Všeobecné podmienky spoločnosti GOLEM TECH, s.r.o. pre
poskytovanie elektronických komunikačných služieb káblovej televízie
I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1. GOLEM TECH, s.r.o. so sídlom Družstevná 21, 919 43 Cífer, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu V Trnave, oddiel: Sa, vložka c.: 13808/T ( ďalej
len „Podnik“ ) ktorý na základe zákona 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov a v rozsahu všeobecného povolenia a
individuálnych povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej
republiky je podnikom oprávneným poskytovať elektronické komunikačné siete a
služby prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, zároveň je na základe
zákona č. 308/2000 Z. z. v zmysle neskorších predpisov a v súlade rozhodnutím
Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácií retransmisie subjektom
oprávneným prevádzkovať retransmisie programových služieb vysielateľov a
zároveň je v zmysle platných právnych predpisov a súlade s potrebnými
rozhodnutiami a inými úkonmi príslušných orgánov verejnej správy prípadne na
základe iných právnych skutočnosti podnikateľom oprávneným poskytovať ďalšie
služby podľa týchto všeobecných podmienok na poskytovanie služby Káblovej
televízie ( ďalej len „KTV“ ).
2. Služba retransmisie je službou spočívajúcou v príjme a súčasnom prenose
úplných a nezmenených pôvodných programových služieb (prípadne za podmienky
súhlasu vysielateľa tiež prenos len podstatných časti programovej služby ak
zároveň nie je narušená súvislosť a celistvosť programu) alebo ďalších zvukových,
obrazových alebo zvukovo – obrazových informácií od vysielateľov určených na
príjem verejnosťou.
3. Služba KTV je verejná elektronická komunikačná Služba retransmisie a ďalšie
služby s ňou súvisiace poskytované prostredníctvom Siete vrátane služby
poskytovania obsahu na základe objednávky Užívateľa.
4. Sieť je verejná elektronická komunikačná sieť Podniku a funkčne prepojená
sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích
zariadení ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu
prostredníctvom vedení, optickými, rádiovými alebo inými elektromagnetickými
prostriedkami ako aj pridružených prostriedkov. Sieť je vymedzená Koncovými
odovzdávacími bodmi, rozhraniami, v ktorých je definovaný signál pre prepojenie
do iných elektronických komunikačných sietí zriaďovaných, resp. prevádzkovaných
inými prevádzkovateľmi na jednej strane a pre pripojenia Koncového zariadenia na
druhej strane.
5. Koncové zariadenie alebo Koncový bod je súbor technických zariadení Siete (
vrátane pasívnych prvkoch ) alebo rozhranie Siete definované v odovzdávacom
protokole, ku ktorému je pripojené technické Zariadenie Užívateľa a ku ktorému má
Podnik vlastnícke právo a ktoré je umiestnené v mieste určenej v odovzdávacom
protokole.
6. Zariadenie alebo zariadenia sú technické zariadenia Užívateľa, ktoré slúžia na
pripojenia Užívateľa do Siete a umožňujú využívanie služieb.
7. Záujemca je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať Služby
Podniku.
8. Užívateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s Podnikom uzavrela zmluvu
o poskytovaní Služby.
9. Zákonom pre účely tohto dokumentu je Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
10. Zmluva o pripojení je písomná dohoda uzavretá medzi Podnikom a Užívateľom
v zmysle ust. § 44 Zákona o poskytovaní Služby. Súčasťou Zmluvy sú aj dodatky vo
forme špecifikácií a zvláštnych dojednaní ktoré upresňujú podmienky poskytnutia
konkrétnej Služby.
11. Všeobecné podmienky sú tento dokument, ktorý upresňuje podmienky na
poskytovanie Služieb.
12. Cenník je tarifa, ktorá určuje výšku poplatkov a úhrad za jednotlivé Služby a
plnenia poskytnuté Podnikom a je prístupný v sídle Podniku a na jeho WWW
stránke.
13. Protokol o odovzdaní Služby (Odovzdávací protokol) obsahuje technické
detaily pripojenia ako aj zoznam technických zariadení inštalovaných v mieste
pripojenia.
14. Podnik je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá v zmysle Zákona má právo
poskytovať Sieť, Službu, alebo Sieť a služby v oblasti elektronických komunikácií.
II. UZAVRETIE ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára v zmysle Zákona a Obchodného zákonníka. Podrobné
podmienky zmluvného vzťahu upravujú Všeobecné podmienky, Zmluva a Cenník.
2. Užívateľ je povinný pri uzavretí Zmluvy potvrdiť svoju totožnosť, v prípade
právnickej osoby predložiť doklady, že je oprávnený konať za spoločnosť.
3. Podnik je oprávnený odmietnuť uzavretie zmluvy, ak :
- Záujemca neakceptuje Všeobecné podmienky,
- poskytovanie Služby je na požadovanom mieste, alebo v požadovanom rozsahu
technicky neuskutočniteľné,
- Záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, a to najmä preto, že je
dlžníkom Podniku, alebo iného Podniku, alebo niektorý z nich už predtým odstúpil
od zmluvy so Záujemcom alebo vypovedal s ním Zmluvu.
4. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať Podnik o všetkých zmenách
týkajúcich sa údajov uvedených v Zmluve.
5. Ak bude pre poskytovanie Služby nutné aby Podnik vybudoval nové technické
riešenie, Zmluvu je možné uzatvoriť len ak záujemca zabezpečí na svoje náklady a
zodpovednosť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vybudovaním takéto technického
riešenia.
6. Podnik nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prevádzkou
telekomunikačných rozvodov a Koncového bodu alebo Koncového zariadenia ,
prostredníctvom ktorých je Služba poskytovaná na základe súhlasu podľa
Všeobecných podmienok.
7. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
8. Zmena Zmluvy je možná len dohodou Účastníkov v písomnej podobe s
potvrdením obidvoch zmluvných strán.
9. Dohoda zmluvných strán v písomnej podobe sa nevyžaduje, ak sa zmenia
Všeobecné podmienky a Cenník. Nové znenie týchto dokumentov je povinný Podnik
uverejniť na svojich WWW stránkach minimálne 30 dní pred vstupom predmetných
zmien do účinnosti.
10. Dohoda o zmene Ceny Služieb sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého
využitia služieb počas účinnosti zmenenej Ceny Služieb s ktorými zmenami bol
Užívateľ riadne oboznámený v súlade s ďalšími ustanoveniami Všeobecných
podmienok, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny.
11. Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s podstatnou zmenou Služieb alebo Ceny Služieb na
základe zmeny Všeobecných podmienok alebo Cenníka, má právo od Zmluvy bez
sankcií odstúpiť doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy
najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej zmeny. V tomto prípade
účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú tým dňom, ktorým zmena Služieb na základe
zmeny Všeobecných podmienok alebo Cenníka vstúpia do účinnosti.
12. V prípade Zmluvy uzavretej s časovou viazanosťou Užívateľ nemá nárok na
zmenu predmetu zmluvy tak, aby počas trvania doby viazanosti poplatok za Službu
bol nižší ako pri podpise zmluvy.
III. DOBA PLNENIA, ZÁNIK ZMLUVY
1. Ak v zmluve nie je uvedené inak, Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Ak zmluva dojednaná na dobu určitú, uplynutím tejto doby Zmluva zaniká len ak
Užívateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jej splatnosti a účinnosti doručí
Podniku písomné oznámenie o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy uplynutím
dojednanej doby. Ak Užívateľ nedoručí písomné oznámenie s týmto obsahom v
stanovenej lehote, doba trvania zmluvy sa mení na dobu neurčitú.
3. Zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy,
c) výpoveďou,
d) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá ak je dodržaný postup podľa ods.2 tohto
bodu a
e) v zmysle ustanovenia osobitného predpisu.
4. Užívateľ má právo ukončiť Zmluvu písomným vypovedaním s jednomesačnou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dna mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede. Podnik po ukončení zmluvy zabezpečí
zrušenie prístupu pre Užívateľa.
5. Ak Užívateľ vypovedá Zmluvu, ktorá bola uzavretá s časovou viazanosťou,
výpovedná lehota sa predlžuje o dobu, ktorá zostáva ku konca doby viazanosti odo
dňa začatia plynutia výpovednej lehoty.
6. Podnik má právo vypovedať Zmluvu len v zmysle ustanovení Zákona.
7. Užívateľ vo svojej písomnej výpovedi musí presne uviesť svoje identifikačné
údaje a číslo Zmluvy, inak výpoveď je neplatná.
8. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak:
a) Po oznámení podstatných zmien Všeobecných podmienok, Cenníka alebo
ostatných zmluvných podmienok za strany Podniku minimálne 30 dní pred ich
účinnosťou takúto zmenu neakceptuje, a to spôsobom, že doručí Podniku písomné
oznámenie o odstúpení od Zmluvy a to pred vstupom predmetných zmien do
účinnosti.
b) Podnik neoznámi podstatnú zmenu Všeobecných podmienok minimálne jeden
mesiac pred ich účinnosťou
c) Podnik opakovane neodstráni preukázateľne reklamovanú závadu Služby v
určenom čase
d) Podnik opakovane ani po odôvodnenej reklamácií neposkytuje Službu podľa
zmluvy, alebo ju poskytuje s podstatnými vadami.
9. Podnik má právo odstúpiť od zmluvy, ak
a) Užívateľ opakovane neoprávnene zasahuje do Koncového bodu alebo Koncového
zariadenia Podniku alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti.
b) Užívateľ nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti.
c) Užívateľ pripojí na verejnú Sieť Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných
predpisov, alebo používa také Zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a
ani na výzvu Podniku Zariadenie neodpojí.
d) Užívateľ opakovane používa verejnú Službu spôsobom, ktorý neumožňuje
Podniku kontrolu jej používania.
e) Užívateľ opakovane porušuje podmienky Zmluvy alebo Všeobecných podmienok.
f) Údaje Užívateľa uvedené v Zmluve sa dodatočne ukážu ako nepravdivé, resp.
užívateľ včas neohlásil ich zmenu v zmysle bodu II.4. Všeobecných podmienok.
g) Na majetok Užívateľa bol vyhlásený konkurz, alebo na jeho majetok bola uvalená
nútená správa, alebo voči Užívateľovi sa začalo exekučné konanie.
h) Je poskytovanie Služby podľa Zmluvy v dohodnutom rozsahu v požadovanom
mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné alebo
uskutočniteľné len s neprimerane vysokými nákladmi Podniku.
i) Pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Užívateľom budú evidované
pohľadávky po lehote splatnosti.
10. Pri zániku zmluvy z akéhokoľvek právneho dôvodu Podnik nie je povinný vrátiť
Užívateľovi aktivačné a zriaďovacie poplatky Užívateľ je však povinný vrátiť
Podniku Koncový bod alebo Koncové zariadenie, resp. ďalšie veci, ktoré sú vo
vlastníctve Podniku najneskôr do 14 dní od zániku Zmluvy.
IV. ZRIADENIE SLUŽBY
1. Riadne poskytovanie Služby je viazané na uzavretie Zmluvy a odovzdanie Služby.
Prípadná prevádzka pred odovzdaním Služby sa považuje za skúšobnú.
1
Všeobecné podmienky spoločnosti GOLEM TECH, s.r.o. pre
poskytovanie elektronických komunikačných služieb káblovej televízie
2. Po zaradení údajov Užívateľa do systému Podniku, Podnik oznámi Užívateľovi
parametre umožňujúce konfiguráciu jeho prístupového programového vybavenia
alebo Zariadenia.
3. Služba sa považuje za odovzdanú podpísaním Protokolu zo strany Užívateľa. V
prípade, ak Užívateľ napriek výzve Podniku odmietne Službu prevziať (podpísať
Protokol) a nevznesie námietky, Služba sa považuje za odovzdanú dňom, keď bol
k prevzatiu vyzvaný.
1. Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, za poskytnuté Služby bude účtovaný poplatok
v zmysle aktuálneho Cenníka Podniku.
2. Aktuálny Cenník a jeho zmeny Podnik je povinný sprístupniť na adrese svojej
WWW stránke, v sídle spoločnosti alebo ich Podnik na vyžiadanie je povinný zaslať
formou e-mailu.
3. Podnik má právo zmeniť Cenník bez súhlasu Užívateľa, ak zmeny budú v jeho
prospech (zníženie cien, zvýhodnenie podmienok, zvýšenie limitov). V ostatnom
prípade Podnik postupuje v súlade s ust. bodu II.9. - 11. týchto podmienok.
- pokus o získanie prístupu k službám a zdrojom, ktoré nie sú predmetom Zmluvy,
- poskytovanie služieb tretím osobám bez súhlasu Podniku,
- aktivity v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.
3. Podnik má právo prerušiť, alebo obmedziť poskytovanie Služby na čas
nevyhnutný na opravy, úpravy a zmeny v Sieti, ktoré sú potrebné k odstráneniu a
predchádzaniu porúch, resp. prispievajú k skvalitneniu Služieb.
4. Dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb z dôvodov
uvedených v bode 1. tohto článku sa nepovažujú za výpadok a Užívateľovi nevzniká
nárok na zľavu a reklamáciu na poskytnutú Službu.
5. Prerušenie alebo obmedzené poskytovanie Služby nezbavuje Užívateľa
povinnosti uhrádzať poplatky za Služby.
6. Podnik je oprávnený zmeniť technologické riešenie poskytovania Služby v
priebehu trvania zmluvného vzťahu, ak poskytuje najmenej rovnakú kvalitu Služby
ako podľa pôvodného riešenia.
7. Podnik má právo zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, ak je to z nejakého
dôvodu potrebné pokiaľ táto zmena nevyvoláva dodatočné finančné náklady zo
strany Užívateľa.
8. Podnik má právo informovať Užívateľa o svojich produktoch a svojich aktivitách.
VI. FAKTURÁCIA
IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. Podnik do 14 dní od podpísania Protokolu vystaví faktúru ohľadne zriaďovacieho
poplatku s dátumom dodania ku dňu podpísania protokolu. Faktúra je splatná 14
dní od doručenia.
2. Paušálne poplatky za poskytované Služby sa účtujú vopred na dohodnuté
fakturačné obdobie, ktorým je zvyčajne jeden kalendárny mesiac. Podnik najneskôr
do konca toho ktorého dohodnutého fakturačného obdobia vystaví faktúru za
všetky poskytnuté Služby, v ktorom uvedie všetky skutočnosti ktoré boli podkladom
na vyčíslenie fakturovanej sumy.
3. Podnik vystavené faktúry zasiela Užívateľovi formou obyčajnej listovej zásielky
alebo vo forme elektronickej faktúry na zadanú emailovú adresu Užívateľa.
4. Poplatky, ktorých výška nie je ku dňu fakturácii paušálnych poplatkov známa
(napr. počet prenesených dát nad limit a pod.) sa fakturujú spätne v nasledujúcom
fakturačnom období, spoločne s paušálnymi poplatkami nasledujúceho
fakturačného obdobia.
5. Dátumom dodania všetkých poskytnutých služieb je deň vystavenia faktúry.
Faktúra je splatná k 19-temu dňu od vystavenia.
6. Užívateľ je povinný všetky faktúry uhrádzať na bankový účet Podniku uvedený na
tej ktorej faktúre alebo v hotovosti v sídle Podniku.
7. Zmenu bankového spojenia, zavedenie alebo zrušenie uvedeného spôsobu platby
ja Užívateľ povinný oznámiť Podniku najmenej 7 pracovných dní pred splatnosťou
aktuálnej faktúry. Všetky poplatky spojené s úhradou faktúr znáša v plnom rozsahu
Užívateľ.
8. Podnik si vyhradzuje právo požadovať primerané zabezpečenie platby, ak je
Užívateľ v omeškaní s úhradou svojich zmluvných záväzkoch alebo existujú
oprávnené pochybnosti o platobnej schopnosti Užívateľa alebo existuje domnienka,
že vymožiteľnosť záväzkov spôsobí závažné problémy.
1. Podnik nepreberá zodpovednosť za prerušenie alebo obmedzenie poskytovania
Služby spôsobené treťou stranou ani za poruchy, ktoré vznikli zásahom alebo iným
konaním Užívateľa, ktoré je v rozpore so Zmluvou, resp. Všeobecnými
podmienkami, alebo boli spôsobené odlišnosťami v parametroch zariadení
Užívateľa a Podniku
2. Podnik nezodpovedá za škody, spôsobené Užívateľovi prevádzkou Služieb siete
alebo jej prerušením, ani za obsah údajov prenášaných Sieťou.
3. Podnik nenesie zodpovednosť za prezradenie prenášaných údajov spôsobené
poruchami Zariadení, Siete, chybami v programovom vybavení, ani za prezradenie
údajov v rámci Zariadení alebo prenosových liniek iných organizácií.
4. Podnik nezodpovedá za kvalitatívne ukazovatele sietí iných Podnikov. Garancia
Služieb sa vzťahuje len na Sieť Podniku.
5. Podnik zodpovedá výlučne za škodu vzniknutú na hmotnom majetku, ktorá
Užívateľovi preukázateľne vznikla jeho zavinením – s výnimkou okolností
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.
V. CENA ZA SLUŽBU
X. PRÁVA A POVINNOSTI PODNIKU
1. Faktúra hradená bankovým prevodom sa považuje za uhradenú dňom pripísania
finančných prostriedkov na účet Podniku.
2. V prípade oneskorenia úhrady poplatkov je Podnik oprávnený účtovať úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z účtovanej sumy za každý deň oneskorenia. Okrem
toho v prípade omeškania platby Užívateľ hradí všetky náklady vyplývajúce z
mimosúdneho konania, predovšetkým náklady na upomienky a iné s tým spojené
výdavky.
3. V prípade neuhradenia faktúry bude Užívateľovi zaslaná upomienka a to
v nasledovnom poradí:
1.upomienka mailom v prvý pracovný deň po splatnosti faktúry, prípadne sms
správou. Ak ani po doručení 1.upomienky nebude uhradená faktúra v lehote
stanovenej v upomienke, bude Užívateľovi Služba pozastavená, ako aj služby
s tým spojené.
2.upomienka doporučenou poštou na adresu Užívateľa. Upomienka je
spoplatnená sumou 5,00 (päť) EUR a bude pripočítaná k celkovému záväzku
zákazníka voči Podniku. Odosielaná je vtedy, ak ani po vypnutí Služieb Užívateľ
neuhradí dlžnú sumu do 10-teho v nasledujúcom mesiaci.
Ak Užívateľ nevykoná úhradu faktúry ani do 5 dní po doručení druhej
upomienky, zmluva o poskytovaní verejných služieb zaniká so všetkými
právnymi dôsledkami.
4. V prípade, ak dôjde k dočasnému prerušeniu poskytovania služieb z dôvodu
nezaplatenia splatnej ceny (bod VIII.1.). Podnik má právo účtovať poplatok za
znovupripojenie vo výške 10% z ceny Služby, minimálne však vo výške 16,60€
(šesťnásť eur, šesťdesiat centov).
1. Podnik je povinný:
a) Poskytovať Služby špecifikované a dohodnuté v Zmluve a jeho prílohách,
b) Uzavrieť Zmluvu s každým Záujemcom , ak nie je dôvod na jeho odmietnutie
podľa ustanovení týchto Všeobecných podmienok,
c) Udržiavať technické zariadenie Siete v takom technickom stave, aby bola
dosahovaná obvyklá kvalita Služieb stanovená telekomunikačnými normami,
d) Viesť evidenciu osobných údajov všetkých Užívateľov v súlade s ust. § 56 zákona.
e) Odstraňovať všetky poruchy Siete v mieste prístupových bodov v čo najkratšom
čase.
f) Informovať Užívateľa o zmenách, ktoré majú vplyv na Služby.
2. Podnik uskutočňuje opatrenia, ktoré zamedzujú prístup cudzích osôb k údajom
neverejného charakteru prenášaných alebo uložených Užívateľovi na zariadení
Podniku.
3. Podnik je povinný všetky plánované servisné výpadky presahujúce 30 minút
oznámiť formou e-mailu na adresu technického kontaktu Užívateľa uvedeného v
Špecifikácii Zmluvy resp. vyhlásením v miestnom rozhlase.
4. Podnik má právo na zaplatenie ceny za poskytnutú Službu.
5. Podnik má právo na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom
telekomunikačnom zariadení.
6. Podnik je povinný viesť evidenciu osobných údajov podľa zákona č.128/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Údaje spracúvané
Podnikom sú najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,
číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu
príslušnosť. V prípade podnikateľov obchodné meno, miesto podnikania
a identifikačné číslo fyzickej osoby- podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby.
7. Podnik má právo získavať osobné údaje Užívateľa alebo jeho zástupcu aj
vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo skenovaním verejných listín a dokladov
predložených Užívateľom len vtedy, ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí.
V zmysle zákona má Podnik právo požadovať od Užívateľa alebo jeho zástupcu pri
uzavieraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti a odčítať z neho údaje na účely
overenia poskytnutých údajov Užívateľa
8. Podnik si vyhradzuje právo meniť vo svojej programovej ponuke ponúkané
televízne a rozhlasové programy, ako aj trvale alebo prechodne znížiť ich celkový
počet. Tieto zmeny nie je povinný osobitne oznamovať Užívateľovi.
VIII. DOČASNÉ PRERUŠENIE POSKYTOVANIA, OBMEDZENIE SLUŽBY
XI. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
1. Podnik má právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby z
dôvodu:
- jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických
opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
- nezaplatenia splatnej ceny v lehote splatnosti, a to až do jej zaplatenia alebo zániku
zmluvy o pripojení
- porušenia ustanovení Zmluvy alebo Všeobecných podmienok
2. Pod zneužívaním siete sa rozumie najmä:
- úmyselné preťaženie siete, ohrozenie bezpečnosti siete
a komunikácie,
1. Užívateľ je povinný zaistiť súčinnosť pri príprave technického riešenia, inštalácii,
údržbe a deaktivácii/demontáži Koncového bodu alebo Koncového zariadenia
zabezpečujúce poskytovanie Služby.
2. Užívateľ je povinný pri využívaní Služieb sa v záujme bezporuchovej prevádzky
riadiť pokynmi Podniku.
3. Užívateľ je povinný používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce
požiadavky osobitných predpisov a zodpovedá za pripojenie svojich zariadení do
siete v súlade s platnou legislatívou.
4. Užívateľ je povinný používať Službu v súlade so Zákonom, Zmluvou a
Všeobecnými podmienkami.
VII. UPOMIENKY, SANKCIE
2
Všeobecné podmienky spoločnosti GOLEM TECH, s.r.o. pre
poskytovanie elektronických komunikačných služieb káblovej televízie
5. Užívateľ je povinný platiť cenu za poskytnutú verejnú Službu podľa Zmluvy a
Cenníku.
6. Užívateľ je oprávnený previesť svoje práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní Služby na tretiu osobu výlučne s písomným súhlasom Podniku.
XII. ZAPOŽIČANIE ZARIADENÍ
1. Ak to nie je samostatnou kúpnopredajnou zmluvou ošetrené (resp. uvedené v
Zmluve o poskytovaní Služby), tak nainštalovaný Koncový bod alebo Koncové
zariadenie zostáva majetkom Podniku a Užívateľovi sú bezodplatne zapožičané na
celú dobu platnosti Zmluvy.
2. Podpísaním Protokolu Užívateľ preberá hmotnú zodpovednosť za zapožičaný
Koncový bodu alebo Koncové zariadenie.
3. Užívateľ sa zaväzuje prevzaté zariadenia nijako neupravovať, do nich
nezasahovať, nemeniť ich nastavenia a neprenechávať Koncový bod alebo Koncové
zariadenie tretím osobám.
4. Užívateľ je povinný v prípade ukončenia zmluvy, resp. v prípade dočasného
obmedzenia Služby v zmysle článku VII. týchto podmienok zapožičaný Koncový bod
alebo Koncové zariadenie vrátiť Podniku, resp. umožniť ich demontáž. V ostatnom
prípade sa Užívateľ dopúšťa trestného činu neoprávneného požívania cudzej veci.
XIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK
1. Reklamáciu voči vystavenej mesačnej faktúre môže Užívateľ podať v lehote 30
dní od doručenia spornej faktúry, a to doporučenou poštou, v ktorej presne určí
predmet reklamácie a navrhne spôsob nápravy.
2. Reklamovať kvalitu poskytnutej Služby môže Užívateľ v lehote 30 dní odo dňa
vadného poskytnutia Služby. V prípade výpadku, alebo obmedzenia Služby je možné
reklamáciu oznámiť telefonicky na čísle technickej podpory, ktoré je uverejnené na
stránke Podniku. V prípade opakovanej reklamácie kvality poskytnutej Služby je
potrebné túto reklamáciu doručiť aj písomne – doporučenou poštou – na adresu
Podniku.
3. V reklamácii Užívateľ musí uviesť svoje identifikačné údaje s uvedením
evidenčného čísla Zmluvy ktorej sa reklamácia týka a jasným, zrozumiteľným
spôsobom popísať predmet reklamácie.
4. Podnik je povinný do 30 dní od doručenia reklamácie písomne informovať
Užívateľa o výsledku šetrenia vo veci predmetu reklamácie. Toto oznámenie Podnik
zašle Užívateľovi písomne.
5. Uplatnenie reklamácie nezbavuje Užívateľa povinnosti uhradiť fakturovanú sumu
v lehote splatnosti.
6. V prípade ak bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná
najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období v ktorom
bola reklamácia uznaná ak sa nedohodne medzi stranami iný spôsob kompenzácie.
7. V prípade ak sa zistí, že reklamácia je neopodstatnená a Podniku vznikli náklady
spojené s prešetrovaním reklamácie Podnik má nárok na úhradu týchto nákladov
Užívateľom a zároveň je oprávnený tieto náklady vyúčtovať v najbližšej faktúre.
XIV. ZMENA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK
1. Podnik má právo zmeniť znenie Všeobecných podmienok.
2. Zmenu Všeobecných podmienok je Podnik povinný oznámiť najneskôr 30 dní
pred ich účinnosťou.
3. Za vydanie nových Všeobecných podmienok sa považuje aj ich zverejnenie na
WWW stránkach Podniku.
XV. INÉ USTANOVENIA
1. V prípade ak v zvláštnych dojednaniach Zmluvy sú dohodnuté individuálne
podmienky ktoré sa odlišujú od znenia Všeobecných podmienok, tak zmluvne
dohodnuté podmienky nahrádzajú prislúchajúce ustanovenia týchto Všeobecných
podmienok.
2. Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom
rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto
nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Podnik v takomto prípade
nahradí napadnuté ustanovenia novými pri zachovaní ekonomického a právneho
účelu a zmyslu pôvodných ustanovení
3. Užívateľ súhlasí s tým, aby sa jeho osobné údaje uvedené v žiadosti, zmluvách a
protokoloch Podnik spracoval v informačných systémoch a uschoval pre svoje účely
v súlade s ustanovenia zákona č. 128/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
4. Na všetky právne vzťahy medzi Podnikom a Užívateľom sa vzťahuje právny
poriadok Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je Užívateľ cudzincom. Vzťahy,
ktoré nie sú upravené v Zmluve, ani v Zákone, sa spravujú ustanoveniami ostatných
príslušných právnych predpisov
5. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť
prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami, dohodou alebo mediáciou.
V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú
oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná
príslušnosť slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych
predpisoch Slovenskej republiky.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla
2014.
V Cíferi
dňa ........................
...........................................................................................................................................................
Pečiatka, podpis GOLEM TECH, s.r.o.
V Cíferi
dňa .................
...........................................................................................................................................................
Pečiatka, podpis Užívateľa
3
Download

Všeobecné podmienky spoločnosti GOLEM TECH