Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1243
*BEKR5C6R*
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Muradiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı : 58594319-710.01
Konu : İlan
REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 25.12.2015 tarihinde http://yoksis.yok.gov
.tr Akademik Duyuru adresinde ilan edilen Yüksekokulumuz Kimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri Bölümüne bağlı 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön
değerlendirme sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında 12.01.2016 tarihinde duyurulması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Aycan GÜR
Yüksekokul Müdürü
Ek:Ön değerlendirme formu (1 sayfa)
Adres:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muradiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Zeve
Kampüsü 65080 Tuşba / Van
Telefon:+90 432 2251701-04 / +90 4445065 Faks+90 432 4865413
e-Posta:[email protected] Elektronik Ağ:+90 432 4865413
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Kenan YILDIRIM
Unvanı: Memur
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1243
YÜZÜNCÜ YIL ONİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KURUM
YÜZÜNCÜ YIL ONİVERSİTESİ
BiRiM
MURADiYE MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM
KiMYA VE KiMYASAL iŞLETME TEKNOLOJILERi BÖLÜMÜ
PROGRAM
KiMYA TEKNOLOJİLERi PROGRAM!
KADRO CiNVANI
OGRETİM GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ
6
KADRO ADEDİ
1
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
12.01.2016
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTLAN ADAYLAR
SIRA NO
ALES
LiSANS NOTU
(A) Puanın
ADI SOYADI
PUAN
(B) Puanın
(A+B) Ön
Değerlendirme
Giriş Sınavının
Giriş Sınavına
%70'İ
%30'u
Notu
Saati
1
Gülen ONAL
74,48474
52,139
76,97
23,091
75,23
Sınava Girebilir
2
Kadir KARAKAŞ
74,60014
52,22
74,14
22,222
74,46
Sınava Girebilir
3 Siğdem OTER
72,86751
51,007
83,84
25,152
76,16
Sınava Giremez(1)
4
Yeşim
74,28915
52,002
74,79
22,437
74,44 Sınava Giremez(2-3)
KAYA
5
Aziz SÖKMEN
6
Eren SARIKAYA
7
Esen ESER AKTAŞ
f-
Yeri, Tarihi ve
Puan
Muradiye MYO,
15.01.2016
Saat: 10:00
Sınava Giremez(2)
73,09558
51,166
69,98
20,994
72,16
73,4628
51,423
66,19
19,857
71,28 Sınava Giremez(1)
71,08934
49,762
63,36
19,008
68,77 Sınava Giremez(2)
8
9
10
1 Başvuru koşullarında bulunan boya teknolojisi alanında deneyimi olma oşulunu sağlamak için getirilen evrakta resmi mühür bulunmamaktadır.
2 Boyar Madde konusunda deneyim ve çalışmasını destekleyecek resmi evrak eksiktir.
3 Yüksek Lisans Diplomas! yok.
KOMİSYON BAŞKANI
Prof.Dr.Aycan GOR
4f%ıır. enol KUBILAY
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Muradiye Meslek