T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı
Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans,
yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri
ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını,
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil
belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce
yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Genel Şartlar;
*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri
gerekmektedir.
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini”
dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin
olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.
MÜRACAAT TARİHİ; Profesör adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan
dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Birimi
Bölüm/Anabilim Dalı
Unvanı
Adet
K/D Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller / İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Yrd. Doçent
1
4
Genellenebilirlik kuramı ile İngilizce yazma
performansı değerlendirme konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği / Deniz Ulaştırma
İşletme Mühendisliği
Yrd. Doçent
1
3
Liman verimliliği ve hinterlandı hakkında çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim / Resim
Yrd. Doçent
1
4
Resim ve yeni medya üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji
Yrd. Doçent
1
5
Perkütan valvuloplasti ve ileri ekokardiyografi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / İç
Hastalıkları
Yrd. Doçent
1
2
Genitoüriner sistem üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / Dermatoloji
Yrd. Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve
Travmatoloji
Yrd. Doçent
1
2
Primer kemik lenfomalarının değerlendirilmesi ve
pozition emisyon tomoğrafisi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri / Anatomi
Yrd. Doçent
1
2
Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık eğitimi
almış olmak. Antropometrik çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri / Tefsir /
Tefsir Tarihi ve Usulü
Profesör
1
1
Belagat alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri / Din
Bilimleri / Din Psikolojisi
Yrd. Doçent
1
3
Kişilik özellikleri ve dindarlık üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri / İslam
Felsefesi / İslam Ahlakı
Yrd. Doçent
1
4
İslam ahlakı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doçent
1
4
Turizm ve otelcilik ile ilgili alanlarda doktora yapmış
olmak.
Yrd. Doçent
1
5
Fenolojik gelişim basamaklarına sahip odunsu orman
türleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Akkuş Meslek Yüksekokulu
Ormancılık / Avcılık ve Yaban
Hayatı
Download

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı