prísLUšENSTVO / ACCESSORIES
húkačky so svetelným návestím / horns with light signal
Vedľajšie zvončeky k telefónnym prístrojom / Additional bells to telephone
4FN 606 31
4FN 606 00
Vedľajšie zvončeky sú určené na zlepšenie
počuteľnosti vyzváňania tel. prístroja. Používajú sa tam, kde možno predpokladať
horšiu počuteľnosť vyzváňania telefónneho prístroja, ako napr. vo vedľajších miestnostiach väčšieho bytu v príručných skladoch, garáži a pod., kde by nebolo účinné
inštalovať ďalší, paralelný tel. prístroj. Vedľajší zvonček je možné použiť aj ako školský
zvonok. Vedľajšie zvončeky sa pripájajú paralelne k zvončeku tel. prístroja. Sú určené
pre montáž v bežnom prostredí.
4FN 606 00, 31
Additional bells are intended for better hearing of telephone ringing. They are used in
areas with worse hearing of telephone ringing
(e.g. back rooms of bigger apartments, warehouses, garages etc.), where the installation
of another parallel telephone is not effective.
Additional bell can be used also as school-bell.
The additional bells are connected parallel to
telephone ringer. They are intended for installation in regular ambient.
Technické parametre/Technical parameters:
4FN 606 00
4FN 606 31
• napájacie napätie - stried. vyzváňacie napätie/supply voltage (AC) 75 V/25 Hz 50 V/50Hz, 25 Hz
• citlivosť zvončeka k vyzváňaciemu prúdu/current sensitivity
6 mA pri 25 Hz
• hlasitosť zvončeka minimálne/minimum loudness
70 dB 70 dB
• elektrická pevnosť/electric strength
500 V eff. 50 Hz
• izolačný odpor medzi vinutím cievky a kostrou zvončeka/
insulation resistance between coil winding and bell
> 100 MΩ
• teplota/temperature
- 10°C až/to + 40°C
- 5°C až/to + 40°C
• relatívna vlhkosť/relative humidity
od 45 % do 80 % 80 %
• rozmery (š, v, h)/dimensions (w,h,d)
118x117x51,5 mm 65x90x27 mm
• váha/weight
cca 0,3 kg 0,08 kg
min. prevádzkové napätie 25 V
minimum operating voltage 25 V
Pobočné slúchadlo / Secondary earphone
4FN 615 09.1
4FN 615 09.2
K telefónnym prístrojom IndusTel a ExTel je možné pripojiť pobočné slúchadlo. Pobočné slúchadlo je dodávané ako samostatný diel pod označením 4FN 615 09.1 (IndusTel) a 4FN 615 09.2 (ExTel). Špecifikácia
pobočného slúchadla ExTel: I M2 Ex ib I Mb, II 2G Ex ib IIC T6 Gb, II2D Ex ib IIIC T80°C Db - 25°C ≤ Ta ≤ 60°C.
The secondary earphone can be connected to both special telephones (IndusTel, ExTel). The secondary earphone
is delivered as solo product under its own number 4FN 615 09.1 (IndusTel) and 4FN 615 09.2 (ExTel). Specification
of secondary earphone: I M2 Ex ib I Mb, II 2G Ex ib IIC T6 Gb, II2D Ex ib IIIC T80°C Db - 25°C ≤ Ta ≤ 60°C.
Telefónny spínač / Telephone switch
Telefónny spínač 4FN
216 25 je zariadenie, ktoré namiesto alebo súčasne s vyzváňaním vášho
telefónu vám umožní
spínať v rytme vyzváňania prídavné akustické
alebo svetelné návestie,
určené na napájanie
z elektrorozvodnej siete
s menovitým napätím
230 V/50 Hz. Ako prídavná návesť môže byť použitá akákoľvek akustická alebo svetelná
návesť spĺňajúca podmienky pre spotrebiče 230 V I. triedy (dvojitá
izolácia) s max. príkonom 500 W. Ako akustickú návesť do hlučného prostredia odporúčame výrobok TESLA STROPKOV, a.s. - húkačku PIRATA - 4FE 601 15. Pripojenie telefónneho spínača na telefónnu linku odporúčame realizovať pomocou vedľajšej telefónnej
zásuvky pripojenej k zásuvke pre telefónny prístroj.
Technické parametre:
• sieťový vstup: sieťové napätie
180 - 250 V/50 Hz
Elektronické húkačky / Electronical horns
4FN 216 25
• sieťový výstup: ovládané sieťové napätie 180 - 250 V/50 Hz
• záťaž na sieťovom výstupe: 0-500 VA
• istenie záťaže: prístrojová trubičková poistkaT - 2,5 A/250 V
• telefónny vstup: vyzváňacie napätie
25-75 V/20-50 Hz
Telephone switch is device which allows, instead or simultaneously
with telephone ringing, the switching (in ringing rhythm) of additional acoustic or light signal, intended for supply from electric supply network with nominal voltage 230 V/50 Hz. As additional signal
can be used any acoustic or light signal standardized for 230 V appliances of class I. (zeroing protection) or class II. (double isolation)
with maximum input 500 W. We recommend, as acoustic signal for
noisy ambient, our product - horn „PIRATA“ 4FE 601 15. We recommend the connection of telephone switch to telephone line by additional telephone socket connected to socket for telephone.
Technical parameters:
• line input: line voltage
180 - 250 V/50 Hz
• line output: controlled line voltage 180 - 250 V/50 Hz
• load on line output:
0-500 VA
• load protection: tubular fuse T - 2,5 A/250 V
• phone input: ring voltage 25-75 V/20-50 Hz
Elektronické húkačky sú zariadenia určené na signalizáciu zmeny stavu
zariadenia alebo prostredia prostredníctvom prenikavého akustického
signálu, ktorý môže byť doplnený svetelnou signalizáciou – majákom.
Technické parametre:
• hmotnosť
podľa prehľadovej tabuľky
• rozmery
podľa prehľadovej tabuľky
• prevádzková teplota - 20°C ÷+50°C
pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 97 %
• stupeň krytia IP 65
• napájacie napätie
- pre „HV ... 230 ..“ a „HH ... 230 ..“ 215 ÷ 245 V/50 Hz
- pre „HV ... 24 ..“ a „HH ... 24 ..“ 22 ÷ 26 V ~ alebo 24÷ 28 V=
• akustický tlak (úroveň hlasitosti)
- pre „HV 100 ..“ min. 98 dB/1 m
- pre „Hv85 ..“ a „Hh85..“
min 85 dB/1 m
• svetelná signalizácia
- pre „HV ... 230X ..“ a „HH ... 230X ..“
- počet zábleskov
55 ÷ 65 x /1 min.
- pre „HV .. 24LED ..“ a „HH .. 24LED ..“ nastaviteľná:
a) blikanie 65 ÷ 75 x/1 min.
b) blikanie
100 ÷ 110 x/1 min.
c) trvalý svit
Electronical horns are intended for signalling by shrill acoustic
signal which can be supported by light signalling.
Technical parameters:
• weight: see the table below
• dimensions see the table below
• operating temperature - 20°C ÷+50°C
• protection level:
IP 65
• supply voltage:
- for „HV ... 230 ..“ and „HH ... 230 ..“ 215 ÷ 245 V/50 Hz
- for „HV ... 24 ..“ and „HH ... 24 ..“ 22 ÷ 26 V ~ or 24÷ 28 V=
• acoustic pressure (loudness level):
- pre/for „HV 100 ..“
min. 98 dB 1 m
- for „Hv85 ..“ and „Hh85..“
min 85 dB/1 m
• light signalling
- for „HV ... 230X ..“ and „HH ... 230X ..“
- number of flashes: 55 ÷ 65 x /1 min.
- for „HV .. 24LED ..“ and „HH .. 24LED ..“ adjustable:
a) flashing 65 ÷ 75 x/1 min.
b) flashing 100 ÷ 110 x/1 min.
c) permanent light
Typové označenie/
Type
Výkresové číslo/
Drawing number
Napáj. napätie/
Supply voltage
Akustický tlak/
Acoustic pressure
Typ majáka/
Light type
Farba majáka/
Light colour
Montáž. plocha/
Assembly
Rozmery/
Dimensions
š, h, v/w, d, h
Hmotnosť/
Weight
HV100-24LED-R
4 FN 601 20.2
4 FN 601 20.4
100 dB
LED „blikanie“
LED blinking
červená/red
HV100-24LED-O
24V= alebo 24V~
24V= or 24V~
oranžová/orange
vertikálna/
vertical
82,5 x 238 x 91,5
195±5 g
230V/50Hz
100 dB
výbojka „záblesky“
LED flashes
oranžová/orange
vertikálna/
vertical
82,5 x 238 x 91,5
200±5 g
24V= alebo 24V~
24V= or 24V~
85 dB
LED „blikanie“
LED blinking
oranžová/orange
vertikálna/
vertical
82,5 x 125 x 91,5
150±5 g
230V/50Hz
85 dB
výbojka „záblesky“
LED flashes
oranžová/orange
vertikálna/
vertical
82,5 x 125 x 91,5
155±5 g
HV100-230X-R
4 FN 601 21.2
HV100-230X-O
4 FN 601 21.4
HV85-24LED-R
4 FN 601 22.2
HV85-24LED-O
4 FN 601 22.4
HV85-230X-R
4 FN 601 23.2
HV85-230X-O
4 FN 601 23.4
červená/red
červená/red
červená/red
HV85-24
4 FN 601 24
24V= / 24V~
85 dB
-
-
vertikálna/vertical
82,5 x 81,8 x 91,5
110±5 g
HV85-230
4 FN 601 25
230V/50Hz
85 dB
-
-
vertikálna/vertical
82,5 x 81,8 x 91,5
115±5 g
HV100-24
4 FN 601 26
24V= / 24V~
100 dB
-
-
vertikálna/vertical
82,5 x 194,8 x 91,5
155±5 g
HV100-230
4 FN 601 27
230V/50Hz
100 dB
-
-
vertikálna/vertical
82,5 x 194,8 x 91,5
160±5 g
HH85-24LED-R
4 FN 601 28.2
4 FN 601 28.4
24V= alebo 24V~
24V= or 24V~
85 dB
LED „blikanie“
LED blinking
červená/red
HH85-24LED-O
oranžová/orange
horizontálna/
horizontal
105,5 x 105,5 x 134
180±5 g
230V/50Hz
85 dB
výbojka „záblesky“
LED flashes
oranžová/orange
horizontálna/
horizontal
105,5 x 105,5 x 134
185±5 g
HH85-230X -R
4 FN 601 29.2
HH85-230X -O
4 FN 601 29.4
červená/red
TESLA STROPKOV, a.s.
Distribútor pre ČR:
Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov
Slovenská republika
tel.: +421-54-742 3422, 742 3393
fax: +421-54-742 3363, 742 3583
tech. podpora: +421-918 594 907
e-mail: [email protected], [email protected]
www.tesla.sk
Syrovátka čp. 140
503 25 Dobřenice
tel.: 495 800 510
fax: 495 451 239
tech. podpora: 724 216 386
e-mail: [email protected]
www.teslastropkov.cz
K - SZK - 161 / 2010
TESLA Stropkov - Čechy, a.s.
Download

húkačky so sVetelnýM náVestíM / horns with light signal