Knižničný a výpožičný poriadok
Liptovskej knižnice Gašpara FejérpatakyBelopotockého v Liptovskom Mikuláši
Článok 1
Základné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
(ďalej len „knižnica“) je právnická osoba zriadená Žilinským samosprávnym
krajom. Je verejná regionálna knižnica Liptova, pôsobí ako koordinačné,
vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre knižnice okresov Liptovský
Mikuláš a Ružomberok. V Liptovskom Mikuláši plní funkciu mestskej verejnej
knižnice.
Hlavným poslaním knižnice je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať
a sprístupňovať univerzálny knižničný fond na všetkých dostupných druhoch
nosičov a poskytovať knižnično-informačné služby. Vo svojej územnej
pôsobnosti napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích
potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
Budova, zariadenie knižnice a knižničný fond (ďalej len „dokumenty“) sú
majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Každý používateľ je povinný ho
chrániť a nepoškodzovať.
Tento poriadok upravuje podmienky využívania knižnice a vymedzuje práva
a povinnosti jej používateľov.
Článok 2
Úlohy knižnice
Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám na princípe rovnosti všetkých
používateľov prostredníctvom
- vlastných dokumentov: knihy, periodiká (noviny, časopisy), zvukové dokumenty
(gramoplatne, magnetofónové pásky, CD, zvukové knihy pre nevidiacich
a slabozrakých), mapy, špeciálne dokumenty, videokazety, DVD, katalógy,
kartotéky, bibliografie, regionálne dokumenty, materiály vydané knižnicou,
elektronické informačné zdroje,
- vonkajších informačných zdrojov: externé databázy a knižničné fondy.
Článok 3
Služby knižnice
1.
2.
3.
Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR, Manifestom o verejných
knižniciach a Zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších
predpisov.
Základné knižnično-informačné služby, ktoré poskytuje knižnica bezplatne, sú:
prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov, verbálne informácie.
Špeciálne knižnično-informačné služby, ktoré knižnica poskytuje za poplatok,
sú: písomné faktografické informácie, prístup k vonkajším informačných
zdrojom vrátane elektronických databáz, zhotovovanie rozmnožením textov, tlač
dokumentov, rezervovanie dokumentov, MVS, rešeršné služby.
Článok 4
Používatelia knižnice
A. Základné práva a povinnosti používateľov
1. Knižnica rozlišuje
- registrovaných používateľov – používatelia, ktorí zaplatili registračný
poplatok s právom využívať služby v celej
sieti
- používatelia, ktorí zaplatili jednodňový
poplatok s právom využívania služieb
čitárne
- používatelia zvukových dokumentov
pre nevidiacich a slabozrakých
- ostatných používateľov (neregistrovaných) – návštevníkov za účelom
len prezenčného využívania
dokumentov
- návštevníkov kolektívnych
podujatí.
2. Používatelia sú povinní riadiť sa týmto poriadkom a zachovávať pokyny
zamestnancov knižnice. Musia sa podrobiť kontrolným opatreniam,
potrebným na zabezpečenie poriadku, ochrany ľudí a majetku knižnice.
3. Používatelia sú povinní v priestoroch knižnice, voľne dostupných
verejnosti a v praku za budovou zachovávať poriadok, ticho a čistotu,
správať sa disciplinovane, nepoškodzovať inventár ani technické
zariadenia.
4. Osobitne je zakázané v knižnici fajčiť, vnášať bicykle (v praku za budovou
knižnicu sú stojany na odkladanie bicyklov), vodiť psov, vstupovať na
kolieskových korčuliach, konzumovať potraviny, hlasno telefonovať, vykonávať
podomový predaj tovaru. Súrny telefonát prostredníctvom mobilného telefónu si
používateľ môže vybaviť mimo výpožičných priestorov.
5.
6.
7.
8.
Ak používateľ porušuje ustanovenia tohto poriadku, môže byť dočasne alebo
trvalo zbavený práva využívať služby knižnice zrušením členstva.
Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte
ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa dokumenty nepožičiavajú počas
trvania karantény.
Členstvo v knižnici možno používateľovi zrušiť aj z hygienických dôvodov.
Návrhy, pripomienky a podnety, týkajúce sa činnosti knižnice môžu používatelia
a návštevníci konzultovať s obslužným personálom, vedúcou útvaru knižničnoinformačných služieb a s riaditeľkou knižnice.
B. Registrácia používateľov – členstvo v knižnici
1. registrovaným používateľom sa môže stať
- každý občan Slovenskej republiky splnením podmienok rozvedených v tomto
článku, deťom a mládeži do 15 rokov, resp. do vydania občianskeho preukazu,
potvrdí zákonný zástupca súhlas s členstvom v knižnici podpisom prihlášky
- občan iného štátu, ktorý má doklad o trvalom alebo dočasnom pobyte v SR.
2. Registrácia používateľov sa uskutočňuje na ktoromkoľvek úseku alebo pobočke
knižnice po predložení platného občianskeho preukazu. Vyplnením a podpísaním
prihlášky sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia tohto poriadku. U detí
do 15 rokov veku podpisom prihlášky preberá na seba záväzkoprávnu
zodpovednosť ich zákonný zástupca. Členstvo detí predškolského veku je
viazané na využívanie služieb úseku literatúry pre deti, pobočky na ZŠ Janka
Kráľa Podbreziny.
3. Pri prvej registrácii sa vydáva preukaz používateľa = členský preukaz, ktorého
platnosť sa po 12 mesiacoch obnovuje. Ak tak používateľ neurobí, jeho členstvo
v knižnici zaniká.
4. Za vystavenie preukazu a za obnovenie členstva je používateľ povinný zaplatiť
príslušné poplatky podľa aktuálneho cenníka.
5. Preukaz používateľa nie je prenosný na inú osobu. Zamestnanci knižnice majú
právo kedykoľvek vyžiadať doklad o totožnosti používateľa na overenie
predloženého členského preukazu a majú právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý
bol evidentne zneužitý inou osobou. Za prípadné zneužitie členského preukazu
zodpovedá jeho držiteľ.
6. Strata preukazu alebo jeho poškodenie je používateľ povinný neodkladne ohlásiť
pri niektorom obslužnom pulte. Za vydanie nového preukazu zaplatí podľa
aktuálneho cenníka. Povinný je do 15 dní ohlásiť a preukázať knižnici každú
zmenu, ku ktorej dôjde po poslednej registrácii (priezvisko, bydlisko, vydanie
nového preukazu totožnosti,...). Ak knižnica musí zisťovať zmenené údaje sama,
používateľ jej uhradí vzniknuté náklady.
Článok 5
Zásady a podmienky požičiavania dokumentov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
O disponovaní s dokumentami rozhoduje knižnica v súlade s jej poslaním,
úlohami a požiadavkami ochrany zvereného majetku. Neposkytuje informácie
o držiteľoch požičaných dokumentov.
Dokumenty knižnica požičiava
absenčne = vonku z knižnice
prezenčne = počas výpožičného času v priestoroch knižnice.
Registrovaní používatelia po predložení vlastného členského preukazu sú
oprávnení využívať služby na všetkých výpožičných miestach knižnice. Deťom
predškolského veku a postihnutým deťom môžu dokumenty požičiavať rodičia
na svoj preukaz. Nevidiacim, slabozrakým, imobilným a telesne ťažko
postihnutým používateľom môžu požičiavať dokumenty aj poverení zástupcovia.
Knižnica má právo regulovať počet naraz požičaných dokumentov. Vonku
z knižnice sa nepožičiavajú dokumenty z príručných knižníc, zvukové
a audiovizuálne dokumenty, ani keby boli súčasťou knihy, čiastky Zbierky
zákonov SR a výberovo ďalšie dokumenty , ktoré treba osobitne ochraňovať. Za
dokument, ktorého nadobúdacia cena je vyššia ako 33,00 € pracovník knižnice
má právo vyžiadať od používateľa adekvátnu zálohu vo výške nadobúdacej ceny
dokumentu a preukázanie sa používateľa dokladom totožnosti.
Používateľ si všetky požičané dokumenty prezrie, pretože osobne za ne
zodpovedá. Nesmie ich poškodzovať, ani vpisovať poznámky. Povinný je ich
vrátiť v takom stave v akom ich prevzal.
Pri zistení poškodenia dokumentu musí uhradiť vzniknutú škodu (viď
cenník).
Knižnica vyhotoví za poplatok rozmnoženinu dokumentu podľa § 31 a 33 zákona
o autorskom práve, alebo umožní vyhľadávanie a tlač dokumentov z dostupných
informačných zdrojov.
Ak požadované dokumenty (knihy, rozmnoženiny článkov) sa nenachádzajú vo
fonde, knižnica môže sprostredkovať ich požičanie (zhotovenie rozmnoženiny)
z iných knižníc. O túto službu požiada používateľ vyplnením žiadanky a zaplatí
príslušný poplatok.
Vo výpožičných priestoroch sú v regáloch uložené dokumenty vo voľnom
výbere, spolu s katalógmi a kartotékami. Prezenčné výpožičky dokumentov sa
používateľom poskytnú na požiadanie pri obslužných pultoch. Prístup do
globálnej siete internet a využívanie elektronických databáz upravujú osobitné
pravidlá s cenníkom služieb.
Ak je hľadaný dokument práve požičaný, môže používateľ požiadať
o rezervovanie dokumentu. Za každé oznámenie o rezervácii uhradí používateľ
stanovený poplatok. Knižnica rezervuje požadovaný dokument do dňa,
uvedeného v oznámení. Ak si používateľ opakovane neprevezme rezervované
dokumenty, nebude mu táto služba ďalej poskytovaná.
10. Používateľ multimediálneho úseku, študovne a ostatných miest na prezenčné
používanie dokumentov je povinný zachovávať ticho, riadiť sa pokynmi
obslužného personálu a správať sa ohľaduplne k ostatným používateľom. Tituly
periodík si berie k sebe postupne, najviac 2 exempláre. Pri odchode odovzdá na
obslužný pult vyplnený prezenčný lístok.
11. V rámci špeciálnych služieb knižnica zostavuje rešerše na témy, zadané písomne
používateľom a ním aj hradené.
Článok 6
Výpožičná lehota
1.
2.
3.
4.
5.
Základná výpožičná lehota pre absenčné výpožičky:
knihy = 1 mesiac
periodiká = 1 týždeň
zvukové dokumenty pre nevidiacich a slabozrakých = 1 mesiac.
Stanovenú výpožičnú lehotu si môže používateľ predĺžiť počas jej plynutia,
avšak najdlhšie na 2x3 mesiace v prípade, že ich nežiada ďalší používateľ. Po
uplynutí tejto lehoty, je nutné knihy vrátiť a ten istý titul si používateľ môže
opätovne požičať po uplynutí 1 mesiaca. Výpožičnú lehotu periodík si môže
používateľ predĺžiť počas jej plynutia, najviac na 3 týždne. V prípade
nedodržania výpožičnej lehoty si knižnica voči používateľovi uplatní sankčné
poplatky za omeškanie.
Používateľ si môže absenčne požičať z jedného úseku 10 dokumentov.
Knižnica pozastaví používateľovi požičiavanie ďalších dokumentov dovtedy,
kým nevráti všetky dokumenty, ktorým uplynula stanovená výpožičná lehota.
Ak používateľ dokument nevráti do posledného dňa výpožičnej lehoty, začína
plynúť prvá sankčná lehota bez upomienky, potom knižnica trikrát upomína
a žiada zaplatenie poplatku (zmluvnú pokutu) napriek výhradám, že mu
upomienky neboli doručené. Ak nevráti dokument ani po 3. upomienke, knižnica
ho bude vymáhať súdnou cestou, pričom náklady hradí používateľ. U detí do 15
rokov prechádza táto zodpovednosť na ich zákonných zástupcov.
Článok 7
Poškodenie a straty dokumentov
Používateľ je povinný
- dokument pri požičiavaní prezrieť a všetky nedostatky ihneď hlásiť, ak tak
neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia dokumentu
a je povinný ich knižnici nahradiť
- vrátiť požičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal
- neodkladne oznámiť knižnici ním spôsobené poškodenie alebo stratu dokumentu
a nahradiť škodu spôsobom, ktorý určí knižnica v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
Požičiavaním dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, vzniká
medzi knižnicou a používateľom záväzkoprávny vzťah v súlade s Občianskym
zákonníkom: § 659 a nasl. – zmluva o výpožičke, § 663 a nsl. – nájomná zmluva,
§ 421 a nasl. – zodpovednosť za škodu, § 554 a nasl. – zmluvná pokuta, § 546
a 547 – o ručení, § 126 – vlastnícke právo.
Výpožičné hodiny sú zverejnené na všetkých úsekoch a pobočkách knižnice.
Knižnica si vyhradzuj právo upraviť výpožičné hodiny – spravidla počas
prázdnin a sviatkov.
Ruší sa platnosť Knižničného a výpožičného poriadku, vydaného dňa 28.1.2008.
Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť 1.8.2010.
V Liptovskom Mikuláši 1.8.2010
Mgr. Marcela Feriančeková v.r.
riaditeľka knižnice
Download

Knižničný a výpožičný poriadok Liptovskej knižnice Gašpara