Cenník stomatologických výkonov
1. Vyšetrenia, Záchovná stomatológia
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
KÓD
D01
D02
D03
D05
D06
V01
V02
V03
V05
V06
V07
V08
V09
V10
D11
D12
D13
D14
D15
T02
T03
D37
D38
D52
D53
D54
D55
D56
D57
D58
D59
D60
D61
D70
D71
D72
Ct
VÝKON
Vstupné komplexné vyšetrenie
Preventívna stomatologická prehliadka
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
Preventívna pedostomatologická prehliadka
Jednoplôšková výplň zuba
Dvojplôšková výplň zuba
Trojplôšková výplň zuba
Fotokompozit - jedna plôška
Fotokompozit - dve plôšky
Fotokompozit - dve plôšky - distálny zub
Fotokompozit - tri plôšky
Fotokompozit - tri plôšky -distálny zub
Rekonštrukcia korunky zuba - priama
Vyžiadané akútne ošetrenie
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času
Chirurgická konzultácia
Implantologická konzultácia
Parodontologická konzultácia
Záloha na rezervovanie termínu
Odpočet zálohy za rezervovanie termínu
Krátky administratívny úkon
Dlhší administratívny úkon
RTG snímka intraorálna
RTG snímka - BITEWING
RTG snímka extraorálna - OPG na fóliu
RTG snímka extraorálna - OPG na CD, MAIL
RTG snímka - BITEWING a OPG na fóliu
RTG snímka - kefalometrická na CD, mail
RTG snímka - kefalometrická na fóliu
RTG snímka TMK - na fóliu
RTG snímka TMK - na CD, mail
RTG snímka TMK s popisom
Dokumentačná fotografia
Skúška vitality zubov - tri zuby
RTG snímka extraorálna - OPG s popisom
CT vyšetrenie zubov
CENA
30,00 €
18,00 €
20,00 €
20,00 €
12,00 €
40,00 €
50,00 €
60,00 €
55,00 €
80,00 €
90,00 €
90,00 €
110,00 €
120,00 €
25,00 €
80,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €
40,00 €
-40,00 €
4,00 €
6,00 €
12,00 €
13,00 €
12,00 €
11,00 €
35,00 €
11,00 €
12,00 €
12,00 €
11,00 €
30,00 €
9,00 €
10,00 €
30,00 €
140,00 €
Cenník stomatologických výkonov – Schill Dental Clinic – Všetky práva vyhradené
2
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
A01
A02
A03
A04
A05
Ans1
Ans2
Ans3
Ans4
L01
O01
O02
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V20
V21
V29
V30
V31
V32
V35
V37
Povrchová anestéza - slizničná
Infiltračná anestéza
Zvodová anestéza
Intraligamentová anestéza - 1 zub
Intraligamentová anestéza - každý ďalší zub
Celková anestéza
Celková anestéza - každá ďalšia hodina
Analgosedacia
Analgosedacia - každá ďalšia hodina
Preparácia kavity laserom
Aplikácia Heal Ozone + Ozone reductant
Sada liečebných prípravkov Heal Ozone
Skloionomerná výplň - jedna plôška
Skloionomerná výplň - dve plôšky
Skloionomérna výplň - tri plôšky
Zábrus previslej výplne
Ošetrenie citlivých zubných plôšok - prvý zub
Impregnácia za každý ďalší zub
Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu
Biomimetická modelácia a kolorácia výplne
Preendodontická dostavba
Extripácia zubnej drene - za každý kanálik
Paliatívne endodontické ošetrenie
Odstránenie koreňovej výplne
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja
Odstránenie pulpálnych čapov
3,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
5,00 €
200,00 €
80,00 €
130,00 €
50,00 €
50,00 €
35,00 €
50,00 €
40,00 €
50,00 €
70,00 €
10,00 €
10,00 €
3,00 €
14,00 €
50,00 €
50,00 €
15,00 €
10,00 €
14,00 €
200,00 €
15,00 €
64 V41
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba
50,00 €
65
66
67
68
69
70
71
Definitívna koreňová výplň-1 koreňový kanálik
Zavedenie parapulpálneho čapu
Zavedenie pulpálneho čapu
Zavedenie pulpálneho čapu EASY POST
Nasadenie koferdamovej blany - prvý zub
Nasadenie koferdamovej blany - každý ďalší zub
Preparácia kavity pod mikroskopom
Endodontické ošetrenie jedného koreňového kanálika pod
mikroskopom
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika
pomocou mikroskopu
Biomimetická modelácia a kolorácia výplne
Preendodontická dostavba
35,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
15,00 €
6,00 €
50,00 €
V42
V45
V46
V47
V48
V49
M01
72 M02
73 M03
74 V21
75 V29
30,00 €
200,00 €
Cenník stomatologických výkonov – Schill Dental Clinic – Všetky práva vyhradené
50,00 €
50,00 €
3
2. Dentoalveolárna chirurgia a implantológia
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KÓD
E87
E88
E89
E90
E94
E64
E09
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E17
E81
E21
17 E22
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
E23
E24
E18
E19
E25
E26
E27
E28
E29
E79
E82
E83
E84
E85
Ec
Ec1
Em
E20
E31
VÝKON
Zavedenie intraoseálneho implantátu Meissinger
Zavedenie Straumann (klasického) implantátu SLA
Zavedenie Straumann implantátu SLActive
Zavedenie Straumann impl. pre dolný frontálny úsek
Nadstavba na implantát
Nadstavba na implantát
Chirurgická extrakcia – Meziodens
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
Extrakcia viackoreňového zuba
Sutúra extrakčnej rany
Resekcia koreňového hrotu - jednokoreňový zub
Resekcia koreňového hrotu - viackoreňový zub
Resekcia koreňového hrotu s augmentáciou
Chirurgická kyretáž - 1 zub
Komplikovaná extrakcia zuba al. jeho časti
Komplikovaná extrakcia zuba al. jeho časti - molárna
oblasť
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti
Kontrola po komplikovanej extrakcii
Bonegraftingová plastika
Easy Graft
Fenestrácia
Chirurgická kontrola
Egalizácia kosti
Split alveolárneho hrebeňa
Postextrakčná augmentácia
Emdogain plus
Kolagenová membrána HYPRO-SORB F
Ober tkanivového štepu
Odstránenie vlajúceho hrebeňa
Bio-Oss
Extirpácia cysty
Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany
Chirurgická excízia
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa
Dekapsulácia zuba
CENA
450,00 €
600,00 €
820,00 €
850,00 €
250,00 €
300,00 €
300,00 €
10,00 €
20,00 €
35,00 €
10,00 €
200,00 €
350,00 €
550,00 €
130,00 €
60,00 €
150,00 €
200,00 €
15,00 €
380,00 €
110,00 €
300,00 €
10,00 €
50,00 €
450,00 €
100,00 €
230,00 €
60,00 €
300,00 €
300,00 €
120,00 €
350,00 €
400,00 €
100,00 €
80,00 €
10,00 €
Cenník stomatologických výkonov – Schill Dental Clinic – Všetky práva vyhradené
4
37 E32
38 E45
39 E51
40 E61
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
E62
E63
E65
E66
E80
E91
E92
E93
E95
E96
E97
E98
E99
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C41
C92
T01
P01
P02
Plastický apikálny posun
Trepanácia alveoly
Zastavenie poextrakčného krvácania
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej
chirurgie
Augmentácia kývavého zuba
Augmentácia
Dopálenie zirkónu na implantát
Provizórna nadstavba na implantát
Augmentácia s kolagénovou membránou
Vyhojovacia čiapočka
Zavedenie analógu implantátu
Prehĺbenie vestibula
Sinus Lifting
Kolagénová membrána
Explantácia intraoseálneho implantátu
Augmentácia kostného defektu
Wasmundova plastika
Histologické vyšetrenie
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
Zavedenie drénu
Ošetrenie parodontálneho vaku
Ošetrenie gingivitídy
Ošetrenie periimplantitídy laserom
Ošetrenie prriimplantitídy - kyretáž
Intraorálna incízia dentogénneho abcesu
Sutúra slizničnej rany
Manuálna repozícia luxácie TMK
Komplexné parodontologické vyšetrenie
Kontrolné parodontologické vyšetrenie
67 P03
Kontrolné parodontologické vyšetrenie po štvrtej návšteve
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Odstránenie lokálneho dráždenia
Leštenie výplní
Lokálne vyartikulovanie chrupu
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov
Vestibuloplastika
Frenulektómia
Gingivektómia
Odklopenie mukoperiostálneho laloka
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P11
P23
P33
350,00 €
10,00 €
220,00 €
5,00 €
60,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
500,00 €
45,00 €
100,00 €
160,00 €
800,00 €
180,00 €
160,00 €
400,00 €
60,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
50,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
25,00 €
100,00 €
5,00 €
35,00 €
Cenník stomatologických výkonov – Schill Dental Clinic – Všetky práva vyhradené
5
3. Stomatologická protetika
VÝKON
Fazetovaná korunka alebo medzičlen s keram.fazetou
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii
Provizórna korunka zo špeciálnej živice vyrobená v
laboratóriu
Korunka alebo medzičlen kovokeramický
Inlay alebo medzičlen TARGIS - VECTRIS
Inlay Cerec - VITA MARK 2
Inlay koreňová nepriama liata
Korunka alebo inlay Cerec - TRILUX
Korunka alebo medzičlen celoliaty
Celková snímateľná náhrada
Korunka Cerec - VITA MARK 2
Skeletovaná protéza zo zásuvnými spojmi
Korunka, inlay, fazeta, medzičlen - bezkovová keramika EMPRESS 2
Korunka, inlay alebo medzičlen - bezkovová keramika
Guličkový zásuvný spoj
Lokátor
Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier)
Opätovné nasadenie fixnej náhrady
Provizórna šraubovaná nadstavba na implantát vyrobená
v laboratóriu
CENA
140,00 €
26,00 €
20 P66
Provizorná nadstavba na implantát vyrobená v laboratóriu
100,00 €
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zásuvný spoj
Gilmorov strmeň
Medzerník
Čiastočná snímateľná náhrada
Wax up a Mock up
Silikónová dlaha
Trojramenná spona
Oprava snímateľnej náhrady
Sublinguálny strmeň
Rebazácia snímateľnej náhrady
Doplnenie zubov do snímnateľnej náhrady
135,00 €
120,00 €
170,00 €
280,00 €
30,00 €
75,00 €
40,00 €
110,00 €
30,00 €
80,00 €
30,00 €
Nr.
KÓD
1 P69
2 P60
3 P61
4
5
6
7
8
9
10
11
12
P70
P71
P73
P67
P74
P75
P77
P82
P89
13 P72
14
15
16
17
18
P76
P62
P63
F63
F64
19 P65
P68
P78
P80
P81
P83
P84
P86
P87
P88
P91
P92
40,00 €
280,00 €
285,00 €
280,00 €
60,00 €
460,00 €
100,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
380,00 €
470,00 €
250,00 €
250,00 €
15,00 €
15,00 €
120,00 €
Cenník stomatologických výkonov – Schill Dental Clinic – Všetky práva vyhradené
6
4. Dentálna hygiena, profylaxia a bielenie zubov
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KÓD
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N11
N30
B01
B03
B04
B05
B06
B07
VÝKON
Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí
Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant
Odstránenie zubných povlakov - jeden sextant
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom - 1 zub
Test micro - IDent plus
Test micro - IDent
Dentocult Streptococcus Mutans
Lokálna fluoridácia
Pečatenie fisúr (každý zub)
NITE WHITE ACP domace bielenie
Vnútorné bielenie za každý zub
Zubná pasta Brite Smile
Ústna voda Brite Smile
Bieliace pero Brite Smile
Ordinačné + domáce bielenie Nite White (bez nosičov)
CENA
60,00 €
6,00 €
15,00 €
13,00 €
20,00 €
160,00 €
120,00 €
50,00 €
20,00 €
15,00 €
200,00 €
45,00 €
45,00 €
50,00 €
70,00 €
380,00 €
Cenník stomatologických výkonov – Schill Dental Clinic – Všetky práva vyhradené
7
Download

Cenník stomatologických výkonov