Cenník stomatologických výkonov
Cenník je platný pre pacientov, ktorí v predchádzajúcom roku absolvovali
preventívnu prehliadku. Ak preventívna prehliadka nebola vykonaná, k sume sa
pripočítava doplatok uhrádzaný zdravotnou poisťovňou. Ceny sú v EUR.
Kód
Výkon
D02
D03
D05
D06
D11
D12
D52
D53
D71
A01
A02
A03
N03
Preventívna stomatologická prehliadka
Cielené stomatologické vyšetrenie – konzultácia
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie
Preventívna pedostomatologická prehliadka
Vyžiadané akútne vyšetrenie
Vyžiadané akútne vyšetrenie mimo pracovného času
RTG snímka intraorálna
RTG snímka – Bitewing
Skúška vitality zubov – viac ako 3 zuby
Povrchová anestéza – slizničná
Infiltračná anestéza
Zvodová anestéza
Odstránenie zubného kameňa / povlakov – jeden sextant
Doplatok
pacienta
10
10
7
35
5
5
5
3
8
10
6
OZK svetelnym ultrazvukom supra aj subgingiválneho s následným lokálnym
ošetrením gingívy a terapeutickým preplachom chlórhexidínovým prípravkom
N04
Odstránenie zubného kameňa + air flow polishing + fluoridácia
50
V celej dutine ústnej – horné aj dolné zuboradie
N05
N11
Air flow polishing + fluoridácia
Lokálna fluoridácia
N30
Pečatenie fisúr (každý zub)
20
13
ZP hradí spoluúčasť pri ošetrení u pacientov do 18 rokov 2x ročne
10
1
Cenník je platný pre pacientov, ktorí v predchádzajúcom roku absolvovali
preventívnu prehliadku. Ak preventívna prehliadka nebola vykonaná, k sume sa
pripočítava doplatok uhrádzaný zdravotnou poisťovňou. Ceny sú v EUR.
Kód
Výkon
P05
Odstránenie lokálneho dráždenia
Doplatok
pacienta
3
Odstránenie artikulačných prekážok a faktorov, ktoré traumatizujú parodont
(zábrus previsnutých výplní, ostrých hrán) – cena za jeden sextant, max. 5x
P06
P07
V01
V02
V03
V05
V06
V07
V05a
V06a
V07a
V10
V14
V15
V20
V30
V31
V32
V41
Vyartikulovanie chrupu
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice – jeden sextant
Jednoplôšková výplň zuba – amalgám
Dvojplôšková výplň zuba – amalgám
Trojplôšková výplň zuba - amalgám
Fotokompozit, skloionomér – jedna plôška
Fotokompozit, skloionomér – dve plôšky
Fotokompozit, skloionomér – tri plôšky
Fotokompozit, skloionomér – jedna plôšk – distálny zub
Fotokompozit, skloionomér – dve plôšky – distálny zub
Fotokompozit, skloionomér – tri plôšky – distálny zub
Rekonštrukcia korunky zuba – priama
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – 1. zub
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – každý ďalší zub
Provizórne ošetrenie zubného kazu
Paliatívne endodontické ošetrenie – Toxavit
Paliatívne endodontické ošetrenie – 1 kanálik
Za každý ďalší kanálik sa pripočítava
Odstránenie nevyhovujúcej výplne koreňového kanálika
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba – výplň
10
3
15
18
20
20
24
30
26
34
42
50
3
2,50
10
6
10
5,60
10
20
Odstránenie provizórnej výplne zuba, sekundárna mechanicko-chemická
príprava KK, overenie operačnej hĺbky KK, sušenie KK, definitívna hermetická
obturácia KK
V42
V43
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového trvalého zuba – výplň
Endodontické ošetrenie trojkoreňového trvalého zuba – výplň
28
36
2
Cenník je platný pre pacientov, ktorí v predchádzajúcom roku absolvovali
preventívnu prehliadku. Ak preventívna prehliadka nebola vykonaná, k sume sa
pripočítava doplatok uhrádzaný zdravotnou poisťovňou. Ceny sú v EUR.
Kód
Výkon
V44
V45
Endodontické ošetrenie štvorkoreňového trvalého zuba – výplň
Zavedenie parapulpálneho čapu
V46
V47
V48
Zavedenie pulpálneho čapu
Nasadenie koferdamu – 1. zub
Nasadenie koferdamu – každý ďalší zub
23
9
4
E01
E11
E12
E14
E21
E23
E31
E51
E61
6
13
20
13
30
8
10
8
4
E63
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
Extrakcia viackoreňového zuba
Sutura extrakčnej rany
Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti
Kontrola po komplikovanej extrakcii
Dekapsulácia zuba
Zastavenie poextrakčného krvácania
Ošetrenie a kontrola po chirurgickom výkone (odstránenie
stehov)
Chirurgická revízia rany (exkochleácia, egalizácia, toaleta rany)
C07
C41
C92
T01
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
Sutura slizničnej rany
Manuálna repozícia TMK
7
9
12
10
F01
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie so stomatoprotetickým
návrhom
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu
Stiahnutie fixnej náhrady za každý pilier
Stiahnutie fixnej náhrady – 5 členov a viac
Nacementovanie korunky – 1. pilier
Nacementovanie korunky – každý ďalší pilier
Nacementovanie mostíka – 6 pilierov a viac
Opätovné nasadenie fixnej náhrady
Inlay koreňová nepriama liata (11102)
Zásuvný spoj (20006) / cena podľa dodávateľa
Fazetovaná korunka alebo medzičlen s keramickou fazetou
Kovokeramická korunka alebo medzičlen
F60
F61
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69
F70
F71
F72
Doplatok
pacienta
44
8
10
5
20
30
5
17
5
4
25
12
30
125
160
3
Cenník je platný pre pacientov, ktorí v predchádzajúcom roku absolvovali
preventívnu prehliadku. Ak preventívna prehliadka nebola vykonaná, k sume sa
pripočítava doplatok uhrádzaný zdravotnou poisťovňou. Ceny sú v EUR.
Kód
Výkon
F78
F79
F80
F81
F82
F83
F84
F85
F86
F87
F88
F89
F91
F92
F93
F94
F95
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
Korunka alebo medzičlen celoliaty
Celková snímateľná náhrada (20201)
Celková snímateľná náhrada horná, spevnená sieťkou
Čiastočne snímateľná náhrada (20202A) do 6 zubov
Čiastočne snímateľná náhrada (20202B) nad 6 zubov
Skeletovaná náhrada (20202C)
Čiastočne snímateľná náhrada so zásuvnými spojmi (20202D)
Sublingválny strmeň (41108)
Trojramenná spona
(41109)
Gilmorov strmeň
Medzerník
(20203)
Inmediátna náhrada (20204)
Vsadenie vypadnutého zuba
Rozšírenie náhrady – prvky sa pripočítavajú
Rebazácia (40112A)
Oprava prasknutej alebo zlomenej náhrady (40112B)
Fixácia zubov skleneným vláknom – 1 sextant
Kombinovaný odtlačok
Alginátový odtlačok
Voskový záhryz
Odtlačok v individuálnej lyžici
Určenie medzičeľustných vzťahov
Skúška zubov vo vosku
Odtlačok na inlay
Doplatok
pacienta
70
80
100
140
160
210
od 350
20
25
100
66
150
15
20
50
30
75
20
10
2
10
10
5
15
4
Download

Cenník stomatologických výkonov