4.1.3.5
MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA VEYA
TAAHHÜDÜ İLE ALIM SATIMI HAKKINDA TEBLİĞ
SATMA
(Seri: V, No: 7)
(31/7/1992 tarihli ve 21301 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:
1- (4/2/1993 tarihli ve 21486 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ"e Ek Tebliğ Seri: V, No: 11
yayımlanmıştır.)
2- (3/2/1994 tarihli ve 21838 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğe Ek Tebliğ" Seri: V, No: 13
yayımlanmıştır.)
3- (5/4/1994 tarihli ve 21896 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin
Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ"de Değişiklik
Yapılması Hakkında Tebliğ", Seri: V, No: 14 yayımlanmıştır.)
4- (22/6/1994 tarihli ve 21968 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliğ", Seri: V, No: 15 yayımlanmıştır.)
5- (1/3/1995 tarihli ve 22217 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliğ", Seri: V, No: 21 yayımlanmıştır.)
6- (22/7/1998 tarihli ve 23410 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ" Seri: V, No: 36 yayımlanmıştır.)
7- (31/5/2000 tarihli ve 24065 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ" Seri: V, No: 44 yayımlanmıştır.)
8- (25/10/2002 tarihli ve 24917 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ" Seri: V, No: 57 yayımlanmıştır.)
9- (18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ" Seri: V, No: 117 yayımlanmıştır.)
10- (12/5/2012 tarihli ve 28290 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ" Seri: V, No: 131 yayımlanmıştır.)
Amaç
Madde 1 – Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satım veya geri satma
taahhüdü ile alım işlemleri, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 22 nci maddesinin (k) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğ ile
düzenlenmiştir.
Kısaltmalar
Madde 2 – (Değişik: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğde geçen;
Aracı Kuruluş :
Aracı kurum ve bankaları,
İMKB
:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,
Kanun
:
28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
Kurul
:
Sermaye Piyasası Kurulunu,
Repo
:
Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını,
Ters Repo
:
Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını,
ifade eder.
2012/3
4. Bölüm
93
Kapsam
Madde 3 – Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi 1 inci fıkrası (d)
bendinde yer alan faaliyetlerde bulunmak üzere Kurulca yetki belgesi verilen aracı
kuruluşların, bu Tebliğ'de yer alan menkul kıymetler üzerinde, Tebliğin 12 nci maddesinde
belirlenen yazılı bir çerçeve anlaşması uyarınca, kendi aralarında veya gerçek veya tüzel
kişiler ile, belirli bir vadede, belirli bir fiyattan, repo ve ters repo işlemleri yapmaları, bu
Tebliğ hükümlerine tabidir.
T.C. Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri çerçevesinde yapılan işlemler bu
Tebliğ kapsamı dışındadır.
(Ek üçüncü fıkra: Seri: V, No: 117 sayılı Tebliğ ile.) Bu Tebliğ’in 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetler kullanılarak
yapılacak repo ve ters repo işlemleri münhasıran yetkili kuruluşlar arasında ve yetkili
kuruluşlar ile 20/3/2003 tarihli ve 25054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI, No:
15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 3 üncü
maddesinin (l) bendinde belirtilen nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleştirilir. Söz konusu
menkul kıymetler, hiçbir şekilde yukarıda sayılan yatırımcılar dışındaki kişilerle yapılacak
repo ve ters repo işlemlerinde kullanılamaz.
Yetkili Kuruluşlar
Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters
repo işlemlerini, Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni almış bankalar ile daha
önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmeye yetkili
ve Kurul'un sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri uyarınca gerekli asgari özsermaye
yükümlülüğünü sağlamış olan aracı kuruluşlar yapabilirler.
(Ek ikinci fıkra: Seri: V, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters repo işlemlerinde
bulunacak aracı kuruluşların;
a) Bünyelerinde repo ve ters repo işlemlerini yürütebilecek yeterli sayıda müşteri
temsilcisini,
b) Yeterli mekan, teknik donanım ve belge-kayıt düzenini,
sağlamış bulunmaları gerekir.
Aracı kuruluşlar bu konuda faaliyete başlamadan önce Kurul'dan yetki belgesi
almak zorundadırlar.
İşlem Konusu Menkul kıymetler
Madde 5 – Repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler
münhasıran şunlardır:
a) Devlet tahvilleri,
b) Hazine bonoları,
c) (Değişik: Seri: V, No: 117 sayılı Tebliğ ile) Banka bonoları,
ç) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler,
d) (Değişik: Seri: V, No: 36 sayılı Tebliğ ile) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli idareler
ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma
senetleri,
e) (Değişik: Seri: V, No: 21 sayılı Tebliğ ile) Varlığa dayalı menkul kıymetler
dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri(*).
f) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
ihraç edilen likidite senetleri,
(*)
94
(e) bendi daha önce Kurul’un Seri: V, No: 14 sayılı Tebliği ile değiştirilmiştir.
4. Bölüm
g) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) İMKB tarafından belirlenen ve İMKB
pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olacak hisse senetleri,
ğ) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Kira sertifikaları.
(Değişik son fıkra: Seri: V, No: 36 sayılı Tebliğ ile)(*) Menkul kıymetleri
temsilen T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından verilen makbuzlar ile Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleri karşılığı verilen makbuzlar dışında,
saklama makbuzları üzerinde, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılamaz.
İşleme konu borçlanma araçlarının değerlemesine ve teminat oranlarına
ilişkin özel hükümler
MADDE 5/A – (Ek: Seri: V, No: 117 sayılı Tebliğ ile.) Borsalarda ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ve bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetler, değerleme gününde ilgili
borsalarda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar veya oranlar üzerinden; gün içinde iki seans
uygulanan borsalarda ikinci seansta gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlar
üzerinden; bu kıymetlerden borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle
birlikte değerleme gününde borsalarda alım satıma konu olmayanlar ise son işlem
tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatlar veya oranlar üzerinden değerlemeye tabi tutulur.
Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen
menkul kıymetlerden borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyenlerin
değerlemesinde, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları uygulanır. Bu
kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu’nca yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınır.
Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen
menkul kıymetlerin repo ve ters repoya konu edilmesi durumunda esas alınacak
teminatlandırma yöntemi aşağıda yer almaktadır:
a) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören kıymetlerin
değerleme gününde borsada belirlenen değerinin % 70’inin,
b) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen kıymetlerin
değerinin % 60’ının,
c) Türkiye’de kurulan ve Kurul’un sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve
derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen derecelendirme
faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya
Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası
derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli
derecelendirme notu almış menkul kıymetler için söz konusu menkul kıymetin borsa
içinde işlem görmesi durumunda kıymetin borsada belirlenen değerinin % 80’inin, borsa
dışında işlem görmesi durumunda ise kıymetin değerinin % 70’inin,
esas alınması gerekmektedir.
Kurul, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerin tanımına
ve özelliğine göre yukarıda yer alan teminatlandırma oranlarını değiştirmeye yetkilidir.
Vade ve Faiz Oranı
Madde 6 – Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili menkul kıymetin itfa tarihini
aşmamak kaydıyla, serbestçe belirlenebilir. Vade sonu iş günü olarak tespit edilir.
Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca belirlenir.
Repo ve Ters Repo İşlemleri Esasları
Madde 7– (Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ hükümleri
(*)
Son fıkra daha önce Kurul'un Seri:V, No:15 sayılı Tebliği ile değiştirilmiştir.
2012/3
4. Bölüm
95
çerçevesinde repo ve ters repo işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
- Taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen yazılı bir çerçeve
anlaşması yapılması,
- Taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla işlemin yapılarak menkul kıymet
bedelinin çerçeve anlaşmasında belirlenen şekilde ödenmesi,
- Ters repo işlemlerinde, taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla işlemin yapılarak
menkul kıymetin çerçeve anlaşmasında belirlenen usuller dahilinde tevdi edilmesi ve bu
menkul kıymetlerin yetkili kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca
yapılacak düzenlemeler çerçevesinde “Depo” edilmesi,
- İşlemin vadesinde taahhütlerin yerine getirilerek kararlaştırılan bedelin ilgili tarafa
iletilmesi ile menkul kıymetin karşı tarafa iade edilmesi.
- Yetkili kuruluşların müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemlerinde, işlemin
vadesinde söz konusu menkul kıymetlerin yetkili kuruluş tarafından “Depo” dan teslim
alınarak karşı tarafa iade edilmesi,
- Ters repo işleminin yetkili kuruluşlar arasında yapılması durumunda ise, işlemin
vadesinde menkul kıymetlerin yetkili kuruluşun talimatına istinaden “Depo”lar arasında
hesaben karşı tarafa iade edilmesi.
- (Ek paragraf: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası
bünyesinde yer alan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Hisse Tercihli Repo
Pazarında yapılacak repo ters repo işlemlerine konu menkul kıymetler için bu Tebliğde
yer alan depo koşulu aranmaz.
Yetkili kuruluşlar Borsa dışında yapılan repo ve ters repo işlemlerinde ekte verilen
(Ek:1) örneğe uygun olarak düzenlenen, repo ve ters repo işlemlerine ilişkin müteselsil
seri numarası taşıyan bir dekontu, işlem esnasında karşı tarafa teslim eder.
Borsa’da gerçekleştirilecek işlemleri tevsik edici belgeler Borsa Yönetim
Kurulu’nun belirleyeceği esas ve şartlarda düzenlenir.Borsa’da gerçekleştirilecek
işlemlerde dekont düzenleme zorunluluğu olmadığı gibi, yetkili kuruluşlar aralarında
çerçeve anlaşması yapmak yerine Borsa’ya içeriği Borsa’ca belirlenecek bir
taahhütnameyi vererek işlemlerini gerçekleştirebilirler.
İşlem Hükümleri
Madde 8– Repo işleminde menkul kıymetin mülkiyeti alıcıya geçer ve getirileri de,
çerçeve anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça bu kuruluşa veya kişiye ait olur.
Vade tarihinde ise menkul kıymetin mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar
yetkili kuruluşa geçer.
Ters repo işlemi ile menkul kıymet alımında ise menkul kıymetin mülkiyeti yetkili
kuruluşa geçer ve getirileri de çerçeve anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça yetkili
kuruluşa ait olur. Vade tarihinde, menkul kıymetin mülkiyeti kararlaştırılan bedelin
ödenmesi ile tekrar karşı tarafa geçer.
(Ek fıkra: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası
bünyesindeki pazarlara ilişkin bu maddede yer alan işlem hükümleri İMKB tarafından
belirlenir.
Teslim Esasları
Madde 9– (Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters repo
işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin yetkili kuruluşlarca Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından yapılacak düzenlemelere uygun olarak “Depo” edilmiş olması
zorunludur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, takas ve saklamaya ilişkin işlemleri,
nezdinde hesabı bulunan takas ve saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar aracılığı ile
gerçekleştirecek şekilde düzenlemeler yapabilir.
Repo konusu olan menkul kıymetlerin alıcıya fiziki tesilimi yapılmaz. İşlemler
hesaben gerçekleştirilir.
96
4. Bölüm
Ters repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem tarihi ile vade arasındaki süre içinde
kalmak ve vadesi geri ssatma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden
satılması mümkündür.
(Ek fıkra: Seri: V, No: 44 sayılı Tebliğ ile) Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından
piyasaya yapıcı olarak yetkilendirilen yetkili kuruluşlar ters repo ile aldıkları Devlet İç
Borçlanma Senetleri (DİBS) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası İşlemlerine konu edebilirler.
Ters repo ile alınarak kesin satışa konu edilecek DİBS’ler için işbu tebliğ’de yer alan depo
koşulu aranmaz.
Faaliyet Esasları
Madde 10– (Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Yetkili kuruluşlar, Borsa’da
müşteri nam ve hesabına, kendi namına müşteri hesabına veya kendi nam ve
hesaplarına, Borsa dışında ise sadece kendi nam ve hesaplarına işlem yapabilirler.
Yetkili kuruluşlar repo işlemlerinde kendi mülkiyetlerinde olmayan menkul
kıymetleri kullanamazlar.
İşlem Limitleri
Madde 11– (Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Yetkili kuruluşların
yapabilecekleri repo işlemlerinin limitine ilişkin düzenlemeler 1211 sayılı Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nca yapılır.
Repo uygulamalarına ilişkin olarak bu Tebliğle Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına bırakılan düzenlemelere aykırılık Sermaya Piyasası Kanununa aykırılık sayılır.
Çerçeve Anlaşmasının Şekli ve İçeriği
Madde 12– (Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters repo
işlemlerinde sözleşmenin taraflar arasında yazılı şekilde yapılması şarttır.
Bu sözleşmede en az aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:
- Tarafların adı, soyadı veya ticaret ünvanı,
- Anlaşmanın taraflar arasındaki repo ve ters repo işlemlerinin genel esaslarını
içerdiği, münferit işlemlerde Tebliğ’in 1 no.lu ekinde sözü edilen dekont kapsamının
yerine getirileceği, tarafların anlaşmasını müteakip iki nüsha olarak düzenlenen dekontun
bir nüshasının işlem esnasında karşı tarafa teslim edileceği, diğer nüshasının da yetkili
kuruluşta saklanacağı,
- Satıcının dekontun içeriğine uygun olarak, menkul kıymeti satmayı ve vadesinde
geri almayı; alıcının da menkul kıymeti almayı ve vadesinde geri satmayı karşılıklı olarak
kabul ettiklerine dair taahhüt,
- Edimini ifada temerrüde düşen tarafın karşı tarafa cezai şart ödeyeceği ve cezai
şartın türü ve tutarı,
- İşlem nedeniyle yapılacak nakit ödemelerinin şekli; banka kanalıyla yapılacak
ödemelerde banka şubesi ve hesap numarası,
- Dekontları imzalamaya, ödemeleri yapmaya ve kabule, çerçeve anlaşması ve
dekontların içinde yer alan hususları yerine getirmek üzere tarafları temsile yetkili kişilerin
adı ve soyadı ile temsil yetkilerinin kapsamı,
- Tebligat adresleri,
- Sözleşmenin süresi,
- Repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nca düzenlenecek şekilde “Depo” edileceği,
- Repo ve ters repo işlemlerinin Borsa’da ve/veya Borsa dışında yapılacağı.
Taraflarca iki nüsha halinde hazırlanan ve imzalanan anlaşmanın hükümleri,
anlaşmada belirtilen süre içinde taraflar arasında yapılan işlemlerde uyulacak genel
esasları oluşturur ve her işlemde ilgili dekont ile birlikte uygulanır.
2012/3
4. Bölüm
97
Kayıt Esasları
Madde 13– (Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Yetkili
kuruluşlar repo ve ters repo işlemlerini, işleme konu olan menkul kıymetler ile işlem
tarafları itibariyle menkul kıymet ve müşteri bazında, işlemden doğan taahhüt ve
sorumluluklarını da bilançoda aktif ve pasif hesaplarının altında ayrı birer kalem olarak
göstermek suretiyle izlerler. Ayrıca,bu taahhüt ve sorumluluklarını dipnotlarda vadeleri
itibariyle ayrıntılı bir şekilde açıklarlar.
Yetkili kuruluşlar, bu Tebliğ uyarınca yapacakları işlemlerde, müşterilerine bir kod
numarası verirler ve kayıtlarında bu kod numarası ile müşterilerini izlerler. Yetkili
kuruluşlar müşterilerinin kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludurlar.
Denetim ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
Madde 14– (Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ
hükümleri çerçevesinde yapılan repo ve ters repo işlemleri ile, bunları yapmaya yetkili
kuruluşlar, Kurul’ca denetlenir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi yetki ve görev
alanına giren hususlara ilişkin her türlü düzenlemelere yetkili kuruluşların uygun hareket
edip etmediklerini denetleme ve her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisini haizdir.
(İkinci fıkra: Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)
İzlemeye İlişkin Esaslar
MADDE 14/A – (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Repo ters repo işlemleri,
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından hak sahibi hesaplarında izlenmeksizin
üye bazındaki hesaplarda izlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 15– Kurul’ca yayımlanmış sirküler ve buna bağlı duyuruların, bu Tebliğ’de
yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1– (Ek: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Repo ve Ters repo yapılması
amacının taşıyan kesin alış ve satış işlemlerinde de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 16– Bu Tebliğ yayımından onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17– Bu Tebliğ hükümlerini, Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
(*)
98
Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ 26.6.1998 tarihli ve 23384 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
4. Bölüm
EK- 1 (Değişik Seri V, No: 14 Sayılı Tebliğ ile)
Repo ve ters repo işlemleri Dekont örneği
Yapılan İşlemin Niteliği
:
İşlem Yapılan Kişi veya Kuruluş
:
Alınan/Satılan Menkul Kıymetin Türü
:
(Özel sektör menkul kıymetlerinde ihraçcı kuruluş da belirtilir.)
Menkul Kıymete İlişkin Bilgiler (*)
- Nominal Değer
- Vadesi
- Kupür Adedi
- Faiz Oranı
- Varsa Seri Numarası
Menkul Kıymetin Satış/Alış Fiyatı
:
(Birim satış fiyatı da belirtilir.)
Vade
:
Vadede Ödenecek/Alınacak Miktar
:
Valör
:
(*) T.C. Merkez Bankası’ndan ihale yoluyla satın alınan ve henüz teslim alınmamış senetler için bu
bölümde ayrıca senetlerin T.C. Merkez Bankası nezdinde serbest depoda bulunduğu ve müstenit
olduğu depo makbuzunun numarası da belirtilir.
4. Bölüm
98/1
98/2
4. Bölüm
Download

null