Quick
Quick
Start
Start
Guide
Guide
ATV32
- ATV32
Rýchly
návod
– -ATV32
ENGLISH
ENGLISH
S1A4171501
S1A4171501
NEBEZPEČENSTVO
DANGER
DANGER
ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM,
ALEBO
ELEKTRICKÝM OBLÚKOM
HAZARDRIZIKO
HAZARD
OF ELECTRIC
OF ELECTRIC
SHOCK,
SHOCK,
EXPLOSION,
EXPLOSION,
ORVÝBUCHOM
ARCOR
FLASH
ARC
FLASH
•
Pred and
montážou
a zapojením
frekvenčného
meniča,
uvedením
doprocedure
prevádzky
alebo
podrobne
• Read and
• Read
understand
understand
this
quickthis
start
quick
guide
start
before
guide
performing
before
performing
any
any procedure
with údržbou,
this drive.
withsathis
drive. oboznámte s manuálom Altivar 32. Montáž, zapojenie,
frekvenčného
meniča
32 môžu
vykonávať
ibaand
kvalifikované
• The user
• The
isobsluhu
responsible
usera údržbu
is responsible
for
compliance
for compliance
with Altivar
all international
with
all international
and national
electrical
nationalosoby.
electrical
code requirements
code requirements
with respect
withto
respect
grounding
to grounding
of all
of all
• equipment.
Za montáž a použitie frekvenčného meniča v súlade s medzinárodnými a národnými normami zodpovedá užívateľ a/ alebo prevádzkovateľ.
equipment.
•
Pokiaľ
jedrive,
zariadenie
pripojené
k sieti,the
nacircuit
komponentoch
výkonovej
časti
frekvenčného
meniča
častiach
riadiacej
sa môže
objaviť sieťové
• Many parts
• Many
of this
parts
of this
including
drive,
including
the printed
printed
boards,
circuitoperate
boards,atoperate
the line
at
voltage.
the lineDO
voltage.
NOTi niektorých
TOUCH.
DO NOTUse
TOUCH.
only electrically
Use
onlydosky
electrically
insulated
insulated
tools.
tools.
napätie. Je životu nebezpečné sa ich dotýkať. Používajte izolované nástroje.
• DO NOT
• touch
DO NOT
unshielded
touch unshielded
components
components
or terminal
orstrip
terminal
screw
strip
connections
screw connections
with voltage
withpresent.
voltage present.
•
Pokiaľ
jeshort
zariadenie
pripojené
k sieti,
NEDOTÝKAJTE
SA
častícapacitors.
alebo skrutkových svoriek frekvenčného meniča.
• DO NOT
• short
DO
NOT
across
terminals
across
terminals
PA/+ and
PA/+
PC/or
and
across
PC/- or
theacross
DCnezakrytých
bus
the
capacitors.
DC bus
Zabráňte
možnému
skratu
medzi svorkami PA/+ a PC/– . Neskratujte kondenzátory v jednosmernom medziobvode frekvenčného meniča, ani keď je odpojený
• Before •
•servicing
Before
servicing
the
drive:the
drive:
od siete.
- Disconnect
- Disconnect
all power,all
including
power, including
external control
external
power
control
that
power
may be
that
present.
may be present.
Preda-akýmkoľvek
zásahom
vo
vnútri
meniča:
- • Place
"DO
Place
NOT
a "DO
TURN
NOT
ON"TURN
label
ON"
onfrekvenčného
alllabel
power
on all
disconnects.
power disconnects.
– all
Odpojte
sieťové
napájacie
vrátane
(ak jeposition.
použité) externého napájacieho napätia riadiacej časti.
- Lock
- power
Lock
all
disconnects
power
disconnects
innapätie,
the open
in position.
the open
–
Zabezpečte
prívod
napájacieho
napätia
vo
vypnutom
stave a doplňte
výstražným nápisom „NEZAPÍNAŤ“.
- WAIT 15
- MINUTES
WAIT 15 MINUTES
to allow the
to DC
allow
bus
the
capacitors
DC bus capacitors
to discharge.
to discharge.
- Measure
- the
Measure
voltage
theofdo
voltage
the
DCof
bus
the
between
DC bus the
between
PA/+ and
the PA/+
PC/terminals
and PC/- terminals
to
ensureto
that
ensure
the voltage
that
theisvoltage
less
than
is
less
than 42
Vdc.
– Počkajte
15 minút
vybitia
kondenzátorov
v jednosmernom
medziobvode
frekvenčného
meniča.
Následne
overte,
že42
je Vdc.
napätie
jednosmerného
medzimenšie
akocapacitors
42
Postup
overenia
veľkosti napätia
je popísaný
v užívateľskej
- If the obvodu
DC
- bus
If the
capacitors
DC bus
doV.not
discharge
do
not discharge
completely,
completely,
contact
your
contact
local
your
Schneider
localpríručke.
Schneider
Electric representative.
Electric representative.
Do not repair
Do not
or operate
repair or operate
Ak kondenzátory
the–drive
the drive nie sú kompletne vybité, kontaktujte obchodného zástupcu v Schneider Electric. Nezapínajte ani neopravujte frekvenčný menič.
•
Pred pripojením
a počas
prevádzky
frekvenčného
meniča
musia
v uzavretej polohe.
• Install and
• Install
close
and
all covers
close k sieti
all
before
covers
applying
before
power
applying
or starting
power orand
starting
stopping
andbyť
stopping
thevšetky
drive.kryty
the drive.
Failure toNerešpektovanie
Failure
follow to
these
follow
instructions
these instructions
will
resultvedie
will
in death
result
or
in serious
death
orinjury.
serious
injury.
uvedených
pokynov
k usmrteniu
alebo
vážnemu
úrazu!
ectrical Electrical
equipment
equipment
shouldobsluhu
beshould
installed,
be installed,
operated,
operated,
serviced,
and
serviced,
maintained
and
onlyvykonávať
by qualified
only by
qualified
personnel.
Noosoby.
responsibility
No
responsibility
is assumed
assumed
by Schneider
by Schneider
Montáž,
zapojenie,
a údržbu
frekvenčného
meniča
Altivar
32maintained
možu
ibapersonnel.
kvalifikované
Schneider
Electricisnenesie
zodpovednosť
za ectric for
Electric
any consequences
for
any consequences
arising out
arising
of the
out
use
of
ofthe
thisuse
product.
of this product.
prípadné
poškodenie
meniča,
pokiaľ
bolo
spôsobené
neodbornou
inštaláciou alebo nastavením meniča neodbornou osobou.
Informácie
súisnavrhnuté
pre
frekvenčný
pripojený
k jednému
asynchrónnemu
motoru
dĺžkou
kábla
menej
50
m. 50(164
formation
Information
below isnižšie
designed
below
designed
to use single
to jeden
use
drive
single
connected
drive menič
connected
to single
asynchronous
to single
asynchronous
motor with
motor
a motor
withcable
asmotor
length
cable
less
length
thanako
less
50 meters
than
meters (164
).
ft).
Pre
ostatné
možnosti
inštalácie
a programovania
ATV32,
si prezrite
manuály
na webovej
stránke www.schneider-electric.sk.
any other
In
any
case,
other
consult
case,
the
consult
ATV32
the
installation
ATV32
installation
and programming
and programming
manuals
on
manuals
www.schneider-electric.com.
on www.schneider-electric.com.
heck your
Check
cables
your
before
cables
before
connecting
the drive
with
thekdrive
motor
with
(length,
motor
power,
(length,
shielded
power,or
shielded
unshielded).
or unshielded).
Motor cable
Motor
length
cable
is _______(<
length is _______(<
50 meters,
50164
meters,
ft) 164 ft)
Skontrolujte
kábleconnecting
pred
pripojením
meniča
motoru
(dĺžka,
tienený,
netienený
kábel...).
1
1 Check
Check
the delivery
thefrekvečného
delivery
of the
ofdrive
the drive
Prevziatie
meniča
Remove
•• ATV32
Remove
from
ATV32
the
from
packaging
and check
and
that
it hasthat
not it
been
has damaged.
not beenmeniča.
damaged.
Skontrolujte,
či packaging
počasthe
prepravy
nedošlo
k check
poškodeniu
frekvenčného
WARNING
WARNING
VAROVANIE
DAMAGED
DAMAGED
DRIVE EQUIPMENT
DRIVE
EQUIPMENT
POŠKODENIE
ZARIADENIA
o not operate
Do notor
operate
install
any
or install
drivedo
any
orprevádzky
drive
driveaccessory
orzariadenia
drive accessory
that
appears
thatdamaged.
appears
damaged.
Neinštalujte
a neuvádzajte
javiace
známky
poškodenia.
ailure toNerešpektovanie
Failure
follow to
these
follow
instructions
these instructions
can
resultcan
in death,
result
in
serious
death,
injury,
serious
or
injury,
equipment
oralebo
equipment
damage.
damage.
uvedených
pokynov
môže
zapríčiniť
usmrtenie,
vážny
úraz
materiálne
škody!
Check that
•• Check
the drive
that
the
drive
reference
printedmeniča
onprinted
thena
label
onis
the
the
label
same
iszodpovedá
the
as that
same
ontypovému
as
the
that
delivery
on
thenote
delivery
corresponding
note corresponding
the
to the
Uistite
sa, čireference
typové
označenie
typovom
štítku
označeniu
na dodacom
liste to
a objednávke.
purchasepurchase
order. order.
ATV32H037M2
ATV32H037M2
rite theWrite
drive Model
the
Reference:
Model
Reference:
_____________
_____________
___________and
___________and
Serial Number:
____________________________
Number:
Zapíšte
si drive
typové
označenie
a Serial
sériové
číslo ____________________________
0,37KW - 1/2HP
0,37KW
- 220/ -240V
1/2HP - 220/ 240V
For ATV32H0ppM2,
•• For
H0ppN4,
H0ppN4,
HU1pN4
, HU1pN4
ATV32HUppM2,
, ATV32HUppM2,
ATV32HU22N4,
ATV32HU22N4,
U30N4,ATV32HU22N4,
U40N4,
U30N4, U40N4,
PreATV32H0ppM2,
frekvenčné
meniče
ATV32H0••M2,
H0••N4,
HU1•N4
, ATV32HU••M2,
U30N4, U40N4,
vyberte
výstupný
konektor
z balenia
skontrolujte,
čiand
nedošlo
k that
poškodeniu.
remove the
remove
output
the
connector
output
connector
from the
packaging
from athe
packaging
and check
thatcheck
it has
not it
been
has damaged.
not been damaged.
2
2 Check
Skontrolujte
veľkosť
sieťového
napájacieho napätia frekvenčného meniča
Check
the line
thevoltage
line
voltage
compatibility
compatibility
8B0917121134
8B0917121134
Check that
•• Check
the line
that
the line
isvoltage
compatible
isnapätia
compatible
with
supply
with
range
supply
of
the
range
drive.
of the
drive.
Overte,
čivoltage
rozsah
napájacieho
jethe
vhodný
prethe
napätie
sieti
v mieste
inštalácie
Line voltage
_______
voltage
Volts
_______
Volts
Drive voltage
Driverange
voltage
_______
range
Volts
_______ Volts
Line
Sieťové
napájacie
napätie________V Napájanie
meniča________V
Drive range:
ATV32
range:
ATV32
M2
= 200 M2
...M2
240
= 200
single
......240
phase
VVsingle
- ATV32
phasenapájanie
- ATV32
N4 =- ATV32••••
380 N4
... 500
= 380
V three-phase
500...V500
three-phase
Drive
Rozsah
meniča:
ATV32••••
=V
200
240
jednofázové
N4
=...380
V trojfázové napájanie
3
3 Mount
Montáž
meniča
vertikálne
Mount
the drive
the
drive
vertically
vertically
(1) Minimum
(1) Minimum
value corresponding
value
corresponding
to thermal
tocontrainst.
thermal podmienkam.
contrainst.
On ATV32H0ppM2,
On
ATV32H0ppM2,
H0ppN4,
H0ppN4,
(1)
Minimálna
hodnota
korešpondujúca
tepelným
Pre
frekvenčné
meniče
ATV32H0••M2,
H0••N4,HU1•N4,
ATV32HU••M2,
ATV32HU22N4,
U40N4
HU1pN4, HU1pN4,
ATV32HUppM2,
ATV32HUppM2,
ATV32HU22N4,
ATV32HU22N4,
U30N4, U40N4
U30N4,
, U40N4
a 150 mm
, U30N4,
a 150
(5.9 mm
in) (5.9 in)
vzdialenosť
150
mm
uľahčiť
pripojenie
uzemnenia.
clearanceclearance
may help may
to
connect
helpmôže
tothe
connect
ground.
the ground.
2 in.
u 50 mm
(1)
2 in.
u 50 mm
2 in.
u 50 mm
(1)
2 in.
u 50 mm
or a surrounding
For
a surrounding
air
temperature
air temperature
°C
up(122°F),
toinštalačný
50 °Csee
(122°F),
installation
see
manual
onmanual
www.schneider-electric.com
on www.schneider-electric.com
for other thermal
for otherconditions.
thermal conditions.
Pre teplotu
okolia
vyššiu
akoup
50 to
C, 50
si prezrite
manuál
na installation
webovej
stránke
www.schneider-electric.sk.
ww.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
www.schneider-electric.sk
u 10 mm
0.39 in.
u 10 mm
0.39 in.
1/4
1/4
S1A41715 -S1A41715
03/2010 - 03/2010
4
••
••
••
••
••
Pripojeniethe
meniča
Connect
drive: Power
Wire
the drive
ground.
Zapojte
meničto
sothe
zemou
Check
circuit rozsah
breakerističa
rating
fuse rating
(see recommended
branch circuit protection page 4).
Skontrolujte
(viďorstrana
4 odporúčané
rozmery poistiek)
Check
that thečimotor
with
the drive
voltage.
Motormotora_______V
voltage ______Volts.
Skontrolujte,
napätievoltage
motoraisjecompatible
kompatibilné
s napätím
meniča.
Napätie
Wire
the drive
motor.
Pripojte
meničto
k the
motoru.
Pripojte
meničto
k the
sieťovému
napájaniu.
Wire
the drive
line supply.
1...1,5Nm
8.9...13.3lb.in
ATV32H0ppM2, H0ppN4, HU1pN4
ATV32HUppM2
ATV32HU22N4, U30N4, U40N4
0,6...0,8N.m
200...240V
5.3 ... 7.1 lb.in
alebo
OR
380...500V
alebo
OR
alebo
OR
See stranu
page 44
pozri
ATV32HU55N4, U75N4
ATV32HD11N4, D15N4
1,2...1,5N.m
10.6 ... 13.3 lb.in
Asynchrónnymotor
motor
Asynchronous
ENGLISH
Quick Start Guide - ATV32
S1A4171501
NEBEZPEČENSTVO
DANGER
DANGER
HAZARD
OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION,
OR ARC
FLASHALEBO VZNIKU POŽIARU
NEBEZPEČENSTVO
ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
HAZARD
OF FIRE OR
ELECTRIC
SHOCK
• Read and understand this quick start guide before performing any procedure with this drive.
•• To
avoid
overheating
or loss
ofstrate
contact,
connections
must
bebyť
carried
out according
to the cable
sizes
and tightening
torquespodľa
visible
on
Pre
zabránenie
prehriatiu
alebo
kontaktov,
pripojenie
musí
vykonané
v súlade s rozmermi
káblov
a uťahovacích
momentov,
tohto
• The user is responsible for compliance with all international and national electrical code requirements with respect to grounding of all
dokumentu.
the
label stuck on the ATV32.
equipment.
•• The
use of multi-wire
cable
withoutjeazakázané
lug is forbidden
for the mains connection.
Použitie
káblov
bez
koncoviek
pre pripojenie
prívodov.
• Many parts
of thisviac
drive,
including
the printed
circuit boards,
operatehlavných
at the line
voltage. DO NOT TOUCH. Use only electrically insulated tools.
• For ATV32H0ppM2, H0ppN4, HU1pN4 , ATV32HUppM2, ATV32HU22N4, U30N4, U40N4, the stripping length of the output power and braking
• DO NOT
unshielded
or terminal
strip screw
connections
present.
• touch
Pre veľkosti
A a B,components
odizolovacia dĺžka
výstupného
výkonového
kábla a with
káblavoltage
brzdného
rezistora musí byť kratšia ako 10 mm.
resistor cables must be shorter than 10 mm (0.39 in.)
• DO NOT short across terminals PA/+ and PC/- or across the DC bus capacitors.
Skontrolujte,
či sú
skrutky
korektne
•• Carry-out
a pull
out
test to
check dotiahnuté.
that terminal screws are correctly tighten.
• Before servicing the drive:
Failure
to
follow
these
instructions
will
result
inthat
death
or
injury.
Nerešpektovanie
uvedených
pokynov
vedie
k usmrteniu
alebo
vážnemu
úrazu!
- Disconnect all power, including external
control
power
may
beserious
present.
- Place a "DO NOT TURN ON" label on all power disconnects.
- Lock all power disconnects in the open position.
- WAIT 15 MINUTES to allow the DC bus capacitors to discharge.
- 5Measure the voltage of the DC bus between the PA/+ and PC/- terminals to ensure that the voltage is less than 42 Vdc.
- If the DC bus capacitors do not discharge completely, contact your local Schneider Electric representative. Do not repair or operate
the drive
Pripojenie
žiadaných
otáčok:
• Pripojenie
Wire the
speed
reference:
Wire theovládania:
command:
• Install and close all•covers
before
applying
power or starting and stopping the drive.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
Nastavte
vodičové ovládanie:
Parameter tCC = 2C
Control 2command
2-wire: Parameter
Pripojeniethe
meniča:
referenciami
Connect
drive:Riadenie
Controlexternými
by external
reference (Fr1 = Al1 )
Sink
Int
+24
COM
AI 1
+10 v
Source
A1
lectrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualifiedLI1:
personnel.
by Schneider
vpred
forward No responsibility is assumed
lectric for any consequences arising out of the use of this product.
ATV32
Ext
LI2:vzad
reverse SW1
1
0V
LI1
LI2
nformation below is designed to use single drive connected to single asynchronous motor with a motor cable length less than 50 meters (164
).
n any other case, consult the ATV32 installation and programming manuals on www.schneider-electric.com.
0,5 N.mor unshielded). Motor cable length is _______(< 50 meters, 164 ft)
heck your cables before connecting the drive with motor (length, power, shielded
4.4 lb.in
Check the delivery of the drive
Remove
� ATV32 from the packaging and check that it has not been damaged.
www.schneider-electric.com
www.schneider-electric.sk
DAMAGED DRIVE EQUIPMENT
WARNING 2/4
Do not operate or install any drive or drive accessory that appears damaged.
S1A41715 - 03/2010
6
Apply power
the
drive
Zapojte
meničtodo
siete
• Check
that used
Logic Inputs
active (LI1,
•
Skontrolujte,
či logické
vstupy are
nie not
sú aktívne
(LI1,LI2
LI2see
viď drawing
schéma 5 ).
• Apply
power
to the drive.
•
Zapojte
menič.
(JEDNODUCHÝ
ŠTART)
• At
power
up, drive
bFr, in the
menu SIM- [SIMPLY
START]�
•
Prifirst
prvom
zapojení,
meničdisplays
zobrazuje v
menu
7
(2).
Set motor parameters
for asynchronous
motormotory
Nastavenie
parametrov motora
pre asynchrónne
(2)
• See
on the motor
Nameplate
following
parameters
.
•
Skontrolujte,
či logické
vstupy to
nieset
sú the
aktívne
(LI1, LI2
viď schéma)
Menu
ConF�> FULL�>
�SIM[SIMPLY START]
(JEDNODUCHÝ
ŠTART)
Code
Kód
Description
Popis
Továrenské
Factory
setting
[Standard mot. freq]:
50.0
nastavenia
bFr
Standardfrekvencia
motor frequency
Štítková
motora (Hz)
nPr
Nominálny
výkonpower
motora
typovom
štítku (KW)
Nominal motor
onna
motor
nameplate
UnS
Nominálne
napätie
motora
na typovom
štítku (V)
Nominal motor
voltage
on motor
nameplate
nCr
Nominálny
prúdcurrent
motora
typovom
štítku (A)
Nominal motor
onna
motor
nameplate
FrS
Nominálna
frekvencia
motora
na typovom
štítku (Hz)
Nominal motor
frequency
on motor
nameplate
nSP
Nominal motor
speed
on motor
nameplate
Nominálne
otáčky
motora
na typovom
štítku (rpm)
[Rated motor power]:
[Rated motor volt.]:
[Rated motor current.]:
[Rated motor freq.]:
[Rated motorspeed]:
Customer
Zákaznícke
setting
nastavenia
rozsah
meniča
drive rating
rozsah
meniča
drive rating
rozsah
meniča
drive rating
50.0
drive rating
rozsah
meniča
(2)for
synchronous
motor,siconsult
ATV32 programming
manual
on www.schneider-electric.com.
(2)
pre synchrónne
motory,
prezritethe
programovací
manuál ATV32
na www.schneider-electric.sk
8
Set basiczákladné
parameters
Nastavte
parametre
Menu
Code
Kód
ACC
ConF�> FULL�>
�SIM(JEDNODUCHÝ
ŠTART)
[SIMPLY START]
dEC
LSP
HSP
9
Továrenské
Factory
setting
Description
Popis
[Acceleration]:
Acceleration
Čas rozbehu time
(s) (s)
[Deceleration]:
Deceleration
time (s)
Čas dobehu (s)
[Low speed]:
Motor
frequency
minimum
reference
(Hz)
Frekvencia
motoraatpri
minimálnej
referencii
(Hz)
[High speed]:
Motor
frequency
at maximum
reference
(Hz) (Hz)
Frekvencia
motora
pri maximálnej
referencii
nastavenia
Customer
Zákaznícke
setting
nastavenia
3.0
3.0
0.0
50.0
Start themotor
motor
Spustite
www.schneider-electric.com
www.schneider-electric.sk
3/4
S1A41715 - 03/2010
us structure
Menus
Štruktúra
menustructure
10
9 Annex:
ESC
= ENT
rdY
ESC
ESC
rEF
E]
ESC
rdY
ESC
ESC
ESC
ESC
MOn
MOn
COnF
[MONITORING]
[SPEED REFERENCE]
(REFERENCIA
OTÁČOK)
COnF
[MONITORING]
(MONITORING)
[CONFIGURATION]
(KONFIGURÁCIA)
[CONFIGURATION]
(JEDNODUCHÝ
ŠTART)
es to differentiate
A dash appears
them
from
after
menu codes
codes.
to Príklad:
differentiate
Example:
[SIMPLY
them from
START]SIM-,
parameter codes.
tCCExample:
parameter.
[SIMPLY START]SIM-, tCC parameter.
Pomlčka
sa objaví
zaparameter
každým
kódom.
ESC
COnF
ENT
ESC
ESC
ESC
FULL
ENT
SIMCOnF
ENT
ENT
ual for comprehensive
Refer
to the programming
forprogramovací
comprehensive
Pre
podrobnejší
popis menu,manual
si prezrite
manuál.
menu description.
ESC
ESC
ESC
tCC
FULL
bFr
ENT
ENT
3C
SIM-
ENT
2C
ESC
tCC
bFr
ENT
ESC
2C
HSP
ENT
3C
2C
ENT
ESC
«LED ConF” and «LED
Value” illuminated
2C
HSP
«LED ConF” and «LED
Hodnoty
«LED ConF”
Value”
illuminated
a «LED Value” sa zobrazujú
ting Short-circuit
and
branch
circuit
ratingodolnosť
protection.
and branch
circuitpred
protection.
Menovitá
skratová
a ochrana
skratom
nput
hstand
ing (1)
KA
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
22
22
22
22
Output
Napätie
interrupt
Voltage
Branch Circuit
(Y)
rating
Menu
Reference
protection (Z1)
(X)(2)
KA
V
Fast Acting Class
ATV32H018M2
5
200-240
CC Ferraz ATDR
Fast Acting Class J
ATV32H037M2
5
200-240
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32H055M2
5
200-240
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32H075M2
5
200-240
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32HU11M2
5
200-240
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32HU15M2
5
200-240
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32HU22M2
5
200-240
Ferraz HSJ
Fast Acting Class
ATV32H037N4
5
380-500
CC Ferraz ATDR
Fast Acting Class
ATV32H055N4
5
380-500
CC Ferraz ATDR
Fast Acting Class
ATV32H075N4
5
380-500
CC Ferraz ATDR
Fast Acting Class
ATV32HU11N4
5
380-500
CC Ferraz ATDR
Fast Acting Class
ATV32HU15N4
5
380-500
CC Ferraz ATDR
Fast Acting Class J
ATV32HU22N4
5
380-500
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32HU30N4
5
380-500
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32HU40N4
5
380-500
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32HU55N4
22
380-500
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
ATV32HU75N4
22
380-500
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
22
ATV32HD11N4
380-500
Ferraz HSJ
Fast Acting Class J
22
ATV32HD15N4
380-500
Ferraz HSJ
www.schneider-electric.com
www.schneider-electric.sk
Output
Rozsah
Rozsah
Input
Rating
interrupt
Rating
Rozsah
prerušeného
odolnosti
withstand
Ochrana
pred
Branch Circuit
(Z2)
rating
(Z2)
vypnutia
ratings(Z1)
for
Recommended
Components
fuse ratings
for usefor UL and CSA requirements. Components for use
vstupu(1)
rating (1) Recommended fuse
protection
(Z1)UL and CSA requirements.
skratom
(X)(2)
together in accordance with standard UL508
together in accordance with standard UL508
A kA
KA
KA
A
kA
Vhodné
použitie
elektrický
obvod
schopný dodať
nie viac
ako ___X____
Fast
Acting
Class
Rýchle
poistkyCapable
trieda
Suitable5For Use On
A Circuit
Of Delivering
Not
Suitable
Morena
For
Than
Use
___X____
On pre
A Circuit
rms Capable
Of Delivering
Not More
Than
___X____ rms
7 1
7
CC Ferraz
ATDR Volts Maximum, When
rms
skratového
prúdu,
___Y____
Maximum
Voltov,
keď sú
chránené
Symmetrical Amperes,
___Y____
Symmetrical
Protected
Amperes,
by
__Z 1____
___Y____ Volts
Maximum,
When
Protected
by__Z
__Z 1____
1____
Rýchle
poistky
trieda
Fast Acting
J
s maximálnym
rozsahom
__Z2___.
2___.
with a Maximum
rating
of__ZClass
2___.
with a Maximum
rating of__Z
15 1
5
15
Ferraz HSJ
(1) Input
Rozsah
odolnosti
vstupu
je ten,
ktorý
je product
produkt navrhnutý
tepelne. Inšta(1) Input withstand
rating is Class
that for which the product
has been
withstand
designed
rating
is that
forpre
which
the
has been designed
Fast Acting
Rýchle
poistky trieda J
25 1
5 Installation on a supply greater25
thermally.
than thislácia
thermally.
levelväčšieho
will require
Installation
additional
on aje
supply
greatersithan
this level
will require
additional
zdroja
ako
stanovené,
vyžaduje
doplnenie
sieťovej
tlmivky
Ferraz HSJ
inductance to satisfy
this
level.
inductance
satisfy
this level.
pre
splnenietotejto
úrovne.
Rýchle
poistky
trieda J
Fast Acting
Class
25 1
5
25
Ferraz HSJ
(2) Output interrupt rating
relies on Integral solid state
(2) Output
short circuit
interrupt
protection.
ratingvypnutia
relies onzaručuje
Integral solid
statena
short
circuitintegrovanej
protection.
(2)
Rozsah
prerušeného
ochranu
základe
Rýchle
poistky
trieda
Fast Acting
Class
J protection. Branch
This
does
not
provide
branch
circuit
This does
circuit
not
protection
provide
branch
must circuit
protection.
Branch circuit
must
skratovej
odolnosti.
Neposkytuje
ochranu
pred skratom
v celejprotection
prúdovej vetve.
25 1
5
25
Ferraz HSJ
Ochrana
pred
skratom
v prúdovej
musí
spĺňať Code
medzinárodné
a lokálne
be provided in accordance with the National Electrical
be provided
Code and
inany
accordance
additional
with the vetve
National
Electrical
and any additional
Fast Acting
poistky Class
trieda J
normy.
Závisí
na is
type
inštalácie.
40 1
5
local codes.
ThisRýchle
is dependant
on the type40
of installation.
local codes.
This
dependant
on the type of installation.
Ferraz HSJ
Rýchle
poistky Class
trieda J
Fast Acting
45 1
5
45
Ferraz HSJ
Fast Acting
Rýchle
poistkyClass
trieda
6 5
5
6
CC Ferraz ATDR
Fast Acting
Rýchle
poistkyClass
trieda
6 5
5
6
CC Ferraz ATDR
Rýchle
poistkyClass
trieda
Fast Acting
6 5
5
6
CC Ferraz ATDR
Fast Acting
Rýchle
poistkyClass
trieda
12 5
5
12
CC Ferraz ATDR
Rýchle
poistkyClass
trieda
Fast Acting
12 5
5
12
CC Ferraz ATDR
Rýchle
poistky Class
trieda J
Fast Acting
15 5
5
15
Ferraz HSJ
Fast Acting
Rýchle
poistky Class
trieda J
17.5 5
5
17.5
Ferraz HSJ
Fast Acting
Rýchle
poistky Class
trieda J
25 5
5
25
Ferraz HSJ
Fast Acting
Rýchle
poistky Class
trieda J
40 22
22
40
Ferraz HSJ
Fast Acting
Rýchle
poistky Class
trieda J
40 22
22
40
Ferraz HSJ
Fast Acting
Rýchle
poistky Class
trieda J
60 22
22
60
Ferraz HSJ
70 22
4/4
22
Rýchle
poistky Class
trieda J
Fast Acting
Ferraz HSJ
70
4/4
S1A41715 - 03/2010
S1A41715 - 03/2010
Download

Rýchly návod – ATV32