BRATISLAVA
WIEN
EU Generation
PRIHLÁSTE SA ONLINE: www.eugeneration.com
KNOW-HOW AND INFORMATION ACCELERATOR
Pracovné právo 2015
... križovatky po novelách
14. apríla 2015, 9:00 – 17:00 hod., Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Ing. Juraj Borgula
viceprezident a hlavný vyjednávač, Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Elena Chorvátová
sudca, Najvyšší súd SR, Bratislava
advokátka, advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS, Bratislava
JUDr. Mgr. Jozef Toman, PhD.
Mgr. Katarína Matulníková
PhDr. Ľubica Dumitrescu
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.
JUDr. Dagmar Zukalová
riaditeľ odboru, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
advokátka, Allen & Overy Bratislava, s.r.o., Bratislava
Director, Deloitte Tax k.s., Bratislava
advokát, TaylorWessing e|n|w|c advokáti s.r.o., Bratislava
advokátka, Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava
9:00 - 10:30 hod.
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
13:45 - 14:30 hod.
JUDr. Mgr. Jozef Toman, PhD.,
riaditeľ odboru pracovných vzťahov
Pracovné právo 2015 po novelách Zákonníka práce
Nový pojem "závislá práca"
Rozšírenie subsidiárnej pôsobnosti Zákonníka práce
Agentúry dočasného zamestnávania po novom
Dôsledky zmien dočasného agentúrneho zamestnávania na skončenie pracovného
pomeru
Právne garancie ochrany oznamovateľov kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v Zákonníku práce
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana súkromia zamestnanca (napr. mystery
shopping)
Nové technológie a existujúci právny model ochrany materstva a rodičovstva
Dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
Agentúrne zamestnávanie z pohľadu legislatívca
Vyslanie, pridelenie a pracovná cesta
Prezumpcia dočasného pridelenia
Spoločná zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa
Reťazenie dočasných pridelení
14:30 - 15:15 hod.
Mgr. Katarína Matulníková, advokátka
Whistleblowing po novom alebo nový Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Na koho sa nová právna úprava vzťahuje
Čo je predmetom novej právnej úpravy
Čo treba urobiť do 30. júna 2015 a prvé skúsenosti z praxe
11:00 - 11:30 hod.
Ing. Juraj Borgula, Zväz strojárskeho priemyslu SR
Prečo sú odbory odbormi?
Skúsenosti vyjednávača – zástupcu zamestnávateľov
Čo sú to odbory a čo to je ak odbory „pôsobia“ u zamestnávateľa
Musím odborom poskytnúť miestnosť a vybavenie?
Koľko voľna pre zástupcov zamestnancov? 15 minút na zamestnanca a mesiac? Viac?
Menej?
Načo sú kolektívne zmluvy a ich rozširovanie. Čo je reprezentatívnosť odborov a čo
zamestnávateľov?
11:30 - 12:30 hod.
JUDr. Mária Šramková, sudca
Riešenie pracovnoprávnych sporov z pohľadu sudcu - judikáty vo veci
skončenia pracovného pomeru
Porušenie pracovnej disciplíny - kedy je porušenie závažné a kedy menej závažné
Závažné porušenie pracovnej disciplíny – kedy je výpovedným dôvodom podľa § 63
ods. 1 písm. e/ Zákonníka práce a kedy dôvodom na okamžité skončenie pracovného
pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce
Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny - kedy je možné pri menej závažnom
porušení dať výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. e/ Zákonníka práce
Dokazovanie pred súdom – ako zamestnávateľ unesie dôkazné bremeno
12:30 - 13:00 hod.
JUDr. Elena Chorvátová, advokátka
Zamestnanec nespĺňajúci očakávania zamestnávateľa - možnosti a
limity skončenia pracovného pomeru z pohľadu zamestnávateľa
Objektívnosť cieľov, hranice nastavenia (prenos podnikateľského rizika na
zamestnanca)
Hodnotenie pracovných úloh, požiadaviek a predpokladov na výkon práce zo strany
zamestnávateľa
Praktické problémy v súvislosti s výpovedným dôvodom podľa § 63 ods. 1 písm. d)
Zákonníka práce
Neuspokojivé plnenie pracovných úloh a nespĺňanie požiadaviek na výkon práce vo
svetle judikatúry
15:15 - 15:45 hod.
PhDr. Ľubica Dumitrescu, Director
Dane a odvody 2015
Zmeny v Zákone o dani z príjmov
Brutácia nepeňažných príjmov
Nadlimitné výdavky zamestnávateľa
”Súkromná spotreba” a krátenie daňových výdavkov
Zmeny v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie
16:00 - 16:30 hod.
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., advokát
Nová generácia žiakov – zdroj talentov pre firmy, ktoré si treba vychovať
Nová legislatíva, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. apríla 2015
Súčasná úprava ako prekážka zapojenia zamestnávateľov do vzdelávania, skúsenosti
z praxe, porovnanie s novou úpravou
Spôsoby spolupráce, nastavenie zmlúv medzi zamestnávateľom a školou a medzi
zamestnávateľom a žiakom
Spolupráca zamestnávateľov so strednými odbornými školami v oblasti praktického
vzdelávania, inšpirovaná pozitívnymi výsledkami v Rakúsku
Duálny systém vzdelávania ako novinka v slovenskom právnom poriadku
Silné a slabé stránky, výhody pre zamestnávateľov – daňové úľavy, odvody
16:30 - 17:00 hod.
JUDr. Dagmar Zukalová, advokátka
Návrat zamestnankyne / zamestnanca do práce po materskej alebo
rodičovskej dovolenke - praktické problémy
Kto je osamelý zamestnanec a do akej miery je chránený
Porušenia zákazu diskriminácie z dôvodu rodičovstva
Zneužitie práva na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca
Organizačné zmeny počas neprítomnosti zamestnanca a možnosť výpovede
Ponuková povinnosť a výpovedné dôvody
Interný predpis - Kódex dobrej praxe a informačná povinnosť zamestnanca
Partneri konferencie
www.peterkapartners.com
www.allenovery.com
www.taylorwessing.com
www.deloitte.sk
www.hour.sk
www.hradvice.sk
www.education.sk
www.beck.sk
www.crabtree-evelyn.com
BRATISLAVA
WIEN
EU Generation
Záväzná prihláška
KNOW-HOW AND INFORMATION ACCELERATOR
Ako sa môžete prihlásiť:
Písomné prihlášky:
Telefonicky: +43-650-9431541
EU Generation
Dipl. Ing. Dagmar Zborayová
Erlachgasse 12/16
A-1100 Wien
Faxom: +43-1-25330334325
E-mailom: [email protected]
Online cez internet: www.eugeneration.com
Konferencia: Pracovné právo 2015
utorok, 14. apríla 2015, 9:00 - 17:00 hod.
Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava
Záväzná prihláška
Prosím, vyplňte údaje pre registráciu
ÚČASTNÍK 1
Áno, záväzne sa prihlasujem na konferenciu Pracovné právo 2015, 14. apríla 2015
Meno:…………………………priezvisko:………………………………………pozícia:…………..………....
telefón:…………………………fax:…………………………e-mail:………………………………….………..
firma:………………………………………….ulica:………………………………….......................................
PSČ, mesto:………………………………………...IČO:……………………. IČ DPH:…...….……………….
ÚČASTNÍK 2
Áno, záväzne sa prihlasujem na konferenciu Pracovné právo 2015, 14. apríla 2015
Meno:…………………………priezvisko:………………………………………pozícia:…………..………....
telefón:…………………………fax:…………………………e-mail:………………………………….………..
firma:………………………………………….ulica:………………………………….......................................
PSČ, mesto:………………………………………...IČO:……………………. IČ DPH:…….………...……….
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Účastnícky poplatok:
240,-- EUR* alebo 260,-- EUR
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Účastnícky poplatok zahŕňa dokumentáciu, obed
a občerstvenie a je splatný po obdržaní faktúry.
V prípade 3 účastníkov z jednej firmy 5% zľava.
* označená cena platí pri registrácii do 28. februára 2015
Podmienky účasti:
Po obdržaní prihlášky Vám potvrdíme registráciu a obratom
pošleme faktúru. Účastnícky poplatok musí byť uhradený
najneskôr v deň konania konferencie.
Odstúpenie:
Táto prihláška je záväzná. V prípade jej stornovania účtujeme
manipulačný poplatok 100 EUR bez DPH. Pri odhlásení sa
v termíne kratšom ako 14 dní pred začiatkom konferencie je
splatný celý účastnícky poplatok.
Usporiadateľ si vyhradzuje z vážnych dôvodov zmenu programu.
Vaše osobné údaje budú použité výlučne len pre vnútornú potrebu EU Generation. V budúcnosti by sme Vás
radi informovali prostredníctvom e-mailov o našich ďalších seminároch a konferenciách. Ak nesúhlasíte s touto
formou kontaktu, prosím oznámte nám to.
Uvedený text je predmetom autorského práva, ktoré je chránené podľa zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v
znení neskorších predpisov. Bez súhlasu autora (EU Generation – Dagmar Zboray) je možné tento text použiť
výhradne pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, a spočíva výhradne v
prezentácii alebo propagácii konferencie “Pracovné právo 2015”.
© 2015, EU Generation – Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené
Download

Pracovné právo 2015