Akumulačný ohrievač vody
série WOOD
Typová séria WOOD sú ohrievače určené s možnosťou ohrevu vody drevom a aj s elektrickou energiou s odvodom
spalín do komína.
NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU - ZÁRUČNÝ LIST
Distribútor výrobkov firmy Idropi s.p.a.
PS-MOS, s.r.o.
Lúčna 2, 927 05 Šaľa
Slovenská republika
Tel. fax: 00421 (0) 31 771 23 12
[email protected] | www.psmos.sk
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
1
VŠEOBECNÉ POKYNY
Vážený zákazník,
Pracovný tím IDROPI Vám srdečne gratuluje k novému nákupu. Dúfame, že Vaše nové zariadenie prispeje k zlepšeniu
pohodlia vo Vašom dome. Účel tohto technického popisu a návodu na použitie je oboznámiť Vás s výrobkom
a s podmienkami jeho správnej montáže a prevádzky. Návod je určený aj pre spôsobilých technikov, ktorí uskutočňujú
pôvodnú montáž zariadenia, demontáž a opravu v prípade poruchy. Dodržiavanie pokynov v tomto návode je v záujme
kupujúceho a jedna zo záručných podmienok, uvedených v záručnom liste. Ohrievače vody zodpovedajú požiadavkám
EN 60335-1, EN 60335-2-21, 73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336, 02/95/CE, smaltovanie podľa noriem DIN 4753 a UNI
9905.
Dôležité! Pozorne si prečítajte nasledovný návod ešte pred použitím zariadenia a uschovajte ho po
celú dobu jeho životnosti. Výrobca/distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb alebo
poškodenie majetku, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania platných noriem a predpisov, ktoré sa
týkajú inštalácie a montáže zariadenia podľa tohto návodu na montáž a inštaláciu.
1. Elektrické pripojenie musí byť v súlade s platnými normami a legislatívou!
2. Bezpečnostný ventil je dodávaný spolu so zariadením, ktoré je odporúčané výrobcom a nie je možné ho
nahradiť iným!
3. Inštalácia výrobku musí byť vykonaná kvalifikovaným servisným technikom!
Upozornenie: Pri nesprávnej, neodbornej alebo nezodpovednej manipulácii s týmto zariadením,
vrátane obalu, môže dôjsť k vážnym zraneniam alebo škodám.
Popis zariadenia
Ohrievač vody Wood L-LE je konštruovaný pre ohrev TÚV spaľovaním palivového dreva s prirodzeným odťahom spalín.
Je určený pre lokálny ohrev TÚV v objektoch, kde nie je ohrev vody TÚV využívaný pravidelne ako sú domácnosti alebo
chaty. Zariadenie je tvorené z akumulačnej nádrže na vodu, ktorá je chránená proti korózii. Ohrievač súčasne vykúri aj
miestnosť, v ktorej je prevádzkovaný.
Ohrev TÚV je zabezpečovaný pomocou tepla, vznikajúceho spaľovaním drevnej hmoty spaľovacom priestore (L 80)
alebo kombináciou s pomocou elektrickej špirály (LE 80). Spaľovací priestor -ohnisko je umiestnené v spodnej časti
zariadenia pod tlakovou nádobou, ktorá obsahuje ohrievanú vodu. Vlastný prechod tepla prebieha prostredníctvom dna
zásobníka. Spaliny sú odvádzané do komína spalinovodom, ktorý prechádza pozdĺž celej zvislej osi ohrievača.
Odpadové teplo je vďaka konštrukcie spalinovodu využité k sekundárnemu ohrevu vody prostredníctvom stien
zásobníka. Vzduch potrebný pre spaľovanie je privádzané z miestnosti, v ktorej sa ohrievač nachádza.
Pozor: Tento produkt nie je vhodný na inštaláciu do exteriérového prostredia.
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
2
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA TYPU WOOD
Tabuľka technickej charakteristiky
Séria WOOD
Modely
Objem ohrievanej vody
Výška ohrievača
Priemer spodnej časti ohrievača
Priemer odťahového hrdla spalín
Dimenzia nátrubku prívodu studenej vody:
Dimenzia nátrubku odvodu teplej vody:
Dimenzia nátrubku poistného ventilu:
Dimenzia vypúšťacieho otvoru:
Minimálny komínový ťah
Menovitý výkon
Napätie
Prúd
Max. pracovný pretlak v telese ohrievača
Doporučené palivo
Jednotka
L 80
L
mm
mm
mm
coll
coll
coll
coll
Pa
W
V / Hz
A
kPa (bar)
-
80
-
1200
230V/50-60Hz
5,2
800 kPa (8 bar)
suché palivové drevo, drevný odpad, drevné brikety
Séria WOOD
Rozmery
Balenie
Hmotnosť
Jednotka
A
ØB
ØC
výška
šírka
hĺbka
netto
brutto
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
L 80
1435
350
80
1420
400
380
43
45
80
1400
350
ø 80
G ½“
G ½“
G ½“
G ¾“
10±1
Veľkosti a pripojenia
Modely
LE 80
LE 80
1435
350
80
1420
400
380
44
46
3
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
Časť určená pre Inštalatérov.
Pozor: Pripojenie ohrievača vody série WOOD L-LE ku komínu musí byť inštalované so súhlasom
oprávnenej kominárskej organizácie!
Umiestnenie ohrievača
Ohrievač vody série WOOD L-LE musí byť nainštalovaný podľa STN 73 4210 (prevedenie komínov a spalinovodov
a pripojenie spotrebičov ku komínu). Musí byť pripojený ku komínovému priechodu, ktorý má dostatočný ťah pre všetky
praktické možné prevádzkové rozmery s priemerom 80 mm pre modely L 80 / LE 80. Odvod spalín musí byť pevne
zostavený a nasadený na odťahové hrdlo spotrebiča, aby nedošlo k jeho náhodnému alebo samovoľnému uvoľneniu.
Jednotlivé rúry spalinovodu majú byť do seba zasunuté aspoň 80 mm. Odporúčame, aby spalinovod od ohrievača do
komína nebol dlhší ako 1 m a aby stúpal smerom ku komínu.
Ohrievač sa môže pripojiť na komín, ktorý odpovedá norme STN 73 4201 a má ťah aspoň 10±1 Pa. Po nasadení
odvodu spalín na odťahové hrdlo, spojiť oba diely a zaistiť ich závlačkou. Súhlas s pripojením musí vydať príslušná
kominárska organizácia. Zakončenie odvodu spalín v komíne musí byť prevedené oceľovou vložkou spalinovodu.
Stupeň horľavosti stavebných hmôt a výrobkov sa stanoví z hľadiska požiarnej bezpečnosti STN 73 0823. Uvedenú
bezpečnú vzdialenosť min. 200 mm je nutné zdvojnásobiť, ak sú spotrebiče a spalinovody umiestnené v blízkosti
horľavých hmôt so stupňom horľavosti C3. Bezpečnú vzdialenosť je možné znížiť na polovicu pri použití nehorľavej
tepelnej izolácie s hrúbkou 5 mm umiestnenej 250mm od chránenej horľavej hmoty (vzduchová izolácia).
Upozornenie: Ohrievač a spalinovod musia byť inštalované podľa STN 06 1008 v bezpečnej
vzdialenosti min. 200 mm od horľavých hmôt stupňa B, C1, C2.
Stupeň A – nehorľlavé stavebné hmoty (kameň, bridlica, pískovec, žula, beton, tehly, tvárnice, dlaždice, keramické
obklady, malty, omietky cementové, omítky sádrové, perlit, kovy pre stavebná konštrukcia (oceľ, hlinník, sklo)
Stupeň B – neľahko horľavé stavebné hmoty (sádrokartonové dosky, heraklit, velox, dosky z minerálnych vlákien)
Stupeň C1 – ťažkoe horľavé stavebé hmoty (drevo listnatých stromov, preglejka, tvrdený papier)
Stupeň C2 – stredne horľavé stavebné hmoty (drevo ihličnatých stromov – smrek, borovica, jedľa), drevotrieskové,
drevovláknité dosky, korkové dosky typu SP a korkové parkety
Stupeň C3 – ľahko horľavé stavebné hmoty (drevotrieskové dosky a drevo povrchovo upravené lamináciou, farbou,
lakom alebo impregnované horľavými látkami, drevovláknité dosky, sololak, sololit, korkové dosky typu BA, polystyrén)
Ohrievač inštalujte do miestnosti, ktorá je chránená proti mrazu. Teplota nesmie klesnúť pod +2 °C. Pokiaľ má byť
ohrievač umiestnený v mieste so zvýšenou vlhkosťou, poprípade so stálou teplotou nad 35°C, zaistite dostatočnú
ventiláciu tohto priestoru.
Pokiaľ je ohrievač inštalovaný na takom mieste, že voda unikajúca z ohrievača môže spôsobiť škody, umiestnite pod
ním zbernú nádobu s odvodom do kanalizácie.
Upozornenie: Výrobca/distribútor nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené vodou
unikajúcou z ohrievača!
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
Ak je podlaha z horľavého materiálu, musí byť ohrievač postavený na nehorľavej tepelne izolujúcej podložke, ktorá
presahuje ohrievač po stranách dvierok najmenej o 30 cm a po ostatných stranách najmenej o 10 cm. Zákaz ukladať
horľavé materiály na ohrievač.
Pripojenie ohrievača do vodovodného systému
Pred tým ako vykonáte pripojenie vody je nutné skontrolovať, či je prívodné potrubie čisté. Vyhnete sa tak riziku
vniknutia kovových alebo iných nečistôt do zásobníka ohrievača.
Veľkosť pripojenia na vodovodný systém na vstup studenej vody a výstupnej teplej vody je G ½“. Pri pohľade na
ohrievač vody z prednej strany je prívod studenej vody na pravej strane (ozn. modrý krúžok) a výstup teplej vody na
ľavej strane (červený krúžok).
Ohrievač vody je vybavený bezpečnostným poistným ventilom, ktorý služi na ochranu proti pretlaku s kalibráciou na
8±1 bar a musí byť umiestnený na prívode studenej vody na pravej strane (ozn. modrý krúžok). Pri skrutkovaní
poistného ventilu nedoťahujte až na doraz. Po uistení sa, že potrubie je čisté bez prekážok (hobliny, piesok, atď.)
môžete pripojiť ohrievač do vodovodného systému na prívodné a odvodné potrubie.
Odporúčame nainštalovať uzatvárací ventil ešte pred ohrievač vody tak, aby to bol drenážny - vypúšťací systém.
Inštalatér musí zabezpečiť výpustný otvor, ktorý sa nachádza na zadnej strane ohrievača vody, tak aby v prípade
potreby by sa mohla voda z ohrievača vypustiť z dôvodu nepoužívania ohrievača po dlhšiu dobu alebo ak v mieste
inštalácie môže klesnúť teplota pod bode mrazu (0°C).
Ak klasene tlak vody sa blíži k tlaku 4 barov, odporúčame nainštalovať na prevádzku ohrievača regulátor tlaku vody na
vstupe, ale nikdy nie v blízkosti ohrievača vody. V priebehu ohrievacieho cyklu môže vplyvom teplotnej rozťažnosti dôjsť
k úniku z výpuste asi 3 % vody z celkového objemu pre každý ohrievací cyklus. Tento proces je celkom normálny a nie
je dôvod k akýmkoľvek obavám.
To znamená, že poistný ventil je nutné vybaviť prepadom vody tak, aby pri jeho činnosti neboli ohrozené osoby
a majetok v blízkosti ohrievača. Pokiaľ je prekročená hodnota max. povoleného tlaku 800 kPa/ 8 bary, nesmie
unikajúcej vode z bezpečnostného ventilu nič brániť v odtoku. To znamená, že odvodné potrubie musí mať rovnomerný
a dostatočný sklon a vnútorný priemer odvodnej trubky nesmie byť menší než je vnútorný priemer poistného ventilu.
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
Inštalácia vypúšťacieho ventilu
Vypúšťací otvor sa nachádza na zadnej strane ohrievača vody. V prípade, že sa nenainštaluje vypúšťací ventil (bod 2.)
je nutné, aby inštalatér zaslepil daný otvor zátkou (bod 1.). Zátka určená na zaslepenie výpustného otvoru je súčasťou
dodávky ohrievača vody na drevo IDROPI.
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
Pripojenie ohrievača do elektrickej siete
(Platí pre modely LE 80)
Pripojenie ohrievača vody (LE 80) do elektrickej siete musí zahrňovať 2-pólový vypínač s oddelenými kontaktmi nie
menej ako 3 mm, tak aby mohol byť izolovaný z elektrickej siete. Použite dodaný kábel určený ohrievačom pre
elektrické pripojenie. Ak je nutné kábel vymeniť, použite typ H05VV-F kábel so žltozeleným uzemňovacím vodičom
dlhším ako sú živé vodiče.
Upozornenie: Zariadenie musí byť uzemnené. Pripojte uzemňovací kábel na zeleno-žltý kábel
dodávaný spolu s ohrievačom vody a pripojte ho na svorkovnicu zariadenia. Pred zapnutím
ohrievača sa uistite, že napätie v elektrickej sieti sa zhoduje s napätím na štítku zariadenia.
Upozornenie: Neprevádzkujte ohrievač ak nie je celý naplnený vodou alebo ak je zastavený prívod
studenej vody do ohrievača!
Napustenie ohrievača





Otvorte všetky kohútiky pre teplú vodu a napustite celý systém.
Nezatvárajte ventily skôr ako potečie voda stálym prúdom a potrubie bude dokonale odvzdušnené a zbavené
všetkých nečistôt.
Po napustení skontrolujte celý systém, či v niektorom mieste nedochádza k úniku vody. Zvláštnu pozornosť
venujte spodnej časti ohrievača.
Nezapínajte elektrické výhrevné teleso alebo neprikladajte drevo do ohniska pokiaľ nieje ohrievač vody
úplne naplnený vodou!
Preverte správnu funkciu a inštaláciu zabezpečovacích prvkov.
Postup kontroly správnej inštalácie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Je nainštalovaný bezpečnostný ventil?
Nespôsobí unikajúca voda škody?
Je trubka poistného ventilu zvedená do vhodného odpadu kanalizácie?
Je odtok vody z poistného ventilu bez prekážok?
Je celý ohrievač naplnený vodou?
Je otvorený prívod studenej vody do ohrievača?
Použite vypínač ako je uvedený v odseku Pripojenie ohrievača do elektrickej siete na zapnutie a vypnutie
elektrického pripojenia. Keď je výhrevné teleso zapnuté, zasvieti svetelný indikátor spustenia. Odporúčame nastaviť
termostat na teplotu medzi 55 a 60°C. Táto teplota poskytuje vynikajúci výkon ohrievača vody a predĺži sa tak životnosť
celého zariadenia.
Pre nastavenie teploty na termostate je potrebné vykonať nasledovné: Odpojte prívod elektriny z elektrickej siete ako je
uvedený v odseku Pripojenie ohrievača do elektrickej siete. Odstráňte ochranný kryt na vyššej časti ohrievača a
použite skrutkovač na nastavenie tlačidla na termostate na nastavenie požadovanej teploty.
V prípade použitia dreva na ohrev vody, nepreplňujte ohnisko. Ohrev vody na neprimeranú teplotu zvyšuje tlak vo vnútri
ohrievača a môže tak dôjsť k jeho zničeniu. Teplomer na ohrievači vody napomáha regulovať použitie potrebného
množstva dreva na ohrev.
Pri prevádzke je nutné zaistiť prívod spaľovacieho vzduchu a vzduchu k vetraniu miestnosti, najmä pri súčasnej
prevádzke s iným tepelným zdrojom.
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
4 SPUSTENIE OHRIEVAČA
Uvedenie do prevádzky
Pri prvom uvedení ohrievača do prevádzky je potrebné vypáliť ohnisko, aby sa tak zabránilo jeho poškodeniu v dôsledku
prehriatia. K tomu je nutné vykúriť ohrievač dvakrát až trikrát ľahkým zapálením dreva. Pri rozkúrení je na krátku dobu
nutné priviesť väčšie množstvo spaľovacieho vzduchu. Toho možno dosiahnuť pootvorením dvierok.
Postup:
Pri prvom zapálení musí byť rošt čistý. Na rošt sa umiestni papier, drevené hobliny alebo triesky a niekoľko menších
polienok. Papier zapálite a zatvoríte dvierka. K podpáleniu je možné použiť aj certifikované podpaľače napr. PEPO.
Upozornenie: Zákaz používanie tekutých horľavín typu „ benzín“!!!
Po 5 – 20 minútach skontrolujte, či ohrievač normálne pracuje, tzn. že nedochádza k úniku vody cez utesnené spoje
a z kohútiku pre teplú vodu skutočne vyteká ohriata voda. V priebehu kúrenia odporúčame prikladať vždy až po vyhoretí
paliva na rožhavené uhlíky. Počas ohrevu môže byť počuť zvuk variacej sa vody. Tento jav je pri použití ponorného
elementu celkom normálny a neznamená to, že ohrievač je vadný.
Dôležité upozornenia:










Doporučená teplota je 60°C. Pokiaľ je teplota nižšia, je nutné minimálne 1x denne nahriať zásobník na
minimálne 60°C, aby došlo k zabráneniu šírenia baktérie typu legionella!
Vonkajší povrch ohrievača je v priebehu prevádzky z hľadiska dotyku horúci a je tomu treba venovať patričnú
pozornosť.
Akékoľvek úpravy ohrievača sú neprípustné.
Ohrievač sa musí obsluhovať podľa pokynov uvedených v tomto návode.
Obsluhovať ohrievač smie len dospelá osoba. Ponechať deti pri ohrievači bez dozoru je neprípustné.
Zákaz uskladňovať v blízkosti ohrievača akékoľvek predmety z horľavých hmôt.
Ohnisko by malo byť uzatvorené, výnimku tvorí doplňovanie paliva, aby sa zabránilo úniku spalín.
Ja zakázané zvyšovať výkon pomocou otvorených dverí.
Pri odstraňovaní horúceho popola dbajte na zvýšenú opatrnosť.
Ohrievač si vyžaduje občasnú obsluhu a dozor.
Je nutné dbať na to, aby sa v priestore pre popoľ nehromadily zbytky popoľa. Popľ je nutné odkladať do nehorľavej
nádoby s viečkom.
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
5 ÚDRŽBA A ČISTENIE
Používateľská sekcia
Vo všeobecnosti platí, že ohrievač nepotrebuje zvláštne údržby, ale to môže byť napriek tomu potrebné na vykonávanie
služby, ktorá vyžaduje odpojenie zariadenia (výhrevného telesa) od elektrickej siete.
Kontrola funkcie poistného ventilu
Minimálne raz za mesiac prepnite na niekoľko sekúnd bezpečnostné vypustenie ventilu do otvorenej polohy. Týmto
opatrením zamedzíte zanesenie ventilu usadeninami a vodným kameňom, ktoré by mohlo viesť až k poškodeniu, či
nefunkčnosti ventilu a následnému poškodeniu ohrievača. V takom prípade je záruka neplatná.
Vypustenie ohrievača
Voda sa odoberá pomocou zmiešavacej batérie. Pri vypustení ohrievača uzatvorte uzatvárací ventil v prívode vody do
ohrievača a povoľte vypúšťací ventil, ktorý je umiestnený v spodnej časti nádoby.
Upozornenie: V prípade, že zariadenie bude mimo prevádzku a nachádza sa v mieste s rizikom
poklesu teploty pod bod mrazu!
1. Zastavte prívod studenej vody do ohrievača uzatvorením ventilu na vstupe do ohrievača.
2. Otvorením kohútiku pre teplú vodu a následným pootočením páky na poistnom ventile vypusťte zásobník
ohrievača.
3. Vykonajte potrebné opatrenia, aby nedošlo k zamrznutiu poistného ventilu.
Čistenie
Ak spozorujete, že čas ohrevu vody sa neobvykle predlžuje, je nutné výhrevnú plochu ohrievača vody zbaviť usadenej
sadze. Po odpojení dymových rúr a prívodu vody môžete teleso ohrievača po vypustení obsahu cez vypúšťaciu skrutku
odobrať a vyčistiť.
Čistenie výhrevného telesa
Za normálnych podmienok použitia je dobré, aby sa vykonalo odvápnenie výhrevných častí každé dva roky v dôsledku
zlepšenia funkčnosti a predĺženia životnosti ohrievača vody. Táto operácia si vyžaduje v prvom momente odpojenie
napájanie od elektriny a potom, po čiastočnom vypustení vody z ohrievača, odskrutkovať výhrevné teleso umiestnené v
hornej časti ohrievača vody s kľúčom. Dbajte na to, aby ste nepoškodili medenú rúrku vo výhrevnom telese.
Výmena magnéziovej anódy
Ohrievač vody obsahuje horčíkovú anódu, aby bol zásobník vody chránený proti korózii. Odporúčame kontrolu alebo
prípadnú výmenu anódy v dôsledku jej opotrebenia aspoň jeden krát ročne. Anóda je upevnená na výhrevnom telese pri
modeloch LE 80 a samostatne na 1¼" závite pri modeloch L 80.
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
Upozornenie: Záruka sa nevzťahuje na poškodenie ohrievača v dôsledku opotrebovanej anódy.
Ohrievač vody obsahuje termostatický bezpečnostný vypínač s manuálnym resetom, ktorý v prípade prehriatia odpojí
prívod elektrickej energie výhrevného telesa. V prípade aktivácie tohto bezpečnostného zariadenia a ešte pred
stlačením tlačidla reset a jeho opätovného spustenia do prevádzky, ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným technikom.
Poznámka: Skontrolujte, či je bezpečnostné zariadenie s termostatom vypnuté pri zmene z dreva na
elektrické ovládanie (viď obr. 1).
Obr. 1 Obnovenie (RESET) bezpečnostnej poistky
Zoznam vymeniteľných náhradný dielov:

Výhrevné teleso 1200W/230V 1"1/4 DIR. L750

Magnéziová anóda D.16X380

Termostat (okrúhly) TRS dĺžka 270 mm
Distribútor výrobkov firmy Idropi s.p.a.
PS-MOS, s.r.o.
Lúčna 2, 927 05 Šaľa
Slovenská republika
Tel. fax: 00421 (0) 31 771 23 12
[email protected] | www.psmos.sk
Návod na použitie Idropi Wood LE 80_sk
Download

Akumulačný ohrievač vody série WOOD - PS