Eco Buggy
Instrukcja obsługi����������������������������������������������������������� 3
Návod k obsluze����������������������������������������������������������� 19
© Otto Bock · 647H446=PL/CZ-02-1004
Instrukcja obsługi Eco Buggy
Spis treści
Strona
1 Informacje ogólne..............................................................................................................4
1.1 Wstęp........................................................................................................................4
1.2 Cel stosowania.........................................................................................................4
1.3 Zakres zastosowania...............................................................................................4
1.4 Odpowiedzialność....................................................................................................4
1.5 Zgodność z CE.........................................................................................................5
1.6 Serwis.......................................................................................................................5
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.............................................................................5
2.1 Znaczenie symboli....................................................................................................5
2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa........................................................................6
2.3 Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne....................................................................7
3 Dostawa i przygotowanie do użytku..................................................................................8
4 Możliwości regulacji i dopasowania ...............................................................................11
4.1 Blokada skrętu kół przednich ............................................................................... 11
4.2 Regulacja pochylenia oparcia .............................................................................. 11
4.3 Regulacja wysokości podnóżka ........................................................................... 11
4.4 Uruchamianie hamulców . .................................................................................... 11
5 Opcje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
5.1 Torba na drobne przedmioty, maks. 5 kg.............................................................. 12
5.2 Pas biodrowy ........................................................................................................ 12
5.3 Pas pięciopunktowy . ............................................................................................ 12
5.4 Daszek...................................................................................................................16
6 Konserwacja.....................................................................................................................17
7 Dane techniczne..............................................................................................................17
8 Ponowne użycie / Utylizacja............................................................................................18
8.1 Wskazówki odnośnie powtórnego użycia..............................................................18
8.2 Wskazówki odnośnie utylizacji...............................................................................18
3
1 Informacje ogólne
1.1 Wstęp
Zdecydowali się Państwo na spacerówkę typu Eco, otrzymując wysokiej jakości produkt, ułatwiający czynności życia codziennego. Zanim rozpoczną Państwo korzystanie ze spacerówki
Eco, należy zapoznać się z rozdziałem „Dostawa i doprowadzenie do stanu użyteczności“ oraz
„Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa“. Prosimy troskliwie przechowywać niniejszą instrukcję
obsługi.
Rodział „Opcje“ opisuje akcesoria spacerówki Eco, które rozszerzają możliwości jej stosowania
i polepszają jej komfort. Gdyby pomimo tego pojawiły się pytania lub problemy, należy zwrócić
się do swojego specjalistycznego dystrybutora.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w stosunku do wykonania opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
1.2 Cel stosowania
Zaopatrzenie w spacerówkę rehabilitacyjną wzgl. wózek typu Buggy wskazane jest w przypadku
konieczności transportu niesprawnych ruchowo, ciężko poszkodowanych osób, głównie dzieci i
młodzieży, które nie są w stanie poruszać się samodzielnie na wózku inwalidzkim.
Spacerówka Eco może być łączona tylko z opcjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi i
odwrotnie. Firma Otto Bock nie odpowiada za kombinację z produktami/lub akcesoriami innych
producentów spoza systemu konstrukcji zespołowej.
1.3 Zakres zastosowania
Spacerówka Eco ma zastosowanie w przypadku niezdolności do chodzenia, względnie dużego
ograniczenia zdolności do chodzenia, wywołanego przez:
• porażenia
• utratę kończyn
• defekt i/lub deformację kończyny
• przykurcz stawu
• uszkodzenie stawu
• inne schorzenia
1.4 Odpowiedzialność
Producent ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy produkt będzie użytkowany w podanych
przez niego warunkach i w celu, do którego ma służyć. Producent zaleca odpowiednie obchodzenie się z produktem i dbanie o niego w sposób opisany w instrukcji. Za szkody powstałe przez
stosowanie podzespołów i części zamiennych, które dopuszczenia producenta nie posiadają,
producent nie ponosi odpowidzialności. Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie w autoryzowanej placówce sprzedaży lub przez samego producenta.
4
1.5 Zgodność z CE
Produkt spełnia wymagania Dyrektywy 93 / 42 / EWG dla produktów medycznych. Zgodnie z
kryteriami klasyfikacyjnymi dla produktów medycznych według załącznika IX Dyrektywy produkt
został zakwalifikowany do klasy I. W związku z tym, zgodnie z załącznikiem VII Dyrektywy, Deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność firmy Otto Bock.
1.6 Serwis
Czynności serwisowe oraz naprawy produktu firmy Otto Bock mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego sprzedawcę. W razie problemów proszę się zwrócić do sprzedawcy,
który dopasował produkt do Państwa potrzeb. W przypadku napraw otrzymają tam Państwo
wyłącznie oryginalne części firmy Otto Bock.
Państwa autoryzowaną placówką handlową firmy Otto Bock jest:
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
2.1 Znaczenie symboli
Niebezpieczeństwo!
Wskazówki ostrzegawcze dotyczące możliwego zagrożenia wypadkiem i obrażeniami.
Uwaga!
Wskazówki ostrzegawcze dotyczące możliwych uszkodzeń technicznych.
Wskazówka!
Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia.
Wskazówka!
Wskazówka dla pracownika serwisu.
Uwaga!
Najpierw należy zapoznać się z instrukcją obsługi!
5
2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed pierwszym zastosowaniem należy przyswoić sobie operowanie produktem i jego
funkcje:
Uwaga!
Najpierw należy zapoznać się z instrukcją obsługi!Przed pierwszym zastosowaniem
należy przyswoić sobie operowanie produktem i jego funkcje oraz przećwiczyć jego
obsługę.
Niebezpieczeństwo!
Wózek Eco Buggy może być użytkowany tylko na równym i trwałym podłożu.
Niebezpieczeństwo!
Ze względu na bezpieczeństwo najlepiej jest, gdy dwie osoby pomagają pokonywać
schody i podnoszą wózek.
Niebezpieczeństwo!
Stopnie, progi drzwi i schody należy pokonywać po podniesieniu wózka na tylnych
kółkach (do góry – ciągnąc tyłem, do dołu – powoli opuszczając przód).
Niebezpieczeństwo!
Wózek dziecinny należy podnosić trzymając tylko za części przyspawane lub trwale
przykręcone:
- rurka ramy przedniej nad przednimi kółkami
- oś tylna
- uchwyty / kabłąk do pchania
Niebezpieczeństwo!
Pokonując podjazdy lub spadki należy obiema rękami trzymać uchwyty do pchania.
W przeciwnym razie podczas przejeżdżania pod kątem wózek Buggy może się przewrócić, a podczas zjeżdżania w dół – stoczyć się.
Niebezpieczeństwo!
Nie wolno zostawiać wózka na spadkach bez opieki. W przypadku jednakże takiej
konieczności należy ustawić go tyłem w dół spadku i zablokować hamulce.
Niebezpieczeństwo!
Przed wsiadaniem do wózka wzgl. wysiadaniem z niego zawsze blokować hamulce.
Niebezpieczeństwo!
Nie wolno używać podnóżka do wsiadania wzgl. wysiadania.
Niebezpieczeństwo!
Maksymalna nośność wózka Eco Buggy wynosi 50 kg.
Niebezpieczeństwo!
Uszkodzenia wskutek obciążenia przedmiotami. Podczas transportu środka pomocniczego w stanie złożonym, obciążenie go ciężkimi przedmiotami, może doprowadzić
do jego deformacji a co za tym idzie, do powstania problemów w jego rozkładaniu.
Prosimy nigdy nie obciążać złożonego urządzenia rehabilitacyjnego ciężkimi przedmiotami.
6
Niebezpieczeństwo!
Przed użyciem wózka Eco Buggy muszą być dokładnie zatrzaśnięte obydwa zabezpieczenia przed złożeniem się wózka.
Niebezpieczeństwo!
Przed użyciem wózka Eco Buggy należy dokładnie zamocować i zatrzasnąć podnóżek, ponieważ w przeciwnym razie może się wygiąć rama przednia.
Niebezpieczeństwo!
Zawieszenie na wózku ciężkich toreb itp. może negatywnie wpłynąć na jego stabilność.
Niebezpieczeństwo!
Nie wolno pozostawiać dziecka w wózku bez opieki – nawet wtedy, gdy jest ono
zapięte pasami, a hamulce są zablokowane.
Niebezpieczeństwo!
Użytkowanie produktu firmy Otto Bock do siedzenia podczas transportu w samochodzie do przewozu niepełnosprawnychKiedy tylko jest to możliwe, pasażerowie powinni
siedzieć w takim pojeździe wyłącznie na fabrycznych siedzeniach wyposażonych w
pasy bezpieczeństwa! Tylko w ten sposób pasażerowie chronieni są optymalnie w
chwili wypadku.Wózek Eco Buggy firmy Otto Bock może być wykorzystywany jako
siedzenie w samochodzie do transportu niepełnosprawnych przy użyciu elementów
zabezpieczających oferowanych przez firmę Otto Bock i stosownych systemów
bezpieczeństwa. Bliższe informacje na ten temat zamieściliśmy w naszej instrukcji
obsługi „Użytkowanie wózka inwalidzkiego / stelażu do siedzenia lub wózka typu
Buggy jako siedzenia w samochodzie do transportu niepełnosprawnych”, numer
zamówienia 646D158
2.3 Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne
Etykieta
D
Znaczenie
B
A
C
D
C
E
F
G
A Typ
B Numer artykułu producenta
C Maksymalny udźwig
(patrz rozdział „Dane techniczne“)
D Dane odnośnie producenta / Adres / Kraj pochodzenia
E Numer seryjny
F Data produkcji
G Oznakowanie CE – Bezpieczeństwo produktu
zgodne z wytycznymi UE
7
3 Dostawa i przygotowanie do użytku
W oryginalnym opakowaniu znajdują się następujące komponenty (patrz strona tytułowa):
• Złożony wózek Buggy z dołączonym podnóżkiem
• Instrukcja
• Wyposażenie dodatkowe w zależności od zamówienia
Wskazówka !
Montaż podnóżka należy wykonać zgodnie z opisem w punkcie „Regulacja wysokości
podnóżka” (Rys. 14).
Wózek Buggy należy rozłożyć w następujący sposób:
• Najpierw zdjąć ewentualne taśmy opakowania lub zabezpieczenia transportowe (Rys. 1).
• Uchwycić wózek Buggy za uchwyty (Rys. 2) i rozłożyć go możliwie jak najszerzej (Rys. 3 i 4).
1
2
3
4
• Zatrzasnąć zabezpieczenia przed złożeniem się (prawe i lewe), chwytając wózek za uchwyt i
odpowiednią część ramy przedniej (Rys. 5) oraz lekko dociskając go do podłoża.
Uwaga!
Upewnić się, czy zatrzasnęły się obydwa zabezpieczenia (Rys. 6).
8
• W celu rozłożenia wspornika nożycowego wcisnąć do oporu dźwignię składania (Rys. 7).
• Odwrócić podnóżek (Rys. 8) z zewnątrz do wewnątrz i odchylić do dołu podpórki stóp.
• Najpierw wsunąć blachę mocującą ostrym końcem w otwór podłużny, a następnie zsunąć z
boków aż do wyraźnego zatrzaśnięcia sworznia mocującego.
5
6
7
8
Uwaga!
Przed użytkowaniem wózka Eco Buggy należy dokładnie zamocować i zatrzasnąć
podnóżek, ponieważ w przeciwnym razie może się wygiąć rama przednia.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia dłoni:
Nie chwytać za inne niż opisane części ruchome, a w szczególności za mechanizm
nożycowy.
Złożenie wózka Buggy wykonuje się w następujący sposób:
• Przestawić oparcie jak najbardziej do przodu (Rys. 9).
• Zwolnić rygiel pod podnóżkiem (Rys. 10) i rozsunąć podpórki pod stopy.
9
9
10
• Odchylić podpórki pod stopy na zewnątrz do kół przednich (Rys. 11).
• Pociągnąć za mechanizm nożycowy pod siedzeniem (Rys. 12).
11
12
• Otworzyć zabezpieczenia (prawe i lewe) przed złożeniem się wózka przy ramie przedniej
(Rys. 13).
• Postępować jak opisano w przypadku rozłożenia wózka, tylko w odwrotnej kolejności.
13
10
4 Możliwości regulacji i dopasowania
4.1 Blokada skrętu kół przednich (Rys. 11)
W celu zamknięcia blokady skrętu kół przednich przesunąć czerwone bolce blokujące do góry,
a w celu jej otwarcia – do dołu.
4.2 Regulacja pochylenia oparcia (Rys. 9)
Najpierw odkręcić nakrętki motylkowe – pochylenie oparcia można regulować bezstopniowo.
Potem dokręcić nakrętki motylkowe.
Niebezpieczeństwo!
Podczas regulacji pod obciążeniem pochylać oparcie w sposób kontrolowany, ewentualnie podpierając je udem, i stopniowo odkręcać nakrętki motylkowe. Gwałtowne
odchylenie oparcia pod obciążeniem grozi przewróceniem się wózka Buggy.
4.3 Regulacja wysokości podnóżka (Rys. 14)
Podnóżek można regulować w górę lub w dół na otworach rozstawionych co 2 cm, odkręcając
uprzednio śruby. Do tego potrzebny jest wkrętak krzyżakowy, który nie wchodzi w zakres dostawy.
4.4 Uruchamianie hamulców (Rys. 15)
W celu zablokowania hamulców nacisnąć czubkiem buta dźwignię blokującą. W celu ich odblokowania – podnieść dźwignię butem.
Uwaga!
Uzyskanie właściwego zahamowania wózka wymaga naciśnięcia obydwu dźwigni.
14
15
11
5 Opcje
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego montowane są przez specjalistę, o ile nie zostały
wcześniej zainstalowane przez producenta. Pomimo to, dla lepszego zrozumienia zamieszczono
poniżej kilka wskazówek montażowych.
5.1 Torba na drobne przedmioty (Rys. 16), maks. 5 kg
Torbę na drobne przedmioty przykręca się po lewej i prawej stronie ramy przedniej i mocuje
zatrzaskami przy ramie tylnej. Można z niej korzystać od przodu pod siedzeniem i od tyłu.
5.2 Pas biodrowy (Rys. 17)
Wózek Eco Buggy wyposażony jest standardowo w zwykły pas biodrowy. W celu jego otwarcia
należy wcisnąć języczki zatrzasku w klamrze i wyciągnąć z niej zatrzask. W celu zapięcia pasa
należy wsunąć zatrzask w obudowę aż do usłyszenia odgłosu zatrzaśnięcia. Następnie przy
pomocy klamer regulacyjnych reguluje się długość pasa.
16
17
5.3 Pas pięciopunktowy (rys. 18)
Dostępny opcjonalnie pas pięciopunktowy zapewnia wyraźnie pewniejsze zapięcie, a tym samym
bezpieczeństwo siedzenia, niż pas biodrowy. Składa się on z pasów barkowych z poduszkami
na ramiona, pasa biodrowego i pasa środkowego.
a) Montaż pasa pięciopunktowego
• Sprawdzić ilość dostarczonych elementów (rys. 18); w zakres dostawy wchodzi: 1 x pas
pięciopunktowy, 2 x poduszki na ramiona, 2 x śruby M5x40, 2 x rozpórki, 2 x podkładki, 1 x
klamra mocująca.
• Usuwanie pasa biodrowego: usunąć klamrę z pasa (rys. 19) i wyciągnąć pas z obicia opar­cia.
• Zamocowanie pasa w obrębie bioder: wykręcić śrubę z łbem soczewkowym M5x35. Zamocować klapy biodrowe pasa pięciopunktowego za pomocą dostarczonych śrub, podkładek
i rozpórek (rys. 20).
12
18
19
20
21
• Zamocowanie pasa w obrębie ramion: zamocować poduszki ramion na pas pięciopunktowy
(rys. 21). Przytrzymać klamrę jak pokazano na rysunku 22 i przepleść przez wycięcia z prawej
i z lewej strony oparcia (rys. 23, poz. A).
• Przeciągnąć klapy poduszek ramion przez wycięcie w oparciu (rys. 23, poz. B). Zapiąć pas
po obydwóch stronach za oparciem (rys. 24/25).
A
C
B
22
23
13
24
25
• Zamocowanie pasa w obrębie siedziska: przepleść od góry pas środkowy przez odpowiednie
wycięcie na siedzisku (rys. 26).
• W celu zamocowania pod powierzchnią siedziska, pas przepleść przez klamrę i następnie
klamrę zamknąć (rys. 27).
• Pas jest zamontowany (rys. 28).
26
28
14
27
b) Wsiadanie:
• Otworzyć zatrzask pasa biodrowego (rys. 29).
29
c) Regulacja pasa biodrowego:
• Do wyregulowania długości pasów użyć czterech klamer regulacyjnych pasa biodrowego i
pasów barkowych (rys. 30).
• Do optymalnego wyregulowania wysokości pasów barkowych wykorzystać wycięcia w obiciu oparcia (rys. 23, poz. C). Otworzyć zamocowanie pasów barkowych, dobrać wysokość,
przepleść pas przez dwa wycięcia w obiciu oparcia i zamknąć zamek pasów (rys. 31).
• W razie potrzeby można również przepleść pas środkowy w dwóch pozycjach: otworzyć i
zdjąć klamrę mocującą pod siedzeniem, przepleść pas środkowy przez odpowiednie wycięcie
i ponownie zamocować pod siedzeniem klamrę mocującą (rys. 26/27).
30
31
15
5.4 Daszek
Siatka wstawiona w daszku umożliwia w każdej chwili kontakt wzrokowy z osobą siedzącą w
wózku. Daszek montuje / demontuje się w następujący sposób:
• Najpierw złożyć mechanizm nożycowy pod siedzeniem (Rys. 32), aby poluzować ramę wózka
Buggy.
• Teraz po obu stronach daszka wsunąć najpierw górny, a potem dolny języczek blokujący w
prowadnice punktów mocowania (Rys. 33) i zablokować języczki wciskając je (Rys. 34).
• Ponownie wcisnąć do oporu dźwignię mechanizmu nożycowego (Rys. 35).
• W celu zdjęcia daszka zwolnić dźwignię mechanizmu nożycowego pod siedzeniem, a potem
postępować zgodnie z opisem montażu, tylko w odwrotnej kolejności.
16
32
33
34
35
6 Konserwacja
Uwaga!
Wszystkie części ramy i plastikowe czyścić tylko dostępnymi w domu łagodnymi
środkami czyszczącymi.
Uwaga!
Nie wystawiać wózka na działanie morskiej wody. W miarę możliwości nie dopuszczać do dostawania się piasku i brudu do łożysk kół.
Uwaga!
Po wykonaniu wszystkich regulacji ponownie dobrze dokręcić wszystkie śruby.
Uwaga!
Regularnie kontrolować połączenia skręcane.
7 Dane techniczne
Wymiary i masa
Modell 3210
Głębokość siedzenia
30 cm
Szerokość siedzenia
35 cm
Pochylenie siedzenia
15°
Kąt siedzenia
90° – 110°
Wysokość oparcia
55 cm
Pochylenie oparcia o ok.
20 °
Odległość krawędzi siedzenia od podnóżka Regulowana od 20 cm – 30 cm
(34 cm z zablokowanymi kołami przednimi)
Masa (wyposażenie podstawowe), ok.
9 kg
Nośność maksymalna
50 kg
Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.), ok.
115 cm x 42 cm x 29 cm
Średnica kół przednich
17 cm
Średnica kół tylnych
21 cm
17
8 Ponowne użycie / Utylizacja
8.1 Wskazówki odnośnie powtórnego użycia
Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo wskutek niewłaściwego stosowania. Obicie siedziska, które ma
bezpośredni kontakt ze skórą, może w chwili korzystania z produktu przez kolejną
osobę, stwarzać ryzyko natury funkcjonalnej, względnie higienicznej. Przed powtórnym
użyciem, należy je wymienić.
Produkt nadaje się do wtórnego użycia.
Produkty wtórnego użycia podlegają – podobnie jak używane maszyny i pojazdy – szczególnemu
obciążeniu. Cechy i osiągi nie mogą odbiegać od produktu nowego w takim stopniu, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów i ew. osób trzecich w trakcie użytkowania.
Na podstawie obserwacji rynku i stanu techniki producent obliczył okres użytkowania produktu,
przy stosowaniu go zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu wytycznych dotyczących
serwisowania i konserwacji na okres 4 lat. Czas przechowywania u sprzedawcy lub płatnika nie
zalicza się do tego okresu. Należy przy tym podkreślić, że produkt przy odpowiedniej pielęgnacji
i konserwacji zachowuje swoją jakość przez znacznie dłuższy okres.
W celu wtórnego użycia należy najpierw dokładnie wyczyścić i zdezynfekować dany produkt.
Następnie musi on zostać sprawdzony przez autoryzowanego specjalistę pod kątem zużycia i
uszkodzeń. Wszelkie zużyte części oraz komponenty niepasujące / nienadające się dla użytkownika należy wymienić.
Plan serwisowania, informacje o częściach oraz dane dotyczące potrzebnych narzędzi należy
pobrać z instrukcji serwisowania.
8.2 Wskazówki odnośnie utylizacji
W przypadku utylizacji wszystkie komponenty produktu powinny zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami o ochronie środowiska.
18
Návod k obsluze Ecco Buggy
Obsah
Strana
1 Všeobecné informace......................................................................................................20
1.1 Předmluva...............................................................................................................20
1.2 Účel použití............................................................................................................20
1.3 Oblast použití.........................................................................................................20
1.4 Odpovědnost za škodu..........................................................................................20
1.5 Shoda CE...............................................................................................................21
1.6 Servis.....................................................................................................................21
2 Bezpečnostní pokyny.......................................................................................................21
2.1. Význam symbolů v tomto návodu..........................................................................21
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny..........................................................................22
2.3 Varovné a údajové štítky........................................................................................23
3 Stav při dodání a příprava k použití.................................................................................24
4 Možnosti nastavování a přizpůsobení .............................................................................27
4.1 Aretace řiditelných koleček . .................................................................................27
4.2 Nastavení sklonu zádové opěrky ..........................................................................27
4.3 Nastavení výšky podnožky . ..................................................................................27
4.4 Ovládání brzd ........................................................................................................27
5 Volitelné příslušenství.......................................................................................................28
5.1 Odkládací brašna max. 5 kg..................................................................................28
5.2 Pánevní pás ..........................................................................................................28
5.3 Pětibodový pás .....................................................................................................28
5.4 Stříška....................................................................................................................32
6 Pokyny pro péči o výrobek...............................................................................................33
7 Technické údaje...............................................................................................................33
8 Recirkulace / Likvidace....................................................................................................34
8.1 Pokyny ohledně recirkulace vozíku........................................................................34
8.2 Pokyny pro likvidaci...............................................................................................34
19
1 Všeobecné informace
1.1 Předmluva
Zakoupením kočárku Eco Buggy jste se rozhodli pro kvalitní výrobek, který umožní vašemu dítěti
mnohostranné využití pro každodenní potřebu. Předtím, než začnete Eco Buggy používat, tak si
bezpodmínečně přečtěte kapitolu „Vybalení a příprava k použití“ a „Bezpečnostní pokyny“. Tento
návod k použití pečlivě uschovejte.
V kapitole „Příslušenství“ jsou představeny nástavbové díly kočárku Eco Buggy, které umožňují
rozšíření oblasti použití a zlepšení jízdního komfortu tohoto kočárku. Pokud budete mít nějaké
dotazy ohledně jeho použití nebo vyvstanou-li při jeho používání nějaké problémy, tak se obraťte
na vašeho prodejce.
Vyhrazujeme si právo na provedení technických změn ohledně verze kočárku popsané v tomto
návodu k obsluze.
1.2 Účel použití
Vybavení kočárkem Buggy pro tělesně postižené s polohovacím systémem je indikováno tehdy,
když se musí zajistit přeprava dětí a mladistvých, kteří jsou neschopní chůze resp. mají omezení
pohybu.
Kočárek Eco Buggy je nutné kombinovat výhradně s volitelným příslušenstvím uvedeným v tomto
návodu k obsluze. Za kombinace se zdravotnickými výrobky anebo příslušenstvím jiných výrobců,
které nejsou součástí tohoto stavebnicového systému, nenese Otto Bock žádnou odpovědnost.
1.3 Oblast použití
Eco Buggy se používá v případě neschopnosti chůze resp. silného omezení chůze v důsledku:
• ochrnutí
• ztráty končetiny
• vady nebo deformity končetiny
• kontraktur kloubů
• poškození kloubů
• jiných onemocnění
1.4 Odpovědnost za škodu
Výrobce poskytne záruku na jakost výrobku pouze tehdy, pokud se výrobek používá podle stanovených podmínek a k předpokládaným účelům. Výrobce doporučuje používat a udržovat výrobek
pouze v souladu s návodem k použití.
Za škody způsobené použitím komponentů a náhradních dílů, které nebyly schváleny výrobcem,
výrobce neručí. Opravy výrobku smí provádět pouze autorizovaní prodejci nebo výrobce.
20
1.5 Shoda CE
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice č. 93 / 42 / EHS pro zdravotnické prostředky. Na
základě kritérií pro klasifikaci zdravotnických prostředků dle Přílohy IX této směrnice byl tento
výrobek zařazen do Třídy I. Proto bylo prohlášení o shodě vydáno společností Otto Bock ve
výhradní odpovědnosti dle Přílohy VII této směrnice.
1.6 Servis
Servis a opravy výrobku Otto Bock smí provádět pouze autorizovaný odborný prodejce. V případě
problémů se obraťte na vašeho prodejce, který tento výrobek seřizoval. Při opravách pak bude
zajištěna dodávka výhradně originálních náhradních dílů Otto Bock.
Váš autorizovaný odborný prodejce Otto Bock:
2 Bezpečnostní pokyny
2.1. Význam symbolů v tomto návodu
Nebezpečí!
Varovná upozornění na možné nebezpečí úrazu a poranění.
Pozor!
Varovné upozornění na možnost způsobení technických škod.
Upozornění!
Upozornění ohledně obsluhy zařízení.
Upozornění!
Upozornění pro servisní personál.
Pozor!
Nejprve si přečtěte návod k obsluze!
21
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před použitím se nejprve seznamte s tím, jak se s výrobkem manipuluje a jak funguje.
Pozor!
Nejprve si přečtěte návod k obsluze!
Před použitím se nejprve seznamte s tím, jak se s výrobkem manipuluje a jak funguje
a nacvičte si jeho obsluhu.
Nebezpečí!
Eco Buggy se smí používat pouze na rovném a pevném podkladě.
Nebezpečí!
Překonávání schodů a zvedání kočárku se z bezpečnostních důvodů provádí za
asistence dvou osob.
Nebezpečí!
Nerovnosti, schody a prahy přejíždějte s nakloněným podvozkem na zadní kola (nahoru – táhněte kočárek pozpátku, dolů – spouštějte kočárek pomalu vpřed).
Nebezpečí!
Vozík zvedejte pouze uchopením za pevné svařené nebo přišroubované díly:
- trubka předního rámu nad předními kolečky
- zadní osa
- madla / posuvné třmeny
Nebezpečí!
Při jízdě do svahu a ze svahu držte kočárek oběma rukama za madla. Při jízdě napříč
svahu by jinak mohlo dojít k přeprvácení kočárku na bok a při jízdě ze svahu by mohl
kočárek ujet.
Nebezpečí!
Neodstavujte nikdy kočárek na svahu. Pokud by to přesto bylo nezbytné, tak by měl
být zabržděný kočárek orientovaný směrem dozadu.
Nebezpečí!
Před opuštěním kočárku resp. před nástupem a výstupem pacienta musí být vždy
brzdy zapnuté.
Nebezpečí!
Stupačka se nesmí používat jako pomůcka pro nástup a výstup.
Nebezpečí!
Maximální užitečná hmotnost kočárku Eco Buggy je 50 kg.
Nebezpečí!
Poškození vlivem předmětů ležících na pomůcce. Pokud se tyto zdravotní pomůcky
přepravují ve složeném stavu, tak může dojít vlivem hmotnosti předmětů, které na nich
leží, k deformaci pomůcky a následně i potížím při jejím rozkládání. Proto na složenou
rehabilitační pomůcku nikdy nepokládejte žádné těžké předměty.
Nebezpečí!
Před použitím Eco Buggy se musí obě pojistky proti složení zaaretovat.
22
Nebezpečí!
Před použitím kočárku se musí podnožka zavřít a zajistit, protože by mohlo jinak dojít
k ohnutí přední části rámu.
Nebezpečí!
Zavěšením těžkých tašek může mimo jiné dojít k negativnímu ovlivnění stability.
Nebezpečí!
Nenechte dítě v kočárku nikdy bez dozoru. Ani když je zajištěné pomocí pásů a když
jsou brzdy zabržděné.
Nebezpečí!
Použití vašeho výrobku Otto Bock jako sedačky při přepravě v automobilu schváleném pro přepravu TP.
Tam, kde je to možné, by měli cestující během jízdy ve voze schváleném pro přepravu tělesně postižených používat sedačky nainstalované ve vozidle a příslušné
bezpečnostní systémy. Jen tak jsou cestující v případě nehody optimálně chráněni.
Pokud se použijí bezpečnostní prvky nabízené firmou Otto Bock a použijí se vhodné
upoutávací systémy, tak se může Eco Buggy používat jako sedačka při přepravě ve
vozech schválených pro přepravu TP. Bližší informace ohledně toho najdete v našem
návodu k obsluze „Použití invalidního vozíku / podvozku nebo kočárku jako sedačky
při přepravě ve vozech schválených pro přepravu TP“, obj. č.: 646D158.
2.3 Varovné a údajové štítky
Štítek
D
Význam
B
A
C
D
C
E
F
G
A Typové označení
B Objednací číslo výrobce
C Maximální užitečná hmotnost (viz kap. „Technické údaje“)
D Údaj o výrobci / adresa / země původu
E Výrobní číslo
F Datum výroby
G CE značka – bezpečnost výrobku je v souladu
se směrnicemi EU
23
3 Stav při dodání a příprava k použití
V originálním obalu jsou obsaženy následující komponenty (viz obr. na titulní straně):
• Složený kočárek s přiloženou podnožkou
• Návod a potřebné nářadí
• Příslušenství dle objednávky
Upozornění!
Při montáži podnožky postupujte dle kap. „Nastavení výšky podnožky“ (obr. 14).
Při rozkládání kočárku postupujte následovně:
• Nejprve odstraňte veškeré pásky na obalu nebo přepravní pojistky (obr. 1).
• Uchopte kočárek za madla (obr. 2) a rozevřete jej co nejvíce (obr. 3 a 4).
24
1
2
3
4
• Zaaretujte pojistku proti složení na pravé i na levé straně tak, že uchopíte kočárek za madlo
a za příslušnou část předního rámu (obr. 5) a mírným tlakem jej stiskněte směrem k podlaze.
Pozor!
Zkontrolujte, zda jsou obě pojistky proti složení zavřené (obr. 6).
• Za účelem rozložení nůžek stiskněte páčku skládání (obr. 7) až nadoraz.
• Otočte podnožku (obr. 8) zvnějšku dovnitř a sklopte stupačku dolů.
• Nejprve zasuňte očko se špičkou do oválné díry a pak jej posouvejte bočně, dokud se aretační
čep nezaaretuje.
5
6
7
8
Pozor!
Před použitím Eco Buggy musí být stupačka zavřená a zaaretovaná, poněvadž by
jinak mohlo dojít k prohnutí přední části rámu.
Pozor!
Nebezpečí sevření:
Nedržte vozík za jiné pohyblivé díly, než jak je popsáno, zejména pak u nůžkového mechanizmu.
25
Při skládání kočárku postupujte následovně:
• Nastavte zádovou opěrku do přední polohy (obr. 9).
• Uvolněte aretaci pod stupačkou (obr. 10) a rozpojte desku stupačky.
9
10
• Odklopte stupačky ven tak, aby byly umístěné vedle předních koleček (obr. 11).
• Zatáhněte za nůžky pod sedadlem (obr. 12).
11
• Otevřte pojistky proti složení na levé i na pravé straně přední části rámu (obr. 13).
• Nyní postupujte v opačném pořadí, než jak je popsáno v kapitole „Rozložení“.
13
26
12
4 Možnosti nastavování a přizpůsobení
4.1 Aretace řiditelných koleček (obr. 11)
Za účelem aretace řiditelných koleček posuňte červenou aretaci nahoru. Za účelem otevření
posuňte aretaci dolů.
4.2 Nastavení sklonu zádové opěrky (obr. 9)
Nejprve povolte křídlaté matice, sklon zádové opěrky lze nastavovat plynule. Potom křídlatou
matici opět utáhněte.
Nebezpečí!
Pokud byste prováděli nastavování kočárku při zatížení, tak dbejte na to, aby se sklon
zádové opěrky nastavoval kontrolovaně tzn. že si můžete pomáhat např. podpíráním
stehnem a křídlaté matice jsou částečně utažené. Náhlým nakloněním zádové opěrky
při zatížení může dojít k převrácení kočárku.
4.3 Nastavení výšky podnožky (obr. 14)
Podnožku lze nastavit směrem nahoru a dolů pomocí šroubů v rastru 2 cm. K povolení a utažení
šroubů potřebujete křížový šroubovák, který není součástí dodávky.
4.4 Ovládání brzd (obr. 15)
Za účelem zapnutí brzd stiskněte ovládací páčku špičkou nohy směrem dolů. Za účelem vypnutí
brzd stiskněte ovládací páčku špičkou nohy směrem nahoru.
Pozor!
Pro zajištění bezpečného účinku brzd vždy zapněte obě brzdy.
14
15
27
5 Volitelné příslušenství
Všechny díly příslušenství musí nainstalovat odborný personál, pokud nebyly ještě nainstalovány
výrobcem. Přesto zde pro lepší pochopení uvádíme několik pokynů pro montáž určených pro
odborný personál.
5.1 Odkládací brašna (obr. 16) max. 5 kg
Odkládací brašna je přišroubovaná na přední části rámu vlevo a vpravo a na zadní části rámu
je připevněná pomocí druků. Brašna se může plnit zepředu pod sedadlem a zezadu.
5.2 Pánevní pás (obr. 17)
Eco Buggy je standardně vybaven jednoduchým pánevním pásem. Za účelem otevření stiskněte
plastové jazýčky přezky a pás rozepněte. Za účelem zavření zasuňte plastové jazýčky do přezky
tak, aby bylo slyšet zacvaknutí zámku. Potom se nastaví délka pásu pomocí nastavovacích spon.
16
17
5.3 Pětibodový pás (obr. 18)
Pětibodový pás je volitelné příslušenství. Zajišťuje značně větší fixaci a tím i bezpečnost sedu než
pánevní pás. Sestává z ramenních pásů s ramenními pelotami, z pánevního pásu a středové fixace.
a) Montáž pětibodového pásus
• Zkontrolujte, zda jsou dodané díly kompletní (obr. 18): 1 x pětibodový pás, 2 x ramenní
pelota, 2 x šrouby M5x40, 2 x distanční držák, 2 x U-podložky, 1 x upevňovací objímka
• Sejměte pánevní pás: Vyvlékněte přezku z pásu (obr. 19) a vytáhněte pás z polstrování zádové opěrky.
• Upevnění pásu v pánevní oblasti: Odšroubujte šroub s čočkovou hlavou M5x35. Pomocí
přiložených šroubů, podložek a distančních kusů upevněte pánevní poutka pětibodového pásu
(obr. 20).
28
18
19
20
21
• Upevnění pásu v oblasti ramen: Navlečte ramení kusy na pětibodový pás (obr. 21). Přidržte
sponu dle obr. 22 a provlečte ji výřezem v zádové opěrce (obr. 23, poz. A). Postupujte takto
na obou stranách.
• Provlečte látková poutka ramenní peloty příslušnými zářezy v zádové opěrce umístěné pod nimi
(obr. 23, poz. B). Zapněte ramenní pás za zádovou opěrkou na obou stranách (obr. 24/25).
A
C
B
22
23
29
24
25
• Upevnění pásu v oblasti sedu: Provlečte poutko středové fixace shora výřezem v ploše sedu
(obr. 26).
• Za účelem upevnění provlečte přidržovací přezku pod plochou sedu poutkem a zapněte ji
(obr. 27).
• Nyní je montáž pásu hotová (obr. 28).
30
26
28
27
b) Nástup:
• Rozepněte přezku pánevního pásu (obr. 29).
29
c) Nastavení pánevního pásu:
• Pro nastavení délky použijte čtyři nastavovací spony pánevního pásu a ramenních pásů
(obr. 30).
• Pro optimální nastavení výšky ramenních pásů použijte zářezy v potahu zádové opěrky (obr.
23, poz. C). Rozpojte upevnění ramenních pásů, zvolte výšku, provlékněte pás dvěma výřezy
v čalounění zádové opěrky a opět zapněte upevnění pásu (obr. 31).
• Také středové upevnění je v případě potřeby možné navléknout ve dvou polohách: Za tím
účelem otevřete a sejměte přidržovací sponu pod plochou sedu, navlékněte středovou fixaci
vhodným výřezem a opět upevněte přidržovací sponu pod plochou sedu (obr. 26/27).
30
31
31
5.4 Stříška
Síťka ve stříšce umožňuje stálý dohled a kontakt s osobou v kočárku. Postup montáže/demontáže
stříšky je následující:
• Nejprve roztáhněte skládací nůžky pod sedem (obr. 32), aby se uvolnilo napětí v rámu kočárku.
• Nyní nasuňte aretační jazýčky na obou stranách stříšky do vodicích drážek (obr. 33) tak, že
nejprve nasouváte horní a pak dolní jazýček, a potom zaaretujte aretační jazýčky zamáčknutím
dolů (obr. 34).
• Zatlačte skládací nůžky opět až nadoraz (obr. 35).
• Za účelem vyjmutí stříšky povolte skládací nůžky pod sedem. Nyní postupujte v opačném
pořadí než při montáži.
32
32
33
34
35
6 Pokyny pro péči o výrobek
Pozor!
Čistěte všechny díly rámu a plastové díly pouze běžnými domácími čisticími prostředky.
Pozor!
Nepoužívejte výrobek ve slané vodě. Zamezte dle možnosti domu, aby se dostal písek
nebo nějaké nečistoty do uložení kol.
Pozor!
Po dokončení nastavení povolené šroubové spoje opět dobře utáhněte.
Pozor!
Provádějte pravidelnou kontrolu šroubových spojů.
7 Technické údaje
Rozměry a hmotnost
Model 3210
Hloubka sedu
30 cm
Šířka sedu
35 cm
Sklon sedu
15°
Úhel sedu
90° – 110°
Výška zádové opěrky
55 cm
SKlon zádové opěrky o cca.
20 °
Vzdálenost od hrany sedu k podnožce
nastavitelné od 20 cm – 30 cm
(34 cm se zaaretovanými předními koly)
Hmotnost (základní vybavení) cca.
9 kg
max. celková užitečná hmotnost
50 kg
Rozměry složeného kočárku (DxŠxV) cca. 115 cm x 42 cm x 29 cm
Průměr koleček vpředu
17 cm
Průměr koleček vzadu
21 cm
33
8 Recirkulace / Likvidace
8.1 Pokyny ohledně recirkulace vozíku
Nebezpečí!
Nebezpečí v důsledku neodborného používání. Polstrování sedu, které se dostane
do přímého kontaktu s pokožkou, může při nošení ortézy jinou osobou představovat
funkcionální resp. hygienická rizika. V případě recirkulace se musí polstrování vyměnit.
Tento produkt je vhodný k recirkulaci.
Produkty určené k recirkulaci podléhají podobně jako použité stroje nebo vozidla zvláštním podmínkám. Jejich vlastnosti a parametry nesmí být změněny do té míry, že by během jejich životnosti
mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti pacientů popř. třetích osob.
Na základě sledování trhu a stavu techniky kalkuloval výrobce dobu používání tohoto produktu
za předpokladu, že se bude používat k určenému účelu a že bude dodržován předepsaný servis
a údržba, na 4 roky. Doba uskladnění produktu u odborného prodejce nebo u pojišťovny se do
této doby nepočítá. Přitom je nutné zdůraznit, že v případě provádění příslušné péče a údržby
je tento produkt schopný fungovat spolehlivě i po delší dobu, než je tato.
Za účelem recirkulace je nutné příslušný produkt nejprve řádně očistit a vydezinfikovat. Potom je
nutné nechat zkontrolovat autorizovaným odborníkem jeho stav z hlediska opotřebení a poškození.
Jakékoli opotřebené a poškozené díly jakož i komponenty, které nebudou pro nového uživatele
vhodné nebo použitelné, je nutné vyměnit.
Plán servisních prohlídek, podrobné informace a údaje ohledně potřebného nářadí jsou uvedeny
v servisním návodu.
8.2 Pokyny pro likvidaci
V případě likvidace je nutné likvidovat výrobky podle platných předpisů pro ochranu životního
prostředí platných v dané zemi.
34
Kundenservice/CustomerService
Europe
OttoBockHealthCareDeutschlandGmbH
Max-Näder-Str. 15 · D–37115 Duderstadt
Tel. +49 5527 848-3433 · Fax +49 5527 848-1460
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com
Asia/Pacific
OttoBockRomaniasrl
Șos de Centura Chitila-Mogoșoia Nr. 3
RO–Chitila 077405, Jud. Ilfov
Tel: +40 21 4363110 · Fax: +40 21 4363023
e-mail: [email protected] · www.ottobock.ro
OttoBockHealthcareProductsGmbH
Kaiserstraße 39 · A–1070 Wien
Tel. +43 1 5269548 · Fax +43 1 5267985
e-mail: [email protected]
www.ottobock.at
OttoBockAdriaD�O�O�
Dr. Franje Tuđmana 14 · HR–10431 Sveta Nedelja
Tel. +385 1 3361544 · Fax +385 1 3365986
e-mail: [email protected] · www.ottobock.hr
OttoBockSuisseAG
Pilatusstrasse 2, Postfach 87 · CH–6036 Dierikon
Tel. +41 41 4556171 · Fax +41 41 4556170
e-mail: [email protected]
OttoBockAdriaSarajevoD�O�O�
Omladinskih radnih brigada 5 · BIH–71000 Sarajevo
Tel. +387 33 766200 · Fax +387 33 766201
[email protected] · www.ottobockadria.com.ba
OttoBockHealthcareplc
32, Parsonage Road · Englefield Green
GB–Egham, Surrey TW20 0LD
Tel. +44 1784 744900 · Fax +44 1784 744901
e-mail: [email protected] · www.ottobock.co.uk
OttoBockFranceSNC
4 Rue de la Réunion · B.P. 11
F–91941 Les Ulis Cedex
Tél. +33 1 69188830 · Fax +33 1 69071802
e-mail: [email protected] · www.ottobock.fr
OttoBockItaliaS�R�L
Via Filippo Turati 5/7 · I–40054 Budrio (BO)
Tel. +39 051 692-4711 · Fax +39 051 692-4720
e-mail: [email protected] · www.ottobock.it
OttoBockIbericaS�A�
C/Majada, 1 · E–28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. +34 91 8063000 · Fax +34 91 8060415
e-mail: [email protected] · www.ottobock.es
IndustriaOrtopédicaOttoBockUnip�Lda�
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq.
P–1050-161 Lisboa
Tel.: +351 21 3535587 · Fax: +351 21 3535590
e-mail: [email protected]
OttoBockSavad�o�o�
Maksima Gorkog bb · 18000 Niš, Republika Srbija
Tel./Fax +381 18 539 191
e-mail: [email protected] · www.ottobock.rs
OttoBockOrtopediveRehabilitasyonTekniğiLtd�Şti�
Ali Dursun Bey Caddesi · Lati Lokum Sokak
Meriç Sitesi B Block No: 6/1
TR–34387 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel. + 90 212 3565040· Faks +90 212 3566688
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.tr
OttoBockAlgérieE�U�R�L�
32, rue Ahcène outalab - Coopérative les Mimosas
Mackle-Ben Aknoun - Alger · DZ–Algérie
Tel. + 213 21 913863 · Fax + 213 21 913863
e-mail: [email protected] · www.ottobock.fr
OttoBockEgyptS�A�E�
115, El- Alameen St. · Mohandeseen – Giza · ET–Egypt
Tel. +20 23 302 43 90 · Fax +20 23 302 43 80
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.eg
Americas
OttoBockBeneluxB�V�
Ekkersrijt 1412 · NL–5692 AK-Son en Breugel
Tel. +31 499 474585 · Fax +31 499 4762 50
e-mail: [email protected]
www.ottobock.nl
OttoBockArgentinaS�A�
Piedras, 1314 - Código Postal:
RA–1147 Ciudad Autônoma de Buenos Aires
Tel. + 54 11 4300 0076
e-mail: [email protected]
OttoBockScandinaviaAB
Koppargatan 3 · Box 623 · S–60114 Norrköping
Tel. +46 11 280600 · Fax +46 11 312005
e-mail: [email protected] · www.ottobock.se
OttoBockdoBrasilLtda�
Rua Jovelino Aparecido Miguel, 32
BR–13051-030 Campinas-São Paulo
Tel. +55 19 3729 3500 · Fax +55 19 32 69 6061
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.br
OOOOttoBockService
p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,
Building 7, 69 km MKAD
RUS–143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon
Tel. +7 495 564-8360 · Fax +7 495 564-8363
e-mail: [email protected] · www.ottobock.ru
OttoBockHealthCareCanadaLtd�
5470 Harvester Rd, Burlington, Ontario L7L 5N5
CA–Canada
Tel. +1 289 288-4848 · Fax +1 289 288-4837
e-mail: [email protected] · www.ottobock.ca
OttoBockHungáriaKft�
Tatai út 74. · H–1135 Budapest
Tel. +36 1 4 5110 20 · Fax +36 1 4 5110 21
e-mail: [email protected] · www.ottobock.hu
OttoBockPolskaSp�zo�o�
Ulica Koralowa 3 · PL–61-029 Poznań
Tel. +48 61 6538250 · Fax +48 61 6538031
e-mail: [email protected] · www.ottobock.pl
OttoBockČRs�r�o�
Protetická 460 · CZ–33008 Zruč-Senec
Tel. +420 37 7825044 · Fax +420 37 7825036
e-mail: [email protected] · www.ottobock.cz
OttoBockSlovakias�r�o�
Čajákova 25 · SK–81105 Bratislava 1
Slovenská Republika
Tel./Fax +421 2 52 44 21 88
e-mail: [email protected] · www.ottobock.sk
OttoBockHealthCareAndinaLtda�
Clínica Universitária Teletón, Autopista Norte km 21
La Caro · Chia, Cundinamarca
Bogotá / Colombia
Tel. +57 1 8619988 · Fax +57 1 8619977
e-mail: [email protected]
OttoBockdeMexicoS�A�deC�V�
Av. Avila Camacho 2246 · Jardines del Country
MEX–Guadalajara, Jal. 44210
Tel. +52 33 38246787 · Fax +52 33 38531935
e-mail: [email protected]
www.ottobock.com.mx
OttoBockHealthCareLP
Two Carlson Parkway North, Suite 100
U.S.A.–Minneapolis, Minnesota 55447
Phone +1 800 328 4058 · Fax +1 800 962 2549
e-mail: [email protected]
www.ottobockus.com
OttoBockAustraliaPty�Ltd�
Suite 1.01, Century Corporate Centre
62 Norwest Boulevarde · Norwest Business Park
AUS–Baulkham Hills NSW 2153
Tel. +61 2 88182800 · Fax +61 2 88182898
e-mail: [email protected]
www.ottobock.com.au
BeijingOttoBockOrthopaedicIndustriesCo�Ltd�
HengXiang Tower · No.15 Tuanjiehu South Road
Chaoyang District · Beijing 100026 · P.R.China
Tel. +86 10 85986880 · Fax +86 10 85980040
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.cn
OttoBockAsiaPacificLtd�
Suite 3218, 32/F., Sun Hung Kai Centre
30 Harbour Road, Wanchai · Hong Kong
Tel No. +852 2598 9772 · Fax No. +852 2598 7886
e-mail: [email protected]
OttoBockHealthCareIndiaPvt�Ltd�
Behind Fairlawn Housing Society
Sion Trombay Road
Chembur · IND–Mumbai 400 071
Tel. +91 22 2520 1268 · Fax +91 22 2520 1267
e-mail: [email protected]
www.ottobockindia.com
OttoBockJapanK�K�
Yokogawa Building 8F · 4-4-44 Shibaura, Minato-ku
J–Tokyo 108-0023
Tel. +81 3 3798-2111 · Fax +81 3 3798-2112
e-mail: [email protected]
www.ottobock.co.jp
OttoBockKoreaHealthCareInc�
Beakyoung B/D 2FL · 37-22, Samsung-dong
Gangnam-gu · ROK–Seoul 135-090
Tel. +82 2 577-3831 · Fax +82 2 577-3828
e-mail: [email protected]
www.ottobockkorea.com
OttoBockSouthEastAsiaCo�Ltd�
1741 Phaholyothin Road,
Kwaeng Chatuchark, Khet Chatuchark,
T–Bangkok 10900
Tel. +66 2 930 3030 · Fax +66 2 930 3311
e-mail: [email protected]
www.ottobock.co.th
Othercountries
OttoBockHealthCareGmbH
Max-Näder-Str. 15 · D–37115 Duderstadt
Tel. +49 5527 848-1590 · Fax +49 5527 848-1676
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com
Ihr Fachhändler/Your specialist dealer:
VersandanschriftfürRücksendungen/AddressforReturns:
OttoBockManufacturingKönigseeGmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany
Hersteller/Manufacturer:
OttoBockMobilitySolutionsGmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany
Phone +49 69 9999 9393 · Fax +49 69 9999 9392
[email protected] · www.ottobock.com
Otto Bock Mobility Solutions GmbH has been certified by the German Society for the Certification of Quality Assurance
Systems (DQS) in accordance with DIN EN ISO 13 485 : 2007, reg. no. 435514 MP27 (management system)
Download

Instrukcja obsługi