REFERENČNÁ LISTINA
Výroba, montáž, komplexné dodávky v energetike
ISENG -MONT, s.r.o.
Červenej armády 18
SK , 934 01 Levice
Tel.: + 421 36 6313 248, 6313 042
Fax: + 421 36 6313 042
e- mail: [email protected]
www.isengmont.sk
Investor
–
zákazník
Predmet akcie - Technické údaje
Termín
realizácie
LEVITEX a.s. Levice
Oprava výmenníka para – voda.
1995
Zlatý ONYX a.s, Levice
Oprava parného kotla BK 2,5 t/h
1995
Službyt spol. s r.o. Nitra
Výstavba horúcovodnej kotolne Párovce 2x 12 MW.Komplexná dodávka na
1995
kľúč.
ABB s.r.o..Banská
Bystrica
Dodávka a výroba ohrievača vody „ EKO „
1995
Unimont s.r.o., Bratislava
Zvaračské a montážné práce – Slovnaft a.s. Bratislava.
1996
Benzinol š.p. , Kľačany
GO parných kotlov BK 2 x 4t/h a 1x 2,5 t/h.
1996
ABB s.r.o..Banská
Bystrica
Dodávka a výroba ohrievača vody „ EKO „
1996
NsP Nitra
Dodávka a montáž
riadiaceho systému pre plynové horáky PHZ.
1996
Komplexná dodávka na kľúč.
EMKOBEL a.s. Spišská
Nová Ves
Rekonštrukcia výmenníkových staníc na plynové kotolne s kogeneráciou
- TARČA , PKT1 8,5 MW,PKT2 5 MW,PKT3 5,8 MW , vrátane vybudovania
1996
KOS Plaváreň, Dom služieb , bez kanálový rozvod ABB .
Komplexná dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o., Levice
Dodávka a montáž výmenníka para – voda , CTZ Levice. ( 15 MW).
1996
LEVITEX ,a.s. Levice
Výroba , dodávka a montáž spalinových kanálov pre K2 a K3 , 50 t/h.
1996
Službyt spol. s r.o. Nitra
Rekonštrukcia plynovej, teplovodnej kotolne VS 1 , Klokočina , 4,5 MW.
Komplexná dodávka na kľúč.
1996
Topvar a.s. Topolčany
Dodávka a montáž plynových horákov pre sladovňu. Komplexná dodávka
1996
na kľúč.
Službyt spol. s r.o. Nitra
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste NITRA, výstavba KOS na
sídlisku Párovce vrátane riadiaceho systému a operátorskéko pracoviska.
1996
Komplexná dodávka na kľúč.
Preglejka a.s., Žarnovica
Dodávka a výmena EKA , parný kotol 25 t/h.
1996
Službyt spol. s r.o. Nitra
GO parného kotla K3 , Nitra – Chrenová, 25 t/h.
1997
Službyt spol. s r.o. Nitra
Oprava kotla Slatina 2000 kW na sídlisku Klokočina , VS 4 , K3 a K4.
1997
Gemercukor , a.s.
Rimavská Sobota
Výstavba plynového vysokotlakového parného kotla 25 t/h, vrátane
riadiaceho systému a redukčnej parnej stanice. Komplexná dodávka na 1997
kľúč.
Gemercukor a.s.
Rimavská Sobota
Dodávka a výmena EKA , kotol 50 t/h.Komplexná dodávka na kľúč.
PD Dvory nad Žitavou
Výstavba plynovej kotolne 2x 3, 2 t/h a 1 x 4 t/h Komplexná dodávka na
1997
kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. Dodávka a montáž
1997
termokondenzátorov za parné kotly , 25 t/h CTZ Levice. Komplexná
1997
dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. Inovácia parovodu
1997
z CTZ do CVS Levice. Komplexná dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. Rekonštrukcia OST
1997
48.Komplexná dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. Rekonštrukcia
1997
odovzdávacej stanice OST 53.Komplexná dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. GO kotla , 25 t/h
1997
CTZ Levice.Komplexná dodávka na kľúč.
TH s.r.o. Ratiškovice
Výroba parných kotlov TH 2 x 4 t/h.
1997
Službyt spol. s r.o. Nitra
Oprava tlakového systému HV kotla 20 MW , kotolňa Párovce.
1997
LEVITEX a.s. Levice
Oprava tlakovej nádrže.
1997
LEVITEX a.s. Levice
Dodávka a výmena ohrievačov vzduchu pre K2, K3 50 t/h. Komplexná
1997
dodávka na kľúč.
Službyt spol. s r.o. Nitra
Oprava kotla Slatina 2000 kW na sídlisku Klokočina , VS 4 , K2.
1998
Komplexná dodávka na kľúč.
Službyt spol. s r.o. Nitra
GO parného kotla K2 , Nitra – Chrenová, 25 t/h.Komplexná dodávka na
1998
kľúč.
NsP Komárno
GO kotla BK 8 t/h.
Eurosipox a.s. Bratislava
Dodávka a výmena plynových horákov na kotlov 2x 8 t/h a 2 x 4 t/h.
1998
Komplexná dodávka na kľúč.
Maytex
Mikuláš
a.s.
Liptovský
Dodávka , výroba montáž EKA , kotol 75 t/h.
1998
Maytex
Mikuláš
a.s.
Liptovský
GO výmenníka para - voda.
1998
Dodávka , výroba a montáž tunelového debnenia.
1998
Poser AG, CH
1998
Tepláreň a.s, Považská
Výroba, montáž EKA , kotol 75 t/h.
Bystrica
1998
TH s.r.o. Ratiškovice
Výroba teplovodných kotlov 470 kW , 760 kW a 870 kW.
1998
TH s.r.o. Ratiškovice
Výroba parných kotlov THP 360,760,1200 ,940.
1998
Tepláreň a.s, Považská
Výroba, montáž prehrievača pary , kotol 75 t/h.
Bystrica
1999
IZOMAT a.s. Nová Baňa
Výroba , dodávka a montáž , EKO , pre kotol 10 t/h. Komplexná dodávka
1999
na kľúč.
Gelima
Mikuláš
Výroba a dodávka tlakových nádob pre parnú kotolňu 25 t/h.
1999
Dodávka a montáž priemyselného plynovodu.
1999
a.s.
Liptovský
IZOMAT a.s. Nová Baňa
Tvrdošínska
a.s. Tvrdošín
mliekareň Dodávka a montáž termokondenzátorov za plynové kotle BK 4t/h a 2, 5
1999
t/h.Komplexná dodávka na kľúč.
PM Pakši , bitúnok
Zbrojníky
Dodávka a montáž CHUV s reverznou osmózou.
SIEMENS a.s., Landys §
Staefa, ESCO Bratslava
TEHO s.r.o. Košice , Racionalizácia tepla v meste Košice. Dodávka
1999 - 2000
a montáž pred izolovaného potrubia PIPECO.
GELIMA a.s. Liptovský
Mikuláš
Výstavba plynovej kotolne 25 t/h s protitlakovou turbínou ALSTOM 2,2
2000
MW. Komplexná dodávka na kľúč.
Maytex a.s. Liptovský
Mikuláš
Dodávka , výroba montáž EKA , kotol 35 t/h. Komplexná dodávka na kľúč.
Maytex a.s. Liptovský
Mikuláš
Dodávka , výroba montáž ohrievačov vzduchu , kotol 75 t/h. Komplexná
2000
dodávka na kľúč.
PBS s.r.o..Banská
Bystrica
Dodávka a výroba ohrievača vody „ EKO „ Komplexná dodávka na kľúč.
ALSTOM a.s. Brno
Dodávka, výroba a montáž
spalinovodov pre paroplynový cyklus
2000
Borschodchem Maďarsko, kotol 80 t/h.
Športové zariadenia
mesta Levice
Dodávka a montáž vykurovania športovej haly – Levice.
2000
GELIMA a.s. Liptovský
Mikuláš
Výstavba parovodu v areáli závodu.
2000
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. Výmena plynových
horákov , dodávka a montáž termokondenzátorov na plynových kotolniach 2000
.Komplexná dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. Rekonštrukcia OST
2000
55.Komplexná dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice.Rekonštrukcia OST
2000
54.Komplexná dodávka na kľúč.
EMKOBEL a.s.
Spišská Nová Ves
Výstavba plynovej kotolne s kogeneráciou 3 MW , inštalácia 45 KOST
2000
vrátane pred izolovaného potrubia.
Maytex a.s. Liptovský
Mikuláš
Dodávka , výroba montáž ohrievačov vzduchu , kotol 35 t/h. Komplexná
2001
dodávka na kľúč.
Tepláreň a.s, Považská
Bystrica
Výroba, montáž EKA , kotol 75 t/h .Komplexná dodávka na kľúč.
2001
Maytex a.s. Liptovský
Mikuláš
Dodávka , výroba montáž výmenníka para – voda.
2001
EKOL a.s. Martin
Dodávka , výroba rozdeľovačov pary.
2001
NCHZ a.s. Nováky
GO parovodu.Komplexná dodávka na kľúč.
2001
Technologyr a.s., Trenčín NCHZ a.s., Nováky , Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie.
1999
2000
2000
2001
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice.Rekonštrukcia OST
2001
57.Komplexná dodávka na kľúč.
Fortunae s.r.o. Levice
Racionalizácia tepelného hospodárstva v meste Levice. Dodávka a montáž
2001
- predizolované rozvody LØGSTOR RØR.
Datatherm s.r.o. Žilina
Termonova a.s., Nová Dubnica. Dodávka a montáž
rozvody LØGSTOR RØR.
Carrefour Žilina
Žilinská teplárenská a.s. Prekládka parovodu – pred izolované rozvody
2001
PIPECO.Komplexná dodávka na kľúč.
STAVASTA a.s. Banská
Štiavnica
SPP a.s. oz Levice. Dodávka a montáž kotolne 250 kW vrátane rozvodov
2001
UK.
INTECH s.r.o., Bratislava
- predizolované
2001
Hotel Lev.Montáž kogeneračnej jednotky TEDOM.
2001
ANB a.s. Žarnovica
Dodávka a montáž výmenníka para – voda.
2002
Maytex a.s. Liptovský
Mikuláš
Dodávka , výroba montáž ohrievačov vzduchu , kotol 75 t/h.Komplexná
2002
dodávka na kľúč.
Letecké opravovne
Trenčín, š.p.
Výmena plynových horákov na kotloch OKP 16.
Komplexná dodávka na kľúč.
2002
Slovenské cukrovary ,
cukrovar Rimavská
Sobota
GO spaľovacej komory kotla K1, 50 t/h.Komplexná dodávka na kľúč.
2002
OC Hypernova Prievidza
Vybudovanie plynovej kotolne, rozvody UK.
2002
OC Hypernova Levice
Vybudovanie plynovej kotolne, rozvody UK.
2002
SOU Nové Zámky
Vybudovanie teplovodnej kotolne , 2280 kW. Komplexná dodávka na kľúč.
2002
Samsung a.s. Galanta
Rozvody UK, plynu, požiarnej vody.
2002
Cementáreň Banská
Bystrica
Rekonštrukcia parnej kotolne na teplovodnú, 5 MW. Komplexná dodávka
2002
na kľúč.
Datatherm s.r.o. Žilina
Termonova a.s., Nová Dubnica. Dodávka a montáž - termokondenzátorov
2002
za K1 a K2.Komplexná dodávka na kľúč.
FAJNE s.r.o., Levice
Vybudovanie parných a teplovodných kotolní , vrátane rozvodov UK,
2002
vzduchu a pary. Komplexná dodávka na kľúč.
Slovenka a.s., Banská
Bystrica
Montáž parného kotla 12 t/h, výroba a montáž EKA, komplexná dodávka.
2002
Komplexná dodávka na kľúč
Slovnaft a.s., terminál
Kapušany
Spracovanie projektu pre stavebné povolenie, realizačného projektu,
2002
inžiniering pre rekonštrukciu plynovej kotolne .
Športové zariadenia
mesta Levice
Dodávka a montáž plynových horákov – plaváreň Levice.
TEHOS s.r.o. Dolný
Kubín
Výmena plynových horákov na kotloch K1 a K2, OKP 12 MW. Komplexná
2002
dodávka na kľúč.
Maytex a.s. Liptovský
Mikuláš
Výmena dvoj palivových horákov na kotly 25 t/h. Komplexná dodávka.
2003
Nafta a.s. Gbely
Regenerácia a sušenie zemného plynu na PZZP Láb 4. Stavba.
2003
Zvolenská teplárenská
a.s.,
Zvolen
Horúcovodná prípojka pre ŽSR. Komplexná dodávka na kľúč.
2003
2002
SKAL § CO Skalica
Dodávka a montáž parnej kotolne 3 x 8 t/h. Komplexná dodávka na kľúč.
2003
Stredoslovenské vodárne
Dodávka a montáž kotolne na bioplyn , 350 kW. Komplexná dodávka na
a kanalizácie a.s.
2003
kľúč.
ČOV Velký Krtíš
SKAL § CO Skalica
Dodávka a montáž parovodu v areáli mestskej výhrevne. Komplexná
2003
dodávka na kľúč.
Schafslal spol.s r.o.
Liptovský Mikuláš
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie plynovej
2003
kotolne 2 x 6 t/h.
Nafta a.s. Gbely
Regenerácia a sušenie zemného plynu na PZZP Láb 1. stavba Spracovanie 2004
projektovej dokumentácie a dodávka zariadení. Komplexná dodávka na
kľúč.
Rekonštrukcia a plynofikácia bez obslužnej kotolne terminál Kĺačany, 2 x 4
Slovnaft a.s., Terminál
t/h, rekonštrukcia VS, riadiaci systém , rozvod plynu, pary. Komplexná 2004
Kľačany
dodávka na kľúč.
Scholler s.r.o. , Levice
Dodávka a montáž nerezového potrubia.
2004
Kumpers s.r.o. Levice
Dodávka a montáž nerezového potrubia k textilným zariadeniam.
2004
ARIS TOBACO s.r.o.
Levice
GO kotla BK 6 t/h.
2004
HEINEKEN SLOVENSKO Bez obslužná stredotlaková plynová kotolňa 2x 10 t/h , STL plynovod,
a.s. pivovar
trafostanica vn/nn, silnoprúdová prípojka 22 kV, vonkajší parovod, 2004
Rimavská Sobota
centrálny riadiaci systém . Komplexná dodávka na kľúč.
Rekonštrukcia stredotlakovej plynovej kotolne 2x 4t/h a 1x 2,5 t/h na
Vojenský
a skúšobný
teplovodnú. Dodávka a montáž horákov, riadiaceho systému.
2004
ústav Záhorie
Komplexná dodávka na kľúč.
Slovenské cukrovary ,a.s. Výstavba plynovej teplovodnej kotolne 2X 720 kW. Komplexná dodávka na
2004
Cukrovar R. Sobota
kľúč.
Slovenské cukrovary ,a.s. Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu VTL/STL/NTL 2,5 Mpa / 20 kPa.
Cukrovar Sereď
Komplexná dodávka na kľúč.
LEVEN a.s. ,Levice
MsBP s.r.o., Púchov
Oprava výstupnej zástrekovej komory , kotol K2 50 t/h.
2005
2005
Zásobovanie teplom mesta Púchov – kompletná rekonštrukcia zásobovania
teplom v meste Púchov pozostáva;
-vybudovanie nového tepelného zdroja o výkone 21 582 kW
-vybudovanie 189 ks tlakovo závislých kompaktných odovzdávacích staníc
tepla vybudovanie tepelných rozvod predizolovaným potrubím ,
cca 13 200 bm
2005 -2007
-vybudovanie centrálneho dispečingu s riadením výroby a kompletného
informačného systému
Komplexná dodávka na kľúč.
„ Najlepší projekt energetiky za rok 2007“ ; v rámci súťaže
Ministerstva
hospodárstva
SR
a Slovenskej
energetickej
agentúry.
Slovenské cukrovary ,a.s. Výmena prehrievača pary na kotly K2 , 75 t/h.
Cukrovar Sereď
2005
Biotika a.s.
Slovenská Ľupča
Tepláreň a.s.
Považská Bystrica
Montáž parného kotla 12 t/h, výroba a montáž EKA. Komplexná dodávka
na kľúč.
2006
Montáž prehrievača pary kotla 75 t/h.
Rekonštrukcia kotolne 2 x 120 kW. Komplexná dodávka na kľúč.
OR PZ Levice
2006
2006
LEVEN, a.s., Levice
Zvýšenie výkonu teplárne LEVEN zo 75 MW na 77,6 MW. Komplexná
dodávka na kľúč.
2007
Slovenské
s.r.o., Sereď
cukrovary,
Výmena spodnej sekcie ohrievača vzduchu kotla 75 t/h.
Slovenské
s.r.o., Sereď
cukrovary,
Výroba a výmena šotového prehrievača pary kotla 75 t/h.
2007
2007
Služby pre bývanie ,s.r.o. Výstavba tepelného zdroja na spaľovanie biomasy – slamy , 2 x 4 MW.
2007
Trenčín
Komplexná dodávka na kľúč.
Kumpers Textil Slovakia,
Dodávka a montáž zapojenia kompresora.
s.r.o.
2007
Bratislavská teplárenská,
Plynofikácia kotla HK1 - 15 MW v Tp Západ . Komplexná dodávka na kľúč.
a.s. Bratislava
2007
Bratislavská teplárenská,
Dodávka a montáž prehrievača kotla HK1 – 15 MW v Tp Západ.
a.s. Bratislava
2008
Bratislavská teplárenská, Výmena plynových horákov kotla K6 , 130 t/h v Tp Západ vrátane
2008
a.s. Bratislava
riadiaceho systému. Komplexná dodávka na kľúč.
SES BOHEMIA
ENGINNERING a.s, CZ
Dodávka výroba a montáž prehrievača pary III. kotla K6, Spolana
2008
Neratovice ,125 t/h.
Eustream a.s, Bratislava
Rekonštrukcia horúcovodných výmenníkov TS 11 a TS 12 , KS 04 Ivanka
2008
pri Nitre, SPP a.s.
ADATO ,s.r.o., Levice
Dodávka a výroba EKA pre kotol na biomasu Malsch (SRN).
IDO EET, s.r.o., Levice
Dodávka a výroba potrubia horúceho vzduchu pre projekt Wienerberger
2008
(PL).
SES BOHEMIA
ENGINNERING a.s, CZ
Dodávka a výroby EKA z rebrovaných pre tepláreň Lovosice.
2008
Bratislavská teplárenská,
a.s. Bratislava
Oprava izolácie parovodu kotla K6 v Tp Západ.
2008
ADATO ,s.r.o., Levice
Dodávka a výroba palivových zvodiek pre kotol na biomasu 35 t/h
2008
SMREČINA HOFATEX, a.s. Banská Bystrica
BTG Slovensko s.r.o.
Levice
Výroba a dodávka zváraných T –kusov, oblúkov a redukcií pre projekt „
2008
District heating power plant – Tereshkovo – Moskva , Rusko“.
MATADOR Púchov, a.s.
Výroba a dodávka ohybov pre osadenie horákov SAACKE.
2008
Bratislavská teplárenská,
Oprava základného výmenníka para – voda v Tp Východ, prietok 832 t/h,
2008
2008
a.s. Bratislava
0,3 MPa.
SLOVAMYL, a.s., Boleráz
Inžiniering, dokumentácia
spalinového kotla.
TEPLÁREŇ ,a.s.,
Považská Bystrica
Inštalácia horúcovodných balených kotlov 2 x 11,63 MW. Komplexná
2009
dodávka na kľúč.
Kumpers Textil
Slovensko, a.s., Levice
Inštalácia parnej kotolne 6 t/h. Komplexná dodávka na kľúč.
2009
Slovak Telekom,a.s.
Plynová kotolňa TCHO Jarošová. Komplexná dodávka na kľúč.
2009
INTECH s.r.o., Bratislava
Inštalácia kotla na biomasu v centrálnej kotolne Lúky, dodávka a montáž
2009
spojovacieho potrubia, vzduchotechniky a elektroinštalácie kotolne.
Slovenské elektrárne,
a.s.
Elektráreň Vojany
Výroba vstrekovacej komory.
2010
Slovenské cukrovary,
s.r.o.
Inštalácia vykurovania novej baliarne.
2010
Dalkia Industry, a.s., Žiar
nad Hronom
Oprava prednej a zadnej steny kotla K7, 75 t/hod.
2010
Mondi SCP a.s.,
Ružomberok
Získanie tepla zo spalinových kotlov SK1 a SK2, 60 t/h, návrh , inžiniering,
dokumentácia , výroba, montáž výmenníkov OH3 a prepojovacieho 2010
potrubia koltov SK1 a SK2. Komplexná dodávka na kľúč.
Bučina a.s., Zvolen
Výmena zavodňovacích rúrok prehrievača biomasových kotlov K3 a K4 , 2
2010
x 16 t/h.
Slovenské cukrovary,
s.r.o., Sereď
Automatizácia kotla K2, 75 t/hod. Komplexná dodávka na kľúč.
2011
v realizácií
Slovenské cukrovary
,s.r.o.
Sereď
Oprava nátokového potrubia DN 200 a DN 200.
2011
Slovenské cukrovary,
s.r.o., Sereď
Výmena rúrok varostroja technológiou zavalcovania rúrok.
2011
Adato,s.r.o., Levice
Výroba elektrickej energie s obnoviteľných zdrojov_ Badín, montáž kotla
2011
na biomasu 40 t/h
Bučina a.s., Zvolen
Výmena komory výstupného prehrievača pary kotla K3 16 t/h.
2011
Bratislavská teplárenská,
a.s., Bratislava
Oprava spaľovacej komory kotla HK2, 55 MW.
2011
Dalkia Industry, a.s., Žiar
nad Hronom
Výmena ohrievačov kotla K7, 75 t/hod.
2011
SES Bohemia, a.s., Praha
Výroba technologických zariadení pre EMO, dostavba 3. a 4.bloku
2011
Comtherm s.r.o.,
Komárno
Výmena ohrievača vody, K2, 10 MW.
2011
BTG Slovensko ,a.s.
CHEMES, a.s. Humenné. Úprava fluidného uhoľného kotla na spaľovanie
2011-2012
biomasy; 110 t/h, 38 bar, 445 °C.
,
výroba
výstupnej
komory
prehrievača
2009
Dalkia Industry, a.s.,
Žiar nad Hronom
Zmena palivovej základne kotla K6, 75 t/hod, splynovanie biomasy.
Komplexná dodávka na kľúč.
2012 -2013
Slovenské elektrárne,
a.s.
Elektráreň Vojany
EVO, výroba vstrekového ejektora.
2012
Slovenské cukrovary,
s.r.o.
Sereď
Rekonštrukcia tlakového celku II. ťahu kotla K1, 75 t/h.
2012
ZVVE Engineering, a.s.,
Milesko
Zváračské a montážne práce.
2012
Dalkia Industry, a.s., Žiar
nad Hronom
Dodávka a montáž parovodu pre ofukovanie klapiek. Komplexná dodávka
2013
na kľúč.
Dalkia Industry, a.s., Žiar
nad Hronom
Dodávka a montáž výsypiek kotla K6.
Mondi SCP a.s.,
Ružomberok
Projekt: Zvýšenie energetickej efektívnosti proces výroby celulózy v
MONDI SCP a.s. Ružomberok
2013
Predmet zmluvy : Pripojovacie body v jestvujúcich potrubných rozvodoch.
Komplexná dodávka na kľúč.
2013
Download

REFERENČNÁ LISTINA - Iseng