15 45 - 1615
Program 8. duben 2014
08 00 - 09 00
Prezence
09 00 - 0920
Zahájení
Legislativa ve vodním hospodářství
(předsedá Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.)
1615 - 16 45
16 45 - 1700
Diskuse, závěr prvního dne
19 - 02
Společenský večer s ochutnávkou vín, repro hudba
00
Stávající i připravované práce na legislativě
v oblasti ochrany vod
10 - 11
20
Vývoj v technologii čištění a opětovného využívání
odpad. vod a potřebné změny českého vodního práva
Provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV,
nové technologie I. (předsedá Ing. Martin Fiala, Ph.D.)
Novinky v legislativě ochrany životního prostředí
2013/2014 a provozovatelé vodovodů a kanalizací (ČOV)
JUDr. Ing. Emil Rudolf, Hradec Králové
1120 - 12 00
09 00 - 0930
Příklady dopadů útlumu produkce průmyslových
odpadních vod na provoz městských ČOV
0930 - 10 00
12 00 - 1230
Prezentace sponzorů semináře
1230 - 1330
Oběd
10 00 - 10 30
Inovativní přístupy v čištění odpadních vod I.
(předsedá Prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D.)
10 - 10
14
- 14
30
45
10 45 - 1110
15 00 - 1515
15 - 15
15
45
1110 - 1135
Cesty optimalizace odvodňování čistírenských kalů
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. Vladimír Todt, Ing. Luděk Pospěch,
M. Páleníček
Organizační
garant
Vývoj a testování poloprovozní flotační jednotky
Kanalizační systém Svitavy
(rizika a možnosti provozování)
1135 - 12 00
Ing. Zdeněk Šunka
technický ředitel VHOS, a.s.
Telefon: 606 650 723
Jana Novotná
VHOS, a.s.
Telefon: 461 357 111
Fax: 461 357 190
E-mail: [email protected]
Odborný
garant
Ing. Milan Lindovský, Ing. Jiří Kašparec, VAE CONTROLS Ostrava
Jaromír Hurych, Svitavská Vodárenská, s.r.o.
Přestávka
Inovativní přístupy v čištění odpadních vod II.
(předsedá Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.)
Přestávka
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., Ing. Jan Kundrátek, Petr Strnadel,
Ing. Helena Chládková, Ing. Pavel Novotný, RNDr. Milan Sedlář, CSc.,
Ing. Lucie Houdková, Ph.D., Kunst spol. s r.o., Sigmainvest s.r.o.,
Sigma Výzkumný a vývojový ústav s.r.o., Vysoké učení technické
v Brně, Ústav procesního a ekologického inženýrství
Nastavení provozního režimu „obojetných“
nitrifikačních nádrží
Ing. Kamila Šuraňová, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
Ing. Leona Zhánělová, Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Mediální sponzor semináře
Vliv účinnosti mechanického předčištění
na aktivační proces
Provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV,
nové technologie II. (předsedá Ing. Milan Lánský, PhD.)
Dr. Ing. Libor Novák, Aqua-Contact Praha v.o.s.,
Ing. Marta Urbánková, Ing. Petr Schinneck, Ing. Robert Váňa,
Moravská Vodárenská, a.s. Olomouc
14 30 - 15 00
Nový přístup k energetickému benchmarkingu ČOV
Ing. Ondřej Škorvan, Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.
30
Nefakturovaná odpadní voda - praktické zkušenosti
ČOV Olomouc - 10 let zkušeností s optimalizací
biologického odstraňování N a P
Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických
přípravků na funkci a provoz malých biologických
čistíren odpadních vod
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D., Mgr. Jiří Paul, Ing. Václav Kloboučník
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Milan Lánský, Ph.D.
00
Odborný partner semináře
Ing. Martina Beránková, Ing. Václav Šťastný, Vlastimil Marek,
VÚV TGM Praha
Ing. Jiří Lipold, Ing. Jiří Stara, Ing. Hana Bicanová, Ing. Renáta Havlová,
ČEVAK a.s.
1330 - 14 00
Hlavní sponzoři semináře
Program 9. duben 2014
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha
40
Kontinuální termická hydrolýza Exelys
- příklad ČOV Lille les Marquettes
Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. Vladimír Todt,
Ing. Radka Rosenbergová
Ing. Evžen Zavadil, MŽP Praha
10 00 - 10 40
Generální sponzor semináře
Ing. Václav Hošek, Ing. Pavel Král, Ph.D.,
Královohradecká provozní, a.s.
30
0920 - 10 00
Rekonstrukce kalového hospodářství
ČOV Hradec Králové - odtah primárního kalu
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
člen výboru CzWA, VŠCHT Praha
Ing. Vladimír Langer
člen výboru CzWA
Telefon: 602 356 504
Optimalizace ČOV Tuhaň
Ing. Martin Fiala, Ph.D., Zdeněk Nedvěd, Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D.,
Středočeské Vodárny a.s.
12 00 - 1215
Technologická linka pásového sušení kalů
Poznámka
Seminář je zařazen do odborného
vzdělávání ČKAIT - 2 body.
Ing. Jan Ševčík , HUBER CS s.r.o. Brno
12 - 12
15
30
Diskuse, závěr
Prezentace
firem
V rámci semináře se uskuteční v přilehlých
prostorách přednáškového sálu prezentace
předních firem působících v oboru stokování
a čištění odpadních vod.
Download

Generální sponzor semináře Hlavní sponzoři semináře