SK
NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU
ZÁRUČNÝ LIST
Elektrický tlakový zásobníkový ohrievač vody
pod drez a nad drez
Compact Line
Distribútor výrobkov firmy TESY Ltd.
PS-MOS, s.r.o.
Lúčna 2, 927 05 Šaľa
Slovenská republika
Tel. fax: 00421 (0) 31 771 23 12
[email protected] | www.psmos.sk
1
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
Vážený zákazník,
Pracovný tím firmy TESY Ltd. Vám srdečne gratuluje k novému nákupu. Dúfame, že Vaše nové zariadenie prispeje
k zlepšeniu pohodlia vo Vašom dome. Účel tohto technického popisu a návodu na použitie je oboznámiť Vás s výrobkom
a s podmienkami jeho správnej montáže a prevádzky. Návod je určený aj pre spôsobilých technikov, ktorí uskutočňujú
pôvodnú montáž zariadenia, demontáž a opravu v prípade poruchy. Dodržiavanie pokynov v tomto návode je v záujme
kupujúceho a jedna zo záručných podmienok, uvedených v záručnom liste.
Elektrické bojlery zodpovedajú požiadavkám EN 60335-1, EN 60335-2-21.
1
Určenie
Elektrický (tlakový) zásobníkový ohrievač vody je určený na zabezpečenie teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorá má
vodovodnú sieť s tlakom maximálne 7 bar (0,7 MPa). Zariadenie je určené na prevádzku v krytých a vykurovaných
priestoroch, ale nie na prácu v režime nepretržitého prúdenia vody.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Technické charakteristiky
Nominálna kapacita, litre – viď štítok na zariadení.
Nominálne napätie – viď štítok na zariadení.
Nominálny výkon - viď štítok na zariadení.
Nominálny tlak – 8 bar / 0,8 MPa.
Typ bojleru – uzavretý (tlakový) akumulujúci ohrievač vody s tepelnou izoláciou.
Vnútorná ochrana zásobníka – pre modely: GC (sklo-keramika).
Popis a princíp fungovania
3.1 Zloženie bojleru
Zariadenie sa skladá z telesa, príruby, plastového ovládacieho panelu a z poistného ventilu so spätnou poistnou
klapkou.
Teleso sa skladá z oceľového zásobníka (vodná nádrž) a z plášťa (vonkajší obal) s termoizoláciou umiestnenou medzi
nimi vyrobenú z ekologicky čistého vysoko hmotného penopolyuretánu, z dvoch trubiek so závitom G ½“ na dodávku
studenej vody (označenú s modrým prstencom) a vypúšťanie teplej vody (označenú s červeným prstencom).
Vnútorná nádrž je vyrobená z čiernej ocele chránená špeciálnou sklo-keramickou ochranou povrchu nádoby proti
korózií.
Na samotnej prírube je upevnené elektrické výhrevné teleso a horčíková ochranná anóda. Príruba je namontovaná
priamo na zásobník vody so skrutkami. Elektrické výhrevné teleso slúži na ohrev vody v nádrži a ovláda sa termostatom,
ktorý automaticky udržuje požadovanú teplotu.
Plastový panel obsahuje: vypínač (v závislosti od modelu), nastaviteľný termostat (v závislosti od modelu), svetelný
indikátor a tepelnú poistku.
Tepelná poistka je zariadenie určené na ochranu pred prehrievaním, ktoré automaticky odstaví výhrevné teleso od
dodávky elektrickej energie, ak teplota vody dosiahne abnormálne vysokú hodnotu (teplota nad 85°C). Toto zariadenie
sa neobnovuje samo. V prípade, že sa zariadenie na ochranu pred prehrievaním aktivuje, je nutné sa obrátiť na
autorizovaný servis (uvedené v záručnom liste).
Svetelný indikátor na panely ukazuje režim, v ktorom sa zariadenie nachádza:
 Indikátor SVIETI pri ohrievaní vody
 Indikátor NESVIETI pri dosiahnutí signalizovanej teploty vody termostatom
Horčíková anódová ochrana chráni vnútorný povrch vodnej nádrže pred koróziou.
Spätná poistná klapka zabraňuje úplnému vyprázdneniu prístroja pri prerušení odberu studenej vody z vodovodu. Chráni
zariadenie pred zvýšením tlaku vo vodnej nádrži do hodnoty vyššej ako je prípustná hodnota (8 bar /0,8 MPa) počas
režimu ohrievania. Objem vody sa pri ohreve zásobníka zväčšuje. Pri tomto expanzná voda odkvapkáva cez drenážny
otvor. Tento jav je bežný a potrebný.
Pozor! Pri zvýšení teploty tlak stúpa a prebytok vody vyteká drenážnym otvorom! Spätná poistná
klapka nemôže chrániť prístroj pri odbere z vodovodu, ak tlak je vyšší ako je pre toto zariadenie
stanovené!
2
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
4
Montáž a zapojenie
Pozor! Všetky technické a elektromontážne práce sa musia vykonať spôsobilými servisnými
technikmi!
4.1 Montáž
Odporúča sa, aby montáž zariadenia bolo v maximálnej blízkosti miest, kde sa bude teplá voda používať, aby sa tak
znížili tepelné straty vo vodovodnom potrubí. Pri montáži v kúpeľni sa musí zariadenie namontovať na miesto, kde ho
nebude oblievať alebo špliechať voda zo sprchy.
Zariadenie sa zavesí na nosné lišty, ktoré sú už pripevnené na jeho telese (ak nie sú k nemu pripevnené, musia sa
namontovať prostredníctvom skrutiek. Zavesenie sa uskutočňuje na dva háky (min. ø 6 mm) spoľahlivo pripevnené
k stene (háky sú súčasťou sady na zavesenie). Konštrukcia zavesenia, pri bojleroch s inštaláciou NAD drez a POD drez
je univerzálna a umožňuje zavesiť zariadenia na háky v rozmedzí 96 - 114 mm (viď obr. č. 1).
Pozor! Skupina bojlerov COMPACT Line je určená na umiestnenie POD/NAD drez. Bojleri
s umiestnením nad drez sú zostavené takým spôsobom, že vstup / výstup rúrok sú nasmerované
smerom nadol k podlahe. Bojleri s umiestnením pod drez sú zostavené takým spôsobom, že
vstup / výstup rúrok sú nasmerované smerom nahor k drezu.
Pre lepšie porozumenie schémy zapojenia si prosím pozrite obr. č. 2 (A nad drez a B pod drez).
Pozor: Za účelom vyhnutia sa spôsobeniu škôd užívateľovi a (alebo) tretím osobám, v prípade
poruchy v systéme pre zásobovanie teplou vodou je nutné, aby sa zariadenie umiestnilo
v priestoroch s podlažnou hydroizoláciou alebo s drenážnym vývodom priamo do kanalizácie
Neumiestňujte žiadne predmety, ktoré nie sú vodotesné pod zariadenie za akýchkoľvek okolností.
V prípade montáže zariadenia v priestoroch bez izolácie podlahy, musí byť vodná nádržka s
ochrannou odvodnenia do kanalizácie umiestnená pod zariadenie.
Poznámka: Vodná nádržka nie je súčasťou dodávky, vyberá sa užívateľom.
4.2
Pripojenie bojleru k vodovodnej sieti
Obr. 4a – schéma montáže nad drez
Obr. 4b – schéma montáže pod drez
Kde:
1 - Vstupná trubka; 2 – Poistný ventil so spätnou klapkou; 3 - Redukčný ventil (pri tlaku vo vodovode nad 0,7 MPa);
4 - Uzatvárací ventil; 5 - Lievik s napojením na kanalizáciu; 6 – Hadica; 7 - Kohútik na vypúšťanie bojlera;
Na pripojenie bojlera k vodovodnej siete sa musia brať do úvahy ukazujúce farebné znaky (prstence) na trubkách:
modrý – pre studenú (vstupujúcu) vodu, červený – pre teplú (vystupujúcu) vodu.
Povinnosťou je inštalácia ochranného zariadenia typu spätná poistná klapka (8 bar / 0,8 MPa), s ktorou bol bojler
zakúpený. Umiestňuje sa na vstup studenej vody, v súlade s ručičkou na jeho telese, ktorá ukazuje smer vstupujúcej
vody. Je neprípustné inštalovať inú zastavujúcu armatúru medzi klapkou a zariadením.
Pozor! Prítomnosť iných (starých) spätných poistných klapiek môže zapríčiniť poruchu Vášho
zariadenia a musia sa odstrániť.
Pozor! Klapka sa nesmie skrutkovať na závity s dĺžkou cez 10 mm, v opačnom prípade to môže
zapríčiniť poruchu Vašej klapky a môže sa stať nebezpečná pre Vaše zariadenie.
3
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
Prvé uvedenie zariadenia do prevádzky smie vykonať len servisný technik pri zohľadnení bezpečnostných predpisov!
Nebezpečenstvo prevádzky za sucha! Plnenie bojlera vodou sa uskutočňuje otvorením ventilu vstupu studenej vody
z vodovodnej siete a kohútika horúcej vody na zmiešavacej batérii. Po naplnení vody zásobníka by mal zo zmiešavača
začať tiecť nepretržitý prúd vody bez obsahu bublín. V tomto prípade môžete zatvoriť kohútik teplej vody.
V prípade potreby vyprázdnenia bojleru, je potrebné najskôr odpojiť zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím
zástrčky!
Vypúšťanie vody z bojleru pri inštalácií NAD DREZ:
1. Uzatvorte (uzatvárací ventil 4 podľa obr. č. 4a) prívod studenej vody do bojleru.
2. Otvorte kohútik (páku na zmiešavacej batérií) teplej vody.
3. Ventil (kohútik 4 podľa obr. č. 4a) musí byť otvorený pre odtok vody zo zásobníku. Ak nie je uvedený ventil
nainštalovaný, môže dôjsť k vytečeniu vody nasledovnými spôsobmi:
a. Modely obsahujúce poistný ventil s pákou – vodu z bojleru môžete vypustiť otvorením (zdvihnutím)
ventilu. Voda vytečie cez otvorený drenážny otvor.
b. Modely obsahujúce poistný ventil bez páky – voda vytečie priamo zo vstupného potrubia zásobníka pri
odpojení bojleru od vodovodnej siete.
Pozor! Pri vypúšťaní vody z bojleru prijmite bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo k možnému
spôsobeniu škodám na majetku.
Vypúšťanie vody z bojleru pri inštalácií POD DREZ:
1. Uzatvorte (uzatvárací ventil č. 4 podľa obr. č. 4a) prívod studenej vody do bojleru.
2. Otvorte kohútik (páku na zmiešavacej batérií) teplej vody.
3. Odstráňte bojler z jeho inštalovaného miesta, otočte ho tak, aby potrubia ukazovali smerom na podlahu vylejte
vodu do nádoby, ktorú ste si pripravili pre vypustenie bojleru. Počkajte, až všetka voda vytečie z bojleru.
Pozor! Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy v dôsledku nesprávneho prevádzkovania
prístroja!
4.3
Pripojenie bojleru k elektrickej sieti
Obr. č. 3 – Elektrická schéma zapojenia (1/N/PE ~ 230 V)
Kde:
T1 – Termoregulátor; T2 – Tepelná poistka; S – Vypínač (pre modely, ktoré ho obsahujú); IL1, IL2 – Signalizačná
kontrolka; R – Výhrevné teleso;
Pozor! Pred zapnutím elektrického napojenia sa uistite, či je zariadenie plné vody.
4.3.1 Pripojenie s napájacím káblom
Pri modeloch dodávaných s napájacím káblom so zástrčkou, sa pripojenie uskutočňuje vsunutím zástrčky do kontaktu.
Odpojenie od elektrickej siete sa uskutočňuje vytiahnutím zástrčky z kontaktu.
4.3.2 Pripojenie s nainštalovanou napájacou šnúrou servisným technikom
Pri modeloch, ktoré majú nainštalovanú napájaciu šnúru spolu so zástrčkou sa pripojenie bojleru k elektrickej sieti
uskutočňuje pomocou napájacieho trojžilového medeného káblu 3 – 1,5 mm2 k jednotlivému elektrickému okruhu,
poisteného 16 ampérovou poistkou. Toto sa týka bojlerov s elektrickým výkonom do 3000 W. Do elektrického obvodu na
napájanie bojleru sa musí zabudovať zariadenie, ktoré zabezpečuje odpojenie všetkých pólov za podmienok
nadmerného napätia kategórie III, aby sa nainštalovalo napájacie elektrické vedenie k bojleru, je potrebné odstrániť
plastový kryt (obr. č. 5).
4
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
Odporúčame, aby spojenie napájacích vedení bolo v súlade s označením svoriek tepelnej poistky nasledovné:



fázový kábel musí byť pripojený do svorky s označením A1 (11)
neutrálny kábel musí byť pripojený do svorky s označením B1 (21)
ochranná anóda musí byť pripojená do svorky s označením znaku
.
Po montáži je potrebné plastový kryt vrátiť na svoje pôvodné miesto!
5
Práca so zariadením
5.1 Zapnutie zariadenia
Pred prvým zapnutím zariadenia sa uistite, že bojler je správne pripojený k elektrickej sieti a je plný vody. Zapnutie
bojlera sa uskutočňuje prostredníctvom spojením zástrčky s kontaktom (ak je model so šnúrou a so zástrčkou) za
predpokladu splnenia podmienok popísaných v kapitole 4 Montáž a zapojenie.
Zariadenie obsahuje dva svetelné indikátory (obr. 6):
1. Prvý svetelný indikátor SVIETI , keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete.
2. Druhy svetelný indikátor SVIETI vtedy, keď je bojler v režime ohrievania vody.
Druhy svetelný indikátor NESVIETI pri dosiahnutí nastavenej teploty vody termostatom.
Elektrický vypínač (3) má nasledovné pozície (pre modely s vypínačom):
Pozícia 0: Vypínač je VYPNUTÝ, zariadenie je vypnuté a neohrieva vodu.
Pozícia I: Vypínač je ZAPNUTÝ, ohrievanie vody je automaticky regulované termostatom.
Regulátor termostatu (4) má nasledovné pozície (pre modely, ktoré ho majú), ktoré ukazujú rôzne indikatívne režimy
práce zariadenia:
REŽIM PROTI ZAMRZNUTIU – Pri tomto nastavení zariadenie udržuje teplotu, ktorá nedovoľuje vode
v zariadení, aby zamrzla. V tomto režime sa bojler zapne ak teplota vody v zásobníku klesne pod 5°C.
Aktivácia je možná tiež v prípadoch ak voda dodávaná z vodovodnej siete má teplotu nižšiu ako 5°C.
Pozícia I (Letný režim) – Termostat je nastavený na ekonomický režim. Toto nastavenie je vhodné pre letné obdobie
a charakterizuje sa nižšou maximálnou teplotou ohrievania vody v zariadení a nižšou spotrebou elektrickej energie.
Tento režim je vhodný pre letné podmienky, kedy nie je potrebná vysoká teplota vody.
Pozícia II (Zimný režim) – Termostat je nastavený na optimálny prevádzkový režim. Toto nastavenie je vhodné pre
jesenné a zimné obdobie a charakterizuje sa vysokou teplotou ohrievania vody v zariadení. Tento režim zabezpečuje
potrebné množstvo vody s vysokou teplotou.
Pozícia III (Maximálny režim) – Termostat je nastavený na maximálny prevádzkový režim. Toto nastavenie sa
charakterizuje vysokou spotrebou energie, najvyššou maximálnou teplotou ohrievania vody v zariadení (približne 75°C).
Tento režim zabezpečuje maximálne množstvo vody s maximálnou komfortnou teplotou.
Dôležité! Pri modeloch, ktoré nemajú regulovateľný termostat (termoregulátor) je nastavenie iba na
automatické regulovanie teploty vody zadané pri výrobe.
5
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
6
Protikorózna ochrana – horčíková anóda
(Pri bojleroch s vodnou nádržou so sklo-keramickou ochranou)
Horčíkový anódová ochrana chráni vnútorný povrch vodnej nádrže pred koróziou. Anóda je opotrebovateľná súčiastka,
ktorá podlieha periodickej výmene. Vzhľadom na dlhodobú a bezporuchovú prevádzku Vášho bojleru výrobca odporúča
periodickú prehliadku stavu horčíkovej anódy spôsobilým technikom každé dva roky a následnú výmenu v prípade
potreby, pričom sa toto môže vykonať behom záručného obdobia zariadenia. Periodická výmena môže predĺžiť životnosť
Vášho bojlera na 15 – 20 rokov.
Upozornenie: Za účelom uskutočnenia výmeny kontaktujte Váš autorizovaný servis!
7 Dôležité pravidlá
 Bojler je možné montovať iba tam, kde je zabezpečená ochrana proti vzniku požiaru.
 Nezapínať bojler bez toho, aby ste sa presvedčili, že je plný vody.
 Pripojenie bojlera k vodovodnej sieti a k elektrickej sieti (pri modeloch bez šnúry so zástrčkou) sa má vykonávať
spôsobilými technikmi s odbornou kvalifikáciou.
 Pri pripojení bojlera k elektrickej sieti dbať, aby bolo správne spojené poistné vedenie (pri modeloch bez šnúry so
zástrčkou).
 Keď existuje pravdepodobnosť, že teplota v priestore poklesne pod 0°C, voda v bojlery sa musí vypustiť (dbajte na
procedúru popísanú v bode 4 Pripojenie bojleru k vodovodnej sieti).
 Pri prevádzkovaní (režim ohrevu vody) je normálne, keď kvapká voda z otvoru na vypúšťanie vody z poistnej klapky.
Musí byť otvorená kvôli odvzdušneniu systému. Tento jav je bežný a potrebný.
 Za účelom bezpečnej práce bojleru sa spätná poistná klapka pravidelne čistí a kontroluje, či funguje normálne (či nie
je blokovaná), pričom pre oblasti s veľmi tvrdou vodou sa musí odstraňovať navrstvený vodný kameň. Táto služba
nie je predmetom záručnej obsluhy.
Ak pri zdvihnutí páky klapky za plnej vodnej nádrži z drenážneho otvoru netečie voda, je to signál poruchy a použitie
zariadenia sa musí zastaviť. Zakazujú sa všetky zmeny a prestavby v konštrukcií a elektrickej schéme bojlera. V prípade
zistenia takýchto skutočností sa záruka stáva neplatnou. Za výmeny a prestavby sa pokladá každé odstránenie
vložených prvkov, zabudovanie dodatočných komponentov do bojleru, výmena prvkov analogickými prvkami
neschválenými výrobcom.
 Tento návod sa týka všetkých modelov bojlerov COMPACT Line.
 Ak je napájacia šnúra (pri modeloch, ktorých je súčasťou) poškodená, musí sa vymeniť zástupcom autorizovaného
servisu alebo osobou s odbornou kvalifikáciou, aby ste predišli riziku ohrozenia zdravia.
 Toto zariadenie nie je určené na použitie ľuďmi (vrátane detí) so zníženými fyzickými, citovými alebo rozumovými
schopnosťami alebo ľuďmi bez skúseností a znalosti okrem prípadu, ak nie sú pod dozorom alebo boli oboznámené
s inštrukciami v súlade s použitím prístroja človekom zodpovedným za ich bezpečnosť.
 Deti v blízkosti zariadenia musia byť pod dozorom, aby bolo jasné, že so zariadením nemanipulujú.
8
Periodická údržba
Pri bežnej prevádzke bojlera, pod vplyvom vysokej teploty sa na povrchu zásobníka vody usadzuje vodný kameň (tzv.
kotolný kameň). Tento jav zhoršuje výmenu tepla medzi ohrievačom a vodou. Teplota na povrchu ohrievača a v pásme
okolo neho sa zvyšuje. Vzniká charakteristický šum vody, ktorá začína vrieť. Termoregulátor sa začína zapínať
a vypínať častejšie. Je možná „klamlivá“ aktivácia poistky teploty. Preto výrobca tohto zariadenia odporúča každé 2 roky
skontrolovať stav Vášho bojleru autorizovaným servisným technikom.
6
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
Táto prehliadka musí obsahovať čistenie a prehliadku anódovej ochrany (pri bojleroch so sklo-keramickou ochranou
povrchu nádoby), ktorú je v prípade potreby potrebné vymeniť za novú. Každá takáto prehliadka sa musí zaznamenávať
do záručného listu, pričom sa musí uviesť – dátum vykonania, firma - dodávateľ, meno osoby, ktorá vykonala
činnosť, pečiatka a podpis.
Nesplnenie vyššie uvedenej požiadavky môžete prerušiť bezplatnú záručnú údržbu Vášho bojleru. Výrobca nenesie
zodpovednosť za všetky následky vyplývajúce z nedodržiavania tohto návodu!
9
Možné poruchy a ich príčiny
Z bojleru netečie teplá voda.
Regulátor teploty je nastavený na
pozíciu O.
Prerušenie napájania.


Zmeňte pozíciu regulátora na pozíciu I
Tepelná poistka vypla prívod elektrickej
energie
Voda tečie s menším
množstvom.
Zmiešavacia batéria je zanesená
vodným kameňom.

Odstráňte vodný kameň
Príliš hlučný ohrev bojleru.
Bojler je zanesený vodným kameňom.

Vyčistite zásobník vody.
Volajte autorizovaný servis!
Z poistného ventilu stále
kvapká voda.
Poistný ventil je zanesený vodným
kameňom alebo je znečistený.


Vysoký vstupný tlak vody
Porucha poistného ventilu
10 Servis
Ohrievače vody značky TESY odchádzajú zo závodu až po celej sérií skúšobných testov. Ak by napriek tomu došlo k ich
poruche, vypnite prívod elektrického prúdu do ohrievača, zastavte prívod vody a kontaktujte najbližšie servisné
stredisko. Technici v našich servisných strediskách sú zaškolení a oprávnení vykonávať záručný i pozáručný servis
ohrievačov TESY. Zoznam servisných stredísk nájdete na internetovej stránke www.psmos.sk.
11 Pokyny v súvislosti s ochranou životného prostredia
Staré elektrické zariadenia obsahujú hodnotné materiály a preto sa nesmú vyhadzovať spolu s odpadkami
z domácnosti. Prosíme Vás, aby ste podporili svojim aktívnym príspevkom zachovanie životného prostredia
a odovzdajte toto zariadenie v organizácií výkupných stredísk.
Prečo by sa mal zhromažďovať a recyklovať staré elektrické spotrebiče?


Recyklácia:




Materiály použité pre elektrické a elektronické zariadenia znehodnocovaniu životné prostredie;
Nekontrolované a nesprávne odstránenie vyradených starých spotrebičov znečisťuje životné prostredie a
sú nebezpečné pre ľudské zdravie, pretože mnohé z nich obsahujú toxické látky ako je olovo a ortuť;
Nám v práve prekonáva s veľkým množstvom odpadu;
Významne znižuje objem uskladňovaného odpadu;
Znižuje náklady na zariadenia;
Jedným z najdôležitejších výsledkov recyklácie je zachovanie prírodných zdrojov, energetických úspor a
menšie znečistenie. Všetky tieto účinky vyplývajú z faktu, že spracované náhradné nové materiály, ktorých
je výroba v súvislosti s nákladmi na zdroje, energie, odlesňovanie a znečisťovanie. Napríklad pri recyklácii
hliníka sa vynaloží 95% menej energie, než sa získa z rudy. Plasty šetria 70% energie, oceľ - 60%, papier
40% a 30% sklo.
PS-MOS, s.r.o. člen skupiny ENVIDOM.
7
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
8
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
Tabuľka s údajmi:
Napätie
Menovitý objem
Ochrana zásobníka
Menovitý výkon
Doba ohrevu z 15°C na 65°C
Max. prevádzkový tlak
Inštalácia
Hrúbka izolácie
Jedn.
GCU 1015 SRC
V/Hz
l
230V/50Hz
10
W
Min.
MPa
Mm
1500
23
0,8
Pod drez
19
mm
mm
mm
kg
coll
410
370
250
6,5
G ½“
GCU 1515 SRC
GCA 1015 SRC
230V/50Hz
230V/50Hz
15
10
Sklo - keramická
1500
1500
35
23
0,8
0,8
Pod drez
Nad drez
19
19
GCA 1515 SRC
230V/50Hz
15
1500
35
0,8
Nad drez
19
Rozmery a hmotnosť:
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Pripojenie vody
410
370
310
8,5
G ½“
9
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
410
370
250
6,5
G ½“
410
370
310
8,5
G ½“
Distribútor výrobkov firmy TESY Ltd.
PS-MOS, s.r.o.
Lúčna 2, 927 05 Šaľa
Slovenská republika
Tel. fax: 00421 (0) 31 771 23 12
[email protected] | www.psmos.sk
12
Návod na montáž a inštaláciu SK
– GCU/A
Download

Compact Line - PS