Destratifikátor
KING
Návod k použití
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
destratifikátor KING
KING
Úvod
Destrafikátory KING jsou vyrobeny pro vytvoření
a poskytování konstantního promíchání vzduchu v rozsáhlých prostorách. Tento proces promíchání vzduchu
eliminuje rozvrstvení teploty a vlhkosti v průmyslových
a komerčních budovách.
Pro zajištění správného promíchání vzduchu byl vyvinut speciální heliocentrifugální rotor. Tyto inovační jednotky sbíhají-rozbíhají míchací proces.
Nepřetržité promíchávání vzduchu vytváří rovnováhu ve vrstvách pásmové zóny a v podmínkách - teploty,
vlhkosti a tlaku. KING - heliocentrifugální rotor vytváří
jednotné promíchávání vzduchu bez výrazného závanu
vzduchu. Při promíchání vzduchu napomáhá vytvoření
konzistentního mikroklimatu.
Destrafikátory KING - je preventivní systém, ne opravný. Nahrazuje tradiční stropní ventilátory (spirálové
lopatky), které transferovaly horký vzduch od stropu
k podlaze a docházelo ke tvoření průvanu, který mohl
způsobovat nepříjemný pocit pro přítomné pracovníky.
Destrafikátor KING - míchá a recykluje teplý vzduch
produkovaný topidly. Tímto je dosaženo tepelné rovnováhy napříč celou budovou.
Obsah
Úvod ..............................................................................................2
Všeobecná upozornění ...........................................................3
Všeobecné pokyny použití ....................................................3
Instalace všeobecně .................................................................3
Popis funkce zařízení................................................................4
Technické parametry KING .....................................................5
Projektování destratifikátorů.................................................6
Výhody nasazení .......................................................................7
Použití ...........................................................................................7
Instalace .......................................................................................8
Závěsný lankový systém .........................................................9
Napájení .................................................................................... 10
Elektrozapojení ........................................................................11
Programovatelné termostaty Honeywell ....................... 12
Elektrozapojení regulace ..................................................... 12
Bezdrátová regulace.............................................................. 13
Elektrozapojení regulace ..................................................... 13
Centrální regulace Lersen.Net II ........................................ 14
Normy, vyhlášky, protokoly................................................. 15
Poznámky ................................................................................. 15
04.26.11.12
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
2
KING
destratifikátor KING
Všeobecná upozornění
Všeobecné pokyny použití
Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od
něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě topných
agregátů. Uchovejte tento návod pro další konzultace.
Pokud by zařízení mělo být prodáno či předáno jinému uživateli, zajistěte, aby návod byl vždy předán se zařízením, aby mohl být použit dalším majitelem. Výrobce nebo dovozce neodpovídá za poškození vzniklá při
neodborné instalaci, používání a údržbě, při poškození
neautorizovanými osobami. Váš výrobek je v záruce po
dobu a podle podmínek uvedených v záručním listě vydaném výrobcem nebo dovozcem.
Spuštění může provést pouze autorizovaný servis
LERSEN. Instalace musí být provedena podle platných
norem a podle instrukcí výrobce obsažených v tomto
manuálu, a to pouze kvalifikovanou osobou. Při nesprávné instalaci nebo použití může dojít k hmotným
škodám či ke zranění osob. V takovém případě zástupce
či výrobce nenese odpovědnost. Toto zařízení musí být
použito výhradně pro účel, ke kterému bylo vyrobeno.
Každé jiné použití je nebezpečné.
Destratifikátory KING se musí použít v aplikacích,
pro které jsou výslovně určeny. Jakékoli jiné použití se
považuje za nesprávné a proto jako zdroj nebezpečí.
Za škody způsobené nesprávným použitím neručí
výrobce ani dodavatel. Riziko nese sám uživatel.
Pro všechny destratifikátory KING smí být použito
jen originální vybavení dodávané výrobcem.
Náhradní díly mohou být použity pouze originální
a jen dodávané výrobcem. V případě použití neoriginálních dílů nenese výrobce žádnou odpovědnost za
škody či případné zranení.
Nepřibližujte se k ventilátoru s volným oděvem
mohl by být vsán.
Při ukončení provozu destratifikátoru KING se musí
veškeré možné zdroje nebezpečí odstranit. Pokud se
destratifikátor KING definitivně vyřazuje z provozu, zajistěte si autorizovaný servis LERSEN.
Odpojením od hlavního vedení elektrického napětí
odpojením přívodního kabelu a vypnutím hlavního vypínače. Nedodržením základních zásad může být důsledkem těžké poranění nebo smrt.
Sejměte obalový materiál a ujistěte se, že obsah neutrpěl žádné poškození. Zkontrolujte dle dodacího listu
kompletnost dodávky. V případě pochyb jednotku nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.
Obalový materiál (dřevěnou nebo papírovou bednu, hřebíky, úchytky, plastové pytle, pěnový polystyren
atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, aby se nestaly
zdrojem nebezpečí. Pro případnou opětovnou dopravu
nebo skladování používejte originální obal.
Vzniklá škoda způsobená dopravou se řeší pouze
prostřednictvím pojištění přepravní firmy. Tato škoda
musí být přepravní firmou potvrzena. Náhradu škod
způsobených dopravou lze řešit pouze u přepravní firmy
a jen v případě , že je sepsán škodní protokol potvrzený
dopravní firmou.
Instalace všeobecně
Instalovat systém smí pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Výrobek má montovat proškolený technik s platným certifikátem výrobce.
Při elektrickém připojení je nutno dodržovat předpisy pro bezpečnost práce a provozu a obecně uznávaná
technická pravidla. Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č
50/78 Sb. § 6. Veškerá bezpečnostní opatření musí být
zajištěna při montáži zařízení. Při uvedení jednotky do
provozu je nutno zajistit revizi elektrického zařízení dle
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení.
Je výslovně zakázáno instalce v prostředích, kde hrozí nebezpečí výbuchu a kde se nacházejí vznětlivé materiály. V uzavřených prostorách, kde je velká koncentrace výparů halogenů. Se nedoporučuje instalovat destratifikátory king. V této věci doporučujeme, zvláštní pozornost
věnovat prostředím, která se zabývají následujícím: prádelny, chemické
čistírny, typografické dílny, kadeřnické a kosmetické salóny.
3
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
destratifikátor KING
KING
Popis funkce zařízení
Proces destratifikace
Vertikální směšování
• Chladný vzduch z nižších částí budovy je „přenesen“
a zároveň směšován s teplejším vzduchem z vyšších částí. Je směšován uvnitř rotoru a vyfukován radiálně skrze
cirkulární deflektor (konvengertně-divengertní systém).
• Vzduch je vyfukován malou rychlostí, a pod destratifikátorem jsou vytvořeny dvě zóny s redukovaným tlakem,
které garantují cirkulaci vzduchu.
• Proces zaručuje nepřetržité směšování vzduchových
vrstev, reguluje změny teploty, vlhkosti a vzduchu.
• Vertikální proměnlivý pohyb je téměř eliminován.
Pro vytápění průmyslových a obchodních budov se
často používá tradičních způsobů vytápění, kde se
teplý vzduch rozptyluje po budově konvenčními proudy. Tento způsob vytápění, kdy ještě dochází k tepelné
celistvosti vytápění, je přijatelný pro malé budovy, ne
však pro rozsáhlé a vysoké budovy, kde dochází k vrstvení vzduchu. Vzduch u stropu je tudíž teplejší než
v úrovni podlahy. Rozdíl teplot v těchto dvou úrovních
bývá 10 - 15 °C.
Tepelné ztráty konstrukce budovy a spotřeba energie na topení jsou ovlivněny nedostatečnou izolací, zejména staré budovy postrádají vhodné izolace. Teplota
na úrovni podlahy může být sice řízena termostatem,
ale stoupající teplota směrem ke stropu je závislá na dalších faktorech:
-Výkon a účinnost při distribuci teplého vzduchu ve
vztahu k velikosti budovy.
-Rozdílnost vlivů v různých ročních obdobích - vnější
podmínky. Například vertikální vzrůst teplot je téměř
nulový když se netopí, ale výrazný během zimního
vytápění.
Horizontální směšování
• Pokud narazí proud vzduchu z destratifikátoru, který rotuje ve směru hodinových ručiček na proud vzduchu rotující proti směru hodinových ručiček, oba proudy
vzduchu se pak pohybují stejným směrem.
• Proudy vzduchu pohybující se společně, mění úroveň
teploty, vlhkosti a tlaku tak, že je mezi nimi rovnováha.
• Stálý horizontální přenos vzduchu skrze proměnlivý
pohyb vzduchu způsobuje globální směšování se stabilními fyzikálními podmínkami.
• Rychlost proudu vzduchu z destratifikátoru KING je
zpravidla 0,1 m/s. Malé rychlosti zamezují průvanu a víření prachu.
Naměřené hodnoty i obecná literatura uvádí teplotní růst 1 °C na 1 m výšky při vrstvení ohřátého vzduchu.
Situaci s vrstvením ještě zhoršují ztráty při ventilaci, protože vzrůst teploty zvětšuje úniky skrze otvory v budovách. Vzrůst těchto ztrát ventilace může být až 5% v každém stupni rozdílu teplot u podlahy a stropu.
Horkovzdušné vytápění je vyřešeno prouděním
vzduchu přes povrch tepelného výměníku a jeho distribuci přímo do prostoru, nebo skrze vzduchotechnický
rozvod na místo určení. Vzduch pro vytápění je obvykle
čerpán z nižších oblastí prostoru a je míchán s určitým
množstvím čerstvého vzduchu. Otopné zařízení distribuje ohřátý vzduch o teplotě 25 - 50°C. Nejběžnění však
kolem 30 °C. To odpovídá 100 m3/h proteklého vzduchu
na každý kW skutečného tepelného výkonu.
Hlavním problémem konvenčního vytápění je nesoustavná distribuce teplého vzduchu v budově.Toto se
děje stoupáním teplejšího vzduchu ke stropu, což má
za následek již popsané tepelné ztráty. Výsledkem je nakonec ztráta pohodlí pro zaměstnance. Potíže se mohou
omezit vhodným umístěním pro optimální chod, čímž
se zajistí celistvé vytopení celého prostředí.
Destratifikátor KING mixuje a recirkuluje ohřátý
vzduch v prostoru. Potlačuje tak vrstvení vzduchu a v
celém prostoru se dosahuje tepelné rovnováhy.
Destratifikátor KING není jen opravným zařízením,
ale hlavně zařízením pro prevenci. Nahrazuje tradiční
ventilátory lopatkami, které „přemísťují“ teplý vzduch
od stropu k podlaze. Tento způsob ventilace může zapříčinit nepohodlí zaměstnanců. Destratifikátor KING používá vřetenový heliocentrifugální rotor, který umožňuje
rovnoměrné směšování vzduchu bez citelného proudění
vzduchu. Jeho činnost je kontinuální a garantuje stálé
mikroklimatické podmínky.
04.26.11.12
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
Jestliže mají destratifikátory KING stejný směr rotace, proud vzduchu z
jednoho destratifikátoru narazí na proud vzduchu ze sousedního. Toto
zabrání oběma proudům vzduchu ve společném pohybu, nastává turbulentní
směšování a je znemožněna distribuce uniformního vzduchu.
4
KING
destratifikátor KING
Technické parametry KING
TYP / KÓD
Elektrický příkon
Napětí
Proudové zatížení
Druh ventilátoru
Počet lopatek
Počet otáček rototu
Množství cirkulovaného vzduchu
Akční radius
Pokrytá plocha
Max. výška instalace
Max. výška budovy
Hmotnost
Průměr x výška
Hladina akustického tlaku
Objednací číslo (rotace - pravotočivá)
Objednací číslo (rotace - levotočivá)
Objednací číslo krytí IP55 (rotace - pravotočivá)
Objednací číslo krytí IP55 (rotace - levotočivá)
KING 75
200
230 / 50Hz
1,7/1,0
W
V
A
KING 100
300
230 / 50Hz
1,7/1,0
heliocentrifugální
ks
n/min.
m3/h
m
m2
m
m
kg
mm
dB
2
4
735
7 500
7
200
6
8
16
10 000
9
300
12
18
18
680 x 500
30
K75R
K75V
K75R_IP55
K75V_IP55
K100R
K100V
K100R_IP55
K100V_IP55
Při instalaci je důležité dodržovat šachovnicové celkové rozmístěni jednotek, tak aby se dvě blízké jednotky vždy otáčely v opačném směru z
důvodu rovnoměrného promícháni vzduchu v celém prostoru haly.Destratifikátory KING mají rozdílný směr otáčení, který je označen šipkami
rozdílných barev. Toto označení je na ventilátoru i obalu.
Směr otáčení je brán z půdorysného pohledu !!!
Otáčení proti směru hodinových ručiček
levá - červená šipka
5
Otáčení po směru hodinových ručiček
pravá - zelená šipka
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
KING
destratifikátor KING
Projektování destratifikátorů
Výběr modelu destratifikátoru
Výběr modelu destratifikátoru KING je ovlivňován
výškou prostoru a instalační výškou.
Přiklad:
• Výška tovární haly 8 m
• Instalační výška
6 m (KING75)
Tento model přemístí při poloměru oblasti 7m a ploše pokrytí 200 m2 množství vzduchu 7.500m3/h.
Plocha pokrytí se dá představit jako svislý válec se
základnou 200 m2 a výškou 8m. Objem tohoto válce
činí 1.600 m3. Objem cirkulovaného vzduchu 7.500 m3/h
přemísťeného destratifikátorem odpovídá tedy asi pětinásobku tohoto objemu. Totéž se týká i jiných případů
v nichž se používají modely obou sérií.
•
Maximální výška:
8m
•
Počet destratifikátorů: 3 ks
•
Model: ELC 2000
Rozmístěni destratifikátorů KING je určeno akčním
radiusem 7m modelu K75. Je nutno pamatovat na to,
že rozmístění destratifikátorů se musi provádět formou
„šachovnice“, aby se zaručilo promísení a rozdělení
vzduchu v horizontálním směru.
14m
7m
6m
7m
7m
7m
50
100
150
200
250
6m
7m
Zjištění potřebného množství destratifikátorů.
Pokud máme vybrán vhodný model destratifikátoru
KING a bylo zjištěno jeho přemísťování vzduchu vzhledem k celkovému objemu prostoru, stačí vydělit celkovou plochu prostoru plochou pokryti destratifikátorem.
Příklad:
• Plocha výrobní haly: 1.200 m2
Počet potřebných destratifikátorů: 6 ks
Tato kalkulační metoda platí pro všechny modely.
0
7m
40m
300 m2
m
9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KING 75
KING 100
2
3
výška instalace [m]
4
5
Přiklad projektu pro destratifikátory KING k promíseni vzduchu v prostoru průmyslové haly.
K75
6
Rozměry haly:
•
Délka
•
Šířka:
•
Max výška:
•
Instalační výšká:
•
Plocha haly:
7
8
9
K100
10
11
12
100 m
30 m
10 m
7,5 m
3.000 m2
13
14
15
10
m
Limit
zóny
Optimální zóna
pro instalaci
30
Určeni rozmístění
Při rozmístění destratifikátorů KING se musí zohlednit geometrický charakter prostoru a jeho eventuální
nepravidelností. V prvé řadě je však rozhodující pracovní oblast a směr otáčení.
Příklad:
Plocha pokrytí destratifikátorů KING
•
Šířka tovární haly:
14 m
•
Délka tovární haly:
40 m
04.26.11.12
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
100
Celková plocha haly ku ploše pokrytí
destratifikátorem = počet destratifikátorů
3.000 m2: 250 m2 = 12 ks destralifikátorů
v provedení K100.
6
KING
destratifikátor KING
Výhody nasazení
Konstantní promíchání vzduchu v rozsáhlé budově
představuje následující výhody:
Zimní sezóna
1. Eliminace tepelných výkyvů
2. Omezení tepelných ztrát
3. Zvýšení teploty u podlahy
4. Jednotná teplota v celé budově
5. Zlepšení tepelných podmínek uvnitř budovy
6. Využití tepla vznikajícího z provozu strojů
7. Úspora energie
Ze stanovení rovnoměrného rozmístění v prostoru
vyplývá, že rozteč os destratifikátorů KING 100 činí při
účinném poloměru 7,5 m přesně 15 m.
Byly zohledněny výkonové parametry zařízení.
Vynásobí-li se množství vzduchu přemístěné destratifikátory počtem zařízení
(10.000m3/h x 12 = 120.000m3/h), je z výsledku zřejmé že cirkulující množství vzduchu odpovídá cca pětinásobku objemu prostoru.
120.000 m3: 25.000 m3 = 4,8
Letní sezóna
1. Univerzální a jednotná ventilace v celé budově
2. Omezení korodování skeletu budovy
3. Rozptyl kouře a zápachu
4. Omezení působení vlhkosti uvnitř budovy
7,5
30m
6m
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
6m
7,5
7,5
7,5
100m
výška bez destratifikátoru
9.50m
26°C
1.50m
15°C
11°C
t °C
30
Energetické hodnocení příkladového projektu
teplota °C
25
Z tepelných měření prováděných ve virtuálním objektu vyplynulo následující vrstvení teplého vzduchu:
20
výška s destratifikátorem
9.50m
19°C
1.50m
17°C
2°C
t °C
15
10
5
•
•
•
Teplota u podlahy:
16°C
Teplota u stropu:
26°C
Průměrná teplota steny 21°C [(26+16): 2]
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Záznam rozložení teploty v objektu haly v zimě
Z výpočtu skutečné tepelné ztráty vyplývá až 1.053
kW celkem nevyužité energie. Ve srovnání s teoretickými tepelnými ztrátami bez vrstvení tepla s hodnotou
739 kW je zřejmá zvýšená spotřeba energie za hodinu
314 kW, tzn 43 % energie více
Při předpokládané pracovní době 10 hodin/den v
topné sezóně s 135 pracovními dny při průměrné teplotě 4,8°C činí sezónní zvýšená spotřeba energie asi
225.000 kW.
V předchozích ukázkách bylo prokázáno, že pro potlačení vrstvení tepla je nutné zvýšení cirkulovaného
oběhového množství v prostoru a sníženi teplotního
spádu mezi podlahou a stropem.
Tento problém se řeší cirkulací vzduchu v prostoru
produkovanou destratifikátory KING. Statistické údaje
získané na stovkách instalací topných zařízení s použitím destratifikáforů KING dokládají snížení teplotního
spádu až o 40 %. Pokud tuto hodnotu zahrneme do výpočtu tepelných ztrát, sníží se hodnota tepelných ztrát
přibližně o těchto 40 %.
Vratíme-li se zpět k našemu virtuálnímu projektu
můžeme konstatovat, že díky nasazení destratifikátorů
KING může být sezónní zvýšená spotřeba energie snížena minimálně o 40 %
225.000 kW / 40 % = 90.000 kW
(nižši zvýšená spotřeba = uspořená energie)
Graf zobrazuje optimalizaci
rozsahu teploty uvnitř budovy
v souvislosti s instalací
destatifikátoru King
(venkovní teplota vzduchu – 5 °C)
Použití
Průmysl – továrny, sklady
Destrafikátory KING mohou být nasazeny v průmyslových, skladových a komerčních budovách ke zvýšení
účinnosti vytápěcích zařízení a ke zlepšení pracovních
podmínek. Teplo vyvíjené stroji a procesy výroby je rozptýlené a použité k vytápění budovy v zimě. Během léta
destrafikátory KING používají k větrání budovy externí
vzduch a napomáhájí rozptylu dýmu, zápachu a vlhkosti.
Sportování a volný čas – haly a bazény
Destrafikátory KING omezují vysoké tepelné ztráty
charakteristické pro tyto budovy. Vlhkost a chlorové páry
jsou tak omezeny na úroveň bazénu. Díky nízké rychlosti
otáček (od 0,1 m/s) nedochází ke vzniku průvanu.
Zemědělství – skleníky, stáje
Destrafikátory KING zabraňují vysokým tepelným ztrátám a umožňuje správnou distribuci tepla pro pěstování
a chov hospodářských zvířat.
7
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
KING
destratifikátor KING
Instalace
Při rozmístění více jednotek je nutno brát v úvahu
geometrii budovy, akční rádius destratifikátoru a směr
otáčení rotoru. V závislosti na vybraném typu a na požadovaném počtu, měly by být destratifikátory KING
rozmístěny tak, aby umožňovaly optimální směšování
vzduchu.
Destratifikátory KING mají na horní přírubě 4 závěsná
oka, za které se pomocí závěsného lankového systému
upevní ke stropu, nosníku apod.
Navrhněte kotvící body tak aby lanka byly 30-40
stupňů od svislé osy.
• Kotevní body musí být v dostatečné vzdálenosti,
aby mohly účinně eliminovat počáteční kroutivý moment destratifikátoru. Kotvící body musí být alespoň 1
m od motoru destratifikátoru
• Strop popř. nosník pro ukotvení destratifikátoru
musí být dostatečně dimenzován (cca 50 kg na každý
kotvící bod)
Příklady instalace:
výška budovy: 6 m výška zavěšení: 5 m
výška budovy: 8 m výška zavěšení: 6,5 - 7,0 m
výška budovy: 10 m výška zavěšení: 8,0 - 8,5 m
výška budovy: 14 m výška zavěšení: 11 - 12 m
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Destratifikátor KING nesmí být instalován níže než 4
m od podlahy. Destratifikátory KING musí být instalovány v dokonalé horizontální rovině
K100
K75
instalační výška
výška instalace (m)
rozmístění destratifikátorů a směr otáčení
směr otáčení první jednotky není důležitý NÁSLEDUJÍCÍ však musí být vždy v protisměru
04.26.11.12
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
8
KING
destratifikátor KING
Závěsný lankový systém
Závěsná konzole
1
Typ závěsu
HF32EC
HF34EC
2
3
Objednací číslo
Popis - závěs s pojistkou
HF34EC
Závěs jednokarabina, vel.3 s poj., 90kg (**tab.1), 4m
HF32EC
Závěs jednokarabina, vel.3 s poj., 90kg(**tab.1), 2m
YF34EC500
Závěs 2x karab. 500mm, vel.3 s poj., 90kg(**tab.2), 4m
YF32EC500
Závěs 2x karab. 500mm, vel.3 s poj., 90kg(**tab.2), 2m
VÝHODY ZÁVĚSNÉHO LANKOVÉHO SYSTÉMU
• Velká nosnost - 5:1 poměr zátěže systému
• Nahrazuje závitové tyče - už žádné řezání, pilování
a upevňovací matice
• Rychlost - zkrácení doby instalace o 80%
• Bezpečný - lehké, instalace a úpravy na místě
• Šetří čas a peníze - není potřeba použít pomocné
konzole
1
2
Typ závěsu
YF32EC500
YF34EC500
3
Úhel zavěšení
Typ závěsu - HF
4
4
0°
15°
30°
45°
60°
Maximální nosnost při úhlu od svislé osy (v kg)
HF32EC/ HF34EC
90
86
77
63
45
Pracovní zatížení %
100
96
86
70
50
tab.1
1 Zvětšení nebo zmenšení oka pro konzoli
(pomocí přilozeného nástroje zatlačením na pojistku v samosvorné sponě
je možné volně pohybovat lankem ve sponě a regulovat velikost oka **)
2 Samosvorná spona závěsu
pomocí přilozeného nástroje zatlačením na pojistku v samosvorné sponě
máte možnost volně pohybovat sponou a nastavovat tak délku závěsu
provádějte pokud jsou minimálně tři závěsy, v opačném případě
hrozí pád zavěšovaného předmětu a může dojít ke zranění nebo
smrti. Při nedodržení této podmínky nenese výrobce žádnou
odpovědnost
3 Délka závěsu
(základní délka je 2 nebo 4m, měřeno od konce lanka po oko karabiny)
4 Karabina s drátěnou pojiskou
(průchozí průměr 11mm). Karabina se zacvakne do závěsného oka
zavěšovaného zařízení (drátěná pojistka zabraňuje samovolné vycvaknutí
při přídaných vibracích)
Typ závěsu - YF
Standard nosnost (kg)
55% red. nosnost
YF32EC500
YF34EC500
90
40.5
tab.2
V prostorech instalace s vysokou vlhkostí, nebo kyselostí je třeba
brát v úvahu použití při výběru materiálů závěsného systému. Je
třeba konzultovat místní podmínky před výběrem závěsu a instalace.
Po dokončení instalace je třeba závěs kontrolovat a to nejméně jednou
ročně.
Konzole
Samosvorná
spona
závěsu
Konzole
Samosvorná
spona
závěsu
karabina
závěsu YF
Závěs HF 32EC nebo 34EC
karabina závěsu HF
30-40 °
Obr. 2
Zavěšení kolmo
závěs YF
Obr. 1
Zavěšení kolmo
závěs HF
**) - provádějte pokud jsou minimálně tři závěsy, v opačném případě hrozí pád zavěšovaného předmětu a může dojít ke zranění nebo smrti. Při nedodržení této podmínky nenese výrobce žádnou odpovědnost
9
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
KING
destratifikátor KING
Napájení
Při manipulaci, montáži, elektrickém zapojení, uvá-dění do provozu jakož i opravách a údržbě zařízení je
nutné respektovat platné bezpečnostní předpisy, normy a obecně uznávaná pravidla. Veškerá připojení zařízení musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám. Elektrickou instalaci smí provádět pouze pracovník s oprávněním dle odpovídajících předpisů (ČÚBP č.
50/78 Sb., §6).
Zajistěte si kvalifikovaného odborníka ke kontrole
adekvátnosti elektrického systému pro jmenovitý příkon jednotky, uvedený na jejím štítku a ujistěte se zvláště, že průřez vodičů je pro jmenovitý příkon jednotky
vhodný (kabel o průřezu min 3x 2,5).
Elektrická bezpečnost se dosáhne jen pokud je destratifikátor správně připojen k bezpečnému systému
uzemnění, instalovanému podle platných bezpečnostních předpisů. Tento důležitý požadavek bezpečnosti
musí být pečlivě ověřen. V případě pochyb si zajistěte
kvalifikovaný personál k přesnému přezkoušení zařízení. Výrobce nemůže ručit za škody, způsobené vadným
uzemněním jednotky. K připojení jednotky k hlavnímu
vedení nesmí být použity žádné adaptéry s několikanásobnými zásuvkami a/nebo prodlužovací kabely. K připojení jednotky k hlavnímu vedení se používá několikapólový přepínač, v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy. Použití jakéhokoliv zařízení, uváděného v činnost elektrickým proudem, předpokládá dodržování
některých níže uvedených základních pravidel:
nikdy se nedotýkat jednotky s mokrými nebo
vlhkými částmi těla a/nebo bosýma nohama;
netahat za elektrické kabely;
nenechat jednotku vystavenou nepříznivým
vlivům počasí (déšť, sluneční světlo atd.)
nedovolit dětem nebo nezkušeným osobám
používat jednotku.
Přívodní kabel jednotky nesmí být vyměňován uživatelem. V případě poškození kabelu jednotku vypněte a svěřte výměnu jen kvalifikovanému personálu. Bude-li jednotka delší dobu v nečinnosti, vypněte elektrický spínač, který napájí všechny komponenty systému,
ovládané elektrickým proudem .
Příkon a napájecí napětí každého modelu je specifikován na označení výrobního štítku.
Otáčení po směru hodinových ručiček
pravá - zelená šipka
KONDENZÁTOR
Pravé otáčení
W2
U2
V2
U1
V1
W1
230V/50Hz
Otáčení proti směru hodinových ručiček
levá - červená šipka
KONDENZÁTOR
Levé otáčení
W2
U2
V2
U1
V1
W1
230V/50Hz
W2
U2
U1
V2
V1
W1
L1
L2
400V/50Hz
L3
W2
U2
V2
U1
L1
V1
L2
400V/50Hz
W1
L3
Centrální regulace L.Net II
04.26.11.12
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
10
KING
destratifikátor KING
Elektrozapojení
Ovládací schema
Silové schema
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
L
PE
N
L
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
jistič
ovládání
2A
jistič
motoru
N
relé
ovládání
kontakt
relé
N
L1
N
L1
N
spínací kontakt
termostat
Sky.Net
L.Net II
L1
destratifikátory KING, jednofázové 230V/50Hz
Silové schema
jistič
motoru
kontakt
relé
Ovládací schema
3+PE+N 400V/50Hz, TN-CS
L
L1
L2
L3
N
PE
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
jistič
ovládání
2A
destratifikátory KING, třífázové 400V/50Hz
N
relé
ovládání
spínací kontakt
termostat
Sky.Net
L.Net II
Fáze při napájení 400V/50Hz by měly být uspořádány tak, aby zabezpečily správnou rotaci, jak je označeno
zelenou ( ve směru hodinových ručiček ), nebo červenou ( proti směru hodinových ručiček ) nálepkou ( šipkou ) na destratifikátoru KING.
Zapojení do trojúhelníku má vyšší počáteční otáčky,
z čímž se musí počítat při montáži zařízení.
Jednofázové motory mohou být konvertovány na
třífázové odstraněním 16uF kondenzátoru a přeuspořádáním ukončení v místě napojovacích zástrček.
11
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
KING
destratifikátor KING
Programovatelné termostaty Honeywell
Objednací číslo
Typ termostatu
CMT507A1007
Týdenní programovatelný termostat Honeywell CM507
CMT907A1074
Týdenní programovatelný termostat Honeywell CM907/pro
oddělené čidlo/
F42010971_001
Oddělené prostorové teplotní čidlo pro CMT907
F42010977_001
Svorkovnice pro oddělené čidlo pro CMT907
F42010972_001
Oddělené čidlo venkovní teploty(nemá vliv na regulaci)
pro CMT907
Inteligentní termostaty pro regulaci. Snadná obsluha a vysoká kvalita Honeywell. Verze s vestavěným
nebo externím čidlem. Týdenní program, manuální
nastavení okamžité změny. Možnost připojení externího čidla (model 907)
Čidlo pro CM907
Použití termostatů Honeywell (CM507/CM907) pro regulaci destratifikátorů
KING na více než 2ks je potřeba použití pomocného spínacího relé - např.
(stykač RSI - 20-11-A230)
Elektrozapojení regulace
Silové schema
Ovládací schema
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
L
PE
N
L
spínací kontakt
termostat
jistič
Sky.Net
relé
ovládání
L.Net II
ovládání
2A
jistič
motoru
kontakt
relé
N
L1
N
L1
N
destratifikátory KING, jednofázové 230V/50Hz
TERMOSTAT
R
W
R W
04.26.11.12
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
12
L1
N
KING
destratifikátor KING
Bezdrátová regulace
ovládací set
Ovládání pomocí bezdrátového setu - ovládací jednotka (pro skupinu destratifikátorů KING), programovatelný
bezdrátový termostat s týdenním programem a bezdrátové tlačítko rychlého sepnutí. Bezdrátový termostat
a tlačítko, pomocí kterého lze manuálně sepnout skupinu jednotek na 2min. pro rychlé promíchání vzduchu
v hale (mimo funkci termostatu)lze naprogramovat do X
ovládacích jednotek. Naprogramování jednotek, termostatu a tlačítek se provede na místě dle manuálu. Přijímací jednotka je napájena v ovládacím okruhu. Termostat a tlačítko jsou napájeny baterií (životnost cca 1rok).
bezdrátový termostat
TP 83
bezdrátové tlačítko
T 2min.
Dosah bezdrátových jednotek je typicky 50m. Tento dosah platí pro volný
prostor. V prostorách se zastavěním např. regálovými systémy se dosah
jednotek zkracuje.
AC82
bezdrátová řídící jednotka
Objednací číslo
TP83
AC82
RC89
Popis jednotky
Bezdrátový programovatelný termostat
Přijímací jednotka/2xrelé 230V/2A
Bezdrátové tlačítko (sepni na 2min.)
Elektrozapojení regulace
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
L
PE
N
L
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
spínací kontakt
termostat
jistič
Sky.Net
ovládání
L.Net II
2A
jistič
motoru
N
relé
ovládání
kontakt
relé
N
L1
N
L1
N
L1
Silové schema
destratifikátory KING, jednofázové 230V/50Hz
bezdrátový termostat
COM
ReX
ReY
bezdrátové tlačítko
T 2min.
TP 83
Ovládací schema
L N
AC82
bezdrátová řídící jednotka
13
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
KING
destratifikátor KING
Centrální regulace Lersen.Net II
Objednací číslo
Položka systému centrální regulace
LN2PC00001
L net II PC i3,1GB RAM,500GB HDD,19“ MONITOR,WIN 7
LN2SW00001
L net II ovládací SW,ON/OFF,zóny,reset,kalendář,směšovací komory
LN2RJ00001
L net II řídící jednotka,bez čidla
LN2TS05001
L net II teplotní senzor k řídící jednotce délka 0,5m
LN2TS15001
L net II teplotní senzor k řídící jednotce délka 1,5m
LN2TS30001
L net II teplotní senzor k řídící jednotce délka 3m
LN2TS50001
L net II teplotní senzor k řídící jednotce délka 5m
LN2DP00001
L net II datový převodník,HW modul 485/Ethernet
LN2WF00001
L net II přemosťovací Wi-Fi modul 485/Wi-Fi - 2ks
Komplet řídící jednotky je vybaven vlastním snímačem teploty a dalšími nezbytnými řídícími a ochranými
funkcemi pro řízení provozu topné nebo větrací jednotky. L.Net II řídící jednotka se umísťuje v blízkosti řízené jednotky/vytápění/větrání a s řídícím serverem je
spojena datovou linkou 485, která je připojena pomocí
převodníků. Tím je umožněna komunikace prakticky na
neomezenou vzdálennost.
Společnost LERSEN přední výrobce průmyslového
vytápění uvádí na trh zcela nový systém centrální regulace. Lersen.Net II je kompletní řídící systém pro dokonalou regulaci vytápění a větrání.
Systém je navržen tak aby splňoval většinu požadavků na řízení provozu vytápění nebo větrání. Přestože je
systém primárně navržen pro řízení vytápěcích a větracích jednotek dodávaných firmou LERSEN je možné jej
nasadit i ve verzi speciálně navržené pro řízení jiných jednotek druhých stran.
Detailní informace o funci, zapojení a nastavení najdete v manuálu pro Centrální regulaci nebo kontaktujte vašeho obchodního
zástupce.
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
L
PE
N
L
spínací kontakt
termostat
jistič
Sky.Net
ovládání
L.Net II
2A
jistič
motoru
N
1+PE+N 230V/50Hz, TN-CS
relé
ovládání
kontakt
relé
N
L1
N
L1
N
L1
Silové schema
Ovládací schema
destratifikátory KING, jednofázové 230V/50Hz
230V/50Hz L1
N
RC1 RC2
PE
230V/50Hz L1
N
RC1 RC2
PE
230V/50Hz
L1
N
PE
KR
KR
KR
N01
230V/50Hz L 1
N
230V/50Hz L 1
PE
LERSEN.NET II
N
PE
LERSEN.NET II
230V/50Hz L 1
A....xx / 1...32
datová linka FTP/STP
kabel Cat 5e
Datová linka
N
N01 C1
LERSEN.NET II
Datová linka
Datová linka
Jedna jednotka Lersen.Net II ovládá vždy POUZE jednu jednotku Alfa TOP
Řídící PC
04.26.11.12
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
14
C1
PE
KING
destratifikátor KING
Normy, vyhlášky, protokoly
ČSN 06 1008 :1997 .............................Požání bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN 33 1500 :1991 ..............................Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
ČSN 33 2130 :1985 ..............................Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody.
ČSN 33 2180 :1980 ..............................Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
ČSN 33 2000-3:1995 ...........................Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik.
ČSN 33 2000-4-41:2000 ...................Elektrotechnické předpisy. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
ČSN 33 2000-5-54:2002 ..................Elektrotechnické předpisy. Uzemnění a ochranné vodiče.
ČSN 33 2000-6-61:2000 ...................Elektrotechnické předpisy. Postupy při výchozí revizi.
ČSN 33 3210 :1987 ..............................Rozvodná zařízení. Společná ustanovení.
ČSN 34 1390 :1970 ..............................Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.
ČSN 34 1610 :1993 ..............................Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových
...................................................................provozovnách.
ČSN 34 3100 :1967 ..............................Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.
...................................................................zařízeních.
ČSN 73 0802 :2001 .............................Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
ČSN EN 1127-1:1998 ............................Výbušná zařízení. Zamezení a ochrana proti výbuchu. Část 1: Základní pojmy
...................................................................metodologie.
ČSN EN 60335-1 :1997 .......................Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.
ČSN EN 60721-3-3 :1995 ...................Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí,
...................................................................oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
ČSN EN 60947-1:2000 ........................Spínací a řídící přístroje NN. Část 1: Všeobecně.
ČSN EN 61140 ed.2:2003 ..................Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Vyhl.ČÚBP č.48/82 Sb .......................Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Vyhl.ČÚBP č.324/90 Sb. ....................Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Vyhl.č.50/78 Sb. ..................................Odborná způsobilost v elektrotechnice.
Nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
Poznámky
15
Pokyny k montáži, provozu a údržbě
04.26.11.12
Centrála
Lersen CZ, s.r.o. | Chotyně 182 | 463 34 Hrádek nad Nisou | Czech Republic
telefon: +420 482 723 699 | fax: +420 482 723 532
zelená linka: +420 800 100 478
e-mail: [email protected] | servis: [email protected]
Obchodní středisko - Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský kraj
+ Praha a okres Trutnov, Jičín
Lersen CZ, s.r.o. | Chotyně 182 | 463 34 Hrádek nad Nisou | Czech Republic
GSM: +420 731 614 755
Obchodní středisko - Pardubický, Moravskoslezský, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
+ okres Náchod, Rychnov n. Kněžnou, Hradec Králové, Blansko
GSM: +420 731 614 756
Obchodní středisko - Jihomoravský, Vysočina, Jihočeský kraj
GSM: +420 604 268 301
Centrála
Lersen SK, s.r.o. | Rastislavova 12 | 949 01 Nitra | Slovakia
telefón: +421 37 6531008 | GSM: +421 915 854 081
e-mail: [email protected] | servis: [email protected]
Obchodné stredisko - Trenčianský, Žilinský, Prešovský, Košický kraj
GSM: +421 905 935 052
Obchodné stredisko - Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Bánskobystrický kraj
GSM: +421 907 803 546
V případě dotazů nebo poruchy volejte:
Zelenou linku
800 100 478
Lersen CZ nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto manualu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky, kdykoli a bez předchozího upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků.
Aktuální informace naleznete na www.lersen.com
Download

Destratifikátor KING - PS