možná miera ich
samostatnosti a podpora bežného spôsobu života.
Ubytovacie zariadenie sa usiluje o vytváranie príjemného domáceho prostredia a podporuje aktívny,
dôstojný a čo najviac samostatný život svojich klientov. Umožňuje im slobodné uplatňovanie
náboženského presvedčenia a aktivity s ním spojené.
Domáci poriadok obsahuje informácie, dôležité na zabezpečenie pokojného a spokojného života a
poriadku v ubytovacom zariadení. Pravidlá vychádzajú z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a
autonómie užívateľov služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam s dôrazom na dodržiavanie
ľudských a občianskych práv. Sú záväzné pre všetkých klientov.
Článok 2
Nástup a ubytovanie klienta
Klient sa po príchode do zariadenia ubytuje v izbe, ktorú ponúkne zodpovedný zamestnanec na
základe dohody. Pri ubytovaní klienta sa prihliada k jeho zdravotnému a psychickému stavu. Ďalej sa
prihliada k iným závažným okolnostiam (príbuzenské pomery, manžel – manželka , druh – družka ,
matka – syn , súrodenci atď.).
V deň príchodu do zariadenia riaditeľ v spolupráci so sociálnou pracovníčkou a s novým klientom
uzavrie Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb (s obsahom tejto zmluvy bol klient oboznámený už
vopred). Sociálna pracovníčka rovnako oboznámi klienta s prevádzkovým poriadkom.
Všetky vopred označené osobné veci a cennosti, ktoré si so sebou klient prinesie, budú zapísané do
osobnej
karty
klienta
a
uložené
na
miesto
na
to
určené.
V osobnej karte sú evidované všetky veci, vrátane vecí prinesených v priebehu pobytu. Pokiaľ si klient
bude priať starať sa o svoje veci a cennosti sám, bude toto uvedené v osobnej karte, vrátane podpisu
klienta. Evidované sú tiež všetky odpisy osobných vecí. Súpis osobných vecí a všetkých cenností
vykonáva vrchná setra za prítomnosti svedka. Novonakúpené šatstvo a cennosti, klient (rodina atď.)
nahlási sociálnemu pracovníkovi k zápisu a označeniu do osobnej karty.
Veci pridelené klientom ubytovacieho zariadenia zostávajú majetkom zariadenia. Klienti sú povinní
s nimi zaobchádzať šetrne a pri trvalom odchode zo zariadenia ich vrátiť v stave, ktorý zodpovedá
dĺžke ich užívania.
1 x ročne sa vykonáva inventúra ošatenia a cenností (v prípade DSS alebo ZPS).
O premiestnení klienta rozhoduje riaditeľ zariadenia. Návrh na premiestnenie môže podať ako
ošetrujúci personál, tak sám klient.
Klient, ktorý bude v zariadení trvalo bývať (v prípade DSS alebo ZPS), predloží po príchode do
zariadenia občiansky preukaz sociálnej sestre, ktorá po dohode s klientom a s jeho súhlasom zaistí
jeho prihlásenie k trvalému pobytu.
Článok 3
Nebezpečné predmety
V ubytovacom zariadení nie je dovolené vlastniť nebezpečné predmety, strelné zbrane,
chemikálie, veci hygienicky závadné alebo vzbudzujúce odpor, veci v nadmernom
množstve.
Na výzdobu izby môže klient so súhlasom riaditeľa použiť vlastné predmety (obrazy, textílie, sošky),
ktoré budú zapísané do osobnej karty.
Pre klientov platí zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, zapaľovanie sviečok na izbách a
v spoločných priestoroch.
V celej budove ubytovacieho zariadenia platí zákaz fajčenia.
Vlastné elektrické spotrebiče je klient povinný nechať odskúšať (revidovať) na vlastné náklady
v termínoch podľa príslušnej vyhlášky.
Článok 4
Škody
Klient zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí, či už úmyselne, alebo z nedbalosti na majetku zariadenia,
aj na majetku alebo zdraví ostatných klientov, zamestnancov aj iných osôb.
Ak spôsobí škodu viac klientov, zodpovedajú za ňu všetci spoločnou zodpovednosťou.
Klient je povinný upozorniť riaditeľa zariadenia, prípadne iného zamestnanca na škodu, ktorá vznikla,
alebo by mohla vzniknúť zariadeniu, jeho klientom alebo iným osobám, aby mohli byť urobené kroky
k jej odstráneniu alebo k jej odvráteniu.
O miere zavinenia a eventuálnej náhrade škody rozhodne komisia zostavená podľa návrhu riaditeľa
zariadenia.
Článok 5
Úschova cenných a iných vecí
Pri nástupe, alebo aj v priebehu pobytu v ubytovacom zariadení, môže klient požiadať o prevzatie
cenných vecí a peňažných hotovostí do úschovy zariadenia. Toto prevzatie potvrdí klient do osobnej
karty a prevzatie peňažnej hotovosti na výdavkovom pokladničnom bloku. Klient má právo kedykoľvek
požiadať o vydanie uložených vecí a finančnej hotovosti.
Bez súhlasu klienta alebo jeho zákonného zástupcu nesmú iní príbuzní s peniazmi ani cennosťami
manipulovať, ani im nebudú poskytované informácie o stave účtu klienta.
Pri neprítomnosti klienta v súvislosti s hospitalizáciou v nemocnici, alebo pobyte mimo zariadenia je
vrchná sestra povinná zabezpečiť jeho osobné veci a cennosti proti krádeži.
Zariadenie nezodpovedá za veci, vkladné knižky a peňažnú hotovosť, ktoré neprevzal do úschovy
k zabezpečeniu podľa predchádzajúcich odstavcov.
V neprítomnosti klienta nesmie ani jeho najbližší príbuzný bez vedomia poverených zamestnancov
zariadenia vykonávať akúkoľvek manipuláciu s jeho vecami.
Ak o to klient požiada, je jeho občiansky preukaz a preukaz zdravotnej poisťovne uložený v izbe
sestier, aby sa zamedzilo prípadnej strate alebo zneužitiu. Klient môže kedykoľvek požiadať a vydanie
preukazu.
Ak klient zomrie, vyhotoví sociálna pracovníčka súpis vecí, finančných prostriedkov a vkladných knižiek
a prijme príslušné opatrenie na ich evidenciu a zabezpečenie proti strate.
Článok 6
Stravovanie
Stravovanie v zariadení je povinné, nakoľko je súčasťou komplexnej starostlivosti.
Strava je v zariadení svojím zložením, množstvom a úpravou prispôsobená klientom a ich zdravotnému
stavu. O diétnom stravovaní rozhoduje lekár, spoločne s klientom. Nedodržiavaním diétneho
stravovania sa porušuje liečebný režim nariadený lekárom.
Strava je podávaná na izby, alebo v jedálni a na iných, k tomu vyhradených miestach. Klienti, ktorí
majú zníženú pohyblivosť dostávajú stravu k lôžku. Pokiaľ to vyžaduje zdravotní stav, zaisťuje sa v
zariadení pre seniorov kŕmenie a dokrmovanie klientov personálom, vrátane podávania nápojov.
Čas podávania stravy v zariadení:
Raňajky 7.30 – 8.30 hod.
Desiata 10.00 hod.
Obed – klienti 12.00 – 13.00 hod.
Obed – ostatná verejnosť – 13.00 – 14.00 hod.
Olovrant 15.00 hod.
Večera – klienti 17.00 – 18.00 hod.
Večera – ostatná verejnosť 18.00 – 19.00 hod.
2. večera - diabetici 21.00 – 22.00 hod.
Potraviny môžu klienti ukladať len na miesta k tomu určené. Nepoužiteľné zvyšky jedál sa odkladajú
do určených nádob, nesmú sa ponechávať v izbách, na chodbách, a pod. Klienti tiež môžu požiadať o
uloženie jedla do chladničky.
V ubytovacom zariadení je zriadená stravovacia komisia, ktorej členmi sú v prípade DSS a ZPS
aj klienti zariadenia. Vo svojej činnosti sa komisia zameriava na vhodnosť a kvalitu stravy pre klientov
zariadenia a na úroveň ich stravovania. Vo veci stravovania sa klienti obracajú na túto komisiu.
Komisia sa podieľa na tvorbe jedálneho lístku, ktorý je spravidla tvorený na jeden týždeň.
Článok 7
Hygiena
V ubytovacom zariadení sa starajú všetci o osobnú hygienu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a o
poriadok na izbách a v spoločných priestoroch. Pokiaľ nie je klient zariadenia schopný sa o hygienu
postarať, pomoc zaistí personál.
Sprchovanie je zaistené podľa potrieb klientov, najmenej však 1 x týždenne. Pokiaľ má klient záujem a
jeho zdravotný stav to dovoľuje, má možnosť sprchovať sa sám. V prípade potreby pri sprchovaní
pomôže personál.
K dodržiavaniu osobnej hygieny patrí holenie, strihanie a pedikúra. Podrobnosti o poskytovaní týchto
služieb nahlasuje klientom vrchná sestra.
Osobné prádlo si každý klient vymieňa podľa potreby osobne, alebo na požiadanie s pomocou
personálu. Klient má možnosť odovzdať znečistenú bielizeň hneď k vypraniu. Pranie a sušenie prádla
na izbách je zakázané. Pranie osobných vecí klientov zabezpečuje personál v pračkách zariadenia na
to určených. Vypraná bielizeň je vydávaná klientom priebežne, hneď po vypraní a vyžehlení.
V celom objekte je udržiavaný poriadok a čistota. Všetky miestnosti sa pravidelne vetrajú, bežné
upratovanie sa vykonáva denne.
V prípade, že klient nedodržuje základné hygienické návyky a tým ohrozuje svoje zdravie aj zdravie
ostatných (napr. skladuje zhnité a plesnivé potraviny, znepríjemňuje zápachom zo skrine, alebo
osobných vecí a pod.) je povinný umožniť personálu vykonať potrebné opatrenia (upratanie,
dezinfekciu, vypranie oblečenia a pod.).
Vrchná sestra má vypracovaný harmonogram sprchovania a prezliekania posteľného prádla, kde sa
vyznačia uskutočnené úkony hygieny.
Klient si môže so sebou priniesť i posteľnú bielizeň, paplón, podušku, deku, matrace, posteľ, nábytok,
televízor a iné. Riaditeľ zariadenia posúdi, či veci sú hygienicky vhodné a nezávadné.
Článok 8
Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť
Zariadenie poskytuje svojím klientom nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na základe naordinovania
lekára (v prípade zariadenia opatrovateľskej služby v spolupráci s ADOS), ošetrovateľskú starostlivosť
zodpovedajúcu ich zdravotnému stavu, potrebnú primeranú podporu a pomoc pri stravovaní a hygiene
a zabezpečovaní životných potrieb.
Potrebu lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia hlási klient službukonajúcej sestre.
Vlastný úraz alebo úraz inej osoby, hlási klient ihneď službukonajúcej sestre.
Klient, u ktorého je podozrenie na infekčné onemocnenie, bude na základe rozhodnutia lekára
preložený na infekčnú izbu.
Chodiaci klienti navštevujú lekára osobne. Ak je potrebný doprovod, tento zabezpečuje vrchná sestra.
Po dobu klienta v liečebnom zariadení /nemocnica/ sa zachováva lôžko. Platenie za zaopatrenie
v zariadení po túto dobu upravuje osobitný predpis.
V prípade potreby môžu klienti na odvoz k lekárovi využiť sociálny taxík, alebo za poplatok (vo výške
nákladov na sociálny taxík) auto s vodičom patriace zariadeniu.
Článok 9
Doba nočného pokoja
Doba nočného pokoja je stanovená od 22.00 do 6.00 hod. Odpoludňajší pokoj zachovávajú klienti
individuálne.
V dobe nočného pokoja nesmú byť klienti rušení, s výnimkou nočnej návštevy personálu, nutnosti
podávania liekov alebo poskytnutiam nutnej starostlivosti. Budova zariadenia sa uzamyká v zimnom
období od 1.októbra do 31. marca o 20:00 hod. v letnom období od 1. apríla do
30.septembra o 22:00 hod.
Za bezpečnosť a ochranu zariadenia v čase kľudu zodpovedá službukonajúca sestra, ktorá neodkladne
musí informovať riaditeľa zariadenia o vzniknutej situácii.
Článok 10
Upratovanie zariadenia a výmena posteľného prádla
Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sú denne upratované a zariadenia na osobnú hygienu denne
umývané a dezinfikované. Rohože pod sprchami sú najmenej raz za týždeň vydrhnuté kefou a
dezinfikované. Najmenej raz za štvrťrok je vykonané upratovanie spojené s umytím okien, dverí,
svietidiel, vykurovacích telies a s vyprášením matracov a prikrývok.
Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní a vždy pri
zmene ubytovaného klienta. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň je vyradená z používania.
Odpadové koše na izbách sú vyprázdňované denne.
V ubytovacom zariadení je umiestnená lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne
dopĺňa. Za vybavenie je zodpovedná vrchná sestra.
Článok 11
Vychádzky mimo areál ubytovacieho zariadenia
Klienti sa môžu voľne pohybovať v zariadení a opúšťať ho podľa svojich potrieb a želaní po oznámení
vychádzky službukonajúcej sestre, ktorá vykoná zápis v knihe vychádzok.
Klient v záujme svojej bezpečnosti alebo poskytnutí rýchlej lekárskej pomoci ohlási vždy odchod
z areálu zariadenia službukonajúcej sestre, ak predpokladá, že sa v priebehu dňa nedostaví
k niektorému z hlavných jedál (raňajky, obed, večera). Súčasne uvedie približnú dobu návratu.
V prípade, že tomu tak nie je, je s každým klientom obmedzenie prejednané a dostatočne vysvetlené s
prihliadnutím k:
• rešpektovaniu a napĺňaniu osobných práv každého klienta
• podpore samostatnosti
• k rešpektovaniu práva na primerané riziko.
S každým klientom je po nástupe do zariadenia urobená ústna dohoda o tom, že v záujme svojej
bezpečnosti ohlási vždy odchod zo zariadenia. Súčasne oznámi aj dobu návratu.
Pri vyhlásení karantény je potrebné dodržovať zákaz vychádzok i návštev až do odvolania. Správa o
nariadení karantény bude vždy vyvesená na vstupných dverách.
Článok 12
Pobyt klientov mimo ubytovacieho zariadenia
Klient môže na svoju žiadosť, alebo so súhlasom zákonného zástupcu, pobývať mimo zariadenia.
Pobyt mimo ubytovacieho zariadenia závisí od jeho zdravotného stavu.
Klient má povinnosť pobyt mimo zariadenia dopredu oznámiť vrchnej sestre.
Za dopredu oznámený pobyt sa považuje oznámenie ústne, písomné alebo telefonické
na všedné dni utorok – piatok : predchádzajúci deň do 12.00 hod.
na sobotu až pondelok: vo štvrtok do 12.00 hod.
na sviatky a obdobie ďalšieho voľna a prvý nasledujúci pracovný deň:
predposledný pracovný deň predchádzajúci voľnu do 12.00 hod.
na pracovný deň nasledujúci po jednom dni voľna : v pracovný deň,
prechádzajúcom voľnému dňu do 12.00 hod
Klient si na dobu pobytu mimo zariadenia vyžiada od službukonajúcej sestry predpísané lieky.
Klient písomne potvrdí prostredníctvom priepustky dátum odchodu a predpokladaný návrat, spolu s
kontaktnou adresou a telefónnym číslom. Za evidenciu klientov na priepustke zodpovedá vrchná
sestra.
Článok 13
Návštevy
Klienti môžu prijímať návštevy neobmedzene, je však potrebné rešpektovať doporučenú dobu
nočného pokoja. Pri mimoriadnych udalostiach, ako je vyhlásenie karantény, môžu byť návštevy
obmedzené. Klienti môžu návštevy prijímať v priestoroch zariadeniach napr. chodby, priamo na izbách
alebo v areáli zariadenia napr. záhrade, prípadne v priestoroch na to určených. Návštevy nesmú rušiť
kľud, poriadok v zariadení alebo narušovať liečebný a diétny režim klientov. Musia rešpektovať
súkromie spolubývajúcich klientov, k návštevám vo večerných hodinách je vhodné využívať spoločné
priestory (sedacie kúty, jedáleň a spoločenskú miestnosť).
Článok 14
Aktivizačné programy pre klientov
Klienti sa podľa svojho záujmu a zdravotného stavu môžu zúčastniť akcií organizovaných zariadením.
Akcie sa konajú na základe ich prianí a požiadaviek. Pokiaľ klient prejaví záujem zúčastniť sa akcie a
jeho pohyblivosť je obmedzená, pomôže mu personál. Informácie o aktivizačných programoch pre
klientov sú priebežne vyvesené na informačných tabuliach.
Súčasťou zariadenia je spoločenská miestnosť, kde je umiestnený televízor a kam majú klienti stály
prístup. Táto miestnosť je tiež využívaná pre záujmovú činnosť. Program zabezpečuje sociálna
pracovníčka. Klient môže so súhlasom riaditeľa zariadenia a následne po dohode s ostatnými
spolubývajúcimi na izbe používať svoj televízor, rozhlasový prijímač, magnetofón a pod.. Nesmie tým
však rušiť kľud ostatných.
Poplatky za používanie vlastnej televízie, rozhlasového prijímača alebo mobilného telefónu hradí zo
svojich prostriedkov. Tiež si hradí náklady spojené s uvedením prístroja do prevádzky a následnú
údržbu a revíziu.
Televízor je možné sledovať i v spoločenskej miestnosti.
Vlastné knihy si môže každý v primeranom množstve ponechať u seba.
Klienti majú možnosť odoberať súkromne dennú tlač a časopisy, ktoré si hradia zo svojich
prostriedkov. Odber zaistí po dohode s klientom sociálna pracovníčka.
Článok 15
Záujmová činnosť
Klient má možnosť venovať sa svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť, alebo jej rozsah, nie sú
na úkor zdravia, nenarušuje ňou kľud, alebo neohrozuje zdravie ostatných klientov, zamestnancov
zariadenia alebo iných osôb a pokiaľ to podmienky dovoľujú. Spoločnú záujmovú činnosť koordinuje
sociálna pracovníčka.
Článok 16
Dobrovoľná pracovná činnosť
Pokiaľ klienti majú záujem, môžu sa podľa svojho zdravotného stavu dobrovoľne zapojiť do drobných
domácich činností napr. pomoc pri dennom poriadku svojich izieb (vetranie prikrývok, vankúšov,
ustielanie postele, utieranie prachu), poprípade tiež v iných miestnostiach a pri iných činnostiach
v prospech spoluklientov.
Klienti sa môžu sa podieľať na úprave okolia zariadenia, výsadbe kvetov, údržbe zelene, čistení
verejného priestranstva a pod.
Článok 17
Platby za sociálne služby
Platby za sociálne služby za aktuálny mesiac prichádzajú na účet zariadenia z účtu každého klienta na
základe trvalého príkazu, najneskôr do 3. dňa od začiatku príslušného kalendárneho mesiaca, pri
prijatí klienta do zariadenia v deň jeho nástupu. Klient, resp. zodpovedná osoba, preukáže v deň
nástupu riaditeľovi zariadenia alebo sociálnej pracovníčke zriadenie trvalého príkazu v banke na
úhradu za sociálne služby na účet zariadenia.
Platbu za sociálne služby môže klient, resp. zodpovedná osoba, vykonať za účasti riaditeľa zariadenia
alebo sociálneho pracovníka aj v hotovosti (podľa dohody s klientom) do pokladne zariadenia.
V prípade, že klient nebude využívať sociálne služby po celý kalendárny mesiac (nástup do zariadenia
alebo ukončenie pobytu počas mesiaca), uhradí len alikvótnu sumu.
Článok 18
Poštové zásielky
Poštové zásielky vrátane peňažných (okrem dôchodkov), prijíma pre klientov vrchná sestra, ktorá
prijatú poštu roznesie na izby. Obsah poštových zásielok je predmetom listového tajomstva – personál
zariadenia žiadnym spôsobom nekontroluje obsah zásielok pred ich odovzdaním klientovi.
Dôchodky v hotovosti si klienti s trvalým pobytom v zariadení (v prípade DSS a ZPS) preberajú
osobne. Klientom, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní prevziať dôchodok od poštového
doručovateľa, je dôchodok vyplácaný na izbe.
Článok 19
Výbor klientov
V prípade DDS a ZPS sa ustanovuje výbor klientov. Tento výbor je volený klientami zariadenia na
obdobie jedného roku a je trojčlenný.
Výbor klientov zastupuje klientov v jednaní s vedením domova, s nadriadenými orgánmi v otázkach,
ktoré sa týkajú všetkých klientov alebo skupiny klientov.
Výbor klientov plní najmä tieto úlohy:
Výchovne pôsobí na klientov, aby ich správanie a jednanie, vzájomné vzťahy i vzťah k zamestnancom
zariadenia boli čo najlepšie, aby klienti dodržovali domáci poriadok a podľa možností sa podieľali na
plnení úloh zariadenia.
Iniciatívne spolupracuje s vedením zariadenia pri organizovaní kultúrnej, záujmovej a dobrovoľnej
pracovnej činnosti.
Podieľa sa na činnosti stravovacej komisie domova a tým tiež na zabezpečení vhodného stravovania
klientov a kultúrneho stolovania.
Pri plnení svojich úloh spolupracuje výbor klientov s vedením zariadenia.
Podľa potreby môže výbor klientov vytvárať komisie pre jednotlivé druhy činnosti (napr. kultúrnej).
Článok 20
Sťažnosti
Sťažnosti klientov, opatrovníkov či príbuzných na kvalitu, spôsob poskytovania sociálnych služieb
alebo na jednanie zamestnancov zariadenia, môžu byť prednesené riaditeľovi zariadenia, vrchnej
sestre, sociálnej pracovníčke, alebo v písomnej forme vhodené do schránky k tomu určenej.
Zariadenie má zriadenú knihu sťažností, v ktorej eviduje, kedy bola sťažnosť podaná, akým spôsobom
(písomne, ústne), čo bolo obsahom sťažnosti, kto a akým spôsobom sťažnosť vybavoval, doba, kedy
bola sťažnosť vybavená. Pokiaľ klient s vybavením žiadosti nebude spokojný, má možnosť odvolať sa
riaditeľovi.
Vedúci pracovníci pravidelne informujú klientov o možnostiach pripomienok, či sťažnostiach, ktoré by
mali v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb.
Riaditeľ zariadenia kontroluje riešenie sťažností užívateľov a pravidelne ich vyhodnocuje na poradách
zamestnancov.
Článok 21
Opatrenia proti porušovaniu domáceho poriadku
Ak klient porušuje domáci poriadok zariadenia, alebo sa opakovane správa neprístojne pri svojom
pobyte mimo zariadenia a zamestnancom priameho kontaktu sa nepodarí zjednať nápravu, vstupuje
do konfliktu riaditeľ zariadenia. Poučí klienta o následkoch a dohovorí mu, aby svoje správanie zmenil.
Ak ani potom nedôjde k náprave, alebo ide o porušenie predpisov a poriadku, ktoré sú závažné urobí
riaditeľ zariadenia tieto opatrenia:
Verejné pokarhanie vyslovené na zhromaždení klientov zariadenia.
Návrh príslušnému orgánu na preloženie klienta do iného zariadenia
Možnosť prejednania záležitosti na priestupkovej komisií Obecného úradu
Návrh príslušnému orgánu na prepustenie zo zariadenia.
Za závažné porušovanie predpisov a poriadku sa považuje najmä: pitie alkoholických nápojov, fyzické
útoky na personál, spolubývajúcich, prípadne návštevníkov, neoprávnené a hrubé slovné napádanie
zamestnancov zariadenia alebo spoluklientov, ďalej hádky alebo nevhodné chovanie k návšteve
a opakované porušovanie domáceho poriadku. Ďalej za závažné porušovanie predpisov sa považuje
poškodzovanie majetku, krádeže a vyvolávanie verejného pohoršenia.
Pri nadmernom používaní alkoholických nápojov a pri následnom stave opitosti, keď klient nedbá na
pokyny personálu alebo sa chová výtržnícky – budú zavolaní ku spolupráci príslušníci PZ SR a s
klientom bude zahájené kárne opatrenie, ktoré môže vyústiť do podmienečného vylúčenia.
Pri opakovaných porušeniach prevádzkového poriadku je možné klientovi vypovedať
zmluvu o poskytovaní sociálnej pomoci.
Klientovi môže byť vypovedaná zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ak:
hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým,
že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej
sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako
tri mesiace, alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady,
neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v prípade, že sa zmenia
skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená, alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre zariadenie znamenalo
zrejmú nevýhodu,
obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu
službu.
Článok 22
Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá sú voľne prístupné všetkým užívateľom a sú umiestnené na nástenkách zariadenia.
Riaditeľ zariadenia oboznámi s týmto poriadkom všetkých zamestnancov zariadenia v čo najkratšej
dobe po nadobudnutí účinnosti. Sociálna pracovníčka informuje o obsahu domáceho poriadku každého
klienta pri nástupe do zariadenia.
Vysvetlivky:
DSS – Domov sociálnych služieb
ZPS – Zariadenie pre seniorov (predtým Domov dôchodcov)
ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby
Ing. Marek Jankulár
riaditeľ
Download

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK