Zmluva pre affiliate partnerov
uzatvorená medzi
Karatbars International GmbH
Königstraße 52
D - 70173 Stuttgart
zastúpená predsedom predstavenstva Pietrom Faziom
Tel. č.: 0049 – (0) 711 – 120 40 830
www.karatbars.com
e-mail: [email protected]
Číslo zápisu do obchodného registra: HRB 739615, Krajský súd Amtsgericht Stuttgart
Daňové číslo USt-ID: .............................
Splnomocniteľ pre doručenie: Karatbars International GmbH
nazývaný ďalej „Advertiser/Obchodník"
a
pani/pánom
dátum narodenia …
, trvalé bydlisko: ...
,
č. občianskeho preukazu: … , daňové identifikačné číslo: ….
č. Zmluvy pre affiliate partnerov:
nazývaný ďalej „Affiliate partner"
Táto zmluva určuje základné podmienky spolupráce medzi stranami a bola vypracovaná na základe
podrobných osobných ustanovení. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha
Marketingový plán
Marketingový plán obsahuje pokyny týkajúce sa odmeny, ktoré platia vždy a súčasne.
Affiliate partner vyhlasuje, že skontroloval, pochopil a prijal vyššie uvedenú prílohu v plnom znení.
Okrem toho výrazne vyhlasuje, že uvedenú prílohu potvrdzuje a prijíma ju v plnom znení a bez
výnimky.
1
SK
1. Úvod
Obchodník distribuuje ušľachtilé kovy a predajný sortiment na celom svete. Affiliate partner je
oprávnený ako samostatný, voľný a pracujúci na vlastnú zodpovednosť, odporúčajúci subjekt na
vykonávanie odporúčaní týkajúcich sa uzatvárania transakcií nákupu ušľachtilých kovov, ako aj
obchodného sortimentu v súlade so štátnymi predpismi, ako aj nižšie uvedenými ustanoveniami.
2. Povinnosti ako aj pozícia Affiliate partnera
Affiliate partner zaručuje, že spĺňa všetky zákonom vyžadované ako aj úradné požiadavky nevyhnutné
na to, aby vo svojej krajine mohol v rámci hospodárskej činnosti odporúčať transakcie nadobúdania
ušľachtilých kovov a taktiež byť sprostredkovateľom pri predaji predajného sortimentu. Zaväzuje sa
k samostatnému zaregistrovaniu vlastnej hospodárskej činnosti na príslušných úradoch ako aj
inštitúciách – taktiež v miestne príslušnom daňovom úrade – a zároveň sa zaväzuje, že obchodníkovi
predloží všetky povolenia. Affiliate partner nemôže svoju hospodársku činnosť začať kým nesplní
všetky uvedené podmienky. Bez výnimky je zodpovedný za splnenie všetkých právnych a iných
povinností súvisiach s vedením hospodárskej činnosti. Daňových, pracovno-právnych, ako aj iných
zákonných povinností týkajúcich sa zákona o konkurencii. Okrem toho sa zaväzuje, že daňovému
úradu bude pravidelne predkladať zdanenie príjmov z tejo činnosti.
Affiliate partner nie je s obchodníkom v pracovnom pomere. Vedie nezávislú hospodársku činnosť
a pri vykonávaní svojej činnosti sa zaväzuje byť zodpovedným a čestným obchodníkom. Okrem toho
sa zaväzuje, že sa bude správať spôsobom, ktorý nevzbudzuje žiadne morálne ani etické výhrady
a zároveň bude dodržiavať štátne právo ako aj platné práva Európskej únie týkajúce sa spravodlivej
hospodárskej súťaže, a taktiež aj smerníc obchodníka o obchodnom obrate. Mal by sa vždy starať
o to, aby svojimi aktivitami neporušoval zákon, nariadenia alebo úradné smernice.
Ak by affiliate partner mal pôsobiť výlučne v prospech obchodníka a prípadne byť zdanlivo
samozamestnaným, zaväzuje sa, že predloží príslušné žiadosti o oslobodenie z povinnosti platiť
sociálne poistenie v príslušných úradoch.
Affiliate partner vždy dbá o záujmy obchodníka, a taktiež aj o tom, aby nevystavoval jeho reputáciu
nebezpečenstvu.
Zaväzuje sa, že sa bude následne zúčastňovať na webinároch, ktoré obchodník organizuje a bude
taktiež odovzdávať znalosti nadobudnuté počas týchto stretnutí tým partnerom, ktorí sú mu
podriadení.
3. Práva affiliate partnera
Affiliate partner má oprávnenie na propagáciu predaja výlučne tých produktov obchodníka, ktoré
v súlade so štátnym právom a boli príslušným zákonodárstvom písomne potvrdené na predaj.
Je oprávnený uskutočňovať reklamné činnosti, ale na všetky prezentácie/činnosti zamerané na
externého adresáta, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom odvolávajú na obchodníka, musí obchodník
udeliť predchádzajúci súhlas.
Affiliate partner nie je oprávnený na predkladanie akýchkoľvek vyhlásení v mene obchodníka.
Vyhlásenia tohto druhu nebudú pre toho druhého zaväzujúce, nanajvýš výlučne pre samotného
2
SK
affiliate partnera zodpovedného v tejto situácii. Affiliate partner nie je splnomocnený reprezentovať
obchodníka. Je zodpovedný sám za vlastné vyhlásenia a v tomto prípade je obchodník od všetkých
následkov spojených s neoprávnenými vyhláseniami oslobodený.
Okrem toho affiliate partner nemá oprávnenie na prevzatie peňazí v mene obchodníka. Klienti
nemôžu žiadať prevziatie finančného záväzku prostredníctvom affiliate partnera. Affiliate partner
nemá splnomocnenie k preberaniu finančných prostriedkov v mene obchodníka.
4. Informačná povinnosť affiliate partnera
Affiliate partner ako aj ním vedení Down-Line-Affiliates sa zaväzujú, že k dispozícii budú mať aktuálne
informácie, čo sa týka produktov obchodníka, ktoré sú dostupné po prihlásení sa na internetovej
strane Karatbars, o systéme odporúčaní, ako aj o všetkých údajoch a faktoch, ktoré sú pre klienta
dôležité.
Zaväzuje sa, že o výrobkoch Karatbars bude klientov informovať odborným spôsobom, ktorý je
zároveň pravdivý a bude im zároveň sprístupňovať internetovú stránku Karatbars.
Klientom je oprávnený odovzdávať jedine obsah internetovej strany ako aj oficiálnych dokumentov
a ich znenie nemôže meniť.
5. Úlohy affiliate partnera
Affiliate partner sa zaväzuje, že bude vždy chrániť záujmy obchodníka podľa najlepších znalostí
a v súlade so svedomím.
Úlohou affiliate partnera je odporúčanie/propagácia obchodníkom potvrdených produktov. Pri
uzatváraní nákupnej zmluvy, odporúčanej priamo ním, získa odmenu v súlade s Plánom
odmien/Marketingovým plánom predstavujúcim prílohu k zmluve, ak nenaruší vyššie uvedené
povinnosti.
Ďalšou úlohou affiliate partnera je odporúčanie ďalších klientov ako aj Down-Line-Affiliates. Ak
vykonajú účinné odporúčanie, výsledkom ktorej bude uzatvorenie transakcie nadobudnutia
ušľachtilých kovov, affiliate partner ako aj Down-Line-Affiliate získajú taktiež odmenu v súlade
s Plánom odmien/ Marketingovým plánom.
Nemá výhodu určením vlastného tržného segmentu a taktiež nieje povinný zohľadňovať segmenty
iných kolegov.
6. Výrazné zákazy
Affiliate partnerovi sa zakazuje, bez výslovného súhlasu alebo povolenia obchodníka:
-
-
predkladanie verejných vyhlásení – predovšetkým vyhlásení pre tlač týkajúcich sa
obchodníka, jeho obchodného modelu, firemnej politiky, podnikových procesov alebo iných
interných záležitostí,
Využívanie logotypu, názvu spoločnosti Karatbars International GmbH alebo jej firemného
papieru bez jej súhlasu, ktorý je možné vždy odvolať
uvádzať informácie alebo vyjadrovať uistenia, ktoré nie sú v zhode s obsahom materiálov
Karatbars,
3
SK
-
využívať iné materiály ako originálne prospekty a formuláre Karatbars,
predávať alebo odovzdávať neoprávneným osobám materiály Karatbars,
využívať programové vybavenie Karatbars International GmbH,
prijímať od klientov peniaze,
odovzdávať nároky voči obchodníkovi tretím osobám.
7. Ochrana firemného tajomstva
Affiliate partner sa zaväzuje k mlčanlivosti a ochrane údajov o klientele a ochrane zdrojov. Zároveň
bude dodržiavať všetky ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov, ak chránené údaje nepochádzajú od
neho samého. Narušením ochrany údajov sa stáva zodpovedným za vzniknutú škodu, ale aj prípadne
trestne zodpovedným.
Na všetky uvedené obsahy, predovšetkým pracovné materiály také ako formuláre, prospekty,
školiace a firemné materiály, zmluvy – taktiež aj táto – sa vzťahuje autorské právo. Affiliate partner
ich nemá právo využívať, ak sa to netýka obchodného styku a ani ich odovzdávať – taktiež po časti –
tretím osobám, nemá povolenie na ich odovzdávanie alebo rozmnožovanie.
Povinnosti affiliate partnera uvedené v ods. 1 platia neobmedzeným spôsobom aj po ukončení tejto
zmluvy, ak to nebude ustálené v osobitnej zmluve. V prípade ukončenia zmluvy alebo v prípade
situácie, v ktorej affiliate partner nebude už potrebovať akékoľvek materiály v súvislosti so zmluvným
vzťahom, nie je oprávnený ich ďalej využívať. Týka sa to predovšetkým prospektov, formulárov ako aj
školiacich materiálov. Takéto držanie materiálov Affiliate partnerom je bezvýhradne vylúčené.
8. Nárok na odmenu
Vznik ako aj výška nároku na odmenu affiliate partnera voči obchodníkovi boli ustanovené v prílohe,
menovite v pokynoch týkajúcich sa odmeny, v Marketingovom pláne. Affiliate partner nemá právo sa
domáhať akýchkoľvek nárokov od klientov a nie je oprávnený žiadať od nich akúkoľvek odmenu.
Na každé uhradenie odmeny v prospech affiliate partnera sa vzťahuje podmienka, že klient uhradil
platbu v plnej výške z titulu nakúpených ušľachtilých kovov, ako aj to, že partner affiliate neporušil
ustanovenia tejto zmluvy.
Nároky na odmenu affiliate partnera voči obchodníkovi podliehajú zákazu cesie. Vymáhateľné nároky
na odmenu, ako aj prípadná zásoba zlata v prípade smrti affiliate partnera prechádzajú na ním
vymenovaného splnomocnenca. V prípade, ak takáto osoba nebude vymenovaná na dediča podľa
dedičského konania vyplývajúceho zo zákonu alebo podľa testamentu. (posledný odsek odstránený
úmyselne)
9. Vyúčtovanie
Affiliate partner bude odmeňovaný a bude mu účtováné podľa platného Marketingového plánu.
Bude mať on-line prístup k vyúčtovaniu prostredníctvom osobných prístupových údajov. Výhrady
v tejto oblasti je potrebné oznamovať v priebehu 10 pracovných dní. Po uplynutí tohto času sa
vyúčtovanie považuje za akceptované.
Vyplatenie odmeny sa uskutočňuje mesačne jedine prostredníctvom platobnej karty na konto, ktoré
partner uviedol s povolením dobropisu. Vo chvíli, keď affiliate partner nadobudne nárok na províziu
4
SK
vo výške minimálne 35 EUR, obchodník mu sprístupní platnú debetnú kartu. Účet karty bude
zaťažený poplatkom za kartu predstavujúcim 20 EUR.
10. Daň z pridanej hodnoty DPH
10.1 Provízia za sprostredkovanie:
Odmena za odporúčania predaja čistého zlata na území Nemeckej spolkovej republiky je oslobodená
od dane z pridanej hodnoty a zásadne sa vypláca vo forme netto, čiže bez dane DPH. Ak by bolo
potrebné, aby affiliate partner uhradil daň DPH vo svojej krajine, je potrebné ju uhradiť zo sumy
vyplatenej odmeny. Ak affiliate partner bude vyžadovať vyplatenie dane DPH, bude musieť splniť
požiadavky vyplývajúce zo zákona danej krajiny a preukázať tento fakt obchodníkovi. Affiliate partner
sa v takom prípade zaväzuje, že obchodníkovi bude vystavovať faktúry vykazujúce daň DPH v súlade
so zákonom. Affiliate partner vysvetlí všetky požiadavky ako aj nariadenia príslušného štátneho
daňového úradu a zároveň poinformuje o nich ako aj o jeho prípadnej povinnosti obchodníka. Ak
affiliate partner nesplní povinnosť týkajúcu sa upovedomenia obchodníka, bude vo vlastnej réžii
zodpovedať za vzniknuté škody a obchodníka oslobodí od všetkých nárokov.
10.2. Provízia z titulu Balíkov, ako aj predajného sortimentu:
10.2.1. Nemecká spolková republika
Provízia za sprostredkovanie predaja sortimentu, na ktorý sa v Nemeckej spolkovej republike
vzťahuje DPH, sa vyplácajú obsahujúc zákonom stanovenú daň, ktorú affiliate partner musí odviesť
príslušnému daňovému úradu.
10.2.2. Zvyšné štáty Európskej únie, ako aj tretie štáty
Provízia v ostatných členských štátoch Európskej únie, ako aj v ďalších mimoeurópskych štátoch sú
vyplácané vo forme bez DPH.
11. Povinnosti obchodníka
Obchodník prevádzkuje internetovú stránku predstavujúcu všeobecné a pravidelne aktualizované
informácie. Prostredníctvom sprístupnených odkazov, linkov bude affiliate partner dostávať taktiež
všetky potrebné informácie ako aj formuláre.
Obchodník týmto affiliate partnerovi sprístupní on-line všetky potrebné predajné a školiace
materiály, ako aj všetky formuláre zmlúv vo forme download, v ktorej bude môcť sťahovať potrebné
dokumenty.
Ak affiliate partner bude požadovať pomocné materiály v papierovej forme, bude ich môcť získať za
úhradu podľa cenníka uvedeného na internetovej strane.
Obchodník udržiava support center, ktorého úlohou je affiliate partnerovi poskytovať odpoveď na
jeho otázky. Centrum zabezpečuje obsluhu v mnohých jazykoch.
Obchodník ponúka možnosť pravidelnej účasti na internetových školeniach (webinároch), ktorých
cieľom je vzdelávať affiliate partnera vo všetkých smeroch a aktualizácia potrebných informácií.
5
SK
Obchodník poučí affiliate partnera okamžite o všetkých zmenách týkajúcich sa produktov, zmenách
v distribučnom a vyúčtovacom systéme, ako aj o všetkých novinkách, ktoré by affiliate partnera mohli
zaujímať.
Obchodník vyúčtuje odmenu affiliate partnera pomocou uznaného, profesionálneho
a medzinárodného partnera každý deň. Obchodník bude v prospech affiliate partnera vyplácať
odmenu raz v mesiaci v súlade s aktuálne platnými pokynmi týkajúcimi sa odmeny v aktuálnom
Marketingovom pláne.
Pri tom bude zohľadňovať affiliate partnerom vytvorenú štruktúru týkajúcu sa jeho Down-LienAffiliates a dodržiavať existujúcu hierarchiu.
(posledný odsek bol odstránený úmyselne)
12. Práva obchodníka
Affiliate partner dáva obchodníkovi povolenie na to, aby sa s ním mohol kontaktovať v každej chvíli.
Obchodník môže affiliate partnerovi vydávať inštrukcie, ak to bude nevyhnutné pre obchodný
úspech. V inom prípade nie je affiliate partner od pokynov závislý.
Obchodník je v každej chvíli oprávnený, po prechádzajúcom upovedomí, k aktualizácii pokynov
uvedených v podobe príloh týkajúcich sa odmeny ako aj Marketingového plánu. V tomto zmysle
nemajú prílohy zaväzujúci charakter.
Staré ustanovenia strácajú svoju platnosť v momente zavedenia nových ustanovení, ak obchodník
nevydá iné ustanovenie. Uzatvorené zmluvy podliehajú ochrane faktického stavu, ktorý zodpovedá
ustanoveniam platným počas uzatvárania zmluvy.
Obchodník je oprávnený na určenie svojho právneho nástupcu.
13. Čas trvania zmluvy, Vypovedanie
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
Môže ju vypovedať každá zo strán so zachovaním obdobia 6 týždňov do konca štvrťroka.
Okrem toho každá zo strán môže zmluvu vypovedať z vážneho dôvodu v každej chvíli v súlade
s právnymi ustanoveniami a s dodržaním písomnej podoby.
Vážny dôvod sa vyskytuje napríklad vtedy, ak sa preukáže, že affiliate partner nie je dôveryhodný.
Predovšetkým vtedy, ak Karatbars International GmbH bude musieť znášať ujmu alebo odškodenenie
zapríčinené priestupkom zo strany affiliate partnera. Obchodník má právo zmluvu vypovedať bez
dodržania výpovednej lehoty aj vtedy, ak affiliate partner vážnym spôsobom naruší ustanovenia
zmluvy, čo by mohlo mať negatívny vplyv na reputáciu alebo práva Karatbars International GmbH,
iných partnerov alebo klientov. Zahŕňajú sa tu predovšetkým narušenia povinností týkajúcich sa
zachovania mlčanlivosti, ochrany údajov, inkasného zákazu alebo zákazu verbovania cudzích klientov
alebo spolupracovníkov. Okrem toho má obchodník právo zmluvu vypovedať bez dodržania
výpovednej lehoty ak affiliate partner uvedie nepravdivé zmluvné údaje, spácha trestný čin a taktiež
6
SK
aj v prípade, že aj napriek upomienke zo strany obchodníka neprestane porušovať a nebude
dodržiavať nevyhnuté pokyny v podľa bodu 12.
14. Ochrana údajov obchodníkom
Obchodník zhromaždí iba tie údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb alebo na realizáciu
zmluvy, čo sa môže spájať s požiadavkou odovzdávania osobných údajov affiliate partnera subjektom
zodpovedným za poskytovanie daných služieb alebo realizáciu zmluvy. Môže sa to napr. týkať
prepravných podnikov alebo iných firiem poskytujúcich služby.
Obchodník nebude údaje rozširovať, iba ak to bude vyplývať zo zákona alebo mu to nariadi súd.
Pracovníci obchodníka sa písomne zaviazali dodržiavať ochranu údajov:
Affiliate partner podal svoj súhlas :
-
s odosielaním newslettera,
s účasťou v hrách náhody,
so skontrolovaním jeho finančnej dôveryhodnosti, ako aj veku za účelom umožnenia
vykonávania činnosti alebo metód platieb.
Po ukončení zmluvného vzťahu budú údaje affiliate partnera zablokované a po uplynutí termínu
vyplývajúceho z daňových a právno-obchodných predpisov budú odstránené.
Ak affiliate partner subskriboval newsletter pomocou svojej e-mailovej adresy, túto adresu bude
môcť využívať aj na marketingové ciele, ktoré nevybočujú mimo samotnej realizácie zmluvy.
V každej chvíli affiliate partner má bezplatný prístup k uloženým údajoch týkajúcich sa jeho osoby bez
potreby uvádzania odôvodnenia. V každej chvíli môže uložené údaje zablokovať, opraviť alebo
poprosiť o ich odstránenie. Taktiež sa môže kedykoľvek odvolať voči poskytnutému súhlasu na
uloženie údajov bez uvedenia odôvodnenia na adresu uvedenú v právnej poznámke.
Obchodník sa zaväzuje, že informácie, ktoré sú z hľadiska ním vykonávanej činnosti potrebné,
poskytne affiliate partnerovi kedykoľvek.
15. Jazyk zmluvy
Jazykom zmluvy je nemecký/anglický jazyk. Korešpondencia vedená v iných jazykoch sa bude
prekladať na nemecký/anglický jazyk na náklady, riziko ako aj zodpovednosť affiliate partnera.
Prípadné vzniknuté chyby v prekladoch nezaťažujú Karatbars International GmbH.
16. VOP
Karatbars International GmbH sa riadi výlučne uvedenými ochodnými podmienkami. Karatbars
International nerešpektuje ani neuznáva platnosť VOP všeobecných obchodných podmienok affiliate
partnera.
17. Mediácia, Príslušnosť súdu
Všetky spory týkajúce sa tejto zmluvy, ktoré medzi stranami vznikli, sa budú najprv riešiť zmierovacím
konaním prostredníctvom mediácie v Nemeckej spolkovej republike.
7
SK
Ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné dosiahnuť porozumenie prostredníctvom mediácie, vtedy
sa budú spory riešiť pred nemeckým súdom a podľa práva Nemeckej spolkovej republiky. Príslušným
súdom je súd v Stuttgarte.
18. Písomná forma
Všetky zmeny alebo doplnenia k zmluve si vyžadujú zachovanie písomnej podoby. V prípade, ak
affiliate partner nepoinformuje o dôležitých zmenách, ako je napr. zmena názvu/priezviska alebo
adresa, uznáva sa upovedomenie odoslané zo strany Karatbars International GmbH na
názov/priezvisko a adresu uvedenú v zmluve za naozaj doručenú vo chvíli jeho odoslania z poštového
úradu.
19. Salvátorská klauzula
Zmluva zostáva v platnosti aj pri neúčinnosti jednotlivých jej ustanovení. Ak by sa ktorékoľvek
ustanovenie tejto zmluvy alebo týkajúce sa jej príloh mali ukázať v celku alebo iba čiastočne za
neúčinné alebo nevykonateľné, bude nahradené zákonne príslušným ustanovením. Netýka sa to
zvyšných ustanovení zmluvy, ktoré sú zachované bez potreby ich opätovného odsúhlasenia.
________________________________
______________________________________
Dátum a miesto
________________________________
Dátum a miesto
______________________________________
Affiliate partner
Karatbars International GmbH
8
SK
9
SK
Download

Zmluva pre affiliate partnerov