BRATISLAVA
WIEN
Vymáhanie pohľadávok alebo
sebaobrana slovenského
podnikateľa
EU Generation
KNOW-HOW AND INFORMATION ACCELERATOR
Management pohľadávok 2014
18. - 19. novembra 2014, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Prednášajúci:
Z obsahu konferencie:
JUDr. Marián Blaha
predseda Okresného súdu Banská Bystrica
JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.
predseda Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
a nekalých obchodných praktík predávajúcich, Ministerstvo spravodlivosti SR
Ing. Lukáš Cyrankowski, MBA
Partner, KIVET, s.r.o., Praha
JUDr. Jozef Ďurica
súdny exekútor, Exekútorský úrad Zvolen
Mark Harisson

Nezaplatená faktúra je pre dlžníka najlacnejším úverom

Ako sa brániť, keď veľkí zákazníci nechcú platiť

Buďte pripravení a poznajte svoju cenu

Pozor na vlastné chyby – nastavte si dôsledne kontrolné
procesy

Zostaňte neoblomní, keď zákazník poruší dohodnuté
podmienky

Aký bude nový civilný proces?

Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku – vplyv
na vymáhanie pohľadávok

Rozhodcovské konanie voči spotrebiteľovi

Úroveň vymožiteľnosti práva na Slovensku

Konkurzy a reštrukturalizácia – stav a očakávania

Novela exekučného poriadku

Novely zákonov na ochranu spotrebiteľa a práva veriteľa
pri vymáhaní pohľadávok

Insolvenčné podvody

Zásadné zmeny v dobrovoľných dražbách

Príklady zo súdnej praxe

Aktuálne daňové konzekvencie riadenia pohľadávok

Príklady z praxe – hutnícky a ťažobný priemysel,
automobilový priemysel, zdravotníctvo
chief executive, The Association for Credit for Central and Eastern Europe
JUDr. Michal Havrlent
Legal Collection Supervisor, EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Ing. Stanislav Huba
finančný riaditeľ, OFZ a.s., Istebné
Ing. Martin Charvát
Finance Manager, Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava
Ing. Ján Lalka
CFE, Managing Director, Surveilligence, s.r.o.
Radek Laštovička
Manager, Financial Services Advisory, Ernst & Young, s.r.o.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Svet zdravia, a.s.
Ing. Lee Louda
výkonný riaditeľ, Institut pro restrukturalizaci a insolvenci, Vysoká škola
ekonomická, Praha
Petr Majer
Business Development Manager, ARBES Technologies, s.r.o.
Dr. Roman Rais
nezávislý ekonomický poradca, Praha
Ing. Martin Sabol
Manager Tax, Deloitte Tax k.s.
PhDr. Tomáš Sedláček
hlavný makroekonomický stratég ČSOB, Praha
JUDr. Martin Serfőző
právnik senior, Svet zdravia, a. s.
Ing. Ján Skorka
Manager Indirect Tax, Deloitte Tax k.s.
JUDr. Marek Števček, PhD.
generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
JUDr. Peter Štrpka
Partner, SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária, Bratislava
Mgr. Peter Vetrák
predseda predstavenstva, Dražobná spoločnosť, a.s., Bratislava
Mgr. Erik Zemko
Managing Director, SAF INVESTMENT, s.r.o.
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
spolupracujúca advokátka, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Bratislava
Hlavný partner konferencie:
Partneri konferencie:
www.safinv.sk
www.eos-ksi.sk
www.alektum.sk
www.ey.cz
www.crif.sk
www.arbes.com
www.bisnode.sk
www.deloitte.sk
www.taylorwessing.com
www.eulerhermes.com
www.drazobnaspolocnost.sk
www.surveilligence.com
www.beck.sk
www.education.sk
www.belvedere.at
www.pravnarevue.sk www.65pole.cz
PRIHLÁSTE SA ONLINE: www.eugeneration.com  FAX: +43-1-25330334325
Utorok, 18. novembra 2014, 9:00-17:15
09:00 – 09:30 V znalostiach je sila – príklad zo zahraničia
‐
riadenie kreditu je profesia a nie proces - každý kto sa dotýka procesu medzi objednávkou a úhradou hrá významnú úlohu v
zabezpečení cash flow
‐
majú všetci zúčastnení dostatočné znalosti a zručnosti?
‐
etapy cyklu "od objednávky k úhrade", dôležité otázky a pohľad zvnútra
Mark Harisson, chief executive, The Association for Credit for Central and Eastern Europe
09:30 – 10:15 Neplatiť sa oplatí alebo vitajte na Slovensku
fenomén neplatenia faktúr v rôznych odvetviach biznisu - narastajúci problém, ktorý častokrát vedie k ukončeniu podnikania
aktuálne problémy spojené s vymožiteľnosťou pohľadávok v dôsledku zinscenovaných prevodov majetkových účastí,
likvidácií, konkurzov a reštrukturalizácií firiem, skúsenosti z praxe a modelové príklady
ochrana nepoctivého spotrebiteľa versus ochrana poctivého podnikateľa zo strany štátu
oneskorená spravodlivosť je žiadna spravodlivosť - vybrané problémy s uplatňovaním pohľadávok v súdnom konaní na
Slovensku, legislatívne a iné aktivity pre zlepšenie neželaného stavu do budúcnosti
JUDr. Peter Štrpka, Partner, SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária, Bratislava
10:15 - 10:45 hod. Prestávka na kávu
10:45 – 11:15 Pohľadávky voči zdravotníctvu – mýty a fakty
predpokladom zodpovedného správania nemocnice je správny výber ľudí
neuhrádzanie pohľadávok dodávateľov nie je zo strany nemocnice synonymom humanizmu, ale len dlhodobým dôsledkom
neschopnosti, prípadne zlého úmyslu, platiť načas sa vypláca, zdravotníctvo nie je výnimkou
neschopnosť uhrádzať pohľadávky dodávateľov nemá konečné riešenie v oddlžení nemocníc, ale len v krízovom
manažmente, nakoľko periodické oddlžovanie nemocníc je len akcelerátorom nezodpovedného správania
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Svet zdravia, a.s.
11:15 – 11:45 Súmrak inkasného trhu
‐
hlavné faktory poklesu prílivu nesplatených pohľadávok
‐
zmeny znižujúce úspešnosť vymáhania
‐
trendy znižujúce potrebu ľudských kapacít vo vymáhaní
‐
manažérske výzvy na klesajúcom trhu vymáhania
Radek Laštovička, Manager, Financial Services Advisory, Ernst & Young, s.r.o.
11:45 – 12:15 Ako to neprehnať, alebo kde sa končí etika poplatkov a príslušenstva?
‐
čo je príslušenstvo, kde sa začína a kde končí etika jeho vymáhania
‐
etika v obchodných vzťahoch, alebo zákon silnejšieho
‐
vymáhanie na opačnej strane barikády (nezmyselné poplatky reťazcov...)
‐
dohodnite sa s nami radšej mimosúdne (skúsenosti so SAF S.A., Poland)
Mgr. Erik Zemko, Managing Director, SAF INVESTMENT, s.r.o.
12:15 - 13:15 hod. Obed
13:15 – 13:45 Riadenie podnikových pohľadávok v hutníctve a ťažobnom priemysle
‐
spôsob riadenia pohľadávok v globálnych ťažobných spoločnostiach a v lokálnych hutníckych podnikoch
‐
nástroje zaistenia rizika a ich efektívne využitie – pohľad z praxe
‐
proces pre stanovenie interných a externých limitov na zákazníka
‐
práca so zákazníkmi a postup vymáhania
Ing. Stanislav Huba, finančný riaditeľ, OFZ a.s., Istebné
13:45 – 14:15 Efektívne využitie informačných technológií pri vymáhaní pohľadávok
‐
využívate efektívne všetky údaje a informácie?
‐
reagujete dostatočne rýchlo po splatnosti pohľadávok?
Petr Majer, Business Development Manager, ARBES Technologies, s.r.o.
14:15 – 14:45 Špecifiká správy a vymáhania pohľadávok v automobilovom priemysle
‐
špecifiké metódy dodávok a fakturácie v automobilovom priemysle - určujúci faktor metód vymáhania pohľadávok (OEM a
Tier 1 zákazníci, dodávky just-in-time, selfbilling, elektronický transfer dokumentov)
‐
analytické zručnosti potrebné k správe pohľadávok v automobilovom priemysle (analýzy cenových a množstevných rozdielov
dôležitejšie než nástroje vymáhania, realizácia zrážok z faktúr)
‐
zákaznícky prístup k automotive zakazníkom a špecifické nástroje správy pohľadávok v automobilovom priemysle
Ing. Martin Charvát, Finance Manager, Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava
14:45 – 15:30 Vybrané otázky záväzkov v obchodnoprávnych vzťahoch - príklady zo súdnej praxe
úroky z omeškania v obchodnozáväzkových vzťahoch - dualizmus právnej úpravy
formulovanie výrokov v incidenčných žalobách o určenie pravosti popretej pohľadávky veriteľa v konkurze
"neznáme" sídlo dlžníka - právne prostriedky veriteľa podľa úpravy firemného práva
žaloba na konateľa ohľadom náhrady spôsobenej škody v prípade nepodania včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu - ako
žalovať konateľov, ktorí "vyčistia firmu" a ponechajú ju len s dlhmi
JUDr. Marián Blaha, sudca, predseda Okresného súdu Banská Bystrica
15:30 - 16:00 hod. Prestávka na kávu
16:00 – 16:45 Dopad novely Občianskeho zákonníka účinnej od 1.6.2014 na efektívnosť vymáhania pohľadávok
zavedenie inštitútu Úžery do právneho poriadku SR a súvisiace zmeny
zavedenie inštitútu drobných exekúcii do právneho poriadku SR
riešenie problematiky trov exekúcie v súvislosti s ostatnou novelou
JUDr. Jozef Ďurica, súdny exekútor, Exekútorský úrad Zvolen
JUDr. Martin Serfőző, právnik senior, Svet zdravia, a. s.
16:45 – 17:15 Korupcia – praktické problémy
podmienky vzniku korupcie, modelové situácie - začínajúci korupčník
komunikačné a koordinačné problémy, sprostredkovateľ – riešenie...?
kasírtaška a jej splašenie, falošný korupčník – nesplnené; treasury, laundering
Dr. Roman Rais, nezávislý ekonomický poradca, Praha
BRATISLAVA
WIEN
EU Generation
Management pohľadávok 2014
18. - 19. novembra 2014
KNOW-HOW AND INFORMATION ACCELERATOR
Streda, 19. novembra 2014, 9:00-17:30
09:00 – 09:45 Aký bude nový civilný proces?
‐
rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku a jej dopad na vymáhanie pohľadávok v obchodných aj v spotrebiteľských vzťahoch
‐
aktuálne zmeny v občianskoprávnych a obchodnoprávnych záväzkových normách
‐
rozhodcovské konanie voči spotrebiteľom – ďalšie perspektívy
‐
aktuálne zmeny právnej úpravy exekučného konania
‐
úrokové stropy a iné obmedzenia zabraňujúce úžere pri pôžičkách spotrebiteľom
JUDr. Marek Števček, PhD., generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
09:45 – 10:30 Najnovšie novely zákonov na ochranu spotrebiteľa a ich dopad na prax inkasnej agentúry
podčiarknutie najvýznamnejších nových právnych noriem na ochranu spotrebiteľa
zmeny v pracovných postupoch, ktorými musela prejsť inkasná agentúra
prvotné reakcie súdnej praxe
chronológia a analýza konkrétneho prípadu obnovy konania spotrebiteľa voči dodávateľovi
JUDr. Michal Havrlent, Legal Collection Supervisor, EOS KSI Slovensko, s.r.o.
10:30 – 11:00 Úroveň vymožiteľnosti práva na Slovensku a novelizácia záväzkovoprávnych noriem v ostatných rokoch
‐
čo ovplyvňuje vymožiteľnosť práva na Slovensku: inštitúcie, procesné pravidlá, hmotné právo
‐
exekučné konania - stav a očakávania
‐
konkurzy a reštrukturalizácia - stav a očakávania
‐
transpozícia smernice o boji proti omeškaným platbám, interpretačné problémy praxe, efektívnosť vo vzťahu k vymožiteľnosti práva
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, Ph.D., spolupracujúca advokátka, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Bratislava
11:00 - 11:30 hod. Prestávka na kávu
11:30 – 13:00 Psychedelic economy
‐
aká je súvislosť medzi ekonomikou a medicínou?
‐
môžu nám pomôcť kolektívne modely z psychológie?
‐
prečo ekonómovia uvažujú o peniazoch ako o krvnom obehu?
‐
je ekonómia halucinogénna, je ekonomika maniodepresívna, ako ju liečiť?
‐
fetišizujeme ekonómiu a rast?
‐
aké sú styčné body medzi "tvrdou" ekonomikou a "mäkkou" vierou, medzi ekonómiou, kultúrou, vedou, filozofiou a vierou?
PhDr. Tomáš Sedláček, hlavný makroekonomický stratég ČSOB, Praha
13:00 – 14:00 hod. Obed
14:00 – 14:30 Aktuálne daňové konzekvencie riadenia pohľadávok - najčastejsie príležitosti a riziká
aktuálny stav ručenia za DPH odberateľa a možnosť priamej platby DPH, ako riešiť zľavy, bonusy a rabaty z pohľadu DPH
existuje nárok na vrátenie DPH dodávateľovi, ak je dlžník v insolvencii/konkurze? Postúpenie pohľadávok z pohľadu DPH
je výhodné tvoriť daňové opravné položky k pohľadávkam?
odpis pohľadávok ako daňovo uznateľný náklad, postúpenie pohľadávok očami účtovníka a daňového poradcu
Ing. Martin Sabol, Manager Tax, Deloitte Tax k.s.
Ing. Ján Skorka, Manager Indirect Tax, Deloitte Tax k.s.
14:30 – 15:00 Ochrana spotrebiteľa a práva veriteľa pri vymáhaní pohľadávok
postavenie spotrebiteľa v zmluvných vzťahoch a potreba jeho ochrany v jednotlivých štádiách zmluvného vzťahu
metódy a formy vymáhania pohľadávok vo svetle primeranosti a legitimity – súvis s nekalými obchodnými praktikami
platné právne normy regulujúce postavenie veriteľa a tretích osôb pri vymáhaní pohľadávok od spotrebiteľov
JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD., predseda Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
a nekalých obchodných praktík predávajúcich, Ministerstvo spravodlivosti SR
15:00 – 15:30 Zásadné zmeny v dobrovoľných dražbách
filozofia a východiskové body návrhov zmien, čoho sa zmeny dotknú?
procesné zmeny organizácie dražby
posilnenie postavenia dlžníka/záložcu, právna istota postavenia vydražiteľa
elektronické dražby, zhodnotenie
Mgr. Peter Vetrák, predseda predstavenstva, Dražobná spoločnosť, a.s., Bratislava
15:30 - 16:00 hod. Prestávka na kávu
16:00 – 16:30 Insolvenčné podvody ako jeden z hlavných faktorov nízkej výťažnosti pohľadávok v insolvenčnom konaní
‐
insolvenčné podvody – nový druh nebezpečných schém s významnými škodami
‐
základné druhy podvodných schém: vyvádzanie a skrývanie majetku pred úpadkom, podvody v priebehu insolvenčného konania,
nepriateľské prevzatia – komplexné schémy realizované insolvenčnou mafiou
‐
príznaky existencie podvodov a postupy na ich odhalenie, odporúčania na zlepšenie ochrany veriteľov a majetku úpadcu
Ing. Ján Lalka, CFE, Managing Director, Surveilligence, s.r.o.
16:30 – 17:00 Uspokojovanie pohľadávok v rámci reorganizácie s Európským cezhraničným prvkom – prípadová štúdia
‐
cezhraničné insolvenčné konanie – COMI (Centrum hlavných záujmov dlžníka)
‐
spôsoby riešenia úpadku v Českej republike, reorganizácia ako osobitný spôsob riešenia insolvencie
‐
insolvenčné konanie v prípade koncernu KORDÁRNA a.s. a dopady prípadu na slovenských veriteľov
Ing. Lee Louda, výkonný riaditeľ, Institut pro restrukturalizaci a insolvenci, Vysoká škola ekonomická, Praha
17:00 – 17:30 Procesné riadenie pohľadávok alebo hľadajme chyby u seba
‐
„život“ pohľadávky a jeho dopad na cash flow firmy
‐
ako znižovať výšku pohľadávok a jej riziko
‐
väzba pohľadávok na motivačný systém
‐
reporting pohľadávok, podpora IT pri riadení pohľadávok na praktických príkladoch zo skupiny Meggle CZ/ Rajo, a.s.
Ing. Lukáš Cyrankowski, MBA, Partner, KIVET, s.r.o., Praha
PRIHLÁSTE SA ONLINE: www.eugeneration.com  FAX: +43-1-25330334325
BRATISLAVA
WIEN
EU Generation
Záväzná prihláška
KNOW-HOW AND INFORMATION ACCELERATOR
Ako sa môžete prihlásiť:
Písomné prihlášky:
Telefonicky: +43-650-9431541
EU Generation
Dipl. Ing. Dagmar Zboray
Erlachgasse 12/16
A-1100 Wien
Faxom: +43-1-25330334325
E-mailom: [email protected]
Online cez internet: www.eugeneration.com
Management pohľadávok 2014
18. - 19. novembra 2014, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Záväzná prihláška
Prosím, vyplňte údaje pre registráciu
ÚČASTNÍK 1
Áno, záväzne sa prihlasujem na konferenciu Management pohľadávok 2014, 18.-19. novembra 2014
Meno:…………………………priezvisko:………………………………………pozícia:…………...………....
telefón:…………………………fax:…………………………e-mail:…………………………….….….………..
firma:………………………………………….ulica:………………………………….......................................
PSČ, mesto:………………………………………...IČO:……………………. IČ DPH:…………….…………..
ÚČASTNÍK 2
Áno, záväzne sa prihlasujem na konferenciu Management pohľadávok 2014, 18.-19. novembra 2014
Meno:…………………………priezvisko:………………………………………pozícia:…………..………....
telefón:…………………………fax:…………………………e-mail:…………………………………..………..
firma:………………………………………….ulica:…………………………………......................................
PSČ, mesto:………………………………………...IČO:……………………. IČ DPH:…….…………..……..
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Účastnícky poplatok (všetky ceny bez DPH):
430,- EUR pri registrácii do 21. 9. 2014
460,- EUR pri registrácii po 21. 9. 2014
Účastnícky poplatok je splatný po obdržaní faktúry a zahrňuje
účasť na konferencii, dokumentáciu obed a občerstvenie
V prípade 3 účastníkov z jednej firmy 5% zľava.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH
Podmienky účasti:
Po obdržaní prihlášky Vám potvrdíme registráciu a obratom
pošleme faktúru. Účastnícky poplatok musí byť uhradený
najneskôr v deň konania konferencie.
Odstúpenie:
Táto prihláška je záväzná. V prípade jej stornovania účtujeme
manipulačný poplatok 100 EUR bez DPH. Pri odhlásení sa
v termíne kratšom ako 14 dní pred začiatkom konferencie je
splatný celý účastnícky poplatok.
Usporiadateľ si vyhradzuje z vážnych dôvodov zmenu programu.
Vaše osobné údaje budú použité výlučne len pre vnútornú potrebu EU Generation. V budúcnosti by sme Vás
radi informovali prostredníctvom e-mailov o našich ďalších seminároch a konferenciách. Ak nesúhlasíte s touto
formou kontaktu, prosím oznámte nám to.
Uvedený text je predmetom autorského práva, ktoré je chránené podľa zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v
znení neskorších predpisov. Bez súhlasu autora (EU Generation – Dagmar Zboray) je možné tento text použiť
výhradne pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, a spočíva výhradne v
prezentácii alebo propagácii konferencie “Management pohľadávok 2014”.
© 2014, EU Generation – Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené.
Download

Management pohľadávok 2014