NİCEL ARAŞTIRMA
DESENLERİ
ARAŞTIRMA DESENİ
Araştırmanın sorularını cevaplamak ya da
hipotezlerini test etmek amacıyla
araştırmacı tarafından geliştirilen plandır.
İÇ GEÇERLİK
Araştırmanın bağımlı değişkeninde gözlenen
değişmelerin, bağımsız değişkenle
açıklanabilirlik derecesidir.
DIŞ GEÇERLİK
Araştırmanın sonuçlarının deneklerin seçildiği
büyük gruplara, evrene genellenebilirlik
derecesidir.
İÇ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN
FAKTÖRLER
Deneklerin seçimi: Benzer geçmişlere sahip
olma.
Deneklerin olgunlaşması: Yansız atama.
Veri toplama aracı: Araçların farklı olması,
kişinin farklı olması, farklı değerlendirme.
Deneklerin geçmişi: Aynı deneyime sahip
kişi seçme.
İÇ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN
FAKTÖRLER
Denek kaybı: Daha büyük denek grupları.
Ön-test Etkisi: Kovaryans analizi.
İstatistiksel regresyon: Şans faktörü
dahilinde Uç değerleri almama.
Etkileşme: Diğer değişkenlerin etkisini
Yansız atama ile kaldırma.
Beklentilerin Etkisi: Bilgi vermeme.
DIŞ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN
FAKTÖRLER
Örnekleme Etkisi: Denek sayısını artırma.
Beklentilerin etkisi: Haber vermeme.
Ön-test deneysel değişken etkileşim etkisi:
sonuçları genellerken dikkatli olma.
DENEYSEL DESENLER
Değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç
ilişkisini test etmeye yönelik
araştırmalardır.
Tek denekli
Çok denekli
DENEYSEL DESENLERDE
DENEME KOŞULLARI
Gruplariçi
Gruplararası
Karışık
DENEK SEÇİMİ
Eşleştirme
– Denekleri Eşleştirme
– Grup Eşleştirme
Seçkisiz Atama
DENEYSEL DESENLERİN
TEMEL ÖZELLİKLERİ
Genelde İki Grubu karşılaştırma
Bağımsız değişkenin manipüle edilmesi
Seçkisizlik
Dışsal değişkenlerin kontrolü.
DENEYSEL DESENLER
Zayıf deneysel desenler
Yarı deneysel desenler
Gerçek deneysel desenler
Faktöryel desenler
ZAYIF DENEYSEL DESENLER
Tek grup öntest-sontest desen
Statik grup karşılaştırmalı desen
Statik grup öntest-sontest desen
TEK GRUP ÖNTEST-SONTEST
DESEN
Tek grup
Tek ölçek
Ön ölçüm
Son ölçüm
Ön-son karşılaştırma
STATİK GRUP
KARŞILAŞTIRMALI DESEN
Deney ve Kontrol grubu
İki tane grup (sınıf)
Seçkisiz atama yok
Son ölçüm
İki grubun son ölçümlerini karşılaştırma
STATİK GRUP ÖNTESTSONTEST DESEN
Deney ve Kontrol grubu
İki tane grup (sınıf)
Seçkisiz atama yok
Ön ve Son ölçüm
İki grubun ön ve son ölçümlerini
karşılaştırma
YARI DENEYSEL DESENLER
Eşleştirilmiş desen
Zaman serisi desen
EŞLEŞTİRİLMİŞ DESEN
Yansız atama yok.
İki grup
Grup eşleştirme ve grupları Seçkisiz atama
Ön ve son ölçüm ya da sadece son ölçüm
Ölçümleri karşılaştırma
ZAMAN SERİSİ DESEN
Tek bir grup.
Ön ölçüm (çok sayıda)
Son ölçüm (çok sayıda)
Ölçümleri karşılaştırma
GERÇEK DENEYSEL DESENLER
Öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz desen
Sontest kontrol gruplu seçkisiz desen
Eşleştirilmiş seçkisiz desen
ÖNTEST-SONTEST KONTROL
GRUPLU SEÇKİSİZ DESEN
Deney ve kontrol grubu.
Seçkisiz atama
Ön ölçüm
Son ölçüm
Ölçümleri ve grupları karşılaştırma
SONTEST KONTROL GRUPLU
SEÇKİSİZ DESEN
Deney ve kontrol grubu.
Seçkisiz atama
Son ölçüm
Grupların son ölçümlerini karşılaştırma
EŞLEŞTİRİLMİŞ SEÇKİSİZ
DESEN
Deney ve kontrol grubu.
Önteste göre denek çiftleri
Seçkisiz atama
Ön ve son ölçüm ya da sadece Son ölçüm
Ölçümleri ve grupları karşılaştırma
FAKTÖRYEL DESENLER
Gruplararası faktöryel desen
Gruplarariçi faktöryel desen
Karışık desen
GRUPLARARASI FAKTÖRYEL
DESEN
Birden fazla grubun karşılaştırılması
Birden fazla bağımsız değişken
2x3 gruplararası faktöryel desen
Tek ölçüm
Grupların ölçümlerini karşılaştırma
GRUPLARARİÇİ FAKTÖRYEL
DESEN
Birden fazla ilişkili ölçümün
karşılaştırılması
Birden fazla bağımsız değişken
2x2 gruplariçi faktöryel desen
Çok ölçüm
Grubun farklı ölçümlerini karşılaştırma
KARIŞIK DESEN
Birden fazla grubun karşılaştırılması
Bağımlı değişkenin birden fazla ölçümü
2x2 karışık desen (gruplariçi+gruplararası)
Çok grubun çoklu ölçümü
Grupların ve ölçümlerinin karşılaştırılması
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA
Bir ya da çok az sayıda denekle yapılan yarı
deneysel bir araştırmadır.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
ÖZELLİKLERİ
Genellikle tek bir denekle araştırma
yürütülür.
Birden çok aşamadan oluşur.
Başlama düzeyi ve deneysel işlem örneği.
Tekrarlı ölçümler olur.
Uzun sürelidir. Faktörler kontrol edilmeli
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
DESENLERİ
AB
ABA
ABAB
ABCB
BAB
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
AB DESENİ
İki aşamalıdır.
Başlama düzeyinin belirlenmesi
Deneysel işlem uygulaması
Başlama düzeyi ile işlem sürecindeki ölçüm
Grafikle verileri zamana bağlı yorumlama
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
ABA DESENİ
Üç aşamalıdır.
Başlama düzeyinin belirlenmesi
Deneysel işlem uygulaması
İkinci başlama düzeyinin belirlenmesi
Neden sonuç yorumlama.
Sorunun tekrar ortaya çıkmasını sağlama.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
ABAB DESENİ
AB deseninin tekrar edilmesi.
Başlama düzeyinin belirlenmesi
Deneysel işlem uygulaması
İkinci başlama düzeyinin belirlenmesi
Deneysel işlem uygulaması
Neden sonuç yorumlama.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
ABCB DESENİ
İki farklı yöntem kullanımı.
Başlama düzeyinin belirlenmesi
Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm
Farklı deneysel işlem uygulaması
Bağımlı değişken ölçümü
Karşılaştırma.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
BAB DESENİ
Ön ölçüm olmadan çözüm üretme.
Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm
Başlama düzeyinin belirlenmesi
Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm
Çözüm olup olmadığı tekrar denenme.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN
AŞAMALARI
Başlama düzeyinin belirlenmesi (zorunlu
değil)
Deneysel işlem uygulaması.
Veri toplama ve Analiz.
Yorumlama
Rapor oluşturma
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA
Evren ve örneklem alınmaz.
Tüm veri toplama araçları kullanılır.
Veri toplamada özenli olunmalıdır.
Tüm analiz yöntemleri kullanılabilir.
Kararlı bir ölçüm olmalıdır.
KORELASYONEL ARAŞTIRMA
İki ya da daha çok değişken arasındaki
ilişkinin değişkenler manipüle edilmeden
incelendiği bir araştırmadır.
KORELASYONEL
ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ
Neden-sonuç ilişkisi kurulamaz.
Korelasyon katsayısı hesaplanır.
Katsayı +1 ve – 1 arasında değer alır.
Katsayı 1’e yaklaştıkça ilişki artar
uzaklaştıkça azalır.
1-0.7=yüksek; 0.69-0.3=orta; 0.29-0=düşük
KORELASYONEL ARAŞTIRMA
TÜRLERİ
Keşfedici: Değişkenler arasındaki ilişkileri
belirlemeye çalışır.
Yordayıcı: Değişkenler arası ilişkinin
belirlenip bir değişkenin bilinen değerinden
diğer değişkenin bilinmeyen değerini tespit
KORELASYONEL ARAŞTIRMA
AŞAMALARI
Problemi belirleme.
Örneklem seçimi.
Veri toplama.
Veri analizi ve yorumlama.
Rapor oluşturma.
KORELASYONEL ARAŞTIRMA
EVREN VE ÖRNEKLEM
Seçkisiz olarak seçme.
Katmanlı örnekleme.
Ölçümde en az 30.
Nicel veri toplama araçları.
Korelasyon katsayısı.
TARAMA ARAŞTIRMASI
Çok sayıdaki katılımcının görüşlerinin ya da
özelliklerinin belirlenmeye çalışıldığı
araştırmalardır.
TARAMA ARAŞTIRMASININ
ÖZELLİKLERİ
Evren, örneklem ve örnekleme önemlidir.
Veri toplamada örneklem üzerinde çalışılır.
Farklı veri toplama araçları kullanılabilir.
Yanıtlar oldukça önemlidir.
TARAMA ARAŞTIRMA TÜRLERİ
Kesitsel: Bir kez veri toplanır.
Boylamsal: Birden çok zaman aralığında
veri toplanır.
Geçmişe dönük: Önceden yaşamış oldukları
deneyimleri ile ilgili görüşler toplanır.
TARAMA ARAŞTIRMA
AŞAMALARI
Problemi belirleme.
Hedef kitle belirlenir.
Veriler nasıl toplanacak.
Örneklem seçimi.
Veri toplama, veri analizi ve yorumlama,
Rapor oluşturma.
TARAMA ARAŞTIRMA EVREN
VE ÖRNEKLEM
Seçkisiz olarak seçme.
Her türlü örnekleme yöntemi.
Ölçümde en az 30.
Nicel ve nitel veri toplama yöntemleri.
Genelleme önemlidir.
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA
ARAŞTIRMASI
Ortaya çıkan bir durum ya da olayın
nedenlerinin belirlenmeye çalışıldığı
araştırmalardır.
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA
ARAŞTIRMALARININ ÖZELLİKLERİ
Bağımsız değişken manipüle edilemez.
Araştırma soruları daha esnek olmalıdır.
Evren ve örneklem seçkisiz olarak
belirlenmelidir.
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA
ARAŞTIRMASININ TÜRLERİ
Nedenlerin belirlendiği
Etkilerin belirlendiği
Sonuçların belirlendiği
Bir durum varsa nedensel araştırma, iki grup varsa
nedensel karşılaştırma
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA
ARAŞTIRMA AŞAMALARI
Problemi belirleme.
Sorular tasarlanır.
Varsayımlar yazılır.
Önceki araştırmalar incelenir.
Veri toplama, veri analizi ve yorumlama,
Rapor oluşturma.
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA
ARAŞTIRMA EVREN VE
ÖRNEKLEM
Evren seçilemez.
Olayla ilgili kişiler evreni ve örneklemi
oluşturur.
Nicel ve nitel veri toplama yöntemleri.
Download

nicel araştırma desenleri