Tento formulár zahŕňa predpisy a nariadenia a správu o zodpovednosti CIEE (Council on International Educational
Exchange). Musí byť podpísaný všetkými účastníkmi.
Súhlasím s tým, že tieto podmienky sú pre mňa záväzné a moja lojalita k nim je nevyhnutná.
Zodpovednosť žiadateľa
1. Žiadateľ potvrdzuje, že všetky informácie poskytnuté v žiadosti sú pravdivé v súlade s jeho najlepším
vedomím a berie na vedomie, že akékoľvek nepravdivé alebo zavádzajúce informácie môžu viesť k jeho
okamžitému vyradeniu z programu.
2. Žiadateľ berie na vedomie, že cieľom a zámerom programu Work and Travel USA, ktorý zaisťuje agentúra
CIEE pod dohľadom vlády USA je poskytnúť kvalifikovaným študentom výmenné príležitosti v USA.
3. Žiadateľ, ktorý žiada o prijatie do programu je zodpovedný za zváženie svojho zdravotného stavu a potrieb
osobnej bezpečnosti. Žiadateľ by si nemal podávať žiadosť pokiaľ trpí akýmikoľvek zdravotnými alebo inými
problémami, ktoré by pre neho v dobe pobyt v zahraničí mohli predstavovať riziko.
4. Žiadateľ súhlasí, že uhradí všetky poplatky v súlade s požiadavkami zástupcu CIEE, ktorého prostredníctvom
podáva prihlášku.
5. Žiadatelia sú zodpovední za včasné predloženie všetkých požadovaných dokumentov (vrátane pasu)
zástupcovi CIEE, aby bolo možné spracovať vízum. CIEE nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek
dodatočné náklady, ktoré môžu nastať (vrátane nákladov na zmenu letenky) v dôsledku omeškania účastníka
pri predkladaní dokumentov alebo v dôsledku omeškania spôsobeného veľvyslanectvom USA pri vybavovaní
víz.
6. Každý žiadateľ musí zaplatiť poplatok za vízum na Veľvyslanectve USA. Žiadatelia sú zodpovední za
doplatenie ďalších vízových poplatkov na Veľvyslanectve alebo Konzuláte USA v zemi kde žiadajú o
vystavenie víz, rovnako ako aj za zaplatenie vládneho SEVIS poplatku, ktorý je vyberaný ako súčasť prihlášky.
7. Všetci žiadateia, ktorí sa chcú zúčastniť programu musia podstúpiť pohovor a jazykové testy.
Zodpovednosť účastníka
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Účastník chápe, že sa od neho očakáva aktívne zapojenie sa do amerických kultúrnych aktivít v priebehu
programu. Účastník súhlasí s vývíjaním úsilia, v dobrej vôle, k hľadaniu a účastneniu sa amerického
kultúrneho programu a ku komunikácii s americkými občanmi.
Účastníci chápu požiadavku, že na konci programu sa vrátia domov
Účastník je povinný si prečítať a dobre zvážiť všetky materiály, ktoré sú dostupné a vzťahujú sa k bezpečnosti,
zdraviu, právnym, ekonomickým, politickým, kultúrnym a náboženským zvykom a podmienkam v USA.
Každý účastník musí prevziať zodpovednosť v prípade, že dôjde k porušeniu zákona, nariadení alebo zvykov, a
to bez ohľadu na to, či o nich dopredu vedel alebo nie.
Každý účastník je povinný zúčastniť sa tzv. orientačného semináru CIEE.
Účastník je povinný zabezpečiť právne dokumenty a víza, ktorá bude vlastniť (DS-2019). Náklady na
vystavenie náhradných dokumentov nesie účastník.
Účastník musí CIEE poskytnúť meno a kontaktné údaje o ďalšej osobe, ktorá má byť kontaktovaná v prípade
nutnosti. Tieto údaje musia byť zahrnuté do žiadosti.
Účastník je zodpovedný za všetko, čo urobí, vrátane straty, či poškodení, ktoré vzniknú v dôsledku takejto
činnosti v dobe jeho účasti na programe. Účastník súhlasí s tým, že odškodní CIEE a nebude proti CIEE alebo
inej strane, ktorá utrpela stratu v dôsledku jeho chovania vznášať akékoľvek nároky.
Cestovanie pred, počas alebo po programe sa uskutočňuje na vlastné riziko účastníka. Akýkoľvek účastník,
ktorý sa rozhodne používať motorové vozidlá, je povinný si obstarať potrebný vodičský preukaz, povolenie a
poistenie, a to všetko na vlastné riziko.
Účastník súhlasí, že bude dôsledne dodržiavať monitorovací plán určený CIEE. Účastník súhlasí, že bude včas
reagovať na akúkoľvek CIEE komunikáciu, ktorá vyžaduje odpoveď. Nedodržanie monitorovacieho plánu
CIEE môže zapríčiniť vyradenie účastníka z programu a zrušenie jeho J-1 víza, čo by mohlo mať v budúcnosti
negatívny vplyv na získanie akéhokoľvek víza do USA. Účastník podá informáciu o plánovanej ceste alebo
detailoch práce CIEE do 10-tych dní po prílete.
Účastník sa musí pri vstupe do USA preukázať minimálne čiastkou 800 USD, za účelom úhrady osobných
nákladou do doby keď od zamestnávateľa obdrží prvú výplatu.
Pokiaľ sa v priebehu programu dostane účastník do bezpečnostných alebo zdravotných problémov, problémov
so zamestnaním, ubytovaním, vrátane poplatkov a nákladov za ubytovanie, hygienickými podmienkami,
obmedzeným priestorom alebo do akýchkoľvek iných problémov, je účastník povinný čo najskôr telefonicky
informovať CIEE na tel. čísle 1-888-268-6245, ktoré je v prevádzke 24/7.
19. Účastníci programu Work & Travel USA (tj. Pracovať a cestovať v USA) sú povinní dodržiavaťvšetky
požiadavky vyplývajúce z vízových a imigračných požiadaviek vlády USA, vrátane oznamovacích
požiadaviek systému SEVIS (tj. Informačný systém návštevníka a účastníka výmenného vzdelávacieho
programu): a) oznámenie o príchode k americkému zamestnávateľovi zaslané do CIEE do 10 dní od dátumu
zahájenia programu DS-2019; b) poskytnutie platnej adresy, emailovej adresy a telefónneho čísla pri príchode
k americkému zamestnávateľovi; c) oznámenie o akejkoľvek zmene adresy v USA zaslanej do CIEE do 10 dní
od tejto zmeny. Nedodržanie týchto požiadaviek bude mať za následok vypovedanie víz J-1, čo môže mať
negatívny vplyv na schopnosť účastníka v budúcnosti získať víza do USA.
Zamestnanie a podmienky s tým súvisiace
20. Všetci zamestnávatelia musia byť preverení a schválení CIEE. CIEE si vyhraďuje právo zamietnuť akúkoľvek
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
prácu v rozpore s aktuálnymi pravidlami, nariadeniami a zámermy programu J-1 Visitor Exchange. Všetky
práce musia mať sezónny charakter a nemôžu vyradzovať celoročných amerických pracovníkov. Zamestnania,
ktoré neumožňujú zmysluplnú kultúrnu výmenu s američanmi nie sú povolené. Relevantné faktory pre výber
práce zahŕňajú pracovné miesto, geografickú lokalitu, pracovný rozvrh a týždenný počet pracovných hodín.
Zakázané práce, okrem iných, zahŕňajú tieto profesie: au pair, práca s deťmi, učiteľ, asistent učiteľa, poradca v
táboroch, prevádzkár rikší, člen posádky leteckej a lodnej spoločnosti alebo zdravotnícky personál v kontakte s
pacientmi, pracovné miesta vyžadujúce riadenie motorového vozidla, zárobok získaný hraním hazardných hier,
práca vo výrobe, práca zahŕňajúca regulované nebezpečné látky, pracovné miesta určené ministerstvom práce
ako nebezpečné pre mládež. Práca v domácnosti nie je povolená. Pracovné miesta v zábavnom priemysle pre
dospelých nie sú povolené, okrem iného: ekortné služby, predaj v obchode s knihami a videami pre dospelých,
práca v masážnych salónoch, práca v strip kluboch. Práce spojené s pravidelným cestováním sú zakázané. Nie
sú povolené préce, ktoré majú pravideľnú smenu od 22:00 do 6:00. Zoznam zakázaných profesií býva
aktualizovaný a ďalšie informácie sú prístupné na stránkach CIEE Work & Travel USA: www.ciee.org/wat
Za žiadnych okolností nie je možné zaručiť pracovné miesto. Dokonca ani v prípade, kedy zamestnávateľ
prehlási, že dané miesto je zaistené, nepredstavuje toto prehlásenie záväznú zmluvu, že pracovné miesto bude
po príchode účastníka skutočne k dispozícii. Záväzok zaistenia zamestnávateľa je len vyjadrením dobrej vôle.
Okrem toho, pokiaľ účastník nedisponuje dostatočnou angličtinou a/alebo sa nedostaví v určenej dobe a/alebo
uvedie v svojej žiadosti akékoľvek nesprávne informácie alebo prehlásenia, môže byť sponzorská zmluva
zrušená.
Pokiaľ účastník nesplní zmluvné povinosti u zamestnávateľa alebo CIEE, môže CIEE, podľa vlastného
uváženi, ukončiť platnosť sponzorskej zmluvy.
Účastníci sú povinní pracovať u zamestnávateľa, ktorý je uvedený na ich Job Offer Form JOF (tj. Zmluve o
ponuke zamestnania). Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu dôjde k nutnej zmene zamestnávateľa, účastníci sú
povinní kontaktovať CIEE a získať ich súhlas EŠTE PRED zmenou zamestnávateľa. Pokiaľ účastník odíde od
zamestnávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu od CIEE, CIEE si vyhradzujem právo zrušiť jeho
účasť na program, čo povedie k vylúčeniu programu a zrušeniu práva legálne zostať v USA.
Účastníci programu Work & Travel USA sú povinní dohodnúť sa so svojím zamestnávateľom pred príchodom,
informovať ho o dátume príchodu a odchodu. Ďalej sú povinní zamestnávateľa informovať o všetkých
zmenách cestovných plánov účastníka, ku ktorým môže dojsť v dôsledku pozdržania víza alebo iných
nepredvídateľných okolností.
Vzhľadom k poveternostným podmienkam (klimatickým) alebo iným faktorom, ktoré nemôže CIEE
ovplyvniť, nemajú niektoré pracovné miesta pevne stanovený dátum zahájenia pracovnej doby, prípadne
nemusí byť táto pozícia k dispozícii. CIEE ani zástupca CIEE nie sú zodpovední za akékoľvek výdaje
účastníka, finančné problémy zamestnávateľa alebo iné okolnosti spôsobené týmito faktormi, ktoré nie sú pod
priamou kontrolou CIEE a CIEE zástupcu.
Účastníci sú plne zodpovedný za svoje chovanie, ako v práci, tak mimo nej. CIEE nemôže a nekontroluje
osobné chovanie účastníka, okrem prípadov uvedených v Odstavci 30 a 46. Všetci účastníci sú povinní riadiť
sa všetkými zákonmi Spojených štátov amerických, jednotlivých štátov, lokálnymi pravidlami a
obmedzeniami. Pri porušení sú zodpovední za úhradu finančných sankcií, deportáciu a/alebo uväznenie.
Pokiaľ nastane situácia, že práca zaistená prostredníctvom CIEE nebude po podpísaní JOF k dispozícii, aj keď
nie vinou účastníka programu alebo pokiaľ CIEE z akéhokoľvek dôvodu bude považovať za nutné ju zmeniť,
či už pred nástupom do práce, alebo v priebehu pobytu účastníka v USA, vynaloží CIEE všetko úsilie na
zaistenie nového umiestnenia, avšak nemôže zaistenie nového umiestnenia garantovať. CIEE nemôže
garantovať, že nová práca bude zaistená v rovnakej lokalite, že sa bude jednať o rovnaký typ práce alebo že
odmena za prácu bude rovnaká.
V prípade, že dojde k zmene pracovného miesta alebo predčasnému ukončeniu zamestnania, alebo pokiaľ je
zamestnanie z akéhokoľvek dôvodu ukončené pred koncom programu alebo pokiať sa účastník rozhodne vrátiť
do vlasti skôr, nemá nárok na vrátenie žiadnych uhradených poplatkov a nákladov.
30. Pokiaľ bude účastník prepustený z dôvodu porušenia pracovnej smernice zamestnávateľa, a to aj z dôvodu
pozitívneho výsl edku testu na prítomnosť omamných látok v tele pri nástupe do práce, či kedykolvek v
priebehu práce, bude účastník vylúčený z programu bez nároku na akúkoľvek finančnú refundáciu.
31. Pokiaľ bude pôvodné zamestnanie účastníka ukončené z akéhokoľvek dôvodu pred dátumom uvedenom na
formulári DS 2019 (dátum ukončenia programu), je účastník povinný o tejto skutočnosti informovať
kanceláriu CIEE v USA a získať povolenie k akémukoľvek novému zamestnaniu.
Zmluvné podmienky
32. Táto verzia zmluvy v anglickom jazyku predstavuje záväznú zmluvu uzatvorenú madzi účastníkom a CIEE
33. CIEE neposkytuje záruky či garanciu akéhokoľvek typu, či už vyslovenú alebo predpokladanú, s ohľadom na
vhodnosť Programu pre akéhokoľvek účastníka a CIEE v plnom právnom rozsahu odmieta všetky takéto
záruky.
34. Prevedenie Programu Work &Travel USA podlieha schváleniu vládou Usa a môže sa zmeniť bez
predchádzajúceho oznámenia.
35. Účastník je uzrozumený s faktom, že hroziaca alebo aktuálna epidémia (ako napr. SARS alebo vtáčia chrípka),
môžu vážne oneskoriť, prerušiť alebo spôsobiť zrušenie celého Programu. Účastník týmto príjma všetky riziká
a možné straty (vrátane finančných), ktoré vyplývajú z týchto skutočností.
36. CIEE nevlastní ani neprevádzkuje akýkoľvek subjekt, ktorý by mal poskytovať alebo poskytuje tento Program,
tovary alebo služby, napríklad dohodu súvisejúcu s vlastníctvom majetkovej správy domu, bytu alebo iných
ubytovacích zariadení, leteckých, lodných, autobusových alebo iných dopravných spoločností, stravovacích
alebo zábavných zariadení atď. Všetky uvedené osoby alebo subjekty sú nezávislými zmluvnými partnermi. To
znamená, že CIEE nie je zodpovedná za akýkoľvek akt spôsobený nedbanlivosťou alebo úmyselne alebo za
nečinnosť takejto osoby či subjektu alebo akejkoľvek tretej strany. CIEE, bez obmedzenia, nie je zodpovedná
za akékoľvek zranenia, straty alebo poškodenia spôsobené osobe či na majetku, za smrť, oneskorenie alebo
nepohodlie spôsobené v súvislosti s poskytovaním tovarov a služieb, kedy ujma bola spôsobená alebo
vyplynula z vyššej moci, prírodných síl, nepriateľských činov alebo občianskych nepokojov, povstania alebo
vzbury, štrajkov alebo iných činností odborových organizácií, zločinecnkých alebo teroristických činov
akéhokoľvek druhu, väčšieho množstva rezervácií ako je ubytovacia kapacita, zníženie úrovne ubytovania,
stavebného alebo inak závadného stavu domu, bytu alebo iných ubytovacích zariadení (alebo závad na kúrení,
inštaláciách, elektrických inštaláciách stavebných závad), mechanických alebo iných závad na lietadlách či
iných dopravných prostriedkoch alebo z akéhokoľvek iného zlyhania dopravných prostriedkov či systému pre
včasný príchod alebo odchod, z nebezpečia, ktoré súvisí s domácimi alebo voľne žijúcimi zvieratami, ďalej
vyplývajúcich z problémov s hygienov, ochorenia z otravy jedlom, nedostatku prístupu ku kvalitnej lekárskej
starostlivosti, problémov pri evakuácii v prípade nutného lekárskeho zásahu alebo iného stavu núdze alebo z
akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý CIEE nemôže priamo ovplyvniť.
37. Účastník súhlasí s tým, že akýkoľvek rozpor týkajúci sa, súvisejúci alebo priamo vyplývajúci z tejto Zmluvy o
ponuke zamestnania, žiadosti o zaradenie do Programu Work & Travel USA alebo iných dokumentov, ktoré sa
týkajú Programu, alebo z programu samotného budú riešené výhradne záväzným zmierovacím konaním v
Portlandu, Maine, podľa v danej dobe platných pravidieľ American Arbitration Association (tj. Americkej
asociácie zmierovacích súdov). Takýto proces sa bude riadiť hmotným právom štátu Maine. Rozhodca, nie
federálny úradník, štát alebo miestny súd či agentúra, bude mať výhradnú právomoc riešiť všetky tieto spory
týkajúce sa interpretácie, využiteľnosti, vymáhateľnosti, koncionability alebo vzniku tejto zmluvy, vrátane
tvrdenia, že niektorá alebo všetky časti tejto zmluvy sú neplatné alebo zmätočné.
38. CIEE si vyhradzuje právvo informovať Vás o daňových a iných súvisejúcich službách
Podmienky súvisejúce s programom CIEE
39. CIEE si vyhradzuje právo odmietnuť ktoréhokoľvek žiadateľa, ktorý nespĺňa požiadavky na prijatie do
Programu, alebo ktoréhokoľvek žiadateľa, ktorého CIEE nepovažuje za vhodného na prijatie v obecnom
záujme Programu. V prípade, že CIEE odmietne žiadateľa a jeho prijatie do Programu, finančné prostriedky
budú vrátené prostredníctvom daného zástupcu CIEE, ktorému bola podaná pôvodná žiadosť o prijatie.
40. Účať v Programe začína, keď účastník Programu legálnevstúpi na územie USA a končí dňom vycestovania z
USA (v rámci povolených dátumov). Účasť v programe skončí najneskôr 5 mesiacov od príletu do USA.
Účastníci môžu pricestovať 5 dní pred začiatkom platnosti formuláru DS 2019 a môžu zostať až 30 dní po
skončení jeho platnosti, pokiaľ celková doba pobytu neprekročí 5 mesiacov. Účastníci sa musia vrátiť do svojej
krajiny včas, aby stihli začiatok výuky na svojej univerzite.
41. CIEE môže vystaviť formulár DS 2019 pokiaľ účastník splní požiadavky Programu Work & Travel USA,
avšak nemôže zaručiť, že veľvyslanectvo alebo konzulát USA v zemi trvalého pobytu účastníka vystaví vízum
typu J-1.
42. Akonáhle účastník zaháji svoju cestu do USA, CIEE nemôže zo žiadneho dôvodu upraviť dátum Programu
uvedený na DS 2019. Povinosťou účastníka je, aby pred zahájením cesty skontroloval, že všetky uvedené
dátumy sú správne.
43. Jednotlivci, ktorý boli v nedávnej dobe držiteľmi víz typu J-1 budú možno musieť zostať v zemi svojho
trvalého pobytu po dobu minimálne 90 dní pred tým ako im bude CIEE môcť vystaviť DS 2019 pre Program
Work &Travel USA. Obráťte sa prosím na svojho miestneho zástupcu CIEE a miestne veľvyslanectvo USA a
zistite si podrobné informácie.
44. Poistenie je zabezpečené zmluvným partnerom CIEE, na dobu potvrdenú zo stany CIEE, ako povinná súčasť
Programu zaisteného CIEE pre každého účastníka. Každý účastník je zodpovedný za to, že si zaistí poistenie
pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu predĺžil svoj pobyt v zahraničí. CIEE nemôže byť zodpovedná za akékoľvek
nároky vyplývajúce z poistenia v prípade, že si účastník nezaistil primerané poistenie pre svoj ďalší pobyt.
45. Podľa zákona USA o prenosnosti a zodpovednosti za zdravotné poistenie (HIPAA- Health Portability Act), má
účastník CIEE obmedzený prístup k určitým lekárskym informáciám alebo záznamom v prípade, že účastník
má v USA nehodu. Aby CIEE bola schopná účastníkom v čo najväčšej možnej miere pomáhať s akýmikoľvek
problémami súvisiacimi s poistením, CIEE bude potrebovať účastníkom podpísaný formulár Privacy and
Confidentialy Release (tj. Súhlas na zdelenie súkromných a dôverných informácií). Tento formulár je
dobrovoľný a účastník sa môže rozhodnúť, či CIEE poskytne prístup k týmto informáciám. Tento formulár na
súhlas na zdelenie dôverných informácií a dodatočné informácie o požiadavkách vyplývajúcich z HIPAA sú
súčasťou súboru dokumentov k žiadosti o zaradenie do Programu Work & Travel USA. Pokiaľ tieto
informácie alebo formulár so súhlasom na zdelenie dôverných informácií neobdržíte, obráťte sa prosím na
svojho zástupcu CIEE.
46. CIEE si vyhraďuje právo vylúčiť z Programu, ktoréhokoľvek účastníka, ktorý podľa CIEE predstavuje
nebezpečie sám pre seba alebo pre ostatných alebo jeho chovanie možno považovať za poškodzjúce Program.
V prípade takéhoto vylúčenia neponesie CIEE zodpovednosť za akékoľvek náklady za letenku, poplatky alebo
iné výdavk, ktoré musí účastník vynaložiť, a nie je povinná poplatky účastníkovi vrátiť.
47. CIEE si vyhradzuje právo k využitiu verejne prístupných informácií, vrátane sociálnych médií, ktoré nie sú
priamo poskytnuté účastníkom. Informácie získané prostredníctvom týchto prostriedkov môžu byť použité ako
základ na zrušenie, odmietnutie ponuky práce a/alebo akéhokoľvek rozhodnutia CIEE ovplyvňujúceho
účastníkov Programu.
48. Akonáhle účastník odíde do USA, nebudú mu vrátene žiadne peniaze v prípade, že sa rozhodne z Programu
vystúpiť. Žiadne prostriedky sa nebudú vracať ani v prípade, že CIEE odstúpi od sponzorovania.
49. CIEE a zástupca CIEE neposkytujú ubytovanie. Pokiaľ zamestnávateľ ponúkne ubytovanie, to je poskytované
na báze: „kto príde prvý, ten je ubytovaný skôr“. Účastník je povinný nahlásiť CIEE, pokiaľ by sa obával, že
ubytovanie, ktoré mu zaistil zamestnávateľ, nie je bezpečné a vhodné pre bývanie. Pokiaľ si účastník
zabezpečuje ubytovanie samostatne je povinný použiť svoj najlepší úsudok, aby si zabezpečil bezpečné a
vhodné ubytovanie. Je prísne zakázané využívať preplnené ubytovacie kapacity (účastník by nemal k
dispozícii posteľ sám pre seba). Pokiaľ má účastník akékoľvek pochybnosti o vhodnosti svojho ubytovania
musí okamžite informovať CIEE.
50. Pokiaľ CIEE považuje, podľa svojho vlastného uváženia, alebo ak je doporučené Ministerstvom zahraničných
vecí, ubytovanie alebo prácu účastníka ua nebezpečnú či nevhodnú, účastník súhlasí s tým, že bude
spolupracovať s CIEE na presťahovaní do nového ubytovania a/alebo zabezpečení nového pracovného miesta
bez ďalšieho časového oneskorenia. Nespolupráca s CIEE môže viesť k ukončeniu programu a okamžitému
návratu účastníka domov.
51. CIEE môže poskytnúť kontaktné údaje účastníka Programu tretím stranám za účelom marketingových aktivít.
PO obdržaní informácií tieto tretie strany musia účastníkovi poskytnúť možnosť odhlásiť sa.
52. Účastník dáva CIEE súhlas s použitím akýchkoľvek písomných, fotografických alebo video záznamov za
účelom propagácie Programu CIEE.
Download

Tento formulár zahŕňa predpisy a nariadenia a