NÁVOD KINSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ
〱㔯ㄱ
TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ
HELIOS
PLATÍ OD: 25.10.2011
NAHRAZUJE: 201-01-10
Obsah
1. Všeobecný popis infrazářiče
2. Popis funkce
………………………………………
str.2
………………………………………………………
str.3
3. Technické parametry, seřizovací hodnoty
………………………
str.4
………………………………………
str.6
………………………………………………
str.8
4. Návod na montáž všeobecně
5. Schéma infrazářičů
6. Rozměrové řady
………………………………………………………
7. Montáž tělesa infrazářiče
………………………………………
8. Podmínky instalace, minimální vzdálenosti
str.10
str.11
………………………
str.21
9. Montáž plynového připojení
………………………………
str.24
10.Montáž elektrického připojení
……………………………...
str.24
11.Schémata elektrozapojení
12.Odvod spalin
………………………………………
str.25
………………………………………………………
str.28
13.Návod k obsluze a údržbě
…………………………………………
str.29
………………………………………
str.30
………………………………………………………
str.33
14.Poruchy a jejich odstranění
15.Přílohy
16.Komponenty používané u infrazářičů HELIOS
………………
str.36
ADRESA VÝROBCE:
MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
HOSTOMICE
PSČ 267 24
Tel:
+420 311 706 706
+420 311 584 810
Fax:
E-mail: [email protected]
Tento „Návod k instalaci, obsluze a údržbě“ naleznete též na www.mandik.cz !
-1-
1.
Všeobecný popis infrazářičů HELIOS
Plynový trubkový infrazářič HELIOS (jednostupňový) a HELIOS D (dvoustupňový)
výkonové třídy - 10, 20, 30, 40 a 50 je moderní ekologické plynové topidlo (tab. 1, 2).
Z hlediska druhu záření, vyzařování, vlnové délky a povrchové teploty sálavé trubice
se řadí do kategorie tzv. infrazářičů ,,tmavých“. Činnou plochou jsou kruhové trubky
o průměru 102 mm v různých tvarech, ve kterých probíhá spalování topného plynu a kterými
proudí spaliny k ústí odtahového ventilátoru. Spalování je realizováno atmosférickým
hořákem, automaticky řízeným.
Běžným provozním palivem infrazářičů HELIOS je:
„ zemní plyn – ZP (G20)
„ propan-butan – PB (G30/G31)
„ propan – P (G31)
Infrazářiče se zavěšují pod strop, nebo stěny ve vrchních prostorách objektů tak, aby
vyzařované paprsky směřovaly k podlaze směrem do vytápěné pobytové zóny. Podlahy,
stěny,stroje a ostatní předměty se ohřívají a teprve od nich je zahříváno ovzduší. Člověk
vnímá tento jev jako slunce na horách. Teplota ovzduší může být i při slunném dni nízká, ale
člověk vnímá sálavé teplo, aniž má pocit chladu.
Ohřev vzduchu je sekundární jev, daný přirozenou konvencí tepla od ohřátého
povrchu tělesa. Princip je tedy opačný než u běžných systémů, kde přenos tepla zajišťuje
cirkulující teplý vzduch. Vytváří se tak stabilní přirozené tepelné klima bez průvanu, víření
prachu, hluku a hlavně je po elektřině ekologicky nejméně závadný.
Velkou výhodou ohřevu zářením v tmavé vlnové oblasti je příjemný fyzický pocit,
protože člověk dýchá chladný vzduch a přitom má pocit tepla.
Popis infrazářiče
Infrazářič HELIOS je sestaven dle obrazové přílohy (obr. 1, 2, 3, 30-Příloha 1) z těchto
hlavních částí:
„
„
„
„
Hořáková skříň
Odtahová (ventilátorová) skříň
Reflektor se závěsy a s topnou sálavou trubkou ve tvaru „U“ nebo „I“
Skříň dálkového ovládání (OI, OIX, HELREG – schemata viz. obr. 24, 25, 26)
Základní provedení hořákové skříně je přívodem spalovacího vzduchu otvorem v horním
plášti hořákové skříně - otevřený plynový spotřebič. Takto lze infrazářiče používat pouze
v prostředí základním (normálním) dle kategorizace normy ČSN 33 2000-3, čl.32.
-2-
Speciální provedení hořákové skříně s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí
- uzavřený plynový spotřebič (ve smyslu ČSN 06 1008)., je vyráběno na požádání s hrdlem
pro vnější přisávání v horní části hořákové skříně. Na toto hrdlo je možno připojit potrubí
Js100 a zajistit tak přívod spalovacího vzduchu z venkovních prostorů.
V základním rozdělení dělíme reflektory HELIOS a tedy i vlastní zařízení s ohledem
na prostorové umístění na:
„ stropní infrazářiče s reflektory se závěsy v provedení pro zavěšení pod strop
„ nástěnné infrazářiče s reflektory se závěsy v provedení ,,U/15º, I/15º“ pro zavěšení na
konzole ke stěnám objektů
Rozdělení podle tvaru topné trubice a tedy i krycího reflektoru je následující:
„ infrazářiče s vratnou topnou trubkou ve tvaru ,,U“ - standardní provedení
„ infrazářiče přímé, jednotrubkové - ,,I“
Dle stupně izolování reflektoru ve vrchní části se infrazářiče dělí na:
„ infrazářiče bez izolace
„ infrazářiče s izolací (s tepelnou izolací, zakrytou ve vrchní části krytem z pozinkovaného
plechu)
Skříň dálkového ovládání
Slouží k ovládání (spouštění a vypínání) chodu infrazářiče obsluhou. Umísťuje se na
vhodném přístupném místě pro obsluhu v pohybové zóně (z ergonomického hlediska výška
1,5 ÷ 1,8 m od podlahy). Příslušná elektroschemata zapojení jsou na obr. 24, 25, 26.
2.
Popis funkce infrazářiče HELIOS
„ Provoz infrazářiče je řízen automatikou, umístěnou v hořákové skříni.
„ Po připojení na el. síť je proveden nejdříve základní test připojených zařízení na
automatiku a je-li vše v pořádku, je uveden do činnosti odtahový ventilátor.
„ Po rozběhu ventilátoru a následném vyvolání podtlaku v hoř. komoře sepne diferenční
vzduchový manostat, který snímá tlakovou diferenci vzduchu vyvolanou odtahovým
ventilátorem a rozsvítí se červená kontrolka „START/BLOKOVÁNÍ“ s významem start.
„ Sepnutím manostatu začíná běžet provětrávací čas (cca 30 - 40 s), který slouží k provětrání
odtahového potrubí spalin a vlastní topné trubice.
„ Po uplynutí provětrávací doby zhasne červená kontrolka a je otevřen elektromagnetický
zdvojený ventil a do hořáku je vpuštěn plyn. Součastně je automatikou uvedeno do
provozu zapalovací zařízení.
„ Zapálení plynové směsi v hořáku zaregistruje ionizační elektroda.
„ V případě, že unikající plynná směs v hořáku není zapálena do 5 s, je zařízení uvedeno do
poruchového stavu - rozsvítí se červená kontrolka ,,START/BLOKOVÁNÍ“ s významem
blokování a ventil přívod plynu uzavře.
„ Opětný start je možný po odblokování stavu poruchy odpojením a opětovným připojením
k elektrické síti.
„ Po uvedení hořáku do provozu a zapálení plynné směsi se rozsvítí zelená kontrolka
,,PROVOZ“.
Pozn:
Červená kontrolka má význam „START/PORUCHA“ podle stavu, ve kterém se momentálně
infrazářič nachází.
-3-
3.
Technické parametry, seřizovací hodnoty
3.1 Technické parametry - plynový trubkový infrazářič HELIOS
TYP INFRAZÁŘIČE
10-I
10-U
20-I
20-U
30-I
30-U
40-I
40-U
50-U
Příkon jmenovitý [kW]
12,5
11,1
12,5
11,1
24,0
21,5
21,5
19,2
36,5
32,8
230/50
33,0
29,5
42,0
37,8
41,0
36,7
49,5
45,0
3,46
2,48
4,33
3,11
4,27
3,09
5,50
3,90
6,2
4,2
1,05
1,30
1,05
2,10
Výkon jmenovitý [kW]
El. připojení [V/Hz]
100
4
El. příkon [W]
Jištění [A]
Provozní tlak
1,7 - 2,8 - 4,8
ZP [kPa]
P,PB [kPa]
Spotřeba plynu při jmenovitém výkonu
3
-1
ZP [m .h ]
-1
P,PB [kg.h ]
1,26
0,91
1,26
0,91
2,51
1,81
3,0
2,0
Tryska ZP [mm]
Tryska P,PB [mm]
2,26
1,63
3,84
2,74
4,0
3,0
5,0
3,5
5,5
4,0
Tlak na trysku při jmenovitém výkonu
ZP [kPa]
P,PB [kPa]
1,00
1,70
1,00
1,70
1,10
1,40
1,00
1,20
1,15
1,70
1,00
1,40
1,15
1,35
Stropní montáž
3,0
3,6
4,4
3,5
4,5
5,3
5,0
7,0
10,0
4,0
6,0
7,0
Celková hmotnost [kg]
7
100
3,8
88
10
144
5,3
123
13
186
6,8
155
16
229
8,3
188
6,0
9,0
12,0
11,3
254
Počet viřičů
1
1
2
1
2
1/2"
1
2
2
3
Minimální výška [m]
Optimální výška [m]
Maximální výška [m]
Délka infrazářiče [m]
Připojení plynu
tab.1
Hmotnost infrazářiče je pro provedení s izolovaným reflektorem.
-4-
3.2 Technické parametry - plynový trubkový infrazářič HELIOS D
TYP INFRAZÁŘIČE
10-ID
10-UD
20-ID
20-UD
30-ID
30-UD
40-ID
40-UD
50-UD
Příkon jmenovitý [kW]
12,5
12,5
24,0
21,5
36,5
33,0
42,0
41,0
49,5
Příkon minimální [kW]
7,5
7,5
12,5
12,5
19,5
19,5
24,0
24,0
28,5
Výkon jmenovitý [kW]
11,1
11,1
21,5
19,2
32,8
29,5
37,8
36,7
45,0
Výkon minimální [kW]
6,1
6,1
10,3
10,3
15,8
15,8
19,3
19,3
23,3
El. připojení [V/Hz]
230/50
El. příkon [W]
100
4
Jištění [A]
Provozní tlak
1,7 - 2,6
2,8 - 4,8
ZP [kPa]
P,PB [kPa]
Spotřeba plynu při jmenovitém výkonu
3
-1
ZP [m .h ]
-1
P,PB [kg.h ]
1,26
0,91
1,26
0,91
2,51
1,81
2,26
1,63
3,84
2,74
3,46
2,48
4,33
3,11
4,27
3,09
5,50
3,90
Spotřeba plynu při minimálním výkonu
3 -1
ZP [m .h ]
0,75
0,75
-1
P,PB [kg.h ]
0,58
0,58
1,32
1,12
1,32
1,12
2,07
1,71
2,07
1,71
2,50
2,16
2,50
2,16
3,12
2,19
6,2
4,2
3,0
2,0
Tryska ZP [mm]
Tryska P,PB [mm]
Tlak na trysku při jmenovitém výkonu
ZP [kPa]
1,00
P,PB [kPa]
1,70
4,0
3,0
5,0
3,5
5,5
4,0
1,00
1,70
1,10
1,40
1,00
1,20
1,15
1,70
1,00
1,40
1,15
1,35
1,05
1,30
1,05
2,10
0,40
0,75
0,40
0,55
0,40
0,55
0,40
0,70
0,40
0,70
0,40
0,65
0,40
0,65
0,40
0,60
Tlak na trysku při minimálním výkonu
ZP [kPa]
P,PB [kPa]
0,40
0,75
Stropní montáž
3,0
3,6
4,4
Celková hmotnost [kg]
7
100
3,8
88
10
144
5,3
123
13
186
6,8
155
16
229
8,3
188
6,0
9,0
12,0
11,3
254
Počet viřičů
1
1
2
1
2
1/2"
1
2
2
3
Minimální výška [m]
Optimální výška [m]
Maximální výška [m]
Délka infrazářiče [m]
3,5
4,5
5,3
4,0
6,0
7,0
Připojení plynu
tab. 2
Hmotnost infrazářiče je pro provedení s izolovaným reflektorem.
-5-
5,0
7,0
10,0
4.
Návod na montáž
HELIOS
POKUD NEMÁTE S MONTÁŽÍ INFRAZÁŘIČŮ ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI, DOPORUČUJEME
VÁM NÁVŠTĚVU U FIRMY MANDÍK, RÁDI VÁM MONTÁŽ VYSVĚTLÍME.
Tel:
+420 311 706 706
Fax:
+420 311 584382, +420 311 584 810
Podmínky pro uvedení infrazářičů do provozu:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Infrazářiče a jejich příslušenství smí uvést do provozu výhradně servisní technik
pověřený firmou MANDÍK nebo osoba vyškolená a pověřená firmou MANDÍK.
Infrazářiče a jejich příslušenství musí být smontovány dle montážních předpisů
firmy MANDÍK.
Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy dle platných norem.
Před uvedením do provozu je nutné předložit kopii elektrorevize a revize plynu.
Infrazářiče a jejich příslušenství smí být připojeny pouze k síťovému napětí
230V/50Hz.
Musí být umožněn přístup do rozvodové skříně, ve které jsou zářiče napojeny.
Musí být otevřen HUP, odvzdušněný rozvod a zajištěný příslušný přetlak plynu.
Doporučujeme přítomnost osoby za firmu montážní a za uživatele pro zaškolení
obsluhy.
Do provozu se uvádí vždy celkový počet infrazářičů a jejich příslušenství.
Požadavky na servis zasílejte faxem na výše uvedená čísla.
Montáž infrazářiče
Jednotlivé montážní komponenty infrazářiče HELIOS:
ƒ Hořáková skříň
ƒ Odtahová (ventilátorová) skříň
ƒ Propojovací kabel s konektorem
ƒ Topné trubice
ƒ Spojky trubic, oblouk
ƒ Závěsné konzole s upínacími třmeny
ƒ Zrcadlo reflektoru
ƒ Spojovací materiál
Ostatní komponenty (nejsou součástí infrazářiče!):
ƒ Skříň dálkového ovládání, propojovací kabely
ƒ Příslušenství, pomocný upevňovací a spojovací materiál
ƒ Vzduchotechnické potrubí pro odvod spalin
Montáž infrazářiče může provádět pouze osoba oprávněná!
-6-
Související dokumenty a předpisy
ČSN EN 416-1
ČSN 06 1008
ČSN 06 1401
ČSN 06 1950
ČSN 33 1500
ČSN 33 2130
ČSN 33 2130 ed.2
ČSN 33 2180
ČSN EN 50110-1 ed.2
ČSN EN 50110-2
ČSN 38 6405
ČSN EN 15001-1
ČSN EN 15001-2
ČSN 38 6405
ČSN EN 1594
ČSN EN 12007-1
ČSN EN 12007-2
ČSN EN 12007-3
ČSN EN 12007-4
ČSN EN 12327
ČSN EN 12186
ČSN 38 6462
ČSN 73 0802
ČSN EN 1443
ČSN 73 4201
ČSN EN 60335-1
ČSN EN 60335-1 ed.2
ČSN EN 1775 ed.2
TPG 703 01
TPG 704 01
TPG 800 03
TPG 807 02
TPG 941 02
Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem,
pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost.
Požární bezpečnost tepelných zařízení.
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení.
Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy.
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. (Platnost do
1.9.2011)
Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a
spotřebičů.
Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky).
Plynová zařízení. Zásady provozu.
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro
průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro
průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky
pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení.
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro
průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro
průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky
pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
Plynová zařízení. Zásady provozu.
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar
– Funkční požadavky
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky.
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší
provozní tlak do 10 barů včetně).
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel.
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
včetně – Část 1: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce.
Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a
odstavování z provozu – Funkční požadavky.
Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu –
Funkční požadavky.
Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití.
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
Komíny - Všeobecné požadavky
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů
paliv.
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1:
Všeobecné požadavky
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1:
Všeobecné požadavky
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5
bar - Provozní požadavky
Průmyslové plynovody
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a
provoz
Řešení odtahů spalin od všech typů spotřebičů. Pravidelné kontroly komínů
a měření emisí
-7-
5.
Schema infrazářičů
5.1.
HELIOS U
Obr.1
-8-
5.2.
HELIOS I
Obr.2
-9-
Rozměrové řady
4
4
6
6
2
2
6
5
1
8
1
1
1
5
5
9
6
4
5
9
7
9
8
9
5
8
8
6.
Obr.3
- 10 -
7. Montáž tělesa infrazářiče
Postup
1. Spojte topné trubice, event. oblouk, spojkami (obr.4). U provedení „U“ před spojením
oblouku s trubkami nejprve nasaďte volně danou závěsnou konzoli s čílkem.
Jako první kus topného tělesa (od hořákové skříně) použijte nerezovou (INOX) trubku
(neplatí pro HELIOS 10).
Do trubek nasuňte nerezovou vložku. Zabezpečovací trny spojek musí přesně zapadnout do
otvorů v topných trubicích (oblouku). Třmen spojky stáhněte šrouby napevno - spoj musí být
tuhý a těsný.
Obr.4
2. Na topnou trubici v přesných roztečích a dle typu infrazářiče dle příslušného montážního
nákresu upevněte závěsné konzole (obr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
Na závěsy zrcadel umístěné nad nerezovou trubicí umístěte dilatační vložky
(pozinkovaný plech ve tvaru závěsu) viz obr. 1 a 2. Vložky slouží jako ochrana proti
propadnutí zrcadla na topnou trubici v případě roztažení závěsů z důvodu dilatace
topné nerezové trubky.
Na začátek a konec topné trubice umístěte konzole s čílkem !!!
POZOR! Pro pozdější montáž zrcadla je nutné dodržet předepsanou rozteč 1 505 mm.
Na závěsných konzolích, kde je umístěn váleček, dbejte na to, aby se volně otáčel.
3. Na závěsné konzole nasaďte zrcadlo reflektoru. Zkontrolujte rozměry dle obr. 24.
U izolovaného provedení reflektoru se na závěsné konzole montují držáky zrcadel – viz.
Příloha č.2 (obr. 33, 34) a Příloha č.2 (obr. 35, 36).
-11-
Obr.5
Závěsná konzola - provedení 1
Závěsná konzola „U“ - typ č.1 (s otvorem pro váleček, bez čílka), dilatační vložka, váleček, třmen,
2 x tyč opěrná, 6 x podložka 6.4, 6 x matice M6
Obr.6
Závěsná konzola - provedení 2
Závěsná konzola „U“ - typ č.2 (bez otvoru pro váleček, bez čílka), dilatační vložka, 2 x třmen, 4 x podložka 6.4,
4 x matice M6
- 12 -
Obr.7
Závěsná konzola - provedení 3
Závěsná konzola „U“ - typ č.2 (bez otvoru pro váleček, bez čílka), 2 x třmen, 4 x podložka 6.4, 4 x matice M6
Obr.8
Závěsná konzola - provedení 4
Závěsná konzola „U“ - typ č.3 (s otvorem pro váleček, s čílkem), dilatační vložka, váleček, třmen,
2 x tyč opěrná, 6 x podložka 6.4, 6 x matice M6
- 13 -
Obr.9
Závěsná konzola - provedení 5
Závěsná konzola „U“ - typ č.3 (s otvorem pro váleček, s čílkem), 2 x třmen, 4 x podložka 6.4, 4 x matice M6
Obr.10
Závěsná konzola - provedení 6
Závěsná konzola „I“ - typ č.1 (bez čílka), dilatační vložka, třmen, 2 x podložka 6.4, 2 x matice M6
NEBO NEREZOVÁ
- 14 -
Obr.11
Závěsná konzola - provedení 7
Závěsná konzola „I“ - typ č.1 (bez čílka), třmen, 2 x podložka 6.4, 2 x matice M6
Obr.12
Závěsná konzola - provedení 8
Závěsná konzola „I“ - typ č.2 (s čílkem), dilatační vložka, třmen, 2 x podložka 6.4, 2 x matice M6
NEREZOVÁ
- 15 -
Obr.13
Závěsná konzola - provedení 9
Závěsná konzola „I“ - typ č.2 (s čílkem), třmen, 2 x podložka 6.4, 2 x matice M6
- 16 -
Obr.14
Závěsná konzole - provedení U/15 s nerez (INOX) trubkou
Obr.15
Závěsná konzole - provedení I/15 s nerez (INOX) trubkou
- 17 -
Obr.16
Závěsná konzole - provedení U/15 s černou trubkou
Obr.17
Závěsná konzole - provedení I/15 s černou trubkou
- 18 -
Upozornění: V případě provedení zrcadel z nerezu jsou chráněna fólií, kterou je nutné
při montáži odstranit !
4. U nástěnného provedení „U/15, I/15“ ke konzolím na stranu kšiltu připevněte třmeny
přídavný závěs (obr.14,15,16,17).
5. U provedení ,,I“ do závěsné konzole umístěte pancéřovou trubku (chránička
propojovacího kabelu HS⇔OS).
U nástěnného provedení musí být chránička umístěna na ,,zadní straně“ (odvrácená strana
kšiltu) (obr.15,17).
6. Opatřete všechny závěsné body řetízky, lanky, závěsnými tyčemi apod.
Zvedněte infrazářič do patřičné výšky a zajistěte tak, aby byl zavěšen ve vodorovné poloze,
vždy dbejte, aby měly upevňovací prvky dostatečnou nosnost.
Pozn. Zejména u infrazářičů typu Helios 30I, 40I (30-ID, 40-ID) po montáži závěsných
třmenů topnou trubici opět rozpojíme a vyzvednutí provádíme z manipulačních důvodů po
částech-ostatní postup zůstává zachován.
Zavěšení závěsných konzol proveďte tak, aby řetěz byl vždy kolmý na osu zářiče.
Nejkratší délka závěsného řetězu je 1 m.
7. Do topné trubice před odtahový ventilátor je třeba osadit viřič spalin.
Počet viřičů spalin dle typu infrazářiče viz tab.2 a 3.
Dle výše uvedených údajů a obr.18, 19 osadíme topné trubice viřiči.
Viřič
Obr.18
Obr.19
8. Závěšené těleso zářiče osaďte hořákovou a odtahovou (ventilátorovou) skříní (obr.20).
- 19 -
Obr.20
Osazení hořákové skříně
Na spalovací trubici navlečte GBS sponu. Hořákovou skříň nasuňte na správnou trubici. Standardně se
hořáková skříň nasazuje na trubici ve svislé poloze, tj. sáním vzduchu nahoře. Do otvoru v hrdle a
trubici zasuňte šroub. Přes takto osazený šroub převlékněte sponu a tu pevně dotáhněte (obr.
20)..Spona zamáčkne hlavu šroubu do otvoru hrdla a stáhne hrdlo pevně k trubici a spoj dostatečně
zatěsní. Pokud by hořáková skříň nemohla být v této poloze a bylo by ji třeba pootočit, je nutná
konzultace s fi. Mandík. V tomto případě je potřeba převrtat otvor pro šroub zajištění ve spalovací
trubici. Je možné hořákovou skříň zabezpečit proti svěšení vyvázáním za závěsné oko umístěné na
horní části skříně. Není to však nutné.
Osazení odtahové skříně
Stejným způsobem jako hořáková skříň (HS) se montuje a zajišťuje též odtahová skříň (OS). Může být
natočená výstupním hrdlem směrem do boku nebo nahoru libovolně, směrem dolů ne. V případě
natočení OS do takové polohy že by na sebe nepasovali předvrtané otvory v topné trubici a přírubě
(otvory pro zajišťovací šroub), je třeba po novém nastavení polohy OS vyvrtat otvory nové.
- 20 -
8.
Podmínky instalace
Instalace infrazářiče musí být provedena tak, aby zůstal zachován dostatečný prostor pro
seřízení a servis (obr.23).
Minimální výška zavěšení v případě celkového vytápění uzavřené budovy - viz tab.1, 2.
V objektu musí být zabezpečena dostatečná výměna vzduchu, aby bylo umožněno dobré
spalování plynu. V těžkých a prašných provozech doporučuje instalaci vnějšího přisávání
vzduchu pro spalování – uzavřený spotřebič.
Instalace musí vyhovovat platným normám a musí být provedena dle platných technických
předpisů – viz. související dokumenty a předpisy na str. 7.
POVRCHOVÁ TEPLOTA SÁLAVÉ TRUBICE PŘESAHUJE 500°C !
Instalace zářiče v místech s možným rizikem výbuchu (např. sklady benzínu, rozpouštědel,
místa s výskytem par chlóru, trichloretylenu, perchloru, nebo místa s vysokým obsahem
hořlavých prachů, dřevěných pilin, atd.), musí být posouzena příslušnými orgány dle platných
předpisů.
Použití zářičů v korozivním prostředí je zakázáno!
Infrazářiče HELIOS mohou být použity pro vytápění ve veřejných prostorech, ve kterých je
tento typ vytápění povolen legislativou. Je nutné dodržet dané předpisy pro instalace v těchto
prostorech.
Zvláštní případy
1. Dle obrázku (obr.21) je nutno zajistit
vhodným způsobem alespoň na dvou
závěsných místech infrazářič tak, aby
nemohlo dojít k jeho přetočení.
2. Při montáži zářiče nad dráhu mostového
jeřábu je nutno počítat s ochranou el. instalace
jeřábu před teplem.
3. V případě
instalace
v tělocvičnách
doporučujeme montáž ochranné sítě - je
možné objednat u výrobce.
4. Při paletovém skladování je nutno dbát na
dodržování bezpečné vzdálenosti od hořlavých
předmětů (obr.22).
5. Při montáži vnějšího přisávání je nutné
zabezpečit, aby vstupní otvor nebyl umístěn
v místě, kde by mohlo dojít k ucpání,
případně nasání znečištěného vzduchu
(spalinami, výbušným prachem, hořlavými
plyny, atd.).
- 21 -
Obr.21
Minimální vzdálenosti infrazářiče od hořlavých předmětů
Provedení s celoizolovaným
reflektorem
Provedení bez izolace
Obr.22
- 22 -
Minimální vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů
Obr.23
Hlavní rozměry závěsných konzolí a zrcadel
512 ± 10
Nutno kontrolovat
rozměry uvedené
v rámečku !
Při odchylce zrcadlo
příslušně upravit !
320 ± 10
Obr.24
- 23 -
9.
Montáž plynového připojení
Montáž plynového připojení musí být provedena dle platných norem a předpisů (viz.
„Související dokumenty a předpisy“ a „Podmínky instalace“). Potrubí musí být ukončeno
plynovým kulovým kohoutem v blízkosti připojení infrazářiče cca 0,5 m (obr.25). V potrubí
musí být při provozu infrazářiče zaručen stabilní nekolísající tlak plynu ZP, P-PB dle tab.1, 2.
Vlastní připojení proveďte pružnou plynovou hadicí. Vzhledem k tomu, že hadice odolává
teplotám max. 100°C je nutné zamezit jakémukoliv dotyku hadice se spotřebičem mimo místa
připojení. Vedení musí být voleno tak, aby nedošlo ke kontaktu s přímým plamenem a
sálavým teplem.
Připojení infrazářiče může být provedeno pouze organizací mající k tomuto příslušné
oprávnění. Plynová hadice podléhá pravidelným revizím jako plynové rozvody. Je nutné
hadice chránit před mechanickým namáháním a agresivními látkami. Hadice nesmí být
namáhána tahem.
Obr.25
Připojovací místa plynu
Hořáková
skříň
10.
Plynová
hadice
Místo pro
připojení plynu
Kulový
kohout
Montáž elektrického připojení
Skříň dálkového ovládání osaďte dle projektu tak, aby byla volně přístupná obsluze.
Připojení skříně dálkového ovládání na síťový rozvod 230V/50Hz proveďte napevno kabelem
CYKY 3Cx1.5. Připojení skříně dálkového ovládání k zářiči proveďte napevno kabelem
CYKY 4Cx1.5 (nebo dle typu zářiče též CYKY 5Cx1.5, CYKY 7Cx1.5) a kabel napojte do
svorkovnice dle příslušného schemata zapojení (obr. 26, 27, 28, 29, 30).
Montáž elektrického připojení musí provést pracovník s příslušným oprávněním dle vyhl.
č.50/78 Sb. s odzkoušením funkčnosti včetně elektrorevize.
Obr.26
Připojovací místa elektroinstalace
Konektor propojení
HOŘÁKOVÁ SKŘÍŇ – OVLÁDACÍ SKŘÍŇ
(konektor X1-X1’)
Konektor propojení
HOŘÁKOVÁ SKŘÍŇ – ODTAHOVÁ SKŘÍŇ
(konektor X2-X2’)
- 24 -
11.
Schémata elektrozapojení
11.1. HELIOS - OI
Obr.27
- 25 -
11.2. HELIOS - OIX
Obr.28
- 26 -
11.3. HELIOS - HELREG
Obr.29
- 27 -
Umístění teplotního čidla
Obr.30
12.
Odvod spalin – Zásady připojení
1. Spalinovod musí být proveden dle platných norem a předpisů (viz. Související
dokumenty a přdpisy).
2. Minimální vnitřní průměr potrubí je 100 mm.
3. Připojení spalinovodu na ventilátor musí být rozebíratelné (např. šroub do plechu).
4. Provedení spalinovodu musí zabránit pronikání kondenzátu do odtahového potrubí.
5. Spalinovod musí být zakončen volně v nezakryté pozici tak, aby vystupujícím spalinám
nebyl kladen odpor a zároveň, aby spaliny nemohly vnikat okny zpět do objektu.
6. Příklady řešení individuálních odtahů spalin jsou uvedeny v projekčních podkladech
pro plynové vytápěcí systémy firmy Mandík. V případě jiného řešení nesmí ztráty
v odtahovém potrubí překročit 50 Pa .
7. Spalinovod musí být proveden z materiálu odolného korozi a teplotám spalin.
Součet hodnot komínových ztrát přívodního a odtahového
potrubí nesmí překročit hodnotu 50 Pa.
Pozn.: V některých případech není možné dodržet max. hodnoty ztrát ve spalinovodu, v tomto
případě se prosím obraťte na firmu Mandík. Pokusíme se společně najít vhodné řešení.
- 28 -
13.
Návod k obsluze
Obsluhu infrazářiče smí provádět jen osoba poučená a pověřená k této činnosti.
Uvedení do provozu – platí všeobecně pro ovládací skříně OI, OIX, HELREG
1. Zapneme hlavní elektrický vypínač „
“ do polohy „1“.
2. Přepínač „
- STOP “ přepněte do polohy „
“ nebo „ “ (v tomto případě
se provoz infrazářiče řídí příslušným automatickým režimem, který je třeba
naprogramovat dle příslušného návodu k ovládací skříni). Rozsvítí se zelená kontrolka
el. síť „ “ na ovládací skříni.
3. Po proběhnutí odvětrávacího času (cca 30 s) se infrazářič uvede do chodu a rozsvítí se
zelená kontrolka chodu na ovládací skříni „ “ a na spodku hořákové skříně. Po dobu
odvětrávacího času svítí na hořákové skříni červená kontrolka, která zhasíná při
uvedení infrazářiče do chodu.
4. Pokud nedojde k zapálení hořáku (nerozsvítí se zelená kontrolka chodu a červená
kontrolka na hořákové skříni i po 40 s zůstává svítit), je třeba provést odpojení a nové
připojení elektrického napájení infrazářiče (přepínač ovladače „
- STOP -
“
přepněte do polohy „STOP“ a zpět do polohy „
“ nebo „ “. Pokud i po
několikanásobném zapalovacím cyklu se infrazářič nepodaří uvést do provozu, volejte
servisní organizaci.
5. Výkon dvoustupňových infrazářičů při ovládání skříněmi „OI, OIX“ volíme přepínačem
„
“.
Skříň „HELREG“ ovládá stupeň výkonu infrazářičů automaticky.
Odstavení z provozu
1.
Přepínač „
2.
Při dlouhodobém odstavení z provozu je vhodné uzavřít plynový uzávěr před
zářičem.
- STOP -
“ přepnete do polohy „STOP“.
Údržba
Provádět pravidelné roční kontroly dle ČSN 38 6405 (není součástí záruč. servisu).
Výrobce doporučuje provádět 1 x ročně odbornou servisní prohlídku, zejména:
- zabezpečovacích prvků spotřebiče,
- propustnost topných trubic a odtahového systému a jejich neporušenost,
- těsnost plynové instalace spotřebiče.
- 29 -
14.
Poruchy infrazářičů HELIOS a jejich odstranění:
Porucha infrazářiče
Není funkční
- ventilátor neběží
(nereaguje na odblokování)
- ventilátor běží
Nejde nastartovat
- ventilátor běží jen po dobu
odvětrávání a startování
(cca 40s)
Příčina
Odstranění
vadný ventilátor
vadná automatika
chybné elektropropojení hořáková
skříň – odtahová skříň
vadný vzduchový manostat
závada v elektroinstalaci hořákové
skříně (kabeláž)
není připojen na elektrickou síť
vadný plynový manostat –
- je-li jím hořáková skříň osazena
nízký tlak plynu v rozvodu
ucpaný odvod spalin
vadný vzduchový manostat
vadná hadička manostatu - prasklá
vadná automatika
závada v elektroinstalaci hořákové
skříně (kabeláž)
neseřízené nebo vadné elektrody
nebo kabely elektrod
chybná clona (průměr otvoru)
špatně seřízený tlak na trysku
vadný regulátor plynové armatury
vadná automatika
nízký tlak plynu v rozvodu
vyměnit ventilátor
vyměnit automatiku
zkontrolovat propojení
vyměnit vzduch. manostat
zkontrolovat zapojení
zkontrolovat připojení
vyměnit plyn. manostat
zvýšit tlak
vyčistit
vyměnit vzduch. manostat
vyměnit
vyměnit automatiku
zkontrolovat zapojení
zkontrolovat, vyměnit
zkontrolovat, vyměnit
seřídit
vyměnit armaturu
vyměnit
zvýšit tlak
Poznámka:
1)
2)
Při nízkém tlaku plynu v rozvodu nejde infrazářič spustit - plynový manostat není
sepnut.
Při současném startu několika infrazářičů najednou může dojít v rozvodu plynu k
momentálnímu poklesu tlaku => nenastartování infrazářičů => opakování startu.
ad1,2) Platí pouze pro případ, je-li hořáková skříň plynovým manostatem osazena.
UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nesmí dojít k ucpání nebo zanesení sání
spalovacího vzduchu, clony nebo vnějšího přisávání, což by mělo za
následek zhoršení spalin (nedokonalé spalování – nedostatek vzduchu), při
nevčasném odstranění zasazení (ucpání) trubek infrazářiče => porucha,
odstavení mimo provoz.
- 30 -
Hořáková skříň - popis:
Základem hořákové skříně je skelet, ve kterém jsou namontovány jednotlivé
komponenty. Skelet hořákové skříně je rozdělen přepážkou na dvě části - hořákovou komoru
a ovládací část. Na hořákovou komoru je přišroubováno hrdlo s přírubou, kterým se hořáková
skříň napojuje na topnou (spalovací) trubku.
V ovládací části je plynový ventil SIT 830 TANDEM (pro jednostupňové provedení
HELIOS), nebo ventil SIT 836 TANDEM (pro dvoustupňové provedení HELIOS-D)
s připojovací trubkou, řídící automatika SIT EFD S 503 (zapalovací systém) a vzduchový
manostat reagující na pokles tlaku*. Připojovací trubka je vyvedena z hořákové skříně a slouží
k připojení na rozvod plynu. Tato část je uzavřena dvířky.
V hořákové komoře je hořák s tryskou, jejíž průměr je závislý na spalovaném plynu a
na výkonu. Hořák je našroubován do plynového ventilu a směřuje do hrdla. Na skeletu je
připevněn držák s elektrodami (zapalovací elektroda a ionizační sonda), které jsou zasunuty do
příslušných otvorů v hrdle. Tato část je shora zakryta clonou a krytem. Průměr clony je
přiřazen k určitému typu infrazářiče dle tab.3.
Na skeletu jsou připevněny dvě kontrolky - zelená signalizující „PROVOZ“ a červená
s významem „START-BLOKOVÁNÍ“. Dále jsou na plášti přišroubovány konektory k propojení
hořákové skříně s odtahovou skříní a ovládacím panelem. Jednotlivé komponenty v hořákové
skříni jsou propojeny elektroinstalací dle obr.25, 26, 27.
*
Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení hořákové skříně
Demontáž elektrod:
1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě
vytažením velkého konektoru X1-X1’
a uzavřete přívod plynu.
2. Demontujte horní kryt a clonu
(4x závrtný šroub).
3. Demontujte držák s elektrodami
(2x šroub M4x8 a matice M4).
4. Odpojte kabely od elektrod.
5. Proveďte výměnu elektrod.
6. Montáž proveďte v opačném pořadí.
7. Zkontrolujte seřízení elektrod dle obr.29.
Obr.31
Demontáž hořáku a trysky:
1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením obou konektorů,
uzavřete přívod plynu a odpojte od plynového rozvodu.
2. Odpojte hořákovou skříň od topné trubice (sejmout sponu a vyjmout čep).
3. Proveďte demontáž elektrod (kabeláž od elektrod neodpojujte).
4. Z přední části proveďte demontáž hořáku s tryskou.
5. Montáž proveďte v opačném pořadí. Hořák je těsněn v plynovém ventilu teflonovou
páskou.
- 31 -
Demontáž řídící automatiky:
1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1’ a
uzavřete přívod plynu.
2. Sejměte dvířka kryjící ovládací část (1x závrtný šroub).
3. Demontujte řídící automatiku (1x šroub).
4. Sejměte kryt řídící automatiky a odpojte konektory.
5. Proveďte výměnu řídící automatiky.
6. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Demontáž manostatu (diferenčního tlakového spínače):
1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1’ a
uzavřete přívod plynu.
2. Sejměte dvířka kryjící ovládací část (1x závrtný šroub).
3. Odpojte konektory a hadičku od manostatu.
4. Demontujte manostat (2x závrtný šroub) a proveďte jeho výměnu.
5. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Demontáž plynového ventilu:
1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením obou konektorů, uzavřete přívod
plynu a odpojte od plynového rozvodu.
2. Odpojte hořákovou skříň od topné trubice (sejmout sponu a vyjmout čep).
3. Proveďte demontáž řídící automatiky (elektroinstalaci od řídící automatiky neodpojujte).
4. Proveďte demontáž hořáku.
5. Demontujte vymezovací kroužek (2x šroub M4x8 a matice M4).
6. Demontujte ventil s připojovací trubkou (4x šroub M4x8) a proveďte jeho výměnu.
7. Montáž proveďte v opačném pořadí.
8. Proveďte kontrolu těsnosti plynu.
9. Seřiďte tlak plynu na trysku dle tab.1, 2, 3.
Odtahová (ventilátorová) skříň - popis:
Odtahová skříň se skládá dle typu infrazářiče z ventilátoru „AIRFLOW 45 BTFR“, nebo
ventilátoru „AACO-MANDIK 133/52“, na který je přišroubováno hrdlo s přírubou a na
výstupu přechod na odvod spalin*.
*
Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení odtahové skříně
Demontáž odtahové skříně:
1. Odpojte odtahovou skříň od elektrické sítě vytažením malého konektoru X2-X2‘
na hořákové skříni a uzavřete přívod plynu.
2. Odpojte přechod ventilátoru od potrubí SPIRO.
3. Odpojte odtahovou skříň od topné trubice (sejmout sponu a vyjmout čep).
4. Proveďte výměnu odtahové skříně.
5. Montáž proveďte v opačném pořadí.
- 32 -
Příloha č.1
Obr. 32
Montážní rozměrové schéma infrazářiče HELIOS 50-U(UD)
5
1
až
5
provedení závěsné konzole
str. 14, 15, 16
Oblouk „102“
Spojka trubek s vložkou
3
Trubka černá – TR 102x1,5-4515
3
3
Spojka trubek s vložkou
2
Trubka černá – TR 102x1,5-6020
Spojka trubek s vložkou
Trubka nerezová AISI 321 – TR 102x2-4500
1
1
Trubka černá – TR 102x1,5-6020
4
Odtahová (ventilátorová) skříň
Hořáková skříň
- 33 -
Příloha č.2
Schéma uchycení držáku izolovaného zrcadla
na závěsnou konzoli „U“ (typ č.1, č.2 nebo č.3)
Obr. 33
Díly: závěsná konzole „U“, držák izolovaného zrcadla - 2ks, šroub M6x12 - 2ks, matice M6 - 2ks, podložka 6.4 - 2ks, podložka vějířovitá 6.4 - 2ks
Matice M6
Podložka vějířovitá 6.4
Podložka 6.4
Závěsná
konzole „U“
Obr. 34
Izolované
zrcadlo „U“
Šroub M6x12
Schéma uchycení držáku izolovaného zrcadla
na závěsnou konzoli „U/15“ (typ č.1, č.2 nebo č.3)
Díly: závěsná konzole „U/15°“, držák izolovaného zrcadla, šroub M6x12,
matice M6, podložka 6.4, podložka vějířovitá 6.4
Držák
izolovaného
zrcadla
Závěsná
konzole „U/15“
Izolované
zrcadlo „U/15“
Matice M6
Podložka vějířovitá 6.4
Podložka 6.4
Šroub M6x12
Držák izolovaného
zrcadla
- 34 -
Příloha č.3
Obr. 35
Schéma uchycení držáku izolovaného zrcadla
na závěsnou konzoli „I“ (typ č.1 nebo č.2)
Díly: závěsná konzole „I“, držák izolovaného zrcadla - 2ks, šroub M6x12 - 2ks, matice M6 - 2ks, podložka 6.4 - 2ks, podložka vějířovitá 6.4 - 2ks
Závěsná
konzole „I“
Izolované
zrcadlo „I“
Podložka vějířovitá 6.4
Matice M6
Podložka 6.4
Šroub M6x12
Obr. 36
Držák
izolovaného
zrcadla
Schéma uchycení držáku izolovaného zrcadla
na závěsnou konzoli „I/15“ (typ č.1 nebo č.2)
Díly: závěsná konzole „I/15°“, držák izolovaného zrcadla, šroub M6x12, matice M6, podložka 6.4,
podložka vějířovitá 6.4
Závěsná konzole
„I/15“
Izolované zrcadlo
„I/15“
Matice M6
Podložka vějířovitá 6.4
Držák
izolovaného
zrcadla
Podložka 6.4
Šroub M6x12
- 35 -
16.
Komponenty používané u infrazářičů HELIOS
Plynové ventily dvoustupňové:
SIT 836 TANDEM
SIT 843 SIGMA
HONEYWELL VK 4105Q
WHITE-RODGERS 36E
WHITE-RODGERS 91B
Řídící automatiky:
SIT EFD 503
SIT ABC 537
BRAHMA SE 31F
HONEYWELL S 4565
Bertelli & Partners type FM
INECO typ EPL
Vzduchové manostaty 0,4 mbar:
SIT 380 ARIA
DUNGS LGW 3 A1
HONEYWELL C 6065A
Ventilátory spalinové:
AIRFLOW 45 BTFR
AACO-MANDIK 133/52
Plynové ventily dvoustupňové – seřizovací prvky:
C
Obr.37
Plynový ventil SIT 843 Sigma
Detail seřizovacích šroubů
- 36 -
Plynový ventil HONEYWELL VK 4105Q
Obr.38
EV1
EV2 EV3
CC
RE
S
RE
P2
P1
Obr.39
Plynový ventil SIT 836 Tandem
Legenda:
Ev1
Ev2
Ev3
P1
P2
RE
S
T
C
Bezpečnostní elektromagnetický ventil
Bezpečnostní elektromagnetický ventil pro postupné zapalování (rozběh)
Cívka modulačního ventilu
Odběrní místo tlaku plynu na vstupu
Odběrní místo tlaku plynu na výstupu
Regulátor tlaku pro maximální výkon
Regulátor tlaku pro minimální výkon
Regulátor zapalovacího tlaku
Krycí zátka
- 37 -
Náš nejbližší zástupce
MANDÍK a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Česká Republika
Tel.: +420 311 706 706
Fax: +420 311 584 810, 311 584 382
E-Mail: [email protected]
www.mandik.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny tohoto dokumentu. Aktuální dokument je uveden na
www.mandik.cz
38
Download

HELIOS TMAVÝ PLY NOVÝ TR UBKOVÝ INFR AZÁŘIČ