FERONOVINY | 3, 4 / 2012
Obsah:
Zlepšenie chce osobný vklad
Hodnotenie roka 2012
očami RPO
Cena Vladimíra Lista
„Feroňácke“ prírastky
Bowling Cup FERONA
Novoročná pozdravenka
Štvrťročník o dianí v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. a informáciách zo sveta hutníctva.
Zlepšenie chce osobný vklad
Milí kolegovia, vážení obchodní partneri!
Nakoľko rok 2012 už
odpočítava posledné
dieliky z času preň
určeného dovoľte
mi, aby som sa zo
svojej pozície za ním
obzrel z pohľadu
obchodného hodnotenia a rovnako sa
trochu zahľadel do
budúcnosti s cieľom zhodnotiť možnosti nadchádzajúceho roka 2013.
Z nášho pohľadu, v podstate z pohľadu každej
obchodnej firmy v tomto segmente, sa rok začal
vyvíjať v celku pozitívne, nakoľko ceny produktov
mierne rástli, čo podporilo aj spotrebu najmä
v odvetviach strojárstva, kovovýroby a automotive
a logicky sme v tomto období plnili a prekračovali
plánované ukazovatele. Žiaľ, takýto stav vytrval
len do konca prvého kvartálu, pretože zákazky
odberateľov nepribúdali tak rýchlo ako rástli zásoby na skladoch obchodníkov. Následkom nižších
objednávok ceny producentov padli a všetci sme
dúfali, že tento trend bude len dočasný. To sa však
nenaplnilo a nízka cenová úroveň zotrvala, až na
niekoľko sporadických výnimiek, až dodnes. Následkom takéhoto stavu trhu bol v konkurenčnom
prostredí vytváraný silný tlak na cenu konečným
odberateľom, nakoľko každý chcel predať a azda
jediným možným riešením bolo ustúpiť s cenou až
na hranicu ziskovosti. Takýto stav trhu je nezdravý
a nezdravé prostredie je podhubím pre nezdravé
riešenia. Naša spoločnosť totiž v súčasnosti
nezápasí len so štandardnou konkurenciou, ale aj
s neštandardnou, ktorá svojimi neštandardnými
metódami vie dodať tovar aj pod cenu aktuálneho
feronoviny.indd 1
nákupu. Ich spoločným znakom je anonymita
a krátka pôsobnosť. Takéto metódy si firma ako
FERONA Slovakia dovoliť nemôže a nechce a môžeme robiť len jediné - ignorovať ich. Ono ich to
dobehne samo.
Ale späť k hodnoteniu... Už som naznačil, že
tvorba obchodnej marže v tomto roku bola viac
než problematická a tomu bude zodpovedať aj
hospodársky výsledok. Tu sa chcem zastaviť a prihovoriť sa k Vám, vážení kolegovia. FERONA Slovakia je obchodnou spoločnosťou a jej primárnym
cieľom je vytvárať zisk. Napriek uvedenému, že
za zníženou maržou je najmä vonkajší vplyv, teda
niečo, čo sa ťažko ovplyvňuje, lebo „trh nepustí“,
tak predsa je tu niečo, čo ovplyvniť môžeme a to
je kvalita našej práce. Nie objem, ale, opakujem,
jej kvalita. Inými slovami nielen chrliť prácne
vyrobené ponuky, ale sa aj zaujímať o ich ďalší
osud. Chcieť z nich čo najvyššie percento získať do
objednávky a predať navyše čo najefektívnejšie
pre firmu. Chce to náš vlastný osobný vklad do
firmy. Do firmy, ktorá je garantom našich výplat
v presne stanovenom termíne.
Viem, že práve v tomto roku bolo kladeného
na Vás veľa, ale ak sa všetci na firmu pozrieme
ako na svoju, tak pochopíme čo a ako treba robiť
lepšie. Do budúceho roka Vám totiž neviem sľúbiť
nič iné ako W. Churchill Angličanom v máji 1940:
“Krv, pot a slzy“. Zároveň ale verím, že tak dramatické to nebude a práve spomínaným osobným
vkladom sa dopracujeme k dobrému výsledku.
Napriek uvedenému úbytku na strane marže
nemôžem nad týmto obchodným rokom „lámať
palicu“, pretože sa množstvo vecí podarilo. Už
dnes vieme, že zaznamenáme rekordný výsledok
v predaji objemu tovaru, pričom minuloročný
výsledok prevýšime o cca 7%. Splnili sme stanovený cieľ diverzifikovať zásoby tak, aby sme vedeli
v nosných sortimentoch ponúknuť tovar v rôznych
kvalitatívnych a cenových úrovniach. Opreli sme
sa do služieb úprav materiálov - tvarové vypaľovanie plechov, presné delenie profilov, strih a ohyb
betonárskej ocele, strihanie tenkých plechov na
presné formáty a výsledkom je viac ako 100%-ný
medziročný nárast.
Verím, že aj Vy, vážení zákazníci ste zaznamenali pozitívne signály v našej práci, ktoré tvorili
dobrý základ pre Váš biznis. Pokiaľ to tak nie je,
radi privítame Vaše námety na zlepšenie. Kritiky
sa nebojíme, posúva nás ďalej.
Výhľad na rok 2013 nie je v tejto chvíli príliš
optimistický, keď odberatelia hlásia nízku úroveň
naplnenia objednávkových kníh. Na druhej
strane predpoklady analytikov zdieľajú negatívnu
prognózu len na prvý kvartál, ale pomerne
optimistickí sú v ďalšom vývoji, kde predpokladajú
rast spotreby najmä pod vplyvom oživenia oceľ
spracujúcich odvetví a postupného zotavovania
sa automotive. Tento trend čiastočne podporuje
aj avizovaný nárast cien v závere roka, respektíve
v začiatku roka 2013.
Záverom mi dovoľte vyjadriť poďakovanie
všetkým obchodným partnerom a zamestnancom
za spoluprácu v roku 2012 a vyjadriť presvedčenie,
že aj v roku nasledujúcom budeme navzájom
kvalitne spolupracovať, aby sme spoločne nielen
ustáli tlak neistej doby, ale posunuli sa aj na pozície, ktoré vytvoria dobrú platformu na trvalejšiu
úspešnosť v našom spoločnom podnikaní.
Prajem Vám a Vašim rodinám krásne prežitie
vianočných sviatkov a pevné zdravie v roku 2013.
Mgr. Tomáš Balko
obchodný riaditeľ a.s.
11. 12. 2012 12:16:59
FERONOVINY | 3, 4 / 2012
Hodnotenie roka 2012 očami RPO
Život nás naučil hodnotiť akúkoľvek činnosť len podľa jej výsledku. Ten je však závislý od množstva parciálnych činností, ktoré mu predchádzajú
a tie sú zase ovplyvňované množstvom faktorov tvoriacich základ finálneho výsledku. Vo firemnom prostredí to nie je inak a preto ponúkame
pohľad na rok 2012 očami našich riaditeľov prevádzkových oblastí.
V PO Žilina sme rok začínali slabšími výsledkami predaja napriek tomu, že cenový
vývoj nám bol naklonený. Trh bol v tom čase, a stále je, ovplyvňovaný neštandardnými dodávateľmi „jednej sezóny“. Preto sme v priebehu 1. polroka zmenili
stratégiu a pod vplyvom prijatých opatrení v oblasti predaja a logistiky sme sa začali
výraznejšie u zákazníkov presadzovať. Sústredili sme sa na rozhodujúce výrobné firmy z oblasti stavebníctva a strojárenstva v regióne, ktoré majú vyváženú zákazkovú
náplň a solídne finančné krytie. Taktiež sme zásadnejšie zabodovali u zákazníkov
s požiadavkami na dodávky materiálov neštandardných rozmerov. V oblasti logistiky
Peter Fülep
sme investovali do opravy strechy skladovej haly, čo sa nám vracia skvalitneným
skladovaním tovaru a následnou minimalizáciou reklamácií. V druhej polovici roka je už PO nad plánovanými
hodnotami predaja množstva tovaru, takže celkový ročný ukazovateľ prekročíme.
Budúci rok očakávame ešte náročnejší, avšak budeme stavať na už zmieňovaných partnerstvách a sústredíme
sa viac na dodávky tovarov a služieb s vyššou pridanou hodnotou ako sú legované ocele, bezšvíkové rúry
a presné formáty plechov.
PO Nitra preplní objem predaja voči minulému roku o cca 7 tis. ton. Primárny podiel
na tomto náraste má prvá polovica roka, čo sa dialo na strane jednej pod vplyvom
rastu cien, na strane druhej pod vplyvom živšej zákazkovej náplne stavebníctva. Po
stagnácii cien ubudlo aj zákaziek, čo nás nútilo k orientácii na iné segmenty, čo sa
nám čiastočne podarilo a výsledkom je medziročný nárast predaja plechov o cca 1,5
tis. ton.
Veľmi pozitívne hodnotím novo kreovaný obchodný tým, ktorý by mal spolu so
stabilizovanou logistickou zložkou prevádzky vytvárať dobrú platformu vzostupu PO
Ing. Ivan Mišenda
v súvislosti s predajom do oblasti.
Zásadnou investíciou bolo vybudovanie druhej nákladnej váhy, čo bude mať výrazný vplyv na skrátenie
pobytu vozidiel v areáli skladu, čiže vyššej spokojnosti zákazníka.
V budúcom čase hovorím preto, že váha včítane nákladnej rampy sú hotové, ale čakáme ešte na „okrúhle
pečiatky“, takže v používaní ešte druhý vjazd nie je. Počítame so sprevádzkovaním v začiatku roka 2013.
Práve kratšie doby nákupu sú momentom, ktorý v Nitre komunikujeme aj smerom k verejnosti s cieľom poskytnúť výhodu zákazníkom s vlastným odvozom tovaru. Toto sa nám osvedčilo a v tomto roku sa nám počet
týchto zákazníkov zhruba zdvojnásobil.
Tešíme sa aj z investície do skrášlenia prevádzky, kedy sme uskutočnili výmenu plota z južnej a západnej
strany areálu. Do budúceho roka sa budeme sústrediť na znovuzískavanie „spiacich“ zákazníkov a produktovo
najmä prostredníctvom dodávok plechov atypických formátov.
Nebyť nepriaznivého vývoja trhu v oblasti tvorby obchodnej marže mohol by som
hodnotiť práve končiaci sa rok za PO Košice v celku pozitívne. S istotou môžem
povedať, že plánované parametre v objeme predaja prekročíme, pričom v medziročnom porovnaní pôjde o nárast cca 9 tis. ton. Zásadný podiel na tomto výsledku nesie
predaj projektových dodávok betonárskej ocele, keď v druhej polovici roka bola
práve košická FERONA jediným dodávateľom všetkých veľkých stavebných zákaziek
v regióne. Projektový prístup nám priniesol úspech aj v strojárskom segmente, konkrétne sme v tejto oblasti zaznamenali medziročný nárast predaja hrubých plechov
Ing. Jozef Oberuč
o cca 3,5 tis. ton.
Pod tieto výsledky sa podpisuje na jednej strane dobrá práca centrálneho nákupu a na strane druhej stabilizovaný kolektív našej prevádzky, ktorý sme v priebehu roka ešte posilnili na dvoch zásadných pozíciách, čo sa
nám odzrkadľuje na vyššej akčnosti predaja a pružnosti logistiky.
V oblasti služieb sme sa posilnili sprevádzkovaním novej píly na profilové materiály do 700mm, kvalitu
skladovania sme zlepšili realizáciou novej podlahy pod ŽD č. 5 a postupne obnovujeme vozový park (1 nový
ťahač).
Zintenzívnenie predaja nesie so sebou aj komplikáciu na strane inkasa a z tohto dôvodu sa nám nepodarilo
naplniť očakávania ukazovateľa obrátky pohľadávok, čo výhľadovo musíme zlepšiť.
Do budúceho roka vstúpime s predsavzatím potvrdiť a rozvíjať solídne zbudované zákaznícke portfólio, ale
viac sa zamerať na efektivitu jednotlivých zákaziek a to aj za výraznejšieho presadenia sa pri predaji tovarov
s vyššou pridanou hodnotou.
feronoviny.indd 2
Ferosvet
(FERONOVINY 3, 4 /2012)
Americkí majitelia zvažujú odpredaj
U. S. Steel Košice
(12. 11. 2012 - TASR)
Americký koncern United States Steel Corporation, ktorý je materskou spoločnosťou najväčšej
oceliarskej továrne v strednej Európe U. S. Steel
(USS) Košice, zvažuje odpredaj svojej európskej
dcéry.
O predaji spoločnosti sa už dlhšie špekulovalo
a medzi zamestnancami USS informácia vyvolávala neistotu. Hovorca spoločnosti USS Košice
Ján Bača dnes potvrdil, že nešlo len o neoverené
dohady. „Dostali sme ponuky týkajúce sa U. S.
Steel Košice, keďže má dobré finančné výsledky
a strategickú pozíciu v regióne. USS predstavuje
atraktívny majetok so skúsenými zamestnancami,
výkonnou prevádzkou a veľmi spoľahlivou a výhodnou pozíciou z hľadiska nákladov,“ uviedol
Bača.
O predaji spoločnosti špekulovali aj americké
médiá. Denník Korzár priniesol informáciu, že
ako potenciálneho kupca uvádzali najväčšieho
svetového producenta ocele ArcelorMittal, ktorý
vlastní známy indický multimiliardár Lakshmi Mittal. Dnes sa skôr hovorí o záujme nemeckej spoločnosti ThyssenKrupp, či ukrajinských oceliaroch.
Oceliareň čaká na novú značku
(21. 11. 2012, Trend)
Podľa neoficiálnych informácií by predstavenstvo
U.S. Steel Corporation v Pittsburghu malo do
dvoch týždňov rokovať o tom, ako naloží so svojím európskym podnikom v Košiciach. Na stole sú
stále minimálne dve ponuky. Najhorúcejšia je od
spoločnosti Metinvest registrovanej v Holandsku.
Po amerických manažérskych zvyklostiach môžu
s novým majiteľom poľahky prísť do fabriky
ukrajinské metódy riadenia. A s nimi aj vplyv na
chod – minimálne východu – Slovenska.
Kým sa zmluvy definitívne nepodpíšu, môžu sa
v Košiciach utešovať, že ukrajinský oligarcha Rinat
Achmetov, kontrolujúci cez spoločnosť System
Capital Management 71% Metinvestu a jeho partner Vadim Novikovskij, ovládajúci 24% cez Smart
Holding núkajú menej, ako je ochotné akceptovať
vedenie U.S. Steelu. Existuje aj ďalšia šanca.
V hre podľa informácií TRENDU stále nie je
jediným záujemcom. Aj keď o ňom sa v Košiciach
hovorí najhlasnejšie.
Ak košické huty Američania predajú do rúk ukrajinského oligarchu, najdôležitejšia firma regiónu
sa dostane do mimoriadne neprognózovateľnej
11. 12. 2012 12:17:00
FERONOVINY | 3, 4 / 2012
Cena Vladimíra Lista
14. október je Svetovým dňom normalizácie a ten tohtoročný bol venovaný téme
„Menej odpadu, lepšie výsledky – normy zvyšujú efektívnosť“,
ktorú každoročne k tomuto dňu vyhlasujú tri normalizačné organizácie:
-
Medzinárodná elektrotechnická komisia (EIC)
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO)
Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU)
Pod záštitou SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie) sa dňa 13. 11. 2012 uskutočnil 26. seminár pri príležitosti
Svetového dňa normalizácie a 90. rokov technickej normalizácie na Slovensku. Okrem odborných prednášok prebehlo
v druhej časti seminára slávnostné odovzdávanie ocenení
„Cena Vladimíra Lista za normalizáciu“ za rok 2012. Ceny
odovzdával predseda Ústavu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR prof. Ing. Jozef Mihók, PhD, ktorý ocenil
celý rad individuálnych osobností s výrazným prínosom pre
oblasť normalizácie v SR.
V časti kolektívnych ocenení bola táto cena udelená technickej komisii „Oceľ, hliník a neželezné kovy“, ktorej členom je aj spoločnosť FERONA Slovakia, a. s., v zastúpení Ing. Janom Mikulom, asistentom GR pre IMS. Cenu za TK prevzal predseda komisie Doc. Ing. Harold Mäsiar, Csc
z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. V hodnotiacom príhovore pri udeľovaní ceny bol menovite
ocenený prínos spoločnosti FERONA Slovakia, ako lídra v zavádzaní a aplikácie noriem do firemnej agendy, ako aj aktívneho prístupu v rámci činnosti komisie.
„Feroňácke“ prírastky
November bol plodným mesiacom pre rodiny našich zamestnancov a priniesol im veľa
radosti v podobe kričiacich ratolestí a nám v spoločnosti budúcich potenciálnych kolegov.
Nelka Juríková
Prvorodená Nelka uzrela svetlo sveta 14. 11.
2012 krátko po 16-ej hodine, vážila 3,14 kg
a merala 48 cm. Hrdí rodičia Dano a Ivana
(obaja FERONA) sa do budúcnosti budú
musieť len dohodnúť, či svoju dcérku pre
neskoršiu prax upriamia do oblasti nákupu
alebo predaja.
Adamko Petko
Vytúžený Adamko sa narodil 18. 11. 2012
o 16,50 hod. rodičom Majovi a Janke, keď
disponoval mierami 2,7 kg a 45 cm. Ak
sa chlapčisko „potatí“ tak má líniu jasnú fešáčisko nižšej postavy, skvelý športovec
a fundovaný predajca hutníckeho materiálu.
Rodičom gratulujeme a deťúrencom prajeme pevné zdravie!
feronoviny.indd 3
situácie. Dá sa očakávať, že Ukrajinci sa budú
snažiť svoje náklady optimalizovať. To znamená
aj čo možno najskôr znižovať stavy pracovníkov.
Metinvest má na to mimoriadne možnosti.
Trh plochých výrobkov by sa mohol
v roku 2013 zvýšiť
(23.10.2012, Dow Jones Stahl Aktuell)
Nad európským trhom plochých výrobkov visia
naďalej čierne mračná. Predajné ceny sú pod
silným tlakom a mohli by v budúcich mesiacoch
ešte ďalej klesať. Britský oceliarsky poradenský
dom MEPS je vo vývoji cien optimistický, ale so
zotavovaním počítá až od začiatku roka 2013.
Ponuka na trhu bola podľa poznatkov poradcov
v prvej polovici roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 10 miliónov ton nižšia. Dôvodmi sú znižovanie výroby, nižšie dovozy a vyššie
exporty. Výrobcovia zachovávali tento stav aj
v treťom kvartáli. Dodacie lehoty sa udržiavali na
nízkej úrovni. Poradci počítajú s tým, že európski
výrobcovia ocele svoju výrobu budú aj v budúcom kvartáli udržiavať nízku. K tomu využijú
vianočné sviatky a prechod roku. Tak by mohlo
dôjsť k určitému zníženiu ponuky a následne
k zvýšeniu potenciálu rastu cien, predpokladá
MEPS.
Európski výrobcovia nerezovej ocele
usilujú o zvýšenie cien u domácích
plochých výrobkov
(19.10.2012, Metal Bulletin)
Európski výrobcovia nerezovej ocele plánujú
zvýšiť ceny plochých výrobkov pre valcovanie
v decembri v snahe vymaniť sa zo zavedenej
cenovej praxe, povedal sesterskej publikácii Metal
Bulletinu, Steel First, istý obchodník. „Je to iniciatíva oceliarní“, uviedol zdroj a dodal, že sa, pravdepodobne, pokúšajú dosiahnuť nárast o 20-30
€ (26-39 $) na tonu. To by reprezentovalo nárast
o takmer 3% v porovnaním so 6%-ným nárastom,
o ktorý výrobcovia v súčasnej dobe usilujú, povedal iný obchodník. Bázové ceny pro 2 mm typ
304 - mm
za studena valcovaných tenkých plechov sa až
doposiaľ nezmenili z 1070-1110 € na dodanú tonu
v dôsledku nedostatečnej aktivity, uviedli zdroje.
„Nikto nenakupuje, nikto neobjednává“, povedal
Steel First ďalší obchodník. „Znížené ceny niklu
taktiež začali vyvíjať nadol smerujúci tlak na ceny
nerezovej ocele,“ uviedol zdroj.
SSAB sa vnára do startovej zóny
(25.10.2012, Dow Jones Stahl Aktuell)
Švédsky výrobca ocele SSAB sa podľa vlastných
údajov ponoril v treťom kvartáli do stratovej zóny.
Podnik vykázal čistú stratu 519 miliónov švédskych korún (79,1 miliónov USD). Rok pred tým
dosiahol podnik ešte zisk 386 miliónov švédskych
korún, keď mu tržby klesli z 10,92 na 8,73 miliárd
švédskych korún. Ako podnik ďalej oznámil,
výsledok bol ovplyvnený bežiacim programom
zdaňovania efektivity, ktorý podnik zaťažil 55
miliónmi švédskych korún. SSAB neočakáva
žiadne zlepšenie dopytu vo štvrtom kvartáli. Tlak
11. 12. 2012 12:17:01
FERONOVINY | 3, 4 / 2012
BOWLING CUP FERONA 2012
Bowling. Vzhľadom nato, že sa jedná o šport nekontaktný a navyše výkon účastníka nie je zásadne limitovaný vekom či pohlavím stal sa vhodnou teambuildingovou aktivitou aj v skupine firiem FERONA.
Jeden krát ročne sa tak skúsenosti z rôznych parciálnych bowlingových stretnutí snažíme
zúžitkovať na veľkom „feroňáckom“ turnaji.
Už 4. ročník Bowling Cup-u Ferona sa uskutočnil v druhý novembrový štvrtok v Prahe.
Zúčastnilo sa ho 18 družstiev z Čiech, Poľska a Slovenska, čiže s náhradníkmi takmer stovka účastníkov. Účasť vo finále si zabezpečili družstvá s najlepšími deviatimi výsledkami
v prvom kole. Slovenskú Feronu reprezentovalo družstvo z prevádzkovej oblasti Žilina
v zložení Sandanus, Papan, Kobolka, Fülep a Šimun, ktoré sa prebojovalo cez prvé kolo do
finále a umiestnilo sa na celkovom solídnom 6. mieste.
Ocenení v súťaži družstiev:
1. miesto „Malešice“
(Brna, Smýkal, Janoušek, Nokolný P.)
2. miesto „Tvrdé jádro“
(Nekolný J., Homola, Heřman, Novotný)
3. miesto „Hradec Králové“
(Gubanec, Hrdlička, Holotík, Holman)
Ocenení v súťaži jednotlivcov
(najlepší náhod v jednom kole):
Muži: Pavel Janoušek (Malešice)
Ženy: Anežka Macková (Doraz to!)
na ceny štandardnej ocele bude podľa podniku
pokračovať.
Voestalpine Steel Romania otvára
spracovacie centrum na oceľ v Giurgiu
(20.10.2012, Steel Guru/Steel Trade Today)
Voestalpine Steel Service Center Romania, súčasť
rakúskej skupiny Voestalpine, otvorila centrum na
spracovanie ocele v Giurgiu po predchádzajúcom
investovaní 20 miliónov €. Výstavba centra
bola zahájená v r. 2010 a bola financovaná cez
European Regional Development Fund a rumunskou vládou cez Sector Operational Program for
the Increase of the Economic Competitiveness
(Sektorový operačný program pre zvýšenie ekonomickej konkurencieschopnosti). Nové centrum
má využiteľnú plochu 9500 m2 a kapacitu výroby
130 tis. ton ocele. Suroviny budú dovážané z Voestalpine v Linci. Stefan Einfalt, projektový manažér a člen správy Voestalpine Steel Service Center
Romania v tejto súvislosti uviedol: „Toto miesto
je pre nás strategické kvôli rýchlemu a účinnému
prístupu na trhy v Rumunsku a v juhovýchodnej
Európe, pretože pre priamy prístup má prevádzka
železnicu, cestu a tiež možnosti dodávok po
vode“.
Rusom bude srbská oceliareň daná
bezplatne
(25.10.2012, Steel Guru/Steel Trade Today)
Internetový biznis portál B92.net uviedol, že je
stále viac pravdepodobné, že sa ruská spoločnosť
Uralvagonzavod stane vlastníkom oceliarne
Zelezara Smederevo. Zdá sa, že Rusko dospelo
k tomuto rozhodnutiu skôr z politických než
ekonomických dôvodov, pretože krajina svoju
prítomnosť v tomto regióne považuje za veľmi
dôležitú. Zdroj uviedol, že si myslí, že všetko už
bolo dohodnuté s výnimkou niektorých menších
detailov, takže tender nie je nič viac, než zaistenie
určitého času pre doriešenie týchto záležitostí. V
každom prípade Rusi dostanú Zelezara bezplatne
alebo ju spoločnosť kúpi za symbolickú cenu,
čo nie je veľmi pravdepodobné, keďže US Steel
továreň predal štátu za 1 USD.
Výroba ocele bola v septemberi stabilná
(24.10.2012, Börsen-Zetung)
Redakcia:
Marián Moder
FERONA Slovakia, a.s.
tel.: 037/ 6404 914
e-mail: [email protected]
feronoviny.indd 4
Svetová výroba ocele dosiahla v septembri 123,6
miliónov ton, čo bola prakticky úroveň minulého
roka. Pokles výroby v Európe a Amerike bol
vyrovnaný rastom výroby v Afrike, Ázii a krajinách
SNŠ. V prvných deviatich mesiacoch stúpla svetová výroba o 0,6 percenta (1,15 mil. t). Vyťaženie
mezinárodních výrobných kapacít bolo v septembri 7,7 %, čo bolo o 2,5 percenta pod úrovňou
minulého roka. Európska únia zaznamenala vo
výrobe ocele mínus 3,9 percenta. Veľké mínusy
zaznamenali Grécko (-40 %), Bulharsko (-25 %).
Slabá bola ale aj výroba v Španielsku (-11 %),
Taliansku (-8 %), Francúzsku
(-3 %) a Nemecku (-2 %).
11. 12. 2012 12:17:01
Download

Zlepšenie chce osobný vklad