Servisné podmienky
(platné od 01.01.2011)
1.) Všeobecné ustanovenia
1.1.) Servisné podmienky spoločnosti DualComp s.r.o. sú súčasťou zmluvy o dielo (ďalej len
Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, uzavretú v zmysle Obchodného zákonníka a
Občianskeho zákonníka.
1.2.) Zmluvou sa rozumie zhotoviteľom a objednávateľom podpísaný doklad o prijatí
zariadenia k prevedeniu servisného zásahu (ďalej len služba) a to dokument s názvom „Preberací
protokol“.
1.3.) Objednávateľ má právo vyžiadať si zdarma výtlačok servisných podmienok, platných ku
dňu uzavretia Zmluvy, prípadne sú k dispozícii 24 hodín denne na webovej stránke
www.dualcomp.sk a počas otváracích hodín na prevádzke DualComp s.r.o. Fedákova 4, 84102
Bratislava.
1.4.) Objednávateľ sa predaním zariadenia k službe a uzatvorením Zmluvy slobodne zaväzuje
plne akceptovať tieto Servisné podmienky zhotoviteľa a bez námietok na ne pristupuje.
1.5.) Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami
občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou právnická
osoba, riadi sa vzťahmi upravenými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom.
1.6.) Ak sa dostane niektorý článok Zmluvy alebo Servisných podmienok zhotoviteľa
vplyvom novely zákonov alebo vznikom zákonov nových do dočasného rozporu s právnym
predpisom Slovenskej republiky, potom je platnosť tohto článku ovplyvnená aktuálnym znením
príslušného zákona a prednosť má znenie zákona pred Zmluvou a Servisnými podmienkami.
Zneplatnenie časti Zmluvy podľa tohto bodu nemá vplyv na platnosť ostatných bodov
Zmluvy a Servisných podmienok.
2. Cena za objednávku
2.1.) Cena je stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu
technikom. Cena je oznámená objednávateľovi telefonicky/formou SMS na kontaktné číslo,
ktorý uviedol v Zmluve, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.
2.2.) Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za prevedený servisný zásah naúčtovanú
čiastku, ktorá mu bola vopred oznámená a s ktorou prejavil súhlas.
2.3.) Nie je povinnosťou zhotoviteľa predkladať objednávateľovi spoločne s cenovou ponukou
taktiež prácu a materiál, ktorý vedie k oprave zariadenia, ak je tento úkon komerčne využiteľný
objednávateľom alebo treťou osobou v neprospech zhotoviteľa.
2.4.) Ak objednávateľ pred opravou alebo namiesto opravy bude požadovať od zhotoviteľa
udelenie vyúčtovania práce a materiálu, ktorý povedie k oprave zariadenia, potom sa jedná o
požiadavku na dodanie produktu „diagnostika zariadenia“, zhotoviteľom poskytovaného za
1
úplatu. Cena produktu „diagnostika zariadenia“ je 25,- EUR. Táto cena bude objednávateľovi,
ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná aj v prípade následného odmietnutia realizácie.
2.5.) Zhotoviteľ je povinný 2x kontaktovať Objednávateľa telefonicky/formou SMS, ak nie je
v Zmluve uvedené inak. Prvý kontakt slúži na oznámenie výsledku diagnostiky a ceny za
potrebné úkony. Druhý kontakt slúži na oznámenie výsledku služby, pokiaľ je výsledok
pozitívny, je Objednávateľovi oznámená výzva na vyzdvihnutie. Nasledujúcim dňom začína
plynúť lehota na vyzdvihnutie. Zhotoviteľ si vyhradzuj právo na viacero kontaktov, pokiaľ to
situácia vyžaduje.
2.6.) Pokiaľ Objednávateľ neprejaví súhlas (s cenou, spôsobom alebo časom vykonania služby),
Zhotoviteľ je povinný vrátiť zariadenie najneskôr do 30 dní od neprejaveného súhlasu.
Zhotoviteľ vynaloží všetko úsilie, aby vrátil zariadenie v pôvodnom stave, avšak si vyhradzuje
právo na zmeny, nakoľko po Službe je možné, že niektoré diely, ktoré boli poškodené nie je
možné vrátiť do pôvodného stavu.
3. Odstúpenie od zmluvy
3.1.) Pred dokončením opravy zariadenia môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (tj.
objednávku zrušiť) v týchto prípadoch :
3.1.1.) Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi cenu Služby a objednávateľ s touto cenou
nesúhlasí. V takom prípade je však objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi už prevedenú
prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, keby mal objednávateľ z
čiastočného prevedenia opravy prospech (ak došlo napríklad k čiastočnému odstráneniu vady a
pod.)
3.1.2.) Až do dokončenia opravy či údržby môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (zrušiť
objednávku) i bez akéhokoľvek dôvodu, avšak v takom prípade je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi čiastku, ktorá pripadá na už vykonané práce a materiál. Zároveň má zhotoviteľ
právo od objednávateľa požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov
súvisiacich s
odstúpením od Zmluvy (doprava materiálu od objednávateľa, odstupné subdodávateľom apod.)
3.1.3.) Ak odmietne objednávateľ zaplatiť cenu účtovanú podľa Zmluvy a Servisných
podmienok, bude toto jednanie považované za porušenie Zmluvy na strane objednávateľa. Ak
nedôjde k inej dohode zhotoviteľa s objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený podľa § 151 a
nasl. občianskeho zákonníka využiť zadržovacie (retenčné) právo a vec objednávateľovi až do
zaplatenia ceny nevydať.
3.1.4.) Podľa § 656 ods.2 Občianskeho zákonníka je objednávateľ povinný vyzdvihnúť si
zariadenie najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia výzvy (spôsobom uvedením v bode 2.5.)
k jeho vyzdvihnutiu. V prípade, že si objednávateľ nevyzdvihne zariadenie do šiestich mesiacov
od oznámenia výzvy (spôsobom uvedením v bode 2.5.) k jeho vyzdvihnutiu, vykoná zhotoviteľ
fyzickú likvidáciu zariadenia bez nároku objednávateľa na náhradu škody. Zhotoviteľ si taktiež
vyhradzuje právo takto nevyzdvihnutú vec predať či inak využiť za účelom kompenzácie
objednávateľom neuhradených nákladov vynaložených v súvislosti s opravou zariadenia. Ak je
zhotoviteľovi známa adresa objednávateľa a ak ide o zariadenie väčšej hodnoty (vecou väčšej
hodnoty je vec presahujúca hodnotu 200,- Eur), je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji
alebo likvidácii veci objednávateľa vopred vyrozumieť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú
lehotu (14 dní) k vyzdvihnutiu veci.
2
3.1.5.) V dobe, po ktorú je objednávateľ v omeškaní (teda počínajúc uplynutím jedného
mesiaca od zjednaného termínu prevedenia opravy, prípadne od doručenia informácií o jej
omeškanom prevedení), prechádza na objednávateľa riziko straty, zničenia, poškodenia a
náhodnej skazy veci (§ 520 a § 522 občianskeho zákonníka).
4. Záruky
4.1.) Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na opravy výpočtovej a kancelárskej techniky a
spotrebnej elektroniky na prevedenú prácu záruku 3 mesiace a ďalšie 3 mesiace bezplatný servis
(objednávateľ v prípade bezplatného servisu platí iba materiál)
4.2.) Objednávateľ je povinný vo vlastnom záujme prekontrolovať plnú funkčnosť zariadení pri
prevzatí od zhotoviteľa. Na neskoršiu reklamáciu závad, ktoré priamo nesúvisia s
prevedenou prácou, nebude uznaná ako záručná. Tento bod sa netýka záruky na opravenú
závadu.
4.3.) Výnimka zo záruky sa vzťahuje na akýkoľvek softvér, nakoľko softvér nie je produktom
zhotoviteľa a za funkčnosť, stabilitu či spôsob využitia nemôže zhotoviteľ ručiť.
5. Záručné opravy
5.1.) Zhotoviteľ je zo zákona povinný vyriešiť požiadavku na záručnú reklamáciu do 30 dní
od prijatia zariadenia k záručnej oprave.
5.2.) Vyriešením reklamácie sa rozumie odstránenie reklamovanej závady alebo vrátenia
peňazí za predchádzajúci prevedený servisný zásah, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa
dohody s objednávateľom – primerané zníženie ceny opravy alebo iné úpravy
5.3.) Požiadavky na záručné opravy nebudú uznané ako oprávnené v týchto prípadoch :
5.3.1.) Ak je porušená pečatná plomba na reklamovanom zariadení
5.3.2.) Ak nebude objednávateľ schopný závadu viditeľne pred zhotoviteľom demonštrovať.
5.3.3.) Ak je príčinou závady nedodržanie pokynov v užívateľskej príručke k zariadeniu alebo
pokynov, ktoré zhotoviteľ uviedol v protokole o prevedenom servisnom zásahu.
5.3.4.) Ak je príčinou závady znečistenie zariadenia alebo zanedbanie periodickej údržby.
5.3.5.) Ak nesúvisí príčina reklamovanej závady priamo s prácou prevedenou na zariadení v
rámci reklamovaného servisného zásahu, a to podľa textu prevedenej práce a výkazu
účtovaných položiek na výdajovom servisnom protokole.
5.3.6.) Z dôvodov ďalších vyplývajúcich z platného znenia týchto servisných podmienok
zhotoviteľa.
6. Obmedzenie ručenia zhotoviteľa za zariadenie dodanej
objednávateľom k prevedeniu servisného zásahu
3
6.1.) Zhotoviteľ z princípu nemôže ručiť a neručí za dáta uložené na dátových médiách a
zariadeniach objednávateľa a tieto dáta je oprávnený v priebehu servisného zásahu zmazať alebo
pozmeniť. Žiadosť objednávateľa k zachovaniu dát vo zverených zariadeniach je teda braná ako
neoprávnená a nebude na ňu zhotoviteľ brať ohľad – táto žiadosť je neplatná i v prípade, keď je
v Zmluve výslovne uvedená. Objednávateľ by mal dáta pred predaním zariadenia k servisnému
zásahu priebežne zálohovať. Pokiaľ túto možnosť sám nemá, môže zálohu dát na vyžiadanie
zaistiť zhotoviteľ na náklady objednávateľa.
6.2.) Zhotoviteľ neručí za skryté vady výrobku, ak na ne nebol objednávateľom preukázateľne
upozornený, za prípadné zhoršenia už existujúcich vád výrobku, ktoré existovali pred prijatím
Služby (napr. praskliny, poruchy funkčnosti zariadenie, ktoré sa nepodarí opraviť a pod.), za
závady vzniknuté opotrebovaním behom nutných vstupných a výstupných testov, za závady ku
ktorým dochádza samovoľne behom prevádzky bez vnútorných príčin (zlyhanie dátových a
tlačových médií, strata kapacity akumulátorov, opotrebovanie alebo zlomene ihly či upchatie
trysky tlač. hlavy a pod.) .
6.3.) Zhotoviteľ ručí za funkčnosť zariadenia po servisnom zásahu v rozsahu dojednaného v
objednávke Služby alebo v rozsahu odpovedajúcim bežným výstupným testom zariadenie
prevedených podľa vnútorných smerníc zhotoviteľa. Všetky závady nevyhovujúce týmto
kritériám v prípade neskoršej reklamácie budú považované za mimo záručnú záležitosť.
6.4.) Ak zhotoviteľ nie je schopný previesť objednanú službu alebo ak odstúpi objednávateľ od
zmluvy, bude zariadenie uvedené do pôvodného stavu iba ak je to technicky možné.
6.5.) Zhotoviteľ je oprávnený previesť na zariadení technické úkony, ktoré sú nutné k
zisteniu finančnej náročnosti celkovej služby a to bez nároku objednávateľa na bezplatné
uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde k dokončeniu Služby.
6.6.) Zhotoviteľ preberá hmotnú zodpovednosť za zariadenie zverené mu objednávateľom k
prevedeniu služby. V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia zvereného nahradí
objednávateľovi škodu na zariadení do výšky skutočnej hodnoty zariadenia zodpovedajúcej typu
zariadenia, stavu, veku. Ak nedôjde k zhode zhotoviteľa a objednávateľa vo výške náhrady
škody, potom objednávateľ na svoje náklady nechá výšku škody stanoviť certifikovaným
súdnym znalcom v obore výpočtovej techniky.
6.7.) Zhotoviteľ neručí za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s
opravou zariadenia, napríklad ušlý zisk, náklady na telekominukačné poplatky, internetové
pripojenie, dopravné a pod.
6.8.) Pre prípad sporu vo veci závad alebo poškodenia zariadenia zverených zhotoviteľovi k
oprave je v záujme objednávateľa zdokumentovať pred predaním zariadenie nespochybniteľným
spôsobom. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za také opotrebenia alebo mechanické poškodenia
objednávateľom zverených zariadení, ktoré nie je objednávateľ schopný preukázateľne
deklarovať. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu zariadenia pred opravou sa nepovažuje
jednostranné prehlásenie objednávateľa.
7. Chybné diely a ich výmena
7.1.) Zhotoviteľ sa v rámci služby zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely na
vlastné náklady, ak nepožaduje objednávateľ v Zmluve vrátenie chybných dielov po prevedenej
oprave.
4
7.2.) Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nahradiť originálne diely zodpovedajúcimi ekvivalentnými
náhradnými dielmi a súčiastkami.
7.3.) Objednávateľ berie na vedomie, že u niektorých druhov opráv zariadenia dochádza pri
Službe k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu
týchto súčiastok a u takýchto prípadov nie je technicky možné uviesť zariadenie do stavu presne
zodpovedajúceho stavu pred servisným zásahom.
5
Download

Servisné podmienky 1.) Všeobecné ustanovenia 2