Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1269
*BE6E5ZYP*
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Sayı : 31803488-902.99
Konu : Ön Değerlendirme Sonucu
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Fakültemiz Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ve Biyokimya Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi alımı ön değerlendirme sonucu bilgileri Üniversitemiz Web sayfasında
yayınlanmak üzere ek'te sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Musa TÜRKER
Dekan
Ek:Ön Değerlendirme Sonuçları (2 sayfa)
Adres:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Zeve Kampüsü 65080
Tuşba / Van
Telefon:+90 432 2251271-5010 Faks+90 432 2167519
e-Posta:[email protected] Elektronik Ağ:http://pharmacy.yyu.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Akın KARAEL
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Dahili No: 5261
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1269
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI
AKADEMIK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDIRME SONUÇLAR!
KURUM
YÜZÜNCÜ M ÜNIVERSITESI
BIRIM
ECZACIL1K FAKÜLTESI
BÖLÜM
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ANABILIM DALI
Farmasötik Tolisikoloji Anabilim Dalı
KADRO ÜNVAN!
Arş. Gör.
KADRO DERECESI
5
KADRO ADEDI
1
ÖN DEĞERLENDİRIVIE TARIHI
12.01.2016
ÖN DEĞERLENDIRMEYE TABI TUTULAN ADAYLAR
Sıra No
ALES
Fatma DAIRECİOGLU
90,36575 54.21945
57.50
23
(A+C)
Ön
Değerlendirme
Notu
77.21945
2
Merve TUNÇYOREKLİ
88,52881
53.11728
58.75
23.5
76.61728
Sınava Girebilir Sınav Yeri: Eczacılık Fakültesi
.. Bi.nası
Sınava Girebilir
3
Emine HARE
85,97805 51.58683
56.25
22.5
74.08683
Sınava Girebilir
4
Bülent SAMANCI
Sınava Giremez
5
Döndügül Ayşe
ERBAŞ
* Başvuru Evrakları Eksik Olduğundan Değerlendirmeye
Alınmamıştır.
* Başvuru Evrakları Son Başvuru Tarihinden Sonra Geldiği
İçin Değerlendirmeye Alınmamıştır.
Adı Soyadı
Puan
(A)
Puanın
%60'ını
Yabancı Dil
(C)
Puan
Puanın
%40'ını
Giriş Sınavına
Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve
Saati
Sınav Tarihi: 15.01.2016
Sınav Saati: 10.°°
Sınava Giremez
Ikö
6
Prof. Dr rhan YI AZ
Komisyon Başkanı
Do Dr. Tahir KAHRAMAN
Üye
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Duç. V
a BILDIRICI
Üye
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1269
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI
AKADEMIK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDIRME SONUÇLARI
KURUM
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI
BİRİM
ECZACILIK FAKÜLTESI
BÖLÜM
Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü
ANABİLİM DALI
Biyokinnya Anabilim Dalı
KADRO ÜNVANI
Arş. Gör.
KADRO DERECESI
5
KADRO ADEDI
ÖN DEĞERLENDIRME TARİHİ
12.01.2016
Sıra No
ÖN DEĞERLENDİR1VIEYE TABI TUTULAN ADAYLAR
I
ALES
Adı Soyadı
Rezzan TEMELLİ
GÖÇEROĞLU
Puan
(A)
Puanın
%60'ını
83.44068
50.06
Yabancı Dil
(C)
Puan
Puanın
%40'ını
63.75
25.5
(A+C)
Ön
Değerlendirme
Notu
75.56
2
Giriş Sınavına
Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve
Saati
Sınava Girebilir Sınav Yeri: Eczacılık Fakültesi
Binası
3
Sınav Tarihi: 15.01.2016
4
Sınav Saati: 10.°°
5
6
INV\)
Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN
Ko isyon Başkanı
or. Yavuz YARDIM
Dş\dN
Üye
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
r"\
D ıç r. İshak BİLDİRİCİ
Üye
Download

Ön Değerlendirme Sonucu - Yüzüncü Yıl Üniversitesi