T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak
üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans,
yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans,
yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve
belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri
ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b)
fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden
öğrenilecektir.
Genel Şartlar;
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini”
dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan
ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Birimi
Bölüm/Anabilim Dalı
Unvanı
Adet
K/D Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji / Hidrobiyoloji
Doçent
1
1
Tatlısu alg ekolojisi ve taksonomisi ile trofik yapının
belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji / Moleküler Biyoloji
Doçent
1
1
Moleküler protozooloji ve protozoon genetiği üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya / Fizikokimya
Doçent
1
1
Katalaz enzimi kullanarak kil üzerine adsorpsiyon ve
kinetik çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih / Yeniçağ Tarihi
Doçent
1
3
Osmanlı dönemi konar-göçerleri hakkında çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih / Eskiçağ Tarihi
Yrd. Doçent
1
3
Eskiçağ alanında doktora yapmış olmak. Tunç çağı
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih / Yakınçağ Tarihi
Yrd. Doçent
1
5
Osmanlı denizcilik tarihi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji / Genel Sosyoloji ve
Metodoloji
Yrd. Doçent
1
1
Terör, eğitim ve kitle iletişim araçları konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Fatsa Deniz Bilimleri
Fakültesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Mühendisliği / Deniz Teknolojisi
Yrd. Doçent
1
4
Küresel motor üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri / Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doçent
1
1
Perinatoloji alanında eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri / Tıbbi Patoloji
Yrd. Doçent
1
2
Gen ekspresyonları konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri / Kalp Damar
Cerrahisi
Yrd. Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji
Yrd. Doçent
1
1
Mitral kapak hastalığı üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları
Yrd. Doçent
1
3
Nefroloji uzmanı olmak ve böbrek nakli ve osteoporoz
ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Yrd. Doçent
1
2
Kronik hepatit B enfeksiyonu üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Yrd. Doçent
1
4
Febril konvülzyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler / Protetik Diş
Tedavisi
Yrd. Doçent
1
3
Mikrodalga ile dezenfeksiyonun farklı kaide
akrillerinin boyutsal doğruluğu üzerindeki etkisi ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler / Protetik Diş
Tedavisi
Yrd. Doçent
1
3
Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi
Yrd. Doçent
1
3
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora
yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler / Endodonti
Yrd. Doçent
1
5
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
Yrd. Doçent
1
3
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
Doçent
1
3
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında
Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi,
Teftitşi, Planlaması ve Ekonomisi
Yrd. Doçent
1
3
Okul yönetimi alanında kuram ve uygulamaya dayalı
çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği
Doçent
1
2
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında Doçentliğini almış
olmak.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi
Doçent
1
2
Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi
Yrd. Doçent
1
5
Dil Bilimi ve Türkçe Eğitimi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve
Belagatı
Profesör
1
1
Arapça iştikak konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve
İslam Mezhepleri Tarihi / Kelam
Doçent
1
3
Ahlakın Felsefesi ve Dini Temelleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Türk toplumunda alt üst molar dişlerde foramen
apikale çapının, pozisyonu, sayısı ve lokalizasyonu
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Farklı asidik içeceklerin restoratif materyallerin yüzey
sertliklerine olan etkileri konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri / Hadis / Hadis
Yrd. Doçent
1
4
Rical Edebiyatı konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri / Din
Bilimleri / Din Felsefesi
Yrd. Doçent
1
5
Dini çoğulculuk ve aydınlanma felsefesi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım / Grafik
Yrd. Doçent
1
4
Reklam Grafiği Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım / Grafik
Yrd. Doçent
1
4
Grafik tasarımı eğitiminde gösterge bilimsel
çözümleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam / Seramik
Yrd. Doçent
1
4
Plastik sanatlarda doğaçlama üzerine sanatta yeterlilik
yapmış olmak.
Download

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN