Základné parametre a typy zásobníkov
PROBUGAS poskytuje zásobníky
na skladovanie plynu:
Veľkosť zásobníka
m3
2,5
2,7
4,85
9
13
17
Hmotnosť náplne
kg
1050
1 155
2 070
4 026
5 580
7 300
v štandardných veľkostiach
1,05 t (2 500 l), 1,2 t (2 700 l),
2,1 t (4 850 l), 7,5 t (17 000 l)
v neštandardných veľkostiach
4,0 t (9 000 l) a 5,6 t (13 000 l).
Celkový objem
l
2 500
2 700
4 850
9 000
13 000
17 000
Užitočný objem
l
2 125
2 295
4 120
7 650
11 050
14 450
2 560
4 260
5 000
7 000
9 000
Dĺžka
mm
Priemer
mm
1 700
1 250
1 250
1 600
1 600
1 600
Hmotnosť zásobníka
kg
430
649
975
2 900
3 700
4 500
Všetky štandardné i neštandardné veľkosti môžu byť v nadzemnom, podzemnom, zriedkavejšie aj polozapustenom prevedení. Zásobníky sa dajú spájať do sérií, čo umožňuje dodatočné rozšírenie odberu a využitia plynu.
Nadzemný zásobník
Bežne používané sú nadzemné 1,2 a 2,1-tonové zásobníky, ktoré
vyhovujú odberom rodinného domu a aj pre podnikateľské aktivity
(v prípade priemyselných odberov odporúčame montáž väčšieho
zásobníka). Sú natreté bielym reflexným náterom. V prípade, že
zásobník bude umiestnený v záhrade rodinného domu či v prostredí
s parkovou úpravou, môže sa zvoliť aj nenápadný zelený náter.
Podzemný zásobník
Výhodou podzemných zásobníkov je úspora miesta, pretože vyžadujú
menšie ochranné pásma, majú lepšie vyparovacie podmienky (hlavne
v chladnejších oblastiach) a v neposlednom rade nerušia vzhľad
okolia, čo ocenia najmä majitelia rodinných domov, či hotelových
a reštauračných zariadení. V tráve je uloženie podzemného
zásobníka takmer nepostrehnuteľné. Zásobník má povrchovú úpravu
zabezpečujúcu dlhodobú ochranu proti vzniku korózie.
uloženie nadzemného zásobníka
pôvodný terén
betón
PROPÁN A PROPÁN-BUTÁN
V ZÁSOBNÍKU
štrk
piesok
uloženie podzemného zásobníka
uloženie polozapusteného zásobníka
Polozapustený zásobník
Tieto zásobníky sú doplnkovým typom, inštalujú sa prevažne len
z hľadiska zlepšenia odparovacích podmienok a sú len málo finančne
nákladnejšie než nadzemné zásobníky. Zásobník je v spodnej polovici
chránený izolačnou vrstvou. Zásobníky sa ukladajú do jamy do
pieskového lôžka.
Zásobníky sa dodávajú výlučne do prenájmu. PROBUGAS v rámci nájmu zabezpečuje
nepretržitú pohotovostnú službu, technické a užívateľské poradenstvo a mnoho ďalších
služieb. PROBUGAS sa zaväzuje dodať plyn na základe objednávok zákazníka, a to pri ročnej
spotrebe do 20 000 litrov do 7 pracovných dní a s ročnou spotrebou nad 20 000 litrov do
4 pracovných dní od nahlásenia objednávky.
PROBUGAS, a.s., Miletičova 23, 829 81 Bratislava 25
tel: 02 / 40 20 13 11 • fax: 02 / 40 20 13 08
[email protected] • www.probugas.sk
 0800 17 00 17
www.probugas.sk
Plyn v zásobníku od PROBUGASU
Efektívne, bezpečné a komfortné riešenie so širokým uplatnením pre Vašu firmu i domácnosť.
Propán je moderná energia, ktorá si nachádza čím ďalej tým viac svoje uplatnenie pre obyvateľstvo aj priemysel,
a to najmä v oblastiach, kde nie je zavedený zemný plyn. Využíva sa na vykurovanie, ohrev úžitkovej vody a varenie
nielen pre rodinné domy, ale aj pre hotely, bytovky, sídliská, administratívne budovy, výrobné haly či celé závody.
PROBUGAS dodáva a distribuuje skvapalnené uhľovodíkové plyny propán a propán-bután
a pre ich väčšie odbery dodáva tieto plyny v zásobníkoch.
nie
A
ujeme
I
č
e
R
p
T
z
e
E
TELEM ientov zab adovanie,
len
Ak sa rozhodnete pre plyn v zásobníku od PROBUGASU, získate:
ekologicky mimoriadne čistý zdroj energie
ekonomicky efektívnu prevádzku spotrebičov
istotu, že budete mať vždy dosť energie
bezpečnosť a komfort najmodernejšej technológie
možnosť riadenia a kontroly spotreby
spoľahlivého, skúseného a dôveryhodného dodávateľa
Propán (P) je vysoko výhrevná energia (asi 3-krát výhrevnejšia ako zemný
plyn). Jeden kilogram tohto plynu v sebe skrýva takmer 13 kW energie, resp. 1 liter
zodpovedá približne 6,8 kW elektrickej energie, čo ho vo výhrevnosti zaraďuje
suverénne na prvé miesto v porovnaní s ostatnými energetickými zdrojmi. Bod
vyparovania pri propáne je -42,1 °C, čo ho predurčuje na bezchybné použitie
aj v zimných mesiacoch. Zriaďovacie náklady sú výrazne nižšie ako náklady na
zosilňovanie elektrorozvodnej siete.
Kvalitný propán, ktorý PROBUGAS dodáva svojim klientom, spĺňa aj najprísnejšie
kritériá na ochranu životného prostredia. Pri horení nezanecháva dym ani sadze.
Neškodí vode, pôde ani ovzdušiu. Je to ideálna náhrada pre majiteľov kotolní na
naftu alebo tuhé palivá, obzvlášť v ekologicky citlivých a chránených krajinných
oblastiach.
[email protected]
ho skl
aľkové
šich kl
Pre na obníky na je adenia na di
u
sobník
ri
ás
plyn, z emetrické za y plynu v zá
el
din
ale aj t ie stavu hla
.
ovanie
an
sledov atické zásob
m
a auto
Propán-bután (PB) sa dodáva ako doplnkový druh plynu do zásobníkov, pretože
bod vyparovania butánu je -0,5 °C, čo znižuje odparovacie možnosti. Pre zimnú
prevádzku treba urobiť technické opatrenia na jeho plné využitie (napr. použitie
výparníka). Dodáva sa v kvalite STN 65 6482.
Propán-bután v zásobníku je vhodný hlavne ako pohonná látka pre motorové
vozidlá, ktoré ponúkajú čerpacie stanice na LPG.
www.probugas.sk
www.propan.sk
Download

PROPÁN A PROPÁN-BUTÁN V ZÁSOBNÍKU